Results of innovation of the course Application software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Results of innovation of the course Application software"

Transkript

1 Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek inovace předmětu Aplikační programové vybavení. Jedná se o povinný předmět zařazený v prvním ročníku studia oboru Automatizace řízení a informatika a ve druhém ročníku oboru Ekonomická informatika PEF MZLU v Brně. Při inovaci předmětu byl kladen důraz zejména na rozvinutí praktických dovedností studentů. Klíčová slova inovace předmětu, projekt, databázové systémy, webové aplikace Abstract This paper describes the concept and results of innovation of the course Application software. It is a compulsory course taught in the first year of bachelor programme System engineering and informatics and in the second year of bachelor programme Engineering Informatics. The course innovation was aimed to increase the programming skills of students. Key words course innovation, project, database systems, web applications Úvod Předmět Aplikační programové vybavení (APV) je zaměřený na seznámení studentů se základy technologií pro vývoj aplikačního software. Jedná se zejména o databázové a webové aplikace, což jsou v současnosti velmi rozšířené a žádané druhy aplikačního software. Cílem inovace předmětu bylo zejména zvýšení množství praktických dovedností, které studenti

2 získají. Do požadavků na ukončení předmětu bylo tedy zahrnuto vypracování jednoduché webové aplikace pracující s databází. Díky velkému množství podpůrných technologií patří vývoj webových aplikací mezi snadnější oblasti vývoje softwaru, současně je však potřeba se orientovat v mnoha oblastech informatiky současně (programování, sítě, různé programovací jazyky). Při inovaci předmětu byl tedy kladen důraz také na propojení znalostí z jednotlivých oblastí informatiky tak, aby studenti získali ucelený přehled nutný pro efektivní vývoj webových aplikací. Charakteristika předmětu Aplikační programové vybavení je povinný předmět zařazený v doporučeném studijním plánu ve druhém semestru oboru Automatické řízení a informatika (bakalářský studijní program Inženýrská informatika) a ve třetím semestru pro obor Ekonomická informatika (bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika). Jedná se tedy o předmět zaměřený spíše na předání základních znalostí z oboru. Hlavní tématické okruhy předmětu jsou: úvod do relačních databázových systémů základy skriptování na straně serveru jazyk HTML, kaskádové styly, webové prezentace základy počítačové grafiky Pro většinu studentů se jedná o poměrně velké množství nových informací, zejména pro studenty, kteří ještě nevytvořili žádný program. Během přednášek se studenti seznámí se základními principy relačních databázových systémů základní pojmy, způsob práce s databází, konstrukce SQL dotazů. Další částí jsou pak základní principy webových aplikací používané technologie, služba WWW, webové servery, jazyk HTML, atd. Cvičení jsou zaměřena na aplikaci těchto poznatků při implementaci jednoduché webové aplikace. Metody Standardním projektem je jednoduchý adresář, tedy aplikace pro evidenci osoby, kontaktů ( , telefon, ), adres a schůzek. Pro projekt je navržena databáze, která obsahuje osm tabulek (osoby, adresy, kontakty, typy kontaktů, osoby-schůzky, schůzky, vztahy, typy

