STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1

2 STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ ÚSP Hrabyně - Domov pro osoby se zdravotním postižením je příspěvková organizace, zřizována ministerstvem práce a sociálních věcí. Poskytuje celoroční pobytové služby těžce tělesně postiženým osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Posláním ústavu je poskytovat péči tělesně postiženým občanům starším 18 let, jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou péči a pomoc jiné osoby; tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí, jinými dostupnými službami. CÍLOVÁ SKUPINA UŢIVATELŮ tělesně postižení občané starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky nebo států Evropské unie DLOUHODOBÉ CÍLE - ZAJISTIT KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V ÚSP HRABYNĚ PROSTŘEDNICTVÍM: poskytování služeb na základě potřeb uživatelů, zlepšení týmové spolupráce všech zaměstnanců ústavu, prosazení změny v myšlení a chování směrem k vytváření rovnocenného, partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb, zdokonalení systému řízení organizace, rozdělení kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé zaměstnance s jasným popisem pracovních povinností a aktivit k zajištění zpětné vazby, zajištění podmínek pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů. CÍLE Zabezpečovat klientům komplexní zajištění základních potřeb, s důrazem na respektování soukromí a individualitu klienta. Prostřednictvím léčebně preventivní péče včetně rehabilitace, poradenství, psychosociálních a dalších služeb vytvářet podmínky pro plnohodnotný život, srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí. 2

3 Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podpora v navazování přátelských mezilidských vztahů, podpora v prožívání samostatného života. V maximální míře možná podpora soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, respektující práva uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, právo vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout. Podpora změny myšlení uživatelů ve smyslu možné sebeobsluhy a směrem k vlastnímu rozhodování o své osobě a plná odpovědnost za důsledky svého jednání. Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků. Možnost rozvíjet osobnost klientů při pracovních činnostech, zájmových a terapeutických aktivitách (ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie). Permanentní tendencí v práci zaměstnanců ústavu je hledání nových cest k udržování, v individuálních případech i ke zvyšování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních i praktických schopností a dovedností uživatelů, a tím ke zlepšování kvality jejich života. Organizace zájmové činnosti, sportovního, kulturního a společenského vyžití, rekreace prostřednictvím interních i externích nabídek. Zprostředkování a pomoc při zprostředkování práce a pracovního uplatnění, zprostředkování a pomoc při zvyšování kvalifikace na středních, vyšších odborných a vysokých školách, v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech. PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy, po nástupu do ÚSP je s uživatelem sepsána smlouva o poskytování služeb a individuální plán sociální služby, základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jeho práv, základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců a jejich týmová spolupráce, snahou všech zaměstnanců je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů, základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, zachování, co největší míry samostatnosti uživatelů, ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj k uživatelům služby, zachování lidské důstojnosti. 3

4 STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Respektování základních lidských práv uživatelů služeb, zejména ochrana osobní svobody, soukromí, osobních údajů, ochrana před jakýmikoli formami zneužívání a šikany. Etická norma má smysl, příjme-li ji zaměstnanec za svoji osobní povinnost a příjme-li odpovědnost za její porušení. Mravní norma předpokládá její vnitřní přijetí a vnější dodržování. ETIKA JEDNÁNÍ JE URČENA filozofickými, ideovými, náboženskými názory a postoji teorií ošetřovatelství a ošetřovatelskou technikou právním systémem, zákonnými normami, jimiž se ošetřovatelská péče řídí vědecko-technickou úrovní a materiálním a personálním vybavením pracoviště postavením pracovnice sociální péče, jejími vymezenými povinnostmi a odpovědností osobními vlastnostmi a úrovní mezilidských vztahů na pracovišti PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PRÁV UŢIVATELŮ shromažďování a archivace osobních údajů pouze s písemným souhlasem uživatele svobodné vyjadřování vlastního názoru, respektování náboženského vyznání a vytvoření podmínek pro jeho praktikování (shromažďovací místnosti různých církví v areálu Rehabilitačního centra) dle možnosti: výběr stravy, spolubydlícího, vybavení pokoje soukromí při poskytování osobních služeb (hygiena, ošetření apod.) vzájemné respektování uživatel versus poskytovatel pravidelné vzdělávání zaměstnanců zabezpečujících sociální služby kontrola stížností a připomínek: schránka patrové schůzky dotazník týkající se kvality poskytovaných služeb 4

