Corporate policy Firemní politika ochrany osobních údajů zákazníků a partnerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Corporate policy Firemní politika ochrany osobních údajů zákazníků a partnerů"

Transkript

1 Corporate policy Firemní politika ochrany osobních údajů zákazníků a partnerů Policy Profile Short Title Politika ochrany údajů zákazníků a partnerů Policy Number A 18.0 Purpose of Policy / Summary Scope of Application Tato politika upravuje veškeré zpracování osobních údajů zákazníků a partnerů.představuje jednotný a celosvětově platný standard ochrany a zabezpečení údajů, který vychází z celosvětově uznávaných pravidel. Politika vytváří nezbytné základní podmínky celosvětové výměny údajů mezi společnostmi v rámci skupiny. This policy applies to all companies and employees of the Daimler Group worldwide. Explanation on Scope of Application Period of validity of this version to Last Revision of this version Approval Board of Management: 07/28/2009 Topic (incl. Subtopic) Policy responsible Contact Person Documentation Integrity & Compliance: (Data Protection) Dr. Joachim Riess - Daimler AG (0400) (CDP) Dr. Joachim Riess - Daimler AG (0400) (CDP) This policy is documented in "Company/Policies & Guidelines/Enterprise Regulation Database (ERD)" in the employee portal at Tato politika je publikována v Company/Policys & Guidelines/Enterprise Regulation Databáze (ERD) na zaměstnaneckém portálu Daimler. Documents Documents Pages Politika ochrany údajů zákazníků a partnerů 12 Komunikační dokument 4 Further Applicable Regulations Changes to Previous Version - Prohlášení o soukromí - Prohlášení o cookies - Standardy ochranyosobních údajů a kvality pro aplikace elektronického obchodování - Manuál ochrany osobních údajů MBVD - Prohlášení o souhlasu pro CRM - Kritéria ochrany údajů a zabezpečení informací pro externí partnery - Standardní doložky k zajištění ochrany údajů a bezpečnosti údajů ve smlouvách o zpracování údajů v zastoupení - Doložka o utajení v souvislosti s ochranou údajů - Veškeré politiky o zabezpečení informací Managers of the organizational units affected by this regulation are responsible for ensuring that their employees are aware of this regulation and that they observe it accordingly. Employees are responsible for familiarizing themselves with the provisions of the regulation and observing them. Page 1 of 16 pages (profile + policy + annexes)

2 Obsah I. Cíl zásad ochrany údajů... 3 II. Definice... 3 III. Působnost politiky a její změny... 4 IV. Platnost jednotlivých národních zákonů... 5 V. Pravidla zpracování osobních údajů Poctivost a zákonnost Omezení na konkrétní účel Transparentnost Šetření údajů Faktická přesnost a aktuálnost údajů Citlivé údaje Pravidlo přístupu jen k těm údajům, které jsou potřeba znát Automatická individuální rozhodnutí... 7 VI. Zákonnost zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů pro účely smluvního vztahu Zpracování osobních údajů pro reklamní účely Souhlas se zpracováním osobních údajů Zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění Zpracování osobních údajů na základě legitimního zájmu... 8 VII. Předávání osobních údajů... 8 VIII. Předávání osobních údajů v rámci skupiny... 8 IX. Zpracování osobních údajů v zastoupení... 9 X. Telekomunikace a internet XI. Práva subjektu údajů XII. Důvěrnost zpracování osobních údajů XIII. Zabezpečení při zpracování osobních údajů XIV. Povinnosti a sankce XV. Vedoucí pracovník pro koncernovou ochranu osobních údajů Page 2 of 16 pages (profile + policy + annexes)

