ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA."

Transkript

1 OBSAH CLÁNKY. Dvofák Josef, JUDr.: Do pátého rocníku..., 1 Folber Antonín: Poslání»Obzorn«pro zivnostenské druzstevnictví.. ] F 1 o i s c h e r Alexandr: Yyvoj, stav a vyznam druzstovnictví ve vsech zemích svéta: Rumunsko 6, 47 Recko 98, 124 Spojené státy.jiboafrické 149 Spojené státy amerieké 179, 210 J'áger Josef: O fondech podpúrnych 3 K a d 1 e c e k Frantisek: K anketé o úvérech na postoupené úcty 106 K a m e 1 s k y Jan: Chrañme pf ed úhonou zivnostenské druzstevnictví..."i Kodes Frantisek Xaver: Napravte chyby, dokud je cas! 45 Péta.sedesátiny starosty svazu pres. J. Martince 206 K i- o u p a Josef: Zivnostenské úvémí druzstevnictví v r (Zvl. otisk z Véstníku min. obchodu.) Pfíloha k 3. císlu. K V a p i 1 Emil: Hospodáfsky pfehled: za prosinec za leden za únor a bf ezen za duben za kvéten a cerven za cervenee a srpen za záfí a fijen za listopad Penézní trh a peneznictví v roce Martinec Josef: Zivnostenské peneznictví 2 N o v o t n y Karel: Jak zabrániti zpronevérám a podvodüm 181 Üfednictvo zivnostenskyeh zálozen a druzstev 12 Rovinsk^f D.: K otázce dalsího snízení úrokovych sazeb 21 Sykora Dominik: Vypocet vyrovnávacího úroku a ztráty u slosovaného cenného papírü 76 Serhág] Frantisek: Statistick;^ pfehled cinnosti svazov^^ch zálozen v roce , 54, 75 Statistickf pfehled cinnosti svazovych zálozen v roce , 152, 183 V e s e 1 y Vladimír, Inz. (Vy): Csl. reeskontní a lombardní ústav Dañé, poplatky a pfíspévky, jez jsou povinny platiti nase zálozny a druzstva 24 Hlavní zmény v novych vzorcovych stanovách pro zivnostenské zálozny 49 K anketé o úvérecli na postoupené úcty 107 Kterou cestón püjdeme 10 Noveli'sace pcnsijního zákona cís. 26/ ] Nové vzorcové stanovy pro zivno- ^ stenské zálozny , 154, 190, 208 Novy zákon o soukromych zaméstnancích 146, 188 Obcanské a zivnostenské zálozny v CSR. roku O cesi zivotní pojistky 207 Odklad exekucí proti zemedélcúm a nezaméstnanym 70 O krycích sménkách 16 O postupu pohledávek za státem. 144 O zálozenskych vkladních knízkách a jejich vinkulaci 117 Sluzné a odmény cinovníkíi nezvyhodnénych druzstev pfi vyméfování zvlástní dañé vydélkové Snízení hodnoty csl. koruny 65 Stanovy csl. reeskontního a lombardního ústavu 97 Tfi dülozitá soudní rozhodnutí pro praksi zálozen pfi po.skytování a zajisfování úvérü 95 Úctování nemovitostí koupenych v drazbách k záchrané pohledávek 186 Zdanéní zálozen 121, 141, 173 Zména pfedpisü o skládání vadií a kaucí k zajisténí vefejnych dodávek a prací 17 Zivnostenské úvérní druzstevnictví ve svétle statistiky 72 vr (Miada Boleslav): K anketé o úvérech na postoupené úcty Néco o reklamé 9 O reklamé v novinách 69 O reklamé akvisicí 100 Y (Chocen): "^Híladní knízka contra cenn^ papír 53 Casopisy svazu 15 m

2 >\ Dal.sí kurs zálozensky v Prazc dne 5. února Dvacátádruhá fádná vaina bromada svazu 41, 65 O cinnosti svazu v roce Pan vicepresident B. Fischer sedmdesátníkem 93 Placení dañé dédické pújckou práce Pfednáskovy a debatní kurs zálozensky^ V Praze ve dnech záfí ^'vklad néktervch ustanovení vlád. vyhlásky cís.' 59/ \zovj rejstfíkovych podání... 55, 83 A'zory zpráv preílstavenstva a dozorcí rady ve valnych hromadách zálozen 77 ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA. A. Zprávy spolecné. Bilancováiií cennvch papírü k 31. prosinci Bilancní schüze svazové 57 Co uciní zálozny a druzstva s kontokorentem doslym od svazu 27 f'ástecné zrusení povinnosti pfedkládati dovoz. prohl. a vykazy o závazcích a platbách za dovázené zbozí 111 Ótete pokyny, uvefejñované v»0bzoru«! 26 Dalsí úlevy pfi exekucích proti zemedélcúm a nezaméstnanym 160 Dañové poradny pro zivnostníky a obchodníky 83 Dañové úlevy po pi'ijc'ce práce 28 Defraudace 83 Dojde konecné k uplatnéní stát. regresul 130 Druzstevní knihy 215 Dúchodová dan z pozitkú zaméstnancü 58 Tntervence zástupcü svazu u p. min. obchodu Dra. Matouska 58 Tntervence zástupwú svazu u p. min. obchodu Inz. Dostálka 215 Jak bilancovati k 31. prosinci Tak vypadají dañové vyzvy berních správ 194 Je bankovní rivér nepfimérené drahy? 28 Jednací fády svazové 57 Tmenování ve sboru úfednictva svazu 57 Kursy státních papírü koneem r. 1928, 1932 a K valnym hromadám 26 Mimofádná vaina bromada svazu Návrh zákona o umofování listín Nedostatky naseho soudnictví... 27, 58 Nova pravidla pro sek. sluzbu post. spofitelny 58 Novelisace pens. zákona cís. 26/ Novy sménecny zákon na obzoru Oddluzení zivnostnictva 193 O novy exekucní fád IH Oznacení Kc ve sménkách 193 Oznámení o zúctování dañovych plateb 28 Placení pfedplatného 26 Polozky ku podpofe zivností ve stát. rozpoctu na rok Projedhání zpráv o revisi podle zák. c. 133/1933 ve val. hromadách Provádéní úhrad post. spof. prostfed. svazu 160 Pfednostní zástavní pravo státu pro nedoplatky pfevod. poplatku. 27 Pfezkoumávání úcetních závérek zálozen a druzstev revisní kanceláfí svazu 26 Pfipravuje se novelisace zákona o pfímyeh daních 193 Rozeslání váz. vytískü»obzoru«, roe Slosování stát. cennych papírü nebude od 1. ledna 1935 obnoveno 193 Snízení lombardní sazby Národní banky csl 58 Sociální péce o zivnostnictvo 194 Úroky z dan. nedoplatkü 58, 130, 160 Ustavující schüze pfedstavenstva a dozorcí rady svazu 82 Vaina bromada svazu 57 Vénujte pozornost dañovym a poplatkovym spisúm! 58 Vyroéní zpráva Zemské banky o zivnost. druzstevnictví 160 Vyrocní zpráva Zem. úv. fondu zivn. V Praze za rok Zvlástní dan vydélková druzstev 130 Zúrocení podílü n svazu 82 Zvy.sená pravomoc nizsích financních úfadü státních pfi rozhodování o zádostech za prominvití nebo poseckání daní 82 B. Zprávy pro zálozny. Bankovní svátky v roce Bilancování cennych papírü k 31. prosinci , 60 Bilancní kolekce 215 Bilancní kur.sy cennvch papírü k 31. prosinci 1933 ' 60 Co müze zádati vkladatel, ztratí-li vkladní knízku 133 Co se rozumí nahodil;^m a pfechodnym pfírüstkem vkladovym ve smyslu 41,odst.2. stanov reesk. ústavu 195, 216 Cinovnické sbory reesk. ústavu ustaveny 113 Csl. reesk. ústav pozaduje 10% splátku izpfipsanych úrokü ze vkladü 195, 216 Doplnéní prohlásení ke sménkám s ohledem na nékterá rozhodnutí nejvyssího soudu 132 Dülezité upozornéní záloznám 161 Düsledky úrokové reglementace v bilancích zálozen za rok IV

3 ?4 I : Evidence obchodních úvérú 162 Exekuce na obsali safesovych schránek 135 Fotografíe vykladñ zálozenskych 197 Intervencní konsorcium pro trh státních papírü 132 Jak doplniti 52 novych vzorcovych stanov pro zivn. zálozny 84 Jaké záruky-poskytuje V eob. fond penézních ústavü -^ 196 Jak postupovati v pfípadé ztráty neho znicení sménky 113 Jak se vypocítávají poplatky z dluzních úpisú, kaucních (úvérních) listín, kvitancí a knihovních zápisú 31 Jak se vypocítává pfírústek vkladü na vklad. knízky podle zák. o reesk. ústavu 132 Jak se vypocítává 3% pfíspévek Vseob. fondu 32 Jakj'mi penézními prostfedky disponuje Csl. reesk. a lomb. ústav Jednací fády Üstfed. smírc. orgánu a Porad. sboru ve vécech peneznictví 85 Jednací fády zivnostenskyeh zálozen 60 Je nutno pfepisovati nové stanovy celé do protokolu valné hromady! Kdo nemüze byti clenem spofitelního v^boru 162 Kolik nemovitostí koupily svazové zálozny k záchrané svych pohledávek v drazbách 195 Kolik zivnostenskyeh úvérü poskytly obcanské zálozny 135 Kolkování depositních stvrzenek Kolkování knih urcenych pro úctování vkladü V béznych úctech, pfijíman5'ch od kohokoli 84 Kolkování stanov pfikládanych k zádostem o zápis do rejstfíku. 84 Kurs o valnych hromadách 28 Kursovní lístek prazské penézní bursy: nova úprava 135 Kvitancní poplatek z vvmazních kvitancí 31, 84 Má znovu dojíti k dalsímu nucenému snízení úrok. sazebl 83 Moznost y2%ního zvyseni úrok. sazeb u zálozen pracujících s vypüjckami 31 Musí byti vydány vsem dosavadním clenüm zálozen nové stanovy!.. 59 Nálezitosti cese pohledávek za státem 134 Nechf resignují na své funkce ti, kdoz jich dobfe zastávati nemohou, neuméjí nebo nechtéjí 162 Nesnáze se zápisem novych vzorcovych stanov min. obchodu do rejstfíku.^ 112, 132 Novelisace zákona o Csl. reesk. a lomb. ústavu 162 Nové stanovy zálozen a clenské knízky dosavadních clenú 60, Nové vzorcové stanovy zivnostenskyeh zálozen 59 O cinnosti Csl. reesk. a lomb. ústavu 195 Odnétí dañového zvyhodnéní....^ Odstfihujte opatrné kupony! 196 Odvádéní povinnych vkladü Csl. reesk. a lomb. ústavu 84 Ochrana vkladních knízek proti ztráté a krádezi 133 O situaci na trhu vkladovém O zfízení reeskontního mista 30 Fenéznická soutéz 32 Pensijní pojisténí úfedníkü zálozen Plakáty ke svátku spofivosti 197 Podávání informací o sménec. dluznících: vydání tiskopisu 111 Podávání smének k eskontu u svazu 196 Podávání zpráv Národní bance csl. o sménec. dluznících 32 Poplatek z postoupení pohledávky (úctu). 134 Poplatkové revise 217 Prokura vedoucích úfedníkü zálozen 131 Promlcení vkladü na vkladní knízky Pfedkládání ctvrtletních vykazü o stavu vkladü reesk. ústavu 161 Pfednáskovy a debatní kurs zálozensky 161 Pfevodní poplatek z nemovitostí koupenych v drazbé 32 Pfílis mnoho penézních ústavü 33 Püjcka práce zavedena na bursu Reeskontní úvér reesk. ústavu u Nár. banky csl 131 Rezijni pfíspévky min. obchodu pro rok ' 29 Skládání sluzebních kaucí zaméstnancü u zivnost. zálozen 161 Sménecné úvéry u spofitelen 162 Smérnice pro vyméfování 10% pfíspévku Zvlástnímu fondu 134 Splácení a zajisfování úvérü 29 Stanovy Pensijního ústavu zálozen csl. 134 Statistika svazovycli zálozen za rok Styk zálozen s csl. reesk. a lom. ústavem 131 Tisk novych stanov zálozen 83 Úctování povinnych vkladü u reesk. ústavu 131 Úkoly Csl. reesk. a lomb. ústavu Ustanovení normativního vyboru, smírcích a odvolacích senátü pfi Üstfedním smírcím orgánu 60 Uvádéjte ve sménec. adresách povolání sménecníkü! 29 Úvérnictví a stavební podnikání Úvérová cinnost Csl. reesk. a lomb. ústavu 162 Valné shromázdéní Poradního sboru ve vécech peneznictví a Ústfedního smírcího orgánu 32 Vefejné upozornéní 131 Vinkulace a cese pozárních a zivotnich pojistek 217 Vybudování Penézního ústfedí zivnost. druzstevnictví 84 V

