Gymnázium a SOŠ. Mládežníků 1115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a SOŠ. Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠ Mládežníků 1115 Rokycany 2011/2012

2 OBSAH Úvodní slovo ředitelky..3 Seznam pedagogů a dalších zaměstnanců. 8 Seznam žáků 13 Učební plány 19 Prospěch žáků.24 Výsledky maturitních zkoušek 26 Přijímací zkoušky na Gymnázium a Střední odbornou školu Hospodaření školy v roce 2011 a v I. Pololetí Aktivity minimálního preventivního programu 2011/2012 a akce ZSV. 31 Výchovné poradenství na SOŠ 36 Euroweek Trnava Spolupráce s partnerskou školou v Nittenau 46 Projekt odborné vzdělávání v Rokycanech a Beckumu. 48 Komise německého, francouzského a španělského jazyka. 49 Předmětová komise cizích jazyků na SOŠ.. 51 Matematika, fyzika a informatika. 52 Český jazyk a dějepis. 62 Anglický jazyk. 80 Chemie 83 Zeměpis.. 86 Biologie.. 88 Tělesná výchova 96 Výtvarná výchova. 105 Hudební výchova

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Letošní rok byl tak trochu přelomový. Na základě novely školského zákona museli ředitelé předkládat koncepci a obhajovat svoji funkci před komisí. Nechci diskutovat o tom, zda to bylo nutné, či nikoliv, zda to bylo pro školy přínosné Vše ukáže čas. Předkládám všem, kteří mají zájem číst, svoji vizi na příštích šest let: 1 Úvod Předložený návrh koncepce školy na období vychází z předchozích realizovaných koncepcí Gymnázia a SOŠ, Rokycany, z evaluačních zpráv, z odborných i vlastních analýz a především z téměř dvanáctileté práce ředitelky školy a z dvacetiosmiletého působení v pedagogické praxi. Jsem přesvědčena, že práce ve školství je práce kontinuální, a je proto nutné navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a případně se poučit z chyb a nedostatků. Škola má vždy své limity finanční, personální a v současné době především demografické. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání, na vysokou kvalitu výuky, na vhodné marketinkové tahy k získávání žáků do jednotlivých oborů. Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v kvalitní manažerské práci, v nadšených a vzdělaných učitelích, a dokonce i v samotných žácích. Záleží tedy pouze na ochotě, pracovitosti a důraznosti vedení, na chuti pedagogů nechat se vést, měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i přetvářet a zkvalitňovat žáky a celou školu. K tomu je třeba, aby spolu s ředitelem vládla i přátelská atmosféra, ochota, vstřícnost, ale i důkladnost a precizní práce. 2 Výchozí stav Škola se skládá ze dvou samostatně se rozvíjejících a spolupracujících celků: Gymnázium Rokycany (ul. Mládežníků 1115) Studijní obory k : gymnázium čtyřleté (7 tříd) gymnázium osmileté (8 tříd) Počet žáků: 399 Střední odborná škola (ul. Svazu bojovníků za svobodu 112) Studijní obory k : ekonomické lyceum (4 třídy) elektrotechnika (1,5 třídy) 3

4 informační technologie (2,5 třídy) elektronické počítačové systémy dobíhající obor (1třída) automatizační technika dobíhající obor (1 třída) Počet žáků: 228 Počet pedagogů školy: 62 Počet pedagogických úvazků: 53,23 Počet nepedagogických pracovníků: Východiska SWOT analýza Silné stránky školy Kvalitní, z velké části aktivní a spolupracující mladý a stálý pedagogický sbor. Fundovaní a ochotní nepedagogičtí pracovníci. Úspěšná a nekonfliktní spolupráce vedení školy s ostatními pracovníky. Dobré, až výborné vztahy mezi učiteli a žáky. Moderní a skvěle vybavená a v rámci omezených technických a finančních možností opravená škola s dlouholetou tradicí. ŠVP - zvláště v maturitním ročníku gymnázia: inovativní předmět seminární práce umožňující úzkou specializaci, přípravu pro vysokoškolský způsob studia a prezentaci vlastní práce, odborné volitelné semináře. Výuka biologie a chemie na vysoké úrovni, oceňovaná žáky i vysokými školami. Podpora přírodovědných a technických oborů praktické výuky, se samozřejmým kvalitním jazykovým vybavením absolventů. Kvalitní výsledky u státní části maturitní zkoušky, vysoká úspěšnost při přijímání na VŠ. Pěvecký sbor a vlastní keramická dílna koncerty, soutěže, výstavy. Množství doplňkových a mimoškolních aktivit a nabídek pro žáky: sportovní, kulturní, jazykové (sportovní kurzy a soutěže, výlety, exkurze, terénní výuka přírodovědný a geografický kurz, Euroweek, fiktivní firma). Dlouholetá spolupráce s Gymnáziem J. Hollého v Trnavě, spolupráce se školami v Německu, výměnné a studijní pobyty žáků. DVPP maximální podpora od vedení školy, učitelé, kteří se chtějí vzdělávat. Efektivní a tvořivé formy a metody práce, využití multimediální techniky. Účast na různých typech projektů a spolupráce se ZČU, VŠCHT Praha, výrobními podniky. CISCO akademie, začlenění do výuky SOŠ. Úspěšné zapojení do okresních, krajských i celorepublikových soutěží. Elektronický informační systém školy, elektronické třídní knihy, výkazy, webové stránky. Neustále upravené, čisté a na pohled zajímavé prostředí školy, které odráží činnost školy jako celku. Doplňková činnost školy. 4

5 Akce zvyšující image školy pořádání DOD, návštěvy základních škol, jazykové kurzy pro učitele z okresu, novinové články, výroční zpráva školy. Spolupráce obou částí škol, funkční občanská sdružení, studentský parlament. Bezkonfliktní a smysluplná spolupráce s městem Rokycany. Relativně dobré dopravní spojení v rámci okresu i směrem do krajského města. Výborně fungující školní jídelna, bezlepková strava Slabé stránky školy Relativně dobré dopravní spojení do krajského města, velký rozmach a silná konkurence lavinovitě se šířících středních škol v Plzni. Malá spádová oblast. Nízká pracovní aktivita a kreativita některých kolegů, někteří metodicky, odborně nebo morálně méně kvalitní vyučující. Naštěstí se jedná o výraznou menšinu. Stereotyp některých vyučujících při výuce, nedostatečné využívání vyučovacích metod, pomůcek a neochota měnit své zavedené pracovní postupy. Zfušovaná stavba budovy gymnázia z let , nekvalitní projekt a odfláknutá práce stavebních firem. Rozsáhlé prostory s nedostatečným přirozeným osvětlením, velikým únikem tepla a spotřebou energie, použití azbestových desek při stavbě pláště Příležitosti Dostatečné využívání silných stránek, zavedení a následné využití výsledků práce interního auditora. Zkvalitnění pedagogického sboru při snižování počtu tříd v době, kdy je na základních školách nedostatek žáků. Propracování ŠVP především na střední odborné škole, spojení výuky s praxí. Výborná pověst školy a její dosah do krajského města. Projektová činnost, získávání finančních prostředků pro další materiální zajištění školy. Zviditelnění práce školy v projektu Euroweek, v médiích, při spolupráci se základními školami na okresu Rokycany, při spolupráci se ZČU projekty, práce ředitelky školy ve Vědecké radě PF apod Hrozby Snižující se počet žáků v devátých třídách základních škol. Úbytek žáků do takové míry, která značně ovlivní finanční prostředky na provoz školy a platy pedagogů. Neochota některých rodičů motivovat svoje děti ke studiu v místě bydliště. Neprofesionalita v práci u některých pedagogů, která by mohla vést ke snížení kvality vzdělávání a ke zhoršení pověsti školy. Změny v jízdních řádech spojů, usnadnění dopravy do krajského města. 5

6 3 Základní cíle školy Poskytovat kvalitní všeobecné a odborné vzdělání, vytvářet podmínky pro úspěšné ukončení studia maturitní zkouškou, pro další vysokoškolské studium, komunikaci mezi lidmi, pro dobré uplatnění v životě a v dalším vzdělávání. Vést žáky k zodpovědnosti, práci, k samostatnému myšlení a k sebehodnocení, ke svobodnému rozhodování v rámci demokratické společnosti a v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Respektovat osobnost žáka, posilovat a korigovat jeho zdravé sebevědomí, utvářet v něm kladný vztah k lidem, k pracovnímu i životnímu prostředí a k morálnímu životu. Být žákům dobrým příkladem, pracovním vzorem, pozitivně je motivovat a směrovat v životě tak, aby našli svoji správnou profesní i životní cestu. Pokračovat ve všech oblastech a směrech v cestě nastoupené od roku Prostředky k dosažení cíle 4.1 Materiální oblast Vypracovat plán šetření finančních prostředků a věnovat mu dostatečnou pozornost a kontrolu. Prioritně zaměřit na tuto problematiku interní audity. Udržet doplňkovou činnost ve stávající výši. Motivovat zaměstnance - odměňovat nápady na šetření i získávání prostředků pro školu. Plně využít projektu EU Šablony Doplnit další učebny na obou školách o dataprojektory, zvyšovat úroveň techniky ve třídách. Realizovat formou projektu obnovu laboratoří z chemie, biologie a fyziky na gymnáziu. Na gymnáziu i SOŠ pokračovat v rekonstrukci sociálních zařízení, na střední odborné škole obměňovat vybavení kabinetů. Řešit havarijní stav střech obou škol, zateplit budovu gymnázia z investičních prostředků a dotace Plzeňského kraje. 4.2 Personální práce Udržet ve škole kvalitní pedagogický sbor, vytipovat odpovídajícího nástupce do konkurzního řízení na ředitele školy. Trvale sledovat práci pedagogů a ovlivňovat její kvalitu, z nedostatků vyvozovat závěry a případně se s pedagogy, kteří nemají dostatečný zájem o školu, z důvodu nadbytečnosti rozloučit. Zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na jejím řízení a dosáhnout jejich osobní vnitřní zainteresovanosti na trvalém zkvalitňování práce školy. 6

7 4.3 Oblast vzdělávání žáků Prověřit kvalitu školních vzdělávacích programů, po zkušebních letech inovovat jejich původní verze dle požadavků předmětových komisí, žáků, rodičů a dalšího vývoje oboru. Věnovat se individuálně žákům mimořádně nadaným i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pokračovat v trendu IVP. Udržet v době nedostatku žáků vždy čtyři první ročníky. Zkvalitnit obsah výběrových předmětů, efektivně připravovat žáky na vysokoškolské studium a do praxe. Udržet pozitivní klima školy respektováním názoru žáků a jejich rodičů klientů, se kterými je nezbytné spolupracovat a získávat jejich podporu. Udržet a případně rozvíjet všechny aktivity ŠVP i zájmové činnosti. 4.4 Oblast vzdělávání pedagogů Motivovat pedagogy, aby na vzdělávání vynakládali vlastní finanční prostředky, které nebude moci škola pro tuto oblast v dostatečné míře vyčlenit. Využít ke vzdělávání projektů a spolupráce se ZČU. Ing. Drahomíra Rancová 7

8 SEZNAM PEDAGOGŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ Gymnázium Příjmení Jméno Titul Vyučované předměty Absolvovaná škola Praxe Rancová Drahomíra Ing. Ředitelka školy, Chemie VŠCHT Praha, PF Plzeň 29 Benedikt Pavel Mgr. Zástupce ředitelky, Český jazyk, ZSV PF ZČU Plzeň 32 Audesová Jana Mgr. Český jazyk, Výtvarná výchova PF ZČU Plzeň 23 Cimpelová Kateřina Mgr. Anglický jazyk PF ZČU Plzeň 1 Čížková Helena Mgr. Matematika, Fyzika MFF UK Praha 15 Drechslerová Monika Mgr. Český jazyk, Dějepis PF ZČU Plzeň 16 Enžl Zdeněk PaedDr. Matematika, Fyzika, Informatika PF ZČU Plzeň 24 Fajrajzlová Markéta Mgr. Anglický jazyk FF ZČU Plzeň 6 Fritscherová Olga Ing. Německý jazyk VŠCHT Pardubice, VUT Brno, PF JU Háka Jaromír Mgr. Programování PF ZČU Plzeň 10 Hlinovská Šárka Ing. Informatika VŠSE Plzeň 29 Hrabáková Štěpánka Bc. Anglický jazyk ZČU Plzeň 5 Janečková Ludmila Mgr. Francouzský jazyk PF ZČU Plzeň 2 Ježková Blanka Mgr. Chemie, Tělesná výchova PF ZČU Plzeň 32 Ježková Jaroslava PhDr. Český jazyk, Dějepis FF UK Praha 38 Kohout Daniel Mgr. Tělesná výchova, Chemie UK Praha 4 Kraus Pavel PaedDr., Ing. Matematika, Fyzika, koordinátor ICT VŠE Praha, PF Plzeň 22 Kunešová Klára Mgr. Český jazyk, ZSV PF ZČU Plzeň 3 Levá Hana Mgr. Německý jazyk, Hudební výchova PF ZČU Plzeň 8 28 Maischeiderová Nina Anglický jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk Institut cizích jazyků Gorkij 38 Mayerová Stanislava RNDr. Biologie PřF UK Praha 28 Milota Martin Mgr. Matematika PF ZČU Plzeň 11 Mírka Zdeněk Mgr. Český jazyk, Německý jazyk FF UK Praha 40 Moulisová Daniela PaedDr. Německý jazyk, Dějepis PF Plzeň, FF UK Praha 23 Pajtlová Pavla Matematika, Fyzika PF ZČU Plzeň 30 8

9 Poláčková Vladana Mgr. Hudební výchova, Pěvecký sbor PF ZČU Plzeň 18 Růžička Miroslav Mgr. Tělesná výchova, ZSV PF ZČU Plzeň 18 Růžičková Tereza Mgr. Anglický jazyk, Španělský jazyk PF JU České Budějovice 6 Růžičková Věra Mgr. Anglický jazyk PF ZČU Plzeň 15 Sloupová Gabriela Mgr. Český jazyk, Výtvarná výchova PF JU České Budějovice 27 Straka Martin Mgr. Tělesná výchova, Zeměpis PF ZČU Plzeň 15 Šamanová Marie Mgr. Německý jazyk, ZSV, výchovná poradkyně PF UK Praha 24 Šilhánková Lenka Mgr. Český Jazyk, Anglický jazyk PF UK Praha 10 Šíp Martin Mgr. Český jazyk, Německý jazyk PF ZČU Plzeň 3 Špitálníková Stanislava Mgr. Zeměpis, Tělesná výchova PF ZČU Plzeň 25 Vavřinová Iva Mgr. Matematika, Informatika, Zeměpis PF ZČU Plzeň 4 Vitingerová Pavla Mgr. Český jazyk, Hudební výchova PF ZČU Plzeň 10 Valach Vladimír Mgr. Biologie PF ZČU Plzeň 16 Wagnerová Hana Mgr. Matematika, Fyzika PF ZČU Plzeň 28 Wohlrathová Martina Ing. Informatika FEL ZČU Plzeň 18 Wothová Jana Mgr. Matematika, Deskriptivní geometrie, Informatika MFF UK Praha 28 Wünschová Renata Mgr. Německý jazyk, Anglický jazyk, Dějepis PF ZČU Plzeň 15 Záhrobský Zdeněk PaedDr. Český jazyk, Dějepis PF ZČU Plzeň 27 Zítek Jan Mgr. Anglický jazyk PF ZČU Plzeň 16 9

