STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1

2 STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ ÚSP Hrabyně - Domov pro osoby se zdravotním postižením je příspěvková organizace, zřizována ministerstvem práce a sociálních věcí. Poskytuje celoroční pobytové služby těžce tělesně postiženým osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Posláním ústavu je poskytovat péči tělesně postiženým občanům starším 18 let, jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou péči a pomoc jiné osoby; tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí, jinými dostupnými službami. CÍLOVÁ SKUPINA UŢIVATELŮ tělesně postižení občané starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky nebo států Evropské unie DLOUHODOBÉ CÍLE - ZAJISTIT KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V ÚSP HRABYNĚ PROSTŘEDNICTVÍM: poskytování služeb na základě potřeb uživatelů, zlepšení týmové spolupráce všech zaměstnanců ústavu, prosazení změny v myšlení a chování směrem k vytváření rovnocenného, partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb, zdokonalení systému řízení organizace, rozdělení kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé zaměstnance s jasným popisem pracovních povinností a aktivit k zajištění zpětné vazby, zajištění podmínek pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů. CÍLE Zabezpečovat klientům komplexní zajištění základních potřeb, s důrazem na respektování soukromí a individualitu klienta. Prostřednictvím léčebně preventivní péče včetně rehabilitace, poradenství, psychosociálních a dalších služeb vytvářet podmínky pro plnohodnotný život, srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí. 2

3 Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podpora v navazování přátelských mezilidských vztahů, podpora v prožívání samostatného života. V maximální míře možná podpora soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, respektující práva uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, právo vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout. Podpora změny myšlení uživatelů ve smyslu možné sebeobsluhy a směrem k vlastnímu rozhodování o své osobě a plná odpovědnost za důsledky svého jednání. Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků. Možnost rozvíjet osobnost klientů při pracovních činnostech, zájmových a terapeutických aktivitách (ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie). Permanentní tendencí v práci zaměstnanců ústavu je hledání nových cest k udržování, v individuálních případech i ke zvyšování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních i praktických schopností a dovedností uživatelů, a tím ke zlepšování kvality jejich života. Organizace zájmové činnosti, sportovního, kulturního a společenského vyžití, rekreace prostřednictvím interních i externích nabídek. Zprostředkování a pomoc při zprostředkování práce a pracovního uplatnění, zprostředkování a pomoc při zvyšování kvalifikace na středních, vyšších odborných a vysokých školách, v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech. PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy, po nástupu do ÚSP je s uživatelem sepsána smlouva o poskytování služeb a individuální plán sociální služby, základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jeho práv, základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců a jejich týmová spolupráce, snahou všech zaměstnanců je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů, základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, zachování, co největší míry samostatnosti uživatelů, ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj k uživatelům služby, zachování lidské důstojnosti. 3

4 STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Respektování základních lidských práv uživatelů služeb, zejména ochrana osobní svobody, soukromí, osobních údajů, ochrana před jakýmikoli formami zneužívání a šikany. Etická norma má smysl, příjme-li ji zaměstnanec za svoji osobní povinnost a příjme-li odpovědnost za její porušení. Mravní norma předpokládá její vnitřní přijetí a vnější dodržování. ETIKA JEDNÁNÍ JE URČENA filozofickými, ideovými, náboženskými názory a postoji teorií ošetřovatelství a ošetřovatelskou technikou právním systémem, zákonnými normami, jimiž se ošetřovatelská péče řídí vědecko-technickou úrovní a materiálním a personálním vybavením pracoviště postavením pracovnice sociální péče, jejími vymezenými povinnostmi a odpovědností osobními vlastnostmi a úrovní mezilidských vztahů na pracovišti PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PRÁV UŢIVATELŮ shromažďování a archivace osobních údajů pouze s písemným souhlasem uživatele svobodné vyjadřování vlastního názoru, respektování náboženského vyznání a vytvoření podmínek pro jeho praktikování (shromažďovací místnosti různých církví v areálu Rehabilitačního centra) dle možnosti: výběr stravy, spolubydlícího, vybavení pokoje soukromí při poskytování osobních služeb (hygiena, ošetření apod.) vzájemné respektování uživatel versus poskytovatel pravidelné vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících sociální služby kontrola stížností a připomínek: schránka patrové schůzky dotazník týkající se kvality poskytovaných služeb 4

