Plán na školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Plán na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2

3 Poslání školy realizovat státem garantovaný výchovně vzdělávací proces dle obecně platných standardů - vzdělávacích programů - a připravit tak žáky pro další vzdělávací stupně v rámci celoživotního vzdělávání, školu orientovat dle možností na specializaci estetickou, sportovní, ICT a jazykovou (podpora talentovaných žáků), vychovávat slušného zdravě sebevědomého člověka, vychovávat k zodpovědnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti, učit komunikačním dovednostem, pochopit podstatu, že učitel a žák jsou přirozenou dualitou procesu poznávání navzájem se učí, připravit a poskytovat prostor pro společné sdílení hodnot všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, dbát na dodržování vzájemně dohodnutých pravidel mezi učiteli a žáky za podpory rodičů vytvořit prostředí s přátelskou a tvůrčí atmosféru, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život města, učit toleranci a pomoci. Vize školy personální politikou vytvořit tým lidí, který povede a bude učit žáky zodpovědnosti a spolupráci, bude rozvíjet jejich tvůrčí potenciál, realizovat ŠVP pro ZV, vytvořit školu, kde se bude učit, jak se učit, jak přemýšlet, jak se stát manažerem vlastní budoucnosti, starat se o příjemné klima školy všichni pak chodí do školy rádi, pracovat formou projektů týmová práce, zajištěním finančních prostředků vytvořit podmínky pro karierní růst a solidní mzdové ocenění pracovníků školy, získané finanční prostředky také investovat do materiálního vybavení školy, pravidelně provádět sebehodnocení školy, žáci partnery pedagogů, i oni mají zájem na kladné prezentaci a zvyšování prestiže této školy, stát se místem, na něž si každý po letech rád vzpomene a kam se rád vrací, v rámci možností rozšířit nabídku volitelných předmětů či seminářů. 3

4 A Oblast ekonomická a materiálně technická 1. Návrh rozpočtu na rok 2015 náklady, výnosy, investiční záměry školy hrazené z městského rozpočtu. NÁKLADY celkem 501 materiál energie prodané zboží 511 opravy a údržba cestovné reprezentace 518 služby mzdové náklady zák. sociál. pojištění ost. sociál. pojištění 527 zák. sociál. náklady 528 ost. sociál. náklady 538 ost. daně a poplatky 544 úroky 548 manka a škody 549 ostatní náklady 551 odpisy majetku 41 z toho odpisy budov a staveb DHM nad 3000, ostat. náklady z činnosti náklady celkem VÝNOSY celkem 601 výnosy z prodeje vl. výr. 602 výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodeje zboží 662 úroky 648 zúčtování fondů 649 jiné výnosy 646 prodej DHM 644 prodej materiálu 672 dotace výnosy celkem

5 Plánované investice a opravy hrazené plně nebo částečně z rozpočtu města Název investice, opravy celková částka za opravu, investici (Kč) placeno z města (Kč) venkovní osvětlení u MŠ nedokážeme posoudit výměna oken tělocvičny výměna velkoplošných oken-chodby výměna 2 dveří u tělocvičny + boční vchod do školy boční vchod do vestibulu školy výměna oken chodby + WC placeno PO (Kč) Konvektomat elektrický sporák s troubou ks Myčka nádobí Změkčovač vody 2 ks Ekonomicky výhodně pronajímat prostory školy a nabízet služby školy tak, aby mohl být výnosem z doplňkové činnosti posílen rozpočet školy a tato částka mohla být použita na realizaci projektů nebo nadstandardní vybavení školy. 3. Přihlášením se ke grantům získat prostředky na zlepšení prostor a vybavení školy, na realizaci projektů školy, na posílení mzdových prostředků. B Oblast personální 1. Spolupracovat s p. Sovadinou jako správcem počítačové sítě, s p. ing. Křepínskou, jako personální a mzdovou účetní, a opět získat pracovníky VP pro udržování areálu školy a úklid. 2. Dále prohlubovat celkový image školy prostřednictvím Public-Relation (inovace webových stránek školy, spolupráce se zřizovatelem a MIS, spolupráce s občanským sdružením Roudnická trojka, Matýsek, akce školního parlamentu). Aktualizací center prezentace školy ve vstupní hale a přilehlých chodbách (MŠ) a stykem s veřejností prostřednictvím médií pověřeni pedagogičtí pracovníci školy, spolupráce s KZM, viz úvodní pedagogická rada. 3. Získat aprobované či doplnit kvalifikaci učitelů I. stupně, Aj, Fy, získat kvalifikované zástupce za vyučující v době nemoci a na MD. 4. Zabezpečit maximální šetření pracovních sil za předpokladu dodržení zásad kvality výuky a bezpečnosti žáků při vyučování. 5. Pokračovat v práci webmastera pana Mgr. Mikoláše a formou školení získávat nové zkušenosti pro vedení webových stránek. Doplnit ICT schopnosti vyučujících zapojením ve školeních. 6. Zabezpečit odpovědného pracovníka pro zapojení školy do e-laerningu a e-twinningu. 7. Zdárně realizovat všechny projekty, v nichž budeme vybráni. Pro rok se jedná zatím o realizaci projektu s rodilými mluvčími Cizí jazyky pro život a rozvojový program 5

