PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz"

Transkript

1 PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia

2 S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar èi kytarový virtuos Lubomír kulturní a správní centrum jihozápadní Brabec, herci Jiøí Suchý èi Miroslav Hor- 2 èásti Èech, se rozkládá na ploše 138 km níèek, výtvarníci Vladimír V. Modrý èi Mi- v Plzeòské kotlinì, na soutoku ètyø øek lan Knížák, cestovatel Miroslav Zikmund Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, jejichž a další významné osobnosti. Plzeòským splynutím vzniká øeka Berounka. Cen- - rodákem je zpìvák Karel Gott, mnoho- trum mìsta leží v nadmoøské výšce oko- - násobný držitel Zlatých slavíkù, ale také lo 310 m, v okrajových èástech se na-- Peter Grünberg, držitel Nobelovy ceny chází nìkolik vrchù s nadmoøskou výš- - dokonèovány nároèné stavby veøejných za fyziku v roce V roce 2005 získala kou pøesahující 400 m. Žije zde zhruba budov, napø. mìstské divadlo, muzeum, Oscara za technický pøínos filmu firma obyvatel. Mìš anská beseda apod. Z konce 19. sto- Technocrane, sídlící na Borských polích. letí pochází i soubor 18 domù, vyzdobených sgrafity podle návrhù Mikoláše Alše. Zcela ojedinìlou záležitostí i ve svìtovém kontextu je soubor 7 bytù vytvoøených v Plzni svìtoznámým architektem Adolfem Loosem ve 30. letech 20. století. Plzeò je známá nejen jako mìsto piva, ale pyšní se i významnou kulturní tradicí. Zde byla vytištìna první èeská kniha Kronika trojánská, tady pùsobila druhá Mìsto založil na sklonku 13. století Václav II. na køižovatce významných obvýznamnými Kulturní kalendáø mìsta je naplnìný chodních cest. Výhodná poloha mezi Prahou festivaly a open-air akcemi. a zemskými hranicemi mu umožnila Mezi nejznámìjší patøí hudební festival rychlý ekonomický rozvoj a pøedurèila Smetanovské dny (leden bøezen), fes- jeho výsadní postavení mezi èeskými tival èeských filmù Finále Plzeò (duben), mìsty. Plzeò se záhy stala støediskem kulfolklórní Slavnosti svobody (kvìten), Mezinárodní turních i humanistických tradic. Vysoká festival CIOFF (èerven), mìstská kulturní i hospodáøská úroveò mìsta se slavnost Historický víkend (èerven), bie- odrazila v osobitém stavebním vývoji, nále loutkových divadel Skupova Plzeò o jehož kvalitì svìdèí množství panebem (èerven), Divadelní léto pod plzeòským mátkových rezervací a zón. Výhodná nejstarší èeská divadelní scéna, pro zdejší (èervenec), hudební a divadelní poloha a dopravní dostupnost ovlivòují kultivované klienty tu tvoøil interiéry festival Na ulici (srpen), mezinárodní fes- život mìsta i v souèasnosti. Založením svìtoznámý architekt Adolf Loos. Z Plznì tival Divadlo (záøí), Dny vìdy a techniky Západoèeské univerzity a biskupství pochází svìtovì uznávaný designér La- v Plzni (záøí), Pilsner Fest, tradièní svátek získala Plzeò další kulturní a duchovní rozmìry. Vynikající kulturní a spoleèenské zázemí mìsta a rozvinutá turistická infrastruktura vytváøejí podmínky pro rozvoj kongresové a zážitkové turistiky. Své kvality potvrdila ziskem titulu Evropské hlavní mìsto kultury pro rok Bohaté dìjiny Plznì se trvalým zpùsobem vepsaly do tváøe mìsta. Jeho historické jádro, které bylo v roce 1989 prohlášeno mìstskou památkovou rezervací, je vynikajícím pøíkladem gotického urbanismu. Námìstí, ve své dobì jedno z nejvìtších v Evropì, obklopují výstavné mìš anské domy, jejichž renesanèní a barokní úpravy èasto svìdèily o rychle rostoucím bohatství jejich majitelù. Na pøelomu 19. a 20. století byly 14

