Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne , ve znění pozdějších změn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn"

Transkript

1 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne (nabytí právní moci dne ), ve znění pozdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní moci 1. ŽPZ/204/05/Kl MSK 16992/ MSK 20078/ MSK / MSK 89859/ MSK / MSK / MSK / Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Právnické osobě: Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ , se vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Identifikační údaje zařízení : Název: Provozovatel: Výroba piva a nealkoholických nápojů Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, IČ Adresa, na které se zařízení nachází: Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Nošovice, Nošovice Kategorie: 6.4. b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí). Umístění: Kraj: Moravskoslezský 1/12

2 Obec: Katastrální území: Nošovice Nošovice I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností : a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci Zařízení Kapacita Sladovna t/rok Varna hl/měsíc hl/rok Spilka hl/měsíc hl/rok CKT (cylindrokónické tanky) hl/měsíc hl/rok Filtrace hl/měsíc hl/rok Přetlačné tanky hl/měsíc hl/rok Sklep hl/měsíc hl/rok Stáčecí a balící linka pro nápoje L hl/měsíc hl/rok Stáčecí a balící linka pro nápoje L hl/měsíc hl/rok Stáčecí a balící linka pro nápoje v KEG sudech hl/měsíc hl/rok Sladovna a varna představují jeden stacionární zdroj Potravinářský průmysl, označený kódem 7.2. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci - nejsou c) Přímo spojené činnosti - Sila pro skladování ječmene, sladu a vedlejších produktů sladovna - Sila pro skladování sladu a sladového prachu varna - CIP (sanitační stanice) varna - CIP (sanitační stanice) splitka a CKT - CIP (sanitační stanice) filtrace - CIP (sanitační stanice) přetlačné tanky - CIP (sanitační stanice) stáčírna L1 - CIP (sanitační stanice)/sklad chemických látek stáčírna L2 - Příjmová stanice louhu/louhová stanice - Stanice na jímání a zpracování CO 2 - Strojovna chlazení a stlačeného vzduchu - Kotelna (kotel K1, K2 a K3 jsou vyjmenované stacionární zdroje označené kódem 1.1. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) - Předčišťování odpadních vod (vyjmenovaný stacionární zdroj označený kódem 2.7. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) - Čištění drenážních a dešťových vod - Dechlorační stanice na kotelně 2/12

3 - Dechlorační stanice pro filtraci a přetlačné tanky - Odplynění vody - Skladování - Zpracování dřeva o roční spotřebě materiálu méně než 150 m 3 - Odlučování zařízení odprášení sladovny 5 tkaninových filtrů k odprášení z příjmu ječmene, z odkličování sladu, odprášení z dopravních cest - Odlučování zařízení odprášení varny tkaninové filtry sloužící k čištění vzdušiny odváděné z leštění sladu, odprášení dopravních cest - Stáčecí stanice LPG II. Krajský úřad stanovuje společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, s přiděleným IČ , jako provozovateli uvedeného zařízení dle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci a to : závazné podmínky provozu zařízení, 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Kotelna a) Kotel K1 Palivo Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky Při spalování směsi zemní plyn a bioplyn Při spalování pouze zemního plynu Tuhé znečišťující látky 50 Oxid siřičitý 900 Oxidy dusíku jako NO Oxid uhelnatý 100 Oxidy dusíku jako NO 2 80 Oxid uhelnatý 100 A 3 % O 2 b) Kotel K2 Palivo Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky Při spalování směsi zemní plyn a bioplyn Při spalování pouze zemního plynu c) Kotel K3 Tuhé znečišťující látky 50 Oxid siřičitý 900 Oxidy dusíku jako NO Oxid uhelnatý 100 Oxidy dusíku jako NO Oxid uhelnatý 100 A 3 % O 2 Palivo Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky Tuhé znečišťující látky 50 Při spalování směsi Oxid siřičitý 900 3/12

