MARCELLE AUCLAIROVÁ ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARCELLE AUCLAIROVÁ ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY"

Transkript

1 MARCELLE AUCLAIROVÁ ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY

2

3 Věnováno mé mamince, která mi umožnila napsat tuto knihu, když sama vzala na sebe všechny malé a velké domácí práce

4

5 PRVNÍ ČÁST MEZI SVĚTEM A BOHEM Všechny Boží věci mi působily radost, ale věci světa mě držely v zajetí. Svatá Terezie od Ježíše, Život, kap. 7.

6 I. SLÁVA Don Alonso Sanchez de Cepeda napsal: Ve středu 28. března roku 1515 o půl páté ráno, na úsvitu dne, se narodila má dcera Terezie. 1 Na kostele Santo Domingo začalo zvonit ranní klekání. Potom všechny avilské zvony: na kostele San Juan, San Pedro, San Isidro y San Pelayo, San Gil, San Bartolomé, San Vicente, Santa Cruz, San Cebrián, San Nicolas, Santiago, San Román, Mosén Rubi, na katedrále, v klášterech, od benediktinů ke karmelitánům, od klarisek k augustiniánkám Panny Marie Milostné, od františkánek k dominikánům při kostele Santo Tomás, od cisterciáků a cisterciaček u Santa Escolastica, San Millán, Santa Ana, k dominikánkám u Santa Catalina, všechny kovové hlasy všech svatých toho města rozezvučely jeho staré kamení. Neboť v Avile bylo jen kamení a svatí, en Avila, Santos y cantos. 4. dubna kmotr a kmotra malé Terezie požádali jejím jménem ve farním kostele svatého Jana o víru a věčný život. Téhož dne zahajoval svůj život klášter Vtělení, konvent karmelitek umírněné řehole: již se otvíraly brány Božího chrámu, do něhož ji zval ten, který ji křtil ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Dítě dostalo jméno Teresa, bezpochyby na památku dvou jejích babiček: její prabába z otcovy strany se jmenovala Teresa Sanchezová a její babička z matčiny strany Doña Teresa de las Cuevas. Jejím kmotrem byl význačný avilský občan Don Francisco Nuñez Vela, který myslel už jen na to, že odejde do zámoří. Jsme na úsvitu nové doby, sotva dvacet let od chvíle, kdy Kryštof Kolumbus nabídl králi Ferdinandovi a královně Isabele katolickou říši v rozsahu celého jednoho světadílu. Španělsko praská ve švech jako karavela na širém moři. Srdce Španělů jsou obrácena k Západu, kde jim kyne tato zaslíbená země, a dmou se pocitem vlastnictví. Alonso Sanchez de Cepeda, rodák z Toleda, byl v Avile nazýván Toleďanem. Byl to muž pokrokový: V jeho knihovně byla vedle

7 Návratu ke Kristovu životu, Pojednání o mši od Guzmana, Útěchy od Boëthia, také kniha psaná na pergamenu Dobývání zámoří. Měl úctu ke knihám a k vědění a záleželo mu na tom, aby jeho děti uměly v útlém věku slabikovat a dřív než v sedmi letech už plynně číst. Každý, kdo ho poznal, musel mít respekt před jeho vzezřením. Všechno na něm svědčilo o jeho důstojné povaze. Měl pověst jako člověk počestných mravů a způsobů, trpělivý a dobrotivý. Byl tak lidumilný, že sice musel mít jako lidé jeho vrstvy několik otroků, ale stále se tomu vzpíral a zacházel jako se svými dětmi s malou Maurkou, kterou mu před časem svěřil jeden z jeho bratrů. Když s někým mluvil, týkalo se to Boha a válek ve Flandrech nebo v Itálii. Nosil meč, ale na dosah ruky měl i růženec. Sám spravoval své statky v Gotarrenduře a bděl nad tím, aby bylo dostatek obilí, masa, zeleniny a ovoce, aby to stačilo pro potřeby rozsáhlé domácnosti. Netoužil po žádném nadbytku a nedbal příležitostí, které se mu naskýtaly k rozmnožení majetku. Zato však nezanedbal příležitost k službě svému králi. Na výzvu Ferdinanda Katolického r odchází do války v Navaře. Jede na výborném koni, vyzbrojen jako šlechtic, dobře zásoben a oblečen k boji. Za ním jedou mulové a soumaři. 2 Mezi význačnými avilskými osobnostmi vypadal Alonso Sanchez de Cepeda jako boháč. Při smrti své první ženy Cataliny del Peso y Henao měl tři sta čtyři a sedmdesát tisíc maravedis (drobných zlaťáků), krásné pozemky, velká stáda, domy, množství klenotů. Miloval přepych. Kabátce z fialového damašku nebo z karmínového saténu, košile vyšívané zlatem nebo purpurem, pařížské límce, pozlacené meče s pochvou z černého sametu a pozlacený pás, rouenské červené a žluté pokrývky na koně, pancíře se zbraněmi, přílby, rukavice a střevíce dokazovaly, že tento strohý muž, jaký se z něho stal, nijak nepohrdal parádou. Jeho ovdovění po tříletém manželství ho učinilo nevrlým. Ale když se blížila třicítka, vzal si Beatriz de Ahumada, křesťanku ze starého rodu, jako byla Catalina del Peso, právě tak krásnou jako ušlechtilou, a snad mladší, než bylo zvykem. Zařídil vše velmi okázale, aby se jí zalíbil. Náležela prý do rodiny Davilů de trece roeles, s třinácti prsteny, která byla považována za výkvět kastilské šlechty a hleděla spatra na ostatní Davilovce, kteří měli ve znaku jen šest prstenů. Svatba se konala v Gotarrenduře a byla tak nádherná, že

