JEŽÍŠ KRISTUS NEZEMŘEL NA KŘÍŽI MÁ BIBLE PRAVDU? PETR VOKÁČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEŽÍŠ KRISTUS NEZEMŘEL NA KŘÍŽI MÁ BIBLE PRAVDU? PETR VOKÁČ"

Transkript

1

2 JEŽÍŠ KRISTUS NEZEMŘEL NA KŘÍŽI MÁ BIBLE PRAVDU? PETR VOKÁČ OBSAH 1. Úvod 2 2. Bible Písmo svaté 4 3. Jidášovo evangelium Turínské plátno Stále záhadní templáři Jakub Molay druhý Ježíš na plátně? Kataři Objevili Templáři Ameriku? Templáři v Čechách Pohled z druhé strany Byla v tom žena? U kolébky Jezuitů Svaté kopí jež znamená moc Kauza jménem Kumrán Svatý Grál Mariánská zjevení va Fatimě Lourdy fungující placebo? V uvolněném rytmu Ježíš a celibát Máří Magdaléna a záhadné Rennes le Château Závěr 130 ISBN Nakladatelství KVARTA (c) Petr Vokáč, Nakladatelství KVARTA, Galaktická agentura Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 1. Úvod Bible je soubor knih označovaných jako Písmo svaté inspirované samotným Bohem. Některé církve ji nazývají přímo slovem Božím. Pro první část bible obsahující jako základ pět knih Mojžíšových se v křesťanské tradici ustálilo pojmenování Starý zákon. Je to soubor knih, které křesťané převzali od židovského náboženství. Pro židovské označení se ujalo pojmenování Tanach. Druhá část bible nazývaná Nový zákon navazuje na Starý zákon a je specificky křesťanská. Obsah Nového zákona byl upravován podle víry církve. Slovo bible pochází z řeckého slova biblion, což znamená papyrový svitek, kniha. Papyrové svitky se vyráběly ve fénickém městě řecky zvaném Byblos. Toto město leží v Libanonu a dnes nese jméno Džubajl. Na Západě se pro Písmo svaté začal používat latinský výraz bible. Kniha knih Bible je v podstatě napínavou knihou pojednávající o historii lidstva. Texty Starého zákona vznikaly podle dnešních badatelů asi v 10. století před naším letopočtem. Teprve asi o 300 let později zřejmě došlo ke kompaktnější prezentaci Starého zákona. Rozhodující epochou se stal exil Židů v babylonském zajetí důvodem vzniku Starého zákona byla jejich snaha zachovat si písemnou identitu i v době útlaku ze strany mocných nepřátel. První část bible Starý zákon byla napsána v hebrejštině, aramejštině a řečtině a obsahuje zajímavé lidské příběhy. Každému na této planetě jsou známa jména Adam a Eva, jakož i Archa úmluvy, Noe, či z pozdějšího připojení Nového zákona události narození, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše. Bible představuje nejúspěšnější bestseller všech dob. Žádná jiná kniha nebyla přeložena do tolika jazyků. To se týká nejen těch známých, ale údajně všech, které existují. Nesporného prvenství dosáhla bible i v počtu vydaných exemplářů. Od roku 1815 jsou to dobré 2,5 miliardy výtisků jinými slovy dva a půl tisíce milionů knih se stejným obsahem! Žádná jiná kniha nevyvolala tak intenzivní diskuzi, nebyla příčinou tolika zkoumání a tak ohromného množství vyhraněných názorů. Je to literární dílo, na kterém se podílelo mnoho lidí, jejichž jména si historie nebyla s to všechna zapamatovat

