Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela z Dolu Lazy zahájil rok úspû nû. S pracovníky dûlnûtechnick ch sluïeb dokázal pro nûj ne zcela obvykl úkol zkrátit porub zvládnout za 12 dnû a urychlit tak jeho rozjezd o est dnû. str. 2 O stfielivu si jim i zdá STA Íâ Hromada stfieliva a diamantov ch korunek. To stojí za 3. standardním v konem 3. kolektivu z úseku pfiíprav stafiíãské achty pro rok Parta od Petra Plaãka byla první, která toho dosáhla pfii raïbû bez uhlí, v kameni. str. 4 LyÏafi sjel pod Landek OSTRAVA Pûtinásobn vítûz Svûtového poháru a lyïafiská legenda Marc Girardelli (44) ve ãtvrtek 24. ledna zavítal na náv tûvû Ostravy zavítal do Hornického muzea OKD. str. 6 a 12 Celebrity a havífiina OSTRAVA Jak se dívají celebrity na hornictví a jaké s ním mají zku- enosti? Tak tfieba kráska z Kravafi, drïitelka korunky ãeské i evropské miss, promovaná uãitelka, máma dvou dûtí, Monika Îídková. str. 6 Prvni havifisky bal OSTRAVA Poprvé od doby, kdy zde pravûcí lovci mamutû juchali u ohnû z uhlí, bude pod petfikovick m kopcem Landekem soudob ples. Uskuteãní se v Hornickém muzeu OKD v sobotu 16. února od 19 hodin. str. 7 Dob vají teplo PASKOV Díra do zemû, pár trubek, ma ina asi jako ledniãka a doma to hfieje. Tak, zjednodu enû fieãeno, funguje vytápûní tepeln mi ãerpadly získávajícími teplo z hornin. Co má s tím spoleãného OKD, DPB? str. 9 Peníze z OKD pomáhají regionu Loni firma vûnovala na charitu, kulturu, vzdûlání a sport 35 milionû Kã Spoleãnost OKD myslí na ná region. Sponzorské pfiíspûvky a dary loni pomohly hornick m kapelám, ligov m házenkáfiûm z Karviné i jejich následníkûm v Ïákovsk ch t mech, záchranáfiûm z ostravského âeského ãerveného kfiíïe, mlad m lidem opou tûjícím dûtské domovy, mal m ragbistûm nebo handicapovan m dûtem. Tûm i dal ím potfiebn m spoleãnost DÛleÏitá je pro nás pomoc tûm nejpotfiebnûj ím, tedy hlavnû dûtem nebo nemocn m lidem. Mezi nejprestiïnûj í a také nejoblíbenûj í kulturní akce v na í zemi patfií kaïdoroãní hudební festival Colours of Ostrava podporovan spoleãností OKD. Na ãtyfidenní show loni pfii lo na 20 tisíc divákû. FOTO: Josef Lys OKD v roce 2007 rozdûlila více neï 35 milionû korun. Letos bude ãástka je tû vy í díky vznikající Nadaci OKD, kterou pfiedstavíme v nûkterém z pfií tích ãísel. Jako nejvût í firma na severu Moravy cítíme za cel region velkou odpovûdnost, proto se snaïíme podporovat ty nejlep í nápady a aktivity. DÛleÏitá je pro nás také pomoc tûm nejpotfiebnûj ím, tedy hlavnû dûtem nebo nemocn m lidem, vysvûtlila éfka sponzorského v boru OKD Petra Ma ínová. Pfiehled v ech loàsk ch darû zvefiejàujeme na stranû 3. Nejvût í ãástku celkem 12,5 milionu korun loni dostal házenkáfisk klub Baník OKD Karviná. Královsky ji vrátil nejen reklamou pfii pfiedávání poháru pro ligového vítûze, ale také poctivou prací se Ïáãky a juniory. Karvinská péãe o mladou generaci je v borná. Házenkáfii se stali pro dûti vzorem, kluci teì místo polehávání u televize nebo tajného koufiení tráví ãas na tréninku v tûlocviãnû, vyzdvihla zásluhy trenérû Ma ínová. Aktivní Ïivot mladé generace se snaïí OKD podpofiit také pravideln mi dary pro sdruïení Hefimánek. To pomáhá pfii Ïivotním startu sleãnám a mladíkûm, ktefií vyrostli v dûtsk ch domovech. Kromû potfiebné stfiechy nad hlavou v Hefimánku mladí lidé najdou také pfiípravu na skuteãn Ïivot. Nauãí se vafiit, pfiipravovat domácí rozpoãet, jednat na úfiadech. Personál je zároveà vede k tomu, aby si na li stabilní práci, dodala Ma ínová. Pfiedstavení dal ích projektû na stranû 3. Proã li pfiedáci pfied poradou na úpravnu Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Hlavní pfiedáci s vedoucími úseku Dolu Darkov se pfied poradou seznámili s provozem úpravny na závodû 2. FOTO: Josef Lys DÒL DARKOV PfiestoÏe podzemí Dolu Darkov znají jako své staré boty, v úpravnû uhlí byli mnozí z nich vûbec poprvé. A ne lo o ledajaké havífie! V pátek 25. ledna se tam se li v ichni hlavní pfiedáci a vedoucí úsekû raziãsk ch a rubáàov ch kolektivû. Zaãínala tam totiï jejich slavnostní porada. Proã zrovna tam? A proã slavnostní? Hodnotili uplynul rok Parta v tomto sloïení se s fieditelem a dal ími pfiedstaviteli dolu schází tfiikrát do roka, ale pouze jednou ke zhodnocení roku. Vedení achty vyhlásí v sledky v ech celoroãních soutûïí, vãetnû Zlatého darkováka, ti nejlep í pfievezmou odmûny a pak v ichni spoleãnû vyrazí na rekreaãní stfiedisko za dal ím programem, vãetnû toho relaxaãního. Proto onen pfiívlastek slavnostní. Mezi uhlím je i Ïelezo Proã v ak v e zaãalo brzy ráno v úpravnû? Chtûli jsme na im pfiedákûm ukázat pfiíãiny obãasn ch v padkû a prostojû úpravny, vysvûtluje v robní námûstek Miroslav SuchoÀ. BohuÏel se stává, Ïe ze skipu vyjede s uhlím i materiál, kter tam nemá co dûlat obrovské balvany, dfievo, Ïelezo, ocelové plechy... Pokud nûco takového obsluha u pásû vãas zaregistruje, staãí pás zastavit a následnû pfiedmût odstranit, zdrïení nemusí zpûsobit váïn problém. V opaãném pfiípadû ov em mûïe dojít, a také ãas od ãasu dochází, k po kození pásového potahu. A to uï je hor í! Obyãejnû to znamená i nûkolikahodinov v padek. A to uï vznikají problémy v odtûïení. Nehledû na kody a zbyteãné vícepráce na úpravnû. S lidmi je tfieba mluvit KdyÏ hlavní pfiedáci vidûli sbírku ocelov ch dílû, dfievûn ch trámû ãi nûkolik opravdu pofiádn ch balvanû, které se na pás v podzemí nemohly dostat jinak neï zámûrnû, zarytû mlãeli. V echno nejde uhlídat, koneãnû se vyjádfiil jeden z nich, Franti ek Kuriak. Neustále s chlapy o tomto ne varu mluvíme, upozor- Àujeme na nûj... Ale kdyï nûkomu nûco v dole pfiekáïí a zdrïuje od práce, snaïí se toho zbavit. Tfieba tak, Ïe vûc poloïí na stojící pás. Pak zapomene, pás se rozjede a... je to v úpravnû, pfiiblíïil jednu z pfiíãin tûchto dûjû. Je tfieba s lidmi na toto téma stále mluvit, fiekl závûrem snad za v echny pfiítomné Franti ek Kuriak. Pokraãování na stranû 2

2 2 Z OKD 31. ledna 2008 ÚVODEM Aby rok 2008 byl také dobr m rokem V minul ch dnech jsme definitivnû uzavfieli loàské v sledky a mohu fiíci, Ïe rok 2007 byl pro OKD dobr m rokem. Zamûstnanci mohli na základû dobr ch v sledkû dostat pfiídavek na Vánoce. V pondûlí byl akcionáfii schválen plán na rok Jedná se o plán, kter je moïné splnit a dosáhnout dal ího dobrého roku pro na i spoleãnost. Zamûstnanci se potom podobnû jako v minulém roce budou moci podílet na úspûchu spoleãnosti. âekají nás nároãné úkoly a kaïd z nás musí pfiispût k jejich splnûní. Mám tím na mysli zejména implementaci nové technologie v rámci projektu POP Doufám, Ïe v ichni na i zamûstnanci vûdí, co tato zkratka znamená, protoïe za tuto novou technologii utratíme v letech témûfi 10 miliard korun, coï je nemalá ãástka. Tím se OKD stane jednou z nejmodernûj ích tûïebních spoleãností v Evropû. Nová technologie pfiispûje k zaji tûní dlouhodobé stability spoleãnosti a také k zaji tûní dlouhodobé stability pracovních míst. To je dûleïité jak pro majitele, tak pro zamûstnance. Oãekáváme také, Ïe se v ichni zapojí a pfiijdou se sv mi návrhy v rámci programu postupného zlep ování. Dobré návrhy budou po jejich vyhodnocení odmûnûny. Bez dal ích zbyteãn ch slov bych ráda nám v em popfiála hodnû úspûchû pfii plnûní plánu v roce 2008 a doufám, Ïe za rok budu moci také fiíci, Ïe rok 2008 byl pro v echny dobr m rokem. Zdafi BÛh! Miloslava TrgiÀová, místopfiedsedkynû pfiedstavenstva a finanãní fieditelka OKD Zkrátili porub za rekordních 12 dní Sehran kolektiv Bohumíra Pitela z lazecké achty dokázal, Ïe umí nejen tûïit DÒL LAZY Vstup do nového roku b vá na achtû ãasto docela problematick. Po prosincovém fini i a voln ch sváteãních dnech havífiûm obyãejnû chvíli trvá, neï se dostanou do patfiiãného tempa. To v ak letos neplatilo pro kolektiv hlavního pfiedáka Bohumíra Pitela. Právû naopak. Chlapi zahájili rok v konem hodn m obdivu. Stál pfied nimi úkol zkrátit porub o 27 sekcí. Tyto mnohatunové kolosy musely b t postupnû vyplenûny, dopraveny do demontáïní komory a po demontáïi pfieklizeny do nového porubu. âásti stûnového hfieblového dopravníku byly vyvezeny na povrch. Souãasnû se zkracováním porubu bûïela rekonstrukce odtûïení, mûnily se vadné ãásti na sbûrném dopravníku a probíhala potfiebná údrïba strojního zafiízení. KaÏd, kdo touto anabází pro el, nebo dûlal v rubání, u vybavování, ãi v dopravû se sekcemi, jistû ví, jak je taková ãinnost nároãná. Pfiedpokladem úspûchu je v bornû sehraná parta, um a fortel v ech zainteresovan ch a samozfiejmû i dokonalá organizace a koordinace ve ker ch ãinností. V sledky tûïby ve zkráceném porubu nyní znaãnû ovliv- Àuje pfiecházení eroze. FOTO: DÛl Lazy Kolektiv Bohumíra Pitela prokázal, Ïe v echny tyto pfiedpoklady má. Ve spolupráci s pracovníky dûlnû-technick ch sluïeb totiï dokázal tento pro nûj ne zcela Náv tûva v záludném rubání STA Íâ (uzi) Zpoãátku nadûjn a poté v dûsledku tektonické poruchy záludn porub ãíslo na V. patfie stafiíãské achty si ve ãtvrtek 18. ledna pro el spolu s dal ími manaïery i generální fieditel spoleãnosti OKD Klaus Dieter Beck. Zapotili jsme se tam, prohlásil poté, co vyfáral. Za pravdu mu dávali chlapi ze achty, protoïe neãekan zlom jim dal a patrnû je tû dá skuteãnû zabrat. V zaãátcích to vypadalo aï na 1500 tun dennû. Pak nás v ak pfiekvapila takzvaná flexura doprovázená pfiesmykem a nesourod m nadloïím a bylo z toho asi jenom 800 tun dennû. Díky úpravám a dal ím opatfiením se uï ale zaãalo bl skat na lep í ãasy, vysvûtloval hlavní inïen r ze stafiíãského závodu Zbigniew Janowski. Porub mûfií na délku 190 metrû a jeho prûmûrná mocnost dûlá více neï pûldruhého metru. Generální fieditel Klaus Dieter Beck s tlumoãnicí mífií po vyfárání na Stafiíãi do lampovny. FOTO: Radek Luk a obvykl úkol zvládnout. Dokonce v rekordním tempu a se znaãn m pfiedstihem. Práce na zkracování porubu se podafiilo zvládnout za 12 dnû a urychlit tak rozjezd porubu o pln ch est dnû. To jistû stojí za pochvalu! Uznání samozfiejmû patfií v em, ktefií se na tomto vynikajícím v sledku podíleli. Samozfiejmû pfiedev ím havífiûm a technikûm, ale i zámeãníkûm, dopraváfiûm a v em dal ím profesním pracovníkûm. Kolektiv pfiedáka Pitela si ale normální tûïby moc neuïil. Zkracování porubu totiï není jediná komplikace v tûïbû tohoto porubu. V souãasné dobû porubem procházejí eroze, které se vyskytují ve spodní ãásti od 5. po 29. sekci. Tyto anomálie je nutno zdolávat pomocí trhací práce. Vûfime, Ïe se s erozí kolektiv popasuje stejnû úspû nû, jako s úkolem na zaãátku roku. Antonín Pohludka, vedoucí pole rubání Co se podafiilo zkrátit porub o 27 sekcí mechanizované v ztuïe 19 sekcí MEOS 17/37 8 sekcí MV FAZOS 17/37 v e demontováno a pfieklizeno do porubu Proã li pfiedáci pfied poradou na úpravnu Pokraãování ze strany 1 Vidûli to na vlastní oãi Pfiedáci bûhem hodiny staãili projít pouze ãtvrtinu rozlehlé úpravny, která jen vloni zpracovala bezmála ãtyfii miliony tun uhlí a dal ích 221 tisíc tun uheln ch kalû z rybníkû. Radûji jednou vidût, neï tfiikrát sly et. Rád bych si to pro el znovu a v echno, zaslechl jsem, kdyï chlapi po exkurzi svlékali pro nû netypické pracovní plá tû. Pfiíjemnûj í okamïiky Pak uï se ze závodu 2 pfiesunuli na trojku (9. kvûten). Tam na nû v závodním klubu ãekal tepl gulá a slavnostní ceremoniál pfiebírání ocenûní v jednotliv ch soutûïích. Kromû fieditele dolu Boleslava Kowalczyka jim je pfiijel odevzdat jeho pfiedchûdce, dnes v robní fieditel OKD Leo Bayer. Ten vyzvedl splnûní loàsk ch úkolû dolu v tûïbû i raïbû a v srdeãné atmosféfie v em pfiítomn m za to podûkoval. Upozornil v ak na nutnost zv it pozornost v oblasti bezpeãnosti pfii práci a pfiítomn m a celé achtû popfiál kus hornického tûstí a dobré v kony. I takov materiál vyjíïdí z dolu s uhlím Ïelezn materiál, plechy, kusy dfieva... To v e b vá pfiíãinou zastavení, ãi po kození pásû v úpravnû. Zlatí darkováci Boleslav Reitz, mechanik provozu rubání závodu 2: za dlouhodobé velmi dobré pracovní v sledky. Je uznávan m odborníkem ve své profesi. Jan PrÛcha, hlavní pfiedák pfiíprav závodu 2: za rok 2007 vyrazil se sv m kolektivem 623 m na klasick ch raïbách, osmkrát naplnil parametry limitních v konû a v kolektivu nebyl zaregistrován jedin úraz. Jaromír Babuliak, hotovostní zámeãník provozu rubání na závodû 3: za dlouhodobé velmi dobré pracovní v sledky. Je uznávan m odborníkem ve své profesi. Jaroslav Kabot, záchranáfiãetafi závodu 2: za dlouhodobé velmi dobré pracovní v sledky. Je uznávan m odborníkem na fie ení problematiky mimofiádn ch událostí. V hotelu se také kolili V horském hotelu Odra v Ostravici pak úãastníci slavnostní porady absolvovali pfiedná ku ãlena HBZS o bezpeãnosti práce a úrazovosti. Zástupce RBP, zdravotní poji Èovny jim vyprávûl o zdravém Ïivotním stylu. Mnozí také vyuïili pfiíleïitost zajít si do sauny nebo na masáï a dal í procedury. Veãer se uï nesl ve stylu klasické hornické zábavy. Také ta je pro chlapy potfiebná, zvlá È, kdyï si ji za své v kony zaslouïí. TEXT A FOTO: Josef Lys âlenové Klubu nejlep ích pfiedákû k Zbynûk Rzidk, rubání Franti ek Kuriak, klasická raïba Roman Badura, rubání Jan Novotn, kombajnová raïba Rastislav Valenãík, kombajnová raïba Jan PrÛcha, klasická raïba Pavel Borov, kombajnová raïba Miroslav Trawinski, klasická raïba