3 I. Cíl zásad ochrany údajů Osobní údaje zákazníků a partnerů představují významný konkurenční faktor a výrazně přispívají k tvorbě hodnot ve skupině Daimler. Tyto údaje se musí chránit před nebezpečím, které představuje neoprávněný přístup k nim. Kromě tohoto aspektu technického zabezpečení od nás zákazníci a partneři obecně očekávají, že s jejich údaji budeme nakládat opatrně. Nemůžeme s našimi zákazníky a partnery budovat dlouhodobé obchodní vztahy, kdyby naše partnerství nebylo založeno na důvěře. Skupina Daimler si je tohoto těžkého úkolu vědoma a také bere na vědomí, že mezi její firemní povinnosti patří zodpovědné zpracování těchto údajů. Ve formě této politiky skupina Daimler přijímá stálý, celosvětově platný standard ochrany a zabezpečení údajů pro účely zpracování osobních údajů zákazníků a partnerů v souladu s celosvětově uznávanými pravidly. Politika zajišťuje konkurenceschopnost skupiny a tvoří základ dlouhodobých obchodních vztahů vybudovaných na důvěře. Tato politika tvoří také jednu z důležitých základních podmínek celosvětové výměny osobních údajů mezi spřízněnými společnostmi ve skupině, protože zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů u přeshraničních toků dat v souladu se směrnicí EU o ochraně osobních údajů 1 a s ostatními národními právními řády, a to včetně zemí, ve kterých dosud není v platnosti žádná odpovídající legislativa na ochranu osobních údajů. II. Definice Komise EU považuje úroveň ochrany osobních údajů ve třetích zemích za dostatečnou, pokud jsou v zásadě chráněny základní prvky soukromí podle ujednání mezi členskými státy EU. Při svém rozhodování Komise EU zohledňuje všechny okolnosti, které hrají nějakou roli při předávání osobních údajů nebo v rámci určité kategorie předávání osobních údajů. Patří sem hodnocení národní legislativy i zásady profesionálního chování a bezpečnostní opatření, která jsou v každém z případů zavedena. Údaje se stávají anonymními, jakmile je již nelze spojit s konkrétní osobou nebo jakmile je jejich spojení s konkrétní osobou možné obnovit pouze s vynaložením neadekvátně velkého množství času, nákladů a práce. Citlivé údaje jsou osobní údaje, které se týkají rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdraví nebo sexuální orientace subjektu osobních údajů. Osobní údaje lze zařazovat do dalších kategorií, které vyžadují zvláštní ochranu, případně je možné obsah těchto kategorií údajů různě naplňovat podle zákonů jednotlivých národů. Obdobně je možné s údaji, které se týkají trestných činů, často nakládat pouze v souladu se zvláštními požadavky, které stanoví platné národní zákony. Za podmínek této politiky je subjektem údajů jakákoli fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů, s nimiž se nakládá. V některých zemích může být subjektem údajů i právnická osoba. Třetí osoba je každá osoba kromě příslušného subjektu údajů, kterou nelze přiřadit ke správci. Poskytovatelé, kteří osobní údaje zpracovávají za správce (viz článek IX), se z hlediska práva nepovažují za třetí osoby. 1 Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů; k dispozici na adrese Page 3 of 16 pages (profile + policy + annexes)

4 Za podmínek této politiky patří mezi třetí země všechny státy, které nejsou členy Evropské unie/ehp. Výjimku představují státy, u kterých Komise EU uznala úroveň ochrany osobních údajů za dostatečnou. Souhlas je právně závazný projev vůle poskytnutý dobrovolně, kterým subjekt údajů deklaruje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů se považuje za nezbytné, jestliže by právoplatného účelu nebo legitimního zájmu nebylo možné bez předmětných osobních údajů dosáhnout nebo jestliže by jich bylo možné dosáhnout pouze s vynaložením neadekvátně vysokých výdajů. EHP je hospodářský prostor připojený k EU, ke kterému patří i Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Osobní údaje jsou jakékoli informace o konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osoba se považuje za identifikovatelnou, jestliže je například na základě informací plynoucích z daných údajů ve spojení s dodatečnými vědomostmi možné zjistit vztah k dané osobě, a to i tehdy, jestliže jsou dané znalosti k dispozici pouze na základě shody okolností. Předávání je jakékoli prozrazení osobních údajů třetím osobám ze strany správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů je každá činnost provedená s pomocí i bez pomoci automatických postupů, která slouží ke shromažďování, ukládání, uspořádání, uchovávání, změně, přístupu, užívání, předávání, přenášení, šíření, spojování nebo obnově osobních údajů. Patří sem i zničení, vymazání nebo zablokování osobních údajů a médií, na kterých se osobní údaje uchovávají. Správce je právně samostatný subjekt v rámci skupiny Daimler, který v rámci svých obchodních činností inicioval předmětné opatření ohledně ochrany osobních údajů. III. Působnost politiky a její změny Tato politika se vztahuje na všechny společnosti skupiny Daimler, tj. na společnost Daimler AG a všechny její závislé dceřiné společnosti i spřízněné společnosti a jejich zaměstnance. V rámci podmínek této politiky je závislou dceřinou společností společnost, od které může Daimler AG přímo nebo nepřímo požadovat, aby politiku přijala na základě většinového podílu hlasů, většiny ve vedení společnosti nebo dohody. Tato politika se vztahuje na veškerá zpracování osobních údajů, která se týkají zákazníků a partnerů. Patří sem údaje o výhledech do budoucna, dodavatelích a akcionářích. Tato politika se vztahuje také na údaje, které se týkají právnických osob, a to v rozsahu, v jakém právní řád příslušného jednotlivého národa zahrnuje právnické osoby do působnosti práva o ochraně údajů. Page 4 of 16 pages (profile + policy + annexes)

