Úvodní identifikační údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní identifikační údaje"

Transkript

1 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Kmochova MOST Zřizovatel: Jednatel: Jednatel: PhDr. Miloslav Bukač r.č.: /037 J. Ježka 166/503 MOST Mgr. Vlasta Bukačová r.č.: /093 J. Ježka 166/503 MOST Identifikační číslo: Právní forma: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Společnost s ručením omezeným GAST hotelnictví s turismem M/01 Hotelnictví střední vzdělání s maturitní zkouškou 1

2 Délka a forma studia: Jméno ředitele: čtyřleté denní studium Mgr. Vlasta Bukačová Kontakty pro komunikaci se školou: tel./fax: Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem 2

3 Obsah školního vzdělávacího programu ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 Obsah školního vzdělávacího programu...3 PROFIL ABSOLVENTA...5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...8 Podmínky pro přijetí ke studiu...8 Maturitní zkouška...8 Koncepce vzdělávání...9 Organizace výuky...21 Hodnocení žáků...27 UČEBNÍ PLÁN...31 UČEBNÍ OSNOVY...33 Český jazyk a komunikace...34 První cizí jazyk...45 Druhý cizí jazyk...58 Občanská nauka...75 Právní nauka...84 Dějepis...93 Základy přírodních věd (chemie) Základy přírodních věd (fyzika) Základy přírodních věd (ekologie) Nauka o výživě Matematika Tělesná výchova

4 Práce s počítačem Technika administrativy Ekonomika Účetnictví Literatura Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Hotelový provoz Management hotelu Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Obchodní korespondence Praxe Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce POPIS PODMÍNEK VÝUKY Materiální podmínky Další prostory Personální podmínky Organizační podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY AUTORSKÝ KOLEKTIV

5 Profil absolventa Žáci střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtvrtého ročníku maturitní zkouškou (viz Charakteristika vzdělávacího programu) v souladu se zákonem č. 49/2009 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009 Sb.. Rozvoj hotelového průmyslu a cestovního ruchu vyžaduje, aby byl absolvent hotelové školy připraven pro vykonávání odborných činností v nejrůznějších funkcích, v rozmanitých formách a typech podnikání v této oblasti. Komunikativní kompetence: Absolvent byl veden tak, aby: se kultivovaně vyjadřoval, vystupoval jistě a slušně se vyjadřoval plynně, srozumitelně a jazykově správně v běžných komunikačních situacích ovládal techniku firemní, obchodně podnikatelské komunikace ovládal principy sociální komunikace zvládl vedení podnikové dokumentace si osvojil administrativní komunikaci využíval informačních médií v komunikaci aktivně komunikoval nejméně ve dvou cizích jazycích v kontaktu se zákazníkem - v mezinárodním pracovním týmu Odborné kompetence: Absolvent byl veden tak, aby: ovládal základní ekonomické pojmy a vztahy v tržní ekonomice a jejich aplikaci v oboru ovládal principy a formy podnikání znal zásady vybavování výrobních, odbytových a ubytovacích středisek a jejich provoz se orientoval v gastronomických činnostech, technologiích a servisu, včetně vyšších forem obsluhy 5

6 organizačně zajistil přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí ovládal řízení práce v úsecích hotelového provozu, stravovacího provozu ovládal a dodržoval zásady a standardy bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence dodržoval principy ekonomického a ekologického provozu si osovojil vědomosti o vlastnostech, významu a posouzení surovin potřebných k výrobě pokrmů a nápojů, zásady jejich ochrany a uchování organizoval si práci účelně, zvládal řešení pracovních úkolů i mimořádných pracovních problémů uměl pracovat s informačními technologiemi Osobnostní kompetence: Absolvent byl veden tak, aby: si vytvořil vztah k oboru a k práci byl poctivý, svědomitý, odpovědný, samostatný při plnění úkolů byl přívětivý, ochotný a ohleduplný k hostům a spolupracovníkům soustavně pečoval o osobní hygienu, zdraví, estetický zevnějšek rozvíjel estetický vkus byl podnikavý byl samostatný v rozhodování a dokázal přijímat rizika z toho vyplývající měl schopnost improvizace v nepředvídaných situacích byl schopný motivovat a řídit kolektiv měl vysokou společenskou úroveň jednání a vystupování si vytvořil potřebu celoživotního vzdělávání po absolvování studia jako předpoklad pro dosažení trvalé inovace odborných znalostí si vytvořil vztah k správnému životnímu stylu Obecné cíle: vytvořit si schopnost pracovat s odbornou literaturou a s dalšími zdroji informací 6

