20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ"

Transkript

1 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Sborník konference na téma Potřeba a možnosti podpory manželství a rodiny v současnosti KROMĚŘÍŽ 7. ÚNORA 2009

2 Vydání sborníku je podpořeno v rámci projektu Manželská setkání Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konferenci pořádá YMCA Setkání ve spolupráci s: Centrum pro rodinu o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Církev adventistů sedmého dne Genea sdružení pro rodinu Manželské stretnutia YMCA - Živá rodina YMCA Setkání, Brno 2009

3 III OBSAH MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI: LET ZKUŠENOSTÍ S PROGRAMEM MANŽELSKÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. KARI TÖRMÄ: ŽIVOTOPIS TOMÁŠ HOLUB: CÍRKEV VAŠI LÁSKU POTŘEBUJE JOSEF BRTNÍK: RODINA JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA CÍRKVE A SPOLEČNOSTI, PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY, PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ. LUDMILA BARTŮŠKOVÁ: PROGRAM MANŽELSKÁ SETKÁNÍ OČIMA PSYCHIATRA JOSEF ZEMAN: DOKÁŽEME REAGOVAT NA DOPAD RADIKÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN NA SOUČASNOU RODINU? MARIE OUJEZDSKÁ: NĚKTERÉ PROGRAMY NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY NEJEN V ČR VÝSLEDKY A VIZE TOMÁŠ KVAPIL: PODPORA RODINY ZE STRANY STÁTU POLITICKÉ KONCEPTY PŘÍSTUPU K RODINĚ A MANŽELSTVÍ

4

5 5 20 LET ZKUŠENOSTÍ S PROGRAMEM MANŽELSKÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI ÚVOD V současné době se potýkáme s mimořádně vážným problémem - krizí rodiny. Manželství ztratilo tradiční společenské opory. Občanské právo uznává široce pojaté důvody k rozvodu a všeobecné společenské mínění je velmi tolerantní k rozvodu, k uzavření opakovaného sňatku nebo společnému životu bez dlouhodobého závazku. Vznikla naléhavá potřeba pastorační pomoci církve při podpoře rodin a rodinného života. Člověk pro svůj zdravý růst a vývoj potřebuje, aby jeho rodina plnila své funkce poskytovat bezpečí, lásku, vzory jednání, solidaritu, ocenění, smysluplnost ad. Stále méně lidí je však připraveno na vstup do manželství a na odpovědné, celoživotní rozvíjení rodinného života. Je nutná trpělivá výchova a vzdělávání na tomto poli, stejně jako citlivé doprovázení, povzbuzování, motivace nebo pomoc v různých obdobích manželského a rodinného života. Je to velmi náročný, ale potřebný úkol. Je velmi dobré, že se takovéto práci a službě věnuje stále více různých skupin, aktivit a hnutí podporovaných církví a jejími autoritami. Je to praktická pastorace, která plně odpovídá potřebě a očekávání lidí. Příkladem mohou být v Čechách: Centra pro rodinu, manželské a rodinné programy hnutí Fokoláre, Schönshtattského hnutí, program Kána komunity Chemin Neuf nebo víkendové obnovy komunity Emanuel. V současnosti nejrozvinutějším je program Manželská setkání. MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (MS) MS jsou svépomocnou iniciativou samotných křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství i širší rodině. Zároveň vytvářejí společenství manželů a rodin, ve kterém se navzájem sdílejí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek prožívání lidského štěstí. Vychází z dlouholeté zkušenosti manželských táborů a seminářů helsinské YMCA * s programem Směřujeme k lepšímu manželství. Tento program vytvořil a úspěšně rozvíjel již od roku 1973 pastor a programový pracovník YMCA Helsinky, Kari Törmä, se svojí manželkou Terttu a týmem spolupracovníků. Postupně, přibližně od roku 1986, se již propracovaný program dostával i do jiných zemí (Anglie, Německo, Itálie, Rusko, Ukrajina, * YMCA Young Men s Christian Association Křesťanské sdružení mladých lidí, celosvětově rozšířená křesťanská organizace zaměřena na práci s mladými lidmi