5 Jednotlivé společnosti skupiny nejsou oprávněny přijímat předpisy, které se od této politiky odchylují. Tuto politiku smí měnit jen vedoucí pracovník pro koncernovou ochranu osobních údajů, a to pouze v souladu s postupem stanoveným pro změny firemních politik. Společnosti skupiny musí tyto zásady dodržovat v jejich aktuálním platném znění. Znění, které platilo v okamžiku zpracování osobních údajů, se uplatní pouze v případě, že znění následné má za následek méně výhodné postavení subjektu údajů. V případě, že by platné znění vypršelo a nenahradilo jej žádné znění nové, společnosti skupiny musejí dodržovat poslední platné znění této politiky, pokud jde o osobní údaje zpracované do daného okamžiku. IV. Platnost jednotlivých národních zákonů Tato politika ochrany údajů zákazníků a partnerů zahrnuje mezinárodně uznávaná pravidla ochrany osobních údajů, přitom ale nenahrazuje národní právní předpisy. Vztahuje se na všechny případy, pokud se nedostanš do rozporu s příslušným národním právním předpisem; kromě toho se národní právní předpis uplatní také tehdy, pokud stanoví náročnější požadavky. Národní právní předpis se uplatní v případě, že má za následek povinné odchýlení se od této politiky ochrany údajů zákazníků a partnerů nebo překračuje její působnost. Tato politika platí také v zemích, kde dosud nebyla přijala žádná odpovídající národní legislativa. Pokud jde o přeshraniční tok osobních údajů pocházejících z Evropské unie/ehp nebo ze zemí, které vyžadují odpovídající standard ochrany přeshraničních toků osobních údajů, strana dovážející osobní údaje musí při zpracování takových osobních údajů zaměstnanců splňovat národní legislativu platnou v zemi, odkud údaje pocházejí. To neplatí pro toky údajů v rámci Evropské unie/ehp ani pro přeshraniční toky údajů do zemí mimo EU/EHP, které Evropská komise prohlásila za země s dostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. Je nutné dodržet požadavky na oznámení vztahující se na zpracování osobních údajů, stanovené v jednotlivých národních právních předpisech. Každý právně samostatný subjekt v rámci skupiny Daimler musí prověřit, zda a v jakém rozsahu takové požadavky na oznámení existují. Při pochybnostech je k dispozici vedoucí pracovník pro koncernovou ochranu osobních údajů, který poskytne rady. V. Pravidla zpracování osobních údajů 1. Poctivost a zákonnost Při zpracování osobních údajů se musí chránit jednotlivá práva subjektů údajů. Osobní údaje se musí zpracovávat poctivě a v souladu s ustanoveními právních předpisů. 2. Omezení na konkrétní účel Osobní údaje lze zpracovávat pouze pro účely, pro které byly původně shromážděny. Následné změny účelu jsou možné pouze v omezeném rozsahu. K těmto změnám může dojít na základě smluvní dohody se subjektem údajů, souhlasu uděleného subjektem údajů nebo národní legislativy. 3. Transparentnost Subjekt údajů musí být informován o skutečnosti, že se s jeho osobními údaji nakládá. Je pravidlem, že osobní údaje se musí shromažďovat přímo od příslušného subjektu údajů. Při Page 5 of 16 pages (profile + policy + annexes)

6 shromažďování osobních údajů musí subjekt údajů buď znát, nebo být informován o následujícím: totožnost správce údajů; účel, pro který se osobní údaje zpracovávají; třetí osoby nebo kategorie třetích osob, kterým se osobní údaje případně mohou předat. Subjekt údajů by měl být informován o tom, že poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Směrnice ohledně informací, které se musejí subjektu údajů poskytnout v souvislosti s nakládáním s jeho osobními údaji, jsou uvedeny v korporátních standardech. Kromě směrnic uvedených v korporátních standardech může národní legislativa ukládat další nebo odlišné požadavky týkající se obsahu a rozsahu těchto informací. Dané požadavky mohou zahrnovat například informace o právu subjektu osobních údajů vznést námitky proti kontaktování pro marketingové a reklamní účely. 4. Šetření údajů Než se podnikne jakýkoli krok směřující ke zpracování osobních údajů, je třeba prověřit, zda a v jakém rozsahu je zpracování osobních údajů nutné k dosažení účelu, pro který se toto zpracování provádí. Pokud to daný účel dovoluje a pokud jsou související výdaje adekvátní sledovanému cíli, musí se použít anonymní nebo statistické údaje. Tato politika se nevztahuje na statistickou analýzu ani na studie založené na anonymních údajích. Osobní údaje se nesmí shromažďovat předem a uchovávat pro potenciální budoucí účely, pokud to nevyžadují jednotlivé národní právní předpisy. Osobní údaje, které již nejsou potřeba, by se měly vymazat v souladu s platnými požadavky na archivaci. 5. Faktická přesnost a aktuálnost údajů Osobní údaje musí být při uchování správné a aktuální. Je třeba přijmout vhodné kroky a zajistit, aby se nepřesné nebo neúplné údaje vymazaly, opravily nebo doplnily. 6. Citlivé údaje Citlivé údaje, které vyžadující zvláštní ochranu, je možné zpracovávat pouze za určitých podmínek. Zpracování těchto údajů musí být výslovně dovoleno nebo požadováno na základě platných národních právních předpisů nebo musí být nezbytné kvůli uplatnění, využití nebo ochraně právních nároků proti subjektu údajů. Subjekt údajů také může udělit svůj výslovný souhlas se zpracováním údajů. 7. Pravidlo přístupu jen k těm údajům, které jsou potřeba znát V rámci stále flexibilnější organizace společnosti je třeba zajistit, aby zaměstnanci měli přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují znát. Pravidlo přístupu jen k těm osobním údajům, které jsou potřeba znát, znamená, že zaměstnanci mohou mít přístup pouze k těm osobním informacím, které jsou vhodné pro daný typ a rozsah předmětného úkolu. To vyžaduje pečlivé rozdělení a oddělení, jakož i výkon funkcí a povinností. Page 6 of 16 pages (profile + policy + annexes)