3 P L Z E Ò vé trasy v pivovaru trasu Pilsner Urquell a prohlídku pivovaru Gambrinus. Poèátky vaøení piva pøipomíná Pivovarské muzeum, které je jako jediné na svìtì umístìné v pùvodním støedovìkém právováreèném domì. V nìm se pivo vaøilo od dob založení mìsta až do poloviny 19. století. Expozice Pivovarského muzea doplòuje prohlídkový okruh Plzeòským historickým podzemím. Tajemství vaøení piva v nejznámìjším piva (srpen), Mezinárodní bienále kresby èeském pivovaru mohou návštìvníci od- èasnosti plzeòské Škodovky. Vedle nich se (listopad) a Plzeòský advent (prosinec). halit na prohlídkové trase v pivovaru na ploše centra støídají také doèasné Plzeò je místem souèasné výtvar- Plzeòský Prazdroj. Trasa Pilsner Urquell je putovní výstavy. né tvorby. Tato skuteènost se promítá provede autentickými provozy prohlédi Aèkoliv se o Plzni døíve mluvívalo jako v množství galerií, kterých se tu nachází nou si napø. moderní stáèírnu s kapacitou o šedivém mìstì, dnešní návštìvník bude více než dvacet, napø. Západoèeská ga lahví za hodinu nebo varnu, tzv. pøekvapen množstvím zelených ploch. lerie, Galerie mìsta Plznì, Galerie Jiøího srdce pivovaru. Stálou souèástí prohlíd- O jejich kvalitì svìdèí fakt, že celých 19 % Trnky a Univerzitní galerie. Mezi pro- kové trasy je i bezbariérová smyslová území mìsta tvoøí lesy, nachází se tu hlídkovými objekty jsou vyhledávané pi- expozice surovin v budovì historické 3 nauèné stezky a 8 chránìných území. vovar Plzeòský Prazdroj, Pivovarské mu- varny. V pùvodních pivovarských sklepích Pøirozenou zelenou páteø mìsta tvoøí zeum s expozicí Plzeòského historického mohou návštìvníci starší 18 let ochutnat bøehy ètyø øek, které Plzní protékají. Pý- podzemí, Západoèeské a Národopisné chou Plzeòanù je unikátní sadový okruh muzeum, Muzeum loutek, Patton Memo- v centru mìsta. rial Pilsen, Památník obìtem zla èi chrám Ideálním cílem rodinného výletu je sv. Bartolomìje. plzeòská zoo. Její areál je dùslednì èlenìn Na významné divadelní tradice na- na zoogeografické zóny a více než vazuje tvorba Divadla Alfa a Divadla J. K. druhù zvíøat tu žije v pøíjemném prostøe- Tyla s operním, baletním, èinoherním a dí ve výbìzích, které pøipomínají jejich operetním souborem. pùvodní domovinu. Souèástí zoo je bo- Bohaté tradice i kvalitní kulturní pro- tanická èást s meditativní Japonskou zahjekty mìsta byly dùvodem, proè Plzeò radou a vesnický statek Luftnerka. Atrakcí kandidovala na titul Evropské hlavní mìs- pro dìti a rodièe je oblíbený Dinopark to kultury. V záøí 2010 rozhodla o jejím proslulý plzeòský ležák pøímo z pivovar- s modely prehistorických ještìrù. vítìzství mezinárodní komise a v roce ských sudù. V pivovaru Gambrinus je pro Nejvýznamnìjší rekreaèní oblastí 2015 se Plzeò spolu s belgickým mìstem zájemce pøipravena škola èepování piva mìsta jsou tzv. Bolevecké rybníky. Soua Mons stane Evropským hlavním mìstem zábavný program v jedineèné Gam- stava boleveckých rybníkù byla založena kultury. brinus Arénì. již v 15. století a tvoøí ji 12 rybníkù dnes Pivo se v Plzni vaøilo od støedovìku, ale V polovinì 19. století byly v Plzni za- vesmìs využívaných ke koupání a ryboloženy svìtový vìhlas získal teprve svìtlý ležák, dva svìtoznámé podniky Mìš- lovu. Nejvìtším rybníkem je Velký Bolesvìtový vyrábìný od roku 1842 v pivovaru Pilsner anský pivovar (dnešní Plzeòský Prazdroj) vecký rybník s rozlohou 54 ha, který je Urquell. V Plzni tak lze nalézt hned tøi spe- a Škodovy závody. Pøední postavení v prù- kromì koupání využíván i k vodním spormyslu cializované pivní expozice Pivovarské si Plzeò zachovává i v souèasnosti, tùm (jachting, surfing). muzeum v centru mìsta a dvì prohlídko- orientuje se však mnohem více na prù- myslová odvìtví s vysokou pøidanou hodnotou. Bývalé tovární haly nacházejí nové využití, v jedné z nich napø. sídlí jedno z nejvìtších èeských science-center Techmania, které je jedním z nejnovìjších turistických cílù v Plzni. Historická budova Techmanie v areálu Škodovky 2 pochází z roku Na rozloze m nabízí stálé expozice zamìøené na fyzikální hrátky, experimenty èi vìdecké novinky a stálou expozici o historii a sou- 15

