Úvodní identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní identifikační údaje"

Transkript

1 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Kmochova MOST Zřizovatel: Jednatel: Jednatel: PhDr. Miloslav Bukač r.č.: /037 J. Ježka 166/503 MOST Mgr. Vlasta Bukačová r.č.: /093 J. Ježka 166/503 MOST Identifikační číslo: Právní forma: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Společnost s ručením omezeným GAST hotelnictví s turismem M/01 Hotelnictví střední vzdělání s maturitní zkouškou 1

2 Délka a forma studia: Jméno ředitele: čtyřleté denní studium Mgr. Vlasta Bukačová Kontakty pro komunikaci se školou: tel./fax: Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem 2

3 Obsah školního vzdělávacího programu ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 Obsah školního vzdělávacího programu...3 PROFIL ABSOLVENTA...5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...8 Podmínky pro přijetí ke studiu...8 Maturitní zkouška...8 Koncepce vzdělávání...9 Organizace výuky...21 Hodnocení žáků...27 UČEBNÍ PLÁN...31 UČEBNÍ OSNOVY...33 Český jazyk a komunikace...34 První cizí jazyk...45 Druhý cizí jazyk...58 Občanská nauka...75 Právní nauka...84 Dějepis...93 Základy přírodních věd (chemie) Základy přírodních věd (fyzika) Základy přírodních věd (ekologie) Nauka o výživě Matematika Tělesná výchova

4 Práce s počítačem Technika administrativy Ekonomika Účetnictví Literatura Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Hotelový provoz Management hotelu Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Obchodní korespondence Praxe Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce POPIS PODMÍNEK VÝUKY Materiální podmínky Další prostory Personální podmínky Organizační podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY AUTORSKÝ KOLEKTIV

5 Profil absolventa Žáci střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtvrtého ročníku maturitní zkouškou (viz Charakteristika vzdělávacího programu) v souladu se zákonem č. 49/2009 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009 Sb.. Rozvoj hotelového průmyslu a cestovního ruchu vyžaduje, aby byl absolvent hotelové školy připraven pro vykonávání odborných činností v nejrůznějších funkcích, v rozmanitých formách a typech podnikání v této oblasti. Komunikativní kompetence: Absolvent byl veden tak, aby: se kultivovaně vyjadřoval, vystupoval jistě a slušně se vyjadřoval plynně, srozumitelně a jazykově správně v běžných komunikačních situacích ovládal techniku firemní, obchodně podnikatelské komunikace ovládal principy sociální komunikace zvládl vedení podnikové dokumentace si osvojil administrativní komunikaci využíval informačních médií v komunikaci aktivně komunikoval nejméně ve dvou cizích jazycích v kontaktu se zákazníkem - v mezinárodním pracovním týmu Odborné kompetence: Absolvent byl veden tak, aby: ovládal základní ekonomické pojmy a vztahy v tržní ekonomice a jejich aplikaci v oboru ovládal principy a formy podnikání znal zásady vybavování výrobních, odbytových a ubytovacích středisek a jejich provoz se orientoval v gastronomických činnostech, technologiích a servisu, včetně vyšších forem obsluhy 5

6 organizačně zajistil přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí ovládal řízení práce v úsecích hotelového provozu, stravovacího provozu ovládal a dodržoval zásady a standardy bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence dodržoval principy ekonomického a ekologického provozu si osovojil vědomosti o vlastnostech, významu a posouzení surovin potřebných k výrobě pokrmů a nápojů, zásady jejich ochrany a uchování organizoval si práci účelně, zvládal řešení pracovních úkolů i mimořádných pracovních problémů uměl pracovat s informačními technologiemi Osobnostní kompetence: Absolvent byl veden tak, aby: si vytvořil vztah k oboru a k práci byl poctivý, svědomitý, odpovědný, samostatný při plnění úkolů byl přívětivý, ochotný a ohleduplný k hostům a spolupracovníkům soustavně pečoval o osobní hygienu, zdraví, estetický zevnějšek rozvíjel estetický vkus byl podnikavý byl samostatný v rozhodování a dokázal přijímat rizika z toho vyplývající měl schopnost improvizace v nepředvídaných situacích byl schopný motivovat a řídit kolektiv měl vysokou společenskou úroveň jednání a vystupování si vytvořil potřebu celoživotního vzdělávání po absolvování studia jako předpoklad pro dosažení trvalé inovace odborných znalostí si vytvořil vztah k správnému životnímu stylu Obecné cíle: vytvořit si schopnost pracovat s odbornou literaturou a s dalšími zdroji informací 6

