Osobní spis zaměstnance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní spis zaměstnance"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Veřejná správa Bakalářská práce Osobní spis zaměstnance a personální agenda zaměstnavatele Patrik Pařil Akademický rok 2012/2013 1

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Osobní spis zaměstnance a personální agenda zaměstnavatele zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně 15. dubna 2013 Patrik Pařil 2

3 Obsah Úvod 4 1. Vztah obecných předpisů k zákonu o ochraně osobních údajů 6 2. Osobní spis 7 3. Charakter písemností obsažených v osobním spisu Zakázané údaje Údaje o zdravotním stavu Doba vedení osobního spisu Počátek vedení osobního spisu Ukončení vedení osobního spisu Likvidace osobního spisu Formy vedení osobního spisu Nahlížení do osobního spisu Osoby oprávněné k nahlížení do osobního spisu Oprávnění zaměstnance k nahlížení do spisu Předložení jednotlivé písemnosti orgánu kontroly Návrhy na změny de lege ferenda 28 Závěr 30 Resumé 31 Použité prameny 32 3

4 Úvod V rámci pracovního procesu dochází ke zpracování osobních údajů v mnoha podobách. Obecně je zpracování osobních údajů v českém právním řádu upraveno zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZoOU ). Zpracování samo je tímto zákonem definováno v 4 písm. e) jako jakákoli operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Neexistuje žádný obecně závazný právní předpis, který by stanovil naprosto jednoznačně rozsah a formu osobní evidence. Každý zaměstnavatel je však podle stávající právní úpravy povinen na straně jedné shromáždit a zpracovávat celou řadu osobních údajů, aby mohl řádně a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy plnit své povinnosti a na straně druhé je třeba mít na zřeteli, že zaměstnavatel může o svých zaměstnancích shromažďovat pouze takové osobní údaje, které mají příčinný vztah k realizaci pracovněprávního vztahu se zaměstnancem, a to jen po dobu, kdy pracovněprávní vztah trvá. Při jeho skončení je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci všechny písemnosti týkající se jeho osobních údajů (srov. 60 odst. 2 zákoníku práce). V dalším se zaměříme na problematiku osobního spisu vedeného zaměstnavatelem. Pozornost nebudeme věnovat agenturnímu zaměstnávání ani mzdové evidenci. Zákoník práce zaručuje rovný přístup k zaměstnání a jednoznačně stanoví zákaz diskriminace (srov. 1 zákoníku práce). Tuto skutečnost musí zaměstnavatelé zohlednit i při výběru nových zaměstnanců, čemuž by měl odpovídat i rozsah osobních údajů, na jejichž základě zaměstnavatel provede výběr zaměstnance. Zaměstnavatel může o uchazeči o zaměstnání shromažďovat jen takové osobní údaje, které odpovídají stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu (srov. 5 zákona o ochraně osobních údajů). Z hlediska každodenní praxe je vhodné požadovat od zaměstnance profesní strukturovaný životopis. 4

5 Zaměstnavatel, pro něhož zaměstnanec jeho jménem koná práci v jeho organizační podřízenosti a dle jeho pokynů, musí mít k dispozici nezbytné údaje týkající se osoby zaměstnance. Informace, které se týkají osoby zaměstnance, se souhrnně nazývají osobní spis. Zaměstnavatel je oprávněn získávat tyto i v době trvání pracovního poměru. Můžeme tak rozlišit dvě fáze získávání informací. V první fázi po fyzické osobě, která se uchází o zaměstnání je možné vyžadovat pouze informace, které jsou nezbytné k uzavření pracovní smlouvy. Po vzniku pracovního poměru je možné požadovat informace další, a to informace, které jsou nezbytné k plnění povinností zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a k plnění povinností, které mu ukládají obecně právní předpisy (např. daňové a sociální zabezpečení). Budou-li tyto informace mít charakter osobních údajů, je zaměstnavatel povinen zajišťovat jejich ochranu a správu dle zákona o ochraně osobních údajů. 5

