Ochrana osobních údajů zaměstnance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobních údajů zaměstnance"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007 MIROSLAV PINDEŠ Ochrana osobních údajů zaměstnance Listina základních práv a svobod zaručuje každému právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 1) Tento ústavě právní princip je blíže rozpracován zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň tento zákon reflektuje požadavky práva Evropských společenství týkající se možného narušení soukromí osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. 2) Od svého vzniku byl zmíněný zákon několikrát novelizován, 3) zejména pak za účelem sjednocení právní úpravy s úpravou Evropských společenství. 4) Nutno však říci, že vedle obecného zákona o ochraně osobních údajů existují i další právní předpisy, které upravují některé zvláštnosti pro zpracování osobních údajů, čímž mnohdy vybočují z obecného rámce zamýšlené ochrany. V zásadě se jedná zejména o oblast bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie, významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření, výkonu 1) Viz čl. 10 odst.3 Listiny základních práv a svobod. 2) Tímto zákonem byla do právního řádu České republiky implementována ustanovení Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vedle citované směrnice byly zákonem o ochraně osobních údajů implementovány principy ochrany osobních údajů vyplývající z Mezinárodní mluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108 ze dne Pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem a uveřejněna byla ve Sbírce mezinárodních smluv číslem 115/2001 Sb. m. s. 3) Poslední důležitá novela byla provedena zákonem č. 439/2004 Sb. 4) Komise EU ve své zprávě z roku 2002 konstatuje, že legislativa v oblasti ochrany osobních údajů je ve vysoké míře v souladu s acquis, že však je nicméně k dosažení plné shody s acquis třeba zákon o ochraně osobních údajů z r ještě upravit. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci, nebo činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti atd. 5) Posláním zákona je zajišťovat ochranu osobních údajů a určení způsobu jejich zpracovávání jak v České republice, tak pro přenos do zahraničí a reguluje vztahy, které v souvislosti s nimi vznikají. Zákon se vztahuje na veškeré osobní údaje, tedy nikoli jen na ty, které jsou vedeny v informačních systémech. Není rozhodující, zda se shromažďování a ukládání osobních údajů uskutečňuje prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálně. Z hlediska osobní působnosti jsou povinny ochraňovat veškeré osobní údaje fyzické a právnické osoby působící ve veřejné, ale i soukromoprávní sféře. Naproti tomu se zákon nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány pro individuální (tzv. domácí) potřebu fyzických osob. Jedná se o různé adresáře, údaje shromažďované v rámci své hobby apod. za předpokladu, že nejsou předmětem obchodních aktivit, zároveň však nesmějí být zveřejňovány. V rámci ochrany osobních údajů zákon uvádí tři základní kategorie: a) osobní údaj, b) citlivý údaj, c) anonymní údaj. Za osobní údaje se považují jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 6) Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 7) Podle této definice lze zaměstnance jednoznačně určit nejen podle jména a příjmení ve spojení s rodným číslem, ale i jen podle osobního čísla, které má přiděleno u zaměstnavatele a dokonce i podle jeho výrazného rysu psychického či fyzického např. jednoznačně se určí zaměstnanec i takto: Ten vysoký asi dvacetiletý blonďák, co sedí ve třetích dveřích zleva ve čtvrtém patře a koktá, když s ním mluvíte. 8) Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. Anonymním údajem se rozumí takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určené nebo určitelné fyzické osobě. V rámci pracovního procesu dochází nejenom ke shromaždování osobních údajů zaměstnance. ale také k jejich uchovávání, dalšímu zpracovávání, blokování, likvidaci atd. K tomu zákon definuje jednotlivé činnosti, které zaměstnavatel (správce) v této oblasti vykonává. 5) K tomu viz blíže 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 6) Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 7) Viz 4 zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. 8) D Ambrozová, H.: K některým povinnostem zaměstnavatelů při ochraně osobních údajů. Mzdy a personalistika 9/2004, s. 32 a násl. 18 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