5 PRÁVNÍ PŘEDPISY K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PRÁV UŢIVATELŮ 1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění 2. Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění 3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 4. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 5. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění 6. Organizační směrnice č. 59/2007/Ř pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 7. Metodický pokyn ředitele č. 3/ Kodex etiky zaměstnance Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni. 8. Domácí řád Charta práv tělesně postižených osob Etický kodex zaměstnanců ÚSP Hrabyně Etický kodex pracovníků v ošetřovatelství Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex pracovníků ve zdravotnictví 5

6 STANDARD Č. 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŢBU MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb, vedoucí zaměstnanci ÚSP Hrabyně Zájemce o sociální službu v ÚSP Hrabyně se na základě všech dostupných informací rozhodne, zda a jakou službu přijme. Zájemce má právo si zvolit službu podle svých potřeb a přání, individuálně zaměřenou na realizaci osobních cílů. Důležitá je osobní spokojenost v životě uživatele. PODÁNÍ ŢÁDOSTI DO ÚSP HRABYNĚ zájemce o sociální službu zašle na adresu poskytovatele nebo osobně doručí žádost o přijetí do ÚSP (není stanoven předepsaný formulář, doporučujeme Žádost o umístění do ÚSP pro dospělé občany SEVT a ), žádost musí obsahovat: vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, vyšetření na bacilonosičství a TBC, psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření, potvrzení o výši příjmu (důchod, renta, mzda ), rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. následně obvykle proběhne sociální šetření v místě bydliště zájemce, sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce o sociální službu v ÚSP Hrabyně. Sociální šetření provádí vedoucí oddělení sociálních služeb nebo zaměstnanec oddělení sociálních služeb společně s vedoucí úseku sociálně zdravotní péče, případně s odborným lékařem psychiatrem. zájemce může osobně navštívit ÚSP, sjednat si schůzku zaměstnancem oddělení sociálních služeb; zájemci jsou osobně i písemně poskytnuty základní informace o službách poskytovaných v ÚSP, k žádosti se vyjadřuje jako poradní orgán ředitele ústavu - Komise pro přijímání a přemísťování obyvatel, složená z: praktického lékaře pro dospělé, ústavního psychiatra, ústavního psychologa, vedoucí zdravotního oddělení, vedoucí odd. rehabilitace, vedoucí odd. sociálních služeb, vedoucí úseku sociálně zdravotní péče. 6

7 Na základě vyjádření Komise pro přijímání a přemisťování obyvatel a zjištění, že neexistují žádné překážky pro přijetí žadatele do ÚSP Hrabyně, je žadatel rozhodnutím ředitele zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž je písemně informován, popřípadě písemně informován o okamžitém přijetí do ústavu, není-li kapacita ústavu plně využita. Komise pro přijímání a přemisťování obyvatel se opět sejde v době, kdy je poskytovatel schopen zabezpečit žadateli službu. Zaměstnanec oddělení sociálních služeb následně žadatele telefonicky a poté i písemně informuje o možném přijetí a možném datu nástupu. Žadatel se vyjádří, zda opravdu stále trvá jeho zájem o pobyt v ústavu a kdy může nastoupit. Cílem komunikace zaměstnance se zájemcem je, aby porozuměl všem důležitým informacím. Při rozhovoru se zájemcem se hledají takové způsoby dorozumívání, které mu umožní se podle své vlastní vůle a na základě svých potřeb a přání odpovědně rozhodnout. Na základě rozhovoru, který se zájemcem koná sociální pracovník při sociálním šetření v místě bydliště nebo při osobní návštěvě zájemce o službu v zařízení poskytovatele, činí zájemce o sociální službu v ÚSP Hrabyně své závěry na základě INFORMOVANÉHO ROZHODNUTÍ. Zájemci je vysvětlen princip poskytování všech služeb ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, včetně rehabilitace. Zároveň je zájemce seznámen s Vnitřními pravidly ke Smlouvě o poskytování sociální služby (dále vnitřní pravidla) a dalšími vnitřními právními předpisy ústavu. ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŢBU Ústav může odmítnout poskytnout službu a uzavřít smlouvu o sociální službě se zájemcem, v těchto případech: Ústav neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá. Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá. Zdravotní stav zájemce vylučuje jeho přijetí do ústavu: Zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče v zdravotnickém zařízení. Zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách. PRÁVNÍ PŘEDPISY K PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ ŢÁDOSTI O UMÍSTĚNÍ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění Směrnice č. 66/2007/OSS Vnitřní pravidla o poskytnutí sociální služby 7

