Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Sbírka zákonů č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. (3)

2 Výroční zpráva o činnosti školy Mgr. Miroslav Petrovský ředitel SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice 27. září

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1) základní údaje o škole, charakteristiku školy, údaje o školské radě, 2) přehled oborů vzdělávání, 3) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 4) údaje o přijímacím řízení, 5) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, 6) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 7) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 8) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 9) údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, 10) základní údaje o hospodaření školy, 11) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 12) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 13) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 14) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů dalšími a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 3

4 1) Základní údaje o škole, charakteristika školy, údaje o školské radě Název organizace: SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A. Organizace vykonává činnost odborné školy, středního odborného učiliště, vyšší odborné školy, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny - výdejny. IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Adresa: Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Telefon (ředitelna): Telefon a fax (kancelář): (SŠ) (VOŠ) podatelna Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Miroslav Petrovský Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Kněžskodvorská 33/a, České Budějovice 2. Třebízského 22/942, České Budějovice 3. Dobrovodská 94/728, České Budějovice 4. Dobrovodská 107/950, České Budějovice 5. Průběžná 4, České Budějovice 6. Lidická 25, České Budějovice ukončení provozu k Tř. Čsl. legií 688/8, České Budějovice- ukončení provozu k Nemanická 7, České Budějovice 9. Karla IV. 478, České Budějovice 10. Nádražní 47/105, České Budějovice 4

5 Materiálně technické vybavení školy: Úsek Kněžskodvorská Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 10 Odborné učebny: Výpočetní technika: 4 Odborná učebna JA: 1 Odborná učebna JN: 1 Tělocvična s posilovnou: 1 Laboratoř chemická: 1 Laboratoř biologická: 1 Laboratoř fyzikální: 1 Úsek Třebízského: Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 4 Odborné učebny: Výpočetní technika: 2 Odborná učebna na výuku jazyků: 2 Úsek VOŠ Nemanická 7 - učebny: 11 Počítačové učebny: 4 Knihovna studentská: 1 Domov mládeže Třebízského: Kapacita pokojů: 34 Kapacita lůžek: 68 Společenská místnost: 1 Posilovna: 1 Studijní místnost: 2 Místnost zdravotně izolační: 1 Místnost pro kadeřnické práce: 1 Kuchyňka: 1 Prostor pro žehlení: 1 Žákovská knihovna: 1 Služební pokoj 1 lůžko: 1 Místnost na internet: 1 Odloučená pracoviště: Průběžná: - provozovny kosmetika, kadeřnictví - učebny 1 kosmetička, 1 kadeřnice, 3 aranžéři, 2 fotografové, 1 obchodníci Karla IV.: - provozovny kadeřnictví, cukrárna prodej, cukrárna výroba - učebny 1 cukráři, 1 kadeřnice Čsl. Legií: - provozovna kadeřnictví - učebna 1 kadeřnice 5

6 Nádražní: - provozovna kosmetika - učebna 1 kosmetička, 1 fotografové Stravovací zařízení Třebízského: Jídelna: kapacita míst 90 Stravovací zařízení Kněžskodvorská: Jídelna-výdejna: kapacita míst 76 Stravovací zařízení Nemanická: Jídelna-výdejna: kapacita míst 32 SŠ OSaP a VOŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem a vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem. Střední škola rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Po sloučení střední školy s VOŠ se rozšířily další cíle a poslání školy. Vyšší odborné studium je určeno především pro studenty s praktickými ambicemi a praktickou životní orientací. Posláním školy je výchova prakticky zaměřených odborníků s důrazem na samostatnost, adaptabilitu, schopnost práce v týmu, komunikativní dovednosti, způsob osobní prezentace a samostatný výkon profese po ukončeném absolutoriu při přechodu do praxe. Toto poslání vyplynulo z analýzy požadavků na budoucí absolventy studia a bylo zpracováno do profilu absolventa po předchozím projednání se zástupci podnikatelské praxe i s učiteli školy. Organizace dále poskytuje žákům a studentům střední i vyšší odborné školy ubytování, dále pro žáky střední školy zabezpečuje výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů školy a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. Evidence žáků a matrika střední školy je vedena v programu BAKALÁŘ. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje patnáctiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka 5 nebo 10 minutová. Po 4., 5. nebo 6. vyučovací hodině je zařazena 45 minutová přestávka na oběd. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu maximálně 30 žáků. Vyšší odborná škola vyučuje modulárním způsobem výuky s kreditním hodnocením, s možností volby individuálního studijního plánu. Veškerá studentská agenda je vedena 6