6 6 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Indie, Uganda ad.), od devadesátých let již s názvem Whole Marriage Ministries. Díky vstřícné nabídce a pomoci finských organizátorů se první český pár mohl seznámit s jeho obsahem a prožít týden na letním manželském kurzu ve Finsku v roce Po dvou letech příprav se v létě roku 1989 uskutečnil první manželský kurz u nás (v Kokorách u Přerova) a tak neoficiálně vznikla Manželská setkání v Československu. Za uplynulých dvacet let se hlavního programu, letních kurzů a víkendových obnov, zúčastnilo přes 4300 manželských párů, s celkovým počtem 8600 účastí párů jenom na letních táborech. V posledních pěti letech se uskutečňují letní kurzy s celkovou kapacitou kolem párů. Z toho v Čechách a na Moravě párů a na Slovensku párů. Mnozí z účastníků akcí MS byli natolik osloveni obsahem a atmosférou setkání, že se rozhodli použít tento model a organizovat podobné kurzy a setkání ve svém regionu, aby byly MS dosažitelné co nejširšímu okruhu zájemců. Tak vzniklo postupně mimo původní skupinu (YMCA Manželská setkání) osm samostatných skupin, z nichž šest organizuje své vlastní aktivity i v současnosti. Jsou to: Centrum pro rodinu (Severní Čechy, 1992), České sdružení CASD (1992), Manželské stretnutia (Slovensko, 1993), Genea-sdružení pro rodinu (Brno, původně YMCA Klatovy, 1994), Centrum pro rodinu a sociální péči (Ostrava, 1995), YMCA-Živá rodina (Praha, 1996). Jiní vytvořili alespoň místní společenství manželů z účastníků MS a svých přátel. Tím položili základ pro vznik neformální sítě několika desítek klubů manželů nebo celých rodin na místní úrovni. Pod pojmem klub chápeme místní společenství rodin, které spojuje společný zájem o rodinnou problematiku, blízký cílům sdružení MS, reprezentované aktivitami a zaměřením (pravidelné setkávání rodin nebo jejich členů, organizování přednášek, besed, společných výletů, duchovních, kulturních, sportovních nebo jiných akcí, burzy věcí, služeb, vzájemné pomoci a podobně). Aktivitami MS se snažíme přiblížit model a ideál křesťanského manželství rodinám a prohloubit duchovní podstatu manželství, vysvětlit, v čem spočívá úloha muže a ženy v rodině. Usilujeme o to, abychom rozvinuli vzájemné vztahy v rodině, dovedli je k hlubšímu sjednocení a připravili manžele na zvládnutí a řešení krizových situací. Povzbuzujeme je a vedeme k obnovování a hlubšímu prožívání svátosti manželství. Motivujeme a vzděláváme rodiče k cílevědomé výchově dětí v rodinách. Těchto cílů dosahujeme zejména organizováním kurzů, seminářů, přednášek, tématických setkání a dalšími aktivitami. Vydáváme informační bulletin MS. Jednotlivým manželům nebo rodinám se snažíme individuálně, podle jejich potřeby a našich možností, pomoci v jejich těžkých životních situacích. Organizujeme služby vzájemné pomoci. Přitom úzce spolupracujeme s kněžími a odborníky, psychology, pedagogy, lékaři apod. ZÁKLADNÍ FORMY PRÁCE: Manželská setkání je celoroční cyklus obsahově na sebe přímo navazujících akcí: Týdenní letní kurz, víkendová podzimní obnova I. a víkendová jarní obnova II. Nutnou součástí je také dlouhodobá příprava a duchovní formace vedoucích párů a animátorů na samostatných akcích. Hlavní program MS je doplňován aktuálně dalšími akcemi pro specifická témata a životní situace formou víkendových akcí, rodinných táborů nebo přednášek.

7 MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI 7 LETNÍ KURZY MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Náplní kurzů jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací nebo samostatně ve dvojici, podle toho, o jakou problematiku se jedná a jaké vzájemné problémy lze očekávat. Na každé téma, tj. přednášku a práci ve skupinách nebo ve dvojici je vyhrazeno 3,5 hodiny. Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Křesťanské manželství a priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a romantika, Sexualita. Přednášejí je manželské páry, které na příkladech z vlastního života svědčí o tom, jak využít daných možností v praxi. Po přednášce se ve skupinkách 3-4 párů společně zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad svými vlastními vztahy a situací podle předem připravených úkolových listů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost. Při skupinové práci je vždy jeden z párů ve skupince vedoucí/ provázející. Jsou to manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a vlastním příkladem ostatní povzbuzují a provázejí při plnění stanovených úkolů. Je respektováno soukromí a možnost svobodně vyjádřit osobní názor, zkušenost, pocity. Během celého kurzu je snahou využít maximálně času a možností jak pro vlastní práci, tak pro odpočinek a rekreaci, pro sebe navzájem a pro naše děti. Pro děti, které přijedou s rodiči, je připraven bohatý program různých soutěží, her, zábavy a katecheze. Po celou dobu účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají vyškoleni pečovatelé/ animátoři. Podle stáří jsou také děti rozděleny do skupin. Péče o děti na kurzech umožňuje účast i manželům, kteří by se jich jinak nemohli zúčastnit, včetně maminek s malými dětmi do 6 let. Pro mladé pečovatele o děti, je pobyt a služba na kurzech současně formou přípravy na rodinný život. Každý večer mají svůj program, jehož součástí jsou workshopy s tématikou manželského a rodinného života, ale i tématy jejich aktuální životní situace. Lektory a moderátory večerů jsou přizvaní odborníci nebo zkušené manželské páry. Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, na němž se neřeší konfesní rozdíly, ale hledá se jednota muže a ženy v lásce, která je spojuje a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově. VÍKENDOVÉ OBNOVY - PODZIMNÍ A JARNÍ Celoroční program MS je připravený tak, aby byla možnost neustále opakovat, prohlubovat a rozvíjet znalosti, získané na týdenních seminářích, chápaných jako základní výuková setkání. Na ně navazují čtvrtletní víkendová setkání manželských párů. Témata se znovu vrací k základní problematice partnerských vztahů, jednak z pohledu poznatků načerpaných při přednáškách a týmové práci v létě, jednak z pohledu osobních zkušeností získaných v uplynulém čtvrtroce, jejich aplikací ve vlastním životě a ve vzájemných vztazích. Při každém dalším setkání je připraven i navazující blok s novou tématikou, zaměřený zejména na duchovní formaci, výchovu dětí a vztahy v rodině. Např. hranice v manželském životě,