7 mít přehled o současné kultuře a společenském dění osvojit si základy ekologického chování pochopit poslání, zákonitosti a práva v demokratické společnosti a získat přehled o právech a povinnostech občana našeho státu a právech a povinnostech vyplývajících z Listiny základních práv a svobod sledovat vývoje trendů v hotelovém průmyslu a navazujících odvětvích Uplatnění absolventa v praxi: Absolventi mají možnost uplatnění ve službách v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu nejen v regionu, ale také v Praze a zahraničí. Mohou zastávat rozličné pozice v hotelích, restauracích, cestovních kancelářích a dalších zařízeních cestovního ruchu. Budou vykonávat odborné činnosti provozní, organizační, řídící, marketingové případně podnikatelské. 7

8 Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu: úspěšně ukončené základní vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení, prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů, jednotná kritéria přijímacího řízení jsou stanovena v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb., jedním z kritérií pro přijetí jsou výsledky základního vzdělávání uchazeče, vhodné předpoklady ke vzdělávání prokáží uchazeči během individuálního pohovoru, splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru stanovených vládním nařízením (k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů je oprávněn příslušný registrující praktický lékař). Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz. Maturitní zkouška: Společná část: Český jazyk a literatura: odevzdání řádně zpracovaného čtenářského deníku didaktický test strukturovaná písemná práce ústní zkouška Cizí jazyk: didaktický test strukturovaná písemná práce ústní zkouška 8

9 Volitelná zkouška: matematika / občanský základ/ výpočetní technika test Profilová část: Hotelový provoz: ústní zkouška z předem zadaných okruhů (15 minut příprava, 15 minut zkouška) podmínkou přístupu k ústní části maturitní zkoušky je odevzdání a úspěšná obhajoba ročníkové práce z hotelového provozu (projekt) Ekonomie: ústní zkouška z předem zadaných okruhů (15 minut příprava, 15 minut zkouška) Dobrovolnou maturitní zkoušku je možno konat z: techniky cestovního ruchu, druhého cizího jazyka. Koncepce vzdělávání Pedagogická koncepce školy vychází ze zásady spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, a to dle 2 zákona 561/2004 Sb. Uplatňování této zásady rozvíjí osobnostní kompetence žáků, zejména potřebu pracovat na vlastním rozvoji, sebezdokonalování, uvědomění si důležitosti a nutnosti celoživotního učení v moderní společnosti. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení výuky s praktickou zkušeností žáků. Žáci jsou od prvního ročníku vedeni tak, aby rozvíjeli profesní dovednosti v podmínkách skutečného provozu ubytovacích a stravovacích zařízeních. Žáci se mohou po celou dobu vzdělávání účastnit zahraničních i tuzemských stáží. Žáci se v průběhu vzdělávání spolupodílí na doplňkové činnosti školy i na její kvalitě, přičemž se svojí prací odborně rozvíjí a veřejně prezentují. Žáci mají možnost zažívat uznání veřejnosti při zajišťování společenských a gastronomických aktivit. Odborné dovednosti a schopnosti mohou žáci zkvalitnit individuální účastí na rozmanitých kurzech, k dispozici jsou kupříkladu kurzy studené 9