7 mít přehled o současné kultuře a společenském dění osvojit si základy ekologického chování pochopit poslání, zákonitosti a práva v demokratické společnosti a získat přehled o právech a povinnostech občana našeho státu a právech a povinnostech vyplývajících z Listiny základních práv a svobod sledovat vývoje trendů v hotelovém průmyslu a navazujících odvětvích Uplatnění absolventa v praxi: Absolventi mají možnost uplatnění ve službách v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu nejen v regionu, ale také v Praze a zahraničí. Mohou zastávat rozličné pozice v hotelích, restauracích, cestovních kancelářích a dalších zařízeních cestovního ruchu. Budou vykonávat odborné činnosti provozní, organizační, řídící, marketingové případně podnikatelské. 7

8 Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu: úspěšně ukončené základní vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení, prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů, jednotná kritéria přijímacího řízení jsou stanovena v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb., jedním z kritérií pro přijetí jsou výsledky základního vzdělávání uchazeče, vhodné předpoklady ke vzdělávání prokáží uchazeči během individuálního pohovoru, splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru stanovených vládním nařízením (k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů je oprávněn příslušný registrující praktický lékař). Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz. Maturitní zkouška: Společná část: Český jazyk a literatura: odevzdání řádně zpracovaného čtenářského deníku didaktický test strukturovaná písemná práce ústní zkouška Cizí jazyk: didaktický test strukturovaná písemná práce ústní zkouška 8

9 Volitelná zkouška: matematika / občanský základ/ výpočetní technika test Profilová část: Hotelový provoz: ústní zkouška z předem zadaných okruhů (15 minut příprava, 15 minut zkouška) podmínkou přístupu k ústní části maturitní zkoušky je odevzdání a úspěšná obhajoba ročníkové práce z hotelového provozu (projekt) Ekonomie: ústní zkouška z předem zadaných okruhů (15 minut příprava, 15 minut zkouška) Dobrovolnou maturitní zkoušku je možno konat z: techniky cestovního ruchu, druhého cizího jazyka. Koncepce vzdělávání Pedagogická koncepce školy vychází ze zásady spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, a to dle 2 zákona 561/2004 Sb. Uplatňování této zásady rozvíjí osobnostní kompetence žáků, zejména potřebu pracovat na vlastním rozvoji, sebezdokonalování, uvědomění si důležitosti a nutnosti celoživotního učení v moderní společnosti. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení výuky s praktickou zkušeností žáků. Žáci jsou od prvního ročníku vedeni tak, aby rozvíjeli profesní dovednosti v podmínkách skutečného provozu ubytovacích a stravovacích zařízeních. Žáci se mohou po celou dobu vzdělávání účastnit zahraničních i tuzemských stáží. Žáci se v průběhu vzdělávání spolupodílí na doplňkové činnosti školy i na její kvalitě, přičemž se svojí prací odborně rozvíjí a veřejně prezentují. Žáci mají možnost zažívat uznání veřejnosti při zajišťování společenských a gastronomických aktivit. Odborné dovednosti a schopnosti mohou žáci zkvalitnit individuální účastí na rozmanitých kurzech, k dispozici jsou kupříkladu kurzy studené 9

