MARCELLE AUCLAIROVÁ ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARCELLE AUCLAIROVÁ ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY"

Transkript

1 MARCELLE AUCLAIROVÁ ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY

2

3 Věnováno mé mamince, která mi umožnila napsat tuto knihu, když sama vzala na sebe všechny malé a velké domácí práce

4

5 PRVNÍ ČÁST MEZI SVĚTEM A BOHEM Všechny Boží věci mi působily radost, ale věci světa mě držely v zajetí. Svatá Terezie od Ježíše, Život, kap. 7.

6 I. SLÁVA Don Alonso Sanchez de Cepeda napsal: Ve středu 28. března roku 1515 o půl páté ráno, na úsvitu dne, se narodila má dcera Terezie. 1 Na kostele Santo Domingo začalo zvonit ranní klekání. Potom všechny avilské zvony: na kostele San Juan, San Pedro, San Isidro y San Pelayo, San Gil, San Bartolomé, San Vicente, Santa Cruz, San Cebrián, San Nicolas, Santiago, San Román, Mosén Rubi, na katedrále, v klášterech, od benediktinů ke karmelitánům, od klarisek k augustiniánkám Panny Marie Milostné, od františkánek k dominikánům při kostele Santo Tomás, od cisterciáků a cisterciaček u Santa Escolastica, San Millán, Santa Ana, k dominikánkám u Santa Catalina, všechny kovové hlasy všech svatých toho města rozezvučely jeho staré kamení. Neboť v Avile bylo jen kamení a svatí, en Avila, Santos y cantos. 4. dubna kmotr a kmotra malé Terezie požádali jejím jménem ve farním kostele svatého Jana o víru a věčný život. Téhož dne zahajoval svůj život klášter Vtělení, konvent karmelitek umírněné řehole: již se otvíraly brány Božího chrámu, do něhož ji zval ten, který ji křtil ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Dítě dostalo jméno Teresa, bezpochyby na památku dvou jejích babiček: její prabába z otcovy strany se jmenovala Teresa Sanchezová a její babička z matčiny strany Doña Teresa de las Cuevas. Jejím kmotrem byl význačný avilský občan Don Francisco Nuñez Vela, který myslel už jen na to, že odejde do zámoří. Jsme na úsvitu nové doby, sotva dvacet let od chvíle, kdy Kryštof Kolumbus nabídl králi Ferdinandovi a královně Isabele katolickou říši v rozsahu celého jednoho světadílu. Španělsko praská ve švech jako karavela na širém moři. Srdce Španělů jsou obrácena k Západu, kde jim kyne tato zaslíbená země, a dmou se pocitem vlastnictví. Alonso Sanchez de Cepeda, rodák z Toleda, byl v Avile nazýván Toleďanem. Byl to muž pokrokový: V jeho knihovně byla vedle

7 Návratu ke Kristovu životu, Pojednání o mši od Guzmana, Útěchy od Boëthia, také kniha psaná na pergamenu Dobývání zámoří. Měl úctu ke knihám a k vědění a záleželo mu na tom, aby jeho děti uměly v útlém věku slabikovat a dřív než v sedmi letech už plynně číst. Každý, kdo ho poznal, musel mít respekt před jeho vzezřením. Všechno na něm svědčilo o jeho důstojné povaze. Měl pověst jako člověk počestných mravů a způsobů, trpělivý a dobrotivý. Byl tak lidumilný, že sice musel mít jako lidé jeho vrstvy několik otroků, ale stále se tomu vzpíral a zacházel jako se svými dětmi s malou Maurkou, kterou mu před časem svěřil jeden z jeho bratrů. Když s někým mluvil, týkalo se to Boha a válek ve Flandrech nebo v Itálii. Nosil meč, ale na dosah ruky měl i růženec. Sám spravoval své statky v Gotarrenduře a bděl nad tím, aby bylo dostatek obilí, masa, zeleniny a ovoce, aby to stačilo pro potřeby rozsáhlé domácnosti. Netoužil po žádném nadbytku a nedbal příležitostí, které se mu naskýtaly k rozmnožení majetku. Zato však nezanedbal příležitost k službě svému králi. Na výzvu Ferdinanda Katolického r odchází do války v Navaře. Jede na výborném koni, vyzbrojen jako šlechtic, dobře zásoben a oblečen k boji. Za ním jedou mulové a soumaři. 2 Mezi význačnými avilskými osobnostmi vypadal Alonso Sanchez de Cepeda jako boháč. Při smrti své první ženy Cataliny del Peso y Henao měl tři sta čtyři a sedmdesát tisíc maravedis (drobných zlaťáků), krásné pozemky, velká stáda, domy, množství klenotů. Miloval přepych. Kabátce z fialového damašku nebo z karmínového saténu, košile vyšívané zlatem nebo purpurem, pařížské límce, pozlacené meče s pochvou z černého sametu a pozlacený pás, rouenské červené a žluté pokrývky na koně, pancíře se zbraněmi, přílby, rukavice a střevíce dokazovaly, že tento strohý muž, jaký se z něho stal, nijak nepohrdal parádou. Jeho ovdovění po tříletém manželství ho učinilo nevrlým. Ale když se blížila třicítka, vzal si Beatriz de Ahumada, křesťanku ze starého rodu, jako byla Catalina del Peso, právě tak krásnou jako ušlechtilou, a snad mladší, než bylo zvykem. Zařídil vše velmi okázale, aby se jí zalíbil. Náležela prý do rodiny Davilů de trece roeles, s třinácti prsteny, která byla považována za výkvět kastilské šlechty a hleděla spatra na ostatní Davilovce, kteří měli ve znaku jen šest prstenů. Svatba se konala v Gotarrenduře a byla tak nádherná, že