8 8 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ výchova dětí, hranice ve výchově, rodinný rozpočet a hospodaření, schopnost domluvit se, sladění osobního, rodinného a profesního života, mezigenerační vztahy, ad... ŠKOLÍCÍ PROGRAMY Nezbytnou nutností existence i dalšího rozvoje projektu jsou aktivní spolupracovníci, lektoři a vedoucí v různých úrovních vedení. Cílem programů je příprava a zvyšování kvality práce těchto spolupracovníků a jejich duchovní formace. Školení a semináře jsou diferencovány podle typu jejich činnosti. Je pamatováno také na ocenění, povzbuzení, společnou formu odpočinku, regenerace sil, motivaci pro další práci. Přednáší zde více odborníků, specialistů. Workshopy slouží také ke společnému formulování dosavadních zkušeností a přípravě na další službu. V průběhu ročního cyklu pořádáme celkem 8 víkendových školení s různým programem podle typu vedoucích a spolupracovníků. - školení vedoucích/provázejících párů skupin - VPS I. (začátečníci) = stálá témata: metodika práce v malých skupinách; modelové páry a situace na MS; používání pracovních listů ve skupině; vždy je zařazeno také jedno duchovní, formační téma kněze. - seminář vedoucích párů skupin - VPS II. (pokročilí) = obsah má více seminární formu, sdílení zkušeností s přípravou a vedením programu MS, se zpětnou vazbou, vyhodnocením a tvorbou zásad a metodických materiálů pro další období. Součástí jsou vždy 1-2 odborné přednášky externistů a motivační program pro další službu. - Bálintovská supervizí skupina VPS = víkendové setkání 8-10 párů se zkušeným supervizorem k reflexi prožívání své služby, pocitů, postojů, vztahů ve skupince na kurzech MS nebo i v osobním životě. - seminář lektorů = zaměřený na rozvíjení schopnosti poutavě přednášet daná témata. Kromě teorie přípravy a prezentace přednášky si účastníci zkusí vlastní krátký projev. Součástí je také workshop s diskusí o obsahu stálých témat letního kurzu se snahou reagovat na aktuální změny a potřeby účastníků kurzů. - seminář organizačních vedoucích kurzů MS = svým obsahem je zaměřený na praktické stránky přípravy a vedení jednotlivých typů akcí, výměnu zkušeností a konsensus při rozhodování o důležitých a větších změnách programu MS tak, aby si zachoval svůj charakteristický obsah a metody práce a přitom dokázal reagovat a přizpůsobit se aktuální potřebě. - semináře pro vedoucí a pečovatele dětí = jedná se o vzdělávací a motivační víkendová setkání zaměřené na přípravu vedoucích a pečovatelů o děti, prohloubení jejich znalostí a dovedností za pomoci přizvaných odborníků a kněze. Součástí programu školení je jak duchovní formace a přednášky z oboru pedagogiky, psychologie dětí, medicíny, volnočasových aktivit, tak i praktické vyzkoušení potřebných činností. DOPLŇKOVÉ PROGRAMY Víkendy pro muže, víkendy pro ženy, víkendy pro otce s dětmi, víkendy pro matky s dětmi, tábory pro rodiče s dětmi, samostatné přednášky a besedy, tématicky specializované víkendy (například problematika: mateřství a zaměstnanost žen, role mužů a žen v současné rodině, krize středního věku, sladění profesního růstu s rodinným životem ad.).

9 MILOŠ A GITA VYLEŤALOVI 9 Při základních setkáních na týdenních seminářích, případně čtvrtletních obnovách je nutná přítomnost obou partnerů. To však někdy není možné. Z tohoto důvodu se pořádají ještě víkendová setkání pro jednotlivé manžele samostatně. I na těchto víkendových setkáních se přednášejí poznatky ze základních oblastí partnerských vztahů, zaměřující se k lepšímu pochopení odlišných postojů a názorů. Dále jsou zde zařazeny bloky týkající se mateřství, otcovství, rodičovské výchovy, odpovědnosti a priorit v životě, příčin napětí v rodině, poslání muže a ženy v křesťanské rodině ad. Ač to jsou setkání kratší a neúplná (z hlediska účasti manželů), jsou silným impulsem k duchovnímu prohloubení osobního života, a též vynikající formou aktivního odpočinku. Především jsou vhodné pro mladé matky a ženy v domácnosti, vystavené často dlouhodobému odloučení od veřejných aktivit a naopak připoutané ke stálé péči o děti i jiným domácím činnostem a také vystavené jednostrannému psychickému zatížení. Mužům zase pomáhají ujasnit si jejich žebříček hodnot a rozhodnout se, v jaké míře a jakým způsobem se chtějí věnovat své rodině a svému, častokrát mimořádně náročnému zaměstnání nebo jiným důležitým církevním a společenským aktivitám. Akce pro rodiče s dětmi jsou zaměřeny na vytváření a upevnění vzájemných vztahů prožitky (kreativní, hravé, dobrodružné...). Jsou určeny jak těm, kteří mají někdy problém si najít čas na své děti, tak i těm, kteří svůj vztah s nimi chtějí ozdravit a upevnit. Jsou stejně důležité pro rodiče (otce/matky) i pro jejich děti. Koncepce těchto akcí je však zásadně jiná. Většina času je vyplněná společnými hrami, soutěžemi, tvořením, povídáním, zpíváním a aktivitami kde se nenápadně buduje pocit hrdosti dětí na jejich rodiče, a rodičů na jejich děti, solidárnost, láska a posléze touha být spolu jeden pro druhého častěji. VÝSLEDKY Na základě dotazníkových akcí a diplomových prací zpracovaných na jejich základě víme, že je mimořádně vysoké procento (70-90%) účastníků, kteří hodnotí kladně svoji účast na kurzech MS a následný vliv na své manželství i osobní život. Na kurzech MS nejvíce oceňují velkou osobní otevřenost přednášejících a vedoucích párů skupin při svědectví a sdílení své životní zkušenosti, bez ohledu na témata; prostředí přijetí a tolerance; a společenství povzbuzující a uzdravující modlitby. Mgr. K. Faltysová ve své práci uvádí: Nezávisle na věku a počtu dětí respondenti sdělují, že po návratu domů se snaží pracovat více než dříve na svém partnerském vztahu, na vztahu s dětmi a jejich výchově, vztahu s Bohem tak, aby s blíženskou láskou oslovovali nebo příkladem svědčili svému okolí. Projevují známky fungující rodiny. Pastorační přínos Manželských setkání je veliký. Z dotazníku vyplývá, že se rodina scelí a začne růst a rozvíjet se. Muž si uvědomí svoji úlohu otce a svého kněžského povolání v rodině, žena také najde svoje místo, ocenění a poslání v rodině. Zlepší se jejich sebevědomí a sebepřijetí, vzájemně si naplňují svoje potřeby, hodně komunikují o všech oblastech společného soužití. Jsou k sobě tolerantní a hledají na sobě kladné vlastnosti. Snaží se o štěstí svého partnera. Snaží se žít v duchu spirituality rodin, kterou poznali na MS, případně začnou v různých podobách svou pastorační činnost ve své farnosti. Samozřejmě, že zůstává skupina manželů (5-10 %), kteří prožívají krizi svých vztahů a ani účast na kurzech MS jim podstatným způsobem nepomáhá. Někdy dojde k otevření problémů a bolestí, se kterými si neumí sami poradit a je nutná odborná, někdy i dlouhodobější péče a pomoc. V takových případech se snažíme jim aktivně tuto pomoc nabídnout

