Revue POTRAVINÁŘSKÁ 6/ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revue POTRAVINÁŘSKÁ 6/2012. www.sunka.cz ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD"

Transkript

1 Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 6/2012 LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. průmyslová zóna Jirny Poděbradská Jirny zelená linka:

2

3 e d i t o r i a l 3 Milí naši čtenáři, pohled na český hospodářský a obchodní svět nepřináší dle našich i cizích ratingů příliš dobré vyhlídky do budoucna. Očekává se stagnace. Je těžké odhadnout, jakým podílem tato hodnocení celé naší ekonomiky postihnou potravinářský průmysl, resp. obchod s potravinami. V rovině obecného předpokladu to nemůže být moc dobré. Spotřeba potravin a ochota za potraviny utrácet se odvíjí od příjmů obyvatel. A ty jsou závislé naprosto lineárně na úspěšnosti a dobrých trendech dosahovaných především v odvětvích primární a sekundární sféry, tedy včetně výroby potravin. Ta vlastně svou velkou částí spadá do obou sfér řečeno ekonomickým slovníkem jak do priméru (zemědělské suroviny mnoho jich je ještě z dovozu), tak i do sekundéru. Ve sféře terciární terciéru příjmy neporostou určitě, ani od učitelů či zdravotnického personálu nelze očekávat vyšší výdaje na nákupy. Snad jen pokladní v samoobsluhách možná nakoupí o kuře víc než běžný občan, protože bude vědět, kdy jej v akci koupit. Takže očekávaný vývoj nesignalizuje brzké zlepšení, pokud nepoužijeme husákovské vbrzku bude dobře s následující otázkou kde je ten brzek?. Když k tomu přičteme i vyšší cenu potravin vlivem zvýšení DPH, pak mnoho optimistických trendů v naší branži nenajdeme. A tak nám v letošním nastávajícím podzimu může dělat radost spíše jen hezké počasí, když příjemné babí léto přináší trochu pohody a tepla do našich myslí i kostí. TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA SmartDate X60 DÁLE NABÍZÍME Pro potisk obalových materiálů Avšak na příliš velký optimismus to není. Naše ekonomika strádá, často i selhává její systém, viz závažná metylalkoholová aféra. Čím to je a kdo to způsobil? Těžká odpověď, ale pokusím se pojmenovat alespoň ty hlavní příčiny. Nekorektní rozdělení kompetencí, ale i financí mezi členskými zeměmi Evropské unie a EU samou, z toho vyplývající neschopnost vedení tohoto státu, které je neustále zaháněno do kouta a pak hledá řešení v úsporných, a přitom vágních ekonomických balíčcích. Nemohou prospívat ani časté personální změny na vrcholových postech klíčových ministerstev. K tomu nepovedené zvýšení DPH, korupční úniky a téměř absolutní vakuum v podpoře podnikání. Sama se však kvalita práce státní správy nezmění, dokud nebude v naší zemi platit zákon o státní službě. Ten by měl garantovat volbami nedotčenou neměnnost a odbornou personální ustálenost každého úřadu státní správy, ale i jejich prováděcích jednotek. Takže si přejme stav, kdy centrální úřady státní správy povedou odborně fundovaní státní tajemníci a kdy se po každých volbách nebude muset na každém ministerstvu dělat nový telefonní seznam. Co máme v tomto vydání? O politice toho moc není a to je, řečeno neskromně, nahrazeno právě předchozími řádky. V odborné rovině je toto vydání poměrně našlapané články významných autorů, osobností, které v oblasti výživy, výroby potravin, kontroly potravin a jejich oběhu, ale i dalších souvisejících činnostech něco znamenají. Dále najdete informace z významných událostí a výročí, které nebylo možné přejít. Přeji příjemné počtení. Ing. František Kruntorád, CSc., vydavatel tiskárny velkých znaků ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM výhradní distributor Markem-Imaje komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky Nad Přehradou 2296, Frýdek-Místek, tel.: ink-jet tiskárny aplikátory etiket a další

4 4 s p o l e č n o s t Pranýř chrání spotřebitele a poctivé výrobce Ing. JAKUB ŠEBESTA, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce a on je tak odkázán na informace od obchodníků a výrobců. Tyto informace však v některých případech neodpovídají realitě a spotřebitelé mohou být klamáni. Proto SZPI za podpory Ministerstva zemědělství realizovala projekt, který spotřebitelům i odborné veřejnosti zprostředkovává informace od orgánů úředního dozoru nad trhem s potravinami. Ministerstvo zemědělství a SZPI zastává názor, že ochrana před falšovanými potravinami potřebuje stejně silný nástroj jako ochrana před potravinami nebezpečnými. Proto byl vytvořen projekt Potraviny na pranýři, jehož smyslem je poskytovat ochranu před falšovanými potravinami stejně, jakou poskytuje systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) u potravin nebezpečných. Primárním cílem projektu je průběžné zveřejňování informací o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách zjištěných úřední kontrolou v takové podobě, aby tyto informace byly snadno dostupné prostřednictvím internetu spotřebitelům, provozovatelům potravinářských podniků i jiným dozorovým organizacím působícím v oblasti úřední kontroly potravin. Projekt vychází z předpokladu, že spotřebitelé po zveřejnění informace o zjištění nejakostní nebo nebezpečné potraviny toto v určité míře zohlední ve svých nákupních zvyklostech, což mohou pocítit maloobchodníci, kteří mají slabou vstupní kontrolu a tyto potraviny nabízí spotřebitelům. Stejně tak mohou změnu zájmu spotřebitelů zaznamenat výrobci, kteří opakovaně označují své výrobky nepravdivými informacemi. Bude tím posíleno nejen právo spotřebitele na informovanou volbu, za co utratí své peníze, ale i právo na rovné podmínky na trhu pro poctivé provozovatele, kteří poskytují pravdivé informace. Technické řešení Dne 10. července 2012 byla na tiskové konferenci za přítomnosti ministra zemědělství Petra Bendla spuštěna webová aplikace Potraviny na pranýři. Na trh s potravinami v České republice tak vstoupil nový prvek, který se těší zájmu už více než 1 milionu návštěvníků. Přestože se v řadě zemí můžeme setkat se internetovými portály spotřebitelských organizací zaměřujících se na potraviny, projekt potravinynapranyri.cz je unikátní tím, že představuje přehled kontrolních zjištění dozorového orgánu státu, který je k dispozici formou veřejně přístupné databáze. Cílem projektu je zejména poskytnout objektivní informace spotřebiteli a usnadnit mu orientaci na trhu. Základním předpokladem pro fungování trhu s jakoukoliv komoditou je jeho přehlednost a transparentnost v jednání všech jeho účastníků. Z hlediska spotřebitele je klíčová dostupnost nezkreslených informací, na základě kterých je možné se kvalifikovaně rozhodovat pro jednotlivé výrobky nebo služby. Na trhu s potravinami je ale spotřebitel jednoznačně a dlouhodobě tím nejslabším hráčem, neboť má omezený a často problematický přistup k informacím ovlivňujícím jeho nákupní chování. Řada kvalitativních znaků potravin zůstává pro spotřebitele bezprostředně neznámá, Konstrukce systému webové databáze je inspirována systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, jehož je Česká republika součástí od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 a využívá validační postupy RASFF obvyklé při výskytu vzorků nevyhovujících z hlediska bezpečnosti. Hlavním požadavkem pro vznik systému Potraviny na pranýři bylo vytvoření veřejné informační databáze s akcentem na přesnost a přehlednost. Důraz proto není primárně kladen na rychlost zveřejnění informace, jako je tomu u systému RASFF. Na rozdíl od systému rychlého varování zde totiž není předpoklad, že informace v něm zveřejňované budou jinými zeměmi automaticky došetřovány a informace o došetření vzájemně vyměňovány. Informace z databáze jsou využitelné jako jeden z podnětů pro provedení kontroly bez povinnosti zpětné informace, která by celý systém zbytečně komplikovala. Dalším rozdílem oproti systému RASFF je, že přístup pro čtení definovaného rozsahu dat této databáze bude pro uživatele internetu zcela volný. Pro srovnání: do databáze RASFF mají kromě pracovníků národního kontaktního místa, DG Sanco a dozorových orgánů spotřebitelé velmi omezený přístup prostřednictvím některých informačních portálů a informace jsou tam poskytovány velmi nekonkrétně. V zájmu objektivity zveřejňovaných zjištění jsou do databáze vkládány veškeré informace nezbytné k přesné identifikaci potraviny. Uživatel internetové aplikace Potraviny na pranýři při rozkliknutí položky nalezne informace o kontrolované osobě (maloobchodní prodejně), obchodním názvu nevyhovujícího výrobku, jeho zákonném názvu a dalších dostupných identifikačních znacích, jako je datum odběru vzorku, výrobce, země výroby nebo původu, šarže, zjištěný laboratorní výsledek nebo hodnocení na místě, použité

