COMPLIANCE MANUÁL. Daniel Melichar, Head of Compliance & AML

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMPLIANCE MANUÁL. Daniel Melichar, Head of Compliance & AML"

Transkript

1 COMPLIANCE MANUÁL Ev. číslo normy: A Datum účinnosti: Datum platnosti: Nahrazuje: A Compliance Manuál Určeno pro: Všechny zaměstnance banky Zpracovatel: Součinnost: Garant: Compliance: Security: Finance: Předkladatel: Daniel Melichar, Head of Compliance & AML Head of Internal Audit (SMRČKOVÁ Romana) Head of Business Operations (DOBEŠOVÁ Martina) Head of Support Services (WEINLICHOVÁ Gabriela) Head of Corporate and SE Risk (SEDLÁK Miroslav) Head of Workout (KASZPER Bogdan) Head of Legal & Regulatory (ONDRŮŠEK Čestmír) Head of Human Resources (ŠANDA Filip) Head of External / Internal Communication (PUCHALSKÝ Jakub) Head of Large Corporates (TUTASS Barbara) Head of Corporate Sales (ŠTĚTINA Václav) Head of Operational Risk (PRAIBIŠ David) Michael Tereba, Organisation & ICS Daniel Melichar, Head of Compliance & AML Radek Komanický, Head of Information Security Julius Aleva, Head of Taxes, Accounting Methodology & Controls Alexander Nagy, Head of Compliance & Security Schvalovatelé: TMC dne: , usnesení č. 008/14 Přílohy: č. 1 Bankovní tajemství zproštění povinnosti mlčenlivosti č. 2 Zasvěcené osoby č. 3 Katalog školení

2 Přehled souvisejících platných a účinných norem: RZB Group Compliance Manual Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Pracovní řád Organizační řád Spisový a skartační řád Systém vnitřních norem Řídící a kontrolní systém Internal Control System Policy Vyřizování stížností a reklamací Řízení mimořádných událostí Zabezpečení informačních povinností vůči institucím a veřejnosti Nákupní politika v RBCZ Outsourcing 2/28

3 Obsah: 1. Compliance Compliance manuál Činnost Compliance v Bance Monitoring právních předpisů Komunikace s Compliance & Security Hlášení incidentů a podezřelých obchodů Whistle-blowing linka Vzdělávání v oblasti Compliance & Security Nakládání s informacemi Bankovní tajemství Obsah bankovního tajemství Ochrana bankovního tajemství a povinnost mlčenlivosti Prolomení bankovního tajemství Postup poskytování informací jinak chráněných bankovním tajemstvím Ochrana osobních údajů Vymezení osobních údajů Zpracování osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Informování klienta o způsobu zpracování osobních údajů Vnitřní informace Znaky vnitřní informace Příklady vnitřní informace Zasvěcené osoby Povinnost oznámit vnitřní informaci Jednání zasvěcené osoby Oznamování obchodů se zvýšeným rizikem výskytu vnitřní informace Střet zájmů korporátní klienti Střety zájmů Opatření k omezení střetů zájmů Obecný zákaz střetu zájmů Dočasná omezení pomocí funkce Restricted List Osobní střety zájmů Blízké vztahy s dalšími osobami Jiná výdělečná činnost a podnikání Politické a společenské postoje a názory Osobní obchody s investičními nástroji Investiční nástroj a osobní obchod Zásady pro uzavírání osobních obchodů /28

4 4.4.3 Účty pro obchodování s investičními nástroji Osobní obchody s nemovitostmi (Real Estate Compliance) Povinnost zaměstnanců v právních záležitostech Korupce a uplácení Korupční jednání Banky a jejích zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k riziku korupce Dary, pozvání a jiné výhody Přijímání darů, pozvání a jiných výhod Poskytování darů, pozvání a jiných výhod Zvláštní pravidla pro styk s veřejnými činiteli Oznamovací povinnost zaměstnanců o darech a pozváních Podvodné jednání Přístup banky k řízení rizik podvodů Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k řízení rizik podvodů Prevence podvodů Detekce podvodů Vyšetřování podvodů Ověřování způsobilosti pro výkon práce Pro účely tohoto interního předpisu jsou definovány tyto pojmy: Banka C&S ČNB FAÚ HR IMDB KYC L&R NRKI RBI RZB ÚOOÚ ÚHOS Raiffeisenbank a.s. útvar Compliance & Security Česká národní bank Finanční analytický útvar Ministerstva financí útvar Human Resources Incident Management Database zásada Know your customer útvar Legal & Regulatory Nebankovní registr klientských údajů Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Úřad na ochranu osobních údajů Úřad na ochranu hospodářské soutěže 4/28

