Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám Nová Paka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 29/21 Masarykovo nám Nová Paka

2 Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo: Masarykovo nám. 2, Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/1 5 Hradec Králové c) Ředitel: Mgr. Milan Pospíšil Petra Bezruče Nová Paka d) Adresy pro dálkový přístup: e) Datum posl. rozhodnutí: f) Celková kapacita školy: g) Školská rada: č.j. 871/ žáků ustavena počet členů: 6 předseda: Bohumil Kužel A. Vitvara Nová Paka

3 Část B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučovala Kód oboru studia Název oboru 295H1 295H1 2954H2 2954H1 158H1 158H1 Pekař 2 492/4-2 Pekař ŠVP SŠGS 65/28 Cukrář - výroba 2 491/4-2 Cukrář ŠVP SŠGS 657/28 Krejčí 15 88/1-2 Krejčí se zaměřením na modelování oděvů ŠVP SŠGS 655/28 Truhlář 21 54/24 56H1 56H1 6551H2 6551H1 6542M4 6542M1 Čj. a datum schválení Délka Truhlář ŠVP SŠGS 656/ Kuchař-číšník pro pohost. Kuchař-číšník ŠVP Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turizmusšvp 2 77/-2 SŠGS 658/ /1-2 SŠGS 654/ L521 Podnikání (DE) 21 26/ L521 Podnikání (DA) 21 26/ Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,26 2,76 Učební plány Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Učební plány pro III. ročníky oborů vzdělání s VL a Hotelnictví a turismus (.r.)

4 Kód oboru 295H1 2954H2 158H1 56H1 6551H2 6441L/ M/4 Kdo vydal učeb. dokumenty MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Název oboru Pekař Cukrář - výroba Krejčí Truhlář Kuchař-číšník pro pohost. Podnikání Hotelnictví a turismus Pod č. j. 2492/ / / / / / /1-2 Platnost od Část C Popis personálního zabezpečení školy Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Ped. a odbor. kvalifikace učitelů a Vyučení Odborné Pedagog. u (vysokoškolské, ÚSO) (obor) uveďte název školy Délka praxe Mgr. Milan Pospíšil ředitel PřF UP Olomouc FF 41 Mgr. Petr Jaroš ZŘTV Univerzita H. Králové PF Ing. Lad. Kocourková ZŘPV VŠCHT Praha 25 Mgr. Hana Antošová učitelka PedF Hradec Králové PF 6 Ing. Zdeněk Grosman učitel VŠLD Zvolen 28 Josef Chudoba učitel str. zámečník SPŠ Jičín 1 Dr. Libuše Kučerová učitelka cukrářka PedF UK Praha PF 8 Ing. Jana Linková učitelka Univerzita Pardubice 18 Pavel Plochý učitel Mgr. Ivan Sehnal učitel cukrářka číšník Univerzita T. Bati Zlín (st) PedF Ústí n. L. 2 PF 2

5 Mgr. Mon. Mičáková učitelka Univerzita H. Králové PF Ing. Zuzana Šmiková učitelka VŠST Liberec 2 Mgr. Olga Šmejcová učitelka PřF UK Praha PF 28 Ivana Věchtová ext. učit. SPŠT Liberec 27 Mgr. Daniela Vítová učitelka FTVS Praha PF 5 Ing. Vl. Vojáček učitel VŠST Liberec 21 Ing. Eva Vitvarová učitelka VŠE Praha PF 16 Mgr. Milena Jarošová učitelka FF UP Olomouc FF 29 Mgr. Jar. Vaněčková učitelka PF TU Liberec PF 9 Mgr. Kat. Jarošová ext. učit. TU Liberec PF 6 Mgr. Jan Horáček ext. učit. FF UK Praha FF 4 Jaroslava Havlová V cukrářka SOU Nová Paka 4 Alena Šulcová cukrářka ISŠ Nová Paka 27 Božena Vaňková cukrářka SPŠPT Pardubice 28 Miloslava Farská cukrářka SPŠPT Pardubice 2 Bohuslava Kuhnová cukrářka ISŠ Nová Paka 26 Stanislava Štrynclová V krejčí SOU Nová Paka 22 Daniela Hanáková krejčí SPŠT Brno 28 Miloš Urban kuchař-číšník SŠSS Poděbrady 1 Alena Šepsová kuchař-číšník HŠa SJŠ Poděbrady 1 Miloš Zajíc V truhlář SPŠST Hradec Králové 1 Zdeněk Bičiště truhlář SOŠ Hradec Králové 5 Jaroslav Vízek truhlář SOUaSOŠ HradecKrálové 2 Václav Vondrouš V truhlář SUPŠ Praha Milan Jirka truhlář SPOŠ Jičín 25 Rudolf Eliáš pekař SOUaU Nová Paka 4 16