10 Střední odborná škola Příjmení Jméno Titul Vyučované předměty Absolvovaná škola Praxe Rancová Drahomíra Ing. Ředitelka školy VŠCHT Praha, PF Plzeň 29 Mužíková Milada Ing. Bělský Miloslav Mgr. Zástupkyně ředitelky, Financování a účetnictví, Odborná praxe Výpočetní technika, Programové vybavení, Databáze, Programování Java VŠE Praha 23 PF Plzeň 8 Burda Jaroslav Ing. Praxe, Elektronické počítače, Počítačové sítě, Programové vybavení ZČU Plzeň 11 Cimpelová Kateřina Mgr. Anglický jazyk PF ZČU Plzeň 1 Enžlová Ludmila Mgr. Matematika, Fyzika, výchovná poradkyně PF Plzeň 24 Fritscherová Olga Ing. Odborná praxe Gallová Jaroslava Mgr. Německý jazyk, Elektronická a písemná komunikace VŠCHT Pardubice, VUT Brno, PF JU 28 Č. Budějovice FF UK Praha 37 Háka Jaromír Mgr. Harnoch Robert Mgr. Hlinovská Šárka Ing. Honzů Jitka Ing. Výpočetní technika, Programové vybavení, Programování Java, Databáze Matematika, Informatika, Programové vybavení, Počítačová grafika Ekonomika, Elektronická a písemná komunikace, Management, Technické kreslení Ekonomika, Management, Marketing, Odborná praxe, Účetnictví PF ZČU Plzeň 10 PF ZČU Plzeň 13 VŠSE Plzeň 26 VŠE Praha 23 Kohout Daniel Mgr. Chemie UK Praha 4 Kunešová Klára Mgr. Český jazyk, ZSV PF ZČU Plzeň 3 Kopová Hana Mgr. Český jazyk, ZSV PF Plzeň 22 Likeová Lenka Ing. Elektrotechnická měření, Automatizační cvičení FEL ZČU, Plzeň 17 Levá Hana Mgr. Německý jazyk PF ZČU Plzeň 8 Milota Martin Mgr. Matematika, Zeměpis PF ZČU Plzeň 11 Neckářová Marcela Tělesná výchova SPŠ stavební Plzeň, UK FTVS kurz trenérů 30 Přibík Rudolf Mgr. Fyzika PF Plzeň 38 Regula Július Ing., Bc. Elektrotechnická měření, Elektronika, Praxe VVTŠ Liptovský Mikuláš 22 Silbernáglová Alena Mgr. Anglický jazyk PF ZČU Plzeň 7 10

11 Šetmaňuková Šárka Mgr. Chemie 1 Valach Vladimír Mgr. Tělesná výchova PF ZČU Plzeň 16 Vůch Miloš Ing. Elektronika, Biologie, Praxe, Tělesná Číslicová výchova, technika VŠSE Plzeň 28 Wohlrathová Martina Ing. Základy elektrotechniky, Elektrotechnologie, Informatika ZČU Plzeň 18 Zábranská Hana Mgr. Anglický jazyk PF Plzeň 37 Záhrobský Zdeněk PaedDr. Český jazyk, Dějepis PF Plzeň 27 Zborek Petr Bc. Praxe ČVUT Praha 3 1 Ostatní zaměstnanci školy Příjmení Jméno Pracovní zařazení Bohuslav Jindřich školník SOŠ Fritscherová Ing. Olga interní auditor Hladová Stanislava sekretářka a hospodářka školy Šimečková Iva účetní Koubíková Jana účetní Šaman Karel technický pracovník Zborek Bc. Petr správce počítačové sítě Kordová Marcela uklízečka G Krislová Stanislava uklízečka G Šmolíková Monika uklízečka G Tremlová Dagmar uklízečka G Giňová Jana uklízečka SOŠ Krouzová Vratislava uklízečka SOŠ Manková Eva uklízečka SOŠ Sinkule Miroslav vrátný G Pracovnice školní jídelny Příjmení Jméno Pracovní zařazení Štiková Iveta vedoucí školní jídelny Gaherová Hedvika kuchařka Horňáková Irena kuchařka Jechová Ivana kuchařka Komárková Jaroslava kuchařka Putichová Eva kuchařka Vildová Jiřina kuchařka 11

12 Gymnázium 2011/2012 Střední odborná škola 2011/

13 SEZNAM ŽÁKŮ Dorota Babuljaková Karel Balej Barbora Balvínová Tomáš Beneš Eliška Beranová Šárka Čechnerová Matěj Čížek Jaroslav Fähnrich Anna Fähnrichová Štěpánka Giliánová Magdaléna Hlaváčková Gymnázium - osmileté PRIMA, třídní učitelka: Mgr. Jana Wothová Tomáš Hrachovec Michal Klokočník Bára Kolinská Adam Křivka Jan Lapka Sebastian Lenk Jessica Levová Michael Liška Veronika Moulisová Terezie Paduchová Noemi Pellarová Eduard Rytíř Johana Straková Veronika Sutrová Matěj Süsser Petr Škoula Anna Šmídová Anna Šubrtová Filip Tluček Adam Trhlík Kateřina Veselá Daniela Wohlmuthová Šárka Altmanová Tomáš Benčík Barbora Berešová Teodor Bureš Dominik Čechura Adéla Červenková Kateřina Čížková Terezie Falátová Adéla Fastová Petr Grim SEKUNDA, třídní učitel: Mgr. Daniel Kohout Ondřej Hoblík Helena Hončová Lucie Hronová Anna Marie Kováříková Soňa Kozlerová Jan Kroupa Tomáš Kroupa Tereza Müllerová Petr Pešek Břetislav Skalický Adéla Spoustová Izabela Straková Daniel Štanc David Štych Eliška Švejdová Ondřej Tesař Daniel Veselý Jiří Voříšek Zuzana Zajícová Adéla Zajíčková Marek Bistřický Alena Dědičová Nhat Huy Duong Jakub Frühauf Jakub Gregorec Stanislav Hájek Štěpán Hanzlík David Hron Simona Hubáčková Jakub Huňáček TERCIE, třídní učitelka: Mgr. Lenka Šilhánková Matyáš Janda Nathalie Jedličková Jakub Jindřich Martina Kopová Kateřina Koubíková Klára Kubíková Filip Lisko Marek Meduna Šárka Němečková Pavel Pešek Alex Příhoda Jana Pšeničková Tina Skočilová Kristina Sudová Štěpánka Svejkovská Kateřina Škorvánková Ondřej Vágner Jakub Vála Daniel Wohlrath Tereza Zíková Adam Babuljak Saskie Burešová Michaela Császtová Anna Drechslerová Anna Dyková Barbora Dyková Terezie Fenclová Nicola Jacobiová Andrea Jirásková Anna Kahovcová KVARTA, třídní učitelka: Mgr. Iva Vavřinová Anna Košařová Vojtěch Kunc Denisa Matoušková Matěj Mayer Kristýna Moulisová Jan Mudra David Opp Daniela Oppová Lukáš Pěnkava Jan Pešek Victoria Pichrtová Robert Poláček Linda Přerovská Pavlína Přibylová Tom Sazima David Stáňa Dana Široká Martin Škarda Lucie Šnajdrová Karolína Šůsová Vojtěch Tluček 13

14 Karolína Aubrechtová Šimon Blecha Lenka Čechová Veronika Dušková Pavla Fialová Michaela Frantesová Kryštof Karel Veronika Kasíková Lubomír Krupička Adéla Bradová Martin Bůcha Eliška Dědičová Lenka Dienstbierová Jan Drabina Jakub Hána Adam Hejsek Markéta Holubová Bohuslava Hopčáková Adéla Horáková Anastasiya Chernetska KVINTA, třídní učitelka: Mgr. Gabriela Sloupová Dominika Langová Andrea Mašková Diana Medunová Michal Nekula Tereza Němcová Jaroslav Pešek Markéta Polendová Pavlína Procházková Daniel Provazník Ladislava Sadovská SEXTA, třídní učitelka: Mgr. Blanka Ježková Vilém Janeček Miloslava Ježková Pavlína Jirsová Lukáš Kačírek Jana Kovářová Lukáš Matouš Tereza Petříčková Lukáš Poduška Markéta Pospíšilová Petr Rataj Bára Seidlová Jakub Svoboda Sandra Šlajchová Tereza Štochlová Karolína Tučková Zdeněk Turek Adéla Turková Tereza Vejvodová Vladislav Wohlrath Jan Sedláček Patrik Sedláček Marie Sedláčková Nikola Schořovská Michaela Smetáková Vendula Táboříková Nikola Titlová Michaela Topinková Josef Veverka Tereza Voříšková Denisa Žováková Eva Brabcová Petr Brož Denisa Bůchová Michal Hron Tereza Huňáčková Kateřina Anna Klegová Radka Koulová František Krátký Marek Lavorenti SEPTIMA, třídní učitelka: Mgr. Hana Wagnerová Tereza Lőffelmannová Florindo Macaxi Karolína Martanová Tereza Mésárošová Matouš Mojžíš Simona Morková Monika Motlíčková Lukáš Mužík David Petr Kateřina Pražská Martin Roub Tadeáš Silovský Kateřina Sudová Jakub Tomáško Vojtěch Vlach Jan Vodička Zuzana Východská Filip Beneš Tomáš Beran Barbora Blažková Tereza Blažková Filip Blovský Pavel Červený Anna Debřičková Daniela Drncová Michaela Dudová OKTÁVA, třídní učitelka: PaedDr. Daniela Moulisová David Fiala Josef Hlad Klára Jindřichová Martin Kapoun Eliška Kopáčová Věra Kuželová Jakub Machek Petra Machtová Tomáš Mařík Jaroslav Mráz Soňa Nováková Marek Opatrný Milan Ševčík Andrea Šmolíková Hedvika Tučková Lucie Urbánková Dana Valentová Tereza Vondrášková 14

15 Eliška Brabcová Ivo Brynda Martin Bureš Jana Čechová Klára Drobičková Tomáš Gold Petr Hájek Ondřej Hrazdil Šárka Janáková Darina Koktová Gymnázium - čtyřleté 1.B, třídní učitel: PaedDr. Pavel Kraus Ondřej Král Kristýna Krčmová Michal Kreidl Barbora Majerová Adam Mašíček Josef Němec Mojmír Polák David Preisler Petr Riška Hana Rottenbornová Kristýna Schwarzová Šárka Sládková Adam Smeták Martin Šantora Petr Šilhavý Jakub Šišpela Thi Tram Anh Tran Karolína Trhlíková Aneta Vaňková Miroslav Vodička Jana Ženíšková Kristýna Audesová Veronika Beranová Hana Blumentrittová Anna Bradnová Martina Cinkeová Michaela Čechová Lucie Černá Aneta Dezortová 2.B, třídní učitelka: Mgr. Stanislava Špitálníková Vanda Drncová Anastazie Fišerová Renata Halbychová Jan Kašák Petra Kaucká Klára Koldušková Martina Kostková Jakub Lapka Josef Mašek Tomáš Pěnička Adam Slováček Michaela Stáňová Jiří Svoboda Michaela Šmírová Anežka Švarcová Barbora Vacková Hana Belhajová Dominik Častorál Marcela Forejtová Štěpánka Kebrlová Thi Noc Anh Le 2.C, třídní učitel: PaedDr. Zdeněk Enžl Klára Pacáková Kristýna Pešková Tomáš Pola Kateřina Pourová Josef Somr Petra Stasová Eva Suchá Karolína Tláskalová Sandra Vlasáková Michal Vrba Michal Vurm Kateřina Bejčková Jana Brožová Eliška Čadová Terezie Drechslerová Marcela Holubjaková 3.B, třídní učitelka: Mgr. Marie Šamanová Karel Král Liliana Lišková Kristýna Pořízková Jan Regula Vilém Rošafný Jan Svejkovský Jana Šůchová Anna Trhlíková Markéta Vančová Kateřina Vildová Nikola Zoulová Patrik Alexander Martin Bernášek Lucie Dammerová Tereza Hesounová Kristýna Honzíková Anna Horčicová Alena Hubáčková 3.C, třídní učitelka: Mgr. Helena Čížková Adriana Jarošová Lucie Jeřábková Michaela Karlovská Nicole Mauritzová Lucie Menčíková Ondřej Novák Radka Seifertová Václav Suchý Klára Štíchová Jan Štrunc Patrik Štych David Totzauer Ladislav Vaněk Pavlína Veverková Kristýna Zemanová 15

16 Jiří Andrlík Jan Audes Tereza Cibulová Hoang Duong Kim Anna Filáková Rostislav Florian Veronika Halúzková Martin Havránek Andrea Hodinová 4.B, třídní učitel: Mgr. Miroslav Růžička Richard Hron Marcela Kolářová Hana Kubíčková Sabina Kučerová Lucie Kuncová Dominika Lupinská Lukáš Monhart Martina Moulisová Radek Paleček Petra Rejdová Iveta Schwarzová Nikola Sulánská Lucie Šišková Jana Škvarková Jana Štilipová Terezie Veselá Magdalena Vorlíková Jakub Zikmund Michaela Boudová Aneta Brožová Barbora Demková Barbora Grossová Jitka Hanzlíková Nikola Herodesová Kateřina Hudíková Veronika Chalupová Václava Jarošová Magdalena Kestnerová 4.C, třídní učitelka: Mgr. Stanislava Mayerová Veronika Lepešková Olga Matějková Markéta Menclová Huu Khanh Nguyen Lukáš Ryba Karolína Skálová Rony Slozberg Martina Střelbová Ondřej Suda Daniela Šeflová Alena Ševčíková Lucie Šneberková Tomáš Terč Barbora Turková Radek Vandra Michal Veleta Jan Votýpka Kateřina Vurmová Aneta Zajíčková Luboš Boula Václav Brunát Lukáš Buchmayer Pavel Hrabý Střední odborná škola 1.E, třídní učitelka: Klára Kunešová Jakub Kočka Václav Křovina Jakub Kulišan Jiří Lapka Lukáš Mertl Denis Ratouský Václava Tichotová Václav Mach Tomáš Balaš Daniel Beneš Martin Bláha Martin Blažek Tomáš Bodnár Václav Červený Jakub Čihák Michael Eret 1.I, třídní učitelka: Klára Kunešová Michaela Freyová Nicolas Kajtovič Ondřej Karásek Filip Kejzlar Milan Köhler Jan Kyncl Patrik Matys Pavel Mühlbacher Jakub Radkovský Michal Sklenář Adam Solčanský Jakub Šimandl Pavel Štícha Ondřej Ulč Jan Vacek Jakub Boháč Michal Cestr Kateřina Čiperová Lenka Davídková Tereza Drábová Diana Giňová Adrian Chelaru 1.L, třídní učitel: PaedDr. Zdeněk Záhrobský Petra Moulisová Marie Nováková Šárka Nováková Kristýna Planetová Aneta Podzimková Lucie Ptáková Iveta Rousová Adriana Strnadová 16 Lucie Šafaříková Marcela Šišková Šárka Škopková Lucie Šulcová Tereza Magdaléna Tesařová Tereza Vildová Nikola Žárská

17 Štěpán Bejček Martin Dongres Jiří Dušek Jindřich Fremuth 2.E, třídní učitel: Mgr. Robert Harnoch Marek Huml Pavel Jedoun Petr Kutil Jan Marek Tomáš Nekola David Prokop Michal Rédl Martin Vyleta Jan Abel Michal Bernášek Kristýna Boubínová Daniel Hajman Pavel Hudec Vladimír Jaroš 2.I, třídní učitel: Mgr. Miloslav Bělský Tomáš Kropáček Miroslav Menčík Martin Pevný Michal Průša Pavel Roth Tomáš Sládek Jakub Strolený Patrik Šafránek Ondřej Šimanovský Petr Šístek Jakub Šmolík Jan Trykar Josef Barták Anna Berková Silvie Dudlová Veronika Čermáková Klára Hybnerová 2.L, třídní učitelka: Mgr. Hana Kopová Nicole Chasáková Lucie Chocholová Věra Kusá Klára Macháčková Kristýna Mrázová Lucie Nevlazlová Tereza Nocarová Kristina Rysová Barbora Šimková Natálie Šmolíková Anna Zeleňanská Vladimír Baran Martin Bělohlávek Lukáš Beneš David Bodnár Milan Davídek Nicolas Diesl Michael Horák Ondřej Hosman Jaromír Hrubý Petr Jedoun 3.I, třídní učitel: Mgr. Jaromír Háka Martin Kasl Jan Kohlíček Ondřej Kotora Lukáš Kožíšek Kateřina Kratochvílová Josef Lexa Daniel Lukeš Ondřej Martínek Petr Pešek Martin Mudra Petr Pech Martin Pěnkava Petr Pešek Petr Prokýšek Milan Růžička Jakub Svoboda Ladislav Šaman Vít Šlechta Petr Tesař Marek Tupec 3.L, třídní učitelka: Ing. Šárka Hlinovská Zdeněk Břečka Lucie Bůchová Vladimír Cozl Tereza Číhová Lucie Čepeláková Michaela Dvořáková Miroslav Fiala Anna Hrubá Jan Hübschman Hana Jakubčíková Michal Jan Josef Kantár Klára Kolaříková Monika Langová Jana Lauberová Jana Lazáriková Anna Lehnerová Martina Michalková Marek Michl Veronika Mošnová Radka Mudrová Jaromír Novák Nikola Osčatková Hanka Otcová Dominik Panc Monika Panušková Martina Pastvová Jaroslava Schejbalová Jana Skaličková Lenka Terelmesová Lucie Veverková Kryštof Vodička Adéla Weissová 17