5 PRÁVNÍ PŘEDPISY K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PRÁV UŢIVATELŮ 1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění 2. Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění 3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 4. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 5. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění 6. Organizační směrnice č. 59/2007/Ř pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 7. Metodický pokyn ředitele č. 3/ Kodex etiky zaměstnance Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni. 8. Domácí řád Charta práv tělesně postižených osob Etický kodex zaměstnanců ÚSP Hrabyně Etický kodex pracovníků v ošetřovatelství Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex pracovníků ve zdravotnictví 5

6 STANDARD Č. 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŢBU MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb, vedoucí zaměstnanci ÚSP Hrabyně Zájemce o sociální službu v ÚSP Hrabyně se na základě všech dostupných informací rozhodne, zda a jakou službu přijme. Zájemce má právo si zvolit službu podle svých potřeb a přání, individuálně zaměřenou na realizaci osobních cílů. Důležitá je osobní spokojenost v životě uživatele. PODÁNÍ ŢÁDOSTI DO ÚSP HRABYNĚ zájemce o sociální službu zašle na adresu poskytovatele nebo osobně doručí žádost o přijetí do ÚSP (není stanoven předepsaný formulář, doporučujeme Žádost o umístění do ÚSP pro dospělé občany SEVT a ), žádost musí obsahovat: vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, vyšetření na bacilonosičství a TBC, psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření, potvrzení o výši příjmu (důchod, renta, mzda ), rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. následně obvykle proběhne sociální šetření v místě bydliště zájemce, sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce o sociální službu v ÚSP Hrabyně. Sociální šetření provádí vedoucí oddělení sociálních služeb nebo zaměstnanec oddělení sociálních služeb společně s vedoucí úseku sociálně zdravotní péče, případně s odborným lékařem psychiatrem. zájemce může osobně navštívit ÚSP, sjednat si schůzku zaměstnancem oddělení sociálních služeb; zájemci jsou osobně i písemně poskytnuty základní informace o službách poskytovaných v ÚSP, k žádosti se vyjadřuje jako poradní orgán ředitele ústavu - Komise pro přijímání a přemísťování obyvatel, složená z: praktického lékaře pro dospělé, ústavního psychiatra, ústavního psychologa, vedoucí zdravotního oddělení, vedoucí odd. rehabilitace, vedoucí odd. sociálních služeb, vedoucí úseku sociálně zdravotní péče. 6

7 Na základě vyjádření Komise pro přijímání a přemisťování obyvatel a zjištění, že neexistují žádné překážky pro přijetí žadatele do ÚSP Hrabyně, je žadatel rozhodnutím ředitele zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž je písemně informován, popřípadě písemně informován o okamžitém přijetí do ústavu, není-li kapacita ústavu plně využita. Komise pro přijímání a přemisťování obyvatel se opět sejde v době, kdy je poskytovatel schopen zabezpečit žadateli službu. Zaměstnanec oddělení sociálních služeb následně žadatele telefonicky a poté i písemně informuje o možném přijetí a možném datu nástupu. Žadatel se vyjádří, zda opravdu stále trvá jeho zájem o pobyt v ústavu a kdy může nastoupit. Cílem komunikace zaměstnance se zájemcem je, aby porozuměl všem důležitým informacím. Při rozhovoru se zájemcem se hledají takové způsoby dorozumívání, které mu umožní se podle své vlastní vůle a na základě svých potřeb a přání odpovědně rozhodnout. Na základě rozhovoru, který se zájemcem koná sociální pracovník při sociálním šetření v místě bydliště nebo při osobní návštěvě zájemce o službu v zařízení poskytovatele, činí zájemce o sociální službu v ÚSP Hrabyně své závěry na základě INFORMOVANÉHO ROZHODNUTÍ. Zájemci je vysvětlen princip poskytování všech služeb ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, včetně rehabilitace. Zároveň je zájemce seznámen s Vnitřními pravidly ke Smlouvě o poskytování sociální služby (dále vnitřní pravidla) a dalšími vnitřními právními předpisy ústavu. ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŢBU Ústav může odmítnout poskytnout službu a uzavřít smlouvu o sociální službě se zájemcem, v těchto případech: Ústav neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá. Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá. Zdravotní stav zájemce vylučuje jeho přijetí do ústavu: Zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče v zdravotnickém zařízení. Zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách. PRÁVNÍ PŘEDPISY K PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ ŢÁDOSTI O UMÍSTĚNÍ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění Směrnice č. 66/2007/OSS Vnitřní pravidla o poskytnutí sociální služby 7