7 8. Automatická individuální rozhodnutí Automatické zpracování osobních údajů, jehož cílem je vyhodnotit určité osobní stránky subjektu údajů (např. bonitu), musí splňovat zvláštní požadavky. Nesmí představovat jediné východisko pro rozhodnutí, která mají negativní dopad nebo vedou k významnému poškození subjektu údajů. Aby se předešlo nesprávným rozhodnutím, je třeba zajistit, aby zaměstnanec provedl test a kontrolu věrohodnosti. Kromě toho musí být subjekt údajů informován o skutečnosti, že probíhá proces automatického individuálního rozhodování a o jeho výsledcích, a musí dostat příležitost vyjádřit se. Musí se dodržet přísnější požadavky na automatická individuální rozhodnutí, stanovené v národní legislativě. VI. Zákonnost zpracování osobních údajů 1. Zpracování osobních údajů pro účely smluvního vztahu Osobní údaje subjektu údajů je možné zpracovávat výhradně pro účely plnění smlouvy. Patří sem i poradenské služby pro smluvního partnera po uzavření smlouvy v rozsahu, v jakém to odpovídá účelu smlouvy. Nepatří sem opatření přijímaná kvůli věrnosti zákazníků nebo pro reklamní účely. Před uzavřením smlouvy ve fázi přijímání smlouvy je zpracování osobních údajů dovoleno při sestavování námitek, přípravě objednávek nebo při plnění jakýchkoli jiných přání potenciálního klienta vedoucích k uzavření smlouvy (např. zkušební jízda). Ve fázi přijímání smlouvy je dovoleno kontaktovat potenciální klienty pomocí údajů, které poskytli. Je třeba dodržet jakákoli omezení, která mohou potenciální klienti stanovit. U dalších reklamních opatření se musí dodržet požadavky stanovené v článku VI.2. níže. 2. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely Zpracování osobních údajů pro reklamní účely je dovoleno, pokud je v souladu s účelem, pro který byly osobní údaje původně shromážděny. Jako součást komunikace se subjektem údajů by se od něj měl získat souhlas s použitím jeho údajů pro reklamní účely (viz článek VI.3.). Jestliže subjekt údajů vznese na společnost skupiny Daimler požadavek týkající se informací (např. požadavek na zaslání informací o produktu), zpracování údajů nezbytné kvůli odpovědi na daný požadavek je vždy dovoleno bez ohledu na to, zda byl souhlas získán. Jestliže má subjekt údajů námitky proti použití svých osobních údajů pro reklamní účely, nelze již tyto osobní údaje pro tyto účely dále používat. Kromě toho se musí dodržovat omezení ohledně užívání osobních údajů pro reklamní účely, která platí v některých zemích. Daná omezení se mohou týkat zejména propagace prostřednictvím u, telefonu a faxu. 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zpracování osobních údajů může probíhat na základě souhlasu získaného od subjektu údajů. Obdobně se na základě souhlasu uděleného subjektem údajů může změnit účel zpracování osobních údajů. Před udělením souhlasu musí být subjekt údajů informován tak, jak je stanoveno v článku V.3. těchto zásad. Kvůli zdokumentování účelů se prohlášení o souhlasu musí získat v písemné nebo elektronické formě. Za určitých okolností, např. během telefonických konzultací, je možné souhlas udělit ústně, přičemž v takovém případě se souhlas musí zdokumentovat. Musí se dodržet zvláštní požadavky na prohlášení o souhlasu, stanovené v národních právních předpisech. Page 7 of 16 pages (profile + policy + annexes)

