ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA."

Transkript

1 OBSAH CLÁNKY. Dvofák Josef, JUDr.: Do pátého rocníku..., 1 Folber Antonín: Poslání»Obzorn«pro zivnostenské druzstevnictví.. ] F 1 o i s c h e r Alexandr: Yyvoj, stav a vyznam druzstovnictví ve vsech zemích svéta: Rumunsko 6, 47 Recko 98, 124 Spojené státy.jiboafrické 149 Spojené státy amerieké 179, 210 J'áger Josef: O fondech podpúrnych 3 K a d 1 e c e k Frantisek: K anketé o úvérech na postoupené úcty 106 K a m e 1 s k y Jan: Chrañme pf ed úhonou zivnostenské druzstevnictví..."i Kodes Frantisek Xaver: Napravte chyby, dokud je cas! 45 Péta.sedesátiny starosty svazu pres. J. Martince 206 K i- o u p a Josef: Zivnostenské úvémí druzstevnictví v r (Zvl. otisk z Véstníku min. obchodu.) Pfíloha k 3. císlu. K V a p i 1 Emil: Hospodáfsky pfehled: za prosinec za leden za únor a bf ezen za duben za kvéten a cerven za cervenee a srpen za záfí a fijen za listopad Penézní trh a peneznictví v roce Martinec Josef: Zivnostenské peneznictví 2 N o v o t n y Karel: Jak zabrániti zpronevérám a podvodüm 181 Üfednictvo zivnostenskyeh zálozen a druzstev 12 Rovinsk^f D.: K otázce dalsího snízení úrokovych sazeb 21 Sykora Dominik: Vypocet vyrovnávacího úroku a ztráty u slosovaného cenného papírü 76 Serhág] Frantisek: Statistick;^ pfehled cinnosti svazov^^ch zálozen v roce , 54, 75 Statistickf pfehled cinnosti svazovych zálozen v roce , 152, 183 V e s e 1 y Vladimír, Inz. (Vy): Csl. reeskontní a lombardní ústav Dañé, poplatky a pfíspévky, jez jsou povinny platiti nase zálozny a druzstva 24 Hlavní zmény v novych vzorcovych stanovách pro zivnostenské zálozny 49 K anketé o úvérecli na postoupené úcty 107 Kterou cestón püjdeme 10 Noveli'sace pcnsijního zákona cís. 26/ ] Nové vzorcové stanovy pro zivno- ^ stenské zálozny , 154, 190, 208 Novy zákon o soukromych zaméstnancích 146, 188 Obcanské a zivnostenské zálozny v CSR. roku O cesi zivotní pojistky 207 Odklad exekucí proti zemedélcúm a nezaméstnanym 70 O krycích sménkách 16 O postupu pohledávek za státem. 144 O zálozenskych vkladních knízkách a jejich vinkulaci 117 Sluzné a odmény cinovníkíi nezvyhodnénych druzstev pfi vyméfování zvlástní dañé vydélkové Snízení hodnoty csl. koruny 65 Stanovy csl. reeskontního a lombardního ústavu 97 Tfi dülozitá soudní rozhodnutí pro praksi zálozen pfi po.skytování a zajisfování úvérü 95 Úctování nemovitostí koupenych v drazbách k záchrané pohledávek 186 Zdanéní zálozen 121, 141, 173 Zména pfedpisü o skládání vadií a kaucí k zajisténí vefejnych dodávek a prací 17 Zivnostenské úvérní druzstevnictví ve svétle statistiky 72 vr (Miada Boleslav): K anketé o úvérech na postoupené úcty Néco o reklamé 9 O reklamé v novinách 69 O reklamé akvisicí 100 Y (Chocen): "^Híladní knízka contra cenn^ papír 53 Casopisy svazu 15 m