18 4.A, třídní učitel: Mgr. Martin Milota Marek Cihlář Vítězslav Cvan František Dostál Václav Hrachovec Radek Hán Jan Hás Jakub Herejk Jan Kasl Sergej Kyrpyčenko Stanislav Melichárek Václav Mésároš Filip Přibáň Martin Psota 4.L, třídní učitelka: Ing. Jitka Honzů Zdeněk Růžička Ondřej Sadílek Ondřej Smolák Karel Šikýř Martin Vosika Marek Wager Jiří Žalud Martin Bejček Pavlína Bernášková Jakub Brichta Denisa Dědičová Zora Holubová Tereza Hybnerová Věra Chvojková Lucie Kolářová Šárka Malá Barbora Matějková Aneta Nodžáková Šárka Otcovská Nikola Pajerová Lucie Pěnkavová Isabela Sobczaková Iveta Šilhánková 4.P, třídní učitelka: Ing. Martina Wohlrathová Simona Šmolíková Ilona Štěpánová Anežka Štíchová Štěpánka Týcová Iveta Vaníková Klára Veselá Marcela Vokounová Lucie Vondrášková David Balík Antonín Bruštík Jakub Černý Lukáš Čulák Jiří Daněk Martin Fryč Petr Haidlmayer Ondřej Klein Ondřej Košař Jiří Kratochvíl Josef Kreidl Tomáš Mikula Ondřej Navrátil Martin Pavelka Patrik Pondělík Martin Půta Ondřej Rázek Ivan Rous 18

19 UČEBNÍ PLÁNY Učební plán nižšího a vyššího gymnázia ŠVP Moje škola Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět/ročník Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Konverzace v cizím jazyce Matematika Informatika ,5 3,5 Dějepis Základy společenských věd Zeměpis Fyzika ,5 8,5 Chemie 0 1,5 2,5 2,5 6,5 Biologie 2 2,5 2,5 2,5 9,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celková časová dotace Učební plán vyššího stupně osmiletého a čtyřletého gymnázia Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět/ročník Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika 3,5 4 3, Informatika 2 0, ,5 Dějepis Základy společenských věd Zeměpis Fyzika 2,5 2,5 2,5 0 7,5 Chemie 2,5 2,5 2,5 0 7,5 Biologie 2,5 2,5 2,5 0 7,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Jazykový seminář Volitelný seminář Maturitní příprava Seminární práce Celková časová dotace

20 Poznámky k učebnímu plánu gymnázia Cizí jazyk zahrnuje předměty anglický jazyk a německý jazyk. Další cizí jazyk zahrnuje předměty - anglický jazyk - německý jazyk - francouzský jazyk - ruský jazyk - španělský jazyk Žáci si předmět volí. Konverzace v CJ doplňuje výuku dalšího cizího jazyka na nižším stupni gymnázia. Jazykový seminář zahrnuje seminář z anglického a seminář z německého jazyka. Žáci si volí podle zájmu a maturitního zaměření. Volitelný seminář zahrnuje nabídku nadstandardních aktivit, které škola každoročně žákům nabídne ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia a v odpovídajících ročnících osmiletého studia. Nabídka se mění podle zájmu žáků a možností školy. Maturitní příprava je tvořena třemi tříhodinovými bloky, které zajistí přípravu žáků na volitelnou část státní i profilové maturitní zkoušky a zvýší šanci na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy. Příklad volby: žák má zájem o maturitu z chemie a biologie, chce studovat lékařskou fakultu. Volí bloky chemie, biologie a fyzika. Předmět Seminární práce zahrnuje přípravu práce, jejíž obhajoba je součástí profilové maturitní zkoušky. 20

21 Učební plány SOŠ Ekonomické lyceum Studijní obor M/02 Ekonomické lyceum ŠVP Ekonomické lyceum Denní studium Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět/ročník Celkem Povinné předměty Český jazyk Literatura První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Základy společenských věd Dějepis Matematika Fyzika Chemie 2, ,5 Biologie 2, ,5 Zeměpis Tělesná výchova Informatika Elektronická a písemná komunikace Ekonomika Financování a účetnictví Odborná praxe Celková časová dotace Profilující předměty Management Marketing Volitelný předmět Volitelný předmět Celková časová dotace

22 Informační technologie Studijní obor M/01 Informační technologie ŠVP Informační a databázové systémy Denní studium Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět/ročník Celkem Český jazyk Literatura Anglický jazyk Dějepis Základy společenských věd Fyzika Biologie a ekologie Chemie Informatika Elektronická a písemná komunikace Matematika Ekonomika Tělesná výchova Programové vybavení Praktická cvičení Operační systémy Počítačové aplikace Programování JAVA Programování II Hardware Elektrotechnika Počítačové sítě Počítačová grafika Databáze Celková časová dotace

23 Elektrotechnika Studijní obor M/01 Elektrotechnika ŠVP Automatizační a výpočetní technika Denní studium Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět/ročník Celkem Český jazyk Literatura Anglický jazyk Dějepis Základy společenských věd Fyzika Biologie a ekologie Chemie Informatika Elektronická a písemná komunikace Matematika Ekonomika Tělesná výchova Základy elektrotechniky Praktická cvičení Elektrotechnologie Elektronika Silnoproudá zařízení Elektrotechnická měření Hardware Automatizační technika Automatizační cvičení Počítačové aplikace Technické kreslení Číslicová technika Celková časová dotace

24 PROSPĚCH ŽÁKŮ Gymnázium Počet žáků 397, z toho 159 chlapců a 238 dívek Prospěch celkově Stupeň hodnocení prospěchu Celkový průměrný prospěch 2,644 prospěl s vyznamenáním 93 prospěl 284 neprospěl 9 neklasifikován 11 Zameškané hodiny celkově Zameškané hodiny celkem na žáka Celkem ,95 Z toho neomluvených 8 0,02 Třída Žáků Hodnocení Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován Snížený stupeň za chování Průměrný prospěch Absence na žáka Neomluvené hodiny na žáka Prima ,513 45,03 0 Sekunda ,778 35,66 0 Tercie ,974 39,12 0 Kvarta ,906 48,68 0 Kvinta ,985 46,92 0 Sexta ,806 52,34 0 Septima ,122 73,53 0 Oktáva ,925 34, B ,97 44,64 0,19 2.B ,708 45, C ,872 71, B ,078 50, C ,434 61,4 0,1 4.B ,318 47, C , Celkem , ,95 0,02 24

25 Střední odborná škola Počet žáků 221, z toho 82 dívek a 139 chlapců Prospěch celkově Stupeň hodnocení prospěchu Celkový průměrný prospěch 2,644 prospěl s vyznamenáním 9 prospěl 172 neprospěl 31 neklasifikován 9 Zameškané hodiny celkově Zameškané hodiny celkem na žáka Celkem ,74 Z toho neomluvených 355 1,61 Elektronické počítačové systémy průměr sníž.st.z sníž.st.z chov. třída počet průměr zamešk. vyzn. prospěli neprospěli neklasif chov. 2 3 hodin 4.P 17 2,485 41, Automatizační technika průměr sníž.st. Třída sníž.st.z chov. počet průměr zamešk. vyzn. prospěli neprospěli neklasif z chov. 3 hodin 2 4.A 19 2,833 25, Ekonomické lyceum třída počet průměr průměr sníž.st. sníž.st.z chov. zamešk. vyzn. prospěli neprospěli neklasif z chov. 3 hodin 2 1.L 22 2,349 60, L 16 2,376 97, L 32 2, , L 24 2,531 36,

26 Informační technologie třída počet průměr průměr zamešk. vyzn. prospěli neprospěli neklasif. sníž.st. z chov. sníž.st.z chov. 3 hodin 2 1.I 22 2,519 51, I 17 2,745 55, I 29 2,864 77, třída počet průměr průměr zamešk. hodin Elektrotechnika vyzn. prospěli neprospěli neklasif. sníž.st. z chov. 2 sníž.st. z chov. 3 1.E 11 2,958 49, E 12 2,832 69, VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Gymnázium Třída Počet žáků Prospěch s vyzn. prospělo neprospělo Oktáva B C Střední odborná škola Třída Počet žáků Prospěch s vyzn. prospělo neprospělo 4.A L P

27 MATURITNÍ ZKOUŠKA Z NĚMECKÉHO JAZYKA VERZE 2012 Mgr. Renata Wünschová V letošním školním roce maturovalo z německého jazyka celkem 16 žáků, většina si vybrala němčinu ve společné části maturitní zkoušky, jeden student jako zkoušku profilovou. Všichni studenti úspěšně zkoušku složili, většina s výbornými výsledky. Jako vyučující semináře z německého jazyka jsem je požádala o vyjádření svých dojmů ze zkoušek. Zde jsou názory některých z nich: Písemná zkouška z německého jazyka pro mě byla asi tou největší noční můrou. Nebylo to tím, že by s námi učitelé na hodinách neprocvičovali zkušební maturitní testy, ale spíš proto, že se na ni nedá naučit nic konkrétního. Samozřejmě, ví se, že obsahuje část poslechovou, oddíl, ve kterém musíme prokázat porozumění textu, a slohovou práci čítající dvě části. Dle mého názoru je tento typ maturitních testů spíše o štěstí. Záleží totiž na tom, jaká slovíčka se v testu objeví. Pokud máte slabou slovní zásobu, v didaktickém testu si moc, jak se říká, neškrtnete. Velkou nevýhodou této části maturitní zkoušky bylo, stejně jako v maturitě z českého jazyka, velké množství textů. Jedna malá rada, vezměte si s sebou fix nebo nějakou barevnou propisku, kterou si budete moct podtrhávat nejdůležitější části jednotlivých odstavců. Je pak daleko jednodušší orientovat se v dlouhém textu, ke kterému je více otázek, a nemusíte se zdržovat opětovným čtením jednotlivých částí textu. Naopak, mezi části, o kterých si myslím, že se v nich body daly snadno získat, bych zařadila poslech, který letos nebyl nijak obtížný. Jsem si vědoma toho, že mé poslechové dovednosti se zlepšily v posledním ročníku středoškolské docházky. Procvičovali jsme je opravdu hojně v hodinách semináře, což mi pomohlo. Slohové práce se dají napsat celkem dobře, když máte k jejich psaní slovníky. Obávala jsem se toho, že je nestihnu napsat ve stanoveném limitu. Bylo důležité uvědomit si, zda se mi lépe a rychleji bude psát krátký text, nebo dlouhý. Rozhodla jsem se, že si nejdříve zvolím ten krátký slohový útvar, což se mi vyplatilo, a já oba slohy stačila napsat i s časovou rezervou. Andrea Hodinová, 4.B Didaktický test mi nepřipadal těžký, myslím, že jsme byli dobře připraveni. Poslechu bylo dobře rozumět a ve druhé části nebylo nic, co by mne zaskočilo. Pokud se předem studenti podívají na zkušební verze testů, či testy starší, myslím, že není žádný problém. Složitější je dle mého názoru test z českého jazyka, kde je nevhodně (nešťastně) zvolená formulace u některých otázek a u odpovědí (v mnoha případech) je více možných řešení. V německém jazyce problémy tohoto směru nejsou. Ondřej Suda, 4.C 27

28 Didaktický test byl mnohem obtížnější, než jsou Cermatem vydané (volně dostupné) testy na internetu, a ze zkušenosti vím, že to neplatí jen o německém jazyku, ale také o češtině. Poslechy, ze kterých jsem měla největší strach, se daly zvládnout vcelku lehce, zato jediné, poslední cvičení na gramatiku bylo opravdu těžké. Zatímco ilustrační testy byly zaměřeny hlavně na spojky a slovesa hodící se do kontextu článku, v testu maturitním byly vazby sloves na předložky a podobné chuťovky. Ústní maturity mě celkem překvapily. Řekla bych, že jediné, čeho by se studenti mohli bát, je gramatika, o které ve spontánním rozhovoru nestačí přemýšlet. Zbytek nebyl těžký a učitelé byli moc hodní, pokud student nevěděl, jak něco vyjádřit, snažili se mu pomoci a podobně. Daniela Drncová, OKA Co se didaktického testu z němčiny týče, myslím si, že byl celkem jednoduchý. Během školního roku jsme dělali testů několik, k dispozici byly i zkušební testy na internetu. Struktura všech těchto testů je stejná, a proto není těžké se na ně připravit. Student ví předem, co na něho v testu čeká. Osobně jsem toho názoru, že student gymnázia by neměl test napsat hůře než za 2. V testech opravdu není nic, co bychom ve škole nedělali. Poslechy i čtení jsme trénovali dostatečně dlouho, v gramatické části byly věci základní. Ve slohové části opět nebylo nic, s čím bych nepočítala. Hodnocení písemných prací se mi však zdá moc přísné. Ústní části jsem se obávala nejvíce. Neustále jsem po bytě pobíhala se stopkami a snažila se mluvit 5 minut v kuse o tématu (3. část maturity). V reálu vše vypadalo úplně jinak. Celá ústní zkouška probíhala velice rychle, než člověk dokončil jednu část, už se muselo pokračovat dál. V 1. části byly srozumitelné otázky, na které nebylo složité odpovědět. Popis obrázku je záležitost slovní zásoby. U tématu se zkoušející snažili pomáhat a i řízený rozhovor se dal zvládnout. Myslím si, že u ústní části maturit záleží z velké části na přístupu a postoji zkoušejících. Zde je velká výhoda, že své zkoušející známe a i oni předem vědí (případně tuší), co mohou od koho očekávat za výkon. Přitom se vše zapisuje do tabulek, což by mělo zajistit objektivnost při hodnocení. Zkoušející však může pomoci otázkou, u které dobře ví, že zkoušený student zná odpověď. Myslím, že zde hraje velkou roli celkový postoj žáka při vyučování během celého studia. Pracoval-li student po celou dobu poctivě a se snahou, pak může zkoušející položit pomocnou otázku, která byla probírána v jeho hodinách. Tím nechci říct, že by někdo někomu mohl nadržovat, ale spíše to, že kdo studium nefláká a poctivě se připraví, musí i při ústní části uspět. Obecně mi přijde nepraktické čekat na výsledky písemných prací ještě týden po ústních maturitách. Martina Střelbová, 4.C 28

29 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLU 2013 Gymnázium osmileté školní vzdělávací program Moje škola 7941K/81 Žáci jsou přijímáni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek. Písemné přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny uchazeče. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré. K přihlášce na střední školu je nutné dodat výstupní hodnocení. Přijímací zkoušky se skládají z testů z matematiky a češtiny. Škola nabízí pro žáky pátých tříd přípravné kurzy, přihláška na stránkách školy. Škola otevře ve školním roce 2013/2014 jednu třídu osmiletého studia. Gymnázium čtyřleté školní vzdělávací program Moje škola 7941K/41 Žáci jsou přijímáni na základě prospěchu na základní škole, sčítá se průměrný prospěch z konce osmé třídy a z pololetí deváté. V případě většího zájmu, než je kapacita oboru, se přičítají body za úspěchy v olympiádách a soutěžích od okresního kola výše, zohledňuje se studium ve třídách se zaměřením na matematiku a s rozšířenou výukou jazyků. Kapacita nesmí být překročena, přijato bude 30 nejlepších uchazečů. Škola otevře ve školním roce 2013/2014 jednu třídu čtyřletého studia. Střední odborná škola Ekonomické lyceum M/02 školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Střední odborná škola Informační technologie M/01 - školní vzdělávací program Informační a databázové systémy Žáci jsou přijímáni na základě prospěchu na základní škole, sčítá se průměrný prospěch z konce osmé třídy a z pololetí deváté. V případě většího zájmu, než je kapacita oboru, se přičítají body za úspěchy v olympiádách a soutěžích od okresního kola výše, zohledňuje se studium ve třídách se zaměřením na matematiku a s rozšířenou výukou jazyků. Kapacita tříd nesmí být překročena, přijato bude 30 nejlepších uchazečů do každého oboru. Žáci se sníženou pracovní schopností, dyslektici apod. z tohoto důvodu nezískávají žádné body. Při rozhodování o přijetí bude každý případ posuzován individuálně přijímací komisí. Při rozhodování mezi žáky se stejným celkovým bodovým hodnocením bude těmto uchazečům dána přednost. Pozvánka na přijímací zkoušky nebo k předání rozhodnutí o přijetí přijde rodičům poštou podle platné legislativy. K přihlášce na střední školu je nutné dodat výstupní hodnocení. V Rokycanech Ing. Drahomíra Rancová ředitelka školy 29