4 P L Z E Ò DÝŠINA Vesnice se nachází 10 km od kraj- noty. Jejich èlenové spolu s pøedstaviteského mìsta Plznì, její souèástí jsou osa- li obce pøipravují pro své spoluobèany dy Nová Hu a Horomyslice. V obci roz- mnoho kulturních a spoleèenských akcí, prostírající se na katastru velikosti oblíbené jsou napøíklad sportovní turnaha žije v souèasnosti více jak trvale je, výlety, dìtský den, louèení s létem, dý- hlášených obyvatel. šinský víceboj, pohádkové putování aj. Ves Dýšina byla založena roku za vlády rodu Pøemyslovcù. Z tohoto roku pochází listina krále Václava, který ves da stvu slouží mateøská školka, základní ško -- roval chotìšovskému klášteru. Historické la, veøejná knihovna, prodejny potravin jádro vesnice vznikalo kolem ranì go- a restauraèní zaøízení, lékárna i kulturní tického kostela, který byl v 17. století ba- dùm. roknì pøestavìn. V okolí se tìžila železná Aktivními spolky ve vesnici jsou Sbor ruda a vznikaly zde poèetné hamry. dobrovolných hasièù, mateøské centrum Dýšina je dnes snadno dostupná auto- Klubíèko, Okrašlovací spolek a lyžaøský a busovou i vlakovou dopravou, obyvatel sportovní oddíl místní tìlovýchovné jed-- Chrást leží v malebné krajinì u øek Klabavy a Berounky asi 12 km od Plznì. Díky své výhodné poloze v blízkosti kraj-- ského mìsta se obec zabírající katastr o rozloze 984 ha stala vyhledávanou rek-- reaèní zónou. V souèasnosti zde žije více jak obyvatel, tento poèet se hlavnì v létì zvyšuje o stovky rekreantù a cha-- lupáøù. Poprvé je Chrást zmínìn v listinì krále Václava I. z roku Z dokumentu však vyplývá, že ves je ještì starší, nebo v listinì zmiòovaný vlastník Adam ji zdìdil po svém otci. K zajímavých kulturním památkám v Chrástu patøí kaplièka a 38 m vysoký CHRÁST KYŠICE železnièní most z roku 1893, zbudovaný podle projektu Gustava Eiffela, autora svìtoznámé Eiffelovy vìže. Dnes je v obci provedena plynofikace a kanalizace s èistièkou odpadních vod, obèanùm slouží pošta, knihovna, mateø- ská školka, dìtské høištì, zdravotní støe- disko a nìkolik provozoven drobných podnikatelù. Obec znají pøedevším vodáci, øeka Berounka je zde sjízdná od táboøištì pod Chrástem. Katastr vesnice protíná cyklo- stezka, která spojuje severní Plzeòsko s Rokycanskem. Okolní lesy i krásné údolí øeky Klabavy jsou oblíbené mezi chataøi. Kyšice leží asi 10 km jižnì od kraj- Nejstarší písemná zpráva o vsi po- ký svaz žen, Sbor dobrovolných hasièù ského mìsta Plznì, rozkládají se na ka- chází z roku 1336, patøila tehdy františkán- a TJ Sokol. Kulturní dùm je nejen centrem tastrálním území o rozloze 707 hektarù. skému øádu. Její jméno je odvozeno od spoleèenských akcí, probíhají zde také Ve vesnièce, která je s Plzní propojena inosobního jména Kych, roku 1381 se už pravidelná cvièení. Pro zájemce je vyutegrovaným dopravním systémem MHD, pøipomíná Petr z Kyšic. èována zumba, jóga, badminton, trénují žije v souèasnosti více jak 800 obyvatel. Z kulturních památek lze v obci najít tu i roztleskávaèky. malou kaplièku, vlastní kostel Kyšice ne- mají. K obèanské vybavenosti vesnièky patøí obecní úøad, mateøská škola, kulturní dùm, veøejná knihovna, pošta, zdravotnické zaøízení, pekaøství, prodejna potravin, restaurace, penzion a nìkolik drobných živnostníkù, poskytujících rùzné služby. Užiteèné informace i zajímavosti ze života vycházejí v obecním zpravodaji. Spolkového života se zde úèastní Èes- 17

