KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM"

Transkript

1 KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM

2 I. PREAMBULE Skupina THIMM (tzn. THIMM Verpackung (včetně THIMM Print), THIMM Packaging CZ, THIMM Packaging RO, THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme, THIMM SCHERTLER Packaging Systems, THIMM Display, THIMM Consulting, TOP THIMM Opakowania PL, dále jen my ) chce být nezávislým a odpovědným rodinným podnikem, který zaujímá ve vybraných segmentech evropského obalového průmyslu vedoucí postavení. Skupina THIMM garantuje inovaci, flexibilitu, jistotu a růst. Díky vůli našich zaměstnanců* (viz strana 30) podávat výkony, díky jejich tvůrčí síle a také díky spolupráci s našimi zákazníky a partnery vytváříme řešení s nejvyššími užitnými hodnotami pro zákazníka. Odpovědnost podniku ve třech oblastech ekonomie, ekologie a v sociální oblasti je stále základem naší činnosti. Motivovaní a kompetentní zaměstnanci jsou pro úspěch společnosti rozhodující složkou. Přejímáme zodpovědnost a podporujeme naše zaměstnance plněním a nabídkami a posilujeme tak pozici skupiny THIMM jako jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů evropského obalového průmyslu. 02

3 Kodex chování zaměstnanců THIMM je závazek všech zaměstnanců skupiny THIMM ke správnému a zodpovědnému chování v každodenním pracovním dni. Zásady uvedené v tomto Kodexu odrážejí podnikovou kulturu THIMM a společné bytí ve skupině THIMM a vyvíjely se neustále po více než 60letou historii společnosti. My všichni jsme v našem konání vnímáni jako zástupci společnosti, což si musíme každý den znovu uvědomovat. Tím, že svou prací přispíváme k pozitivnímu vnímání skupiny THIMM, podporujeme také hospodářský úspěch společnosti. Pro naše obchodní partnery bychom chtěli být spolehlivým, transparentním, zodpovědným a po etické stránce korektně jednajícím partnerem, a k tomu nám tento Kodex stanovuje odpovídající rámec jednání. 03

4 II. ROZSAH PLATNOSTI Tento Kodex chování platí pro všechny podniky skupiny THIMM a pro všechny pracovníky skupiny THIMM a také pro všechny zaměstnance skupiny THIMM v jakékoliv zemi světa, nezávisle na jejich funkci, postavení nebo vážnosti. Stávající směrnice (např. podnikové dohody nebo doplňující ujednání specifická pro jednotlivá oddělení) platí neomezeně spolu s tímto Kodexem chování. V případě pochybností musí být použit takový předpis, který poskytuje zaměstnancům vyšší ochranu. Všichni vedoucí pracovníci mají kromě své hlavni funkce za úkol vnášet Kodex chování do společnosti a kontrolovat jeho dodržování. Zde je jejich seznam odpovědností. 04

5 1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ, UZNÁVANÝCH STANDARDŮ A PRINCIPŮ Zavazujeme se dodržovat všechny platné národní i evropské zákony, jakož i relevantní mezinárodně uznávané standardy a principy. Kodex chování zaměstnanců THIMM zahrnuje zvláště úmluvy Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation - ILO**) (viz strana 31) a jsou z naší strany zohledňovány. Níže uvedené zásady tohoto Kodexu chování musí naši zaměstnanci dodržovat a nesmí být obcházeny smluvními ujednáními nebo podobnými opatřeními. Držíme se ujednaných pravidel. 05

6 PODPLÁCENÍ A 2. KORUPCE Musí být respektovány zákonné předpisy vztahující se k boji proti korupci. Ve styku se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb (dále jen obchodní partneři ) a také se státními institucemi musí být zájmy skupiny THIMM a soukromé zájmy zaměstnanců THIMM od sebe navzájem striktně odděleny. Jednání a rozhodování (o nákupu) probíhají vždy nezávisle na nepřiměřených úvahách a osobních zájmech, to znamená, že nesmí být přijímány peněžní osobní výhody jako protihodnota za upřednostňování v obchodním styku. Naši zaměstnanci se dále zavazují, že v obchodním styku nebudou nabízet, slibovat, vyžadovat, poskytovat nebo přijímat dárky, platby, pozvání nebo služby, které by mohly nepřípustným způsobem ovlivnit obchodní vztah. 06

