Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela z Dolu Lazy zahájil rok úspû nû. S pracovníky dûlnûtechnick ch sluïeb dokázal pro nûj ne zcela obvykl úkol zkrátit porub zvládnout za 12 dnû a urychlit tak jeho rozjezd o est dnû. str. 2 O stfielivu si jim i zdá STA Íâ Hromada stfieliva a diamantov ch korunek. To stojí za 3. standardním v konem 3. kolektivu z úseku pfiíprav stafiíãské achty pro rok Parta od Petra Plaãka byla první, která toho dosáhla pfii raïbû bez uhlí, v kameni. str. 4 LyÏafi sjel pod Landek OSTRAVA Pûtinásobn vítûz Svûtového poháru a lyïafiská legenda Marc Girardelli (44) ve ãtvrtek 24. ledna zavítal na náv tûvû Ostravy zavítal do Hornického muzea OKD. str. 6 a 12 Celebrity a havífiina OSTRAVA Jak se dívají celebrity na hornictví a jaké s ním mají zku- enosti? Tak tfieba kráska z Kravafi, drïitelka korunky ãeské i evropské miss, promovaná uãitelka, máma dvou dûtí, Monika Îídková. str. 6 Prvni havifisky bal OSTRAVA Poprvé od doby, kdy zde pravûcí lovci mamutû juchali u ohnû z uhlí, bude pod petfikovick m kopcem Landekem soudob ples. Uskuteãní se v Hornickém muzeu OKD v sobotu 16. února od 19 hodin. str. 7 Dob vají teplo PASKOV Díra do zemû, pár trubek, ma ina asi jako ledniãka a doma to hfieje. Tak, zjednodu enû fieãeno, funguje vytápûní tepeln mi ãerpadly získávajícími teplo z hornin. Co má s tím spoleãného OKD, DPB? str. 9 Peníze z OKD pomáhají regionu Loni firma vûnovala na charitu, kulturu, vzdûlání a sport 35 milionû Kã Spoleãnost OKD myslí na ná region. Sponzorské pfiíspûvky a dary loni pomohly hornick m kapelám, ligov m házenkáfiûm z Karviné i jejich následníkûm v Ïákovsk ch t mech, záchranáfiûm z ostravského âeského ãerveného kfiíïe, mlad m lidem opou tûjícím dûtské domovy, mal m ragbistûm nebo handicapovan m dûtem. Tûm i dal ím potfiebn m spoleãnost DÛleÏitá je pro nás pomoc tûm nejpotfiebnûj ím, tedy hlavnû dûtem nebo nemocn m lidem. Mezi nejprestiïnûj í a také nejoblíbenûj í kulturní akce v na í zemi patfií kaïdoroãní hudební festival Colours of Ostrava podporovan spoleãností OKD. Na ãtyfidenní show loni pfii lo na 20 tisíc divákû. FOTO: Josef Lys OKD v roce 2007 rozdûlila více neï 35 milionû korun. Letos bude ãástka je tû vy í díky vznikající Nadaci OKD, kterou pfiedstavíme v nûkterém z pfií tích ãísel. Jako nejvût í firma na severu Moravy cítíme za cel region velkou odpovûdnost, proto se snaïíme podporovat ty nejlep í nápady a aktivity. DÛleÏitá je pro nás také pomoc tûm nejpotfiebnûj ím, tedy hlavnû dûtem nebo nemocn m lidem, vysvûtlila éfka sponzorského v boru OKD Petra Ma ínová. Pfiehled v ech loàsk ch darû zvefiejàujeme na stranû 3. Nejvût í ãástku celkem 12,5 milionu korun loni dostal házenkáfisk klub Baník OKD Karviná. Královsky ji vrátil nejen reklamou pfii pfiedávání poháru pro ligového vítûze, ale také poctivou prací se Ïáãky a juniory. Karvinská péãe o mladou generaci je v borná. Házenkáfii se stali pro dûti vzorem, kluci teì místo polehávání u televize nebo tajného koufiení tráví ãas na tréninku v tûlocviãnû, vyzdvihla zásluhy trenérû Ma ínová. Aktivní Ïivot mladé generace se snaïí OKD podpofiit také pravideln mi dary pro sdruïení Hefimánek. To pomáhá pfii Ïivotním startu sleãnám a mladíkûm, ktefií vyrostli v dûtsk ch domovech. Kromû potfiebné stfiechy nad hlavou v Hefimánku mladí lidé najdou také pfiípravu na skuteãn Ïivot. Nauãí se vafiit, pfiipravovat domácí rozpoãet, jednat na úfiadech. Personál je zároveà vede k tomu, aby si na li stabilní práci, dodala Ma ínová. Pfiedstavení dal ích projektû na stranû 3. Proã li pfiedáci pfied poradou na úpravnu Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Hlavní pfiedáci s vedoucími úseku Dolu Darkov se pfied poradou seznámili s provozem úpravny na závodû 2. FOTO: Josef Lys DÒL DARKOV PfiestoÏe podzemí Dolu Darkov znají jako své staré boty, v úpravnû uhlí byli mnozí z nich vûbec poprvé. A ne lo o ledajaké havífie! V pátek 25. ledna se tam se li v ichni hlavní pfiedáci a vedoucí úsekû raziãsk ch a rubáàov ch kolektivû. Zaãínala tam totiï jejich slavnostní porada. Proã zrovna tam? A proã slavnostní? Hodnotili uplynul rok Parta v tomto sloïení se s fieditelem a dal ími pfiedstaviteli dolu schází tfiikrát do roka, ale pouze jednou ke zhodnocení roku. Vedení achty vyhlásí v sledky v ech celoroãních soutûïí, vãetnû Zlatého