5 S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í CHVÁLENICE V obci rozprostírající se na katastrál- kycany. Rokycanští byli však od husit- Pomník byl roku 1940 odstranìn na pøíním území o rozloze 993 hektarù žije ských válek protestantského vyznání a ka z Nìmcù, obnoven byl až roku v souèasné dobì témìø 640 obyvatel. po bitvì na Bílé hoøe jim byl majetek V roce 2001 byla rekonstruována márnice K Chválenicím patøí také místní èásti zèásti zkonfiskován. Aby se dostali z fi- obecního høbitova mezi Chválenicemi a Chouzovy a Želèany. nanèní krize, museli v roce 1630 prodat Želèany. Želèany a Nìmèovice Karlu Kryštofu Ko- V místní èásti Chouzovy byla roku koøcovi na Nebílovech. Od té doby patøily 2000 opravena kaplièka s božími muky, Želèany k nebílovského panství a zažívaly zajímavá je také venkovská usedlost èp. své osudy spoleènì s Chválenicemi až do 15. Na jižní stranì návsi byl rekonstruo- konce feudalismu. ván malý rybníèek. Historie obce Chouzovy je pomìrnì I v Želèanech na návsi stojí drobná chudá. Prvé zprávy pocházejí z roku 1379, kaplièka, také rekonstruovaná roku kdy byla obec souèástí vlètejnského V souèasné dobì v obci funguje panství. To zahrnovalo 12 vesnic a bylo plynofikace, obecní úøad, mateøská škola, majetkem mocného rodu jihoèeských základní škola 1. stupnì, pošta, veøejná Rožmberkù. Chouzovy byly jednou z nejzaøízení, knihovna, prodejny potravin a restauraèní První hodnovìrná historická zmínka vìtších vsí tohoto statku, nebo zde bylo kulturní dùm a turistická uby- o vsi Chválenice se objevuje 12. záøí 1275 celkem osm dvorcù. Historie vsi byla tovna, vybavená 8 pokoji, kuchyòkou a v listinì Pøemysla Otakara II., tehdy patøila sociálním zaøízením. Obec má také zažá- dobrodinci kladrubského kláštera Sìmis dáno o dotaci na výstavbu kanalizace slavovi z Chválenic. V té dobì byla obec ÈOV. Chválenice se v posledních letech samostatným statkem a Sìmislav zde mìl dynamicky rozvíjí, na rùst poètu obyvatel nejspíše svùj opevnìný dvorec, jehož reagovala obec zkrášlováním veøejných existence ani poloha není však historicry. prostranství a zlepšováním infrastruktukými prameny potvrzena. V roce 1377 Na severozápadì vesnice už lze spatøit pøestaly být Chválenice panským sídlem, výstavbu nových rodinných domù. majitelem jedné èásti obce se stal Vilém Spolkový život v Chválenicích zas- Fusperk s manželkou Ofkou z Pokonic, tupuje pøedevším Sbor dobrovolných havlastníkem druhé èásti byl jakýsi knìz. sièù. Spolek vznikl roku 1892, družstvo Jako vesnice nìkolika majitelù jsou uvávlastní žen roku Hasièi mají k dispozici dìny Chválenice v berním rejstøíku Plzeòkterou hasièskou zbrojnici s klubovnou, ského kraje z roku si sami vybudovali v letech 1984 Viléma vystøídal v roce 1383 pøíbuzný Obì družstva pomáhají pøedstavi- Aleš z Pokonic, jenž byl souèasnì správa telùm Chválenic se zvelebováním obce cem hradu Vlètejn a vesnic k nìmu nálev dùstojnì ji reprezentují v soutìžích žícím. Byly to vesnice Chlumèany, Chouwww.chvalenice.czovy, požárním sportu. Olešná, Holoubkov, Lhotka, Tøebín, tìsnì spjata s historií Vlètejna, který v ro- Sloupek, Pøívìtice, Zhoø, Milínov, Vlkov ce 1421 dobyl Jan Žižka. V letech 1587 a Nezvìstice. Tento rozsáhlý statek vlastpanství 1589 prodal Kryštof z Roupova vlètejnské nil významný jihoèeský rod Rožmberkù. Janu Hradiš skému z Hoøovic, Drobní zemani, mezi nìž patøil i Aleš z Poèástí který je pøipojil k Hradišti u Blovic. Soukonic, stáli v jejich žoldu. V pozdìjších lea tohoto panství byly také Chouzovy tech byly Chválenice souèástí plzeòského ve svazku s okolními obcemi prožívaly panství a sdílely s ním jeho osudy. Podroku podobný osud až do konce feudalismu robnì o historii vesnice vypravuje obecní kronika, založená roku 1926 místním Významnou památkou ve Chválenikronikáøem. cích je kostel sv. Martina vybudovaný v le- Nejstarší záznam o vsi Želèany se tech podle návrhu architekta v historických dokumentech objevuje Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Poblíž stojí roku 1379, konkrétnì v berním rejstøíku krásná roubená stodùlka èp. 27, památ- Plzeòského kraje. Jejími majiteli byli tehdy kovì chránìným objektem je barokní Mladota a Hohniber, kteøí však svùj ma- vjezd a branky u domu èp. 11 z roku jetek v krátké dobì ztratili. Roku 1401 se Za zmínku stojí také pomník Antonína obec stala souèástí rokycanského proho Švehly, významného politika a vedoucíboštství, roku 1575 ji koupilo mìsto Ro- agrární strany, odhalený roku

