Národní referenční centrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní referenční centrum"

Transkript

1 Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS /2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek... 2 Úvod... 2 Zkušenosti České neurologické společnosti s vývojem KDP... 3 Tři fáze vývoje od roku Přehled vývoje v čase... 4 Zkušenosti České chirurgické společnosti s vývojem KDP... 4 Vývoj od roku Vývoj od roku Vývoj ve spolupráci s NRC... 6 Úvod... 6 Metodika... 6 Výsledky... 6 Závěry... 6

2 Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK. Výraz Zkratka Výklad Cévní mozková příhoda CMP - Česká chirurgická společnost ČCHS - Česká neurologická společnost ČNS - European Stroke Organisation ESO - Evidence Based Medicine EBM Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Evropská Federace Neurologických Společností EFNS Klinické doporučené postupy NRC KDP Jedná se o odborný základ KS bez měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Klinický standard NRC KS Národní referenční centrum NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví. Národní sada standardů zdravotních služeb NSSZS Sada KS vypracovaných s použitím zde popisované metodiky a vydaných NRC. Randomized Controlled Trial (s) RCT Randomizované kontrolované studie NRC = Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Aktivity ve smyslu vývoje KDP probíhaly v České republice již téměř 20 let, až dosud však především z aktivity jednotlivých odborných společností, bez nějaké strategie a metodického sjednocení na národní úrovni a často bez mezioborového konsensu. Zde uvádíme zkušenosti dvou odborných společností, které největší měrou spolupracovaly na našem projektu, tj. České neurologické společnosti a České chirurgické společnosti. V obou případech se jedná o příspěvky, které byly předneseny v rámci konferencí a workshopů organizovaných v rámci aktivit tohoto grantového úkolu, v případě příspěvku ČNS se navíc jednalo o článek publikovaný v imputovaném časopise. Autoři příspěvků obou odborných společností zdůrazňovali jako přínos naší metodiky a spolupráce s projektovým týmem následující body: 1. Vyžadování systematického sběru vědeckých důkazů v metodologii EBM 2. Jednotná celonárodní struktura dokumentů a jednotná metodika vývoje 3. Podpora autorských týmů ze strany interních garantů projektu 4. Zajištění minima statistik a ekonomických informací spojených s vývojem KS v oborech chirurgie a neurologie Stránka 2 z 6

3 1 Tři fáze vývoje od roku 1995 Doporučené postupy v neurologii se vytvářejí od poloviny 90-tých let. Ve tvorbě těchto standardů je možno rozlišit tři různá období. V prvé fázi ( ) se vytvářely standardy, které se více podobaly určitým diagnostickoterapeutickým návodům. Zásady těchto doporučených postupů byly omezeny finančními a přístrojovými možnostmi většiny neurologických pracovišť. Na druhé straně v nich bylo stanoveno to minimum péče, které nemocní s určitou diagnózou (či problémem) musí dostat. Při tvorbě doporučených postupů se vedla diskuse o stanovení minimální a maximální péče. Nebyla jednotná struktura standardu. Každý standard byl oponován výborovou komisí pro standardy a schvalován výborem České neurologické společnosti. Vliv skupiny lékařů tvořících postupy byl velký a odrážela se v nich i specifická česká situace. Druhá fáze tvorby doporučených postupů ( ) se významně lišila od prvé fáze, a to definicí struktury standardu. Ve struktuře byly tyto body definice onemocnění, cíl a charakteristika standardu, klasifikace onemocnění, kvalifikační předpoklady a věcné podmínky, vstupní podmínky do procesu péče, léčebný proces, podmínky ukončení procesu léčebné péče, výsledky kritéria kvality léčebné péče, odkazy na literaturu. V této periodě vznikly léčebné i diagnostické standardy pro cévní onemocnění mozku, neurosonologii, pro léčbu botulotoxinem, pro komplexní léčbu spasticity po CMP a další. V této fázi se již více přebíraly formulace doporučených postupů v jiných státech (např. Velké Británii, Německu) či v rámci mezinárodních společností (EFNS Evropská Federace Neurologických Společností, ESO European Stroke Organisation). I přes oponenturu a schvalování standardů výborem a přes logickou strukturu byla i v těchto doporučených postupech určitá subjektivní individuální a lokálně specifická interpretace faktů i názorů. Třetí fáze se datuje od počátku roku 2009, a to se zavedením nové metodiky tvorby standardů. Jedná se o profesionální předlohu, která zahrnuje mnoho nových položek a procesů, které po velmi dlouhém a všestranně náročném procesu nakonec vedou k výslednému textu doporučeného postupu. A ten je velmi koncisní, vznikl na podkladě výsledků mnoha vědeckých oponovaných prací, použily se validní statistické metody, je oponován odborníky různých specializací. V tomto soudobém procesu tvorby doporučených procesů bych vyzdvihl: vyhodnocení klinických studií a publikací (evidence-based), konzultační tým, oponentní tým, klasifikace doporučení, vývojový diagram doporučené péče, doporučená kritéria kvality péče. Tyto nové standardy se plně opírají o literaturu, standardy v jiných zemích i publíkací v jiných organizacích (EFNS). Jsou podrobeny vnitřní oponentuře (stanovený oponentní tým) i oponentuře vystavením na www stránách České neurologické společnosti. 1 Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc., neurologická klinika, Pardubice, informace jsou převzaty z publikace Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73/106(5): 568 v oborech chirurgie a neurologie Stránka 3 z 6