4 Vydávání osvédcení svazu k zárucním listinám zálozen 196 Vydávání potvrzení o zaplacenych úrocích pro berní správy 60 Vyznam svazovych kursü 196 Zdanéní zálozen 112, 215 Zlevnéní inkasních vyloh tím, ze se neprotestují sménky, kde tobo není tfeba 60 Zpoplatnéní pensiinícli fondü zálozenskych 133 Zvy.sení pausálu dañé z obratu u zálozen 84 C. Zprávy pro druzstva. Dan z obratu u dodávkov^ch druzstev krejcovskych 197 Dodatecné zdanéní nezdanénycb zvlástních reserv 163 Druzstevní vybor pfi Ústfedné ústavü pro zvelebování zivností v CSR. y Praze ^ 135, 163 K bilancování provozovacích druzstev 33 Kdy jest zaplacená zvl. dan vyd. odcitatelnou polozkou pfi zjisfování ryzího vytézku 33 Podléhá potvrzení o zaplacení úctu, vyznaéené razítkem»zaplaceno«, lioplatku? 163 Pi'onikavy zásah do vedení obecné prospésnych stav. a byt. druzstev Príplatky k cenám malozivnostenské vojenské obuvi. 197 Pfísná dañová prakse vüci zivnostenskym provoz. dnizstvüm , 114 Srázky ze smluvní ceny pfi néktorych dodávkách textilního zbozí 61 Státní dodávky odévní v r Sctfoní Stát. úfadu statistického o pomérech v maloobchodé a zivnostech 61 Úrokové sazby z úvérü u bank 61 Zadávání státních dodávek a prací v souvislosti s placením dañovych nedoplatkü 163 HLÍDKA ZÁKONÚ A NAfttZENf. Bytové zákonv: prodlouíl'íní: zák. c. 244/1933.'. 35 zák. c. 32/ Ceny uhlí: snízení: vi. naf. c. 220/ Dañové úlevy na opravy starych domü: vi. naf. c. 159/ Dan z obratu: pfirázka: zák. c.231/ Dozor státní na soukromé pojisfovny: zák. c. 147/ Exportní ústav: vi. naf. c. 179/ stanovy: vi. naf. c. 221/ Hlá.sení csl. pohledávek v ciziné: vyhl.. min. fin. c. 235/ Hromadné smlouvy pracovní: vi. naf. c. 118/1934.". 164 Moratorium zemédélcü: zák. c. 250/ vi. naf. c. 207/ Neodcitatelnost soc. pfísp. a daní placenych za zaméstnance: zák. c. 248/ Ochrana csl. mény a obéhu zákonny'ch platidel: zák.' c. 113/ Ochrana republiky: zák. c. 140/ Pletichy pfi zadávání ver. dodávek a prací: zák. é. 115/ Pojistná smlouva: zák. c. 145/ Prodej zbozí za jednotné ceny; zák. c. 251/1933.' 35 Pfirázka k dani düehodové a k dani z tantiém: zák. c. 246/ Pfirázka zdravotní k pfímfm daním pro rok 1934: vi. naf. "c. 226/ Skláfská v;;^roba: úprava pomérü: vi. naf. c.'70/ Sociální pojisténí: novelisace: vi. naf. c. 112 a 143 z r Soupis a povinná nabídka cizoz. platidel: vi. naf. c. 202/ Textilní pausál: vyhláska min. fin. c. 61/ Tiskové zákony: zák. c. 140/ Umélé jedlé tuky: naf. o vyrobé a prodeji: vi. naf. c. 51/ Úschova a správa soudních deposit u post. spof.: vi. naf. c. 214/ Úsporná opatfení personální ve státní správé: vi. naf. c. 252/ Vypovédní a stéhovací fád pro zemi Ceskou: naf. zem. pres. c. 119/ Vyrovnávací fondy mlécné: zák. c. 94/1934 ' 135 Zabezpecení nárokü pojistníkü v soukromém poj.: zák. c. 147/ Zastavování provozu továr. podnikü: vi. naf. c. 78/ Zdrazování bezdúvodné: opatfení proti nému: vi. naf. é. 27/ vi. naf. c. 180/ Zemédélství: serie vlád. naf. k jeho podpofe 114 Zmoeñovací zákon: zák. c. 109/ ROZHODNUTÍ SOUDNÍ. Z oborii daní a poplatku: Dan dúchodová 200, 201 Dan vydélková zvlástní: pfedpoklady povinnosti k teto dani 88 zdanéní úlozek do res. fondu pro ztráty rüzného druhu 88 79; lit. f) zák. o p. d , lit. g) zák. o p. d , lit. h) zák. o p. d Poplatek listinny 88, 201 Poplatek z podání 88 Poplatek sménecny 35, 201 VI

5 Z oboru druzstevního prava: Doklady o fádném svolání valné hromady 167 Mimofádná vaina bromada: pokud nebyla fádné svolána 36 Nedostatecné oznacení pfedmétu valné hromady 36 Neplatnost usnesení valné hromady, hlasovali-li na ni i neclenové Odpis utrpenych ztrát z podílü vystupujících clenü 167 Opovéd zmény v pfedstavenstvu druzstva 36 Oprávnéní rejstfíkového soudu zrusiti a zkouraati usnesení valnych bromad....í. 166 Osobní rucení jednajícího za neexistující dosud druzstvo 136 Pokracování ve valné hromadé, jez byla prohlásena za skoncenou Porusení soukromych práv cieña: nemüze o ném rozhodovati rejstfíkovy soud 218 Poskytnutí zápüjcky záloznou neclenu jest právním jednáním nicotnym 166 Pfijímání vkladü neúvérními druzstvy 87 Revise druzstev 166 Vrácení zápüjcky vystupujícímu clenu 167 Zálozny jsou kupci plného prava ve smyslu obch. zák. 200 Z oboru sménecného prava: Akcept obce v Cechách: co se vyzaduje k jeho platnosti 85 Domiciliáta zmocnéní k zaplacení sménky 217 Indosace sménky 86 Krycí sménka: doplnéní dnem vystavení, jehoz se jeden z pfijatelü nedozil 217 doplnéní dnem vystavení, jehoz se pfijatelúv rukojmí nedozil doplnéní proti úmluvé 86 ochrana bezelstného nabyvatele 136 Námitky sménecné 85 Návéstní dolozka 217 Podpis sménky zástupcem 217 Podpis vystavce sménky: kde má byti umístén: 85 podpis firmy jako sménecného vystavce 199 Rukojemství sménecné 86 Údaj sménecníka: Ize doplniti i jx) protestu ^ ^ 166 Zachování a vykon práv proti sménecnému ruciteli 199 Zfízení protestu, nelze-li vypátrati pfíjemcovo bydlisté 166 Z oboru zajigfování úvérü: Drazba nemovitostí, stízené fideikomisární substitucí 86 Exekuce na pozární náhradu 218 Exekucní zástavní pravo: jeho trvání 86 jeho vklád nelze povoliti v poznamenaném pofadí Opomenutí zápisu povoleného vkladü zást. prava do poz. knihy 87 Podmínky vyloucení pfedmétu, nutnych k provozování f emesia, z exekuce 166 Pokud Ize se domáhati vyssích úrokü nez knihovné zajisténych 36 Postoupení nároku dédice na pozüstalost 165 Postoupení pohledávky z povolené zápüjcky 166 Poznámka vyhrady vlastnického prava ke strojüm 36 Pfednostní dañové pohledávky: i poplatky vzniklé pfi vymáliání daní mají nárok na pfednost. uspokojení 136 jak se pocítá 31etá Ihüta. 36 Pfednostní zást. pravo pro nedoplatky nemocenského pojistného 200 Pfednostní zást. pravo pro pfevodní poplatek 218 Rukojemství obecnoprávní: casové omezení jeho platnosti 87 Sbírka listín: kdy je nutno do ni nahlédnouti 165 Úhrada starsích nez 31etych i'u-okü z kauce pro vedlejsí závazky Uplatnéní zástavního prava 165 Vklad exekuc. zást. prava nelze povoliti V poznamenaném pofadí Vyhrada vlastnictví ke strojüm spojenym s nemovitostí 200 Zabavení motocyklu 86 Zákaz zcizení a zadluzení: jeho düsledky 86, 200 -vn- Zména exekuce zajisfovací v exekuci uhrazovací na základé sménec. platebního pfíkazu 36 Z rüznych oború: Co se vyzaduje k pfevodu vlastnictví automobilu 136 Exekuce na vkladní knízku, vázanou heslem.' 88 Nekalá soutéz '. 218 Podávání informací 88 Ustanovení soukromého zaméstnance na dozivotí 218 RÚZNÉ ZPRÁVY. Aktivování pojisténí osob samostatné hospodafících pro pfípad invalidity a stáfí 170 Banky csl. v r Co s intervencním obilim 115 Dan dúchodová: nékolik zajímavych údajú 170 Dañové exekuce Ize provádéti, az kdyz dluzník byl pfedtím fádné upomenut 203