8 STANDARD Č. 4 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY MÍSTO REALIZACE: ZÁVAZNOST: ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služby (dále jen smlouva). Před přijetím do ústavu je mezi uživatelem a statutárním zástupcem ředitelem ústavu uzavřena Smlouva o poskytování služby. Uživatel je seznámen s podmínkami pro poskytování služby, jejím průběhem a důvody ukončení poskytování služby. Ústav může vypovědět smlouvu pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a ve vnitřních pravidlech, která jsou přílohou smlouvy. Uživatelům jsou dostupné informace o náhradních službách. Smlouvy o poskytování služby jsou evidovány na odd. soc. služeb ve spisech uživatelů. Zaměstnanci odd. soc. služeb jsou připraveni na řešení komunikačních problémů potencionálních uživatelů služby. Zaměstnanci odd. soc. služeb sociální pracovníci znají postupy, jak uzavřít smlouvu s uživatelem omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům. NÁLEŢITOSTI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY konkrétní forma, průběh, rozsah poskytovaných služeb podmínky, za nichž bude služba uživateli poskytována postupy při nedodržování dohodnutých podmínek poskytování služby způsoby a podmínky ukončení služby způsob, jakým lze smlouvu měnit datum uzavření smlouvy a podpis poskytovatele a uživatele služby smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění Směrnice č. 66/2007/OSS Vnitřní pravidla o poskytnutí sociální služby Domácí řád 8

9 STANDARD Č. 5 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŢBY MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb, úsek sociálně zdravotní péče, zdravotní oddělení, oddělení rehabilitace Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele vzhledem k jeho schopnostem. Průběh služby je plánován společně s uživatelem dle možností poskytovatele služeb. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO PLÁNOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH SLUŢEB Záznam ze sociálního šetření Plán adaptace Individuální plán SOUČÁSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU JE: 1. plán ošetřovatelské péče po domluvě s uživatelem za plnění odpovídá vedoucí příslušného oddělení sociální péče 2. plán zdravotní péče dle domluvy s uživatelem, na základě doporučení příslušného lékaře za plnění odpovídá vedoucí zdravotního oddělení 3. harmonogram rehabilitace dle individuální domluvy uživatele s poskytovatelem, na základě doporučení rehabilitačního lékaře za plnění odpovídá vedoucí oddělení rehabilitace 4. psychosociální rehabilitace a poradenství dle domluvy s uživatelem za plnění odpovídá vedoucí oddělení sociálních služeb PLÁN ADAPTACE Na počátku poskytování služby je sestaven osobní profil uživatele. Z něj je vytvořen za aktivní spoluúčasti uživatele Individuální plán spolu s plánem adaptace. Plán adaptace vytváří příslušní zaměstnanci ve spolupráci s uživatelem v oblastech zdravotní péče, včetně rehabilitace, sociálně zdravotní péče, psychosociální pomoci. Plán adaptace je zhodnocen v období šestého až osmého týdne pobytu v ÚSP Hrabyně. OSOBNÍ PROFIL UŢIVATELE Osobní profil uživatele sociální služby sestavují sociální pracovník zaměstnanec oddělení sociálních služeb. Osobní profil je soupisem aktivit člověka, pro kterého se plán sestavuje. Smyslem je hlouběji porozumět preferencím uživatele, jeho volbám, tomu, co má rád. Profily se vytváří v oblastech domov, vzdělávání a zaměstnání, rodina a partnerství, volný čas, odpočinek. 9