4 Bible byla již mnohokrát přepisována, upravována a doplňována. Přesto se k ní hlásí, samozřejmě z poněkud odlišného úhlu pohledu, největší světová náboženství: židovství, křesťanství a prakticky také islám. To dnes čítá dohromady něco kolem tří miliard lidí, tedy dobrou polovinu obyvatel této planety. Slovo Boží, nebo literární fikce? Pro mnohé je bible slovem Božím, pro jiné jen literárním zpracováním, kterému schází vědecký podklad. Byli mnozí, kteří se ve snaze přesvědčit nevěřící pokoušeli se střídavými úspěchy o rekonstrukci biblických příběhů, či alespoň o jejich vysvětlení. Někteří považují biblické děje za historicky neudržitelné, jiní se dokonce domnívají, že jde o příběhy hraničící s čirou fantazií. Našli se i tací, kteří na základě podrobného biblického studia objevili texty, jež si vzájemně odporují. Podle těch odvážnějších jsou dokonce plné rozporů. Téměř půl druhého tisíciletí bylo nemyslitelné, aby se o událostech zachycených v bibli třeba jen zapochybovalo. Dnes ve světle moderní vědy, archeologie a historických výzkumů jsou mnohé tyto děje vnímány jako příběhy z říše legend, propagandy a literární fikce. Už po staletí nacházejí údajní vědci a především hledači tajemna v textu bible uložená mystická poselství. To není nic překvapivého. Text byl původně napsán v jazycích, v nichž mnohá písmena fungovala i jako symboly. Na začátku byly pochyby Co mě vedlo k tomu, že jsem začal o některých biblických příbězích pochybovat? Proč jsem si kladl otázky, zda tyto události (konkrétně o Ježíšovi) probíhaly přesně tak, jak je popsáno v Novém zákoně? Co když to bylo trochu jinak? A co když je pravda úplně někde jinde? Tento příběh se udál před dvěma tisíci lety. Technika a přírodní vědy nabízejí dnes zcela jiné možnosti K přírodním vědám a technice jsem přidal ještě archeologii. Na základě těchto tří disciplín jsem se rozhodl zkoumat pravdivost dějů, které se měly odehrát na začátku našeho letopočtu. Navíc jsem přidal také pohled z oblasti historie

5 templářů, studia samotné bible a dále skutečností, které jsem vypátral v malé vesničce Rennes le Château na úpatí francouzských Pyrenejí. Je možné, že bible nemluví pravdu? Jsou její hrdinové pouze fiktivní postavy? Vyslovil jsem kacířskou otázku? Kde začíná a nebo končí víra, a kde jsou hranice vědeckého důkazu? To jsou otázky, na které jsem hledal odpověď 2. Bible Písmo svaté Ježíš, známý jako Ježíš Nazaretský, je ústřední postavou křesťanství. Jeho životní dráha se udává mezi 7. až 4. rokem před naším letopočtem a lety našeho letopočtu. Veřejně začal působit asi kolem roku 28 jako potulný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu řeky Jordán. Ohlašoval brzký příchod království božího a vyzýval k pokání. Křesťané považovali Ježíše za Spasitele lidstva a syna Božího. Od data narození Ježíše, byť nepřesně vypočítaného, je odvozován dodnes používaný letopočet. Půl tisíciletí stejný obsah Bible je jediná kniha, která se už 500 let objevuje v tiskárnách. Co říkají statistiky? Ročně se jí vytiskne asi 60 milionů výtisků. To je slušný počet, když si představíme, že dnešní vydání knih mají náklady jeden nebo dva tisíce výtisků. Jak je to se čtením bible? Zde už výsledek není tak příznivý. Zvláště v ignorování bible vyniká Evropa nebo Severní Amerika. Nejstarší české bible K nejstarším českým překladům bible patří Bible loskovecko-drážďánská z roku 1360 nebo Bible olomoucká. Nejznámějším českým překladem je Bible Kralická z let a její poslední revize z roku Známá je i třísvazková Bible Svatováclavská z let Český ekumenický překlad vznikal v letech V Novém zákoně se jedná o volnější překlad. Naopak v překladu Starého zákona se usilovalo o konkordátnost pojmů.