8 4. Zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění Zpracování osobních údajů je také dovoleno tehdy, pokud se vyžaduje, požaduje nebo povoluje podle platných národních právních předpisů. Druh a rozsah zpracování osobních údajů musí být nezbytný pro právními předpisy dovolenou činnost spočívající ve zpracování osobních údajů a musí splňovat příslušná ustanovení právních předpisů. 5. Zpracování osobních údajů na základě legitimního zájmu Zpracování osobních údajů je možné provést také tehdy, pokud je nezbytné kvůli realizaci legitimního zájmu správce údajů nebo třetí osoby. Legitimní zájmy jsou obvykle právní (např. vymáhání splatných pohledávek) nebo obchodní povahy (např. zamezení porušení smlouvy). Osobní údaje se nesmí zpracovávat pro účely legitimního zájmu, pokud v jednotlivých případech existují důkazy o tom, že zájmy subjektu údajů zasluhují ochranu a že tyto zájmy mají přednost před zájmem sledovaným při zpracování daných osobních údajů. Tyto skutečnosti je třeba před jakýmkoli zpracováním osobních údajů prověřit. VII. Předávání osobních údajů U některých obchodních procesů je nezbytné předávat osobní údaje zákazníků nebo partnerů třetím stranám. Pokud tomu tak není na základě zákonné povinnosti, je třeba v každém případě prověřit, zda takové předání není v rozporu se zájmy subjektu údajů, které si zasluhují ochranu. Při předávání osobních údajů osobě mimo skupinu Daimler musí být splněny podmínky stanovené v článku VI. Pokud se příjemce nachází ve třetí zemi, musí zaručit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s touto politikou. To neplatí, pokud k předání osobních údajů dochází na základě zákonné povinnosti nebo jakékoli jiné dovolené právní povinnosti. Příjemce musí být smluvně zavázán k tomu, aby osobní údaje využíval jen pro stanovený účel. Osobní údaje se budou předávat státním institucím nebo úřadům v rozsahu, v jakém to v každém z případů vyžadují příslušná ustanovení právních předpisů. V případě, že osobní údaje společnostem skupiny Daimler předají třetí osoby, je třeba zajistit, aby se osobní údaje shromažďovaly právoplatně v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a aby využití těchto osobních údajů pro plánované činnosti spojené se zpracováním osobních údajů bylo dovolené. VIII. Předávání osobních údajů v rámci skupiny Pokud právně samostatný subjekt v rámci skupiny Daimler předá osobní údaje jiné společnosti v rámci skupiny, z právního hlediska tato skutečnost představuje předání osobních údajů třetí osobě. U předávání osobních údajů tohoto druhu musejí být zavedeny podmínky stanovené v článku VI. Pokud osobní údaje předá společnost skupiny se sídlem v Evropské unii/ehp společnosti skupiny se sídlem ve třetí zemi, jsou jak vedoucí pracovník pro korporátní ochranu osobních údajů, tak společnost importující osobní údaje povinni spolupracovat v případě jakéhokoli šetření ze strany příslušného dozorčího orgánu v zemi, kde má sídlo strana exportující osobní údaje, a dodržet jakákoli doporučení dozorčího orgánu ohledně zpracování poskytnutých osobních údajů. Page 8 of 16 pages (profile + policy + annexes)

9 Pokud subjekt údajů tvrdí, že společnost skupiny se sídlem ve třetí zemi, která importuje osobní údaje, porušila tuto politiku, společnost skupiny se sídlem v Evropské unii/ehp, která data exportuje, se zavazuje podpořit příslušný subjekt údajů, jehož osobní údaje byly shromážděny v Evropské unii/ehp, při zjišťování skutečností ohledně dané věci a také při uplatnění jeho práv v souladu s článkem XI. této politiky proti společnosti skupiny, která osobní údaje importuje. Kromě toho je subjekt údajů oprávněn uplatnit svá práva stanovená v článku XI. proti společnosti ze skupiny, která osobní údaje exportuje. Pokud osobní údaje předává společnost skupiny se sídlem v Evropské unii/ehs společnosti ze skupiny se sídlem ve třetí zemi, bude správce údajů, který osobní údaje poskytuje, odpovídat za jakákoli porušení této politiky, jichž se dopustí společnost skupiny se sídlem ve třetí zemi, pokud jde o subjekt údajů, jehož osobní údaje se shromažďují v Evropské unii/ehp, jako kdyby se porušení dopustil správce údajů, který osobní údaje poskytuje. Místně příslušný bude soud v místě sídla společnosti, která osobní údaje exportuje. IX. Zpracování osobních údajů v zastoupení Když se osobní údaje zpracovávají v zastoupení správce údajů, najímá se ke zpracování osobních údajů poskytovatel služby, který neodpovídá za související obchodní proces. V případě, že během zpracování osobních údajů v zastoupení dojde k prozrazení osobních údajů, zůstává správce i nadále odpovědný za zpracování osobních údajů. Jakékoli nároky subjektu údajů se musí uplatnit proti správci. Kromě toho se při zadávání zakázek musí uplatnit následující opatření: 1. Při výběru zpracovatele osobních údajů je třeba zajistit, aby kandidát byl schopen zaručit nezbytné technické a organizační požadavky a bezpečnostní opatření. Při výběru se zohlední kritéria stanovená vedoucím pracovníkem pro koncernovou ochranu osobních údajů. 2. Podmínky realizace zpracování osobních údajů v zastoupení musejí být stanoveny v písemné smlouvě, ve které se strany dohodnou na ochraně osobních údajů a na požadavcích na zabezpečení informací. Zejména je třeba určit, kdy zpracovatel může osobních údaje zpracovávat jen na základě pokynů správce. 3. Při sepisování smlouvy je třeba zohlednit firemní politiky. 4. Při jmenování poskytovatele služeb mimo Evropskou unii/ehp pro zpracování osobních údajů z Evropské unie/ehp musí poskytovatel služeb zaručit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s touto politikou, pokud plánuje zpracování osobních údajů ve třetí zemi. Obdobně se musí dodržet i srovnatelné předpisy stanovené v zákonech o ochraně osobních údajů jednotlivých národů. Kromě toho se při jmenování poskytovatelů služeb mimo Evropskou unii/ehp musí dodržet požadavky stanovené v článku VII. Page 9 of 16 pages (profile + policy + annexes)

