Plán na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Plán na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2

3 Poslání školy realizovat státem garantovaný výchovně vzdělávací proces dle obecně platných standardů - vzdělávacích programů - a připravit tak žáky pro další vzdělávací stupně v rámci celoživotního vzdělávání, školu orientovat dle možností na specializaci estetickou, sportovní, ICT a jazykovou (podpora talentovaných žáků), vychovávat slušného zdravě sebevědomého člověka, vychovávat k zodpovědnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti, učit komunikačním dovednostem, pochopit podstatu, že učitel a žák jsou přirozenou dualitou procesu poznávání navzájem se učí, připravit a poskytovat prostor pro společné sdílení hodnot všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, dbát na dodržování vzájemně dohodnutých pravidel mezi učiteli a žáky za podpory rodičů vytvořit prostředí s přátelskou a tvůrčí atmosféru, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život města, učit toleranci a pomoci. Vize školy personální politikou vytvořit tým lidí, který povede a bude učit žáky zodpovědnosti a spolupráci, bude rozvíjet jejich tvůrčí potenciál, realizovat ŠVP pro ZV, vytvořit školu, kde se bude učit, jak se učit, jak přemýšlet, jak se stát manažerem vlastní budoucnosti, starat se o příjemné klima školy všichni pak chodí do školy rádi, pracovat formou projektů týmová práce, zajištěním finančních prostředků vytvořit podmínky pro karierní růst a solidní mzdové ocenění pracovníků školy, získané finanční prostředky také investovat do materiálního vybavení školy, pravidelně provádět sebehodnocení školy, žáci partnery pedagogů, i oni mají zájem na kladné prezentaci a zvyšování prestiže této školy, stát se místem, na něž si každý po letech rád vzpomene a kam se rád vrací, v rámci možností rozšířit nabídku volitelných předmětů či seminářů. 3

4 A Oblast ekonomická a materiálně technická 1. Návrh rozpočtu na rok 2015 náklady, výnosy, investiční záměry školy hrazené z městského rozpočtu. NÁKLADY celkem 501 materiál energie prodané zboží 511 opravy a údržba cestovné reprezentace 518 služby mzdové náklady zák. sociál. pojištění ost. sociál. pojištění 527 zák. sociál. náklady 528 ost. sociál. náklady 538 ost. daně a poplatky 544 úroky 548 manka a škody 549 ostatní náklady 551 odpisy majetku 41 z toho odpisy budov a staveb DHM nad 3000, ostat. náklady z činnosti náklady celkem VÝNOSY celkem 601 výnosy z prodeje vl. výr. 602 výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodeje zboží 662 úroky 648 zúčtování fondů 649 jiné výnosy 646 prodej DHM 644 prodej materiálu 672 dotace výnosy celkem

5 Plánované investice a opravy hrazené plně nebo částečně z rozpočtu města Název investice, opravy celková částka za opravu, investici (Kč) placeno z města (Kč) venkovní osvětlení u MŠ nedokážeme posoudit výměna oken tělocvičny výměna velkoplošných oken-chodby výměna 2 dveří u tělocvičny + boční vchod do školy boční vchod do vestibulu školy výměna oken chodby + WC placeno PO (Kč) Konvektomat elektrický sporák s troubou ks Myčka nádobí Změkčovač vody 2 ks Ekonomicky výhodně pronajímat prostory školy a nabízet služby školy tak, aby mohl být výnosem z doplňkové činnosti posílen rozpočet školy a tato částka mohla být použita na realizaci projektů nebo nadstandardní vybavení školy. 3. Přihlášením se ke grantům získat prostředky na zlepšení prostor a vybavení školy, na realizaci projektů školy, na posílení mzdových prostředků. B Oblast personální 1. Spolupracovat s p. Sovadinou jako správcem počítačové sítě, s p. ing. Křepínskou, jako personální a mzdovou účetní, a opět získat pracovníky VP pro udržování areálu školy a úklid. 2. Dále prohlubovat celkový image školy prostřednictvím Public-Relation (inovace webových stránek školy, spolupráce se zřizovatelem a MIS, spolupráce s občanským sdružením Roudnická trojka, Matýsek, akce školního parlamentu). Aktualizací center prezentace školy ve vstupní hale a přilehlých chodbách (MŠ) a stykem s veřejností prostřednictvím médií pověřeni pedagogičtí pracovníci školy, spolupráce s KZM, viz úvodní pedagogická rada. 3. Získat aprobované či doplnit kvalifikaci učitelů I. stupně, Aj, Fy, získat kvalifikované zástupce za vyučující v době nemoci a na MD. 4. Zabezpečit maximální šetření pracovních sil za předpokladu dodržení zásad kvality výuky a bezpečnosti žáků při vyučování. 5. Pokračovat v práci webmastera pana Mgr. Mikoláše a formou školení získávat nové zkušenosti pro vedení webových stránek. Doplnit ICT schopnosti vyučujících zapojením ve školeních. 6. Zabezpečit odpovědného pracovníka pro zapojení školy do e-laerningu a e-twinningu. 7. Zdárně realizovat všechny projekty, v nichž budeme vybráni. Pro rok se jedná zatím o realizaci projektu s rodilými mluvčími Cizí jazyky pro život a rozvojový program 5