6 V roce 2008 vyšla Česká synoptická bible uspořádaná do dvou sloupců vedle sebe jak s překladem kralickým, tak i ekumenickým. Věřící nehledají chyby Kdo čte bibli? Čtou ji převážně věřící a nehledají v ní chyby. Byla sice diktována samotným Bohem, ale lidem, a ti jsou chybující. A tak jsou textu odpuštěny nedostatky nejen historické, ale i vědecké. V době, kdy bible vznikala, jak se uvádí na omluvu, se myslelo v jiných kategoriích. Abych byl konkrétní: v Genesis ve 3. kapitole a 16. verši se mluví o Zemi, že je plochá a nehybná. A podle archeologie nebylo žádného exodu Izraelitů z Egypta a Davidovo království je pouze legenda. O potopě nebo o Jerichu bude názor na biblický text vyjádřen později. Ježíš z Nazaretu Podle bible se Ježíš narodil v Betlémě. Ve dvanácti letech už druhé poučuje, nebo lépe - drží krok ve znalostech s náboženskými mysliteli. Pak jeho stopa mizí. Ne úplně. Asi po patnácti letech se znovu objevuje v místech, kde se jeho stopa ztratila. Otázkou je, kde strávil těch chybějících patnáct let. O tom Písmo svaté mlčí. Ježíš se stal historickou osobností. Polemika je o tom, zda byl ukřižován, jestli opravdu vstal z mrtvých. Aby vstal z mrtvých, musel nejdříve zemřít. Zemřel ale skutečně? Potom vstoupil na nebesa. Kde to je? Otazníků je více Ježíš se narodil v roce, kdy už král Herodes nevládl. Žádné vraždění neviňátek, jak je popisují evangelia, se tedy konat nemohlo. Ani žádné sčítání lidu, jak to prezentují evangelisté, neprobíhalo. Proč tedy šli Maria s Josefem do Betléma? Nebyl k tomu důvod. Bylo to snad jen proto, aby se Ježíš narodil ve městě Davidově? O období od 12 do 28 let Ježíšova života nevíme v podstatě nic. Je možné, že měl mladší sourozence? Z evangelií vyplývá, že tato otázka není zcela od věci. O jeho

7 matce Marii se v Novém zákoně nepíše téměř nic. Vůbec se neví, kdy Maria a Josef zemřeli. Existují jistá fakta dokazující, že Ježíš nemohl pocházet z Nazaretu. Lze s úspěchem pochybovat o tom, že město Nazaret v době působení Ježíše vůbec existovalo. Nevyskytuje se totiž na žádné mapě pocházející z dob Ježíše. Nenachází se také na žádném římském dokumentu z té doby. Nazaret mělo jako město vzniknout pravděpodobně až po povstání proti Římanům v letech a do spojitosti s narozením Ježíše bylo dáno až později. Otázkám není konec Jsou však i závažnější otázky. Teprve na koncilu v Efezu, v polovině 5. století, byla Panna Maria nazývána Bohorodičkou. Kříž, symbol křesťanství se začal používat teprve až v rozmezí 5. a 6. století našeho letopočtu. Neposkvrněné početí Panny Marie vyhlásil papež Pius IX. až v roce Papež Pius XII., světe div se, vyhlásil nanebevstoupení Panny Marie teprve nedávno - v roce 1950! Ježíš z Nazaretu po sobě nezanechal žádné písemnosti. Nejvíce se o něm lze dozvědět z evangelií. Jsou však evangelia důvěryhodná? Na základě historie života krále Heroda, o kterém se dočteme v bibli, lze dokladovat, že tomu tak není. Jesus Pandira Křesťané věří, že Marii přivedl do požehnaného stavu Duch svatý. Badatelé historici věří ve skutečného pozemského otce. Celseus ve 2. století napsal, že jím mohl být syrský voják v římských službách. Podle židovského talmudu se měl jmenovat Jesus Pandira. Dokonce není vyloučeno, že za něj byla Maria provdána. Ponechme stranou, zda tomu tak bylo, či nikoliv. Připusťme, že Pandira byla otcovská stopa. Otcem Ježíše byl tedy jeden z obyvatel planety Země, vše se událo přirozenou cestou a problém je vysvětlen. Pandirovo biologické otcovství se někdy prezentuje jako antikřesťanská polemika. Jako náhradní otec byl vybrán Josef, který měl Marii zachránit před zavržením. Přece i podle bible si Josef zprvu myslel, že s Marií očekává nemanželské dítě, a podle