6 1. Vztah obecných předpisů k zákonu o ochraně osobních údajů Právní úprava otázek osobního spisu zaměstnance a jeho vedení v zákoníku práce 1 je speciální k právní úpravě obsažené v zákoně o ochraně osobních údajů 2 [srov. 4 písm. e)]. Znamená to, že při vedení osobního spisu zaměstnance musí zaměstnavatel [jako správce ve smyslu 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů] i zaměstnanec pověřený vedením osobních spisů [jako zpracovatel ve smyslu 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů] respektovat také příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., není-li v zákoníku práce úprava odchylná (jiná nebo širší). Na nakládání s osobními údaji zaměstnance se rovněž vztahují občanského zákoníku 3. Obsah práva na ochranu osobnosti tak vyplývá zejména z generální klauzule 11 občanského zákoníku, která tak zakotvuje jednotlivé složky, respektive ideální statky, jednotného práva osobnostního, které jsou chráněny normami občanského práva. Výčet statků (složek) chráněných tímto ustanovením je demonstrativní, jejich význam pak vyplývá mimo jiné z použití výkladu ústavně konformního, jakož i pořadí, v jakém jsou tyto jednotlivé složky řazeny. Z generální klauzule, jakož i z jednotné povahy práva osobnostního tak vyplývá, že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména: života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí, svého jména, projevů osobní povahy, jiných ideálních statků občanským zákonem výslovně nepojmenovaných. 4 Z hlediska ochrany osobních údajů obsažených v osobním spise, má pak význam ustanovení 12 občanského zákoníku, podle kterého písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 1 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 2 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 4 FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, komentář, I. díl, 1. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2009, ISBN , s

7 2. Osobní spis Dříve platný zákoník práce 5 žádným způsobem neupravoval institut osobního spisu vedeného zaměstnavatelem (personální spis), obsah tohoto spisu nebo možnosti nahlížet do něj. Současný zákoník práce však ve svém 312 dává zaměstnavateli právo vést osobní spis zaměstnance. Toto ustanovení současně uvádí, jaké písemnosti může spis obsahovat a kdo do něj může nahlížet. Zcela jasná nebyla a není ani charakteristika tohoto spisu, když zákoník práce neuvádí žádnou definici. Personální spis je však možné charakterizovat jako soubor zcela nebo částečně standardizovaných dokumentů odpovídající právním normám a zaznamenávající průběh a výsledky jednotlivých personálních činností. Osobní spis zaměstnance bývá založen současně s přijetím nového zaměstnance do pracovního poměru. O rozsahu a druhu materiálů v personální evidenci rozhoduje zaměstnavatel podle uvážení a s ohledem na své povinnosti. V souladu se zákoníkem práce však spis může obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu. Jedná se tak vlastně o obdobný limit, kterým zákon o ochraně osobních údajů stanoví správcům osobních údajů povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu a to v 5 odst. 1 písm. d) zákona. Není možné veškeré požadované informace dokládat kopiemi všech požadovaných dokladů. Povinností zaměstnance je doložit správnost uvedených skutečností. K tomu však postačí uvést, kdo a na základě jakých dokladů toto ověřil (dle dokladu, smlouvy, rodného listu apod. číslo, vydaného komu a kým). Nelze pořizovat kopie dokladů, např. kopii rodného listu, neboť tato obsahuje i další osobní údaje, které nejsou pro zaměstnavatele potřebné. Není proto možné zakládat kopie veškerých dokladů, které obsahují údaje nezbytné pro zaměstnavatele, a to ani se souhlasem subjektu údajů (zaměstnance). Tyto doklady totiž mohou obsahovat další údaje včetně údajů o třetích osobách, které však pro zaměstnavatele nejsou nezbytné (např. u rodného listu jsou uvedena jména a příjmení rodičů dítěte, apod.). Uložit do osobního spisu lze jen ty kopie dokladů, které obsahují pouze osobní údaje nezbytné pro zaměstnavatele na základě ustanovení právních předpisů nebo se souhlasem zaměstnance. Pokud je 5 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 7