5 1. Compliance 1.1 Compliance manuál Compliance manuál je základní normou Banky v oblasti Compliance. Vedle skupinové direktivy GD RZB Group Compliance Manual a českého překladu Etického kodexu skupiny RZB, který je součástí této direktivy, je základním souborem pravidel s dopadem na všechny zaměstnance Banky pro oblast Compliance. Pokud je tento vnitřní předpis v rozporu s výše uvedeným skupinovým předpisem, má pravidlo stanovené touto normou přednost před obdobným pravidlem skupinového předpisu. Platí přitom, že taková situace nastává výjimečně. Compliance manuál, neobsahuje detailní popis činnosti útvaru Compliance (tento je součástí zvláštní vnitřní normy) a je orientován výhradně na uživatele, tzn., zabývá se pouze pravidly ovlivňujícími chování a postavení jednotlivých skupin zaměstnanců Banky. Pravidla popsaná ve výše uvedených normách jsou podstatnou součástí řídícího a kontrolního systému Banky. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování vnitřních norem vztahujících k výkonu jeho pracovní náplně a plnění pracovních úkolů. 1.2 Činnost Compliance v Bance Smyslem činnosti Compliance je zajistit soulad všech činností Banky s relevantními právními předpisy a skupinovými normami v oblasti Compliance. Compliance je součástí systému řízení rizik, když se podílí zejména na řízení operačních a reputačních rizik. Compliance svou činností přispívá k řízení a eliminaci rizik finančních sankcí (pokut), finančních ztrát pramenících z obchodů provedených v rozporu s relevantní legislativou a ztrát utrpěných poškozením dobré pověsti Banky. Cílem Compliance je pomocí preventivních, průběžných a následných opatření organizační a technické povahy zajistit dodržování pravidel vyplývajících z právních a skupinových předpisů při poskytování bankovních služeb. Pro zajištění plnění těchto cílů vykonává Compliance své funkce samostatně a nezávisle. Z výkonu svých funkcí je odpovědný představenstvu Banky. Pracovníci útvaru C&S se nemohou podílet na realizaci žádných obchodních transakcí nebo přímém poskytování bankovních služeb. Pokud není stanoveno v jednotlivých případech jinak, C&S nemá výkonnou pravomoc a neposkytuje obchodním útvarům banky přímou podporu při uzavírání bankovních obchodů. Typickou rolí Compliance je poskytovat včasnou výstrahu před hrozícími riziky a dostatek informací pro objektivní rozhodování výkonným útvarům Banky tak, aby rizika, která jsou předmětem zájmu Compliance byla řádně zhodnocena a eliminována. 5/28

6 Součástí činnosti Compliance & Security je i prevence, detekce a vyšetřování podvodů včetně ověřování způsobilosti pro výkon práce uchazečů o zaměstnání v Bance a zaměstnanců banky.pracovníci C&S nebo jimi pověření pracovníci mají v rámci své působnosti právo přístupu a prohlídky všech prostor Banky, informačních systémů a jakékoliv evidence nebo dokumentů Banky. Stejně tak mají právo žádat informace a vysvětlení od všech zaměstnanců Banky a tito jsou povinni jim poskytnout potřebnou součinnost. Podrobnější vymezení činnosti Compliance je součástí zvláštního vnitřního předpisu. 1.3 Monitoring právních předpisů Compliance & Security vykonává v rámci úsilí o shodu činnosti Banky s relevantními právními předpisy monitoring nových právních předpisů. Jde především o monitoring nových zákonů, předpisů nižší právní síly (vyhlášek, opatření, úředních sdělení atp.), stejně tak jako monitoring předpisů Evropského práva. Základní znaky tohoto procesu jsou: 1. C&S je odpovědné za to, že identifikuje změnu v právních předpisech s dostatečným předstihem. 2. C&S rámcově identifikuje dopad do jednotlivých oblastí činnosti Banky a určí osoby, které jsou v rámci Banky odpovědné za příslušný produkt, proces nebo oblast (obvykle vlastníci procesů, metodici atp.) 3. C&S informuje identifikované osoby o změně a termínu, do kdy je třeba přizpůsobit dotčenou oblast. Identifikované osoby jsou odpovědné za provedení odpovídajících změn v rámci produktu, procesu nebo oblasti, za níž odpovídají. Tato odpovědnost zahrnuje i provedení analýzy dopadů změny právního předpisu. 4. Osoby odpovědné za implementaci změny si v případě potřeby pro provedení analýzy změny nebo pro implementaci dopadů vyžádají součinnost Legal & Regulatory nebo C&S. Osoby odpovědné v rámci Banky za produkt, proces nebo oblast činnosti odpovídají za shodu tohoto s relevantními právními předpisy. Legal & Regulatory, resp. Compliance & Security tyto osoby podporuje v úsilí o zajištění této shody popsanými činnostmi. C&S monitoruje a identifikuje v rámci připomínkového řízení schvalování interních norem zásadní nedostatky při výkonu této povinnosti. 1.4 Komunikace s Compliance & Security S Compliance & Security je možno komunikovat prostřednictvím: prostřednictvím elektronické databáze IMDB v prostředí Lotus Notes prostřednictvím elektronické pošty s využitím sběrné adresy Compliance RB osobního, ového nebo telefonického kontaktu prostřednictvím telefonní linky Whistle Blowing Line Hlášení incidentů a podezřelých obchodů Každý zaměstnanec Banky má povinnost neprodleně ohlásit jakoukoliv mimořádnou událost nebo podezření na událost, kdy Bance vznikla či hrozí újma v důsledku nepřiměřenosti či selhání 6/28

7 interního procesu, lidského selhání, selhání systémů nebo vnějších událostí. Zaměstnanec je povinen událost ohlásit ve všech případech, bez ohledu na to, zda je identifikované riziko v oblasti, za kterou zaměstnanec zodpovídá či nikoliv. Zaměstnanec Banky mimořádnou událost hlásí zadáním nového incidentu do databáze správy incidentů Incident Management Database (IMDB). V případech ohrožujících život a zdraví osob, a v případech ohrožení majetku klientů, banky nebo třetích osob, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, informuje o mimořádné události útvar C&S též osobně, telefonicky nebo em. Pokud tak zaměstnanec neučiní, může to být považováno za porušení jeho pracovních povinností. V případě hlášení obchodů, u nichž existuje podezření na praní špinavých peněz nebo skutečností, které by mohly podezřelému obchodu nasvědčovat, postupují zaměstnanci dle vnitřního předpisu Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podezřelý obchod je v takovém případě zpravidla rovněž hlášen prostřednictvím IMDB jako incident C&S Praní špinavých peněz. Všichni zaměstnanci jsou povinni při řešení incidentů nebo podezřelých obchodů spolupracovat s útvary Operational Risk a C&S. Detailní postupy pro řešení mimořádných událostí stanoví vnitřní předpis Řízení mimořádných událostí Whistle-blowing linka Whistle-blowing je mezinárodní program skupiny RBI, určený primárně zaměstnancům skupiny RBI a který je určen k nahlášení porušení Compliance manuálu, Etického kodexu nebo jiných vnitřních předpisů Banky, právních předpisů nebo jiného neetického nebo podezřelého chování nebo stavu. Kdokoliv může prostřednictvím Whistle Blowing telefonní linky i anonymně nahlásit případy týkající se především následujících oblastí: Porušení jakéhokoliv pravidla stanoveného Compliance manuálem nebo jiným vnitřním předpisem Banky Porušení právního předpisu Obtěžování na pracovišti Podezření na korupční jednání a braní nebo poskytování úplatků Praní špinavých peněz a porušování mezinárodních finančních sankcí Podvody Zneužití trhu a vnitřní obchodování (Market Abuse and Insider Traiding) Střety zájmů Porušení dodržování obchodních pravidel Případ je možno nahlásit z České republiky na telefonu , a to i anonymně. Komunikace na tomto telefonním čísle probíhá v jazyce, který si volající zvolí (včetně českého, slovenského, anglického nebo německého jazyka). Volající je na počátku hovoru vyzván k hláskování názvu společnosti, které se podání týká. Poté si může vyžádat tlumočníka do jazyka, který preferuje. 7/28