6 MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školních poradenských zařízeních. 8. Práce školní psycholožky: Pravidelná skupinová práce ve třídách Individuální péče o žáky dle potřeby Pravidelná podpůrná skupina pro žáky s nižším sebevědomím Pracovní schůzky s rodiči žáků přípravné třídy a 1. třídy Pracovní skupiny učitelů přípravné třídy, 1. třídy a 2. třídy Získávání zdrojů pro vzdělávání pedagogů Práce speciální pedagožky: Diagnostika a stanovení individuálního plánu podpory Vedení reedukační, kompenzační a stimulační skupiny Komunikace s rodinou dítěte Pracovní skupiny učitelů Získávání zdrojů pro vzdělávání pedagogů C Oblast výchovně vzdělávací 1. Realizace Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání v ročníku a návrhy jeho oprav úprav, standardy a testování. 2. Pokračování výuky dalšího cizího jazyka anglický, německý, ruský jazyk, předmětu, nabídka školních kroužků a nepovinných předmětů. 3. Kvalitní příprava žáků k přijímacím zkouškám a kontrola dosažení kompetencí žáků ve vzdělávacích obdobích po III. ročníku, V. ročníku a IX. ročníku testy vlastní školní autoevaluace, pro V. a IX. ročník testy ČŠI. 4. Autoevaluační proces pojmout jako závěrečné výstupní testy z ročníku v hlavních předmětech, hodnocení dosažené úrovně kompetencí v I. V. a VI. IX ročníku vždy na konci roku - žákovská portfolia. 5. Účast na sportovních a uměleckých soutěžích a olympiádách v co nejširším rozsahu předmětů. 6. Zajistit výuku I. stupně, Aj, Fy v plném rozsahu i přes neaprobovanost vyučujících. 7. Předmětové komise, metodické sdružení: - realizace projektů, na něž škola dosáhne, - vzájemně spolupracují v rámci předmětů ve škole náslechy a hospitace kolegů, vedení začínajících neaprobovaných, - vedoucí týmů kontrolují a hodnotí práci kolegů, zodpovídají za korektury ŠVP ZV, zavádějí mladší kolegy, - zpracovávají tematické plány pro řízení předmětů v rámci školního roku, - organizují školní kola soutěží, navrhují účast na nich, - přenášejí poznatky ze školení, - sledují odborné časopisy: Učitelské noviny, Informatorium, Obzor, 6

7 - řeší pedagogicko-didaktické problémy sjednocení klasifikace, využívání audiotechniky, metody a formy práce, srovnávací prověrky, ročníkové a třídní projekty, vzájemné hospitace, ukázkové hodin. 8. Zajistit kvalitní výchovně vzdělávací programy nad rámec vyučování (hudební, sportovní, výtvarné, literární, preventivní, environmentální, přírodovědné ). 9. Rozšířit možnosti dalšího vzdělávání dětí v aktivitách školy (sborový zpěv, hra na flétnu, hudebně pohybový kroužek, výtvarná výchova, kroužek aerobiku, fotbal, počítače, keramika ) 10. Spolupráce s odbory MěÚ, KÚ, Policií ČR, Městskou policií, KZM, DDM TREND, nadacemi a občanskými sdruženími Roudnická trojka, Matýsek atd. 11. Účast na aktivitách vyhlášených městem MŠMT, nadacemi a sdruženími, jejichž nabídky přijdou do školy a nejsou v rozporu s výchovně-vzdělávacím plánem školy. D Oblast organizační 1. Školní řád projednaný na pedagogické radě a doplněný Klasifikačním řádem se bude aktualizovat podle potřeby školy okamžitě. Všechny školní dokumenty byly aktualizovány na úvodní pedagogické radě. 2. Kontrolní systém bude kromě zadaných termínů konkretizován v Google-kalendáři. PLÁN KONTROL - školní rok měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Kontrola E-ŽK A A A A A A A A A A TU E-TK ZŘŠ Tř. výkazy ZŘŠ Sešity - třída A A ŘŠ Př. komise ZŘŠ A - kontrola ano TU - třídní učitel ŘŠ - ředitelka školy ZŘŠ - zástupce ředitelky školy Katalogové listy - Evidence PLÁN ICT viz webové stránky 7