8 STANDARD Č. 4 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služby (dále jen smlouva). Před přijetím do ústavu je mezi uživatelem a statutárním zástupcem ředitelem ústavu uzavřena Smlouva o poskytování služby. Uživatel je seznámen s podmínkami pro poskytování služby, jejím průběhem a důvody ukončení poskytování služby. Ústav může vypovědět smlouvu pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a ve vnitřních pravidlech, která jsou přílohou smlouvy. Uživatelům jsou dostupné informace o náhradních službách. Smlouvy o poskytování služby jsou evidovány na odd. soc. služeb ve spisech uživatelů. Zaměstnanci odd. soc. služeb jsou připraveni na řešení komunikačních problémů potencionálních uživatelů služby. Zaměstnanci odd. soc. služeb sociální pracovníci znají postupy, jak uzavřít smlouvu s uživatelem omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům. NÁLEŢITOSTI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY konkrétní forma, průběh, rozsah poskytovaných služeb podmínky, za nichž bude služba uživateli poskytována postupy při nedodržování dohodnutých podmínek poskytování služby způsoby a podmínky ukončení služby způsob, jakým lze smlouvu měnit datum uzavření smlouvy a podpis poskytovatele a uživatele služby smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění Směrnice č. 66/2007/OSS Vnitřní pravidla o poskytnutí sociální služby Domácí řád 8

9 STANDARD Č. 5 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŢBY MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb, úsek sociálně zdravotní péče, zdravotní oddělení, oddělení rehabilitace Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele vzhledem k jeho schopnostem. Průběh služby je plánován společně s uživatelem dle možností poskytovatele služeb. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO PLÁNOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH SLUŢEB Záznam ze sociálního šetření Plán adaptace Individuální plán SOUČÁSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU JE: 1. plán ošetřovatelské péče po domluvě s uživatelem za plnění odpovídá vedoucí příslušného oddělení sociální péče 2. plán zdravotní péče dle domluvy s uživatelem, na základě doporučení příslušného lékaře za plnění odpovídá vedoucí zdravotního oddělení 3. harmonogram rehabilitace dle individuální domluvy uživatele s poskytovatelem, na základě doporučení rehabilitačního lékaře za plnění odpovídá vedoucí oddělení rehabilitace 4. psychosociální rehabilitace a poradenství dle domluvy s uživatelem za plnění odpovídá vedoucí oddělení sociálních služeb PLÁN ADAPTACE Na počátku poskytování služby je sestaven osobní profil uživatele. Z něj je vytvořen za aktivní spoluúčasti uživatele Individuální plán spolu s plánem adaptace. Plán adaptace vytváří příslušní zaměstnanci ve spolupráci s uživatelem v oblastech zdravotní péče, včetně rehabilitace, sociálně zdravotní péče, psychosociální pomoci. Plán adaptace je zhodnocen v období šestého až osmého týdne pobytu v ÚSP Hrabyně. OSOBNÍ PROFIL UŢIVATELE Osobní profil uživatele sociální služby sestavují sociální pracovník zaměstnanec oddělení sociálních služeb. Osobní profil je soupisem aktivit člověka, pro kterého se plán sestavuje. Smyslem je hlouběji porozumět preferencím uživatele, jeho volbám, tomu, co má rád. Profily se vytváří v oblastech domov, vzdělávání a zaměstnání, rodina a partnerství, volný čas, odpočinek. 9