8 Podání na této telefonní lince jsou řešeny mimo strukturu Banky přímo příslušným útvarem RBI. Volající si může vyžádat zpětnou vazbu ke svému podání. 2. Vzdělávání v oblasti Compliance & Security C&S ve spolupráci s HR zajišťuje vzdělávání v oblastech řízení rizik podvodů, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a ostatních témat Compliance. HR odpovídá za řízení plánu vzdělávání a průběžně vyhodnocuje jeho efektivitu. Vzdělávání se realizuje na základě ročně stanoveného plánu a vychází z katalogu školení a tematických oblastí zachycených v příloze č. 3. Zaměstnanci, kteří jsou určeni na školení označená jako povinná, jsou povinni tato školení v daném roce absolvovat. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za řádné plnění stanovených školení svými podřízenými. Řádné splnění této povinnosti může být podmínkou výplaty odměn nebo bonusů. 3. Nakládání s informacemi Tato kapitola se zabývá ochranou informací, které Banka zpracovává. Jde především o informace, které jsou chráněny bankovním tajemstvím (a související povinností mlčenlivosti) a zákonem na ochranu osobních údajů fyzických osob, které se dostávají do styku s Bankou. Tato část neřeší ukládání, úschovu a vyřazování písemností, které je upraveno samostatně jiným vnitřním předpisem. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v rámci výkonu své pracovní činnosti, ledaže jim zvláštní předpis ukládá opačnou povinnost. Pokud není vnitřním předpisem v jednotlivých případech stanoveno jinak, zaměstnanci nejsou oprávnění bez předchozího souhlasu útvaru Legal & Regulatory komunikovat s regulatorními orgány, orgány veřejné správy či veřejné moci (včetně Policie ČR) nebo jinými institucemi (např. ratingovými agenturami). Rovněž tak není dovoleno bez souhlasu Internal / External Communication komunikovat s médii. Zejména se zaměstnancům zakazuje bez souhlasu útvaru Legal & Regulatory nebo bez výslovného určení komunikovat s ČNB, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Finančním arbitrem České republiky, Ministerstvem financí atp. Informace o vnitřních záležitostech Banky, zejména informace o organizaci Banky, postupech schvalování v rámci banky nebo způsobech hodnocení klienta, nesmějí být poskytovány třetím osobám nad rámec obecně známých skutečností, pokud tak není stanoveno zvláštním předpisem. Totéž platí o kontaktních údajích zaměstnanců Banky, pokud tak není činěno se souhlasem subjektu těchto údajů. Informace o stavu nebo činnosti Banky, byť by jejich ochrana nebyla zajištěna bankovním tajemstvím nebo pravidly pro ochranu osobních údajů, mohou být využity pro vědecké, 8/28

9 pedagogické nebo studijní účely pouze poté, co je takové využití schváleno manažery, v jejichž působnosti dané informace vznikají nebo je s nimi nakládáno. Souhlas s takovým využitím může být udělen pouze poté, kdy se k takovému nakládání vyslovilo C&S. Toto se týká zejména využití informací Banky a o Bance či jejich obchodech, klientech a podobně pro potřeby vzdělávacích prezentací, diplomových nebo obdobných prací atp. 3.1 Bankovní tajemství Obsah bankovního tajemství Institut bankovního tajemství je upraven zákonem o bankách jako základní nástroj ochrany informací, které banka získává o svých klientech před jejich zneužitím nebo únikem ke třetím osobám. Jde o tradiční bankovní nástroj, jehož přísné dodržování představuje nezbytnou podmínku úspěšného podnikání Banky a který podstatnou měrou přispívá k vytváření důvěryhodnosti a solidnosti Banky. Jako takovému mu musí být věnována mimořádná pozornost. Narušení bankovního tajemství je vždy vážným rizikem pro banku a ohrožením reputace banky. Porušení bankovního tajemství a povinnosti mlčenlivosti, jak je uvedeno dále, se považuje za hrubé porušení pracovních povinností zaměstnance. Prolomením bankovního tajemství zásadně není postup předávání chráněných údajů mezi zaměstnanci Banky. Povinnost ochrany bankovního tajemství a mlčenlivosti ovšem může být ohrožena tím, že údaje z informačních systémů Banky či jiné dokumenty jsou předávány v rámci Banky zaměstnancům, kteří uvedené údaje bezprostředně nepotřebují k výkonu své činnosti. Proto je takový postup zakázán a zaměstnanec je povinen se před předáním informací v rámci Banky přiměřeně ubezpečit o tom, že informace nepředává mimo okruh osob, které jsou s takovými informacemi oprávněni nakládat. Bankovní tajemství se vztahuje na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank, především pak na ochranu informací o stavech aktivních a pasivních obchodů, které klient s bankou uzavírá. Předmětem bankovního tajemství jsou zásadně všechny skutečnosti, okolnosti, údaje a informace o klientu a jeho obchodech (dále též jen chráněné údaje ). Nárok na ochranu údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství, mají všichni klienti Banky. Pod pojmem klient je třeba v této souvislosti chápat jak fyzickou, tak i právnickou osobu, která je s Bankou v obchodním spojení. Chráněnými údaji o určitém klientovi jsou zejména: údaj, zda má klient u Banky otevřen účet, kdy a kým byl otevřen, číslo tohoto účtu, počet účtů klienta u Banky, obchodní jméno, IČ, adresa či sídlo klienta apod. údaje o tom, kdo má dispoziční a podpisové oprávnění k účtu otevřenému klientem údaje o bankovních službách poskytnutých klientovi (např. údaje o prováděném hotovostním i bezhotovostním platebním styku, o dokumentárním inkasu, úvěrech poskytnutých klientovi apod.) údaje o pohybech a stavech na účtech klientů údaje o ekonomické situaci klienta. 9/28