30 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 A V I. POLOLETÍ 2012 Výdaje (v tisících Kč): rok 2011 I.pol investiční neinvestiční z toho: přímé výdaje z toho: mzdové náklady zákonné odvody, FKSP Rozvojové programy SP PILOT G ONIV z toho: učebnice 11 5 cestovné náhrada mezd v době nemoci provozní výdaje z toho: spotřeba materiálu potraviny voda plyn elektřina teplo opravy a údržba služby ostatní náklady odpisy majetku mzdové náklady VČ Příjmy: dotace - přímá SP PILOT G Rozvojové programy dotace - provozní příjem z rezervního fondu ostatní příjmy z vlastní činnosti příjem z pronájmu Výsledek hospodaření: zisk z hlavní činnosti 0 z hospodářské činnosti 63 30

31 AKTIVITY MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2011/2012 A AKCE PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD V září letošního školního roku se první ročníky SOŠ a prima gymnázia zúčastnily adaptačního kurzu v Habru u Volduch (obrázek napravo), první ročník gymnázia vyrazil na svůj Go - camp do Podmokel u Sušice. V říjnu navštívily třídy SOŠ Živnostenský úřad a Úřad práce v Rokycanech. ÚŘAD PRÁCE V letošním školním roce navštívili žáci naší školy úřad práce opakovaně. V 1. pololetí školního roku žáci třídy 4.P - elektronické počítačové systémy v rámci výuky personalistiky v předmětu Ekonomika (studenti třídy 4.A automatizační technika měli obdobnou besedu se zaměstnancem úřadu práce na naší škole) a ve 2. pololetí tradičně žáci všech čtvrtých ročníků. Tedy 4.A, 4.P a 4.L ekonomické lyceum. Zaměstnankyně úřadu Mgr. Pavlína Filipovičová a Mgr. Olga Poláková žáky seznámili s aktuální situací na trhu práce v rokycanském regionu, informovali o tom, v jakých oborech vzdělání je dobrá šance zaměstnání najít či naopak a co dělat a jak postupovat, když se práci najít nedaří. Informovali je o všech změnách v této oblasti k Návštěvy jednotlivých ročníků v prostorách úřadu probíhaly formou spíš besedy než přednášky, protože žáci se o tuto oblast aktivně a živě zajímali. Velice dobře si uvědomovali, že ne všichni budou pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole a že situace na trhu práce není v současné době zrovna ideální. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí živnostenského úřadu v Rokycanech Ing. Zdeněk Plzák navštívil v letošním školním roce třídy 1.L ekonomické lyceum a žáky čtvrtých ročníků 4.P - elektronické počítačové systémy a 4.A - automatizační technika. V prvním ročníku žákům potvrdil, že teoretické učivo, které probírají v hodinách ekonomiky, je v podstatě totožné s realitou v praxi. Zopakoval s nimi základní informace týkající se problematiky živností, jejich vědomosti rozšířil například o to, že dosažení osmnácti let není totéž co plnoletost. Besedu obohatil o příklady z praxe, mnohdy úsměvné. Pro žáky čtvrtých ročníků měl připraveny informace o živnostech se specializací na obory jejich studia. Uvedl přehled živností, které by pro své případné podnikání mohli využít, ochotně jim nabídl pomoc v budoucnu, v případě jakýchkoliv nejasností. Besedy se živnostenským úřadem jsou pro naši školu vždy přínosné. Ing. Jitka Honzů učitelka ekonomických předmětů V listopadu proběhly ve třetích a čtvrtých ročnících čtyři besedy nazvané Nezvratné osudy. Organizačně jsou propojeny s kampaní Nemyslíš zaplatíš. Cílem je seznámit mladé lidi se situacemi, které je mohou potkat na silnicích. Žáci škol se setkávají přímo s účastníky osudových 31

32 událostí, které jim většinou drasticky změnily život. Následující řádky jsou dílem studentky třetího ročníku ekonomického lycea Martiny Michalkové. Na konci listopadu jsem se dívala na změny rozvrhu a našla jsem dvouhodinovou besedu. Otráveně jsem zavřela webové stránky školy s tím, že to zas bude nějaká opravdu zábavná akce. Druhý den dopoledne nás čekalo setkání se třemi ženami a jedním mužem. Ve velkém ruchu jsme se usadili v učebně a trochu se utišili. Když nám jedna z žen začala vysvětlovat, čeho se beseda bude týkat a jak by si představovala organizaci třídy, nebylo ji téměř vůbec slyšet. Neodradilo ji to a začala číst příběhy ostatních tří lidí, kteří s námi byli v učebně. Vše utichlo a v nastalém tichu jsme si vyslechli příběhy Katky, Zuzany a Pavla. Když žena dočetla, mírně se usmála a řekla: Už tu není tak veselo, jako na začátku. Ani nebylo proč! Ty tři příběhy byly neuvěřitelně smutné a bolestivé a nikomu z nás v tu chvíli nebylo do smíchu. Rozdělili jsme se do tří skupin, abychom si mohli vyslechnout vyprávění přímo od lidí, kteří příběhy prožili. K naší skupině přišla jako první sympatická žena, která se představila jako Zuzana. K osudové události došlo, když jí bylo 18 let. Nastoupila do autobusu plného lidí, a tak zůstala stát. Autobus se rozjel a po několika okamžicích z vedlejší silnice vyjelo auto, které nedalo autobusu přednost. Zuzana upadla, na ni ještě několik lidí a poranila si koleno. Zranění bylo tak vážné, že má doživotní problémy a musela se vzdát svého snu o kariéře baletky. Po dovyprávění prvního příběhu k nám přišla Katka. Když začala vyprávět o tom, že jí před půl rokem zemřel čtrnáctiletý syn kvůli řidiči, který při řízení telefonoval, mrazilo mne v zádech. Katka vyprávěla s tolika emocemi, že některé spolužačky začaly plakat. Bylo to velmi silné a smutné. Velmi jsme obdivovali Katku za to, jak se dovedla s hrozným zážitkem vypořádat. Myslím, že většina lidí si v té chvíli stejně jako já uvědomovala, jak strašná musí být ztráta někoho milovaného. Celý zbytek dne pak byl velmi zvláštní, protože v každém z nás beseda něco zanechala. Je ale otázkou, na jak dlouho. V prosinci navštívila třída 3. B Úřad práce v Rokycanech. Žáci se seznámili s činností a strukturou úřadu práce, s možností práce v zahraničí, vyzkoušeli si pracovní pohovor. V únoru navštívily třídy SOŠ pobočku VZP v Rokycanech. Letos poprvé proběhly besedy žáků tří tříd školy s Martou Marhulovou, dcerou kolegy Mgr. Rudolfa Přibíka, bez jehož osobní pomoci by Marta nebyla schopna se do školy dopravit. Marta sama trpí tělesným postižením, které mimo jiné omezuje i zrakové vnímání. Žáci vyslechli poučné vyprávění o všech problémech provázejících různé druhy postižení. Marta předvedla použití pomůcek pro zrakově postižené, jako např. notebook a telefon s kompletním hlasovým výstupem a ovládáním. Na závěr ukázala, jaké úkoly zvládne asistenční pes besedy se zúčastnili psi Amálka a Janny. V březnu se na gymnáziu uskutečnily besedy se studenty oboru zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií ZČU, kterých se zúčastnily třídy 3.B, 3.C, septima a tercie. Pod vedením Michala Veselého, bývalého žáka rokycanského gymnázia, a jeho spolužáka ze 3. ročníku FZS ZČU se žáci školy seznámili s nejnovějšími způsoby poskytování první pomoci při stavech ohrožujících život. Přednášející se soustředili jednak na novinky v oboru, jednak na situace, o kterých se nemluví v běžných středoškolských učebnicích. Zmínili např. pravidlo, podle kterého se při oživování po zástavě srdce a dechu pouze masíruje srdce. Žáci si vyzkoušeli i nepřímou masáž srdce na figuríně. 32

33 V dubnu se besedy se záchranáři uskutečnily i na SOŠ v 1. a 2. ročnících, 3. ročníky navštívily Okresní správu sociálního zabezpečení a KB v Rokycanech. KOMERČNÍ BANKA V letošním školním roce přišla mezi nás ředitelka Komerční banky v Rokycanech, paní Ing. Jiřina Poláková. Přivítali ji studenti třetích ročníků oboru Ekonomické lyceum a Informační technologie. Pro žáky i žákyně bylo užitečné slyšet jak teorie bankovnictví, kterou probírají ve škole, v praxi funguje. Zopakovala s nimi bankovní soustavu v ČR, úlohu CB, vysvětlila jim na konkrétních příkladech, co znamená inflace. Doporučila žákům, jak by měli nakládat se svými penězi. Zaměřila se na služby KB v Rokycanech a v závěru svojí přednášky představila produkty, které banka nabízí svým klientům. Žáci hodnotili její besedu velice kladně. Děkujeme paní ředitelce a těšíme se příští rok na další návštěvu. Šárka Hlinovská, učitelka ekonomických předmětů V květnu se na gymnáziu zúčastnily druhé ročníky a třída kvarta besedy Světem financí, kterou pro ně připravily pracovnice KB v Rokycanech. Beseda byla rozdělena do dvou částí a byla doprovázena prezentací a výkladem. První část - Bankovnictví v teorii se věnovala historii platebního styku, ochranným znakům peněz a systému bankovnictví v ČR, a vhodně tak doplnila a rozšířila učivo ekonomie a finanční gramotnosti. Druhá část Bankovnictví v praxi seznámila žáky s tím, jak si bezpečně půjčit, jak hospodařit s penězi, jak správně spořit a investovat. V červnu byl zakončen Peer program ve třídě prima a proběhla beseda ve třídě 2:B, kterou pro své spolužáky připravila Martina Cinkeová z 2.B. Martina o své práci peerky napsala následující řádky: Ve druhém pololetí jsem vedla společně se svojí spolužačkou Anežkou Švarcovou Peer program ve třídě prima. Peer programu se věnuji od osmé třídy základní školy. Proškolená jsem byla Pedagogicko psychologickou poradnou v Rokycanech. Tento projekt vznikl díky Mgr. Věrce Čikové a výchovným poradcům základních škol a Gymnázia Rokycany. Každý rok vedu peer (v překladu vrstevník ) s dětmi ve věku let. Celý program má 4 hodiny/4 bloky, ve kterých se snažím s žáky probrat aktuální problematiku. Probíraná témata: šikana, zdravý životní styl, komunikace, nebezpečná místa. Tím, že program vedeme my, jejich vrstevníci, mají k nám děti bližší vztah, důvěřují nám. Myslím si, že v šestých třídách základních škol nebo v primě, kdy se děti znovu poznávají, přišly do nové třídy, nového prostředí, je peer program tzv. na místě. Program totiž probíhá ve skupinkách, má svá pravidla, která si určíme hned ze začátku, aby vzájemná spolupráce byla jednodušší, děti to bavilo a neměly pocit, že se učí. Plní různé úkoly, musí spolupracovat, jsou bodově hodnoceni, takže v závěru programu se vyhlašuje nejlepší/nejaktivnější skupinka. Výsledkem není jen, že děti vědí, že na škole jsme pro ně my, peerky, že za námi mohou přijít s jakýmkoliv problémem, že vědí, co je šikana apod., ale hlavně, že se jako třída více ucelí a děti se navzájem se poznají. Na závěr školního roku jsem na základě květnového školení od Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu vedla besedu na téma HIV/AIDS ve své třídě, ve 2.B. Byla to moje první beseda o této problematice a byla jsem mile překvapena, jak aktivní byli moji spolužáci. Cílem této besedy bylo odstranění předsudků a snížení rizika dalšího šíření viru HIV. Školení o HIV/AIDS a partnerských vztazích proběhlo v kempu v Bezdědicích, zúčastnilo se nás asi 30 nových Netopeerů (z ang. Net of peer síť vrstevníků ), starších 15 let z celé České republiky. Školili nás senior netepeeři, součástí školení byla i beseda s MUDr. Radimem Uzlem CSc., členy organizace Y SAFE. Jedním ze školitelů byl i metodik z Domu světla. Pracovali jsme ve skupinkách, kromě školení/učení jsme plnili úkoly, předváděli scénky aj. V závěru třídenního školení jsme předvedli ukázkovou besedu, napsali závěrečný test a dostali osvědčení. Peer program i besedu jsem vedla po domluvě s naší výchovnou poradkyní, Mgr. Marií Šamanovou. Mgr. Vladimír Valach a Mgr. Marie Šamanová metodici primární prevence 33

34 DALŠÍ AKCE PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ZSV Besedy pro 3. ročníky (výuka ekonomie) s tematikou finančních produktů a bankovnictví. Pilotní ověřování testů ZSV a studijních předpokladů (společenskovědní seminář 3. a 4. r.). Besedy v programu S Tebou o Tobě k problematice dospívání dívek (prima, 1.B, kvinta). Beseda s pracovnicemi Probační a mediační služby (společenskovědní semináře 4. r.). Návštěva Okresního soudu v Rokycanech a přítomnost na přelíčení občanskoprávní kauzy s následnou besedou. (SVS 4.r.) Mgr. Pavel Benedikt FIKTIVNÍ FIRMY NA NAŠÍ ŠKOLE Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Její pracovníci uskutečňují všechny základní podnikové činnosti, jako jsou např.: nákup, prodej, reklama, fakturace, účtování. Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí jak pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své odborné dovednosti. Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání. Předmět fiktivní firma je ideálním řešením učební praxe. V letošním školním roce na naší škole svoji činnost provozovaly již čtyři fiktivní firmy. Dvě z nich A-Z sport, s.r.o. (zabývající se prodejem sportovních potřeb a oblečení pro zimní sporty) a Brilliance cars, s.r.o. (zabývající se prodejem luxusních vozů Audi a BMV obrázek napravo) provozovaly svoji obchodní činnost již druhý rok. Na konci školního roku obě tyto firmy svoji činnost ukončily. Nováčky na naší škole se staly firmy SAXXX, s.r.o. a WE2YOU, s.r.o. Firma WE2YOU, s.r.o. se zabývá organizací společenských akcí (svateb, firemních večírků, maturitních plesů, organizací různých festivalů apod.). Ve firmě pracuje 15 žáků třídy 3.L (5 chlapců a 11 dívek). Firma SAXX, s.r.o. se zabývá prodejem luxusního dámského i pánského spodního prádla. Také v této firmě pracuje 15 žáků třídy 3.L (1 chlapec a 14 dívek). V letošním školním roce zaměstnanci firem SAXXX,s.r.o. a WE2YOU, s.r.o. byli rozděleni do jednotlivých oddělení FF (všeobecná účtárna, mzdová účtárna, personální oddělení, marketing, obchodní oddělení) + ředitel + zástupce ředitele. V příštím školním roce se zaměstnanci v odděleních prostřídají. Cílem je, aby každý žák při své praxi pracoval v co nejvíce odděleních FF. V rámci činnosti fiktivních firem jsme v letošním školním roce navštívili dva veletrhy fiktivních firem Veletrh fiktivních firem na SPŠD v Plzni a Veletrh fiktivních firem na Obchodní akademii v Praze. Na obou veletrzích naše firmy nejen vystavovaly (prodávaly) své zboží, ale také všichni zaměstnanci fiktivních firem nakupovali zboží od všech firem zúčastněných. Veletrhy žáky (dle jejich vyjádření) bavily, protože se mohli vžít do role obchodníků a vyzkoušet si, jak teorie v praxi skutečně funguje. 34