10 10 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ a zprostředkovat v okruhu kněží, křesťanských psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů nebo lékařů, se kterými spolupracujeme. Považujeme za pozitivní, že se takto dostanou k odborníkům lidé, kteří by bez účasti na MS nenašli odvahu jejich pomoc vyhledat. ZÁVĚR Příprava, organizování a vedení kurzů a akcí MS jsou mimořádně náročné. Vyžaduje to široký tým připravených a vyškolených spolupracovníků, ochotných současně neustále pracovat na svém manželství, rodinných vztazích a osobním životě a při tom doprovázet a pomáhat druhým. A to vše u většiny spolupracovníků zdarma a významně financované z vlastního rodinného rozpočtu. Každý rok se jedná o cca manželských párů, kolem 300 mladých animátorů a desítky kněží a odborníků-specialistů. Tak náročná služba je možná jenom díky naší osobní zkušenosti a přesvědčení, že je to služba smysluplná a užitečná, kterou se stáváme aktivní součástí Kristova těla - církve a jejího poslání přinášet radostnou zvěst a uzdravovat (Lk 9,2 a 6). V naší práci se uzavírá kruh, kdy ti, kdo se s živým Kristem setkali a prožili jeho uzdravující dotek, předávají tuto zkušenost dalším, kteří ho potřebují a očekávají. Nejednou se tyto role vymění a podpíráme se, ve vědomí Boží blízkosti a lásky, navzájem. LITERATURA: Kolektiv autorů, 2007: Manželská setkání, sborník přednášek; YMCA Setkání, Brno. Faltysová Kristýna, 2003: Manželská setkání a jejich přínos pro pastoraci; Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF, Diplomová práce. Smékalová Irena, 2006: Manželská setkání jako specifická forma svépomoci; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Diplomová práce. O AUTORECH Mgr. Miloš Vyleťal, Ing. Margita Vyleťalová Jedni ze zakladatelů a dlouholetí vedoucí kurzů Manželská setkání pořádaných sdružením YMCA Setkání. Současně se věnují dalším programům na podporu manželského a rodinného života. Kontakt:

11 11 ŽIVOTOPIS KARI TÖRMÄ Stručný životopis zakladatele hnutí Whole Marriage Ministries, programu nazývaném česky Manželská setkání a slovensky Manželské stretnutia. Kari Törmä (narozen 1939) je pastorem v důchodu v evangelikálním sboru YMCA v Helsinkách, který založil. Pro YMCA pracoval 32 let. Je ženatý s Terttu (zubařka, nar.1939), která je zároveň jeho nejbližším spolupracovníkem. Mají dvě děti, Teemu (nar. 1966, v roce 1988 se oženil s Kaisou, mají tři děti) a Marii (nar. 1968, v roce 1991 si vzala Marka Pitkonen, mají dvě děti). Kari vystudoval magisterské studium teologie na Helsinské univerzitě (1967). V YMCA působil jako vedoucí programů pro rozvoj manželství, na posílení dovedností vedoucích, organizoval tábory pro muže, semináře na posílení mezilidské komunikace a vzájemných vztahů, semináře o evangelizaci pro laiky a rozvoj života v Církvi. Je jedním ze zakladatelů Křesťanského studentského sdružení (OPKO) ve Finsku ( ). Založil a šest let pracoval pro organizaci Mission Operation, kde se věnoval evangelizaci evropských zemí rozšiřováním literatury a vyučováním křesťanů v učednictví a misijní práci ( ). Během těchto let spolupracoval i s iniciativou Operation Mobilisation, která začala své působení ve Finsku v roce V letech absolvoval tříletý intenzivní kurz evangelizace, pořádaný organizací The Navigators. Od té doby se věnoval zejména práci na růstu církve a sborů a získávání učedníků, jejímž cílem bylo pěstovat hlubší vztah s Bohem skrze Slovo a modlitbu, což zahrnovalo vyučování v křesťanském smýšlení, křesťanském manželství, vedení, mezilidské a skupinové komunikaci, vnitřním uzdravení. Hlavní vizí jeho služby je znásobení následovníků Krista a budování sborů, které budou dále získávat učedníky. Kari obzvláště usiluje o vytváření sítě živých buněk církve, malých domácích společenství. Božím povoláním v jeho životě je i práce na modlitebním a misionářském probuzení. Kari je také zakladatelem Finských poboček mezinárodních hnutí World Vision (1982) a DAWN (1987), jejichž cílem je také evangelizace přes růst církví a sborů. Je také členem Mezidenominačního výboru pro evangelizaci v Helsinkách (obdoba Evangelické Aliance). Zatímco jeho zázemí je luterské, většina jeho aktivit jsou mezidenominační. Pět z jeho služeb má celostátní charakter: Whole Marriage Ministries (WMM - Manželská setkání, od roku 1974), Semináře o růstu církve (od ), Modlitební školy (od 1985 do 1990), Semináře pro vedoucí (od 1986) s tisíci účastníků a projekt DAWN (od 1987). Nejsilnější ze všech uvedených hnutí jsou právě WMM, které přináší přesvědčivé výsledky a dlouhotrvající ovoce. WMM se rozšiřují stále do dalších zemí, dnes fungují v 17 zemích. Nejlepší a nejmocnější jsou WMM - Manželská setkání v České republice a na Slovensku. Jednou z posledních novinek WMM je vyučování manželů, které proběhlo v Indii (VMEI) s cílem vychovat profesionální rodinné pracovníky. VMEI je podporována finským Ministerstvem zahraničí. Výsledky v Indii byly stejně tak ohromující jako ve Finsku a ostatních evropských zemích.