7 Naši zaměstnanci se musí vyvarovat takových situací, kdy by se jejich osobní, rodinné nebo finanční zájmy dostaly do konfliktu se zájmy skupiny THI- MM. Pokud takový konflikt zájmu nastane, zaměstnanci ho musí zveřejnit a požádat o souhlas odpovědného vedoucího pracovníka. V této souvislosti platí také směrnice o poskytování darů a sponzoringu skupiny THIMM, která je přístupná na K/weitere_Gruppenordner/Kleingruppen_VSE/Smernice Je povinností upozornit na korupční jednání. První kontaktní osobou je odpovědný člen vedení společnosti. Pokud by se zaměstnanec nechtěl obrátit na člena vedení společnosti, může se svěřit nezávislé, externí kontaktní osobě (ombudsmanovi, viz odstavec ii) Postup v případě stížnosti). 07

8 3. ÚČETNICTVÍ Používání majetku nebo peněžních prostředků skupiny THIMM a dále provádění transakcí je přípustné jen tehdy, pokud jsou všechny případy řádně zaúčtované a vykázané. Všechny zápisy v účetních knihách a podklady skupiny THIMM musí být pravdivé, úplné a přesné. Musí být zapisovány důsledně a podle zásad vedení řádného účetnictví. Žádosti o platbu i platby mohou být vystaveny, respektive provedeny, výlučně jen pokud jsou v zájmu společnosti a k zákonným účelům, a musí souhlasit s odpovídajícími podklady k platbě. Bez účetnictví tu nic neběží. 08

9 4. KARTELOVÉ PRÁVO A PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Dodržujeme pravidla férové hospodářské soutěže s konkurenčními podniky na trhu. Od našich zaměstnanců i od osob jednajících jménem skupiny THIMM očekáváme, že budou dodržovat všechny aplikovatelné tuzemské, evropské, respektive zahraniční kartelové zákony a zákony proti nekalé soutěži. Jsou zakázány dohody nebo jiné aktivity, které ovlivňují ceny nebo podmínky, přidělují prodejní území nebo zákazníky nebo nepřípustným způsobem narušují svobodnou, otevřenou hospodářskou soutěž. Stejně tak jsou zakázány dohody mezi zákazníky a dodavateli, kterými by byli zákazníci omezeni ve své svobodě stanovovat nezávisle své ceny a jiné podmínky (stanovení cen a podmínek). Upozornění na chování v rozporu s pravidly hospodářské soutěže musí být směřována na odpovědného vedoucího pracovníka, na kterého se také můžete obrátit s otázkami na právní přípustnost konkurenčních a kartelových aktivit. Pokud by se zaměstnanec nechtěl obrátit na vedoucího pracovníka, může se obrátit na nezávislou, externí kontaktní osobu (ombudsmana, viz odstavec ii) Postup v případě stížnosti). 09

10 MLČENLIVOST A 5. OCHRANA ÚDAJŮ Zavazujeme se k transparentní komunikaci v mezích obchodního tajemství. Naši zaměstnanci se zavazují dodržovat podnikové a obchodní tajemství. Důvěrné informace ani důvěrné podklady nesmí být neoprávněně předány třetí osobě ani ukládány na externí datové nosiče (např. USB nosiče), přeposílány na soukromé ové účty, apod. nebo zveřejňovány jiným způsobem (včetně zveřejňování na sociálních sítích nebo internetových portálech), pokud k tomu nebylo výslovně uděleno oprávnění. Důvěrné informace mohou být zveřejněny jen tehdy, pokud to vyžadují zákonné povinnosti nebo na základě nařízení soudu nebo jiného úřadu. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení zaměstnaneckého poměru u skupiny THIMM. Osobní údaje zaměstnanců nebo třetích osob mohou být ve skupině THIMM shromažďovány, zpracovávány a/nebo používány jen tehdy, pokud s tím dotyčná osoba projevila souhlas nebo k tomu existuje právní základ. 10