8 Markova evangelia mu to musel vysvětlit teprve archanděl Gabriel. Ježíš byl tedy nemanželské dítě. Neexistuje žádné ale. Buď je dítě manželské, nebo není. Pokud jde o syrského vojáka Pandiru, nemusí se jednat o vymyšlené jméno. Muž takového jména skutečně existoval. Jeho hrob byl nalezen na vojenském hřbitově v Bingerbrücku nedaleko německého města Mohuče. Náhrobek pochází z 1. století. Pandira sloužil v římské armádě celých 40 let. Historie si vzpomněla na další detaily Vzpomínám si, že během jedné přednášky Ancient Astronaut Society, kterou pořádal v Berlíně Erich von Däniken, známý propagátor mimozemských civilizací, přednášející Herbert Baier (mimochodem rodák z Litoměřic) vyslovil myšlenku, že otcem Ježíše mohl být mimozemšťan. Po tomto sdělení nebyli posluchači v sále k utišení. Ježíš byl prvorozený syn Marie. Josef měl děti už z dřívějšího manželství. A snad by se dokonce nechal vysledovat (alespoň u jednoho z nich, konkrétně u Josefa) původ z rodu Davidova. Proč se těhotná Maria a Josef vydali z Nazaretu do Betléma? Údajně proto, že bylo nařízeno sčítání lidu. Tak to píše Lukáš v evangeliu. Ale za doby Herodese nebyla v Judei žádná provinční správa, takže nebyl k nařízení sčítání lidu důvod. Rodících panen bylo více Po příchodu do Betléma Panna Maria porodila syna. S tím je sice spojen biologický problém, ale nikoliv problém historický. Panen, které porodily, bylo dokonce už před začátkem našeho letopočtu více. To nebylo nic nového pod sluncem. Tak konkrétně: - Guathamana Buddhu porodila asi 600 let př. n. l. panna jménem Maya. - Řecký bůh Dionysos se narodil panně ve stáji a dokonce měnil vodu ve víno. - Indru, staroindického boha bouře, nejvyššího z bohů védského období a patrona árijských válečníků porodila asi 700 let př. n. l. panna v Tibetu. - Křišnu hinduistické božstvo, porodila přibližně let př. n. l. panna jménem Devaki. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 - Římské božstvo Mitras se narodilo 25. prosince asi 600 let př. n. l. ve chlévě a jeho zmrtvýchvstání se slavilo o Velikonocích. Zajímavá shoda, že? Neposkvrněné početí Neposkvrněné početí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem IX. v roce Co je to neposkvrněné početí? Dnes tomu rozumíme tak, že jde o otěhotnění bez přispění fyzického kontaktu ženy a muže. Tedy jasněji řečeno umělé oplodnění in vitro, dítě ze zkumavky. Porod mohl proběhnout císařským řezem a panenství Marie tak bylo zachováno. S tím nemám technický problém. Vlastně mám. Která porodnice před dvěma tisíci lety ovládala techniku in vitro? Nikde také není dokladováno, že by Marie rodila ve chlévě císařským řezem. Biologický problém související s narozením Ježíše a Mariiným panenstvím se někdy vysvětluje tak, že se jedná jen o překladatelský omyl, a nikoli genetický. Při překladu části bible vztahující se na Ježíšovu matku se místo slova dívka objevilo slovo panna. Řecké slovo parthemo znamená sice panna, ale nevyjadřuje všechny významy hebrejského ekvivalentu almah, které znamená nejen panna, ale také mladá žena. Ale pak mi není jasné, proč na tom církev stále trvá. Stále se mluví o Panně Marii. Problém genetický Člověk na planetě Zemi vzniká ze spojení vajíčka a spermie. Vajíčko měla Marie. Kdo dodal spermie? Duch svatý. Kdo jiný Tak to přece Marii oznámil archanděl Gabriel. A ten to musel vědět. Jinak pro mě vyvstává další problém. Neboť mužský chromozom dodává muž, musím se ptát, zda Duch svatý má mužské chromozomy. Kdyby tomu bylo jinak, pak by veškeré chromozomy mělo dítě od ženy, a Ježíš by byl tedy žena? Nebo snad v období kolem roku 7 přestala na planetě Zemi v jednom případě fungovat genetika? Genetické úvahy