10 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES Cílem je individualizována péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu ve skupinové péči. Na všech pracovištích ústav zajišťuje organizační podmínky pro uplatňování ošetřovatelského procesu u všech uživatelů. Na jeho realizaci se podílejí pracovnice sociální péče (dále jen PSP). PSP má teoretické znalosti ošetřovatelského procesu a praktické dovednosti potřebné pro jeho realizaci a za jeho realizaci zodpovídá. Zúčastňuje se seminářů a školení na uvedené téma. Fáze ošetřovatelského procesu První fáze - představit se, oslovit uživatele celým jménem, případně titulem - získat základní informace o uživateli - komunikace s uživatelem, s cílem získat co nejvíce potřebných informací např. o jeho zvyklostech apod. - informace získat i z jiných zdrojů, rodina, členové týmu apod. (zvlášť důležité, pokud má uživatel poruchu řeči) - získané informace zaznamenat do systému AVE Druhá fáze - stanovit ošetřovatelskou diagnózu, která definuje hlavní problémy v pořadí jejich naléhavosti - pojmenovat uživatelův aktuální problém a pracovat na odstranění příčiny Třetí fáze - stanovit si cíl, který bude reálný - cíl krátkodobý zcela konkrétní (týká se příštích hodin, max. dnů) - cíl dlouhodobý vztahuje se k delšímu období - pokud je uživatel hospitalizován, a je-li po hospitalizaci jeho zdravotní stav pozměněn aktualizovat potřeby uživatele v ošetřovatelském procesu Čtvrtá fáze - každého půl roku porovnat výsledky s plánovaným cílem - získat další informace o uživateli, pokud cíle nebylo dosaženo úplně PATRONÁT Patronáty jsou založeny na osobním, důvěrném vztahu mezi uživatelem sociální služby a pracovnicí sociální péče, která je zaměstnána na patře, kde uživatel trvale žije. Tato pracovnice sociální péče je prostředníkem mezi uživatelem a vedoucí úseku sociálně-zdravotní péče. 10

11 PROCES ZDRAVOTNÍ PÉČE Uživatel je povinen absolvovat vstupní prohlídku u ústavního praktického lékaře pro dospělé. Po vstupní prohlídce praktický lékař pro dospělé obvykle indikuje další vyšetření odborných lékařů např. neurologa, rehabilitačního lékaře, psychiatra atd.. Po dobu pobytu v ústavu poskytují uživateli zdravotní péči zaměstnanci zdravotního oddělení dle indikace příslušného lékaře. I po přijetí do ústavu má uživatel právo svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení, jak praktického lékaře pro dospělé, tak odborných lékařů. Poskytovatel doporučuje využívat služeb ústavního praktického lékaře pro dospělé, respektive odborných lékařů - předepsání léků, inkontinentních pomůcek, atd. je bez časových, finančních, transportních, aj. komplikací. PROCES REHABILITACE Oddělení rehabilitace zabezpečuje provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie (pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky) a ergoterapie (pracovní terapie). Rehabilitace uživatelů probíhá na základě indikace neurologa a rehabilitačního lékaře. Péče ústavního neurologa a rehabilitačního lékaře zahrnuje: - navrhování rehabilitační léčby obyvatelům a pracovníkům ústavu - navrhování ergoterapeutického programu pro obyvatele ústavu - provádění odborných seminářů z oboru neurologie a rehabilitace - pravidelnou kontrolu zdravotního stavu obyvatel a výsledků rehabilitační léčby Vodoléčba patří ke komplexní rehabilitační péči. Využívá fyzikálních vlastností vody k pohybové léčbě v bazénu a k masážím (podvodní masáž, vířivá lázeň). Uživatelé využívají klasické masáže a pedikérské úkony, které zajišťuje zaměstnankyně oddělení podle potřeby i u trvale ležících uživatelů na lůžku. Uživatelé mají na základě indikace lékaře též k dispozici elektroléčbu, laser, magnetoterapii a přístroj BEMER Ergoterapie V rámci zájmových činností má uživatel možnost na základě svého svobodného rozhodnutí využívat ergoterapii. Jedná se o trénink nejzákladnějších pracovních dovedností a schopností - práce s textilem a přízí, práce se dřevem, práce s přírodninami (hrách, fazole, rýže), pletení košíků, keramická dílna, malba na sklo a další výtvarné techniky, vaření. 11