2 >\ Dal.sí kurs zálozensky v Prazc dne 5. února Dvacátádruhá fádná vaina bromada svazu 41, 65 O cinnosti svazu v roce Pan vicepresident B. Fischer sedmdesátníkem 93 Placení dañé dédické pújckou práce Pfednáskovy a debatní kurs zálozensky^ V Praze ve dnech záfí ^'vklad néktervch ustanovení vlád. vyhlásky cís.' 59/ \zovj rejstfíkovych podání... 55, 83 A'zory zpráv preílstavenstva a dozorcí rady ve valnych hromadách zálozen 77 ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA. A. Zprávy spolecné. Bilancováiií cennvch papírü k 31. prosinci Bilancní schüze svazové 57 Co uciní zálozny a druzstva s kontokorentem doslym od svazu 27 f'ástecné zrusení povinnosti pfedkládati dovoz. prohl. a vykazy o závazcích a platbách za dovázené zbozí 111 Ótete pokyny, uvefejñované v»0bzoru«! 26 Dalsí úlevy pfi exekucích proti zemedélcúm a nezaméstnanym 160 Dañové poradny pro zivnostníky a obchodníky 83 Dañové úlevy po pi'ijc'ce práce 28 Defraudace 83 Dojde konecné k uplatnéní stát. regresul 130 Druzstevní knihy 215 Dúchodová dan z pozitkú zaméstnancü 58 Tntervence zástupcü svazu u p. min. obchodu Dra. Matouska 58 Tntervence zástupwú svazu u p. min. obchodu Inz. Dostálka 215 Jak bilancovati k 31. prosinci Tak vypadají dañové vyzvy berních správ 194 Je bankovní rivér nepfimérené drahy? 28 Jednací fády svazové 57 Tmenování ve sboru úfednictva svazu 57 Kursy státních papírü koneem r. 1928, 1932 a K valnym hromadám 26 Mimofádná vaina bromada svazu Návrh zákona o umofování listín Nedostatky naseho soudnictví... 27, 58 Nova pravidla pro sek. sluzbu post. spofitelny 58 Novelisace pens. zákona cís. 26/ Novy sménecny zákon na obzoru Oddluzení zivnostnictva 193 O novy exekucní fád IH Oznacení Kc ve sménkách 193 Oznámení o zúctování dañovych plateb 28 Placení pfedplatného 26 Polozky ku podpofe zivností ve stát. rozpoctu na rok Projedhání zpráv o revisi podle zák. c. 133/1933 ve val. hromadách Provádéní úhrad post. spof. prostfed. svazu 160 Pfednostní zástavní pravo státu pro nedoplatky pfevod. poplatku. 27 Pfezkoumávání úcetních závérek zálozen a druzstev revisní kanceláfí svazu 26 Pfipravuje se novelisace zákona o pfímyeh daních 193 Rozeslání váz. vytískü»obzoru«, roe Slosování stát. cennych papírü nebude od 1. ledna 1935 obnoveno 193 Snízení lombardní sazby Národní banky csl 58 Sociální péce o zivnostnictvo 194 Úroky z dan. nedoplatkü 58, 130, 160 Ustavující schüze pfedstavenstva a dozorcí rady svazu 82 Vaina bromada svazu 57 Vénujte pozornost dañovym a poplatkovym spisúm! 58 Vyroéní zpráva Zemské banky o zivnost. druzstevnictví 160 Vyrocní zpráva Zem. úv. fondu zivn. V Praze za rok Zvlástní dan vydélková druzstev 130 Zúrocení podílü n svazu 82 Zvy.sená pravomoc nizsích financních úfadü státních pfi rozhodování o zádostech za prominvití nebo poseckání daní 82 B. Zprávy pro zálozny. Bankovní svátky v roce Bilancování cennych papírü k 31. prosinci , 60 Bilancní kolekce 215 Bilancní kur.sy cennvch papírü k 31. prosinci 1933 ' 60 Co müze zádati vkladatel, ztratí-li vkladní knízku 133 Co se rozumí nahodil;^m a pfechodnym pfírüstkem vkladovym ve smyslu 41,odst.2. stanov reesk. ústavu 195, 216 Cinovnické sbory reesk. ústavu ustaveny 113 Csl. reesk. ústav pozaduje 10% splátku izpfipsanych úrokü ze vkladü 195, 216 Doplnéní prohlásení ke sménkám s ohledem na nékterá rozhodnutí nejvyssího soudu 132 Dülezité upozornéní záloznám 161 Düsledky úrokové reglementace v bilancích zálozen za rok IV

3 ?4 I : Evidence obchodních úvérú 162 Exekuce na obsali safesovych schránek 135 Fotografíe vykladñ zálozenskych 197 Intervencní konsorcium pro trh státních papírü 132 Jak doplniti 52 novych vzorcovych stanov pro zivn. zálozny 84 Jaké záruky-poskytuje V eob. fond penézních ústavü -^ 196 Jak postupovati v pfípadé ztráty neho znicení sménky 113 Jak se vypocítávají poplatky z dluzních úpisú, kaucních (úvérních) listín, kvitancí a knihovních zápisú 31 Jak se vypocítává pfírústek vkladü na vklad. knízky podle zák. o reesk. ústavu 132 Jak se vypocítává 3% pfíspévek Vseob. fondu 32 Jakj'mi penézními prostfedky disponuje Csl. reesk. a lomb. ústav Jednací fády Üstfed. smírc. orgánu a Porad. sboru ve vécech peneznictví 85 Jednací fády zivnostenskyeh zálozen 60 Je nutno pfepisovati nové stanovy celé do protokolu valné hromady! Kdo nemüze byti clenem spofitelního v^boru 162 Kolik nemovitostí koupily svazové zálozny k záchrané svych pohledávek v drazbách 195 Kolik zivnostenskyeh úvérü poskytly obcanské zálozny 135 Kolkování depositních stvrzenek Kolkování knih urcenych pro úctování vkladü V béznych úctech, pfijíman5'ch od kohokoli 84 Kolkování stanov pfikládanych k zádostem o zápis do rejstfíku. 84 Kurs o valnych hromadách 28 Kursovní lístek prazské penézní bursy: nova úprava 135 Kvitancní poplatek z vvmazních kvitancí 31, 84 Má znovu dojíti k dalsímu nucenému snízení úrok. sazebl 83 Moznost y2%ního zvyseni úrok. sazeb u zálozen pracujících s vypüjckami 31 Musí byti vydány vsem dosavadním clenüm zálozen nové stanovy!.. 59 Nálezitosti cese pohledávek za státem 134 Nechf resignují na své funkce ti, kdoz jich dobfe zastávati nemohou, neuméjí nebo nechtéjí 162 Nesnáze se zápisem novych vzorcovych stanov min. obchodu do rejstfíku.^ 112, 132 Novelisace zákona o Csl. reesk. a lomb. ústavu 162 Nové stanovy zálozen a clenské knízky dosavadních clenú 60, Nové vzorcové stanovy zivnostenskyeh zálozen 59 O cinnosti Csl. reesk. a lomb. ústavu 195 Odnétí dañového zvyhodnéní....^ Odstfihujte opatrné kupony! 196 Odvádéní povinnych vkladü Csl. reesk. a lomb. ústavu 84 Ochrana vkladních knízek proti ztráté a krádezi 133 O situaci na trhu vkladovém O zfízení reeskontního mista 30 Fenéznická soutéz 32 Pensijní pojisténí úfedníkü zálozen Plakáty ke svátku spofivosti 197 Podávání informací o sménec. dluznících: vydání tiskopisu 111 Podávání smének k eskontu u svazu 196 Podávání zpráv Národní bance csl. o sménec. dluznících 32 Poplatek z postoupení pohledávky (úctu). 134 Poplatkové revise 217 Prokura vedoucích úfedníkü zálozen 131 Promlcení vkladü na vkladní knízky Pfedkládání ctvrtletních vykazü o stavu vkladü reesk. ústavu 161 Pfednáskovy a debatní kurs zálozensky 161 Pfevodní poplatek z nemovitostí koupenych v drazbé 32 Pfílis mnoho penézních ústavü 33 Püjcka práce zavedena na bursu Reeskontní úvér reesk. ústavu u Nár. banky csl 131 Rezijni pfíspévky min. obchodu pro rok ' 29 Skládání sluzebních kaucí zaméstnancü u zivnost. zálozen 161 Sménecné úvéry u spofitelen 162 Smérnice pro vyméfování 10% pfíspévku Zvlástnímu fondu 134 Splácení a zajisfování úvérü 29 Stanovy Pensijního ústavu zálozen csl. 134 Statistika svazovycli zálozen za rok Styk zálozen s csl. reesk. a lom. ústavem 131 Tisk novych stanov zálozen 83 Úctování povinnych vkladü u reesk. ústavu 131 Úkoly Csl. reesk. a lomb. ústavu Ustanovení normativního vyboru, smírcích a odvolacích senátü pfi Üstfedním smírcím orgánu 60 Uvádéjte ve sménec. adresách povolání sménecníkü! 29 Úvérnictví a stavební podnikání Úvérová cinnost Csl. reesk. a lomb. ústavu 162 Valné shromázdéní Poradního sboru ve vécech peneznictví a Ústfedního smírcího orgánu 32 Vefejné upozornéní 131 Vinkulace a cese pozárních a zivotnich pojistek 217 Vybudování Penézního ústfedí zivnost. druzstevnictví 84 V

