3) Zjištění str. 4 (odst. 3) protokolu: Docházka za měsíc prosinec Docházku podepsal Mgr. Kučera.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3) Zjištění str. 4 (odst. 3) protokolu: Docházka za měsíc prosinec 2010...Docházku podepsal Mgr. Kučera."

Transkript

1 Námitky proti Protokolu o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, č. j. 15/ KONT/2 1) Zjištění str. 3 (odst. 3 5) protokolu: Rozhodnutí generálního inspektora Drážní inspekce ze dne Výkaz docházky v prosinci i lednu podepsal GI. Organizační změna, kterou se od zrušilo (zredukovalo) 6 systemizovaných míst, nebyla plánovaná, ale vynucena z důvodu ohlášené 10% redukce prostředků na platy zaměstnanců ve veřejném sektoru a nedostatku finančních prostředků na platy zaměstnanců Drážní inspekce (dále také jen DI) pro rok Zároveň nebylo vyhověno návrhu (žádosti) DI na řešení vzniklé situace převodem finančních prostředků z běžných výdajů rozpočtu na platy v rámci rozpočtu DI, mj. dopisem ze dne , č. j. 520/2010/DI. Pozn.: Systemizace a prostředky na platy DI je se zřizovatelem, tj. Ministerstvem dopravy ČR (dále také jen MD), řešeno prakticky od vzniku DI, každoročně nesystémově právě převodem finančních prostředků v rámci rozpočtu DI. Před vznikem DI nebyly brány v úvahu (nebyly známy) všechny její činnosti ani nutnost zajištění 24hodinového provozu. Se všemi zaměstnanci, jež se dotýkala ohlášená organizační změna, bylo jednáno individuálně, s cílem zařazení jejich maximálního počtu do nové organizační struktury na základě dohody, přičemž jak pro dotyčné zaměstnance tak pro zaměstnavatele se jednalo o velmi citlivou záležitost každý ze zaměstnanců odvedl pro stát kus poctivé práce. Pokud se nepodařilo v přiměřené době nalézt dohody, nezbylo zaměstnavateli nic jiného, než ukončit pracovní poměr výpovědí se všemi formálními náležitostmi. Vzhledem k objektivním skutečnostem (rozpracované agendy a úkoly, zajištění bezvadného chodu instituce, dovolené, umožnění odcházejícím zaměstnancům zazálohovat si svá data, kontakty, předat agendu atd.) bylo postupováno, jak bylo postupováno. Z tohoto důvodu není pravdou, že Bc. Žák měl dopisem nařízené překážky. Zároveň zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále také jen zákoník práce), jednoznačně stanovuje v 217 odst. 1, že: dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace... O souhlasu zaměstnance zákoník práce nehovoří. Z textu v protokolu není jednoznačný závěr, zda postup DI byl v souladu s právními předpisy či nikoliv, resp. zda se jedná o nedostatek s označením ustanovení právních předpisů, které byly porušeny a čím ve smyslu 12 a 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění (dále také jen zákon o státní kontrole). 2) Zjištění str. 3 (poslední odst.), str. 4 (odst. 1, 2) protokolu: Kontrolou pracovní doby Bc. Žáka... Docházku Bc. Žáka podepisoval za správnost GI. Produktivita a efektivita práce na DI není založena na množství v docházce uvedených hodin, ani na počtu hodin strávených v kanceláři, ale na výsledcích práce, resp. plnění pracovních povinností a úkolů zadávaných vedoucími zaměstnanci, přičemž na DI platí maximální flexibilita zaměstnanců a pružná pracovní doba. Pracovní řád DI stanovuje základní pracovní dobu od 8.30 do hod., zároveň však ve stejném článku umožňuje výjimky z této základní pracovní doby. Zkrácené pracovní úvazky, mj. i úvazek Bc. Žáka, vycházel ze základního limitu, který DI má, a to jsou přidělené finanční prostředky na platy, nikoliv tedy z nedostatku práce. Údaje ve výkazech docházky na DI vycházejí ze skutečnosti, nikoliv podle měsíčního fondu pracovní doby. Je pouze na posouzení bezprostředně nadřízeného zaměstnance, zda s údaji uvedenými ve výkazu docházky souhlasí či nikoliv. Jedině ten je oprávněn posoudit správnost důvěryhodnost uvedených skutečností. Zákoník práce nevylučuje, aby nemohla být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech dříve než po 6ti hodinách nepřetržité práce. Tvrzení, že výkaz docházky není průkazný, je odvážným subjektivním názorem, ničím nepodloženým, stejně jako tvrzení, že pracovní doba Bc. Žáka nesplňuje náležitosti stanovené pracovním řádem DI. Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci a kontrolní zjištění jsou povinni prokázat doklady. Zároveň při zjištění nedostatků musí být uvedeny ustanovení právních předpisů, které byly porušeny ( 12 a 15 zákona o státní kontrole). 1/5