12 V sezónním období, tzn. květen září, zajišťují zaměstnanci oddělení rehabilitace následující aktivity: - tréninky obyvatel - sportovců, - vycházky s imobilními uživateli, - v průběhu celého roku i kulturní a sportovní aktivity (např. Sportovní hry tělesně postižených, ale i hippoterapii, ve spolupráci s oddělením sociálních služeb canisterapii, apod.). PROCES PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE Poskytovatel pořádá řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. V rámci individuálního sociálního poradenství poskytují klientům zaměstnanci oddělení sociálních služeb informace a odbornou pomoc při řešení problémových situací, styku s úřady atd. ÚSP Hrabyně nabízí uživatelům prostor pro jejich aktivity a vzájemné setkávání v příjemném prostředí. Reaguje tak na potřebu uživatelů komunikovat s lidmi, předávat a sdílet zkušenosti, poznat lépe sebe sama a realizovat se. Pro individuální konzultace a sociálně právní poradnu je k dispozici tým sociálních pracovníků, psycholog, psychiatr. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Angličtina pro začátečníky a pokročilé Knihovna Literární kroužek Společenské hry Sportování Sportovní klub Hrabyně, včetně šachového oddílu Výlety Kulturní akce organizované např. v rámci Květinového parku osobností Kino, divadlo, návštěvy sportovních utkání ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB - CASE MANAGEMENT - PŘÍPADOVÉ VEDENÍ Je dlouhodobá individuální, intenzivní a komplexní podpora a provázení klienta založené na důvěrném vztahu s konkrétním sociálním pracovníkem. Je určena všem uživatelům a jejich rodinným příslušníkům. Uživatelům je poskytována pomoc při vyhledávání a zprostředkování potřebné služby v ÚSP Hrabyně nebo v navazujících zařízeních; propojení jednotlivých služeb; podpora při zvládání běžných činností; navazování, udržování a rozvíjení vztahu s uživatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. 12

13 Cílem této služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování. Sociálním fungováním rozumíme schopnost uživatele provádět úkoly denního života a vstupovat do vztahů s jinými lidmi způsobem, který uspokojuje samotného uživatele i osoby, s nimiž je v kontaktu. Jde jak o uspokojování základních potřeb uživatelů, tak i potřeb, na kterých závisí uplatnění uživatele ve společnosti. OBLASTI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A PORADENSTVÍ: bydlení, práce, zprostředkování pracovního uplatnění sociální dovednosti, jednání na úřadech, práce s rodinou a okolím klienta HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO OSOBNÍHO PLÁNU 1. Zda je individuální péče poskytovaná dle potřeb klienta. 2. Možnost vypracování krátkodobého a dlouhodobého ošetřovatelského plánu a tím dosažení spokojenosti uživatele a jeho rodiny. 3. Hodnocení příslušnými vedoucími pracovníky. 4. K hodnocení Individuálního plánu každého uživatele dochází vždy společně s uživatelem. Hodnotí se všechny části plánu dohromady v pravidelném časovém úseku nejvíce 6 měsíců. 13

14 STANDARD Č. 6 DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Osobní údaje o uživatelích sociální služby v ÚSP Hrabyně považujeme za velmi citlivé. Zaměstnanci jsou si vědomi své odpovědnosti za ochranu osobních údajů všech uživatelů. Poskytovatel má zpracován vnitřní právní předpis týkající se ochrany osobních údajů. Všichni zaměstnanci ústavu jsou při nástupu do zaměstnání seznámeni s tímto předpisem. Všichni zaměstnanci ústavu se při nástupu do zaměstnání písemně zavazují k plnění tohoto předpisu. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k ochraně osobních informací, resp. ke všem informacím, které se dověděli v souvislosti s výkonem pracovní činnosti, a to i po ukončení pracovního poměru. Ústav shromažďuje a vede takové údaje o uživatelích, které umožňují poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Zjištění potřebných informací o uživateli a jeho potřebách je základním podkladem pro vytvoření individuálního plánu poskytovaných sociálních služeb. Uživatel služeb dává písemný souhlas se shromažďováním a archivací osobních údajů. Ústav vytváří seznam těchto uživatelů. Uživatel je informován o právu nahlédnout do veškeré spisové dokumentace s údaji, které o něm ústav vede. Po přijetí do ústavu předává vedoucí oddělení sociálních služeb informace o uživateli kompetentním zaměstnancům ústavu na oddělení sociálních služeb, zdravotní oddělení, úsek sociálně zdravotní péče, oddělení rehabilitace. Příslušná oddělení mají stanoveno, jaké osobní údaje uživatele potřebují pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování služeb jedná se o údaje ze žádosti uživatele. Údaje o zdravotním stavu shromažďuje zdravotní oddělení a oddělení rehabilitace v jimi vedené zdravotnické dokumentaci, informace lékařů o zdravotním stavu žadatele z žádosti předává vedoucí zdravotního oddělení do zdravotnické dokumentace příslušných lékařů. Spisová dokumentace a PC program PREUS přístup zaměstnanci odd. soc. služeb PC systém AVE přístup pouze zdravotničtí pracovníci a ředitel zařízení, pokud je zdravotnický pracovník, omezený přístup v rámci Individuálních plánů mají zaměstnanci odd. sociálních služeb, úseku sociálně zdravotní péče, 14