11 ZACHÁZENÍ 6. S MAJETKEM PODNIKU Naši zaměstnanci jsou povinni zacházet s majetkem skupiny THIMM odpovídajícím způsobem a s řádnou pečlivostí. Majetek skupiny THIMM nesmí být používán k nepřípustným účelům, tedy ne k účelům, které nemají souvislost s pracovní činností. K majetku společnosti patří také komunikační zařízení a dále nemateriální hodnoty, jako např. know-how a práva duševního vlastnictví. Bez výslovného souhlasu odpovědného vedoucího pracovníka, respektive podnikové směrnice, nesmí být zařízení nebo předměty společnosti používány k soukromým účelům nebo odnášeny z území závodu. 11

12 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Spolu s managamentem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci skupiny THIMM se zasazujeme o ochranu zdraví a jeho podporu a dbáme na bezpečné, zdravé a hygienické pracovní prostředí našich zaměstnanců. Přijímáme náležitá opatření k prevenci úrazů a poškození zdraví, které mohou nastat v souvislosti s pracovní činností. K dispozici jsou vhodné prostředky OOPP. Zavazujeme se k tomu, že pracovní prostředí budeme neustále zlepšovat. Od našich zaměstnanců očekáváme, že za své zdraví převezmou vlastní zodpovědnost a podporujeme je v dodržování nebo v rozvíjení zdravého životního stylu. Všichni zaměstnanci podle svých funkcí jsou pravidelně školeni o platných normách ochrany zdraví při práci a o bezpečnostních normách i o bezpečnostních opatřeních a jsou vedeni k dodržování navrhovaných ochranných opatření. Vždy, kde je to vhodné, musí být dodržována ustanovení Deklarace základních principů politiky hygieny, jakož i politiky bezpečnosti práce skupiny THIMM, která je přístupná K/weitere_Gruppenordner/Kleingruppen_VSE/Smernice 12

13 POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU 8. A DROG Zdraví a bezpečnost jsou velkým bohatstvím každého z nás a jsou důležité i pro úspěch naší společnosti. Neomezená schopnost rozhodování je základním předpokladem pro zajištění naší konkurenční pozice. Z těchto důvodů musíme vyloučit jakékoliv poškození našeho těla a schopnosti úsudku. Konzumace alkoholu, drog a jiných omamných prostředků je proto v pracovní době, respektive na půdě společnosti, zakázaná. 13

14 9. PRACOVNÍ DOBA Zavazujeme se k dodržování všech zákonných předpisů, podnikových standardů týkajících se pracovní doby a státních svátků a příslušných úmluv ILO** (viz strana 31). 14

15 10. ODMĚŇOVÁNÍ Ve skupině THIMM se odměna řídí podle platných zákonných a podnikových standardů. Naši zaměstnanci jsou jasným, podrobným způsobem pravidelně informováni o složení své odměny za práci. 15

16 11. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ A OCHRANA PRÁVA ODBOROVĚ SE ORGANIZOVAT Dodržujeme právo na svobodu sdružování našich zaměstnanců a na právo odborově se organizovat, jakož i právo na kolektivní vyjednávání prostřednictvím jejich zástupců a ujišťujeme, že tato práva nebudou porušována. Ujišťujeme, že zaměstnanci, kteří se tímto způsobem angažují, se nebudou potýkat s negativními důsledky. Naše hlasy se počítají! Každý má právo vyjádřit svůj názor. 16