darkováka, ti nejlep í pfievezmou odmûny a pak v ichni spoleãnû vyrazí na rekreaãní stfiedisko za dal ím programem, vãetnû toho relaxaãního. Proto onen pfiívlastek slavnostní. Mezi uhlím je i Ïelezo Proã v ak v e zaãalo brzy ráno v úpravnû? Chtûli jsme na im pfiedákûm ukázat pfiíãiny obãasn ch v padkû a prostojû úpravny, vysvûtluje v robní námûstek Miroslav SuchoÀ. BohuÏel se stává, Ïe ze skipu vyjede s uhlím i materiál, kter tam nemá co dûlat obrovské balvany, dfievo, Ïelezo, ocelové plechy... Pokud nûco takového obsluha u pásû vãas zaregistruje, staãí pás zastavit a následnû pfiedmût odstranit, zdrïení nemusí zpûsobit váïn problém. V opaãném pfiípadû ov em mûïe dojít, a také ãas od ãasu dochází, k po kození pásového potahu. A to uï je hor í! Obyãejnû to znamená i nûkolikahodinov v padek. A to uï vznikají problémy v odtûïení. Nehledû na kody a zbyteãné vícepráce na úpravnû. S lidmi je tfieba mluvit KdyÏ hlavní pfiedáci vidûli sbírku ocelov ch dílû, dfievûn ch trámû ãi nûkolik opravdu pofiádn ch balvanû, které se na pás v podzemí nemohly dostat jinak neï zámûrnû, zarytû mlãeli. V echno nejde uhlídat, koneãnû se vyjádfiil jeden z nich, Franti ek Kuriak. Neustále s chlapy o tomto ne varu mluvíme, upozor- Àujeme na nûj... Ale kdyï nûkomu nûco v dole pfiekáïí a zdrïuje od práce, snaïí se toho zbavit. Tfieba tak, Ïe vûc poloïí na stojící pás. Pak zapomene, pás se rozjede a... je to v úpravnû, pfiiblíïil jednu z pfiíãin tûchto dûjû. Je tfieba s lidmi na toto téma stále mluvit, fiekl závûrem snad za v echny pfiítomné Franti ek Kuriak. Pokraãování na stranû 2

2 2 Z OKD 31. ledna 2008 ÚVODEM Aby rok 2008 byl také dobr m rokem V minul ch dnech jsme definitivnû uzavfieli loàské v sledky a mohu fiíci, Ïe rok 2007 byl pro OKD dobr m rokem. Zamûstnanci mohli na základû dobr ch v sledkû dostat pfiídavek na Vánoce. V pondûlí byl akcionáfii schválen plán na rok Jedná se o plán, kter je moïné splnit a dosáhnout dal ího dobrého roku pro na i spoleãnost. Zamûstnanci se potom podobnû jako v minulém roce budou moci podílet na úspûchu spoleãnosti. âekají nás nároãné úkoly a kaïd z nás musí pfiispût k jejich splnûní. Mám tím na mysli zejména implementaci nové technologie v rámci projektu POP Doufám, Ïe v ichni na i zamûstnanci vûdí, co tato zkratka znamená, protoïe za tuto novou technologii utratíme v letech témûfi 10 miliard korun, coï je nemalá ãástka. Tím se OKD stane jednou z nejmodernûj ích tûïebních spoleãností v Evropû. Nová technologie pfiispûje k zaji tûní dlouhodobé stability spoleãnosti a také k zaji tûní dlouhodobé stability pracovních míst. To je dûleïité jak pro majitele, tak pro zamûstnance. Oãekáváme také, Ïe se v ichni zapojí a pfiijdou se sv mi návrhy v rámci programu postupného zlep ování. Dobré návrhy budou po jejich vyhodnocení odmûnûny. Bez dal ích zbyteãn ch slov bych ráda nám v em popfiála hodnû úspûchû pfii plnûní plánu v roce 2008 a doufám, Ïe za rok budu moci také fiíci, Ïe rok 2008 byl pro v echny dobr m rokem. Zdafi BÛh! Miloslava TrgiÀová, místopfiedsedkynû pfiedstavenstva a finanãní fieditelka OKD Zkrátili porub za rekordních 12 dní Sehran kolektiv Bohumíra Pitela z lazecké achty dokázal, Ïe umí nejen tûïit DÒL LAZY Vstup do nového roku b vá na achtû ãasto docela problematick. Po prosincovém fini i a voln ch sváteãních dnech havífiûm obyãejnû chvíli trvá, neï se dostanou do patfiiãného tempa. To v ak letos neplatilo pro kolektiv hlavního pfiedáka Bohumíra Pitela. Právû naopak. Chlapi zahájili rok v konem hodn m obdivu. Stál pfied nimi úkol zkrátit porub o 27 sekcí. Tyto mnohatunové kolosy musely b t postupnû vyplenûny, dopraveny do demontáïní komory a po demontáïi pfieklizeny do nového porubu. âásti stûnového hfieblového dopravníku byly vyvezeny na povrch. Souãasnû se zkracováním porubu bûïela rekonstrukce odtûïení, mûnily se vadné ãásti na sbûrném dopravníku a probíhala potfiebná údrïba strojního zafiízení. KaÏd, kdo touto anabází pro el, nebo dûlal v rubání, u vybavování, ãi v dopravû se sekcemi, jistû ví, jak je taková ãinnost nároãná. Pfiedpokladem úspûchu je v bornû sehraná parta, um a fortel v ech zainteresovan ch a samozfiejmû i dokonalá organizace a koordinace ve ker ch ãinností. V sledky tûïby ve zkráceném porubu nyní znaãnû ovliv- Àuje pfiecházení eroze. FOTO: DÛl Lazy Kolektiv Bohumíra Pitela prokázal, Ïe