8 se ještě po letech mluvilo o této skvostné podívané. Nevěsta tam vypadala tím hezčí a tklivější, čím se zdála křehčí. Byla velmi honosně oblečena v hedvábí a zlatě. Beatriz nalezla ve své nové domácnosti synka a dcerku. 3 Roku 1511 přivedla na svět svého nejstaršího syna Rodriga. Po něm následoval roku 1512 Fernando. 4 Když se narodila Terezie, byla tato dvacetiletá matka zodpovědná za pět dětí. Těžké břemeno pro tak křehkou letoru. Proto je přes svou odvahu čím dál zemdlenější, tou měrou, jak přicházejí na svět Lorenzo, Antonio, Pedro, a konečně Jeronimo, Augustin, Juana, a bezpochyby ještě devátý chlapec Juan. Byli jsme tři sestry a devět bratří, upřesní jednoho dne Terezie. Existence Juana by zůstala neznámá, kdyby ho otec nejmenoval ve své závěti. Tedy početná rodina, neobyčejně úctyhodná a vážená. Bratři Sanchezové de Cepeda, Alonso, Ruy, Pedro a Francisco Alvarez de Cepeda museli být velmi vážení u svých spoluobčanů, když se opovažují zahájit proces, do kterého by se byli bezpochyby nepustili, kdyby se byli obávali, že v něm ztratí sebeméně ze svého kreditu. Odvolali se 6. srpna 1519 k soudu královské kanceláře ve Valladolidu a dožadovali se, aby byla uznána jejich hidalguía, šlechtická hodnost. Proti tomu se stavěla městská rada v Hortigose u Majalbalaga, vesnici blízko Avily, která žádala od Sanchezů, aby zaplatili sto maravedis, neboť jsou povinni platit daně. Dotyční odmítli a podali si stížnost. Tvrdili, že jsou šlechtici po otci a po dědovi. Ale avilská obecní rada uváděla, že synové Juana Sancheze de Toledo, narození v Toledu, jsou po svém otci a dědovi židé. 5 Archivy Svatého oficia v Toledu svědčily, že 22. června 1485 Juan de Toledo, kupec, syn Alonsa Sancheze, bytem v Toledu, farnost svaté Leokádie vyznal před pány inkvizitory, že se dopustil mnoha těžkých zločinů a přestupků bludu a odpadu proti naší svaté katolické víře. 6 Svědkové prohlásili, že viděli Juana Sancheze de Toledo, jak nosil veřejně malý škapulíř s křížem, když se spolu s jinými smířenými očišťoval od svého odsouzení. Očišťování záleželo v tom, že chodil po sedm pátků v procesí z kostela do kostela. 7 Usmířený opustil Toledo a odešel do Avily oblečený jako kupec. Zařídil si tam v ulici del Andrino nebo Endrino obchod s přepychovými tkaninami, sukny a hedvábím, který vynesl už v