12 12 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Práce s manželskými páry ve Finsku byla několikrát nafilmována a vysílána v TV (přes 2 milióny diváků). Na středních školách se snažíme o sexuální výchovu a vzdělávání o partnerských vztazích mladých lidí. Kari napsal dvě knihy o manželství (Lepší manželství, části I a II). Publikoval také brožury a články o vedení, sborovém růstu a vnitřním uzdravení. Jeho práce s muži přinesla také rozšíření Křesťanských seminářů a táborů pro muže v letech Jenom v roce 2002 bylo ve Finsku osloveno přes lidí, kteří se zúčastnili setkání a seminářů, v rámci projektů založených nebo vedených Kari Törmä. POČET ÚČASTÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ NA LETNÍCH KURZECH MANŽELSKÁ SETKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU V LETECH Tabulka je přílohou k článku manželů Vyleťalových (obsahuje zaokrouhlené počty) Rok konání YMCA Setkání CPR Severní Čechy CASD YMCA Jindř.Hradec Genea (YMCA Klatovy) CPRSP Ostrava YMCA-Živá rodina Manželské stretnutia Celkem celkový odhad počet počtu Rok konání účastí účastníků YMCA Setkání CPR Severní Čechy CASD YMCA Jindř.Hradec Genea (YMCA Klatovy) CPRSP Ostrava YMCA-Živá rodina Manželské stretnutia Celkem Zpracoval Miloš Vyleťal

13 13 CÍRKEV VAŠI LÁSKU POTŘEBUJE TOMÁŠ HOLUB Společenství církve čerpá z pohledu na vzájemný vztah manželů inspiraci pro svůj konkrétní vztah ke Kristu. Krize manželství se proto zásadním směrem dotýká víry společenství církve v reálnost Božích zaslíbení. Přiznám se, že už vůbec nevím, od koho jsem poprvé slyšel větu, která se od té doby stala jedním ze základních pravidel pro můj život a pro moji službu v církvi a která zní: Je třeba ztratit iluze a zachovat si ideály. Od koho jsem ji ale prvně slyšel, už vlastně není vůbec podstatné. Podstatné však zůstalo, že mi toto pravidlo trvale moc a moc pomáhá v úsilí o realistické a přitom radostné přebývání v mých vztazích a v mé službě. Na jedné straně mi totiž otevírá prostor poctivě a svobodně pojmenovat mnohé mé velmi silné zážitky, má zažitá pravidla a mé emoce, které se mi v minulosti jevily jako naprosto zásadní v mém životě, ale byly mnou z mého dnešního pohledu nahlíženy zúženě, naivně a tedy byly i značně iluzorně prožívané. Moudrost věty: Je třeba ztratit iluze a zachovat si ideály, mi dnes umožňuje se od těchto úzkých a svazujících skutečností oprostit. Na druhé straně mne připomínka o potřebě a možnosti zachovat si skutečné ideály stále nově povzbuzuje v tom, abych toto své prozření z různých svých iluzí nenahradil rádoby zkušeným nadhledem, který už se nechce nechat překvapit a na jakoukoliv nadšenost ve svém okolí reaguje povýšeným skepticismem. Proč o tomto zde mluvím, když tématem mého referátu má být reflexe nad vztahem Manželských setkání, církve a společnosti. Mluvím zde o tom ze dvou důvodů. Tím prvním, a jistě méně důležitým, je důvod osobní. Pro mne osobně jako pro katolického kněze žijícího v celibátu byla má služba na Manželských setkáních jedním z důležitých momentů, ve kterých jsem se učil rozlišovat mezi svými vlastními iluzemi a ideály o plnosti a hloubce svého vztahu s Bohem i s druhými lidmi, a jsem za to velmi vděčný. Druhý důvod ten hlavní, a věřím, že všeobecně uchopitelný s tím mým osobním však bezprostředně souvisí. Domnívám se, že křesťansky žitá manželství jsou právě v naší společnosti a zároveň ve společenství církve jedním ze základních prostředí, skrze která je možné o praktickém a plodném rozlišování mezí iluzí a ideálem svědčit tam, kde jde o nejzákladnější hodnoty lidských vztahů: o lásku, úctu a věrnost. A možnost tohoto účinného svědectví považuji za nesmírně důležitou. My přece nemůžeme říci, že svět kolem nás dnes nevěří na lásku, nemůžeme říci, že když dnes potkáváme zamilované dvojice, které se možná k sobě chovají s bezprostředností