10 Ježíš, neboť byl podle bible kombinací pozemských a mimozemských genů, musel zdědit atributy pozemské matky a božské genetiky. Měl-li na početí Panny Marie podíl i Duch svatý, pak tedy Ježíšova genetika musela vykazovat nějaké abnormality v DNA vůči DNA pozemské. Myšlenka je to přímo fantastická. DNA by se nechala získat z měkké tkáně, krve nebo vlasů. Ale Ježíš zmizel z planety Země nanebevstoupením, což vidím spíše v teoretické než praktické rovině. Vydat se po stopě DNA není vůbec jednoduché. Ježíšova DNA k dispozici není. Je zde turínské plátno, ale to není ta pravá relikvie. Ve španělském Oviedu je plachetka, která údajně halila Ježíšovu hlavu. Jsou zde i úlomky kříže, na kterém byl ukřižován. Dřevo je dokonce potřísněné jeho krví. Problém je ale v tom, že zkoumání DNA by církev jistě nedovolila. Nikde navíc není záruka, že jsou to relikvie skutečně pravé. Relikvie z Ježíšova ukřižování totiž představovaly ve středověku velký a výnosný byznys. Je zde i další problém. DNA není stabilní a zkoumat ji po dvou tisících let by znamenalo zvýšit citlivost měřících přístrojů na maximum a vystavit se nebezpečí omylu. Mimo to, jak dokázali izraelští lékaři, i DNA lze zmanipulovat, tedy zfalšovat. A co je vůbec největší problém tuto DNA není s čím porovnat, nemáme k dispozici Mariino příbuzenstvo. Ledaže bychom se spokojili s jistou DNA abnormalitou. Kosmická znamení a literární fikce Napadnutelná jsou i další fakta prezentovaná v bibli. Jinými slovy evangeliím chybí přesnost. Už místo narození vzbuzuje pochybnosti. Proč bylo za místo, kde se narodil Ježíše, zvoleno místo narození krále Davida? Snad proto, že to předpověděli proroci ve Starém zákoně? Legenda o třech mudrcích a hvězdě na východě pod drobnohledem důkazů rovněž neobstojí. Jestliže existovala nějaká, pouhým okem na obloze viditelná hvězda, která zářila abnormálně, pak to bylo v roce 7 před naším letopočtem. Mohlo se jednat o konstalaci hvězd v souhvězdí Ryb, která se objevuje každých 794 let. Pravděpodobnější je však varianta literární licence. Narození mimořádných lidí bylo obvykle doprovázeno kosmickými znameními. Při narození Alexandra Velikého padal z nebes oheň. Není proto divu, že božský původ velkých hrdinů provází rovněž ohrožení na životě. Ale že král Herodes chtěl nechat zabít malého Ježíše, je vědecky

11 neudržitelné. Nebylo vraždění neviňátek jen literární licencí, aby se opět vyhovělo prorokům, kteří napsali: Z Egypta jsem povolal svého syna? Proto asi také Maria a Josef s Ježíšem nejdříve museli utéci do Egypta. Museli k tomu mít přeci nějaký důvod. Z evangelií lze vysledovat různé životopisné detaily o životě Ježíše. Mimo tyto křesťanské písemnosti ale o Ježíšovi existují pouze noticky. Také historik Seuton se zmiňuje o Ježíšovi. Větší váhu lze přikládat židovskému kronikáři Josefu Flaviovi, který referuje o ukamenování Jakuba a přitom se zmiňuje, že to byl bratr Ježíše, který byl znám pod jménem Kristus. Taticus pak ve 2. století při zaznamenání v biografii císaře Nera sdělil, že Ježíš byl za vlády Tiberia popraven. Neúplné informace O životě Ježíše máme pouze velmi kusé informace. Z tohoto důvodu není možné napsat jeho podrobný životopis. Jeho působení jsou popsána v biblických evangeliích Marka, Matouše, Jana a Lukáše. Za nejstarší evangelium se pokládá evangelium Markovo. Všeobecně se předpokládá, že evangelia neměla jednoho autora. Všechna navíc obsahují církevní dodatky. Slovo mesiáš pochází z hebrejského slova mašiách, aramejsky mešíchá, tedy mesiáš pomazaný, řecky christos čili Kristus. Právě přívlastek pomazaný byl u izraelských králů chápán ve smyslu vyvolený Bohem. Později se začal tento pojem přesouvat na budoucího pravého krále. Ve vztahu k Izraeli měl znovu zařídit pospolitost, která byla tou dobou s nadějí očekávána. Jinými slovy: očekávalo se vysvobození Izraele od cizí nadvlády. Herodes a vraždění neviňátek Herodes Velký byl krutý vládce, krvelačný a toužící po moci, byl to vrah dětí z Betléma. Bible na něm nenechala nit suchou Historici ho naopak vidí jako mocného politika a velkého stavitele. Kdo však byl Herodes ve skutečnosti? Král židovský je postava ranné římské císařské doby. Vládl v Judei, to je pravda, ale těsně před vznikem našeho letopočtu. Herodes se strachoval o moc. Měl poslat své vojáky, aby našli jeho potenciálního rivala. V tomto případě dítě, asi dvouleté, či