5 s p o l e č n o s t 5 metodě analýzy a vhodné statistické charakteristiky pro případné využití jinými kontrolními orgány (velikost vzorku, nejistota měření atd.). Tyto informace jsou doplněny minimálně jednou fotografií předmětného výrobku. Veškerá data v aplikaci Potraviny na pranýři pochází z uzavřených kontrolních zjištění SZPI. Zasílání dat do aplikace je uskutečňováno prostřednictvím informačního systému SZPI poloautomaticky. Inspektor po projednání výsledku kontroly naváže k položce fotografii vhodnou pro zveřejnění a nadřízený inspektora v záznamu vzorku potvrdí jeho odeslání na web. Poté administrátor aplikace obdrží informační mail o vzorku připraveném pro publikaci na a následně ve formuláři vzorku validuje data. Vlastní chod aplikace zajišťuje jeden administrátor, jehož pracovní náplní je vedle údržby a sledování systému i analýza dat v něm obsažených a komunikace s ostatními orgány dozoru zapojenými do projektu. Výsledky analýzy dat jsou dále využitelné i pro kontrolní činnost SZPI. SZPI je autorem a administrátorem databázového systému Potraviny na pranýři, kam vkládá výsledky svých kontrol. V současnosti je projekt technicky připraven i na vkládání kontrolních zjištění ostatních dozorových úřadů, které se zabývají problematikou falšování potravin v rámci České republiky, což je v souladu s deklarovaným záměrem ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. Zároveň je projekt připraven pro vkládání kontrolních zjištění dozorovými orgány ostatních členských států Evropské unie. O spolupráci projevilo zájem například Slovensko a Bulharsko. Stránky jsou už nyní k dispozici v českém a anglickém jazyce. V případě rozšíření systému na evropskou úroveň bude možné vkládat data již validovaná administrátory příslušných organizací, a to v různých jazycích, pro uživatele bude zajištěna možnost automatického překladu nebo bude povinné vložení dat v angličtině. Uživatelské prostředí Webová aplikace Potraviny na pranýři je postavena s důrazem na uživatelskou přívětivost a přehlednost prezentovaných informací. Aplikace pracuje na principu databázového vyhledavače a umožňuje vyhledávání podle několika filtrů. Jak bylo uvedeno výše, informace lze selektovat podle názvu výrobku a místa odběru vzorku. V sekci rozšířeného vyhledávání však lze data třídit i podle typu sortimentu (masné výrobky, těstoviny apod.) včetně podkategorií, výrobce, dovozce, distributora, země původu, země výroby, data vložení do systému a dozorového orgánu, který pochybení zjistil (zatím pouze SZPI). Spotřebitelé mohou potraviny dále členit a filtrovat podle závažnosti právní kvalifikace na nejakostní, falšované a nebezpečné. Reakce veřejnosti Už v době přípravy projektu Potraviny na pranýři výrazně projevovala svůj zájem média a spotřebitelská i odborná veřejnost. Přesto jsou autoři projektu údaji o návštěvnosti příjemně překvapeni. Jen během prvního dne provozu (web byl spuštěn ve 14:30 hodin) jej navštívilo přes 50 tisíc uživatelů. Dnes můžeme hovořit o počtu návštěvníků přesahující , kteří si i v aplikaci zobrazili 15,5 milionu stránek. Průměrný návštěvník zde stráví přibližně pět a půl minuty a zobrazí si 15 položek, přes 11 tisíc uživatelů se navíc zaregistrovalo pro pravidelný odběr novinek em. SZPI má aktuálně k dispozici výzkum veřejného mínění, z jehož závěrů jednoznačně vyplývá, že portál se líbí 85 % návštěvníků a důvěra v informace zde prezentované je téměř absolutní. Devadesát pět procent respondentů souhlasilo s výrokem, že vytvoření portálu bylo žádoucím a užitečným krokem státní správy směrem k občanům, od portálu očekávají příspěvek ke změně nelegálních praktik některých prodejců a výrobců (76 %) a zvýšení kvality a bezpečnosti potravin (73 %). Většina respondentů rovněž uvedla, že informace na stránkách jsou dostatečným vodítkem pro to, aby si dokázali udělat úsudek, kdo problém zavinil; za nedostatečné považuje informace jen 5 % respondentů. Závěrem Falšování potravin je jev stejně starý jako civilizace. Jeho naprosté vymícení je nemožné. Jde ale o to, aby byl rozsah těchto prohřešků pod kontrolou a aby každý subjekt na trhu, který se rozhodne systematicky falšovat, měl jistotu, že bude brzy odhalen a pojmenován. Právě takovou jistotu dává projekt Potraviny na pranýři nejen českému, ale i evropskému spotřebiteli, a zejména poctivým výrobcům jakostních potravin. Jedna z laboratoří na inspektorátu SZPI v Brně

6 6 s p o l e č n o s t Když je hostem inspektor aneb Kontroly ČOI a veřejné stravování novely dalších zákonů, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kontrolovali inspektoři České obchodní inspekce v provozovnách veřejného stravování také jakost připravovaných jídel a podávaných nápojů, jejich přípravu, skladování potravin, provozní hygienu a další související činnosti. Novými zákony byly pravomoci stanoveny tak, aby se kontrolní činnosti jednotlivých orgánů dozoru v této oblasti nepřekrývaly, což platí dodnes. V současnosti jsou oprávnění ČOI ke kontrole v restauracích a všech dalších provozovnách, kde se připravuje nebo podává jídlo a pití, vymezena zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o ČOI. Inspektoři ČOI jsou oprávněni ke kontrole dodržování zásad poctivosti prodeje, tj. seznámení spotřebitele s cenou poskytovaných služeb nebo prodávaných výrobků, ke kontrole správného účtování, dodržování deklarované hmotnosti pokrmů a míry podávaných nápojů, seznámení zákazníka s rozsahem poskytovaných služeb, včetně dalších informací potřebných k tomu, aby se mohl odpovědně rozhodnout. Dále je předmětem kontroly dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, vydávání dokladů o konzumaci nebo koupi se všemi náležitostmi (na základě vyžádání spotřebitele) a v neposlední řadě také řádné poskytování informací o právech spotřebitele při reklamaci nebo odstoupení od kupní smlouvy, včetně přijímání a vyřizování reklamací. Česká obchodní inspekce. Zavolejte nám, prosím, majitele Ing. JAN ŠTĚPÁNEK, ústřední ředitel České obchodní inspekce Staré indické přísloví říká: Příjemněji tváří v tvář tygrovi než úředníkovi. A jak se zdá, pro mnoho podnikatelů, zejména v oboru pohostinství a stravovacích služeb, to platí i v současnosti. Ne proto, že potkat v našich končinách tygra je poměrně neobvyklé, ale spíš proto, že povinností stanovených zákony, které musejí restauratéři a hostinští dodržovat, je téměř nekonečná řada stejně jako kontrolních orgánů dozorujících jednotlivé oblasti tohoto oboru podnikání. Jak však ukázaly tragické události uplynulých týdnů, na několik všehoschopných bezohledných jedinců, kteří podřídí veškerou svou činnost vidině snadného zisku na úkor všech, nestačí ani zákony, ani nesčetné kontroly. Na jejich podnikání pak doplácejí všichni spotřebitelé svým zdravím, nebo dokonce i životem, poctiví podnikatelé pak ztrátou zisku Kontrolní pravomoci se nepřekrývají, ale doplňují Jedním z orgánů dozoru, jimž jsou vymezeny ve veřejných stravovacích zařízeních kontrolní pravomoci, je Česká obchodní inspekce. Do roku 1997, kdy nabyly účinnosti zákony č. 110/1997 Sb., o potravinách, a č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a s nimi související Po této větě do té chvíle anonymního hosta, který místo peněz nebo platební karty položí na stůl průkaz inspektora ČOI, účtující číšník občas zbledne, někdy mu i tužka upadne zvlášť když je na účtu jiná částka, než by měla být. A nebývá to jen nesprávný účet, co inspektoři v průběhu kontrolní konzumace zjistí. Často je to nedotočené pivo nebo menší množství objednaného nápoje, porce jako pro vrabčáka, přestože podle jídelního lístku měl být na talíři poctivý řízek s kupou salátu. A nakonec se dostává na řadu zmiňovaný účet, jehož kontrola nezřídka prokáže, že se vrchní nebo účtující číšník spletl. Samozřejmě vždy na úkor hosta. Že je někdy sortiment zboží nabízen bez cen a že ceny chybějí i na jídelním lístku, to jsou spíše praktiky provozovatelů lidových hospod a stánků. Restaurace vyšších cenových kategorií, jejichž cílovou skupinou jsou zejména cizinci, si našly výnosnější a elegantnější trik účtují hostům tzv. servis ve výši 5 15 % z celkové ceny. Při útratě kolem 1000 korun a více u jednoho stolu je to za večer při plném obsazení 20 stolů pěkná sumička Proti těmto praktikám jsou bez šance zejména cizinci neznalí místních zákonů a zvyklostí. Takové manýry si naštěstí nenechají líbit jejich čeští přátelé nebo partneři ti většinou vědí, že účtování takového poplatku je protiprávní. Proti jeho účtování se ohradí na místě a upozorní na takové jednání Českou obchodní inspekci. Pokud inspektoři v průběhu své kontroly v restauraci nebo jiné provozovně veřejného stravování zjistí, že došlo k porušení zákona mimo kontrolní oprávnění ČOI, toto zjištění popíšou a postoupí je příslušnému orgánu dozoru k přijetí dalších opatření. Nejčastěji se jedná o porušení živnostenského zákona, porušení zákona o spotřebních daních nebo zákona o povinném značení lihu, případně zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