3 31. ledna 2008 OKD podporuje 3 Sponzorské pfiíspûvky a dary spoleãnosti OKD pomáhají regionu Dobroãinn trojlístek v Karviné je vidût KARVINÁ Nejlep í, nejlep í, nejlep í, hodnotil v sam ch superlativech spolupráci s OKD Josef Adámek reprezentující tfii chvályhodné projekty v Karviné. Nadaãní fond Zdravû mûsto, nadaãní fond Dítû a ovzdu í a Karviná 2000, obecnû prospû ná spoleãnost, dostaly loni darem od havífiû celkem tfiísettisícovou ãástku. Tedy po 100 tisících korunách na jednu organizaci. Partnery jsme od roku A fiekl bych, Ïe stále lep ími, i kdyï firemní dárcovství obecnû u nás je tû nemá tolik potfiebnou váhu. Nedá se to srovnávat se slabou podporou neziskov ch organizací ze strany státu, chválil karvinsk komunistick zastupitel Adámek. B val horník z rubání Dolu Antonín Zápotock (Lazy) je jak msi maskotem v ech tfií uveden ch projektû. Zdravé mûsto se z Karviné stává uï 13. rokem a tato nadace byla prûkopníkem pro vznik celého hnutí ãesk ch Zdrav ch mûst. Dnes jich je v této síti uï tfiicet, Nadaãní fondy Zdravé mûsto, Dítû a ovzdu í a obecnû prospû ná spoleãnost Karviná 2000 jsou neodmyslitelnou souãástí Ïivota ve mûstû. konstatoval Adámek. NáplÀ práce charakterizuje uï sám název zlep- ování prostfiedí k Ïivotu, zvy ování zdravotního a sociálního uvûdomûní. Zafiizují dûtské rehabilitace, preventivní programy, sportování. Dítû a ovzdu í, coby dal í nadaãní aktivita, se Zdrav m mûstem pfiímo souvisí. Pilotní projekt vznikl uï v roce Nej tûdfiej ími dárci za celou dobu byly právû doly OKD, uvedl Adámek. Díky penûzûm z revíru tak mohou dûti s astmatem ãi alergiemi k mofii nebo do hor. Pofiizují za nû i lékafiskou techniku, tfieba pro dûtské a novorozenecké kliniky v nemocnicích. Karviná 2000, obecnû prospû ná spoleãnost, pak pfievzala a zaãala zafiizovat nûkteré ãinnosti sv ch obou nadaãních sester a navíc pfiidala i kulturu, ekologii, sociální péãi. Uskuteãnila humanitární a charitativní sbírky ãi napomohla vyzdobit dûtské oddûlení v nemocnici v Ráji. Bez tohoto trojlístku subjektû si nedovedeme dûní ve mûstû pfiedstavit, reagovali na radnici. Radek Luk a Díky fondu Dítû a ovzdu í karvin tí pfied koláci jezdí na ozdravné pobyty. Snímek je z Podbanské ve Vysok ch Tatrách. FOTO: Archiv Na Colours of Ostrava 2007 si v areálu Slezskoostravského hradu a âerné louky milovníci dobré muziky pfii li na své. FOTO: Josef Lys Happy Mondays díky partnerství s,colours OSTRAVA (uzi) Happy Mondays, pamatujete? Napfiíklad právû znovuoïivená kytarová kapela z britského Manchesteru bude poprvé v âesku, a to na festivalu Colours of Ostrava, díky penûzûm od OKD. Sponzoring a letité kontakty s pofiadateli pokraãují a pr znamenají pro hudební fandy i aktuální pfiíznivé vstupné. Jsme hrdí na to, Ïe se spoleãnost OKD stala na ím hlavním partnerem. Je to ãest i vzhledem k povaze na eho regionu, konstatovala Zlata Holu ová, která patfií k hlavním organizátorûm nyní jiï svûtoznámé a pro Ostravu nejvût í kulturnûspoleãenské akce. Jedním z dûkazû vynikající spolupráce je podle ní i skuteãnost, Ïe v echna vydání Horníka distribuovaná pro festival, byla rozebraná. Tím se havífii a hornictví dostanou do podvûdomí lidí i odjinud. VÏdyÈ jsme mûli na dvacet tisíc náv tûvníkû, upfiesnila éfka Colours of Ostrava. Pochvalovala si také unikátní rekord provádûn ve festivalovém areálu a spoãívající v mûstnání co nejvíce osob do dûlního vozíku. Na pfiipravovan VI. roãník barev jsou uï v pfiedprodeji lístky. Do 31. ledna za 660 korun, po tomto datu za 760 korun. I díky sponzorûm, jako je OKD, mûïeme nastavit takovou cenu, vysvûtlovala Holu ová. Colours of Ostrava 2008 se bude konat opût 10. aï 13. ãervence ve slezskoostravském podhradí. Právû Happy Mondays mají patfiit k hlavním hvûzdám, mimo nû vystoupí minimálnû je tû 99 skupin, sólov ch muzikantû ãi DJ s (d dïejû). Hrát se bude i divadlo, probûhnou workshopy. Zaplatili asistentku postiïen m dûtem OSTRAVA (uzi) Plat na ãtyfii mûsíce pro jednu asistentku. To si po úãelové dotaci od spoleãnosti OKD mohli dovolit v matefiské kole v ulici âs. exilu 670 na ostravském sídli ti Poruba. Co se na první pohled mûïe zdát jako zanedbatelná finanãní poloïka, pouhá maliãkost, v ak znamená pro toto zafiízení pomoc nesmírnou. PánbÛh zaplaè. Jsme tûïafiûm stra nû zavázáni, nechala se sly- et fieditelka Dana Schönová. Proã? Tuto kolku totiï nav tûvují na ãtyfii desítky dûtí s rûzn m postiïením. A aby mohly trávit ãas spoleãnû se sv mi vrstevníky zdrav mi a nikoliv ve speciálních ústavech, pustili se ve kolce do projektu s v stiïn m pojmenováním Spolu. Jedenáct z tûch ãtyfiiceti potfiebuje asistenãní péãi. To znamená, Ïe v ideálním pfiípadû by ke kaïdému mûla b t i asistentka. My máme tato dûvãata s pedagogick m vzdûláním coby stálé zamûstnankynû ãtyfii, fiekla fieditelka. Penûz na nû se jim v ak nedostávalo, u státu jsme nepochodili, tak jsme oslovili sponzory. Ti nám pomohli. Dûti postiïené a zdravé jsou ve kolce v ulici âs. exilu v Ostravû spolu díky projektu Spolu. FOTO: Radek Luk a Sponzoring a dárcovství spoleãnosti OKD v roce 2007 Sport HCB OKD Karviná házená Mûstsk fotbalov klub Karviná fotbal Impact Media bowling TJ Sokol Mariánské Hory ragby SK Slávia Orlová kulturistika Zdravotnictví a ekologie Karvinská hornická nemocnice SdruÏené zdravotnické zafiízení Krnov NF Dítû a ovzdu í Karviná OPS Karviná NF Zdravé mûsto Karviná âesk ãerven kfiíï Ostrava Mûstská nemocnice Ostrava SdruÏení Podkova Ostrava M Ostrava-Poruba Kultura Festival Colours of Ostrava Ostravské centrum nové hudby Rádio âas Národní muzeum Ostravaci v em PZKO Karviná Moravskoslezsk kraj Regionální knihovna Karviná Spoleãnost OS Svatá Barbora OS Hefimánek Karviná ímskokatolická farnost Karviná V bor dobré vûle Olgy Havlové Hornické tradice Nadace LANDEK Klub pfiátel hornického muzea Májovák Karviná Klub hornick ch dûchodcû Hornick pûveck sbor Kladno Nakladatelství Montanex Vzdûlávání Z Dolní Îandov Hospodáfiská komora Brno Rotary Club V B-TU Ostrava âesko-polská obchodní komora Dary jednotliv ch dolû

