20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ"

Transkript

1 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Sborník konference na téma Potřeba a možnosti podpory manželství a rodiny v současnosti KROMĚŘÍŽ 7. ÚNORA 2009

2 Vydání sborníku je podpořeno v rámci projektu Manželská setkání Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konferenci pořádá YMCA Setkání ve spolupráci s: Centrum pro rodinu o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Církev adventistů sedmého dne Genea sdružení pro rodinu Manželské stretnutia YMCA - Živá rodina YMCA Setkání, Brno 2009

3 III OBSAH MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI: LET ZKUŠENOSTÍ S PROGRAMEM MANŽELSKÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. KARI TÖRMÄ: ŽIVOTOPIS TOMÁŠ HOLUB: CÍRKEV VAŠI LÁSKU POTŘEBUJE JOSEF BRTNÍK: RODINA JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA CÍRKVE A SPOLEČNOSTI, PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY, PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ. LUDMILA BARTŮŠKOVÁ: PROGRAM MANŽELSKÁ SETKÁNÍ OČIMA PSYCHIATRA JOSEF ZEMAN: DOKÁŽEME REAGOVAT NA DOPAD RADIKÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN NA SOUČASNOU RODINU? MARIE OUJEZDSKÁ: NĚKTERÉ PROGRAMY NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY NEJEN V ČR VÝSLEDKY A VIZE TOMÁŠ KVAPIL: PODPORA RODINY ZE STRANY STÁTU POLITICKÉ KONCEPTY PŘÍSTUPU K RODINĚ A MANŽELSTVÍ

4

5 5 20 LET ZKUŠENOSTÍ S PROGRAMEM MANŽELSKÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI ÚVOD V současné době se potýkáme s mimořádně vážným problémem - krizí rodiny. Manželství ztratilo tradiční společenské opory. Občanské právo uznává široce pojaté důvody k rozvodu a všeobecné společenské mínění je velmi tolerantní k rozvodu, k uzavření opakovaného sňatku nebo společnému životu bez dlouhodobého závazku. Vznikla naléhavá potřeba pastorační pomoci církve při podpoře rodin a rodinného života. Člověk pro svůj zdravý růst a vývoj potřebuje, aby jeho rodina plnila své funkce poskytovat bezpečí, lásku, vzory jednání, solidaritu, ocenění, smysluplnost ad. Stále méně lidí je však připraveno na vstup do manželství a na odpovědné, celoživotní rozvíjení rodinného života. Je nutná trpělivá výchova a vzdělávání na tomto poli, stejně jako citlivé doprovázení, povzbuzování, motivace nebo pomoc v různých obdobích manželského a rodinného života. Je to velmi náročný, ale potřebný úkol. Je velmi dobré, že se takovéto práci a službě věnuje stále více různých skupin, aktivit a hnutí podporovaných církví a jejími autoritami. Je to praktická pastorace, která plně odpovídá potřebě a očekávání lidí. Příkladem mohou být v Čechách: Centra pro rodinu, manželské a rodinné programy hnutí Fokoláre, Schönshtattského hnutí, program Kána komunity Chemin Neuf nebo víkendové obnovy komunity Emanuel. V současnosti nejrozvinutějším je program Manželská setkání. MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (MS) MS jsou svépomocnou iniciativou samotných křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství i širší rodině. Zároveň vytvářejí společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílejí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek prožívání lidského štěstí. Vychází z dlouholeté zkušenosti manželských táborů a seminářů helsinské YMCA * s programem Směřujeme k lepšímu manželství. Tento program vytvořil a úspěšně rozvíjel již od roku 1973 pastor a programový pracovník YMCA Helsinky, Kari Törmä, se svojí manželkou Terttu a týmem spolupracovníků. Postupně, přibližně od roku 1986, se již propracovaný program dostával i do jiných zemí (Anglie, Německo, Itálie, Rusko, Ukrajina, * YMCA Young Men s Christian Association Křesťanské sdružení mladých lidí, celosvětově rozšířená křesťanská organizace zaměřena na práci s mladými lidmi

6 6 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Indie, Uganda ad.), od devadesátých let již s názvem Whole Marriage Ministries. Díky vstřícné nabídce a pomoci finských organizátorů se první český pár mohl seznámit s jeho obsahem a prožít týden na letním manželském kurzu ve Finsku v roce Po dvou letech příprav se v létě roku 1989 uskutečnil první manželský kurz u nás (v Kokorách u Přerova) a tak neoficiálně vznikla Manželská setkání v Československu. Za uplynulých dvacet let se hlavního programu, letních kurzů a víkendových obnov, zúčastnilo přes 4300 manželských párů, s celkovým počtem 8600 účastí párů jenom na letních táborech. V posledních pěti letech se uskutečňují letní kurzy s celkovou kapacitou kolem párů. Z toho v Čechách a na Moravě párů a na Slovensku párů. Mnozí z účastníků akcí MS byli natolik osloveni obsahem a atmosférou setkání, že se rozhodli použít tento model a organizovat podobné kurzy a setkání ve svém regionu, aby byly MS dosažitelné co nejširšímu okruhu zájemců. Tak vzniklo postupně mimo původní skupinu (YMCA Manželská setkání) osm samostatných skupin, z nichž šest organizuje své vlastní aktivity i v současnosti. Jsou to: Centrum pro rodinu (Severní Čechy, 1992), České sdružení CASD (1992), Manželské stretnutia (Slovensko, 1993), Genea-sdružení pro rodinu (Brno, původně YMCA Klatovy, 1994), Centrum pro rodinu a sociální péči (Ostrava, 1995), YMCA-Živá rodina (Praha, 1996). Jiní vytvořili alespoň místní společenství manželů z účastníků MS a svých přátel. Tím položili základ pro vznik neformální sítě několika desítek klubů manželů nebo celých rodin na místní úrovni. Pod pojmem klub chápeme místní společenství rodin, které spojuje společný zájem o rodinnou problematiku, blízký cílům sdružení MS, reprezentované aktivitami a zaměřením (pravidelné setkávání rodin nebo jejich členů, organizování přednášek, besed, společných výletů, duchovních, kulturních, sportovních nebo jiných akcí, burzy věcí, služeb, vzájemné pomoci a podobně). Aktivitami MS se snažíme přiblížit model a ideál křesťanského manželství rodinám a prohloubit duchovní podstatu manželství, vysvětlit, v čem spočívá úloha muže a ženy v rodině. Usilujeme o to, abychom rozvinuli vzájemné vztahy v rodině, dovedli je k hlubšímu sjednocení a připravili manžele na zvládnutí a řešení krizových situací. Povzbuzujeme je a vedeme k obnovování a hlubšímu prožívání svátosti manželství. Motivujeme a vzděláváme rodiče k cílevědomé výchově dětí v rodinách. Těchto cílů dosahujeme zejména organizováním kurzů, seminářů, přednášek, tématických setkání a dalšími aktivitami. Vydáváme informační bulletin MS. Jednotlivým manželům nebo rodinám se snažíme individuálně, podle jejich potřeby a našich možností, pomoci v jejich těžkých životních situacích. Organizujeme služby vzájemné pomoci. Přitom úzce spolupracujeme s kněžími a odborníky, psychology, pedagogy, lékaři apod. ZÁKLADNÍ FORMY PRÁCE: Manželská setkání je celoroční cyklus obsahově na sebe přímo navazujících akcí: Týdenní letní kurz, víkendová podzimní obnova I. a víkendová jarní obnova II. Nutnou součástí je také dlouhodobá příprava a duchovní formace vedoucích párů a animátorů na samostatných akcích. Hlavní program MS je doplňován aktuálně dalšími akcemi pro specifická témata a životní situace formou víkendových akcí, rodinných táborů nebo přednášek.