7 s p o l e č n o s t 7 Ztratit dobré jméno je snadné zvláště když se mezi provozovateli restaurací stále najdou rádobypodnikatelé, kteří si myslí, že hospoda je zlatý důl, a svou snahou co nejrychleji vydělat na úkor hostů poškozují dobré jméno poctivých podnikatelů z oboru. Škoda pak roste úměrně s tím, jak lukrativní místo se jim podaří pro jejich nepoctivý záměr získat. Místní to odhalí rychle, a takový podnik obcházejí obloukem. Doplácejí na to ale právě zahraniční návštěvníci, kteří si nepříjemné zážitky po návratu domů nenechají pro sebe. Host, který se stal obětí nepoctivého hospodského nebo jeho personálu, se k nám stěží někdy vrátí. A moc nepomůže, že nepoctivců je v celém oboru zanedbatelné procento, vezmeme-li v úvahu ty desetitisíce provozoven, z nichž inspektoři ČOI každoročně stačí navštívit kolem 15 %. ČOI každoročně zkontroluje 5 7 tisíc provozoven, zčásti na základě podnětů nespokojených spotřebitelů, ačkoli správnou míru piva a správný účet by si měl umět zkontrolovat každý host sám a domáhat se nápravy hned na místě. Výsledky kontrol určitě neznamenají, že jsou v českých restauracích a hospodách jenom zloději, že všichni číšníci okrádají hosty nesprávným účtováním a kuchaři dávají menší porce, než by měli. Naopak přibývá restaurací, které jsou vyhlášené dobrou a zajímavou kuchyní, přívětivým prostředím a ochotnou poctivou obsluhou, kam se zákazníci rádi a často vrací. Tam však inspektoři ČOI raději zajdou jako skuteční hosté, nikoliv jako zástupci kontrolního orgánu. A kam chodí inspektoři pracovně a opakovaně? Zejména tam, kde i po zjištění porušení předpisů protiprávní jednání pokračuje, tj. když na konkrétní provozovnu přicházejí další stížnosti spotřebitelů. Důvodem, proč je české pohostinství vnímáno spíše negativně, může být i to, že při zveřejňování výsledků kontrol se veřejnost dozví jen okrajově, že kontroly ČOI jsou směrovány především do problémové části této oblasti podnikání. Inspektoři totiž díky své intuici podložené dlouholetou praxí míří téměř neomylně do provozoven, kde lze s velkou pravděpodobností porušování zákonů očekávat. V řadě případů je právě jejich zkušenosti zavedou k rádobypodnikatelům, kteří si otevřeli hospodu poté, co zjistili, že uvařit guláš a natočit pivo není žádný kumšt A v případech, kdy je kontrola nařízena na základě podnětu nespokojeného spotřebitele nebo je stížností více, jdou inspektoři téměř najisto. To všechno má vliv na výsledky a je příčinou toho, proč se ani v průběhu let poměr zjištěných správních deliktů v českém pohostinství při kontrolách ČOI příliš nemění a dlouhodobě se pohybuje mezi %. Chyby se může v této branži dopustit kdokoliv a kdykoliv. Pokud však chybu opakuje, pak se lze oprávněně domnívat, že nejde o náhodu, ale o nedbalost, vědomé porušování zákonů a záměrné poškozování spotřebitele. A je v podstatě lhostejné, kdo se na něm podílí, zda personál svévolně okrádá hosty a poškozuje tím dobré jméno podnikatele nebo podnikatel svým zaměstnancům toleruje, že profitují na hostech v rozporu se zákonem, nebo jen jejich práci nekontroluje. Ze zákona nese odpovědnost za jednání zaměstnanců podnikatel nebo provozovatel podniku, který za kontrolou zjištěná porušení povinností odpovídá a který také platí vyměřené pokuty. Cílem kontrol ČOI není likvidace živností, ale upozornění na nedostatky. Očekává se, že zjištěné závady a porušení vezme podnikatel vážně, odstraní je, případně přijme opatření k nápravě, a za prokázané správní delikty zaplatí uloženou sankci. Oprávnění ČOI při kontrole v provozovnách veřejného stravování Zákon o ČOI stanoví rozsah pravomocí ČOI. Umožňuje inspektorům kontrolu právnických a fyzických osob prodávajících nebo dodávajících výrobky a zboží, poskytujících služby nebo vyvíjejících jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. Zákon o ochraně spotřebitele stanoví rozsah pravomocí ČOI ke kontrole a specifikuje také oblasti dozoru, které jsou mimo oprávnění, včetně určení orgánu dozoru zejména při kontrole značení, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a nápojů, potravinových doplňků Kontrolní zjištění inspektorů v restauracích víceméně korespondují se stížnostmi spotřebitelů. Ti si nejčastěji stěžují na nesprávné míry nápojů nebo hmotnost pokrmů, na účtování (jiné ceny na jídelním lístku a účtu, příplatky, obslužné ), na klamavé obchodní praktiky, diskriminaci. Za osm měsíců roku 2012 přijala ČOI celkem 772 podání, z nichž plná třetina byla na restaurační zařízení v Praze a Středočeském kraji. Na základě šetření se potvrdilo 115 jako plně nebo částečně oprávněných, v 71 případech zjistili inspektoři jiné porušení, než bylo předmětem podání. Na 128 dotazů bylo spotřebitelům odpovězeno přímo, dalších cca 300 podání bylo předáno jiným orgánům dozoru. Padesát podání je dosud v šetření a sedm bylo odloženo. Zbylá podání, cca 200, se nepotvrdila, případně budou využita při další kontrolní činnosti ČOI. Další zákony dozoruje ČOI pouze v omezené míře (např. značení alkoholu kontrolními páskami, povinné značení a režim prodeje tabákových výrobků a další). To však neznamená, že porušení jiných zákonů inspektoři přehlížejí. Zjištění inspektorů v restauracích, která jsou mimo kontrolní a sankční pravomoci ČOI, se postupují hygienických stanicím, SZPI, živnostenským úřadům, případně policii nebo obcím. Například jen v letošním roce bylo postoupeno příslušným orgánům dozoru více než 300 podání týkajících se provozoven veřejného stravování: Orgán dozoru Počet podání Orgány ochrany veřejného zdraví 200 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 29 Živnostenské úřady 24 Policie ČR 18 Celní úřady 14 Inspektoráty práce 8 Státní veterinární správa 4 Městské nebo obecní úřady 4 Úřad práce 3 Zahraniční dozorové orgány 3 Finanční ředitelství 1 Úřad pro ochranu osobních údajů 1 Ministerstvo zdravotnictví 1 Česká národní banka 1

8 8 s p o l e č n o s t Česká obchodní inspekce kontroluje: oprávnění k podnikání / označení provozovny, informační povinnosti (informace o podmínkách a rozsahu poskytovaných služeb), dodržování deklarované míry nápojů / hmotnosti pokrmů, správnost účtování cen, s nimiž byl spotřebitel vhodným způsobem seznámen, vydání dokladu se všemi náležitostmi na vyžádání, používání ověřených měřidel, pokud ověření podléhají, případně zda odpovídají zvláštním právním předpisům nebo schválenému typu, dodržování zákazu užití nekalých obchodních praktik, dodržování zákazu diskriminace spotřebitele, formální náležitosti přijímání a vyřizování reklamací, pravost kolků u tabákových výrobků a režim jejich prodeje, pravost kontrolních pásků u lihovin. Opatření a sankce Kromě zákazu prodeje výrobků, zajištění tabákových výrobků nebo lihovin bez náležitého označení nebo zákazu používání neověřených měřidel může inspektor České obchodní inspekce zakázat výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny, a to až na dobu dvou dnů. To však pouze v případě ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů. Zjistí-li inspektor porušení zákona, čeká podnikatele pokuta. Ta je nejčastěji ukládána příkazem na místě nebo ve správním řízení. Pokuty uložené při prvním zjištěném porušení předpisů mají mít především výchovný účinek, proto se pohybují při dolní hranici zákonem stanoveného rozpětí. Pokud však se taková pokuta mine účinkem a inspektoři zjišťují stejné správní delikty u jednoho subjektu opakovaně, pak výše pokuty roste úměrně závažnosti, trvání a důsledkům protiprávního jednání. V závažných případech poškození oprávněných zájmů spotřebitelů, ale také při ohrožení života, zdraví nebo životního prostředí mohou pokuty dosáhnout až mnohamilionové výše za mimořádných okolností až 50 milionů Kč. Pokutu na místě lze uložit pouze se souhlasem kontrolované osoby, a to za méně závažná porušení a maximálně do výše 5000 Kč. V případě, že dotyčný s pokutou na místě nesouhlasí, rozhoduje o pokutě ve správním řízení ředitel inspektorátu, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem protiprávního jednání kontrolované osoby. Nejvíce zjištění v krajích (členěno dle působnosti inspektorátů ČOI): Jihočeský/Vysočina 67,9 % Moravskoslezský/Olomoucký 55,1 % Jihomoravský/Zlínský 43,2 % Nejméně zjištění: Plzeňský/Karlovarský 26,1 % Královéhradecký/Pardubický 29,0 % Počet zjištění odpovídající dlouhodobému průměru představují výsledky kontrol v krajích Středočeském / Hl. m. Praze 38,8 % a Ústeckém/Libereckém 39,6 %. Nejčastější porušení: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: 3a) dodržování hmotnosti/míry/množství seznámení s cenou 205 3c) správnost účtování sledování závad v dokladu o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby povinnost značení výrobků 43 5 odst. 1) klamavá obchodní praktika informace o ceně vratných zálohovaných obalů při výkupu 7 11 dodržování povinnosti písemné informace v češtině 2 19 sledování závad při přijímání reklamací 2 9 řádné informace o výrobku či službě 2 6 diskriminace spotřebitele (jiná než rasová) 2 V případech podezření na diskriminační jednání jde o latentní, skrytý problém, který se velmi těžko prokazuje. Je nebezpečnější, než by se mohlo zdát, neboť takové jednání poškozuje dobré jméno celého odvětví hostinských služeb doma i v zahraničí, protože se s ním setkávají nejčastěji cizinci. Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI: 9/1a) užívání neověřených nebo předpisům neodpovídajících měřidel 410 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních: 103 prodej cigaret za odlišnou cenu 5 107/6 povinnost prodeje cigaret v uzavřeném balení 5 Co zjistili inspektoři při kontrolách v letošním roce Výsledky kontrol potvrdily jen s malými odchylkami dlouhodobá zjištění. V průběhu 3350 kontrol u provozovatelů stravovacích zařízení zaměřených na poctivost prodeje a další zákonné povinnosti zjistili inspektoři ČOI porušení povinností v 1194 provozovnách, což představuje 35,6 % kontrolovaných provozoven. Například pokuta Kč byla uložena jistému provozovateli restaurace za porušení zákona o ochraně spotřebitele, jmenovitě za porušení povinnosti prodávat výrobky za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a povinnosti ceny při prodeji výrobků správně účtovat. Účtující číšník se prý totiž spletl o 120 Kč v neprospěch zákazníka Leden srpen kontrol 1194 se zjištěním (35,6 % závad) Pravomocně uloženo (do ) 1120 pokut v celkové výši 2,31 mil. Kč Příklady některých zjištění Restaurace v jihočeském městě v létě 2011: Kontrolou na základě podnětu spotřebitele bylo zjištěno nesprávné účtování souhrnné konzumace ve výši 1280 Kč, ačkoliv cena nápojů a pokrmů dle předloženého ceníku činila pouze 1160 Kč. Spotřebitel tak zaplatil celkem o 120 Kč více, než po právu očekával s ohledem na ceny, se kterými byl seznámen formou ceníků. Své jednání účtující doslovně zdůvodnil takto: Cizincům je k částce nad 1000 Kč účtováno 10 % jako spropitné. V cizině je to běžné a oni si myslí, že je to součástí účtované ceny, proto spropitné nenechávají. Provozovatel poukazoval na to, že v daném případě se jednalo o zcela ojedinělé a náhodné vybočení z pracovních povinností obsluhující a účtující číšnice. Stejná restaurace v létě 2012: Po roce, kdy se inspektoři do této jihočeské restaurace vrátili, aby ověřili, zda byly nedostatky odstraněny, setkali