10 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES Cílem je individualizována péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu ve skupinové péči. Na všech pracovištích ústav zajišťuje organizační podmínky pro uplatňování ošetřovatelského procesu u všech uživatelů. Na jeho realizaci se podílejí pracovnice sociální péče (dále jen PSP). PSP má teoretické znalosti ošetřovatelského procesu a praktické dovednosti potřebné pro jeho realizaci a za jeho realizaci zodpovídá. Zúčastňuje se seminářů a školení na uvedené téma. Fáze ošetřovatelského procesu První fáze - představit se, oslovit uživatele celým jménem, případně titulem - získat základní informace o uživateli - komunikace s uživatelem, s cílem získat co nejvíce potřebných informací např. o jeho zvyklostech apod. - informace získat i z jiných zdrojů, rodina, členové týmu apod. (zvlášť důležité, pokud má uživatel poruchu řeči) - získané informace zaznamenat do systému AVE Druhá fáze - stanovit ošetřovatelskou diagnózu, která definuje hlavní problémy v pořadí jejich naléhavosti - pojmenovat uživatelův aktuální problém a pracovat na odstranění příčiny Třetí fáze - stanovit si cíl, který bude reálný - cíl krátkodobý zcela konkrétní (týká se příštích hodin, max. dnů) - cíl dlouhodobý vztahuje se k delšímu období - pokud je uživatel hospitalizován, a je-li po hospitalizaci jeho zdravotní stav pozměněn aktualizovat potřeby uživatele v ošetřovatelském procesu Čtvrtá fáze - každého půl roku porovnat výsledky s plánovaným cílem - získat další informace o uživateli, pokud cíle nebylo dosaženo úplně PATRONÁT Patronáty jsou založeny na osobním, důvěrném vztahu mezi uživatelem sociální služby a pracovnicí sociální péče, která je zaměstnána na patře, kde uživatel trvale žije. Tato pracovnice sociální péče je prostředníkem mezi uživatelem a vedoucí úseku sociálně-zdravotní péče. 10

11 PROCES ZDRAVOTNÍ PÉČE Uživatel je povinen absolvovat vstupní prohlídku u ústavního praktického lékaře pro dospělé. Po vstupní prohlídce praktický lékař pro dospělé obvykle indikuje další vyšetření odborných lékařů např. neurologa, rehabilitačního lékaře, psychiatra atd.. Po dobu pobytu v ústavu poskytují uživateli zdravotní péči zaměstnanci zdravotního oddělení dle indikace příslušného lékaře. I po přijetí do ústavu má uživatel právo svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení, jak praktického lékaře pro dospělé, tak odborných lékařů. Poskytovatel doporučuje využívat služeb ústavního praktického lékaře pro dospělé, respektive odborných lékařů - předepsání léků, inkontinentních pomůcek, atd. je bez časových, finančních, transportních, aj. komplikací. PROCES REHABILITACE Oddělení rehabilitace zabezpečuje provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie (pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky) a ergoterapie (pracovní terapie). Rehabilitace uživatelů probíhá na základě indikace neurologa a rehabilitačního lékaře. Péče ústavního neurologa a rehabilitačního lékaře zahrnuje: - navrhování rehabilitační léčby obyvatelům a pracovníkům ústavu - navrhování ergoterapeutického programu pro obyvatele ústavu - provádění odborných seminářů z oboru neurologie a rehabilitace - pravidelnou kontrolu zdravotního stavu obyvatel a výsledků rehabilitační léčby Vodoléčba patří ke komplexní rehabilitační péči. Využívá fyzikálních vlastností vody k pohybové léčbě v bazénu a k masážím (podvodní masáž, vířivá lázeň). Uživatelé využívají klasické masáže a pedikérské úkony, které zajišťuje zaměstnankyně oddělení podle potřeby i u trvale ležících uživatelů na lůžku. Uživatelé mají na základě indikace lékaře též k dispozici elektroléčbu, laser, magnetoterapii a přístroj BEMER Ergoterapie V rámci zájmových činností má uživatel možnost na základě svého svobodného rozhodnutí využívat ergoterapii. Jedná se o trénink nejzákladnějších pracovních dovedností a schopností - práce s textilem a přízí, práce se dřevem, práce s přírodninami (hrách, fazole, rýže), pletení košíků, keramická dílna, malba na sklo a další výtvarné techniky, vaření. 11