8 se ještě po letech mluvilo o této skvostné podívané. Nevěsta tam vypadala tím hezčí a tklivější, čím se zdála křehčí. Byla velmi honosně oblečena v hedvábí a zlatě. Beatriz nalezla ve své nové domácnosti synka a dcerku. 3 Roku 1511 přivedla na svět svého nejstaršího syna Rodriga. Po něm následoval roku 1512 Fernando. 4 Když se narodila Terezie, byla tato dvacetiletá matka zodpovědná za pět dětí. Těžké břemeno pro tak křehkou letoru. Proto je přes svou odvahu čím dál zemdlenější, tou měrou, jak přicházejí na svět Lorenzo, Antonio, Pedro, a konečně Jeronimo, Augustin, Juana, a bezpochyby ještě devátý chlapec Juan. Byli jsme tři sestry a devět bratří, upřesní jednoho dne Terezie. Existence Juana by zůstala neznámá, kdyby ho otec nejmenoval ve své závěti. Tedy početná rodina, neobyčejně úctyhodná a vážená. Bratři Sanchezové de Cepeda, Alonso, Ruy, Pedro a Francisco Alvarez de Cepeda museli být velmi vážení u svých spoluobčanů, když se opovažují zahájit proces, do kterého by se byli bezpochyby nepustili, kdyby se byli obávali, že v něm ztratí sebeméně ze svého kreditu. Odvolali se 6. srpna 1519 k soudu královské kanceláře ve Valladolidu a dožadovali se, aby byla uznána jejich hidalguía, šlechtická hodnost. Proti tomu se stavěla městská rada v Hortigose u Majalbalaga, vesnici blízko Avily, která žádala od Sanchezů, aby zaplatili sto maravedis, neboť jsou povinni platit daně. Dotyční odmítli a podali si stížnost. Tvrdili, že jsou šlechtici po otci a po dědovi. Ale avilská obecní rada uváděla, že synové Juana Sancheze de Toledo, narození v Toledu, jsou po svém otci a dědovi židé. 5 Archivy Svatého oficia v Toledu svědčily, že 22. června 1485 Juan de Toledo, kupec, syn Alonsa Sancheze, bytem v Toledu, farnost svaté Leokádie vyznal před pány inkvizitory, že se dopustil mnoha těžkých zločinů a přestupků bludu a odpadu proti naší svaté katolické víře. 6 Svědkové prohlásili, že viděli Juana Sancheze de Toledo, jak nosil veřejně malý škapulíř s křížem, když se spolu s jinými smířenými očišťoval od svého odsouzení. Očišťování záleželo v tom, že chodil po sedm pátků v procesí z kostela do kostela. 7 Usmířený opustil Toledo a odešel do Avily oblečený jako kupec. Zařídil si tam v ulici del Andrino nebo Endrino obchod s přepychovými tkaninami, sukny a hedvábím, který vynesl už v