3 Shromažďování osobních údajů je zákonem definováno jako cílevědomá činnost, jejímž cílem je získat určité údaje a informace. 9) Podstatou uchovávání je udržování osobních údajů v takovém stavu, který umožňuje kdykoli je dále zpracovávat. O blokování jde tehdy, je-li po určitou dobu znemožněn přístup k osobním údajům. Tyto údaje tedy nadále existují, ale musí být přijata opatření, aby nemohly být po tuto dobu zpracovávány. Cílem likvidace osobních údajů je jejich neexistence pro jakékoliv další zpracování. Osobní údaje mohou být likvidovány tak, že budou fyzicky zničeny, resp. že bude zničen nosič, na kterém jsou zachyceny. Jsou-li v elektronické podobě, mohou být likvidovány vymazáním (např. prázdnými znaky, nebo překryty jiným textem), jsou-li na papírovém nosiči, mohou být např. začerněny. Dále mohou být učiněny trvale nedostupnými. Správcem se rozumí jednak státní nebo jiný orgán, případně subjekt, jemuž je zákonem uloženo, aby zpracovával osobní údaje, soukromý subjekt nebo fyzická osoba, která zpracovává osobní údaje pro účely podnikatelské, nebo pro jakékoliv jiné účely. Soukromé subjekty mohou osobní údaje zpracovávat, jen pokud to zákon nezakazuje. Vzhledem k tomu, že vznik pracovního poměru probíhá ve dvou fázích, musí zaměstnavatel dodržovat základní principy, jež ze zákona na ochranu informací pro něj vyplývají. O svých budoucích zaměstnancích před vznikem pracovněprávního vztahu a o svých zaměstnancích za trvání pracovního poměru může shromažďovat s jejich souhlasem jen takové osobní údaje, které mají přímý vztah k pracovnímu poměru. Jakmile však pracovněprávní vztah skončí, je povinností zaměstnavatele získané údaje zaměstnanci vydat zpět. Poté, co pracovněprávní vztah skončil, může zaměstnavatel uchovávat osobní údaje pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a osobní údaje anonymizovat. 10) Všichni pracovníci zaměstnavatele, kteří zpracovávají osobní údaje a kteří přicházejí do styku s osobními údaji ostatních zaměstnanců, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, která trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Každý zaměstnavatel musí dříve, než začne osobní údaje zaměstnance shromažďovat, zpracovávat, uchovávat atd., zaměstnance informovat: a) o tom v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje zpracovávány, b) kdo a jakým způsobem bude jeho osobní údaje zpracovávat (zda přímo zaměstnavatel, nebo i zpracovatel, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu, případně komu mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny), c) o jeho právu přístupu k osobním údajům a o právu na jejich ochranu. 9) 4 písm. f) zákona zní: Pro účely tohoto zákona se rozumí f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. 10) D Ambrozová, H.: K některým povinnostem zaměstnavatelů při ochraně osobních údajů. Mzdy a personalistika 9/2004, s. 32 a násl. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 Tuto povinnost zaměstnavatel nemá jen tehdy, pokud jsou již zaměstnanci výše uvedené informace dostatečně známy. Všichni zaměstnavatelé musí již v průběhu jednání se zaměstnancem ještě před uzavřením pracovního poměru zaměstnance řádně informovat o všech výše uvedených skutečnostech a řádně si nechávat tuto informaci od zaměstnance podepsat, aby byli kdykoli schopni doložit plnění povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. V novele zákona o ochraně osobních údajů provedené zákonem č. 439/2004 Sb. byl definován pojem souhlasu zaměstnance, na jehož základě může zaměstnavatel coby správce osobních údajů provádět zpracování osobních údajů, jakož i uzákonění povinnosti zaměstnavatele informovat při udělení souhlasu zaměstnance ke zpracování jeho údajů o účelu a době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány. Zákon o ochraně osobních údajů jednoznačně stanoví, že souhlasem je svobodný a vědomý projev vůle zaměstnance jako subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů. Existenci souhlasu zaměstnance je zaměstnavatel povinen po celou dobu, kdy jsou osobní údaje zaměstnance zpracovávány, prokázat. Bez souhlasu zaměstnance může zaměstnavatel