6 P L Z E Ò LETKOV zasvìcená Pannì Marii a kaplièka se zvo- nièkou ze 17. století. Na návsi je pomník vìnovaný obìtem obou svìtových válek. V souèasné dobì je obec vyhledávanou lokalitou pro bydlení a její èást V Pod- lesí získala zvláštní cenu poroty v soutìžní pøehlídce Nejlepší z realit. Obec s více než 500 obyvateli v okrese Plzeò-mìsto zabírá katastrální území o rozloze 471 ha. Název osady je odvozen od osobního jména Letek, které se ve 13. století vyskytovalo èasto. Nejstarší písemný záznam o vsi pochází z roku 1325, kdy král Jan potvrdil dvùr Bohuslavovi z Letkova. Písemnì je doloženo, že Letkov patøíval ke statku rokycanskému, pozdìji k pražskému arcibiskupství. Obec byla souèástí tzv. velké Plznì a tvoøila i èást Starého Plzence. Od roku 1989 je obec samostatná. K pamìtihodnostem patøí replika kaplièky zasvìcené sv. Vojtìchovi, kaplièka LHÙTA LOSINÁ V obci aktivnì pùsobí TJ Sokol Letkov, Jednotka sboru dobrovolných hasièù, Dámský klub, rybáøský spolek Orliètí mutanti a klub lodních modeláøù. Èlenové tìchto spolkù poøádají pro své spoluob- èany øadu spoleèenských a kulturních akcí. Oblíbené jsou napøíklad taneèní zá- bavy, masopustní veselice, rybáøský rej, dìtský den a mezinárodní turnaj v mini- kopané. Možnosti sportovního vyžití nabízí sportovištì a zaøízení sportpenzionu Pohoda a také letištì Letkov. Pøíznivci lite- ratury si pøijdou na své v obecní knihovnì KD Letkov. Vesnice Lhùta se rozkládá na území areálem je hospodáøská usedlost Hvíž- Silvestra èi tøíkrálový výšlap. o katastrální výmìøe 342 hektarù. V ob- - ïalka, která fungovala v 18. století jako ci ležící v Plzeòské pahorkatinì 7 km od panská hájovna. Plznì žije v souèasnosti kolem 160 oby- - V souèasnosti je aktivním spolkem vatel. Až do roku 1924 nesla vesnièka ná-- v obci TJ Sokol Lhùta, který se podílí na zev Lhota. organizaci mnoha kulturních a zábavních První písemná zmínka o této vsi se akcí. Kromì plesù a taneèních zábav objevuje roku Tehdy byla obec za- spolupoøádá napøíklad zdejší minifestival ložena jako feudální zemìdìlská osada. Lhùta Open Air, který se koná na obecním K roku 1383 je jako její majitel potvrzen høišti. Sokol se vìnuje stolnímu tenisu a Aleš z Pokonic, správce hradu Vlètejn. malé kopané, ale poøádá i turnaje v šachu Zajímavostí Lhùty jsou zbytky lidové a mariáši. Sbor dobrovolných hasièù reproubené architektury, dochovalo se také rezentuje vesnièku v soutìžích v požárnìkolik klasicistních statkù s branami a ním sportu a vìnuje se také volnému èasu špýchary, napøíklad hospodáøská usedlost místních dìtí. Poøádá pro nì tøeba dìtský èp. 19 z 19. století. Památkovì chránìným maškarní rej, dospìlým jsou urèeny oslavy První obcí jihovýchodnì od Plznì je V souèasné dobì se Losiná rychle Losiná. Rozkládá se na 679 ha, na jižním rozrùstá. V nové zástavbì je dán dùraz na úboèí vrchu Radynì se stejnojmennou tradièní rodinné domky s maximálnì dvì- zøíceninou gotického hradu. V souèas-- ma nadzemními podlažími. V obci jsou nosti žije v obci necelých obyvatel. dvì funkèní restaurace, sportovní areál, Losiná má historický základ po pravé prodejna potravin, zdravotnické zaøízení, stranì silnice pøi Štìnovickém potoce. mateøská škola a dvì dìtská høištì. Historické usedlosti se zachovanými brá- Spoleèenského života se aktivnì nami, sýpkami a špýchary potvrzují his- silnice, v osadì zvané Bambousek. Tam je úèastní èlenové TJ Sokol Losiná a SDH. torii obce sahající až do zaèátku 14. století. možno spatøit nìkolik klasicistních used- Ti reprezentují obec ve svých disciplínách Ve støedu návsi stojí klasicistní kaplièka lostí, jež tvarem, uspoøádáním oken a zdo- a vìnují se také organizaci spoleèenských sv. Anny z roku 1880, která byla v roce bením štítu pøipomínají dobu Èernínù, akcí, napøíklad oslavám každoroèních 2006 prohlášena za kulturní památku. Po kteøí zde založili železnou hu. V okolí pak svátkù, Dne dìtí, dìtským olympiádám, obci je možno vidìt nìkolik køížkù a dva byly dva doly na støíbro, Vojtìšská a Anto- sportovním turnajùm, halloweenským sloupy se sochou sv. Jana Nepomuckého. nínská šachta, funkèní od konce 17. století prùvodùm a plesùm. Další historická oblast je na levé stranì po dobu asi padesáti let. 19