3 vztahů). Struktura databáze je navržena záměrně tak, aby obsahovala nejběžnější konstrukce, které se objeví při práci s relačními databázemi. Součástí předmětu tedy není analýza a návrh struktury databáze a aplikace. Požadavky na aplikaci nastaveny tak, aby studenti narazili na nejčastější problémy při implementaci, jako jsou například práce s číselníkem, implementace vazby M:N, implementace násobné vazby a podobně. Zadání projektu je velmi volné a ponechává téměř všechny otázky implementace na rozhodnutí studentů. Součástí cvičení je demonstrace různých prvků aplikace (zobrazování dat, práce s formulářem, předávání parametrů, ) a je ponecháno na uvážení studentů jak které části kódu konkrétně využijí ve své aplikaci. Je požadováno určité množství práce na všech oblastech aplikace (práce s databází, skripty, ovládání a vzhled) s tím, že by se každý student měl zaměřit na oblast která ho zajímá více. Aplikace se tedy mohou velmi lišit co se týče funkcí které poskytují, protože někteří studenti vymění určitou část funkcí za vzhled nebo ovládání aplikace. Studenti na začátku semestru mohou zvolit zda budou pracovat na standardním projektu nebo zda vytvoří jinou aplikaci. Pokud má student zájem o vlastní zadání musí mu však vyučující na začátku semestru schválit strukturu databáze, případně ji upravit tak, aby byla srovnatelně složitá jako databáze standardní. Cílem tohoto opatření je, aby si studenti nevolili jiné zadání kvůli zjednodušení projektu. Při vypracovávání projektu muže být využito libovolných knihoven a funkcí, je však kladen důraz na to, aby byl vždy uveden zdroj a dodrženy licenční podmínky. Současně s novým přístupem k obsahu předmětu bylo nutné upravit i metody testování a hodnocení. Během semestru musí studenti projekt třikrát odevzdat poprvé v první polovině semestru jako rozpracovanou aplikaci, podruhé ke konci výukové části semestru jako téměř hotovou aplikaci a nakonec jako součást zkoušky finální verzi projektu. Při prvním odevzdání je projekt hodnocen známkou A až F a slovním hodnocením. Vzhledem k tomu, že není možné očekávat funkční a hotovou aplikaci, tak se hodnocení zaměřuje především na správnost přístupu, správné využití všech potřebných technik a formální požadavky. Při druhém hodnocení je projekt také hodnocen známkou A až F a slovním hodnocením. Kritéria hodnocení jsou však jiná, zaměřují se především na zhodnocení množství odvedené práce a cílem slovního hodnocení je upozornit studenta na chyby, kterých se dopustil a doporučit další zlepšení. Vzhledem k tomu, že velkou část studijní skupiny tvoří začátečníci v programování, tak není těžké při hodnocení projekt odhalit opsané části. Studenti jsou upozornění a před posledním odevzdáním projektu musí zajistit nápravu.

4 Součástí zkoušky je pak poslední odevzdání projektu a elektronický test, který obsahuje zejména praktické otázky z jednotlivých probíraných oblastí. Jedná se například o napsání SQL dotazu, analýzu CSS stylu, kontrolu jednoduchého programu v jazyce PHP apod. Závěr Popsaný způsob vyučování předmětu byl nyní aplikován již ve druhém semestru výuky. Protože se jednalo o poměrně radikální změnu v organizaci tohoto předmětu, bylo důležité získat zpětnou vazbu od studentů. Studenti byli požádáni o vyplnění dotazníku ve formě evaluací předmětu v univerzitním informačním systému nebo papírového dotazníku po složení zkoušky. Na většinu otázek se podařilo získat odpovědi přibližně od 60% studentů. Z výsledků vyplynulo, že přibližně 20% studentů má již s vývojem webových a databázových aplikací nějaké zkušenosti a zvládnutí předmětu pro ně nepředstavuje významnější problém. Současně se také jedná studenty, kteří nejvíce volí vlastní zadání projektu obvykle aplikaci, kterou využijí v rámci jiných aktivit. Na druhou stranu přibližně 40% studentů nemá žádnou zkušenost s vývojem webových ani databázových aplikací, obvykle ani neovládají jazyk HTML. Pro tyto studenty je předmět velice náročný, protože vyžaduje alespoň základní zvládnutí jazyků SQL, PHP, HTML a CSS. Bude tedy ještě nutné věnovat se více přípravě studijních materiálů zejména pro tyto studenty, neboť jejich množství je větší než se zprvu přepokládalo. Zavedení projektu se ukázalo jako dobrý krok a je poměrně pozitivně přijímán i studenty. Více jak 60% studentů odpovědělo, že předmět vyžaduje průběžnou přípravu. Vzhledem k tomu, že součástí předmětu nejsou žádné testy (kromě závěrečného) tak tato průběžná příprava je pouze samostatná práce studentů na projektu. Významnou částí je také kontrola projektů a slovní hodnocení, které studentům jasně ukazuje, že na jejich práci záleží a motivuje je tedy. Snahou je hodnotit množství a kvalitu odvedené práce a nikoliv celkový výsledek, protože pro přibližně polovinu studentů je tento projekt první aplikace, kterou vyrobili. Přestože je výsledkem projektu aplikace, která je sama o sobě prakticky nevyužitelná, tak velká část studentů projevila zájem o seberealizaci. Tomu napomáhá i velice volné zadání projektu a možnost používat různé knihovny i části cizích zdrojových kódů. Tato pravidla jsou motivována především tím, že není možné využívání cizích programů zabránit, ale také tím, že v programátorské praxi je toto zcela běžné a často velmi výhodné. Využití cizího zdrojového kódu je také obvykle netriviální problém (narozdíl od opsání textu). Současně je