10 kuchyně, moučníků, kávy, barmanství, sommeliérství, dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny, tvarování karamelu. Úspěšní absolventi kurzu dostávají certifikát. Ve druhém ročníku svou odbornou způsobilost prezentují prostřednictvím znalostních postupových zkoušek, které zahrnují teoretický test a uspořádání slavnostní hostiny na vylosované téma. Předmět učební praxe je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku praxí v tuzemských či zahraničních stravovacích nebo ubytovacích provozech, žáci dále zastávají posty ve školní recepci a školním bistru. Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány odbornými exkurzemi v podnicích (např. Hotel Don Giovanni Praha, Intercontinental Praha, Plzeňský pivovar, Nové vinařství aj.) Praktická maturitní zkouška má podobu elektronického zpracování a následné ústní obhajoby samostatné práce na vylosované téma z oblasti hotelového provozu (projekt). Absolventi školy mohou získat Certifikát IES v různých jazycích, který jim usnadní uplatnění na trhu práce. Prioritou vzdělávací strategie školy je vedle praktického odborného vzdělávání rovněž vzdělávání jazykové. Žáci mohou multikulturní, ale i profesní, personální a sociální kompetence rozvíjet na odborných zahraničních stážích, jež mohou vykonávat v mnoha zemích Evropy, například v Itálii, Řecku, Německu aj. Žáci se mohou také jazykově zdokonalovat zapojením do projektů v rámci mezinárodních programů, např. Comenius. Žákům je doporučováno potvrdit si jazykové kompetence získáním mezinárodně platného jazykového certifikátu. Vzdělávací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech fázích k osvojení, rozvoji a upevnění následujících klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, personálních a sociálních kompetencí, občanské kompetence a kulturního povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, 10

11 kompetence využívat ICT technologie a pracovat s informacemi. Tyto klíčové kompetence se stejně jako dovednosti, návyky a postoje žáků rozvíjí: při teoretickém i praktickém vzdělávání, při mimoškolních a dobrovolných aktivitách, v procesu uplatňování mezipředmětových vztahů, při realizaci žákovských projektů, v rámci implementace školního vzdělávacího programu. Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí je ve školním vzdělávacím programu zajištěno zejména vyučovacími metodami, jako jsou: metody sociálně komunikativního učení, názorné a demonstrační metody, metody získávání praktických dovedností, aktivizující metody, metody využívající ICT technologie, metody motivační, metody podporující kreativitu, autodidaktické metody, metody problémového vyučování, metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků. 11

12 Strategie školy při realizaci klíčových kompetencí, odborných kompetencí a průžezových témat: Klíčové kompetence Kompetence Způsob realizace kompetence Kompetence k učení vyhledávání informací pro zpracování projektů a referátů příprava studijních maeteriálů a prezentací prezentace znalostí před ostatními žáky vedení sešitů v jednotlivých předmětech hodnocení práce vlastní i práce ostatních spolužáků účast na školních a vyšších kolech soutěží prezentace školy na gastronomických akcích Kompetence k řešení problémů samostatná příprava gastronomických a jiných akcí školy (třídní schůzky, rauty, prezentační dny, slavnostní tabule, projekty spolupráce na plánování mimoškolních akcí (lyžařský a vodácký kurz, exkurze) problémové učení skupinová práce organizace maturitního plesu Kompetence komunikativní tvorba rozličných slohových útvarů a jejich prezentace využívání metody diskuse, skupinové výuky komunikace s učitele (osobní, em) příprava dokumentace k projektům, prezentačním zkouškám zpracování maturitního projektu z hotelového provozu příprava dokumentace na hodiny TPP 12

13 dodržování jazykové kultury nejen v hodinách českého jazyka a komunikace, ale i v ostatních hodinách vedení si sešitů a poznámek komunikace na zahraničních stážích vzájemná komunikace při práci na projektech a při skupinové práci vydávání školního časopisu tvorba administrativních útvarů v předmětu OBK Personální a soicální kompetence otevřené a bezpečné klima školy kroužek osobnostní výchovy metody vedoucí k sebepoznání a adekvátnímu sebehodnocení konzultace s výchovným poradcem metoda diskuse diskuse pořádané úřadem práce (IPS) skupinová práce, práce na projektech možnost realizovat v mimoškolních aktivítách různého zaměření (odborné kroužky, soutěže, školní časopis, literární soutěže, zeměpisné, jazykové) vyžadování a kladné hodnocení aktivního přístupu k vlastnímu vzdělávání Občanské kompetence a kulturní povědomí projekty, referáty a prezentace v předmětech OBN, PRN problémové úkoly řešení vlastních studijních problémů s učiteli, vedením školy kroužek osobnostní výchovy řešení problémů ve třídním kolektivu exkurze a diskuse na úřadu práce, exkurze do Parlamentu ČR projekty zaměřené na multikulturní problematiku školní řád, klima školy 13