6 ' i i - vn Docasné neprovozováni zivností Doporucené knihy 171, 203 Druzstevní svazy a ústfedí v r Jak malo se vi o zivnost. druzstevnictví 202 Jak písí dnes noviny ^ 63 Jak soudí spofitelny o úrokové reglementaci 62 Jednání o rüznych zálezitostech financních a hospodáfském plánu vúbec 62 Kampelicky v r Kdo má pomáhati nuznym zivnostníküm 38 Knihovna Svazu csl. spofitelen 171 Konkursy a vyrovnání v r Majetkové poméry v CSR. k 1. bfeznu Manifestacní sjezd csl. spofitelen V Trencíné 203 Mohou konsumní druzstva prodávati zbozí neclenüm! 139, 171 Národohóspodáfské oddélení pfedscdnictva ministerské rady 203 Nedostatecná péce o dorost zivnostensky 219 Nedostatky naseho soudnictví 90 Nepochopení zivnostenské svépomoci 90 Nepfeceñujme své síly! 90 Nova emise stát. poklad. poukázek Nova organisace zivnostenskyeh spolecenstev 171 Nova viada RCS. 89 Nové ménové parity a devisové kursy 89 Nové pfedpisy o revisi druzstev v Némeeku 219 Nové feditelství Národní banky csl Novy casopis vénovany zivnost. druzstevnictví 39 Obchodní bilance CSR. za rok Obilní monopol 169 Obilní zástavní listy 115 Oddluzení zemédélcü 138, 203 Odmény za opatfení mista 139 O kolik vzrostl státní dluh CSR. od r Okresní hospodáfské zálozny: pozadují svazovou revisi 171 V roce V roce ^ 219 O revisích zálozen: pfedná.ska v lozhlasu 39 Padesátileti Jednoty zálozen v Praze 89 Platební bilance CSR. za rok Pocet zivnostníkü a jejich zaméstnancü V jednotlivych zivnostech V zemi Ceské 139 Pocet druzstev v CSR. koneem r Postovní spofitelna: pfírüstek vkladü za r V roce Poplatky pfi vyvozu valut 171 Prodej denních potf eb za, hotové Prodlouzení stát. poklad. poukázek 63, 115 Projevy: min. inz. Dostálka z 8./ guv. Englise z 23./ , vin min. pfeds. Malypetra z 27./ Dra J. Preisse z 27./ spofitelen ésl. z 16./ Provedení devalvacního zákona ve vykaze Národní banky csl 89 Reforma pensijního pojisténí soukromych zaméstnancü 91 Scítání zivnostenskyeh závodü: vysledky 219 Spofitelní obzor ke svátku spofivosti 203 Spofitelny csl. v roce Státní rada zivnostenská 38 Státní rozpocet na rok Státní úcetní závérka za rok Stfíbrné dvacetikoruny ^ 89 Symbolická soska»nedáme sa!«... 17J Úcetní listy 39 Ústfedna komor pro vétsí rozsífení obchodních smének 38 Ústfedna ústavü pro zvelebování zivností 90 Ústfední sociální pojisfovna: hosp. plan na rok stav jméní koneem r Vaina bromada Národní banky csl Vkladní listy»patros«171 Volba pres. republiky 137 Vseobecnj' pensijní ústav v r Vvvoj vkladü u penéz. ústavü v pétilétí Vyvoj vkladü u penéz. ústavü v roce , 170 Zadluzení ciní u nás 113 miliard Kc.. 91 Zákaz novych zivností: pozaclavky obchodních komor 39 Zálozensky kalendáf na rok Zapoctení presencní sluzby vojenské penézním úfedníkñm 63 Zivnostenská novela raalá 115 FOTOGRAFIÉ: Fischer B 93 Fleischer A 136 Frolík E 198 Martinec J 205 Matéjka A 198 Neumann J. 39 Novotny V. 167 Polácek L 38 Procházka M. 198 Rost C 201 Svoboda H. 137 Urban J 37 Úcastníci pfcdnáskového a debatního kursu zálozenského v Praze Úcastníci zálozenského kursu v Praze dne 5. února OSOBNÍ... 37, 89, 115, 136, 167, 201, 218 REDAKONÍ OZNÁMENÍ: 27, 38, 63, 84, 113, 135, 104, 216 RE\'ISNÍ CINNOST 37,62,88,137,168,218 Z NASICH ZÁLOZEN A DRUZSTEV 198

7 r'i í t - CLÁNKY. OBSAH: Adamec Otakar: Dvacetpét rokü 222 Audrlíck^ Víktor: Krise femesla obuvnického 61 Blazek FrantiSek: Akvisicní cinnost vedouclho úfednlka zálozny v praksi 145, 178 Fácek Vladimír, JUDr.: Poéátky zivnost. druzstevnictví a Zem. úv. fond zivnostensky^ 209 Felber Antonín: K vyznamnému dni Fleischer Alexandr: Jubileum poctivé práce pro zivnostníky 218 Vyvoj, stav a vyznam druzstevnictví ve vsech zemích svéta: Spanélsko 11, 68 gvédsko 105, 142 Sv^carsko 179, 256 Gasser Robert: In memoriam J. Jágera 52 Pomáhejte ucñüm! 175 Pracujme k podpofe malého a stfednlho vyrobce a obchodnlka! 128 Taková jest skuteénost! 261 Hamalélk Karel, JUDr.: K pétadvacátému v^ocl Zemského svazu zivnostensky^ch zálozen a druzstev v Praze Chytil Václav: Spravedhvá cena 186 Kamelsk;^ Jan: Úvér malého zivnostnlka 224 Kodes Frantisek Xaver: Co oéekáváme od nového ministra obchodu 97 Oddluzení zivnostnictva 2 Starosta svazü Martinec mrtev 50 Vzpomínka pocátkú zivnostenského druzstevnictví 221 Kolator Jan: Bez názvu 262 Kroupa Josef: Cestou úvéru k posllenl zivností 59 Zivnostenské úvérní druzstevnictví v roce (Zvl. otisk z Véstníku min. obchodu.) Pfíloha k 12. élslu Kvapil Enúl: Hospodáfsk;^ pfehled: za prosinec za leden za únor a bfezen za duben a kvéten 119 za dobu 1./6. 15./ za dobu 16./7. 30./ za fijen a Mstopad Penézní trh ésl. v r Novák Josef: Financování státních a jin^ch vefejnych dodávek 62 Novotn;^ Karel: Svazová íivnostenská neúvémí druzstva v statistickém pfehledu podle stavu k 31. prosinci Polák Karel, JUDr.: Nékohk vzpomlnek k jubilejnlmu dni 211 Pravda Josef: O kupeckém druzstevnictví 55 Praáák Ladislav: O zápújékové éinností zálozen V praksi...70, 102, 136, 163, 259 Reb Václav: Vzpomínka v zastoupenl Rüziéka Bohuslav: Technika obchodu s cenn^mi papíry 99, 176 Slavléek Jan: K jubilen 219 S;f kora Dominik: Losy a jejich proplácenl 191 Serhágl FrantiSek: Statisticky pfehled cinnosti svazovych zálozen v roce , 187 Sima Josef, JUDr.: K otázce pofadí dobrovolnych cesí a exekucí na pohledávky proti státu 56 Smld Josef: Dvacetpét let ve vzpomlnkách 219 Pozor na kolkování smének! 107 Vácha Jan: Vedoucl úfednlk zálozny ve styku se stranami 101, 135 Vesely Vladimír, Inz., RODr. (V^): Cinovníci druzstva ruél osobné za zaplacení druzstvu pfedepsané dañé z obratu a dañé pfepychové 167 Clenské úsporné vklady u neúvémlch druzstev áívnostensk;^ch 184 DalSí novelisace druzstevního prava Dvé zajímavé otázky z druzstevního prava V praksi 130 Finanéní opatfení v oboru územní samosprávy 149 Jak kolkovatí obchodní písemností u nasich zálozen a druzstev 236 Krycí sménky 168, Nesnáze se zápisem novych vzorcovych stanov min. obchodu pro zivnostenské zálozny do rejstfíku odstranény 9 Novelisace druzstevního zákona 98 Novy zákon o splátkov^ch obchodech Obéanské a zivnostenské záloány v CSR. r O umofování listín 72 Pozadování zpráv podle 301 a 310 zák. o pflm^ch daních 5 Sluzné a odmény éinovnlkü nezvy^hodnénych druástev pfi vyméfování zvlástnl dañé vydélkové 20 Snahy po dalslm snízení úrokovych sazeb u penéz. ústavü a reorganisaci peneznictví Svazy áivnostenskych druzstev v CSR. roku ^ _ m

8 Tvofení reservnich fondü a reserv u zálozen a druzstev s hlediska zvlá tní dañé vydélkové 37 Úétovánl a bilancování vypovézen;^ch podílü 191. Zástavní pravo k pojisténé budové vztahuje se i na náhradovou pohledávku proti pojistiteli 15 Z poéátkü naseho svazu a pfehled jeho vyvoje V prvních 25 letech 225 Zv^áení zvlástní dañé. vydélkové u zálozen a nékteré dalsí zmény zákona o pfimych daních 58 vr^ (Miada Boleslav): Dülezité rozhodnutí ve véci kauéních hypoték 129 Vztah místní podnikové konkurence k zálozensk^m úvérüm 4 Y (Chocen): Do nového roku 1 Dvacátátfetl fádná vaina bromada svazu 33, 55 Jarní vzdélávacl kurs zálozensk;y^ v Praze ve dnech 8. a 9. dubna Novy físskonémeck;^ zákon o úvérnictví 65 O cinnosti svazu v roce Penézní ústfedí zivnostenského druzstevnictví V roce Podzimní vzdélávací a debatní kurs zálozensky V Praze ve dnech 14. a 15. fíjna Pfed novou úpravou úrokovych sazeb Schüze pracovnlkü neúvémlch druzstev zivnostenskyeh v Praze dne 17. listopadu Tragická smrt nám. starosty svazu Jágera 53 Úvodem 209 Zneuzívání prava chudych 255 Z projevu guvernéra Dra Englise na valné hromadé Národnl banky Ceskoslov ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY Á DRUZSTVA. A. Zprávy spoleíné. Bilancní schüze svazové 44 Branny pfíspévek 22, 109 Celostátní konference feditelü a revísorü svazovych 78 Dañé, poplatky a pfíspévky, jez jsou povinny platiti nase zálozny a druzstva 22 Dañová pfiznánl: nahlízenl do nich 108 zkrácení Ihüt k podání 263 Dañové úlevy na opravy domü 108 Dodavatelské poukázky 79, 108 Doporucení knih 44, 267 Druzstevní knihy 263 Druzstevní kurs ve Frankfurtu 153 Druzstevní zákon nov;^: pfíprava 193 Exekuce na penézité pohledávky za státem nebo za fondeni pod vefejnou správou 22 Exportní ústav 23 Hasiésky pfíspévek 110 Jak bilancovati k 31. prosinci Jak si mají poéínati úfednlci stát. financních úfadü vüéí pppjatnlküm 79 Jmenování ve sboru úfednictva svazu Kolaudace prací pro státní správu: odatranénlprütahü 266 Kolektivní smlouvy: prodlouáení platnosti 111 Kolkování: bézinych obchodních písemností pro zménu ustanovení o ruéení za správné kolkování l08 sluzebních vysvédcení 266 sménecn;y' kolek musí byti nalepen vády na rubu sménky i á66 Kompetence finanénich úfadü I. stolicé ve vécech poplatkov^ch: rozsífeni. i.. i. 111 Moratorní opatfení ve prospéch zenlédélcú a nezaméstnanych prodlouzena do konce roku Normalisovany formát papírü pro soudní podání 80 Novelisace druzstevního zákona 79 Obchodní korespondence: podmíneéné osvobození od poplatku 76 Obligatornost vyt^kacího fízení 78 Odborné knihovny v záloznách a druzstvech 78 Odcitatelnost soc. pfíspévkü a daní placenych zaméstnavateli za zaméstnance 22 Platy do ciziny 194 Plynové masky: povinnost je poflditi a udrzovati 267 Podílnl Usty nové 108 Poplatkovy pausál ze sluzebních smluv.. 77 Poplatky svédkü a znalcú v obé. vécech právních 23 Povéfenl mlstostarosty KodeSe v;ykonem funkce starostenské 76 Projev min. obchodu Najmana o iw. druzstevnictví 10./ Pfedkládání úéetnlch závérek zálozen a druzstev zemskému úfadu 153 Pfedplatné,,Obzoru": placení 21 Pfevodní poplatek z nemovitostí 194 Pf ihlasování dañovych pohledávek ke konk. a vyr. fízení 109 Pfiznánl k poplatkovému ekvivalentu Rucení likvídátorü druzstva za zaplacení zvl. dañé vydélkové 264 Hada novych zákonnych opatfení v oboru dañovém, úvérovém a iirokovém 264 Sanace samosprávnych financí 79, 111 Tryzna k ucténí památky zesnulého vicepres. Fischera 44 Uéetnl závérky: pfezkoumávání revisní kanceláfí svazu 21 Úctování a bilancování vypovézenych podílü 265 Umofování listín 23 Urychlení ciyilnlho sporného fízení 266 Uschovávánl korespondence, úéetnlch knih a dokladü 78 Ustavující schüze pfedstavenstva a dozoréí rady svazu 76 Útoky proti vedení Národnl banky ésl Uzavfenl smluv formou t. zv. svédeckého zápisu 263 IV