v echny tyto pfiedpoklady má. Ve spolupráci s pracovníky dûlnû-technick ch sluïeb totiï dokázal tento pro nûj ne zcela Náv tûva v záludném rubání STA Íâ (uzi) Zpoãátku nadûjn a poté v dûsledku tektonické poruchy záludn porub ãíslo na V. patfie stafiíãské achty si ve ãtvrtek 18. ledna pro el spolu s dal ími manaïery i generální fieditel spoleãnosti OKD Klaus Dieter Beck. Zapotili jsme se tam, prohlásil poté, co vyfáral. Za pravdu mu dávali chlapi ze achty, protoïe neãekan zlom jim dal a patrnû je tû dá skuteãnû zabrat. V zaãátcích to vypadalo aï na 1500 tun dennû. Pak nás v ak pfiekvapila takzvaná flexura doprovázená pfiesmykem a nesourod m nadloïím a bylo z toho asi jenom 800 tun dennû. Díky úpravám a dal ím opatfiením se uï ale zaãalo bl skat na lep í ãasy, vysvûtloval hlavní inïen r ze stafiíãského závodu Zbigniew Janowski. Porub mûfií na délku 190 metrû a jeho prûmûrná mocnost dûlá více neï pûldruhého metru. Generální fieditel Klaus Dieter Beck s tlumoãnicí mífií po vyfárání na Stafiíãi do lampovny. FOTO: Radek Luk a obvykl úkol zvládnout. Dokonce v rekordním tempu a se znaãn m pfiedstihem. Práce na zkracování porubu se podafiilo zvládnout za 12 dnû a urychlit tak rozjezd porubu o pln ch est dnû. To jistû stojí za pochvalu! Uznání samozfiejmû patfií v em, ktefií se na tomto vynikajícím v sledku podíleli. Samozfiejmû pfiedev ím havífiûm a technikûm, ale i zámeãníkûm, dopraváfiûm a v em dal ím profesním pracovníkûm. Kolektiv pfiedáka Pitela si ale normální tûïby moc neuïil. Zkracování porubu totiï není jediná komplikace v tûïbû tohoto porubu. V souãasné dobû porubem procházejí eroze, které se vyskytují ve spodní ãásti od 5. po 29. sekci. Tyto anomálie je nutno zdolávat pomocí trhací práce. Vûfime, Ïe se s erozí kolektiv popasuje stejnû úspû nû, jako s úkolem na zaãátku roku. Antonín Pohludka, vedoucí pole rubání Co se podafiilo zkrátit porub o 27 sekcí mechanizované v ztuïe 19 sekcí MEOS 17/37 8 sekcí MV FAZOS 17/37 v e demontováno a pfieklizeno do porubu Proã li pfiedáci pfied poradou na úpravnu Pokraãování ze strany 1 Vidûli to na vlastní oãi Pfiedáci bûhem hodiny staãili projít pouze ãtvrtinu rozlehlé úpravny, která jen vloni zpracovala bezmála ãtyfii miliony tun uhlí a dal ích 221 tisíc tun uheln ch kalû z rybníkû. Radûji jednou vidût, neï tfiikrát sly et. Rád bych si to pro el znovu a v echno, zaslechl jsem, kdyï chlapi po exkurzi svlékali pro nû netypické pracovní plá tû. Pfiíjemnûj í okamïiky Pak uï se ze závodu 2 pfiesunuli na trojku (9. kvûten). Tam na nû v závodním klubu ãekal tepl gulá a slavnostní ceremoniál pfiebírání ocenûní v jednotliv ch soutûïích. Kromû fieditele dolu Boleslava Kowalczyka jim je pfiijel odevzdat jeho pfiedchûdce, dnes v robní fieditel OKD Leo Bayer. Ten vyzvedl splnûní loàsk ch úkolû dolu v tûïbû i raïbû a v srdeãné atmosféfie v em pfiítomn m za to podûkoval. Upozornil v ak na nutnost zv it pozornost v oblasti bezpeãnosti pfii práci a pfiítomn m a celé achtû popfiál kus hornického tûstí a dobré v kony. I takov materiál vyjíïdí z dolu s uhlím Ïelezn materiál, plechy, kusy dfieva... To v e b vá pfiíãinou zastavení, ãi po kození pásû v úpravnû. Zlatí darkováci Boleslav Reitz, mechanik provozu rubání závodu 2: za dlouhodobé velmi dobré pracovní v sledky. Je uznávan m odborníkem ve své profesi. Jan PrÛcha, hlavní pfiedák pfiíprav závodu 2: za rok 2007 vyrazil se sv m kolektivem 623 m na klasick ch raïbách, osmkrát naplnil parametry limitních v konû a v kolektivu nebyl zaregistrován jedin úraz. Jaromír Babuliak, hotovostní zámeãník provozu rubání na závodû 3: za dlouhodobé velmi dobré pracovní v sledky. Je uznávan m odborníkem ve své profesi. Jaroslav Kabot, záchranáfiãetafi závodu 2: za dlouhodobé velmi dobré pracovní v sledky. Je uznávan m odborníkem na fie ení problematiky mimofiádn ch událostí. V hotelu se také kolili V horském hotelu Odra v Ostravici pak úãastníci slavnostní porady absolvovali pfiedná ku ãlena HBZS o bezpeãnosti práce a úrazovosti. Zástupce RBP, zdravotní poji Èovny jim vyprávûl o zdravém Ïivotním stylu. Mnozí také vyuïili pfiíleïitost zajít si do sauny nebo na masáï a dal í procedury. Veãer se uï nesl ve stylu klasické hornické zábavy. Také ta je pro chlapy potfiebná, zvlá È, kdyï si ji za své v kony zaslouïí. TEXT A FOTO: Josef Lys âlenové Klubu nejlep ích pfiedákû k Zbynûk Rzidk, rubání Franti ek Kuriak, klasická raïba Roman Badura, rubání Jan Novotn, kombajnová raïba Rastislav Valenãík, kombajnová raïba Jan PrÛcha, klasická raïba Pavel Borov, kombajnová raïba Miroslav Trawinski, klasická raïba