8 PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2013/2014 (dle 24 odst.3 zákona 563/2004 včetně jeho novel a vyhlášky 317/2005) Preambule: Pedagogický pracovník je povinen zejména: dále se vzdělávat, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, (čl. 8, Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení) Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména: a. z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (3 pracovnice školy), b. z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi (e-learning, e-twining), c. z potřeby mít kvalitně připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecného řízení, d. projevy agresivity, netolerance, xenofobie, u žáků školy (preventistka), e. z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují (vedoucí předmětových týmů), f. z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy (práce s interaktivní tabulí). 2 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Jelínková Komenského univerzita Praha Richtrová - Komenského univerzita Praha Purchart - Komenského univerzita Praha 10 studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií - dle aktuální nabídky Mik, Vy a ostatní zájemci Školení v oblasti prevence patologických jevů - dle aktuální nabídky NoI, Rich, No. Kř Školení v oblasti environmentální výchovy - dle aktuální nabídky Hoř, Je, Pur Školení v oblasti nápravy řeči logopedický asistent MŠ a přípravná třída - dle aktuální nabídky Vy, Sme, Ber Předmětová školení (částka ze zbylé dotace uvedena v %) I. stupeň 20% Čj, Cj, M, DT 5% Vv, Pč 10% Prv, Př, Vl, Tv 5% Hv II. stupeň 20% Čj, Cj, M, DT 20% společensko-přírodovědné předměty 20% estetické předměty 8

9 Plán hospitační činnosti 2014/2015 Termín plnění Úkol ŘÍJEN 10. Hospitace - začínající a noví učitelé i MŠ Hospitace - adaptace žáků 1. ročníků na nové prostředí, i MŠ LISTOPAD 11. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty neaprobovaně, MŠ práce dle plánu PROSINEC 12. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty neaprobovaně, MŠ práce dle plánu ÚNOR 02. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání s převahou praktického zaměření (vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a pracovním činnostem, osvojení praktických dovedností a návyků, využívání teoretických vědomostí v praktických činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce, ), MŠ projektové vyučování Pracovník1 Pracovník 2 ŘŠ ŘŠ ŘŠ ŘŠ ZŘŠ ZŘŠ ZŘŠ ZŘŠ BŘEZEN 03. Hospitace - způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (znalost příznaků postižení, motivační složka hodnocení, formy hodnocení, užití širšího slovního hodnocení, individuální přístup, zdravotní tělesná výchova, ), MŠ práce dle plánů DUBEN 04. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání s převahou výchovného zaměření (stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných vědomostí, tvořivá aplikace, vztah žáka k činnostem, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu, v Tv s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, tělesné zdatnosti a výkonnosti), MŠ projektové vyučování KVĚTEN 05. Hospitace - kontrola plnění cílů vzdělávání (soulad výuky s cíli vzdělávání, se ŠVP, vhodnost a přiměřenost cílů k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb, konkretizace cílů ve sledované výuce, ), MŠ plnění ročních vzdělávacích cílů Měsíční plány v Google-kalendáři. E Organizace školy pro daný školní rok 1. personální obsazení vyučujících Personální obsazení vyučujících ŘŠ ŘŠ ŘŠ ZŘŠ ZŘŠ ZŘŠ 1. stupeň škola jméno a příjmení aprobace učí ve škoním roce Mgr. Helena Bartůňková 1. stupeň 2. B Mgr. Hana Berounská 1. stupeň 1. C Mgr. Kateřina Hodková 1. stupeň 2. A, Aj - 7. A Mgr. Milena Hoření 1. stupeň 5. A 9

