Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích"

Transkript

1 KAPITOLA 1 Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích 1.1 Základní právní rámec ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích Bylo uvedeno, že na problematiku ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích dopadá více právních předpisů. Krom naznačení účelu úpravy, jakožto jednotícího prvku, je na místě vztah předpisů přiblížit i v konkrétní rovině. Základní strukturu vztahů předpisů jednoduchého práva lze z hlediska ochrany osobních údajů vyjádřit takto: (e) OchOsÚ generální právní předpis pro oblast ochrany osobních údajů. Ve vztahu k OchOsÚ je třeba pamatovat na to, že se jedná o právní předpis, jímž dochází k transpozici směrnice 95/46/ES, tzn. jeho ustanovení je třeba vykládat i k jí sledovaným cílům a účelům; (f) ZPr speciální právní předpis zakládající zaměstnavateli jisté povinnosti a oprávnění pro zpracování osobních údajů svých zaměstnanců (a dalších osob), předpis v několika směrech modifikující pravidla vyplývající zejména z OchOsÚ a obsahující některá další práva zaměstnanců co by subjektů údajů; (g) speciální právní předpisy jako např. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, anebo speciální sektorové právní předpisy upravující výkon určitých povolání, jako je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích atd. ukládající zaměstnavateli povinnost provádět určitá zpracování určených osobních údajů jeho zaměstnanců a dále modifikující pravidla vyplývající z OchOsÚ; (h) ObčZ/NOZ jako právní předpis poskytující zejména možnost pro ochranu osobnosti v mezích určených pro daný případ působením všech právních předpisů v rozmezí bodů (a) až (c) tj. právní předpis poskytující možnost ochrany (obrany) zaměstnanci jako fyzické osobě v oblasti soukro- 170

2 Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích moprávní, jestliže došlo k vybočení z případů zpracování osobních údajů, resp. překročení podmínek takového zpracování, jež nastavily předpisy obsažené pod body (a) až (c) Zpracování osobních údajů a zákoník práce Je zřejmé, že z hlediska pracovněprávních vztahů je rozsah činností zaměstnavatele, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců (a někdy i jeho blízkých osob), relativně značný. Z typologického hlediska lze rozlišovat: 1. zpracování osobních údajů v rámci vertikálních právních vztahů (příp. od nich odvozené). Zde nelze právními předpisy nastavené meze překonat souhlasem subjektu údajů. Souhlas subjektu údajů nemůže zhojit ani nedostatek zákonného zmocnění z hlediska právního titulu. Aby bylo možné ke zpracování osobních údajů přistoupit, musí zde tudíž být jasné zákonné zmocnění (zákon musí minimálně ohraničovat rámec daného zpracování prostřednictvím účelu vedle toho by měl určovat rozsah zpracovávaných osobních údajů minimálně prostřednictvím neurčitých právních pojmů); 2. zpracování osobních údajů v rámci horizontálních právních vztahů. Zde lze na základě souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje i k jiným účelů, nežli jsou ty, které explicitně vyplývají z právních předpisů. I. obligatorní zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů, které je správci osobních údajů uloženo právním předpisech, tzn. tento se nemůže rozhodnout o tom, zda jej bude, či nebude provádět. Takové zpracování osobních údajů může mít více či méně právními předpisy předem určenou podobu. V případě pracovněprávních vztahů se může jednat o zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy (sociální pojištění, platba daní atd.), zpracování osobních údajů v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, evidence pracovní doby, evidence dovolené atd.; II. fakultativní právními předpisy předdefinované zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů, které není povinné, nicméně rozhodneli se správce pro něj, má prostřednictvím právních předpisů alespoň z části stanovenou podobu ač je toto členění spíše akademické, lze pod něj zařadit 255 V této souvislosti nelze opomenout ani fakt, že např. v samotném zákoníku práce dochází v jistých případech k tomu, že některá jeho ustanovení z pozice speciální úpravy vylučují použití ustanovení jiných, která mají povahu toliko generální. Takovým ustanovením je např. i 316 odst. 4 ZPr. 171