9 Toledu jemu i jeho otci celé jmění. Tento otec, Alonso Sanchez, majitel vinic a nemovitostí, byl jedním z bohatých Izraelitů, kteří měli ve Španělsku v 15. století dobře zavedenou živnost a oženili svého obráceného syna s některou křesťankou ze starého rodu. Takto se Juan Sanchez de Toledo oženil se šlechtičnou Inés de Cepeda. V té době to nebylo nic potupného. Sám král Ferdinand Katolický měl židovskou krev po své matce Juane Henriquezové, která byla dcerou kastilského admirála a židovky. Spojení křesťanů a židů nebylo ve 14. a 15. století pohoršením a velká jména španělské literatury, filozofie a mystiky svědčí o židovském původu. Například básník Juan de Mena, Fernando de Rojas, autor spisu La Celestina, Fray Luis de Leon, augustiniánský řeholník, jeden z největších duchů a největších básníků své doby, Luis Vives, obdivovaný španělskými humanisty, a mnoho jiných. Mezi nimi je i jméno Torquemada. O slavném dominikánském teologovi Juanu de Torquemada, kardinálu od svatého Sixta, napsal Hernando del Pulgar: 'Jeho prarodiče pocházeli z židovské rodiny obrácené na naši svatou katolickou víru'. Z toho plyne, že první inkvizitor bratr Tomáš de Torquemada, kardinálův příbuzný, byl také EX ILLIS. 8 Židé měli přístup k hodnostem skoro stejně jako katolíci. I králové přiznávali některým židům titul 'don', tehdejší označení vysoké šlechty. Král Ferdinand I. Aragonský dal pasovat na rytíře konvertitu Gila Ruize Naiariho r Pokrevní svazky a souhry okolností měly svou odezvu též u forem existence. Urozený žid se cítil šlechticem, stavěl chrámy, jako byla synagoga El Transite v Toledu, na jejíž zdi byly položeny zbraně z Leonu a Kastilie Burgosský biskup don Pablo de Santa Maria (před svým obrácením Rabbi Salomon Halevi) sepsal pojednání o původu a šlechtictví svých předků. 9 V této souvislosti nepřekvapuje, že synové Juana Sancheze de Toledo, oprávněného vybírat královské a církevní důchody, což bývalo vyhrazeno hidalgům, brali si v Avile za manželky příbuzné šlechtických správců toho města a městských radních. Díky jejich vlivu nebyli nuceni platit daně a sami byli pokládáni za hidalgy, za rytíře. 10 O bratřích Sanchezových, o Alonsovi, Ruyovi, Pedrovi a Franciscovi se říkalo: Jsou to muži velmi slušní, poctiví a bohatí,

10 mají krásné koně a jsou velmi dobře oblečení Chovají se jako hidalgové a šlechtici, jsou za dobře se syny ze šlechtických rodin, spřízněnými s avilskou honorací. Jiný je velebí, jak znamenitě dovedou hovořit. 11 Dobří partneři rozhovoru: malá Teresita měla tedy koho se držet. A také pokud jde o umění získávat si přátele. Její dědeček Juan Sanchez měl opory dokonce na vysokých místech: byl prý tajemníkem krále Jindřicha IV. Kastilského, přítelem Maurů i židů. Jeden ze synů její sestry byl kanovníkem toledské katedrály a celá rodina měla styky s vysokým církevním světem. Výsledek procesu, který vyvolali Sanchezové de Cepeda: jejich šlechtictví bylo připuštěno a uznáno 26. listopadu (Malé Terezii bylo tedy pět a půl roku.) Prokurátor podal odvolání, ale bylo zamítnuto. Alonso Sanchez de Cepeda se nevěnoval obchodu jako jeho předkové, nýbrž žil ze svých bohatých statků. Jeho obydlí na Plazuela de Santo Domingo proti kostelu Santo Domingo de Silos se skládalo ze dvou budov propojených dvory a zahradami. Byl to krásný a bohatý dům, který se dal svou rozsáhlostí a svými vymoženostmi srovnat s domy Nuñez Velů, Aguilů, Polentinů, Oñatů. Nad vraty ozdobenými obrovskými hřeby, které vytepal dobrý řemeslník, potvrzoval rytířův erb jeho šlechtický stav. Nábytek byl krásný, ale ne přepychový, odpovídal postavení Cepedů a tehdejší módě, která sem přinášela italský a burgundský vkus, ale nezapírala přitom tradiční patriarchální jednoduchost, jaká byla vlastní velkým kastilským rodinám. U Dona Alonsa nechyběly flanderské koberce, polštáře z pravého hedvábí. Ale bylo zde vidět také strohá dřevěná a kožená křesla, zvaná sillonesfraileros, mnišské stolce, keramiku z Talavery a z Valencie, měděné hrnce a svícny z tepaného železa, které zdobily příbytky všech avilských boháčů a zároveň sloužily ke každodennímu používání. Truhly a skříně z temného vyřezávaného dubového dřeva byly nabité prádlem a přadeny lnu nebo vlny. Paní domu si vyhrazovala jejich soukání a tkaní, jako to dělala samotná královna Isabela Katolická. Její manžel nenosil ani jednu košili, kterou by byla ona vlastnoručně neupředla. Doña Beatriz rozhodně nebyla bez práce, třebaže byla obklopena množstvím služebných. Ponechávala svým ženám, aby chovaly její děti a ukládaly je ke spánku, a svěřovala jim všechny mateřské