7 v rámci VOŠ v programu STAG. Vyučovací hodina u vyššího odborného studia je též 45 minut. Studenti jsou zařazeni do skupin podle oborů. Při odborné praxi trvá vyučovací hodina 60 minut. Výuka je organizována denní a dálkovou formou vzdělávání podle akreditovaných učebních plánů. Každý ročník se rozděluje do dvou období zimního a letního po 16 týdnech výuky, 3 týdnech zkouškového období a 1 týdne časové rezervy. Výuka denní formy vzdělávání je organizována pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu studijního období. Výuka dálkové formy vzdělávání je organizována jako samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu nejvýše 110 konzultačních hodin za studijní období. Konzultace se konají jednou za dva týdny, a to v pátek a sobotu. Maximální hodinová dotace je 10 vyučovacích hodin na jeden den. V rámci jednotlivých konzultací studenti absolvují vybrané předměty v hodinových dotacích stanovených učebním plánem. Učební plán je uspořádán modulárně s kreditním hodnocením. Formou výuky jsou přednášky, cvičení, konzultační hodiny dálkové formy vzdělávání, odborné semináře, besedy s odborníky, exkurze, zpracování projektů a odborná praxe. Velký důraz je kladen na samostudium, práci s odborným tiskem a literaturou domácí i cizojazyčnou a zpracování projektů. V průběhu vzdělávání je student povinen složit na závěr každého období zápočty a zkoušky předepsané vzdělávacím programem. SŠ vyučovala ve školním roce 2011/ žáků, kteří navštěvovali 37 tříd. Nástavbové studium při zaměstnání obor Podnikání navštěvovalo ve školním roce 2011/ žáků ve 4 třídách. VOŠ vyučovala ve školním roce 2011/ studentů denního studia a 112 studentů dálkového studia. Odborný výcvik je zajišťován na vlastních odloučených pracovištích a u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru na základě smlouvy. S těmito pracovišti a středisky ředitel školy uzavírá smlouvu, v níž se stanoví zejména: 1. druh činnosti, kterou žáci při odborném výcviku budou vykonávat (plnění osnov), 2. místo konání odborného výcviku, 3. časový rozvrh odborného výcviku, jeho délka a den jeho zahájení, 4. počet žáků, kteří se zúčastní odborného výcviku. Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu se ŠVP a spočívá ve zhotovení výrobku, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. Délka vyučovací doby se řídila platnými učebními osnovami MŠMT. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Odborný výcvik vyučuje učitel odborného výcviku ve skupinách. Procvičuje dovednosti pod svým dozorem nebo se odborný výcvik uskutečňuje pod dozorem instruktora. Odbornou praxi pro žáky SŠ organizuje škola smluvně v délce 10 pracovních dnů za školní rok u různých organizací a firem, kde si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech. Odbornou praxi pro studenty VOŠ organizuje škola smluvně v délce poloviny nebo celého studijního období u různých organizací a firem v souladu s vzdělávacím programem příslušného studijního oboru. Průběh praxe je upraven trojstrannou smlouvou o zajištění 7

8 odborné praxe, uzavřenou mezi školou, organizací a studentem, která upravuje podmínky a vztahy uvedených stran. Odborná praxe slouží k ověření získaných teoretických znalostí, osvojení praktických návyků a dovedností potřebných pro výkon zvolené profese v reálném prostředí zvolené organizace. Na odborné praxi student vykonává činnosti v konkrétních odděleních firmy, úřadu či jiné organizace, řeší samostatně přidělené úkoly a problémy. O průběhu a řešení úkolů zpracovává student odbornou zprávu, jejíž součástí je zejména charakteristika firmy, její organizační uspořádání, charakteristika základních činností a jejich rozbor, řešení úkolů zadaných firmou a hodnocení přínosu praxe. SŠ OSaP a VOŠ organizuje pro žáky školy zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování probíhá v domově mládeže a poskytuje žákům při respektování jejich osobních zájmů aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Výchovné poradenství zabezpečují pro SŠ dvě učitelky střední školy v rozsahu tři hodiny týdně. Školská rada: Ve škole fungují dvě školské rady. Složení školské rady za SŠ: předseda: Mgr. Martina Pišanová člen za učitele: MgA. Jiří Korecký členové za rodiče: Štěpánka Fialová, Pavlína Přibylová členové za veřejnost: RNDr. Petr Braný, Ing. Břetislav Kábele Složení školské rady za VOŠ: Předseda: Mgr. Alexandra Čečetková člen za učitele: RNDr. Růžena Jiříčková členové za studenty: Tomáš Brousek, Hedvika Sobíšková členové za veřejnost: RNDr. Petr Braný, Ing. Břetislav Kábele 8