3 31. ledna 2008 OKD podporuje 3 Sponzorské pfiíspûvky a dary spoleãnosti OKD pomáhají regionu Dobroãinn trojlístek v Karviné je vidût KARVINÁ Nejlep í, nejlep í, nejlep í, hodnotil v sam ch superlativech spolupráci s OKD Josef Adámek reprezentující tfii chvályhodné projekty v Karviné. Nadaãní fond Zdravû mûsto, nadaãní fond Dítû a ovzdu í a Karviná 2000, obecnû prospû ná spoleãnost, dostaly loni darem od havífiû celkem tfiísettisícovou ãástku. Tedy po 100 tisících korunách na jednu organizaci. Partnery jsme od roku A fiekl bych, Ïe stále lep ími, i kdyï firemní dárcovství obecnû u nás je tû nemá tolik potfiebnou váhu. Nedá se to srovnávat se slabou podporou neziskov ch organizací ze strany státu, chválil karvinsk komunistick zastupitel Adámek. B val horník z rubání Dolu Antonín Zápotock (Lazy) je jak msi maskotem v ech tfií uveden ch projektû. Zdravé mûsto se z Karviné stává uï 13. rokem a tato nadace byla prûkopníkem pro vznik celého hnutí ãesk ch Zdrav ch mûst. Dnes jich je v této síti uï tfiicet, Nadaãní fondy Zdravé mûsto, Dítû a ovzdu í a obecnû prospû ná spoleãnost Karviná 2000 jsou neodmyslitelnou souãástí Ïivota ve mûstû. konstatoval Adámek. NáplÀ práce charakterizuje uï sám název zlep- ování prostfiedí k Ïivotu, zvy ování zdravotního a sociálního uvûdomûní. Zafiizují dûtské rehabilitace, preventivní programy, sportování. Dítû a ovzdu í, coby dal í nadaãní aktivita, se Zdrav m mûstem pfiímo souvisí. Pilotní projekt vznikl uï v roce Nej tûdfiej ími dárci za celou dobu byly právû doly OKD, uvedl Adámek. Díky penûzûm z revíru tak mohou dûti s astmatem ãi alergiemi k mofii nebo do hor. Pofiizují za nû i lékafiskou techniku, tfieba pro dûtské a novorozenecké kliniky v nemocnicích. Karviná 2000, obecnû prospû ná spoleãnost, pak pfievzala a zaãala zafiizovat nûkteré ãinnosti sv ch obou nadaãních sester a navíc pfiidala i kulturu, ekologii, sociální péãi. Uskuteãnila humanitární a charitativní sbírky ãi napomohla vyzdobit dûtské oddûlení v nemocnici v Ráji. Bez tohoto trojlístku subjektû si nedovedeme dûní ve mûstû pfiedstavit, reagovali na radnici. Radek Luk a Díky fondu Dítû a ovzdu í karvin tí pfied koláci jezdí na ozdravné pobyty. Snímek je z Podbanské ve Vysok ch Tatrách. FOTO: Archiv Na Colours of Ostrava 2007 si v areálu Slezskoostravského hradu a âerné louky milovníci dobré muziky pfii li na své. FOTO: Josef Lys Happy Mondays díky partnerství s,colours OSTRAVA (uzi) Happy Mondays, pamatujete? Napfiíklad právû znovuoïivená kytarová kapela z britského Manchesteru bude poprvé v âesku, a to na festivalu Colours of Ostrava, díky penûzûm od OKD. Sponzoring a letité kontakty s pofiadateli pokraãují a pr znamenají pro hudební fandy i aktuální pfiíznivé vstupné. Jsme hrdí na to, Ïe se spoleãnost OKD stala na ím hlavním partnerem. Je to ãest i vzhledem k povaze na eho regionu, konstatovala Zlata Holu ová, která patfií k hlavním organizátorûm nyní jiï svûtoznámé a pro Ostravu nejvût í kulturnûspoleãenské akce. Jedním z dûkazû vynikající spolupráce je podle ní i skuteãnost, Ïe v echna vydání Horníka distribuovaná pro festival, byla rozebraná. Tím se havífii a hornictví dostanou do podvûdomí lidí i odjinud. VÏdyÈ jsme mûli na dvacet tisíc náv tûvníkû, upfiesnila éfka Colours of Ostrava. Pochvalovala si také unikátní rekord provádûn ve festivalovém areálu a spoãívající v mûstnání co nejvíce osob do dûlního vozíku. Na pfiipravovan VI. roãník barev jsou uï v pfiedprodeji lístky. Do 31. ledna za 660 korun, po tomto datu za 760 korun. I díky sponzorûm, jako je OKD, mûïeme nastavit takovou cenu, vysvûtlovala Holu ová. Colours of Ostrava 2008 se bude konat opût 10. aï 13. ãervence ve slezskoostravském podhradí. Právû Happy Mondays mají patfiit k hlavním hvûzdám, mimo nû vystoupí minimálnû je tû 99 skupin, sólov ch muzikantû ãi DJ s (d dïejû). Hrát se bude i divadlo, probûhnou workshopy. Zaplatili asistentku postiïen m dûtem OSTRAVA (uzi) Plat na ãtyfii mûsíce pro jednu asistentku. To si po úãelové dotaci od spoleãnosti OKD mohli dovolit v matefiské kole v ulici âs. exilu 670 na ostravském