10 3.1.2 Ochrana bankovního tajemství a povinnost mlčenlivosti Primárním prvkem ochrany bankovního tajemství je systémová ochrana chráněných údajů prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, respektující princip need to know, tedy zpřístupnění údajů pouze vymezenému, minimálně nezbytnému okruhu osob (pracovníků Banky). Neaktivní údaje jsou systémově znepřístupňovány, resp. je omezen okruh osob, kterým jsou tyto informace přístupné. Všichni zaměstnanci jsou povinni v informačních systémech Banky vyhledávat pouze informace, které bezprostředně souvisejí s výkonem jejich činnosti a které k výkonu této činnosti nezbytně potřebují. Vyhledávání, zobrazování či další využívání informací pro jiné účely než je výše uvedeno, je zakázáno. Pořizování tisků, kopií elektronických souborů nebo listinných dokumentů, ručních opisů nebo fotokopií zobrazených obrazovek je zakázáno, pokud není určeno k pracovním účelům. Všichni zaměstnanci Banky, jakož i členové dozorčí rady, jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů Banky a jejích klientů. Tato povinnost se vztahuje i na třetí osoby, které vykonávají činnost pro Banku (externí poradci, obchodní zástupci, auditoři, osoby konající práce mimo pracovní poměr). Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu s Bankou. Povinnosti mlčenlivosti mohou být osoby výše uvedené zbaveny ve vymezených případech pouze rozhodnutím představenstva Banky. Pro tento účel představenstvo Banky stanovuje tzv. generální zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost, uvedenou v příloze č. 1, spolu s některými dalšími omezeními pro jednotlivé případy poskytnutí informace, která je jinak předmětem bankovního tajemství. Představenstvo může zaměstnance zprostit povinnosti mlčenlivosti rovněž ad hoc. V případě pochybností je třeba aplikaci povinnosti zachovávat mlčenlivost konzultovat s C&S Prolomení bankovního tajemství Chráněné údaje Banka poskytne za definovaných podmínek zásadně pouze: osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu, a to i zahraničním osobám vykonávajícím dohled při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí klientovi - majiteli účtu a osobám s dispozičním oprávněním k účtu dědicům klienta, kteří Bance předloží pravomocné rozhodnutí soudu o ukončení dědického řízení a o tom, že jsou dědici pohledávek klienta za Bankou jiným osobám v případě, že klient pro takový případ písemně vysloví souhlas s poskytnutím chráněných informací, včetně rozsahu a adresátů takového sdělení osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice Bance utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení podle občanského zákoníku osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce soudu pro účely občanského soudního řízení 10/28

11 orgánu činnému v trestním řízení správci daně Finančnímu arbitru České republiky ve sporu navrhovatele proti Bance orgánům sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, orgánům sociálního zabezpečení nebo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností nebo pověřeným obecním úřadům ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení nebo orgánům státní sociální podpory, ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory zdravotním pojišťovnám ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění soudním exekutorům Úřadu práce Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra při provádění bezpečnostního řízení bankám, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není bankou, za účelem informování se o bonitě a důvěryhodnosti klientů Poskytování chráněných údajů ve výše uvedených případech je obvykle předmětem detailních pravidel. Rovněž tak je zpravidla omezen rozsah poskytnutých chráněných údajů jednotlivým osobám nebo je tento rozsah omezen v důsledku existence dalších relevantních skutečností. Výše uvedený výčet musí být v tomto smyslu chápán pouze jako informativní. Zaměstnancům Banky se z tohoto důvodu zakazuje poskytovat chráněné údaje s odvoláním na tento výčet, ledaže jim to umožňuje zvláštní vnitřní předpis Banky nebo příloha č. 1 tohoto předpisu. V pochybnostech je třeba vždy konzultovat C&S, před poskytnutím chráněného údaje Postup poskytování informací jinak chráněných bankovním tajemstvím Pokud je Banka oprávněna poskytnout jednotlivé informace, které jsou jinak předmětem bankovního tajemství a její zaměstnanci jsou pro takový případ zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost, platí pro tento proces následující obecná pravidla, pokud není v jednotlivých případech vnitřním předpisem stanoveno jinak. Informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, se sdělují oprávněným osobám bez souhlasu klienta pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Zaměstnanec, který obdrží žádost o sdělení informací, které jsou předmětem bankovního tajemství, je povinen ji posoudit dle obsahu a není-li oprávněn se jí ve své kompetenci zabývat, neprodleně žádost postoupí věcně příslušnému útvaru. Zaměstnanec, který je oprávněn se žádostí o sdělení informace zabývat, zkontroluje formální náležitosti žádosti, úplnost a autenticitu, především pak tyto znaky: žádost má vždy písemnou formu nebo je Bance doručena datovou schránkou žádost je podepsaná oprávněnou osobou jednající jménem příslušného orgánu či instituce z žádosti je jednoznačně zřejmé, že je určena Bance z žádosti je jednoznačně zřejmé, které osoby, věci nebo skutečnosti se týká 11/28