9 2) Seznam oborů vzdělávání ve SŠ OSaP a VOŠ - školní rok 2011/2012 Obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou: I.-III. ročník Aplikovaná chemie ŠVP Farmaceutická technologie (pouze I. ročník) M/01 Analýza potravin (pouze II. a III. roč.) M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management obchodu a služeb M/01 Fotograf pouze I. a II. ročník L/01 Obchodník pouze II. a III. ročník L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetička L/01 IV. ročník Analýza potravin M/001 Management obchodu a služeb M/037 Obchodník L/008 Kosmetička L/004 Obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem: I.-III. ročník Kadeřník H/01 Aranžér H/01 Cukrář H/01 Pekař pouze I. a II. ročník H/01 Fotograf pouze III. ročník H/001 Výrobce potravin H/01 ŠVP Sladovník-pivovarník (pouze I. ročník) Obory vzdělávání nástavbové studia: denní a dálková forma studia: I.ročník Podnikání II.-III. ročník Podnikání Obory vzdělávání vyšší odborné školy: Marketing (denní i dálková forma) Obchodní podnikání (denní i dálková) Marketing (denní i dálková forma) Obchodní podnikání (denní i dálková) Ekonomika a management v podnicích finančních služeb (denní) Veřejná správa (denní i dálková forma L/ L/ N/005 dobíhající N/004 dobíhající N/ N/ N/ N/05 9

10 Přehled učebních plánů FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE M/01 ŠVP, zpracováno podle RVP M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro 1. ročník ANALÝZA POTRAVIN M/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP M/01 ANALÝZA POTRAVIN, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro 2.a 3. ročník ANALÝZA POTRAVIN M/001,schválilo MŠMT ČR dne , čj /05-23 s platností od počínaje 1. ročníkem, pro 4. ročník MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB M/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP M/01 EKONOMKA A PODNIKÁNÍ, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro ročník MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB M/037, schválilo MŠMT dne , čj / , s platností nejpozději od počínaje prvním ročníkem, pro 4. ročník OBCHODNÍK L/01 ŠVP, zpracováno podle RVP l/01 OBCHODNÍK, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro 2. a 3. ročník OBCHODNÍK L/008, schválilo MŠMT dne , čj / , s platností nejpozději od počínaje prvním ročníkem, pro 4. ročník KOSMETIČKA L/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro ročník KOSMETIČKA L/004, schválilo MŠMT ČR dne , čj /01-23 s platností od 1.září 2002 počínaje 1. ročníkem, pro 4. ročník FOTOGRAF L/01 ŠVP, zpracováno dle RVP L/01 Fotograf, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro ročník KADEŘNÍK H/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP H/01 KADEŘNÍK, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro ročník ARANŽÉR H/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP H/01 ARANŽÉR, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro ročník 10