6 Nepedagogičtí prac. Ing. Eva Čevelová ekonomka vysokoškolské 25 Libuše Peteráčová sam. ref. ÚSO 28 Ladislava Trnková sam. ref. ÚSO 6 Ladislav Věchet školník str.zámečník SO 7 Marie Nitzchová uklízečka prodavačka SO 46 Zuzana Burgerová uklízečka prodavačka SO 28 Alex. Pospíšilová uklízečka prodavačka SO 6 Zdena Kalendová uklízečka prodavačka SO 5 B) Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé Mistři odborného výcviku Vychovatelé celkem 85,7% 86,66% není DM 86,2% Část D Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 1. 8.) Přijímací řízení pro školní rok 21/211 Kód oboru 295H1 2954H1 158H1 56H1 6551H1 6441L L M1 Název oboru Pekař Cukrář Krejčí Truhlář Kuchař - číšník Podnikání DE Podnikání DA Hotelnictví 1. kolo poč.přihl poč.přij. 1 (ZL 6) (ZL 11) 5 (ZL 4) (ZL 17) 6 (ZL 7) (ZL 27) (ZL 27) (ZL 26) další kola poč.přih poč.při l j poč.přij. celkem

7 Část E Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V: Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 295H1 2954H1 158H1 56H1 6551H1 6441L L M1 Pekař Cukrář Krejčí Truhlář Kuchař - číšník Podnikání DE Podnikání DA Hotelnictví 1. ro č ro č ro č Celk.počet žáků Poč. tříd celk. 1, , Pozn.: obory Pekař, Cukrář,Truhlář a Krejčí slučovány ve společných třídách, III. ročníky oborů vzdělání s VL, III. ročník oboru Hotelnictví a turismus a denní a dálková forma nástavbového studia Podnikání připravovány podle celostátních osnov a pod původními kódy KKOV. b) prospěch žáků ve škole ( bez dálkového studia) Ročník Prospěl Neprospěl Opakuje celkem Počet žáků Prospěl s vyznam. 169 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka ( bez DS) Ročník Školní rok 1. ročník 2.ročník. ročník celkem Počet celkem % zameš. hodin Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák , , ,25 29/21 6,62

8 d) Snížený stupeň z chování (bez nástavbového studia) školní rok 29/21 Stupeň chování Počet % z celku , ,4 16 4,4 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 999 2,55% f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 29/21 Kód oboru 6441L/524 Počet ž. celkem 21 Název oboru Podnikání Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl 18 Počet ž. neprospěl Závěrečné zkoušky školní rok 29/21 Kód oboru Název oboru 295H1 2954H2 158H1 56H1 6551H2 Pekař Cukrář - výroba Krejčí Truhlář Kuchař-číšník pro p. Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl

9 Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V době, kdy všeobecně narůstají problémy sociálně patologických jevů jsme v uplynulém školním roce věnovali této záležitosti mimořádnou pozornost. Vycházeli jsme s úzké spolupráce výchovného poradce Mgr. D. Vítové, školního metodika prevence Ing. Z. Šmikové a třídních učitelů. Tato problémová oblast se stávala trvalým námětem jednání porady vedení. Obě zkušené učitelky se účastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů na dané téma. V hodnoceném roce to bylo například téma: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. V rámci porad učitelů jsou pak poznatky z těchto seminářů přenášeny na ostatní pedagogické pracovníky. Dále velmi úzce spolupracujeme s policií České republiky, zejména se specialisty na tuto oblast. Na problémové žáky se snažíme uplatňovat metodu individuálního přístupu a častější kontrolu. V každé třídě 1. ročníku je prováděn rozbor sociální situace ve třídě, který slouží jako základní dokument pro tvorbu třídního kolektivu. Velká pozornost byla věnována mapování situace v oblasti návykových látek, zejména kouření, alkoholu, popřípadě gemblérství. Zde využíváme účinně metody osobního příkladu, neboť pedagogický sbor je téměř stoprocentně nekuřácký. Pro žáky školy proběhl v hodnoceném roce cyklus přednášek a besed,, S Tebou o Tobě. Dále jsme se zúčastnili výchovných programů s tématikou sociálně patologických jevů. Úzce jsme spolupracovali s pedagogickou poradnou v Jičíně i Trutnově podle potřeby i s psychologem. Veškerá problematika a soubor opatření a návodů k této oblasti je zpracován v Minimálním preventivním programu pro příslušný školní rok, který vychází z pedagogicko organizačního zabezpečení. Závěrem konstatujeme, že v hodnoceném školním roce nebyl řešen jediný případ žáků školy s proviněním tohoto charakteru. Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků

10 Kurzy jednotlivých předmětů 9 Odborné kurzy Kurzy ucelených částí učiva Bakalářské studium VŠ 2 Jazykové vzdělávání učitelů (Aj) 12 Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V hodnoceném školním roce škola postupně zajišťovala následující akce Jičín město pohádky, raut pro VIP účastníky, ukázka řemesel pro návštěvníky Raut pro Městský úřad Nová Paka Kopidlenský kvítek občerstvení pro účastníky a módní přehlídka v rámci soutěže a jejího vyhodnocení Raut pro Automotoklub Nová Paka uzavírání tratě Raut pro pracovníky spořitelny v Nové Pace Občerstvení pro akci Městského kulturního střediska v Nové Pace a Dny otevřených dveří (prohlídky školy, dílen, ukázky prací žáků, ochutnávky a občerstvení) Vánoční trhy školy prodej výrobků a občerstvení pro širokou veřejnost, módní přehlídky a výstavky prací žáků, tradiční akce Raut pro účastníky vyhodnocení Sportovec okresu Jičín Raut pro účastníky vyhodnocení Sportovec Nové Paky

11 Prezentační akce středních škol v Turnově Raut pro Hasičský záchr. sbor Jičín oslava založení profes. hasičů Jičín..21 Výukový program Kurz sekretářek pro studentky MOA v Jičíně Celostátní soutěž zručnosti oboru Krejčí Žatec 2. místo jednotlivců,. místo družstva Gastro Hradec Králové 1. místo - mezinárodní soutěž cukrářů Novopacký slavíček občerstvení pro SOŠpg pořádající tuto soutěž Účast na Avantgarda soutěž modelů z netradičních materiálů obor krejčí v Lysé nad Labem Prezentace školy na,,cukrářské pouti zámek Kačina Duben 21 zajišťování občerstvení při volebních kampaní různých volebních subjektů Odvoz vítězného exponátu cukrářské olympiády Erfurt (zámek Chaumont) do Muzea kuriozit Pelhřimov.5.21 Soutěž ve vyřezávání ovoce Třebíč 2 bronzové medaile Občerstvení pro vystoupení souboru Ondráš v Nové Pace Zajištění občerstvení při celodenních oslavách svátku Slunovratu v Nové Pace Zajištění občerstvení pro Krajský turnaj přípravek v kopané ve Staré Pace