2 3) Zjištění str. 4 (odst. 3) protokolu: Docházka za měsíc prosinec Docházku podepsal Mgr. Kučera. Docházka generálního inspektora, stejně jako u jiných zaměstnanců, vychází ze skutečnosti a ne z pouhého formalismu. Dovolená v celkové délce 15 pracovních dní byla zůstatkem dovolené z roku 2009, jejíž čerpání bylo stanoveno ( ) v souladu se zákoníkem práce, tj. aby skončila nejpozději do konce roku Objektivní a provozní důvody (vynucená náhlá organizační změna, zajištění plnění úkolů a povinností, nedostatek zaměstnanců atd.) si vyžádaly práci generálního inspektora jako statutárního zástupce DI v nezbytném rozsahu i v době dovolené je to úděl vedoucího organizační složky státu a bohužel jev pravidelný. Dovolená se navíc vztahuje na pracovní dny, nikoliv dny pracovního klidu, ve kterých se drží pracovní pohotovost. V uvedené 2 dny (sobota , neděle ) nemohl ani jeden z ostatních příslušných zaměstnanců z osobních důvodů konat celostátní pohotovost. Tvrzení, že docházka generálního inspektora je neprůkazná, je odvážným subjektivním názorem, ničím nepodloženým. Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci a kontrolní zjištění jsou povinni prokázat doklady. Zároveň při zjištění nedostatků musí být uvedeny ustanovení právních předpisů, které byly porušeny ( 12 a 15 zákona o státní kontrole). 4) Zjištění str. 4 (odst. 4, 5) protokolu: Výkazy docházky...nemá požadovanou vypovídací schopnost. Výkazy docházky DI vychází z reálné skutečnosti a jsou v souladu s požadavky zákoníku práce, který navíc způsob ani formu evidence pracovní doby blíže neupravuje (viz komentář k 96 až 99 zákoníku práce). Systém evidence docházky je stejný od roku Jediná změna se týkala formy převedení z papírové podoby do elektronické. Tvrzení, že docházka zaměstnanců DI je neprůkazná, nedůvěryhodná a nemá požadovanou vypovídací schopnost, je odvážným subjektivním názorem, ničím nepodloženým. Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci a kontrolní zjištění jsou povinni prokázat doklady. Zároveň při zjištění nedostatků musí být uvedeny ustanovení právních předpisů, které byly porušeny ( 12 a 15 zákona o státní kontrole). 5) Zjištění str. 4 (odst. 6 9), str. 5 (odst. 1) protokolu: Z pracovní náplně Bc. Žáka...Tento doklad nebyl předložen. Bc. Žák byl na pozici vrchního rady kumulované funkce, jejíž náplní nebyl pouze interní audit. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole), nestanovuje, že výstupy musí být parafovány zpracovatelem, dokonce ani povinnost podávat zprávy v písemné podobě ( 31 zákona o finanční kontrole). Interní audit je rozpracován v hlavě III části čtvrté zákona o finanční kontrole. V žádném z ustanovení týkající se interního auditu není odkaz na 14, resp. 13a zákona o finanční kontrole, jež jsou součástí části druhé zákona o finanční kontrole veřejnosprávní kontrola, z čehož plyne, že požadovaná pověření k auditu v případě Bc. Žáka zákon nevyžaduje. Explicitně v ustanovení týkající se vnitřního kontrolního systému (část čtvrtá zákona o finanční kontrole), 25 odst. 5 je dokonce uvedeno, že: na výkon finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy se nevztahují procesní pravidla podle 12 až 21. Písemný doklad o projednání ustanovení pozice vrchního rady, resp. obsazení této pozice Bc. Žákem nebyl předložen, protože jej DI nemá k dispozici. K projednání (zákon nestanovuje povinnost písemné formy) došlo na podzim roku 2006 s tehdejším ministrem dopravy Ing. Alešem Řebíčkem. Nastavení vnitřního kontrolního systému je řešeno vnitřním předpisem DI a je zmiňováno každoročně ve zprávách o výsledcích finančních kontrol pro MD. Žádný právní předpis nestanovuje, že Zprávy o výsledcích finančních kontrol musí být parafovány v referátníku dnes je navíc drtivá většina agendy na DI řešena elektronicky. Průvodní dopis ke zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 nemá datum odeslání (jedná se o datum zpracování). Bc. Žák byl jmenován náměstkem ministra dopravy dne a pracovní poměr z důvodu nezbytných náležitostí byl ukončen k Zpráva byla na MD odeslána (předána na podatelnu) až po podpisu GI Roční plán interního auditu byl zpracováván a předložen ke schválení GI v souladu s vnitřním předpisem DI a zákonem o finanční kontrole. Kontrolní skupinou však nebylo požadováno jeho předložení. 2/5