4 Vydávání osvédcení svazu k zárucním listinám zálozen 196 Vydávání potvrzení o zaplacenych úrocích pro berní správy 60 Vyznam svazovych kursü 196 Zdanéní zálozen 112, 215 Zlevnéní inkasních vyloh tím, ze se neprotestují sménky, kde tobo není tfeba 60 Zpoplatnéní pensiinícli fondü zálozenskych 133 Zvy.sení pausálu dañé z obratu u zálozen 84 C. Zprávy pro druzstva. Dan z obratu u dodávkov^ch druzstev krejcovskych 197 Dodatecné zdanéní nezdanénycb zvlástních reserv 163 Druzstevní vybor pfi Ústfedné ústavü pro zvelebování zivností v CSR. y Praze ^ 135, 163 K bilancování provozovacích druzstev 33 Kdy jest zaplacená zvl. dan vyd. odcitatelnou polozkou pfi zjisfování ryzího vytézku 33 Podléhá potvrzení o zaplacení úctu, vyznaéené razítkem»zaplaceno«, lioplatku? 163 Pi'onikavy zásah do vedení obecné prospésnych stav. a byt. druzstev Príplatky k cenám malozivnostenské vojenské obuvi. 197 Pfísná dañová prakse vüci zivnostenskym provoz. dnizstvüm , 114 Srázky ze smluvní ceny pfi néktorych dodávkách textilního zbozí 61 Státní dodávky odévní v r Sctfoní Stát. úfadu statistického o pomérech v maloobchodé a zivnostech 61 Úrokové sazby z úvérü u bank 61 Zadávání státních dodávek a prací v souvislosti s placením dañovych nedoplatkü 163 HLÍDKA ZÁKONÚ A NAfttZENf. Bytové zákonv: prodlouíl'íní: zák. c. 244/1933.'. 35 zák. c. 32/ Ceny uhlí: snízení: vi. naf. c. 220/ Dañové úlevy na opravy starych domü: vi. naf. c. 159/ Dan z obratu: pfirázka: zák. c.231/ Dozor státní na soukromé pojisfovny: zák. c. 147/ Exportní ústav: vi. naf. c. 179/ stanovy: vi. naf. c. 221/ Hlá.sení csl. pohledávek v ciziné: vyhl.. min. fin. c. 235/ Hromadné smlouvy pracovní: vi. naf. c. 118/1934.". 164 Moratorium zemédélcü: zák. c. 250/ vi. naf. c. 207/ Neodcitatelnost soc. pfísp. a daní placenych za zaméstnance: zák. c. 248/ Ochrana csl. mény a obéhu zákonny'ch platidel: zák.' c. 113/ Ochrana republiky: zák. c. 140/ Pletichy pfi zadávání ver. dodávek a prací: zák. é. 115/ Pojistná smlouva: zák. c. 145/ Prodej zbozí za jednotné ceny; zák. c. 251/1933.' 35 Pfirázka k dani düehodové a k dani z tantiém: zák. c. 246/ Pfirázka zdravotní k pfímfm daním pro rok 1934: vi. naf. "c. 226/ Skláfská v;;^roba: úprava pomérü: vi. naf. c.'70/ Sociální pojisténí: novelisace: vi. naf. c. 112 a 143 z r Soupis a povinná nabídka cizoz. platidel: vi. naf. c. 202/ Textilní pausál: vyhláska min. fin. c. 61/ Tiskové zákony: zák. c. 140/ Umélé jedlé tuky: naf. o vyrobé a prodeji: vi. naf. c. 51/ Úschova a správa soudních deposit u post. spof.: vi. naf. c. 214/ Úsporná opatfení personální ve státní správé: vi. naf. c. 252/ Vypovédní a stéhovací fád pro zemi Ceskou: naf. zem. pres. c. 119/ Vyrovnávací fondy mlécné: zák. c. 94/1934 ' 135 Zabezpecení nárokü pojistníkü v soukromém poj.: zák. c. 147/ Zastavování provozu továr. podnikü: vi. naf. c. 78/ Zdrazování bezdúvodné: opatfení proti nému: vi. naf. é. 27/ vi. naf. c. 180/ Zemédélství: serie vlád. naf. k jeho podpofe 114 Zmoeñovací zákon: zák. c. 109/ ROZHODNUTÍ SOUDNÍ. Z oborii daní a poplatku: Dan dúchodová 200, 201 Dan vydélková zvlástní: pfedpoklady povinnosti k teto dani 88 zdanéní úlozek do res. fondu pro ztráty rüzného druhu 88 79; lit. f) zák. o p. d , lit. g) zák. o p. d , lit. h) zák. o p. d Poplatek listinny 88, 201 Poplatek z podání 88 Poplatek sménecny 35, 201 VI