35 FINANČNÍ GRAMOTNOST Počátkem školního roku byla naše škola oslovena zaměstnancem České spořitelny, a.s. v Rokycanech, panem Karlem Macourkem, s nabídkou přednášky o finanční gramotnosti. Banky mají negativní zkušenosti s nezodpovědným a neracionálním chováním obyvatelstva v používání finančních produktů, a rozhodly se vyjít vstříc získávání základních znalostí obyvatel v této oblasti. Jako cílovou skupinu si Česká spořitelna vybrala středoškoláky. V naší škole se této přednášky zúčastnili žáci čtvrtých ročníků studijních oborů elektronické počítačové systémy (4P) a ekonomické lyceum (4L). Celá přednáška měla zajímavý průběh. Na počátku pan Macourek nechal po třídě kolovat list papíru, na kterém bylo v záhlaví nadepsáno prezenční listina přednášky o finanční gramotnosti a dole na stránce malým písmem napsáno: každý účastník se zavazuje za přednášku zaplatit přednášejícímu 500,- Kč. V obou třídách se na listinu podepsali téměř všichni zúčastnění. Tato názorná ukázka (předem domluvená s vyučujícím) měla žákům demonstrovat, jak málo pozorní a ostražití jsme k tomu, co podepisujeme. Nutno dodat, že žáci byli upřímně zděšeni. V průběhu přednášky bylo žákům postupně vysvětlováno, na co si mají při nabízení finančních produktů dávat pozor, neboť ne vždy se setkají se slušným a solidním přístupem prodávajících (nabízejících). Zejména varoval před různými inzeráty, nabídkou půjček bez ručení a vyzýval v případě půjčky k upřednostnění renomovaných institucí. Celou přednášku prokládal příklady z praxe, mnohdy až děsivými. Tato přednáška žáky opravdu zaujala - nejen že jsme o ní společně diskutovali ještě v dalších hodinách ekonomiky, ale dokonce i žáci 4.L 4.P mezi sebou. Ing. Jitka Honzů učitelka ekonomických předmětů 35

36 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA SOŠ Oblasti činnosti výchovné poradkyně Ludmily Enžlové ve školním roce 2011/2012: a) systematická informovanost žáků pokračujících v dalším studiu (nástěnka v přízemí a webové stránky školy) b) osobní konzultace podle zájmu žáků c) koordinace činnosti třídních učitelů a ostatních učitelů při práci se žáky, u kterých byla diagnostikována porucha učení, s talentovanými žáky a s žáky, kteří měli výchovné nebo výukové problémy d) vedení pohovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci ve spolupráci s třídními učiteli a se zástupkyní ředitelky školy e) spolupráce s metodiky prevence Mgr. Šamanovou, Mgr. Valachem, s PPP Plzeň pracoviště Rokycany, s Úřadem práce Rokycany Střední odborná škola připravuje žáky, aby po jejím absolvování našli vhodné uplatnění na trhu práce. Přesto se rozhodlo 36 žáků ze 3 oborů SOŠ jít dále studovat VŠ nebo VOŠ. Většina absolventů si zvolila ZČU Plzeň a byla přijata na různé fakulty. Velký zájem byl o fakultu elektrotechnickou (16 %). Bakalářské programy na Fakultě aplikovaných věd zaujaly naše absolventy (11 %) stejně jako obory na fakultě ekonomické (11 %) a na fakultě pedagogické (7 %). Zájem byl o Vyšší odbornou školu v Plzni (10 %) a jen 3 % ze zájemců o další studium bylo přijato na jiné vysoké školy v ČR. Někteří absolventi budou muset znovu zkusit štěstí v dalším akademickém roce. Těm, kteří byli přijati, přeji mnoho úspěchů v dalším studiu. Mgr. Ludmila Enžlová 36

37 EUROWEEK 2011 STOCKPORT, VELKÁ BRITÁNIE SETKÁNÍ UČITELŮ A STUDENTŮ EVROPSKÉ UNIE Počátky celého projektu sahají do roku 1992, tedy do roku podpisu Maastrichtské smlouvy. Počínaje tímto rokem se sjíždí na dobu jednoho týdne do jednoho z hostitelských měst skupiny studentů a pedagogů z jednotlivých zemí Evropské unie. Skupiny jsou zpravidla tvořeny osmi studenty a dvěma pedagogy. Každou zemi reprezentuje vždy jedna střední škola, s postupným rozšiřováním Evropské unie roste tedy i počet škol, zastoupených v projektu. První setkání proběhlo v belgickém městě Kain, zatím poslední v roce 2011 v britském Stockportu. Smyslem projektu je přispívat prostřednictvím celé řady aktivit ke vzájemnému poznávání mladých lidí z různých zemí EU. Výjimečnost celého projektu spočívá v tom, že na jednom místě, v jednom městě se setkává skutečně téměř celá Evropa od Malty po Finsko, od Portugalska po Litvu. Žáci tak mají možnost v každodenním intenzivním kontaktu se žáky z ostatních zemí poznat, co mají společného a v čem se liší jednotlivé evropské kultury. Učí se být tolerantnější k jiným názorům i vnímavější k problémům celoevropského charakteru. Samozřejmě nejvíce poznatků získávají žáci i učitelé o hostitelské zemi. Jednak je na její bližší poznávání určena část programu, jednak jsou žáci zpravidla ubytováni v rodinách žáků hostitelské školy, a mají tak příležitost zblízka sdílet jejich každodenní život. Program celého týdne vždy určuje příslušná hostitelská škola, vždy ovšem s ohledem na naplnění výše zmíněné základní myšlenky celého projektu. K pravidelným aktivitám tak patří taneční či dramatická vystoupení představující kulturu jednotlivých zemí. Velmi oblíbený je též večer věnovaný ochutnávkám národních kulinářských specialit, připravených jednotlivými národními týmy. Součástí programu bývá i seznámení s běžným výukovým procesem na hostitelské škole. Zahraniční delegace včetně pedagogů jsou při této příležitosti různými formami aktivně zapojovány do vhodných vyučovacích jednotek. Část programu je samozřejmě věnována bližšímu představení hostitelské země. Od seznámení hostů s historií a současností hostitelského města, přes návštěvu zajímavých míst regionu až po návštěvu hlavního města příslušné země. Na programu bývají též diskuse k nejrůznějším otázkám celoevropského významu. Tyto diskuse mají často překvapivě bouřlivý průběh, nezřídka velmi přesně zrcadlící spory a odlišnosti jednotlivých zemí na nejvyšších politických úrovních. Samozřejmě každá hostitelská země přizpůsobuje výše zmíněné aktivity svým podmínkám a možnostem. Vždy je však kladen důraz na dostatek prostoru pro vzájemnou komunikaci jednotlivých účastníků. V roce 2012 se hostitelskou školou projektu Euroweek stane Gymnázium a SOŠ Rokycany. A stejně jako jsme se snažili v jednotlivých ročnících projektu zdárně reprezentovat naši školu, město a zemi jako hosté, stejně tak chceme být úspěšní i v roli hostitelů. Jsme hrdí na to, že budeme moci našim hostům ze všech koutů Evropy představit život v naší zemi, ale samozřejmě jsme si vědomi vysoké náročnosti celé akce na lidské i finanční zdroje i značné zodpovědnosti, kterou na sebe převzetím role hostitelské školy bereme. Bez aktivního přístupu zaměstnanců školy, žáků a jejich rodičů, ale též bez přispění představitelů města a kraje to bude úkol jen obtížně splnitelný. Jan Zítek 37

38 STUDENTI NA EUROWEEKU Hostitelská škola Aquinas College nás upoutala už při našem nedělním příjezdu. Ačkoliv už byla tma a budovu školy jsme moc dobře neviděli, ohromil nás veliký modře svítící nápis s názvem školy nad vchodem. Během týdne jsme poznali, že celá škola je velmi moderní a skvěle zařízená. Plně vybavené speciální třídy pro každý předmět, velká kantýna, školní divadlo, sportovní hala, a dokonce i kaple, to vše bylo součástí tohoto velkého školního komplexu. Třetí den našeho pobytu jsme se účastnili běžných vyučovacích hodin s ostatními žáky, a měli tak možnost ještě hlouběji poznat vybavenost školy. Na Aquinas College chodí celkem 2000 studentů, takže o vyučovací předměty ani třídy nebyla nouze. Každé hodiny (která trvala s přestávkou hodinu a tři čtvrtě) se účastnili 2-4 studenti z programu Euroweek s ostatními studenty přímo ze školy. Výběr hodin probíhal formou loterie, a to tak, že jsme se všichni shromáždili v prostorách školního divadla a každý student si z pytlíčku vytáhl kousek papíru, na kterém byl napsaný název předmětu a číslo třídy. Předměty byly nejrůznější: od klasické fyziky či angličtiny, přes filosofii, divadlo nebo design až k Businness studies nebo například japonštině. V naší skupině takové extrémy nenastaly a vytáhli jsme si klasické předměty jako třeba matematiku, chemii nebo psychologii. Já jsem si vylosovala předmět s názvem Computing, z čehož jsem hned na začátku dostala trochu strach. Po chvíli hledání (Aquinas College je opravdu velká škola) jsem konečně našla správnou učebnu, a když jsem vstoupila, moje obavy se ještě trochu zvětšily. Ve třídě byli pouze kluci, a navíc jsem nikde neviděla ani jeden počítač, ačkoli název předmětu, Computing, by tomu napovídal. Se mnou do třídy vešly ještě tři dívky, které si Computing v loterii také vylosovaly a byly vystrašené stejně jako já. Po chvíli váhání jsme se všechny posadily a čekaly. Největší překvapení přišlo ve dvě hodiny, kdy měla vyučovací hodina začít. Chlapci se začali jeden po druhém zvedat a postupně chodili ke dveřím, kde byla na stěně připevněná krabička, která vypadala podobně jako alarm. Chlapci buď na toto zařízení vyťukali číselný kód, nebo si nechali přístrojem oskenovat palec (!), čímž se poznalo, že jsou na hodině přítomni. Po tomto zapsání do třídnice si opět všichni sedli a lehkým zatlačením na stůl před sebou nechali vysunout počítače, které byly až do té chvíle ukryté v deskách stolů. Po krátkém vzpamatování se jsme je následovaly i my a po příchodu učitele hodina programování skutečně začala. Učitel na nás ze začátku nebral moc velké ohledy a normálně vykládal ostatním učivo, které měli v plánu. Myslím ale, že když viděl naše zoufalé pohledy, bylo mu nás trochu líto. Nechal tedy žáky pracovat na jejich úkolu a snažil se nám alespoň trochu vysvětlit, o co se ostatní v hodině budou snažit. Protože jsme ani jedna o programování nevěděla nic, vysvětlování ze začátku moc nepomáhalo, ale na konci hodiny jsme už byly všechny schopné napsat program na hru Kámen, nůžky, papír (člověk proti počítači), což jsme všechny považovaly za velký úspěch. Celkově byla hodina hodně příjemná asi i díky učiteli, který byl celkem přátelský, a i přes moje počáteční obavy to byla nakonec zábava a každopádně velký zážitek. Tereza Löffelmannová 38

39 Týmové prezentace Již v brzkých ranních hodinách se naše delegace sešla v ohromných prostorách Aquinas College. V plánu dnešního dne nebylo nic jiného než obávané prezentace zabývající se naším stravováním, svátky a školským systémem. Po několika útrpných minutách strávených hledáním učebny, kde se měly prezentace konat, jsme se dostali na místo určení a zpočátku nemohli uvěřit technickému vybavení. Bylo prostě úžasné! V průběhu našeho obdivování jsme byli vyrušeni dalšími delegacemi, které se najednou začaly hrnout do dveří. Byly to rakouská, bulharská a dánská delegace. Z těchto skupin nás nejvíce překvapili Bulhaři, kteří byli oblečení do tradičních krojů. Přemýšlejíce a debatujíce o tom, jak naše prezentace bude v porovnání s ostatními příšerná, přiblížil se čas, kdy toto drama mělo začít. První prezentující delegací se stala rakouská delegace. Jejich prezentace byla poměrně zajímavá a překvapující bylo zjištění, že se jejich školský systém velice podobá našemu systému. Po zaslouženém potlesku přišla na řadu delegace z Bulharska. Jejich prezentace byla opravdu nevšední, prolínaly se v ní totiž prvky taneční a pěvecké, a dokonce byla pro nás přichystána i ochutnávka pečiva. Vše bylo zasazené do dramatického rámce, kdy turistka (studentka) procházela Bulharskem a potkávala různé osoby, jež jí vyprávěly o tradicích atd. Jedinou zápornou stránkou této velice dobré prezentace byla její zdlouhavost. Další skupinou na řadě byla naše delegace. Po počáteční nervozitě jsme vyrazili vstříc projekčnímu plátnu a role prezentujících se v naší skupince ujali Filip, Hedvika a Pepa, zatímco my ostatní jsme jim dělali pozorovatele. Díky Filipovým nápadům, jako bylo třeba nucení cizinců vyslovovat česká slova, byla naše prezentace velice dobře přijata. Poslední prezentaci připravily Dánky. Ty se chopily tohoto úkolu poměrně s vervou a mohu říci, že i jejich prezentace (kterou tvořili několik minut před samotným prezentováním) dopadla velice dobře a byla rozhodně zajímavá. Výlet do Manchesteru Lukáš Ryba Euroweek ve Stockportu měl, stejně jako každý rok, opravdu nabitý program. Jedním z našich cílů byl Manchester se všemi svými dominantami. V úterý 4. října vyrážely v 9 hodin od Aquinas College dva autobusy směrem do velkoměsta. Češi jeli společně s Rakušany, Bulhary a Dány, ve druhém jeli Estonci, Finové, Němci, Italové a Lotyši. Oba autobusy absolvovaly to samé, jen v opačném pořadí. My jsme měli namířeno rovnou na Old Trafford, sídlo fotbalového klubu Manchester United. Nejdříve jsme si prohlédli muzeum, kde se dalo najít cokoliv z historie i současnosti klubu. Poté se nás ujal sympatický průvodce, který nás zavedl na dech beroucí místo, na tribunu. Už jen pocit, že se sem normální člověk nemá vůbec šanci dostat, byl úžasný. Bylo nám sděleno, že běžné místo se tu pronajímá za 700 liber ročně. VIP místa se dají sehnat až za liber ročně. Permanentky se dědí z otce na syna po celé generace. Další možností, jak se na zápas dostat, je být zaměstnancem nebo hostem nějaké bohaté firmy, které obvykle tyto permanentky vlastní. V 39

40 rámci exkurze jsme si prohlédli například také šatny hráčů, místnost, kde odpočívají po zápase, nebo jsme si mohli sednout na místa pro nehrající hráče. Musím říci, že to byla skutečně VIP místa. Konečná stanice naší prohlídky byl megastore, kde si mohl každý koupit cokoliv týkajícího se Manchesteru United. V poledne jsme odjeli do centra města, kde jsme poobědvali nějaké ty sendviče. Následně byl vyhlášen rozchod až do pozdního odpoledne. Několik malých skupinek se tedy rozuteklo po městě. My jsme měli namířeno do první kavárny, kde jsme si dali něco teplého do žaludku, protože byla opravdu vlezlá zima. Poté jsme se vydali obdivovat pamětihodnosti, v čemž nám pomáhala mapka města, později jsme se přidali k partě Bulharů, takže jsme si pobyt v centru zpříjemnili nenucenou konverzací v angličtině. Před městskou radnicí jsme narazili na protestující dav lidí, který se rozhodl kempovat přímo před okny radnice. Jeden z aktérů nám sdělil, že se tu všichni sešli kvůli nesouhlasu s všeobecnou krizí, která zachvátila nejen Evropu. Další naše kroky směřovaly do Chinatownu, který nás docela zklamal. Koncentrace asijského obyvatelstva byla sice značná, ale samotné město bylo docela malé a nijak krásné. Kolem 16. hodiny jsme se sešli se zbytkem na určeném místě, krátce povyprávěli o zážitcích z prohlídky města a poté nasedli do autobusu směr Stockport. Z klimbajících hlav bylo vidět, že všechny tento výlet docela zmohl. Avšak stálo to za to, protože kolik lidí může říct, že sedělo na tribuně Manchesteru United. Výlet do Walesu Josef Hlad Ve čtvrtek ráno jsme se jako obvykle sešli ve škole. Venku už stály autobusy a po zbytečném čekání na bůhvíco jsme s malým zpožděním vyjeli směrem Wales. Cesta trvala docela dlouho, ale uteklo to díky jedné z Dánek, která si s námi chtěla ustavičně povídat. Když jsme se blížili k cíli, tak nám neunikl pohled na moře poblíž Liverpoolu. Zaujaly nás také cedule u silnic, které byly všechny napsané jak v angličtině, tak ve velštině. Poté jsme se dozvěděli, že je na to dokonce zákon, a tak nás cedule s podivným jazykem provázely celý den. Zanedlouho už jsme stavěli v městečku Conwy, obklopeném hradbami. Chloubou města je také hrad postavený ve stejném stylu jako okolní hradby. Naší skupinu čekala nejprve procházka po hradbách, které vedou kolem celého města. Sotva jsme vyšli po točitém schodišti nahoru, tak nás přivítal tak silný vítr, že jsme byli rádi za zábradlí, které nás chránilo všude, kam jsme se podívali. Zatímco druhá polovina naší skupiny si šla projít hrad, my jsme měli v plánu obejít celé město po hradbách. Každý se hodněkrát fotil, dělaly se všemožné profilovky na Facebook, a tak nás neustále popoháněla bulharská učitelka, která měla celou skupinu uzavírat. Když jsme došli k jedné z věží v rohu města, udělali jsme si společnou fotku i s učiteli a následovalo focení na zábradlí. Bulharce už došla trpělivost a šla dopředu za ostatními. Celé město jsme obešli asi za hodinu a poté byla v plánu prohlídka hradu. Cestou k němu nás zaujala klasická anglická červená telefonní budka, ve které jsme se museli za každou cenu vyfotit. A tak už nám zbytek skupiny utekl někam hodně daleko dopředu. Později jsme se dozvěděli, že jsme cestou na hrad procházeli okolo nejmenšího domu v Británii, ale 40