10 kuchyně, moučníků, kávy, barmanství, sommeliérství, dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny, tvarování karamelu. Úspěšní absolventi kurzu dostávají certifikát. Ve druhém ročníku svou odbornou způsobilost prezentují prostřednictvím znalostních postupových zkoušek, které zahrnují teoretický test a uspořádání slavnostní hostiny na vylosované téma. Předmět učební praxe je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku praxí v tuzemských či zahraničních stravovacích nebo ubytovacích provozech, žáci dále zastávají posty ve školní recepci a školním bistru. Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány odbornými exkurzemi v podnicích (např. Hotel Don Giovanni Praha, Intercontinental Praha, Plzeňský pivovar, Nové vinařství aj.) Praktická maturitní zkouška má podobu elektronického zpracování a následné ústní obhajoby samostatné práce na vylosované téma z oblasti hotelového provozu (projekt). Absolventi školy mohou získat Certifikát IES v různých jazycích, který jim usnadní uplatnění na trhu práce. Prioritou vzdělávací strategie školy je vedle praktického odborného vzdělávání rovněž vzdělávání jazykové. Žáci mohou multikulturní, ale i profesní, personální a sociální kompetence rozvíjet na odborných zahraničních stážích, jež mohou vykonávat v mnoha zemích Evropy, například v Itálii, Řecku, Německu aj. Žáci se mohou také jazykově zdokonalovat zapojením do projektů v rámci mezinárodních programů, např. Comenius. Žákům je doporučováno potvrdit si jazykové kompetence získáním mezinárodně platného jazykového certifikátu. Vzdělávací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech fázích k osvojení, rozvoji a upevnění následujících klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, personálních a sociálních kompetencí, občanské kompetence a kulturního povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, 10

11 kompetence využívat ICT technologie a pracovat s informacemi. Tyto klíčové kompetence se stejně jako dovednosti, návyky a postoje žáků rozvíjí: při teoretickém i praktickém vzdělávání, při mimoškolních a dobrovolných aktivitách, v procesu uplatňování mezipředmětových vztahů, při realizaci žákovských projektů, v rámci implementace školního vzdělávacího programu. Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí je ve školním vzdělávacím programu zajištěno zejména vyučovacími metodami, jako jsou: metody sociálně komunikativního učení, názorné a demonstrační metody, metody získávání praktických dovedností, aktivizující metody, metody využívající ICT technologie, metody motivační, metody podporující kreativitu, autodidaktické metody, metody problémového vyučování, metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků. 11

12 Strategie školy při realizaci klíčových kompetencí, odborných kompetencí a průžezových témat: Klíčové kompetence Kompetence Způsob realizace kompetence Kompetence k učení vyhledávání informací pro zpracování projektů a referátů příprava studijních maeteriálů a prezentací prezentace znalostí před ostatními žáky vedení sešitů v jednotlivých předmětech hodnocení práce vlastní i práce ostatních spolužáků účast na školních a vyšších kolech soutěží prezentace školy na gastronomických akcích Kompetence k řešení problémů samostatná příprava gastronomických a jiných akcí školy (třídní schůzky, rauty, prezentační dny, slavnostní tabule, projekty spolupráce na plánování mimoškolních akcí (lyžařský a vodácký kurz, exkurze) problémové učení skupinová práce organizace maturitního plesu Kompetence komunikativní tvorba rozličných slohových útvarů a jejich prezentace využívání metody diskuse, skupinové výuky komunikace s učitele (osobní, em) příprava dokumentace k projektům, prezentačním zkouškám zpracování maturitního projektu z hotelového provozu příprava dokumentace na hodiny TPP 12

13 dodržování jazykové kultury nejen v hodinách českého jazyka a komunikace, ale i v ostatních hodinách vedení si sešitů a poznámek komunikace na zahraničních stážích vzájemná komunikace při práci na projektech a při skupinové práci vydávání školního časopisu tvorba administrativních útvarů v předmětu OBK Personální a soicální kompetence otevřené a bezpečné klima školy kroužek osobnostní výchovy metody vedoucí k sebepoznání a adekvátnímu sebehodnocení konzultace s výchovným poradcem metoda diskuse diskuse pořádané úřadem práce (IPS) skupinová práce, práce na projektech možnost realizovat v mimoškolních aktivítách různého zaměření (odborné kroužky, soutěže, školní časopis, literární soutěže, zeměpisné, jazykové) vyžadování a kladné hodnocení aktivního přístupu k vlastnímu vzdělávání Občanské kompetence a kulturní povědomí projekty, referáty a prezentace v předmětech OBN, PRN problémové úkoly řešení vlastních studijních problémů s učiteli, vedením školy kroužek osobnostní výchovy řešení problémů ve třídním kolektivu exkurze a diskuse na úřadu práce, exkurze do Parlamentu ČR projekty zaměřené na multikulturní problematiku školní řád, klima školy 13