sídli ti Poruba. Co se na první pohled mûïe zdát jako zanedbatelná finanãní poloïka, pouhá maliãkost, v ak znamená pro toto zafiízení pomoc nesmírnou. PánbÛh zaplaè. Jsme tûïafiûm stra nû zavázáni, nechala se sly- et fieditelka Dana Schönová. Proã? Tuto kolku totiï nav tûvují na ãtyfii desítky dûtí s rûzn m postiïením. A aby mohly trávit ãas spoleãnû se sv mi vrstevníky zdrav mi a nikoliv ve speciálních ústavech, pustili se ve kolce do projektu s v stiïn m pojmenováním Spolu. Jedenáct z tûch ãtyfiiceti potfiebuje asistenãní péãi. To znamená, Ïe v ideálním pfiípadû by ke kaïdému mûla b t i asistentka. My máme tato dûvãata s pedagogick m vzdûláním coby stálé zamûstnankynû ãtyfii, fiekla fieditelka. Penûz na nû se jim v ak nedostávalo, u státu jsme nepochodili, tak jsme oslovili sponzory. Ti nám pomohli. Dûti postiïené a zdravé jsou ve kolce v ulici âs. exilu v Ostravû spolu díky projektu Spolu. FOTO: Radek Luk a Sponzoring a dárcovství spoleãnosti OKD v roce 2007 Sport HCB OKD Karviná házená Mûstsk fotbalov klub Karviná fotbal Impact Media bowling TJ Sokol Mariánské Hory ragby SK Slávia Orlová kulturistika Zdravotnictví a ekologie Karvinská hornická nemocnice SdruÏené zdravotnické zafiízení Krnov NF Dítû a ovzdu í Karviná OPS Karviná NF Zdravé mûsto Karviná âesk ãerven kfiíï Ostrava Mûstská nemocnice Ostrava SdruÏení Podkova Ostrava M Ostrava-Poruba Kultura Festival Colours of Ostrava Ostravské centrum nové hudby Rádio âas Národní muzeum Ostravaci v em PZKO Karviná Moravskoslezsk kraj Regionální knihovna Karviná Spoleãnost OS Svatá Barbora OS Hefimánek Karviná ímskokatolická farnost Karviná V bor dobré vûle Olgy Havlové Hornické tradice Nadace LANDEK Klub pfiátel hornického muzea Májovák Karviná Klub hornick ch dûchodcû Hornick pûveck sbor Kladno Nakladatelství Montanex Vzdûlávání Z Dolní Îandov Hospodáfiská komora Brno Rotary Club V B-TU Ostrava âesko-polská obchodní komora Dary jednotliv ch dolû

4 4 Z OKD O no ení stfieliva si jim i zdá Raziãi od Plaãka mají vûbec první standardní v kon na Paskovû v kameni STA Íâ Hromada stfieliva a diamantov ch korunek. To stojí kromû svalû, potu a nadávek za 3. standardním v konem 3. kolektivu z úseku pfiíprav stafiíãské achty pro rok Parta Petra Plaãka byla navíc vûbec první, která toho na daném dole dosáhla pfii raïbû bez uhlí, ãili v kameni. Dennû to pro ni prûmûrnû znamenalo prokousat se bez tfií centimetrû tfiemi metry. Chlapi toho mají plné zuby! Ale jedeme dál nechal se sly et hlavní pfiedák Petr Plaãek, jehoï jméno je na ãestné skufie pro nejlep í pfiípraváfie ve v ech kategoriích z Paskova nejãastûji. Na poslední standardní v kon v ak budou vzpomínat je tû hodnû dlouho, nûkter m se totiï uï zdá o pendlování se zásobami stfieliva. Bylo ho tolik, Ïe nosiãi se stali i sami pfiedáci. Kde jinde dáme 50 aï 60 kilo zeleného ostravitu, tam jsme teì pouïívali aï 120. Na jedinou stfielbu! Byly tam stra né podmínky. Teprve ke konci jsme mohli nasadit skalní trhavinu, asi na 14 metrû, upfiesnil vedoucí úseku Robert DuchoÀ. Mezi IV. a V. patrem proto pracovníci Plaãkova kolektivu bez ustání pochodovali na pracovi tû jako mravenci s nákladem trhaviny. Hlavní pfiedák kolektivu Petr Plaãek. Diamantové korunky ly na draãku. âestná skura, tam je sam Plaãek. Standard v datech: dílo 2251/3, úpadní pfiekop -15 stupàû mezi 14. listopadem 2007 a 17. lednem 2008 raziãû 21, dopravcû 6, zámeãníci 2 urazili 90 metrû za 31 provozních dnû dennû odvezli na 35 kubíkû horniny jedna stfielba aï 120 kg trhaviny DBT II pouïili také okolo 90 kg skalní trhaviny spotfiebovali 60 diamantov ch korunek vrtací vûz VVH 1-R + nakladaã Hauser do sloje jim chybí asi 80 metrû P EDSTAVUJEME Petr Plaãek ukazuje na mapû dolu, odkud pû ky tahali stfielivo. Spotfieba nemalá byla i razicích korunek; vzhledem k tomu, Ïe li horninou a nikoliv uhlím, potfiebovali diamantové. Ty jsou po sedmi osmi tisícovkách, normální po pûtistovce, uvedli havífii. Hodnû sprosté to pak bylo, kdyï chtûli pomalu fini- ovat a pokazil se hfieblov dopravník, pûldruhého dne stáli a opravovali. Îádné veselé historky, spí e trable, zhodnotil Plaãek. KdyÏ se k tomu pfiidá pfiedvánoãní a mezisváteãní doba, ve které v konu dosáhli, mohou si gratulovat. Lidi marodili a dobírala se dovolená. Stávalo se, Ïe na ãelbû byli jen tfii. Ale i tak to zmákli, konstatoval