12 V sezónním období, tzn. květen září, zajišťují zaměstnanci oddělení rehabilitace následující aktivity: - tréninky obyvatel - sportovců, - vycházky s imobilními uživateli, - v průběhu celého roku i kulturní a sportovní aktivity (např. Sportovní hry tělesně postižených, ale i hippoterapii, ve spolupráci s oddělením sociálních služeb canisterapii, apod.). PROCES PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE Poskytovatel pořádá řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. V rámci individuálního sociálního poradenství poskytují klientům zaměstnanci oddělení sociálních služeb informace a odbornou pomoc při řešení problémových situací, styku s úřady atd. ÚSP Hrabyně nabízí uživatelům prostor pro jejich aktivity a vzájemné setkávání v příjemném prostředí. Reaguje tak na potřebu uživatelů komunikovat s lidmi, předávat a sdílet zkušenosti, poznat lépe sebe sama a realizovat se. Pro individuální konzultace a sociálně právní poradnu je k dispozici tým sociálních pracovníků, psycholog, psychiatr. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Angličtina pro začátečníky a pokročilé Knihovna Literární kroužek Společenské hry Sportování Sportovní klub Hrabyně, včetně šachového oddílu Výlety Kulturní akce organizované např. v rámci Květinového parku osobností Kino, divadlo, návštěvy sportovních utkání ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB - CASE MANAGEMENT - PŘÍPADOVÉ VEDENÍ Je dlouhodobá individuální, intenzivní a komplexní podpora a provázení klienta založené na důvěrném vztahu s konkrétním sociálním pracovníkem. Je určena všem uživatelům a jejich rodinným příslušníkům. Uživatelům je poskytována pomoc při vyhledávání a zprostředkování potřebné služby v ÚSP Hrabyně nebo v navazujících zařízeních; propojení jednotlivých služeb; podpora při zvládání běžných činností; navazování, udržování a rozvíjení vztahu s uživatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. 12

13 Cílem této služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování. Sociálním fungováním rozumíme schopnost uživatele provádět úkoly denního života a vstupovat do vztahů s jinými lidmi způsobem, který uspokojuje samotného uživatele i osoby, s nimiž je v kontaktu. Jde jak o uspokojování základních potřeb uživatelů, tak i potřeb, na kterých závisí uplatnění uživatele ve společnosti. OBLASTI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A PORADENSTVÍ: bydlení, práce, zprostředkování pracovního uplatnění sociální dovednosti, jednání na úřadech, práce s rodinou a okolím klienta HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO OSOBNÍHO PLÁNU 1. Zda je individuální péče poskytovaná dle potřeb klienta. 2. Možnost vypracování krátkodobého a dlouhodobého ošetřovatelského plánu a tím dosažení spokojenosti uživatele a jeho rodiny. 3. Hodnocení příslušnými vedoucími pracovníky. 4. K hodnocení Individuálního plánu každého uživatele dochází vždy společně s uživatelem. Hodnotí se všechny části plánu dohromady v pravidelném časovém úseku nejvíce 6 měsíců. 13

14 STANDARD Č. 6 DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Osobní údaje o uživatelích sociální služby v ÚSP Hrabyně považujeme za velmi citlivé. Zaměstnanci jsou si vědomi své odpovědnosti za ochranu osobních údajů všech uživatelů. Poskytovatel má zpracován vnitřní právní předpis týkající se ochrany osobních údajů. Všichni zaměstnanci ústavu jsou při nástupu do zaměstnání seznámeni s tímto předpisem. Všichni zaměstnanci ústavu se při nástupu do zaměstnání písemně zavazují k plnění tohoto předpisu. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k ochraně osobních informací, resp. ke všem informacím, které se dověděli v souvislosti s výkonem pracovní činnosti, a to i po ukončení pracovního poměru. Ústav shromažďuje a vede takové údaje o uživatelích, které umožňují poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Zjištění potřebných informací o uživateli a jeho potřebách je základním podkladem pro vytvoření individuálního plánu poskytovaných sociálních služeb. Uživatel služeb dává písemný souhlas se shromažďováním a archivací osobních údajů. Ústav vytváří seznam těchto uživatelů. Uživatel je informován o právu nahlédnout do veškeré spisové dokumentace s údaji, které o něm ústav vede. Po přijetí do ústavu předává vedoucí oddělení sociálních služeb informace o uživateli kompetentním zaměstnancům ústavu na oddělení sociálních služeb, zdravotní oddělení, úsek sociálně zdravotní péče, oddělení rehabilitace. Příslušná oddělení mají stanoveno, jaké osobní údaje uživatele potřebují pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování služeb jedná se o údaje ze žádosti uživatele. Údaje o zdravotním stavu shromažďuje zdravotní oddělení a oddělení rehabilitace v jimi vedené zdravotnické dokumentaci, informace lékařů o zdravotním stavu žadatele z žádosti předává vedoucí zdravotního oddělení do zdravotnické dokumentace příslušných lékařů. Spisová dokumentace a PC program PREUS přístup zaměstnanci odd. soc. služeb PC systém AVE přístup pouze zdravotničtí pracovníci a ředitel zařízení, pokud je zdravotnický pracovník, omezený přístup v rámci Individuálních plánů mají zaměstnanci odd. sociálních služeb, úseku sociálně zdravotní péče, 14