12 mladší. Herodes sám (nebo někdo jiný?) měl vojákům poradit, aby hledali v Betlémě. Mnoho dětí mělo padnout za oběť jeho rozkazu. Tak to stojí v bibli. Lépe, tak to stojí v evangeliu sv. Matouše, ale evangelia jsou celkem čtyři. Proč se tedy o vraždění neviňátek píše pouze v jednom z nich? Dobrá otázka. Obtížná odpověď Evangelisté nebyli Ježíšovými současníky. Evangelia byla napsána asi let po ukřižování Ježíše. Tehdy neexistovaly žádné sdělovací prostředky a informace se zprostředkovávaly ústním podáním. V praxi to znamená, že děj někdo vyprávěl, další ho slyšel, třetí interpretoval a čtvrtý zapsal. Informace prošla tichou poštou a mohla tedy být zapsána i velmi nepřesně. Vraždění dětí se zřejmě konalo Po Herodovi Velkém nastoupil jeho syn Herodes Antipas. V bibli se ale mluví jen o jednom Herodovi, který je odpovědný za všechny zlé skutky. Skutečnost je však jiná. Herodův syn Antipas nastoupil na trůn v roce 4. př. n. l. Ježíš tedy musel být ukřižován za vlády Herodova syna, nikoliv za vlády Heroda Velikého. Pak se tedy Herodes mohl s Ježíšem setkat jenom v případě, že ten se narodil v roce 7 př. n. l. Rok 4 př. n. l. je na hraně možností. S vražděním neviňátek tedy logicky nemá Herodes Veliký nic společného. V roce 1988 ve vykopávkách v přístavu Ascalon byly nalezeny pozůstatky stovky kojenců. Mysteriózní nález. Pátrání ale ukázalo, že se jednalo o děti prostitutek. S biblickými dějinami neměl nález nic společného. Proč je vůbec dáván Herodes do souvislosti s Ježíšovým narozením a vražděním neviňátek? Vyžadovala to situace? Asi ano. Bůh seslal na Zemi zachránce a ten potřeboval protihráče. Neměla snad být pro zvýšení závažnosti taková důležitá mise ohrožena ihned na začátku? Nabízí se paralela. Biblický Mojžíš, zachránce Izraele, měl také protihráče faraony. Vytvořil snad Matouš v evangeliu pro Ježíše protihráče a tím byl Herodes? Komplot tisíciletí Když se kolem roku 7 před naším letopočtem objevila na nebi nová hvězda, mohl se zrodit komplot nemající v dějinách obdoby. Jaký? Bylo vybráno dítě, které se stane mesiášem. Máte dojem, že jde o naprostou smyšlenku? Ale kdepak. Jakým způsobem se vybírá budoucí dalajláma? Také již v dětském věku podle určitých