4 4 Z OKD O no ení stfieliva si jim i zdá Raziãi od Plaãka mají vûbec první standardní v kon na Paskovû v kameni STA Íâ Hromada stfieliva a diamantov ch korunek. To stojí kromû svalû, potu a nadávek za 3. standardním v konem 3. kolektivu z úseku pfiíprav stafiíãské achty pro rok Parta Petra Plaãka byla navíc vûbec první, která toho na daném dole dosáhla pfii raïbû bez uhlí, ãili v kameni. Dennû to pro ni prûmûrnû znamenalo prokousat se bez tfií centimetrû tfiemi metry. Chlapi toho mají plné zuby! Ale jedeme dál nechal se sly et hlavní pfiedák Petr Plaãek, jehoï jméno je na ãestné skufie pro nejlep í pfiípraváfie ve v ech kategoriích z Paskova nejãastûji. Na poslední standardní v kon v ak budou vzpomínat je tû hodnû dlouho, nûkter m se totiï uï zdá o pendlování se zásobami stfieliva. Bylo ho tolik, Ïe nosiãi se stali i sami pfiedáci. Kde jinde dáme 50 aï 60 kilo zeleného ostravitu, tam jsme teì pouïívali aï 120. Na jedinou stfielbu! Byly tam stra né podmínky. Teprve ke konci jsme mohli nasadit skalní trhavinu, asi na 14 metrû, upfiesnil vedoucí úseku Robert DuchoÀ. Mezi IV. a V. patrem proto pracovníci Plaãkova kolektivu bez ustání pochodovali na pracovi tû jako mravenci s nákladem trhaviny. Hlavní pfiedák kolektivu Petr Plaãek. Diamantové korunky ly na draãku. âestná skura, tam je sam Plaãek. Standard v datech: dílo 2251/3, úpadní pfiekop -15 stupàû mezi 14. listopadem 2007 a 17. lednem 2008 raziãû 21, dopravcû 6, zámeãníci 2 urazili 90 metrû za 31 provozních dnû dennû odvezli na 35 kubíkû horniny jedna stfielba aï 120 kg trhaviny DBT II pouïili také okolo 90 kg skalní trhaviny spotfiebovali 60 diamantov ch korunek vrtací vûz VVH 1-R + nakladaã Hauser do sloje jim chybí asi 80 metrû P EDSTAVUJEME Petr Plaãek ukazuje na mapû dolu, odkud pû ky tahali stfielivo. Spotfieba nemalá byla i razicích korunek; vzhledem k tomu, Ïe li horninou a nikoliv uhlím, potfiebovali diamantové. Ty jsou po sedmi osmi tisícovkách, normální po pûtistovce, uvedli havífii. Hodnû sprosté to pak bylo, kdyï chtûli pomalu fini- ovat a pokazil se hfieblov dopravník, pûldruhého dne stáli a opravovali. Îádné veselé historky, spí e trable, zhodnotil Plaãek. KdyÏ se k tomu pfiidá pfiedvánoãní a mezisváteãní doba, ve které v konu dosáhli, mohou si gratulovat. Lidi marodili a dobírala se dovolená. Stávalo se, Ïe na ãelbû byli jen tfii. Ale i tak to zmákli, konstatoval technik DuchoÀ. Pfiedák kolektivu se nechal sly et, Ïe radost byla, ale veliké oslavy nikoliv. Prostû kaïdodenní ichta, teì pokraãujeme ke sloji, zakonãil Plaãek. TEXT A FOTO: Radek Luk a Pfiípraváfisk kolektiv Petra Plaãka z Dolu Paskov, úsek P 3, 29 ãlenû vãetnû dopravy a zámeãníkû Smûnoví pfiedáci: Marek Fajman, Milo Janda, Jaroslav Horsinka, Jifií Voleník Úspûchy: * Vloni tfii standardní v kony * Dosáhli prvního standardního v konu této achty v kameni * V letech 2006 a 2007 celkem osm standardních v konû, nejlep í parta dolu * Letos od 18. ledna vyhlásili nov standard opût v kameni Hlavní pfiedák: Petr Plaãek (1970) Vzdûlání: vyuãil se strojním zámeãníkem pro podnik Ostroj ve Fr dlantû nad Ostravicí Praxe v hornictví: zaãal v roce 1989 ve VOKD jako fiadov horník na Dole Paskov v Paskovû. Po dvou letech se stal zamûstnancem OKD, pak pfie el na DÛl Stafiíã, kde fárá dodnes. Od roku 1995 smûnov pfiedák v pfiípravû, od roku 2000 hlavní pfiedák Dûti: synové Filip (3) a Michal (16) Bydli tû: Fr dlant nad Ostravicí Zájmy: motokros, jezdí na motorkách enduro, stroj znaãky KTM 450 EXC Oblíbená dovolená: chata v Lubnû, s rodinou k mofii Chorvatsko Oblíbené jídlo, pití: v echno okolo masa, nemusí sladké, pije pivo Radegast Krédo: je jich spousta, podle nálady INFORMOVALI O NÁS OKD, a.s., Zásobování 31. ledna 2008 Spoleãnost OKD dává zamûstnancûm víc HAVÍ OVSK DENÍK ( ) Stravenky, mobilní telefon, slu- Ïební vûz, t den dovolené navíc, tak se na trhu práce ve vût inû pfiípadû odmûàují zamûstnanci firem. Najdou se ale spoleãnosti, které sv m zamûstnancûm nabízejí mnohem víc. RovnûÏ zamûstnanci OKD mají z ãeho vybírat. Firma jim hradí aï do v e 600 korun penzijní pfiipoji - tûní, dlouholetí zamûstnanci dostávají firemní odmûny za odpracovaná léta. Vûrnostní pfiídavek dáváme horníkûm a dûlním zamûstnancûm aï do v e 6200 korun a stabilizaãní odmûny aï do v e dvou a pûl tisíce za rok, vysvûtluje Lubomír Langr z personálního útvaru OKD. Kromû dal ích benefitû v podobû pfiíspûvkû na stravování, svaãiny a polévky pro horníky stojí za zmínku rekondiãní a rehabilitaãní pobyty, pfiíspûvky na rekreaci dûtí zamûstnancû a i pfiíspûvky na kulturní, sportovní a podobné akce. Na dobfie ohodnocenou práci a dlouhodobou perspektivu ve firmû se naopak zamûfiilo RPG Real Estate. Kromû mnoha, fiekl bych standardních benefitû, v raznû podporujeme investice do vzdûlávání na ich zamûstnancû. Za velmi dûle- Ïité povaïujeme to, abychom byli vnímáni jako zamûstnavatel, kter dokáïe své lidi dostateãnû finanãnû ohodnotit a nabídnout jim práci dlouhodobû, neboè to je dnes jistû pro mnohé zamûstnance dûleïitûj í, neï jakékoli jiné benefity, tvrdí fieditel pro vnûj í vztahy Petr Handl. Ostravsku chybûjí lékafii a horníci LIDOVÉ NOVINY (28. 1.) Jste horník, nebo lékafi? Na Ostravsku máte brány otevfiené. Právû tyto dvû profese patfií k nejïádanûj ím. UÏ proto, Ïe právû pro nû je velice obtíïné pfiipravit dal í pracovníky rekvalifikaãním kurzem. Doly uï proto oprá ily dvacet let staré metody a snaïí se o nábory i na stfiedních Pfiipravují strïení tûïních vûïí HAVÍ OVSK DENÍK (26. 1.) Demoliãní práce v rámci likvidace achty Dukla pokraãují podle plánu. Se zemí jsou postupnû srovnávány objekty, které nejsou chránûny památkovû, nebo pro nû uï není jiné vyuïití. Brzy dojde také a vy ích odborn ch kolách. Zájemci o práci horníka musejí splàovat zdravotní podmínky a projít testy. Napfiíklad DÛl Paskov pfievzal zamûstnance ze zru eného Dolu Dukla, pfiesto nyní hledá tfii desítky zamûstnancû pro podzemí. NeÏ naberou zku enosti, mûïe to trvat aï tfii roky. na dvû ocelové vûïe a v samotném finále zmizí z obzoru také devadesát pût metrû vysoká Ïelezobetonová skipová vûï. Spoleãnost OKD uï potvrdila, Ïe ze dvou moïn ch zpûsobû vybrala odstfiel. Bude to první odstfiel takové stavby v zemi. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSâ Hledáme pracovníky pro pracovi tû na lokalitû Dukla v Havífiovû-Dolní Suché Pfiijmeme do hlavního pracovního pomûru pracovníky na pozici: Obsluha stavebních strojû FUCHS Nabízíme: Práci v perspektivní spoleãnosti a v novém kolektivu Odpovídající platební podmínky (smluvní plat) Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní aï 600 Kã mûsíãnû V hodné úroãení vkladû na podnikovém spofiení Pfiíspûvek na stravování Ostatní pfiíspûvky ze sociálního fondu (Ïivotní jubilea, dûtské rekreace, sportovní a kulturní akce a dal í) PoÏadujeme: Dobrou pracovní morálku Praxi pfii obsluze stavebních strojû FUCHS Nástup moïn od února 2008 Zájemci, hlaste se na tel.: R32/5

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...zdarma vám, babiãko, tak mohu akorát dát dobrou radu. Nesmíte b t prostû nemocná... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Velké mnoïství pfiíspûvkû, které se nám v prûbûhu t dne se ly v redakci, nás ujistilo ve tvrzení, Ïe havífii jsou nejen tvrdí chlapi, ale zároveà ho i s veselou myslí a bodr m, rázn m humorem. Vybrat pouhé tfii v herce byl opravdu úkol nelehk. Po nekoneãnû dlouhé diskusi jsme se nakonec shodli a toto jsou ti nejlep í: Jaromír Jurá ek z Dolní Lutynû, Jindfiich Make z Havífiova a Radomír Kloda z Albrechtic. Vybrané texty uvefiejàujeme pod soutûïní fotografií ã. 4: SoutûÏní foto ã. 4 KdyÏ nám rostou platy, aè nám rostou taky vlasy! (jj) Ho i, názornû vám demonstruji rozdíl v sexuální v konnosti hocha ve dvaceti a chlapa v na em vûku. Tak hoch ve dvaceti letech to je Niagarsk vodopád. A chlap v na em vûku? To je to pivo kapající na moji hlavu! (jm) Co koukáte, ve vínû je pravda a v pivu zase rozum. (rk) Z havífie se stal starosta Dobr horník by mûl zvládat nûkolik fiemesel, fiíká Václav Vojnar z Hnojníku HNOJNÍK Bez tfií mûsícû cel ch 40 let pracoval Václav Vojnar z Hnojníku jako horník, z toho více neï 30 let na severní Moravû. Pfied devíti lety ode el do hornického dûchodu. Ve své obci ve volebních obdobích a pracoval nejdfiíve jako místostarosta a pak jako starosta. V souãasné dobû je zastupitelem obce. Vyuãil jsem se v severních âechách oboru chodbafi-raziã. Po vojenské sluïbû v roce 1966 moje kroky smûrovaly za rodinou na Moravu. Do Hnojníku poblíï Tfiince jsem se pfiestûhoval za svou manïelkou, se kterou mám dvû, dnes jiï dospûlé, dûti. Práce pro mû byla nejdfiíve na Dole Fuãík III, pozdûji pak na Dole âsm. Postupnû jsem absolvoval kurzy stfielmistra, kombajnéra a záchranáfiství a v dole pûsobil na rûzn ch pozicích, popisuje svou Ïivotní dráhu. Tvrdí, Ïe se svou raziãskou partou drïí dosud nepfiekonan evropsk rekord z února Tehdy bûhem 31 pracovních dní pod zemí vyrazili celkem 705 metrû. O 26 let pozdûji získal stfiíbrn záchranáfisk zásluïn kfiíï. Od doby mého nástupu na achtu, ale také za tûch pouh ch devût let, kdy jsem mimo obor, se toho hodnû zmûnilo, zdûrazàuje. Je vidût obrovsk pokrok v oblasti elektroniky, vãetnû té hornické. Tfieba mûfiicí technika na plyny dfiíve jsme pouïívali detekãní trubiãky. Teì uï se pouïívá pfiístroj, kter ukáïe hodnotu plynû a poãítaãe v e vyhodnotí. Hodnû dopfiedu se posunula také prevence v bezpeãnosti práce, srovnává. B val horník Václav Vojnar. Za svûj nejvût í úspûch ve funkci starosty povaïuje to, Ïe Hnojníku byl odpu tûn dluh ve v i 300 milionû korun, kter obec mûla zaplatit státu. Nûkolik desítek let pracoval s lidmi právû to jej pfiivedlo na radnici. Bydlím tady a chtûl jsem se podílet na rozvoji obce. Baví mû pfievádût inspirativní návrhy lidí do reality. Dokud jsem ve vûku, kdy se mûïu zapojit, rád to udûlám, fiíká. A co ze své pûvodní profese vyuïil v politice? Dobr havífi je manuálnû zruãn a mûl by zvládat nûkolik fiemesel. KdyÏ pracuje pod zemí, nikdo mu nestojí takzvanû u zadku, aby mu pomohl. Musí umût fie it potí- Ïe a pomoci si sám, doplàuje. Za svûj nejvût í úspûch ve funkci starosty povaïuje to, Ïe Hnojníku byl odpu tûn dluh ve v i 300 milionû korun, kter obec mûla zaplatit státu. Dluh vznikl v prûbûhu nepfiíli dobfie vedeného projektu opravy základní koly. Tû í jej v ak i jiné vûci. Napfiíklad stavba nového Domu s peãovatelskou sluïbou a chodníku podél frekventované hlavní silnice. Na svá léta pod zemí dosud vzpomíná s obãasnou nostalgií. A také se strachem. Dfiíve ãlovûk nebezpeãí pfiíli nevnímal. Jako záchranáfi jsem prostû el pomáhat druh m. Ale zpûtnû si uvûdomuji, co v echno se mohlo stát, doplàuje. To víte, Ïe se mi obãas zasteskne. Havífii jsou sice tvrdí, ale o to upfiímnûj í chlapi, k vne hlavou na téma stesk. V em havífiûm pfieji jen to nejlep í a pfiedev ím zdraví a hornické tûstí! vzkazuje sv m b val m kolegûm Václav Vojnar. TEXT A FOTO: Nina Maco ková Pro v herce je u nás pfiipravena stokorunová odmûna. Vûfiíme, Ïe také ta dne ní soutûïní fotografie bude pro vás, ãtenáfie Horníka, stejnû inspirující a na i redakci zaplaví desítky humorn ch pfiíspûvkû. Uzávûrka soutûïního fota ã. 5 je v úter 5. února Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , SoutûÏní fotografie ã. 5 nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 5 zvefiejníme v pfií tím ãísle Horníka. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Kdo budû nakonec prezidentem Je to marne! AÏ se snaïime s kamo ami jak chceme vyhybaè se pfii di putach Na Upadnici polityce, nûidû nam to! Tajak oto. Pfii el Poldek a nasranû pravi: MoÏu se vysraè na ty moje ãernoprdelniki! Bo su kaj vûter tam pla ã! Ja ni, ale to na e zasrane vedeni! âemu naraz tolik sebekrytyki? zeptal se izlivo Jifiik. Ty drï pysk, bo je to beztak kvuli vam, modrym ptakum. Bo vy stû uï tak tu korupcu prolezli, Ïe bez ni nûzrobitû ani krok! Jak ve vladû, tak aji v parlamentû..., kfiiknul na Àho Poldek. Schylovalo se ku pruseru, tuï sem zasahnul: Brzdi, Poldek, brzdi! To su vaïne obvinûni a vubec bysem se nûdivil, kdyby ti Jifiik za to jednu mla til! TuÏ co to je, kdyï se ti ich a na i paloni domluvili, Ïe ptakum za schvaleni restituci pro cirkve zvola Klausa prezidentem?! ãilil se dali Poldek. Ale na korupcu musa byè pfieci dva! Jeden kery dava a druhy kery bere, ãi dva, co se na tym cosik za cosik domluviju..., pravil sem mu na to, ale Poldek mi skoãil do fieãi: Temu nadavam na tych na ich hajzluv ve vedeàu strany, kefii tyn k eft uzavfieli a dalo by se aji fiecè, Ïe pfiimo nafiidili na im poslaàcam a senatoram, aï teho ka parka na hradû zvola znova! DyÈ to Cyril Svoboda pravil naprudko, ni?! Tak co dupe mû, Ïe se vymy lam a nûpravem osoãuju!? No ja, ale tyn poplantany Cyrilek to dementoval, Ïe to tak nima, Ïe un byl enem patnû pochopeny..., vykfiikoval Jifiik. Guvno! Un to fieknul spravnû! EnemÏe ta va a domluva s ãernoprdelnikami neni na papifie, ale je to enem jakasik ustni,gentlemanska dohoda! A to nikemu nûvyvrati! Ale mi tam jaksik ti dïentelmeni chybija! E ãe Ïe su aji mezi lidovcami slu ni ludû, co se na to doporuãeni Kalouska a spol. vyseru a budu voliè podle sebe! pfiidal se na stranu Poldka Antek. Dobre, ale ãemu se myslitû, Ïe je lep i tyn Ameriãan vejnar niï na pan profesor Klaus? DyÈ se tû il po celu dobu svojiho prezidentovani nejvûãi oblibû u ludi?! cuval Jifiik. Byl, bo âe i dycki povaïuju prezidenta za svojiho a pfii tym pofiadnû nûposluchaju co a kaj mluvi! âemu hlasal ve svûtû ty svoji bludy o EU a otûplovaàu zemûkule, kere byly uplnû opaãne, niï hlasala a hlasa vlada?! âemu byl dycki proti EU a naraz je pro Àu, ãemu byl dycki proti navratu majetku cirkviam a naraz je pro, ãemu odmitnul podepsaè dohodu s Vatikanem a naraz ju podipsaè chce?! Je tajak chameleon, kery mûni barvu jak potfiebuje. Spravnû to v televizi pravil jeden politolog:,jestli Klause nezvolí znova prezidentem, bude to tûïce nést. Bude jako dítû, kterému vzali oblíbenou hraãku! Plakat moïná nebude, ale psychicky to ponese velmi, velmi tûïce. A Ïe je vejnar Ameriãan, ma za robu Ameriãanku a Ïil dluho v Americe?! SpomeÀ se na tatiãka Masaryka! Ten byl to same! A jaki to byl prezident a jak ho narod miloval!..., chtûl sem e ãe cosik dodaè, ale do fieãi mi skoãil Erìa: Sly eli stû to, Ïe pry Mirek Topolanek odmitnul na vyjezdnim zaseda- Àu vlady spaè s Kalouskem?! A pfiitym pry pfiedtym tvrdû vyïadoval pokoj s hajzlem! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, va Lojzek