12 V případě pochybností zaměstnanec pravost žádosti a totožnost podepsaných osob telefonicky nebo osobně ověří u domnělého odesilatele žádosti. Zaměstnanec dále ověří shodu identifikačních údajů osob, uvedených v žádosti nebo jiné žadatelem poskytnuté dokumentaci s údaji, kterými disponuje Banka. Je-li žádost neúplná či neurčitá, požádá vhodným způsobem žadatele o její doplnění. Zaměstnanec dále ověří oprávněnost žádosti, tzn., zdali je v daném případě možno poskytnout požadovanou informaci. V případě pochybností se obrátí na C&S a postupuje v souladu s obdrženými pokyny. Stejně tak postupuje v případě pochybností o autenticitě žádosti. Za podání zprávy soudu pro účely občanského soudního řízení Banka může požadovat úhradu věcných nákladů v souladu se Sazebníkem odměn a náhrad. 3.2 Ochrana osobních údajů Banka je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění správcem osobních údajů. Z tohoto faktu jí při nakládání s osobními údaji vyplývá řada povinností Vymezení osobních údajů Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se fyzické osoby, jestliže lze tuto osobu na základě údajů přímo nebo nepřímo identifikovat. Osobním údajem je např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, fotografie osoby, hlasový záznam osoby, ová adresa, pokud obsahuje celé jméno fyzické osoby atp. Jako citlivé osobní údaje, kterým náleží zvýšená míra ochrany oproti ostatním osobním údajům, jsou označovány údaje, které jsou vzhledem ke své povaze náchylnější ke zneužití a jejichž eventuální zneužití může jejich subjekt považovat za zvlášť nežádoucí. Jde např. o osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě subjektu údajů nebo jakýkoli biometrický nebo genetický údaj Zpracování osobních údajů Zpracováním osobních údajů je prakticky jakékoliv systematické nakládání s osobními údaji, zejména pak shromažďování, zpřístupňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění, kombinování, blokování a likvidace osobních údajů. Banka zpracovává osobní údaje za těmito účely: zpracování nezbytné pro dodržení právních povinností Banky, plnění smlouvy s fyzickou osobou, jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh fyzické osoby, ochrany práv a právem chráněných zájmů Banky (např. řízení rizik), včetně zpracování osobních údajů o zaměstnancích Banky nebo uchazečích o zaměstnání v Bance, případně o třetích osobách, nabízení obchodu nebo služeb fyzickým osobám, v rámci získaných souhlasů od subjektů údajů (fyzických osob), 12/28

13 jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Banka je povinna dodržovat tyto zásady pro zpracování osobních údajů: stanovit účel (k němuž mají být osobní údaje zpracovány), prostředky a způsob zpracování osobních údajů, zpracovávat pouze přesné osobní údaje, a pokud zjistí, že osobní údaje nejsou přesné, pak je musí aktualizovat, zpracovávat pouze osobní údaje získané v souladu se zákonem, shromažďovat osobní údaje pouze odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování; Po uplynutí této doby musí být příslušné údaje odstraněny, přijímat taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. vzdělávat zaměstnance banky v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany Souhlas se zpracováním osobních údajů Zpracování osobních údajů bez souhlasu fyzické osoby je možné v tom případě, že tak Bance nařizuje nebo umožňuje zákon, případně jiný právní předpis. Je tomu tak např. pro účely uskutečnění bankovních obchodů bez nepřiměřených věcných rizik pro Banku nebo v případě předávání a využívání informací z Bankovního registru klientských informací (BRKI). Za účelem nabízení obchodu a služeb může Banka využít i bez souhlasu osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresu, pokud byly tyto údaje získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností Banky. Tyto údaje však nesmí Banka dál bez souhlasu zpracovávat. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Naproti tomu pro určité zpracování dalších osobních údajů je třeba výslovného souhlasu fyzické osoby (např. klienta), bez tohoto souhlasu nemůže Banka informace o této osobě zpracovávat ani jinak využívat. Jde především o tyto činnosti: oslovování fyzických osob z marketingových důvodů, tzn. nabídkou produktů a služeb nebo ověřování kvality poskytnutých služeb získání informace ze společné negativní databáze členů sdružení SOLUS o fyzické osobě a předání osobních údajů v případě prodlení dlužníka do této databáze souhlas s reportováním do registrů SOLUS a NRKI souhlas s některými způsoby komunikace vůči fyzické osobě (elektronické komunikační kanály) souhlas pro některé způsoby zpracování rodného čísla a pro pořízení kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu Souhlas, který fyzická osoba v takovém případě musí udělit, je zásadně odvolatelný. V omezeném rozsahu lze zpracovávat osobní údaje osob, které byly poskytnuty před uzavřením smluvního vztahu pro potřeby jednání o uzavření smluvního vztahu. Pro tyto osobní údaje platí, 13/28