9 Toledu jemu i jeho otci celé jmění. Tento otec, Alonso Sanchez, majitel vinic a nemovitostí, byl jedním z bohatých Izraelitů, kteří měli ve Španělsku v 15. století dobře zavedenou živnost a oženili svého obráceného syna s některou křesťankou ze starého rodu. Takto se Juan Sanchez de Toledo oženil se šlechtičnou Inés de Cepeda. V té době to nebylo nic potupného. Sám král Ferdinand Katolický měl židovskou krev po své matce Juane Henriquezové, která byla dcerou kastilského admirála a židovky. Spojení křesťanů a židů nebylo ve 14. a 15. století pohoršením a velká jména španělské literatury, filozofie a mystiky svědčí o židovském původu. Například básník Juan de Mena, Fernando de Rojas, autor spisu La Celestina, Fray Luis de Leon, augustiniánský řeholník, jeden z největších duchů a největších básníků své doby, Luis Vives, obdivovaný španělskými humanisty, a mnoho jiných. Mezi nimi je i jméno Torquemada. O slavném dominikánském teologovi Juanu de Torquemada, kardinálu od svatého Sixta, napsal Hernando del Pulgar: 'Jeho prarodiče pocházeli z židovské rodiny obrácené na naši svatou katolickou víru'. Z toho plyne, že první inkvizitor bratr Tomáš de Torquemada, kardinálův příbuzný, byl také EX ILLIS. 8 Židé měli přístup k hodnostem skoro stejně jako katolíci. I králové přiznávali některým židům titul 'don', tehdejší označení vysoké šlechty. Král Ferdinand I. Aragonský dal pasovat na rytíře konvertitu Gila Ruize Naiariho r Pokrevní svazky a souhry okolností měly svou odezvu též u forem existence. Urozený žid se cítil šlechticem, stavěl chrámy, jako byla synagoga El Transite v Toledu, na jejíž zdi byly položeny zbraně z Leonu a Kastilie Burgosský biskup don Pablo de Santa Maria (před svým obrácením Rabbi Salomon Halevi) sepsal pojednání o původu a šlechtictví svých předků. 9 V této souvislosti nepřekvapuje, že synové Juana Sancheze de Toledo, oprávněného vybírat královské a církevní důchody, což bývalo vyhrazeno hidalgům, brali si v Avile za manželky příbuzné šlechtických správců toho města a městských radních. Díky jejich vlivu nebyli nuceni platit daně a sami byli pokládáni za hidalgy, za rytíře. 10 O bratřích Sanchezových, o Alonsovi, Ruyovi, Pedrovi a Franciscovi se říkalo: Jsou to muži velmi slušní, poctiví a bohatí,

10 mají krásné koně a jsou velmi dobře oblečení Chovají se jako hidalgové a šlechtici, jsou za dobře se syny ze šlechtických rodin, spřízněnými s avilskou honorací. Jiný je velebí, jak znamenitě dovedou hovořit. 11 Dobří partneři rozhovoru: malá Teresita měla tedy koho se držet. A také pokud jde o umění získávat si přátele. Její dědeček Juan Sanchez měl opory dokonce na vysokých místech: byl prý tajemníkem krále Jindřicha IV. Kastilského, přítelem Maurů i židů. Jeden ze synů její sestry byl kanovníkem toledské katedrály a celá rodina měla styky s vysokým církevním světem. Výsledek procesu, který vyvolali Sanchezové de Cepeda: jejich šlechtictví bylo připuštěno a uznáno 26. listopadu (Malé Terezii bylo tedy pět a půl roku.) Prokurátor podal odvolání, ale bylo zamítnuto. Alonso Sanchez de Cepeda se nevěnoval obchodu jako jeho předkové, nýbrž žil ze svých bohatých statků. Jeho obydlí na Plazuela de Santo Domingo proti kostelu Santo Domingo de Silos se skládalo ze dvou budov propojených dvory a zahradami. Byl to krásný a bohatý dům, který se dal svou rozsáhlostí a svými vymoženostmi srovnat s domy Nuñez Velů, Aguilů, Polentinů, Oñatů. Nad vraty ozdobenými obrovskými hřeby, které vytepal dobrý řemeslník, potvrzoval rytířův erb jeho šlechtický stav. Nábytek byl krásný, ale ne přepychový, odpovídal postavení Cepedů a tehdejší módě, která sem přinášela italský a burgundský vkus, ale nezapírala přitom tradiční patriarchální jednoduchost, jaká byla vlastní velkým kastilským rodinám. U Dona Alonsa nechyběly flanderské koberce, polštáře z pravého hedvábí. Ale bylo zde vidět také strohá dřevěná a kožená křesla, zvaná sillonesfraileros, mnišské stolce, keramiku z Talavery a z Valencie, měděné hrnce a svícny z tepaného železa, které zdobily příbytky všech avilských boháčů a zároveň sloužily ke každodennímu používání. Truhly a skříně z temného vyřezávaného dubového dřeva byly nabité prádlem a přadeny lnu nebo vlny. Paní domu si vyhrazovala jejich soukání a tkaní, jako to dělala samotná královna Isabela Katolická. Její manžel nenosil ani jednu košili, kterou by byla ona vlastnoručně neupředla. Doña Beatriz rozhodně nebyla bez práce, třebaže byla obklopena množstvím služebných. Ponechávala svým ženám, aby chovaly její děti a ukládaly je ke spánku, a svěřovala jim všechny mateřské

