Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám Nová Paka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 29/21 Masarykovo nám Nová Paka

2 Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo: Masarykovo nám. 2, Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/1 5 Hradec Králové c) Ředitel: Mgr. Milan Pospíšil Petra Bezruče Nová Paka d) Adresy pro dálkový přístup: e) Datum posl. rozhodnutí: f) Celková kapacita školy: g) Školská rada: č.j. 871/ žáků ustavena počet členů: 6 předseda: Bohumil Kužel A. Vitvara Nová Paka

3 Část B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučovala Kód oboru studia Název oboru 295H1 295H1 2954H2 2954H1 158H1 158H1 Pekař 2 492/4-2 Pekař ŠVP SŠGS 65/28 Cukrář - výroba 2 491/4-2 Cukrář ŠVP SŠGS 657/28 Krejčí 15 88/1-2 Krejčí se zaměřením na modelování oděvů ŠVP SŠGS 655/28 Truhlář 21 54/24 56H1 56H1 6551H2 6551H1 6542M4 6542M1 Čj. a datum schválení Délka Truhlář ŠVP SŠGS 656/ Kuchař-číšník pro pohost. Kuchař-číšník ŠVP Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turizmusšvp 2 77/-2 SŠGS 658/ /1-2 SŠGS 654/ L521 Podnikání (DE) 21 26/ L521 Podnikání (DA) 21 26/ Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,26 2,76 Učební plány Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Učební plány pro III. ročníky oborů vzdělání s VL a Hotelnictví a turismus (.r.)

4 Kód oboru 295H1 2954H2 158H1 56H1 6551H2 6441L/ M/4 Kdo vydal učeb. dokumenty MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Název oboru Pekař Cukrář - výroba Krejčí Truhlář Kuchař-číšník pro pohost. Podnikání Hotelnictví a turismus Pod č. j. 2492/ / / / / / /1-2 Platnost od Část C Popis personálního zabezpečení školy Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Ped. a odbor. kvalifikace učitelů a Vyučení Odborné Pedagog. u (vysokoškolské, ÚSO) (obor) uveďte název školy Délka praxe Mgr. Milan Pospíšil ředitel PřF UP Olomouc FF 41 Mgr. Petr Jaroš ZŘTV Univerzita H. Králové PF Ing. Lad. Kocourková ZŘPV VŠCHT Praha 25 Mgr. Hana Antošová učitelka PedF Hradec Králové PF 6 Ing. Zdeněk Grosman učitel VŠLD Zvolen 28 Josef Chudoba učitel str. zámečník SPŠ Jičín 1 Dr. Libuše Kučerová učitelka cukrářka PedF UK Praha PF 8 Ing. Jana Linková učitelka Univerzita Pardubice 18 Pavel Plochý učitel Mgr. Ivan Sehnal učitel cukrářka číšník Univerzita T. Bati Zlín (st) PedF Ústí n. L. 2 PF 2

5 Mgr. Mon. Mičáková učitelka Univerzita H. Králové PF Ing. Zuzana Šmiková učitelka VŠST Liberec 2 Mgr. Olga Šmejcová učitelka PřF UK Praha PF 28 Ivana Věchtová ext. učit. SPŠT Liberec 27 Mgr. Daniela Vítová učitelka FTVS Praha PF 5 Ing. Vl. Vojáček učitel VŠST Liberec 21 Ing. Eva Vitvarová učitelka VŠE Praha PF 16 Mgr. Milena Jarošová učitelka FF UP Olomouc FF 29 Mgr. Jar. Vaněčková učitelka PF TU Liberec PF 9 Mgr. Kat. Jarošová ext. učit. TU Liberec PF 6 Mgr. Jan Horáček ext. učit. FF UK Praha FF 4 Jaroslava Havlová V cukrářka SOU Nová Paka 4 Alena Šulcová cukrářka ISŠ Nová Paka 27 Božena Vaňková cukrářka SPŠPT Pardubice 28 Miloslava Farská cukrářka SPŠPT Pardubice 2 Bohuslava Kuhnová cukrářka ISŠ Nová Paka 26 Stanislava Štrynclová V krejčí SOU Nová Paka 22 Daniela Hanáková krejčí SPŠT Brno 28 Miloš Urban kuchař-číšník SŠSS Poděbrady 1 Alena Šepsová kuchař-číšník HŠa SJŠ Poděbrady 1 Miloš Zajíc V truhlář SPŠST Hradec Králové 1 Zdeněk Bičiště truhlář SOŠ Hradec Králové 5 Jaroslav Vízek truhlář SOUaSOŠ HradecKrálové 2 Václav Vondrouš V truhlář SUPŠ Praha Milan Jirka truhlář SPOŠ Jičín 25 Rudolf Eliáš pekař SOUaU Nová Paka 4 16