11 starosti. Ale podržovala si výsadu mateřské něhy a úzkosti. Nejmenší nehoda, boule nebo škrábnutí se nemohly utišit jinak než v jejím náručí. Teprve když se přílišná bojovnost chlapců a děvčat projevovala pronikavým křikem a ztřeštěným běháním, museli zahnat hejno dětí na nejvzdálenější dvůr ( patio ). Nejmilejší hrou avilských kluků vždycky bývaly bitky, při nichž po sobě házeli kamením. Zahrada byla rájem Juana, Marie, Fernanda, Rodriga, Teresity, Lorenza, Antonia, Pedra, ano i maličkého Jeronima. Lokajové a služky tam zpracovávali kůži a dřevo pro potřeby této velké rodiny. Tam se předlo, šilo, pralo, rylo, sázelo, hřebelcovali se koně. Tam se značkovaly rozžhaveným želízkem ovce. Tam všichni mluvili, zpívali, modlili se, chvěli se, podle toho, jaké zprávy přinášeli muži přijíždějící cvalem zdaleka na koních nebo tlupy arkebuzírů z bojiště v Tercios. Pyšně se opakovalo, že kapitáni najali vojáky z města králových věrných a rytířů (to znamená, z Avily) s jedinou zárukou, a tou bylo jejich rodiště. Tolik byli Avilané proslulí svou odvahou! Dokazovalo to jedno pořekadlo: Avilským občanem se v této zemi nazývá ten, kdo je zdatný ve válce. 12 Takto se šířily od úst k ústům rovněž zkazky o bojích, nebo o pletichách, které kuli proti kastilským svobodám nenávidění Vlámové v okolí Karla V. A rostoucí smělost luteránů na druhé straně Pyrenejí připadala každému v tomto městě, střeženém osmaosmdesáti žulovými věžemi, jako ustavičná hrozba jeho duše i jeho majetku. Nebáli se, ale museli bojovat. Avila králových věrných a Avila rytířů byla vždycky na straně kříže, na straně utiskovaných, bila se za svobodu, poskytovala útulek králům, kteří byli ještě dětmi nebo byli pronásledováni. Alfons VIII. odešel do A vily, aby znovu dobyl své království, a obklopen Avilany dosáhl slavného vítězství nad mohamedány na las Navas de Tolosa. A opět to bylo v první řadě rytířské město, které uchránilo Alfonsa XI., když byl ještě jednoročním děckem. Avšak toto město se umělo také rozlítit na ty, kdo nenosili korunu důstojně. Jindřich IV. Kastilský, který se právě stal králem a byl podezříván, že to není muž jaksepatří, byl u avilských občanů v takovém opovržení, že ho obžalovali, soudili, odsoudili a obrazně sesadili během úmyslně groteskní ceremonie.

12 Bývalo lepší nedráždit hněv těchto rytířů a tohoto lidu, kteří si krátili čas vzájemnými potyčkami, když ho nemohli věnovat trestným výpravám proti mohamedánům. Byli loajální jenom vůči loajalitě. Jméno těchto válečníků, legendárních často už zaživa, bylo oslavováno v romancích a popěvcích. Mezi těmito osobnostmi byla i jedna žena, Jimena Blasquezová. Teresita se nemohla nabažit vyprávění o tom, jak hájila hradby, napadené maurskou sektou almoravidů za nepřítomnosti jejího manžela a jeho vojínů. Doña Jimena vylezla na cimbuří a vzala s sebou ženy v mužském válečném přestrojení s falešnými vousy a velkými sombrery. Sehrály tam takové divadlo na způsob obrany, že Maurové dostali strach a odtáhli. Vůbec se nezdála jako žena, ale jako statečný caudillo, náčelník. Veliké činy byly tedy dostupné všem? Maličká o tom snila. Její líčení začínala zaříkáváním: Byl jednou Ať odejde zlo, ať se vrátí dobro. Pro Maury zlo, pro křesťany dobro. 13 Také kolovaly historky o dětech, unesených a zavražděných nevěřícími, kteří jim vyrvali srdce a prováděli s nimi kouzla. Mlhavý proces s katy Svatého dítěte z La Guardia, zbičovaného, korunovaného trním a ukřižovaného asi pětatřicet mil od Avily, skončil r na tržišti v plamenech velkého inkvizitora Torquemady. Malá Terezie měla soucit s těmito bezbožníky: Budou zavrženi? Navěky? Vyprávěčky neodpovídaly. Raději zdůrazňovaly, jak je pro děti velmi nebezpečné, aby vycházely samy z otcovského domu. Ale ti, kdo zemřou pro Boha, půjdou navěky do nebe? Její bratři se divili, že ona, tak mladá, je tak vášnivě zaujatá pro válčení a pro slávu. Bylo jí pět let, když se Avila hemžila tajnými i slavnostními schůzkami vzbouřenců, protože Svatá junta se shromažďovala přímo v obvodu katedrály. Kastilie povstala proti vlámskému císaři Karlu