6 6 Po ichtû Za branami OKD 31. ledna 2008 Marc Girardelli sjel pod Landek LyÏafiská legenda v Hornickém muzeu obdivovala,ãerné fiemeslo OSTRAVA Sto procent chlapû, ktefií dûlají v dole fyzicky namáhavou práci, by nenávidûlo tu práci mou! Tak pravil b val svûtov lyïafi ãíslo 1 Marc Girardelli (44), jenï bûhem náv tûvy Ostravy zavítal do Hornického muzea OKD. Na achtu aktivní se pr uï podíval, ale s historií havífiského fiemesla se seznámil na vlastní kûïi aï ve star ch tolách pod kopcem Landekem. Fakt nejstar í v okolí? Jak byla hluboká? Já byl pod zemí více neï kilometr! Mûli tady nûjaké velké ne tûstí? Kolik toho nakopali v leïe za den? ptala se lyïafiská legenda aktivnûji, neï staãil pfiekladatel prûvodci tlumoãit. Girardelli, pûvodem Raku an, reprezentant Lucemburska a teì penzista Ïijící v Bottropu v Nûmecku, mûl o horníky vût í zájem neï jiní kolegové sportovci. Stojka, kterou chlapi dennû stokrát zvedají, byla na sportovce pr pfiíli tûïká. Marc Girardelli uï fáral pfies kilometr pod zem, v dûlním skanzenu byl ale poprvé. LyÏafiská legenda Marc Girardelli zavítal na Landek do Hornického muzea OKD. Coby sjezdafi ocenil rychlost, jakou se pohybuje dolû klec. Coby praktick ãlovûk se nepodivoval nad dûlním záchodem. Jen stojka, jiï havífii dennû stokrát zvedají, mu moc nesedûla. Too heavy, tvrdil, Ïe je tûïká. KdyÏ mûl srovnat fárání se piãkovou lyïafiinou, prohlásil, Ïe nejde jen o fyzickou zátûï. Na chlapy, ktefií zahlásí hotovo, uï nikdo jiné nároky nemívá Girardelli je také milovníkem dobrého piva. Jednu dobu byl i exportérem toho plzeàského do âíny. Není divu, Ïe se po nûm ptal dfiíve, neï ho provezli branou na Landeku. Bereme ho do Harendy. Tam dostane poctivou ostravskou dvanáctku, konstatovali zástupci Gigasportu, na jejichï pozvání byl v Ostravû. Více o Marku Girardellim pfiiná íme také na sportovní stránce. TEXT A FOTO: Radek Luk a Z REGIONU Dûti a mládeï mají svou olympiádu OSTRAVA (uzi) Na sedm desítek sportovcû reprezentuje Moravskoslezsk kraj na hrách III. zimní olympiády dûtí a mládeïe âeské republiky Do dûji tû, Zlínského kraje a na Vala sko, vyrazily t my hokejistû, krasobruslafiû, rychlobruslafiû, biatlonistû, skokanû na lyïích, snowboardistû, lyïafiû severské kombinace ãi soutûïících v alpském a bûïeckém lyïování. Pfii konání celorepublikové olympiády úãastníci proïijí organizaci i atmosféru podobnou té na skuteãn ch olympijsk ch hrách, jako je zapálení olympijského ohnû a slavnostní ceremoniály, fiekli na Krajském úfiadû v Ostravû. Ten dal na hry 800 tisíc korun, coï je témûfi deset procent celkového rozpoãtu akce. Vlajkono- em na í v pravy je znám skokan na lyïích Jifií Ra ka. Orlovou ocenili za vefiejnou správu ORLOVÁ (uzi) Organizace zvy ující kvalitu vefiejné správy. Tohoto ocenûní se dostalo Mûstskému úfiadu Orlová na 4. národní konferenci kvality ve vefiejné správû v Karlov ch Varech. Cenu vyhlásilo ministerstvo vnitra a éf tohoto resortu Ivan Langer ji také osobnû pfiedal starostovi Jifiímu Michalíkovi. Pro rok 2007 jsme ji získali za realizaci projektu Zdravé mûsto, upfiesnila mluvãí orlovské radnice Nata a Cibulková. Kraj zahájil velkolepou propagaci OSTRAVA (uzi) Moravskoslezsk kraj UÏívejte v emi smysly! Tento slogan pfieloïen do více neï pûti jazykû mífií do svûta na minimálnû 53 tisícovkách rûzn ch materiálû. Region tak spustil pomocí sv ch informaãních center velkolepou propagaci, jeï má za cíl pfiilákat zahraniãní, ale i domácí náv tûvníky. Máme v rámci republiky unikátní nabídku. Od pfiírody a hor v Beskydech a Jeseníkách, pfies nejrûznûj í volnoãasové, spoleãenské a ozdravné aktivity po prûmyslové památky. To v e v dosahu metropole, Ostravy uvedl námûstek hejtmana Pavel Drobil. Turisty mají vábit mapy, broïury, letáky, ale i drobnosti pro dûti jako tfieba tuïky s logem kraje ãi pexesa. Rodinky s dûtmi patfií k nejãastûj ím náv tûvníkûm na eho regionu. Celebrity a havífiina? Monika Îídková: Tady tomu neuniknete! OSTRAVA (uzi) Jejich tváfie zná celá na e republika, jejich vûhlas ãasto pfiekraãuje i hranice. Hvûzdy showbyznysu, filmu, módy. Mnohé z nich se v Ïivotû nedostaly ani do stínu dûlních tûïních vûïí. Jak se dívají na hornictví a jaké s ním mají zku enosti? První na fiadû je kráska z Kravafi, drïitelka korunky ãeské i evropské miss, promovaná paní uãitelka, maminka dvou dûtí, Monika Îídková. âas na ãtenáfie Horníka si na la po pfiedãítání pohádek dûtem v ostravském kniïním domû Librex. Monika Îídková si po dobroãinném ãtení pohádek dûtem udûlala ãas i na ãtenáfie Horníka. FOTO: Radek Luk a Vzhledem k tomu, Ïe Ostravsko je hornická oblast, je tady Ïivot propojen s hornictvím. Nedá se tomu uniknout. UÏ jen tím, Ïe ãlovûk ãte, sleduje zprávy. Vím, Ïe se uzavfiela achta Dukla, napfiíklad. A havífiina? Samozfiejmû hodnû nároãná práce, jedna z nejtûï ích. Nikdo z rodiny a znám ch na achtû nedûlal, pfiece jenom Kravafie jsou uï tro ku dále. Lákalo by mû podívat se do dolu. S dûtmi se chystáme do muzea hornictví. Pro generaci na ich dûtí, aï vyrostou, uï asi bude horník taková tro ku zapomenutá profese. Moravskosleszk kraj vyrobil hromadu propagaãních materiálû. FOTO: Radek Luk a Havífiov tí si zvykají tfiídit odpady HAVÍ OV (uzi) Papíry do modrého, plasty do Ïlutého, sklo do zeleného kontejneru! Obyvatelé Havífiova si uï pomalu zvykají, jak správnû nakládat se sv mi odpady. TotiÏ tfiídit. Loni bylo z ulic Havífiova odvezeno a na skládku uloïeno okolo tun komunálního odpadu a na i obãané pak vytfiídili celkem 1169 tun druhotn ch surovin, informovali na magistrátu s tím, Ïe podle mnoïství separovaného odpadu mûstská kasa získává pfiíspûvek od projektu Eko-Kom. Za rok 2007 to dûlalo 1,7 milionu korun, pfiiãemï tyto peníze pûjdou na dal í ekologickou odpadkovou osvûtu. V Havífiovû v souãasné dobû mají celkem 310 kontejnerû na plasty, 203 na papír a 198 na sklo. V lokalitách s rodinn mi domky nahrazují popelnice pytle, které se jednou mûsíãnû podle pfiedem daného harmonogramu sváïejí. Linka na separování obsahu popelnic funguje uï 15 let. Nejvût í kola dostala vlastní hfii tû âesk Tù ÍN (uzi) Nejvût í ãeskotû ínská Základní kola Komenského dostala moderní venkovní hfii tû. Tedy nûco, co doposud nemûla. UÏ nemusíme vyuïívat vefiejné plochy nebo sportovi tû jin ch kol. VÏdyÈ jen pfiesun nám zabral vût inu vyuãovací hodiny, fiekl tûlocvikáfi Michal Ne porek. Multifunkãní plácek za 7 milionû korun pro tenis, volejbal, nohejbal, ko íkovou a fotbal bude moci v mimo kolní dobû vyuïívat i vefiejnost.