9 s p o l e č n o s t 9 se se stejným postupem servisní příplatek byl cizincům s průkazy inspektorů opět naúčtován. Je tedy zřejmé, že pohádka o náhodném vybočení vrchního nezůstane ani letos bez odměny. Kontrolní zjištění v letních měsících 2012 Restaurace v centru Prahy: Při kontrolní konzumaci cizincům účtováno místo 634 Kč o 96 Kč více v neprospěch spotřebitele, tedy ve výši 730 Kč. S položkou 15 % dle předložené účtenky za servis nebyl spotřebitel žádným způsobem seznámen. Restaurace v centru Prahy: Prokázána diskriminace cizích státních příslušníků odmítnutím podat polední menu s odkazem, že se jedná o jídlo na stravenky. Inspektorům hovořícím česky a platícím v hotovosti bylo však polední menu podáno bez námitek. Restaurace se zahrádkou v centru Prahy: Kontrolní konzumace účtována 490 Kč o 44 Kč více v neprospěch spotřebitele. Předražení o 10 % z celkové ceny neodpovídalo žádné objednávce. Penzion na Královéhradecku a restaurace v Krkonoších: Předražení kontrolní konzumace o 20 Kč, resp. 15 Kč, nedodržením deklarované míry nápojů. Rady ČOI spotřebitelům Rada hostům, kteří nebyli spokojeni se službou nebo s přístupem k řešení jejich reklamace, je jednoduchá do takové provozovny už se nevracejte! Ztráta hostů a jejich důvěry bude pro každého podnikatele větším trestem než kontroly a pokuty. Dosavadní praxe je však jiná. Čeští spotřebitelé jsou jako hosté ještě příliš benevolentní k prohřeškům hostinských a personálu a často tolerují nejrůznější nešvary, včetně okrádání formou nesprávného účtování. Nepoctivci tak nejsou ničím (kromě uložených pokut) nuceni své jednání k hostům zásadně měnit. Naštěstí si stále více podnikatelů ve veřejném stravování uvědomuje, že jen spokojený host se vrací Nejúčinnější ochrana je okamžité řešení problému někdy ještě dřív, než k porušení práv spotřebitele došlo. Je třeba využít v plném rozsahu práva na informace i práva volby. Při nespokojenosti s prostředím, nabídkou, cenami či kvalitou obsluhy je nejlépe ihned odejít. Reklamaci poskytnuté služby je třeba uplatnit okamžitě, tj. vytknout vady, když zákazník zjistí, že nedostal to, co si objednal, že je šizen na množství jídla, míře nápojů nebo že účet není v pořádku, např. že obsahuje jiné položky než ty, které byly objednány a skutečně konzumovány. Při nespokojenosti spotřebitele by na prvním místě měla být stížnost uplatněná u majitele nebo provozovatele podniku. V případě, že není reklamace řešena vůbec nebo v zákonem stanoveném termínu, měl by spotřebitel podat podnět ke kontrole příslušnému orgánu dozoru. Inspektoři nejsou nepřáteli hostinských Dozor nad trhem a kontrola dodržování zákonů chrání nejen zájmy spotřebitelů a poctivých podnikatelů, ale hlídá také fiskální zájmy státu. Je to každodenní práce inspektorů a většina z nich ji dělá dobře. Podnikatelé dnes mají velkou míru volnosti, ale také velkou odpovědnost. Zejména za zdraví těch, kdo opakovaně navštěvují jejich podniky s důvěrou, že za svoje peníze dostanou kvalitní a dobré služby. Tam, kde tomu tak není, je třeba, aby jim kontrolní orgány jejich zákonné povinnosti připomněly. Kontrola by měla být pro každého seriózního podnikatele (nejen v gastronomii) jedním z nástrojů, který objektivně zjistí, co v provozovně přehlédl nebo podcenil, co on nebo jeho zaměstnanci dělají špatně i když za toto zjištění bude muset zaplatit. To však musí za objednaný audit či za právní poradnu také. Když pak inspektoři odcházejí bez zjištění závad, má podnikatel jistotu, že podniká poctivě a hosté se nemusejí do jeho restaurace bát chodit. Důvěryhodnost v očích spotřebitelů mohou provozovatelé restaurací zvýšit také svým členstvím v některém z profesních sdružení, která mají v oblasti gastronomie nezastupitelnou roli. Svým členům poskytují podporu při podnikání, informují je nejen o novinkách v oboru, ale i o povinnostech, právních předpisech, a hlavně v případě potřeby probírají s orgány dozoru profesní problémy a hledají jejich řešení. K tomu slouží například kulaté stoly a panelové diskuse, jichž se pravidelně zástupci ČOI účastní a které napomáhají ke zvýšení právního povědomí podnikatelů. V této oblasti spolupracuje Česká obchodní inspekce dlouhodobě s Asociací hotelů a restaurací ČR na všech úrovních. Bohužel provozovny, které jsou trvale předmětem stížností spotřebitelů a cílem opakovaných kontrol inspektorů ČOI, mezi její členy většinou nepatří. A dokud se v tomto směru nezpřísní podmínky pro podnikání (a nejen v gastronomii), neviditelná ruka trhu nepoctivé podnikatele z pohostinství nevyžene a práva spotřebitelů neochrání. Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů dozoru, které mají oprávnění ke kontrole ve všech typech provozoven veřejného stravování, ať se jedná o restaurace, pivnice, bary nebo rychlé občerstvení. Kontroluje také stánky, například na nádražích nebo tržnicích, stejně jako příležitostný prodej občerstvení v rámci nejrůznějších veletrhů, výstav, plesů, sportovních utkání nebo folklorních slavností. Pravomoci ČOI jsou však přísně vymezeny zákony a vztahují se především na poctivost prodeje, informace o cenách, správné účtování a s ním související vydání dokladu o konzumaci nebo prodeji, na reklamace a správné informace o nich. Inspektoři ČOI se zvláště zaměřují na odkrývání nekalých obchodních praktik a nejrůznější případy diskriminace spotřebitele (podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Dále kontrolují platnost měřidel, která podléhají ověření (dle zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI), značení lihu kontrolními páskami (zák. č. 676/200S Sb., o povinném značení lihu) a prodej cigaret (zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních). Česká obchodní inspekce nekontroluje původ, značení ani jakost používaných surovin, kvalitu jídel nebo nápojů. To spadá do pravomoci dalších orgánů dozoru podle jejich kompetencí, konkrétně orgánů ochrany veřejného zdraví a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

10 10 s p o l e č n o s t Země živitelka stále láká vystavovatele i návštěvníky Ing. JOSEF FRIEDRICH, předseda představenstva a ředitel Výstaviště České Budějovice a.s. reprezentujících konkrétní země, u nás není poprvé a patří mezi naše stálé obchodní partnery. Jejich expozice jsou rozmanité od zemědělských strojů přes speciální vybavení pro myslivce až k zahradnickým a potravinářským produktům. Podle průzkumu mezi vystavovateli byla většina z nich s koncepcí výstavy, složením vystavovatelů, počtem návštěvníků, zájmem návštěvníků o expozice, propagací výstavy a kvalitou poskytovaných služeb velmi spokojena a o své účasti uvažuje i příští rok. Právě v oblasti prezentací potravin při výstavě Země živitelka uváděla většina z nich splnění cílů své účasti, tzn. dobrou a úspěšnou prezentaci firmy, navázání nových obchodních kontaktů, a především předvedení nových výrobků a jejich prodej. Výstava byla naplněna ve všech oborech zemědělsko- -potravinářského sektoru. Na agrosalonu mohli návštěvníci zhlédnout především na volných plochách širokou nabídku zemědělské techniky, jako např. traktory, kombajny, techniku pro sklizeň píce, postřikovače, secí stroje, čističky, dopravníky, šrotovníky, mačkací stroje, dojicí a chladicí zařízení, komunální a lesnickou techniku, přepravníky balíků a zvířat, obraceče a shrnovače píce, mulčovače aj. Na vysoké úrovni byla zastoupena také technika pro živočišnou výrobu a významnou složkou výstavy byly i osivářské a krmivářské firmy. Tradičně byly na Zemi živitelce ke zhlédnutí prezentace myslivosti a rybářství v samostatných pavilonech, expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů a na předvadišti v severní části areálu prezentace hospodářských zvířat s novinkou 1. Jihočeskou Angus show. Nabídka zboží a služeb od vystavovatelů a obchodníků, nabídka aktuálních informací od centrálních institucí, jako jsou MZe, MMR, SZIF, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Národní síť MAS ČR, Spolek pro obnovu venkova a další, doplněné o zajímavý odborný doprovodný program, vytvořily i v letošním roce příznivé prostředí pro potřeby odborníků a laické veřejnosti. Mezinárodní agrosalon s dlouholetou tradicí Země živitelka je jediná výstava v ČR, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Díky svému zaměření a struktuře vystavovatelů i návštěvníků se stala místem setkávání všech, kteří svou činnost spojují s českým a moravským zemědělstvím. Místem setkávání zemědělců a potravinářů s jejich dodavateli a zákazníky, s politickými špičkami lidmi, kteří jsou zodpovědní za další vývoj této důležité oblasti, a s odborníky nositeli trendů a vývoje v oboru. Země živitelka tak vytváří nejen jedinečnou příležitost k odborným diskusím, vzájemnému porovnávání a sdílení informací, které mohou významným způsobem ovlivnit vývoj celého sektoru, ale i sjednocující prostředí pro všechny, jimž není osud našeho zemědělství a potravinářství lhostejný. Letošního 39. ročníku se opět zúčastnilo přes 700 vystavovatelů a obchodníků, potěšující je vysoká účast zahraničních firem a zastoupení. Většina vystavujících firem, Kromě odborného programu byl připraven i pestrý a bohatý kulturní program na několika scénách. Novinkou v něm bylo finále 20. ročníku nejstarší a nejvýznamnější soutěže malých dechových orchestrů v ČR Zlatá křídlovka Pečlivá příprava doprovodných programů, koncepce a nabídka celé výstavy opět jako každoročně přilákaly na Nový multifunkční pavilon T