4 Přehled vývoje v čase : : Od r. 2008: Vytvářely se klinické standardy (KS), které se více podobaly diagnosticko-terapeutickým návodům. Zásady a obsah těchto KS přihlížely k ekonomickým a přístrojovým možnostem většiny neurologických pracovišť a na druhé straně definovaly minimum péče, které nemocní s určitou diagnózou (či problémem) musí dostat. Diskutovalo se o minimálním a optimálním standardu. Standardy neměly jednotnou strukturu. Byly hodnoceny standardovou komisí a schvalovány výborem ČNS. Odrážely česká specifika, vliv a pohled skupiny vytvářející standard. Standardy již měly jasně definovanou strukturu Přihlížely ke vznikajícím národním a nadnárodním standardům (EFNS, AAN) Proces hodnocení standardovou komisí a schválení výborem nedokázal zcela zabezpečit jednotu stylu, obsahu i struktury těchto doporučení ČNS se spolu s dalšími obory a ve spolupráci NRC a IBA podílí na vývoji Národní sady standardů a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. NSSZS je sada KDP respektujících nezbytný vědecký základ a celonárodní konsenzus, ale formulovaných velmi prakticky, a to s cílem reálně přispět ke zvyšování kvality a efektivity, včetně srozumitelného informování pacientů. 2 Vývoj od roku 2005 ČCHS se začala vývoji KDP věnovat systematicky v roce 2005, kdy rozdělila témata pro zpracování do níže uvedených okruhů: Endokrinochirurgie Hrudní chirurgie Gastrointestinální chirurgie Minimálně invazivní chirurgie Koloproktologická chirurgie Onkochirurgie Hepatopankreatobiliární chirurgie Traumatologie Transplantační chirurgie Intensivní péče v chirurgii 2 Prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc, MUDr. Jaroslav Pantoflíček PhD, Aspekty tvorby klinických doporučených postupů chirurgické péče podle národní metodiky, přednáška na workshopu NRC Vývoj klinických standardů dle národní metodiky 2009 v oborech chirurgie a neurologie Stránka 4 z 6