6 MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školních poradenských zařízeních. 8. Práce školní psycholožky: Pravidelná skupinová práce ve třídách Individuální péče o žáky dle potřeby Pravidelná podpůrná skupina pro žáky s nižším sebevědomím Pracovní schůzky s rodiči žáků přípravné třídy a 1. třídy Pracovní skupiny učitelů přípravné třídy, 1. třídy a 2. třídy Získávání zdrojů pro vzdělávání pedagogů Práce speciální pedagožky: Diagnostika a stanovení individuálního plánu podpory Vedení reedukační, kompenzační a stimulační skupiny Komunikace s rodinou dítěte Pracovní skupiny učitelů Získávání zdrojů pro vzdělávání pedagogů C Oblast výchovně vzdělávací 1. Realizace Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání v ročníku a návrhy jeho oprav úprav, standardy a testování. 2. Pokračování výuky dalšího cizího jazyka anglický, německý, ruský jazyk, předmětu, nabídka školních kroužků a nepovinných předmětů. 3. Kvalitní příprava žáků k přijímacím zkouškám a kontrola dosažení kompetencí žáků ve vzdělávacích obdobích po III. ročníku, V. ročníku a IX. ročníku testy vlastní školní autoevaluace, pro V. a IX. ročník testy ČŠI. 4. Autoevaluační proces pojmout jako závěrečné výstupní testy z ročníku v hlavních předmětech, hodnocení dosažené úrovně kompetencí v I. V. a VI. IX ročníku vždy na konci roku - žákovská portfolia. 5. Účast na sportovních a uměleckých soutěžích a olympiádách v co nejširším rozsahu předmětů. 6. Zajistit výuku I. stupně, Aj, Fy v plném rozsahu i přes neaprobovanost vyučujících. 7. Předmětové komise, metodické sdružení: - realizace projektů, na něž škola dosáhne, - vzájemně spolupracují v rámci předmětů ve škole náslechy a hospitace kolegů, vedení začínajících neaprobovaných, - vedoucí týmů kontrolují a hodnotí práci kolegů, zodpovídají za korektury ŠVP ZV, zavádějí mladší kolegy, - zpracovávají tematické plány pro řízení předmětů v rámci školního roku, - organizují školní kola soutěží, navrhují účast na nich, - přenášejí poznatky ze školení, - sledují odborné časopisy: Učitelské noviny, Informatorium, Obzor, 6

7 - řeší pedagogicko-didaktické problémy sjednocení klasifikace, využívání audiotechniky, metody a formy práce, srovnávací prověrky, ročníkové a třídní projekty, vzájemné hospitace, ukázkové hodin. 8. Zajistit kvalitní výchovně vzdělávací programy nad rámec vyučování (hudební, sportovní, výtvarné, literární, preventivní, environmentální, přírodovědné ). 9. Rozšířit možnosti dalšího vzdělávání dětí v aktivitách školy (sborový zpěv, hra na flétnu, hudebně pohybový kroužek, výtvarná výchova, kroužek aerobiku, fotbal, počítače, keramika ) 10. Spolupráce s odbory MěÚ, KÚ, Policií ČR, Městskou policií, KZM, DDM TREND, nadacemi a občanskými sdruženími Roudnická trojka, Matýsek atd. 11. Účast na aktivitách vyhlášených městem MŠMT, nadacemi a sdruženími, jejichž nabídky přijdou do školy a nejsou v rozporu s výchovně-vzdělávacím plánem školy. D Oblast organizační 1. Školní řád projednaný na pedagogické radě a doplněný Klasifikačním řádem se bude aktualizovat podle potřeby školy okamžitě. Všechny školní dokumenty byly aktualizovány na úvodní pedagogické radě. 2. Kontrolní systém bude kromě zadaných termínů konkretizován v Google-kalendáři. PLÁN KONTROL - školní rok měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Kontrola E-ŽK A A A A A A A A A A TU E-TK ZŘŠ Tř. výkazy ZŘŠ Sešity - třída A A ŘŠ Př. komise ZŘŠ A - kontrola ano TU - třídní učitel ŘŠ - ředitelka školy ZŘŠ - zástupce ředitelky školy Katalogové listy - Evidence PLÁN ICT viz webové stránky 7