5 Z oboru druzstevního prava: Doklady o fádném svolání valné hromady 167 Mimofádná vaina bromada: pokud nebyla fádné svolána 36 Nedostatecné oznacení pfedmétu valné hromady 36 Neplatnost usnesení valné hromady, hlasovali-li na ni i neclenové Odpis utrpenych ztrát z podílü vystupujících clenü 167 Opovéd zmény v pfedstavenstvu druzstva 36 Oprávnéní rejstfíkového soudu zrusiti a zkouraati usnesení valnych bromad....í. 166 Osobní rucení jednajícího za neexistující dosud druzstvo 136 Pokracování ve valné hromadé, jez byla prohlásena za skoncenou Porusení soukromych práv cieña: nemüze o ném rozhodovati rejstfíkovy soud 218 Poskytnutí zápüjcky záloznou neclenu jest právním jednáním nicotnym 166 Pfijímání vkladü neúvérními druzstvy 87 Revise druzstev 166 Vrácení zápüjcky vystupujícímu clenu 167 Zálozny jsou kupci plného prava ve smyslu obch. zák. 200 Z oboru sménecného prava: Akcept obce v Cechách: co se vyzaduje k jeho platnosti 85 Domiciliáta zmocnéní k zaplacení sménky 217 Indosace sménky 86 Krycí sménka: doplnéní dnem vystavení, jehoz se jeden z pfijatelü nedozil 217 doplnéní dnem vystavení, jehoz se pfijatelúv rukojmí nedozil doplnéní proti úmluvé 86 ochrana bezelstného nabyvatele 136 Námitky sménecné 85 Návéstní dolozka 217 Podpis sménky zástupcem 217 Podpis vystavce sménky: kde má byti umístén: 85 podpis firmy jako sménecného vystavce 199 Rukojemství sménecné 86 Údaj sménecníka: Ize doplniti i jx) protestu ^ ^ 166 Zachování a vykon práv proti sménecnému ruciteli 199 Zfízení protestu, nelze-li vypátrati pfíjemcovo bydlisté 166 Z oboru zajigfování úvérü: Drazba nemovitostí, stízené fideikomisární substitucí 86 Exekuce na pozární náhradu 218 Exekucní zástavní pravo: jeho trvání 86 jeho vklád nelze povoliti v poznamenaném pofadí Opomenutí zápisu povoleného vkladü zást. prava do poz. knihy 87 Podmínky vyloucení pfedmétu, nutnych k provozování f emesia, z exekuce 166 Pokud Ize se domáhati vyssích úrokü nez knihovné zajisténych 36 Postoupení nároku dédice na pozüstalost 165 Postoupení pohledávky z povolené zápüjcky 166 Poznámka vyhrady vlastnického prava ke strojüm 36 Pfednostní dañové pohledávky: i poplatky vzniklé pfi vymáliání daní mají nárok na pfednost. uspokojení 136 jak se pocítá 31etá Ihüta. 36 Pfednostní zást. pravo pro nedoplatky nemocenského pojistného 200 Pfednostní zást. pravo pro pfevodní poplatek 218 Rukojemství obecnoprávní: casové omezení jeho platnosti 87 Sbírka listín: kdy je nutno do ni nahlédnouti 165 Úhrada starsích nez 31etych i'u-okü z kauce pro vedlejsí závazky Uplatnéní zástavního prava 165 Vklad exekuc. zást. prava nelze povoliti V poznamenaném pofadí Vyhrada vlastnictví ke strojüm spojenym s nemovitostí 200 Zabavení motocyklu 86 Zákaz zcizení a zadluzení: jeho düsledky 86, 200 -vn- Zména exekuce zajisfovací v exekuci uhrazovací na základé sménec. platebního pfíkazu 36 Z rüznych oború: Co se vyzaduje k pfevodu vlastnictví automobilu 136 Exekuce na vkladní knízku, vázanou heslem.' 88 Nekalá soutéz '. 218 Podávání informací 88 Ustanovení soukromého zaméstnance na dozivotí 218 RÚZNÉ ZPRÁVY. Aktivování pojisténí osob samostatné hospodafících pro pfípad invalidity a stáfí 170 Banky csl. v r Co s intervencním obilim 115 Dan dúchodová: nékolik zajímavych údajú 170 Dañové exekuce Ize provádéti, az kdyz dluzník byl pfedtím fádné upomenut 203