8 možnost kopírování dokladu upravena zvláštním zákonem, je nutno se při pořizování kopie řídit i tímto zákonem. Osobní spis tak bude obsahovat listiny, které tvoří informační základnu zaměstnavatele o jeho zaměstnancích a které je zaměstnanec také povinen zaměstnavateli poskytnout, a to právě pro plnění jeho zákonných povinností. Základní údaje bývají nejčastěji uvedeny v tzv. osobním dotazníku, který zaměstnanec vyplňuje většinou ještě před formálním uzavřením pracovního poměru podpisem pracovní smlouvy. Vzhledem k zákonným limitům uvedeným výše, by měl takový dotazník, resp. jeho základní obsah být u všech zaměstnavatelů prakticky stejný. Bude se jednat o základní identifikační údaje, tedy jméno, případně jména a příjmení, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, informace o trestní bezúhonnosti zaměstnance, je-li takových údajů pro vykonávanou práci zapotřebí, údaj o provozování vlastní podnikatelské činnosti, druhu podnikání a výkonu jiné pravidelné výdělečné činnosti, pro některé zaměstnavatele je také nezbytné mít informace o členství zaměstnance v řídících a kontrolních orgánech právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, informace o zvláštních oprávněních nebo způsobilostech, jako je oprávnění k řízení motorových vozidel, vlastnictví zbrojního průkazu, či způsobilost pracovat s utajovanými informacemi a získané bezpečnostní způsobilosti, pokud výše uvedené informace, které jsou bezpochyby osobními údaji, jsou nezbytné pro výkon zaměstnání. Součástí osobního spisu pak budou dokumenty, které pro zaměstnavatele osvědčují informace uvedené v osobním dotazníku, a dále dokumenty, které souvisí přímo se zaměstnaneckým poměrem. Během trvání pracovního poměru bývají do spisu přidávány další dokumenty Osobní údaje zaměstnance zpracovávané zaměstnavatelem lze rozdělit do tří skupin: 1. Osobní údaje zaměstnance, které zaměstnavatel v každém případě potřebuje k plnění svých zákonných povinností, a je tedy oprávněn je vyžadovat. Jsou jimi např. jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo (není však důvod uvádět je v pracovní smlouvě), údaje o dosaženém vzdělání. 2. Osobní údaje, které jsou potřebné pouze pro určitý účel, o kterém je třeba zaměstnance informovat, a tyto údaje shromažďovat i dále zpracovávat pouze ve vztahu k tomuto účelu. K nim patří například číslo účtu (není nutné, jestliže si zaměstnanec 8

9 vybírá celý plat v hotovosti), číslo občanského průkazu, osobní údaje rodinných příslušníků. 3. Osobní údaje, které zaměstnavatel nutně nepotřebuje, a záleží na zaměstnanci, zda je dobrovolně poskytne. Např. číslo soukromého mobilního telefonu. Jestliže je to pro plnění pracovních úkolů potřebné, zaměstnavatel přidělí zaměstnanci služební mobilní telefon. 6 Personalista tedy musí při práci s osobními spisy zaměstnanců dodržovat, a v konkrétní situaci aplikovat, povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, stanovenou 5 odst. 1 písm. d). 6 BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Osobní spis zaměstnance jako zpracování osobních údajů, Práce a mzda, 2009, č. 7, s. 9 9

10 3. Charakter písemností obsažených v osobním spisu Právní úprava zákoníku práce ani zákona o ochraně osobních údajů neobsahuje konkrétní výčet údajů, jež mohou být vedeny v osobním spise (shromažďovány). Teprve poté, co zaměstnavatel rozhodne o přijetí zaměstnance do pracovního poměru, může o zaměstnanci začít shromažďovat všechny osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a zabezpečení jeho práv a povinností v pracovněprávním vztahu, jakož i těch osobních údajů, jejichž shromáždění ukládá zaměstnavateli speciální právní předpis. Formu, v jaké zaměstnavatel od zaměstnance osobní údaje má získat, žádný právní předpis nestanoví. Každý zaměstnanec by však měl být jednoznačně a prokazatelně zaměstnavatelem poučen o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Zaměstnavatelé mnohdy zapomínají na to, že jsou povinni zaměstnance informovat též o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na jejich opravu, právu na vysvětlení, jakož i o tom, že pokud se zaměstnanec domnívá nebo zjistí, že zaměstnavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, tak může požadovat, aby zaměstnavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jak již bylo zmíněno výše, zaměstnavatel poté, co rozhodne o tom, kdo z uchazečů o zaměstnání se stane budoucím zaměstnancem, začne shromažďovat od zaměstnance osobní údaje nutné k uzavření pracovního poměru a zakládá tzv. osobní spis. 7 Písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu a které je tak zaměstnavatel oprávněn vést v osobním spisu, budou především ty, které potvrzují kvalifikaci a obecnou způsobilost zaměstnance k výkonu práce [např. profesní životopis, potvrzení o zaměstnání 8 a pracovní posudek 9 od předchozího zaměstnavatele, osobní dotazník, doklady (opisy) o dosaženém vzdělání a kvalifikaci], ty, které se týkají uzavřeného pracovního vztahu (např. pracovní smlouva, platový výměr, pracovní náplň 7 D AMBROSOVÁ, H. Vedení osobního spisu zaměstnance. Mzdy a personalistika v praxi, 2006, č. 10, s zákoníku práce zákoníku práce 10