14 14 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ pro nás snad někdy až šokující a pohoršující, že potkáváme lidi, kteří nevěří lásce a na lásku. Já osobně to alespoň říci neumím a ani nechci. A bojím se, že někdy tak jednoznačné odsuzování většinového stylu v partnerských vztazích, které zaznívá docela často ze strany uvědomělých křesťanských moralistů a mravokárců, je mnohdy hodně nespravedlivé. A navíc stojí mimo skutečné pochopení intenzivního a zoufale poctivého hledání opravdové partnerské lásky dnešního mladého člověka. A také se bojím, že tato naše kritika je naprosto kontraproduktivní, protože neprávem odpírá těm, kterým je určena, něco zcela zásadního: jejich poctivé hledání. A tak nemůže vůbec pomoci v tom podstatném: aby se toto hledání neutápělo v iluzi, která člověka může zcela zničit a zotročit - a také mnohdy zcela zničí a zotročí - a aby tak nekončilo v naprosté ztrátě ideálů, která nakonec vede ke vztahům, jež také tak dobře kolem sebe známe: k partnerským vztahům pouze formálním a egoisticky vypočítavým, založeným otevřeně na pohodlnosti a drsném výměnném obchodu. A já jsem osobně přesvědčen, že právě styl rozlišování mezi iluzí a ideálem, který je obsažen v jádru know how Manželských setkání, je právě na rozdíl od teoretického přístupu různých přednášek a poučení jednou z nadějných a účinných forem široce přijatelného svědectví. Jakákoliv přednáška, ať je sebevíce pravdivá a fundovaná, totiž nemůže obsahovat jednu podstatnou charakteristiku, jež je vlastní namáhavému týdnu Manželských setkání: konkrétnost a jedinečnost tohoto rozlišování mezi iluzí a ideálem v reálném světě, rozlišování pro nás dva dnes a tady. Tato mnohdy dramatická autentičnost je totiž dle mého soudu jednou z mála možností jak se snažit účinně bojovat proti obrovskému současnému pokušení: dát rovnítko mezi všeobecnou skepsi a lidskou zralost. A reakce mnoha pečounů na to, co se děje na manželáckém týdnu, jsou myslím tím nejlepším svědectvím, jak reálně tento příklad působí. Nicméně nejde jen o ty, kteří stojí teprve na začátku svého hledání Stejně důležité je i svědectví, které účastníci manželských setkání dávají svému okolí, párům, které jsou konfrontováni s rozjasněním vztahu u těch, kteří, jak dobře věděli, se prali a i nadále perou s obdobnými problémy, jako oni a našli nové směřování právě skrze manželáky. I zde je svědectví znovuobjevení ideálů, které nejsou nepravdivou iluzí, ale zásadní nosnou hodnotou života, obrovsky cenné a myslím, že Vy sami byste dokázali mnohem lépe než já svědčit o té požehnané multiplikační síle Vašeho osobního příkladu. Abych se však vrátil k nadpisu svého referátu: A církev Vaši lásku potřebuje. Tato věta je v katolickém obřadu přijetí svátosti manželství součástí textu, který oddávající buď může přímo přečíst, nebo se jím může nechat inspirovat při přivítání snoubenců na začátku, hned po jejich vstupu do kostela. Já se musím přiznat, že jsem tuto větu dlouhou dobu vůbec neměl rád, protože jsem ji chápal jako takovou docela nefér zištnost ze strany církve. Něco v tom smyslu: Církev Vaši lásku potřebuje pro své fyzické zachování. Potřebuje, abyste vy, kteří nežijete v celibátu, plodili a rodili další děti, abychom my kněží měli nadále své ovečky, a nad to pak ještě společně potřebujeme, abychom jako církev nevymřeli. A protože se mi toto mé vlastní vysvětlení, jež jsem tomuto textu podsunul, velmi příčilo, tak jsem ho vlastně vůbec nepoužíval. Vítal jsem snoubence svými vlastními slovy a důraz kladl na požehnání pro jejich lásku a jejich vzájemný vztah. Nicméně musím se přiznat, že jsem na tuto větu během své kněžské služby zásadně změnil názor.

15 TOMÁŠ HOLUB 15 Církev skutečně moc a moc potřebuje manželskou lásku a to vůbec ne v první řadě pro biologické rozmnožování svých členů a tím pro zachování své historické kontinuity. Ale církev Vaši lásku mnohem více, a v první řadě, potřebuje pro zachování své vlastní identity, pro zachování ideálů, ke kterým je, jak pevně věřím, Bohem pozvána. Církev příklad konkrétní partnersky žité lásky moc a moc potřebuje jako kriterium pro rozpoznání mnoha nepravdivých iluzí o podobě lásky, iluzí, které ji neustále ohrožují a nebezpečně deformují. Jestliže apoštol Pavel napsal v listě do Efezu v 5. kapitole, že tajemství vztahu mezi Kristem a Církví má církev ve vrcholné formě kontemplovat při pohledu na plně žitý intenzivní vztah mezi mužem a ženou, tedy při pohledu na vztah mezi manželem a manželkou, pak jsem přesvědčen, že tento text inspirovaný, jak věříme, Božím Duchem není jen pouhou vznešenou proklamací, ale zcela konkrétní výzvou, kde má církev a její pastýři hledat inspiraci pro to, aby mnohé řeči o Boží lásce k člověku a o lásce člověka k Bohu nebyly tak infantilně naivní, tak nabubřelé či tak manipulativní. A znovu opakuji, že jsem přesvědčen, že příklad, který církvi nabízí konkrétní úsilí většiny účastníků Manželských setkání, a pohled na konkrétní plody tohoto úsilí mohou být skutečně velmi inspirativní právě pro pravdivé a účinné svědectví o Kristově lásce k jeho církvi i pro pochopení praktických cest, které vedou k posílení vztahu mezi člověkem a Bohem, mezi ženichem Kristem a církví jako jeho milující nevěstou. Pro rozlišení mezi iluzí o prožívání tohoto vztahu a mezi ideálem, ke kterému společně směřujeme jako k reálně dosažitelnému cíli. Moje povídání bych až do teď asi mohl zcela pravdivě nazvat ódou na Manželská setkání a také jsem tuto část takto vědomě formuloval, protože jsem přesvědčen, že je to óda o hodnotách nikoli pouze iluzorních. Nicméně nemohl bych mít za svého patrona pochybovačného Tomáše, abych nepřipojil i několik svých otazníků, které se týkají pokušení záměny iluze a ideálu v samotném hnutí Manželská setkání a která by mohla více či méně - a domnívám se, že mnohdy i více - tuto hodnotnou službu Manželských setkání pro společnost i církev zásadně oslabit. Nicméně o mém patronu apoštolu Tomášovi se také právem říká, že byl i prvním existencionalistou, tedy že použitím slůvka můj ve svém vyznání Pán můj a Bůh můj položil jako první důraz na subjektivní rozměr víry. A tak prosím berte i mé otazníky s důrazem na slůvko mé, jako můj subjektivní názor a spíše jako podnět k diskusi. Tím prvním mým otazníkem je, jak úspěšně Manželská setkání bojují s iluzí exkluzivity, a to jak ve vztahu k jedinečnosti své cesty při společném úsilí církve o obnovu hloubky křesťanského manželského života, tak i ve vztahu k jednotlivým domácím církevním společenstvím, farnostem či sborům. Mám někdy dojem, že iluze o kvalitativně vyšší formě křesťanského společenství v rámci Manželských setkání a v rámci iniciativ, které jsou s nimi spojeny, mohou vést právě k povýšené skepsi nad mnohým, co se děje tam, kde jsme skutečně doma. A tím i k malé ochotě nést právě doma horko a tíhu dne a k určitému uzavření se jednotlivých kursů manželských setkání navenek. Druhý můj otazník se týká iluze o jakési všemocnosti a vševědoucnosti doprovázejících kněží. Tento můj otazník míří jistě i do našich kněžských řad: nakolik tuto iluzi dostatečně vehementně potíráme, protože její nebezpečí vzniká jako naprosto nevyhnutelný rub obětavé a vstřícné kněžské služby pro druhé.