14 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám prosazování zásad morálky ve veškerém jednání (pedagog jako vzor) výuka etikety v předmětu TOS důraz na estetično (prostředí školy, oblečení žáků i učitelů) výuka našich i světových dějin, znalost naší i světové literatury, diskuse a polemiky o historii a kultuře exkurze v regionu i vzdálenějším okolí, zahraniční exkurze exkurze v gastronomických a restauračních zařízeních diskuse na úřadu práce seznámení s možnostmi pomaturitního uplatnění a vysokoškolského studia výchovným poradcem zahraniční stáže, tvorba životopisu za účelem přijetí na zahraniční stáž účast na gastronomických akcích školy účast školy na akcích města a sociálních partnerů vedení si studiního portfolia projekty a aktivity v předmětu OBN projekty a referáty v předmětech EKO, HOP, MAM, MAH, PRN projekt fiktivní firmy organizace maturitního plesu, prezentačních zkoušek administrativních útvarů v předmětu OBK Matematické kompetence práce v předmětech MAT, UCT, ZPV příprava maturitního plesu tvorba receptur v předmětu TPP realizace prezentačních zkoušek (zhotovení kalkulace) příprava kalkulace pro školní akce (exkurze, výlety,...) realizace tématu rodinného rozpočtu v OBN tvorba dokumentů a tabulek v předmětu PSP 14

15 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi výuka práce s počítačem a základním kancelářským softwarem v předmětech PSP, OBK, TEA práce se zdroji informací na internetu v rámci realizace projektů, problémových úkolů, referátů online komunikace s učiteli, případně různými institucemi nutnost používat informační a komunikačních technologie při realizaci projektů a při přípravě materiálů na tyto projekty diskuse a výměna informací o různých internetových zdrojích diskuse o kladech a záporch využívání prostředků online komunikace a sociálních sítí (facebook) diskuse o broblému kyberšikany Odborné kompetence Kompetence Vykonávat a organizovat ubytovací služby, řídit provoz ubytovacích zařízení Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz Způsob realizace kompetence absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP spolupráce se sociálními partnery školy fiktivní hotel exkurze do pražských hotelů nácvik scének v cizích jazycích hraní rolí v CJK absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP spolupráce se sociálními partnery školy fiktivní restaurace návrh a zpracování podnikatelského záměru výuka NAV 15

16 Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a ve službách cetovního ruchu Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovali o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků neobo služeb odborné přednášky a kurzy pořádané školou a sociálními partnery exkurze do gastronomických provozů absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech CER a ZCR, realizace projektů spolupráce se sociálními partnery školy (CK) fiktivní cestovní kancelář, návrh a zpracování zájezdu návrh a zpracování podnikatelského záměru exkurze zaměřené na turistické atraktivity regionu, země, Evropy absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, CER, MAM, MAH, EKO, UCT, PRN, OBK spolupráce se sociálními partnery školy fiktivní hotel, restarurace, cestovní kancelář exkurze do pražských hotelů, místních CK, restaurací návrh a zpracování podnikatelského záměru organizace prezentací školy, prezentačních zkoušek, maturitního plesu zpracování závěrečné práce z HOP (projekt) absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, PRN (znalost potřebných norem a předpisů), PSP, TEV (nácvik poskytování první pomoci) absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, MAM, MAH účast na odborných soutěžích exkurze v hotelích a gastronomických zařízeních 16

17 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje diskuse a besedy s odborníky z praxe odborné kurzy pořádané školou absolvování praxe a odborných stáží teoretická i praktická výuka v předmětech TOS, HOP, EKO, HOP exkurze v hotelích a gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích zpracování podnikatelského záměru fiktivní hotel, restaruace, CK organizace akcí školy, prezentačních zkoušek organizace maturitního plesu diskuse a besedy s odborníky z praxe Průřezová témata Téma Způsob realizace Občan v demokratické společnosti otevřené a demokratické klima školy možnost žáků vyjadřovat se k průběhu výuky vzájemné diskuse a polemiky během výuky i mimo ni aktivní účast žáků i učitelů na životě a akcích školy aktivity kroužku osobnostní výchovy projekty a programy v OBN prvky mediální výchvy v CJK práce s různámi informačními zdroji a vyhodnocování jejich kvality využívání metod diskuse, polemiky, skupinové práce Člověk a životní prostředí realizace zejména v předmětech ZPV, HOP, OBN, NAV 17