11 a jejich změny, podání informace podle 37 zákoníku práce, seznámení s pracovním řádem a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci, s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy), a ty, které se týkají průběhu a skončení pracovního poměru [např. o absolvovaných školeních a jiných kvalifikačních kurzech, o uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování podle 252 zákoníku práce, o uzavřených dohodách nebo rozhodnutí o srážkách ze mzdy nebo platu 10, souhlas zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti zaměstnance 11, přehled o fakticky vykonávané práci zaměstnancem, úkon, jímž byl rozvázán pracovní poměr a doklady s tím související (podklady pro rozvázání pracovního poměru, ale i případné rozhodnutí soudu o žalobě podle 72 zákoníku práce)]. 12 Mezi písemnostmi obsaženými v osobním spisu zaměstnance by pak mělo být také potvrzení o vstupní lékařské prohlídce, která musí být provedena v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a souvisejících předpisů, dále prohlášení o provedení vstupního školení bezpečnostní a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, prohlášení pro účely zdravotního pojištění, různé mimořádné smlouvy a dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (např. dohoda o používání služebního vozidla k soukromým účelům, dohoda o srážkách ze mzdy, využívání služebního telefonu, náhradě pohonných hmot, poskytnutí stravenek apod.), u studentů doklad pro daňové účely a také doklad pro zdravotní pojištění potvrzující postavení zaměstnance jako pojištěnce státu a jiné. Při ukončení pracovněprávního vztahu by pak měl zaměstnavatel do osobního spisu zařadit následující dokumenty: písemné ukončení pracovněprávního vztahu, i pokud se jedná o dohody konané mimo pracovní poměr, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) pro jakýkoliv pracovněprávní vztah, včetně dohod konaných mimo pracovní poměr, potvrzení pro pracovní úřad, pracovní posudek - pokud o něj zaměstnanec požádá, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list důchodového pojištění - pokud pracovněprávní vztah založil účast na důchodovém pojištění, písemná informace pro exekutory a soudy o ukončení pracovněprávního vztahu v případě srážek , 147 odst. 2 zákoníku práce odst. 4, 304 odst. 1 zákoníku práce 12 BĚLINA, M. Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN , s

12 ze mzdy na základě soudních a exekučních rozhodnutích, kterou je zaměstnavatel povinen odeslat. 13 Jednou ze součástí osobního spisu bývá mnohdy i fotografie zaměstnance. Důvodů, pro něž zaměstnavatelé fotografii vyžadují, je mnoho. Nejčastěji bývají uváděny důvody bezpečnostní (především u velkých zaměstnavatelů, kde se jednotliví zaměstnanci navzájem neznají), druhým nejčastějším důvodem je umístění na intranetu (účel je v zásadě stejný jako u bezpečnostních důvodů). Pokud zaměstnavatel hodlá fotografii zaměstnance využít, musí vzít v potaz i zákon o ochraně osobních údajů. Podle ustanovení 4 písm. zákona je osobním údajem jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Z pořízené fotografie lze ve většině případů subjekt údajů identifikovat, samozřejmě v závislosti na kvalitě této fotografie. Jsou-li proto portrétní fotografie systematicky zpracovávány, jedná se nepochybně o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Uchovávání fotografií není samo o sobě posuzováno jako zpracování citlivých údajů vypovídajících o rasovém nebo etnickém původu, pokud nedochází k dalšímu zpracování, např. třídění subjektů údajů podle biometrických charakteristik vypovídajících na fotografii o rasovém nebo etnickém původu, připojování slovně vyjádřených údajů o rasovém nebo etnickém původu k jednotlivým fotografiím apod. Jsou-li tyto fotografie uchovávány a dále zpracovávány pouze za účelem vydání služebního průkazu, bude se z hlediska zákona jednat o zpracování ve smyslu 5 odst. 2 písm. a), tedy zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, tedy zaměstnavatele. Pro takové zpracování se pak nevyžaduje souhlas zaměstnance, dá se říci, že naopak, bude-li jeho pracovní náplní činnost, pro kterou na základě právních předpisů je třeba služebního průkazu vydávaného zaměstnavatelem, je jeho povinností fotografii zaměstnavateli poskytnout. Ten ji pak, vázán právním předpisem, může použít právě jen pro stanovený účel. 14 Písemnostmi, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu, nemohou být různá podání a stížnosti (zejména anonymní), kterými se třetí osoby 13 DVOŘÁKOVÁ, V. Mzdová účetní krok za krokem, 2. část., Práce a mzda, 2012, č. 6, s BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Fotografie v osobním spisu zaměstnance z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, Práce a mzda, 2012, č. 9, s