11 starosti. Ale podržovala si výsadu mateřské něhy a úzkosti. Nejmenší nehoda, boule nebo škrábnutí se nemohly utišit jinak než v jejím náručí. Teprve když se přílišná bojovnost chlapců a děvčat projevovala pronikavým křikem a ztřeštěným běháním, museli zahnat hejno dětí na nejvzdálenější dvůr ( patio ). Nejmilejší hrou avilských kluků vždycky bývaly bitky, při nichž po sobě házeli kamením. Zahrada byla rájem Juana, Marie, Fernanda, Rodriga, Teresity, Lorenza, Antonia, Pedra, ano i maličkého Jeronima. Lokajové a služky tam zpracovávali kůži a dřevo pro potřeby této velké rodiny. Tam se předlo, šilo, pralo, rylo, sázelo, hřebelcovali se koně. Tam se značkovaly rozžhaveným želízkem ovce. Tam všichni mluvili, zpívali, modlili se, chvěli se, podle toho, jaké zprávy přinášeli muži přijíždějící cvalem zdaleka na koních nebo tlupy arkebuzírů z bojiště v Tercios. Pyšně se opakovalo, že kapitáni najali vojáky z města králových věrných a rytířů (to znamená, z Avily) s jedinou zárukou, a tou bylo jejich rodiště. Tolik byli Avilané proslulí svou odvahou! Dokazovalo to jedno pořekadlo: Avilským občanem se v této zemi nazývá ten, kdo je zdatný ve válce. 12 Takto se šířily od úst k ústům rovněž zkazky o bojích, nebo o pletichách, které kuli proti kastilským svobodám nenávidění Vlámové v okolí Karla V. A rostoucí smělost luteránů na druhé straně Pyrenejí připadala každému v tomto městě, střeženém osmaosmdesáti žulovými věžemi, jako ustavičná hrozba jeho duše i jeho majetku. Nebáli se, ale museli bojovat. Avila králových věrných a Avila rytířů byla vždycky na straně kříže, na straně utiskovaných, bila se za svobodu, poskytovala útulek králům, kteří byli ještě dětmi nebo byli pronásledováni. Alfons VIII. odešel do A vily, aby znovu dobyl své království, a obklopen Avilany dosáhl slavného vítězství nad mohamedány na las Navas de Tolosa. A opět to bylo v první řadě rytířské město, které uchránilo Alfonsa XI., když byl ještě jednoročním děckem. Avšak toto město se umělo také rozlítit na ty, kdo nenosili korunu důstojně. Jindřich IV. Kastilský, který se právě stal králem a byl podezříván, že to není muž jaksepatří, byl u avilských občanů v takovém opovržení, že ho obžalovali, soudili, odsoudili a obrazně sesadili během úmyslně groteskní ceremonie.

12 Bývalo lepší nedráždit hněv těchto rytířů a tohoto lidu, kteří si krátili čas vzájemnými potyčkami, když ho nemohli věnovat trestným výpravám proti mohamedánům. Byli loajální jenom vůči loajalitě. Jméno těchto válečníků, legendárních často už zaživa, bylo oslavováno v romancích a popěvcích. Mezi těmito osobnostmi byla i jedna žena, Jimena Blasquezová. Teresita se nemohla nabažit vyprávění o tom, jak hájila hradby, napadené maurskou sektou almoravidů za nepřítomnosti jejího manžela a jeho vojínů. Doña Jimena vylezla na cimbuří a vzala s sebou ženy v mužském válečném přestrojení s falešnými vousy a velkými sombrery. Sehrály tam takové divadlo na způsob obrany, že Maurové dostali strach a odtáhli. Vůbec se nezdála jako žena, ale jako statečný caudillo, náčelník. Veliké činy byly tedy dostupné všem? Maličká o tom snila. Její líčení začínala zaříkáváním: Byl jednou Ať odejde zlo, ať se vrátí dobro. Pro Maury zlo, pro křesťany dobro. 13 Také kolovaly historky o dětech, unesených a zavražděných nevěřícími, kteří jim vyrvali srdce a prováděli s nimi kouzla. Mlhavý proces s katy Svatého dítěte z La Guardia, zbičovaného, korunovaného trním a ukřižovaného asi pětatřicet mil od Avily, skončil r na tržišti v plamenech velkého inkvizitora Torquemady. Malá Terezie měla soucit s těmito bezbožníky: Budou zavrženi? Navěky? Vyprávěčky neodpovídaly. Raději zdůrazňovaly, jak je pro děti velmi nebezpečné, aby vycházely samy z otcovského domu. Ale ti, kdo zemřou pro Boha, půjdou navěky do nebe? Její bratři se divili, že ona, tak mladá, je tak vášnivě zaujatá pro válčení a pro slávu. Bylo jí pět let, když se Avila hemžila tajnými i slavnostními schůzkami vzbouřenců, protože Svatá junta se shromažďovala přímo v obvodu katedrály. Kastilie povstala proti vlámskému císaři Karlu