14 že údaje mohou být uchovávány pouze po dobu platnosti nabídky nebo probíhajícího jednání, případně ještě po dobu nejvýše tři měsíce, pokud je to nezbytné pro identifikaci subjektu v souvislosti se zamezením dvojího oslovení téže osoby Bankou. Po uplynutí této doby musí být osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje jiný titul k jejich zpracování (uchovávání). Se souhlasem subjektu osobních údajů Banka zpracovává a ověřuje také osobní údaje o uchazečích o zaměstnání, případně o zaměstnancích Banky nad rámec zákonného zmocnění. Obdobně pak také zpracovává osobní údaje o osobách, které pro Banku vykonávají činnosti v rámci obchodněprávních vztahů Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Pokud klient písemně vyjádří svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, relevantní zaměstnanec Banky zadá požadavek do Požadavkové databáze Produkt/Proces - Přímé bankovnictví - Transakční systém - Marketingový nesouhlas Informování klienta o způsobu zpracování osobních údajů Banka je povinna poučit fyzickou osobu, jejíž osobní údaje hodlá zpracovávat, o tom, jakým způsobem osobní údaje zpracovává a jaká jsou související práva a povinnosti fyzické osoby a Banky. Toto poučení se jeho adresátům komunikuje jednak prostřednictvím uveřejnění v provozních prostorách Banky, osobní komunikací pracovníky Banky a jako součást návrhu smluvních dokumentů, případně též jinými vhodnými kanály. Text poučení je součástí smluvní dokumentace (vzorových smluv). Poučení je pouze rámcovou informací a klient, resp. jiná fyzická osoba, má dále v konkrétních případech právo na poskytnutí detailnější informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů v jednotlivých případech. Informování fyzické osoby v úplném rozsahu se děje na jeho žádost individuálně. Žádost je v takovém případě třeba směřovat jako stížnost/reklamaci na útvar HO Integrated Back Office. Podání informace může být zpoplatněno podle Sazebníku odměn a náhrad. 3.3 Vnitřní informace Tato část stanoví základní pravidla pro identifikaci a nakládání s vnitřními informacemi, které mohou být získány v souvislosti s činností Banky. Pojem vnitřní informace souvisí s ochranou finančního trhu proti různým formám zneužití, jako je zejména obchodování s využitím vnitřní informace, a jako takové se úzce váže k oblasti poskytování investičních služeb Bankou Znaky vnitřní informace Vnitřní informací se rozumí přesná informace, o o tzn. taková, jejímž obsahem je souhrn okolností nebo událostí, které nastaly, nebo které lze v budoucnu důvodně očekávat a je natolik určitá, že na jejím základě lze učinit závěr o možném vlivu těchto okolností nebo událostí na kurz, jinou cenu nebo výnos příslušného finančního nástroje nebo od něho odvozeného derivátu 14/28

15 která se přímo nebo nepřímo týká o o o investičního nástroje nebo jiného finančního nástroje, který byl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie nebo o jehož přijetí k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie bylo požádáno (dále jen "finanční nástroj") nebo jehož hodnota se od takového nástroje odvozuje emitenta takových finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu, např. taková informace, kde v souladu s obvyklou praxí obchodování na trhu lze očekávat, že by byla emitentem nebo jinou osobou sdělena, nebo je účastníkům trhu obvykle k dispozici, nebo je běžně uveřejňována podle právních předpisů, pravidel organizátora trhu, smluvních závazků nebo zvyklostí vztahujících se k trhu, na kterém se obchoduje s finančním nástrojem pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté, co by se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje. o tzn. informace, o které lze předpokládat, že by ji rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování Vnitřní informací může být často informace splňující znaky podle předchozího odstavce, sdělená zákazníkem při předávání pokynu k poskytnutí investiční služby. V takovém případě půjde zpravidla o vnitřní informaci o jiném subjektu než je Banka. V rámci činnosti Banky však přirozeně vznikají a v organizační struktuře a procesech se vyskytují vnitřní informace o samotné Bance. Jde zejména o dosud nepublikované strategické informace o obchodním směřování Banky a pak o již zpracované, ovšem nikoliv publikované hospodářské výsledky, obvykle v bezprostřední časové blízkosti termínu jejich uveřejnění Příklady vnitřní informace Vnitřní informací mohou být například tyto informace: připravovaná opatření týkající se základního kapitálu emitenta (včetně jeho změn), veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, uzavírání smluv o jednání ve shodě nebo výkonu hlasovacích práv, povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti, ovládací smlouvy, fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, likvidace, prodej podniku nebo části podniku, přerušení hlavní obchodní činnosti nebo zahájení nové hlavní obchodní činnosti, akvizice nebo prodej významných obchodních podílů, připravované snížení základního kapitálu, 15/28

16 předčasné splácení dluhopisů, významné změny finanční situace nebo likvidity, značné mimořádné výdaje nebo výnosy, uzavření, změny, doplňky a ukončení zvlášť významných smluvních vztahů (včetně smluv o spolupráci, úvěrových smluv a pojistného krytí), významné vynálezy; udělení významných patentů nebo licencí, probíhající soudní spory vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou vadami produkce nebo škodu na životním prostředí, právní spory a řízení o porušení pravidel v hospodářské soutěži, které mají potenciálně zásadní vliv na finanční situaci a pověst stran, změny v klíčových funkcích společnosti, změny ratingu, změny ve výplatě dividend, podstatné změny akcionářské struktury, informace o cenové a tržní regulaci Zasvěcené osoby Zasvěcenou osobou se stává osoba, která získá vnitřní informaci v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce, plněním jiných povinností nebo rovněž nahodile bez úmyslu tuto informaci získat a bez spojitosti se svým zaměstnáním. Zasvěcenou osobou se rovněž stane ten, kdo vnitřní informaci získá protiprávně Povinnost oznámit vnitřní informaci Každý zaměstnanec Banky je povinen bez zbytečného odkladu informovat C&S o získání vnitřní informace, jejím obsahu a okolnostech, za kterých ji získal. Toto se týká jak vnitřních informací o Bance, tak vnitřních informací o třetích osobách. Každý zaměstnanec Banky oznámí C&S rovněž i podezření na výskyt vnitřní informace, aniž by s určitostí znal všechny okolnosti výskytu informace nebo všechny vlastnosti informace, a rovněž i případy, kdy má jen podezření, že by mohlo jít o vnitřní informaci. Oznamovací povinnost podle předchozího odstavce neplatí pro zaměstnance zahrnuté trvale mezi zasvěcené osoby skupina A Informace o Bance podle přílohy č. 2 tohoto předpisu v souvislosti s rutinně se vyskytujícími vnitřními informacemi o Bance (např. hospodářskými výsledky Banky před jejich zveřejněním), pokud je s ohledem na jejich pracovní zařazení obvyklé, že takovou vnitřní informaci získali. Oznámení se provádí prostřednictvím databáze IMDB (Lotus Notes) Incident C&S / Informace nebo prostřednictvím u Compliance RB. Zaměstnanec je povinen oznámit vnitřní informaci i v případě pochybností o tom, zda jde či nejde o vnitřní informaci. Každý zaměstnanec Banky je povinen se řídit pokyny, které jim v souvislosti s oznámenou relevantní informací nebo při jinak zjištěném výskytu vnitřní informace C&S udělí. 16/28