9 í. IV Vaina kíoniada svazü ; :: : i;.: -. ii Valné hromady :: i ::..:;:;; i ;;;.::.: ; 21 Vázané vj^isky Obzoru" 19 5: rozeslání 26á Vénujte pozornost dañov.;^ni a poplatko- V^iÚ spisúm! :.;:.;.;...:...:..; 22 V^hoda proniénlivého kuponu püjcky práeék i./lg ;...:, Vyplata ykladú u po t. spofitelny ve Vídni 266 V; ^platní listiny: jednotné formuláfe 266 ÍÉdravotní pfirázka na r Mprostfedkovatelny práce 80 Zfízenl zálozny pn svazu 76 Zúroéenl podílü u svazu 76 Zvlástní dan vydélková: blahovolny vyklad ustanovení 75 zák. o pf. daních zvyseni u zálozen i druzstev 265 Zvysenl polozek stát. rozpoctu na rok 1936 k podpofe zivností a rozpoétovy projev p. ministra obchodu Najmana 263 B. Zprávy pro zálozny. Bankovní svátky v r Bilancování v^tézkü z obchodú berné nezvyhodnénych 44 Bilancní kolekce: rozeslání 267 Bilanéní km-sy cennych papírü k 31./ Bilancní úlevy pfechodné pro penézní ústavy 112 Cese pohledávek proti státu: otázka pofadí dobrovolnych cesí a exekucí 45 Cesty do ciziny 113 Danové revise v penézních ústavech 155 Depositnl stvrzenky: kolkování 82 Disposice vkladovym béz. úétem v pflpadé úmrtl majitele úctu 195 Dodatecné zdanéní zvl. ztrátovych reserv u zv;fhodnén^ch zálozen 80 Doporucení kníhy 47 Evidence obchodních úvérü u Národnl banky csl 45, 270 Evídenénl karty úvérové 82 Financní potfeby obchodnictva, zivnostnictva a zivnostenské penéznictvl 111 Jak müze zivnostenská zálozna prosplvati svému clenstvu 269 Jednací fád pro pfedstavenstvo a dozorcí radu ziv. zálozen 111, 194, 267 Krycí sménky: jesté o krycích sménkách 268 kolkování 25 Kupování nemovitostí v drazbách 44 Kursy: jejich vyznam 270 podzimní zálozensky 194 svépomocného sdruzení odb. úéet. úfedníkü 197 Lombard cennych papírü: poplatky 82 Národnl banka ésl.: vaina bromada 45 Nedoplatky dañové zálozenskych dluzníkü: zjist'ovánl 268 Nedoplatky neniocenského pojistného: pfednostní pravo na nemovitostech dluzníkov^cii... i.. i...:.. i. i, i 267 ZJiSt'ovánl jich V^Se...;...:.:.:;;:.;. 267 Nedostatek schopn;^ch spolupracovníkü :; á69 Neumofitelnpst kuponü..:...;...;. Íl8 Nové vkladní knízky pro zivnostenské zálozny : ;.;: 8á Obchodování cenn;y^mi papíry u zálozen a úprava jejich stanov 23 Oddluzení a penézní ústavy 46 OddluZovacl zákon podmínkou pro odvolánl zákona o zemédélskych drazbách Odpovédnost cinovníkü penézních ústavü za spoluvinu na úpadku ústavu 82 Ohlá ení zást. prava k pojistény'm budovám pojist'ovnám 45, 82, 154 Oprávnéní revisniho odboru min. financí k nahlízenl do knih penézních ústavü 195 Organisování zálozenského úfednictva Pátrání po odcizenych cennvch papírech. 113 Pokles dúchodü znemozñuje tvorbu hovych vkladü 84 Postup a zástava pohledávek za státem Postupujte s rozvahou pfi zajisfování postoupenych pohledávek 268 Práce pfes éas v penéz;ních ústavech 83 Pfedlozenl vytahu ze zru ené vkladní knízky soudu a otázka zachování obchodnlho tajemství 196 Pfevodní poplatek nemovitostní: návrh na podmínecné osvobození 155 Pfíspévek k Vseob. fondu: osvobození úrokü z úéelovych vkladü 112 Realisacní prohlásení pfi zástavé cennych papírü: kolkování 82 Reeskontnl a lombardní ústav csl.: celorocní v;^kazy o pohybu vkladü knízkovych V r dalsí rozsífení cinnosti: vi. naf / nékohk dat o úvémí cinnosti 112 povmné vklady k 30./ první úéetní závérka k 31./ rozsífení cinnosti: vi. vyhl. c. 264/ snahy o novemsací zák. o reesk. ústavu 24, 47 úkoly a vysledky cinnosti 196 vrácení event. pfeplatkü povinny^ch vkladü 45 vykazy o stavu a pohybu vkladü za I. ctvrtletí zvyseni vlivu ústavu 196 Rentová dan: srázení z "kontokorentnlch vkladovych úrokü 153 srázení z úrokü z úspornych vkladü Skládání jistot, vadií a kaucí u obce prazské 194 Snízení úrokü z novych stát. poklad. poukázek 24, 269 Snízení úvérovych úrokü na úéet penézních zaméstnancü? 83 Stanovení úrokovych sazeb naflzením vlády: prodlouzení zmocnéní 81 V

10 Statistika zalomen za rok Stfadatelny stavební 196 Svátek spofivosti: plakát 197 Upozornéní 25 Úprava zemédélsk;^ch dluhü 269 Úrokové sazby: sjednocení v celé republice 155 u Nár. banky ésl. od 26./ Vinkulace vkladní knízky pro pfípad smrtí 46 Vlozky do obíhajících vklad. knízek zivnostenskyeh záloáen 111 Vydánl a zastavení cenností z depo zemfelého V pfípadé jeho úmrtl 45 Vyroénl zprávy nasich zálozen 83 Vyvoj vldadü na knízky a pokl. pouk. V r u ésl. penéz. ústavü 165 Vyvoj vkladü u penézních ústavü v r az Vyvoj zivnostenského úvérního druzstevnictví 155 Zákaz zápüjcek cinovniküm úvérních ústavü V USA od vlastnlch ústavü 270 Zákaz zfizovánl novych penéz. ústavü: prodlouzem' do r Záruénl vklady na zirov^ch úctech u Nár. banky ésl.: nova úprava 269 Ze sménecné prakse 81 Zména firmy 45 Z oddélení druzstevních knih 82 Zprostfedkovatelny práce a penézní ústavy 197 Zrusení vinkulace vkladní knízky pozüstalostnlm soudem 195 Zivnostenské úvérní druzstevnictví v roce C. Zprávy pro druzstva. Bilancovánl provozovacích druzstev 26 Budoucnost jednotliveckého obchodu Budovánl neúvémlch druzstev zivnostenskyeh 271 Ceny letosní malozivnost. kvoty vojenské obuvi 84, 155, 197 Dan domovní: vynétl provozoven a skladist' slouzlcích úcelüm v^roby 270 Dan z obratu: osobní ruéení cinovníkü za nezaplacenou dan z obratu 197 pausalování obratové dañé z obuvi a kozeného zbozí 114 pfi dodávkách a vykonech pro stát Dan zvl. v;^délková: kdy je odcítatehiou polozkou. 271 Kolkování: krycích smének u neúvérm'ch druzstev.. 26 úétü (tuzemskych i cizozemsk^ch), jich opisü a objednaclch hstü 84 Obchod balen^m éajem: vi. naf. é. 41/ Srázky ze smluvní ceny pfi nékterych dodávkách textilního zbozí 26 Uspomé vklady élenské u neúvérních druzstev áívnostensk;fch 184, 197 Vydávání v^^kazú dañovych nedoplatkü uchazeéüm o státní dodávky ^. 114 Zákaz pfídavkü pfi prodeji zboáí neb provádéní v;^konü 115 2ívTiostenská druzstva neúvémí v CSR. V roce DRUZSTEVNÍ HLlDKA DOMÁCl I CIZl. Druzstevní svazy a ústfedí v CSR. roku Fuse V ésl. némeckém hdovém penéznictvl 89 Poéet druzstev v CSR. roku , Pocet druzstev v Némecku 89 Pfedpisy o revisi druzstev v némecké fí i 89 Ústfední svaz ésl. druzstev v Praze 89 Úvérní druzstevnictví v dnesm'm Madarsku 201 SOUDNl ROZHODNUTÍ. Z oboru daní a poplatku: Dan dúchodová: co je mimofádny a co fádny dar 199 co zvysuje zdanitelny düchod 88 Dan vydélková zvlástní: minímálnl zvl. dan v;fdélková 156 odcitatelné a neodcitatelné polozky pfi zjisfování základu 156, 199 odcitatelnost odmén: 79, písm. h) odéítatelnost odpisü: 79, písm. f) odéitatelnost reservy pro zvl. dan vydélkovou: 78, písm. f) 115 podmínky pro pfiznánl vyhod druzstvüm 28, 199 povinnost podatí pfiznánl a následky kontumace 156 vydaje tykající se pfedchozího roku zvlástní reservy: podmínky odcitatelnosti a zjisfování podstaty: 79, písm. f) 273 Konversní vyhody nemají u kaucních hypoték mista 115 Odpis nedoplatkü pfimych daní z dúvodu nedobytnosti 116 Podmíneéné osvobození obchodní korespondence od poplatku 116 Poplatek: sménecny: pfedpoklady nizsího poplatku z krycí sménky 28 z dopisu o zfízení jistoty pro poskytnuty úvér 115 ze soiídárnlho závazku obsazeného v úvérnlm prohlásení 88 z postupnl smlouvy 273 Z oboru druzstevního prava: Dozoréí rada: púsobnost trvá i po dobu hkvidace 28 Exekuce na élenské podíly 273 Povinnost revisniho svazu pfedlozíti nález o revisi trestnlmu soudu 200 Úéast vylouéeného élena ve valné hromadé 88 Vyloucení cieña, pñjal-h funkci ve správé konkurenénlho druzstva 88 VI