18 pěstování vztahu k přírodě a jejím atrkativitám ZCR, exkurze aktivní, zkvalitňování prostředí školy, města, regionu vyžadování zodpovědného hospodaření s energiemi seznámení se s ekologickým provozem hotelů a restauračních zařízení exkurze, stáže seznámení se s následky těžby a bezohlednosti vůči prostředí v regionu, diskuse o problematice Člověk a svět práce realizace zjeména v předmětech TOS, TPP, OBN, PRN, EKO, CER spolupráce s Úřadem práce Most práce na fiktivním hotelu, restauraci zpracování návrhu podnikatelského záměru stáže, praxe exkurze v odborných provozech sociálních partnerů Informační a komunikační technologie realizace zejména v předmětech CJK, PSP, TEA zpracovávání materiálů pro projekty a prezentace pomocí výpočetní techniky (PC, kopírka, tiskárna, internet) zpracovávání dokumentace na akce školy, prezentace, soutěže aktivní vyhledávání informací, hodnocení kvality zdrojů informací diskuse o problematice sociálních sítí, kybešikaně online komunikace s učiteli a školou 18

19 Celkový způsob života školy, veškeré aktivity, přístupy žáků, vyučujících a dalších pracovníků školy se zakládají na demokratických principech, na zásadách trvale udržitelného rozvoje, na aplikaci ICT technologií téměř ve všech sférách práce. Rozhodující faktory, které vytváří a ovlivňují klima školy, jsou její kultura, kvalita managementu a systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, vzájemnými vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Jako vzdělávací instituce se zdravým a činorodým klimatem se vyznačujeme především takovými vztahy, které charakterizuje vzájemná důvěra a úcta mezi všemi osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysoká morálka a soudržnost. Dalším typickým rysem charakterizujícím dobré klima naší školy je loajalita ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. Vytváříme dobré, klidné, spolupracující, tvořivé, veselé klima, neboť příznivá atmosféra, smích, pohoda a pocit volnosti dělá ze školy místo, kam vyučující i jejich žáci rádi chodí, kde se rádi stýkají a kde se udělá nejvíce práce. Za vlastní jsme přijali desatero: 1. profesionalita, 2. sebevzdělávání, 3. optimismus pozitivní myšlení, 4. smysl pro povinnost, 5. smysl pro spravedlnost, 6. tolerance, 7. odpovědnost, 8. komunikativnost, 9. kreativita, 10. loajalita. 19

20 Vyučující dodržují následující sedmero, čili kodex vyučujícího: 1. Učitelství je pro nás posláním a neustále se vzděláváme v zájmu žáků. 2. Jsme loajální ke škole a spolupracujeme s kolegy. 3. Vyznáváme demokracii a nezneužíváme svého postavení. 4. Respektujeme dohodnutá pravidla a vychováváme příkladem. 5. Jsme empatičtí a spravedliví. 6. Rozvíjíme kladné stránky žáků a podporujeme jejich sebedůvěru. 7. Problémy řešíme společně se žáky a rodiči. Nedílnou součástí koncepce vzdělávání školy jsou průřezová témata, která se uplatňují průběžným a aktivním způsobem za každodenního života školy, při výuce konkrétních předmětů, při zapojení do jednotlivých aktivit a projektů. Z naplňování průřezových témat vychází také osvojení kompetencí absolventa: kompetence k demokratickému občanství, kompetence k enviromentálnímu jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, kompetence k pracovnímu prosazení, kompetence k činnosti s informacemi a práci s ICT technologiemi. 20