41 jelikož byl schovaný v postranní uličce a nikdo nám o něm nic neřekl, tak jsme ho neviděli. Možná to byla cena za to, že jsme se tak zpozdili za všemi ostatními. Došli jsme ke hradu a tam jsme měli možnost projít si malý krámek se suvenýry. Zanedlouho už jsme šli na hrad. Vyšli jsme nahoru, a protože začalo trochu poprchávat, tak jsme byli rádi, že jsme se mohli schovat do jedné z věží. Jakmile přestalo pršet, tak jsme vyšli na věž, odkud jsme si mohli prohlédnout celé město. Zase spousta fotek. Věží bylo na hradě asi šest, takže bylo co dělat. Poté, co jsme prošli celý hrad, zbýval ještě čas, a tak jsme se šli najíst do města. Našli jsme malý obchůdek, kde dělali kebab a spoustu druhů hamburgerů. Všichni jsme si dali čtvrtlibrák, neboli quarter pounder v originále. Hamburger za sedmdesát korun, ale na ceny už jsme si za těch pár dní pobytu v Anglii zvykli. Dojedli jsme a došli zpátky na parkoviště, kde byl sraz. Druhým cílem bylo město Llandudno, které leží přímo u pobřeží Irského moře. V tomto městě jsme měli asi hodinu a půl rozchod. Někdo šel do obchodů, někdo procházel město. Já s kluky od nás jsme se šli podívat na pláž. Byl tam hrozně silný vítr, takže nám byla zima, moře bylo navíc špinavé a tmavé. Úplný opak toho, na co jsme zvyklí z letních dovolených na jihu Evropy. Hnus. Vyfotili jsme se párkrát u moře a šli jsme zpátky do města najít nějaký obchod, kde bychom mohli koupit něco jako suvenýr. Nechtěli jsme žádné tradiční suvenýry, ale spíš nějaké potraviny, které u nás nekoupíme. Po delším hledání jsme našli obchodní dům Asda, velký asi jako Tesco. Koupili jsme čaj, nějaké čokolády, bonbony. A pak už byl čas jít zpátky k autobusu. Čekala nás zpáteční cesta ke škole. Skoro všichni pospávali a já jsem taky nevydržel a usnul jsem. Výlet do Walesu se rozhodně povedl. Hostitelské rodiny David Fiala Život v rodinách během Euroweeku je těžké nějak globálně zhodnotit, protože každý z účastníků žil jinde a byl jinak spokojen. Přitom právě spokojenost s domovem, který jsme pro tento týden měli, podle mě nejvíce ovlivnila náš výsledný dojem z celého pobytu. Podle toho, co jsme si tak během společného programu s ostatními o našich rodinách řekli, jsem si rozhodně neměla na co stěžovat. Nebydlela jsem hodinu a půl cesty od školy a nemusela jsem strávit neděli v kostele jako někteří. Moje hostitelka Charlie se mi celý týden věnovala, snažila se, abych jí rozuměla a abych se ani chvilku nenudila. Což jsem se tedy rozhodně nenudila! Pár minut po našem pozdním nedělním příjezdu k hostitelské škole si nás začaly rodiny postupně vyzvedávat. Charlie Jackson se svou mamkou Jackie si pro mě přijely mezi prvními, ale nakonec jsme odjížděly poslední, protože jsme ještě čekaly na příjezd polské výpravy, jejíž jedna členka byla také svěřena do péče rodiny Jacksonů. Už bylo pozdě a po cestě jsme byly obě unavené, takže jakmile jsme dorazily domů, Charlie nám jen představila zbytek rodiny a ukázala dům. Spaly jsme každá v jednom pokoji jejích dvou sester, dvojčat Lizzie a Tory. Druhý den po školním programu nás vyzvedla Jackie, protože Charlie byla zrovna v autoškole. Sešly jsme se s ní tedy až doma a vyrazily společně s několika dalšími rodinami, které také hostily polské studentky, na bowling a na večeři do Nando's. To je prý oblíbená restaurace většiny teenagerů v Anglii. Moje už také. Úterní odpoledne a večer jsme společně s Davidem a kamarádkami našich hostitelek strávili v Manchesteru v nákupním centru, na Manchester Wheel a v nedalekém baru, podobně jako následující den v zase jiném nákupním centru. Nejsilnějším zážitkem toho večera byla asi nejen pro mě návštěva obřího obchodu s neobvyklými sladkostmi, jako třeba marshmallow pasta, kterou si můžete namazat na toust a je to vážně výborné. 41

42 Další dva večery byly v naprosto rozdílném duchu, ale neméně skvělé. Charlie 'u nás' doma pořádala malou sešlost pro své kamarádky a jejich zahraniční studenty, takže se v jedné místnosti nakonec sešli zástupci České republiky, Polska, Španělska, Lucemburska, Anglie a vlastně i Irska, odkud je jedna současná studentka hostitelské školy. Samotnou mě překvapilo, jak dobře jsme si navzájem rozuměli, a dokonce doufám, že jsem si mezi nimi našla i pár dobrých přátel, se kterými jsme si slíbili, že se zase někdy navštívíme. V sobotu se už většina účastníků z ostatních zemí vydávala na cestu domů, ale my měli let naplánovaný až na nedělní odpoledne, takže jsme se svými rodinami mohli podnikat celodenní výlety. Někdo jel do Liverpoolu, někdo na stadion Manchester City zkompletovat svoji sbírku návštěv místních fotbalových stadionů, jiní zas vyrazili na pořádné nákupy. Polská výprava už odjížděla v pátek v noci, takže jsem už sama s Charlie po vydatném dopoledním spánku vyrazila na už poslední výlet do Manchesteru. Johny English v kině, nejlepší zmrzlina, procházka po China Town a večeře v japonské restauraci, na kterou se k nám už připojil zbytek rodiny, to bylo to nejlepší rozloučení s tímto týdnem, jaké jsem mohla mít. Pak už jen troška nedělního stresu v zácpě po cestě na letiště (táta Dave slíbil, že kvůli tomu v pondělí někdo na radnici ztratí svoje zaměstnání) a definitivně jsem se rozloučila s dvojčaty, Jackie, Davem a Charlie Jacksonovými, ale také s jejich kokřicí Willow, se kterou jsem si rozuměla nejlépe z celé rodiny. Uvědomuji si, že jsem měla 'štěstí na rodinu', a tenhle týden se tím pro mě stal nezapomenutelným. Eurobufet Barbora Blažková Druhý den našeho pobytu v Anglii byl na programu mezinárodní bufet, chvíle, na kterou se naše mlsné jazýčky, především ty pánů učitelů, těšily už dávno před odletem. Přípravy probíhaly ve velkém už před naší cestou, plánování, kterou českou specialitku nevynechat, a dohadování o původu té a oné pochoutky nebralo konce. Proto nebylo překvapením, když jsme se ráno sešli a začali tak nějak kontrolovat jeden druhého, jestli máme všechno to, co bylo na seznamu. Ubrus, tácky, příbory, párátka, české vlaječky a samozřejmě ryze české pochutiny. Máme všechno, jde se na věc! Umístění stolu s českou vlaječkou u dveří do atria Aquinas College se postupem času ukázalo jako výhodná pozice. Nalevo od nás základna slovenských bratrů, před námi Dánové, přesněji Dánky, a napravo tuším španělské kulinářské umění. Tak nějak vybalujeme, naléváme první panáky kofoly, kterými si slavnostně připíjíme, a najednou zjišťujeme, že nemáme nůž. Jdeme za pořadateli, za konkurenčními stoly, vysíláme odhodlané učitele, to vše kvůli noži. Až se zčistajasna objevuje! Krájíme, porcujeme, trháme a lámeme. Tatranky, škvarkové placky, lázeňské oplatky, bramboráčky, utopence, chleba to nejlepší z našich luhů a hájů. A také to nejaromatičtější SYREČKY! Pečlivě je schováme do plastové pokladnice. Jen pro labužníky! Zatímco probíhají přípravy na našem stole, vydáváme se s Davidem omrknout terén. První kolo ochutnávek začíná. Vynecháváme Slováky, o nichž si myslíme, že nám nemají co nabídnout, a jdeme rovnou k Dánkám, kde ochutnáváme mimo čokolád a bonbónů také černé lékořicové něco, které nám dokonale zkazí chuť. Nechápavý pohled na kolečka rozkrájených hot dogů, které zahlcují téměř poloviny jejich stolu, a pokračujeme dál. Bulhaři nás překvapují skvělými salámy a slaninou, to samé Španělé, u Lotyšů překvapí, někoho 42

43 potěší, klasické olejovky. Procházíme celý bufet a se zděšením zjišťujeme, že jsme jedna ze dvou delegací nabízející pití. To přináší velké množství ochutnávačů k našemu stolu. Ke kelímku Kofoly dostávají záplavu informací o její historii a s úsměvem na tváři většina oznamuje, že je lepší než Coca Cola. It s like Coca Cola but a bit better! začíná Pepa svůj výklad. Orion čokolády mizí, hořické trubičky, hlavně ty s čokoládovou polevou, taky. Čeho je stále dostatek, jsou jednohubky z utopenců a olomoucké tvarůžky. Nedá se nic dělat, druhé kolo ochutnávek volá, a tak necháváme ostatní u stolu samotné. Zakotvíme hned u našich východních sousedů a ochutnáváme trdelník (škoda, že byl kupovaný a studený, a proto ne tak dobrý), korbáčiky, nápoj Vienna, horalky. Tak hezky se tu o nás starají, že se nám zpátky k našemu stanovišti vůbec nechce. Bereme poslední Toffifee z rakouského stolu, do kapsy schováváme Mozartovy koule a děláme radikální rozhodnutí. Jdeme udat syrečky! Kdo chce pít, musí si vzít syreček nebo utopence. Jak utopenci mizí, je o ně větší a větší zájem. Syrečky zatím zaostávají. Ke stolu přichází Slováci s vědomím, co pojem syrečky znamená. Nakonec ochutnávají a přidávají se další, učitelé z Aquinas i z jiných delegací a další a další lidé, které jsme do té doby neviděli a poté už taky ne. Nakonec se plastová krabička vyprazdňuje. Jsme bez pití, bez čokolády, bez Kolonád, naopak bramboráčky, škvarkové placky balíme na horší časy. Dojídáme poslední chuťovky, dojídáme slovenský trdelník a sklízíme. We are full! Dramatické vystoupení Filip Beneš V pátek byla na programu vystoupení všech zemí. Každá delegace měla vícero možností - buď zkorigovat své pohyby tak, aby to vypadalo, jako když tančí, nebo se pořádně zapotit a vymyslet scénku, anebo pobavit publikum hudebním vystoupením. Většina zemí volila tanec. Proti gustu ani langustu, ale když jsme byli nuceni dívat se na dvanáct tanečních pětiminutovek, z nichž některé trvaly minut deset, už nás to moc nebralo. O to více jsme se těšili na nějakou delegaci, která se odváží zazpívat nebo tak něco. Prvního hudebního vystoupení jsme se dočkali od dvou mladíků neznámé národnosti. Klavírista utekl sotva se uklonil, ale bubeník byl natolik vášnivý, že při svém dlouhém sólu dokonce zahodil paličku a chvíli neměl jak hrát. Potlesk byl ale bouřlivý. Smích nás neopouštěl ani ve chvíli, kdy jsme se v zákulisí připravovali na svůj výstup. A přišla naše chvíle. Několik málo okamžiků jsme po jevišti zmateně pobíhali a aranžovali kulisy, křičeli na sebe a vyhrožovali si zabitím, ale pak se setmělo a drama začalo Děj naší scénky byl nevalný - Bůh tvoří Českou republiku a krom syrečků a piva, dává Čechům i Petru Kvitovou a lásku ke sportu. Vědom si toho, že alkohol plus fandění se rovná rozbitým brýlím, přidává kontaktní čočky. Vzhledem k tomu, že předchozí rovnice byla vyjádřena hezkou českou rvačkou, obecenstvo se alespoň zasmálo. A když dva opilí fanoušci s kontaktními čočkami začali tančit polku, sál tleskal do rytmu a my měli hřejivý pocit u srdce, že jsme také zatančili, a dokonce ve špinavých montérkách, což se mezi národními kostýmy vymykalo. Hedvika Tučková 43

44 Rozlučková párty Závěrečný večírek se konal v pátek ve školním divadle, což byl poměrně velký sál s výsuvným hledištěm (pro potřeby této akce bylo zasunuto, díky čemuž byl dostatek místa i pro občerstvení). Pátek byl pro většinu delegací také předposledním dnem stráveným v Anglii, protože většina v sobotu odlétala. Některé delegace (včetně nás) odlétali až v neděli a Lotyši naopak odcházeli již během této párty, protože museli stihnout vlak. Jako občerstvení nám hostitelská škola Aquinas College přichystala dlouhý stůl plný sendvičů a dalších drobností. Neměli jsme přijít úplně hladoví, ale podle množství jídla, které bylo na stolech, mi přišlo, že počítali s obří skupinou hladových studentů, a tak na konci zůstala na stolech více než polovina všech lahůdek. Mohli jsme tančit na různé songy, zpočátku pouštěli starší, ale všem dobře známé, jako je například Macarena, kde se ukázalo, že slavný tanec znají úplně všude, poté již nastoupily skladby novější. Největšího úspěchu jsme dosáhli, když jsme v zadní části parketu z nudy začali zkoušet, jak by seděl úvod k našemu předtančení na maturitní ples na hranou hudbu. Nejenže jsme zjistili, že se dá použít snad na úplně každý song, ale také za námi lidé z nejrůznějších států chodili, abychom je ten zvláštní tanec naučili. Po chvíli jsme tak vzadu utvořili slušný hlouček, kde se nás všichni více či méně úspěšně pokoušeli napodobit. Konec byl pak ve znamení posledních výměn kontaktů a všemožných loučení. Všude bylo možné vidět všechny, jak se objímají tak pevně, jak to jen bylo možné, aby alespoň na dalších pár okamžiků udrželi své nově nabyté kamarády u sebe. Milan Ševčík 44