11 1 V* Z oboru smgneéného prava: Krycí sménky: jejich povaha 88 protismluvní doplnéní 272 sménecn^ zajisfovací pnkaz v pflpadé ztráty bíanko-sménky 199 Námitky sménesné: byla-ü sménka exekucné zabavena a pfikázána 272 Prokuraindosament 198 Rubopisná doloéka na sménce ' 199 2aloba sméneéná: oprávnéní k ni z indosované sménky 27 Z oboru zajisfování a vymáhání úvérü: Bezplatné uzívánl bytu v domé po zavedení vnucené správy 87 Doba rozhodná pro pofadí kníhovní zádosti 272 Exekuce: na mzdu a diety 272 na nájemné v budoucnosti splatné 87 na obsah bankovní schránky 272 na pozární náhradu za shofelou, ale znovu vybudovanou budovu 198 Moratorní opatfení ve prospéch nezaméstnanych zivnostníkü (zák. c. 34/1934): dostaél docasné vzdánl se provozované vjrroby 198 nároku na ochranu nema, kdo jiz déle nez 3 léta pfed úéinnostl zákona neprovozuje zivnost 198 ochrany nemüze se dovolávati dluzník, jenz se vlastním zavinéním musü vzdáti samostatné vydélecné cinnosti 27 Moratorní opatfení ve prospéch zemédélcü (zák. c. 33/1934): kdo je chránén 198 nevztahuje se na pohledávky proti pozüstalosti 272 pfedpoklady ochrany 272 Nárok hypotekámího véfitele na pojistnou náhradu za pojisténé pflslusenství shofelé budovy 27 Ochrana düvéry v knihy pozemkové 87 Osobní závazek hypotekámího dluzníka. 272 Postup pohledávky: k inkasu a do vlastnictví 197 smluvní zákaz postupu 86 s v^hradou vlastnického prava k prodané véci 198 Pfednostní zást. pravo a uspokojení státu z v^ézku berní exekuce 198 Pfednostní zást. pravo pro dañové nedoplatky pfi spoluvlastnictví 272 Pfedrazek: které cenné papíry hodí se k jeho slození 272 Pfevodní poplatek: pfedpoklady pfednostnlho pofadí 88 Reahsace pohledávky z úvéru zajisténého kauéní hypotékou 87 VedlejSimí závazky rozumí se i úroky 88 Zástavní pravo exekuéni na nemovitostí zaniká zaplacením pohledávky 272 Zména pofadí dvou pfímo za sebou následujících poznámek pofadí 87 Z rüznych oborü: Ochrana nájemnlkü 89 Pensijní pojisténl soukrom;f^ch zaméstnancü: ohlasovacl povinnost 273 pokud pflslusí zaméstnavateli pravo srázky 274 Pojistná smlouva: prodlení pfi placení následné premie 274 Pfírocí penézního ústavu: jeho úéinky Zivnostenské pravo 274 RÜZNÉ ZPRÁVY. Banky: V roce V roce Berní a soudní exekuce pro dluzné dañé 91 Berní exekuce u femeslníkü 205 Bezpracny düchod 93 Celostátní hosp. konference reg. sborü národohospodáfskych 94, 118 Dañové nedoplatky: návrh likvidace 277 Dañové pozadavky zivnostnictva 92 Dañové záznamy u dañé z obratu 205 Dan ze zapalovadel 119 Doéasná omezení v néktery^ch odvétvích podmkánl 202 Doporu6eníknihacasop.31,95,119,159,207,279 Fuse V némeckém lidovém penéznictvl CSR 30 Hodnota Ké nebude ménéna 202 Hospodáfsky hberahsmus a zivnostníci Hypoteénl banka bude poskytovati úvéry 94 Jaké pfíjmy má dnes soukrom;^^ úfednlk? 94 Jízda a doprava motorovymi vozidly a jich zdanéní: zákon 119 prov. naf 278 Kampehcky v roce Kompetence finanéních úfadü I. a II. stolicé pro odpisy nedobytn^ch daní 118 Kursy státních papísü koneem r. 1928, 1933 a Masarykova chvála femesla 92 Minimahsace cen zivnostensk;ych v;^obkü a úkonü 276 Návrh zákona o obchodních cestujících Neodüvodnéná a odüvodnéná drahota Notáfské zpronevéry mihonové 29 Nova viada: jmenování 117 pfeména 275 vstupní prohlásení 156 Obilní monopol 158 Oddluzení zivnostnictva 92, 204 Ochrana a obrana proti leteck^m útoküm 119 Ochrana obéhu zákonnych platidel 204 Okresní hospodáfské zálozny v roce Opatfení proti zastavování provozování továr^ch podmkü 157 Pensijní ústav zálozen ésl. v Praze 118 Platební bilance Ceskoslovenska za rok VII

12 . gk' Pojiáténí zaméstnancü pro pfípad nemocí, invahdity a, stáfí 119 PojiSfovny soukromé v ÓSR. roku Pokles pracovních dúchodü a jeho düsledky 204 Pomér.obchodu a prümyslu v novodobém hospodáfství 30 Postovní spofitelna v roce Prodej zbozí za jednotné ceny: zákrok min. obchodu proti obcházení zména zák. é. 251/ Projev min. financí Dra Trapla pfi pfedlozenl stát. rozpoctu na r Pfíprava konverse vnitfního státnlho dluhu 158 Resoluce Svazu ésl. spofitelen 93 Rozhlas pro prümysl, obchod a zivností: dañové a poplatkové otázky v rozhlase. 279 exportní zprávy v rozhlase 207 jeho poslání 31 kurs pro zivnostnictvo a obchodnictvo 206 novinky v hosp. hteratufe v rozhlase pofádání rozhlasovych kursü a cyklú pfednásek 158 pfednásková soutéz 278 statistika vysllání v r a zména v pfedsednictvu kuratoria 158 Rísskonémecky zákon o druzstvech spotfebitelú 158 Slevy éinzí pro zivnostníky 205 Snízení úrokü 29 Soupis cizích hodnot 30 Splátkové obchody: zák. c. 76/ Spofitelny: roku roku Státní rozpoéet na rok Státní uzávérka za rok Státní záruky za v^vozní úvéry 118 Stav pohledávek v ciziné za vy vezené zbozí koneem bfezna Stav vkladü u spofitelen v celém svété Stíhání hospodáfského vyzvédaéstvl 119 Svaz kontribuéensk^ch zálozen a fondü V zemi Moravskoslezské 30 Skolská pfíprava femeslného dorostu Usnadnéní pfímého úvéru vyvozcüm u Národní banky ésl 94, 117 Usporná opatfení personální ve státní správé 31 Uspofádání svétové vystavy V CSR. r Ústfední sociální pojisfovna: büance soc. pojisténí za rok hospodáfsk;^ plan na rok vzestup jméní v roce ". 118 Vcasné placení zivnostenskyeh úétü 277 Védecká organisace práce: I. uárodní sjezd V Praze 277 V;^os daní a dávek...> Vypracování dañovych smémic vrcholnymi ziv. obch. organisacemí '. 204 Vyvlastnéní k úéelüm obrany státu Vyvoj akc. bank v hist. zemích v r Vyznam úrazového pojisténí 93 Vzrúst soudní agendy v hist. zemích...; 278 Vzrúst zivnostenského podnikání '.. 29 Zmoeñovací zákon: dalsí prodlouzení...\. 157 Zivnostenské vystavní trhy 95 FOTOGRAFIÉ: Fácek Vladimú-, JUDr '. 209 Felber Antonín 214 Hamaléík Karel, JUDr 213 Halounek Karel 47 Hanus Alois 275 Jáger Josef 52 Kolator Jan j Martmec Josef 49, 243 NetoUcky Josef 91 Polák Karel, JUDr 211 Rebs Václav 242 Slavícek Jan 242 Vogel Frantisek 242 Düm V Praze I., cp Düm V Praze II., ép První strana podlhutio hstu Ziv. zál. V MI. Boleslavi 165 Tableau cinovníkü svazu a úfedních zástupcü V r Tableau úfednictva svazu v roce 1935., 244 Úcastníci j amibo vzdélávaclho kiursu zálozenského v Praze 67 Úcastníci podzímnlho vzdélávaclho kursu zálozenského v Praze 247 Úcastníci první schüze pracovnlkü neúvémlch druzstev zivnostenskyeh v V Praze 248 OSOBNÍ 28, 47, 90, 117, 156, 201, 274 REDAKCNÍ OZNÁMENÍ 25, 45, 89, 117, 157, 201, 265, 269 REVISNÍ CINNÓST...28, 90, 117, 201, 274 Z NASICH ZÁLOZEN A DRUZSTEV 47, 90, 116 r vm -