3 Právní řád České republiky a ochrana osobních údajů například osobní spis zaměstnance (vycházíme-li z formálního znění 312 ZPr.); III. fakultativní právními předpisy nepředdefinované zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů, které není povinné a ani nijak právními předpisy předdefinované. Právní předpisy (primárně OchOsÚ) pouze stanoví, jak takové zpracování osobních údajů vypadat nesmí. a) absolutně určité zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů, které má po všech stránkách předvídaných OchOsÚ předdefinovanou podobu, tzn. správce nemá možnost se od právními předpisy stanovené podoby jakkoli odchýlit; b) relativně určité zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů, které má z části právními předpisy předem určenou podobu, tzn. právní předpisy neřeší všechny otázky a nároky kladené OchOsÚ na správce v souvislosti s jím prováděným zpracováním osobních údajů (kupříkladu není řešena explicitně otázka způsobu zabezpečení zpracovávaných osobních údajů nebo doby jejich uchování atp.); c) absolutně neurčité zpracování osobních údajů. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nemá právními předpisy v žádném směru konkrétně stanovenou podobu, tzn. pro takové zpracování osobních údajů se rozhoduje sám správce, přičemž jeho parametry následně určuje s přihlédnutím k limitům, které plynou zejména z OchOsÚ. Pro jejich uskutečnění je třeba zvlášť hledat právními předpisy uznaný důvod (právní titul). Můžeme hovořit o zpracování osobních údajů, které souvisí například s poskytováním jistých fakultativních benefitů jak pro zaměstnance, tak pro jeho rodinné příslušníky, anebo i o sledování zaměstnanců ve smyslu 316 ZPr (jedná se zejména o sledování prostřednictvím kamerového systému se záznamem, které zaměstnavateli neukládá žádný zvláštní právní předpis). Jak vyplývá z uvedeného, v případě pracovněprávních vztahů připadá v úvahu plná šíře právě naznačených typů zpracování osobních údajů a to, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že za zpracování osobních údajů se považuje i jejich předání jinému subjektu, stejně tak jako jejich uložení. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelem lze dále rozdělit i z hlediska trvání pracovního poměru (základního pracovněprávního vztahu) na zpracování (i.) před vznikem pracovního poměru; (ii.) při vzniku a za trvání pracovního poměru; (iii.) po jeho skončení. 172

4 Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích Z povahy věci je zřejmé, že zaměstnavatel může zpracovávat jisté kategorie osobních údajů již před vznikem pracovního poměru, tj. ve fázi výběru zaměstnanců z uchazečů o zaměstnání. Zde je zásadním limitem jejich rozsahu a kvality zejména 30 ve spojení s 316 ZPr a OchOsÚ. Ve vztahu k těmto údajům nemusí nutně platit, že v případě neúspěšných uchazečů o zaměstnání musí zaměstnavatel k likvidaci údajů vždy přistoupit v plném rozsahu ihned po ukončení výběrového řízení je nesporně legitimní, jestliže si ponechá určitou sumu dat např. pro účely obrany v soudní při, bude-li vystaven nařknutí (žalován) z diskriminačního postupu při výběru zaměstnanců. 256 Pro tyto případy limity doby uchování dat vychází primárně z promlčecích či prekluzivních dob ve vztahu k případnému žalobci obdobné platí i s ohledem na možnou správněprávní odpovědnost zejména na úseku inspekce práce. Stejně tak je možné si údaje po dobu, kdy lze předpokládat, že zůstanou aktuální, ponechat pro účely případného navázání jednání o vzniku pracovního poměru v budoucnu v tomto směru je však nutný alespoň minimální předpoklad, že bude pracovní síla v reálné době potřeba. Hlavní těžiště zpracování osobních údajů v rámci pracovněprávních a souvisejících vztahů však představují případy sub. (ii.), tj. zpracování osobních údajů související se vznikem a trváním pracovního poměru (základního pracovněprávního vztahu). V rámci této kategorie lze pak v zásadě nalézt všechny shora uvedené případy podřazené pod písmena (a) až (c). Následující výklad k zákonu o ochraně osobních údajů, jeho základnímu pojmosloví, obsahu povinností, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů zakládá atd., se vztahuje obecně ke všem právě zmíněným skupinám. Důvodem jest, že z hlediska úpravy ochrany soukromí v procesech zpracování osobních údajů se zákon o ochraně osobních údajů jako generální úprava užije vždy, není-li zvláštním právním předpisem explicitně nebo implicitně stanoveno jinak. Uvedené znamená, že je třeba k němu (např. ohledně povinnosti zabezpečit zpracovávané údaje a zpracování jako takového) přihlížet i tehdy, jestliže zvláštní právní přepis upravuje nějaké podmínky konkrétního zpracování výslovně sám (typicky např. zpracování osobních údajů pro účely daňové). Seznámení se s komplexním přehledem relevantních povinností a institutů za současného odkázání na případy ex lege uložených zpracování a se současným naznačením možných zpracování by mělo dát odpovídající základ pro následně uvedené závěry. 256 Bude žalován neúspěšným uchazečem o zaměstnání na základě 10 zákona č. 198/2009 Sb. 173