8 PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2013/2014 (dle 24 odst.3 zákona 563/2004 včetně jeho novel a vyhlášky 317/2005) Preambule: Pedagogický pracovník je povinen zejména: dále se vzdělávat, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, (čl. 8, Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení) Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména: a. z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (3 pracovnice školy), b. z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi (e-learning, e-twining), c. z potřeby mít kvalitně připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecného řízení, d. projevy agresivity, netolerance, xenofobie, u žáků školy (preventistka), e. z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují (vedoucí předmětových týmů), f. z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy (práce s interaktivní tabulí). 2 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Jelínková Komenského univerzita Praha Richtrová - Komenského univerzita Praha Purchart - Komenského univerzita Praha 10 studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií - dle aktuální nabídky Mik, Vy a ostatní zájemci Školení v oblasti prevence patologických jevů - dle aktuální nabídky NoI, Rich, No. Kř Školení v oblasti environmentální výchovy - dle aktuální nabídky Hoř, Je, Pur Školení v oblasti nápravy řeči logopedický asistent MŠ a přípravná třída - dle aktuální nabídky Vy, Sme, Ber Předmětová školení (částka ze zbylé dotace uvedena v %) I. stupeň 20% Čj, Cj, M, DT 5% Vv, Pč 10% Prv, Př, Vl, Tv 5% Hv II. stupeň 20% Čj, Cj, M, DT 20% společensko-přírodovědné předměty 20% estetické předměty 8

9 Plán hospitační činnosti 2014/2015 Termín plnění Úkol ŘÍJEN 10. Hospitace - začínající a noví učitelé i MŠ Hospitace - adaptace žáků 1. ročníků na nové prostředí, i MŠ LISTOPAD 11. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty neaprobovaně, MŠ práce dle plánu PROSINEC 12. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty neaprobovaně, MŠ práce dle plánu ÚNOR 02. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání s převahou praktického zaměření (vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a pracovním činnostem, osvojení praktických dovedností a návyků, využívání teoretických vědomostí v praktických činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce, ), MŠ projektové vyučování Pracovník1 Pracovník 2 ŘŠ ŘŠ ŘŠ ŘŠ ZŘŠ ZŘŠ ZŘŠ ZŘŠ BŘEZEN 03. Hospitace - způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (znalost příznaků postižení, motivační složka hodnocení, formy hodnocení, užití širšího slovního hodnocení, individuální přístup, zdravotní tělesná výchova, ), MŠ práce dle plánů DUBEN 04. Hospitace - kontrola výchovy a vzdělávání s převahou výchovného zaměření (stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných vědomostí, tvořivá aplikace, vztah žáka k činnostem, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu, v Tv s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, tělesné zdatnosti a výkonnosti), MŠ projektové vyučování KVĚTEN 05. Hospitace - kontrola plnění cílů vzdělávání (soulad výuky s cíli vzdělávání, se ŠVP, vhodnost a přiměřenost cílů k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb, konkretizace cílů ve sledované výuce, ), MŠ plnění ročních vzdělávacích cílů Měsíční plány v Google-kalendáři. E Organizace školy pro daný školní rok 1. personální obsazení vyučujících Personální obsazení vyučujících ŘŠ ŘŠ ŘŠ ZŘŠ ZŘŠ ZŘŠ 1. stupeň škola jméno a příjmení aprobace učí ve škoním roce Mgr. Helena Bartůňková 1. stupeň 2. B Mgr. Hana Berounská 1. stupeň 1. C Mgr. Kateřina Hodková 1. stupeň 2. A, Aj - 7. A Mgr. Milena Hoření 1. stupeň 5. A 9