12 Realizace studia oborů vzdělávání s výučním listem s nedostatkem uchazečů Ve škole kromě jiných oborů učíme i obory Pekař a Krejčí. V těchto profesích se projevuje nedostatek absolventů a noví uchazeči se obtížně získávají. Výuka oborů pekař a krejčí je v rámci našeho kraje realizována pouze na několika školách v rámci kraje. Vedení školy vyvinulo iniciativu k zařazení těchto oborů do skupiny finančně podporovaných. I přes opakování žádosti, která byla podána ve školním roce 29/21 nebyly tyto obory do systémů preferovaných v hodnoceném roce zařazeny. Ve stejném úsilí budeme pokračovat i v budoucnu. Realizace výběrového řízení V roce 29 podán ve spolupráci s CEP projekt na financování zateplení truhlářských dílen v Lázních Bělohradě v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v květnu 21. Výběrové řízení vyhrála z pěti zúčastněných firem stavební společnost Repcolor s.r.o. Opatovice nad Labem. V současné době je stavební akce dokončena a 18. října 21 proběhla úspěšně kolaudace. V rámci této stavební akce došlo k výměně původních oken za plastová, k instalaci zateplené fasády a osazení termoregulačních ventilů na otopná tělesa dílny. Veškeré práce byly dokončeny v plánovaných termínech a v požadované kvalitě. Celá akce byla financována projektem Státního fondu životního prostředí za spoluúčasti našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje. V prosinci 21 jsme za pomoci investičního oddělení KÚ Královéhradeckého kraje vypsali soutěž na půdní nástavbu budovy školy. Soutěže se zúčastnily čtyři oslovené projekční kanceláře. Komise vybrala jako vítězný návrh studii Ateliér DC Ing. Petr Bajtalon a Pavel Mikuláš arch. Z Hradce Králové. Pokud bude naším zřizovatelem poskytnuta finanční dotace na zpracování projektové dokumentace, budeme v této záležitosti ve školním roce 21/211 pokračovat. Organizace soutěží pořádaných školou či jiným školským zařízením GASTRO HK mezinárodní soutěž cukrářů a kuchařů: zlatá medaile cukráři 1. místo v kategorii a mimořádná cena primátora

13 Hradce Králové Ing. Divíška za ztvárnění cyklu,,rok na vsi od českého malíře Josefa Lady účast na cukrářské pouti zámek Kačina. Ukázka zdobení perníků, prodej cukrářských a pekařských výrobků Odborná soutěž truhlářů na SOŠ a SOU Třemošnice Václav Cír 5. místo Škola pořadatelem Krajského a okresního kola středních škol v kopané (duben 21).. 21 celostátní soutěž zručnosti obor vzdělání Krejčí na SOŠ a SOU Podbořany 2. místo jednotlivci, Zuzana Šturmová,. místo družstva (Zuzana Šturmová a Ondřej Štěpánek oba žáci 2. ročníku oboru vzdělání Krejčí). Během školního roku probíhalo tzv. 1 lekcí techniky se zaměřením na obory Truhlář a Krejčí. Tyto lekce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a mají u absolventů kurzu vzbudit zájem o uvedené obory. Odbornými garanty byly u oboru krejčí Stanislava Štrynclová a u oboru truhlář Miloš Zajíc. Účast na sportovních soutěžích Okresní kolo přespolního běhu (. a 5. místo) Okresní kolo sálová kopaná (4. místo) Okresní kolo ve florbalu chlapci (5. místo) Charitativní akce V rámci Vánočních trhů byla žáky školy za prodej vyřezávaného ovoce vybrána částku 5 12,-- Kč věnována na opravu kláštera v Nové Pace.,,Miss panenka projekt UNICEF jako v minulém roce jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové vyrobili panenky, jejichž prodejem jsou získávány finance na očkování dětí v rozvojových zemí.