15 údaje příslušní zaměstnanci v průběhu služby doplňují a aktualizují, archivování dokumentace stávajících uživatelů zálohování denně na serveru ukládání záložních CD na sekretariátě ústavu a na zdravotním oddělení jednou měsíčně, archivování dokumentace bývalých uživatelů služeb dle platného zákona o archivnictví. Mlčenlivost zaměstnanců ústavu o údajích týkajících se osob, jimž je poskytována sociální služba, vychází ze zákona č. 108/2006., o sociálních službách. Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své činnosti dozvědí. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se zaměstnanci při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zákon o sociálních službách. Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo, obce a kraje získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány zaměstnanci ministerstva, obcí a krajů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti, nebo ministerstvem pro analytickou a koncepční činnost. Zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání, činí tak podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Dokumentace ošetřovatelská je archivována v systému PC AVE. Dokumentace z období před zavedením systému AVE (Hlášení sester) je archivována v archivu ÚSP po dobu 10 let. Dokumentace zdravotnická je archivována na zdravotním oddělení, oddělení rehabilitace a ve zdravotnických zařízeních lékařů po dobu 100let. Dokumentace sociální je archivována po dobu 10 let od ukončení pobytu v archivu ÚSP. PRÁVNÍ PŘEDPISY Směrnice č. 64/2007/Ř, o ochraně osobních údajů Spisový a skartační řád Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Etický kodex zaměstnanců ÚSP Hrabyně Etický kodex pracovníků ve zdravotnictví Etický kodex pracovníků v ošetřovatelství Etický kodex sociálních pracovníků 15

16 STANDARD Č. 7 STÍŢNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Poskytovatel má zpracovánu metodiku pro podávání a řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Organizační směrnice č. 59/2007/Ř, směrnice pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb. Stížnost se sděluje ústně nebo předkládá písemně vedoucím zaměstnancům jednotlivých oddělení a úseků, řediteli zařízení nebo jeho zástupcům. Uživatelé mohou své připomínky a náměty na způsob a kvalitu poskytovaných služeb sdělovat rovněž prostřednictvím schránky na 2. patře, kterou vybírá pouze ředitel zařízení. Stížnost takto sdělená pokud je anonymní se považuje za námět nebo připomínku, neboť není komu odpovědět. Stížnost mohou uživatelé sdělit osobně, prostřednictvím svého opatrovníka, prostřednictvím patrového důvěrníka, prostřednictvím zástupce výboru obyvatel případně prostřednictvím jiného uživatele nebo zaměstnance, kterému důvěřují. Každý uživatel má možnost zvolit si zástupce z řad zaměstnanců, který ho bude při řešení problémů zastupovat. Každý uživatel má možnost přizvat si na jednání o stížnosti blízkého člověka. Stížnosti, podněty, požadavky, problémy a připomínky mohou uživatelé přednést také na pravidelných patrových schůzkách. Zaměstnanec, který obdrží stížnost je povinen ji neprodleně předat vedoucímu zaměstnanci oddělení, ve kterém je zařazen. Vedoucí zaměstnanec, který obdrží stížnost je povinen ji řešit neprodleně, nejdéle pak v těchto stanovených lhůtách: Byla-li stížnost shledána důvodnou, je poskytovatel povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě ve lhůtě 15 dnů. V případě, že se jedná o stížnost složitějšího charakteru, vyžadující delší dobu vyřízení, prodlužuje se doba nezbytná k nápravě na 30 dnů. 16