10 2. stupeň Lenka Jelínková SPgŠ 4. B Mgr. Alena Kormaníková 1. stupeň 5. B Mgr. Lucie Krchňavá 1. stupeň 2. C Mgr. Ilona Křížová, VP učitelství SZŠ 3. B, výchovný poradce Mgr. Jitka Liscová 1. stupeň 1. A, Aj - 6. A Mgr. Ivana Nováková 1. stupeň 1. B, Vv - 6. B Mgr. Božena Suková 1. stupeň 4. A Mgr. Martina Ševčíková 1. stupeň 3. A Bc. Petra Kordová Markéta Štréblová Ivana Vploščuková Tv - 3. A Pč - 5. A Pč - 4. A Jindra Dvorská 1. stupeň asistantka pedagoga Hana Macková 1. stupeň asistantka pedagoga Jaroslava Suchomelová 1. stupeň asistantka pedagoga Mgr. Lenka Ekrtová M-D-Z M Petra Herrmannová SPgŠ př. třída, Vkz, Vv Mgr. Dana Horáková Z - R Rj, Z, Vv, Tv, Vkz Mgr. Lenka Krajníková Čj -Hv Čj, Hv Mgr. David Mikoláš D, Pg D, Dt Mgr. Jiří Neliba, ZŘŠ, ŠVP koordinátor M - Fy M, F Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, D Bc. Vlastimil Purchart F, Pč, Dt, Tv, Pří, Prv Mgr. Gabriela Purchartová Ch - Tech. v. CH, F, Př, Pč, Vkz Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Eva Richtrová gymnázium Aj II, Př Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, Vkz Mgr. Jana Volfová sp. ped. Tv, Pč, VkZ, Př, Ov Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Dt, Rj, M, Vkz PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv, Sborový zpěv školní družina Bc. Petra Kordová Martina Nosek Markéta Štréblová Ivana Vološčuková vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka MŠ jméno a příjmení aprobace učí ve škoním roce Mgr. Daniela Smetanová VŠ - spec. pedag vedoucí učitelka MD Jana Kaiesrová PŠ učitelka MŠ 10

11 Mgr. Zuzana Kabátová uč. 1. stupně učitelka MŠ Karolína Mihulková SPgŠ1 učitelka MŠ Veronika Francová SPgŠ1 učitelka MŠ 2. třídnictví + třídy viz. Rozvrhy 3. předmětové komise a vedoucí kabinetů, dozory Vedoucí kabinetů Předmětové komise 1.třídy Hoř Čj D,Ov,VkZ M,F Př,Z,Ch Jaz Tv,Hv,Vv Pč 1. stupeň 2.třídy Nov No Mi Ek Ho Vy Pu Pur Kor 3.třídy Je srpen 4.třídy Kř 5.třídy Su září Čj No říjen Jaz Vy, Hod, Ri M Ek listopad F He Ch Pur prosinec Vv He Hv No leden Tv Vo Z Ho únor Př Pur Pč Pu březen Poč.učeb. Mi Rv - kuch. Vo duben D Mi Žák.knih. Nov květen ŠD Ko červen Výchovný poradce: I. Křížová - út 3.h M. Novák - út - 5. h, stř - 5. h ICT : D. Mikoláš - po hodina, st - 6. h, pá - 5. h Stálé přespočetné hodiny: 3 - L. Krchňavá, V. Purchart, J. Neliba 11

12 Dozory na obědě hod hod hod po Be Krch Kř Ře Pur út Be Li Nov Ho Vy st He Ba Hod VP No čt Hoř Je Še Vo Pu pá Be Su Kor Mi Ri Zálohy 1. hod po Hoř Ri út Vo Pu st Mi Ře čt VP No pá Vo Pur Dozory na chodbách Přízemí A Patro A Přízemí C Patro C Patro E Šatny po Hod Kř Pu Ře Su Mi út Krch Nov Ek Kr Kor VP st Hod Ba No Ri Še VP čt Krch Be Vo Pur Je Ek pá obě Li Ho Vy Hoř Kr Přízemí A - při dozoru budou vypomáhat asistentky pedagoga Přízemí přístavba - po, stř, pá - velká přestávka - dozor asistentky pedagoga 12

13 5. Kurzy, kroužky a nepovinné předměty Kroužky a nepovinné předměty - šk. rok 2014 / 2015 Název předmětu den hodina počet ž. třída vedoucí NP Sluníčka středa a 3. třídy Z. Zrzavá RDS čtvrtek 8, třídy Z. Zrzavá Srdíčka pondělí třída M. Ševčíková Kroužky Flétna středa třídy I. Nováková Aj - školka pátek 2 28 předškoláci E. Richtrová M - přijímačky pondělí třídy L. Ekrtová 6. vedení skladu učebnic Mgr. Vyoralová 7. další aktivity školy: Logopedie Vyoralová Po 5., 6. hodina St 3. hodina Čt 5., 6. hodina Dyslexie Volfová Po 6. hodina Út 6. hodina St 7. hodina Pracoviště školského poradenství Elisová Po 11,30 15,30 Út 7,30 15,30 Čt 7,30-15,30 F Termínový kalendář Rajchlová Po přímá výuka nadaní Út 7 14,30 přímá výuka: 2., 3. 4, 5. hod St přímá výuka: 2., 3. 4, 5. hod Pá 8 11 přímá výuka Pátek úvodní pedagogická rada Úterý Schůze Školské rady Úterý pedagogická rada 1. čtvrtletí Středa Vánoční zpívání pro předškoláky Středa Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Úterý pedagogická rada 2. čtvrtletí 13