7 MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI 7 LETNÍ KURZY MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Náplní kurzů jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací nebo samostatně ve dvojici, podle toho, o jakou problematiku se jedná a jaké vzájemné problémy lze očekávat. Na každé téma, tj. přednášku a práci ve skupinách nebo ve dvojici je vyhrazeno 3,5 hodiny. Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Křesťanské manželství a priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a romantika, Sexualita. Přednášejí je manželské páry, které na příkladech z vlastního života svědčí o tom, jak využít daných možností v praxi. Po přednášce se ve skupinkách 3-4 párů společně zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad svými vlastními vztahy a situací podle předem připravených úkolových listů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost. Při skupinové práci je vždy jeden z párů ve skupince vedoucí/ provázející. Jsou to manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a vlastním příkladem ostatní povzbuzují a provázejí při plnění stanovených úkolů. Je respektováno soukromí a možnost svobodně vyjádřit osobní názor, zkušenost, pocity. Během celého kurzu je snahou využít maximálně času a možností jak pro vlastní práci, tak pro odpočinek a rekreaci, pro sebe navzájem a pro naše děti. Pro děti, které přijedou s rodiči, je připraven bohatý program různých soutěží, her, zábavy a katecheze. Po celou dobu účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají vyškoleni pečovatelé/ animátoři. Podle stáří jsou také děti rozděleny do skupin. Péče o děti na kurzech umožňuje účast i manželům, kteří by se jich jinak nemohli zúčastnit, včetně maminek s malými dětmi do 6 let. Pro mladé pečovatele o děti, je pobyt a služba na kurzech současně formou přípravy na rodinný život. Každý večer mají svůj program, jehož součástí jsou workshopy s tématikou manželského a rodinného života, ale i tématy jejich aktuální životní situace. Lektory a moderátory večerů jsou přizvaní odborníci nebo zkušené manželské páry. Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, na němž se neřeší konfesní rozdíly, ale hledá se jednota muže a ženy v lásce, která je spojuje a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově. VÍKENDOVÉ OBNOVY - PODZIMNÍ A JARNÍ Celoroční program MS je připravený tak, aby byla možnost neustále opakovat, prohlubovat a rozvíjet znalosti, získané na týdenních seminářích, chápaných jako základní výuková setkání. Na ně navazují čtvrtletní víkendová setkání manželských párů. Témata se znovu vrací k základní problematice partnerských vztahů, jednak z pohledu poznatků načerpaných při přednáškách a týmové práci v létě, jednak z pohledu osobních zkušeností získaných v uplynulém čtvrtroce, jejich aplikací ve vlastním životě a ve vzájemných vztazích. Při každém dalším setkání je připraven i navazující blok s novou tématikou, zaměřený zejména na duchovní formaci, výchovu dětí a vztahy v rodině. Např. hranice v manželském životě,

8 8 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ výchova dětí, hranice ve výchově, rodinný rozpočet a hospodaření, schopnost domluvit se, sladění osobního, rodinného a profesního života, mezigenerační vztahy, ad... ŠKOLÍCÍ PROGRAMY Nezbytnou nutností existence i dalšího rozvoje projektu jsou aktivní spolupracovníci, lektoři a vedoucí v různých úrovních vedení. Cílem programů je příprava a zvyšování kvality práce těchto spolupracovníků a jejich duchovní formace. Školení a semináře jsou diferencovány podle typu jejich činnosti. Je pamatováno také na ocenění, povzbuzení, společnou formu odpočinku, regenerace sil, motivaci pro další práci. Přednáší zde více odborníků, specialistů. Workshopy slouží také ke společnému formulování dosavadních zkušeností a přípravě na další službu. V průběhu ročního cyklu pořádáme celkem 8 víkendových školení s různým programem podle typu vedoucích a spolupracovníků. - školení vedoucích/provázejících párů skupin - VPS I. (začátečníci) = stálá témata: metodika práce v malých skupinách; modelové páry a situace na MS; používání pracovních listů ve skupině; vždy je zařazeno také jedno duchovní, formační téma kněze. - seminář vedoucích párů skupin - VPS II. (pokročilí) = obsah má více seminární formu, sdílení zkušeností s přípravou a vedením programu MS, se zpětnou vazbou, vyhodnocením a tvorbou zásad a metodických materiálů pro další období. Součástí jsou vždy 1-2 odborné přednášky externistů a motivační program pro další službu. - Bálintovská supervizí skupina VPS = víkendové setkání 8-10 párů se zkušeným supervizorem k reflexi prožívání své služby, pocitů, postojů, vztahů ve skupince na kurzech MS nebo i v osobním životě. - seminář lektorů = zaměřený na rozvíjení schopnosti poutavě přednášet daná témata. Kromě teorie přípravy a prezentace přednášky si účastníci zkusí vlastní krátký projev. Součástí je také workshop s diskusí o obsahu stálých témat letního kurzu se snahou reagovat na aktuální změny a potřeby účastníků kurzů. - seminář organizačních vedoucích kurzů MS = svým obsahem je zaměřený na praktické stránky přípravy a vedení jednotlivých typů akcí, výměnu zkušeností a konsensus při rozhodování o důležitých a větších změnách programu MS tak, aby si zachoval svůj charakteristický obsah a metody práce a přitom dokázal reagovat a přizpůsobit se aktuální potřebě. - semináře pro vedoucí a pečovatele dětí = jedná se o vzdělávací a motivační víkendová setkání zaměřené na přípravu vedoucích a pečovatelů o děti, prohloubení jejich znalostí a dovedností za pomoci přizvaných odborníků a kněze. Součástí programu školení je jak duchovní formace a přednášky z oboru pedagogiky, psychologie dětí, medicíny, volnočasových aktivit, tak i praktické vyzkoušení potřebných činností. DOPLŇKOVÉ PROGRAMY Víkendy pro muže, víkendy pro ženy, víkendy pro otce s dětmi, víkendy pro matky s dětmi, tábory pro rodiče s dětmi, samostatné přednášky a besedy, tématicky specializované víkendy (například problematika: mateřství a zaměstnanost žen, role mužů a žen v současné rodině, krize středního věku, sladění profesního růstu s rodinným životem ad.).