6 Nepedagogičtí prac. Ing. Eva Čevelová ekonomka vysokoškolské 25 Libuše Peteráčová sam. ref. ÚSO 28 Ladislava Trnková sam. ref. ÚSO 6 Ladislav Věchet školník str.zámečník SO 7 Marie Nitzchová uklízečka prodavačka SO 46 Zuzana Burgerová uklízečka prodavačka SO 28 Alex. Pospíšilová uklízečka prodavačka SO 6 Zdena Kalendová uklízečka prodavačka SO 5 B) Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé Mistři odborného výcviku Vychovatelé celkem 85,7% 86,66% není DM 86,2% Část D Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 1. 8.) Přijímací řízení pro školní rok 21/211 Kód oboru 295H1 2954H1 158H1 56H1 6551H1 6441L L M1 Název oboru Pekař Cukrář Krejčí Truhlář Kuchař - číšník Podnikání DE Podnikání DA Hotelnictví 1. kolo poč.přihl poč.přij. 1 (ZL 6) (ZL 11) 5 (ZL 4) (ZL 17) 6 (ZL 7) (ZL 27) (ZL 27) (ZL 26) další kola poč.přih poč.při l j poč.přij. celkem

7 Část E Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V: Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 295H1 2954H1 158H1 56H1 6551H1 6441L L M1 Pekař Cukrář Krejčí Truhlář Kuchař - číšník Podnikání DE Podnikání DA Hotelnictví 1. ro č ro č ro č Celk.počet žáků Poč. tříd celk. 1, , Pozn.: obory Pekař, Cukrář,Truhlář a Krejčí slučovány ve společných třídách, III. ročníky oborů vzdělání s VL, III. ročník oboru Hotelnictví a turismus a denní a dálková forma nástavbového studia Podnikání připravovány podle celostátních osnov a pod původními kódy KKOV. b) prospěch žáků ve škole ( bez dálkového studia) Ročník Prospěl Neprospěl Opakuje celkem Počet žáků Prospěl s vyznam. 169 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka ( bez DS) Ročník Školní rok 1. ročník 2.ročník. ročník celkem Počet celkem % zameš. hodin Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák , , ,25 29/21 6,62

8 d) Snížený stupeň z chování (bez nástavbového studia) školní rok 29/21 Stupeň chování Počet % z celku , ,4 16 4,4 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 999 2,55% f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 29/21 Kód oboru 6441L/524 Počet ž. celkem 21 Název oboru Podnikání Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl 18 Počet ž. neprospěl Závěrečné zkoušky školní rok 29/21 Kód oboru Název oboru 295H1 2954H2 158H1 56H1 6551H2 Pekař Cukrář - výroba Krejčí Truhlář Kuchař-číšník pro p. Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl

9 Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V době, kdy všeobecně narůstají problémy sociálně patologických jevů jsme v uplynulém školním roce věnovali této záležitosti mimořádnou pozornost. Vycházeli jsme s úzké spolupráce výchovného poradce Mgr. D. Vítové, školního metodika prevence Ing. Z. Šmikové a třídních učitelů. Tato problémová oblast se stávala trvalým námětem jednání porady vedení. Obě zkušené učitelky se účastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů na dané téma. V hodnoceném roce to bylo například téma: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. V rámci porad učitelů jsou pak poznatky z těchto seminářů přenášeny na ostatní pedagogické pracovníky. Dále velmi úzce spolupracujeme s policií České republiky, zejména se specialisty na tuto oblast. Na problémové žáky se snažíme uplatňovat metodu individuálního přístupu a častější kontrolu. V každé třídě 1. ročníku je prováděn rozbor sociální situace ve třídě, který slouží jako základní dokument pro tvorbu třídního kolektivu. Velká pozornost byla věnována mapování situace v oblasti návykových látek, zejména kouření, alkoholu, popřípadě gemblérství. Zde využíváme účinně metody osobního příkladu, neboť pedagogický sbor je téměř stoprocentně nekuřácký. Pro žáky školy proběhl v hodnoceném roce cyklus přednášek a besed,, S Tebou o Tobě. Dále jsme se zúčastnili výchovných programů s tématikou sociálně patologických jevů. Úzce jsme spolupracovali s pedagogickou poradnou v Jičíně i Trutnově podle potřeby i s psychologem. Veškerá problematika a soubor opatření a návodů k této oblasti je zpracován v Minimálním preventivním programu pro příslušný školní rok, který vychází z pedagogicko organizačního zabezpečení. Závěrem konstatujeme, že v hodnoceném školním roce nebyl řešen jediný případ žáků školy s proviněním tohoto charakteru. Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků

10 Kurzy jednotlivých předmětů 9 Odborné kurzy Kurzy ucelených částí učiva Bakalářské studium VŠ 2 Jazykové vzdělávání učitelů (Aj) 12 Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V hodnoceném školním roce škola postupně zajišťovala následující akce Jičín město pohádky, raut pro VIP účastníky, ukázka řemesel pro návštěvníky Raut pro Městský úřad Nová Paka Kopidlenský kvítek občerstvení pro účastníky a módní přehlídka v rámci soutěže a jejího vyhodnocení Raut pro Automotoklub Nová Paka uzavírání tratě Raut pro pracovníky spořitelny v Nové Pace Občerstvení pro akci Městského kulturního střediska v Nové Pace a Dny otevřených dveří (prohlídky školy, dílen, ukázky prací žáků, ochutnávky a občerstvení) Vánoční trhy školy prodej výrobků a občerstvení pro širokou veřejnost, módní přehlídky a výstavky prací žáků, tradiční akce Raut pro účastníky vyhodnocení Sportovec okresu Jičín Raut pro účastníky vyhodnocení Sportovec Nové Paky

11 Prezentační akce středních škol v Turnově Raut pro Hasičský záchr. sbor Jičín oslava založení profes. hasičů Jičín..21 Výukový program Kurz sekretářek pro studentky MOA v Jičíně Celostátní soutěž zručnosti oboru Krejčí Žatec 2. místo jednotlivců,. místo družstva Gastro Hradec Králové 1. místo - mezinárodní soutěž cukrářů Novopacký slavíček občerstvení pro SOŠpg pořádající tuto soutěž Účast na Avantgarda soutěž modelů z netradičních materiálů obor krejčí v Lysé nad Labem Prezentace školy na,,cukrářské pouti zámek Kačina Duben 21 zajišťování občerstvení při volebních kampaní různých volebních subjektů Odvoz vítězného exponátu cukrářské olympiády Erfurt (zámek Chaumont) do Muzea kuriozit Pelhřimov.5.21 Soutěž ve vyřezávání ovoce Třebíč 2 bronzové medaile Občerstvení pro vystoupení souboru Ondráš v Nové Pace Zajištění občerstvení při celodenních oslavách svátku Slunovratu v Nové Pace Zajištění občerstvení pro Krajský turnaj přípravek v kopané ve Staré Pace