14 Středa zápis Čtvrtek zápis Úterý pedagogická rada 3. čtvrtletí Čtvrtek pedagogická rada 4. čtvrtletí Úterý závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky čtvrtek schůzky 1. ročníků čtvrtek výbor čtvrtek ,30-17 třídní schůzky čtvrtek nábor středních škol čtvrtek výbor čtvrtek ,30-17 třídní schůzky středa schůzka s budoucími žáky 1. ročníků S plánem byli seznámeni PaedDr. Zuzana Zrzavá Ředitelka ZŠ a MŠ Plán školních akcí ve školním roce 2014/2015 Viz Google kalendář 14

15 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září: - Poznej a orientuj se ve škole, ŠD, okolí školy. - Seznámení s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti. - Školní jídelna - hygiena rukou, pravidla stolování. - Zážitky z prázdnin. Vzájemné seznamování pravidla slušného chování, telefonování. - Pojďte se seznámit - zábavné odpoledne. - Návštěva tematicky zaměřené tvořivé dílničky v Městské knihovně s názvem. Ptáčata v hnízdě Říjen: - Pozorování změn v přírodě. Práce s přírodním materiálem. - Sklizeň ovoce, zeleniny výtvarné zpracování koláže. - Děti čtou dětem - účast na akci Městské knihovny v rámci Týdne knihoven. - Halloween strašidla z dýní, kresba. - Drakiáda tematicky zaměřená výroba a výzdoba. Listopad: - Barevné ztvárnění podzimu. - Pravěké šperky z Podřipska návštěva Podřipského muzea. - Jak čerti pekli vánoční cukroví představení divadélka Koloběžka. - Příprava na Mikuláše - kresba, výroba čertů, andělů a Mikulášů. Prosinec: - Mikulášská besídka s nadílkou. - Výroba vánočních přání, ozdob a dárků, vánoční výzdoba tříd a chodby ŠD. - Seznámení s tradicemi a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové), poslech a zpěv koled. - Návštěva vánoční výstavy v Městské knihovně spojené s tvořivou dílnou. - Pomáháme Ježíškovi spoluúčast na akci KZ Říp. - Spoluúčast na Vánočním zpíváním pro MŠ a ZŠ doprovodný hudebně-pohybový program, výroba dárků pro budoucí prvňáčky. Leden: - Pozorování zimní přírody (přezimující ptactvo) krmení ptáků, výroba krmítek. - Zdraví - otužování, zdravá strava (jídelníček). - Cirkus na kolečkách představení Divadélka Koloběžka. - Barevné ztvárnění zimy, zimní sporty, krajina. - Hry na sněhu (dle podmínek). - Den otevřených dvěří v ŠD. Únor: - Masopustní karneval - výroba masek, zábavné a tanečí odpoledne v ŠD. - Svatý Valentýn - výroba přáníček. - Environmentální výchova. Osvojení si návyku třídění odpadu. Význam. - Zvířata v zimě. Březen: - Měsíc knihy - dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři. - návštěva Městské knihovny (podpora čtenářské gramotnosti). - Probuzení přírody - pozorování, jarní květiny, mláďata. Výtvarné zpracování. - Domov - rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří. - Dramatizace pohádek. Duben: - Velikonoce tvořivá dílna ( tematicky zaměřená výroba a výzdoba ŠD). 15