14 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám prosazování zásad morálky ve veškerém jednání (pedagog jako vzor) výuka etikety v předmětu TOS důraz na estetično (prostředí školy, oblečení žáků i učitelů) výuka našich i světových dějin, znalost naší i světové literatury, diskuse a polemiky o historii a kultuře exkurze v regionu i vzdálenějším okolí, zahraniční exkurze exkurze v gastronomických a restauračních zařízeních diskuse na úřadu práce seznámení s možnostmi pomaturitního uplatnění a vysokoškolského studia výchovným poradcem zahraniční stáže, tvorba životopisu za účelem přijetí na zahraniční stáž účast na gastronomických akcích školy účast školy na akcích města a sociálních partnerů vedení si studiního portfolia projekty a aktivity v předmětu OBN projekty a referáty v předmětech EKO, HOP, MAM, MAH, PRN projekt fiktivní firmy organizace maturitního plesu, prezentačních zkoušek administrativních útvarů v předmětu OBK Matematické kompetence práce v předmětech MAT, UCT, ZPV příprava maturitního plesu tvorba receptur v předmětu TPP realizace prezentačních zkoušek (zhotovení kalkulace) příprava kalkulace pro školní akce (exkurze, výlety,...) realizace tématu rodinného rozpočtu v OBN tvorba dokumentů a tabulek v předmětu PSP 14

15 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi výuka práce s počítačem a základním kancelářským softwarem v předmětech PSP, OBK, TEA práce se zdroji informací na internetu v rámci realizace projektů, problémových úkolů, referátů online komunikace s učiteli, případně různými institucemi nutnost používat informační a komunikačních technologie při realizaci projektů a při přípravě materiálů na tyto projekty diskuse a výměna informací o různých internetových zdrojích diskuse o kladech a záporch využívání prostředků online komunikace a sociálních sítí (facebook) diskuse o broblému kyberšikany Odborné kompetence Kompetence Vykonávat a organizovat ubytovací služby, řídit provoz ubytovacích zařízení Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz Způsob realizace kompetence absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP spolupráce se sociálními partnery školy fiktivní hotel exkurze do pražských hotelů nácvik scének v cizích jazycích hraní rolí v CJK absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP spolupráce se sociálními partnery školy fiktivní restaurace návrh a zpracování podnikatelského záměru výuka NAV 15

16 Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a ve službách cetovního ruchu Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovali o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků neobo služeb odborné přednášky a kurzy pořádané školou a sociálními partnery exkurze do gastronomických provozů absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech CER a ZCR, realizace projektů spolupráce se sociálními partnery školy (CK) fiktivní cestovní kancelář, návrh a zpracování zájezdu návrh a zpracování podnikatelského záměru exkurze zaměřené na turistické atraktivity regionu, země, Evropy absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, CER, MAM, MAH, EKO, UCT, PRN, OBK spolupráce se sociálními partnery školy fiktivní hotel, restarurace, cestovní kancelář exkurze do pražských hotelů, místních CK, restaurací návrh a zpracování podnikatelského záměru organizace prezentací školy, prezentačních zkoušek, maturitního plesu zpracování závěrečné práce z HOP (projekt) absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, PRN (znalost potřebných norem a předpisů), PSP, TEV (nácvik poskytování první pomoci) absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, MAM, MAH účast na odborných soutěžích exkurze v hotelích a gastronomických zařízeních 16

17 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje diskuse a besedy s odborníky z praxe odborné kurzy pořádané školou absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, EKO, HOP exkurze v hotelích a gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích zpracování podnikatelského záměru fiktivní hotel, restaruace, CK organizace akcí školy, prezentačních zkoušek organizace maturitního plesu diskuse a besedy s odborníky z praxe Průřezová témata Téma Způsob realizace Občan v demokratické společnosti otevřené a demokratické klima školy možnost žáků vyjadřovat se k průběhu výuky vzájemné diskuse a polemiky během výuky i mimo ni aktivní účast žáků i učitelů na životě a akcích školy aktivity kroužku osobnostní výchovy projekty a programy v OBN prvky mediální výchvy v CJK práce s různámi informačními zdroji a vyhodnocování jejich kvality využívání metod diskuse, polemiky, skupinové práce Člověk a životní prostředí realizace zejména v předmětech ZPV, HOP, OBN, NAV 17