12 Realizace studia oborů vzdělávání s výučním listem s nedostatkem uchazečů Ve škole kromě jiných oborů učíme i obory Pekař a Krejčí. V těchto profesích se projevuje nedostatek absolventů a noví uchazeči se obtížně získávají. Výuka oborů pekař a krejčí je v rámci našeho kraje realizována pouze na několika školách v rámci kraje. Vedení školy vyvinulo iniciativu k zařazení těchto oborů do skupiny finančně podporovaných. I přes opakování žádosti, která byla podána ve školním roce 29/21 nebyly tyto obory do systémů preferovaných v hodnoceném roce zařazeny. Ve stejném úsilí budeme pokračovat i v budoucnu. Realizace výběrového řízení V roce 29 podán ve spolupráci s CEP projekt na financování zateplení truhlářských dílen v Lázních Bělohradě v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v květnu 21. Výběrové řízení vyhrála z pěti zúčastněných firem stavební společnost Repcolor s.r.o. Opatovice nad Labem. V současné době je stavební akce dokončena a 18. října 21 proběhla úspěšně kolaudace. V rámci této stavební akce došlo k výměně původních oken za plastová, k instalaci zateplené fasády a osazení termoregulačních ventilů na otopná tělesa dílny. Veškeré práce byly dokončeny v plánovaných termínech a v požadované kvalitě. Celá akce byla financována projektem Státního fondu životního prostředí za spoluúčasti našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje. V prosinci 21 jsme za pomoci investičního oddělení KÚ Královéhradeckého kraje vypsali soutěž na půdní nástavbu budovy školy. Soutěže se zúčastnily čtyři oslovené projekční kanceláře. Komise vybrala jako vítězný návrh studii Ateliér DC Ing. Petr Bajtalon a Pavel Mikuláš arch. Z Hradce Králové. Pokud bude naším zřizovatelem poskytnuta finanční dotace na zpracování projektové dokumentace, budeme v této záležitosti ve školním roce 21/211 pokračovat. Organizace soutěží pořádaných školou či jiným školským zařízením GASTRO HK mezinárodní soutěž cukrářů a kuchařů: zlatá medaile cukráři 1. místo v kategorii a mimořádná cena primátora

13 Hradce Králové Ing. Divíška za ztvárnění cyklu,,rok na vsi od českého malíře Josefa Lady účast na cukrářské pouti zámek Kačina. Ukázka zdobení perníků, prodej cukrářských a pekařských výrobků Odborná soutěž truhlářů na SOŠ a SOU Třemošnice Václav Cír 5. místo Škola pořadatelem Krajského a okresního kola středních škol v kopané (duben 21).. 21 celostátní soutěž zručnosti obor vzdělání Krejčí na SOŠ a SOU Podbořany 2. místo jednotlivci, Zuzana Šturmová,. místo družstva (Zuzana Šturmová a Ondřej Štěpánek oba žáci 2. ročníku oboru vzdělání Krejčí). Během školního roku probíhalo tzv. 1 lekcí techniky se zaměřením na obory Truhlář a Krejčí. Tyto lekce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a mají u absolventů kurzu vzbudit zájem o uvedené obory. Odbornými garanty byly u oboru krejčí Stanislava Štrynclová a u oboru truhlář Miloš Zajíc. Účast na sportovních soutěžích Okresní kolo přespolního běhu (. a 5. místo) Okresní kolo sálová kopaná (4. místo) Okresní kolo ve florbalu chlapci (5. místo) Charitativní akce V rámci Vánočních trhů byla žáky školy za prodej vyřezávaného ovoce vybrána částku 5 12,-- Kč věnována na opravu kláštera v Nové Pace.,,Miss panenka projekt UNICEF jako v minulém roce jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové vyrobili panenky, jejichž prodejem jsou získávány finance na očkování dětí v rozvojových zemí.

14 Organizace volného času Při organizaci volného času se snažíme ovlivnit jeho využití v profesním a sportovním směru. Nezapomínáme ani na kulturu. především V září 29 jsme obdrželi,,čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň praktické přípravy v oborech Kuchař-číšník, Cukrář, Truhlář a Krejčí. Toto uznání bylo předáno v sídle HK v Praze. Sportovní a kulturní nabídky Ve volném čase pracoval ve škole kroužek stolního tenisu a aerobiku. Žáci navštívili za uplynulý rok několikrát kino. Během výuky Českého jazyka všechny třídy 1. ročníků navštívily Městskou knihovnu v rámci čtenářského minima. Vybrané třídy shlédly 2 kulturní pořady organizované Městským kulturním střediskem v Nové Pace. Sportovně turistický kurz byl ve dnech organizován podobně jako v minulosti formou zahraničního pobytu v Chorvatsku (Lanterna-Poreč).