21 Organizace výuky Vedle běžné formy frontálního vyučování se kompetence žáků a žákyň (občanské, klíčové i odborné) rozvíjejí při praktickém vyučování: Výuka předmětu technologie přípravy pokrmů probíhá v laboratorní kuchyni ve škole ve čtyř až pětihodinových blocích praktického cvičení, předmět technika obsluhy a služeb je rovněž vyučován ve čtyřhodinovém bloku, částečně formou praktického cvičení v učebně stolničení. Odborná praxe se uskutečňuje ve dvou až čtyřtýdenních blocích na pracovištích fyzických a právnických osob či představuje završení každého ročníku. V souladu s 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku končí období teoretického vyučování podle učebního plánu v měsíci červnu o dva týdny dříve. Žákům je zprostředkována jeden až tříměsíční odborná praxe v zahraničí, která komplexně rozvine jejich multikulturní kompetence, zejména schopnost zapojit se do zahraničního týmu, překonat a vyřešit řadu problémových situací, potvrdit a upevnit si jazykové i odborné kompetence. Zájemci o zahraniční praxi se prezentují nejprve vedení školy, poté personalistům zahraničních destinací v osobních pohovorech. Vyučovací předmět praxe je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku ve školní recepci či školním bistru, na akcích školy, dále také na pracovištích smluvních partnerů školy. Rozsah vyučovacího předmětu praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem týdenních vyučovacích hodin. Maximálně efektivního využití praktické výuky v prvotřídním prostředí hotelových a dalších pracovišť je dosaženo sloučením výuky do vícedenních celků. V období realizace praxe je klasická výuka kompenzována e-learningem ( y, odkazy na zdroje informací, maturitní okruhy na webu školy. Po absolvování zahraniční stáže mají žáci splněnu odbornou i učební praxi pro daný školní rok. Specifickou formu vzdělávání představuje vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán vypracují pro příslušného žáka/žákyni vyučující jednotlivých předmětů daného ročníku podle metodických pokynů výchovného poradce školy. Součástí individuálního studijního plánu jsou zejména individuální konzultace s vyučujícími, případná individuální prezentace výstupů, časové rozložení studia s vlastním harmonogramem požadovaných výstupů a další opatření. Koordinátorem vzdělávání podle individuálního plánu je třídní učitel. Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: Exkurze 21

22 Exkurze se pořádají zpravidla jednodenní, uskutečňované na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjející žádoucí osobnostní i profesionální postoje žáků: Exkurze s odborným zaměřením: v pražských hotelech (Don Giovanni, Intercontinental, Diplomat, Panorama, Olympie) v podnicích veřejného stravování (bary, vinotéky) ve firmách (Pivovar Plzeňský Prazdroj, Vitana Byšice, Nové vinařství na Moravě, Jan Becher Karlovy Vary) na veletrzích (HORECA Praha, Top gastro Praha, potravinářský veletrh SALIMA, Gastrohradec) Exkurze v rámci společenskovědního a estetického vzdělávání: návštěva knihovny v prvním ročníku návštěvy hradů a zámků návštěva aktuálně probíhajících výstav návštěva divadelních představení, koncertů, filmů Exkurze zeměpisné, zaměřené na cestovní ruch: - návštěvy atraktivit cestovního ruchu různých regionů ČR i okolních států Prezentace firem jako součást exkurzí ve firmách nebo samostatné prezentace a odborné přednášky v prostorách školy Gastronomické kurzy Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny (Carving) Žáci se naučí základní postupy při vyřezávání a práci s nožem. V dopolední části kurzu si žáci vyřežou základní květiny z mrkve a kedlubny. V odpolední části si žáci zhotoví cukrový meloun a malou výstavku svých výrobků. Someliérský kurz 22