7 31. ledna 2008 Panoráma Po ichtû 7 Prvni havifisky bal! Kaj? Plesat se bude v muzeu, v kompresorovnû Dolu Anselm OSTRAVA (uzi) Poprvé od doby, kdy zde pravûcí lovci mamutû juchali u ohnû z uhlí, bude pod kopcem Landekem soudob ples. Kompresorovna nejstar í ostravské achty Anselm je pro to jako stvofiená svou rozlehlostí, nov mi úpravami i dobrou akustikou. Prvni havifisky bal se uskuteãní v Hornickém muzeu OKD v sobotu 16. února 2008 od 19. hodiny. Mûli jsme mnoho velk ch akcí, veãefie tenisov ch ãi atletick ch reprezentantû, módní show, prezentace v znamn ch firem, ale ples je tû ne, uvedla Katka Kotasová z marketingu muzea. A jeho program? Mimo jiné pfiedtanãení skupinou Mládí, kapely Ostband a Miraband, kouzelnická produkce, tombola, rautové obãerstvení a asi i pfiekvapení. Lístky po 600 korunách se prodávají v Harendû, B- Bowlingu a na radnici Petfikovic. Rezervace na telefonním ãísle V kompresorovnû se bude plesat a nalévat mají i místní specialitu nazvanou Hornická vlajka. FOTO: Radek Luk a Ve stonavském kulturáku jako na Tahiti STONAVA (uzi) V dûji tû tropického karnevalu se promûnil v sobotu 26. ledna kulturní dûm stonavské achty âsm. V plavkách ãi jiném kost mu sice na ples dolu nikdo nedorazil, av ak horko tam bylo do ãasného rána. Postarali se o to kapely B Band, Hornet, muzikanti cimbálovky, diskïokej na diskotéce a také hvûzda popmusic 80. let minulého století Michal David. Normálnû nás vypili. Jägermeister padl jako první. Pak la na odbyt hodnû metaxa, nechali se sly et u baru. Plesání nicménû probíhalo ve slu ném duchu, jak personál konstatoval, nikoho nemuseli vyná et. Bavilo se tam na 245 lidí, a byè lo prvoplánovitû o akci pro pracovníky zdej í achty, objevilo se tam i jejich pár zábavychtiv ch kamarádû z mimohornické branïe. Céãka, Pijeme kolu, Decibely lásky, Chci Ïít nonstop Tyto hity v originálním podání jejich interpreta Michala Davida mûly úspûch asi nejvût í. Dobfie se pr pfiitom vzpomínalo na staré diskotékové ãasy. Bál byl nejen o tancování, ale i dobrém jídle. Kdo se nepfiejedl nûkter m ze ãtyfi chodû, tû il se na tombolu, ve které mimo jiné trûnily nadívané krûty ãi masové rolády. Michal David a jeho diskotékové hity, hlavní atrakce bálu. FOTO: DÛl âsm Doly ostravsko-karvinského revíru: Od nálezu uhlí po útlum tûïby (51) Stafiíã nejjiïnûj í a nejmlad í TIPY HORNÍKA Pohledem astrofyzika FR DEK-MÍSTEK Hledání souvislostí pod tímto heslem pfiibli- Ïuje Zámek a Muzeum Beskyd ve Fr dku-místku fotografickou tvorbu astrofyzika, relativistického fyzika a prorektora Slezské univerzity v Opavû ZdeÀka Stuchlíka. V stava bude zahájena ve ãtvrtek 31. ledna a potrvá do 16. bfiezna. NeÏ rûïe zkamení HAVÍ OV Koncert klavírního kvarteta Ensemble MartinÛ z cyklu Legendy Národního divadla, vûnovan tentokrát památce vynikajícího herce Borise Rösnera, pfiipravil na stfiedu 6. února ( ) Kulturní dûm Radost v Havífiovû. S umûleck m pfiednesem vystoupí Tereza Kostková a Sa a Ra ilov. Koncert zahájí Ïákynû ZU B. MartinÛ Tereza Stachová (klavír). Ostravaci vystavují OSTRAVA Boris Renner, jeden z autorû obrazové publikace Ostravaci v em!, jejíï vydání podpofiila spoleãnost OKD a která pfiibliïuje ostravské industriální památky a Ïivot horníkû v ostravsko-karvinském uhelném revíru, bude vystavovat v ostravském Domu knihy Librex. VernisáÏ je plánována na 5. února od hod., v stava potrvá do 25. února. Nûco málo na dobrou noc KARVINÁ Pfiednes textû Christiana Morgensterna a Frederica Garcii Lorca, spolu s hudbou Lubo e Sluky Suita na pamûè Jaroslava JeÏka, Alexeje Frieda parafráze na Bernsteinovu West side story a Tanga Astora Piazzolliho, pfiiravil na ãtvrtek 7. února Mûstsk dûm kultury v Karviné. Úãinkují Sa a Ra ilov (umûleck pfiednes) a klavírní kvarteto Ensemble MartinÛ. zaãátek v hodin ve velkém sále karvinského MûDK. Opût Ostravak Ostravski OSTRAVA Také vás oslovil Ostravak Ostravski se sv mi deníky? Divadelní ztvárnûní textû z internetového deníku neznámého autora, jehoï postfiehy z kaïdodenní reality vytvofiily mezi ãtenáfii v celém âesku kult Ostravaka, mûïete zhlédnout 4. února od hod. v ostravském Divadle loutek. ReÏie: Radovan Lipus. DobrodruÏství geologie OSTRAVA V úter 5. února startuje dal í cyklus pfiedná ek s geologickou tematikou, pofiádan Institutem geologického inïen rství pfii Hornicko-geologické fakultû V B -TU Ostrava. V Geologickém pavilonu prof. F. Po epného v areálu V B-TUO vystoupí od s pfiedná kou na téma Geologie a aktivity âeské geologické sluïby v oblasti Stfiední Ameriky Petr Kycl z âeské geologické sluïby v Praze a Radomír Grygar z IGI, HGF, V B-TU Ostrava. BliÏ í informace najdete na sekce Události. Horolezci byli ve Stfiední Americe. Ovocnáfiství v kostce ORLOVÁ Zahrádkáfiíte? Potom právû pro vás je pfiipravena pfiedná ka pfiedsedy okresní rady âzs v Karviné a známého odborníka v oblasti ovocnáfiství a drobného ovoce Oldfiicha JankÛ. V rámci Zahrádkáfiské univerzity 2008 se koná 2. února od 15 hod. v Domu kultury mûsta Orlové. Pekelníci v knihovnû HAVÍ OV S ãerty nejsou Ïerty! Tak nazvali projekt pro dûti v knihovnû v ulici J. Wericha v Havífiovû. Poãínaje pátkem 1. února tady mají kaïd lich t den pfiedãítat dûtem pohádky. NáplÀ bude veskrze pekelná pohádky a povûsti, ve kter ch se rohatí objevují. Souãástí budou i v tvarné ãi literární dílny a soutûïe. Zaãíná se v 15 hodin. Víkendové bruslení HAVÍ OV Bruslení pro vefiejnost mají o víkendu 2. a 3. února ve Víceúãelové hale v Tû ínské ulici v Havífiovû. V sobotu je to od do hodiny, v nedûli od 15 do hodiny. Jen dvû desítky kilometrû od Ostravy, za humny Fr dku-místku, leïí obec Stafiíã. Na jejím okraji provozuje hornickou ãinnost nejmlad í a nejjiïnûji poloïená achta v OKR. Souãasn název DÛl Paskov, jak jsme vysvûtlili minule, pfievzala v roce 1994, z provozních a obchodních dûvodû, od svého dnes uï zasypaného paskovského dvojãete. Podbeskydská oblast lákala jen tu en mi loïisky uhlí pion ry kutání uï na úsvitu 19. století. V okolí Fr dku, Pfiíbora, Hukvald, Metylovic i jinde nacházeli pfieváïnû zvûtralé kry karbonského masivu vystupující na povrch. První v raznûj í spojení Stafiíã-Uhlí se váïe k roku 1822, kdy na vydatnost zdej ích uheln ch slojí upozornili prospektofii karvinského tûïafie Heinricha Larisch-Mönnicha. Hrabû se nicménû s majitelem hukvaldského panství olomouck m arcibiskupem Rudolfem Habsbursk m na vyuïití loïiska nedohodl. Ani modernûj í diagnostické metody pouïité na poãátku minulého století nepfiinesly obrat v záporném stanovisku tûïafiû k otvírce achet v geologicky nejisté oblasti. V pováleãné euforii znárodnûného hornictví lépe vy kolení a technicky vybavenûj í báà tí odborníci sérií zku ebních vrtû ovûfiili rozsáhlé loïisko kvalitního uhlí. Varovali ale pfied sloïitostí stafiíãsk ch úloïních pomûrû. Po zhodnocení v ech pro i proti nakonec strana a vláda v stavbu nové achty povolila. Podle návrhu BáÀsk ch projektû se ho ujal podnik VOKD, za asistence lidí z Dolu Paskov. V roce 1962 hlubiãi zaústili dvû jámy ve Stafiíãi. Dal í vyhloubili v Chlebovicích a Sviadnovû. Na Nov rok 1964 byl oficiálnû zaloïen OKR, DÛl Stafiíã. K pravidelné tûïbû museli horníci ujít je tû pofiádn kus, ãasto trnité cesty. První zádrhel se objevil v únoru 1970, kdy se pfii otvírce jedné ze slojí provalily do díla stovky tun horniny. Mimofiádná událost se obe la bez obûtí, nicménû báàsk úfiad nelenil a achtu zafiadil mezi doly s nebezpeãím prûtrïí uhlí a plynû. Je tû v závûru roku se na Dole Stafiíã rozbûhl zku ební provoz prvního porubu. Závûreãn úãet roku 1971 se zastavil na témûfi tfiech stech tisících tunách uhlí. Rostoucí tûïební kfiivku zbrzdila dûlní ne tûstí. Jedenáct ÏivotÛ horníkû si 22. února 1975 vyïádal v buch metanu na závodû Stafiíã. Pfiedcházelo mu poru ení bezpeãnostních pfiedpisû pfii trhací práci. Je tû tragiãtûj í následky (43 mrtv ch) mûla exploze dûlního plynu na achtû v Chlebovicích. Pfiíãiny tragédie, ke které do lo den pfied silvestrem 1976, se nepodafiilo zcela objasnit. V buch metanovzdu né smûsi iniciovala patrnû znovu trhací práce. Obû nehody achta zaloïená v roce 1964 jako DÛl Stafiíã je dnes centrem tûïby uhlí pod znaãkou OKD, DÛl Paskov. zasáhly kilometry dûlních dûl a na ãas omezily provoz. V roce 1986 dosáhl DÛl Stafiíã koneãnû objemu tûïby (1 356 tis. tun), kter mu v OKD naplánovali. Historické maximum (1 447 tis. tun) horníci nakopali o dva roky pozdûji. Po uï zmínûné fúzi (1994) se Stafiíã stal závodem skupinového dolu (závod Paskov byl poslán do útlumu v roce 1999). V souãasné dobû DÛl Paskov se sídlem ve Stafiíãi tûïí v lokalitách Stafiíã, Chlebovice a Sviadnov roãnû zhruba milion tun kvalitního koksovatelného uhlí. Libor Vidliãka

8 8 Po ichtû Zábava K ÍÎOVKA O KNIHU Tajenka: Walther: Qui nil possedit, nihil se perdere credit. Komu nepatfií nic, ten vûfií, Ïe... (dokonãení v tajence) PRO ZASMÁNÍ 31. ledna 2008 Polední jídlo (slovensky) âerstvé máslo (náfieã.) Star í muïské jméno Japonská délková míra Souhlas Krátk kabát Malé dítû Ruská fieka Zrak (básnicky) Vládce imanátu Obdafiiti schopnostmi Knûz niï ího svûcení Znaãka doutníkû Cizí kraj Slovensky plevel Slovensky expresivnû drobet Otylost Znaãka na ich elektrospotfiebiãû Vojensk kryt Nad ení Ochotnû B valá italská mûna Nestoudnû AmbaláÏ Kyselá pochutina MPZ aut Malajsie Ovidiovo jméno TAJENKA Podnik v Praze Zkr. Mezinárodního úfiadu práce Hospodáfi Básnick název Irska Váhat Osobní zájmeno panûlské mûsto...dal í moïnost je zmrazit vás do doby, neï budete mít na zaplacení... Kresba: V. Novák Slovensky jestliïe Pravoslavn knûz Cyklohexanon Pfiíkaz Navinout Tajenka z minulého ãísla: Walther: Qui multum fatur, mendax fore saepe probatur. âasto najevo vyjde, Ïe lháfi je, kdo mnoho mluví. PomÛcky: Alin, ILO, Lara, ri. Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress. Z lu titelû minulé kfiíïovky byla vylosována Lucka Firlová z Karviné. Prosíme v herkyni, aby nás kontaktovala: Renata Pavlíková, tel. ã , HOROSKOP Netefie Nealkoholick nápoj (znaãka) Beran Dá se v eobecnû fiíci, Ïe va e ambice jsou vût í, neï chuè tvrdû pracovat a ochota nûco obûtovat. S trochou tûstí naleznete spoleãníka, kter toho udûlá hodnû za vás. Stále je tady hrozba patného odhadu situace. T ká se to pfiedev ím pracovníkû úfiadû a institucí. Náladu vám mohou pokazit potíïe se zuby a Ïluãníkem. Rak Úspûch, o kter usilujete, závisí v jisté mífie na rozmaru vlivné osoby. Pokuste se v echno zafiídit tak, abyste se neponiïovali nebo pfiíli zavazovali. Neovûfiené zprávy o zmûnû va eho postavení ve firmû berte s rezervou. Urãitû se najdou lidé, ktefií vám uï nyní zaãnou nadbíhat. Ovoce pfiinese pokus o navázání nové známosti. Váhy Zkontrolujte kolní prospûch a docházku star ích dûtí. Urãitû byste se nechtûli doãkat nepfiíjemného pfiekvapení. Na jednáních se osvûdãíte jako správn reprezentant své firmy. Odmûnou by mohl b t pokus konkurence získat vás na svoji stranu. Finanãní otázky fie te bezodkladnû. Zatlaãte na nadfiízené, aby pohnuli s va ím platem. Kozoroh Nedûlejte si iluze, Ïe u nadfiízen ch uspûjete s hrozbou pfiechodu na jiné pracovi tû, ãi dokonce ke konkurenci. Neuzavírejte dohody podle intuice, ale drïte se zdravého, selského rozumu. Není rovnûï vhodná doba pûjãovat si peníze. ZaÏijete horké chvíle, aï zjistíte, Ïe nûco, co mûlo b t dávno hotovo, jste zcela pustili z hlavy. Otec Vlákno Venezuelsk stát Zkratka Státní arbitráïe Postava orientálních pohádek Chrániãe hokejového brankáfie B val jednotkov obchod Afroasiat Jméno védsk ch králû Av ak B k Opatrnû s penûzi. V echny záleïitosti spojené s v daji omezte na minimum. Negativní vlivy v raznû omezují va e moïnosti u etfiit nebo vydûlat vût í ãástku. V partnersk ch vztazích nemûïete dát pouze na sliby a hezké fieãi. Pfiesvûdãit vás mohou jen konkrétní kroky. T ká se to jak dlouholet ch svazkû, tak krátk ch známostí. Lev Nové problémy se objeví v rodinû. Budete muset fie it spor blízk ch osob. TûÏko se vám podafií uspokojit v echny. Dobfie dopadne va e rozhodnutí t kající se bydlení. Máte anci u etfiit slu né peníze. Vûnujte více pozornosti zdraví a vylep ování postavy. Máte pfied sebou seznámení s pûvabnou osobou a fyzick vzhled mûïe b t dûleïit m faktorem. tír Budete mít hodnû o ãem pfiem let. Omezíte fiadu aktivit a soustfiedíte se na pfiípravu plánû na nejbliï í období. Díky inspiraci v mnoha smûrech pfiekroãíte svûj stín. Prosadíte se na úfiadech a váïnû vás zaãnou brát i nûkteré instituce. Chystáte-li se na sluïební cestu, vûnujte pozornost v bûru osoby, která vás bude doprovázet. Vodnáfi V zamûstnání, plní elánu a nejlep ích pfiedsevzetí, jako naschvál pfiehlédnete chybiãku, jejímï dûsledkem bude pûkn zmatek. Po dlouhém uvaïování dojdete k závûru, Ïe nejlep í bude o v em pomlãet a ãekat, jak se situace vyvine. Vzhledem k pozitivním vibracím Venu e jste v dobré kondici, takïe se nemusíte obávat citelného postihu. Domácky Eli ka Znaãka astatu védsk historik Koupací nádoby od 31. ledna do 6. února 2008 BlíÏenci Pilujte si styky s nûkter mi lidmi. Dostanete pfiíleïitost pfiemluvit je k realizaci sv ch pfiedstav. Podle oãekávání se budou vyvíjet va e finanãní záleïitosti. Zv ení mzdy nebo pfiíslib vût í odmûny jsou na cestû. Opatrnûj í musíte b t v milostn ch vztazích. Máte sklon pfiikládat velk v znam v hradnû partnerov m tûlesn m pûvabûm. Panna Rychle vybûhnete s nûk m, kdo se vám pokusí vû et bulíky na nos. Okolí pfiekvapíte rychlostí úsudku a razancí jednání. Nechcete-li ztratit ochotné pomocníky, zdrïte se hodnocení schopností a povahy kolegû. ZáleÏitost související s pfievodem majetku utkví na mrtvém bodû. PoÏádejte o pomoc zku enûj í známé, pfiíbuzné zatím ze v eho vynechejte. Stfielec S pfiehledem budete pfiecházet od jedné ãinnosti k druhé. Nebude vám chybût ani rozhodnost a intuice. UÏ z toho dûvodu se mûïete pustit i do nároãnûj ích operací s nejist m v sledkem. Nabízí se vám moïnost popustit uzdu fantazii a pfii hledání cesty k vytouïenému cíli se mûïete vydat i ménû probádan mi cestami. Ryby Klíãem k úspûchu v fiadû oblastí, nejen v práci, je více sebevûdomí, srdeãnosti a smyslu pro humor. Nic z toho by vám nemûlo v tûchto dnech chybût, takïe si mûïete stavût i hodnû vysoké cíle. V znamnû vám napomûïe pasivita nûkter ch lidí vãetnû va ich protivníkû. Pochopení naleznete hlavnû u osob opaãného pohlaví. Pfiijde policajtûv syn domû a fiíká otci: Tati, ve kole mi fiíkali, abych el na zvlá tní kolu. Otec na to: No, synu, kdyï na to má... Pfiijde paní k sexuologovi: Víte, pane doktore, mám problém s man- Ïelem. UÏ nemá chuè na sex jako dfiív a já bych si je tû dala fiíct Tady máte tabletky, dejte mu je do kávy a budete spokojená, radí lékafi. Paní pfiijde druh den: Pane doktore, bylo to úïasné. ManÏel vypil tu kávu, postavil se, zakfiiãel jako b k, strhl aty ze sebe i ze mû a pfiímo tam na stole mû fantasticky pomiloval. No vidíte, tak jste spokojená?! Ano, ale v té kavárnû se uï nemûïeme ukázat! SUDOKU NÁ RECEPT DrÛbeÏí roláda Potfiebujeme: 1 vykostûné kufie, 100 g anglické slaniny, 3 plátky unky, 3 plátky s ra, 1 men í cibuli, 2 vejce, nûkolik sterilovan ch ÏampionÛ, 1 lïíci ostfiej í hofiãice, 2 strouïky ãesneku, 1 / 2 ãervené papriky, 1 / 2 lïiãky bílého ml. pepfie, 1 1 / 2 lïiãky soli, máslo na peãení a potírání. Miláãku, líbej mû! Ne, ví, Ïe to nejde. Miláãku, tak mne pfiece líbej! Nebudu, ví, Ïe jsem Ïenat. A kdyï tak o tom pfiem lím, nemûl bych se s tebou ani milovat! Potkají se dva opilci pfied brankou u domu: Nazdar! Já jsem Pepa Novák. To není moïn! Já jsem taky Pepa Novák! Ale já tady bydlím. No, já tady taky bydlím! Tak pojìme dovnitfi, aè nám to nûkdo vysvûtlí. Zazvoní, otevfiou se dvefie, vyjde Ïena a zaãne fivát: No to je nádhera. Otec a syn, oïralí jako prasata! JAK LU TIT SUDOKU: KaÏd fiádek, sloupec a kaïd ãtverec (3 x 3 políãka) musí obsahovat ãísla od 1 do 9. SPRÁVNÉ VYLU TùNÍ: Na másle osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli a ãesnek, pfiidáme nakrájené Ïampiony, vyklepneme vejce, osolíme, mírnû opepfiíme, pfiidáme na nudliãky nakrájenou papriku, promícháme a stáhneme z ohnû. Vykostûné kufie naklepeme, lehce osolíme a potfieme ostfiej í hofiãicí, rozloïíme na nû anglickou slaninu, unku a s r a potfieme pfiipravenou náplní. Naplnûné maso svineme do rolády, pfieváïeme a zprudka opeãeme na zbytku másla, podlijeme horkou vodou a peãeme dozlatova. Pfieléváme vypeãenou Èávou s máslem. Po upeãení odstraníme nit a roládu nakrájíme na plátky. V ROKY HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ Dobfie zamykej svûj dûm, aby sis ze souseda nevychovával zlodûje. védské pfiísloví âas míjí, nev ímaje si bfiicháãû sedících doma. Kagemni, staroegyptsk mudrc 30 stol. pfi. n. l. Voln ãas tvofií nejdûleïitûj í ãást na eho Ïivota. Diderot Dva darebáci se i ve velké spoleãnosti najdou okamïitû, jako by na klopû nosili nûjak odznak. Schopenhauer V lásce je vïdy nûco ze ílenství. Av ak stejnû tak v ílenství je vïdycky nûco z rozumu. Nietzsche