13 V. ve jménu své kastilské královny Doni Juany, dcery Isabely Katolické, která však byla šílená a byla uvězněna v Tordesillas. Město kamení a svatých mělo pádný důvod, aby se vzbouřilo: císař mu předtím blahopřál, že se nezúčastnilo povstání. Nebylo třeba ničeho víc, aby se stalo jeho středem a aby heslo Comunidad semklo jeho lid v jeden celek. Děti rodiny Cepeda y Ahumada byly strženy touto spikleneckou atmosférou. Byly přímo ve varu. Vždyť i zdi si šeptaly jména spiklenců, pod pečetí tajemství se šuškaly podrobnosti o přísahách: kdekdo přísahal na kříž a na evangelium, že bude hájit svobody Kastilie proti zneužívání císařské moci. Tento lid nevěděl, že nehájí své vlastní svobody, ale výsady šlechty. Nikoli svobodu myšlení a kritiky, nýbrž nedotknutelnou církev. Comuneros se bili, zatímco se volalo: Ať žije inkvizice! 14 Sám děkan katedrály předsedal schůzkám, ale slovo uděloval a odnímal koncem hůlky střihač ovcí Pinillos. Každý, kdo nedržel s comuneros, musel se jich obávat. Don Alonso pobýval často na svém pozemku v Gotarrenduře a na odpočinku žil čím dál víc v Avile. Podařilo se mu, že nebyl ani na jejich straně ani proti nim. To trvalo jeden rok, až do bitvy u Villalaru, kde lidové heslo Santiago y libertad! bylo udušeno císařským: Santa Maria y Carlosl Vůdcové byli sťati a kastilská mládež obrátila své velikášské naděje na druhý břeh oceánu. Mexiko, objevené a dobyté Cortezem, dostalo název nové Španělsko. Buď za oceán, nebo k Bohu. Vdomě Cepedových byl konec válečnickým historkám. Teresita čítá nyní se svým bratrem Rodrigem, starším o čtyři roky, Život svatých. Už nesní o tom, že se stane Jimenou Blasquezovou, nýbrž svatou Kateřinou. Neboť ji nadchli hlavně mučedníci, a krev prolitá svatým Ondřejem, svatým Šebestiánem, svatou Voršilou a jejími jedenácti tisíci panenskými družkami se u ní mísila s jejich svatozáří. Vneděli slýchala ve farnosti San Juan, jak kazatelé hřímali proti bludařům, jejichž spisy se začínaly šířit ve Španělsku, ale snad ještě víc proti vlažnosti křesťanů. Obraz zatracenců, svíjejících se ve věčných plamenech, ji pronásledoval i ve spánku. Byla by chtěla pochopit smysl slova věčný. To znamená navždy, odpovídala na její otázky Doña Beatriz.

14 V létě ve svěžím stínu morušovníků, v zimě ve vlhkých stájích mívala Terezie dlouhé tajné schůzky se svým bratrem a oběma se točila hlava, když si opakovali: Para siempre, Teresa! Navždy, Terezie! Para siempre, Rodrigo 15 Potají rozmlouvali o Pánu. Věděli, že je to zajímá jinak, než jak bývá dovoleno dětem. Teresita soudila, že mučedník si lacino koupil 16 Boží přítomnost. Ne že by byla nadmíru milovala Boha. Ale přála si požívat nebeská dobra, která jí odhalil Život svatých. Realistické obrazy posvátného umění jí dobře ukazovaly muka v celé jejich hrůze, ale to jen rozněcovalo její obrazotvornost. Takový svatý Vavřinec je spoutaný, natažený na rožni, kolem něho šlehají plameny, žhavé uhlíky se zdají jako živé, oheň je tak rudý, že je strach se na něj podívat Toto velkodušné tělo se zdá spálené a upečené, vnitřnosti jsou otevřené, plamen pálí a pustoší vnitřek hrudi, která nikdy nezapře Na jiné malbě stahují zaživa kůži svatému Bartolomějovi, svázanému na desce Vedle toho kamenují svatého Štěpána; palba kamenů, jeho zkrvavená tvář, rozštípnutá lebka, dojmou každého, kdo vidí, jak se modlí za katy, kteří ho usmrcují Konečně Ukřižovaný, nahý, zbrocený krví, tělo zbité holemi, tvář opuchlá, pohled strhaný, černá ústa, probodený bok 17 Kruté utrpení, ale krátké, a výměnou za ně je věčná sláva. Stačí nějaké malé předsevzetí, říkala už tenkrát Rodrigovi: una determinacioncilla 18 Ani patnáctiletý Juan, který už pomýšlel na to, že odejde k vojsku, ani Maria, velká třináctiletá sestra, ani Fernando, a tím méně Lorenzo, nebyli připuštěni k rozhovorům, při kterých tyto dvě děti hledaly prostředek, jak si mučednictvím zajistit věčné štěstí. Největší překážkou se jim zdáli rodiče. 19 Jejich věk nebyl překážkou. Což nepostavila Avila svou nejkrásnější baziliku ke cti tří malých mučedníků, Vincence a jeho dvou sester Kristety a Sabiny, kteří za vlády Římanů odmítli obětovat falešným bohům? Byli zmrskáni, lámáni kolem, ale vytrvale chválili Pána Ježíše, až jim rozbili lebky o kameny. Pohané zakázali je pohřbít, ale jeden nestvůrný had, obávaný v tom kraji svým pustošením, se postavil jako strážce k nevinným tělíčkům. Odstrašil nejen dravé ptáky, ale i lidi, kteří je chtěli zhanobit. Jeden žid se toho opovážil, ale dostal se