15 údaje příslušní zaměstnanci v průběhu služby doplňují a aktualizují, archivování dokumentace stávajících uživatelů zálohování denně na serveru ukládání záložních CD na sekretariátě ústavu a na zdravotním oddělení jednou měsíčně, archivování dokumentace bývalých uživatelů služeb dle platného zákona o archivnictví. Mlčenlivost zaměstnanců ústavu o údajích týkajících se osob, jimž je poskytována sociální služba, vychází ze zákona č. 108/2006., o sociálních službách. Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své činnosti dozvědí. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se zaměstnanci při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zákon o sociálních službách. Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo, obce a kraje získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány zaměstnanci ministerstva, obcí a krajů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti, nebo ministerstvem pro analytickou a koncepční činnost. Zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání, činí tak podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Dokumentace ošetřovatelská je archivována v systému PC AVE. Dokumentace z období před zavedením systému AVE (Hlášení sester) je archivována v archivu ÚSP po dobu 10 let. Dokumentace zdravotnická je archivována na zdravotním oddělení, oddělení rehabilitace a ve zdravotnických zařízeních lékařů po dobu 100let. Dokumentace sociální je archivována po dobu 10 let od ukončení pobytu v archivu ÚSP. PRÁVNÍ PŘEDPISY Směrnice č. 64/2007/Ř, o ochraně osobních údajů Spisový a skartační řád Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Etický kodex zaměstnanců ÚSP Hrabyně Etický kodex pracovníků ve zdravotnictví Etický kodex pracovníků v ošetřovatelství Etický kodex sociálních pracovníků 15

16 STANDARD Č. 7 STÍŢNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Poskytovatel má zpracovánu metodiku pro podávání a řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Organizační směrnice č. 59/2007/Ř, směrnice pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb. Stížnost se sděluje ústně nebo předkládá písemně vedoucím zaměstnancům jednotlivých oddělení a úseků, řediteli zařízení nebo jeho zástupcům. Uživatelé mohou své připomínky a náměty na způsob a kvalitu poskytovaných služeb sdělovat rovněž prostřednictvím schránky na 2. patře, kterou vybírá pouze ředitel zařízení. Stížnost takto sdělená pokud je anonymní se považuje za námět nebo připomínku, neboť není komu odpovědět. Stížnost mohou uživatelé sdělit osobně, prostřednictvím svého opatrovníka, prostřednictvím patrového důvěrníka, prostřednictvím zástupce výboru obyvatel případně prostřednictvím jiného uživatele nebo zaměstnance, kterému důvěřují. Každý uživatel má možnost zvolit si zástupce z řad zaměstnanců, který ho bude při řešení problémů zastupovat. Každý uživatel má možnost přizvat si na jednání o stížnosti blízkého člověka. Stížnosti, podněty, požadavky, problémy a připomínky mohou uživatelé přednést také na pravidelných patrových schůzkách. Zaměstnanec, který obdrží stížnost je povinen ji neprodleně předat vedoucímu zaměstnanci oddělení, ve kterém je zařazen. Vedoucí zaměstnanec, který obdrží stížnost je povinen ji řešit neprodleně, nejdéle pak v těchto stanovených lhůtách: Byla-li stížnost shledána důvodnou, je poskytovatel povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě ve lhůtě 15 dnů. V případě, že se jedná o stížnost složitějšího charakteru, vyžadující delší dobu vyřízení, prodlužuje se doba nezbytná k nápravě na 30 dnů. 16