17 V těchto lhůtách musí být stěžovatel písemně vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Stížnost je třeba vyřídit bez zbytečných průtahů a musí být prověřena v celém rozsahu. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části. Na žádost stěžovatele je třeba zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti. Závažné stížnosti ze strany uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb jsou řešeny na pravidelných poradách vedení ústavu. Předmět stížnosti a způsob jejího řešení je zaprotokolován do zápisu z porady vedení, včetně termínu opatření k nápravě a jména osoby, která za řešení odpovídá. Požadavky, problémy a připomínky ze strany uživatelů jsou rovněž řešeny na poradě vedení ústavu a výsledek je s uživatelem, který stížnost podal neprodleně prodiskutován. Stížnosti, požadavky, problémy a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb v zařízení může přednést i kterýkoliv zaměstnanec. Při řešení takové stížnosti se postupuje stejně, jakoby ji přednesl kterýkoliv uživatel. Uživatelé jsou srozumitelně informováni : o možnosti stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb o možnosti vznášet požadavky, sdělovat problémy a připomínky o možnostech, na koho se obrátit v případě stížnosti o způsobu jak bude vyřízení stížnosti probíhat Povinností zaměstnanců je sledovat a reagovat na projevy nelibosti u uživatelů, kteří se nedokáží vyjádřit slovně. Při řešení stížnosti je vždy jednáno se všemi osobami, kterých se stížnost bezprostředně týká (uživatel, zaměstnanec ) a je dána možnost vyjádřit se všem zúčastněným stranám. O stížnosti a způsobu jejího řešení je vždy písemně informován uživatel nebo jeho případný opatrovník. PRÁVNÍ PŘEDPISY Směrnice č. 59/2007/Ř o vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 17

18 STANDARD Č. 8 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM oddělení sociálních služeb, všichni zaměstnanci ÚSP Hrabyně Ústav současně podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb, které jsou v daném místě dostupné, podporuje uživatele ve využívání vlastních přirozených sítí jako je rodina, přátelé apod., vede uživatele k aktivizaci. Poskytovatel podporuje spolupráci s okolními obcemi. Integrace uživatelů do obce - obrácená integrace. Obyvatelé obcí mohou využívat veřejné a komerční služby, které jsou dostupné v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni cukrárnu, kavárnu, obchod atd.. Samozřejmostí je možnost navštěvovat kulturní, společenské a sportovní akce, které ústav pořádá nebo zaštiťuje. Uživatelé mají možnost využívat veřejné služby individuálně dle své volby. Uživatel je srozumitelně informován o nabídce veřejných služeb dostupných v okolí a v případě zájmu a potřeby je uživateli zprostředkována či případně zajištěna pomoc (např. doprava, ). Ústav nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, s těmito institucemi spolupracuje a vytváří příležitosti pro využívání uživateli. Spolupráce se zaměstnavateli v rámci Rehabilitačního centra i mimo něj, poskytování informací o zaměstnání. Podpora dalšího vzdělávání uživatelů, spolupráce se vzdělávacími institucemi dle poptávky uživatelů. Uživatelé mohou využít služeb praktického lékaře pro dospělé, psychologa, psychiatra a dalších specialistů, kteří ordinují v prostorech ústavu, dle vlastního uvážení mohou navštěvovat i jiná zdravotnická zařízení. Dle zájmu uživatelů zprostředkování návštěvy veřejných míst a služeb. Uživatelům ústav nabízí a zprostředkovává další sociální služby, např. přemístění do jiného zařízení sociálních služeb, dle přání uživatele. Ústav pomáhá uživatelům využívat služeb dle jejich přání a potřeb, čímž poskytovatel směřuje ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na systému sociálních služeb. 18