7 S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í MOKROUŠE Obèané Mokroušù se mohou sdružo- vat ve Sboru dobrovolných hasièù, který má v obci svoji hasièárnu. Tradici má ve vesnici také rybaøení, nachází se tu obecní rybník, který je využíván k rybolovu a v zimních mìsících také k bruslení. Obec s pøibližnì 170 obyvateli zabírá území o katastrální výmìøe 274 ha, to leží v prùmìrné nadmoøské výšce 398 m. První písemná zmínka o této vsi po chází z roku K zajímavostem obce patøí pøedevším lidová architektura. Prohlédnout si zde lze napøíklad starý zemìdìlský dvùr èi malebs èistièkou odpadních vod. Obyvatelé manou venkovskou usedlost. K historickým památkám lze pøipoèíst také pomník obìzaøízení, za ostatními službami musí do- jí k dispozici obecní úøad a restauraèní tem první svìtové války a rekonstruovajíždìt do nedaleké Plznì. Díky své pøíznou kaplièku z roku Obèanská vybavenost Mokroušù ne- nivé poloze poblíž krajského mìsta je ní pøíliš rozvinutá, obec je plynofikována však vesnièka ideálním místem ke klid- a pøipojena k vodovodnímu øadu, nebyla nému rodinnému bydlení i k individuální zde však zatím vybudována kanalizace rekreaci. Pravidelnì sem zajíždí autobus. NEZBAVÌTICE Ve vesnièce, která se osamostatni- ník obìtem 1. svìtové války. la roku 1994, žije v souèasnosti asi 200 Vesnice je plynofikována, nebyl zde obyvatel, katastrální výmìra jejího území ale zatím vybudován vodovod ani kana- èiní 475 hektarù. lizace. Za službami úøadù, zdravotnický- První hodnovìrná zmínka o vsi Nez- mi a vzdìlávacími zaøízeními dojíždìjí bavìtice se objevila až roku 1379, což je zdejší obyvatelé do blízké Plznì. Pøímo oproti ostatním obcím v okolí pomìrnì v Nezbavìticích jim slouží obecní úøad, pozdì. Jejím prvním historicky dolože- hasièská zbrojnice, pohostinství, fotbaným vlastníkem byl Heøman z Litic. lové høištì a požární nádrž, tzv. Roupín. Nejvýznamnìjší památkou v obci je Roku 2001 zde byl zøízen nový soukromý opravená kaplièka z roku 1825, ke kul- rybník. turním pamìtihodnostem lze zaøadit také Aktivními zájmovými spolky v Nezsmírèí køíž v èásti Pod Skalkami a 250letý bavìticích jsou Sbor dobrovolných hasièù památný strom Sedlákovu lípu, která je a Sportovní klub, který reprezentuje obec od 70. let 20. století chránìná jako místní ve fotbale. krajinná dominanta. Na návsi stojí pom- NEZVÌSTICE Obec se rozkládá v prùmìrné nadmoøské výšce 375 m na území o katastrální výmìøe 644 hektarù. V souèasnosti žije ve dvou èástech Nezvìstice a Oleš- ná více jak obyvatel. První písemná zmínka o vsi Nezvìstice se objevuje roku K zajímavých kulturním památkám v Nezvìsticích lze zaøadit kostel Všech K obèanské vybavenosti obce patøí svatých, smírèí køíž a zaniklou tvrz, ze plynofikace, veøejný vodovod, benzínka, které prý vede tajná chodba až do Radynì. autobusové a vlakové spojení, mateøská a Roku 2009 byla na mostì Osvobození základní škola, zdravotnické zaøízení, kouslavnostnì odhalena pamìtní deska, pøi- palištì, venkovní høištì a fitness centrum. pomínající demarkaèní linii mezi osvoturních a zábavních akcí, oblíbená je na- V obci pravidelnì probíhá mnoho kulbozeneckými vojsky USA a SSSR, kterou tvoøila øeka Úslava. pøíklad Nezvìstická neckyáda, dìtský bál èi mistrovství Nezvìstic ve støelbì z praku, tzv. Šíbr kap. 20

8 P L Z E Ò STARÝ PLZENEC Bývalá stará Plzeò, kolébka historie o hradu Radyni a historickou expozici èeského státu, se nachází 9 km jihový-- o dìjinách mìsta Starého Plzence od nej- chodnì od støedu Plznì v údolí øeky Úsla-- staršího období mladší doby kamenné vy. Nejnižší místo katastru obce leží v 310 až do poèátku 20. století. m n. m., nejvýše do okolí vystupuje vrch Objekt je pøístupný veøejnosti v dub- Radynì s 567 m n. m. Celková rozloha ka-- nu a kvìtnu o víkendech a svátcích od tastrálního území Starého Plzence èiní do hod., v èervnu, èervenci ha a poèet obyvatel je a srpnu dennì kromì pondìlí od tupnìna veøejnosti v dobì od kvìtna do do hod a v záøí a øíjnu o víkendech záøí vždy první sobotu v mìsíci od a svátcích od do hod. do hod. V Sedlci, èásti Starého Plzence, se na- Ve mìstì stojí dodnes pùvodnì rovývoj chází Hasièské muzeum, které mapuje požární techniky od roku mánský kostel Narození Panny Marie s unikátním cyklem fresek z roku 1351 a Další zajímavostí je tzv. Plzenecká žekostel sv. Jana Køtitele ze 14. století, u kteského leznice, která se nachází v areálu dìt- rého se nachází barokní mariánský sloup tábora u lesa pod hradem Radyní. z roku Empírová kašna a mìstská Zájemci mohou po domluvì využít ukázradnice na námìstí jsou dalšími kulturní- kové jízdy na této úzkorozchodné prù- Nejstarší písemná zpráva o mìstì je mi památkami z poloviny 19. století. myslové dráze. datována rokem 976. Na vrchu Hùrka se Kolem Starého Plzence vede 10 km rozkládalo pøemyslovské knížecí hradištì. dlouhá nauèná stezka, která smìøuje Tato stará Plzeò se brzy stala po Praze z námìstí na Hùrku s rotundou a pokranejvìtším správním centrem Èech, nazišti èuje k chránìnému geologickému nalecházelo se zde celkem 8 kostelù. Do dnešrodní zkamenìlin Èerná stráò, okolo pøí- ní doby se na bývalém hradišti zachovaly rezervace Starý rybník v Sedlci, býní základy kostelù sv. Vavøince a sv. Køíže valých sedleckých železáren až k hradu a pøedrománská rotunda sv. Petra a Pavla Radyni a dále kolem buližníkových skal (národní kulturní památka) z 2. poloviny 10. století, která je nejstarší celistvì dochovanou církevní stavbou západních Èech. Dominantou Plzeòska je zøícenina Andrejšky zpìt do mìsta. V souèasné dobì je objekt rotundy královského hradu Radynì, který byl zavyužíván k výroèním církevním bohosluž- ložen èeským králem a øímským císaøem bám, ale konají se zde i svatební obøady Karlem IV. ve druhé polovinì 14. století. a koncerty. Je odsud pøekrásný výhled Hradní vìž nabízí nejen krásný výhled do na mìsto Starý Plzenec, jeho èást Sedlec okolí, ale také audiovizuální pohádkovou a také na hrad Radyni. Rotunda je zpøís- expozici s tajemnými bytostmi z povìstí Starý Plzenec má své kulturní, informaèní a turistické centrum, které poøádá zajímavé kulturní a spoleèenské akce pro veøejnost, mj. historické víkendy na hradu Radyni, Radoušovy hry na Radyni, koncerty Kruhu pøátel hudby èi plesy a výstavy ve Staroplzenecké galerii. Pøijmìte proto naše pozvání do kraje pod Radyní, který je plný unikátních historických památek, je významným místem geologických naleziš a pøírodních rezervací. Mìsto Starý Plzenec srdeènì uvítá všechny, kteøí chtìjí poznat jeho jedineèné bohatství, aktivnì strávit svùj volný èas a využít širokou nabídku kvalitních služeb. 21