45 TRNAVA 2011 V rámci dlouholetých družebních vztahů mezi gymnázii Rokycany a Trnava proběhl ve dnech až zájezd na Slovensko. Na návštěvu ke slovenským přátelům se přihlásilo 39 žáků naší školy a 5 členů pedagogického sboru. Jak to viděl žák 2.B Jiří Svoboda: Moje účast na výměnném pobytu se studenty trnavského gymnázia Jána Hollého mi zpočátku nepřišla jako dobrý nápad, ale po rozhovorech se spolužáky vyšších ročníků jsem se rozhodl, že pojedu také. A bylo to opravdu správné rozhodnutí. Dne jsme vyrazili směr Slovensko za doprovodu perfektních kantorů. Zastávka v parku zámku Lednice se dala ohodnotit velice kladně, a tak se těšení na trnavské kamarády zvyšovalo. Po příjezdu k trnavskému obchodnímu centru Tesco nás rozdělili do rodin, kde jsme se ubytovali. Moje rodina byla příjemná a nejevila žádné známky toho, že bych zde nebyl vítán. Po prohlídce noční Trnavy jsme sice byli poněkud kulturně unaveni, ale příležitost ukázat trnavským, jak jsme sportovně vyspělí, se nedala nevyužít. Pohled na krásné Slovenky, zvědavé na náš výkon, nám zvedl sebevědomí, a tak týmy, složené z profesionálních hráčů volejbalu a basketbalu, proti nám neměly šanci. Po vynikajícím obědě se pořádala prohlídka vodních mlýnů na jižním Slovensku. Hostitelská rodina nás po návratu uvítala famózní večeří. Čtvrteční ráno bylo krušné, neboť exkurze po noční Trnavě nám sil nepřidala. Ale naplánovaný výlet do Bratislavy měl být velice zajímavý. A také byl. Prohlídka vystavených obrazů Pabla Picassa stejně jako celosvětové Bienále ilustrací dětských knih stály za to a návštěva gigantického obchodního centra Eurovea také. Účastníci zájezdu využili služeb Eurovey a zakoupili suvenýry, oblečení nebo zde poseděli a občerstvili se. Nikomu se nechtělo ven, jelikož počasí nebylo právě přívětivé, ale prohlídka hradu Děvín nás k tomu donutila. Soutok řek Dunaje a Moravy a hlavně hrad Děvín nás opravdu zaujal. Večerní rozlučka proběhla poměrně v poklidu a v pátek ráno nás čekalo to nejhorší odjezd. S několika přáteli jsme se domluvili, že dorazíme o něco později, aby se naši spolužáci mohli s Trnavskými řádně rozloučit. Odjezd nás všechny rozesmutnil, někdo uronil i pár slziček, ale vzpomínky zůstanou. Do reality jsme se vrátili v Rokycanech okolo páté hodiny odpolední. Ale s Trnavskými jsme neustále v kontaktu a opět se s nimi rádi setkáme v dalších ročnících. Mgr. Stanislava Špitálníková 45

46 SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU ŠKOLOU V NITTENAU Wanderwoche Jako již tradičně se třetí zářijový týden uskutečnilo setkání žáků, a to české sekundy a německé sedmé třídy z Nittenau v šumavské Železné Rudě. Týden zaměřený na turistiku a konverzaci v německém jazyce začal pondělkem 19. září 2011 dopoledne ubytováním v penzionu Belveder. Díky neformálním rozhovorům se žáci přirozeně spřátelili. Počasí nám prozatím nepřálo, protože bylo chladno a drobně mžilo. Po obědě jsme se, i přes déšť, rozhodli pro malý výlet do městečka Železná Ruda, kde studenti dostali krátký rozchod, aby se mohli seznámit s okolím. Večer byl zahájen seznamovací program ve formě komunikativních her ve skupinkách. Děti byly nuceny mezi sebou mluvit německy a i přes počáteční ostych se to všem dařilo. Druhý den, 20. září v úterý, jsme museli strávit kvůli vytrvalému dešti ve společenské místnosti. Žáci soutěžili ve skupinkách ve tvoření německých slov. Odpoledne rozhodli němečtí učitelé o výšlapu na Pancíř. Nasávali jsme čistý, horský vzduch, studenti mezi sebou již čile komunikovali. Ve středu jsme brzy ráno vyrazili na delší túru přes Špičácké sedlo k Černému a poté po strmé stezce k Čertovu jezeru. Příroda byla úchvatná, u jezer jsme udělali malou pauzičku na svačinu a společné foto. Odpoledne připravil třídní sekundy pro všechny zajímavé sportovní soutěže a turnaj ve vybíjené. Večer se mezi sebou utkaly skupiny ve vytvoření co nejhezčího modelu z krepového papíru. Následovala módní přehlídka. Celý čtvrtek jsme strávili ve Wildniscampu (kemp v divočině) v Bavorském lese. Zde si žáci mohli prohlédnout tematické chatičky podle jednotlivých kontinentů i živlů. Následovala prohlídka přírodní rezervace Haus zur Wildnis (dům u divočiny). Krásným regionálním vlakem jsme se dostali zpět do Železné Rudy. Večer nás čekalo už jen vyhodnocení celotýdenního zápolení a improvizovaná diskotéka. Tento rok se podařilo najít kamarády z partnerské školy téměř všem žákům, což je velký úspěch. Mgr. Hana Levá 46

47 Návštěva v Rokycanech Skupina pozvaných žákyň a žáků z partnerské školy s pedagogickým doprovodem navštívila krátce naše město v listopadu. Během tří dní si prohlédli školu, nahlédli do vyučovacích hodin a poznali život v českých rodinách, kde o ně bylo dobře postaráno. Jeden den prožili v Praze a viděli nejznámější památky v historickém centru. Prohlédli si muzeum v Rokycanech, navštívili krytý bazén, zahráli si bowling a turnaj ve volejbalu v naší sportovní hale. Pobyt v našem městě byl sice velmi krátký, ale věříme, že se všem u nás líbilo. Naše třída se těšila na oplátku na jaře do Nittenau. PaedDr. Daniela Moulisová a třída sekunda Výměnný pobyt v Nittenau Jako každý rok, tak i letos vyjeli naši žáci na zkušenou do partnerského gymnázia v bavorském městě Nittenau. Během deseti dní se dvanáct pozvaných němčinářů ze třídy sekunda seznámilo se školním prostředím a životem v malém bavorském městě nedaleko Řezna. Během prvních dní se všichni kupodivu rychle aklimatizovali, zvykli si na život v hostitelské rodině i na odlišnosti v německé škole. Někteří celkem snadno, jiní s problémy používali němčinu jako svůj dočasný mateřský jazyk, přesto někdy vypomohla angličtina a také ruce a nohy. A co tedy sekundáni během krátké doby viděli a zažili? Jen pro představu: To máte návštěvu Řezna se všemi římskými a středověkými památkami, ale i novodobě lákavými obchody a kavárničkami, dále historický Amberg, kde se dá chodit a poznávat celý den, no a pak tu máte samotné Nittenau, které je sice malé jako Rokycany, ale zájemcům má co nabídnout. A na závěr prosím výlet k Dunaji, trocha pěší turistiky k historickému klášteru Weltenburg a zpáteční cesta lodí po Dunaji až do Kelheimu. Za odměnu pak společné koupání v bazénu a večeře v pizzerii. Po deseti dnech jsou sekundáni zase doma v Čechách. Zůstaly jim vzpomínky na kamarády, nové zkušenosti z cizí země, kde museli mluvit, mluvit, mluvit, a velké množství krásných fotografií. Stačí se podívat na naši fotogalerii na webových stránkách. Tak zase za rok - tschüss oder servus Nittenau! PaedDr. Daniela Moulisová a 12 žáků sekundy 47

48 PROJEKT ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ROKYCANECH A BECKUMU V neděli, 25. března 2012 odjela skupina žákyň z Gymnázia a SOŠ Rokycany na týden do německého města Beckum v Severním Porýní-Westfálsku, kde se zúčastnila společného českoněmeckého projektu se žáky Kettelerschule Beckum. Projekt nese název Odborné vzdělávání v Rokycanech a v Beckumu a koná se za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti. Studentky byly ubytovány v rodinách německých projektových partnerek. Kettelerschule Beckum pro nás připravila sice náročný, ale zajímavý program. Nejdříve jsme se seznámili se školou, navštívili i některé hodiny ve výuce. Prošli jsme s průvodcem město Beckum, přijal nás také pan starosta Dr. Strothmann. Zúčastnili jsme se dvou exkurzí, jedné ve firmě Rottendorf-Pharma a druhé ve strojírenské firmě Beumer Group. Od příštího školního roku budou moci naši studenti vykonat v Beckum odbornou praxi. Tato praxe bude také součástí projektu výměnných aktivit, které finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti. V rámci tohoto projektu podepsala naše škola dohodu o partnerské spolupráci s Kettelerschule Beckum a na základě této dohody se budou moci jak žáci gymnázia, tak žáci SOŠ podílet každý rok na výměnných školních projektech v Rokycanech a Beckumu. Ing. Olga Fritscherová 48

49 KOMISE NĚMECKÉHO, FRANCOUZSKÉHO A ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA Školní rok se na naší škole nesl v souladu s mezinárodními institucemi ve znamení snah probudit větší zájem žáků o německý jazyk. Od září jsme připravovali dva projekty: již tradiční Wanderwoche pro sekundu, která se konala v říjnu. Wanderwoche a jarní pobyt žáků sekundy v bavorském Nittenau připravuje Paedr. Daniela Moulisová. Projekt Odborné vzdělávání v Rokycanech a Beckumu, jehož první část se konala v Rokycanech začátkem listopadu a druhá část na přelomu března a dubna v Beckumu/Severní Porýní-Westfálsko, se zúčastnily žákyně SOŠ a gymnázia. Tento projekt připravila Ing.Olga Fritscherová. Oba projekty personálně posílila Mgr.Hana Levá, která se vrátila z rodičovské dovolené. Mgr.Hana Levá začala na základě projektu Odborné vzdělávání v Rokycanech a Beckumu připravovat ve spolupráci s Tandemem Plzeň-Regensburg a partnerskou školou v Beckumu projekt Výměnné praxe pro žáky lycea na SOŠ. Lucie Čepeláková ze 3L odjíždí v říjnu a další dvě žákyně lycea na jaře do Beckumu na odbornou praxi. Současně u nás uvítáme jednoho až dva žáky z Beckumu, kteří budou praktikovat v Rokycanech. Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do projektu Euroregia Egrensis, který nese název Výměnný školní rok. Vybraní žáci naší školy navštěvují po dobu celého školního roku některé z bavorských gymnázií. Letos studují Nikola Herodesová ze 4.C v Hofu a Michaela Stáňová ze 2.C v Selbu. Za tento projekt odpovídá Ing. Olga Fritscherová. V prosinci jsme připravovali školní kola olympiády v německém, francouzském a španělském jazyce. Ti nejúspěšnější reprezentovali naši školu v krajském kole. Největším úspěchem je letos 3. místo Pavly Fialové v krajském kole ONJ a 3. místo Michaely Boudové v krajském kole OŠJ v Plzni. Umístění našich žáků v jednotlivých kategoriích a úrovních jsou uvedena v tabulce. Do školního kola Olympiády v NJ se zapojily všechny němčinářky, Olympiádu ve francouzštině organizovala Mgr. Ludmila Janečková a Olympiádu ve španělštině nová posila naší komise Mgr. Tereza Růžičková. Mgr. Tereza Růžičková se na podzim zúčastnila s našimi studenty Dnů hispánské kultury v Plzni a Dnů hispánské kultury v Klatovech, kde měli naši žáci i vystoupení, hráli na kytaru a zpívali španělsky. Také navštívili Festival Mediterránea, kde se zúčastnili projekce krátkometrážních filmů španělského režiséra Ponteho a debaty s režisérem. V září proběhla u nás ve škole beseda pro studenty španělského jazyka na téma Adopce na dálku. Besedu vedl rodilý mluvčí ve španělštině. Po celý rok spolupracují žáci s projektem Diecézní charity v Plzni "Adopce na dálku". Studenti překládají dopisy od adoptovaných dětí z Paruguaye, Bolívie a Peru. Na konci června si Mgr. Tereza Růžičková připravila pilotní hodinu španělštiny s ipady, které zapůjčila ZČU Plzeň. Naše předmětová komise se neustále snaží rozvíjet jazykové kompetence žáků. V oblasti získávání různých stipendií pro žáky jsme odpověděli na nabídku Nadace Livie a Václava Klausových, která poskytuje stipendia žákům na jazykové kurzy v zahraničí. Podali jsme dvě žádosti a ve velké konkurenci získala stipendium naše žákyně Bohuslava Hopčáková ze sexty. V květnu strávila plně hrazené tři týdny na kurzu angličtiny v jihoanglickém městě Bournemouth. 49 Ing. Olga Fritscherová

50 Přehled úspěchů našich žáků v soutěžích Olympiády NJ, FJ, ŠJ Třída Jméno Soutěž Kolo Umístění Sekunda Barbora Berešová Olympiáda NJ Okresní, kat. 1.A 1 Sekunda Lucie Hronová Olympiáda NJ Okresní, kat. 1.A 2 Sekunda Tomáš Kroupa Olympiáda NJ Okresní, kat. 1.A 5 Kvarta David Stáňa Olympiáda NJ Okresní, kat. 1.B 1 Tercie Kristina Sudová Olympiáda NJ Okresní, kat. 1.B 3 Kvarta Vojtěch Tluček Olympiáda NJ Okresní, kat. 1.B 4 Kvinta Pavla Fialová Olympiáda NJ Okresní, kat. 3.A 1 Sexta Markéta Pospíšilová Olympiáda NJ Okresní, kat. 3.A B Anna Trhlíková Olympiáda NJ Okresní, kat. 3.A Septima Kateřina Anna Klegová Olympiáda NJ Krajské, kat. 3.B Kvinta Pavla Fialová Olympiáda NJ Krajské, kat. 3.A 3 Kvinta Diana Medunová Olympiáda FJ Krajské, kat. 2.B 4 Sexta Tereza Voříšková Olympiáda FJ Krajské, kat. 2.B 5 1.B Michaela Boudová Olympiáda ŠJ Krajské, kat. 3.A 3 Dne 19. prosince 2011 proběhlo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Na prvním místě se umístila vynikající studentka z kvinty, Diana Medunová, která již v minulém roce obsadila třetí místo v Ústředním kole soutěže ve francouzském jazyce. Druhé místo obsadila studentka ze sexty, Tereza Voříšková, která též v minulém roce úspěšně reprezentovala školu na krajské soutěži ve FJ. Obě studentky postoupily do krajského kola, kde byly zařazeny do nejvyšší kategorie B2. Konkurence byla velká, jelikož soutěžily se staršími studenty, než jsou ony. Přesto dívky obsadily čtvrtou a pátou pozici. V letošním roce odmaturovali z francouzského jazyka dva studenti: Soňa Nováková - výborně a Tomáš Beran chvalitebně. Mgr. Ludmila Janečková 50

51 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE CIZÍCH JAZYKŮ NA SOŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Komise pracovala ve složení: H. Zábranská (předsedkyně), K. Cimpelová, J. Gallová, H. Levá a A. Silbernáglová. Členky se pravidelně scházely a připravovaly různé akce pro žáky. S velkým zájmem se například setkal zájezd do Regensburgu, který se uskutečnil v prosinci, a zúčastnilo se ho 40 žáků. Ti si prohlédli město a pochopitelně navštívili i tradiční vánoční trhy. V prosinci jsme uspořádali školní kola olympiád Aj a Nj. Úroveň zejména v anglickém jazyce byla vysoká a vítěz Zdeněk Břečka (3.L) podal obdivuhodný výkon. V únoru jsme se žáky 4. ročníků navštívili Britskou knihovnu v Plzni. Žáci se dozvěděli, jak mohou využít různé materiály při dalším studiu nebo jak se mohou připravovat na různé, mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Hlavní náplní práce komise byla však důkladná příprava studentů na státní maturitní zkoušku z jazyků. Myslím, že se nám to podařilo, neboť pouze dva studenti nebyli připuštěni k ústní zkoušce. A ti, kteří ústní zkoušku absolvovali, získali známky 1 3. Budeme se snažit, abychom udrželi dobrou úroveň výuky jazyků na SOŠ i v příštím roce. H. Zábranská, předsedkyně PK 51