15 z toho jenom, když vzýval jméno Ježíš a slíbil netvorovi, že se dá pokřtít. Teresita si už představovala, že bude v Avile jiná bazilika: Rodriga a Terezie, sourozenců mučedníků. Toho roku dobyli Turci Rhodos. Vysoké osobnosti nad tím ustrnuly, ale v dívence, která vůbec neznala zeměpis, to roznítilo žhavou touhu po oběti. Usmyslela si, že bude nyní snadné jít do země Maurů a dát se tam připravit o hlavu a že když si někdo cestou vyžebrává chléb pro lásku Boží, neomylně dojde k cíli. Co zmůže kritičnost desetiletého klučiny proti sestře, která je ještě mladší, ale vyniká už plamennou přesvědčivostí? Oba dva vyklouzli za časného jitra, jakmile se otevřela brána, přešli most přes Adaju a věřili, že odcházejí do té maurské země, když zamířili cestou na Salamanku. Tam je potkal jejich strýc Don Francisco Alvarez de Cepeda. Pochodovali pevným krokem, dlouhé šaty Teresitiny zametaly prach, a oba si nesli na konci hole několik chlebových kůrek zavázaných v šátku. Rodriga už začaly bolet nohy a rychle se přiznal. Kdežto jeho sestra držela jazyk za zuby o svém tajemství a o svém hněvu. A tak byli přivedeni zpátky domů. Tam už mezitím Doña Beatriz, obklopená svými ostatními vzlykajícími dětmi a služkami, které s hlasitým křikem obviňovaly jedna druhou z nedostatku bdělosti, poručila prohledat studny a pátrat po zmizelých. Když pominula radost z návratu, projevil velký hoch před hrozícím výpraskem méně stoicismu. Mučedník po něm nijak netoužil. To ona, ta malá holka, la niña, mě svedla. A la niña byla potrestána. Po nezdaru této výpravy se Teresita zaměřila na život poustevnický. Ale poustevny v její velikosti, které se snažila stavět z kaménků v zahradě, se záhy zřítily. Služky opěvovaly hrůzostrašné kajícnosti svaté Marie Egyptské. Je snad její sláva stejně těžko dosažitelná jako sláva svaté Cecilie nebo svaté Anežky? Brzy zmizely hadry, které se povalovaly v domě: Teresita založila řeholní řád. Přestrojila se za jeptišku a přemluvila své sestřenice, aby zachovávaly řeholi, kterou sama vymyslela. Přirozeně, že ona byla převorkou. Tlesknutím ruky kázala, aby klekaly, vstávaly, lehaly si tváří k zemi s rozpjatýma rukama. Její sestry se divily přesnosti