10 2. stupeň Lenka Jelínková SPgŠ 4. B Mgr. Alena Kormaníková 1. stupeň 5. B Mgr. Lucie Krchňavá 1. stupeň 2. C Mgr. Ilona Křížová, VP učitelství SZŠ 3. B, výchovný poradce Mgr. Jitka Liscová 1. stupeň 1. A, Aj - 6. A Mgr. Ivana Nováková 1. stupeň 1. B, Vv - 6. B Mgr. Božena Suková 1. stupeň 4. A Mgr. Martina Ševčíková 1. stupeň 3. A Bc. Petra Kordová Markéta Štréblová Ivana Vploščuková Tv - 3. A Pč - 5. A Pč - 4. A Jindra Dvorská 1. stupeň asistantka pedagoga Hana Macková 1. stupeň asistantka pedagoga Jaroslava Suchomelová 1. stupeň asistantka pedagoga Mgr. Lenka Ekrtová M-D-Z M Petra Herrmannová SPgŠ př. třída, Vkz, Vv Mgr. Dana Horáková Z - R Rj, Z, Vv, Tv, Vkz Mgr. Lenka Krajníková Čj -Hv Čj, Hv Mgr. David Mikoláš D, Pg D, Dt Mgr. Jiří Neliba, ZŘŠ, ŠVP koordinátor M - Fy M, F Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, D Bc. Vlastimil Purchart F, Pč, Dt, Tv, Pří, Prv Mgr. Gabriela Purchartová Ch - Tech. v. CH, F, Př, Pč, Vkz Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Eva Richtrová gymnázium Aj II, Př Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, Vkz Mgr. Jana Volfová sp. ped. Tv, Pč, VkZ, Př, Ov Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Dt, Rj, M, Vkz PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv, Sborový zpěv školní družina Bc. Petra Kordová Martina Nosek Markéta Štréblová Ivana Vološčuková vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka MŠ jméno a příjmení aprobace učí ve škoním roce Mgr. Daniela Smetanová VŠ - spec. pedag vedoucí učitelka MD Jana Kaiesrová PŠ učitelka MŠ 10

11 Mgr. Zuzana Kabátová uč. 1. stupně učitelka MŠ Karolína Mihulková SPgŠ1 učitelka MŠ Veronika Francová SPgŠ1 učitelka MŠ 2. třídnictví + třídy viz. Rozvrhy 3. předmětové komise a vedoucí kabinetů, dozory Vedoucí kabinetů Předmětové komise 1.třídy Hoř Čj D,Ov,VkZ M,F Př,Z,Ch Jaz Tv,Hv,Vv Pč 1. stupeň 2.třídy Nov No Mi Ek Ho Vy Pu Pur Kor 3.třídy Je srpen 4.třídy Kř 5.třídy Su září Čj No říjen Jaz Vy, Hod, Ri M Ek listopad F He Ch Pur prosinec Vv He Hv No leden Tv Vo Z Ho únor Př Pur Pč Pu březen Poč.učeb. Mi Rv - kuch. Vo duben D Mi Žák.knih. Nov květen ŠD Ko červen Výchovný poradce: I. Křížová - út 3.h M. Novák - út - 5. h, stř - 5. h ICT : D. Mikoláš - po hodina, st - 6. h, pá - 5. h Stálé přespočetné hodiny: 3 - L. Krchňavá, V. Purchart, J. Neliba 11

12 Dozory na obědě hod hod hod po Be Krch Kř Ře Pur út Be Li Nov Ho Vy st He Ba Hod VP No čt Hoř Je Še Vo Pu pá Be Su Kor Mi Ri Zálohy 1. hod po Hoř Ri út Vo Pu st Mi Ře čt VP No pá Vo Pur Dozory na chodbách Přízemí A Patro A Přízemí C Patro C Patro E Šatny po Hod Kř Pu Ře Su Mi út Krch Nov Ek Kr Kor VP st Hod Ba No Ri Še VP čt Krch Be Vo Pur Je Ek pá obě Li Ho Vy Hoř Kr Přízemí A - při dozoru budou vypomáhat asistentky pedagoga Přízemí přístavba - po, stř, pá - velká přestávka - dozor asistentky pedagoga 12