13 znaků. Proč by tedy nemohl být vybrán Josef s Marií a ostatní? To ostatní je už dílem konstrukce příběhu a diplomatické šikovnosti Historický Ježíš Důkazy o historickém Ježíši nejsou nijak jednoznačné. Historici jsou zajedno, že existuje mnoho podob jeho obličeje, o žádné však nepanuje stoprocentní jistota. Evangelia se zmiňují také o Ježíšových bratrech, nebo bratrancích Jakobovi, Josefovi, Šimonovi a Judovi. Nelze přesně říci, šlo-li o bratry, či bratrance. V původním textu použité slovo adelfos může v překladu znamenat obojí. Nejstarší, Markovo evangelium o Ježíšově dětství téměř mlčí. Jen letmo se o jeho dětství zmiňuje evangelium Janovo. Evangelisté Matouš a Lukáš věnují naopak tomuto období značnou pozornost. Zůstává však otázkou, zda jsou tyto údaje historicky věrné, nebo mají pouze historický charakter. Příběh halí tajemství Tajemstvím zůstává obestřen pobyt Ježíše v období, o němž se bible nemluví - od 12 do 28 let jeho věku. Co se s Ježíšem v této době dělo? Přidal se snad k náboženskému hnutí? Je možné, že pobýval u Esejců, ultraortodoxní sekty žijící v naprostém ústraní. Ti měli značné medicínské a astrologické znalosti. Tehdy se mezi astronomií a astrologií tolik nerozlišovalo. A jako všichni Židé také Esejci očekávali příchod mesiáše. Nebo opustil Palestinu? Naučil se své magické umění v Egyptě? V té době země faraonů platila za zemi zázraků a magie tam byla na vysoké úrovni. Kde trávil těch patnáct let, o kterých nejsou v bibli žádné informace? Strávil je na Východě, v Indii, nebo Kašmíru? Co když mu byla umožněna zahraniční stáž právě v Indii a ve východních zemích se naučil ovládat své tělo, rétoriku a manipulovat s davy? Bible ani ani jiné spisy se o tom nezmiňují. Věřím, že je na místě i další otázka: Když muž z Nazaretu v potu tváře vydělával na chléb, kde by jinak než v mládí vzal čas na rozvíjení svého učení? Z jakých pramenů by čerpal své vědomosti, svoji moudrost? Nikolaj Notovič a klášter Hemis Ukázka knihy z internetového knihkupectví

14 Na legendární hedvábné cestě mezi Evropou a Čínou panoval kolem začátku našeho letopočtu čilý obchodní provoz. Zboží se dopravovalo z Jeruzaléma až do Šrinagáru v Kašmíru. Prošel touto pět tisíc kilometrů dlouhou cestou také Ježíš? Cesta trvala několik měsíců a bylo na ní možné kromě obchodníků spatřit také léčitele, kazatele a samozřejmě dobrodruhy. Publikum u nočních ohňů bylo multikulturní. Byla to doslova mezinárodní burza informací. Seděl u jednoho z ohňů také Ježíš z Nazaretu? Vezměme si na pomoc zprávu Nikolaje Notoviče, ruského cestovatele, který se asi před 120 lety dostal do Himálají. Utrpěl úraz v blízkosti buddhistického kláštera Hemis. Ujali se ho lamové a při rekonvalescenci mu umožnili, a to bylo hlavní, nahlédnout do písemností. Notovič objevil knihu, lépe snad volné dokumenty, v nichž byl vylíčen život člověka, který se sem dostal s karavanou. Byl to životní příběh, jenž velmi připomínal život Ježíše. Podle Notoviče se zde měl neznámý muž naučit vyhánět zlé duchy z lidského těla a léčit motlitbou a přikládáním rukou. Po seznámení se s buddhistickým učením se měl vrátit domů. Notovič se rozhodl tuto zprávu zveřejnit. Známí jej od tohoto činu zrazovali. Zpráva byla uveřejněna v roce 1894 v Paříži. V dalším roce, po návratu do Ruska jej zatkla carská policie a Notovič skončil ve vyhnanství ne Sibiři. Důvod jeho vyhnanství není znám. A ztracen je údajně i dokument svědčící o pobytu onoho záhadného muže v klášteře. Mniši z kláštera Hemis si na tuto story vzpomínají, ale spis, jak prohlašují, zatím nenašli. Snad jen na vysvětlenou. Mniši hledali údajně knihu, ale z Notovičových poznámek vyplývá, že se jednalo o spis, tedy list, nebo listy papíru a v tom je celá záhada. V sanskrtu se lze dočíst, že v Kašmíru měl člověk jménem Ježíš na královu otázku, jak se jmenuje, odpovědět Išaputram, což neznamená nic jiného nežli syn Boží. V Indii se měl Ježíš setkat s buddhistickým guru, který ho měl naučit jógu a ovládání těla pomocí meditace. Atributy pro jeho budoucí osud nepostradatelné, přesněji řečeno jako stvořené. Znovu v Palestině

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA O Ježíšově narození vypráví pouze 2 evangelia: Matoušovo a Lukášovo. Obě ale tuto tématiku zpracovávají s rozdílným záměrem. LUKÁŠ píše své evangelium pro křesťany z pohanství.