16 - Návštěva velikonoční výstavy spojené s tvořivou dílnou v Městské knihovně. - Měsíc bezpečnosti - pravidla silničního provozu. - Cyklistika a vybavení jízdního kola. Dopravní značky. - Návrat tažných ptáků. - Čarodějnický rej - výroba čarodějnic, zábavné a tanečí odpoledne v ŠD. Květen: - Rozkvetlé stromy, květiny - výtvarné a rukodělné práce. - Den matek - výroba dárků a přání. - Malování na chodníku výtvarná soutěž. - První pomoc - naučit se poskytnout první pomoc. - Zábavná show s atrakcemi na zahradě školy. - Výlet do Muzea Čtyřlístku v Doksech. Červen: - MDD - hry a soutěže v ŠD. - Určování kvetoucích rostlin. - Vystoupení pro seniory v domově důchodců - doprovodný hudebně-pohybový program, výroba dorbných dárků. - Rodinka Palečkovic aneb hurá na prázdniny představení Divadélka Koloběžka. - Rozloučení se školním rokem. - Setkání s budoucími prvňáčky doprovodný hudebně-pohybový program. 16

17 PLÁN PRÁCE doplňky k měsíčním plánům ZÁŘÍ BOZP - Vyvěšení rozvrhů třít TU, rozvrhů dozorů Nb u odborných učeben: vyvěšení řádů odborných učeben, pracovních pokynů vyučující předmětů, místních seznamů pověřené osoby, provozního řádu kotelen Háj, pracovních pokynů, sklady chemikálií, elektrorozvody apod. zda jsou volné únikové cesty (otázka vedlejších vchodů školy a zamezení vstupu nepovolaných osob) a přístup k uzávěrům vody, elektřiny a plynu. - Proškolení učitelů a žáků před zahájením plaveckého výcviku.tu 3. a 4. roč. - Poučení žáků o bezpečnosti ve škole, školním řádu, vnitřním řádu školy požárních poplachových směrnicích, o bezpečnosti v Pv, Tv, R, Ch (zapsat do TK ), povinnost hlásit úrazy, zjištění požárů a závad ohrožujících bezpečnost a zdraví, zákaz nošení předmětů do školy, jež nejsou nutné k výuce. Zásady pro ohlašování úrazů zpracovat i pro pozdější třídní schůzky s rodiči povinnost ihned ohlásit úraz, o kterém je jejich dítě informovalo, že se stal ve škole. Tu - Revize přenosného elektrického nářadí. Dan - Školení vyučujících pracovního vyučování a školníka o bezpečnosti práce na dřevo a kovoobráběcích strojích. Krejč - Prohlídka a revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičny. Nb ADMINISTRATIVA - Plán práce, plán environmentální výchovy, plán prevence sociálně patologických jevů, plán výchovných poradců a plán stratedie výchovného poradenství: Zr, No, Kř, Rich a NoI - Doplnění osobních údajů zaměstnanců Nb - Statistický výkaz o školních knihovnách Nb - Plán hospitační a kontrolní činnosti u koho, kolik a na co budou hospitace Plán písemných prací. Zr Kontroly používání OOPP Nb. Kontroly a revize budovy a vybavení. Krejč Kontrola docházky, nástupu do hodin. Všichni - Kontrola absencí žáků opakované absence pravidelně v určitých dnech, předmětech TU Kontrola dozorů, vedení dokumentace, ochrany osobních údajů žáků a zaměstnanců. Nb - Oznámit rodičům žáků změny v úplatě za zájmové vzdělávání (poplatky za školní družinu) poplatky jsou příjmem školy, o snížení či prominutí rozhoduje ředitel školy, - Prokazatelně seznámit zaměstnance (dát do zápisu porady) systém dozorů nad žáky ve škole a při mimoškolních akcích škola se otevírá 20 minut před začátkem výuky, při shromažďování účastníků akce na místě mimo školu začíná dozor 15 minut před začátkem, apod. DVPP - Sestavení ročního plánu, změny v dlouhodobém plánu. Čerpání a priority vzdělávání vedoucích pracovníků - Stanovit termín zápisu do prvních tříd a způsobu propagace školy pro účely zápisu. Rozvrh výuky, pohotovostí, dozorů, rozvrh pracovní doby školníka, hospodářky, rozvržení provozu školy. Zr, Nb - Statistické výkazy zahajovací výkaz, úrazovost. Nb - Protokoly o opravných zkouškách žáků. Zr, Nb 17