technik DuchoÀ. Pfiedák kolektivu se nechal sly et, Ïe radost byla, ale veliké oslavy nikoliv. Prostû kaïdodenní ichta, teì pokraãujeme ke sloji, zakonãil Plaãek. TEXT A FOTO: Radek Luk a Pfiípraváfisk kolektiv Petra Plaãka z Dolu Paskov, úsek P 3, 29 ãlenû vãetnû dopravy a zámeãníkû Smûnoví pfiedáci: Marek Fajman, Milo Janda, Jaroslav Horsinka, Jifií Voleník Úspûchy: * Vloni tfii standardní v kony * Dosáhli prvního standardního v konu této achty v kameni * V letech 2006 a 2007 celkem osm standardních v konû, nejlep í parta dolu * Letos od 18. ledna vyhlásili nov standard opût v kameni Hlavní pfiedák: Petr Plaãek (1970) Vzdûlání: vyuãil se strojním zámeãníkem pro podnik Ostroj ve Fr dlantû nad Ostravicí Praxe v hornictví: zaãal v roce 1989 ve VOKD jako fiadov horník na Dole Paskov v Paskovû. Po dvou letech se stal zamûstnancem OKD, pak pfie el na DÛl Stafiíã, kde fárá dodnes. Od roku 1995 smûnov pfiedák v pfiípravû, od roku 2000 hlavní pfiedák Dûti: synové Filip (3) a Michal (16) Bydli tû: Fr dlant nad Ostravicí Zájmy: motokros, jezdí na motorkách enduro, stroj znaãky KTM 450 EXC Oblíbená dovolená: chata v Lubnû, s rodinou k mofii Chorvatsko Oblíbené jídlo, pití: v echno okolo masa, nemusí sladké, pije pivo Radegast Krédo: je jich spousta, podle nálady INFORMOVALI O NÁS OKD, a.s., Zásobování 31. ledna 2008 Spoleãnost OKD dává zamûstnancûm víc HAVÍ OVSK DENÍK ( ) Stravenky, mobilní telefon, slu- Ïební vûz, t den dovolené navíc, tak se na trhu práce ve vût inû pfiípadû odmûàují zamûstnanci firem. Najdou se ale spoleãnosti, které sv m zamûstnancûm nabízejí mnohem víc. RovnûÏ zamûstnanci OKD mají z ãeho vybírat. Firma jim hradí aï do v e 600 korun penzijní pfiipoji - tûní, dlouholetí zamûstnanci dostávají firemní odmûny za odpracovaná léta. Vûrnostní pfiídavek dáváme horníkûm a dûlním zamûstnancûm aï do v e 6200 korun a stabilizaãní odmûny aï do v e dvou a pûl tisíce za rok, vysvûtluje Lubomír Langr z personálního útvaru OKD. Kromû dal ích benefitû v podobû pfiíspûvkû na stravování, svaãiny a polévky pro horníky stojí za zmínku rekondiãní a rehabilitaãní pobyty, pfiíspûvky na rekreaci dûtí zamûstnancû a i pfiíspûvky na kulturní, sportovní a podobné akce. Na dobfie ohodnocenou práci a dlouhodobou perspektivu ve firmû se naopak zamûfiilo RPG Real Estate. Kromû mnoha, fiekl bych standardních benefitû, v raznû podporujeme investice do vzdûlávání na ich zamûstnancû. Za velmi dûle- Ïité povaïujeme to, abychom byli vnímáni jako zamûstnavatel, kter dokáïe své lidi dostateãnû finanãnû ohodnotit a nabídnout jim práci dlouhodobû, neboè to je dnes jistû pro mnohé zamûstnance dûleïitûj í, neï jakékoli jiné benefity, tvrdí fieditel pro vnûj í vztahy Petr Handl. Ostravsku chybûjí lékafii a horníci LIDOVÉ NOVINY (28. 1.) Jste horník, nebo lékafi? Na Ostravsku máte brány otevfiené. Právû tyto dvû profese patfií k nejïádanûj ím. UÏ proto, Ïe právû pro nû je velice obtíïné pfiipravit dal í pracovníky rekvalifikaãním kurzem. Doly uï proto oprá ily dvacet let staré metody a snaïí se o nábory i na stfiedních Pfiipravují strïení tûïních vûïí HAVÍ OVSK DENÍK (26. 1.) Demoliãní práce v rámci likvidace achty Dukla pokraãují podle plánu. Se zemí jsou postupnû srovnávány objekty, které nejsou chránûny památkovû, nebo pro nû uï není jiné vyuïití. Brzy dojde také a vy ích odborn ch kolách. Zájemci o práci horníka musejí splàovat zdravotní podmínky a projít testy. Napfiíklad DÛl Paskov pfievzal zamûstnance ze zru eného Dolu Dukla, pfiesto nyní hledá tfii desítky zamûstnancû pro podzemí. NeÏ naberou zku enosti, mûïe to trvat aï tfii roky. na dvû ocelové vûïe a v samotném finále zmizí z obzoru také devadesát pût metrû vysoká Ïelezobetonová skipová vûï. Spoleãnost OKD uï potvrdila, Ïe ze dvou moïn ch zpûsobû vybrala odstfiel. Bude to první odstfiel takové stavby v zemi. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSâ Hledáme pracovníky pro pracovi tû na lokalitû Dukla v Havífiovû-Dolní Suché Pfiijmeme do hlavního pracovního pomûru pracovníky na pozici: Obsluha stavebních strojû FUCHS Nabízíme: Práci v perspektivní spoleãnosti a v novém kolektivu Odpovídající platební podmínky (smluvní plat) Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní aï 600 Kã mûsíãnû V hodné úroãení vkladû na podnikovém spofiení Pfiíspûvek na stravování Ostatní pfiíspûvky ze sociálního fondu (Ïivotní jubilea, dûtské rekreace, sportovní a kulturní akce a dal í) PoÏadujeme: Dobrou pracovní morálku Praxi pfii obsluze stavebních strojû FUCHS Nástup moïn od února 2008 Zájemci, hlaste se na tel.: R32/5