5 Právní řád České republiky a ochrana osobních údajů Jak již bylo řečeno, hlavními zdroji obligatorního zpracování osobních údajů jsou právní předpisy na úseku sociálního zabezpečení 257 a v oblasti daňové 258. Neopomenutelným pramenem řady nutných zpracování osobních údajů je však i sám ZPr, či další související předpisy 259. U určitých povolání nebo funkcí pak další nutná zpracování mohou vycházet i z příslušných sektorových předpisů. Celou oblast tohoto obligatorního zpracování osobních údajů, jež má zpravidla prostřednictvím příslušných předpisů (více či méně) předdefinované podmínky, lze označit jako zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy. 260 Pro tyto případy zpracování osobních údajů platí v rámci OchOsÚ v jistém směru speciální režim např. ohledně nich zaměstnavatel nemusí plnit oznamovací povinnost vůči ÚOOÚ. Zpracováním osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy je například vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání dle 105 odst. 6 zákoníku práce nebo evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením dle 80 písm. e) zákona o zaměstnanosti atp. 257 V této oblasti lze uvést např. 37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 95 a 96 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů. 258 Např. zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, např. jeho ustanovení 35ba a 38j. V rámci ZPr lze mezi ustanoveními, jež zaměstnavateli přímo nebo nepřímo (zejména proto, že u něj předvídají znalost určitého údaje zaměstnance) ukládají zpracovávat nějaké osobní údaje zaměstnance, jmenovat např. 103, 105, 112, 123, 141, 147, 156, 191, 196, 211 až 227, 235, 303, 304, 310, 311, 312 až 314, 348. Ze souvisejících právních předpisů pak znalost určitých údajů zaměstnance předvídá např. nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 259 V této oblasti lze uvést např. 80 a 102 zákona č. 435/2004 Sb. 260 K tomu z rozhodovací činnosti ÚOOÚ Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců: Jestliže účastník řízení uchovává v osobním spise pouze ty písemnosti (tedy osobní údaje na nich uvedené), jejichž uchování je stanoveno právními předpisy, tj. v pracovněprávních vztazích zejména předpisy o důchodovém a sociálním zabezpečení, daňovými zákony nebo zákony upravujícími nakládání s rozpočtovými prostředky, jedná se o zpracování v souladu s ustanovením 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy o zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti účastníka řízení, k němuž není zapotřebí souhlas subjektů údajů. Obdobně i uchování osobních údajů (písemností) z důvodu probíhajících, popř. reálně, v dohledné době hrozících soudních a jiných sporů, lze považovat za zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., konkrétně s ustanovením 5 odst. 2 písm. e) tohoto zákona, k němuž také není třeba disponovat souhlasem dotčených subjektů údajů. Dále uvádí příklady obligatorních zpracování osobních údajů např. Matoušová, M., Hejlík, L. Osobní údaje a jejich ochrana, 2. doplněné a aktualizované vydání, ASPI, Praha, 2008, s. 149, z hlediska zaměstnavatele pak zejména s