14 Organizace volného času Při organizaci volného času se snažíme ovlivnit jeho využití v profesním a sportovním směru. Nezapomínáme ani na kulturu. především V září 29 jsme obdrželi,,čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň praktické přípravy v oborech Kuchař-číšník, Cukrář, Truhlář a Krejčí. Toto uznání bylo předáno v sídle HK v Praze. Sportovní a kulturní nabídky Ve volném čase pracoval ve škole kroužek stolního tenisu a aerobiku. Žáci navštívili za uplynulý rok několikrát kino. Během výuky Českého jazyka všechny třídy 1. ročníků navštívily Městskou knihovnu v rámci čtenářského minima. Vybrané třídy shlédly 2 kulturní pořady organizované Městským kulturním střediskem v Nové Pace. Sportovně turistický kurz byl ve dnech organizován podobně jako v minulosti formou zahraničního pobytu v Chorvatsku (Lanterna-Poreč).

15 Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V hodnoceném školním roce Česká školní inspekce svým pracovištěm v Hradci Králové inspekci neuskutečnila na naší škole žádnou kontrolní činnost. Část J Základní údaje o hospodaření školy Výsledek hospodaření za rok 29 byl ,-- Kč. Příjem z produktivní práce žáků v hlavní činnosti byl ve výši 2 92 tisíc Kč. Rozpočet na rok 29 činil ,-- Kč, přičemž dotace na přímé náklady byla ve výši tis. Kč, další účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 8 2,-Kč a provozní dotace od zřizovatele ve výši 491 tis. Kč. Dále nám byla poskytnuta neinvestiční dotace z FRR zřizovatele ve výši 6 tisíc Kč na poslední etapu výměny oken v budově školy. Zlepšený hospodářský výsledek z roku 29 byl v roce 21 použit na náklady spojené s pořízením automobilu na leasing pro odloučené pracoviště truhlářských dílen v Lázních Bělohradě. Prostřednictvím NAEP probíhají na naší škole vzdělávací projekty Leonardo a Comenius. Objem finančních prostředků, které nám byly na projekty poskytnuty, činí 76 55,-- Kč. Od září 21 byl zahájen další projekt Leonardo v celkové výši 7 92,-- EUR Část K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a) Mezinárodní projekty

16 Po úspěšných projektech s jazykovým a gastronomickým zaměřením jsme v tomto směru pokračovali v hodnoceném školním roce. V roce 29 jsme úspěšně dokončili projekt,, Taste of Gastronomy, který byl společný se školou s podobným zaměřením z polského města Darlowo. S touto školou máme dlouhodobý družební vztah a v minulosti jsme již podobný projekt společně absolvovali. Projekt,, Taste of Gastronomy byl finančně podporovaný Královéhradeckým krajem částkou ve výši 12,-Kč. Hlavní těžiště tohoto projektu spočívalo ve vzájemné výměně studentů obou škol a společné práci na tiskovém výstupu obsahujícím gastronomické speciality obou zemí a turistický místopis našeho a polského regionu. Garantem tohoto projektu byla Mgr. Milena Jarošová. Dalším projektem, který odstartoval v listopadu 29 byl multilaterální projekt,,promo and share realizovaný v rámci evropských vzdělávacích programů Comenius. Multilateralita spočívala v zapojení 7 škol ze sedmi evropských zemí (Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Itálie, Slovinsko, Řecko a Česká republika). Ve školním roce 29/21 proběhlo první společné setkání všech zúčastněných škol ve slovinském městě Celje na tamní škole. Obsah projektu spočívá ve vzájemném přiblížení turisticky zajímavých destinací jednotlivých zemí, školských systémů a v neposlední řadě ve zdokonalení při užívání cizích jazyků neboť oficiálním jazykem tohoto projektu je angličtina. Během školního roku pak následovala setkání v rumunském městě Alba a v Polsku přímořské město Darlowo. V září dalšího školního roku pak úspěšně splnila hostitelskou roli naše škola. Zbývá společné setkání v Bulharsku, Itálii a v Řecku, kde bude společný projekt ukončen. Dále jsme během školního roku 29/21 připravovali projekt zaměřený na praxi žáků oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví v Anglii a Německu. Domníváme se, že postup tímto směrem je pro zvládnutí cizích jazyků především v oblasti slovní zásoby jejich budoucích povolání nejefektivnější. Již v listopadu tohoto roku odjede první skupina ke 14 ti dennímu pobytu do Anglie. Přejeme šťastnou cestu i pobyt. Za všemi těmito projekty stojí pracovní úsilí vyučující německého a anglického jazyka Mgr. Mileny Jarošové.