11 CUKRÁŘ H/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP H/01 CUKRÁŘ, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro ročník FOTOGRAF H/001, schválilo MŠMT ČR dne , č.j / , s platností od 1.září 2001 počínaje 1. ročníkem, pro 3. ročník PEKAŘ H/01 - ŠVP, zpracováno podle RVP H/01 PEKAŘ, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro 1. a 2. Ročník SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK H/01 ŠVP, zpracováno podle RVP H/01 VÝROBCE POTRAVIN, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od u počínaje prvním ročníkem, pro 1. ročník PODNIKÁNÍ L/524, schválilo MŠMT dne , čj / , s účinností od , pro denní i dálkovou formu studia od 2. ročníku studia PODNIKÁNÍ L/51 - ŠVP, zpracováno podle RVP L/51 PODNIKÁNÍ, schválila školská rada SŠ OSaP a VOŠ dne s platností od počínaje prvním ročníkem, pro 1. ročník denní a dálkové formy studia MARKETING N/005 schválilo MŠMT ČR dne , čj / s platností od počínaje 1. ročníkem, pro 3. roč. denní formy studia a pro roč. dálkového studia OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ N/004 schválilo MŠMT ČR dne , čj / s platností od počínaje 1. ročníkem, pro 3. roč. denní formy studia a pro roč. dálkového studia MARKETING N/03 schválilo MŠMT ČR dne , čj / s platností od počínaje 1. ročníkem, pro roč. denní formy studia a pro 2. roč. dálkového studia OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ N/20 schválilo MŠMT ČR dne , čj / s platností od počínaje 1. ročníkem, pro 1 2..roč. denní formy studia a pro roč. dálkového studia EKONOMIKA A MANAG. V PODNICÍCH FINANČNÍCH SLUŽEB N/17 schválilo MŠMT ČR dne , čj / s platností od počínaje 1. ročníkem, pro 2. roč. denní formy studia VEŘEJNÁ SPRÁVA N/05 schválilo MŠMT ČR dne , čj.19017/ s platností od počínaje 1. ročníkem, pro 1. roč. denní formy studia a pro 1. roč. dálkového studia 11

12 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet hodin vyučovaných neaprobovaně vyjádřených v procentech: Označení úseku: Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: SŠ úsek Kněžskodvorská 4,99 SŠ úsek Třebízského 14,3 OP 36 VOŠ 0 Celkový počet pracovníků fyzických a přepočtených: Celkový počet pracovníků fyzických: Celkový počet pracovníků přepočtených Ředitel 1 1,00 Zástupci 6 6,00 UOV 23 21,90 Interní učitelé SŠ 47 45,67 Interní učitelé VOŠ 14 12,88 Externí učitelé VOŠ 0 0 Vychovatele(ky) 5 4,50 Ostatní pracovníci SŠ 32 30,81 Ostatní pracovníci VOŠ 12 11,75 DVPP: Označení úseku: Počet účastníků DVPP: Počet navštívených akcí: SŠ úsek Kněžskodvorská SŠ úsek Třebízského 11 7 OP 3 1 VOŠ

13 4) Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo jak ve střední škole, tak i na úseku vyšší odborné školy v několika kolech. Celkové počty přijatých žáků do I. ročníku pro šk. rok 2011/2012: Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání kód název celkem M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Farmaceutická technologie H/01 Aranžér H/01 Cukrář L/01 Fotograf H/01 Kadeřník L/01 Kosmetické služby L/524 Podnikání denní forma studia L/524 Podnikání dálková forma studia N/03 Marketing denní forma studia N/20 Obchodní podnikání denní forma studia N/20 Obchodní podnikání dálková forma studia N/17 Ekonomika a management v podnicích finančních služeb N/05 Veřejná správa denní forma studia N/05 Veřejná správa dálková forma studia 26 13

14 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr KOS ,98 KOS ,78 KOS ,66 KOS ,74 K ,62 K2A ,66 K2B ,60 K3A ,69 K3B ,78 C1A ,64 C1B ,03 C ,95 C ,81 AK ,77 A ,65 A ,95 F ,01 F ,60 F ,75 OB ,96 OB ,76 OB ,75 NP1A ,9 NP1B ,73 NP2A ,85 NP2B ,83 DP1A ,07 DP1B ,22 DP ,89 DP ,24 FT ,29 M ,67 AM ,57 M ,27 M ,4 AP ,68 AP ,45 Hodnocení chování Úsek Třebízského Úsek Kněžskodvorská Snížený stupeň z chování: 27 8 Pochvala ředitele: Pochvala TU, MOV: Důtka ředitele: Důtka TU, MOV: Podmíněné vyloučení ze studia: 5 2 Vyloučení ze studia:

15 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek ve šk. roce 2011/2012: Třída Počet žáků ve třídě Nekonali ZZ Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo ZZ K3A - kadeřník K3B- kadeřník C3 - cukrář F3 - fotograf A3 - aranžér Třída Počet žáků ve třídě Nekonali MZ Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo MZ M AP NP2A NP2B OB DP KOS Plnění učebních plánů a osnov Ve školním roce 2011/2012 byly splněny všechny výchovně vzdělávací cíle stanovené školními vzdělávacími programy a učebními osnovami. Podle ŠVP se vzdělávali žáci ročníků studijních oborů Analýza potravin, Management obchodu a služeb, Obchodník, nově žáci 1. roč. oboru Farmaceutická technologie, a dále 1. ročníky nástavbového studia oboru Podnikání v denní i v dálkové formě studia. Předmětové komise splnily stanovené úkoly, pracovaly na úpravě ŠVP pro obor Kosmetička a Fotograf. Vyučující připravovali žáky ke společné a profilové části maturitní zkoušky, během školního roku pracovali v rámci projektu Špičkové provozy v praxi na tvorbě výukových materiálů pro obory SŠ, zpracovávali jazykové příručky pro obory začleněné do projektu. V rámci projektu Kvalitní ICT výuka zpracovávali digitální učební materiály. Konkrétní studijní výsledky lze srovnávat podle zpráv z jednotlivých klasifikačních pedagogických rad. 15

16 ABSOLUTORIA LEDEN 2012 Studijní obor Forma studia Termín abs. Počet studentů v ročníku Obchodní podnikání Povinnost konat absolutorium Prospěli Prospěli s vyznamen. Neprospěli Omluveni z neúčasti na absolutoriu dálková řádný Marketing dálková řádný CELKEM Obchodní denní Opravný podnikání termín CELKEM *náhradní termín absolutoria z důvodů pozdějšího uzavření studia Stanoven *náhradní termín absol. ABSOLUTORIA DUBEN 2012 Studijní obor Forma studia Termín abs. Počet studentů v ročníku Obchodní podnikání Obchodní podnikání Povinnost konat absolutorium Prospěli Prospěli s vyznamen. Neprospěli Omluveni z neúčasti na absolutoriu dálková Opravný denní Opravný Marketing dálková Opravný CELKEM Obchodní dálková Náhradní podnikání CELKEM Stanoven náhradní termín absol. 16

17 ABSOLUTORIA ČERVEN 2012 Studijní obor Forma studia Termín abs. Počet studentů v ročníku Obchodní podnikání Povinnost konat absolutorium Prospěli Prospěli s vyznamen. Neprospěli Omluveni z neúčasti na absolutoriu denní řádný Marketing denní řádný CELKEM Obchodní denní Opravný podnikání termín CELKEM *náhradní termín absolutoria z důvodů pozdějšího uzavření studia (někteří z těchto studentů nezískali do celkový úhrn 180 kreditů). Stanoven* náhradní termín absol. ABSOLUTORIA ZÁŘÍ 2012 Studijní obor Forma studia Termín abs. Počet studentů v ročníku Obchodní podnikání Povinnost konat absolutorium Prospěli Prospěli s vyznamen. Neprospěli Omluveni z neúčasti na absolutoriu denní náhradní Marketing denní náhradní CELKEM Marketing denní opravný CELKEM *náhradní termín absolutoria z důvodů pozdějšího uzavření studia Stanoven *náhradní termín absol. 17

18 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení preventivní výchovy za školní rok 2011/2012 ŠMP: Mgr. Vlasta Kollariková. Mgr. Božena Doktorová - vytvoření MPP, stanovení konzultačních hodin, jednání s ředitelem školy - zhotovení nástěnky prevence - přednáška Osobnost a komunikace spojená s besedou pro všechny 1. ročníky - zážitková pedagogika pro 1. ročníky, p. Mgr. P. Vácha - diagnostika třídy, anonymní dotazníky, zmonitorování sociálního klimatu, názorů a postojů, rizika OPL, 1. ročníky - zpracování dat a vyhodnocení diagnostiky - přednášky na téma trestní zodpovědnosti - chování obyvatelstva při mimořádných událostech - intervence ve třídě AK1 pí Nýdlová - osobní konzultace pro žáky v problémových situacích - beseda na téma "Nevhodné projevy lásky na veřejnosti" - ( ročníky) - film a následná beseda na téma "O škodlivosti užívání OPL" - (1. ročníky), alkoholismus a tabakismus - besedy na téma "Trestní odpopvědnost" (3. ročníky) - přednáška na téma "Kyberšikana, bezpečný internet" (1.a 2.roč.) Další aktivity: - účast na charitativních akcích - konzultace (řešení konkrétních situací s rizikovými žáky) - pracovní schůzky s okresním metodikem prevence - setkání ŠMP - účast na tematických školeních zaměřených na prevenci - odborné semináře pro ŠMP - účast na krajské konferenci na téma "Co vše je prevence" - pracovní schůzky s okresním metodikem prevence 18