6 Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích Zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy však, jak již bylo naznačeno, představuje pouze jednu z oblastí zpracování osobních údajů prováděných zaměstnavatelem ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vzhledem k jistému předdefinování zpracování se jedná o oblast méně komplikovanou minimálně kvůli absenci hledání právního titulu pro realizaci těchto zpracování osobních údajů. Z hlediska jak dozorové pravomoci příslušných státních orgánů, jako je například ÚOOÚ, tak samotných zaměstnanců a zaměstnavatelů je zde poměrně jasně čitelné, zda zaměstnavatel provádí zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy v souladu se zákonem, či nikoli. Důvodem je fakt, že účel zpracování zde stanoví právní předpis, podobně jako třeba rozsah údajů a někdy i délku jejich uchování atp. Jedinou relativně neřešenou otázkou v této oblasti bývá zabezpečení zpracovávaných dat, resp. zpracování jako takového. Vedle této oblasti obligatorního zpracování osobních údajů zde však existuje i značná část zpracování osobních údajů, která mají fakultativní povahu, tzn. že zaměstnavatel o tomto zpracování osobních údajů rozhoduje z vlastní iniciativy a provádí jej za účelem, který si sám určí, anebo za účelem, který je předdefinován příslušným právním předpisem. Za nejčastěji diskutovaný případ fakultativního zpracování osobních údajů, které není nijak ve zmíněném smyslu předdefinováno (kromě určitých výjimečných případů), lze označit provozování kamerového systému se záznamem v rámci provozovny zaměstnavatele. Až na případné zákonem předvídané výjimky musí zaměstnavatel každé takové fakultativní nepředdefinované zpracování osobních údajů ÚOOÚ oznámit. Pokud jde o skončení pracovního poměru (základního pracovněprávního vztahu), lze dodat, že z jedné strany je zaměstnavateli zvláštními právními předpisy uloženo, aby určité údaje o bývalých zaměstnancích archivoval, a z druhé strany je nesporně legitimní a legální, ponechá-li si některé údaje o nich za účelem realizace svých práv či případné obrany v tomto směru je opětovně lhůta k jejich uchování odvislá od příslušných promlčecích, resp. prekluzivních lhůt (veřejnoprávních i soukromoprávních) obdobně jako v případě vzniku pracovního poměru (viz shora). Následně připojený komentář k OchOsÚ se pak zaměřuje krom samotného ozřejmění významu jednotlivých ustanovení OchOsÚ a pravidel, která OchOsÚ zavádí, i na na předchozích řádcích naznačené otázky a oblasti, které rozvádí a propojuje, zejména prostřednictvím praktických příkladů, právě s úpravou a pravidly OchOsÚ. 175

7 KAPITOLA 2 Vybraná komentovaná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů Předmět úpravy Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Komentář k 1 1. Zákon o ochraně osobních údajů a předmět jeho úpravy. Přijetí a existence speciální právní úpravy na ochranu osobních údajů byl, resp. je závazkem každého členského státu EU. Základním unijním předpisem je v tomto směru směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. 262 Pokud jde o rovinu mezinárodního práva veřejného, je Česká republika v tomto směru vázána zejména mezinárodní mezivládní smlouvou Rady Evropy, konkrétně Úmluvou č. 108, a to ve znění Dodatkového protokolu ze dne 8. listopadu Úmluva se stala pro Českou republiku závaznou ke dni 1. listopadu 2001, dodatkový protokol pak ke dni 1. července V této souvislosti lze podotknout, že úmluva sloužila ve své podstatě jako předloha směrnice 95/46/ES. Samotný OchOsÚ nabyl účinnosti ( 51) dne 1. června 2000, s výjimkou ustanovení 16, 17 a 35, která nabyla účinnosti až dnem 1. prosince OchOsÚ 261 Rámcově tato kapitola vychází z Morávek, J. Zákon o ochraně osobních údajů komentář in Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Morávek, J., Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem 2. vydání, ANAG, spol. s.r.o., Olomouc, Dostupná na 46:CS:PDF 176