13 V. ve jménu své kastilské královny Doni Juany, dcery Isabely Katolické, která však byla šílená a byla uvězněna v Tordesillas. Město kamení a svatých mělo pádný důvod, aby se vzbouřilo: císař mu předtím blahopřál, že se nezúčastnilo povstání. Nebylo třeba ničeho víc, aby se stalo jeho středem a aby heslo Comunidad semklo jeho lid v jeden celek. Děti rodiny Cepeda y Ahumada byly strženy touto spikleneckou atmosférou. Byly přímo ve varu. Vždyť i zdi si šeptaly jména spiklenců, pod pečetí tajemství se šuškaly podrobnosti o přísahách: kdekdo přísahal na kříž a na evangelium, že bude hájit svobody Kastilie proti zneužívání císařské moci. Tento lid nevěděl, že nehájí své vlastní svobody, ale výsady šlechty. Nikoli svobodu myšlení a kritiky, nýbrž nedotknutelnou církev. Comuneros se bili, zatímco se volalo: Ať žije inkvizice! 14 Sám děkan katedrály předsedal schůzkám, ale slovo uděloval a odnímal koncem hůlky střihač ovcí Pinillos. Každý, kdo nedržel s comuneros, musel se jich obávat. Don Alonso pobýval často na svém pozemku v Gotarrenduře a na odpočinku žil čím dál víc v Avile. Podařilo se mu, že nebyl ani na jejich straně ani proti nim. To trvalo jeden rok, až do bitvy u Villalaru, kde lidové heslo Santiago y libertad! bylo udušeno císařským: Santa Maria y Carlosl Vůdcové byli sťati a kastilská mládež obrátila své velikášské naděje na druhý břeh oceánu. Mexiko, objevené a dobyté Cortezem, dostalo název nové Španělsko. Buď za oceán, nebo k Bohu. Vdomě Cepedových byl konec válečnickým historkám. Teresita čítá nyní se svým bratrem Rodrigem, starším o čtyři roky, Život svatých. Už nesní o tom, že se stane Jimenou Blasquezovou, nýbrž svatou Kateřinou. Neboť ji nadchli hlavně mučedníci, a krev prolitá svatým Ondřejem, svatým Šebestiánem, svatou Voršilou a jejími jedenácti tisíci panenskými družkami se u ní mísila s jejich svatozáří. Vneděli slýchala ve farnosti San Juan, jak kazatelé hřímali proti bludařům, jejichž spisy se začínaly šířit ve Španělsku, ale snad ještě víc proti vlažnosti křesťanů. Obraz zatracenců, svíjejících se ve věčných plamenech, ji pronásledoval i ve spánku. Byla by chtěla pochopit smysl slova věčný. To znamená navždy, odpovídala na její otázky Doña Beatriz.

14 V létě ve svěžím stínu morušovníků, v zimě ve vlhkých stájích mívala Terezie dlouhé tajné schůzky se svým bratrem a oběma se točila hlava, když si opakovali: Para siempre, Teresa! Navždy, Terezie! Para siempre, Rodrigo 15 Potají rozmlouvali o Pánu. Věděli, že je to zajímá jinak, než jak bývá dovoleno dětem. Teresita soudila, že mučedník si lacino koupil 16 Boží přítomnost. Ne že by byla nadmíru milovala Boha. Ale přála si požívat nebeská dobra, která jí odhalil Život svatých. Realistické obrazy posvátného umění jí dobře ukazovaly muka v celé jejich hrůze, ale to jen rozněcovalo její obrazotvornost. Takový svatý Vavřinec je spoutaný, natažený na rožni, kolem něho šlehají plameny, žhavé uhlíky se zdají jako živé, oheň je tak rudý, že je strach se na něj podívat Toto velkodušné tělo se zdá spálené a upečené, vnitřnosti jsou otevřené, plamen pálí a pustoší vnitřek hrudi, která nikdy nezapře Na jiné malbě stahují zaživa kůži svatému Bartolomějovi, svázanému na desce Vedle toho kamenují svatého Štěpána; palba kamenů, jeho zkrvavená tvář, rozštípnutá lebka, dojmou každého, kdo vidí, jak se modlí za katy, kteří ho usmrcují Konečně Ukřižovaný, nahý, zbrocený krví, tělo zbité holemi, tvář opuchlá, pohled strhaný, černá ústa, probodený bok 17 Kruté utrpení, ale krátké, a výměnou za ně je věčná sláva. Stačí nějaké malé předsevzetí, říkala už tenkrát Rodrigovi: una determinacioncilla 18 Ani patnáctiletý Juan, který už pomýšlel na to, že odejde k vojsku, ani Maria, velká třináctiletá sestra, ani Fernando, a tím méně Lorenzo, nebyli připuštěni k rozhovorům, při kterých tyto dvě děti hledaly prostředek, jak si mučednictvím zajistit věčné štěstí. Největší překážkou se jim zdáli rodiče. 19 Jejich věk nebyl překážkou. Což nepostavila Avila svou nejkrásnější baziliku ke cti tří malých mučedníků, Vincence a jeho dvou sester Kristety a Sabiny, kteří za vlády Římanů odmítli obětovat falešným bohům? Byli zmrskáni, lámáni kolem, ale vytrvale chválili Pána Ježíše, až jim rozbili lebky o kameny. Pohané zakázali je pohřbít, ale jeden nestvůrný had, obávaný v tom kraji svým pustošením, se postavil jako strážce k nevinným tělíčkům. Odstrašil nejen dravé ptáky, ale i lidi, kteří je chtěli zhanobit. Jeden žid se toho opovážil, ale dostal se