13 OBSAH: CLÁNKY. Felber Antonín: Kongres Mezinárodního sdruzení jednotuveckého obchodu V Lausanne 199 Fleischer Alexandr: Vyvoj, stav a vyznam druzstevnictví ve vsech zemích svéta: Mad'arsko 98, 208 Turecko 28 Jancárik Fero: Prejav na jubilejnom shromazdení Zemského svazu Kodes Frantisek Xaver: V novy zivot! 1 Kroupa Josef: Zivnostenské úvérní druzstevnictví v roce (Zvlástní otisk z Véstníku min. obchodu.) Pfíloha k císlu. Kvapil Emil: Hospodáfsky pfehled: za prosinec za leden za únor a bfezen za duben a kvéten za cerven a cervenee za srpen a záfí za fijen a üstopad Penézní trh ceskoslovensky v roce M i n i V Alexandr, JUDr.: Pojistná povinnost domáckych délníkü (pracovníkü) 16, 94 Novotny Karel: Pro jednání zpráv svazovych revísorü v pfedstavenstvu, dozorcí radé a valné hromadé.. 29, 101 Statistika svazovych neúvérních druzstev zivnostenskyeh podle stavu k 31. prosinci P r a z á k Ladislav: 0 zápü jckové cinnosti zálozen v praksi 95 Sykora Dominik: O vyplaté dividendovych kuponü 102 Serhágl Frantisek: Statisticky pfehled cinnosti svazovych zálozen v roce , 174 S p i c k a Frantisek: Proslov na jubilejní valné hromadé Zemského svazu.. 78 Vesely Vladimír, Ing., RCDr. (Vy): Cím podepfíti sociální postavení zivnostnictva? 128 Dalsí zákonné úlevy dluzníküm zemedélcúm a nezaméstnanym 86 Druhá devalvace Kc 233 Evidence obchodních úvérü , 178 Nékolik poznámek 'k Isilancování zálozen a druzstev k 31. prosinci Obcanské a zivnostenské zálozny v CSR. roku Obcanské a zivnostenské zálozny v CSR. roku O kupeckém smluvním právu zástavním a jeho uplatnéní u zálozen...». 235 Sjednocení vnitfního státního dluhu zalozeného 129 Svazy zivnostenskyeh druzstev v CSR. roku Vefejné zprostfedkovatelny práce...; 165 Vseobecné snízení úrokovych sazeb vseho druhu od 1. ledna 1936.>.. 2 Vyklad nového vzorcového jednacího fádu pro pfedstavenstvo a dozorcí radu zivnostenskyeh zálozen.. 167, 211 Zákonné úlevy dluzníküm. 21 Zmény v zákoné o pfimych daních 153, 193 Zvlástní dan vydélková u zálozen a druzstev v praksi 54 V é f í s J i f í: O úvéru v dnesní dobé V o d i c k a Bedfích, Ing.: Malozivnostensky úvér 249 Úvérem z krise 200 ' vr (Miada Boleslav): Mnoho práce pro nic 201 Dvacátápátá fádná vaina bromada Zemského svazu zivnostenskyeh zálozen a druzstev v Praze 49, 75 Konce politickych druzstev 85 Oblastní zálozenské schüze 239 O icinnosti svazu v roce mlcenlivosti v záloznách 259 Penézní ústfedí zivnostenského druzstevnictví V roce Püjcka na obranu státu 121 Vzorny svépomocny podnik ceského kupectva 92 Za Janem Kamelskym 74 ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA. A. Zprávy spolecné. Bilancní schüze svazové 59 Branny pfíspévek 135 Budou V roce 1937 placeny primé dañé dvakráte? 266 Dalsí poskytování poplatkovych úlev pfi splynutí (fusi) zálozen a druzstev 61 Dalsí úlevy pfi splácení pohledávek za zemédélci 219 Dalsí zvyseni polozek státního rozpoctu na r k podpofe zivností Dañé, poplatky a pfíspévky, jez jsou povinny platiti nase zálozny a druzstva 36 Dañová amnestie podle zákona o püjcce na obranu státu a reasumace bilancí za r u podnikü podrobeoiych zvl. dani vydélkové 219 Dañové úlevy na opravy starych domü 34 II

14 M.; d' Dockáme se brzkého zfízení Ústfedí zivnostenského druzstevnictví? 267 Dodavatelské poukázky 36 Doporucení knih 138, 221 Druhá celostátní konference feditelü a revísorü svazovych 267 Druzstevní svazy a ústfedí v CSR. r Jak bude vyfesena sanace vídeñské zivotní pojistovny Fénix u nás v Ceskoslovensku? 184 Jak nakládati s opotfebovanymi, poskozenymi a padélanymi mincemi a bankovkami 63 Jak vysoké jsou nyní platné úrokové sazby (vcetné poplatku) z bankovních úvérü 62 Jednorocní pfírocí pro pojisllovnu Fénix V CSR....* Jesté o vídeñské zivotní pojist'ovné Fénix 137 Jmenování ve sboru úfednictva svazu.. 59 Komise k vysetfení stízností proti postupu financní správy zfízena Konverse krátkodobého státního dluhu 106 K valnym hromadám 34 Letosní jubilejní XXV. vaina bromada svazu 59 Mimofádná dan z dividend a >úrokü z nékterych cennych papírü pevné zúrocitelnych 60 Nahlízení do seznamu poplatníkü dañé düehodové a vseobecné dañé vydélkové 134 Nové obchodní podmínky pro spojení zálozen a druzstev v bézném úcté se svazem 265 Novy návrh zákona o Ústfedí zivnostenského druzstevnictví 60 Novy postovní fád 184 Novy zákon o stavebním ruchu 105 Obliterování sménecnych ikolkü 61 Obnovování krycích smének po 3 letech není nutností ani z düvodü poplatkovych 135 Odcitatelnost reservy pro zvlástní dan vydélkovóu na berní roky 1936 a 1937 v bilancích k 31. prosinci Odcitatelnost sociálních pfíspévkü a daní placenych zaméstnavateli za zaméstnance 36 Ochrana csl. mény a obéhu zákonnych platidel 185 O odpovédností posty podle vi. naf. c. 175/1936 ISb. z. a n 220 Osvobození zásilek berních knízek berním úfadúm k doplnéní od postovného 135 O unifi'kaci druzstevního prava v CSR. 269 O zivnostenském druzstevnictví 137 Placení pfedplatného 34 Platy z ciziny v Kc za vyvezené zbozí a jiné pohledávky v ciziné 35 Pocet druzstev v -CSR. r Podání pfiznání k cinzovní dani na rok 1936 do 31. prosince Podmínky poplatnosti cese 265 Povinná nabídka dluhopisü 8% csl. státní püjcky zahranicní z r Povolení mimof ádnych danéprostych odpisü z nové zakoupenych motorovych vozidel 219 Prodlouzení a postupná likvidace ochrany nájemnikü 105 Prodlouzení Ihüty k podání návrhu na zahájení zemédélského V5rrovnacího fizení 220 Prodlouzení platnosti hromadnych smluv pracovních 106, 136 Projednávání dañové novely v parlamenté.. 105, 135 Provádécí vládní nafízení k dañové novele 266 Prozkoumávání úcetních závérek zálozen a druzstev revisní kanceláfí svazu.. 34 Pro zivnostenské druzstevnictví 182 Pfídél cizích valut na cestovní pasy Pfijetí zástupcü svazu p. mínistrem obchodu J. V. Najmanem 103 Püjcka na obranu státu 182 Rejstfík csl. prava 221 Rozeslání vázanych vytískü,,obzoru", roe Sjednocení státního dluhu 106 Slevy pfi vcasném placení daní v roce , 104 Snízení úrokovych sazeb ze vkladü a zápüjcek u svazu od 1/ Snízení i'irokü z prodlení z dañovych nedoplatkü.35, 61 Státní zprostfedkovatelny práce 136 Úctování a bilancování v5t)ovézenych podílü 135 Úlevy pro motorová vozidla 184 Úprava dañovych dluhü 62, 104 Usmérnéní berních exekucí 266 Úsporné vklady ulozené zaméstnancí u podnikü, u nichz jsou zaméstnáni Uvolnéní vázanych dluhopisü püjcky práce 136 Vaina bromada Národní banky csl 63 Vénujte pozornost dañovym a poplatkovym spisüm! 36 Vefejné zprostfedkovatelny práce ve Velké Praze 268 Vydání kolkuprostych stvrzenek ve formé obchodního dopisu 59 Vyména dosavadních dluhopisü státních püjcek za dluhopisy unifikacní püjcky 183, 218 Vyrovnávání starych dañovych nedoplatkü 266 Zákaz dovozu csl. bankovek z ciziny.. 35 Zákaz vyvozu csl. bankovek do ciziny.. 35 Zásilky vyplatních listín zaméstnancü berním správám jsou osvobozeny od postovného 135 Zdañování reservnich fondü u zvyhodnénych zálozen a druzstev 105 Zdravotní pfirázka pro rok III

15 r t- PÍ,- Zemédélské vyrovnaci fízení 183, 267 Zména v pfedpisech o kolkování podání k rejstfíkovym soudúm 103 Zména v zákoné o stabilisacnich bilancích 106 Zmény ve slození kuratoria Zemského úvérního fondu zivnostenského Zmény v pfedpisech o právu chudych Zmoeñovací zákon opét prodlouzen Z oddélení druzstevních knih 265 Zúrocení podílü u svazu 106 Zvyseni zvlástní dañé vydélkové u zálozen i druzstev 36, 62 B. Pro zálozny. Bankovní svátky v roce Bilancní kursy cennych papírü k 31/ Celorocní vykazy o pohybu vkladü knízkovych V r pro Csl. reesk. a lombardní ústav 40 Co bude se snízením úrokü ze vkladü u postovní spofitelny? 66 Dalsí snízení úrokü z úvérü od Csl. reesk. a lomb. ústavu 139 Dbejte o fádné zpracování statistickych dotazníkü! 68 Dodrzajte pfesné úrokové sazby a vedlejsí poplatky z úvérü! 222 Dodrzujte pfesné ustanovení vi. naf. c. 238/1935 Sb. z. a n. o vkladech vázanych vypovédí ; 65 Doporucení knih 41, 68, 223 Druhá vyrocní zpráva Csl. reesk. a lomb. ústavu za r Evidence obchodních úvérü.. 108, 222, 273 Fílmová groteska propagujicí spofivost 272 Hrubé závady v záloznách 185 Hypotecni banka ceská sjednocuje své zástavní listy 110 Informatívní schüze zástupcü zálozen V Praze dne 5. ledna Intervencní konsorcium rozsífeno a prodlouzeno o pul roku 40 Jak uhraditi kapitálovou srázku iyi>% podle 5, odst. 2 vi. naf. c. 238/1935 Sb. z. a n 223, 273 Jak úrociti zálohy na trhovou cenu za platnosti vi. naf. c. 238/1935 Sb. z. a n 140 Jednací fád pro pfedstavenstvo a dozorcí radu zivnostenskyeh zálozen.. 39, 63 Jesté k ctvrtletnim hrubym rozvahám 138, 223 Jubilea zálozen 274 Kdy platí pro komunální zápüjcky úrok 5% podle vi. naf. c. 238/1935 Sb. z. a n 140 Kolkování obchodních podmínek pro spojení clenü zálozen v bézném úcté se záloznou 140 Komentáf k jednacímu fádu pro pfedstavenstvo a dozorcí radu zivnostenskyeh zálozen 140 Konverse a unifikace státních püjcek.. 37 KvaUfikované síly a lidové penézní ústavy 186 Lhüty k odvádéní srazené rentové dañé 67, 185 Náhrada za itechovu a správu krycích smének danych dluzníky 'k zajisténí úvérü (zápüjcek) 65 Na okraj poslední schüze zálozen 38 Nova úprava obchodu s drahymi kovy Nova úroková razítka do vkladních knízek 38 Novelisace zákona o okresních záloznách hospodáfskych 110 Nové ústfedí lidového peneznictví? Objednávky csl. dukátü 186 Obliterování sménecnych kolkü 271 Obrat V záloznách 107 Obstarávání úpisü püjcky obrany státu záloznami pro necleny s hlediska dañového, 138, 185 Oceñování pohledávek v bilancích zálozen 67 Opatfování informací 223 Osvobození úrokü z úcelovych vkladü od pfíspévkü k Vseob. fondu 139 O úctování a úrokování splátek na sménecné zápüjcky za platnosti vi. naf. c. 238/1935 fíb. z. a n. 222 Pausál dañé z obratu u zálozen... 66, 269 Placení poplatku z dluhopisü, hstin o zfízení zástav, kvitancí a knihovních vkladü kolky 108 Plakáty ke svátku spofivosti 223. Poplatek z postupu pohledávky 67 Postup a zástava spohledávek za státem 274 Pozadavky h5^otecnich dluzníkü 273 Prolongace stát. pokladnicních poukázek 39, 108, 273 Pro urychlenou vypravu usnesení o knihovních vkladech 140 Pfedlození hnibych rozvah k 31/ Pfedpísování úrokü ze vkladü na vkladní knizky v I. pol Pfiklad splácení pohledávkv záloznv nezaméstnanym zívnostníkem podle vi. naf. c. 251/1935 Sb. z. a n 271 Rozdélení béznych ñctü na zápüjckové a vkladové 36 Rozeslání bilancnich kolekcí 269 Rozeslání zálozenskych statistickych dotazníkü pro roii Skládání jistot koncesio'náfi autodopravy 270 Skládání vadií a kaucí v cennych papirech. 269 Skládání vadií a kaucí v zárucních listinách zálozen 139 Skládání vkladních knízek a zárucních listín zivnostenskyeh zálozen za vadla a kaüce pfi vefejnych dodávkách 66 Snízení eskontní a lombardní sazby Národní banky csl. od 1/ Snízení úrokovych sazeb u Csl. reesk. a lomb. ústavu od 1/ Snízení úrokü ze státních cennych papírü 37 IV