18 pěstování vztahu k přírodě a jejím atrkativitám ZCR, exkurze aktivní, zkvalitňování prostředí školy, města, regionu vyžadování zodpovědného hospodaření s energiemi seznámení se s ekologickým provozem hotelů a restauračních zařízení exkurze, stáže seznámení se s následky těžby a bezohlednosti vůči prostředí v regionu, diskuse o problematice Člověk a svět práce realizace zjeména v předmětech TOS, TPP, OBN, PRN, EKO, CER spolupráce s Úřadem práce Most práce na fiktivním hotelu, restauraci zpracování návrhu podnikatelského záměru stáže, praxe exkurze v odborných provozech sociálních partnerů Informační a komunikační technologie realizace zejména v předmětech CJK, PSP, TEA zpracovávání materiálů pro projekty a prezentace pomocí výpočetní techniky (PC, kopírka, tiskárna, internet) zpracovávání dokumentace na akce školy, prezentace, soutěže aktivní vyhledávání informací, hodnocení kvality zdrojů informací diskuse o problematice sociálních sítí, kybešikaně online komunikace s učiteli a školou 18

19 Celkový způsob života školy, veškeré aktivity, přístupy žáků, vyučujících a dalších pracovníků školy se zakládají na demokratických principech, na zásadách trvale udržitelného rozvoje, na aplikaci ICT technologií téměř ve všech sférách práce. Rozhodující faktory, které vytváří a ovlivňují klima školy, jsou její kultura, kvalita managementu a systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, vzájemnými vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Jako vzdělávací instituce se zdravým a činorodým klimatem se vyznačujeme především takovými vztahy, které charakterizuje vzájemná důvěra a úcta mezi všemi osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysoká morálka a soudržnost. Dalším typickým rysem charakterizujícím dobré klima naší školy je loajalita ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. Vytváříme dobré, klidné, spolupracující, tvořivé, veselé klima, neboť příznivá atmosféra, smích, pohoda a pocit volnosti dělá ze školy místo, kam vyučující i jejich žáci rádi chodí, kde se rádi stýkají a kde se udělá nejvíce práce. Za vlastní jsme přijali desatero: 1. profesionalita, 2. sebevzdělávání, 3. optimismus pozitivní myšlení, 4. smysl pro povinnost, 5. smysl pro spravedlnost, 6. tolerance, 7. odpovědnost, 8. komunikativnost, 9. kreativita, 10. loajalita. 19

20 Vyučující dodržují následující sedmero, čili kodex vyučujícího: 1. Učitelství je pro nás posláním a neustále se vzděláváme v zájmu žáků. 2. Jsme loajální ke škole a spolupracujeme s kolegy. 3. Vyznáváme demokracii a nezneužíváme svého postavení. 4. Respektujeme dohodnutá pravidla a vychováváme příkladem. 5. Jsme empatičtí a spravedliví. 6. Rozvíjíme kladné stránky žáků a podporujeme jejich sebedůvěru. 7. Problémy řešíme společně se žáky a rodiči. Nedílnou součástí koncepce vzdělávání školy jsou průřezová témata, která se uplatňují průběžným a aktivním způsobem za každodenního života školy, při výuce konkrétních předmětů, při zapojení do jednotlivých aktivit a projektů. Z naplňování průřezových témat vychází také osvojení kompetencí absolventa: kompetence k demokratickému občanství, kompetence k enviromentálnímu jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, kompetence k pracovnímu prosazení, kompetence k činnosti s informacemi a práci s ICT technologiemi. 20