15 z toho jenom, když vzýval jméno Ježíš a slíbil netvorovi, že se dá pokřtít. Teresita si už představovala, že bude v Avile jiná bazilika: Rodriga a Terezie, sourozenců mučedníků. Toho roku dobyli Turci Rhodos. Vysoké osobnosti nad tím ustrnuly, ale v dívence, která vůbec neznala zeměpis, to roznítilo žhavou touhu po oběti. Usmyslela si, že bude nyní snadné jít do země Maurů a dát se tam připravit o hlavu a že když si někdo cestou vyžebrává chléb pro lásku Boží, neomylně dojde k cíli. Co zmůže kritičnost desetiletého klučiny proti sestře, která je ještě mladší, ale vyniká už plamennou přesvědčivostí? Oba dva vyklouzli za časného jitra, jakmile se otevřela brána, přešli most přes Adaju a věřili, že odcházejí do té maurské země, když zamířili cestou na Salamanku. Tam je potkal jejich strýc Don Francisco Alvarez de Cepeda. Pochodovali pevným krokem, dlouhé šaty Teresitiny zametaly prach, a oba si nesli na konci hole několik chlebových kůrek zavázaných v šátku. Rodriga už začaly bolet nohy a rychle se přiznal. Kdežto jeho sestra držela jazyk za zuby o svém tajemství a o svém hněvu. A tak byli přivedeni zpátky domů. Tam už mezitím Doña Beatriz, obklopená svými ostatními vzlykajícími dětmi a služkami, které s hlasitým křikem obviňovaly jedna druhou z nedostatku bdělosti, poručila prohledat studny a pátrat po zmizelých. Když pominula radost z návratu, projevil velký hoch před hrozícím výpraskem méně stoicismu. Mučedník po něm nijak netoužil. To ona, ta malá holka, la niña, mě svedla. A la niña byla potrestána. Po nezdaru této výpravy se Teresita zaměřila na život poustevnický. Ale poustevny v její velikosti, které se snažila stavět z kaménků v zahradě, se záhy zřítily. Služky opěvovaly hrůzostrašné kajícnosti svaté Marie Egyptské. Je snad její sláva stejně těžko dosažitelná jako sláva svaté Cecilie nebo svaté Anežky? Brzy zmizely hadry, které se povalovaly v domě: Teresita založila řeholní řád. Přestrojila se za jeptišku a přemluvila své sestřenice, aby zachovávaly řeholi, kterou sama vymyslela. Přirozeně, že ona byla převorkou. Tlesknutím ruky kázala, aby klekaly, vstávaly, lehaly si tváří k zemi s rozpjatýma rukama. Její sestry se divily přesnosti