11 s p o l e č n o s t 11 Velkému zájmu se těšily expozice českých potravinářských výrobků. českobudějovické výstaviště i letos více než návštěvníků. Těší nás stoupající zájem veřejnosti o kvalitní české potraviny, jejichž prezentacím se snažíme vytvářet ve spolupráci s vystavovateli stále příznivější prostředí a poskytovat dostatečné a kvalitní prostory. Prezentace a ochutnávky potravin vyrobených v českých regionech z českých surovin a oceněných v soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality Regionální potravina, garantovanou MZe, národní značkou kvality KLASA, garantovanou SZIF, značkou Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR, a potravin značky Chutná hezky. Jihočesky, které byly doplněny kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi, našly od loňského ročníku výstavy své pevné místo v novém multifunkčním pavilonu T. Cílem prezentací potravin je prosadit na našem trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny vyráběné v českých regionech, a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledávání a nákupu. O tom, že se tento cíl daří úspěšně naplňovat, svědčí skutečnost, že potravinářské pavilony patří každý rok mezi nejnavštěvovanější. Také v letošním roce byl podle průzkumu mezi návštěvníky pavilon T1 s prezentacemi českých potravin vysoce hodnocen a těšil se jejich obrovskému zájmu. Také pestrá nabídka regionálních prodejců v expozicích Pavilonu venkova Z s prezentacemi Místních akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Celostátní sítě venkova ČR, Místních akčních skupin SR, Národnej sietě rozvoja vidieka SR a Asociace regionálních značek a produktů nabídla návštěvníkům možnost ochutnat český, moravský a slovenský venkov všemi smysly. Součástí odborného doprovodného programu pod garancí MZe je soutěž s dlouholetou tradicí Zlatý klas o nejlepší vystavené exponáty. V letošním roce byl opět jednou z nejvíce zastoupených oblastí potravinářský a zpracovatelský průmysl, z něhož získaly ocenění tři výrobky. Při zahájení výstavy byla ministrem zemědělství tradičně předána řadě potravinářských výrobků ocenění certifikát národní značky kvality KLASA a certifikát Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou České republiky. Masivní propagace a prezentace kvalitních českých potravin je již několik let jedním ze stěžejních úkolů výstavy Země živitelka. Ve spolupráci s MZe, Agrární komoru ČR a Potravinářskou komorou ČR nabízíme výrobcům z celé republiky možnost prezentovat své výrobky a služby a díky mezinárodnímu charakteru výstavy nejen v jihočeském regionu. Věřím, že výstava Země živitelka, jako jedna z nejnavštěvovanějších výstav v ČR, která byla vždy odrazem aktuální situace v zemědělství, potravinářství i v úrovni života obyvatel na venkově, bude i v následujících letech pozitivně naplňovat své hlavní motto Budoucnost českého zemědělství a českého venkova.

12 12 s p o l e č n o s t Ing. JOSEF VACL, CSc., PORT spol. s r. o. Svatováclavská slavnost českého piva se v dnešní podobě konala již pojedenácté. Koná se tradičně u příležitosti svátku svatého Václava, patrona českých sladovníků a pivovarníků. Představuje ze společenského hlediska klíčovou společenskou akci, na které představitelé Českého svazu pivovarů a sladoven předávají ocenění významným pivovarským osobnostem a dále představitelům pivovarů za nejpopulárnější piva nebo piva, která se nejlépe umístila v degustační soutěži České pivo. Svatováclavská slavnost českého piva 2012 Společenský a prestižní charakter galavečera svou přítomností potvrdili i představitelé ministerstva zemědělství. 1. náměstek ministra zemědělství Ing. Tomáš Šimčík ve svém vystoupení připomenul význam pivovarského sektoru i českého piva a vyznal se ze svého vztahu k národnímu nápoji. Nesmíme zapomenout i na fakt, že ministerstvo zemědělství na slavnostní večer finančně přispělo. Ing. Tomáš Šimčík, 1. náměstek ministra zemědělství Tradičně je první část setkání věnována uvedení významných osobností do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Tento akt vznikl v rámci projektu České pivo naše pivo organizovaného Českým svazem pivovarů a sladoven. Poprvé bylo uděleno v roce Je určeno osobnostem, které svými znalostmi, schopnostmi, vysokou odborností a pracovitostí přispěli k tomu, že se pivovarnictví spolu se sladařstvím podílejí na rozvoji fenoménu českého piva, které je svou podstatou významnou součástí společnosti, kultury a profesní zdatnosti v České republice. Připomeňme si, co k tomu uvedl Ing. František Šámal, předseda ČSPS: Výroba piva je určena lidem a je o lidech. Je tedy i o těch, kteří se na jeho vývoji, ale také produkci podílejí a podíleli, a to od chmele a sladu přes použité technologie až po dodání zákazníkovi. Náš obor má štěstí v tom, že máme dost velkou zásobárnu osobností, které se svými odbornými a lidskými vlastnostmi o úspěchy našeho piva nemalou měrou zasloužili, a my máme radost, že jejich úsilí a celoživotní dílo můžeme ocenit. Letos byli oceněni přijetím do Síně slávy českého pivovarství a sladařství 2012 Ing. Dušan Falge a prof. Ing. Václav Fric, DrSc. Stručně si připomeňme fakta z jejich bohatého profesního života: Dušan Falge s rodinnými příslušníky a dále Ing. Jan Veselý a Ing. Tomáš Šimčík Ing. Dušan Falge (*1951 v Kutné Hoře) je manažer a vynikající obchodník ve sladařství. Působil dlouhodobě v Japonsku, které bylo v té době jedním z klíčových odběratelů chmele a sladu. Následně během intenzivních kontraktačních a akvizičních cest navštívil mnoho zemí Afriky, Asie a dalších kontinentů. Je spoluautorem zlepšovacího návrhu, který byl ve své době velmi ceněn. Týkal se revoluční změny v přepravě sladu do zahraničí. Po roce 1989 prošel řadou vysokých manažerských funkcí ve sladařském průmyslu a ovlivnil rozhodování o privatizaci. Vedl mj. společnost BMC, zaměřenou na vývoz sladu. V letech byl členem představenstva Tchecomalt Group, a. s., a krátce předsedou představenstva. Potom se opět vrací do vedení BMC, a. s., a v roce 2002 se stává obchodním náměstkem firmy Sladovny Soufflet ČR, s. r. o., kde působí jako poradce dodnes. Prof. Ing. Václav Fric, DrSc. (*1929 v Brodci) je přední chmelařský odborník, vědec a pedagog na Vysoké škole zemědělské v Praze. Ve vědecko-výzkumných pracích se zaměřoval na výzkum v oblasti pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Je držitelem dvou patentů, spoluautorem vědeckých publikací a autorem více než 80 odborných a populárněvědeckých článků. Po roce 1989 působil jako ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu chmelařského. Obdržel řadu Zleva: Ing. David Krahulec (vnuk), Ing. František Šámal (předseda ČSPS), oceněný prof. Václav Fric, Ing. Jan Veselý (výkonný ředitel ČSPS), Ing. Emílie Fricová, CSc., (dcera), Ing. Tomáš Šimčík (1. náměstek ministra zemědělství)

13 s p o l e č n o s t 13 Zleva: Představitelé vítězných pivovarů ankety Dámská pivní volba, dále prezidentka Prvního dámského pivního klubu a předseda ČSPS resortních ocenění jak v zemědělství, tak za pedagogickou činnost. Mezinárodní svaz pěstitelů chmele jej opakovaně ocenil za přínos světovému chmelařství. V roce 1990 mu byl udělen titul doctor honoris causa (čestný doktorát) na budapešťské univerzitě. Ani dnes v penzi na svou roli pedagoga nerezignoval. Dodnes vede a oponuje bakalářské práce na České zemědělské univerzitě. Tradičně velmi sledovanými jsou výsledky anket popularity piva mezi médii a dámskou populací České republiky. Letošní anketa popularity piv mezi médii zaznamenala výrazné změny a žádné z piv se neumístilo na stejném místě jako v roce Nominováno bylo rekordních 49 zástupců ze všech typů pivovarů. Nejpopulárnějším pivem mezi novináři se na základě výsledků ankety Naše pivo 2012 po odmlce Ceny za nejpopulárnější piva mezi médii ankety Naše pivo 2012 převzali zleva: Stanislav Bernard, Rodinný pivovar Bernard, a. s., Petr Menšík, Pivovar Svijany, a. s., Douglas Brodman, Plzeňský Prazdroj, a. s. Ocenění předávali zprava František Šámal, ČSPS, a Jiří Mikeš. stalo pivo Pilsner Urquell z Plzeňského Prazdroje, a. s. Druhé místo obsadilo pivo Svijany, které vyrábí Pivovar Svijany, a. s., a na třetím místě skončilo pivo Bernard z Rodinného pivovaru Bernard, a. s. Anketu organizoval Český svaz pivovarů a sladoven, který formou dotazníků oslovil 391 představitelů všech druhů médií od tištěných po elektronická, od zpravodajských přes společenská po odborná. V anketním lístku účastník ankety mohl označit maximálně pět piv bez rozdílu pořadí uvedených na seznamu nebo doplnil nominace o piva, která na seznamu uvedena nebyla, ale účastník ankety je preferuje. Součet nominací určil, která piva jsou mezi novináři nejpopulárnější. Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven, výsledky ankety komentoval takto: Novinářské preference se mění a naše anketa je toho důkazem. Nikdo nemá své postavení v konkurenci téměř 550 pivních značek jisté a je jen dobře, že se mezi tipy od novinářů stále častěji objevují nová jména na české pivní mapě. Velké překvapení přinesly výsledky ankety popularity piv mezi dámskou populací. Osloveno bylo 341 žen nejrůznějších profesí, od novinářek přes právničky a lékařky až po důchodkyně, vesměs členky nebo příznivkyně Prvního dámského pivního klubu. Ve třetím ročníku, který vyhlásil První dámský pivní klub po dohodě s vedením Českého svazu pivovarů a sladoven, šlo o to najít nejpopulárnější značku piva mezi ženami v České republice. Dá se říci, že tradičním vítězem se opět stalo pivo Bernard z produkce Rodinného pivovaru Bernard, a. s., které tak obhájilo své loňské prvenství. Na děleném druhém místě, tentokrát se stejným počtem nominací, skončily pivo Pilsner Urquell ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s., a Svijany, které je vyráběno v Pivovaru Svijany, a. s. Největší překvapení přineslo pořadí na třetím místě. Poprvé se ve vítězných nominacích objevil Gambrinus ze skupiny Plzeňský Prazdroj,