13 obracejí na zaměstnavatele, a doklady o způsobu jejich vyřízení. Takové dokumenty se týkají toliko vztahu mezi zaměstnavatelem a třetí osobou. Jestliže je zaměstnavatel nepojal jako podklad pro vyvození pracovněprávních důsledků vůči zaměstnanci, nemohou být součástí osobního spisu. 13

14 4. Zakázané údaje Zákoník práce v 316 odst. 4 zákoníku práce uvádí příkladmý výčet toho, které informace nesmí zaměstnavatel od zaměstnance vyžadovat (o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti a trestněprávní bezúhonnosti). Zároveň však stanoví výjimku spočívající v tom, že je-li pro to dán věcný důvod, spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis, tento zákaz neplatí ve vztahu k informacím o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti; údaje o sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti tak nesmí zaměstnavatel vyžadovat nikdy. Nesmí-li zaměstnavatel uvedené informace vyžadovat, nesmí být ani obsahem osobního spisu, i kdyby se tyto informace dověděl jinak. Stejně tak, pomine-li důvod, pro který mohl zaměstnavatel takový údaj výjimečně evidovat (zaměstnanec přešel na jiné místo, kde takový požadavek není, změnila se právní úprava apod.), musí přistoupit k jeho likvidaci. Další okruh zakázaných údajů je vymezen v 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti 15. Týká se sice informací, které zaměstnavatel nesmí vyžadovat v souvislosti s výběrem zaměstnanců a do jisté míry se překrývá se zákazem uvedeným v 316 odst. 4 zákoníku práce, ale ani tyto zakázané informace nesmí být logicky součástí osobního spisu. Jde zejména o údaje týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, filozofického přesvědčení a odporující dobrým mravům. mezi: Zákon o ochraně osobních údajů rozlišuje z hlediska ochrany osobních údajů a) osobním údajem (jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů) a 15 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 14

15 b) citlivým údajem (osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, genetický údaj subjektu údajů a biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů) srov. 4 písm. a), b) zákona o ochraně osobních údajů; za subjekt údajů lze považovat zaměstnance v zaměstnaneckém poměru. Rozlišně také upravuje nakládání s oběma kategoriemi údajů BĚLINA, M. Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN , s

16 5. Údaje o zdravotním stavu Údaje o zdravotním stavu zaměstnance podléhají režimu 4 písm. b) 17 a 9 písm. d) 18 zákona o ochraně osobních údajů. I když jsou tyto údaje na jedné straně nezbytné pro splnění povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci, která odpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti ( 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce), jde zároveň o kategorii citlivých údajů, která podléhá režimu 9 zákona o ochraně osobních údajů. Podle 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zdravotním údajem odpovídajícím tomuto požadavku tak bude při uzavírání pracovního poměru posudek (lékařské vyjádření), který se vyjadřuje pouze ke vhodnosti sjednávané práce pro zaměstnance (způsobilý nezpůsobilý, případně s omezením a jakým, nebo typové označení prací, které je s ohledem na svoji zdravotní způsobilost zaměstnanec schopen nebo neschopen vykonávat), aniž by obsahoval konkrétní údaje o zdravotním stavu. Stejné platí o zdravotních potvrzeních z preventivních lékařských prohlídek, případně o posudcích o změně zdravotní způsobilosti. Ve všech těchto případech lze zprávy o zdravotním stavu zakládat do osobního spisu za podmínky, že neobsahují jiné údaje než konstatování zdravotní způsobilosti zaměstnance. Dodejme v této souvislosti, že pokud zaměstnanec odmítne vykonávat sjednanou práci s poukazem na to, že k ní není zdravotně způsobilý, a přitom neexistuje lékařský posudek, který by tento závěr skutečně najisto obsahoval, jde ze strany zaměstnance o porušení povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru. O porušení povinnosti jde tím spíše, pokud se zaměstnanec odmítl navíc podrobit za tímto účelem lékařské prohlídce u lékaře závodní preventivní péče zaměstnavatele. 17 Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 18 Ochrana citlivých údajů. 16