6 ' i i - vn Docasné neprovozováni zivností Doporucené knihy 171, 203 Druzstevní svazy a ústfedí v r Jak malo se vi o zivnost. druzstevnictví 202 Jak písí dnes noviny ^ 63 Jak soudí spofitelny o úrokové reglementaci 62 Jednání o rüznych zálezitostech financních a hospodáfském plánu vúbec 62 Kampelicky v r Kdo má pomáhati nuznym zivnostníküm 38 Knihovna Svazu csl. spofitelen 171 Konkursy a vyrovnání v r Majetkové poméry v CSR. k 1. bfeznu Manifestacní sjezd csl. spofitelen V Trencíné 203 Mohou konsumní druzstva prodávati zbozí neclenüm! 139, 171 Národohóspodáfské oddélení pfedscdnictva ministerské rady 203 Nedostatecná péce o dorost zivnostensky 219 Nedostatky naseho soudnictví 90 Nepochopení zivnostenské svépomoci 90 Nepfeceñujme své síly! 90 Nova emise stát. poklad. poukázek Nova organisace zivnostenskyeh spolecenstev 171 Nova viada RCS. 89 Nové ménové parity a devisové kursy 89 Nové pfedpisy o revisi druzstev v Némeeku 219 Nové feditelství Národní banky csl Novy casopis vénovany zivnost. druzstevnictví 39 Obchodní bilance CSR. za rok Obilní monopol 169 Obilní zástavní listy 115 Oddluzení zemédélcü 138, 203 Odmény za opatfení mista 139 O kolik vzrostl státní dluh CSR. od r Okresní hospodáfské zálozny: pozadují svazovou revisi 171 V roce V roce ^ 219 O revisích zálozen: pfedná.ska v lozhlasu 39 Padesátileti Jednoty zálozen v Praze 89 Platební bilance CSR. za rok Pocet zivnostníkü a jejich zaméstnancü V jednotlivych zivnostech V zemi Ceské 139 Pocet druzstev v CSR. koneem r Postovní spofitelna: pfírüstek vkladü za r V roce Poplatky pfi vyvozu valut 171 Prodej denních potf eb za, hotové Prodlouzení stát. poklad. poukázek 63, 115 Projevy: min. inz. Dostálka z 8./ guv. Englise z 23./ , vin min. pfeds. Malypetra z 27./ Dra J. Preisse z 27./ spofitelen ésl. z 16./ Provedení devalvacního zákona ve vykaze Národní banky csl 89 Reforma pensijního pojisténí soukromych zaméstnancü 91 Scítání zivnostenskyeh závodü: vysledky 219 Spofitelní obzor ke svátku spofivosti 203 Spofitelny csl. v roce Státní rada zivnostenská 38 Státní rozpocet na rok Státní úcetní závérka za rok Stfíbrné dvacetikoruny ^ 89 Symbolická soska»nedáme sa!«... 17J Úcetní listy 39 Ústfedna komor pro vétsí rozsífení obchodních smének 38 Ústfedna ústavü pro zvelebování zivností 90 Ústfední sociální pojisfovna: hosp. plan na rok stav jméní koneem r Vaina bromada Národní banky csl Vkladní listy»patros«171 Volba pres. republiky 137 Vseobecnj' pensijní ústav v r Vvvoj vkladü u penéz. ústavü v pétilétí Vyvoj vkladü u penéz. ústavü v roce , 170 Zadluzení ciní u nás 113 miliard Kc.. 91 Zákaz novych zivností: pozaclavky obchodních komor 39 Zálozensky kalendáf na rok Zapoctení presencní sluzby vojenské penézním úfedníkñm 63 Zivnostenská novela raalá 115 FOTOGRAFIÉ: Fischer B 93 Fleischer A 136 Frolík E 198 Martinec J 205 Matéjka A 198 Neumann J. 39 Novotny V. 167 Polácek L 38 Procházka M. 198 Rost C 201 Svoboda H. 137 Urban J 37 Úcastníci pfcdnáskového a debatního kursu zálozenského v Praze Úcastníci zálozenského kursu v Praze dne 5. února OSOBNÍ... 37, 89, 115, 136, 167, 201, 218 REDAKONÍ OZNÁMENÍ: 27, 38, 63, 84, 113, 135, 104, 216 RE\'ISNÍ CINNOST 37,62,88,137,168,218 Z NASICH ZÁLOZEN A DRUZSTEV 198