17 3.3.5 Jednání zasvěcené osoby Osoba, která získala vnitřní informaci (zasvěcená osoba): nesmí využít vnitřní informaci tím, že na svůj účet nebo na účet třetí osoby přímo či nepřímo nabude nebo zcizí finanční nástroj, jehož se vnitřní informace týká, nebo se o jeho nabytí či zcizení pokusí o to neplatí, jestliže zasvěcená osoba plní svůj závazek ze smlouvy uzavřené před získáním vnitřní informace, nesmí přímo nebo nepřímo učinit jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje, kterého se vnitřní informace týká, musí zachovávat mlčenlivost o vnitřní informaci a zamezit jiné osobě přístup k této informaci, pokud sdělení této informace není součástí její běžné činnosti nebo povinnosti; o povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku postavení zasvěcené osoby o povinnosti zachovávat mlčenlivost může být zasvěcená osoba zbavena ve vymezených případech útvarem C&S Oznamování obchodů se zvýšeným rizikem výskytu vnitřní informace Útvar Corporate Finance je povinen bez zbytečného odkladu informovat C&S o skutečnosti, že s určitým subjektem navázal jednání o uskutečnění budoucího obchodu, a to v okamžiku, kdy je vznik budoucího vztahu pravděpodobný. Informace obsahuje identifikaci subjektu, identifikaci osob, které jsou do obchodu zapojeny a stručný popis obchodu Střet zájmů korporátní klienti Všichni zaměstnanci mají povinnost oznámit C&S bez zbytečného odkladu, že se podílejí na poskytování služeb klientům, kterými jsou: obchodní společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha (zejména emitenti, kteří mají obchodované akcie či dluhopisy) fyzické osoby, které pracují na významných místech ve společnostech výše uvedených. 4. Střety zájmů Střet zájmů je situace, kdy zaměstnanec Banky, v souvislosti s obchodní transakcí, upřednostní své zájmy nebo zájmy třetí strany před zájmy Banky nebo klienta Banky, za účelem získání finanční či jiné výhody nebo taková situace, kdy jsou pro vznik tohoto rizika vytvořeny podmínky a střet zájmů hrozí. Cílem Banky je předcházet vzniku střetů zájmů vhodnými systémovými opatřeními. Tam, kde nelze vznik potenciálního střetu zájmů zcela eliminovat, se střety zájmů monitorují a efektivně a spravedlivě řídí. Klienti jsou, zejména v oblasti poskytování investičních služeb, Bankou informováni o tom, jak zjišťuje, eliminuje a eviduje jednotlivé střety zájmů. 17/28

18 4.1 Opatření k omezení střetů zájmů V rámci Banky jsou implementovány tyto mechanismy podílející se na snižování rizika výskytu střetu zájmů a jejich event. eliminaci: organizační uspořádání Banky a fyzické oddělení jednotlivých pracovišť respektující požadavek na minimalizaci nežádoucích informačních toků (čínské zdi/důvěrné zóny/ zákaz kumulace některých činností) opatření v oblasti darů a pozvání opatření v oblasti dispozic s nemovitostmi konstrukce odměn zaměstnanců a třetích osob respektující požadavek nezainteresovanosti těchto osob na eskalaci střetů zájmů a střety zájmů tlumící omezení pro provádění obchodů na vlastní účet zaměstnanci Banky omezení pro provádění obchodů na účet osob blízkých zaměstnanci Banky omezení rozsahu zastupování některých osob zaměstnanci Banky konstrukce odměn a jiných pobídek, poskytovaných mezi Bankou a osobami, pro něž Banka realizuje prodej finančních produktů nebo služeb a Bankou a osobami, které spolupracují při prodeji jejich finančních produktů a služeb (Inducements / Pobídky) Compliance monitoring potenciálních a existujících střetů zájmů (Watch List) a omezení k provádění některých činností souvisejících s existujícími střety zájmů (Restricted List) zvláštní opatření v oblasti poskytování investičních služeb 4.2 Obecný zákaz střetu zájmů Zaměstnanci musí dbát na to, aby se jejich osobní zájmy nestřetávaly se zájmy Banky a jejích klientů. Potenciální střety zájmů musí být identifikovány a nahlášeny útvaru C&S prostřednictvím ové adresy Compliance RB. Existence střetů zájmů je zásadně zakázána a musí být před realizací obchodního případu nebo bezprostředně po jejich zjištění nahlášena C&S. V aktivitách, které s ní souvisejí, nesmí být pokračováno bez projednání s C&S Dočasná omezení pomocí funkce Restricted List Banka v zájmu omezení nebo úplné eliminace rizika střetu zájmů přijímá opatření spočívající v omezení některých typů obchodů nebo zveřejnění střetu zájmů. C&S je prostřednictvím seznamu Restricted List, publikovaném na intranetu (Prezentace útvarů / Compliance &Security), oprávněno omezit nebo zcela vyloučit některé druhy obchodů nebo chování zaměstnanců Banky za účelem omezení nebo eliminace rizika střetu zájmů. Zaměstnanci Banky jsou povinni respektovat omezení publikovaná prostřednictvím Restricted Listu. Obsah Restricted Listu (Zakázaného seznamu) je předmětem bankovního tajemství a vztahuje se na něj povinnost mlčenlivosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Jeho obsah nesmí být zejména sdělován osobám mimo Banku. 18/28