19 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - Finanční gramotnost - Konference pro SŠ-podz.dny EVVO - Seminář pro ředitele a zást.ředit.škol - Nové nápady k výuce anglického jazyka - Seminář pro žadatele-eu peníze SŠ - Spolupráce s pubert. žáky v environmentální výchově - Účetní a daňový seminář pro vyučující - Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce - Konstruktivní komunikace - Profil. mat. zk se zaměř.na aplik.chemii - Seminář EKO - Konzultační seminář pro školního maturitního komisaře - Školení ke státní maturitě - Konferenci ICT ve škole - Seminář Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce - Seminář pro školní metodiky prevence - Zadov - Účast na krajské konferenci "Co vše je prevence" - Beníšek:Konstruktivní komunikace - Snižování stresu - Beníšek:Koučování - Setkání výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně - Jintes Photoshop - Účetní a daňový seminář Praha - Ekonomika, finance a účetnictví České Budějovice - Středisko rané péče: zážitkový seminář Nevidím - Seminář pro učitele TV - Certifikovaný kurz pro vzdělávání dospělých, seminář UNIV - Virus proti chemikovi, chemik proti virusu, Akademie věd Praha - Ttnet, podzimní seminář pro vedoucí pracovníky, Kostelec nad Černými Lesy - ADOBE PHOTOSHOP - Nové nápady k výuce AJ - Konference UNIV 2, Třešť - Ekonomika, finance a účetnictví pro střední školy - OUTLOK, PHOTOSHOP - Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí - Konzultační seminář pro maturitní komisaře - Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka - Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka - Konzultační seminář k ústní zkoušce z německého jazyka - Regionální tématika v environmentální výchově - Arteterapie - Seminář pro učitele IKT sítě 19

20 - Metodika prevence užívání návykových látek, Zadov - Krajská konference primární prevence rizikového chování - MS Access databáze - Seminář pro učitele IKT internet - Seminář pro žadatele dotací OP odborný výcvik - Seminář OPEN DAY firmy Heitland a Petre, Č. Budějovice - Školení ATOK, Č. Budějovice - Kurz Indická masáž hlavy, Č. Budějovice - Přednáška Vitana, Č. Budějovice - Kurz líčení Primavera Andorrana, Č. Budějovice - Seminář Horké kameny, masáž obličeje a celého těla, Č. Budějovice - Chemický pealing Primavera Andorrana, Č. Budějovice - Kadeřnický seminář střihů trendy podzim a zima Č. Budějovice - Seminář Barvy, střihy Kaaral, Č. Budějovice - Seminář Horká břitva, Č. Budějovice - Seminář Barvy, střihy WELLA, Č. Budějovice - Školení Nová nabídka kosmetiky Primavera Andorrana, Č. Budějovice - Vzdělávací seminář Unie Kosmetiček, Praha - Základní profesionální kurz make-upu - Odborný seminář Zpracování fotografií - Školení Nehtová modeláž - Přednáška Využití laseru v kosmetice, Č. Budějovice - Seminář Prodlužování řas, Č. Budějovice - Přednáška Drogová problematika, Č. Budějovice - Přednáška INTEGRA chemický pealing, Č. Budějovice - Přednáška redakčního fotografa MF Dnes, Praha - Seminář Ošetření pleti přípravky s obsahem zlata od firmy INTEGRA, Č. Budějovice - Školení Barvy střihy, jaro a léto, Č. Budějovice - Kurz Meso Face lift Primavera Andorrana, Č. Budějovice - Přednáška Kosmetické výrobky a nové trendy v ošetření pleti firma Biodroga, Č. Bud. - Školení Permanentní prodlužování a zahušťování řas, firma Alma Beauty, ČB - Školení Nové trendy a metody v ošetření pleti, Č. Budějovice - Přednáška Tiskárna p. Karmášek - Školení Indická masáž obličeje s bylinnými měšci Primavera Andorrana, ČB - Školení hodnotitelů v Nail-Artu, Lanškroun VOŠ - Deutsch ist cool, Deutsch ist toll - Sprechen interaktiv (Polyglot) - Cyklus přednášek organizovaných EF JU v Č. Budějovicích: Ekonomika, finance a účetnictví pro střední školy - Přednáškový cyklus Kariérové poradenství, pořádaný Národním ústavem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Seminář OUP - Autonomní učení a hodnocení studentů - styly a strategie učení, akreditovaný MŠMT pod č.j.: 20