3 6) Zjištění str. 5 (odst. 3 a 4) protokolu: Generální inspektor... v měsíci dubnu Všechny požadované podklady byly kontrolní skupině poskytnuty, o žádných nesrovnalostech není DI nic známo ani nebyla na nic dotazována. Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci (nikoliv pouze konstatovat nesrovnalosti) a kontrolní zjištění jsou povinni prokázat doklady. Zároveň při zjištění nedostatků musí být uvedeny ustanovení právních předpisů, které byly porušeny ( 12 a 15 zákona o státní kontrole). 7) Zjištění str. 5 (odst. 5) protokolu: Předsedou vlády byly GI v roce... nebo některou jejich složku. Tvrzení, že Drážní inspekce disponovala finančními prostředky na vyplacení odměn pro GI, je nepravdivé. Kdyby měla DI dostatek finančních prostředků na platy, nevyhlašovala by organizační změnu, jejíž důsledkem bylo snížení počtu zaměstnanců, neuzavřela by náhle dohodu o ukončení pracovního poměru, rovněž by nebyl generálním inspektorem dne s okamžitou platností vyhlášen nouzový režim chodu instituce ve vztahu k nehodovým pohotovostem v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, DI by nežádala o přesun finančních prostředků z běžných výdajů rozpočtu na platy ani by nežádala o rozvázání 1 % z objemu prostředků určených na platy, tj. 181 tis. Kč, které nemohla použít. Drážní inspekce žádala Ministerstvo dopravy o přesun finančních prostředků z běžných výdajů rozpočtu na platy jednak dopisem č. j. 520/2010/DI, ze dne , kdy se jednalo o přesun částky tis. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na platy ve výši stanovené platnými právními předpisy na žádost nebylo do konce roku 2010 reagováno, a jednak dopisem č. j. 641/2010/DI, ze dne , kde se jednalo o přesun částky Kč na odstupné a Kč na proplacení nevyčerpané dovolené pro odešlé zaměstnance žádosti bylo vyhověno dopisem Odboru ekonomiky a financí MD, č. j. 489/ ROPO/1, ze dne , mj. zvýšením položky platy o 209 tis. Kč. a položky odstupné o tis. Kč. O přiznání odměny pro GI muselo být MD informováno, protože odměna je přiznána předsedou vlády až na základě odůvodnění, které zasílá MD na Úřad vlády. Rozhodnutí, kterým se odsouvá splatnost odměny, vychází z obecných liberálních principů zákoníků práce, podle níž práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona podle zásady co není zakázáno, je dovoleno, v tomto konkrétním případě zákoník práce nezakazuje dohodnout se se zaměstnancem na odsunutí splatnosti nenárokové složky platu. 8) Zjištění str. 5 (odst. 6) protokolu: Kontrolou vyplacených odměn...a za práci stejné hodnoty. Zdůvodnění výše odměn všech zaměstnanců DI je součástí podkladů pro mzdy, které nebylo kontrolními pracovníky požadováno pokud by bylo požadováno, bylo by doloženo. Odměna je nenárokovou složkou platu a její výše (posouzení míry mimořádnosti či významu pracovního úkolu) náleží plně do pravomocí zaměstnavatele, což je v tomto případě Drážní inspekce, jejímž statutárním zástupcem je generální inspektor (viz komentář k 134 zákoníku práce). Subjektivní názory, resp. polemiky, na výši odměn, konstatování, že ve srovnání s ostatními zaměstnanci DI je odměna nesrovnatelná, uvádění konkrétních částek u konkrétních zaměstnanců (osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) je nad rámec kontroly a nepatří do protokolu. Drážní inspekce si svými vnitřními předpisy stanovila, že jakékoliv osobní údaje, včetně výše platu a odměn se mj. nikde neuvádějí mimo personální složku zaměstnanců a podkladů pro zpracování mezd. Kontrolovaným obdobím byl dle pověření ke kontrole 1. leden únor 2011, nikoliv rok 2008, přesto se zjištění v protokolu týkají i roku 2008 bez řádného odůvodnění, resp. odkazu na ustanovení konkrétní právní normy, podle níž bylo takto postupováno. 3/5