8 Vybraná komentovaná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů nahradil zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, který ve své podstatě, ač Česká republika v té době nebyla vázána shora zmíněnou Úmluvou č. 108 Rady Evropy, rámcově převzal jí zavedená pravidla a přenesl je na vnitrostátní úroveň. Pokud jde o vztah OchOsÚ a směrnice 95/46/ES, ač je zřejmé, že OchOsÚ je předpisem transponujícím její obsah, je třeba říci, že odpovídající soulad OchOsÚ a směrnice byl (měl být) zajištěn až zákonem č. 439/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti důvodová zpráva (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, volební období , tisk č. 508/0) k zákonu č. 439/2004 Sb. uvádí : zákon o ochraně osobních údajů je základním zákonem reflektujícím požadavky práva ES týkající se možného narušení soukromí osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tímto zákonem byla do právního řádu České republiky implementována ustanovení Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Směrnice 95/46/ES ). Vedle citované směrnice byly zákonem o ochraně osobních údajů implementovány principy ochrany osobních údajů vyplývající z Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108 (dále jen Úmluva 108 ), která je pro Českou republiku závazná na základě výsledků ratifikačního procesu (viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 115/2001 Sb.m.s.). Zákon o ochraně osobních údajů, který nabyl účinnosti dnem 1. června 2000, byl od doby svého přijetí již několikrát novelizován (viz úplné znění zákona obsažené v části VI. předloženého materiálu). I když novelizace nebyly vždy vyvolány z iniciativy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad ), dá se konstatovat, že jejich schválením nedošlo k nežádoucímu vybočení z procesu přibližování se právních podmínek pro zpracování osobních údajů právního řádu České republiky s právem ES. Vysoká míra kompatibility zákona o ochraně osobních údajů s právem ES byla již několikrát ohodnocena v rámci součinnosti Úřadu s experty a orgány Komise EU, zejména například v Pravidelné zprávě Evropské komise 2002 o pokroku České republiky v přípravě na vstup do EU, kde se v kapitole 3 Volný pohyb služeb, v části Celkové hodnocení konstatuje, že legislativa v oblasti ochrany osobních údajů je ve vysoké míře v souladu s acquis, že však je nicméně k dosažení plné shody s acquis třeba zákon o ochraně osobních údajů z r ještě upravit. Z uvedeného tudíž vyplývá, že OchOsÚ přejímá, provádí a konkretizuje zejména úpravu jak směrnice 95/46/ES (a i čl. 16 SFEU), tak Úmluvy č Vedle toho je 177

9 Právní řád České republiky a ochrana osobních údajů však zřejmé, že do jeho obsahu prozařuje jak obsah článku 7 odst. 1 a 10 odst. 3 LZPS, spolu s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a článkem 2 odst. 1, článkem 9 odst. 1 a zejména pak článkem 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických státech, tak v konečném důsledku v současné době zejména i obsah článku 8 Listiny základních práv EU. Ač Listina základních práv EU je historicky nejmladším dokumentem a rámcově staví na směrnici 95/46/ES i Úmluvě č. 108, je právě s ohledem (nejen) na skutečnost, že vystihuje základní principy a momenty ve vztahu k zárukám pro legální a legitimní zpracování osobních údajů, ze všech dokumentů nejzásadnější, resp. lze očekávat, že její význam bude v budoucnu největší. Účelem OchOsÚ pak je, vedle naznačeného v úvodním slovu, v konkrétní rovině naplnit právo každého, tedy univerzální lidské právo, na ochranu před neoprávněným (nepřiměřeným) zasahováním do soukromí, soukromého a osobního života prostřednictvím zpracování osobních údajů, tedy realizovat závazek České republiky vyplývající zejména z ústavní roviny, a to formulací a konkretizací práv a povinností ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Jedná se o podmínky, při jejichž naplnění lze započít se zpracováním osobních údajů. Jako speciální oblast zpracování pak OchOsÚ upravuje problematiku předávání osobních údajů do jiných států. Vedle hmotněprávní úpravy obecných práv a povinností ochrany osobních údajů upravuje OchOsÚ i některé procesní otázky a procesní instituty dotýkající se řízení, které ÚOOÚ vede, stejně tak jako oprávnění a povinnosti kontrolujících zaměstnanců, postavení ÚOOÚ a jeho organizaci, předpoklady pro výkon funkce předsedy ÚOOÚ a proces jeho ustanovení, stejně tak jako předpoklady pro výkon funkce inspektorů ÚOOÚ a proces jejich ustanovení atp. Zvlášť lze zmínit, že OchOsÚ obsahuje ve své části I. Hlavě VII. skutkové podstaty správních deliktů (v širším slova smyslu tedy správních deliktů právnických osob a fyzických osob podnikajících a přestupků) na úseku ochrany osobních údajů jedná se vesměs o odkazující skutkové podstaty navázané zejména na povinnosti v rámci OchOsÚ. V této souvislosti lze podotknout, že vedle toho zde existují skutkové podstaty správních deliktů (v širším slova smyslu) i ve vztahu k některým specifickým způsobům zpracování (např. v rámci zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů), anebo ve vztahu ke zpracování některých specifických osobních údajů jako jsou například rodná čísla (jedná se například o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů). 178