14 14 s p o l e č n o s t Zleva: Představitelé vítězných pivovarů kategorie 11% světlých ležáků, dále předseda ČSPS a 1. náměstek ministra zemědělství a. s., a především pivo značky Hubertus, jehož výrobcem je Pivovar Kácov, s. r. o. Celkem bylo ženami nominováno 23 piv z produkce velkých a malých pivovarů a minipivovarů. Anketa letos proběhla ve dnech 1. až 9. září Dlouhodobě výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., ukazují, že 50 až 60 % žen u nás pije pivo. výčepní, ze skupiny PMS Přerov, a. s. Ocenění za druhé místo si odneslo Postřižinské pivo, tmavý 11% ležák, který vyrábí Pivovar Nymburk, s. r. o. Na děleném třetím místě skončily Bernard, Černý ležák s jemnými kvasnicemi z produkce Rodinného pivovaru Bernard, a. s., a Litovel Dark, tmavé pivo z Pivovaru Litovel, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s. Anketa, která podle dostupných informací nemá ve světě obdoby, se mezi dámskou částí naší populace vyhlašuje na památku a jako projev uznání Janě Herodkové in memoriam. Jana Herodková, profesí novinářka, zakládající členka a první prezidentka Prvního dámského pivního klubu, se o klub významně zasloužila. Nejsledovanější část večera je nesporně vyhlašování výsledků již dvanáctého ročníku tradiční a respektované soutěže České pivo. Ve srovnání s minulým rokem byl letošní ročník ve znamení výrazných změn na stupních vítězů. Až na jednu kategorii mají nové vítěze a také na dalších místech byly zaznamenány velké změny. Některá piva, která se tradičně umísťovala na předních místech, dokonce tentokrát chybí úplně. Rozhodlo tak 24 pivovarských expertů z malých a velkých pivovarů a s nimi odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Vysoké školy chemicko-technologické Praha, České zemědělské univerzity, Chmelařského institutu a dalších odborných institucí, kteří degustovali ve dvoukolovém klání 72 pivních vzorků, druhý nejvyšší počet v historii soutěže. V kategorii nealkoholických piv, v níž soutěžilo 10 zástupců, zvítězilo pivo Bernard s čistou hlavou, Jantar Free, Rodinný pivovar Bernard, a. s. Druhé místo obsadil Zubr Free, který vyrábí Pivovar Zubr, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s., a na třetím skončilo Starobrno Fríí z produkce společnosti Heineken Česká republika, a. s., Pivovar Starobrno. V kategorii světlých výčepních piv, do níž jich pivovary přihlásily 18, se na děleném prvním místě umístila piva Litovel Classic a Litovel Moravan z Pivovaru Litovel, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s. Druhé skončilo pivo Velkopopovický Kozel, Plzeňský Prazdroj, Pivovar Velké Popovice, a třetím pivem v této kategorii se stal Zubr Gold z Pivovaru Zubr, a. s., patřící do skupiny PMS Přerov, a. s. V kategorii tmavá piva, kde byla soustředěna výčepní piva a ležáky (11 piv), zvítězilo pivo Zubr Classic, tmavé Dlouhodobě se dynamicky rozvíjí segment 11% světlých ležáků. V této soutěžní kategorii bylo přihlášeno14 piv a zvítězil Velkopopovický Kozel, výrobce Plzeňský Prazdroj, Pivovar Velké Popovice. Pivo Starobrno Medium z produkce společnosti Heineken Česká republika, a. s., Pivovar Starobrno, obsadilo dělené druhé místo spolu s pivem Zlatopramen 11%, z produkce společnosti Heineken Česká republika, a. s., Pivovar Velké Březno. Na dalším, tedy třetím, místě skončilo pivo Bernard, 11% světlý ležák (4,5 % obj. alk.), výrobce Rodinný pivovar Bernard, a. s. Tradičně nejprestižnější kategorií mezi pivy jsou světlé ležáky, kde jich letos bylo přihlášeno rekordních 19. Na první pozici se umístilo pivo Litovel Premium z Pivovaru Litovel, a. s., skupina PMS Přerov, a. s. Druhé místo obsadil Radegast Premium ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s. Na děleném třetím místě skončily pivo Zubr Premium z Pivovaru Zubr, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s., Černovar světlé z produkce Tradičního pivovaru v Rakovníku, a. s., a dále Primátor Premium z produkce pivovaru Primátor, a. s. Představitelé vítězných pivovarů kategorie světlých výčepní piv

15 s p o l e č n o s t 15 Ing. Jan Veselý k celé soutěži mj. řekl: Fakt, že ve srovnání s loňským rokem prakticky nezůstal v pořadí piv pivovarů kámen na kameni a na čelných místech se umístila piva z pivovarů všech velikostí, jen potvrzuje vyrovnanost soutěže a potvrzuje se obecně známé, že obhajoba pozic je mnohdy obtížnější než její získání. Připomněl bych, že tato soutěž je jedinou akcí, kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven. Patří do našeho dlouhodobého projektu České pivo naše pivo. Jeho základním smyslem je nejen o našem pivu informovat co nejširší veřejnost, ale trvale zlepšovat také image českého piva. K soutěži je třeba dodat, že degustační komise za dohledu notáře posuzovala senzorické vlastnosti piva, v analytických laboratořích byla prováděna kontrola původního extraktu (stupňovitosti) kvůli ověření příslušnosti piva do přihlášené kategorie. Specifikem této soutěže je její dvoukolovost, což posiluje objektivitu hodnocení. Vzorky do soutěže jednotlivé pivovary neposílají, ale jsou odebírány přímo ve výrobních závodech zástupcem odborného garanta, kterým je pravidelně VÚPS, což zvyšuje nestrannost soutěže. Odborný garant dále zajišťuje chod, organizaci, technickou část soutěže a vyhodnocení výsledků. Od loňského roku se soutěže mohou vedle pivovarů, členů Českého svazu pivovarů a sladoven, zúčastnit i pivovary nečlenské. Soutěž byla vypsána pro lahvová piva uváděná na trh nepřetržitě nejméně posledních šest měsíců a vyráběná kterýmkoli z pivovarů v ČR, jejichž celoroční výstav piva dodávaného do tuzemské distribuční sítě byl v posledním roce vyšší než 5000 hl. Svatováclavská slavnost českého piva, jak již bylo uvedeno, má svou tradici a je nedílnou součástí projektu České pivo naše pivo. Ten byl projednán a doporučen valnou hromadou Českého svazu pivovarů a sladoven v prosinci 1999 a odstartován v létě roku Celý projekt a jeho součásti jsou koncipovány na podporu piva jako národního, tradičního nápoje, jenž se stal součástí české společnosti a české kultury. Projekt je založen jako dlouhodobý a veřejnost je prostřednictvím médií seznamována s historií i současností piva, pivovarnictví, sladařství. Dále s tím, co pivo obsahuje a jakým způsobem ovlivňuje lidský organizmus, jak pivo a pivovarnictví ovlivnilo českou společnost a kulturu. Dalším cílem projektu je rovněž zlepšení image piva. Přejme projektu a všem, kteří se na něm podílejí, mnoho zdaru i v budoucnosti. Foto: Richard Dvořák Pohled do kongresového sálu v hotelu Ambassador Zlatá Husa během Svatováclavské slavnosti českého piva 2012 Přišli si jen pro banány v akci... Příznivé ceny z nás dělají místo pro vaše nákupy Kvalitně pro rodinu

16 16 s p o l e č n o s t 10. výročí vzniku Vinařského fondu ČR Ing. JAROSLAV MACHOVEC, ředitel Vinařského fondu ČR Letos je tomu právě deset let, kdy byl zřízen Vinařský fond. Při této příležitosti si připomeňme historii našeho vinařství a vinohradnictví, důvody, proč Vinařský fond vznikl, a úspěchy, jichž za svoji existenci dosáhl. Stručný historický vývoj vinařství u nás Přírodní podmínky našich vinařských oblastí, které leží na severním okraji rozšíření révy vinné v Evropě, jsou předpokladem pro vznik vín jedinečné kvality, která spočívá v jejich kořenité plnosti a v delikátním projevu jemných aromatických látek. Kromě příjemných chuťových vlastností se moravská a česká vína vyznačují i vyšším obsahem zdraví prospěšných přírodních látek. Z archeologických nálezů vyplývá, že jedny z prvních vinic u nás, v oblasti Pálavy, začali systematicky vysazovat staří Římané. V období Velkomoravské říše je zdokladováno již rozvinuté vinařství u slovanského obyvatelstva. V Čechách je tradice spojena s legendami o sv. Václavu a sv. Ludmile a s přijetím křesťanství. Při liturgických obřadech bylo víno nezbytností, tak bylo třeba zajistit jej z vlastních zdrojů. Nejaktivnější v budování vinic a podpoře vinařství u nás byly zpočátku řeholní řády benediktini z Třebíče, premonstráti v Louce u Znojma, cisterciáci na Velehradě a v Žernosekách. Také šlechtické rody mají na tomto vývoji zásluhy, např. Lichtenštejni v Mikulově. Karel IV., císař římský a král český, vydal roku 1358 nařízení o zakládání vinic pro Prahu a pro města královská. V 15. století vzrůstají v Čechách i na Moravě plochy vinic, a to hlavně činností měšťanů, kteří mají potřebné prostředky pro nákladné investice do zakládání vinic na svazích. Během 17. a 18. století rozloha vinic v Čechách i na Moravě kulminuje. V některých letech je nadprodukce vína tak velká, že se nedá umístit na domácích trzích a výrobci vína hledají odbyt v zahraničí. Devalvace zejména městských vinic má za následek zhoršení péče o ně, nižší úrodu a postupné snížení jejich rozlohy. Na přelomu 19. a 20. století ničí révokaz nemilosrdně většinu našich vinic. Současně s jejich rekonstrukcí po této kalamitě se začínají vysazovat hlavně jakostnější odrůdy révy v ucelených parcelách jedné odrůdy. Množí se výroba a prodej vín z vinic štěpovaných na podnože odolné vůči révokazu a zlepšují se i metody výroby vína. Po 2. světové válce po nástupu socialismu jsou vinaři sdružováni do zemědělských družstev a následně obřích státních statků a obor jako celek stagnuje. Velkovýroba bohužel popřela základní myšlenku originálního původu vína. Po roce 1989 došlo k legislativním změnám, jež postupně vedly ke sladění našeho vinařského práva s evropskými zákonnými normami. Rozpadla se zemědělská družstva a začala vznikat nová vinařství. Díky usilovné práci a nadšení našich vinařů se podařilo v době zastaralých technologií, nedostatečného vybavení a marketingu v plenkách vytvořit takřka z ničeho základ novodobého úspěšného moravského a českého vinařství. Vinaři tak byli nuceni inovovat technologické postupy, zmodernizovat výrobu vína, budovat nová vinařství a stávající vinařské podniky transformovat v konkurenceschopné firmy. Díky tomu paradoxně získalo naše vinařství náskok oproti tradičním vinařským zemím, kde nebyli vinaři k tak radikální obrodě nuceni. Tam, kde zahraniční vinaři pracují mnohdy s desetiletí starými technologiemi, naši vinaři mají to nejmodernější. Chybějící článek, kvalitní marketing, začal vedle marketingových oddělení vinařských firem poskytovat také nově vznikající Vinařský fond. Vznik a smysl Vinařského fondu ČR Vinařský fond byl zřízen zákonem č. 115/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo za pomoci prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu podporovat výsadbu a obnovu vinic. Před vstupem do EU tak Vinařský fond podpořil výsadbu celkem 2518,17 ha vinic. Po vstupu do EU byly již další výsadby velmi omezené, a hlavním úkolem Fondu tak bylo podporovat propagaci prodeje vína. Od vstupu České republiky do EU Vinařský fond podporuje zejména marketing tuzemského vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle zeměpisného původu. Dále informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s těmito obory. Podporuje také uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví a rozvoj turistiky v těchto oblastech. Jeho záměrem je postihnout širokou škálu aktivit směřujících k jedinému cíli podpořit propagaci, a tím následně i prodej moravských a českých vín jako vín špičkové kvality.