17 V těchto lhůtách musí být stěžovatel písemně vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Stížnost je třeba vyřídit bez zbytečných průtahů a musí být prověřena v celém rozsahu. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části. Na žádost stěžovatele je třeba zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti. Závažné stížnosti ze strany uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb jsou řešeny na pravidelných poradách vedení ústavu. Předmět stížnosti a způsob jejího řešení je zaprotokolován do zápisu z porady vedení, včetně termínu opatření k nápravě a jména osoby, která za řešení odpovídá. Požadavky, problémy a připomínky ze strany uživatelů jsou rovněž řešeny na poradě vedení ústavu a výsledek je s uživatelem, který stížnost podal neprodleně prodiskutován. Stížnosti, požadavky, problémy a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb v zařízení může přednést i kterýkoliv zaměstnanec. Při řešení takové stížnosti se postupuje stejně, jakoby ji přednesl kterýkoliv uživatel. Uživatelé jsou srozumitelně informováni : o možnosti stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb o možnosti vznášet požadavky, sdělovat problémy a připomínky o možnostech, na koho se obrátit v případě stížnosti o způsobu jak bude vyřízení stížnosti probíhat Povinností zaměstnanců je sledovat a reagovat na projevy nelibosti u uživatelů, kteří se nedokáží vyjádřit slovně. Při řešení stížnosti je vždy jednáno se všemi osobami, kterých se stížnost bezprostředně týká (uživatel, zaměstnanec ) a je dána možnost vyjádřit se všem zúčastněným stranám. O stížnosti a způsobu jejího řešení je vždy písemně informován uživatel nebo jeho případný opatrovník. PRÁVNÍ PŘEDPISY Směrnice č. 59/2007/Ř o vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 17

18 STANDARD Č. 8 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb, všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Ústav současně podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb, které jsou v daném místě dostupné, podporuje uživatele ve využívání vlastních přirozených sítí jako je rodina, přátelé apod., vede uživatele k aktivizaci. Poskytovatel podporuje spolupráci s okolními obcemi. Integrace uživatelů do obce - obrácená integrace. Obyvatelé obcí mohou využívat veřejné a komerční služby, které jsou dostupné v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni cukrárnu, kavárnu, obchod atd.. Samozřejmostí je možnost navštěvovat kulturní, společenské a sportovní akce, které ústav pořádá nebo zaštiťuje. Uživatelé mají možnost využívat veřejné služby individuálně dle své volby. Uživatel je srozumitelně informován o nabídce veřejných služeb dostupných v okolí a v případě zájmu a potřeby je uživateli zprostředkována či případně zajištěna pomoc (např. doprava, ). Ústav nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, s těmito institucemi spolupracuje a vytváří příležitosti pro využívání uživateli. Spolupráce se zaměstnavateli v rámci Rehabilitačního centra i mimo něj, poskytování informací o zaměstnání. Podpora dalšího vzdělávání uživatelů, spolupráce se vzdělávacími institucemi dle poptávky uživatelů. Uživatelé mohou využít služeb praktického lékaře pro dospělé, psychologa, psychiatra a dalších specialistů, kteří ordinují v prostorech ústavu, dle vlastního uvážení mohou navštěvovat i jiná zdravotnická zařízení. Dle zájmu uživatelů zprostředkování návštěvy veřejných míst a služeb. Uživatelům ústav nabízí a zprostředkovává další sociální služby, např. přemístění do jiného zařízení sociálních služeb, dle přání uživatele. Ústav pomáhá uživatelům využívat služeb dle jejich přání a potřeb, čímž poskytovatel směřuje ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na systému sociálních služeb. 18