10 X. Telekomunikace a internet Zpracování osobních údajů, které byly shromážděny výlučně prostřednictvím telekomunikace se subjektem údajů, včetně komunikace prostřednictvím internetu, se řídí příslušnými místními pokyny nebo příslušnými právními předpisy. Při navrhování webových stránek se musí dodržet koncernové standardy, které se týkají plnění právních povinností. XI. Práva subjektu údajů Každý subjekt údajů má následující práva. Uplatnění těchto práv bude řešit přímo zodpovědné oddělení. 1. Subjekt údajů může požadovat informace o tom, jaké osobní údaje se o něm uchovávají, jak byly tyto osobní údaje shromážděny a pro jaký účel. 2. Pokud se osobní údaje předávají třetím osobám, subjekt údajů musí být informován také o totožnosti příjemce nebo o kategorii příjemců. 3. Pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo neúplné, může subjekt údajů požadovat jejich opravu. 4. Subjekt údajů může požadovat vymazání svých osobních údajů, jestliže zpracování těchto osobních údajů nemá žádný právní podklad nebo jestliže se takový právní podklad na dané údaje již nevztahuje. Totéž platí, jestliže účel zpracování údajů zanikl nebo přestal platit z jiných důvodů. Musejí se dodržovat platné požadavky na archivaci. 5. Subjekt údajů může podat námitky proti použití svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu nebo průzkumu názorů. V takovém případě se přístup k těmto údajům musí zablokovat. 6. Subjekt údajů má obecně právo podat námitky proti zpracování svých údajů a tuto skutečnost je třeba zohlednit, jestliže má ochrana jeho zájmů přednost před zájmem správce údajů v konkrétní osobní situaci. To neplatí, jestliže se údaje mají zpracovat na základě zákonného ustanovení. XII. Důvěrnost zpracování osobních údajů S osobními údaji zákazníků a partnerů se nakládá jako s důvěrnými; jakékoli neoprávněné shromažďování, zpracování nebo užívání těchto osobních údajů ze strany zaměstnanců je zakázáno. Každé zpracování osobních údajů, které provede zaměstnanec, jenž k tomu nebyl oprávněn v rámci plnění svých dovolených úkolů, je neoprávněné. Zejména je zakázáno využívat osobní údaje pro soukromé nebo obchodní účely, sdělovat je neoprávněným osobám nebo je jakýmkoli jiným způsobem zpřístupňovat. Page 10 of 16 pages (profile + policy + annexes)

11 XIII. Zabezpečení při zpracování osobních údajů Zavedena jsou technická a organizační opatření, která zaručují bezpečnost osobních údajů. Tato opatření chrání osobní údaje před neoprávněným přístupem, nezákonným zpracováním nebo prozrazením a před náhodnou ztrátou, změnou nebo zničením. Týkají se zabezpečení osobních údajů, které si zasluhují ochranu, ať se zpracovávají elektronicky nebo ve formě dokumentů. Tato technická a organizační opatření tvoří součást jednotného plánu pro řízení bezpečnosti informací a průběžně se revidují podle technologického vývoje a organizačních změn. XIV. Povinnosti a sankce Správní rada a vedoucí pracovníci společností skupiny, kteří v každém jednotlivém případě odpovídají za činnosti spojené se zpracováním osobních údajů, jsou povinni zajistit splnění zákonných požadavků na ochranu osobních údajů a požadavků stanovených v těchto zásadách ohledně ochrany osobních údajů. Vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit zavedení takových organizačních, personálních a technických opatření, aby každé zpracování osobních údajů, které proběhne na jejich oddělení, bylo v souladu s předpisy a řádně zohledňovalo ochranu osobních údajů. Dodržování této politiky ochrany osobních údajů zákazníků a partnerů a platných zákonů o ochraně osobních údajů se kontroluje prostřednictvím běžných auditů ochrany osobních údajů. V mnoha zemích může nepatřičné zpracování osobních údajů nebo jiné porušení zákonů o ochraně osobních údajů vést k trestnímu stíhání a ke vzniku nároku na náhradu škody. Porušení, za která odpovídají jednotliví zaměstnanci, v zásadě podléhají pracovněprávním sankcím v souladu s platnými národními právními předpisy v dané zemi (viz politika o disciplinárních opatřeních). XV. Vedoucí pracovník pro koncernovou ochranu osobních údajů Vedoucí pracovník pro koncernovou ochranu osobních údajů, který je v rámci interní organizace nezávislý na služebních příkazech, kontroluje dodržování národních a mezinárodních předpisů o ochraně osobních údajů. Odpovídá za politiky o ochraně osobních údajů a dohlíží na jejich dodržování. Provádí kontroly a audity ochrany osobních údajů. Vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů jmenuje správní rada Daimler AG. Obchodní vedení nebo vedení závodu musí vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů informovat, že byl jmenován koordinátor ochrany osobních údajů. Z hlediska organizace a na základě souhlasu vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů může být také jmenován jeden koordinátor ochrany osobních údajů, který bude tuto funkci vykonávat v několika společnostech nebo závodech. Koordinátoři ochrany osobních údajů působí jako poradci pro otázky ochrany osobních údajů na pracovišti. Provádějí kontroly a jsou povinni zajistit, aby zaměstnanci byli seznámeni s obsahem politik o ochraně osobních údajů. Vedení předmětné společnosti je povinno podporovat vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů a koordinátory ochrany osobních údajů v rámci jejich činností. Page 11 of 16 pages (profile + policy + annexes)