17 s p o l e č n o s t 17 Sféry zájmu podpory Vinařského fondu ČR Vinařský fond rozložil svoji podporu do několika směrů, jež se v čase ukázaly být efektivní pro propagaci domácích vín: 1. Mediální podpora a propagace značky Vína z Moravy, vína z Čech TV spot, print, internet, PR 2. Svatomartinské 3. Růžová vína 4. Vinařská turistika 5. Podpora prodeje tuzemských vín v obchodních řetězcích 6. Projekty dle vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb. a ostatní smlouvy (podpora vinařských akcí atd.) 7. VOC, výstavy v ČR a zahraničí, podpora exportu, průzkumy trhu, servisní a informační činnost atd. Mediální podpora a propagace značky Vína z Moravy, vína z Čech Svatomartinské Projekt Svatomartinské se letos již sedmým rokem zabývá systematickou propagací tuzemských mladých vín v Čechách i na Slovensku. Podpora probíhá formou mediální propagace prostřednictvím inzerce i PR aktivit, podporou pořádání akcí typu Svatomartinský košt a podpory v místě prodeje včetně zajištění POS materiálů. Svatomartinská vína se díky tomu postupně stala doslova celonárodním fenoménem, o čemž svědčí nejen prakticky stoprocentní znalost značky v populaci, ale hlavně cca dva miliony prodaných lahví v poměrně krátkém období několika málo týdnů. Velkou přidanou hodnotou Svatomartinských vín je také fakt, že si přes mladá dobře pitelná vína spotřebitelé nacházejí cestu také k ostatním moravským a českým vínům a získávají si k nim pozitivní vztah. Růžová vína Pro mnohé je marketing jen synonymem slova reklama, což samozřejmě není přesné, ale je pravdou, že reklamní výdaje patří mezi jednu z nejnákladnějších složek činnosti Vinařského fondu. Silný zásah veřejnosti a masivní podporu znalosti značky nelze dosáhnout jinak než prostřednictvím sdělovacích prostředků. Každoročně tak Vinařský fond vypracovává detailní mediaplán, jehož prostřednictvím oslovuje vybrané cílové skupiny jednak formou inzerce v televizi, tištěných médiích a stále častěji také na internetu, jednak formou aktivního Public Relations. Jeho prostřednictvím se veřejnost v redakčních částech médií už detailněji dozvídá, co je v našem vinařství nového, kdy, kde a jak naši vinaři uspěli ve srovnání s tuzemskou i zahraniční konkurencí, jaké víno se u nás vyrábí, jak jej vybírat, degustovat, kam za ním vyrazit atd. Vinařský fond propaguje moravská a česká vína také na výstavách a veletrzích v ČR i zahraničí. Růžová vína se rychle stala atraktivní letní protiváhou fenoménu Svatomartinských vín. Zajímavým tematickým okruhem propagace se ukázala růžová vína. Původní myšlenkou bylo vytvořit jakousi letní protiváhu Svatomartinského, a naplnit tak atraktivní komoditou další část roku. Dalším cílem bylo zaujmout a nadchnout pro moravská a česká vína mladší věkovou kategorii konzumentů. Oběma těmito důvody se samozřejmě ale také prolíná požadavek na podporu odbytu modrých hroznů, z kterých se růžová vína vyrábí. Tradicí se staly hojně navštěvované akce Svátek růžových vín v Praze a Den růžových vín v Mikulově a desítky dalších, orientovaných na koncového zákazníka. Do povědomí konzumentů se dostávají jak samotná růžová vína, tak míchané nápoje z nich a v neposlední řadě i tzv. snoubení růžových vín s vhodnými pokrmy. Růžová vína se postupně stala atraktivní záležitostí životní stylu a působí jako oblíbená alternativa jiných alkoholických nápojů nejen pro mladé lidi a nejen v letních měsících. VOC Jak je postupně v České republice zaváděn vedle tradičního značení dle obsahu cukru v moštu také románský systém značení vína podle místa původu u nás pod označením VOC

18 18 s p o l e č n o s t Podpora v místě prodeje Nedílnou součástí podpůrných aktivit Vinařského fondu je také podpora v místě prodeje moravských a českých vín. Zahrnuje kompletní zajištění POS materiálů a jejich umístění v místě prodeje, pořádání ochutnávek či přípravu a zajištění letákových akcí. Aktivity jsou rozloženy do celého roku a tematicky se soustřeďují na podporu Růžových vín, značky Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinského a VOC. V obchodních řetězcích je realizována velká většina prodejů moravských a českých vín, proto jsou jedním z klíčových míst, kde lze zákazníky přesvědčit, aby preferovali moravská a česká vína před dovozovými. Ostatní Domácí i zahraniční turisté se už naučili za vínem cestovat po všech vinařských regionech Moravy i Čech. (Vína Originální Certifikace), přichází s ním také ruku v ruce marketing podporovaný Vinařským fondem. Značení VOC si rychle nacházejí místo na trhu, což dokládá i jejich přibývající počet. Vedle prvního VOC Znojma vznikla záhy VOC Modré Hory, VOC Mikulov, VOC Pálava a přibývat budou jistě další. Vinařský fond vnímá tyto kroky jako kroky správným směrem, protože rozšiřují nabídku a posouvají moravské a české vinařství k ještě vyšší kvalitě. Vinařská turistika Vinařský fond podporuje také propagaci vinařské turistiky na jižní Moravě, ale i ve vinařských Čechách, a to ve spolupráci s Národním vinařským centrem, které se na propagaci podílí organizačně. V rámci tohoto projektu Fond financuje např. každoroční vydávání turistických materiálů edice Krajem vína, medializaci v tisku, propagaci na výstavách a veletrzích či průběžnou aktualizaci sekce vinařské turistiky v rámci webu Postupně se podařilo navázat spolupráci i s dalšími subjekty, jako je např. Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství či Czechtourism. Zároveň je snaha zapojovat do propagace i samotné vinaře a poskytovatele služeb, např. formou certifikace zařízení vinařské turistiky, medializací konkrétních zařízení a aktivit atd. Všechny tyto formy spolupráce mají synergický efekt, což se odráží na čím dál větší informovanosti zájemců o vinařskou turistiku a následně na stoupajícím množství turistů cestujících za vínem a vším, co s ním souvisí. Projekty dle vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb. a ostatní smlouvy (podpora vinařských akcí atd.) Vinařský fond na základě podaných žádostí finančně podporuje jednotlivé vinařské akce, které splňují předem dané požadavky. Podporované vinařské akce mohou mít podobu slavností vinobraní, otevřených sklepů, zarážení hory, výstav či přehlídek vín, seminářů nebo konferencí o možnostech cestovního ruchu anebo třeba propagačních materiálů vinařských obcí, regionů či sdružení. Akce jsou také podporovány mediálně v rámci propagace značky Vína z Moravy, vína z Čech či vinařské turistiky. Kromě výše uvedených aktivit se Vinařský fond věnuje samozřejmě i dalším formám marketingu a propagace domácích vín, například podpoře účasti našich zástupců na výstavách a veletrzích s vinařskou a vinohradnickou tematikou, podpoře vydávání odborné a osvětové literatury, podpoře celonárodního portálu o víně, zaměřeného na naše vinařství a vinohradnictví, pravidelnému průzkumu trhu či podpoře odborných školení a seminářů. Kromě toho se stará i o systematickou podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech. Za 10 let svého působení Vinařský fond nastartoval vlnu zájmu o moravské a české víno jako o víno jedinečné, mimořádně rozmanité a hlavně vysoce kvalitní. Podpořil tuzemské vinaře, znalost a odbyt jejich vín, zavedl dnes již uznávanou značku Vína z Moravy, vína z Čech a zviditelnil vinařskou turistiku jako svébytnou formu trávení volného času. Podařilo se mu prosadit nové fenomény, jako např. Růžová vína či Svatomartinské. Ovšem je potřeba v těchto snahách dále pokračovat, započatý směr rozvíjet a v silné konkurenci vín z jiných vinařských zemí podporovat produkty našich vinařů jak doma, tak i v zahraničí. Veřejnost tak získala v průběhu let k našim vínům vztah jako ke svého druhu národnímu bohatství. A je to tak správně. Spotřebitelé nakupují nejvíce vína v supermarketech. Smyslem je, aby mezi nimi bylo co nejvíce vín z ČR.