21 Organizace výuky Vedle běžné formy frontálního vyučování se kompetence žáků a žákyň (občanské, klíčové i odborné) rozvíjejí při praktickém vyučování: Výuka předmětu technologie přípravy pokrmů probíhá v laboratorní kuchyni ve škole ve čtyř až pětihodinových blocích praktického cvičení, předmět technika obsluhy a služeb je rovněž vyučován ve čtyřhodinovém bloku, částečně formou praktického cvičení v učebně stolničení. Odborná praxe se uskutečňuje ve dvou až čtyřtýdenních blocích na pracovištích fyzických a právnických osob či představuje završení každého ročníku. V souladu s 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku končí období teoretického vyučování podle učebního plánu v měsíci červnu o dva týdny dříve. Žákům je zprostředkována jeden až tříměsíční odborná praxe v zahraničí, která komplexně rozvine jejich multikulturní kompetence, zejména schopnost zapojit se do zahraničního týmu, překonat a vyřešit řadu problémových situací, potvrdit a upevnit si jazykové i odborné kompetence. Zájemci o zahraniční praxi se prezentují nejprve vedení školy, poté personalistům zahraničních destinací v osobních pohovorech. Vyučovací předmět praxe je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku ve školní recepci či školním bistru, na akcích školy, dále také na pracovištích smluvních partnerů školy. Rozsah vyučovacího předmětu praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem týdenních vyučovacích hodin. Maximálně efektivního využití praktické výuky v prvotřídním prostředí hotelových a dalších pracovišť je dosaženo sloučením výuky do vícedenních celků. V období realizace praxe je klasická výuka kompenzována e-learningem ( y, odkazy na zdroje informací, maturitní okruhy na webu školy. Po absolvování zahraniční stáže mají žáci splněnu odbornou i učební praxi pro daný školní rok. Specifickou formu vzdělávání představuje vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán vypracují pro příslušného žáka/žákyni vyučující jednotlivých předmětů daného ročníku podle metodických pokynů výchovného poradce školy. Součástí individuálního studijního plánu jsou zejména individuální konzultace s vyučujícími, případná individuální prezentace výstupů, časové rozložení studia s vlastním harmonogramem požadovaných výstupů a další opatření. Koordinátorem vzdělávání podle individuálního plánu je třídní učitel. Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: Exkurze 21

22 Exkurze se pořádají zpravidla jednodenní, uskutečňované na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjející žádoucí osobnostní i profesionální postoje žáků: Exkurze s odborným zaměřením: v pražských hotelech (Don Giovanni, Intercontinental, Diplomat, Panorama, Olympie) v podnicích veřejného stravování (bary, vinotéky) ve firmách (Pivovar Plzeňský Prazdroj, Vitana Byšice, Nové vinařství na Moravě, Jan Becher Karlovy Vary) na veletrzích (HORECA Praha, Top gastro Praha, potravinářský veletrh SALIMA, Gastrohradec) Exkurze v rámci společenskovědního a estetického vzdělávání: návštěva knihovny v prvním ročníku návštěvy hradů a zámků návštěva aktuálně probíhajících výstav návštěva divadelních představení, koncertů, filmů Exkurze zeměpisné, zaměřené na cestovní ruch: - návštěvy atraktivit cestovního ruchu různých regionů ČR i okolních států Prezentace firem jako součást exkurzí ve firmách nebo samostatné prezentace a odborné přednášky v prostorách školy Gastronomické kurzy Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny (Carving) Žáci se naučí základní postupy při vyřezávání a práci s nožem. V dopolední části kurzu si žáci vyřežou základní květiny z mrkve a kedlubny. V odpolední části si žáci zhotoví cukrový meloun a malou výstavku svých výrobků. Someliérský kurz 22

23 Žáci se seznámí s taji someliérství. Během dvoudenního kurzu se žáci učí enologii vína výrobě vín, otevírání a servis vín, odborné degustaci atd.. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou a žák obdrží certifikát. Barmanský kurz Tradičně pořádáme dva pětidenní intenzivní barmanské kurzy, které jsou s oblibou navštěvovány našimi žáky. Žáci se učí práci na baru, výrobě destilátů, přípravě míchaných koktejlů a dekoraci míchaných nápojů. Tradičně se pořádá zájezd do pražských luxusních barů. Kurz studené kuchyně Organizuje se jako čtyřdenní aktivní kurz studené kuchyně. Studenti se naučí nejprve základní výrobky studené kuchyně (kanapky, chlebíčky) a po té se pouštějí do složitějších výrobků (galantin, paštik, rolád apod.). V závěru kurzu studenti připraví slavnostní raut, kam si mohou pozvat své rodiče a přátele. Kurz modelování z karamelu V základním kurzu modelování s karamelem si studenti vyrobí plastickou růži z karamelu. Jako doplněk si každý student připraví skulpturu z pastiláže a tu doplní o výrobky z karamelu. Kurz je jednodenní a je omezen maximálním počtem deseti studentů. Baristický kurz (kurz kávy) Jedná se o jednodenní kurz, ve kterém se žáci seznámí s rozdělením, výrobou a přípravou kávy. Během kurzu si žáci vyzkouší správné namletí kávy, připraví chutné espreso či našlehají mléko a vytvoří kreativní malbu. V závěru kurzu si vyzkouší přípravu míchaného nápoje z kávy. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a student obdrží certifikát. Kurz čokolády Jedná se o jednodenní kurz, ve kterém se studenti seznámí se zpracováním čokolády. První část kurzu je věnována temperaci čokolády a výrobě ganachí (náplní). V odpolední části se studenti naučí přípravě domácích pralinek a v závěru kurzu připraví malou výstavu výrobků, které si po té odnesou domů. Kurz je ukončen certifikátem. Kroužky Jazykové kroužky: Kroužek italského jazyka žáci se učí základním frázím a slovní zásobě, kroužek je zaměřen na konverzaci v italštině. Kroužek ruského jazyka - žáci se učí základním frázím a slovní zásobě, kroužek je zaměřen na konverzaci v ruštině. 23