9 31. ledna 2008 Energetika 9 Vrtají díry do zemû a dob vají jimi teplo Díky paskovské firmû OKD, DPB se netradiãnû ohfiívají soukromé domy i instituce PASKOV Díra do zemû, pár trubek, ma ina asi jako ledniãka a doma to hfieje. Tak zjednodu enû fieãeno funguje vytápûní domácností ãi jin ch objektû tepeln mi ãerpadly získávajícími teplo z hornin. A protoïe tato veliãina se musí sv m zpûsobem dob vat, nesmí u toho chybût OKD. Akciová spoleãnost OKD, DPB z Paskova dûlá vrty pro tento nov zpûsob vytápûní, metr do zemû za asi 960 korun. Dal í peníze je tfieba investovat do topení samotného, ale podle mistra vrtn ch prací, inïen ra Arno ta Liberdy, jde o ekologickou investici a navíc pr do budoucnosti i návratnou. eãeno havífiskou terminologií, dob váte teplo ze zemû, jak a odkud? V podstatû ano, zdrojem jsou horniny pod zemsk m povrchem. Nízkoteplotní energie je odebírána pomocí vystrojen ch hloubkov ch DPB mûla stánek i na lednové v stavû Info- Therma 2008 na âerné louce. Mistr vrtn ch prací Arno t Liberda ukazuje vyústûní vrtu pro napojení k ãerpadlu, ãímï jejich ãinnost konãí. vrtû hermeticky uzavfien mi polyetylenov mi trubkami s cirkulaãním systémem naplnûn m nemrznoucí ekologickou kapalinou. Automatické zafiízení, tepelné ãerpadlo, pak nízkoteplotní energii pfietváfií v energii vyuïitelnou pro vytápûní o v stupní teplotû okolo 65 stupàû Celsia, která je pfiedávána do otopného systému nebo radiátorû, podlahov ch vytápûní, bojlerû. Zafiízení umí také v letních mûsících klimatizovat, pfiebyteãné teplo z objektu je ukládáno do hornin a z tûch je do objektu zase pfiivádûn chlad. V ãem jsou nejvût í v hody a naopak nev hody tohoto zpûsobu odbûru tepla? V prvé fiadû je tfieba si poloïit otázku: proã tepelné ãerpadlo? Cena energie z neobnoviteln ch fosilních paliv uhlí, ropy ãi zemního plynu má nadále rûst. Pfiíãinou jsou klesající svûtové zásoby fosilních paliv, obrovsk rûst poptávky v Asii, politická situace a fiada jin ch faktorû, které nelze ovlivnit. Tepeln m ãerpadlem z hloubkov ch vrtû ale máte teplo z pfiírody zdarma, nejste závislí na cenách energií, zdraïování vás zasáhne minimálnû. Roãnû to u etfií aï osmdesát procent nákladû na teplo, nejsou exhalace. Zábor pozemku po vrt a kolektor je mal, topn faktor není závisl na poãasí a roãním období. Nev hodou je vy í pofiizovací cena. Dá se to praktikovat v ude, nebo musí b t pfiesnû specifikovaná vhodná místa? Vrtáme tam, kde se dostane na e technika. Pfied realizací je nutná obhlídka lokality. Za pfiítomnosti objednatele a investora jsou upfiesnûna místa vrtû s ohledem na ochranná pásma inïen rsk ch sítí, pfiípadné podmínky dané státní správou a dojezdem vrtné techniky. Máme piãkové technické vybavení a dûláme ve v ech geologick ch podmínkách v celém âr soupravami Nordmeyer DSB 2/10. Tato technologie je zaloïena na rotaãnû pfiíklepném vrtání se vzduchov m v plachem od povrchu terénu do koneãné hloubky. V mûkk ch a jílovit ch horninách se pouïívá technologie rotaãního vrtání s listov m dlátem a vzduchov m v plachem. MÛÏete popsat chování hornin pod zemí ve srovnání s podmínkami v dolech? Z hlediska procesu a technologie rozpojování hornin se to tak zásadnû neli í. Hlavní je rozdíl v hloubkové úrovni dosaïeného díla. Zatímco kolektory pro ãerpadla se vrtají do hloubky 80 aï 150 metrû, hloubky jednotliv ch pater dolû jsou nûkolikanásobnû vût í. JestliÏe v podzemí práce pfiiná í bezpeãnostní rizika v oblasti závalû a v buchu metanu, pak práce vrtafiû vyïaduje obezfietnou a precizní souhru osádky pfii manipulaci s vrtn m náfiadím, zavû en mi bfiemeny, dlouhodobou praxi v fiízení speciálních nákladních vozû, ovládání kompresorû a jiného zafiízení. Vrtafiina, jako fárání na achtû, vyïaduje tvrdé a obûtavé chlapy na sv ch místech. Stránku pfiipravil Radek Luk a Princip vrtu a kolektoru, jimiï dob vají teplo se zemû pro vytápûní tfieba v domcích. Rekordy drïí zatím aula,báàské v Ostravû-Porubû OSTRAVA Vysoká kola báàská- -Technická univerzita, co jiného by mûlo b t nejvût í akcí pro dob vaãe tepla se zemû, neï kola pfiipravující budoucí báàské inïen ry. Její celá nová aula s areálem CIT (Centra informaãních technologií) v Porubû o zastavûné plo e 3917 metrû ãtvereãních je vytápûna pomocí tepeln ch ãerpadel. Pro nás to je nejen unikátní zpûsob fie ení tepla a chladu. Vyu- Ïití tepeln ch ãerpadel poskytuje i zajímavou moïnost vûdeckého zkoumání a rozvíjení technologií v tomto oboru. Instalovan systém je zatím nejvût í v âeské republice, upfiesnila mluvãí báàské Petra Kubová. Aula, jeï je souãástí komplexu podél ulice 17. listopadu, loni získala cenu Grand Prix v soutûïi Stavba roku Moravskoslezského kraje i druhé místo v soutûïi DÛm roku vyhlá ené Statutárním mûstem Ostrava. TfiípodlaÏní stavba nyní slouïí k v uce, slavnostním shromáïdûním, kongresûm, promocím, mezinárodním konferencím i kultufie. Divize DPB Povrchové vrty bûhem budování tohoto objektu spustila vrtací soupravu celkem 115krát. A lo se do 140 metrû! Obojí znamená pro spoleãnost rekord. V opavské víceúãelové hale napfiíklad vrtali jen 82 kolektorû do stometrové hloubky a pro církevní stavbu v Bohuslavicích na Pfierovsku pak staãily ãtyfii vrty do hloubky 78 metrû. Aula báàské v ulici 17. listopadu v Ostravû-Porubû je nejvût ím objektem vytápûn m ze zemû. Vynálezce do roka prodal svûj kotel OSTRAVA Americk badatel Robert C. Webber je povaïován za duchovního otce celé technologie. Neb t jeho náhodou popálené dlanû o potrubí mrazicího pfiístroje, musel by svût na první tepelné ãerpadlo ãekat déle neï do konce 40. let minulého století. ByÈ základní my lenka vze la uï v roce 1852 od lorda Kelvina v jeho druhé vûtû termodynamické. Hlavní je skuteãnost, Ïe teplo se ífií vïdy ve smûru od teplej í ke studenûj í ãásti. Na to pfii el Webber, kdyï sáhl pfii pokusu s hlubok m zamrazením na v stupní rourku mrazícího zafiízení. Propojil proto v stup s bojlerem na vodu a jelikoï mûl ale stále pfiebytek tepla, napojil horkou vodu na potrubní smyãku. Mal m vûtrákem pak vhánûl ohfiát vzduch do domu. Od toho byl jen krûãek k zemním kolektorûm. Traduje se, Ïe rok od vynálezu Webber prodal kotel na tuhá paliva. Podle lidí z DPB tepelné ãerpadlo v podstatû funguje na takovém principu jako chladniãka. Ta odebírá teplo potravinám, chladí je a v zadní ãásti topí. Stejnû pracuje tepelné ãerpadlo, ale obrácenû a s vût ím v konem. Odebírá teplo vodû, vzduchu ãi zemi, a pomocí radiátorû ãi podlahového vytápûní topí.

10 10 Inzerce 31. ledna 2008 OKD, a.s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl Lazy Orlová-Lazy, ã. p. 605, PSâ vyhla uje v bûrové fiízení na dodávku ISTR ãíslo fiádku 14 H EBLOVÉ DOPRAVNÍKY ADY 500, 600 Kontaktní osoba: Ing. Oldfiich Bortel, hlavní mechanik, tel.: ISTR ãíslo fiádku 15 Modernizace PF 6/1042 Kontaktní osoba: Ing. Oldfiich Bortel, hlavní mechanik, tel.: ISTAV ãíslo fiádku 3 Odklon surového prachu Kontaktní osoba: Ing. Jifií Pospí il, vedoucí provozu úpraven, tel.: Ing. Vladimír Buchta, technik investic, tel.: ISTAV ãíslo fiádku 4 V mûna tfiídicího ro tu Kontaktní osoba: Ing. Jifií Pospí il, vedoucí provozu úpraven, tel.: Ing. Vladimír Buchta, technik investic, tel.: S teplem vystačí ten, kdo si je správně rozdělí! Objednejte si brikety»bouře V PECI«či pytlované černé uhlí o vysoké výhřevnosti na tel. č.: nebo POHODLN A LEVN NÁKUP TEPLA! dodá Orlová R28/5 Potřebujete peníze??? Rychlá půjčka na cokoli, nízké nároky na bonitu klienta, lehce dostupný všem, jak na mateřské, důchodcům, zaměstnancům, rentiérům. Nabízíme úvěry s pojištěním pro případ vaší neschopnosti splácet, bez ručitele, bez udání důvodů, žádné poplatky předem, okamžitě k vyřízení R27/5 R 15/5 R31/5 V E PÒJâKY HIT ROKU 2008!!! Peníze pro kaïdého!!! SNADNù A RYCHLE jen za 6,9 %!!!!!!Soukrom investor!!! Registry nefie íme. Nabízím spolupráci denní odmûny!!! Tel.: , Pohár týdeníku Horník bowlingový turnaj družstev Kapitán 1. hráã 2. hráã 3. hráã od Kã moïnost pfieúvûrování nev hodn ch krátkodob ch pûjãek a v hodná úroková sazba OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN Kontakt: , , Neúplná pfiihlá ka bude vyfiazena z registrace! R26/5 HIT ROKU 2008 Nebankovní pûjãka aï Kã v em i bez pfiíjmu!!! SMùNKA!!! Rychle vyfiídíme. Tel.: ZAMùSTNANCÒM OKD ZDARMA PRODEJ Horolezecká stoupací Ïeleza (maãky), desetihrotové, 2 hroty na piãce, koïené fiemínky, funkãní, zachovalé. Cena 1000 Kã. Inf. na tel.: B29/5 tûàata ãivavy, bez p. p., krátkosrstá i dlouhosrstá, krásná v typu, jablkové hlaviãky, krátké ãumáãky. K odbûru , tûàátka budou oãkovaná, odãervená, nauãená ãistotû. Cena od 6000 Kã. Tel.: B30/5 âivava prodám tûàata bez p. p., dlouho i krátkosrstá. Inf. na tel.: Dûtmarovice. B31/5 Rohovou sedací soupravu (hnûd semi ) + konferenãní prosklen stûl, skfiíà se zásuvn mi dvefimi s nástavcem, velikost: 1x 0,6x 2,5 m. Myãku BOSCH 12 souprav. âestnû prohla uji, Ïe ãlenové druïstva jsou star í 18 let a nejsou registrovan mi hráãi. Souhlasíme s podmínkami turnaje. Podpis kapitána: 2008 V e zachovalé, cena dohodou, levnû i jednotlivû. Prodám novou kuchyàskou linku, mahagon, délka 2,6 m vãetnû plynového sporáku, digestofie, nerezového dfiezu s baterií. Levnû cena dohodou. Inf. na tel.: B32/5 KOUPù Dva balíky sena, cca 500 kg. Nabídnûte. Informace na tel.: B33/5 Star í cestovní kolo (pánské, dámské) v provozuschopném stavu. Zn. Velamos. Inf. na tel.: B34/5 AUTO-MOTO Jméno a pfiíjmení Trvalé bydli tû Telefon Pracovi tû vyplní jen zamûstnanci revíru R8/5 R10/5 VZPOMÍNÁME Dne jsme vzpomnûli na 12. smutné v roãí úmrtí mého manïela, pana Horsta Kowalczyka, kter byl dlouholet m zamûstnancem OKD. Kdo jste ho znali a mûli rádi, vûnujte mu se mnou tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná manïelka Danu e s rodinou. 29/5 BLAHOP EJEME Blahopfiejeme k Ïivotnímu jubileu 80 let panu Aloisi tûpanikovi, dlouholetému pracovníkovi na Dole Stachanov. Hodnû zdraví, tûstí a spokojenosti do dal ích let pfieje manïelka Alena a syn Milan s rodinou. 30/5 PŘIHLÁŠKA 6. ročník bowlingového turnaje DruÏstvo OKD: ANO nehodící se variantu krtnûte NE Herna: dle kapacity herny si vyhrazujeme právo zmûny R14/5 Pfienechám leasing na Peugeot 407 SW EXECUTIVE 2,0 HDI 100 kw, vínová metalíza, perfektní stav, první majitel, servisní kníïka, garáïováno, vyrobeno v EU 12/05, v provozu od 2/06, koupeno v âeské republice, kombinovaná spotfieba 5,8 l, plná v bava vãetnû automatické dvouzónové klimatizace, xenonû, panoramatické stfiechy atd. Celková cena 769 tis. Kã, zaplacena akontace 134 tis. Kã + 22 spl. po Kã, zb vá doplatit 26 spl. + odstupné 140 tis. Kã. Kategorie N1, odpoã. DPH! Luxusní vûz spûchám, dohoda moïná. Infa na tel.: B35/5 RÒZNÉ Daruji za tichého kamaráda mladé, nezdivoãelé koãky domácí (ãerná, ãernobílá a mourovatá). Ostrava-Pustkovec tel.: B36/5