10 Vybraná komentovaná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů 2 (1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen Úřad ). (2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. (3) Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu. Komentář k 2 1. Zřízení ÚOOÚ Ustanovením 2 OchOsÚ byl s účinností ( 51) ke dni 1. června 2000 zřízen ÚOOÚ, jakožto nezávislý ústřední orgán státní správy, který postupuje a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy a do jehož činnosti je možné zasahovat pouze na základě zákona. Jeho úkolem je zjednodušeně řečeno zejména dohlížet nad dodržováním pravidel v oblasti ochrany osobních údajů, která vyplývají jak z OchOsÚ, tak ze zvláštních právních předpisů. ÚOOÚ má sídlo v Praze. Vedle toho mu z mezinárodních a unijních aktů připadají určité kompetence a úkoly z hlediska mezinárodního primárně jde o mezinárodní spolupráci v oblasti konzultací a o podobné činnosti. ÚOOÚ nemá žádná detašovaná pracoviště, či pobočky, je tedy univerzálně místně příslušným úřadem. Existenci nezávislého dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů vyžaduje jak směrnice 95/46/ES, konkrétně článek 28 a následující, tak jeho existenci předpokládá Dodatkový protokol k Úmluvě č. 108, jímž je Česká republika vázána, ale i např. článek 8 odst. 3 Listiny základních práv EU, podle kterého na dodržování pravidel vyplývajících z jeho odstavce 1 a 2 dohlíží nezávislý orgán. Těmito pravidly se pak míní: Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají. odst. 1; Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu. odst. 2. I když je Listina základních práv EU relativně novým dokumentem, ve svém článku 8 179

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví Strana 1858 Sbírka zákonů č. 170 / 2014 Částka 71 170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Služební předpis státního tajemníka č. 13/2016, Organizační řád Ministerstva práce a sociálních věcí

Služební předpis státního tajemníka č. 13/2016, Organizační řád Ministerstva práce a sociálních věcí Č. j.: 2016/194700- žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí textu těch ustanovení Organizačního řádu MPSV, které se týkají oprávnění

Více

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013

STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 5/2013 říjen 2013 Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

S t a n o vi s k o odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

S t a n o vi s k o odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra S t a n o vi s k o odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 205 9. funkční období 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Označení: Postavení tajemníka obecního úřadu ve vztahu k orgánům obce Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 5

MINISTERSTVO VNITRA. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě. Závěr č. 5 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. 57 11. funkční období 57 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Strana 2834 Sbírka zákonů č. 172 / 2016 172 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Vláda nařizuje podle 18 odst. 3 a

Více

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po

Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po Ochrana osobních údajů a informační systémy ve veřejné správě Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Úvod Právní úprava a základní pojmy Mezinárodně právní instrumenty Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní předpisy zaměstnavatele a jejich význam pro BOZP konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Vnitřní předpis zaměstnavatele ( 305

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky KONTROLNÍ MECHANISMY ve veřejné správě České republiky Systém dozoru a kontroly Dozor Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce Kontrola Kontrola krajů a

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1031 93 ZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Normativní smlouvy Charakter smluv : 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva Druhy : 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Kolektivní smlouvy Povaha : 1/

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 238 9. funkční období 238 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ 26.7.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 244/15 EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k souboru legislativních opatření, kterými se reformuje Eurojust

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více