4 jsou povinni prokázat doklady. Kontrolní pracovníci jsou dále povinni šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob. Zároveň při zjištění nedostatků musí být uvedeny ustanovení Orgány státní správy 9) Zjištění str. 5 (poslední odst.), str. 6 (první odst.) protokolu: DI používá pouze mobilní telefony... Používání telefonních přístrojů Drážní inspekce. Nastavení limitů mobilních telefonů je prakticky neměnné od počátku DI. Limity, nic nevypovídající o skutečných provolaných částkách, byly nastaveny s ohledem na charakter práce jednotlivých pracovních pozic a jedná se čistě o rozhodnutí zaměstnavatele. Je logické, že jiný limit má řadový vrchní inspektor, který navíc v době nehodové pohotovosti má k dispozici telefon nehodové pohotovosti se stanoveným limitem, a že jiný limit má ředitel útvaru nebo generální inspektor, u něhož měsíční fakturace včetně datových služeb nepřesáhne částku 2 tis. Kč. 10) Zjištění str. 8, bod 2.3 protokolu: Kontrolou cestovních příkazů...řádné veřejnosprávní kontroly. V rámci efektivity práce a prevence předcházení vzniku mimořádných událostí na dráhách stanovila DI povinnost zaměstnanců při služebních cestách vykonávat státní dozor ve věcech drah, popř. pracovat na notebooku (týká se zejména vedoucích zaměstnanců). DI striktně zastává názor, že držitel pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah, jakmile vstoupí do obvodu dráhy nebo drážní vozidla, automaticky vykonává státní dozor ve věcech drah a v případě zjištěných nedostatků musí zasáhnout. Vzhledem k tomu, že DI je institucí v tzv. nepřetržitém provozu, děje se tak i v nočních hodinách, tzn. musí zaměstnavatel proplácet stanovené příplatky. 11) Zjištění str. 9 bod 3.3 a 3.4 protokolu: Zajištění porady generálního inspektora...v období od roku Výběr hotelu byl proveden na základě zkušeností, které Drážní inspekce učinila v letech V té době DI, v rámci výběru optimálního hotelu, uspořádala výjezdní jednání v Senohrabech, Jičíně, Křemešníku, Luhačovicích, Liberci, Kunčicích pod Ondřejníkem, Rejdicích, Černém Dole a Velkých Bílovicích. Průzkum trhu, kdy bylo možné posoudit nejen cenu, ale i kvalitu a vhodnost prostředí, proběhl a podmínka stanovená vnitřním předpisem DI tedy splněna byla (vnitřní předpis nestanoví povinnost sepsat z průzkumu trhu písemný zápis). Zákon o veřejných zakázkách ukládá povinnost zadat služby za cenu obvyklou v místě plnění, což bylo splněno, a nemohl být tedy porušen. 12) Zjištění str. 10, bod 3.6 protokolu: Výměna přenosného pásku/válečku Vnitřní předpis DI SP 23 pravidla pro používání elektronického tržiště, jasně říkají, že: "Povinnost realizovat nákupy ICT včetně spotřebního materiálu a služeb v oblasti ICT prostřednictvím elektronického tržiště odpadá v případě, jestliže výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez DPH nepřesáhne částku Kč jednorázově.". Protože faktura byla na částku Kč včetně DPH, byl postup DI v souladu s usnesením vlády č. 683 a SP 23. Navíc se jednalo o opravu, u které bylo nutné postupovat co nejrychleji. Opravu provedl dodavatel zařízení z toho důvodu, že zařízení bylo v záruce; zásah jinou společností by vedl ke zrušení záruky, neboť její podmínkou bylo, aby veškeré zásahy do zařízení v době záruky prováděl výhradně on. 4/5