23 Žáci se seznámí s taji someliérství. Během dvoudenního kurzu se žáci učí enologii vína výrobě vín, otevírání a servis vín, odborné degustaci atd.. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou a žák obdrží certifikát. Barmanský kurz Tradičně pořádáme dva pětidenní intenzivní barmanské kurzy, které jsou s oblibou navštěvovány našimi žáky. Žáci se učí práci na baru, výrobě destilátů, přípravě míchaných koktejlů a dekoraci míchaných nápojů. Tradičně se pořádá zájezd do pražských luxusních barů. Kurz studené kuchyně Organizuje se jako čtyřdenní aktivní kurz studené kuchyně. Studenti se naučí nejprve základní výrobky studené kuchyně (kanapky, chlebíčky) a po té se pouštějí do složitějších výrobků (galantin, paštik, rolád apod.). V závěru kurzu studenti připraví slavnostní raut, kam si mohou pozvat své rodiče a přátele. Kurz modelování z karamelu V základním kurzu modelování s karamelem si studenti vyrobí plastickou růži z karamelu. Jako doplněk si každý student připraví skulpturu z pastiláže a tu doplní o výrobky z karamelu. Kurz je jednodenní a je omezen maximálním počtem deseti studentů. Baristický kurz (kurz kávy) Jedná se o jednodenní kurz, ve kterém se žáci seznámí s rozdělením, výrobou a přípravou kávy. Během kurzu si žáci vyzkouší správné namletí kávy, připraví chutné espreso či našlehají mléko a vytvoří kreativní malbu. V závěru kurzu si vyzkouší přípravu míchaného nápoje z kávy. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a student obdrží certifikát. Kurz čokolády Jedná se o jednodenní kurz, ve kterém se studenti seznámí se zpracováním čokolády. První část kurzu je věnována temperaci čokolády a výrobě ganachí (náplní). V odpolední části se studenti naučí přípravě domácích pralinek a v závěru kurzu připraví malou výstavu výrobků, které si po té odnesou domů. Kurz je ukončen certifikátem. Kroužky Jazykové kroužky: Kroužek italského jazyka žáci se učí základním frázím a slovní zásobě, kroužek je zaměřen na konverzaci v italštině. Kroužek ruského jazyka - žáci se učí základním frázím a slovní zásobě, kroužek je zaměřen na konverzaci v ruštině. 23

24 Odborné gastronomické kroužky: Barmanský kroužek žáci se učí míchat drinky, zacházet s barmanským náčiním, připravují se na barmanské soutěže. Someliérský kroužek žáci získají přehled o druzích a odrůdách vín, učí se podávat a prezentovat víno, připravují se na someliérské soutěže. Cukrářský kroužek žáci připravují různé dezerty, zákusky, dorty, připravují se na cukrářské soutěže. Ostatní: Kroužek osobnostní výchovy kroužek je zaměřen na aktivity vedoucí k sebepoznání, zlepšení mezilidských vztahů, kvalitnější komunikaci. Vydávání školního časopisu žáci vytvářejí novinové články, reflektují dění ve škole i mimo ni, publikují vlastní básnickou, prozaickou i kreslířskou tvorbu, časopis graficky upravují do elektronické podoby. Kroužky rozvíjí klíčové i odborné kompetence. Žáci v rámci kroužků vzájemně spolupracují, učí se komunikaci, využívají ICT, rozvíjí dílčí odborné kompetence. Kroužky probíhají za předpokladu, že se v daném školním roce přihlásí dostatečný počet zájemců. Soutěže V rámci soutěží mají žáci možnost rozvíjet své zájmy, reprezentovat školu i sami sebe, prezentovat své kvality a schopnosti, přejímají odpovědnost za svou přípravu, spolupracují s vyučujícími i mezi sebou, čímž rozvíjí odborné i klíčové kompetence (kompetence komunikativní, kompetence k učení a práci, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění). Oblast jazyková olympiáda v českém jazyce školní literární soutěže regionální výtvarné, literární a recitační soutěže školní kolo v cizích jazycích regionální soutěže v cizích jazycích: konverzační diskuzní Oblast cestovního ruchu projekt České centrály CR Turisté vítáni školní kolo zeměpisné soutěže 24

25 Oblast gastronomická soutěže v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny (Ostrava Carving CUP, Czech Carving CUP ) pódiové kuchařské, cukrářské a číšnické soutěže pořádané AKC ČR a ASČČR (Nowaco Gastrojunior, Gastro Hradec, HO.RE.CA) cukrářské soutěže (dorty, deserty, skulptury ) ( Nowaco Gastrojunior, Gastro Hradec) barmanské soutěže pořádané CBA ČR slavnostní tabule pořádané AHR ČR Oblast sportovní soutěže pořádané AŠSK ČR soutěže pořádané Domovem dětí a mládeže se sídlem v Mostě soutěže pořádané jinými školskými zařízeními vlastní školní soutěže Oblast ekonomických předmětů školní kolo všeobecně ekonomického kvízu školní kolo soutěže v psaní desetiprstovou hmatovou metodou Projekty Práce na projektech komplexně rozvíjí klíčové i odborné kompetence žáků. Žáci pracují v týmu, společně musí navrhovat a realizovat řešení problémů, vyhledávat informace, pracovat s ICT. Při práci na projektech musí žáci efektivně komunikovat a koordinovat práci v týmu. Projekty často přesahují 25

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více