12 Obchodní jednotky musejí koordinátory ochrany údajů informovat o všech nových činnostech, které zahrnují zpracování osobních údajů. Koordinátoři ochrany osobních údajů okamžitě vyrozumějí vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů o všech rizicích spojených s ochranou osobních údajů. Pokud se plánují činnosti spojené se zpracováním osobních údajů, které by mohly mít za následek konkrétní rizika pro osobní práva subjektů údajů, vedoucí pracovník pro koncernouvou ochranu osobních údajů se musí do každé činnosti spojené se zpracováním osobních údajů zapojit předem. To platí zejména pro citlivé údaje, které vyžadují zvláštní ochranu. Obchodní jednotky zajistí, aby jejich zaměstnanci byli patřičně proškoleni ohledně ochrany osobních údajů. Vedoucí pracovník pro koncernovou ochranu osobních údajů zajistí školicí nástroj dostupný na webu. V případě porušení ochrany osobních údajů nebo stížností spojených s ochranou osobních údajů jsou vedoucí pracovníci povinni okamžitě informovat zodpovědného koordinátora ochrany údajů nebo vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů. Kromě toho může vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů kdykoli kontaktovat kterýkoli subjekt údajů a informovat ho o svých obavách, požádat ho o informace nebo uplatnit stížnosti týkající se problémů s ochranou osobních údajů nebo se zabezpečením osobních údajů. Starosti a stížnosti se budou vyřizovat důvěrně, pokud se o důvěrnost požádá. Rozhodnutí přijatá vedoucím pracovníkem pro koncernovou ochranu osobních údajů za účelem nápravy porušení ochrany osobních údajů musí vedení příslušné společnosti respektovat. Kontaktní údaje na vedoucího pracovníka pro koncernovou ochranu osobních údajů a jeho zaměstnance jsou následující: Daimler AG, Chief Officer Corporate Data Protection, HPC 0624, D Stuttgart, tel.: +49 (0) ; fax: +49 (0) Intranet: Page 12 of 16 pages (profile + policy + annexes)

13 Optimization within Policy Project Policy Project regarding volume, structure and comprehensibility Komunikační dokument pro Politiku A 18.0 Politika ochrany osobních údajů zákazníků a partnerů Page 13 of 16 pages (profile + policy + annexes)

14 Účel politiky Kromě technického zabezpečení od nás zákazníci a partneři obecně očekávají, že s jejich údaji budeme nakládat opatrně. Nemůžeme s našimi zákazníky a partnery budovat dlouhodobé obchodní vztahy, pokud naše partnerství nebude založeno na důvěře. Daimler si je tohoto těžkého úkolu vědom a také bere na vědomí, že mezi jeho firemní povinnosti patří zodpovědné zpracování těchto údajů. Ve formě této Politiky Daimler přijímá stálý, celosvětově platný standard ochrany a zabezpečení údajů pro účely zpracování osobních údajů zákazníků a partnerů v souladu s celosvětově uznávanými pravidly. Cílová skupina Tato politika se vztahuje na všechny společnosti a zaměstnance Skupiny Daimler po celém světě. Týká se zejména těch zaměstnanců, kteří navrhují procesy a shromažďují, zpracovávají a užívají osobní údaje zákazníků a partnerů. Page 14 of 16 pages (profile + policy + annexes)

15 Hlavní témata politiky Při zpracování osobních údajů zákazníků a partnerů musí být chráněna osobní práva subjektů údajů. Proto tato Politika upravuje podmínky, za kterých je takové zpracování osobních údajů legitimní. To může být například za účelem řádného plnění smlouvy či na základě souhlasu daného subjektem údajů. Povšimněte si, prosím, také principů zpracování osobních údajů zákazníků a partnerů definovaných v této Politice, jako jsou poctivost a zákonnost, omezení zpracování na konkrétní účel, transparentnost a šetření údajů. Page 15 of 16 pages (profile + policy + annexes)