4 zemní plyn a bioplyn Oxidy dusíku jako NO Oxid uhelnatý 100 Při spalování pouze zemního plynu Oxidy dusíku jako NO Oxid uhelnatý 100 A 3 % O 2 Poznámka: - vztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (tlak=101,325 kpa, teplota=273,15 K) Potravinářský průmysl Stacionární zdroj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Potravinářský průmysl (Odprášení varny 3 výduchy Odprášení sladovny 3 výduchy) Vztažné podmínky Tuhé znečišťující látky 10 B Poznámka: - vztažné podmínky B koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (101,32 kpa, 0 C) 1.2. Odpadní voda Povolení k vypouštění drenážních, chladících a dešťových vod do řeky Morávky v ř.km. 5,6 5,8 (hydrologické pořadí ) v množství: Q PRŮM 6 l/s Q MAX 45 l/s Roční úhrn m 3 /rok v kvalitě: p m BSK 5 15 mg/l 23 mg/l CHSK Cr 31 mg/l 46 mg/l NL 15 mg/l 23 mg/l ph 6-9 p nejvýše přípustná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod m nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod Povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod z předčištění odpadních vod (dále POV ) umístěné na pozemcích parc. č. 453, 504, 410, 506, 505, 512 v katastrálním území Nošovice do kanalizace pro veřejnou potřebu města Frýdku Místku, která je ve vlastnictví Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. 4/12

5 v množství: prům. 46 l/s max. 60 l/s průměr m 3 /den m 3 /rok v kvalitě: množství vypouštěného znečištění v t/rok BSK 5 prům. 500 mg/l max.800 mg/l 730 NL prům. 500 mg/l max. 650 mg/l 730 V době odstavení POV z provozu budou odpadní vody odtékat: v množství: prům. 46 l/s max. 60 l/s průměr m 3 /den v kvalitě: BSK 5 prům mg/l NL prům. 650 mg/l CHSK Cr prům mg/l ph 6-10 teplota C Případné odstavení POV musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedoucím nebo technologem ČOV Frýdek Místek. Odpadní vody budou rovnoměrně vypouštěny přes akumulaci v průběhu 24 hodin Hluk, vibrace a neionizující záření Nejsou stanoveny 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít Odstranění zařízení bude probíhat dle zásad souhrnného plánu sanace a rekultivace a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před ukončení provozu zařízení k vyjádření. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 5/12

6 3.1. Při vlastním provozu zařízení bude nakládáno s nebezpečnými odpady (shromažďování, soustřeďování, skladování a třídění) podle jednotlivých druhů. Ve smyslu vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), se povolení vztahuje na nebezpečné odpady těchto katalogových čísel : * Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky * Uniklé (rozlité) ropné látky * Kyselina sírová a kyselina siřičitá * Kyselina chlorovodíková * Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá * Kyselina dusičná a kyselina dusitá * Hydroxid sodný a hydroxid draselný * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky * Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky * Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) * Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny * Upotřebené vosky a tuky * Prací vody * Nechlorované hydraulické minerální oleje * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje * Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem * Kaly z odlučovačů oleje * Oleje z odlučovačů oleje * Zaolejovaná voda z odlučovačů olejů * Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * Olejové filtry * Brzdové kapaliny * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) * Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly až * Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Olověné akumulátory * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory * Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů * Izolační materiály s obsahem azbestu * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 6/12

7 * Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem * Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Odpady shromažďovat a skladovat maximálně po dobu jednoho roku v souladu s předloženým provozním řádem Provozní řád skladu nebezpečných odpadů. 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1. Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v hydrogeologickém rajonu , k.ú. Nošovice, ze stávající studny v množství: průměr 1,33 l/s maximálně 8,00 l/s m 3 /měsíc m 3 /rok Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě povoleného čerpání Desinfekční prostředky na bázi chlornanů používat v nezbytném množství pouze v prostorách sladovny, cylindrokónických tancích (CKT), v provozech sklepa a přetlačných tanků, a dále na stabilizaci shrabků z čistírny odpadních vod, nebudou používány pro běžné sanitace Povolení k odběru podzemních vod z jímací studny na pozemku parc.č. 282, kopané studny na pozemku parc. č. 10/1 a drenážního systému na pozemku parc.č. Pk10/2e v k.ú. Nošovice (číslo hydrogeologického pořadí , číslo hydrogeologického rajonu 151) za účelem zásobování sladovny a strojovny chlazení technologickou vodou, v množství: Hodnoty odběrného množství max. m 3 /rok max. m 3 /měsíc max. l/s prům. l/s Sladovna ,5 Strojovna chlazení ,5 celkem Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nejsou stanoveny. 7/12