17 12. PRÁCE DĚTÍ A MLADISTVÝCH, NUCENÁ PRÁCE Ručíme za to, že práva mladistvých jsou dodržována. Jakékoliv vykořisťování dětí a mladistvých není z naší strany tolerováno. Ujišťujeme, že jsou dodržovány úmluvy ILO** (viz strana 8) a Organizace spojených národů, vnitrostátní normy a nařízení k ochraně dětí a mladistvých zaměstnanců. Věková hranice pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než je věk do ukončení povinné školní docházky a v žádném případě nižší než 15 let (nebo 14 let, pokud to povoluje národní právo v souladu s dohodou ILO č. 138). Děti a mladiství nesmí být vystaveni nebezpečným, nejistým nebo zdraví poškozujícím situacím. Mladiství nesmí vykonávat noční práci a jejich pracovní a školní doba nesmí překročit osm hodin za den. Dále odmítáme jakoukoliv formu nucené práce. 17

18 13. PODPORA ZAMĚSTNANCŮ, VZDĚLÁVÁNÍ V souladu s naší filozofií leadership (vedení lidí) žijeme v souladu s hodnotami dál se rozvíjet, orientovat se na výkon a úctu a podporujeme osobní rozvoj našich zaměstnanců. Realizujeme programy osobního rozvoje a programy dalšího vzdělávání šité na míru, nabízíme našim zaměstnancům zajímavé úkoly a umožňujeme jim identifikaci s podnikem. Zároveň od našich zaměstnanců očekáváme, že budou otevřeni a připraveni se ve své vlastní zodpovědnost učit a dále se rozvíjet. Vzdělání mladého člověka vidíme jako jednu z nejdůležitějších společenských úloh. Na vzdělání klademe velký důraz. Podporujeme nástup mladých lidí do jejich povolání a jejich individuální další rozvoj a posilujeme tak zároveň budoucnost naší společnosti. 18

19 NAŠE VZÁJEMNÉ 14. VZTAHY Princip ocenění je podstatnou součástí kultury THIMM a hodnot leadership (vedení lidí). Skupina THIMM ručí za čestné a ohleduplné vzájemné vztahy. Totéž vyžaduje také od svých zaměstnanců. Není tolerována jakákoliv forma šikany a slovního, tělesného a /nebo sexuálního nátlaku, násilí a/nebo obtěžování. Respekt! 19

20 15. ROZMANITOST A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ V rozmanitosti zaměstnanců leží velký potenciál. Při přijímání nových pracovníků i v zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace. Platí zde všechny zákonné předpisy. Zavazujeme se netolerovat jakékoliv rozlišování, vyloučení nebo upřednostňování na základě etnického, národního nebo sociálního původu rasy barvy pleti pohlaví věku národnosti náboženského vyznání politického názoru členství v zaměstnanecké organizaci tělesného nebo duševního postižení sexuální orientace nebo jiných osobních znaků. 20

21 OCHRANA 16. ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Naše procesy utváříme s ohledem na životní prostředí. Dále se zavazujeme řídit se platnými zákony a minimálními standardy k ochraně klimatu a životního prostředí. Očekáváme tedy od našich zaměstnanců, že budou šetrně zacházet s přírodními zdroji (např. s elektrickou energií, topením, vodou, dále se surovinami, pomocnými látkami a palivy) a že budou předcházet vzniku odpadků, popř. snižovat jejich množství. Očekáváme, že všichni zaměstnanci budou přispívat svými nápady k ochraně životního prostředí. Jak můžeme společně přispět k ochraně životního prostředí? 21

22 i. INFORMOVANOST A KOMUNIKACE Ujišťujeme, že s ustanoveními tohoto Kodexu chování seznámíme všechny zaměstnance a to také v jejich rodném jazyce na našich zahraničních pobočkách. Text tohoto dokumentu je volně přístupný na všech provozovnách skupiny THIMM a kdykoliv k dispozici na 22