16 16 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ A třetím mým otazníkem je otazník nad možnou iluzí jistoty, že věci v partnerském vztahu jsou řešitelné podle určitých šablon, které můžeme, když je známe, nasadit na druhé. Ptám se, zda různá v rámci Manželských setkání populární know how někdy nezastiňují originalitu a neutlačují prostor pro poctivou modlitbu, pro vydání problémů Hospodinu a pro evangelijní obrácení a pokání. Název mého referátu, jak víte, zní: A církev Vaší lásku potřebuje. Moc bych si přál na závěr svého povídání tuto větu právě po příkladu svého patrona sv. Tomáše existenciálně podtrhnout a zdůraznit: Osobně vnímám jako ten, kterému nyní byla v církvi svěřena služba a podíl na vedení Božího lidu, že Vaši vzájemnou lásku moc potřebuji pro pravdivost a reálnost své služby, a také vnímám, že mnohé, co ke své službě nyní potřebuji, jsem již získal díky Manželským setkáním. A za to Bohu i Vám díky. O AUTOROVI Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. Generální vikář biskupství královehradeckého. Spolupracoval jako duchovní s YMCA-Živá rodina při pořádání kurzů MS. Kontakt:

17 17 RODINA JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA CÍRKVE A SPOLEČNOSTI, PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY, PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ. JOSEF BRTNÍK Milé dámy, vážení pánové, všichni milí bratři a sestry v Kristu, všechny vás srdečně zdravím. Moje téma, na které k vám promluvím zní: Rodina jako základní jednotka církve a společnosti, příklady konkrétních aktivit na podporu manželství a rodiny, příprava snoubenců. Začnu od konce přípravou snoubenců a zároveň od Adama, to je od toho, jak jsem já sám k tomu osobně přišel. Když jsem se vrátil z vojny, to už je hodně dávno v minulém století a dokonce tisíciletí, ženil se předčasně, protože dítě bylo na cestě, jeden z mých spolužáků ze základní školy. A po roce manželství se chtěl rozvádět. Nějak to na čas ustáli a rozvedli se až po deseti letech. Pro mne to byl první silný podnět k přemýšlení co dělat, aby tomu tak nebylo. V téže době probíhal v mé rodné farnosti cyklus májových čtení od výborného kněze, pastoralisty Ladislava Simajchla s názvem Láska pod lupou. Byla to příprava na manželství ve dvaadvaceti zamyšleních v lidovém a velmi srozumitelném podání. Tehdy ve mně také zesíleněji vyvstala otázka: Nechtěl by ses stát knězem a také v tomto směru pomáhat mladým lidem? Ve třiceti letech jsem se jím stal a na svém prvním místě v Jihlavě jsem během dvouletého kaplanování připravoval 32 párů snoubenců do manželství. Byla to důkladná průprava. Měl jsem přísného šéfa, který mi nařídil, že s každým párem musím mít dvanáct hodinových setkání s hlavním důrazem na náboženskou formaci. Bylo to velmi náročné, ale užitečné. Velmi rychle jsem poznal, s jak malou vybaveností náboženskou i lidskou mladí lidé, tehdy většinou kolem dvaceti roků svého věku, přicházejí. Tříměsíční příprava měla a doposud má zhruba toto schéma: První setkání bylo hlubší vzájemné představení se v širším kontextu života s cílem navázat osobní vztah, aby vznikla možnost otevřeného dialogu v následujících setkáních. Při tom jsem udělal také snubní zápis. Pak jsme v dalším setkání pokračovali úvahou o smyslu života a existenci Boha v jednoduchém filosoficko-psychologickém pohledu. Dále následovalo poznávání zjevujícího se Boha v dějinách Izraele a pak hlavně v osobě Ježíše Krista (viz. Žid 1, 1 4). Potom o církvi a jejím poslání, o svátosti manželství, o duchovním životě v manželství a rodině s nabídkou a výzvou k utváření malých manželských a rodinných společenství. K tomu mě hodně inspirovalo moje druhé působiště v Boskovicích v Moravském krasu. Jeden ze spolubratří salesiánů mě uvedl do společenství pěti rodin, kam jsem tři roky dojížděl, a z jejich inspirace potom podobná společenství v dalších farnostech spoluvytvářel. Dalším silným podnětem pro práci se snoubenci bylo mé působení ve Šlapanicích u Brna na začátku 90. let. Tam jsem se poprvé setkal s účastníky Manželských setkání a přijal další impulsy pro práci s manželskými páry. A také jsem pro velké množství snoubenců a možnosti svobodného podnikání v církevně náboženském směru zatoužil do přípravy snoubenců za-