8 6. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie Nejsou stanoveny. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 7.1. Postupovat podle předložených havarijních plánů, a to pro případ úniku ropné látky, chemické látky nebo chemického přípravku, pro případ úniku čpavku Provozovatel prokazatelně seznámí všechny zainteresované pracovníky zařízení, před výkonem jejich činnosti, s těmito havarijními plány. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Nejsou stanoveny. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 9.1. Voda a) Odpadní vody dešťové a drenážní: Na zbudovaném měrném objektu na konci meandrujícího úseku před vtokem do dolní nádrže bude měřeno množství vypouštěné vody stabilizovaným měrným přelivem trojúhelníkového tvaru. Prosté vzorky předčištěných odpadních vod (dešťových a drenážních) budou odebírány v místě zbudovaného měrného objektu na konci meandrujícího úseku před vtokem do dolní nádrže pro všechny stanovené ukazatele hodnoty p s četností 12 x ročně. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku, nebudou prováděny za mimořádných a neobvyklých situací. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny akreditovanou laboratoří dle příslušných TNV, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, a to pro ukazatele: BSK 5 ČSN EN nebo ČSN EN (757517) CHSK Cr TNV NL ČSN EN 872 (757349) Přípustný počet vzorků nesplňujících stanovené limity p nesmí překročit počet 2. b) Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace 8/12

9 Pro sledování znečištění vypouštěných odpadních vod bude v průběhu provozu POV 4 x za kalendářní rok odebrán vzorek odpadní vody ze šachtice u oplocení v objektu předčištění odpadních vod v ukazatelích uvedených v bodu části II. výrokové části rozhodnutí, při běžném provozu POV. Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Typ odběru vzorku: vzorek B 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění vzorků odpadních vod. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů se stanovuje dle příslušných technických norem, v době provádění rozborů nebo za použití standardních operačních postupů, které vycházejí a jsou vhodně validovány pro daný účel. Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře. Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude prováděno ultrazvukovým průtokoměrem umístěným v měřící šachtě na odtoku z POV. Bude sledována kvalita vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dle bodu uvedeného v části II. výrokové části rozhodnutí, a dále v ukazatelích AOX a fosfor. Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod a hodnocení dodržování emisních limitů vypouštěných odpadních vod, stanovených v bodu části II. výrokové části rozhodnutí, bude provozovatel zařízení předávat vždy k za minulý kalendářní rok vlastníku kanalizace tj. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a dále krajskému úřadu dle bodu uvedeného v části II. výrokové části rozhodnutí. c) Pitná a podzemní voda V šachtě hlavního přívodu pitné vody na vstupu vodovodního řádu do zařízení bude měřen odběr pitné vody odpovídajícím zařízením. Měření odběru podzemní vody, která je čerpána za účelem snižování jejich hladiny ze stávající studny, bude prováděno na jímacím objektu odpovídajícím zařízením. Odběr podzemní vody z jímací studny a drenážního systému, která slouží k technologických účelům, bude měřen vodoměrem na výtlačném potrubí v čerpací stanici a bude vedena odpovídající evidence. Naměřené hodnoty celkového odběru podzemní vody budou zaznamenány do provozního deníku, který bude k nahlédnutí u provozovatele zařízení při provádění revize tohoto odběru. Množství odebrané podzemní vody bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola jakosti podzemních vod bude prováděna v četnosti a rozsahu ukazatelů dle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. Rozbor vzorků vody bude prováděn oprávněnou laboratoří Ovzduší a) Kotelna: 9/12