18 - Zásady proplácení přesčasové práce proplácení a náhradní volno, zaměstnání pracovníků školy o vedlejších prázdninách. viz. směrnice školy - Kontrola čerpání dovolené pokud zaměstnanci nevyčerpali dovolenou o prázdninách, naplánovat její čerpání do konce roku. Nb - Skartace klasifikovaných žákovských prací za předminulý školní rok, nebo za jiné období, určené ve vnitřním předpisu. TU - Tématické úkoly pro nový školní rok pro zaměstnance s cílovými odměnami. Zr - Dohody se zaměstnanci důchodového věku o odchodu do důchodu. Provést tzv. předstihové řízení výpis dob pojištění. Podává se nejdříve dva roky před důchodem, nejpozději jeden rok. Nb, Kř - Případné změny v zařazení do sítě škol (název školy, kapacita, změna údajů u zřizovatele) do Zr - Termíny přijímacího řízení na střední školy talentové zkoušky, termíny No - Tematické plány doplnění, úprava. Všichni Zr - Ustanovit vedoucí předmětových komisí, metodická sdružení Nb - Výroční zpráva o využití prostředků DVPP je součástí i Výroční zprávy o činnosti školy, přehled akcí, pořadatel, termín, rozsah, cena, číslo akreditace MŠMT Zr HOSPODAŘENÍ - Dotace mzdových prostředků na poslední čtvrtletí převody mezi OON MP Nb - Aktualizovat údaje pro poskytování cestovních náhrad. Nb - Zpracovat nově kalkulaci nákladů při pronájmech prostor školy pokud se změnily faktory ovlivňující výši nájemného inflace, cena energií, cena nového vybavení. Nb, Cut - Nové smlouvy o pronájmech na školní rok. Nb - Nákup školních potřeb a textů. Vy, Cut, Ko ORGANIZACE - Třídní schůzky 1. ročníku kdy - Zasedání rady školy projednání výroční zprávy, schválení zaslání na obec - Vedení školy rozdělení kompetencí a úkolů. Zr - Zajištění budovy proti vniku nepovolaných osob během dopoledně, a během víkendů (uzavření oken), uzamykání šaten a jejich zajištění proti krádežím. Ostr - Dodržení pedagogických a organizačních zásad při sestavení rozvrhu. Nb - Žádosti rodičů o uvolnění žáka TU - Zásady dělení tříd na skupiny při výuce jazyků, TV, Pč Zr - Kontrola místních seznamů tříd a místností, jejich doplnění, vyvěšení ve všech místnostech. Ostr - Stanovit vedoucí kabinetů, skladu učebnic Nb - Kontrola vyplněných TK, TV, ŽK, soulad se zahajovacím výkazem Nb - Zapsat do žákovských knížek termíny prázdnin a třídních schůzek TU - Opakovací prověrky znalostí žáků TU - Kontrola čerpání rozpočtu školy, FKSP. Zr, Nb, Cut - Náhradní termíny opravných zkoušek žáků Zr - Kontrola výkazu odpracovaných hodin. Sledování limitu přesčasové práce. Křep PLATY MZDY - Plán odměn k jubileím na další kalendářní rok (kolektivní smlouva) Nb a ti, jichž se to týká - Návrh na osobní příplatky se zdůvodněním Zr, Nb ŘÍJEN BOZP 18

19 - Označení dveří tabulkami zákaz vstupu, nářaďovna, příprava dílen, elektro-rozvodna, zákaz kouření sklad nábytku, dílna s dřevoobráběcími stroji. Hrst - Kontrola používání OOPP a dodržování předpisů k požární ochraně zápis do knihy BOZP. Krejč - Kontrola, zda je v třídních knihách řádně zapsáno poučení žáků a dodatečné poučení chybějících žáků z první hodiny, poučení při výuce v odborných učebnách. Nb - Kontrola vyvěšení teploměrů ve třídách, měření teploty. Ostr - Kontrola termínů proškolení III. Stupně pro ředitele školy, zástupce ředitele a požárního preventisty - Revize, kontrola přenosných elektrických spotřebičů. Hrst a Danko ADMINISTRATIVA - Kontrola doplnění osobních spisů u nových zaměstnanců Nb - Stanovit termín pro inventarizaci majetku školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komisi, případně náhradovou komisi. Zr - Provoz školní družiny a jídelny o podzimních prázdninách. Kord, Čer - Plán čerpání dovolených o podzimních prázdninách Nb - Návrh na integraci žáků vyšetření SPC, souhlas rodičů, individuální plány, požadavky na mzdy a pomůcky Kř - Zahajovací výkaz Nb HOSPODAŘENÍ - Splatnost pojistného zákonně pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za IV. Čtvrtletí do Cut ORGANIZACE - Přihlášky na doškolovací lyžařské kursy pro instruktory LVZ. Nb - Provést inventarizaci majetku školy fyzická kontrola úplnosti a umístění inventáře. Doplnění chybějících inventárních čísel, oprava místních seznamů. Vedoucí kabinetů, místností, členové inventarizační komise, Cut,Nb, Zr - Příprava LVK zajištění objektu, smlouvy s dodavatelem Vol - Vlajková výzdoba Ostr - Schůzka třídních učitelů 6. ročníků s bývalými třídními loňského 5. ročníku konzultace výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků současní a bývalí TU LISTOPAD BOZP - Kontrola školy, PO, BOZP Krejč - Zajištění údržby chodníků na zimní období objednávka posypového písku. Hrst - Kontrola přenosných hasicích přístrojů. Kontrola nástěnných hydrantů. Hrst, Krejč ADMINISTRATIVA - Plán oprav školních budov a zařízení rozpočet Zr, Cut - Zápis pedagogické rady: pověřená osoba - Nová vyšetření žáků v PPP Kř - Návrh na integrace žáků na kraj s požadavkem na navýšení rozpočtu Kř - Inventarizace majetku školy písemné jmenování inventarizační komise, likvidační komise, určení termínu, rozsahu Zr - Návrhy na pochvalu ředitele TU - Kontrola udělených opatření ke zlepšení kázně (napomenutí, důtky).zr - Kontrola čerpání dovolené v průběhu školního roku, u velkých zůstatků u některých zaměstnanců nařídit čerpání na dobu zimních prázdnin Nb - Rozpočet FKSP plán dočerpání letošního rozpočtu, plán odměn, pedagogické a provozní Nb 19