9 MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI 9 Při základních setkáních na týdenních seminářích, případně čtvrtletních obnovách je nutná přítomnost obou partnerů. To však někdy není možné. Z tohoto důvodu se pořádají ještě víkendová setkání pro jednotlivé manžele samostatně. I na těchto víkendových setkáních se přednášejí poznatky ze základních oblastí partnerských vztahů, zaměřující se k lepšímu pochopení odlišných postojů a názorů. Dále jsou zde zařazeny bloky týkající se mateřství, otcovství, rodičovské výchovy, odpovědnosti a priorit v životě, příčin napětí v rodině, poslání muže a ženy v křesťanské rodině ad. Ač to jsou setkání kratší a neúplná (z hlediska účasti manželů), jsou silným impulsem k duchovnímu prohloubení osobního života, a též vynikající formou aktivního odpočinku. Především jsou vhodné pro mladé matky a ženy v domácnosti, vystavené často dlouhodobému odloučení od veřejných aktivit a naopak připoutané ke stálé péči o děti i jiným domácím činnostem a také vystavené jednostrannému psychickému zatížení. Mužům zase pomáhají ujasnit si jejich žebříček hodnot a rozhodnout se, v jaké míře a jakým způsobem se chtějí věnovat své rodině a svému, častokrát mimořádně náročnému zaměstnání nebo jiným důležitým církevním a společenským aktivitám. Akce pro rodiče s dětmi jsou zaměřeny na vytváření a upevnění vzájemných vztahů prožitky (kreativní, hravé, dobrodružné...). Jsou určeny jak těm, kteří mají někdy problém si najít čas na své děti, tak i těm, kteří svůj vztah s nimi chtějí ozdravit a upevnit. Jsou stejně důležité pro rodiče (otce/matky) i pro jejich děti. Koncepce těchto akcí je však zásadně jiná. Většina času je vyplněná společnými hrami, soutěžemi, tvořením, povídáním, zpíváním a aktivitami kde se nenápadně buduje pocit hrdosti dětí na jejich rodiče, a rodičů na jejich děti, solidárnost, láska a posléze touha být spolu jeden pro druhého častěji. VÝSLEDKY Na základě dotazníkových akcí a diplomových prací zpracovaných na jejich základě víme, že je mimořádně vysoké procento (70-90%) účastníků, kteří hodnotí kladně svoji účast na kurzech MS a následný vliv na své manželství i osobní život. Na kurzech MS nejvíce oceňují velkou osobní otevřenost přednášejících a vedoucích párů skupin při svědectví a sdílení své životní zkušenosti, bez ohledu na témata; prostředí přijetí a tolerance; a společenství povzbuzující a uzdravující modlitby. Mgr. K. Faltysová ve své práci uvádí: Nezávisle na věku a počtu dětí respondenti sdělují, že po návratu domů se snaží pracovat více než dříve na svém partnerském vztahu, na vztahu s dětmi a jejich výchově, vztahu s Bohem tak, aby s blíženskou láskou oslovovali nebo příkladem svědčili svému okolí. Projevují známky fungující rodiny. Pastorační přínos Manželských setkání je veliký. Z dotazníku vyplývá, že se rodina scelí a začne růst a rozvíjet se. Muž si uvědomí svoji úlohu otce a svého kněžského povolání v rodině, žena také najde svoje místo, ocenění a poslání v rodině. Zlepší se jejich sebevědomí a sebepřijetí, vzájemně si naplňují svoje potřeby, hodně komunikují o všech oblastech společného soužití. Jsou k sobě tolerantní a hledají na sobě kladné vlastnosti. Snaží se o štěstí svého partnera. Snaží se žít v duchu spirituality rodin, kterou poznali na MS, případně začnou v různých podobách svou pastorační činnost ve své farnosti. Samozřejmě, že zůstává skupina manželů (5-10 %), kteří prožívají krizi svých vztahů a ani účast na kurzech MS jim podstatným způsobem nepomáhá. Někdy dojde k otevření problémů a bolestí, se kterými si neumí sami poradit a je nutná odborná, někdy i dlouhodobější péče a pomoc. V takových případech se snažíme jim aktivně tuto pomoc nabídnout

10 10 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ a zprostředkovat v okruhu kněží, křesťanských psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů nebo lékařů, se kterými spolupracujeme. Považujeme za pozitivní, že se takto dostanou k odborníkům lidé, kteří by bez účasti na MS nenašli odvahu jejich pomoc vyhledat. ZÁVĚR Příprava, organizování a vedení kurzů a akcí MS jsou mimořádně náročné. Vyžaduje to široký tým připravených a vyškolených spolupracovníků, ochotných současně neustále pracovat na svém manželství, rodinných vztazích a osobním životě a při tom doprovázet a pomáhat druhým. A to vše u většiny spolupracovníků zdarma a významně financované z vlastního rodinného rozpočtu. Každý rok se jedná o cca manželských párů, kolem 300 mladých animátorů a desítky kněží a odborníků-specialistů. Tak náročná služba je možná jenom díky naší osobní zkušenosti a přesvědčení, že je to služba smysluplná a užitečná, kterou se stáváme aktivní součástí Kristova těla - církve a jejího poslání přinášet radostnou zvěst a uzdravovat (Lk 9,2 a 6). V naší práci se uzavírá kruh, kdy ti, kdo se s živým Kristem setkali a prožili jeho uzdravující dotek, předávají tuto zkušenost dalším, kteří ho potřebují a očekávají. Nejednou se tyto role vymění a podpíráme se, ve vědomí Boží blízkosti a lásky, navzájem. LITERATURA: Kolektiv autorů, 2007: Manželská setkání, sborník přednášek; YMCA Setkání, Brno. Faltysová Kristýna, 2003: Manželská setkání a jejich přínos pro pastoraci; Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF, Diplomová práce. Smékalová Irena, 2006: Manželská setkání jako specifická forma svépomoci; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Diplomová práce. O AUTORECH Mgr. Miloš Vyleťal, Ing. Margita Vyleťalová Jedni ze zakladatelů a dlouholetí vedoucí kurzů Manželská setkání pořádaných sdružením YMCA Setkání. Současně se věnují dalším programům na podporu manželského a rodinného života. Kontakt:

11 11 ŽIVOTOPIS KARI TÖRMÄ Stručný životopis zakladatele hnutí Whole Marriage Ministries, programu nazývaném česky Manželská setkání a slovensky Manželské stretnutia. Kari Törmä (narozen 1939) je pastorem v důchodu v evangelikálním sboru YMCA v Helsinkách, který založil. Pro YMCA pracoval 32 let. Je ženatý s Terttu (zubařka, nar.1939), která je zároveň jeho nejbližším spolupracovníkem. Mají dvě děti, Teemu (nar. 1966, v roce 1988 se oženil s Kaisou, mají tři děti) a Marii (nar. 1968, v roce 1991 si vzala Marka Pitkonen, mají dvě děti). Kari vystudoval magisterské studium teologie na Helsinské univerzitě (1967). V YMCA působil jako vedoucí programů pro rozvoj manželství, na posílení dovedností vedoucích, organizoval tábory pro muže, semináře na posílení mezilidské komunikace a vzájemných vztahů, semináře o evangelizaci pro laiky a rozvoj života v Církvi. Je jedním ze zakladatelů Křesťanského studentského sdružení (OPKO) ve Finsku ( ). Založil a šest let pracoval pro organizaci Mission Operation, kde se věnoval evangelizaci evropských zemí rozšiřováním literatury a vyučováním křesťanů v učednictví a misijní práci ( ). Během těchto let spolupracoval i s iniciativou Operation Mobilisation, která začala své působení ve Finsku v roce V letech absolvoval tříletý intenzivní kurz evangelizace, pořádaný organizací The Navigators. Od té doby se věnoval zejména práci na růstu církve a sborů a získávání učedníků, jejímž cílem bylo pěstovat hlubší vztah s Bohem skrze Slovo a modlitbu, což zahrnovalo vyučování v křesťanském smýšlení, křesťanském manželství, vedení, mezilidské a skupinové komunikaci, vnitřním uzdravení. Hlavní vizí jeho služby je znásobení následovníků Krista a budování sborů, které budou dále získávat učedníky. Kari obzvláště usiluje o vytváření sítě živých buněk církve, malých domácích společenství. Božím povoláním v jeho životě je i práce na modlitebním a misionářském probuzení. Kari je také zakladatelem Finských poboček mezinárodních hnutí World Vision (1982) a DAWN (1987), jejichž cílem je také evangelizace přes růst církví a sborů. Je také členem Mezidenominačního výboru pro evangelizaci v Helsinkách (obdoba Evangelické Aliance). Zatímco jeho zázemí je luterské, většina jeho aktivit jsou mezidenominační. Pět z jeho služeb má celostátní charakter: Whole Marriage Ministries (WMM - Manželská setkání, od roku 1974), Semináře o růstu církve (od ), Modlitební školy (od 1985 do 1990), Semináře pro vedoucí (od 1986) s tisíci účastníků a projekt DAWN (od 1987). Nejsilnější ze všech uvedených hnutí jsou právě WMM, které přináší přesvědčivé výsledky a dlouhotrvající ovoce. WMM se rozšiřují stále do dalších zemí, dnes fungují v 17 zemích. Nejlepší a nejmocnější jsou WMM - Manželská setkání v České republice a na Slovensku. Jednou z posledních novinek WMM je vyučování manželů, které proběhlo v Indii (VMEI) s cílem vychovat profesionální rodinné pracovníky. VMEI je podporována finským Ministerstvem zahraničí. Výsledky v Indii byly stejně tak ohromující jako ve Finsku a ostatních evropských zemích.

12 12 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Práce s manželskými páry ve Finsku byla několikrát nafilmována a vysílána v TV (přes 2 milióny diváků). Na středních školách se snažíme o sexuální výchovu a vzdělávání o partnerských vztazích mladých lidí. Kari napsal dvě knihy o manželství (Lepší manželství, části I a II). Publikoval také brožury a články o vedení, sborovém růstu a vnitřním uzdravení. Jeho práce s muži přinesla také rozšíření Křesťanských seminářů a táborů pro muže v letech Jenom v roce 2002 bylo ve Finsku osloveno přes lidí, kteří se zúčastnili setkání a seminářů, v rámci projektů založených nebo vedených Kari Törmä. POČET ÚČASTÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ NA LETNÍCH KURZECH MANŽELSKÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU V LETECH Tabulka je přílohou k článku manželů Vyleťalových (obsahuje zaokrouhlené počty) Rok konání YMCA Setkání CPR Severní Čechy CASD YMCA Jindř.Hradec Genea (YMCA Klatovy) CPRSP Ostrava YMCA-Živá rodina Manželské stretnutia Celkem celkový odhad počet počtu Rok konání účastí účastníků YMCA Setkání CPR Severní Čechy CASD YMCA Jindř.Hradec Genea (YMCA Klatovy) CPRSP Ostrava YMCA-Živá rodina Manželské stretnutia Celkem Zpracoval Miloš Vyleťal