17 Absenci zaměstnance v zaměstnání nutno v takovém případě považovat za neomluvenou, přičemž zaměstnavatel na ni může za splnění podmínek daných zákoníkem práce reagovat též okamžitým zrušením pracovního poměru pro porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem BUKOVJAN, P. Zdravotní způsobilost zaměstnance a odmítnutí výkonu práce, Práce a mzda, 2008, č. 7, s

18 6. Doba vedení osobního spisu Časové období vyplývá z účelu, k němuž je spis veden. Počátkem by měl být vznik pracovního poměru, a vedení spisu by měl zaměstnavatel ukončit skončením pracovního poměru. Tuto zásadu nelze však uplatňovat ve všech případech. Osobní spis může zaměstnavatel vést i před vznikem pracovního poměru, kdy do něj zařadí např. obsah příslibu zaměstnání, mzdové ujednání apod., nebo po jeho skončení (např. údaj o výstupní lékařské prohlídce pro případné posouzení odpovědnosti zaměstnavatele za nemoc z povolání). Uschování některých dokladů v osobním spise i po skončení pracovního poměru zaměstnance je odůvodněno i předpokladem vzájemného uplatňování nároků účastníků pracovněprávního vztahu. 6.1 Počátek vedení osobního spisu Zákoník práce nestanoví, odkdy může zaměstnavatel údaje o zaměstnanci shromažďovat. Protože osobní spis se týká zaměstnance, počátkem oprávnění zaměstnavatele vést osobní spis (a shromažďovat informace o zaměstnanci) bude vznik pracovního poměru; tímto okamžikem se fyzická osoba stává zaměstnancem. Nic ale nebude bránit zaměstnavateli, aby součástí osobního spisu učinil také podklady, které v souladu s 30 odst. 2 získal před vznikem pracovního poměru (při respektování zákazu uvedeného v 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). I takové písemnosti však musí splňovat podmínky shora uvedené. 6.2 Ukončení vedení osobního spisu Mimo to, že zákon výslovně nestanoví, od jakého okamžiku může zaměstnavatel údaje o zaměstnanci shromažďovat, nestanoví zákoník práce ani jiný právní předpis, do kdy je zaměstnavatel oprávněn osobní spis zaměstnance vést. I zde tedy platí úprava zákona o ochraně osobních údajů v 20 zákona o ochraně osobních údajů se stanoví, že správce (zaměstnavatel) nebo na základě jeho pokynu zpracovatel (zaměstnanec pověřený vedením osobního spisu) je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile 18