10 Autorizované měření emisí bude prováděno pravidelně 1 x ročně na každém kotli v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Měření tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku jako NO 2 a oxidu uhelnatého bude prováděno při spalování směsi zemního plynu a bioplynu, pokud bude v daném roce na kotli tato směs spalována a pokud bude v daném roce spotřeba bioplynu na kotli větší než m 3. Měření bude provedeno při minimálním množství bioplynu 4 % z celkové spotřeby zemního plynu. Pokud bude na daném kotli spáleno ročně méně než m 3 bioplynu, bude provedeno měření oxidů dusíku jako NO 2 a oxidu uhelnatého, a to pouze při spalování zemního plynu. b) Potravinářský průmysl: Zdroj znečišťování ovzduší Odprášení varny a odprášení sladovny Četnost monitoringu 1 x za 3 roky 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Opatření nejsou uložena. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok zasílat krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy vyhodnotit plnění stanovených podmínek a uvést výsledky a vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí. 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životního prostředí Nebyly stanoveny. 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Nebyly stanoveny. III. A) Tímto rozhodnutím se podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 1) schvaluje a) HAVARIJNÍ PLÁN PRO PŘÍPAD ÚNIK ROPNÉ LÁTKY, CHEMICKÉ LÁTKY NEBO CHEM. PŘÍPRAVKU, přiděleno č /2010/I 10/12

11 b) Havarijní plán pro případ úniku čpavku, přiděleno č /2010/II c) Základní zpráva, přiděleno č /14/I, kterou vypracovala společnost GEOtest, a.s. s datem Srpen ) ukládá plnění a) Provozní řád k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší (Provozní řád kotelny), přiděleno č /2013. b) Provozní řád k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší předčištění odpadních vod, přiděleno č /14/II. 3) vydává a) povolení k uvedení velkého stacionárního zdroje do zkušebního provozu z hlediska ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, pro nový kotel KU 14000, b) povolení k uvedení velkého stacionárního zdroje do trvalého provozu z hlediska ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, pro nový kotel KU 14000, c) povolení ke změně používaných paliv, a to spalování směsi zemní plyn a bioplyn, d) povolení provozu stacionárního zdroje Kotel K1 (KU 14000) v rámci akce Výměna kotle K1 za nový kotel K1 KU z hlediska ochrany ovzduší, B) Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné rozhodnutí 1) Okresního úřadu Frýdek Místek, referátu životního prostředí, pod č.j. RŽP/3101/02/Kaf/249.1 ze dne , ve věci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. 2) Městského úřadu Frýdek-Místek pod č.j. ŽPaZ/3066/03/Voj/249.1 ze dne ve věci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. 3) Okresního úřadu Frýdek Místek, referátu životního prostředí, pod č.j. RŽ-voda/0972/01/To/231.2 ze dne , ve věci schválení aktualizovaných havarijních plánů pro případ ropných látek a pro případ úniku chemických látek nebo chemických přípravků předložené v souladu s 3 odst. 1 písm a) vyhl. MLVH č. 6/1977 Sb. 4) Bod 2 rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek Místek, referátu životního prostředí, pod č.j. RŽvod/1967,1968/99/To/231.2 ze dne , ve věci schválení havarijního plánu pro případ úniku čpavku, chemikálií a ropných látek podle 3 odst. 1 písm a) vyhl.mlvh č. 6/1977 Sb., zbývající část rozhodnutí zůstává i nadále v platnosti. 5) Okresního úřadu Frýdek-Místek, referátu životního prostředí, pod č.j. RŽ-voda/338/98/Fp/230 ze dne , ve věci povolení odběru podzemních vod ze stávající studny podle 8 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb. 6) Okresního úřadu Frýdek-Místek, referátu životního prostředí, pod č.j. RŽ-2790/01/Fp/231.2/ ze dne , ve věci povolení k nakládání s vodami podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č.138/1973 Sb. 11/12

12 C) Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů 1) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2) povolení k vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního velkého zdroje znečišťování ovzduší (dále provozní řád) podle 17 odst. 2 písm.g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 3) povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny podle 8 odst.1 písm.b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 4) schválení havarijních plánů podle 39 odst. 2 zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 5) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 6) stanovení znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů podle 9 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 7) povolení k uvedení velkého stacionárního zdroje do zkušebního provozu z hlediska ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 8) povolení k uvedení velkého stacionárního zdroje do trvalého provozu z hlediska ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 9) povolení k odběru podzemních vod, za účelem zásobování sladovny a strojovny chlazení technologickou vodou, podle 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 10) povolení ke změně používaných paliv dle 17 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně ovzduší. 11) povolení k vypouštění odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, do kanalizace podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 12) povolení provozu stacionárního zdroje podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; 12/12

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více