13 13 CÍRKEV VAŠI LÁSKU POTŘEBUJE TOMÁŠ HOLUB Společenství církve čerpá z pohledu na vzájemný vztah manželů inspiraci pro svůj konkrétní vztah ke Kristu. Krize manželství se proto zásadním směrem dotýká víry společenství církve v reálnost Božích zaslíbení. Přiznám se, že už vůbec nevím, od koho jsem poprvé slyšel větu, která se od té doby stala jedním ze základních pravidel pro můj život a pro moji službu v církvi a která zní: Je třeba ztratit iluze a zachovat si ideály. Od koho jsem ji ale prvně slyšel, už vlastně není vůbec podstatné. Podstatné však zůstalo, že mi toto pravidlo trvale moc a moc pomáhá v úsilí o realistické a přitom radostné přebývání v mých vztazích a v mé službě. Na jedné straně mi totiž otevírá prostor poctivě a svobodně pojmenovat mnohé mé velmi silné zážitky, má zažitá pravidla a mé emoce, které se mi v minulosti jevily jako naprosto zásadní v mém životě, ale byly mnou z mého dnešního pohledu nahlíženy zúženě, naivně a tedy byly i značně iluzorně prožívané. Moudrost věty: Je třeba ztratit iluze a zachovat si ideály, mi dnes umožňuje se od těchto úzkých a svazujících skutečností oprostit. Na druhé straně mne připomínka o potřebě a možnosti zachovat si skutečné ideály stále nově povzbuzuje v tom, abych toto své prozření z různých svých iluzí nenahradil rádoby zkušeným nadhledem, který už se nechce nechat překvapit a na jakoukoliv nadšenost ve svém okolí reaguje povýšeným skepticismem. Proč o tomto zde mluvím, když tématem mého referátu má být reflexe nad vztahem Manželských setkání, církve a společnosti. Mluvím zde o tom ze dvou důvodů. Tím prvním, a jistě méně důležitým, je důvod osobní. Pro mne osobně jako pro katolického kněze žijícího v celibátu byla má služba na Manželských setkáních jedním z důležitých momentů, ve kterých jsem se učil rozlišovat mezi svými vlastními iluzemi a ideály o plnosti a hloubce svého vztahu s Bohem i s druhými lidmi, a jsem za to velmi vděčný. Druhý důvod ten hlavní, a věřím, že všeobecně uchopitelný s tím mým osobním však bezprostředně souvisí. Domnívám se, že křesťansky žitá manželství jsou právě v naší společnosti a zároveň ve společenství církve jedním ze základních prostředí, skrze která je možné o praktickém a plodném rozlišování mezí iluzí a ideálem svědčit tam, kde jde o nejzákladnější hodnoty lidských vztahů: o lásku, úctu a věrnost. A možnost tohoto účinného svědectví považuji za nesmírně důležitou. My přece nemůžeme říci, že svět kolem nás dnes nevěří na lásku, nemůžeme říci, že když dnes potkáváme zamilované dvojice, které se možná k sobě chovají s bezprostředností

14 14 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ pro nás snad někdy až šokující a pohoršující, že potkáváme lidi, kteří nevěří lásce a na lásku. Já osobně to alespoň říci neumím a ani nechci. A bojím se, že někdy tak jednoznačné odsuzování většinového stylu v partnerských vztazích, které zaznívá docela často ze strany uvědomělých křesťanských moralistů a mravokárců, je mnohdy hodně nespravedlivé. A navíc stojí mimo skutečné pochopení intenzivního a zoufale poctivého hledání opravdové partnerské lásky dnešního mladého člověka. A také se bojím, že tato naše kritika je naprosto kontraproduktivní, protože neprávem odpírá těm, kterým je určena, něco zcela zásadního: jejich poctivé hledání. A tak nemůže vůbec pomoci v tom podstatném: aby se toto hledání neutápělo v iluzi, která člověka může zcela zničit a zotročit - a také mnohdy zcela zničí a zotročí - a aby tak nekončilo v naprosté ztrátě ideálů, která nakonec vede ke vztahům, jež také tak dobře kolem sebe známe: k partnerským vztahům pouze formálním a egoisticky vypočítavým, založeným otevřeně na pohodlnosti a drsném výměnném obchodu. A já jsem osobně přesvědčen, že právě styl rozlišování mezi iluzí a ideálem, který je obsažen v jádru know how Manželských setkání, je právě na rozdíl od teoretického přístupu různých přednášek a poučení jednou z nadějných a účinných forem široce přijatelného svědectví. Jakákoliv přednáška, ať je sebevíce pravdivá a fundovaná, totiž nemůže obsahovat jednu podstatnou charakteristiku, jež je vlastní namáhavému týdnu Manželských setkání: konkrétnost a jedinečnost tohoto rozlišování mezi iluzí a ideálem v reálném světě, rozlišování pro nás dva dnes a tady. Tato mnohdy dramatická autentičnost je totiž dle mého soudu jednou z mála možností jak se snažit účinně bojovat proti obrovskému současnému pokušení: dát rovnítko mezi všeobecnou skepsi a lidskou zralost. A reakce mnoha pečounů na to, co se děje na manželáckém týdnu, jsou myslím tím nejlepším svědectvím, jak reálně tento příklad působí. Nicméně nejde jen o ty, kteří stojí teprve na začátku svého hledání Stejně důležité je i svědectví, které účastníci manželských setkání dávají svému okolí, párům, které jsou konfrontováni s rozjasněním vztahu u těch, kteří, jak dobře věděli, se prali a i nadále perou s obdobnými problémy, jako oni a našli nové směřování právě skrze manželáky. I zde je svědectví znovuobjevení ideálů, které nejsou nepravdivou iluzí, ale zásadní nosnou hodnotou života, obrovsky cenné a myslím, že Vy sami byste dokázali mnohem lépe než já svědčit o té požehnané multiplikační síle Vašeho osobního příkladu. Abych se však vrátil k nadpisu svého referátu: A církev Vaši lásku potřebuje. Tato věta je v katolickém obřadu přijetí svátosti manželství součástí textu, který oddávající buď může přímo přečíst, nebo se jím může nechat inspirovat při přivítání snoubenců na začátku, hned po jejich vstupu do kostela. Já se musím přiznat, že jsem tuto větu dlouhou dobu vůbec neměl rád, protože jsem ji chápal jako takovou docela nefér zištnost ze strany církve. Něco v tom smyslu: Církev Vaši lásku potřebuje pro své fyzické zachování. Potřebuje, abyste vy, kteří nežijete v celibátu, plodili a rodili další děti, abychom my kněží měli nadále své ovečky, a nad to pak ještě společně potřebujeme, abychom jako církev nevymřeli. A protože se mi toto mé vlastní vysvětlení, jež jsem tomuto textu podsunul, velmi příčilo, tak jsem ho vlastně vůbec nepoužíval. Vítal jsem snoubence svými vlastními slovy a důraz kladl na požehnání pro jejich lásku a jejich vzájemný vztah. Nicméně musím se přiznat, že jsem na tuto větu během své kněžské služby zásadně změnil názor.