9 S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í TYMÁKOV Tymákov se nachází 11 km jihový- Lhùta a Mokrouše, druhá jmenovaná je chodnì od centra Plznì a 10 km jihozá- s Tymákovem propojena i stavebnì. Autopadnì od centra Rokycan. Vesnice je pro- busová linka spojuje tyto vesnice se Statažená podél hlavní silnice od Plznì rým Plzencem povìøenou obcí a s Plzní, v délce dvou kilometrù a leží v údolí Ty- která je stále silnìjším spádovým centrem. mákovského potoka mezi kopci Stradištì V Tymákovì pùsobí nìkolik drobných živ- na západì a Skalice na východì v nad- nostníkù a soukromých zemìdìlcù, ale moøské výšce m. V souèasné vìtšina obyvatel dojíždí právì do Plznì dobì ve vesnici žije více než 800 obyvatel. za zamìstnáním, vyšším vzdìláním, úøady a službami. V obci pracuje nìkolik zájmových na úspìchy žen i mužù hrajících I. ligu, spolkù a organizací svaz chovatelù, ale i na velmi úspìšná mládežnická družmyslivecké sdružení, dobrovolní hasièi, stva. klub seniorù, sdružení rodièù a pøátel ško- Ve vesnici jsou každoroènì poøádány ly pøi základní škole a obèanské sdružení bály a taneèní zábavy, nejrùznìjší výstavy, Za Tymákov krásnìjší. Mezi nejvýznam- velikonoèní rachtání, stavìní májky, den nìjší sportovní organizace patøí TJ Sokol dìtí, Anenská pou, Havelské posvícení, Tymákov s nìkolika oddíly, z nichž nejpo- mikulášská nadílka èi vánoèní koledování u kaplièky. Mezi zcela specifický zvyk patøí vánoèní troubení, kdy na Štìdrý První písemná zmínka o Tymákovu den po setmìní obcházejí celou vesnici pochází z roku 1379, ale jeho skuteèný trubaèi a u každého stavení zahrají koledu. vznik sahá až do 13. století. Nejstarší èás- Tymákov je vyhledávanou lokalitou tí obce, která je dnes souèástí vesnické pa- k bydlení nejen kvùli své výhodné poloze mátkové zóny, je skupina selských used- v tìsné blízkosti krajského mìsta, ale i pro lostí západnì od potoka, soustøedìná ko- krásnou okolní pøírodu a èisté a klidné žilem pùvodní pùlkruhové návsi. Nejcen- votní prostøedí. Kromì výrobny biopalinìjší stavby jsou vedeny jako kulturní pa- va energetických pelet ze slámy v areálu mátka a jsou udržovány a opravovány bývalého zemìdìlského družstva v obci v pùvodním rázu. Mezi další dominanty èetnìjší je oddíl národní házené. Házená žádný jiný výrobní podnik není. V poslední Tymákova patøí rekonstruovaná kaple má v Ty mákovì slavnou více než devade- dobì vyrùstá na jihovýchodním okraji sv. Václava na nynìjší návsi a udržovaný sátiletou tradici a hraje se v souèasnosti dosavadní zástavby nová ètvr rodinných park s pomníkem padlých hrdinù a s laviè- na novì zrekonstruovaném høišti s umì- domkù. kami v centru obce. lým povrchem. Obec je právem pyšná Obec je plynofikována, má ÈOV a kanalizaci i obecní vodovod. Nachází se tu místní knihovna, poštovní úøad, prodejna potravin a smíšeného zboží, dva hostince a víceúèelová budova, která slouží jako kulturní dùm a sportovní hala. Do vesnice zajíždí obvodní lékaø a dìtská lékaøka. Dìti mohou navštìvovat první stupeò základní školy a mateøskou školu pøímo v Tymákovì. K obci jsou pøiškoleny obce 22