17 b) Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Mezinárodní spolupráce je již delší dobu rozvíjena právě se školou, se kterou jsme vstoupili do programu Sokrates. Jak již bylo předesláno, jedná se o školu v městské části Lipska Schkeuditz, která vyučuje shodné obory vzdělání s naší školou (truhlář, kuchař, krejčí), což vytváří předpoklady výhodných vzájemných vztahů. V budoucnu chceme právě prostřednictvím této školy připravit pro žáky nově zavedeného oboru vzdělání Hotelnictví a turismus odbornou praxi v Německu. Dále je úspěšně rozvíjena přátelská spolupráce se školou v Polsku v Darlowu, která je jednou ze zapojených škol v multilatelárním projektu Comenius. Část L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a) Dílčí kvalifikace Ve školním roce 28/29 vedení školy přistoupilo k přípravě žádosti o získání akreditace pro kvalifikační a hodnotící standarty dílčích kvalifikací v souladu se zákonem číslo 179/26 Sb. o uznání výsledků

18 dalšího vzdělávání. S přípravou obsahu některých dílčích kvalifikací jsme započali u oboru vzdělání Krejčí a Truhlář. Postupně chceme pokračovat s rozšiřováním obsahu jednotlivých kvalifikací i rozsahu v dalších oborech vzdělání. b) Podobně jako v předcházejících letech i v hodnoceném roce škola byla připravena umožnit v ojedinělých případech získání kvalifikace v souladu se školským zákonem 11 studiem formou tzv. jednotlivých zkoušek. c) Škola se v uplynulém školním roce zapojila do projektu UNIV 2 Kraje organizovaným Národním ústavem odborného vzdělávání Praha. V rámci tohoto projektu zaměřeného na další vzdělávání dospělých pracovníků připravujeme výukový program oboru Pekař -,,výroba chleba a běžného pečiva. Pro tento účel byl sestaven desetičlenný projektový team, mentorem projektu byl stanoven ředitel školy Mgr. Milan Pospíšil a metodikem jeho zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Jaroš. Odborným garantem obsahu výukového programu je zástupkyně pro odborný výcvik Ing. Ladislava Kocourková. Část M Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů a) Byl dokončen Projekt,, Taste of Gastronomy pro žáky oboru Hotelnictví společně se školou z Polska město Darlowo, který měl obdobné zaměření. Projekt byl zaměřen na vzájemnou spolupráci a výměnné pobyty žáků obou škol. Výstupem je společná publikace s turistickým a gastronomickým obsahem. Byl financován Královéhradeckým krajem ve výši 12 tis. Kč a ukončen v roce 29. b) Po neúspěšných finančních žádostech přestavby dílen oboru truhlář v Lázních Bělohradě, která spočívá v zateplené fasádě, výměně oken a osazení těles ústředního topení novými termoregulačními ventily, jsme podali v rámci 11. Výzvy Operačního programu Státního fondu životního prostředí projekt zahrnující financování výše zmíněných stavebních úprav. Celkový rozpočet této akce je 1,7 mil. Kč s předpokladem 1 % dofinancování. Projekt byl podán 21. srpna 29 a byl přijat bez formálních vad Centrem evropského plánování v Hradci