19 V AREÁLU POSKYTOVATELE JSOU NABÍZENY UŢIVATELŮM A VEŘEJNOSTI TYTO BĚŢNÉ A KOMERČNÍ SLUŢBY: Nestátní zdravotnická zařízení praktického lékaře pro dospělé, praktického zubního lékaře, odborných lékařů a optika Obchod, tržnice, bufet Restaurace, kavárna - cukrárna Internetová kavárna Lékárna Prodejna zdravotnických potřeb Kadeřnické služby Manikúra, pedikúra, kosmetika, solárium Knihovna Česká pošta pobočka Hrabyně Bankomat ČSOB Charita Hrabyně PODPORA V ZACHOVÁNÍ PŘIROZENÝCH VAZEB RODINA, PŘÁTELÉ, ZNÁMÍ pomoc při kontaktování rodiny (dopis, telefon) uživatel může kdykoliv v denních hodinách přijmout návštěvu možnost ubytování návštěvy přímo v ústavu nebo v okolních obcích pokud uživatel obývá dvojlůžkový pokoj, jsou v zařízení prostory pro nerušené trávení času s návštěvou pokud se uživatel chce účastnit svátečních a významných dnů v životě svých rodinných příslušníků mimo zařízení, je poskytovatel připraven poskytnout či zprostředkovat pomoc (doprava, atd.) chce-li uživatel sdílet svůj život se svým partnerem, je poskytovatel připraven vyjít vstříc v čase co možná nejkratším, pokud to umožní provozní možnosti ústavu poskytovatel je připraven v případě potřeby uživatele využívat další zdroje dobrovolníky zaměstnanci poskytovatele poskytují podporu uživateli při řešení obtíží a konfliktů ve vztazích k osobám blízkým a chrání jeho oprávněné zájmy zaměstnanci zařízení vnímají obecný smysl sociálních služeb v pomoci lidem mít kolem sebe okruh blízkých osob jako základní princip sociálního začlenění uživatelé mají možnost přizvat si na jednání blízkého člověka 19

20 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŢEB MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vedoucí oddělení zaměstnanosti a vnitřních věcí (personalista), vedoucí zaměstnanci ústavu Hlavním cílem personální politiky poskytovatele ÚSP Hrabyně je zajištění kvalifikovaného personálu odpovídajícího požadavkům a potřebám uživatelů služeb a vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro každého zaměstnance, které motivují k co nejkvalitnějším pracovním výkonům. Klíčem kvalitních služeb jsou lidé, kteří je přímo poskytují, pro ústav jsou nejdůležitější vlastní zaměstnanci, jejich znalosti a schopnosti, iniciativa a otevřenost vůči všemu novému, čímž odpovídají potřebám uživatelů a umožňují naplňování standardů kvality sociální služby. Neméně důležitá je pro poskytovatele spokojenost zaměstnanců a bezpečnost práce na pracovištích, práce v atmosféře důvěry, dobré nálady a podpory. Struktura zařízení a počet pracovních míst je zpracována v Organizačním schématu, které je přílohou Organizačního řádu. Kapacita zařízení je 170 míst, čemuž odpovídá struktura i početnost personálu, který zajišťuje jak samotné služby, tak technické a administrativní zázemí. Z těchto předpokladů pracovního týmu vychází i výběr nových zaměstnanců a požadavky na jejich kvalifikaci. Personál musí pokrývat různé specifické potřeby jednotlivých uživatelů, proto se dbá na to, aby byli přijímáni pouze zaměstnanci s odpovídajícím odborným vzděláním a dovednostmi. Způsob přijímání zaměstnanců a jejich odměňování odpovídá platným právním předpisům a je blíže rozpracován i v Pracovním řádu. ODPOVĚDNÁ OSOBA: sepíše a uzavře pracovní smlouvu, či jinou dohodu dle zákona, stanoví náplň (popis) práce, uzavírá dohody o hmotné odpovědnosti, stanoví výši platu, přihlašuje zaměstnance ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a provádí příslušné odvody, odvádí daně, vede písemnou agendu personalistiky, vede mzdové účetnictví a vyplácí mzdy. 20

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory kapacita 11 osob. Domov se zvláštním režimem kapacita 59 osob. Standard

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba je

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7 Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Úvod Občanská poradna

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Odborné sociální poradenství - 37, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více