11 Górnik KARWINA DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW 31 STYCZNIA 2008 ROCZNIK 5 NUMER 5 Zabawa na sto dwa! Polacy doceniali wspania à atmosfer OR OWA (bl) Pi kne panie, fantastyczny nastrój i wspania a zabawa tak mo naby pokrótce scharakteryzowaç tradycyjny bal Kopalni âsa, jaki odby si w sobot 26 stycznia w lokalach Domu Kultury w Or owej. Na parkiet zaprosi o Studio Taƒca Anaj, do taƒca przygrywa a hawierzowska orkiestra Rytmus, a przys owiowymi gwoêdziami programu by wyst p popularnej czeskiej grupy Maxim Turbulens oraz pó nocna niespodzianka pokazy Êlicznej damskiej bielizny na jeszcze Êliczniejszych modelkach. WÊród goêci karwiƒskich górników z dyrektorem Václavem Kabourkiem na czele nie zabrak o burmistrza Or owej Jifiego Michalíka, ale tak e pracowników firm zewn trznych Alpexu, Carbokovu i THK âechpolu. JASTRZ BIE ZDRÓJ (wnp) Do niewielkiego po aru, który nie spowodowa zagro enia dla górników, dosz o w kopalni Borynia w Jastrz biu Zdroju poinformowa w poniedzia ek serwis wnp.pl. Zapali si w giel 838 metrów pod ziemià. W pobli u miejsca, gdzie odkryto OSTRAWA (bk) Spó ka w glowa OKD uruchomi a w styczniu na swych stronach internetowych nowà sekcj poêwi conà polityce energetycznej Unii Europejskiej. Rubryka mapuje wspólne inicjatywy energetyczne paƒstw UE oraz nowoêci i plany UE w tej dziedzinie. Chodzi o dokumenty majàce du y wp yw na rynek energetyczny w Republice Czeskiej i tym samym na gospodarowanie spó ek w glowych wyt umaczy powody powstania sekcji redaktor naczelny stron internetowych OKD Vladislav Sobol. Spó ka OKD po skompletowaniu kadry kierowniczej naczelnego szczebla zarzàdzania przechodzi obecnie kolejny etap modernizacji. W Czechach pracuj osiem lat i na»plesie«jestem po raz czwarty zdradzi dla Górnika nadsztygar górniczy Alpexu Jan Nowakowski. Bale Kopalni»âSA«zawsze cieszy y si du ym powodzeniem i równie tym razem zabawa jest na sto dwa! Cieszymy si i dzi kujemy kierownictwu kopalni za zaproszenie. Górnicze bale sà na terenie ostrawsko-karwiƒskiego zag bia w glowego tradycyjnà cz Êcià karnawa u. Ju 19 stycznia bawili si w hawierzowskiej Renecie górnicy z Kopalni Darków, 25 stycznia, równie w Hawierzowie, pracownicy Kopalni azy, a 26 stycznia spotkali si na balu cz onkowie za ogi Kopalni âsm. Górniczy karnawa zamknà w piàtek 19 lutego i sobot 1 marca pracownicy kopalni Pasków i Frensztat. Razem z górnikami z Kopalni âsa poszli w tany pracownicy firm zewn trzych. Na pierwszym planie: nadsztygar górniczy Alpexu Jan Nowakowski z onà Ma gorzatà. Fot. Bogus aw Krzy anek Po ar w jastrz bskiej kopalni Borynia TEMAT TYGODNIA po ar, nie by o pracowników. Nie ma te bezpoêredniego zagro enia ani dla za ogi, ani dla ruchu kopalni. Rozpocz to akcj gaêniczà powiedzia a rzeczniczka Wy szego Urz du Górniczego Edyta Tomaszewska. Borynia nale y do Jastrz bskiej Spó ki W glowej. OKD dryfuje na Êwiatowe wody Mamy ambicje staç si firmà nie tylko europejskiego, ale równie Êwiatowego formatu. Dlatego polityka energetyczna UE to dla nas sprawa najwy szej wagi powiedzia a dyrektor ds. stosunków zewn trznych i komunikacji Petra Ma ínowa. Dla specjalistów cenne b dà zw aszcza t umaczenia aktualnych informacji z Komisji Europejskiej, których oficjalne przek ady spóêniajà si zwykle o ca e tygodnie lub miesiàce. Jak powiedzia V. Sobol, polska wersja nowej sekcji na razie nie jest w planach. Inspiracj zaczerpni to w Polsce Szybem wyciàgowym âsa 3 wyje d a ca y urobek kopalni (bk) KoniecznoÊç zwi kszenia zdolnoêci wydobywczych szybu wyciàgowego âsa 3 pojawi a si pod koniec lat 90., po po àczeniu kopalƒ Dàbrowa i âsa oraz przemieszczeniu wydobycia na zak ad Jan-Karol Kopalni âsa w Karwinie. Problem by w tym, e bez nowych maszyn wyciàgowych i ca oêciowej rekonstrukcji wie y trudno by o sobie wyobraziç klarowne rozwiàzanie. Inspiracjà do sukcesywnych zmian i modernizacji sta a si jednak wizyta w Kopalni Lubelski W giel Bogdanka, gdzie na szybie 1.3 eksploatowano dwuskipowe urzàdzenie wyciàgowe z wydajno- Êcià 30 cykli na godzin. Zacz to od analiz Urzàdzenia wyciàgowe przedzia ów szybu»âsa 3/1«oraz W ostatnim dniu czerwca 2004 roku mo na by o zatrzymaç szyb wyciàgowy Dàbrowa I i przekierowaç wydobycie do szybu âsa 3. OSTRAWA (bk) Mi y goêç zawita w piàtek 25 stycznia do redakcji Horníka. Z wizytà w Ostrawie bawi redaktor katowickiej Trybuny Górniczej Kajetan Berezowski. Zawsze mi o wpaêç do kolegów. G ównym celem mojej wizyty by o jednak spotkanie z pracownikami nowo utworzonego dzia u kontaktów zewn trznych i komunikacji OKD zdradzi dla Górnika. Wra enia? Tylko te najlepsze. Sà mili i sympatyczni ludzie, adne i gustownie urzàdzone pokoje, Jednym z elementów sukcesywnej modernizacji przedzia u âsa 3/2 szybu wyciàgowego w zak adzie Jan-Karol w Kopalni âsa w Karwinie, zrealizowanym w ubieg ym roku, by a kompleksowa rekonstrukcja systemu hamujàcego.»âsa 3/2«by y zainstalowane w latach 1968 i adownoêç u ytecznà naczyƒ wyciàgowych zaprojektowano na 16 i 16,8 tony urobku przy pr dkoêci transportowej 16 metrów na sekund. Rzeczywiste wydobycie na jeden skip si ga o jednak 14,5 tony i przy Êredniej liczbie 23 cykli na godzin dobowa wydajnoêç szybu za 18 godzin ruchu wynosi a 12 tysi cy ton urobku opisuje warunki na linii startowej kierownik oddzia u maszynowego Kopalni âsa Dalibor Koneãn. Wed ug nowych potrzeb nale a o podnieêç dobowà wydajnoêç co najmniej do 14,5 tysiàca ton, przy zachowaniu szeêciogodzinnego limitu na kontrol i konserwacj urzàdzeƒ szybowych. Chodzi o zatem o zwi kszenie osiàganego wydobycia o ponad 20 procent, a to ju nie przelewki. Na podstawie polskich doêwiadczeƒ z Bogdanki przystàpiono w latach 2001 i 2002 do szczegó owej analizy wszystkich urzàdzeƒ wyciàgowych w szybie âsa 3. Wyniki analiz wykonanych przez techników zarówno z kopalni, jak i firm zewn trznych, wykaza y koniecznoêç odnowy cz Êci urzàdzeƒ szybowych, ale skonkretyzowa y tak e mo liwoêci zwi kszenia zdolnoêci wydobywczych dzi ki stopniowej modernizacji na przestrzeni kilku lat. Po àdany efekt powinno daç na przyk ad skrócenie czasu cyklu wydobywczego z 144 do 120 sekund, doprowadzenie do zgodno- Êci obj toêci u ytecznej zbiorników odmiarowych i naczyƒ wyciàgowych, optymalizacja nape niania zbiornika odmiarowego zgodnie z w asnoêciami nosiwa czy zamiana przetwornic Ward-Leonarda na przetwornice tyrystorowe. W aêciwa droga Decydujàcà cz Êç robót zwiàzanych ze stopniowà modernizacjà szybu wyciàgowego âsa 3 wykonano w latach 2003 i 2004 oraz w latach 2006 i Notowane wyniki potwierdzajà s usznoêç obranej drogi. Ju w ostatnim dniu czerwca 2004 roku mo na by o zatrzymaç szyb wyciàgowy Dàbrowa I i przekierowaç wydobycie do szybu âsa 3 w zak adzie Jan- Karol. W 2005 roku wytransportowano t dy na powierzchni prawie 4,5 mln ton surowego urobku, a na przyk ad 10 lutego 2006 odnotowano dobowe wydobycie ton, czyli o ponad 4 tysiàce ton wy sze od pierwotnie zak adanego. Przedstawia o to àcznie 1063 skipów przy Êrednim adunku pawie 17,6 tony precyzuje Dalibor Koneãn. Do dnia dzisiejszego sukcesywna modernizacja prze- o y a si na zwi kszenie wydajno- Êci z 23 do 30 skipów na godzin na jedno urzàdzenie wyciàgowe, zwi kszenie zdolnoêci wydobywczej z 334 do 500 ton na godzin, czyli o 49,7 proc., oraz do zwi kszenia pojemnoêci naczyƒ wyciàgowych z pierwotnych 14,5 tony do 18,6 tony na jeden skip w roku 2005, to znaczy o 28,3 proc. Dodatkowo dosz o do zmniejszenia energoch onnoêci z 4463,8 kwh na 100 ton surowego urobku w 2000 roku do 3517,6 kwh na 1000 ton w roku Przedstawia to oszcz dnoêci na poziomie 21,2 proc. i oznacza spore korzyêci ekonomiczne. Celem niezawodnoêç Jak informuje Dalibor Koneãn, proces sukcesywnej modernizacji szybu wyciàgowego âsa 3 kontynuowany b dzie tak e w roku bie àcym. Jego naczelnym celem b dzie jednak przede wszystkim dalsze podnoszenie niezawodnoêci urzàdzeƒ wyciàgowych. Tekst i zdj cie: Bogus aw Krzy anek Wspó praca, która poszerza horyzonty W Ostrawie goêci redaktor Trybuny Górniczej Kajetan Berezowski wsz dzie czuje si profesjonalizm. Obecnie jest w dziale kontaktów zewn trznych OKD siedmiu pracowników. MyÊl, e jak na tak du à i znaczàcà firm, to w sam raz. OsobiÊcie rozmawia em z doradcà dyrektora dzia u Vladislavem Sobolem, który ma d ugoletnià praktyk w czeskiej agencji prasowej âtk. To wa ne, aby w dziale komunikacji pracowali równie ludzie z praktykà dziennikarskà. Poprzez osobiste kontakty mo na wiele zyskaç. Ju w grudniu ub.r. mia em przyjemnoêç poznaç dyrektor Petr Ma ínowà. Wiem, e ma rozliczne kontakty równie w Brukseli. Ten fakt bardzo mi imponuje, bowiem Âlàsk i Morawy majà olbrzymie zadanie promowania si jako dynamicznie rozwijajàce si regiony w glowe. Trzeba wsz dzie pokazywaç ten potencja. Co si zaê tyczy naszego spotkania w OKD, to jego tematem by a wspó praca pomi dzy OKD i Wydawnictwem Górniczym powiedzia Kajetan Berezowski. Wyniki? Mówiàc krótko, wspó praca rozwija si ku obopólnemu zadowoleniu i spó ka OKD jest zainteresowana jej dalszym kontynuowaniem. Oznacza to m.in., e na amach»trybuny«nadal pojawiaç si b dzie rubryka»za miedzà«, szeroko informujàca o dzia alnoêci i osiàgni ciach spó ki w glowej OKD. Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogus aw Krzy anek Tel.: , Komórka: Podczas pobytu w Ostrawie Kajetan Berezowski spotka si tak e z Petrà Jandourkowà, przedstawicielkà Unii Przemys u Wydobywczego w RC. Fot. Bogus aw Krzy anek