7 r'i í t - CLÁNKY. OBSAH: Adamec Otakar: Dvacetpét rokü 222 Audrlíck^ Víktor: Krise femesla obuvnického 61 Blazek FrantiSek: Akvisicní cinnost vedouclho úfednlka zálozny v praksi 145, 178 Fácek Vladimír, JUDr.: Poéátky zivnost. druzstevnictví a Zem. úv. fond zivnostensky^ 209 Felber Antonín: K vyznamnému dni Fleischer Alexandr: Jubileum poctivé práce pro zivnostníky 218 Vyvoj, stav a vyznam druzstevnictví ve vsech zemích svéta: Spanélsko 11, 68 gvédsko 105, 142 Sv^carsko 179, 256 Gasser Robert: In memoriam J. Jágera 52 Pomáhejte ucñüm! 175 Pracujme k podpofe malého a stfednlho vyrobce a obchodnlka! 128 Taková jest skuteénost! 261 Hamalélk Karel, JUDr.: K pétadvacátému v^ocl Zemského svazu zivnostensky^ch zálozen a druzstev v Praze Chytil Václav: Spravedhvá cena 186 Kamelsk;^ Jan: Úvér malého zivnostnlka 224 Kodes Frantisek Xaver: Co oéekáváme od nového ministra obchodu 97 Oddluzení zivnostnictva 2 Starosta svazü Martinec mrtev 50 Vzpomínka pocátkú zivnostenského druzstevnictví 221 Kolator Jan: Bez názvu 262 Kroupa Josef: Cestou úvéru k posllenl zivností 59 Zivnostenské úvérní druzstevnictví v roce (Zvl. otisk z Véstníku min. obchodu.) Pfíloha k 12. élslu Kvapil Enúl: Hospodáfsk;^ pfehled: za prosinec za leden za únor a bfezen za duben a kvéten 119 za dobu 1./6. 15./ za dobu 16./7. 30./ za fijen a Mstopad Penézní trh ésl. v r Novák Josef: Financování státních a jin^ch vefejnych dodávek 62 Novotn;^ Karel: Svazová íivnostenská neúvémí druzstva v statistickém pfehledu podle stavu k 31. prosinci Polák Karel, JUDr.: Nékohk vzpomlnek k jubilejnlmu dni 211 Pravda Josef: O kupeckém druzstevnictví 55 Praáák Ladislav: O zápújékové éinností zálozen V praksi...70, 102, 136, 163, 259 Reb Václav: Vzpomínka v zastoupenl Rüziéka Bohuslav: Technika obchodu s cenn^mi papíry 99, 176 Slavléek Jan: K jubilen 219 S;f kora Dominik: Losy a jejich proplácenl 191 Serhágl FrantiSek: Statisticky pfehled cinnosti svazovych zálozen v roce , 187 Sima Josef, JUDr.: K otázce pofadí dobrovolnych cesí a exekucí na pohledávky proti státu 56 Smld Josef: Dvacetpét let ve vzpomlnkách 219 Pozor na kolkování smének! 107 Vácha Jan: Vedoucl úfednlk zálozny ve styku se stranami 101, 135 Vesely Vladimír, Inz., RODr. (V^): Cinovníci druzstva ruél osobné za zaplacení druzstvu pfedepsané dañé z obratu a dañé pfepychové 167 Clenské úsporné vklady u neúvémlch druzstev áívnostensk;^ch 184 DalSí novelisace druzstevního prava Dvé zajímavé otázky z druzstevního prava V praksi 130 Finanéní opatfení v oboru územní samosprávy 149 Jak kolkovatí obchodní písemností u nasich zálozen a druzstev 236 Krycí sménky 168, Nesnáze se zápisem novych vzorcovych stanov min. obchodu pro zivnostenské zálozny do rejstfíku odstranény 9 Novelisace druzstevního zákona 98 Novy zákon o splátkov^ch obchodech Obéanské a zivnostenské záloány v CSR. r O umofování listín 72 Pozadování zpráv podle 301 a 310 zák. o pflm^ch daních 5 Sluzné a odmény éinovnlkü nezvy^hodnénych druástev pfi vyméfování zvlástnl dañé vydélkové 20 Snahy po dalslm snízení úrokovych sazeb u penéz. ústavü a reorganisaci peneznictví Svazy áivnostenskych druzstev v CSR. roku ^ _ m