jeho osobní údaje zpracovávat jen tehdy: a) je-li zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti zaměstnavatele stanovené mu právním předpisem, b) je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zaměstnanec, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh zaměstnance (např. zaměstnavatel zabezpečuje bydlení i pro dceru zaměstnance a k uzavření smlouvy je třeba znát datum jejího narození), c) je-li to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů zaměstnance; v tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas; pokud zaměstnanec souhlas nedá, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat (musí se však jednat o skutečně životně důležité zájmy zaměstnance, což přichází v úvahu zpravidla v případě vážných pracovních úrazů), d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů zaměstnavatele; v těchto případech však musí zaměstnavatel zabezpečit, aby získaní osobních údajů bez souhlasu zaměstnance nebylo v rozporu s právem zaměstnance na ochranu jeho soukromého a osobního života, f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazeni, g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. V případě, že zaměstnavatel nedodrží ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, může mu Úřad pro ochranu osobních údajů uložit ve správním řízení pokutu. 20 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

5 Ochrana osobních údajů získaných při uzavírání pracovního poměru Jestliže jednání účastníků směřuje k uzavření pracovní smlouvy, hovoříme o tzv. předsmluvních vztazích. Jedná se především o vzájemné vyměňování si informací stran budoucího pracovního poměru a o otázky ochrany získaných informací a ochrany oprávněných zájmů subjektů. Povinnost ochraňovat osobní údaje, resp. informace nastupuje již samotným podáním návrhu na uzavření pracovní smlouvy. Tato povinnost ovšem nastupuje pouze u takového návrhu, který obsahuje informace nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy (např. rodné číslo, bydliště, číslo občanského průkazu atd.). Informace získané v rámci uzavírání pracovní smlouvy mají sloužit především k posouzení, zda osoba splňuje představy zaměstnavatele o zaměstnanci pro určitý druh práce. Zaměstnavatel může zjišťovat takové informace, které přispějí k posouzení rozhodných skutečností pro uzavření pracovního poměru. To znamená, že bude potřebovat znát kvalifikaci zaměstnance, jeho znalosti, zkušenosti, délku praxe atd. V žádném případě nesmí zaměstnavatel získávat při výběru zaměstnance informace týkající se např. národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, informace, které odporují dobrým mravům a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele. Ochrana osobních údajů v personální evidenci Personální evidence slouží výhradně pro interní potřebu zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů zaměstnance před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo před zneužitím. Do osobního spisu smí nahlížet kromě zaměstnavatele pouze vedoucí organizačního útvaru, v jehož přímé řídící působnosti je zaměstnanec zařazen a zaměstnanec, jehož se osobní spis týká. Z vnějších orgánů pouze orgány kompetentní k provádění kontroly dodržování pracovněprávních předpisů a orgány činné v trestním řízení. Zaměstnavatel je oprávněn poskytovat informace o zaměstnanci v rozsahu daném 60 zákoníku práce, v jiných případech pouze se souhlasem zaměstnance. Při zpracování personální evidence prostřednictvím výpočetní techniky je zaměstnavatel povinen zabezpečit ochranu osobních údajů dle zákona č. 01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů po skončení pracovního poměru Pracovní posudek Po skončení pracovního poměru může zaměstnavatel na žádost zaměstnance vyhotovit a vydat posudek o jeho dosavadní činnosti. Požádá-li tedy zaměstnanec o vydání pracovního posudku, je zaměstnavatel povinen mu do 15 dnů tento posudek vyhotovit a vydat. Jak vyplývá z výše uvedeného, není tedy stanovena APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 povinnost vydávat posudek vždy při skončení pracovního poměru, ale pouze na žádost zaměstnance. 11) Zaměstnavatel však není povinen vydat pracovní posudek dříve, než v době posledních dvou měsíců před skončením jeho dosavadního pracovního poměru. 