15 TOMÁŠ HOLUB 15 Církev skutečně moc a moc potřebuje manželskou lásku a to vůbec ne v první řadě pro biologické rozmnožování svých členů a tím pro zachování své historické kontinuity. Ale církev Vaši lásku mnohem více, a v první řadě, potřebuje pro zachování své vlastní identity, pro zachování ideálů, ke kterým je, jak pevně věřím, Bohem pozvána. Církev příklad konkrétní partnersky žité lásky moc a moc potřebuje jako kriterium pro rozpoznání mnoha nepravdivých iluzí o podobě lásky, iluzí, které ji neustále ohrožují a nebezpečně deformují. Jestliže apoštol Pavel napsal v listě do Efezu v 5. kapitole, že tajemství vztahu mezi Kristem a Církví má církev ve vrcholné formě kontemplovat při pohledu na plně žitý intenzivní vztah mezi mužem a ženou, tedy při pohledu na vztah mezi manželem a manželkou, pak jsem přesvědčen, že tento text inspirovaný, jak věříme, Božím Duchem není jen pouhou vznešenou proklamací, ale zcela konkrétní výzvou, kde má církev a její pastýři hledat inspiraci pro to, aby mnohé řeči o Boží lásce k člověku a o lásce člověka k Bohu nebyly tak infantilně naivní, tak nabubřelé či tak manipulativní. A znovu opakuji, že jsem přesvědčen, že příklad, který církvi nabízí konkrétní úsilí většiny účastníků Manželských setkání, a pohled na konkrétní plody tohoto úsilí mohou být skutečně velmi inspirativní právě pro pravdivé a účinné svědectví o Kristově lásce k jeho církvi i pro pochopení praktických cest, které vedou k posílení vztahu mezi člověkem a Bohem, mezi ženichem Kristem a církví jako jeho milující nevěstou. Pro rozlišení mezi iluzí o prožívání tohoto vztahu a mezi ideálem, ke kterému společně směřujeme jako k reálně dosažitelnému cíli. Moje povídání bych až do teď asi mohl zcela pravdivě nazvat ódou na Manželská setkání a také jsem tuto část takto vědomě formuloval, protože jsem přesvědčen, že je to óda o hodnotách nikoli pouze iluzorních. Nicméně nemohl bych mít za svého patrona pochybovačného Tomáše, abych nepřipojil i několik svých otazníků, které se týkají pokušení záměny iluze a ideálu v samotném hnutí Manželská setkání a která by mohla více či méně - a domnívám se, že mnohdy i více - tuto hodnotnou službu Manželských setkání pro společnost i církev zásadně oslabit. Nicméně o mém patronu apoštolu Tomášovi se také právem říká, že byl i prvním existencionalistou, tedy že použitím slůvka můj ve svém vyznání Pán můj a Bůh můj položil jako první důraz na subjektivní rozměr víry. A tak prosím berte i mé otazníky s důrazem na slůvko mé, jako můj subjektivní názor a spíše jako podnět k diskusi. Tím prvním mým otazníkem je, jak úspěšně Manželská setkání bojují s iluzí exkluzivity, a to jak ve vztahu k jedinečnosti své cesty při společném úsilí církve o obnovu hloubky křesťanského manželského života, tak i ve vztahu k jednotlivým domácím církevním společenstvím, farnostem či sborům. Mám někdy dojem, že iluze o kvalitativně vyšší formě křesťanského společenství v rámci Manželských setkání a v rámci iniciativ, které jsou s nimi spojeny, mohou vést právě k povýšené skepsi nad mnohým, co se děje tam, kde jsme skutečně doma. A tím i k malé ochotě nést právě doma horko a tíhu dne a k určitému uzavření se jednotlivých kursů manželských setkání navenek. Druhý můj otazník se týká iluze o jakési všemocnosti a vševědoucnosti doprovázejících kněží. Tento můj otazník míří jistě i do našich kněžských řad: nakolik tuto iluzi dostatečně vehementně potíráme, protože její nebezpečí vzniká jako naprosto nevyhnutelný rub obětavé a vstřícné kněžské služby pro druhé.

16 16 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ A třetím mým otazníkem je otazník nad možnou iluzí jistoty, že věci v partnerském vztahu jsou řešitelné podle určitých šablon, které můžeme, když je známe, nasadit na druhé. Ptám se, zda různá v rámci Manželských setkání populární know how někdy nezastiňují originalitu a neutlačují prostor pro poctivou modlitbu, pro vydání problémů Hospodinu a pro evangelijní obrácení a pokání. Název mého referátu, jak víte, zní: A církev Vaší lásku potřebuje. Moc bych si přál na závěr svého povídání tuto větu právě po příkladu svého patrona sv. Tomáše existenciálně podtrhnout a zdůraznit: Osobně vnímám jako ten, kterému nyní byla v církvi svěřena služba a podíl na vedení Božího lidu, že Vaši vzájemnou lásku moc potřebuji pro pravdivost a reálnost své služby, a také vnímám, že mnohé, co ke své službě nyní potřebuji, jsem již získal díky Manželským setkáním. A za to Bohu i Vám díky. O AUTOROVI Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. Generální vikář biskupství královehradeckého. Spolupracoval jako duchovní s YMCA-Živá rodina při pořádání kurzů MS. Kontakt:

17 17 RODINA JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA CÍRKVE A SPOLEČNOSTI, PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY, PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ. JOSEF BRTNÍK Milé dámy, vážení pánové, všichni milí bratři a sestry v Kristu, všechny vás srdečně zdravím. Moje téma, na které k vám promluvím zní: Rodina jako základní jednotka církve a společnosti, příklady konkrétních aktivit na podporu manželství a rodiny, příprava snoubenců. Začnu od konce přípravou snoubenců a zároveň od Adama, to je od toho, jak jsem já sám k tomu osobně přišel. Když jsem se vrátil z vojny, to už je hodně dávno v minulém století a dokonce tisíciletí, ženil se předčasně, protože dítě bylo na cestě, jeden z mých spolužáků ze základní školy. A po roce manželství se chtěl rozvádět. Nějak to na čas ustáli a rozvedli se až po deseti letech. Pro mne to byl první silný podnět k přemýšlení co dělat, aby tomu tak nebylo. V téže době probíhal v mé rodné farnosti cyklus májových čtení od výborného kněze, pastoralisty Ladislava Simajchla s názvem Láska pod lupou. Byla to příprava na manželství ve dvaadvaceti zamyšleních v lidovém a velmi srozumitelném podání. Tehdy ve mně také zesíleněji vyvstala otázka: Nechtěl by ses stát knězem a také v tomto směru pomáhat mladým lidem? Ve třiceti letech jsem se jím stal a na svém prvním místě v Jihlavě jsem během dvouletého kaplanování připravoval 32 párů snoubenců do manželství. Byla to důkladná průprava. Měl jsem přísného šéfa, který mi nařídil, že s každým párem musím mít dvanáct hodinových setkání s hlavním důrazem na náboženskou formaci. Bylo to velmi náročné, ale užitečné. Velmi rychle jsem poznal, s jak malou vybaveností náboženskou i lidskou mladí lidé, tehdy většinou kolem dvaceti roků svého věku, přicházejí. Tříměsíční příprava měla a doposud má zhruba toto schéma: První setkání bylo hlubší vzájemné představení se v širším kontextu života s cílem navázat osobní vztah, aby vznikla možnost otevřeného dialogu v následujících setkáních. Při tom jsem udělal také snubní zápis. Pak jsme v dalším setkání pokračovali úvahou o smyslu života a existenci Boha v jednoduchém filosoficko-psychologickém pohledu. Dále následovalo poznávání zjevujícího se Boha v dějinách Izraele a pak hlavně v osobě Ježíše Krista (viz. Žid 1, 1 4). Potom o církvi a jejím poslání, o svátosti manželství, o duchovním životě v manželství a rodině s nabídkou a výzvou k utváření malých manželských a rodinných společenství. K tomu mě hodně inspirovalo moje druhé působiště v Boskovicích v Moravském krasu. Jeden ze spolubratří salesiánů mě uvedl do společenství pěti rodin, kam jsem tři roky dojížděl, a z jejich inspirace potom podobná společenství v dalších farnostech spoluvytvářel. Dalším silným podnětem pro práci se snoubenci bylo mé působení ve Šlapanicích u Brna na začátku 90. let. Tam jsem se poprvé setkal s účastníky Manželských setkání a přijal další impulsy pro práci s manželskými páry. A také jsem pro velké množství snoubenců a možnosti svobodného podnikání v církevně náboženském směru zatoužil do přípravy snoubenců za-