15 Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V hodnoceném školním roce Česká školní inspekce svým pracovištěm v Hradci Králové inspekci neuskutečnila na naší škole žádnou kontrolní činnost. Část J Základní údaje o hospodaření školy Výsledek hospodaření za rok 29 byl ,-- Kč. Příjem z produktivní práce žáků v hlavní činnosti byl ve výši 2 92 tisíc Kč. Rozpočet na rok 29 činil ,-- Kč, přičemž dotace na přímé náklady byla ve výši tis. Kč, další účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 8 2,-Kč a provozní dotace od zřizovatele ve výši 491 tis. Kč. Dále nám byla poskytnuta neinvestiční dotace z FRR zřizovatele ve výši 6 tisíc Kč na poslední etapu výměny oken v budově školy. Zlepšený hospodářský výsledek z roku 29 byl v roce 21 použit na náklady spojené s pořízením automobilu na leasing pro odloučené pracoviště truhlářských dílen v Lázních Bělohradě. Prostřednictvím NAEP probíhají na naší škole vzdělávací projekty Leonardo a Comenius. Objem finančních prostředků, které nám byly na projekty poskytnuty, činí 76 55,-- Kč. Od září 21 byl zahájen další projekt Leonardo v celkové výši 7 92,-- EUR Část K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a) Mezinárodní projekty

16 Po úspěšných projektech s jazykovým a gastronomickým zaměřením jsme v tomto směru pokračovali v hodnoceném školním roce. V roce 29 jsme úspěšně dokončili projekt,, Taste of Gastronomy, který byl společný se školou s podobným zaměřením z polského města Darlowo. S touto školou máme dlouhodobý družební vztah a v minulosti jsme již podobný projekt společně absolvovali. Projekt,, Taste of Gastronomy byl finančně podporovaný Královéhradeckým krajem částkou ve výši 12,-Kč. Hlavní těžiště tohoto projektu spočívalo ve vzájemné výměně studentů obou škol a společné práci na tiskovém výstupu obsahujícím gastronomické speciality obou zemí a turistický místopis našeho a polského regionu. Garantem tohoto projektu byla Mgr. Milena Jarošová. Dalším projektem, který odstartoval v listopadu 29 byl multilaterální projekt,,promo and share realizovaný v rámci evropských vzdělávacích programů Comenius. Multilateralita spočívala v zapojení 7 škol ze sedmi evropských zemí (Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Itálie, Slovinsko, Řecko a Česká republika). Ve školním roce 29/21 proběhlo první společné setkání všech zúčastněných škol ve slovinském městě Celje na tamní škole. Obsah projektu spočívá ve vzájemném přiblížení turisticky zajímavých destinací jednotlivých zemí, školských systémů a v neposlední řadě ve zdokonalení při užívání cizích jazyků neboť oficiálním jazykem tohoto projektu je angličtina. Během školního roku pak následovala setkání v rumunském městě Alba a v Polsku přímořské město Darlowo. V září dalšího školního roku pak úspěšně splnila hostitelskou roli naše škola. Zbývá společné setkání v Bulharsku, Itálii a v Řecku, kde bude společný projekt ukončen. Dále jsme během školního roku 29/21 připravovali projekt zaměřený na praxi žáků oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví v Anglii a Německu. Domníváme se, že postup tímto směrem je pro zvládnutí cizích jazyků především v oblasti slovní zásoby jejich budoucích povolání nejefektivnější. Již v listopadu tohoto roku odjede první skupina ke 14 ti dennímu pobytu do Anglie. Přejeme šťastnou cestu i pobyt. Za všemi těmito projekty stojí pracovní úsilí vyučující německého a anglického jazyka Mgr. Mileny Jarošové.