19 pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů (zaměstnance) podle 21 zákona o ochraně osobních údajů. Převedeno do poměrů pracovněprávních vztahů to znamená, že oprávnění zaměstnavatele vést osobní spis zaměstnance bude zpravidla zanikat se skončením pracovního poměru (účel shromažďování informací pominul). To však nebude platit v případech, kdy i po skončení pracovního poměru budou trvat některé právní vztahy z pracovního poměru vyplývající (např. bude veden spor o náhradu mzdy nebo zaměstnavatel bude hradit náhradu za ztrátu na výdělku apod.). V takových situacích bude pro zaměstnavatele nezbytné (pro plnění jeho povinností) některé shromážděné informace mít stále k dispozici. I v těchto případech bude však platit shora uvedené, že takto lze uchovávat jen ty informace, kterých je potřeba, a jen po dobu, dokud taková potřeba nepomine. Technologii likvidaci osobních údajů zákon o ochraně osobních údajů podrobně nestanoví (s výjimkou fyzického zničení jejich nosiče nebo jejich fyzické vymazání 4 písm. i) zákona o ochraně osobních údajů). Protože nosičem informací rozumí zákon o ochraně osobních údajů nosič, na kterém jsou informace ukládány, nikoli jednotlivé dokumenty, a protože v ostatních případech požaduje jejich trvalé vyloučení z dalšího zpracování, bude to prakticky znamenat především vrácení evidovaných dokumentů jejich předkladatelům (zejména bývalému zaměstnanci). Není-li to možné, je nezbytné jejich fyzické zničení. Je nepřípustné obcházet znění zákona tím, že jsou pořizovány a nadále uchovávány kopie všech informací (nebo jejich části) tvořících osobní spis; takový postup je stejným porušením zákona jako porušení povinnosti provést likvidaci osobních údajů. Některé typy písemností se ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, považují za účetní doklady (záznamy). Tento zákon má zvláštní úpravu úschovy účetních záznamů, a to od doby pěti do deseti let. Účetní jednotka (zaměstnavatel) může jako účetní záznamy použít zejména mzdové listy, mzdové a platové výměry, evidenci přesčasů, daňové doklady nebo jinou dokumentaci, jako např. doklady k prokázání získané kvalifikace apod.). Tuto dokumentaci musí zaměstnavatel uschovávat, např. i v osobním spise zaměstnance, i po uplynutí výše uvedených dob, jestliže její části (např. mzdové listy, mzdové výměry) budou sloužit k 19

20 občanskému soudnímu nebo daňovému řízení, případně i jako listinné důkazy. Zaměstnavatel uschováním musí zajistit požadavky vyplývající z použití dokumentace pro uvedené účely a nemůže je likvidovat. Není však nutné uchovávat některé písemnosti po dobu delší jak tři roky. Vyplývá to z 329 zákoníku práce, který stanoví, že promlčení pracovněprávních nároků se řídí občanským zákoníkem. Právo se promlčí tehdy, jestliže nebylo vykonáno v době, kterou stanoví občanský zákoník. Obecná promlčecí doba je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Peněžité nároky (např. mzda za přesčasy, za noční práci, odměny apod.) se promlčují za tři roky. Znamená to, že je může sice zaměstnanec uplatňovat, např. u soudu, ale k promlčecí námitce, kterou může uplatnit zaměstnavatel, soud přihlédne a právo v důsledku promlčení nepřizná. Kratší promlčecí lhůta je u náhrady škody. Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Bude-li např. zaměstnanec uplatňovat nárok na některé druhy náhrady škody, která mu vznikla v souvislosti s prací (např. škoda na vozidle při pracovní cestě), až po 2 letech, nemusí s nárokem uspět Likvidace osobního spisu Zákon o ochraně osobních údajů stanoví, že správce nebo zpracovatel (v tomto případě zaměstnavatel) je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti zaměstnance. Přitom však musí zaměstnavatel respektovat další ustanovení tohoto zákona, podle něhož nemůže být likvidace osobních údajů provedena, jestliže je správce (zaměstnavatel) povinen osobní údaje zpracovávat na základě zákona. Tímto předpisem je zákon o účetnictví, který předepisuje postup při zpracování (uschovávání) těchto údajů. Jiné lhůty platí pro zaměstnavatele pro uschování dokladů z oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Zaměstnavatel je povinen uschovávat záznamy o poskytování a výplatě nemocenských dávek, včetně evidence doby zaměstnání a evidence lhůt a podpůrčích dob po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. Za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, 20 JOUZA, L. Osobní spisy zaměstnanců v roce 2010 a povinnosti zaměstnavatelů, Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2010, č. 3, s

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Směrnice o ochraně osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů Směrnice o ochraně osobních údajů Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 3 Dne: 29.12.2014 Dne: 19.1.2015 1 / 9 K zajištění realizace zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Mgr. Ondřej Nejedlý Mgr. Marie Adamová, LL.M. 25. března 2015 Obsah Reklamace zájezdů I. III. 1. Tržní realita 2. Legislativa 3. Sleva z ceny 4. Náhrada škody 5.

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace Směrnice vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb.

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. Na Asociaci forenzních psychologů se v poslední době opakovaně obrací

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více