19 r o z h o v o r 19 Na naše otázky odpovídá: Ing. PETR ŠIKÝŘ, ředitel klientského oddělení EKO-KOM, a. s. EKO-KOM je nezisková společnost. Jak se ale nakládá se ziskem, pokud se nějaký vytvoří? Pokud EKO-KOM vytvoří nějaký zisk, převádí jej automaticky do rezerv určených ke sta bilnímu zajištění sběru a recyklace. To přímo plyne ze zákonné podmínky zakazující jakékoli použití prostředků společnosti ve prospěch akcionářů či osob jakkoli s nimi spřízněných. Tyto rezervy slouží především k zajištění finanční stability systému v době náhlých výkyvů cen druhotných surovin. Požadavky na udržování rezervy výrazně narostly po roce 2009, kdy kritický propad ceny druhotných surovin nastal u všech komodit současně a bezprostředně hrozil rozpad celého systému tříděného sběru. Recyklace obalových odpadů a tím i splnění povinnosti zajištění zpětného odběru a recyklace pro naše klienty se stala závislou na masivní finanční podpoře, kterou jsme po dobu několika měsíců poskytovali právě z vytvořené rezervy. Bohužel zkušenosti tohoto roku vedly státní správu k úvahám o regulaci zmíněných rezerv. Povinné vytváření rezervy jako legislativní záměr je dokonce přímo uvedené ve vládním usnesení z roku Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v naší zemi komplexní systém třídění, sběru a recyklace obalových odpadů. Na tuto ekologickou činnost si již naše domácnosti zvykly, za samozřejmost ji považuje i celá infrastruktura podílející se na tvorbě obalů a odpadů. EKO-KOM při své činnosti musí splňovat řadu taxativních povinností vyplývajících z konkrétních podmínek autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí. Vlastní činnost sběru odpadů je velmi nákladná a je hrazena převážně z prostředků hrazených výrobci spotřebního zboží. Jaké jsou vlastně náklady této neziskové společnosti a co dělá se svým ziskem, pokud nějaký vytvoří? I o tom jsme si povídali s ředitelem klientského oddělení společnosti EKO-KOM, Ing. Petrem Šikýřem, MBA. Je to rok, co jste se po letech vrátil na pozici ředitele klientského oddělení autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Můžete prozradit další plány společnosti EKO-KOM, které jsou ve vaší kompetenci? Záleží, na jaké plány se ptáte. Z hlediska zajištění požadované recyklace pochopitelně musíme pracovat s plánováním na delší dobu. To se týká zejména systému nakládání s odpadem. Pokud jde o podmínky pro klienty, tedy o podmínky zajištění sběru a využití, odvíjejí se především od právní úpravy. Hodně bude záviset na připravované novele obalového zákona, ale ještě více na novém odpadovém zákonu. Zatím se zdá, že žádné zásadní změny naše klienty nečekají. Naše nezisková společnost tedy i nadále bude spolehlivě plnit za své klienty všechny zákonné požadavky na zpětný odběr obalů uvedených na náš trh i požadavky na jejich recyklaci a využití. K tomu samozřejmě musíme dostát řadě dalších povinností, které podrobně popisuje naše autorizace. Mohl byste nám sdělit, jak funguje kontrolní systém, který garantuje, že společnost EKO-KOM nakládá s financemi dle stanovených regulí? V první řadě její hospodaření kontrolují akcionáři prostřednictvím svých zástupců v představenstvu a dozorčí radě. Jejich zájmem je maximální efektivita společnosti, tak jako v každé jiné firmě. Protože naše společnost nesmí rozdělovat zisk, promítá se zvýšená efektivita přímo do ceny sdruženého plnění, protože akcionáři stejně jako klienti společnosti mají zájem na minimálních nákladech spojených s uvedením výrobku na trh. Vedle dozorčí rady je klíčová kontrola v rukou auditorů. Kromě běžného finančního auditu prochází naše společnost každoročně výrazně širším auditem, ve kterém jsou kontrolovány všechny obalové i odpadové toky v plném rozsahu a také jsou kontrolovány veškeré aktivity spojené s informováním spotřebitele, tedy s komunikací, vzděláváním a reklamou. Výsledky tohoto systémového auditu jsou předávány i MŽP. Ministerstvo životního prostředí přímo dohlíží na činnost autorizované společnosti. Postupuje přitom podle zákona o státní kontrole a podle obalového zákona. Smyslem každoroční podrobné kontroly je ověření plnění podmínek autorizace i obalového zákona. Přitom pro klienty je asi nejdůležitější, že každoročně je tak kontrolováno, zda všichni klienti, včetně samotných akcionářů, mají stejné smluvní podmínky a hradí stejné ceny služeb. Kromě toho jsou kontrolovány smlouvy s obcemi, evidence odpadů, výsledky informačních kampaní a řada dalších parametrů. Další státní instituce více méně pravidelně kontrolující EKO-KOM je finanční úřad, který se zabývá především způsobem cenotvorby, a to zejména s ohledem na to, zda nejsou znevýhodňovány, či naopak zvýhodňovány některé druhy obalů. Pozornost naší společnosti věnuje i ÚOHS, který sleduje zejména formulaci smluvních podmínek, které EKO-KOM uplatňuje vůči klientům, ale také vůči svým dodavatelům. EKO-KOM je v evropském kontextu velmi transparentní společností. Vedle finančního auditu a výročních zpráv, které jsou k dispozici na internetu, lze na internetu dohledat i veškeré náklady. Na našich stránkách zveřejňujeme i sazebníky plateb pro obce, třídicí linky a zpracovatele. Každý si tak může přímo zjistit, za jakých smluvních a finančních podmínek nakupujeme služby zajištění zpětného odběru, recyklace a využití, což je v rámci zemí EU velmi ojedinělé.

20 20 r o z h o v o r Například v Německu se nezveřejňují ani ceny platné pro podniky uvádějící obaly na trh. Naposledy v roce 2009 byly zveřejněny alespoň základní smluvní podmínky bez podrobných sazebníků. Od té doby nelze prakticky dohledat nic, co se týká plateb výrobců do systému. Platby dodavatelům nebyly zveřejněny nikdy. Jaké jsou tedy náklady společnosti EKO-KOM? Co u vás tvoří největší nákladovou položku a jaké další aktivity jste povinni platit? Okolo 98 % nákladů je pochopitelně přímo spojeno se sběrem obalového odpadu a jeho využitím za podmínek, které vyplývají ze zákona. Zbytek, tedy 2 %, tvoří náklady na řízení společnosti, administrativu a vlastní firemní komunikaci. Největším nákladem, asi dvě třetiny rozpočtu, je samotný tříděný sběr, tedy instalace sběrných nádob, jejich obsluha a svoz odpadu z nich, které hradíme obcím. Aby byl tento odpad recyklován, musíme zajistit jeho dotřídění (úpravu) a následné zpracování na kvalitní druhotnou surovinu, která najde své konečné využití. Náklady na to jsou druhou největší položkou. Třetí je pak zajištění logistiky obalového odpadu z nekomunální sféry. Zajištění míst zpětného odběru v hustotě vyžadované zákonem, jejich obsluha, následné dotřídění odpadu a jeho recyklace spolu s vedením související zákonné evidence představují 92 % všech nákladů společnosti. Dalších 6 % se skládá z nákladů na povinné audity obalových a odpadových toků, a především nákladů na propagaci třídění a školní vzdělávání, které nařizuje autorizace podle zákona, ale které jsou také nutné k efektivnímu plnění cílů recyklace. Významným prvkem vaší činnosti je informovat veřejnost a podněcovat zejména k třídění odpadů. Pro tuto osvětu se EKO-KOM každoročně podílí na různých komunikačních kampaních, včetně televizní reklamy. A to není levná záležitost. V nynější době se právě v těchto oblastech hodně šetří. Šetří i EKO-KOM? Veřejná propagace třídění, včetně televizní reklamy, je požadavkem, který je přímo stanovený Ministerstvem životního prostředí, které také stanovilo závazný minimální rozsah této komunikace. Tato komunikace je však nutná i proto, aby celý systém fungoval efektivně. Jen pomocí účinné komunikace je možné do třídění odpadů zapojit dostatečný počet občanů. Jejich ochota dobrovolně třídit je podmínkou toho, aby průmysl mohl splnit požadavky EU a naší legislativy. Z hlediska efektivity je nutné nejen to, aby lidé třídili, ale také to, aby třídili správně. Nekvalitní třídění navyšuje náklady třídicích linek, což může zásadně prodražit celý systém dalšího nakládání s odpady. Ze zahraničních zkušeností je vidět, že při špatném třídění u zdroje se celkové náklady mohou i zdvojnásobit. V porovnání s tímto rizikem jsou náklady na kontinuální propagaci správného třídění zanedbatelné. Zejména ty, které jsou vynaloženy na vybudování návyků mezi školní mládeží, jsou dlouhodobě velmi efektivní investicí. Naše komunikační aktivity jsou koncepční a dlouhodobé. Díky nim se dnes opíráme o dvě třetiny české populace, které stabilně a ve srovnání s mnoha jinými státy velmi kvalitně třídí odpad. Pokud se v následujících letech podaří dosáhnout toho, aby přes 70 % českých spotřebitelů bylo aktivními a systematickými třídiči, nebude problémem splnit ani nové autorizační podmínky, které svým zpřísněním oproti minulosti odrážejí české a evropské legislativní záměry dalšího navyšování recyklace. Děkujeme za rozhovor. Redakce Ve spolupráci s našimi klienty jsme v roce 2011 zajistili recyklaci pro tun obalového odpadu což představuje 72% obalů.

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin Petr Pavlík Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) Reprezentuje více než 80 % trhu s lihovinami v ČR Na výběru spotřební daně

Více

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Vyhlašovatel soutěže: D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e g o r i i s v ě t l é l e

Více

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ Ing. Jan Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj PŮSOBNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 Cíl projektu Den českého piva Je vytvoření tradice oslavy českého piva v předvečer svátku Sv. Václava. Z našich znalostí vyplývá, že pouze málo Čechů má ponětí, kdo je patronem

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Statut. Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ. Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8.

Statut. Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ. Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8. Statut Mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX AUSTERLITZ Konané ve Slavkově u Brna 17.8. a v Brně 24.8. 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována firmou ORIONREAL, spol. s r.o., známky MORAVSKÁ BANKA VÍN,

Více

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky)

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) 8. 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD DATABÁZE SIMARU

KVALITATIVNÍ STANDARD DATABÁZE SIMARU KVALITATIVNÍ STANDARD DATABÁZE SIMARU Ú V O D Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro práci s databázemi SIMARu, jež jsou nástrojem využitelným všemi členskými agenturami, příp. i agenturami

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2 (tzv. zkouška druhého stupně) Intenzivní dvoudenní školení zakončené vědomostním testem a senzorickou

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více