19 Králové. V únoru tohoto roku jsme akceptačním dopisem obdrželi kladné rozhodnutí o přidělení dotace a zahájili stavební přípravu. Díky vstřícnosti Městského úřadu Lázně Bělohrad a jeho stavebního odboru jsme mohli na začátku prázdnin zahájit realizaci. Vítězná firma výběrového řízení Repcolor s.r.o. z Opatovic nad Labem dokončila naši zakázku v říjnu tohoto roku ve vzorné kvalitě. c) Dalším projektem, který byl zahájen v listopadu 29 byl multilatelární projekt,,promo and share v rámci evropských vzdělávacích projektů Comenius. Tohoto projektu se účastní 7 škol ze sedmi evropských zemí. Podrobněji o tomto projektu je pojednáno v předešlé kapitole. Část N Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery a) V hodnoceném roce podobně jako v letech minulých pracovala na škole odborová organizace. Pro společné řešení finančních, personálních a společenských záležitostí byla sepsána Kolektivní smlouva. Tato smlouva obsahuje společné řešení všech oblastí, do kterých smí odborová organizace zasáhnout. Spolupráce vedení školy a odborů se tradičně odvíjí při společenských akcích jako je např. oslava Dne učitelů, osobních životních výročí, společných sportovních, turistických a kulturních zájezdech atd. Celkově lze konstatovat, že spolupráce s odborovou organizací je dobrá i když se v poslední době snížila ochota odborářů podílet se na práci ve vedení své organizace. b) Vedení školy podobně jako v minulosti spolupracuje s řadou profesních partnerů a organizacemi zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější patří Plzeňský Prazdroj a.s., se kterým je spolupráce vázána smlouvou pro činnost školy velmi výhodnou. Ta mimo jiné obsahuje ujednání o materiální podpoře činnosti školy. Dalšími profesními partnery byly: Asociace kuchařů a cukrářů ČR Asociace nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslu Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Podnikatelský svaz cukrářů a pekařů ČR Společenstvo cukrářů Hospodářská komora ČR

20 Plzeňský prazdroj Ve všech těchto organizacích máme i členské zastoupení a podle možností se účastníme akcí jimi pořádaných. V říjnu 29 jsme například převzaly ocenění Hospodářské komory v Praze za vysokou úroveň praktické přípravy oboru Kuchař-číšník, Truhlář, Cukrář a Krejčí. Rovněž i nejlepší žáci, kteří skládali závěrečné zkoušky v hodnoceném roce obdrželi ocenění individuální. Ve spolupráci s těmito organizacemi nabízíme našim žákům nadstandardně: kurz studené kuchyně kurz vyřezávání ovoce kurz výroby, ošetřování, čepování a degustací piva (pivní somelierství) kurz barmanský kurz vinného someliérství c) seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících na škole Sdružení rodičů a přátel naší školy, které působí od r jako samostatný právní subjekt, pomáhá škole především s finančním zajištěním některých akcí školy. Přes pokladnu SRPŠ zajišťujeme nákup nových učebnic a některých učebních pomůcek. Dále je z peněz SRPŠ placena doprava všech turnusů lyžařského kurzu v Poniklé. Spolupodílí se na organizaci školních propagačních akcí, plesu a je důležitým poradním orgánem vedení školy. Práce Sdružení rodičů a přátel školy byla v hodnoceném roce řízena 11 členným výborem, který se sešel na čtyřech výborových schůzích. Na těchto schůzích jsou členové výboru vedením školy informováni o důležitých událostech a celkovém chodu školy. Rovněž jsou zde schvalované dotace na zajištění nákupů některých pomůcek a další potřebné výdaje. Školská rada byla ustavena podle pokynů zřizovatele v počtu 6 ti členů v únoru 29. Její předseda Bohumil Kužel, tuto funkci zastával i v předchozím období. Školská rada se v duchu zákona scházela několikrát během školního roku, obsah jednání se týkal hodnocení dosavadního průběhu školního roku a některých záměrů pro roky další. Obsahem poslední schůze Školské rady bylo mimo jiné i schválení této výroční zprávy na jejím mimořádném zasedání ve čtvrtek 21. října 21. Výroční zpráva byla předtím projednána na poradě vedení v pondělí dne 18. října 21 Mgr. Milan Pospíšil

21 ředitel školy... Bohumil Kužel předseda ŠR

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2006/2007 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Identifikace školy...3 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení jejichž činnost škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah: I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 A/ Charakteristika školy B/ Přehled oborů vzdělání C/ Údaje o pracovnících školy

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více