13 5. Kurzy, kroužky a nepovinné předměty Kroužky a nepovinné předměty - šk. rok 2014 / 2015 Název předmětu den hodina počet ž. třída vedoucí NP Sluníčka středa a 3. třídy Z. Zrzavá RDS čtvrtek 8, třídy Z. Zrzavá Srdíčka pondělí třída M. Ševčíková Kroužky Flétna středa třídy I. Nováková Aj - školka pátek 2 28 předškoláci E. Richtrová M - přijímačky pondělí třídy L. Ekrtová 6. vedení skladu učebnic Mgr. Vyoralová 7. další aktivity školy: Logopedie Vyoralová Po 5., 6. hodina St 3. hodina Čt 5., 6. hodina Dyslexie Volfová Po 6. hodina Út 6. hodina St 7. hodina Pracoviště školského poradenství Elisová Po 11,30 15,30 Út 7,30 15,30 Čt 7,30-15,30 F Termínový kalendář Rajchlová Po přímá výuka nadaní Út 7 14,30 přímá výuka: 2., 3. 4, 5. hod St přímá výuka: 2., 3. 4, 5. hod Pá 8 11 přímá výuka Pátek úvodní pedagogická rada Úterý Schůze Školské rady Úterý pedagogická rada 1. čtvrtletí Středa Vánoční zpívání pro předškoláky Středa Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Úterý pedagogická rada 2. čtvrtletí 13

14 Středa zápis Čtvrtek zápis Úterý pedagogická rada 3. čtvrtletí Čtvrtek pedagogická rada 4. čtvrtletí Úterý závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky čtvrtek schůzky 1. ročníků čtvrtek výbor čtvrtek ,30-17 třídní schůzky čtvrtek nábor středních škol čtvrtek výbor čtvrtek ,30-17 třídní schůzky středa schůzka s budoucími žáky 1. ročníků S plánem byli seznámeni PaedDr. Zuzana Zrzavá Ředitelka ZŠ a MŠ Plán školních akcí ve školním roce 2014/2015 Viz Google kalendář 14

15 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září: - Poznej a orientuj se ve škole, ŠD, okolí školy. - Seznámení s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti. - Školní jídelna - hygiena rukou, pravidla stolování. - Zážitky z prázdnin. Vzájemné seznamování pravidla slušného chování, telefonování. - Pojďte se seznámit - zábavné odpoledne. - Návštěva tematicky zaměřené tvořivé dílničky v Městské knihovně s názvem. Ptáčata v hnízdě Říjen: - Pozorování změn v přírodě. Práce s přírodním materiálem. - Sklizeň ovoce, zeleniny výtvarné zpracování koláže. - Děti čtou dětem - účast na akci Městské knihovny v rámci Týdne knihoven. - Halloween strašidla z dýní, kresba. - Drakiáda tematicky zaměřená výroba a výzdoba. Listopad: - Barevné ztvárnění podzimu. - Pravěké šperky z Podřipska návštěva Podřipského muzea. - Jak čerti pekli vánoční cukroví představení divadélka Koloběžka. - Příprava na Mikuláše - kresba, výroba čertů, andělů a Mikulášů. Prosinec: - Mikulášská besídka s nadílkou. - Výroba vánočních přání, ozdob a dárků, vánoční výzdoba tříd a chodby ŠD. - Seznámení s tradicemi a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové), poslech a zpěv koled. - Návštěva vánoční výstavy v Městské knihovně spojené s tvořivou dílnou. - Pomáháme Ježíškovi spoluúčast na akci KZ Říp. - Spoluúčast na Vánočním zpíváním pro MŠ a ZŠ doprovodný hudebně-pohybový program, výroba dárků pro budoucí prvňáčky. Leden: - Pozorování zimní přírody (přezimující ptactvo) krmení ptáků, výroba krmítek. - Zdraví - otužování, zdravá strava (jídelníček). - Cirkus na kolečkách představení Divadélka Koloběžka. - Barevné ztvárnění zimy, zimní sporty, krajina. - Hry na sněhu (dle podmínek). - Den otevřených dvěří v ŠD. Únor: - Masopustní karneval - výroba masek, zábavné a tanečí odpoledne v ŠD. - Svatý Valentýn - výroba přáníček. - Environmentální výchova. Osvojení si návyku třídění odpadu. Význam. - Zvířata v zimě. Březen: - Měsíc knihy - dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři. - návštěva Městské knihovny (podpora čtenářské gramotnosti). - Probuzení přírody - pozorování, jarní květiny, mláďata. Výtvarné zpracování. - Domov - rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří. - Dramatizace pohádek. Duben: - Velikonoce tvořivá dílna ( tematicky zaměřená výroba a výzdoba ŠD). 15