17 b) Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Mezinárodní spolupráce je již delší dobu rozvíjena právě se školou, se kterou jsme vstoupili do programu Sokrates. Jak již bylo předesláno, jedná se o školu v městské části Lipska Schkeuditz, která vyučuje shodné obory vzdělání s naší školou (truhlář, kuchař, krejčí), což vytváří předpoklady výhodných vzájemných vztahů. V budoucnu chceme právě prostřednictvím této školy připravit pro žáky nově zavedeného oboru vzdělání Hotelnictví a turismus odbornou praxi v Německu. Dále je úspěšně rozvíjena přátelská spolupráce se školou v Polsku v Darlowu, která je jednou ze zapojených škol v multilatelárním projektu Comenius. Část L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a) Dílčí kvalifikace Ve školním roce 28/29 vedení školy přistoupilo k přípravě žádosti o získání akreditace pro kvalifikační a hodnotící standarty dílčích kvalifikací v souladu se zákonem číslo 179/26 Sb. o uznání výsledků

18 dalšího vzdělávání. S přípravou obsahu některých dílčích kvalifikací jsme započali u oboru vzdělání Krejčí a Truhlář. Postupně chceme pokračovat s rozšiřováním obsahu jednotlivých kvalifikací i rozsahu v dalších oborech vzdělání. b) Podobně jako v předcházejících letech i v hodnoceném roce škola byla připravena umožnit v ojedinělých případech získání kvalifikace v souladu se školským zákonem 11 studiem formou tzv. jednotlivých zkoušek. c) Škola se v uplynulém školním roce zapojila do projektu UNIV 2 Kraje organizovaným Národním ústavem odborného vzdělávání Praha. V rámci tohoto projektu zaměřeného na další vzdělávání dospělých pracovníků připravujeme výukový program oboru Pekař -,,výroba chleba a běžného pečiva. Pro tento účel byl sestaven desetičlenný projektový team, mentorem projektu byl stanoven ředitel školy Mgr. Milan Pospíšil a metodikem jeho zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Jaroš. Odborným garantem obsahu výukového programu je zástupkyně pro odborný výcvik Ing. Ladislava Kocourková. Část M Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů a) Byl dokončen Projekt,, Taste of Gastronomy pro žáky oboru Hotelnictví společně se školou z Polska město Darlowo, který měl obdobné zaměření. Projekt byl zaměřen na vzájemnou spolupráci a výměnné pobyty žáků obou škol. Výstupem je společná publikace s turistickým a gastronomickým obsahem. Byl financován Královéhradeckým krajem ve výši 12 tis. Kč a ukončen v roce 29. b) Po neúspěšných finančních žádostech přestavby dílen oboru truhlář v Lázních Bělohradě, která spočívá v zateplené fasádě, výměně oken a osazení těles ústředního topení novými termoregulačními ventily, jsme podali v rámci 11. Výzvy Operačního programu Státního fondu životního prostředí projekt zahrnující financování výše zmíněných stavebních úprav. Celkový rozpočet této akce je 1,7 mil. Kč s předpokladem 1 % dofinancování. Projekt byl podán 21. srpna 29 a byl přijat bez formálních vad Centrem evropského plánování v Hradci

19 Králové. V únoru tohoto roku jsme akceptačním dopisem obdrželi kladné rozhodnutí o přidělení dotace a zahájili stavební přípravu. Díky vstřícnosti Městského úřadu Lázně Bělohrad a jeho stavebního odboru jsme mohli na začátku prázdnin zahájit realizaci. Vítězná firma výběrového řízení Repcolor s.r.o. z Opatovic nad Labem dokončila naši zakázku v říjnu tohoto roku ve vzorné kvalitě. c) Dalším projektem, který byl zahájen v listopadu 29 byl multilatelární projekt,,promo and share v rámci evropských vzdělávacích projektů Comenius. Tohoto projektu se účastní 7 škol ze sedmi evropských zemí. Podrobněji o tomto projektu je pojednáno v předešlé kapitole. Část N Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery a) V hodnoceném roce podobně jako v letech minulých pracovala na škole odborová organizace. Pro společné řešení finančních, personálních a společenských záležitostí byla sepsána Kolektivní smlouva. Tato smlouva obsahuje společné řešení všech oblastí, do kterých smí odborová organizace zasáhnout. Spolupráce vedení školy a odborů se tradičně odvíjí při společenských akcích jako je např. oslava Dne učitelů, osobních životních výročí, společných sportovních, turistických a kulturních zájezdech atd. Celkově lze konstatovat, že spolupráce s odborovou organizací je dobrá i když se v poslední době snížila ochota odborářů podílet se na práci ve vedení své organizace. b) Vedení školy podobně jako v minulosti spolupracuje s řadou profesních partnerů a organizacemi zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější patří Plzeňský Prazdroj a.s., se kterým je spolupráce vázána smlouvou pro činnost školy velmi výhodnou. Ta mimo jiné obsahuje ujednání o materiální podpoře činnosti školy. Dalšími profesními partnery byly: Asociace kuchařů a cukrářů ČR Asociace nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslu Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Podnikatelský svaz cukrářů a pekařů ČR Společenstvo cukrářů Hospodářská komora ČR