18 18 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ pojit manželské páry z farnosti. Vybral jsem pět párů a poslal je na víkendový kurz pořádaný celonárodním centrem pro rodinu vedeným PhDr. Josefem Zemanem. Byla to velká pomoc i škola života jak pro ty konkrétní manželské páry, tak pro snoubence. V Brně Žabovřeskách, kde jsem následně působil sedm roků, se podařilo s velkým podílem služby dlouholetých aktivních účastníků MS v Kroměříži, manželů Šlachtových a dalších, tyto služby pro snoubence, manžele a rodiny s dětmi intenzivněji rozvinout. A jsem velmi rád, že stále trvají. Nyní působím sedmý rok v Praze, v salesiánské farnosti sv. Terezie v Kobylisích, která je početně největší pražskou farností. Jako priority naší pastorační služby máme mládež a mladé rodiny s dětmi. Stručně popíši příklady konkrétních aktivit pro snoubence a rodiny. Všem snoubencům mimo výše popsanou přípravu (v příloze přikládám podrobný popis) nabízím možnost přípravy ve třech konkrétních rodinách naší farnosti ve snoubeneckém společenství. Nebo snoubence posílám k dalším manželským párům v Praze např. manželům Imlaufovým, kteří v rámci apoštolátního poslání salesiánů spolupracovníků konají přípravu ve snoubeneckém společenství v rodinách s desítkami dalších rodin po celé republice již nejméně patnáct roků. Také některé směřuji do Pastoračního střediska v Praze Dejvicích, kde v centru pro rodinu probíhají podobné přípravy pro větší počet lidí několikrát během roku. Výše zmíněných nabídek využijí více než dvě třetiny snoubenců. Ve farnosti pro rodiny s dětmi předškolního a nižšího školního věku konáme pravidelné týdenní bohoslužby pro děti. Rodičům dvakrát za rok v adventu a postní době nabízíme celodenní duchovní obnovu a také zveme na několikadenní duchovní cvičení. Ve farnosti je asi 10 manželských společenství, kterým poskytujeme nabízíme duchovní doprovázení. Také pořádáme pro tato společenství rodin s dětmi týdenní společné prázdninové dovolené s přítomností kněze. Ve fázi zrodu je pastorační skupinka několika manželských párů, které se budou věnovat individuální přípravě snoubenců na manželství a mladých rodičů na křest jejich dětí ve svém domácím prostředí. Hlavním smyslem je slovem a sdílenou zkušeností formovat ke křesťanskému způsobu života v rodině a také snadněji vstoupit do farnosti a začlenit se. (Za posledních osm roků se do naší farnosti přistěhovalo nebo dojíždí minimálně 50 nových rodin). Převážná část rodičů jsou smíšená manželství pokřtěný, nepokřtěný. Ze snoubenců, které jsem loni připravoval, takto byli všichni. Proto ještě mnohem silněji vnímám potřebu základní evangelizace a náboženské formace. Samozřejmě s velkou citlivostí a pokorou. Ideovým podkladem k práci s rodinami je jeden ze stěžejních dokumentů II. vatikánského koncilu, pastorální konstituce o církvi Gaudium et spes s kapitolou o rodině (GS 47-52). Dále posynodální encyklika Jana Pavla II., Familiaris Consortio, z roku 1981 a jeho list rodinám k světovému roku rodiny z roku Velký důraz klademe na vznikání a doprovázení malých společenství mladých manželů a rodin, ve kterých mohou snáze vyzrávat lidsky i křesťansky a být si vzájemně oporou jak v rovině praktického, tak duchovního života. Rodina je v předešlých dokumentech nazývána Eclessia domestica domácí církev. A ta potřebuje podporu církve větší farnosti, diecéze a celé univerzální církve. A tak aby mohla rodina být tím, čím má být, je potřebné vším, co je dobré a možné, ji podpořit. Jsem velmi rád, že každá diecéze má centrum pro rodinu s poměrně velkou nabídkou aktivit pro rodiny. Moc děkuji, že už deset let mohu být účastníkem Manželských setkání v Kroměříži ve službě kněze. Manželská setkání považuji za velké dílo Boží pro dobro manželství a rodiny v dnešní době. Proto je všude propaguji a účast na nich všem doporučuji. Bůh ať žehná všem, kdo se podílejí na jejich přípravě, organizování a vlastním uskutečňování, i všem, kdo je spoluutvářejí svou účastí s velkou upřímností a otevřeností srdcí. Děkuji vám všem za pozornost.