16 její obrazotvornosti. Když se tyto děti schovávaly za křoví, bylo to proto, aby se tam mohly modlit nerušeně růženec. V té době se jí zdálo, že by byla ráda řeholnící, ale ne s takovým nadšením, s jakým plála pro věci, o nichž mluvila, 20 jako chtěla být pannou a mučednicí nebo poustevnicí na poušti. Uzavření v klauzuře neuspokojovalo její zálibu pro skvělé činy. Dětí z obou manželství bylo v roce 1522 devět: sedm chlapců a dvě dívky. Doña Beatriz byla stále hezká, ale už to nebyl takový oslnivý zjev jako při svatbě, kdy měla na sobě zlato a hedvábí. Šaty ze žlutého čínského hedvábí s červenou podšívkou, bohatě vyšívané sukně z karmínového saténu se živůtkem z fialového damašku a s černými sametovými stuhami byly pro ni teď už jen třpytivými tretkami na dně truhlic, které si Teresita někdy snažně žádala otevřít. Tato žena, sotva sedmadvacetiletá, byla už tak vysílená, že se jí protivily hluk a klábosení. Rozhodla se pro šaty starších dam a žila dobrovolně zavřená ve svém domě. Často se vymluvila, že jí není dobře, aby nemusela přijmout návštěvy přítelkyň nebo dokonce blízkých příbuzných, jejichž děti byly, jak se jí zdálo, nebezpečným příkladem pro děti její. Proto klepadlo na hlavních dveřích jen zřídka rušilo její klid. Následovala svého manžela na cestách zbožnosti. Ale existoval fantastický svět, v němž bloudila sama: svět rytířských románů. Sama? Ne tak docela: celé Španělsko s ní. V téže době jeden mladý rytíř, Iñigo de Loyola, s rozkoší hltal Galského Amadise. Ale pro Dona Alonsa nebyla móda dostatečným důvodem. Prohlašoval už to, co zanedlouho napíše Perez de Moya: Tyto historky jsou léčky, které klade zlý duch něžným citům slečinek a lehkomyslných mladíků. 21 Doña Beatriz by se s ním byla neopovážila diskutovat. Ale v duchu si myslela, že manžel, o patnáct let starší než ona, značně přehání. Což měla tato četba jiný účinek, než že ji povyrazila za dlouhých nemocí nebo po dni věnovaném domácnosti a dětem? Byla snad méně zbožná, měla méně přísné mravy? Zanedbávala své povinnosti? Určitě ne! Ostatně, nechyběly argumenty, které dokazovaly, že tyto napínavé knihy jsou velmi potřebné, aby povzbudily bojovnost a vedly muže k napodobování činů předků V nich kvetou ctnosti a sláva 22 Tak se stalo, že vštípila svým dětem zálibu pro tato vyprávění, aby je tak uchránila před jinými nebezpečnými věcmi. 23 Obzvláště Teresitu.

17 Po útěku do země Maurů sledovala Doña Beatriz pozorně tuto dceru, která byla bouřlivější než všichni její sourozenci dohromady. O zimních večerech dívčina otevřela maminčiny dveře a nalezla ji, jak čte, vsedě na polštářích na velkém flanderském koberci. Don Alonso se ještě nevrátil z turnaje v Gotarrenduře nebo z procházky s některým přítelem, stejně vážným jako on. Hoši se cvičili u učitele šermu, Maria byla na kázání. Všechno v domě bylo nehybné. Teresita se usadila u krbu, hodila na žhavé uhlíky hrst suché levandule. Měla ráda její modrý dým a vůni. Doña Beatriz jí vyprávěla o lásce Boží a o Panně Marii: Ona je tvou opravdovou matkou. Její ustavičná těhotenství, její čím dál těžší porody vzbuzovaly v ní obavu, že nebude dlouho žít, a Teresitina vynalézavost ji znepokojovala. Snažila se ji mírnit tím, že neustále udržovala v činnosti jejího ducha a její ruce. Zasvěcovala ji do krásných prací jehlou, učila ji vyšívat hedvábím podle vzorů, které sestavovala. Ale tato osamělá a příliš něžná vychovatelka se nemohla udržet, aby nevyprávěla dítěti nejen o Panně Marii, ale i o oblíbených hrdinech: o Lisuartovi, Palmerinovi, o malém Esplandianovi a Amadisovi, o Mořském panošovi. Dcera krále Lisuarta se jmenovala Oriana. Byla to nejkrásnější bytost, jakou kdo kdy viděl. Byla tak krásná, že jí říkali 'Neporovnatelná'. Královna jí dala Mořského panoše, aby jí sloužil, a řekla jí: 'Má drahá, tento Panoš ti bude sloužit.' 'Líbí se mi,' odpověděla Oriana. Panoš si tak vryl tato slova do srdce, že už z něho nikdy nevymizela. Jak vypráví historka, neomrzelo ho jí sloužit a jeho srdce bylo stále u ní. Tato láska trvala, dokud žili. On ji miloval, tak jako ona milovala jeho. Ani na hodinu se nepřestali milovat Milovali se stále, stále, stále? ptala se Teresita matky. Doña Beatriz odpovídala: Věčně. Tedy stejně jako sláva, i láska má cenu jen za podmínky, že trvá navždy? Tato myšlenka zaměstnává někdy dospívající Terezii. Rodina Cepeda y Ahumada trávívala léto v Olmedu u babičky Doni Teresy de las Cuevas nebo na majetku v Gotarrenduře tři míle od Avily.