12) Forma žádosti zaměstnance o vydání posudku není stanovena. Je jen třeba, aby byla ve srozumitelné a v prokazatelné formě. Zaměstnavatel je povinen prokázat skutečnosti, které v posudku uvedl a které třeba jsou podle názoru zaměstnance nepravdivé. Posudek by měl obsahovat jen takové údaje, které se týkají pracovní činnosti, nebo s ní přímo souvisejí. Tak např. chování zaměstnance v místě bydliště a jeho rodinný život a soukromé události jsou věcí jeho samého a údaje z této oblasti nemají v pracovním posudku místo, pokud by neexistovala přímá souvislost mezi takovým údajem a výkonem pracovních povinností. Pracovní posudek musí obsahovat pouze pravdivé informace, vztahující se k hodnocení pracovní činnosti zaměstnance. V opačném případě musí být takové informace považovány za nepravdivé, což může mít za následek požadavek opravy ze strany zaměstnance, popřípadě podání žalobního návrhu na opravu nepravdivých informací uvedených v posudku. Je důležité si uvědomit, že za nepravdivý posudek lze považovat i takový posudek, ve kterém jsou uvedeny údaje, jimiž se neobjektivně nebo jednostranně vyzdvihují kladné pracovní vlastnosti zaměstnance. Nicméně se v praxi nejčastěji objevují nepravdivé údaje, kdy zaměstnavatel vyzdvihuje pouze záporné vlastnosti zaměstnance či negativní pracovní činnost. V důsledku nepravdivých údajů může dojít k situaci, že pracovník nebude přijat do pracovního poměru u jiného zaměstnavatele. 13) Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního posudku nebo potvrzení o zaměstnání, může se domáhat ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně je upravit. 14) To se vztahuje i na telefonické informace, k jejichž sdělování zaměstnanec nedal souhlas a které zaměstnance ohrozily. V návrhu na opravu posudku musí zaměstnanec uvést, jak by měl být pracovní posudek upraven. Pro soudní řízení je tato skutečnost velice důležitá, neboť soud je vázán návrhem zaměstnance. Např. navrhne-li zaměstnanec, aby určité údaje byly z posudku vypuštěny, může se soud zabývat pouze tím, zda mají být vypuštěny a nemůže je nahrazovat novým zněním, pokud to zaměstnanec nenavrhl. Pro úspěšnost žalobního návrhu je tedy velmi důležité, aby zaměstnanec uvedl přesně požadované znění opraveného posudku, nebo jeho části. Shledá-li soud, že žalobní návrh na opravu posudku je důvodný, uloží zaměstnavateli povinnost, jak má posudek upravit ve formě přesného znění části, jejíž nesprávnost zaměstnanec namítá. 11) K tomu blíže viz 60 odst. 1 zákoníku práce. 12) Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. 13) Viz Jouza, L.: Pracovní posudek nebo informace o zaměstnanci? Právní rádce 4/ 2004, s. 34 a násl. 14) 60 odst. 4 zákoníku práce. 22 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

7 Jiné než výše uvedené informace je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci sdělovat jiným subjektům pouze s jeho výslovným souhlasem. Povinnost zaměstnavatele uchovávat osobní údaje podle zvláštních předpisů však není dotčena. 15) Obdobně tím nejsou dotčeny povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzení o zaměstnání Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je v současné době jediným důkazem o skončení pracovního poměru, kterým zaměstnanec prokazuje u jiného zaměstnavatele skončení dosavadního poměru. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm skutečnosti stanovené právním předpisem, a to bez předchozí žádosti zaměstnance. 16) Povinnost zaměstnavatele vydat pracovníkovi při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání je vázána na skutečnost, že pracovní poměr skončil. Není ani rozhodné, jakou formou pracovní poměr skončil. Jinak řečeno zaměstnavatel má tuto povinnost jak v případě, kdy pracovní poměr skončí dohodou, výpovědí, okamžitým zrušení, zrušením ve zkušební době atd. 17) Zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání zaměstnanci nejpozději v den, kdy zaměstnanci pracovní poměr končí. Zaměstnavatel nesmí vázat vydání potvrzení o zaměstnání na splnění či existenci dalších skutečností ze strany zaměstnance, jako např. navrácení zapůjčených předmětů, úhradu způsobené škody nebo nákladů apod. Potvrzení o zaměstnání je pro samotného zaměstnance významným dokumentem, kterým zaměstnanec prokazuje existenci a délku dřívějšího pracovního poměru i délku poskytování dávek nemocenského pojištění. Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat: základní údaje o zaměstnání (označení zaměstnavatele), druh vykonávaných prací, dosaženou kvalifikaci (zejména tehdy, jestliže si zaměstnanec kvalifikaci během pracovního poměru zvýšil), dobu, která byla zaměstnanci započtena pro účely dovolené na zotavenou, tj. léta odpracovaná po dosažení 18 let věku ( 102 odst. 2 zákoníku práce). 18) V potvrzení o zaměstnání vydaném zaměstnavatelem zaměstnanci při skončení pracovního poměru je třeba kromě výše uvedených údajů uvést: 15) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 16) Na základě směrnice ES č. 96/46/EC o ochraně jednotlivců ve vztahu ke zpracování dat a o volném pohybu osob nelze potvrzení vydat jiné osobě než zaměstnanci, jemuž pracovní poměr skončil. 17) Jednotlivé formy skončení pracovního poměru upravuje 42 zákoníku práce. 18) K tomu viz Gavlas, M.: Pracovní poměr aneb co by měl vědět každý zaměstnavatel i zaměstnanec.: Elita Bohemia, Brno 1995, s ISBN X. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 a) skutečnosti rozhodné pro posouzení nároků na dávky nemocenského pojištění (především podpůrčí doba, po kterou bylo zaměstnanci poskytováno nemocenské), b) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii pro účely důchodového zabezpečení za dobu před 1. lednem 1993, c) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (např. pro účely zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům), d) údaje o srážkách ze mzdy (důvod srážek, v čí prospěch jsou prováděny, jak vysoká je celková částka, která má být sražena, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávek), e) údaje o dohodě o setrvání v pracovním poměru po určitou dobu po vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky, popřípadě po uplynutí doby studia (přípravy), včetně údajů o tom, kdy tato doba skončí, byla-li tato dohoda uzavřena před 1. červnem 1994, f) údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na mzdové vyrovnání, na podporu v nezaměstnanosti a na podporu při rekvalifikaci. 19) Uvádějí se také údaje o pohledávkách zaměstnavatele vůči zaměstnanci (např. o povinnosti podle 143 zákoníku práce o náhradě nákladů za zvýšení kvalifikace). Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se domáhat ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. Soud sám však nemůže zápočtový list doplňovat nebo upravovat. Kdyby se prokázalo, že zaměstnanci vznikla v důsledku nesplnění povinnosti ze strany zaměstnavatele škoda, mohl by na něm vymáhat i náhradu této škody podle ustanovení 187 odst. 2 zákoníku práce. 20) Povinnost vydat písemnosti Při skončení pracovního vztahu je zaměstnavatel povinen osobní údaje o svém bývalém zaměstnanci zlikvidovat, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány. Zvláštní zákony, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví výjimky a příslušnou dobu archivace. Pokud jsou tyto osobní údaje uvedeny na písemnostech, které náležely nebo jsou spojeny s osobou zaměstnance, zaměstnavatel mu je při skončení pracovního poměru vydává. Zpravidla půjde o osobní dotazník, životopis, kopie či originály vysvědčení, diplomů, potvrzení o zdravotním stavu, výpis z trestního rejstříku apod. Pokud by zaměstnavatel, popřípadě jeho zaměstnanci z hlediska zákona o ochraně osobních údajů bezdůvodně shromažďovali osobní údaje o svých bývalých zaměstnancích, dopouštějí se přestupku, za což jim hrozí pokuta ve správním 19) 3 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 20) Blíže k tomu viz Jakubka, J.: Zákoník práce, chyby a problémy ke sporným případům. Grada Publishing, Praha 2000, s ISBN APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