19 4.3 Osobní střety zájmů Blízké vztahy s dalšími osobami Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za identifikování a hlášení potenciálních a vzniklých střetů zájmů, za návrh jejich řešení a dodržování stanovených opatření pro řešení střetu zájmů. Útvar C&S aktivně monitoruje potenciální i již vzniklé střety zájmů a informuje o nich dotčené zaměstnance tak, aby mohli přijmout opatření k jejich zmírnění nebo eliminaci. Zaměstnancům je zásadně zakázáno: - Podílet se jako zaměstnanec za Banku na obchodech, ve kterých je angažován rovněž na druhé straně obchodu, tedy je sám druhou stranou obchodu, jedná za osobu na druhé straně obchodu či je jiným způsobem zainteresován na výsledku obchodu na druhé straně. Zaměstnanec se tedy nesmí zejména za Banku podílet na realizaci obchodů, kde sám figuruje jako klient nebo kde jedná za klienta. - Podílet se na realizaci obchodů pro osoby blízké nebo pro osoby (zejména právnické osoby), na jejichž prosperitě je zainteresován zaměstnanec nebo osoba blízká. - Podílet se na realizaci obchodů svého přímého nadřízeného nebo osob jemu blízkých. - Jednat za klienty na základě zmocnění, ledaže jde o zmocnění soudním rozhodnutím nebo zákonem. Zásadně se tedy zakazuje jednat za klienta na základě plné moci. To neplatí, pokud je jednání na základě zmocnění důsledkem či součástí poskytnutí bankovního produktu nebo služby. Toto se týká zejména možnosti vykonávat za klienty úkony disponenta, která je vyloučena, s výjimkou případů mezi osobami blízkými. - Přijmout půjčku od klienta nebo poskytnout půjčku klientovi či osobám jemu blízkým. - Poskytnout nebo zadržet bez právního důvodu plnění klientovi či od klienta nebo osoby jemu blízké, a to po nepřiměřeně dlouhou dobu. - Poskytnout produkt nebo službu Banky, které zaměstnanec využívá jako klient, pro potřeby třetích osob. Jde zejména o umožnění využití běžného účtu k realizaci plateb na účet nebo ve prospěch třetích osob, umožnění nakládání s účtem pomocí elektronických nástrojů (internetové bankovnictví) nebo umožnění použití platebních prostředků, jako jsou např. platební karty. Podobně je posuzováno čerpání úvěru vlastním jménem ve prospěch třetích osob. - přijmout nebo poskytnout zaměstnání v Bance nebo skupině RBI, pokud má zaměstnanec příbuzenský či blízký osobní vztah s jiným zaměstnancem Banky, a tento vztah v kombinaci s výkonem zaměstnání by mohl vést ke konfliktu s povinnostmi, které plynou z jejich pracovněprávních vztahů s Bankou nebo skupinou RBI. Zejména úkony, které podléhají kontrole čtyř očí, nesmí být činěny společně osobami blízkými, příbuznými nebo v obdobném vztahu. Výše uvedené situace vždy podléhají povinnosti oznámit je bez zbytečného prodlení Compliance. Pokud již taková situace nastane, musí být dotčeným zaměstnancem odstraněny, resp. jejich trvání podléhá souhlasu Compliance. Zaměstnanec je dále povinen se řídit pokyny, které mu vedoucí pracovník nebo C&S ve věci udělí. 19/28

20 4.3.2 Jiná výdělečná činnost a podnikání Potenciálním střetem zájmů jsou tyto situace: výkon jiné výdělečné činnosti zaměstnance, pokud se shoduje nebo je obdobná předmětu činnosti Banky. Jde zejména o poskytování finančního, investičního a pojistného poradenství, ale také o konzultantské činnosti, poradenství, odborná školení v tomto oboru. Při výkonu jakékoliv jiné výdělečné činnosti, schválené nadřízeným pracovníkem a útvarem C&S, nesmí zaměstnanci Banky sdělovat know-how Banky ani jiné citlivé a interní informace. souběh zaměstnaneckého poměru v Bance a výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu (obvykle člen představenstva nebo jednatel) nebo člena dozorčího orgánu (dozorčí rady) jiné právnické osoby, která je podnikatelem, bez ohledu na její předmět činnosti. To neplatí pro členství v některých orgánech právnických osob, které jsou ovládány Bankou nebo jsou součástí finanční skupiny RI a dále pro některé finanční instituce. Členství ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo výkon funkce statutárního orgánu bytového družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, občanských sdružení atp., jsou možná. Každý zaměstnanec je povinen výše uvedený střet zájmu oznámit svému vedoucímu pracovníku a C&S a navrhnout jeho řešení. C&S zhodnotí relevantní okolnosti případu, včetně návrhu jeho řešení a stanoviska vedoucího pracovníka zaměstnance, a rozhodne o tom, zdali existuje střet zájmů v daném případě a zdali jsou navržená opatření dostatečná. Tato opatření mohou být v krajním případě i povahy zákazu výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Zaměstnanec je dále povinen se řídit pokyny, které mu v této souvislosti vedoucí pracovník nebo C&S udělí Politické a společenské postoje a názory Zaměstnanec má plné právo se politicky a společensko-názorově profilovat a angažovat. Banka jako entita a skupina RBI má ovšem zájem býti vnímána apoliticky, resp. politicky neutrálně a ve společenské oblasti pak prosazovat hodnoty deklarované v jejím Etickém kodexu nebo jinak řízeně komunikované. Proto je nezbytné, aby se všichni zaměstnanci v rámci plnění svých pracovních úkolů zdrželi projevů osobních preferencí nebo antipatií ve vztahu k politickým stranám či hnutím a komentářů k politickým nebo celospolečenským otázkám. 4.4 Osobní obchody s investičními nástroji Pravidla pro osobní obchody jsou stanovena v zájmu ochrany vnitřních informací a předcházení střetu zájmů při poskytování investičních služeb Bankou. Zvláštní vnitřní předpis může stanovit pravidla podrobnější pro některé vybrané skupiny zaměstnanců Banky Investiční nástroj a osobní obchod Investičním nástrojem se rozumí akcie 20/28

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více