10 P L Z E Ò Š ÁHLAVY vatelé využít nìkolik zdejších rybníkù, èa- jovnu, restauraèní zaøízení, tenisové kurty, házenkáøské høištì, minigolf, zámecký park èi tzv. Hrabìcí alej. Spolkový život v obci reprezentuje Sbor dobrovolných hasièù a TJ Sokol. Š áhlavy leží 14 km od Plznì v údolí øeky Úslavy na 2 katastrálních územích (Š áhlavy a Š áhlavice) o rozloze ha. V souèasnosti obývá obec asi lidí. První hodnovìrná zmínka o vsi se objevuje roku 1239, kdy ji král Václav I. vìnoval kostelu sv. Vavøince výmìnou za Benešovice u Støíbra. 2 km od vesnice se nachází zámek Š áhlavy jsou plynofikovány, odkana- Kozel z 18. století s kaplí, jízdárnou a ko- lizovány a pøipojeny k vodovodnímu øanírnou. Kolem zámku se rozprostírá krás- du, v obci se nachází pošta, základní škoný park, v letních mìsících se zde konají la, mateøská školka, dùm s peèovatelskými koncerty i svatební obøady. Dalšími kul- byty i ordinace lékaøe. Dopravní spojení turními památkami ve Š áhlavech jsou s okolními obcemi zajiš ují vlaky i autokostel sv. Vojtìcha, pomníky obìtem vá- busy. lek, stavení èp. 52 a kaplièka na návsi. K využití volného èasu mohou oby- ŠTÌNOVICKÝ BOREK Obec se rozkládá 11 km od Plznì V e s s ranì feudálním pùvodem se po- ných prostranství. Aktivnì zde funguje v mírnì zvlnìné krajinì, její území o roz- - prvé pøipomíná v roce 1379, na dvì èásti také rybáøský spolek Borky, který poøáloze hektarù se skládá ze dvou èástí byla rozdìlena v roce dá výlovy zdejších rybníkù. Akce dopro- Štìnovický Borek a Nebílovský Borek. Mezi kulturní památky v obci lze za- vází soutìže, obèerstvení, tombola i hu- V obou osadách žije pøibližnì 450 oby-- øadit barokní kapli sv. Vojtìcha z roku dební produkce. vatel. 1685, která stojí v místì zvaném Planiny mezi statnými lípami. Ke kaplièce se každoroènì koná v širokém okolí známá pou. V obou místních èástech stojí památníky padlým, v Nebílovském Borku navíc ještì pomník Mistra Jana Husa. Pøedstavitelé obce organizují spolu se Sborem dobrovolných hasièù mnoho kulturních a spoleèenských akcí, hasièi také reprezentují vesnièku v požárních soutìžích a pomáhají se zvelebováním veøej- 23

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Kralupy nad Vltavou podle básníka Jaroslava Seiferta prý nebyly hezkým mìstem. Možná to platilo ještì na konci 20. století, ale myslím si, že se naše mìsto

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ mìsta a obce Královéhradeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í VRCHLABÍ Mìsto Vrchlabí, k nìmuž náleží

Více

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ÚSTECKÝ KRAJ mìsta a obce Ústeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

rezidence Palác Na Dubovci

rezidence Palác Na Dubovci rezidence Palác Na Dubovci Historie Historie budovy zvané Palác se pocíná roku 1790, kdy Izak Stein, židovský obchodník, koupil pozemek vedle hradu, v míste zvaném Dubovec a vystavil na nem zprvu pouze

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

14. Okolím zbraslavského námìstí

14. Okolím zbraslavského námìstí Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 5 14. Okolím zbraslavského námìstí Na mìstském znaku Zbraslavi je vyobrazena lípa napravo od kostela, jedná se tedy o erbovní strom Zbraslavi. Zbraslavské námìstí

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích

PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích vedoucí dimplomové práce prof., Ing. Arch. Karel Maier, CSc FA ÈVUT, Ústav Územního plánování 011/01 letní semestr

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

MĚSTO PLZEŇ. Evropské hlavní město kultury 2015

MĚSTO PLZEŇ. Evropské hlavní město kultury 2015 MĚSTO PLZEŇ CZ Evropské hlavní město kultury 2015 Město Plzeň Plzeň v číslech a datech Turistickým magnetem západních Čech je město Plzeň, založené králem Václavem II. na křižovatce obchodních cest mezi

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PLZEŇSKO na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Plzeň 3 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Internet: www.turisturaj.cz

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více