20 Plzeňský prazdroj Ve všech těchto organizacích máme i členské zastoupení a podle možností se účastníme akcí jimi pořádaných. V říjnu 29 jsme například převzaly ocenění Hospodářské komory v Praze za vysokou úroveň praktické přípravy oboru Kuchař-číšník, Truhlář, Cukrář a Krejčí. Rovněž i nejlepší žáci, kteří skládali závěrečné zkoušky v hodnoceném roce obdrželi ocenění individuální. Ve spolupráci s těmito organizacemi nabízíme našim žákům nadstandardně: kurz studené kuchyně kurz vyřezávání ovoce kurz výroby, ošetřování, čepování a degustací piva (pivní somelierství) kurz barmanský kurz vinného someliérství c) seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících na škole Sdružení rodičů a přátel naší školy, které působí od r jako samostatný právní subjekt, pomáhá škole především s finančním zajištěním některých akcí školy. Přes pokladnu SRPŠ zajišťujeme nákup nových učebnic a některých učebních pomůcek. Dále je z peněz SRPŠ placena doprava všech turnusů lyžařského kurzu v Poniklé. Spolupodílí se na organizaci školních propagačních akcí, plesu a je důležitým poradním orgánem vedení školy. Práce Sdružení rodičů a přátel školy byla v hodnoceném roce řízena 11 členným výborem, který se sešel na čtyřech výborových schůzích. Na těchto schůzích jsou členové výboru vedením školy informováni o důležitých událostech a celkovém chodu školy. Rovněž jsou zde schvalované dotace na zajištění nákupů některých pomůcek a další potřebné výdaje. Školská rada byla ustavena podle pokynů zřizovatele v počtu 6 ti členů v únoru 29. Její předseda Bohumil Kužel, tuto funkci zastával i v předchozím období. Školská rada se v duchu zákona scházela několikrát během školního roku, obsah jednání se týkal hodnocení dosavadního průběhu školního roku a některých záměrů pro roky další. Obsahem poslední schůze Školské rady bylo mimo jiné i schválení této výroční zprávy na jejím mimořádném zasedání ve čtvrtek 21. října 21. Výroční zpráva byla předtím projednána na poradě vedení v pondělí dne 18. října 21 Mgr. Milan Pospíšil

21 ředitel školy... Bohumil Kužel předseda ŠR

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2/2 Masarykovo nám.2 59 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední odborné učiliště a Učiliště. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004/2005. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka

Střední odborné učiliště a Učiliště. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004/2005. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 004/005 Masarykovo nám. 509 7 Nová Paka Základní charakteristika školy a) Název: Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka Masarykovo nám.

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka 2005/2006. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka 2005/2006. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 5/6 Masarykovo nám. 59 7 Nová Paka Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009. Masarykovo nám Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009. Masarykovo nám Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008/2009 Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Masarykovo nám Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Masarykovo nám Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Integrovaná střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108 Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 STANOVENÍ TERMÍNŮ A ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Tento příkaz nahrazuje: Organizace ZZ ve školním roce 2010/2011 Datum platnosti od: 2. 5. 2012 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více