16 Změny oproti předchozí verzi - Schváleno Board of Management Daimler AG Platná od: Platná do: Požadavky na činnost Statutární orgány, jejich členové a vedoucí zaměstnanci společností Skupiny, kteří v jednotlivých případech nesou odpovědnost za aktivity zahrnující zpracování osobních údajů, jsou povinni zajistit dodržování právních požadavků na ochranu osobních údajů a požadavků této Politiky. Nicméně ochrana osobních údajů je stejnou měrou úkolem každého zaměstnance, který pracuje s osobními údaji, a vedení. Kontakt pro otázky týkající se obsahu Dr. Joachim Rieß (CDP, Tel. 0711/ ) Kde mohu najít více informací? Informace týkající se ochrany osobních údajů lze nalézt na intranetové stránce CDP: Page 16 of 16 pages (profile + policy + annexes)

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group

Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do problematiky ochrany dat 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Shromažďování dat 8 4. Citlivá osobní data a zvláštní kategorie osobních dat 11

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Ochrana údajů a zachování soukromí - Kodex chování společnosti DaimlerChrysler pro zákazníky/dodavatele

Ochrana údajů a zachování soukromí - Kodex chování společnosti DaimlerChrysler pro zákazníky/dodavatele Ochrana údajů a zachování soukromí - Kodex chování společnosti DaimlerChrysler pro zákazníky/dodavatele Naše motto: Špičkové automobily Špičkové služby Ochrana soukromí na špičkové úrovni Naše výzvy: Touhy

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

III. ROZSAH A PLATNOST

III. ROZSAH A PLATNOST Kodex ochrany osobních údajů v rámci koncernu Deutsche Telekom T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě Mgr. Michal Nulíček, LL.M. ROWAN LEGAL

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě Mgr. Michal Nulíček, LL.M. ROWAN LEGAL Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě Mgr. Michal Nulíček, LL.M. ROWAN LEGAL Plenární zasedání Raday vlády pro informační společnost, Praha, 9. 9. 2016 Působnost GDPR Nakládání

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Primární právní dokumenty Listina základních práv Evropské unie

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s. Data protection Aktuální stav připravované evropské legislativy ve věci osobních údajů na internetu a nejdůležitější otázky ovlivňující obsahové společnosti Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě

VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě VZTAH eidas K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb co bude znamenat nové nařízení GDPR pro elektronické transakce nejen ve veřejné správě JUDr. Josef Donát, LL.M. ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o. eidas a osobní

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01 I. Vymezení pojmů II. Zpracování osobních údajů a) osobním údajem (dále též jako OÚ ) se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ŘÍJEN 2009 O B S A H čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 čl. 2 VZTAH KE SPOLEČNOSTI... 3 čl. 3

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Astras, o. p. s. Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Poskytovatel sociální služby: Astras, o.p.s. Purkyňova 702/3 767 01 Kroměříž

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Představení služeb Konica Minolta GDPR

Představení služeb Konica Minolta GDPR Představení služeb Konica Minolta GDPR Praha 28. 6. 2017 Mgr. Karin Beňková, Mgr. Jiří Císek Co je to GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General data protection regulation) 25. 5. 2018 přímá

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 03. dubna 2012 1 Výroční zprávu

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2008 VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové 30. dubna 2009 Vzhledem k

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. Strana 1 z 5 OBSAH: ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STR. 3 ČLÁNEK II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE STR. 3 ČLÁNEK III. POSOUZENÍ REKLAMACE STR. 4 ČLÁNEK IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Ochrana osobních údajů v hotelech, lázních a nemocnicích

Ochrana osobních údajů v hotelech, lázních a nemocnicích Ochrana osobních údajů v hotelech, lázních a nemocnicích Připravil: GUBI computer systems s.r.o. Autor: Mgr. Marek Nawrath Poslední úprava: 6. října 2016 17. Listopadu č. 17,787 01 Šumperk tel. /fax: 583

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů )

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod a účel programu 4 2. Popis rámcových compliance dokumentů 4 3. Shrnutí oblastí compliance 5 4. Organizace compliance 7 5. Školení

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) FBMI Kladno Dagmar Brechlerová

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) FBMI Kladno Dagmar Brechlerová Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) FBMI Kladno Dagmar Brechlerová Důvody Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

1. Přijatá opatření Vnitropodnikové procesy

1. Přijatá opatření Vnitropodnikové procesy Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. předpis, který nahradí zákon o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. předpis, který nahradí zákon o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů předpis, který nahradí zákon o ochraně osobních údajů GDPR účinnost v květnu 2018 náhrada směrnice 95/46/ES regulace ochrany osobních údajů pro 21. století reakce

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více