5 13) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly není podepsán všemi kontrolními pracovníky, kteří se kontroly zúčastnili, dle 15 odst. 2 zákona o státní kontrole. Přestože Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly není veřejným dokumentem, stalo se v minulosti, že celé pasáže protokolu byly poskytnuty třetí osobě, která s cílem zdiskreditovat Drážní inspekci a její zaměstnance zcela účelově interpretovala v médiích v protokolu uvedená zjištění. Drážní inspekce vzhledem k této negativní skutečnosti a dále vzhledem k pravidlům provádění kontrol dle ustanovení platných právních předpisů (viz výše u jednotlivých bodů) proto žádá kontrolní orgán, aby v plném rozsahu vyhověl výše uvedeným námitkám, tj. aby byly z protokolu vyškrtnuty všechny pasáže, které jsou subjektivním názorem, domněnkami, a všechna zjištění, jež nejsou podložena doklady a u nichž není uvedeno konkrétní ustanovení právních předpisů, která byla porušena, a dále pak aby byly opraveny v protokolu uvedené formulace dle výše uvedených námitek, resp. jejich odůvodnění. V opačném případě by zjištění kontrolní skupiny nesplňovalo zákonné náležitosti, což by zakládalo důvod pro neprůkaznost (nezákonnost) kontroly. Uvedení nedostatků, včetně ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, jsou navíc zásadním předpokladem pro postup kontrolované osoby ve smyslu 18 a 19 zákona o finanční kontrole opatření k nápravě a informace o uložení opatření k nápravě. Mgr. Roman Šigut generální inspektor Drážní inspekce 5/5

Doprovodná informace podle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Doprovodná informace podle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Doprovodná informace podle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Dne 4. 11. 2013 byly žadateli poskytnuty na základě jeho žádosti kopie protokolů o výsledku veřejnosprávních kontrol provedených Ministerstvem

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

NÁMITKY ÚSTAVNÍ SOUD. k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO. MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola

NÁMITKY ÚSTAVNÍ SOUD. k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO. MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola ÚSTAVNÍ SOUD JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO NÁMITKY k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola Čj. 17/104 871/2011 Brno, 17. leden 2012 Výtisk č. 4 O B

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ OS KOVO Zexel Valeo se sídlem, Central Trade Park

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více