21 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Zahraniční aktivity - Exkurze Berlín - Exkurze Gmünd - Exkurze Anglie Londýn - Vídeň vánoční trhy - Prezentace projektu Zmizelé a nalézané osudy v evropském finále v Moskvě - Prezentace projektu Zmizelé a nalézané osudy na celosvětovém finále ve Washingtonu - Exkurze Francie, výroba parfémů - Linec, Muzeum Budoucnosti - b) Spolupráce školy s dalšími organizacemi - Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia - Biologickou fakultou JU České Budějovice, - Talent JČ kraje ASŠK asociací škol. sport. klubů ČR - Národní institut pro další vzdělávání - Česká národní banka, Komerční banka, ČSOB - VŠCHT Praha - Policie ČR - s podniky a firmami, ve kterých jsou chemické laboratoře celkem 23 subjektů - Akademie věd ČR Č. Budějovice - Přírodovědecká fakulta UK Praha - Goethe Zentrum - British Council - Jihočeská vědecká knihovna - Úřad práce - Jihočeské muzeum - Budvar České Budějovice - Vědecká knihovna a Státní archiv ČB - Temelín - Národní institut pro další vzdělávání - Pedagogicko psychologická poradna Č. Budějovice - Radnice České Budějovice - Národní ústav odborného vzdělávání Praha - Pedagogická a Přírodovědecká fakulta JČU - Magistrát města České Budějovice - Fa Hana - ÚAMK České Budějovice - Centrum pro neslyšící České Budějovice - Centrum pro nevidomé České Budějovice - Mlýny a těstárny Boršov 21

22 - Alšova galerie Hluboká nad Vltavou - Krajský úřad v Českých Budějovicích - Pekárna Srnín - MF Dnes, Praha - Dermacol Brno - fa. Penam - Pekárny Netolice OP odborný výcvik - Kulturní program v Domově mládeže U Hvízdala - Účesová tvorba Advent u Hardtmuthů - Den otevřených dveří v autoškole - Rajská zahrada aranžérské práce pro farmaceutickou firmu VOŠ - Smlouva o spolupráci SŠ OSaP a VOŠ s Ekonomickou fakultou JU v Č. Budějovicích c) Sportovní aktivity - Provedení předepsaných vstupních a výstupních výkonnostních testů - Sportovní soutěže: - lehkoatletický podzim - CORNY středoškolský atletický pohár Okresní finále ve fotbale chlapci Okresní finále ve stolním tenise chlapci Okresní finále ve stolním tenise dívky 2. místo Futsal 1. kolo chlapci Č. Budějovice Futsal 1. kolo dívky Bechyně 1. místo Okresní kolo ve volejbale dívky ZŠ+SŠ Vánoční turnaj ve stolním tenise učitelé 2. místo Vánoční turnaj v sálové kopané Vánoční turnaj v odbíjené Vánoční turnaj ve stolním tenise Kněžskodvorská -1. ročník Futsal 2. kolo chlapci České Budějovice Okresní finále v basketbalu chlapci Okresní finále v basketbalu dívky 3. místo Futsal divizní finále dívky 3. místo Telč Okresní kolo ve volejbale dívky SŠ Okresní kolo ve volejbale chlapci SŠ Miss Hula Hup v rámci školy - Miss HOP v rámci školy - Velikonoční turnaj ve stolním tenise čtyřhry v rámci školy - Uvolnění žáci z TV vedení evidence u Mgr. Růžičky - Dne byla provedena periodická revize nářadí v tělocvičně - Lyžařský kurz třídy FT1, M1 + výběr žáků Termín: Dachstein West - Sportovně turistický kurz třídy AP3, M3, OB3, C2, K2A Termín: Lipno nad Vltavou - Plavecký výcvik v rámci vyučování pro třídy M1, M3, OB3, NP2B, M4 - LVK Kubova Huť až AK1, C1A, C1B, F1, K1 - Byla provedena pravidelná revize nářadí v posilovně d) Kulturní akce - Návštěva večerních divadelních představení s vybranými žáky 22

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Sbírka zákonů č. 561/2004 Zákon o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Sbírka zákonů č.561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 7Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1. Charakteristiku školy a složení Školské rady 2. Přehled učebních

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více