23 ii. POSTUP V PŘÍPADĚ STÍŽNOSTI Očekáváme, že všichni zaměstnanci budou jednat zodpovědně ve smyslu Kodexu chování. V případě odůvodněného podezření na porušení bodu 2 (Podplácení a korupce), bodu 3 (Účetnictví), bodu 4 (Kartelové právo a právo hospodářské soutěže), bodu 12 (Práce dětí a mladistvých, nucená práce) a bodu 6 (Ochrana životního prostředí) musí každý zaměstnanec informovat odpovědného vedoucího pracovníka. Pokud by se zaměstnanec nechtěl obrátit na vedoucího pracovníka, může se svěřit nezávislé, externí kontaktní osobě (ombudsmanovi). Identita zaměstnanců, kteří takové oznámení učiní, bude považována za důvěrnou. Zaměstnanci, kteří v dobré víře oznámí podezření na provinění, se v žádném případě nemusí obávat žádných negativních důsledků. Je naprosto dostačující, aby zaměstnanec byl přesvědčen, že jeho oznámení se zakládá na pravdě. Tohoto postupu však nesmí být využito k podání záměrně nepravdivých oznámení či informací. Upozorňujeme na to, že máme ze zákona povinnost v jednotlivých případech sdělovat důvěrné informace třetí osobě (např. k zahájení zjišťovacího řízení). V některých případech může být osoba, která učinila oznámení, předvolána jako svědek. Ombudsman THIMM Packaging pro řešení stížností: JUDr. Eva Blechová, Dürerova 14, Praha 10, tel: , 23

24 iii. SANKCE V případě porušení Kodexu chování si ponecháváme právo vyvodit disciplinární a právní opatření v závislosti na stupni závažnosti porušení tohoto Kodexu. 24

25 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Všechna firemní pravidla a směrnice musí být v souladu s Kodexem chování zaměstnanců THIMM. Ne každý jednotlivý případ a ne každá situace se dá předjímat. Kodex je koncipován nutně široce a drží se přirozeně v obecné rovině. Nemá nahrazovat stávající úpravy nebo pokyny k jednání. Pojmenováním základních prvků individuální a podnikové odpovědnosti má spíše umožnit všem zaměstnancům jasné pochopení principů platných ve skupině THIMM a jejích etických hodnot. 25

26 SALVATORNÍ KLAUZULE Pokud je nebo se stane některé ustanovení této podnikové smlouvy neplatným, pak tím není dotčena účinnost zbývajících ustanovení. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které bude co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení. Totéž příslušně platí i v případě existence mezery v úpravách. Všichni pracovníci a zaměstnanci skupiny THIMM jsou zodpovědní za správné provádění Kodexu. Vedení společnosti pravidelně kontroluje obsah a dodržování Kodexu chování a v případě potřeby přijme nápravná opatření. *Pod tímto pojmem se rozumí jak zaměstnankyně, tak zaměstnanci, a slouží k větší srozumitelnosti. Následující přehled slouží k lepšímu porozumění relevantních úmluv ILO. Některé české zákony překračují obsah úprav některých úmluv. Z tohoto důvodu Česká republika neratifikovala některé z níže uvedených úmluv. Stav: červenec

27 **Přehled relevantních úmluv a doporučení ILO Č. Název 1 O pracovní době (v průmyslu) 14 O provedení týdenního klidu (v průmyslových závodech) 26 O postupu při stanovení minimální mzdy 29 O nucené práci 79 O noční práci mladistvých (neprůmyslové práce) 87 O svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat 98 O provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat 100 O rovnosti v odměňování 105 O odstranění nucené práce 111 O diskriminaci (v zaměstnání a povolání) 131 O stanovení minimálních mezd 135 O zástupcích pracovníků 138 O minimálním věku 142 O rozvoji lidských zdrojů 143 O migrujících pracovnících (doplňující ustanovení) 154 O kolektivním vyjednávání 158 O ukončení pracovního poměru 159 O pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 182 O zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce E 143 Doporučení o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevy, které jim mají být poskytnuty E 146 Doporučení o minimálním věku pro přijetí do pracovního poměru Texty úmluv a doporučení: 27

28 Breslauer Straße Northeim Nĕmecko Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web:

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Etický kodex společnosti Panasonic

Etický kodex společnosti Panasonic Etický kodex společnosti Panasonic Etický kodex společnosti Panasonic Etický kodex společnosti Obsah Rozsah použití a dodržování... 4 Kapitola 1: Naše hlavní hodnoty... 5 Kapitola 2: Realizace kodexu v

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více