8 Tvofení reservnich fondü a reserv u zálozen a druzstev s hlediska zvlá tní dañé vydélkové 37 Úétovánl a bilancování vypovézen;^ch podílü 191. Zástavní pravo k pojisténé budové vztahuje se i na náhradovou pohledávku proti pojistiteli 15 Z poéátkü naseho svazu a pfehled jeho vyvoje V prvních 25 letech 225 Zv^áení zvlástní dañé. vydélkové u zálozen a nékteré dalsí zmény zákona o pfimych daních 58 vr^ (Miada Boleslav): Dülezité rozhodnutí ve véci kauéních hypoték 129 Vztah místní podnikové konkurence k zálozensk^m úvérüm 4 Y (Chocen): Do nového roku 1 Dvacátátfetl fádná vaina bromada svazu 33, 55 Jarní vzdélávacl kurs zálozensk;y^ v Praze ve dnech 8. a 9. dubna Novy físskonémeck;^ zákon o úvérnictví 65 O cinnosti svazu v roce Penézní ústfedí zivnostenského druzstevnictví V roce Podzimní vzdélávací a debatní kurs zálozensky V Praze ve dnech 14. a 15. fíjna Pfed novou úpravou úrokovych sazeb Schüze pracovnlkü neúvémlch druzstev zivnostenskyeh v Praze dne 17. listopadu Tragická smrt nám. starosty svazu Jágera 53 Úvodem 209 Zneuzívání prava chudych 255 Z projevu guvernéra Dra Englise na valné hromadé Národnl banky Ceskoslov ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY Á DRUZSTVA. A. Zprávy spoleíné. Bilancní schüze svazové 44 Branny pfíspévek 22, 109 Celostátní konference feditelü a revísorü svazovych 78 Dañé, poplatky a pfíspévky, jez jsou povinny platiti nase zálozny a druzstva 22 Dañová pfiznánl: nahlízenl do nich 108 zkrácení Ihüt k podání 263 Dañové úlevy na opravy domü 108 Dodavatelské poukázky 79, 108 Doporucení knih 44, 267 Druzstevní knihy 263 Druzstevní kurs ve Frankfurtu 153 Druzstevní zákon nov;^: pfíprava 193 Exekuce na penézité pohledávky za státem nebo za fondeni pod vefejnou správou 22 Exportní ústav 23 Hasiésky pfíspévek 110 Jak bilancovati k 31. prosinci Jak si mají poéínati úfednlci stát. financních úfadü vüéí pppjatnlküm 79 Jmenování ve sboru úfednictva svazu Kolaudace prací pro státní správu: odatranénlprütahü 266 Kolektivní smlouvy: prodlouáení platnosti 111 Kolkování: bézinych obchodních písemností pro zménu ustanovení o ruéení za správné kolkování l08 sluzebních vysvédcení 266 sménecn;y' kolek musí byti nalepen vády na rubu sménky i á66 Kompetence finanénich úfadü I. stolicé ve vécech poplatkov^ch: rozsífeni. i.. i. 111 Moratorní opatfení ve prospéch zenlédélcú a nezaméstnanych prodlouzena do konce roku Normalisovany formát papírü pro soudní podání 80 Novelisace druzstevního zákona 79 Obchodní korespondence: podmíneéné osvobození od poplatku 76 Obligatornost vyt^kacího fízení 78 Odborné knihovny v záloznách a druzstvech 78 Odcitatelnost soc. pfíspévkü a daní placenych zaméstnavateli za zaméstnance 22 Platy do ciziny 194 Plynové masky: povinnost je poflditi a udrzovati 267 Podílnl Usty nové 108 Poplatkovy pausál ze sluzebních smluv.. 77 Poplatky svédkü a znalcú v obé. vécech právních 23 Povéfenl mlstostarosty KodeSe v;ykonem funkce starostenské 76 Projev min. obchodu Najmana o iw. druzstevnictví 10./ Pfedkládání úéetnlch závérek zálozen a druzstev zemskému úfadu 153 Pfedplatné,,Obzoru": placení 21 Pfevodní poplatek z nemovitostí 194 Pf ihlasování dañovych pohledávek ke konk. a vyr. fízení 109 Pfiznánl k poplatkovému ekvivalentu Rucení likvídátorü druzstva za zaplacení zvl. dañé vydélkové 264 Hada novych zákonnych opatfení v oboru dañovém, úvérovém a iirokovém 264 Sanace samosprávnych financí 79, 111 Tryzna k ucténí památky zesnulého vicepres. Fischera 44 Uéetnl závérky: pfezkoumávání revisní kanceláfí svazu 21 Úctování a bilancování vypovézenych podílü 265 Umofování listín 23 Urychlení ciyilnlho sporného fízení 266 Uschovávánl korespondence, úéetnlch knih a dokladü 78 Ustavující schüze pfedstavenstva a dozoréí rady svazu 76 Útoky proti vedení Národnl banky ésl Uzavfenl smluv formou t. zv. svédeckého zápisu 263 IV