5 poměrně snadné okopírované části odhalit (zvláště u začátečníků) a studenti jsou tedy nuceni uvádět zdroje a dodržovat licenční podmínky. Celkově je předmět student hodnocen poměrně pozitivně. Více jak 70% studentů odpovědělo, že jim předmět přinesl velké množství nových a užitečných informací a současně, že objasňuje různé souvislosti. Více jak 80% studentů je přesvědčeno o přínosu předmětu pro své budoucí uplatnění. Na tomto hodnocení má nepochybně velký podíl současná výsoká popularita webových aplikací a internetu celkově i to, že vývoj webových aplikací je možné řadit mezi RAD (Rapid Application Development) techniky. Tedy, že za poměrně krátký čas a s poměrně malým úsilím (při srovnání s vývojem nativních aplikací) je možné vyvinout funkční aplikaci. * Ing. Miroslav Cepl, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. Ondřej Popelka, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu

Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D. Michal Kupský Brno 2015 Děkuji doc.

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

PŘEDDIPLOMNÍ SEMINÁŘ

PŘEDDIPLOMNÍ SEMINÁŘ 1. Titulní strana studie VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ MANAŽERSKÁ INFORMATIKA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU PŘEDDIPLOMNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA STUDIE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI NÁVRH A REALIZACE

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza, design a implementace aplikace selftestů pro ios Autor BP: Vratislav Kalenda Vedoucí BP: Mgr. Petr Buchlák 2013 Praha ZADÁNÍ PROHLÁŠENÍ

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Bakalářská práce Webové stránky laboratoře Allen-Bradley

Bakalářská práce Webové stránky laboratoře Allen-Bradley ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Bakalářská práce Webové stránky laboratoře Allen-Bradley Vypracoval: Michal Pilný Vedoucí práce: Ing. Jindřich Fuka - ii - Prohlášení Prohlašuji,

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jarmila Hřebíčková Souhrn: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme (v rámci zpracování bakalářské práce) zrealizovali průzkum s cílem zjistit, jaká

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování

elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování David Procházka 1, Hana Netrefová 2 Abstrakt Tento článek prezentuje výsledky projektu Tvorba multimediálních studijních materiálů

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS

Úvod do softwarového inženýrství IUS Úvod do softwarového inženýrství IUS Studijní opora Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Ing. Radek Kočí, Ph.D. 6. prosince 2006 Tento učební text vznikl za podpory projektu Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

ZKUŠENOSTI S PILOTNÍ VÝUKOU AKADEMICKÉHO PSANÍ NA OPF SU

ZKUŠENOSTI S PILOTNÍ VÝUKOU AKADEMICKÉHO PSANÍ NA OPF SU ZKUŠENOSTI S PILOTNÍ VÝUKOU AKADEMICKÉHO PSANÍ NA OPF SU Krystyna Heinz, Emil Horký, Irena Orszulik Klíčová slova: akademické psaní, projekt, prezentace, metodika, evaluace, sebereflexe, pilotní kurz,

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY * ^ 1 S m p %,

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační

Více

TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE

TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE JIŘÍ PAVLÍK, JITKA FEBEROVÁ Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Od roku 2004 vznikají na Univerzitě Karlově v Praze v rámci Rozvojového projektu

Více

2010: Slezská univerzita v Opavě a elearning 2010: Silesian University in Opava and elearning

2010: Slezská univerzita v Opavě a elearning 2010: Silesian University in Opava and elearning 2010: Slezská univerzita v Opavě a elearning 2010: Silesian University in Opava and elearning František Koliba 1, Petr Korviny 2 Abstrakt Článek popisuje současný stav výuky s podporou elearningu na Slezské

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více