20 ORGANIZACE - Požadavky PK a jednotlivců na další rok, návrh nákupu učebnic na další rok. Vy - Přihlášky ke studiu na středních školách talentové zkoušky. No - Hospitace u začínajících pedagogů. Zr - Vlajková výzdoba (státní svátek). Ostr PLATY MZDY - Zhodnocení práce nově přijatých zaměstnanců, případné poskytnutí osobního příplatku. Zr, Nb - Dohody o provedení práce zkontrolovat, zda e dodržován limit 100 hodin ročně Kř PROSINEC BOZP - Preventivní požární prohlídka. Krejč - Poučení žáků před prázdninami a lyžařskými zájezdy zápis do TK TU - Lyžařský kurz určit vedoucího, stanovit termíny zajistit školení instruktorů, zajistit objekt, dopravu, informace rodičům, Zr a TU - Podpisy požárních knih ředitelem školy Krejč, Zr - Plán školení BOZP a PO na další rok zkontrolovat termíny školení vedoucích Hrst - Kontrola vyvěšení evakuačního požárního plánu, požárních poplachových směrnic s aktualizací jmen požárních hlídek a telefonních čísel. Krejč ADMINISTRATIVA - Smlouvy na provedení revizí v příštím roce. Zr KONTROLA - Používání OOPP pracovníky zkontrolovat, provést zápis. U negativních zjištění projednat se zaměstnancem nejlépe písemně upozornit na to, že porušuje pracovní kázeň. Cut ORGANIZACE - Příprava na pololetní klasifikaci kontrola ŽK, počet, přiměřenost a účinnost důtek, při výrazném zhoršení prospěchu žáka informovat rodiče písemně, aby se mohli pokusit o nápravu TU. Počet známek v předmětech všichni. - Určit čerpání zbytků dovolené na zimní prázdniny. Nb - Kontrola čerpání FKSP Nb, Cut - Termín zápisu do první třídy. Zr HOSPODAŘENÍ - Plánovat čerpání DVPP. Zr PLATY MZDY - Mzdová inventura podklad pro výpočet mezd, přehled za úplný kalendářní rok. Křep - Mzdový přehled na další kalendářní rok požadovaný limit zaměstnanců, mezd a rozdělení na MP a OON tarifní platy, rozpočtovaná výše zvláštních příplatků (za třídnictví), odstupné, proplacení dovolené, platové postupy (pozor na termíny), jubilea. Křep - Příprava aktualizace směrnic o cestovních náhradách. Zr LEDEN BOZP - Preventivní požární prohlídka objektu (zápis do požární Krejč - Knihy úrazů kontrola vedení, úplnost a správnost záznamů Nb - Rozbor pracovní úrazovosti za předchozí kalendářní rok se závěry Nb 20

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ 767 01, tel./fax: 573 338 164, URL: www.zssypky.cz, e-mail: reditelka@zssypky.cz Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06 Karviná Nové Město PLÁN PRÁCE ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06 Karviná Nové Město PLÁN PRÁCE ŠKOLY PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2014 2015 Mgr. Petr Juras ředitel školy Stránka 2 Plán práce pro školní rok 2014/2015 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více