16 její obrazotvornosti. Když se tyto děti schovávaly za křoví, bylo to proto, aby se tam mohly modlit nerušeně růženec. V té době se jí zdálo, že by byla ráda řeholnící, ale ne s takovým nadšením, s jakým plála pro věci, o nichž mluvila, 20 jako chtěla být pannou a mučednicí nebo poustevnicí na poušti. Uzavření v klauzuře neuspokojovalo její zálibu pro skvělé činy. Dětí z obou manželství bylo v roce 1522 devět: sedm chlapců a dvě dívky. Doña Beatriz byla stále hezká, ale už to nebyl takový oslnivý zjev jako při svatbě, kdy měla na sobě zlato a hedvábí. Šaty ze žlutého čínského hedvábí s červenou podšívkou, bohatě vyšívané sukně z karmínového saténu se živůtkem z fialového damašku a s černými sametovými stuhami byly pro ni teď už jen třpytivými tretkami na dně truhlic, které si Teresita někdy snažně žádala otevřít. Tato žena, sotva sedmadvacetiletá, byla už tak vysílená, že se jí protivily hluk a klábosení. Rozhodla se pro šaty starších dam a žila dobrovolně zavřená ve svém domě. Často se vymluvila, že jí není dobře, aby nemusela přijmout návštěvy přítelkyň nebo dokonce blízkých příbuzných, jejichž děti byly, jak se jí zdálo, nebezpečným příkladem pro děti její. Proto klepadlo na hlavních dveřích jen zřídka rušilo její klid. Následovala svého manžela na cestách zbožnosti. Ale existoval fantastický svět, v němž bloudila sama: svět rytířských románů. Sama? Ne tak docela: celé Španělsko s ní. V téže době jeden mladý rytíř, Iñigo de Loyola, s rozkoší hltal Galského Amadise. Ale pro Dona Alonsa nebyla móda dostatečným důvodem. Prohlašoval už to, co zanedlouho napíše Perez de Moya: Tyto historky jsou léčky, které klade zlý duch něžným citům slečinek a lehkomyslných mladíků. 21 Doña Beatriz by se s ním byla neopovážila diskutovat. Ale v duchu si myslela, že manžel, o patnáct let starší než ona, značně přehání. Což měla tato četba jiný účinek, než že ji povyrazila za dlouhých nemocí nebo po dni věnovaném domácnosti a dětem? Byla snad méně zbožná, měla méně přísné mravy? Zanedbávala své povinnosti? Určitě ne! Ostatně, nechyběly argumenty, které dokazovaly, že tyto napínavé knihy jsou velmi potřebné, aby povzbudily bojovnost a vedly muže k napodobování činů předků V nich kvetou ctnosti a sláva 22 Tak se stalo, že vštípila svým dětem zálibu pro tato vyprávění, aby je tak uchránila před jinými nebezpečnými věcmi. 23 Obzvláště Teresitu.

17 Po útěku do země Maurů sledovala Doña Beatriz pozorně tuto dceru, která byla bouřlivější než všichni její sourozenci dohromady. O zimních večerech dívčina otevřela maminčiny dveře a nalezla ji, jak čte, vsedě na polštářích na velkém flanderském koberci. Don Alonso se ještě nevrátil z turnaje v Gotarrenduře nebo z procházky s některým přítelem, stejně vážným jako on. Hoši se cvičili u učitele šermu, Maria byla na kázání. Všechno v domě bylo nehybné. Teresita se usadila u krbu, hodila na žhavé uhlíky hrst suché levandule. Měla ráda její modrý dým a vůni. Doña Beatriz jí vyprávěla o lásce Boží a o Panně Marii: Ona je tvou opravdovou matkou. Její ustavičná těhotenství, její čím dál těžší porody vzbuzovaly v ní obavu, že nebude dlouho žít, a Teresitina vynalézavost ji znepokojovala. Snažila se ji mírnit tím, že neustále udržovala v činnosti jejího ducha a její ruce. Zasvěcovala ji do krásných prací jehlou, učila ji vyšívat hedvábím podle vzorů, které sestavovala. Ale tato osamělá a příliš něžná vychovatelka se nemohla udržet, aby nevyprávěla dítěti nejen o Panně Marii, ale i o oblíbených hrdinech: o Lisuartovi, Palmerinovi, o malém Esplandianovi a Amadisovi, o Mořském panošovi. Dcera krále Lisuarta se jmenovala Oriana. Byla to nejkrásnější bytost, jakou kdo kdy viděl. Byla tak krásná, že jí říkali 'Neporovnatelná'. Královna jí dala Mořského panoše, aby jí sloužil, a řekla jí: 'Má drahá, tento Panoš ti bude sloužit.' 'Líbí se mi,' odpověděla Oriana. Panoš si tak vryl tato slova do srdce, že už z něho nikdy nevymizela. Jak vypráví historka, neomrzelo ho jí sloužit a jeho srdce bylo stále u ní. Tato láska trvala, dokud žili. On ji miloval, tak jako ona milovala jeho. Ani na hodinu se nepřestali milovat Milovali se stále, stále, stále? ptala se Teresita matky. Doña Beatriz odpovídala: Věčně. Tedy stejně jako sláva, i láska má cenu jen za podmínky, že trvá navždy? Tato myšlenka zaměstnává někdy dospívající Terezii. Rodina Cepeda y Ahumada trávívala léto v Olmedu u babičky Doni Teresy de las Cuevas nebo na majetku v Gotarrenduře tři míle od Avily.