9 řízení, popřípadě náhrada újmy, která bývalému zaměstnanci vznikla. Je proto ve vlastním zájmu každého zaměstnavatele, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance uchovával co nejméně jeho osobních údajů, a to pouze pokud zvláštní zákon stanoví výjimky, například pro účely uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení či správním řízení. 21) Seznam použité literatury / References D Ambrozová, H.: K některým povinnostem zaměstnavatelů při ochraně osobních údajů. Mzdy a personalistika 9/2004. Gavlas, M.: Pracovní právo. 2. vyd. Masarykova univerzita, Brno s. ISBN Gavlas, M.: Pracovní poměr aneb co by měl vědět každý zaměstnavatel i zaměstnanec. Elita Bohemia, Brno ISBN X. Jakubka, J.: Zákoník práce, chyby a problémy ke sporným případům. Praha: Grada Publishing 2000, ISBN Jouza, L.: Pracovní posudek nebo informace o zaměstnanci? Právní rádce 4/ Maštalka, J.: Co a k čemu je osobní údaj? Daně a právo 4/2002. Matoušová, M.: Jak plnit povinnosti při zpracování osobních údajů, Řízení školy, č. 5/2005. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Zákon č. 65/1965 Sb., dřívější zákoník práce. Zákon č. 262/2006 Sb., platný zákoník práce. Věstník ÚOOÚ 3/ 2001 K problémům z praxe č. 1/ Klíčová slova Zaměstnanec, zaměstnavatel, osobní data, ochrana osobních dat, osobní údaj, citlivý údaj, anonymní údaj, personální evidence, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání. Keywords Employee, employers, personal data, protection of personal data, personal datum, delicate datum, anonymous datum, personal evidence, credentials on his or her work activities, certicate of emloyment. 21) Viz Jouza, L.: Pracovní posudek nebo informace o zaměstnanci? Právní rádce 4/2004, s. 34 a násl. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 Miroslav Pindeš Employee s Personal Data Protection The Bill of Fundamental Rights and Freedoms guarantees everybody the right for protection from unauthorized collection, publication or other abuse of their personal data. This constitutional principle is elaborated by Act No. 101/2000 on personal data protection. Prior to the formation of employment relation and during the validity thereof, the employer may collect only such personal data about their future employees/employees as are directly related to their employment and with their consent. However as soon as the employment relation is over, it is the employer s duty to return the data collected to the employee. The employer may only keep personal data after the termination of employment for purposes of statistic information for the state, scientific purposes and archiving. When the data is being used for these purposes, it is necessary to protect those concerned from unauthorized interference with private and personal life and the data must be rendered anonymous. All employer s staff processing personal data and working with personal data of other staff are obligated to remain silent which obligation remains in existence even after their employment is terminated. After termination of employment the employer may, upon employee s request, provide credentials on his or her work activities. The employee always receives a certificate of employment which is a proof of existence and duration of the employment and of payments towards health insurance. 26 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Směrnice o ochraně osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů Směrnice o ochraně osobních údajů Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 3 Dne: 29.12.2014 Dne: 19.1.2015 1 / 9 K zajištění realizace zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Co sem spadá? Jaké nakládání je regulováno zákonem? Jak správně sbírat osobní údaje? Ukládání dat

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace Směrnice vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Výtah ze zákona 101/2000 Sb.v účinném znění a jeho autorizovaný výklad na Klubovém dnu) Příručku vydává pro své členy ACK ČR, její další rozmnožování a postupování

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen Úřad). 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 227/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 107/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 517/2002

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Osobní spis zaměstnance

Osobní spis zaměstnance Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Veřejná správa Bakalářská práce Osobní spis zaměstnance a personální agenda zaměstnavatele Patrik Pařil Akademický rok 2012/2013 1 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012. Směrnice pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 23/2012 Směrnice pro ochranu osobních údajů OBSAH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 ÚVOD... 4 1.1 PŘEDMĚT A ÚČEL... 4 1.2 POJMY... 4 2 URČENÍ ROLÍ V SYSTÉMU

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více