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. 7/2008. www.milujte.se

Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. 7/2008. www.milujte.se www.milujte.se 7/2008 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do

Více

BODNUTÍ ŠKORPIÓNA. Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu. Jonathan Gray JONATHAN GRAY P. O. BOX 3370 RUNDLE MALL 5000 SOUTH AUSTRALIA

BODNUTÍ ŠKORPIÓNA. Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu. Jonathan Gray JONATHAN GRAY P. O. BOX 3370 RUNDLE MALL 5000 SOUTH AUSTRALIA BODNUTÍ ŠKORPIÓNA Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu Jonathan Gray JONATHAN GRAY P. O. BOX 3370 RUNDLE MALL 5000 SOUTH AUSTRALIA vydalo www.b-a-n.cz Tisk DUOTISK s.r.o. 2011 Věnování Záhadné postavě

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS V loňském roce se často přetřásala otázka, zda bude přicházející nok 2000 skutečně nokem nového tisíciletí či nikoli. Z matematického hlediska byla odpověď snadná rok

Více

Hledání historického Ježíše

Hledání historického Ježíše 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblistiky Hledání historického Ježíše poznámky z knihy: TRILLING, WOLFGANG. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

1 1. Úvod do Písma Bibli tvoří velký počet původně samostatných knih, které mají vlastní název. Jejich rozsah je nestejný - od velkého (např. IZ) po velmi malý (např. 2, a 3. Jan). Některé vznikly najednou

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Mýty o Ježíši. Filmaři ukázali Ježíšovu urnu. Studijní příloha časopisu Advent (5/2007) (Lidové noviny, středa 28. února 2007)

Mýty o Ježíši. Filmaři ukázali Ježíšovu urnu. Studijní příloha časopisu Advent (5/2007) (Lidové noviny, středa 28. února 2007) Studijní příloha časopisu Advent (5/2007) Mýty o Ježíši Filmaři ukázali Ježíšovu urnu (Lidové noviny, středa 28. února 2007) Režisér Cameron předložil důkazy o tom, že archeologové nalezli Kristův hrob,

Více

Žena Jedoucí na Šelmě

Žena Jedoucí na Šelmě Žena Jedoucí na Šelmě DAVE HUNT I řekl mi anděl... Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy... Zjevení Janovo 17:7 Preložil Tonda Uhlíř, Praha... Obsah. 1 Zrušení Reformace... 1 1. Žena jede na zvířeti!...

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible

ÚVOD. 1 Co je bible? 2 Členění bible Úvod do bible a teologie ÚVOD DO BIBLE Ladislav Heryán (podle textu G.I. Vlková, Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc 2007; se svolením autorky) ÚVOD 1 Co je bible? Slovo

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Nidal Saleh Proč se vraždí v Izraeli? anebo Kdo jsou oběti a kdo teroristé? ÚVOD Na stránkách našeho tisku a ve zpravodajství televizních a

Nidal Saleh Proč se vraždí v Izraeli? anebo Kdo jsou oběti a kdo teroristé? ÚVOD Na stránkách našeho tisku a ve zpravodajství televizních a Nidal Saleh Proč se vraždí v Izraeli? anebo Kdo jsou oběti a kdo teroristé? ÚVOD Na stránkách našeho tisku a ve zpravodajství televizních a rozhlasových stanic se pravidelně objevují zprávy a arabsko-izraelského

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu Tituly z volné řady Tajné dějiny světa Zdeněk Krušina Tajné dějiny světa 1 Atlantis - ztracená perla na úsvitu lidstva Tajné dějiny světa 2 Ráj versus evoluce Tajné dějiny světa 3 Velcí zasvěcenci starověku

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 4 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 4 JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 18. AŽ 20. STOLETÍ Období působení jezuitského řádu v 18. až 20. století v některých

Více

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra systematické teologie Bakalářská práce ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Vedoucí práce: Mgr. František Štěch, Th. D. Autor práce:

Více

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Ročník 22 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2010 Svědectví

Více

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury JIŘINA FORBELSKÁ Prezenční studium Obor: český jazyk křesťanská výchova BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ

Více

Jak žít autentickým křesťanským životem

Jak žít autentickým křesťanským životem Jak žít autentickým křesťanským životem www.biblickaknihovna.cz Obsah Skutečný křesťan (2K 2,14 3,3)........................... 1 Křesťanství Ježíše a Pavla.............................. 2 Pět neklamných

Více