16 - Návštěva velikonoční výstavy spojené s tvořivou dílnou v Městské knihovně. - Měsíc bezpečnosti - pravidla silničního provozu. - Cyklistika a vybavení jízdního kola. Dopravní značky. - Návrat tažných ptáků. - Čarodějnický rej - výroba čarodějnic, zábavné a tanečí odpoledne v ŠD. Květen: - Rozkvetlé stromy, květiny - výtvarné a rukodělné práce. - Den matek - výroba dárků a přání. - Malování na chodníku výtvarná soutěž. - První pomoc - naučit se poskytnout první pomoc. - Zábavná show s atrakcemi na zahradě školy. - Výlet do Muzea Čtyřlístku v Doksech. Červen: - MDD - hry a soutěže v ŠD. - Určování kvetoucích rostlin. - Vystoupení pro seniory v domově důchodců - doprovodný hudebně-pohybový program, výroba dorbných dárků. - Rodinka Palečkovic aneb hurá na prázdniny představení Divadélka Koloběžka. - Rozloučení se školním rokem. - Setkání s budoucími prvňáčky doprovodný hudebně-pohybový program. 16

17 PLÁN PRÁCE doplňky k měsíčním plánům ZÁŘÍ BOZP - Vyvěšení rozvrhů třít TU, rozvrhů dozorů Nb u odborných učeben: vyvěšení řádů odborných učeben, pracovních pokynů vyučující předmětů, místních seznamů pověřené osoby, provozního řádu kotelen Háj, pracovních pokynů, sklady chemikálií, elektrorozvody apod. zda jsou volné únikové cesty (otázka vedlejších vchodů školy a zamezení vstupu nepovolaných osob) a přístup k uzávěrům vody, elektřiny a plynu. - Proškolení učitelů a žáků před zahájením plaveckého výcviku.tu 3. a 4. roč. - Poučení žáků o bezpečnosti ve škole, školním řádu, vnitřním řádu školy požárních poplachových směrnicích, o bezpečnosti v Pv, Tv, R, Ch (zapsat do TK ), povinnost hlásit úrazy, zjištění požárů a závad ohrožujících bezpečnost a zdraví, zákaz nošení předmětů do školy, jež nejsou nutné k výuce. Zásady pro ohlašování úrazů zpracovat i pro pozdější třídní schůzky s rodiči povinnost ihned ohlásit úraz, o kterém je jejich dítě informovalo, že se stal ve škole. Tu - Revize přenosného elektrického nářadí. Dan - Školení vyučujících pracovního vyučování a školníka o bezpečnosti práce na dřevo a kovoobráběcích strojích. Krejč - Prohlídka a revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičny. Nb ADMINISTRATIVA - Plán práce, plán environmentální výchovy, plán prevence sociálně patologických jevů, plán výchovných poradců a plán stratedie výchovného poradenství: Zr, No, Kř, Rich a NoI - Doplnění osobních údajů zaměstnanců Nb - Statistický výkaz o školních knihovnách Nb - Plán hospitační a kontrolní činnosti u koho, kolik a na co budou hospitace Plán písemných prací. Zr Kontroly používání OOPP Nb. Kontroly a revize budovy a vybavení. Krejč Kontrola docházky, nástupu do hodin. Všichni - Kontrola absencí žáků opakované absence pravidelně v určitých dnech, předmětech TU Kontrola dozorů, vedení dokumentace, ochrany osobních údajů žáků a zaměstnanců. Nb - Oznámit rodičům žáků změny v úplatě za zájmové vzdělávání (poplatky za školní družinu) poplatky jsou příjmem školy, o snížení či prominutí rozhoduje ředitel školy, - Prokazatelně seznámit zaměstnance (dát do zápisu porady) systém dozorů nad žáky ve škole a při mimoškolních akcích škola se otevírá 20 minut před začátkem výuky, při shromažďování účastníků akce na místě mimo školu začíná dozor 15 minut před začátkem, apod. DVPP - Sestavení ročního plánu, změny v dlouhodobém plánu. Čerpání a priority vzdělávání vedoucích pracovníků - Stanovit termín zápisu do prvních tříd a způsobu propagace školy pro účely zápisu. Rozvrh výuky, pohotovostí, dozorů, rozvrh pracovní doby školníka, hospodářky, rozvržení provozu školy. Zr, Nb - Statistické výkazy zahajovací výkaz, úrazovost. Nb - Protokoly o opravných zkouškách žáků. Zr, Nb 17