16 n Snízení úrokü ze vkladü na vkladní knízky postovní spofitelny 107 Splácení pohledávek za zemédélci a nezaméstnanymi 221 Srázení zvysené (6%) dañé rentové z úrokü ze vkladü na knízky v r Statistika zivnostenskyeh a obcanskych zálozen za r Stránkování knih vkladü na vkladní knízky a jinych, 36 Svolání valné hromady Pensijního ústavu zálozen csl 139 Svédsky nouzovy fond pro femesla la zivností 186 Úcetní závérka Csl. reesk. a lomb. ústavu. za rok Ukládání jméní zivnostenskyeh spolecenstev V zivnostenskyeh záloznách Úprava samosprávnych dluhü 274 Uzavfení smlouvy o postupu pohledávek formou t. zv. svédeckého zápisu Vázané vytísky jednacího fádu v záloznách 140 Vedení zápisu o schüzích pfedstavenstva a dozorcí rady zálozen 108 Vénujte pozornost správnému kolkování nevyplnénych smének 270 Vydání kolkuprostych manipulacních listín pro zálozny 38, 64 Vymezení hranice nejvyssího úvéru pro jednotlívého-dluzníka v fisi némecké 274 Vypocet srázky pfi pfedcasné vyplaté vkladü vázaného vypovédí 65 Vysledky dotazníkové akce u zálozen.. 64 Zadluzení vrstev nezaméstnanych 273 Zajisfování obecních zápüjcek postupem (cesí) obecních pfirázek a pfídélü Zákaz zfizování novych penézních ústavü 274 Zaknihováni smluvenych vyssích úrokü a vedlejsích plnéní z hypotekárních zápüjcek a 'úvérü, nez jsou t. c. nejvys pfípustné úroky 65 Zálozenské schüze 223 Zamrzlé úvéry tuzemské 107 Zasílání dluhopisü státních püjcek k vyméné za unifikacní püjcku 138 Záznam o vypovédích vázanych vkladü 38 Zemédélské oddluzení 40 Zjisfování dañovych nedoplatkü zálozenskych dluzníkü nebo zadatelü o úvér 107 Zpoplatnéní vzájemnych knízek pro bézné úcty a záznamü o sménecnych prolongacích 186 Z prakse právni 39 Z prakse zvlástní dañé vydélkové u nasich zálozen 67 Zrusení pfedkládání mésicnich vykazü min. obchodu a zavedení pfedkládání hrubych rozvah od 1/ Zúrocení úvérü (zápüjcek) zajisténych vkladem 66 Zvyáení rentové dañé z úrokü ze vkladü na vkladní knízky 139 Zivnostensko-obcanská zálozna v Chocní 274 C. Pro druzstva. Ceny vojenské obuvi 111 Dan z obratu u dodávkovych druzstev krejcovskych 110 Dan z umélych jedlych tukü 187 Doporucení knihy 69 Druzstevní svépomoc fezníkü 187 Druzstva k nákupu strojü pro zivnostníky V roce Exposice Obchodního druzstva v Plzeñskych vzorkovych vystavních trzích 276 Jednotné úcetní závérky pro druzstva k nákupu strojü pro zivnostníky.. 69 K bilancování provozovacích druzstev.. 41 Kolkování krycích smének u neúvérních druzstev 142 Nákupní druzstva kupcü v Rakousku Nové nákladní listy pro vnitrozemskou pfepravu zbozí po zeleznici od 1/ Odborny kurs o patentech, známkách a vzorcích 224 Opatfení proti bezdüvodnému zdrazování 275 O schüzi pracovníkü neúvérních druzstev zivnostenskyeh 43 Pausalování dañé z obratu u küze a kozeného zbozí 42 Plenární schüze Ústf edny ústavü pro zvelebování zivností a druzstevního vyboru druzstev k nákupu strojü pro zivnostníky v CSR 224 President republiky Dr. Benes o problémech obchodu 141 Prodejní ceny cementu v zemi Ceské Provádéní físskonémeckého zákona o druzstvech spotfebitelü 277 Pfíplatky min. obchodu k cenám zivnostenské dodávky vojenské obuvi Pfirázky k dani obratové a pfepychové 42 Rozeslání druzstevních statistickych dotazníkü pro rok _ 41 Schüze druzstevního vyboru Ústfedny ústavü pro zvelebování zivností V CSR 41 Schüze pracovníkü svazovych neúvérních druzstev zivnostenskyeh 276 Sjezd krejcovskych druzstev 111 Srázky ze smluvní ceny pfi nékterych dodávkách textilního zbozí 42 Úprava nékterych pomérü ve vyrobé a odbytu skrobu a dextrinu 224 Ürazová pojisfovna délnická v Praze vyzyvá k beztrestnému pfíhlásení dosud nehlásenych podnikü 69 Zalozeni loveokého druzstva 187 Zmény v pfedpisech o dani obratové a pfepychové 41 Z poplatkové prakse 276 Zfízení Ústavu pro vnitfni obchod.. 142, 277 Zvyseni srázkové rentové dañé z clenskych úspornych vkladü u neúvérních druzstev zivnostenskyeh V

17 tí X '«i V. T' SOUDNÍ BOZHODNUTf. Z oboru daní a poplatku: Dan dédická 43 Dan domovní (cinzovní): osvobození budov slouzících úcelüm vyroby prükaz nedobytnosti nájemného Dan obratová: rucení osob odpovédnych za správu spolecnosti 280, 280 Dan vydélková zvlástní: evidence fondü u zvyhodnénych druzstev a pfedpis 4% dañé a 4% likvidacní pf irázky podle 83, odst. 2 zák. o p. d 69, 112, 278 neodcitatelnost vydajü povahy investicní: 78, písm. a) zák. o p. d. 112, 145, 225 odcitatelnost odmén a hotovych vyloh cinovníkü: 79, písm. h) zák. o p. d....;, 111, 112 odcitatelnost odpisü a zvlástních reserv: 79, písm. f) zák. o ip. d. 43, 111, 111, 112, 278, 278 odcitatelnost placené dañé z obratu za rozhodné a pfedchozí období 43 odcitatelnost plateb na zvl. dan vydélkovóu : 78, písm. f) zák. o p. d. 145, 279 odcitatelnost pfedem rozdélovanych vytézkü: 79, písm. j) zálc. o p. d. 111 odcitatelnost rezijnich polozek, vztahujících se na pfedchozí obchodní roky 43, 111 podmínky pro pfiznání vyhod druzstvüm 69, 69, 145, 225 pojem pravé reservy: 83, odst. 8 zák. o p. d 111 povaha stabilisacniho reservního fondu 278 promlcecí Ihüta k vyméfení dodatku dañé 225 reformace ín peius 43 vypocet vynosnosti podnikü 112 Dávka z majetku: trvání vécného rucení vázanych vkladü u penézních ústavü 279 Konversní úlevy podle zák. c. 49/1907 f. z 279, 279 Podmínecné osvobození obchodní korespondence od poplatku 225 Poplatek pfevodní: vécné rucení podle 72 popí, zák 279 Poplatek sménecny 279 Poplatek vkladní z exekucního zástavního prava 279 Poplatek ze zfízení hypotéky 279 Poplatek z potvrzení pfíjmu (kvitancní) 112 Poplatek z úvérní zajisfovací listiny vyhotovené ve formé obchodní korespondence 112 Poplatkovy pausál ze sluzebních smluv 226, 279 Pofádková pokuta pro nevyhovéní vyzvé podle 801 zák. o p. d 43 Povinnost k zaplacení zvyseného poplatku 145 Úroky z prodlení z pfimych daní: kdy se promlcuje pravo státu je pozadovati 145 Z oboru druzstevního prava: Pouzití likvidacního pfebytku 187 Pravdivost firmy druzstva 225 Rozsah plné moci cieña pfedstavenstva povéfeného vedením druzstva Rozsífení cinnosti druzstva podle vi. naf. c. 116/1935 Sb. z. a n 225 Stanovení pofadu valné hromady 44 Ührada ztráty druzstva za jeho trvání pfíplatky clenü 144 Vymaz druzstva z rejstfíku 113 Zména sídla úvérního druzstva za platnosti vi. naf. c. 261/1934 Sb. z. a n. 225 Z oboru sménecného prava: Indosace na oko 113 Krycí sménky: dání do obéhu 224 jejich pfevod penézním ústavem, kterému bylo povoleno pfírocí 114 Politická strana nemüze byti sménecníkem 44 Protest sménky: odpovédnost notáfe za pozdni protestování sménky 144 prominuti protestu 143 Pfípad neplatnosti sménecného závazku 144 Závazek sménecnych rukojmí 144 Z oboru zajist'ováni a vymáhání úvérü: Exekuce na pozární náhradu 143 Obecnoprávní rukojemství 225 Postup pohledávky: dfivéjsí postup pohledávky vylucuje moznost jejího pozdéjsího zabavení 143 düsledky uznání pohledávky postoupenym dluzníkem 224 kdo müze odporovati zabavení postoupené pohledávky 188 postup pohledávky proti nékolika spoludluzniküm 188 postup téze pohledávky nékouka véfitelüm 224 rozdíl mezi postupem pohledávky k inkasu a zmocnéním k inkasu 143 úcinek postupu pohledávky nékolika osobám j 143 úcinky smluvního zákazu postupu pohledávky 188 Povaha zástavního prava na nemovitostí po jejím rozdélení na nékolik idealnich dílü ^ 143 Poznámka izákazu zcizení a zatízení: podle 43 zák. c. 44/1927 Sb. z. a n. 112 úcinnost i pro exekucní zákroky Pfednostní zástavní pravo státu: pro dañové nedoplatky 112 pro pfevodní poplatek 188 Spravení knihovního záznamu zástavního prava 143 VI-