18 Jezdili tam vozem s náramným nákladem beden a balíků. Ale třebaže Teresitu dlouho uchvacovalo šestadvacet rolniček, které cinkaly na krku mezků, nyní jezdila raději za nimi na koni se skupinou svých starších bratrů. Ráda se před nimi chlubila svou smělostí a svižností. V Gotarrenduře nalézala to, čemu dávala celý život přednost: venkovské, ale vkusné obydlí, krásný ohrazený ovocný sad, holubník, vinice, pole, a hlavně nádherný daleký obzor. Tam se naučila milovat kastilské venkovany a získávat si jejich lásku. Peníze její malé tobolky se stěhovaly jako almužny k potulným lidem a k chudým sousedům. Byla nejmilejším dítětem svého otce. Měl ji tím raději, že měla dobré srdce a že byla zároveň i veselá. Doña Beatriz porodila za rok po narození Augustinově holčičku Juanu. Byla tak pojmenována bezpochyby na památku po Juanovi, nejstarším synu Dona Alonsa, padlém ve válce proti Františku I. Matka zůstala tak nemocná, že nebylo toho roku možné vrátit se do města na začátku podzimu. Sotva se vlekla v hodinách, kdy slunce ještě hřálo, k holubníkům, které měla tak ráda. Terezie j i podpírala a nelekalo ji, že je tak lehounká. 24. listopadu 1528 napsala Doña Beatriz s klidnou myslí závěť: Odevzdávám svou duši všemohoucímu Bohu, který ji stvořil a vykoupil svou drahocennou krví. Odevzdávám své tělo zemi, z které je uhnětl 24 Při smrti si zachovala tak klidnou tvář, že se její děti domnívaly, že spí. Pohřební průvod odešel do Avily před svítáním. Venkované sledovali pěšky vůz tažený býky. Sluhové nesli zapálené pochodně. Teresita, schoulená u své starší sestry, viděla závojem slz jen chvějící se světélka. Přesto ihned nepochopila rozsah své situace. Neznala ještě prázdnotu, jakou znamená smrt pro pozůstalé. Ale brzy se cítila tak osamělá a tak křehká, že se jí zmocnil strach. Doña Beatriz ji dost nevarovala před omyly mládí, jen ji před nimi chránila. Málokomu bylo dovoleno překročit práh rodiny Cepeda y Ahumada. Smutek sem však přivedl příbuzné a přátele a Terezka ve svých černých šatech slyšela poprvé, že je hezká, a byla tím rozrušena. Za chvilku nato plakala studem. Prosila Rodriga, aby se s ní vrátil na cestu, kterou šli tehdy, když utekli, aby se stali mučedníky. Ale sama vešla do poustevny svatého Lazara. Tam si klekla před obrazem Panny Marie Laskavé,

19 někdejšího svědka její dětské přísahy, že zemře, aby si dobyla nebe. Se srdcem stále naivním, které však už poznalo zármutek, a se slzami prosila Pannu Marii, aby jí byla matkou.

20 II. LÁSKA Terese de Ahumada y Cepedaje patnáct let. V jejím věku byla její matka už vdaná. Terezie má vedle sebe ustaraného otce, roztržitou sestru, bratry, kteří ji zbožňují. Takto je vydána napospas záludnostem srdce. Je krásná, a víc než krásná. Je ztělesněná svůdnost. Jak napíše vážný Fray Luis de Leon, jeho známí mu potvrdili, že popletla hlavu každému, kdo se k ní přiblížil. Její krása a péče, jakou věnovala své osobě, její vybraná mluva, její příjemné a zdvořilé chování ji dělaly ještě půvabnější. Takže světský člověk i světec, světák i asketa, nejstarší i nejmladší, se jí nechávali upoutat, ale ona přitom neztratila nic svého. Jako dítě i jako mladá dívka, jako laická osoba i jako řeholnice působila na všechny, kdo ji spatřili, jako magnet na železo. 1 Kdo by tedy byl mohl přesvědčit o marnosti všech radostí tohoto světa dívku, obdařenou ďábelskou krásou a současně i krásnými mimořádnými vlastnostmi, bohatou a zahrnovanou lichotkami? Husté kaštanové vlasy, přirozeně zkadeřené, odhalovaly vysoké čelo a vlnily se kolem rozesmátého obličeje, o němž se nedalo říci, zda byl kulatý nebo oválný, neboť mu dával tvar živý a měnící se výraz. Rovný nos, na konci zakulacený, tvořil s obloukem obočí vysokou a čistou linii. Zvlášť výrazná byla ústa s plnými červenými rty na bělostných zubech, černé oči, lehce vyčnívající, kulaté, ale dobře zarámované, zářící střídavě nadšením i něhou, jež se uměly šibalsky i koketně zajiskřit. Bílá pleť, růžová jako jablíčka. Tři mateřská znamínka v blízkosti rtů podkreslovala úsměv. Byla dobře stavěná, střední postavy. Velebili její půvabnou chůzi a její obdivuhodné ruce. Ve všem byla dokonalá, ale měla ještě něco navíc, co nedovedu nazvat 2 Toto co nedovedu nazvat je kouzlo a vymyká se jakékoli definici. Jak ráda slýchala, že je krásná! Ne, nemohla uvěřit, že by v tom bylo něco špatného.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ!

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! 6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! Podívej se, kdybych se tě tak najednou zeptal: Když dovede někdo vykonat něco opravdu těžkého, dovedou to mnozí

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB 1) N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem.

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více