12 12 Sport 31. ledna 2008 Pozor, útok na titul zaãíná! Karvinsk brankáfi Marjanoviã se stal nejlep ím házenkáfiem extraligy KARVINÁ (tam) Házenkáfii Baníku OKD jsou pfiipraveni na boj o mistrovsk titul. Turnajem v PovaÏské Bystrici ukonãili kondiãní a herní pfiípravu a uï tuto nedûli opût vstoupí do extraligy. Baník turnaj v PovaÏské Bystrici vyhrál, kdyï porazil domácí házenkáfie, Linz a polské Kielce. To je pfied zaãátkem jarní ãásti sezony slibn signál. Na ím cílem TURECKO (fcb) Je tû nikdy v historii ãeského fotbalu se nestalo, aby fotbalov klub nabídl sv m fanou kûm moïnost zakoupit si pobyt na soustfiedûní spoleãnû s t mem. Ledy prolomil Baník Ostrava a skuteãnû se na lo devût pfiíznivcû klubu z BazalÛ, ktefií neváhali vytáhnout z kapes ãástku, blíïící se dvaceti tisícûm korun, a vyrazili i s hráãi do turecké Antalye. Deset dnû tak mohou z bezprostfiední blízkosti sledovat, jak t m funguje na soustfiedûní. Já to jenom vítám. Urãitû v fiadû lidí pfievládá názor, Ïe fotbalisté jezdí do tepla za pohodou, ale to zdaleka tak není. Soustfiedûní má svá pravidla, hráãi dostávají do tûla, voln ch chvil je fakt málo. Tak to alespoà mohou na vlastní oãi vidût, jak nároãné chvíle tady hráãi zaïívají, fiekl generální manaïer Baníku Verner Liãka. Fanou ci se stali pravoplatn mi ãleny v pravy. Mohou b t na v ech trénincích, sledují t m opravdu bedlivû. Chodí spoleãnû s námi do jídelny, pouze ubytováni jsou ve druhém kfiídle hotelu, aby hráãi byli na pokojích v klidu, konstatoval v konn fieditel klubu Tomá Trucha a je desát titul v historii klubu, tomu podfiizujeme v echno. S prûbûhem zimní pfiípravy jsme spokojeni, ale aï samotné extraligové zápasy ukáïí, jak na tom opravdu jsme, ví trenér Jifií Kekrt. Jako první provûfií karvinskou formu t m Plznû. Zápas zaãíná tuto nedûli v v karvinské hale. V boji o titul se mûïe Karviná spolehnout také na nejlep ího házenkáfie extraligy za rok V Karviné neberou nic jiného neï desát titul v historii házenkáfiského klubu. Stal se jím v anketû odborníkû brankáfi Nemanja Marjanoviã. PovaÏujeme to za velk úspûch pro ná klub, hodnotil v sledky nové ankety manaïer Baníku Miroslav Pelech. Velmi slu né umístûní získal i dal í zahraniãní hráã z na eho klubu Veljko Indjiã, kter skonãil na druhém místû. A karvin tí hráãi se neztratili ani v anketû o nejlep ího ãeského házenkáfie za uplynul rok. Do nejlep í desítky pronikli celkem ãtyfii odchovanci karvinské házené. Nejlep ím z nich byl brankáfi Martin Galia, jenï skonãil jen tûsnû za vítûzn m Filipem Jíchou na druhém místû. âtvrté místo patfií Davidu Jufiíãkovi, na konci desítky se poskládali Pavel Horák a Jan Sobol. V ichni ãtyfii v ak uï v karvinském klubu nepûsobí, Ïiví je házená v zahraniãí. Ankety tedy dopadly pro Baník OKD Karviná v bornû, jak se jim bude dafiit na palubovce, napoví uï nedûlní duel proti Plzni. Karvinsk Indjiã patfií k nejlep- ím hráãûm extraligy. FOTO: Ivo Dudek Fanou ci jsou s Baníkem v Turecku Ostravané pozvali po vzoru západních klubû své pfiíznivce na soustfiedûní dodal, Ïe stejnû jako hráãi mohou i pfiíznivci Baníku vyuïívat zdarma vnitfiní bazén, velkou posilovnu, tenisové kruty. Zatím je souïití hráãû i fanou - kû v parádním hotelovém komplexu Kremlin Palace naprosto bezproblémové. Je pravda, Ïe na i fandové obãas posedí veãer v baru, coï samozfiejmû u hráãû není povoleno, ale jinak se chovají naprosto vzornû. Pokud bych mohl teì mluvit za sebe, pak nebudeme mít problém v budoucnu znovu podobn zájezd pfiipravit, poznamenal v polovinû pobytu v turecké Antalyi Tomá Trucha. UÏívali si to i samotní fanou ci. Jsme hroznû rádi, Ïe nûco takového Baník umoïnil. UÏ jsme kdysi pfiem leli, Ïe bychom na vlastní pûst vyrazili s t mem na Kypr, ale nakonec z toho se lo. KdyÏ se podobná moïnost letos naskytla, ani chvíli jsme neváhali a rozhodli se letût s t mem. Je to úïasné, mûïeme klubu jen podûkovat, usmál se jeden z fandû Jaroslav Kula. Fanou ci na setkání s realizaãním t mem Baníku. FOTO: FC Baník Ostrava Marc Girardelli pfiibral jen pût kilo. Nefie í, kdo byl nejlep í OSTRAVA (tam) Jeden z nejlep- ích lyïafiû v ech dob Marc Girardelli (45) vyrazil na v let do Ostravy. A jeho první kroky mífiily do Hornického muzea na Landeku, kde se na la i chvilka na krátk rozhovor. LyÏování bylo dlouhou dobu cel vá Ïivot. Dostal jste se je tû na lyïe i v posledních letech? Provozujeme u Düsseldorfu lyïafiské stfiedisko, které minulou zimu nav tívilo témûfi milion zákazníkû, coï je velmi vysoké ãíslo. Já jsem profesionální lyïování opustil uï pfied dvanácti lety, ale rekreaãní lyïování mû stále baví a docela ãasto si zajezdím. I kdyï s provozováním tak velkého lyïafiského centra mám spoustu práce. Znáte nûjaké ãeské lyïafie? Jen Bohumíra Zemana, kter závodil proti mnû. Kolotoã Svûtového poháru jsem uï dávno opustil, HOKEJ Extraliga: Tfiinec Liberec 4:1, âeské Budûjovice Vítkovice 6:0, po 46. kole: 1. âeské Budûjovice 95, 2. Slavie 89, 3. Liberec 83, 9. Vítkovice 68, 10. Tfiinec 66. I. liga: Sareza Ostrava Havífiov 2:4, FOTO: Pavel Majer proto mi jména tûch mlad ích nic nefiíkají. Znám jen bulharské lyïafie, tûm dûlám konzultanta. Ale âe i byli vïdy ikovní lyïafii, vûfiím, Ïe zase nûkdo dobr vyroste. Získal jste pûtkrát Kfii Èálov glóbus za vítûzství ve Svûtovém poháru, coï se nikomu jinému dosud nepodafiilo. PovaÏujete se za nejlep ího lyïafie v historii? Já jsem lyïoval uï tak dávno, Ïe si to ani nepamatuji (smích). A rozhodnû to nefie ím, jestli jsem byl lep í já, Stenmark nebo Tomba. To je v echno historie a lyïování jde obrovsk m tempem kupfiedu. UdrÏujete se v kondici? Zdá se, Ïe jste trochu pfiibral No dovolte, mám 95 kilo, jen o pût více neï v dobû, kdy jsem lyïoval (smích). Ale je fakt, Ïe mám rád pivo a gulá, a je to na mnû trochu vidût A ãeské pivo, to má u nás vynikající zvuk. Pantefii laãní po tfietí pfiíãce HAVÍ OV, OSTRAVA (tam) Tvrd souboj o tfietí místo vedou v první lize hokejisté Sarezy Ostrava a Havífiova. V posledním vzájemném souboji byli úspû nûj í havífiov tí Pantefii, ktefií laãní po tfietí pfiíãce a v hodnûj ím postupu do play off. Havífiovsk trenér Jifií ReÏnar burcuje. Tfietí pfiíãka ho zajímá a jeho t mu k ní nechybí mnoho. Pfií tû hrajeme v umperku a pak doma s Olomoucí, to budou dûleïité zápasy. I kdyï rozhodovat se bude asi aï do posledního zápasu základní ãásti, ví ReÏnar. Vãera Z V SLEDKÒ CO NÁS âeká PÁTEK Hokej extraliga: Vítkovice Karlovy Vary (17). NEDùLE Házená extraliga: Baník OKD po uzávûrce tohoto vydání hostili Havífiov tí brnûnskou Kometu, lídra v chodní skupiny. O tfietí místo se popereme. V Ostravû jsme ukázali, Ïe nejsme o nic hor í neï Sareza. I kdyï jsme dobr hokej nehráli zdaleka celé utkání, dodal havífiovsk kouã. Sareza se musí v závûreãn ch zápasech základní ãásti obejít bez zku en ch ebesty a Boháãe. Ti by chybûli kaïdému prvoligovému t mu. Ale vûfiím, Ïe se kluci dají i bez nich dohromady a o tfietí místo se je tû poperou, vûfií ostravsk trenér Jan Vavreãka. sk. V chod po 39. kole: 1. Kometa Brno 76, 2. Olomouc 71, 3. Sareza 59, 4. Havífiov 58. STOLNÍ TENIS Extraliga muïû: Baník Havífiov v. Brno 6:1, Zlín Baník Havífiov B 7:0, Hustopeãe Baník Havífiov B 4:6. Karviná PlzeÀ (10.30). Hokej extraliga: Tfiinec Vítkovice (17). ST EDA Hokej I. liga: Havífiov Olomouc (17). Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., Pfiedseda v konné redakãní rady: Vladislav Sobol, éfredaktor: Mgr. Josef Lys Adresa redakce: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava do redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , pfiíjem inzerce: ostatní spojení pfies ústfiednu: Vychází ve ãtvrtek Registrace MK âr E Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem Severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., Praha 10, âernokostelecká 613 NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Horník. New World Resources mífií na burzu. Kdo pojede na Djerbu a k Jadranu? DNES V HORNÍKU

Horník. New World Resources mífií na burzu. Kdo pojede na Djerbu a k Jadranu? DNES V HORNÍKU Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 17. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 16 Kdo pojede na Djerbu a k Jadranu? strana 7 strana 7 OKD nejobdivovanûj í tûïafiskou firmou roku PRAHA/OSTRAVA

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Horník. PrÛmûrn plat v OKD v roce 2008 rostl mezi firmami v kraji nejvíce

Horník. PrÛmûrn plat v OKD v roce 2008 rostl mezi firmami v kraji nejvíce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 48 Barborce zaãíná sezona Barborce zaãíná sezona strana 4 DNES V HORNÍKU Na e podniky jsou zdravé AMSTERDAM

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Horník. Pfiiveì si svého parèáka! Putovní hornick kahan pro DÛl âsm. Colours of Ostrava za 590 korun

Horník. Pfiiveì si svého parèáka! Putovní hornick kahan pro DÛl âsm. Colours of Ostrava za 590 korun Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Colours of Ostrava za 590 korun 3. ãervence 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 27 Pfiiveì si svého parèáka! âtvrtletní odmûny letos uï podruhé OSTRAVA (vs)

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Horník. Ostraváci chtûjí zpátky pod zem. Pokofiili est let star rekord. Cíl: Stát se svûtovou firmou! DNES V HORNÍKU

Horník. Ostraváci chtûjí zpátky pod zem. Pokofiili est let star rekord. Cíl: Stát se svûtovou firmou! DNES V HORNÍKU Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 24. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 4 Cíl: Stát se svûtovou firmou! OKD, a.s. WWW.OKD.CZ strana 4 DNES V HORNÍKU Milí ãtenáfii Horníka Firma odmûní

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

Horník MILÍ âtená I HORNÍKA,

Horník MILÍ âtená I HORNÍKA, Horník NOVINY ZDARMA 10. ledna 2008 Roãník 38 MILÍ âtená I HORNÍKA, poãínaje tímto ãíslem Horníka se s Vámi bude v kaïdém vydání jeden z m ch kolegû z vedení dûlit o ãerstvé informace, názory, my lenky

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

První limit v doubravském ohradníku

První limit v doubravském ohradníku Jak a za co budeme platit u lékafie str. 9 3. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 1 Pfiedvánoãní dar Barborce Ke 230 tisícûm korun, které horníci vûnovali dûtem z Obãanského sdruïení svatá

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

V karvinské Stfiední kole techniky a sluïeb se pfii odborné praxi vyuãuje i práce na obrábûcích strojích.

V karvinské Stfiední kole techniky a sluïeb se pfii odborné praxi vyuãuje i práce na obrábûcích strojích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 30. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 44 Hornická desítka, na start! Hornická desítka, na start! strana 6 DNES V HORNÍKU Doma jsou na Stafiíãi STA

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Desítky milionû od OKD podpofií rozvoj na eho regionu

Desítky milionû od OKD podpofií rozvoj na eho regionu Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 10 Po stopách havífiského humoru strana 9 DNES V HORNÍKU NWR chce do Polska OSTRAVA Spoleãnost New World Resources

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Horník. Narubali dva miliony tun! Na hornickém veãeru se bavili i lidé z obce

Horník. Narubali dva miliony tun! Na hornickém veãeru se bavili i lidé z obce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 22. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 21 Narubali dva miliony tun! Ministr pod zemí lezl po kolenou ORLOVÁ (uzi) Rád bych vidûl na achtû ministra práce,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více