9 í. IV Vaina kíoniada svazü ; :: : i;.: -. ii Valné hromady :: i ::..:;:;; i ;;;.::.: ; 21 Vázané vj^isky Obzoru" 19 5: rozeslání 26á Vénujte pozornost dañov.;^ni a poplatko- V^iÚ spisúm! :.;:.;.;...:...:..; 22 V^hoda proniénlivého kuponu püjcky práeék i./lg ;...:, Vyplata ykladú u po t. spofitelny ve Vídni 266 V; ^platní listiny: jednotné formuláfe 266 ÍÉdravotní pfirázka na r Mprostfedkovatelny práce 80 Zfízenl zálozny pn svazu 76 Zúroéenl podílü u svazu 76 Zvlástní dan vydélková: blahovolny vyklad ustanovení 75 zák. o pf. daních zvyseni u zálozen i druzstev 265 Zvysenl polozek stát. rozpoctu na rok 1936 k podpofe zivností a rozpoétovy projev p. ministra obchodu Najmana 263 B. Zprávy pro zálozny. Bankovní svátky v r Bilancování v^tézkü z obchodú berné nezvyhodnénych 44 Bilancní kolekce: rozeslání 267 Bilanéní km-sy cennych papírü k 31./ Bilancní úlevy pfechodné pro penézní ústavy 112 Cese pohledávek proti státu: otázka pofadí dobrovolnych cesí a exekucí 45 Cesty do ciziny 113 Danové revise v penézních ústavech 155 Depositnl stvrzenky: kolkování 82 Disposice vkladovym béz. úétem v pflpadé úmrtl majitele úctu 195 Dodatecné zdanéní zvl. ztrátovych reserv u zv;fhodnén^ch zálozen 80 Doporucení kníhy 47 Evidence obchodních úvérü u Národnl banky csl 45, 270 Evídenénl karty úvérové 82 Financní potfeby obchodnictva, zivnostnictva a zivnostenské penéznictvl 111 Jak müze zivnostenská zálozna prosplvati svému clenstvu 269 Jednací fád pro pfedstavenstvo a dozorcí radu ziv. zálozen 111, 194, 267 Krycí sménky: jesté o krycích sménkách 268 kolkování 25 Kupování nemovitostí v drazbách 44 Kursy: jejich vyznam 270 podzimní zálozensky 194 svépomocného sdruzení odb. úéet. úfedníkü 197 Lombard cennych papírü: poplatky 82 Národnl banka ésl.: vaina bromada 45 Nedoplatky dañové zálozenskych dluzníkü: zjist'ovánl 268 Nedoplatky neniocenského pojistného: pfednostní pravo na nemovitostech dluzníkov^cii... i.. i...:.. i. i, i 267 ZJiSt'ovánl jich V^Se...;...:.:.:;;:.;. 267 Nedostatek schopn;^ch spolupracovníkü :; á69 Neumofitelnpst kuponü..:...;...;. Íl8 Nové vkladní knízky pro zivnostenské zálozny : ;.;: 8á Obchodování cenn;y^mi papíry u zálozen a úprava jejich stanov 23 Oddluzení a penézní ústavy 46 OddluZovacl zákon podmínkou pro odvolánl zákona o zemédélskych drazbách Odpovédnost cinovníkü penézních ústavü za spoluvinu na úpadku ústavu 82 Ohlá ení zást. prava k pojistény'm budovám pojist'ovnám 45, 82, 154 Oprávnéní revisniho odboru min. financí k nahlízenl do knih penézních ústavü 195 Organisování zálozenského úfednictva Pátrání po odcizenych cennvch papírech. 113 Pokles dúchodü znemozñuje tvorbu hovych vkladü 84 Postup a zástava pohledávek za státem Postupujte s rozvahou pfi zajisfování postoupenych pohledávek 268 Práce pfes éas v penéz;ních ústavech 83 Pfedlozenl vytahu ze zru ené vkladní knízky soudu a otázka zachování obchodnlho tajemství 196 Pfevodní poplatek nemovitostní: návrh na podmínecné osvobození 155 Pfíspévek k Vseob. fondu: osvobození úrokü z úéelovych vkladü 112 Realisacní prohlásení pfi zástavé cennych papírü: kolkování 82 Reeskontnl a lombardní ústav csl.: celorocní v;^kazy o pohybu vkladü knízkovych V r dalsí rozsífení cinnosti: vi. naf / nékohk dat o úvémí cinnosti 112 povmné vklady k 30./ první úéetní závérka k 31./ rozsífení cinnosti: vi. vyhl. c. 264/ snahy o novemsací zák. o reesk. ústavu 24, 47 úkoly a vysledky cinnosti 196 vrácení event. pfeplatkü povinny^ch vkladü 45 vykazy o stavu a pohybu vkladü za I. ctvrtletí zvyseni vlivu ústavu 196 Rentová dan: srázení z "kontokorentnlch vkladovych úrokü 153 srázení z úrokü z úspornych vkladü Skládání jistot, vadií a kaucí u obce prazské 194 Snízení úrokü z novych stát. poklad. poukázek 24, 269 Snízení úvérovych úrokü na úéet penézních zaméstnancü? 83 Stanovení úrokovych sazeb naflzením vlády: prodlouzení zmocnéní 81 V

OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského

OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského OBSAH: Blbliografie 56. lüf) Bilance okresnich zálozen hospodáfskych: Pokyny pro bilancováni k 31.'12. 1931.. 1 Bursovni hlidka 14. 30, 43, 56, 68, 82, 94, 106, 119, 131, 142, 155 Cenné papiry: 5% státní

Více

ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV.

ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV. ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV. ROČNÍK 1938 Nakladatel Josef Kašpar, Praha II., Vodičkova

Více

TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE.

TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE. TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE. Úvod Obsah: Strana VII Zpráva o činnosti: státního elektrizačního fondu státního silničního fondu státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných práci fondu

Více

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. Úvod. Radost z hlediska průběhu státního převratu dne 20. října 1918 tlumena byla značně dusným hospodářským ovzduším

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 09.04.1948 Účinnosť od: 24.04.1948

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 09.04.1948 Účinnosť od: 24.04.1948 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Uverejnené: 09.04.1948 Účinnosť od: 24.04.1948 38 Z á k o n ze dne 11. března 1948 o Národní bance Československé. Ústavodárné Národní shromáždění republiky

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč ČÍSLO 1/2009 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč Za účasti 70 tj. 93 % členů Republikové rady ČZS, 2 hostů a některých vedoucích pracovníků ústředí ČZS se uskutečnilo

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. 2 3 Příloha II. Rakousko-uherská banka. Presidium Ministerstva financí Republiky Československé Místoguvernér. dne

Více

Dr. Ludvík Scheiner: BANKY V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL. Dr. LUDVÍK SCHEINER

Dr. Ludvík Scheiner: BANKY V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL. Dr. LUDVÍK SCHEINER Z A V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL Dr. LUDVÍK SCHEINER V PRAZE NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK SPÁLENÁ ULICE www.securityprinting.org 1 OBSAH Str. I. Pojem banky 3 II. Dějinný vývoj bank

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 256 Poškozování věřitele

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 256 Poškozování věřitele IV. Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 256 Poškozování věřitele (1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s.

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Prospekt cenného papíru Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. 6,85 % hypoteční zástavní listy splatné v roce 2005 6,85 % hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 4 000

Více