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...zdarma vám, babiãko, tak mohu akorát dát dobrou radu. Nesmíte b t prostû nemocná... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Velké mnoïství pfiíspûvkû, které se nám v prûbûhu t dne se ly v redakci, nás ujistilo ve tvrzení, Ïe havífii jsou nejen tvrdí chlapi, ale zároveà ho i s veselou myslí a bodr m, rázn m humorem. Vybrat pouhé tfii v herce byl opravdu úkol nelehk. Po nekoneãnû dlouhé diskusi jsme se nakonec shodli a toto jsou ti nejlep í: Jaromír Jurá ek z Dolní Lutynû, Jindfiich Make z Havífiova a Radomír Kloda z Albrechtic. Vybrané texty uvefiejàujeme pod soutûïní fotografií ã. 4: SoutûÏní foto ã. 4 KdyÏ nám rostou platy, aè nám rostou taky vlasy! (jj) Ho i, názornû vám demonstruji rozdíl v sexuální v konnosti hocha ve dvaceti a chlapa v na em vûku. Tak hoch ve dvaceti letech to je Niagarsk vodopád. A chlap v na em vûku? To je to pivo kapající na moji hlavu! (jm) Co koukáte, ve vínû je pravda a v pivu zase rozum. (rk) Z havífie se stal starosta Dobr horník by mûl zvládat nûkolik fiemesel, fiíká Václav Vojnar z Hnojníku HNOJNÍK Bez tfií mûsícû cel ch 40 let pracoval Václav Vojnar z Hnojníku jako horník, z toho více neï 30 let na severní Moravû. Pfied devíti lety ode el do hornického dûchodu. Ve své obci ve volebních obdobích a pracoval nejdfiíve jako místostarosta a pak jako starosta. V souãasné dobû je zastupitelem obce. Vyuãil jsem se v severních âechách oboru chodbafi-raziã. Po vojenské sluïbû v roce 1966 moje kroky smûrovaly za rodinou na Moravu. Do Hnojníku poblíï Tfiince jsem se pfiestûhoval za svou manïelkou, se kterou mám dvû, dnes jiï dospûlé, dûti. Práce pro mû byla nejdfiíve na Dole Fuãík III, pozdûji pak na Dole âsm. Postupnû jsem absolvoval kurzy stfielmistra, kombajnéra a záchranáfiství a v dole pûsobil na rûzn ch pozicích, popisuje svou Ïivotní dráhu. Tvrdí, Ïe se svou raziãskou partou drïí dosud nepfiekonan evropsk rekord z února Tehdy bûhem 31 pracovních dní pod zemí vyrazili celkem 705 metrû. O 26 let pozdûji získal stfiíbrn záchranáfisk zásluïn kfiíï. Od doby mého nástupu na achtu, ale také za tûch pouh ch devût let, kdy jsem mimo obor, se toho hodnû zmûnilo, zdûrazàuje. Je vidût obrovsk pokrok v oblasti elektroniky, vãetnû té hornické. Tfieba mûfiicí technika na plyny dfiíve jsme pouïívali detekãní trubiãky. Teì uï se pouïívá pfiístroj, kter ukáïe hodnotu plynû a poãítaãe v e vyhodnotí. Hodnû dopfiedu se posunula také prevence v bezpeãnosti práce, srovnává. B val horník Václav Vojnar. Za svûj nejvût í úspûch ve funkci starosty povaïuje to, Ïe Hnojníku byl odpu tûn dluh ve v i 300 milionû korun, kter obec mûla zaplatit státu. Nûkolik desítek let pracoval s lidmi právû to jej pfiivedlo na radnici. Bydlím tady a chtûl jsem se podílet na rozvoji obce. Baví mû pfievádût inspirativní návrhy lidí do reality. Dokud jsem ve vûku, kdy se mûïu zapojit, rád to udûlám, fiíká. A co ze své pûvodní profese vyuïil v politice? Dobr havífi je manuálnû zruãn a mûl by zvládat nûkolik fiemesel. KdyÏ pracuje pod zemí, nikdo mu nestojí takzvanû u zadku, aby mu pomohl. Musí umût fie it potí- Ïe a pomoci si sám, doplàuje. Za svûj nejvût í úspûch ve funkci starosty povaïuje to, Ïe Hnojníku byl odpu tûn dluh ve v i 300 milionû korun, kter obec mûla zaplatit státu. Dluh vznikl v prûbûhu nepfiíli dobfie vedeného projektu opravy základní koly. Tû í jej v ak i jiné vûci. Napfiíklad stavba nového Domu s peãovatelskou sluïbou a chodníku podél frekventované hlavní silnice. Na svá léta pod zemí dosud vzpomíná s obãasnou nostalgií. A také se strachem. Dfiíve ãlovûk nebezpeãí pfiíli nevnímal. Jako záchranáfi jsem prostû el pomáhat druh m. Ale zpûtnû si uvûdomuji, co v echno se mohlo stát, doplàuje. To víte, Ïe se mi obãas zasteskne. Havífii jsou sice tvrdí, ale o to upfiímnûj í chlapi, k vne hlavou na téma stesk. V em havífiûm pfieji jen to nejlep í a pfiedev ím zdraví a hornické tûstí! vzkazuje sv m b val m kolegûm Václav Vojnar. TEXT A FOTO: Nina Maco ková Pro v herce je u nás pfiipravena stokorunová odmûna. Vûfiíme, Ïe také ta dne ní soutûïní fotografie bude pro vás, ãtenáfie Horníka, stejnû inspirující a na i redakci zaplaví desítky humorn ch pfiíspûvkû. Uzávûrka soutûïního fota ã. 5 je v úter 5. února Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , SoutûÏní fotografie ã. 5 nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 5 zvefiejníme v pfií tím ãísle Horníka. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Kdo budû nakonec prezidentem Je to marne! AÏ se snaïime s kamo ami jak chceme vyhybaè se pfii di putach Na Upadnici polityce, nûidû nam to! Tajak oto. Pfii el Poldek a nasranû pravi: MoÏu se vysraè na ty moje ãernoprdelniki! Bo su kaj vûter tam pla ã! Ja ni, ale to na e zasrane vedeni! âemu naraz tolik sebekrytyki? zeptal se izlivo Jifiik. Ty drï pysk, bo je to beztak kvuli vam, modrym ptakum. Bo vy stû uï tak tu korupcu prolezli, Ïe bez ni nûzrobitû ani krok! Jak ve vladû, tak aji v parlamentû..., kfiiknul na Àho Poldek. Schylovalo se ku pruseru, tuï sem zasahnul: Brzdi, Poldek, brzdi! To su vaïne obvinûni a vubec bysem se nûdivil, kdyby ti Jifiik za to jednu mla til! TuÏ co to je, kdyï se ti ich a na i paloni domluvili, Ïe ptakum za schvaleni restituci pro cirkve zvola Klausa prezidentem?! ãilil se dali Poldek. Ale na korupcu musa byè pfieci dva! Jeden kery dava a druhy kery bere, ãi dva, co se na tym cosik za cosik domluviju..., pravil sem mu na to, ale Poldek mi skoãil do fieãi: Temu nadavam na tych na ich hajzluv ve vedeàu strany, kefii tyn k eft uzavfieli a dalo by se aji fiecè, Ïe pfiimo nafiidili na im poslaàcam a senatoram, aï teho ka parka na hradû zvola znova! DyÈ to Cyril Svoboda pravil naprudko, ni?! Tak co dupe mû, Ïe se vymy lam a nûpravem osoãuju!? No ja, ale tyn poplantany Cyrilek to dementoval, Ïe to tak nima, Ïe un byl enem patnû pochopeny..., vykfiikoval Jifiik. Guvno! Un to fieknul spravnû! EnemÏe ta va a domluva s ãernoprdelnikami neni na papifie, ale je to enem jakasik ustni,gentlemanska dohoda! A to nikemu nûvyvrati! Ale mi tam jaksik ti dïentelmeni chybija! E ãe Ïe su aji mezi lidovcami slu ni ludû, co se na to doporuãeni Kalouska a spol. vyseru a budu voliè podle sebe! pfiidal se na stranu Poldka Antek. Dobre, ale ãemu se myslitû, Ïe je lep i tyn Ameriãan vejnar niï na pan profesor Klaus? DyÈ se tû il po celu dobu svojiho prezidentovani nejvûãi oblibû u ludi?! cuval Jifiik. Byl, bo âe i dycki povaïuju prezidenta za svojiho a pfii tym pofiadnû nûposluchaju co a kaj mluvi! âemu hlasal ve svûtû ty svoji bludy o EU a otûplovaàu zemûkule, kere byly uplnû opaãne, niï hlasala a hlasa vlada?! âemu byl dycki proti EU a naraz je pro Àu, ãemu byl dycki proti navratu majetku cirkviam a naraz je pro, ãemu odmitnul podepsaè dohodu s Vatikanem a naraz ju podipsaè chce?! Je tajak chameleon, kery mûni barvu jak potfiebuje. Spravnû to v televizi pravil jeden politolog:,jestli Klause nezvolí znova prezidentem, bude to tûïce nést. Bude jako dítû, kterému vzali oblíbenou hraãku! Plakat moïná nebude, ale psychicky to ponese velmi, velmi tûïce. A Ïe je vejnar Ameriãan, ma za robu Ameriãanku a Ïil dluho v Americe?! SpomeÀ se na tatiãka Masaryka! Ten byl to same! A jaki to byl prezident a jak ho narod miloval!..., chtûl sem e ãe cosik dodaè, ale do fieãi mi skoãil Erìa: Sly eli stû to, Ïe pry Mirek Topolanek odmitnul na vyjezdnim zaseda- Àu vlady spaè s Kalouskem?! A pfiitym pry pfiedtym tvrdû vyïadoval pokoj s hajzlem! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, va Lojzek

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního

zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 25. záfií 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 39 Nadace OKD pomáhá skautûm strana 11 DNES V HORNÍKU Pát leto ní standard STA Íâ est standardní v kon vyhlásili

Více

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 20. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 12 Program, kter v OKD nemá obdoby Zlat Permon pro DÛl Paskov PRAHA (syl) Dopis z âeského báàského úfiadu s

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005 7-8 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 LâR navy ují mzdy zamûstnancûm Na náv tûvû: Krajsk inspektorát Liberec Z âech aï na konec svûta Chile Jak se Ïije na zámku Pomáháme ohroïen m druhûm tetfiev

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více