52 MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA PŘEDMĚTY OBTÍŽNÉ, ALE NEZBYTNÉ. Matematika a fyzika jsou tradičně vnímány žáky jako obtížné, nicméně velmi důležité předměty. V současné době se k nim co do obtížnosti i významu řadí též informatika, která je mocným nástrojem ve všech oblastech vědy, výzkumu i běžného života. V loňském školním roce se uskutečnilo mnoho akcí a soutěží, jejichž cílem byla jednak popularizace těchto předmětů mezi širokou studentskou veřejností a jednak rozvíjení talentu nadaných žáků. Za velmi potěšující skutečnost považujeme, že přes nespornou obtížnost matematiky, fyziky a informatiky si tyto předměty zvolilo mnoho žáků jako maturitní předměty v profilové části maturity a všichni maturitu úspěšně složili. Z matematiky maturovalo 25 studentů, z fyziky 5 studentů a z informatiky 8. Naši žáci si též velmi úspěšně poradili se státní maturitou z matematiky. Nižší úroveň státní maturity z matematiky složilo 8 žáků a dokonce student oktávy Milan Ševčík si troufl i na úroveň vyšší. Matematika Nejprestižnější matematickou soutěží, která má školní, okresní, krajská i mezinárodní kola, je bezesporu matematická olympiáda. Naši studenti nižšího gymnázia zvítězili ve všech kategoriích okresního kola. Nejlépe si vedli studenti primy, kteří pod vedením Mgr. Jany Wothové obsadili všechna medailová místa. Úspěchem byl též postup studentky kvarty Karoliny Šůsové do krajského kola. Po vyhodnocení školního kola pro vyšší gymnázium postoupil do krajského kola Vladislav Wohlrath z kvinty a vybojoval 3. místo, které je v soutěži, kde se na krajské úrovni dostalo mezi úspěšné řešitele jen 7 studentů, ohromný úspěch. Matematická olympiáda je soutěž prestižní, ale do jisté míry se týká (zvláště ve starších kategoriích) jen úzkého okruhu žáků nadaných opravdu pro teoretickou matematiku. Naše škola se však již tradičně zapojuje do mnohem lidovější soutěže Matematický klokan, kterou organizovali Mgr. J. Wothová a PaedDr Z. Enžl. V této soutěži se vyskytují úlohy typu hádanek a rébusů, při jejichž řešení je často potřeba selský rozum víc než abstraktní matematické teorie. O oblíbenosti této soutěže svědčí několik desítek účastníků školního kola. Školní kola Matematického klokana probíhají v jednotném termínu na všech zapojených školách v ČR a všichni studenti řeší stejné úkoly. Výsledky se pak porovnávají v rámci okresů, krajů a celé republiky. Naši studenti obsadili téměř všechna první místa v rámci okresu, v Plzeňském kraji se však na medailových pozicích neumístili. Další pro nás již tradiční soutěží je Pythagoriáda. Jedná se o matematickou soutěž pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z našich studentů v okresním kole bodovali studenti primy Filip Tluček (1. místo), Anna Šmídová (2. místo) a Daniela Wohlmuthová ( místo), dále ze sekundy Šárka Altmanová ( místo) a z tercie Kateřina Škorvánková (2. místo). Letos nově jsme se zúčastnili celostátní soutěže Logická olympiáda. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Skládá se z nominačního kola, při kterém soutěžící vyplní krátký online test. Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol. Do krajského kola postoupili: Diana Medunová a Zdeněk Turek (kvinta), Jakub Tomáško (septima), Lucie Jeřábková (3. C), Tina Skočilová (tercie), Šárka Altmanová, Kateřina Čížková a Tereza Müllerová (sekunda), Sebastian Lenk (prima). Nejlepšího umístění v krajském kole dosáhla Kateřina Čížková, která obsadila 7. místo. 52

53 Dále se naše družstva zúčastnila krajského turnaje v piškvorkách, kterému je věnován samostatný příspěvek. Starověká matematika Po loňském úspěšném projektu Fyzikální vánoce jsme se rozhodli realizovat podobný popularizační projekt z matematiky. Hlavním cílem bylo, aby se studenti seznámili s historickými kořeny matematiky, jako jedné z prvních věd. Chtěli jsme, aby si dokázali slavná jména antických a arabských filozofů a matematiků, která znají jen jako názvy některých matematických pouček a vzorců, spojit s konkrétními lidmi, s jejich dobou a historickými okolnostmi. Dále se měli studenti dozvědět, že u nás používaný desítkový poziční systém zápisu čísel není zdaleka jediná možnost a různé i velmi rozvinuté civilizace s pokročilými matematickými znalostmi počítaly zcela jinak. Žáci se též seznámili se starověkou geometrií a s některými slavnými úlohami starověku, nalezenými na historických papyrech, babylónských hliněných tabulkách nebo vytesanými do kamene v hrobkách dávných králů. Příprava projektu probíhala pod vedením Mgr. H. Čížkové, Mgr. H. Wagnerové, P. Pajtlové a Mgr. I. Vavřinové ve třídách septima, 3. B a 3. C celý listopad a prosinec. Septimáni studovali a řešili starověké úlohy, zkoumali babylónské, egyptské a arabské způsoby výpočtů a jejich číselné soustavy. Žáci 3. B pronikli do tajů dávné geometrie, prozkoumali platonská tělesa a zjišťovali, jak mohli starověcí geometři (harpedonanti) jen pomocí provazů s uzly vytyčit základy monumentálních staveb starověku. Žáci 3.C měli za úkol prostudovat životopisy některých arabských, řeckých a římských filozofů, zjistit, čím přispěli k rozvoji matematiky a které jejich myšlenky se dnes vyučují v běžné školní matematice. Podobně jako loni byla akce založena na tom, že starší studenti učí své mladší spolužáky. Prima, sekunda, tercie a kvarta se během celého dopoledne vystřídala na čtyřech stanovištích. Septimáni je naučili zapisovat čísla v klínovém písmu, počítat ve dvojkové a v šedesátkové soustavě, násobit a dělit egyptským způsobem. Spolu s částí 3. C je postupně dovedli k řešení slavných starověkých úloh systémem Já ti pomůžu, abys na řešení přišel sám. Zejména tuto část považovali třeťáci za zvláště náročnou a ti, kteří se chystají na pedagogické fakulty, viděli, že vysvětlit některé i jednoduché věci malým dětem není vůbec snadné. Geometři ze 3.B vyučovali umění rýsovat kružnice, elipsy a pravé úhly pomocí provázků. Pomáhali svým malým spolužákům vyrábět platonská tělesa a rýsovali s nimi řešení eukleidovských úloh. Někteří žáci 3. C se zase přeměnili v Pythagora, Eukleida, Al Chvárizmího a Diofanta. Přednášeli o svém životě, díle a objevech. Po vyslechnutí životopisů, luštili soutěžící křížovky, ve kterých si museli vzpomenout, co se o slavných dědcích dozvěděli. Jeden den se starověkou matematikou byl určitě pro všechny zúčastněné zajímavý i poučný a ukázal matematiku ze zcela jiné stránky, než ji studenti znají, když se trápí nad písemkami či domácími úkoly. 53

54 Fyzika Výuka fyziky byla v loňském roce zpestřena několika exkurzemi a přednáškami. Hned na začátku školního roku se vypravili žáci septimy Jakub Tomáško, Marek Lavorenti, Matouš Mojžíš a Martin Roub pod vedením Mgr. H. Wagnerové a P. Pajtlové na Dny vědy a techniky pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni. Akce probíhala v přednáškovém stanu na náměstí Republiky, v Kopeckého sadech a v Jungmannově ulici. Pro veřejnost byly určeny nejrůznější přednášky a prezentace jednotlivých fakult. Pro školy měla akce charakter soutěže. Každá škola si vytvořila tým o 4 6 soutěžících, kteří plnili na jednotlivých stanovištích výzkumné úkoly, které se na konci vyhodnocovaly. Hlavní záměr organizátorů nebyl jen udělat reklamu jednotlivým školám nebo fakultám, ale zejména poukázat na to, že studium technických nebo přírodovědných oborů není pouhé biflování vzorečků a definic, ale také velice zajímavá výzkumná činnost, s jejímiž výsledky a produkty se setkáváme dnes a denně. S potěšením můžeme konstatovat, že naše družstvo mezi plzeňskými školami vybojovalo druhé místo. Jako partneři projektu SCICOM jsme letos opět využili nabídky Západočeské univerzity a objednali jsme dvě velice zajímavé přednášky: 1. RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. - Fyziologie oka, optické klamy a teorie barevného vidění Přednáška byla určena třetím ročníkům a doplnila výuku optiky. 2. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner Fyzika v pohádkách Přednášky se zúčastnily první ročníky a byla zábavným zpestřením výuky v předvánočním čase. Přednášející jako fyzikální nadšenec ukázal studentům, že fyziku lze nalézt opravdu úplně všude. Již tradičním nástrojem k popularizaci fyziky jsou exkurze do Techmanie. Letos ji pod vedením PaedDr. Z. Enžla navštívili žáci 2. C. Na závěr školního roku se ještě třída 3.C spolu s Mgr. H. Čížkovou podívala do Národního technického muzea v Praze, které je nově otevřeno po několikaleté rekonstrukci. Studentům se nejvíce líbily historické dopravní prostředky. Velmi je zaujala též astronomická expozice, kde viděli hvězdářské dalekohledy a nejrůznější přístroje využívající astronomická pozorování při námořní navigaci. Naši studenti se v loňském roce zapojili do čtyř fyzikálních soutěží. Již tradičně jsme vyslali své zástupce na fyzikální olympiádu. V kategorii F (tercie) zvítězila v okresním kole Kateřina Škorvánková. V kategorii E (kvarta) obsadila Karolina Šůsová 2. místo, Vojtěch Tluček 3. místo a Anna Košařová 5. místo. Všichni naši zástupci byli pozváni do krajského kola, ve kterém se Anna Košařová probojovala mezi úspěšné řešitele. Z vyššího gymnázia se po domácím kole nominovali do krajského kola Zdeněk Turek a Vladislav Wohlrath (kvinta), Klára Drobičková (1.B), Jan Sedláček (sexta) a Jakub Lapka (2. B). Nejlepšího umístění dosáhli Zdeněk Turek (5. místo) a Jan Sedláček (7. místo). Velmi významného úspěchu dosáhl student sekundy David Štych, který se umístil na druhém místě v krajském kole Astronomické olympiády a v celostátním kole této soutěže obsadil 7. místo. Letos nově jsme se zúčastnili soutěže FYKOSí Fyziklání, kterou pořádá Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Soutěž si sami objevili a projevili o ni zájem studenti kvinty Zdeněk Turek, Vladislav Wohlrath a Michal Nekula. K účasti v soutěži však bylo potřeba pětičlenné družstvo. Trojici kvintánů tedy doplnili Jan Sedláček ze sexty a Milan Ševčík z oktávy. 54

55 V této silné sestavě hoši vyrazili spolu s Mgr. H Čížkovou na Matfyz. Tam je čekaly dvě největší posluchárny Fyzikálního ústavu plné soutěžících. Celkem bylo přítomno 50 týmů z Čech i Slovenska. Soutěž měla zajímavý průběh. Na začátku soutěže dostal každý tým 7 úloh. Jakmile se někdo v týmu rozhodl, že úlohu vyřešil, mohl ji zkusit odevzdat porotě u odevzdávacího stolu. Pokud byl výsledek správný, dostal další úlohu a jeho tým získal 5 bodů. V opačném případě musel svůj výsledek přehodnotit a při dalším pokusu o odevzdání už mohl získat pouze 3 body, při třetím pak 2 body. Při jakémkoliv dalším pokusu mohl tým získat už jen 1 bod. Cílem soutěže bylo během 3 hodin získat co nejvíce bodů. Během řešení se mohly používat kalkulačky. Také bylo velmi netradičně povoleno použít jakoukoliv literaturu, kterou si soutěžící přinesli. Používání internetu naopak povoleno nebylo. V polovině soutěže a půl hodiny před jejím koncem si mohl každý tým vyzvednout 2 další úlohy, aniž by odevzdal řešení úlohy předchozí. Úlohy byly vybírány ze všech oblastí středoškolské fyziky, proto byla samozřejmě družstva složená ze studentů vyšších ročníků ve výhodě. Naši reprezentanti se však mezi soutěžícími z elitních gymnázií zaměřených na matematiku a fyziku rozhodně neztratili. Umístili se na 30. místě a už se těší, jak letošní zkušenosti zúročí při příštím ročníku. Bezpochyby největším fyzikálním úspěchem v historii naší školy byla účast Vladislava Wohlratha v přírodovědecké soutěži EUSO (European Union Science Olympiad, (http://www.euso.dcu.ie, jejíž jubilejní 10. ročník se konal v litevském Vilniusu. Týmy studentů složené z biologa, chemika a fyzika, což byl právě Vláďa, řešily náročné praktické úlohy, které byly v letošním roce zaměřeny na studium produkce kyslíku prostřednictvím řas (s cílem navrhnout články produkující kyslík na kosmické lodi), druhá část úloh se věnovala jantaru a mladí přírodovědci se snažili navrhnout nejlepší kritéria pro ocenění jeho hodnoty. Celkem se soutěže zúčastnilo 22 zemí. Českou republiku reprezentovaly dva týmy studentů. První tým (vpravo na obrázku), který získal zlaté medaile, pracoval ve složení: Adam Přáda (z Gymnázia Ostrov), Vladislav Wohlrath (z Gymnázia a SOŠ Rokycany) a Lucie Studená (z Gymnázia J. Keplera, Praha 6). Druhý tým, který získal bronzové medaile, pracoval ve složení Jiří Janek (z Gymnázia a SOŠ Telč), Eliška Havrdová (z Gymnázia Jírovcova, České Budějovice) a Petr Smísitel (z Gymnázia Bučovice). 55

56 Informatika Informatika je předmět jehož charakter neumožňuje pořádat exkurze nebo projektové dny. Nicméně v tichosti, ale velmi významně prostupuje všemi ostatními školními předměty. Svoji zdatnost v informatice si mohli naši žáci porovnat se svými vrstevníky na ostatních školách v soutěži Bobřík informatiky. Bobřík informatiky probíhá na školách, u počítačů. Každý soutěžící dostane elektronický test s 15 otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností. Délka testu je 40 minut.test obsahuje otázky lehké, střední a těžké. U těžších otázek lze za správnou odpověď získat více bodů. Za nesprávnou odpověď se naopak body strhávají. Pokud soutěžící na otázku neodpoví, neztrácí žádné body.po skončení testu se soutěžící ihned dozví, kolik bodů získal, které úlohy odpověděl správně a zda bobříka ulovil. Okamžitě po uzavření testů na všech školách v republice se může soutěžící dozvědět, jak dopadl v celorepublikovém srovnání.na naší škole soutěž organizuje PaedDr. Ing Pavel Kraus a zúčastnili jsme se všech čtyř dosud pořádaných ročníků. Naši žáci pravidelně obsazují čelní místa. Letos se zúčastnilo 19 žáků. Všichni se stali na celostátní úrovni úspěšnými řešiteli. Nejlépe se v celostátním srovnání umístili Zdeněk Turek z kvinty (1. místo) a Šárka Janáková z 1.B (6. místo). PaedDr. Zdeněk Enžl zkoušel s tercií soutěž Najdi, co hledáš!, kterou vyhlašuje firma Seznam (http://najdi.seznam.cz/), a s tercií a kvintou test informatických dovedností ITFITNESS každý z účastníků dostal certifikát s výsledky (http://www.itfitness.cz/). za komisi matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Helena Čížková 56

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY

JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY Již několik let funguje v našem školství spravedlivý klausovský systém tří přihlášek na střední školy. To málo, co nalézáme v lavicích devátých tříd, je totálně rozmělněno

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Výroční zpráva Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany

Výroční zpráva Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany Výroční zpráva Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany 2013/2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky... 4 Seznam pedagogů a dalších zaměstnanců... 6 Seznam žáků... 11 Učební plány... 16 Informace o škole...

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Hana Ulmannová Místopředseda: Mgr. Jana Hirnšálová Třídní: RNDr. Jana Srpová Místnost: 404 - učebna jazyků Gabriela Hauptmanová

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí Maturitní zkoušky školní rok: 2014/2015 škola: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. obor vzdělání: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum maturitní zkoušky proběhnou v termínech: maturitní práce maturitní

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 1 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Otevřený dopis spolužákovi ze studií...

Otevřený dopis spolužákovi ze studií... Otevřený dopis spolužákovi ze studií... Milý Mirku, nejspíš se teď zřejmě delší dobu neuvidíme, a tak bych Ti ráda alespoň dopisem vyjádřila svůj obdiv nad tím, že ses pustil do tak dobrodružné akce, jakou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek P L Á N maturitních zkoušek IV. A ročníku oboru Agropodnikání na Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm ve školním roce 2012 2013. Legislativní zázemí maturitní zkoušky tvoří zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více