18 Vklad prava nadzástavního na úvérovou hypotéku. 225 Vykonatelny notáfsky spis 188 Vyrovnaci fízení: pravo na oddélené uspokojení 43 Zástava vkladü ulozeného na vkladní knízce 278 Z rüznych oborü: Náhrada za opotfebení a znehodnocení véci koupené na splátky pfi jejím vrácení 146 Nárok na odménu za prácí pfes cas Ochrana nezaméstnanych dluzníkü Pensijní pojisténí kanceláfskych zaméstnancü.;. 280 Placení düehodové dañé za zaméstnance 44 Pojistné podmínky 226, 226 Právni povaha pojistky 226 Správni fízení 280 Uvolnéní vkladü vázaného na povolení soudu 146 Vinkulace pojistky 226 Vlád. naf. c. 169/1933 Sb. z. a n 188 Zánik pojistného zájmu 146 RÚZNÉ ZPRÁVY. Amortisacní pokladna pro státní dluh Banky csl. v r Co dale uciniti ve prospéch zivnostnictva a obchodnictva? 70, 116 Cítárna národohospodára'kvch casopísü 151 Dañová amnestie pro zatajené ikapitály pouzité ke stavbé novych domü nebo k opravám starych domü... 46, 116 Dávky za úf ední vykony ve vécech správních 47 Demise ministra financí Dra Trapla Deset let starobniho a invalidního pojisténí délnického 227 Dojde pfece ke zfízení pomocného fondu zemédélského? 149, 190' Druhy president CSR 44 Dva pfípady 117 Hospodáfské ústfedí stfedoevropské Kampehcky: v roce V roce Koncesovaná zivnost hubení skodlivého zívocisstva kyanovodíkem 191 Mezinárodní sdruzení detailního obchodnictva potravinami v Lausanne Normalisace proti nicivé soutézí v zivnostenském podnikání 117 Novelisace a prodlouzení obilního monopolu 189 Novelisace zákona o prodeji zbozí za jednotné ceny 116 Obchod byl, jest a bude 118 Ochrana nájemnikü ^7 Okresní hospodáfské zálozny v r Opatfení proti bezdüvodnému zdrazování 47 O práci právni rady, zfízené pfi pfedsednictvu min. rady 149 Osvobození domácích porázek drobného dobytka od dañé z masa " O úkolech Poradního sboru pro investice 282 Pensijní ústav zálozen csl. v Praze Placení pozüstalostních poplatku dluhopisy püjcky práce 149 Platební idilance CSR. za rok Pocet státních zaméstnancü v CSR 281 Postovní spofitelna v r Potfeba novych druzstevních obilnich skladisf 283 Právni rada zfízena 71 Prodej hospodáfskych strojü zemedélcúm jen za hotové 191 Prodlouzení lhüty k pouzívání dosavadních tiskopisu pro pokladní lístky obchodníkü 46, 190 Projevy: guvernéra Národní banky csl. Dra Enghse 29/ guvernéra Národní banky csl. Dra Englise ve Financial Times 189 ministra financí Dra Kalfuse 8/ ministra financí Dra Kalfuse 1/ min. pfedsedy Dra Hodzi 5/ Prükaz o nedobjrtnosti pohledávek v dañovém fízení 46 Pfechodná pfirázka k dani düehodové a k dani z tantiem 47, 228 Pfípravy k aktivování pojisténí osob samostatné hospodafících 282 Rozhlas pro prümysl, obchod a zivností: co pfipravuje v zimním období 231 deset let kuratoria a rozhlasu 230 rozhodnutí o udéleni cen v II. soutézí 118 statistika vysílání v roce setfení o rozhlasu 283 ftády a tituly 283 Sanace hornického pojisténí 227 Sazba soudních poplatku 47 Sjezd pro védeckou organisací v Praze 116 Sociální péce o zivnostnictvo 151 Sociální podpory pro zivnostníky a obchodniky 191 Soutéz na pojednání o patentech 191 Spojitelny r Spofivosti k samostatnosti 151 Statistika konsumních druzstev v CSR. za r Statistika zivnostenskyeh spolecenstev a zivností V nich soustfedénych Státní rozpocet na rok Státní úcetní závérka za r Stráz obrany státu 283 Úcinnost zákona o prodeji zbozí za jednotné ceny prodlouzena 46 Úhrada dañovych nedoplatkü státnimi dodávkami 47 Úprava dluhü svazkü územní samosprávy 189 Úprava dluhü v CSR. a její zhodnocení s hlediska vkladatelü, drzitelú cennych papírü a dluzníkü 115 VII

19 úprava pachtovriého pfi zemédélsky'eh -{':. pachtech 228 Úprava textilního hospodáfství v CSR. 19Í Usnadnéní pfímého úvéru u Národní banky csl. ^ Úsporná opatfení personální ve státní správé 46 Ústfední sociální pojisfovna: bilance za rok hospodáfsky plan pro rok Uzíváni vlajek, znakü a jinych symbolü 283 Veliky vzrúst státního dluhu CSR. v r Vefejné investicní práce v r Vzestup vkladü u penézních ústavü v r Vydání novych tisícikorunovych bankovek 8 datem 25/ Vyznam prof. J. B. Démela v déjinách zemédélského druzstevnictví 119 Zadluzení v CSR. koneem r Zákon na ochranu republiky 150 Zákon o obrané státu 150, 190 Zálozensky kalendáf na rok Zástupci zemédélského druzstevnictví u p. presidenta republiky Dra Benese Závazné cenové smérnice v zivnostech 117, 190 Zjednodusení vyméfovacího a odvolacího fízení u drobnych poplatníkü dañé düehodové a vseobecné dañé vydél-, kové " Zlepseny v^oj prümyslové vyroby v OSR. na, sklonku r Zména yyplatního termina státních zazaméstnancü 281 Zmocnéní vlády rozpoustéti pqlitické strany a strany náhradni 151 Zrusení hospodáfskych sankci proti Italii 191 Z vyrocní zprávy Zivnostenské banky ' V Praze za r FOTOGRAFIÉ: Budovy Obchodního druzstva v Plzni 93 JeUnek Václav 113 Kamelsky Jan 73 Krejcí Petr F 75 Obrázky z exposice Obchodního druzstva V Plzeñskych vzork. vyst. trzích 276 Spofivosti k samostatnosti 161 Úcastníci jubilejní 25. valné hromady ^ svazu dne 9. bfezna Úcastníci oblastní zálozenské schüze V Praze dne 25. fíjna Vesely Petr 147 Vlastní düm Ziv. obc. zál. v Chocní OSOBNl... 44, 69, 113, 147, 189, 226, 280 REDAKCNÍ OZÑÁMENl: 45, 71, 115, 149, 190, 228, 263, 270 REVISNÍ CINNOST , 147, 188, 280 H 'ts:- VIII

20 I^í--.^ OBSAH. CLANKY. B r e j n i k Alois: Vymáhání postoupenych pohledávek 216 C i h á k Karel: Dan cinzovní 128 Doubrava Frantisek, JUDr.: Úprava komunálních zápüjcek podle zákona cís. 69/1935 Sb. z. a n 92 Fleischer Alexandr: Vyvoj, stav a vyznam druzstevnictví ve vsech zemích svéta: Velká Britanie a Severní Irsko 18, 71, 105 H r a s e Josef, JUDr.: Hospodáfské cykly 125 Kirschner Jaroslav: Kartely, podbízeni cen a neúvérní druzstva zivnostenská 5 Kodes Frantisek Xaver: Novorocní úvaha 1 Véfitel a dluzník 19 Kroupa Josef: Zivnostenské úvérní druzstevnictví v roce (Zvlástní otisk z Véstníku min. obchodu.) Pfíloha k císlu. Kvapil Emil: Hospodáfsky pfehled: za prosinec za leden za únor za bfezen a duben za kvéten za cerven, cervenee a srpen za záfí a fijen za hstopad Penézní trh ceskoslovensky v roce L i n h a r t Bf etislav, JUDr.: Domácí pensijní fondy u zálozen 100 Novák Pavel: Zajisténí a vymáhání pohledávek z obchodú neúvérních druzstev zivnostenskyeh 12 Novotny Karel: Cinnost dozorcí rady a vyznam zákonnych revisi u neúvérních druzstev 15 Do ucení 152 Statistika svazovych neúvérních druzstev zivnostenskyeh podle stavu k 31. prosinci Procházka Josef: Revise v podnících zálozenskych dluzníkü 137, 160 R e p a Frantisek: O neúvérním druzstevnictví zivnostenském 39 Sykora Dominik: Valutové kupony a jejich honorování 41 Serhágl Frantisek: Statisticky pfehled cinnosti svazovych zálozen v roce V e i t Karel: O situaci dodávkovych druzstev zivnostenskyeh, zejména krejcovskych 70 Vesely Vladimír, Ing., RCDr. (Vy): Dañové aktualíty... 34, 94 Evidence obchodních úvérü K letosním bilancím 212 Lze vyplatiti vklad z vkladní knízky vinkulované heslem, kdyz pfedkladatel knízky nezná hesla? 187 Nové dañé 211 NoveUsace zákonü o Vseobecném a Zvlástnim fondu 151 O postupu, zástavé a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod vefejnou správou 2 Provádécí vládní nafízení k novehsovahému zákonu o pfimych daních.. 55 Svazy zivnostenskyeh druzstev v CSR koneem roku Zákonná úprava zálozenskych obchodú V CSR 85 Zápisník k dani rentové 195 V o d i c k a Bedfích, Ing.: Kapitálovy trh, úvér a úrok 10 Penézní a kapitálovy trh 163 Úvérová pohtika 98 -vr- (Miada Boleslav): Düvéra dluzníkü k záloznám 54 Problém pochybnych pohledávek v záloznách 126, 149 Dvacátásestá fádná vaina bromada Zemského svazu zivnostenskyeh zálozen a druzstev v Praze 33, 53 F. X. Kodes sedesátníkem 185 Jan Kolator osmdesátnikem...., 210 K otázce C deposit" (depositum irregulare) 103, 139 Náhlé úmrti ministra obchodu posl. J. V. Najmana 209 Úprava povolání druzstevních revísorü V Némecku 102 ZemfelT. G. Masaryk. Pfíloha k 11. císlu. ZPRAVY PRO A DBUZSTVA. A. Spolecné. ZALOZNY Berním správám byla ulozena povinnost, aby ihned vyrozumívaly poplatníky o vyfizenych odvolánich 167 Bilancní schüze svazové 42 Bude letos konecné jiz vybudovámo Ústf e-. di zivnostenského druzstevnictví? 42, _ 220 II

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského

OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského OBSAH: Blbliografie 56. lüf) Bilance okresnich zálozen hospodáfskych: Pokyny pro bilancováni k 31.'12. 1931.. 1 Bursovni hlidka 14. 30, 43, 56, 68, 82, 94, 106, 119, 131, 142, 155 Cenné papiry: 5% státní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více