5 ČCHS v letech organizovala vývoj KDP v následujících krocích: Jmenování vedoucích odborníků pro jednotlivé okruhy klinických stavů (20) Pověření konkrétních autorů zpracováním jednotlivých KDP (58) Pověření konkrétních oponentů oponenturou jednotlivých KDP (58) Komunikace pomocí webu, na který měla celá autorská skupina volný přístup Kodování KDP dle společného klíče Postup při vývoji jednoho každého KDP byl následující: Definice klinického problému Sestavení pracovní skupiny Vytvoření časového plánu Sběr informací, literatury, dat (RCT, Meta-analysy, EBM) Hledání vědeckých důkazů Na základě důkazů formulace doporučení Provádění dvou stupňů oponentury KDP Presentace a šíření KDP (oponentura III. st.) Uvedení KDP do praxe Uplatnění zpětných vazeb (auditu, úprav textu, doplnění) KDP byly hodnoceny následujícím způsobem: Oponentura I. st. o Odbornost o Srozumitelnost o Kvalita zpracování o Hodnocení zdrojů- literatura. Oponentura II. st- výbor ČCHS- protokol AGREE o Celkem 10 otázek (o zpracování, srozumitelnosti, rozsahu, literatuře) o Každá otázka hodnocena 4. stupňově o hodnocení celého doporučeného postupu 4. stupňové Původní časový plán ČCHS Definice doporučeného postupu, sestavení pracovní skupiny - 3 měsíce Informace, literatura, data (RCT, meta-analysy, zahraniční guidelines, EBM) - 6 měsíců Hledání vědeckých důkazů Formulace doporučení - 6 měsíců Oponentury I. a II. stupně - 12 měsíců Presentace a šíření (oponentura III. st.) - 6 měsíců Uvedení KDP do praxe měsíců Celkem roky Skutečnost ! v oborech chirurgie a neurologie Stránka 5 z 6

6 Vývoj od roku 2008 V roce 2008 byla ustanovena 5 členná Redakční rada KDP Měla za úkol zpracovat materiály doporučených postupů: Po formální stránce - jednotný text a formální úprava Redukce textu bez zásahu do obsahu Doplnění důkazů a doporučení Doplnění literatury na minimálně 10 citací Konfrontace KDP domácí versus zahraniční (adaptace) Stanovení platnosti jednotlivých KDP Příprava k publikaci na webu ČCHS Příprava upgrade jednotlivých KDP Vývoj ve spolupráci s NRC Úvod Od roku 2008 se Česká chirurgická společnost se zabývá tvorbou doporučených postupů (KDP) ve spolupráci s NRC. Specifikum tvorby onkochirurgických KDP je multioborová spolupráce, která klade zvýšené nároky na spolupráci jednotlivých odborností. Metodika KDP jsou zpracovávány podle jednotné metodiky. Vlastní KDP obsahuje neměnné kapitoly, mezi které patří identifikace KDP, administrativní část a zejména odborná část. Nedílnou součástí každého KDP jsou statistická data, týkající se demografie onemocnění, způsobů diagnostiky a léčby, výsledků léčení a ekonomické nákladovosti jednotlivých způsobů a etap léčby. Stupeň evidence a následných doporučení je zpracováván podle zahraničních a lokálních literárních zdrojů. Výsledky Celkem byly až dosud vypracovány 4 onkochirurgické KDP za současné spolupráce a oponentury české onkologické společnosti a české gastroenterologické společnosti, při aktivní spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. V době dokončení tohoto projektu IGA je před dokončením dalších 5 onkochirurgických KDP, kdy zakončením této první fáze předpokládáme pokrýt asi 90% spektra chirurgické léčby zhoubných onemocnění. Závěry Za nejpodstatnější součást každého KDP považujeme stanovení stupně evidence správnosti jednotlivých tvrzení a na základě evidence - určení stupně doporučení. Nedílnou součástí každého KDP je oponentura, která je několikastupňová, kdy nejpodstatnější je část závěrečná při publikaci - oponentura veřejná. Stanovená doporučení majíbýt realistická a odpovídat aktuální demografické situaci a ekonomickému stavu českého zdravotnictví. Jako časový faktor platnosti KDP považujeme dvouletý interval, kdy po této době by mělo dojít k přehodnocení stupně jednotlivých tvrzení a doporučení. v oborech chirurgie a neurologie Stránka 6 z 6

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Tento dokument byl vytvořen

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Historie a současnost vývoje klinických doporučených postupů ve světě

Historie a současnost vývoje klinických doporučených postupů ve světě Historie a současnost vývoje klinických doporučených postupů ve světě Příloha 1b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 Pracovní verze / Pracovní verze / Pracovní verze Finální podobu dokumentu v tiskové podobě naleznete na www.adiktologie.cz Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 1 Tato publikace

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI ODBORNÁ ČÁST ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1. KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.2. CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.3. OBSAH

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více