18 Jezdili tam vozem s náramným nákladem beden a balíků. Ale třebaže Teresitu dlouho uchvacovalo šestadvacet rolniček, které cinkaly na krku mezků, nyní jezdila raději za nimi na koni se skupinou svých starších bratrů. Ráda se před nimi chlubila svou smělostí a svižností. V Gotarrenduře nalézala to, čemu dávala celý život přednost: venkovské, ale vkusné obydlí, krásný ohrazený ovocný sad, holubník, vinice, pole, a hlavně nádherný daleký obzor. Tam se naučila milovat kastilské venkovany a získávat si jejich lásku. Peníze její malé tobolky se stěhovaly jako almužny k potulným lidem a k chudým sousedům. Byla nejmilejším dítětem svého otce. Měl ji tím raději, že měla dobré srdce a že byla zároveň i veselá. Doña Beatriz porodila za rok po narození Augustinově holčičku Juanu. Byla tak pojmenována bezpochyby na památku po Juanovi, nejstarším synu Dona Alonsa, padlém ve válce proti Františku I. Matka zůstala tak nemocná, že nebylo toho roku možné vrátit se do města na začátku podzimu. Sotva se vlekla v hodinách, kdy slunce ještě hřálo, k holubníkům, které měla tak ráda. Terezie j i podpírala a nelekalo ji, že je tak lehounká. 24. listopadu 1528 napsala Doña Beatriz s klidnou myslí závěť: Odevzdávám svou duši všemohoucímu Bohu, který ji stvořil a vykoupil svou drahocennou krví. Odevzdávám své tělo zemi, z které je uhnětl 24 Při smrti si zachovala tak klidnou tvář, že se její děti domnívaly, že spí. Pohřební průvod odešel do Avily před svítáním. Venkované sledovali pěšky vůz tažený býky. Sluhové nesli zapálené pochodně. Teresita, schoulená u své starší sestry, viděla závojem slz jen chvějící se světélka. Přesto ihned nepochopila rozsah své situace. Neznala ještě prázdnotu, jakou znamená smrt pro pozůstalé. Ale brzy se cítila tak osamělá a tak křehká, že se jí zmocnil strach. Doña Beatriz ji dost nevarovala před omyly mládí, jen ji před nimi chránila. Málokomu bylo dovoleno překročit práh rodiny Cepeda y Ahumada. Smutek sem však přivedl příbuzné a přátele a Terezka ve svých černých šatech slyšela poprvé, že je hezká, a byla tím rozrušena. Za chvilku nato plakala studem. Prosila Rodriga, aby se s ní vrátil na cestu, kterou šli tehdy, když utekli, aby se stali mučedníky. Ale sama vešla do poustevny svatého Lazara. Tam si klekla před obrazem Panny Marie Laskavé,

19 někdejšího svědka její dětské přísahy, že zemře, aby si dobyla nebe. Se srdcem stále naivním, které však už poznalo zármutek, a se slzami prosila Pannu Marii, aby jí byla matkou.

20 II. LÁSKA Terese de Ahumada y Cepedaje patnáct let. V jejím věku byla její matka už vdaná. Terezie má vedle sebe ustaraného otce, roztržitou sestru, bratry, kteří ji zbožňují. Takto je vydána napospas záludnostem srdce. Je krásná, a víc než krásná. Je ztělesněná svůdnost. Jak napíše vážný Fray Luis de Leon, jeho známí mu potvrdili, že popletla hlavu každému, kdo se k ní přiblížil. Její krása a péče, jakou věnovala své osobě, její vybraná mluva, její příjemné a zdvořilé chování ji dělaly ještě půvabnější. Takže světský člověk i světec, světák i asketa, nejstarší i nejmladší, se jí nechávali upoutat, ale ona přitom neztratila nic svého. Jako dítě i jako mladá dívka, jako laická osoba i jako řeholnice působila na všechny, kdo ji spatřili, jako magnet na železo. 1 Kdo by tedy byl mohl přesvědčit o marnosti všech radostí tohoto světa dívku, obdařenou ďábelskou krásou a současně i krásnými mimořádnými vlastnostmi, bohatou a zahrnovanou lichotkami? Husté kaštanové vlasy, přirozeně zkadeřené, odhalovaly vysoké čelo a vlnily se kolem rozesmátého obličeje, o němž se nedalo říci, zda byl kulatý nebo oválný, neboť mu dával tvar živý a měnící se výraz. Rovný nos, na konci zakulacený, tvořil s obloukem obočí vysokou a čistou linii. Zvlášť výrazná byla ústa s plnými červenými rty na bělostných zubech, černé oči, lehce vyčnívající, kulaté, ale dobře zarámované, zářící střídavě nadšením i něhou, jež se uměly šibalsky i koketně zajiskřit. Bílá pleť, růžová jako jablíčka. Tři mateřská znamínka v blízkosti rtů podkreslovala úsměv. Byla dobře stavěná, střední postavy. Velebili její půvabnou chůzi a její obdivuhodné ruce. Ve všem byla dokonalá, ale měla ještě něco navíc, co nedovedu nazvat 2 Toto co nedovedu nazvat je kouzlo a vymyká se jakékoli definici. Jak ráda slýchala, že je krásná! Ne, nemohla uvěřit, že by v tom bylo něco špatného.

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství na tuto prezentaci navazují pracovní listy: manželství pracovní list č.1 svatební tradice a zvyky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více