24 Odborné gastronomické kroužky: Barmanský kroužek žáci se učí míchat drinky, zacházet s barmanským náčiním, připravují se na barmanské soutěže. Someliérský kroužek žáci získají přehled o druzích a odrůdách vín, učí se podávat a prezentovat víno, připravují se na someliérské soutěže. Cukrářský kroužek žáci připravují různé dezerty, zákusky, dorty, připravují se na cukrářské soutěže. Ostatní: Kroužek osobnostní výchovy kroužek je zaměřen na aktivity vedoucí k sebepoznání, zlepšení mezilidských vztahů, kvalitnější komunikaci. Vydávání školního časopisu žáci vytvářejí novinové články, reflektují dění ve škole i mimo ni, publikují vlastní básnickou, prozaickou i kreslířskou tvorbu, časopis graficky upravují do elektronické podoby. Kroužky rozvíjí klíčové i odborné kompetence. Žáci v rámci kroužků vzájemně spolupracují, učí se komunikaci, využívají ICT, rozvíjí dílčí odborné kompetence. Kroužky probíhají za předpokladu, že se v daném školním roce přihlásí dostatečný počet zájemců. Soutěže V rámci soutěží mají žáci možnost rozvíjet své zájmy, reprezentovat školu i sami sebe, prezentovat své kvality a schopnosti, přejímají odpovědnost za svou přípravu, spolupracují s vyučujícími i mezi sebou, čímž rozvíjí odborné i klíčové kompetence (kompetence komunikativní, kompetence k učení a práci, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění). Oblast jazyková olympiáda v českém jazyce školní literární soutěže regionální výtvarné, literární a recitační soutěže školní kolo v cizích jazycích regionální soutěže v cizích jazycích: konverzační diskuzní Oblast cestovního ruchu projekt České centrály CR Turisté vítáni školní kolo zeměpisné soutěže 24

25 Oblast gastronomická soutěže v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny (Ostrava Carving CUP, Czech Carving CUP ) pódiové kuchařské, cukrářské a číšnické soutěže pořádané AKC ČR a ASČČR (Nowaco Gastrojunior, Gastro Hradec, HO.RE.CA) cukrářské soutěže (dorty, deserty, skulptury ) ( Nowaco Gastrojunior, Gastro Hradec) barmanské soutěže pořádané CBA ČR slavnostní tabule pořádané AHR ČR Oblast sportovní soutěže pořádané AŠSK ČR soutěže pořádané Domovem dětí a mládeže se sídlem v Mostě soutěže pořádané jinými školskými zařízeními vlastní školní soutěže Oblast ekonomických předmětů školní kolo všeobecně ekonomického kvízu školní kolo soutěže v psaní desetiprstovou hmatovou metodou Projekty Práce na projektech komplexně rozvíjí klíčové i odborné kompetence žáků. Žáci pracují v týmu, společně musí navrhovat a realizovat řešení problémů, vyhledávat informace, pracovat s ICT. Při práci na projektech musí žáci efektivně komunikovat a koordinovat práci v týmu. Projekty často přesahují 25

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus Hotelová škola Bosonožská 9, 625 00 Brno Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus od 1. 9. 2009 Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č. Školní vzdělávací program: Společné stravování Kód a název oboru vzdělávání: 65-41-L/51 Gastronomie Délka a forma studia: dvouleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/01 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyřleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více