19 JOSEF BRTNÍK 19 PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ P. Josef Brtník, Praha Kobylisy, leden 2005 A. JEDNÁ-LI SE O DVA PRAKTIKUJÍCÍ KŘESŤANY (což je dnes spíše vzácná výjimka) tak asi čtyři setkání s těmito tématy: 1. Výklad manželského slibu. 2. Duchovní život v manželství (osobní, společný, v malých společenstvích, ve farnosti) 3. Přijetí a výchova dětí. 4. Vlastní svatební obřad v kostele (varhaník, zpěvy, sami vybrat čtení, výzdoba kostela, průběh obřadu ) B. POKŘTĚNÝ X POKŘTĚNÝ BEZ NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY, POKŘTĚNÝ X NEPOKŘTĚNÝ Budeme mít řadu setkání, ve kterých budeme společně uvažovat o Bohu a jeho místě v našem životě, protože chcete mít svatbu v kostele a v manželském slibu budete říkat, k tomu, ať mi pomáhá Bůh. Aby to nebylo jen formální a prázdné slovo, je třeba, abyste vykročili na cestu poznání Boha a vztahu s ním. 1. Vzájemné představení se v širším kontextu svého života: začíná kněz (z jaké rodiny jsem rodiče, sourozenci, víra v naší rodině, prostředí, kde jsem žil, co jsem dosud dělal, jaké mám záliby a koníčky Totéž potom každý ze snoubenců pomáhat případně otázkami pak se ptám, proč chtějí mít svatbu v kostele a nakonec položím otázku, v čem vidí smysl svého života. Nakonec uzavřu rozhovorem mezi otcem a synem na toto téma. (Končíš školu, co chceš dělat? Co potom? Co potom? nakonec umřu. A co potom? Otázka po nejhlubším smyslu života Bůh, věčný život). 2. Existuje Bůh? Cesty k poznání existence Boha existence vesmíru, světa, člověka. Bytostná touha člověka po nehmotných hodnotách, dobru, pravdě, lásce Všeobecné přesvědčení lidstva o existenci bohů, Boha mnohobožství, nesčetná náboženství, jednobožství židovství, křesťanství, islám. 3. Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův, Mojžíšův Kratičce o Bibli SZ co je a co není pak ve zkratce dějiny spásy SZ od Abraháma po prorocké ohlašování Mesiáše Krista. 4. Ježíš Kristus prameny k poznání historicity jeho osoby - pohanské, křesťanské stručné uvedení do NZ vznik, autenticita, části evangelia, skutky, listy, Apokalypsa. 5. Začátek Ježíšova veřejného života: křest, pobyt na poušti s pokušením, vystoupení v synagoze v Nazaretu, naplňování Izaiášova proroctví slepí vidí, hluší slyší, malomocní první znamení, že se přiblížilo Boží království - Jan 9 více rozebrat proces víry. 6. V Ježíši přichází spása (salus = zdraví celého člověka). Uzdravení ochrnutého, Zacheus a jeho proměna, setkání s cizoložnou ženou, setkání s nevěstkou v domě farizee Šimona, podobenství o ztracených (peníz, ovce, syn).

20 20 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 7. Ježíš nový Mojžíš a víc než Mojžíš. Některé pasáže horského kázání - Slyšeli jste Já vám říkám Pak několik výroků z Janova evangelia Já jsem (světlo světa, vzkříšení a život, cesta, pravda a život, Dobrý pastýř Ježíš se ztotožňuje s Bohem. 8. Ježíš na cestě do Jeruzaléma - a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší, vzkříšení Lazara, vjezd do Jeruzaléma, vyhnání kupců, poslední večeře, zatčení, odsouzení, poprava 9. Ježíš žije - vysvobozuje člověka z otroctví utrpení, smrti, zla i ducha zla ďábla; setkání se vzkříšeným novost života vidí a nevidí, dotýkají a nedotýkají snaha vyjádřit nevyjádřitelné. Zjevení ve večeřadle, na cestě do Emauz, u jezera Galilejského Šimon Petr trojí zapření, trojí vyznání lásky. 10. Ježíš darem svého Ducha uvádí v život církev. Seslání Ducha svatého Sk. ap. 2 poslání církve prorocké, královské, kněžské. JK Cesta, Pravda, Život. Jděte a učte, křtěte, učte zachovávat Církev hlásá zvěst o živém Bohu, který se dává poznat v JK. Církev projevuje lásku Krista skrze gesta církve svátosti, církev učí, jak žít v duchu horského kázání a podle nejvyššího přikázání. 11. Svátost manželství - svatba v Káně voda x víno, přirozená a nedostatečná lidská láska x Ježíšova láska, výklad manželského slibu, výběr čtení, prakticky jak v kostele. 12. Duchovní život v manželství a rodině. Jak žít z Ježíšovy moudrosti a lásky četba Písma, modlitba, svátostný život, život v konkrétním společenství církve malé společenství rodin, farnost, diecéze. POMŮCKY A LITERATURA: Bible, obrázková Bible, Naše víra, Odvaha k víře 1 a 2 Marek Orko Vácha: Tančící skály, Šestá cesta Kašparů: Malý kompas víry Powel: Štěstí začíná uvnitř Quist: Povídej mi o lásce Chapman: Pět jazyků lásky A. Opatrný: Příprava snoubenců vždy snoubencům nabízím - knihy k přečtení doma - kurz přípravy snoubenců v Pastoračním středisku - nebo v rodině SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ - PROGRAM PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ Probíraná témata: Psychologie muže a ženy, Komunikace a konflikty, Boží plán pro manželství, Sexualita, Plodnost a rodičovství, Finance a hospodaření, Společný život s Bohem, Rodiče, přátelé, volný čas, Manželský slib O AUTOROVI P. Josef Brtník, SDB Farář farnosti sv.terezičky. Dlouhodobě se věnuje přípravě snoubenců na manželství a účastní se jako duchovní kurzů MS v Kroměříži. Kontakt:

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011 v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost Použité zkratky: NTM Národní týden manželství KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje RP rodinná poradna

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 Obsah Věrnost není slabost... 2 Úvodní slovo k Národnímu... 3 týdnu manželství 2011... 3 Národní týden manželství proč a jak... 5 Národní týden

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

Věřím, že roku 2017 Bůh

Věřím, že roku 2017 Bůh Úvodní slovo Probuďte se! Věřím, že roku 2017 Bůh zvítězí nad světem, pravil mi jeden stařičký farník. Bude to totiž 100 let od fatimského zjevení. Ten dobrý muž je smutný nad stavem dnešního světa, nad

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Němečtí biskupové 68 Čas rozsévání Být církví misionářskou 26. listopad 2000 Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Na úvod... 3 I. Svět, ve kterém žijeme...

Více

26. generální kapitula

26. generální kapitula 26. GK DA MIHI ANIMAS CETERA TOLLE - Dokument ACG 401 26. generální kapitula DA MIHI ANIMAS CETERA TOLLE Závěrečný dokument 26. GK Znovu začít od Dona Boska Naléhavost evangelizace Nutnost svolávat Evangelní

Více

O O BUDOUCNOST 3-2010

O O BUDOUCNOST 3-2010 O O BUDOUCNOST 3-2010 EDITORIAL Milí čtenáři, v době, kdy se všichni těšíte a máte už určitě naplánovanou dovolenou, přicházíme s novým číslem Budoucnosti církve. A na co se můžete v tomto čísle těšit?

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra pastorální a spirituální teologie Bc. Marie Maňáková, M.A. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ KLINICKÉ PASTORAČNÍ PÉČE A JEJÍ PODOBY V

Více