18 - Zásady proplácení přesčasové práce proplácení a náhradní volno, zaměstnání pracovníků školy o vedlejších prázdninách. viz. směrnice školy - Kontrola čerpání dovolené pokud zaměstnanci nevyčerpali dovolenou o prázdninách, naplánovat její čerpání do konce roku. Nb - Skartace klasifikovaných žákovských prací za předminulý školní rok, nebo za jiné období, určené ve vnitřním předpisu. TU - Tématické úkoly pro nový školní rok pro zaměstnance s cílovými odměnami. Zr - Dohody se zaměstnanci důchodového věku o odchodu do důchodu. Provést tzv. předstihové řízení výpis dob pojištění. Podává se nejdříve dva roky před důchodem, nejpozději jeden rok. Nb, Kř - Případné změny v zařazení do sítě škol (název školy, kapacita, změna údajů u zřizovatele) do Zr - Termíny přijímacího řízení na střední školy talentové zkoušky, termíny No - Tematické plány doplnění, úprava. Všichni Zr - Ustanovit vedoucí předmětových komisí, metodická sdružení Nb - Výroční zpráva o využití prostředků DVPP je součástí i Výroční zprávy o činnosti školy, přehled akcí, pořadatel, termín, rozsah, cena, číslo akreditace MŠMT Zr HOSPODAŘENÍ - Dotace mzdových prostředků na poslední čtvrtletí převody mezi OON MP Nb - Aktualizovat údaje pro poskytování cestovních náhrad. Nb - Zpracovat nově kalkulaci nákladů při pronájmech prostor školy pokud se změnily faktory ovlivňující výši nájemného inflace, cena energií, cena nového vybavení. Nb, Cut - Nové smlouvy o pronájmech na školní rok. Nb - Nákup školních potřeb a textů. Vy, Cut, Ko ORGANIZACE - Třídní schůzky 1. ročníku kdy - Zasedání rady školy projednání výroční zprávy, schválení zaslání na obec - Vedení školy rozdělení kompetencí a úkolů. Zr - Zajištění budovy proti vniku nepovolaných osob během dopoledně, a během víkendů (uzavření oken), uzamykání šaten a jejich zajištění proti krádežím. Ostr - Dodržení pedagogických a organizačních zásad při sestavení rozvrhu. Nb - Žádosti rodičů o uvolnění žáka TU - Zásady dělení tříd na skupiny při výuce jazyků, TV, Pč Zr - Kontrola místních seznamů tříd a místností, jejich doplnění, vyvěšení ve všech místnostech. Ostr - Stanovit vedoucí kabinetů, skladu učebnic Nb - Kontrola vyplněných TK, TV, ŽK, soulad se zahajovacím výkazem Nb - Zapsat do žákovských knížek termíny prázdnin a třídních schůzek TU - Opakovací prověrky znalostí žáků TU - Kontrola čerpání rozpočtu školy, FKSP. Zr, Nb, Cut - Náhradní termíny opravných zkoušek žáků Zr - Kontrola výkazu odpracovaných hodin. Sledování limitu přesčasové práce. Křep PLATY MZDY - Plán odměn k jubileím na další kalendářní rok (kolektivní smlouva) Nb a ti, jichž se to týká - Návrh na osobní příplatky se zdůvodněním Zr, Nb ŘÍJEN BOZP 18