19 V AREÁLU POSKYTOVATELE JSOU NABÍZENY UŢIVATELŮM A VEŘEJNOSTI TYTO BĚŢNÉ A KOMERČNÍ SLUŢBY: Nestátní zdravotnická zařízení praktického lékaře pro dospělé, praktického zubního lékaře, odborných lékařů a optika Obchod, tržnice, bufet Restaurace, kavárna - cukrárna Internetová kavárna Lékárna Prodejna zdravotnických potřeb Kadeřnické služby Manikúra, pedikúra, kosmetika, solárium Knihovna Česká pošta pobočka Hrabyně Bankomat ČSOB Charita Hrabyně PODPORA V ZACHOVÁNÍ PŘIROZENÝCH VAZEB RODINA, PŘÁTELÉ, ZNÁMÍ pomoc při kontaktování rodiny (dopis, telefon) uživatel může kdykoliv v denních hodinách přijmout návštěvu možnost ubytování návštěvy přímo v ústavu nebo v okolních obcích pokud uživatel obývá dvojlůžkový pokoj, jsou v zařízení prostory pro nerušené trávení času s návštěvou pokud se uživatel chce účastnit svátečních a významných dnů v životě svých rodinných příslušníků mimo zařízení, je poskytovatel připraven poskytnout či zprostředkovat pomoc (doprava, atd.) chce-li uživatel sdílet svůj život se svým partnerem, je poskytovatel připraven vyjít vstříc v čase co možná nejkratším, pokud to umožní provozní možnosti ústavu poskytovatel je připraven v případě potřeby uživatele využívat další zdroje dobrovolníky zaměstnanci poskytovatele poskytují podporu uživateli při řešení obtíží a konfliktů ve vztazích k osobám blízkým a chrání jeho oprávněné zájmy zaměstnanci zařízení vnímají obecný smysl sociálních služeb v pomoci lidem mít kolem sebe okruh blízkých osob jako základní princip sociálního začlenění uživatelé mají možnost přizvat si na jednání blízkého člověka 19

20 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŢEB MÍSTO REALIZACE ZÁVAZNOST ÚSP HRABYNĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vedoucí oddělení zaměstnanosti a vnitřních věcí (personalista), vedoucí zaměstnanci ústavu Hlavním cílem personální politiky poskytovatele ÚSP Hrabyně je zajištění kvalifikovaného personálu odpovídajícího požadavkům a potřebám uživatelů služeb a vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro každého zaměstnance, které motivují k co nejkvalitnějším pracovním výkonům. Klíčem kvalitních služeb jsou lidé, kteří je přímo poskytují, pro ústav jsou nejdůležitější vlastní zaměstnanci, jejich znalosti a schopnosti, iniciativa a otevřenost vůči všemu novému, čímž odpovídají potřebám uživatelů a umožňují naplňování standardů kvality sociální služby. Neméně důležitá je pro poskytovatele spokojenost zaměstnanců a bezpečnost práce na pracovištích, práce v atmosféře důvěry, dobré nálady a podpory. Struktura zařízení a počet pracovních míst je zpracována v Organizačním schématu, které je přílohou Organizačního řádu. Kapacita zařízení je 170 míst, čemuž odpovídá struktura i početnost personálu, který zajišťuje jak samotné služby, tak technické a administrativní zázemí. Z těchto předpokladů pracovního týmu vychází i výběr nových zaměstnanců a požadavky na jejich kvalifikaci. Personál musí pokrývat různé specifické potřeby jednotlivých uživatelů, proto se dbá na to, aby byli přijímáni pouze zaměstnanci s odpovídajícím odborným vzděláním a dovednostmi. Způsob přijímání zaměstnanců a jejich odměňování odpovídá platným právním předpisům a je blíže rozpracován i v Pracovním řádu. ODPOVĚDNÁ OSOBA: sepíše a uzavře pracovní smlouvu, či jinou dohodu dle zákona, stanoví náplň (popis) práce, uzavírá dohody o hmotné odpovědnosti, stanoví výši platu, přihlašuje zaměstnance ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a provádí příslušné odvody, odvádí daně, vede písemnou agendu personalistiky, vede mzdové účetnictví a vyplácí mzdy. 20

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany na úrovni pověřených obecních úřadů Standard kvality č. 2 -

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost

Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost Standardy kvality pro Aktivity s využitím koní Česká hiporehabilitační společnost 21. 10. 2011 1 Obsah Identifikační údaje.......2 Definice termínů...3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 - Cíle

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více