19 - Označení dveří tabulkami zákaz vstupu, nářaďovna, příprava dílen, elektro-rozvodna, zákaz kouření sklad nábytku, dílna s dřevoobráběcími stroji. Hrst - Kontrola používání OOPP a dodržování předpisů k požární ochraně zápis do knihy BOZP. Krejč - Kontrola, zda je v třídních knihách řádně zapsáno poučení žáků a dodatečné poučení chybějících žáků z první hodiny, poučení při výuce v odborných učebnách. Nb - Kontrola vyvěšení teploměrů ve třídách, měření teploty. Ostr - Kontrola termínů proškolení III. Stupně pro ředitele školy, zástupce ředitele a požárního preventisty - Revize, kontrola přenosných elektrických spotřebičů. Hrst a Danko ADMINISTRATIVA - Kontrola doplnění osobních spisů u nových zaměstnanců Nb - Stanovit termín pro inventarizaci majetku školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komisi, případně náhradovou komisi. Zr - Provoz školní družiny a jídelny o podzimních prázdninách. Kord, Čer - Plán čerpání dovolených o podzimních prázdninách Nb - Návrh na integraci žáků vyšetření SPC, souhlas rodičů, individuální plány, požadavky na mzdy a pomůcky Kř - Zahajovací výkaz Nb HOSPODAŘENÍ - Splatnost pojistného zákonně pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. Čtvrtletí do Cut ORGANIZACE - Přihlášky na doškolovací lyžařské kursy pro instruktory LVZ. Nb - Provést inventarizaci majetku školy fyzická kontrola úplnosti a umístění inventáře. Doplnění chybějících inventárních čísel, oprava místních seznamů. Vedoucí kabinetů, místností, členové inventarizační komise, Cut,Nb, Zr - Příprava LVK zajištění objektu, smlouvy s dodavatelem Vol - Vlajková výzdoba Ostr - Schůzka třídních učitelů 6. ročníků s bývalými třídními loňského 5. ročníku konzultace výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků současní a bývalí TU LISTOPAD BOZP - Kontrola školy, PO, BOZP Krejč - Zajištění údržby chodníků na zimní období objednávka posypového písku. Hrst - Kontrola přenosných hasicích přístrojů. Kontrola nástěnných hydrantů. Hrst, Krejč ADMINISTRATIVA - Plán oprav školních budov a zařízení rozpočet Zr, Cut - Zápis pedagogické rady: pověřená osoba - Nová vyšetření žáků v PPP Kř - Návrh na integrace žáků na kraj s požadavkem na navýšení rozpočtu Kř - Inventarizace majetku školy písemné jmenování inventarizační komise, likvidační komise, určení termínu, rozsahu Zr - Návrhy na pochvalu ředitele TU - Kontrola udělených opatření ke zlepšení kázně (napomenutí, důtky).zr - Kontrola čerpání dovolené v průběhu školního roku, u velkých zůstatků u některých zaměstnanců nařídit čerpání na dobu zimních prázdnin Nb - Rozpočet FKSP plán dočerpání letošního rozpočtu, plán odměn, pedagogické a provozní Nb 19

20 ORGANIZACE - Požadavky PK a jednotlivců na další rok, návrh nákupu učebnic na další rok. Vy - Přihlášky ke studiu na středních školách talentové zkoušky. No - Hospitace u začínajících pedagogů. Zr - Vlajková výzdoba (státní svátek). Ostr PLATY MZDY - Zhodnocení práce nově přijatých zaměstnanců, případné poskytnutí osobního příplatku. Zr, Nb - Dohody o provedení práce zkontrolovat, zda e dodržován limit 100 hodin ročně Kř PROSINEC BOZP - Preventivní požární prohlídka. Krejč - Poučení žáků před prázdninami a lyžařskými zájezdy zápis do TK TU - Lyžařský kurz určit vedoucího, stanovit termíny zajistit školení instruktorů, zajistit objekt, dopravu, informace rodičům, Zr a TU - Podpisy požárních knih ředitelem školy Krejč, Zr - Plán školení BOZP a PO na další rok zkontrolovat termíny školení vedoucích Hrst - Kontrola vyvěšení evakuačního požárního plánu, požárních poplachových směrnic s aktualizací jmen požárních hlídek a telefonních čísel. Krejč ADMINISTRATIVA - Smlouvy na provedení revizí v příštím roce. Zr KONTROLA - Používání OOPP pracovníky zkontrolovat, provést zápis. U negativních zjištění projednat se zaměstnancem nejlépe písemně upozornit na to, že porušuje pracovní kázeň. Cut ORGANIZACE - Příprava na pololetní klasifikaci kontrola ŽK, počet, přiměřenost a účinnost důtek, při výrazném zhoršení prospěchu žáka informovat rodiče písemně, aby se mohli pokusit o nápravu TU. Počet známek v předmětech všichni. - Určit čerpání zbytků dovolené na zimní prázdniny. Nb - Kontrola čerpání FKSP Nb, Cut - Termín zápisu do první třídy. Zr HOSPODAŘENÍ - Plánovat čerpání DVPP. Zr PLATY MZDY - Mzdová inventura podklad pro výpočet mezd, přehled za úplný kalendářní rok. Křep - Mzdový přehled na další kalendářní rok požadovaný limit zaměstnanců, mezd a rozdělení na MP a OON tarifní platy, rozpočtovaná výše zvláštních příplatků (za třídnictví), odstupné, proplacení dovolené, platové postupy (pozor na termíny), jubilea. Křep - Příprava aktualizace směrnic o cestovních náhradách. Zr LEDEN BOZP - Preventivní požární prohlídka objektu (zápis do požární Krejč - Knihy úrazů kontrola vedení, úplnost a správnost záznamů Nb - Rozbor pracovní úrazovosti za předchozí kalendářní rok se závěry Nb 20

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán na školní rok 2015/2016

Plán na školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Plán na školní rok 2015/2016 Září 2015 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá Poslání školy realizovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ oprava

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více