18 18 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ pojit manželské páry z farnosti. Vybral jsem pět párů a poslal je na víkendový kurz pořádaný celonárodním centrem pro rodinu vedeným PhDr. Josefem Zemanem. Byla to velká pomoc i škola života jak pro ty konkrétní manželské páry, tak pro snoubence. V Brně Žabovřeskách, kde jsem následně působil sedm roků, se podařilo s velkým podílem služby dlouholetých aktivních účastníků MS v Kroměříži, manželů Šlachtových a dalších, tyto služby pro snoubence, manžele a rodiny s dětmi intenzivněji rozvinout. A jsem velmi rád, že stále trvají. Nyní působím sedmý rok v Praze, v salesiánské farnosti sv. Terezie v Kobylisích, která je početně největší pražskou farností. Jako priority naší pastorační služby máme mládež a mladé rodiny s dětmi. Stručně popíši příklady konkrétních aktivit pro snoubence a rodiny. Všem snoubencům mimo výše popsanou přípravu (v příloze přikládám podrobný popis) nabízím možnost přípravy ve třech konkrétních rodinách naší farnosti ve snoubeneckém společenství. Nebo snoubence posílám k dalším manželským párům v Praze např. manželům Imlaufovým, kteří v rámci apoštolátního poslání salesiánů spolupracovníků konají přípravu ve snoubeneckém společenství v rodinách s desítkami dalších rodin po celé republice již nejméně patnáct roků. Také některé směřuji do Pastoračního střediska v Praze Dejvicích, kde v centru pro rodinu probíhají podobné přípravy pro větší počet lidí několikrát během roku. Výše zmíněných nabídek využijí více než dvě třetiny snoubenců. Ve farnosti pro rodiny s dětmi předškolního a nižšího školního věku konáme pravidelné týdenní bohoslužby pro děti. Rodičům dvakrát za rok v adventu a postní době nabízíme celodenní duchovní obnovu a také zveme na několikadenní duchovní cvičení. Ve farnosti je asi 10 manželských společenství, kterým poskytujeme nabízíme duchovní doprovázení. Také pořádáme pro tato společenství rodin s dětmi týdenní společné prázdninové dovolené s přítomností kněze. Ve fázi zrodu je pastorační skupinka několika manželských párů, které se budou věnovat individuální přípravě snoubenců na manželství a mladých rodičů na křest jejich dětí ve svém domácím prostředí. Hlavním smyslem je slovem a sdílenou zkušeností formovat ke křesťanskému způsobu života v rodině a také snadněji vstoupit do farnosti a začlenit se. (Za posledních osm roků se do naší farnosti přistěhovalo nebo dojíždí minimálně 50 nových rodin). Převážná část rodičů jsou smíšená manželství pokřtěný, nepokřtěný. Ze snoubenců, které jsem loni připravoval, takto byli všichni. Proto ještě mnohem silněji vnímám potřebu základní evangelizace a náboženské formace. Samozřejmě s velkou citlivostí a pokorou. Ideovým podkladem k práci s rodinami je jeden ze stěžejních dokumentů II. vatikánského koncilu, pastorální konstituce o církvi Gaudium et spes s kapitolou o rodině (GS 47-52). Dále posynodální encyklika Jana Pavla II., Familiaris Consortio, z roku 1981 a jeho list rodinám k světovému roku rodiny z roku Velký důraz klademe na vznikání a doprovázení malých společenství mladých manželů a rodin, ve kterých mohou snáze vyzrávat lidsky i křesťansky a být si vzájemně oporou jak v rovině praktického, tak duchovního života. Rodina je v předešlých dokumentech nazývána Eclessia domestica domácí církev. A ta potřebuje podporu církve větší farnosti, diecéze a celé univerzální církve. A tak aby mohla rodina být tím, čím má být, je potřebné vším, co je dobré a možné, ji podpořit. Jsem velmi rád, že každá diecéze má centrum pro rodinu s poměrně velkou nabídkou aktivit pro rodiny. Moc děkuji, že už deset let mohu být účastníkem Manželských setkání v Kroměříži ve službě kněze. Manželská setkání považuji za velké dílo Boží pro dobro manželství a rodiny v dnešní době. Proto je všude propaguji a účast na nich všem doporučuji. Bůh ať žehná všem, kdo se podílejí na jejich přípravě, organizování a vlastním uskutečňování, i všem, kdo je spoluutvářejí svou účastí s velkou upřímností a otevřeností srdcí. Děkuji vám všem za pozornost.

19 JOSEF BRTNÍK 19 PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ P. Josef Brtník, Praha Kobylisy, leden 2005 A. JEDNÁ-LI SE O DVA PRAKTIKUJÍCÍ KŘESŤANY (což je dnes spíše vzácná výjimka) tak asi čtyři setkání s těmito tématy: 1. Výklad manželského slibu. 2. Duchovní život v manželství (osobní, společný, v malých společenstvích, ve farnosti) 3. Přijetí a výchova dětí. 4. Vlastní svatební obřad v kostele (varhaník, zpěvy, sami vybrat čtení, výzdoba kostela, průběh obřadu ) B. POKŘTĚNÝ X POKŘTĚNÝ BEZ NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY, POKŘTĚNÝ X NEPOKŘTĚNÝ Budeme mít řadu setkání, ve kterých budeme společně uvažovat o Bohu a jeho místě v našem životě, protože chcete mít svatbu v kostele a v manželském slibu budete říkat, k tomu, ať mi pomáhá Bůh. Aby to nebylo jen formální a prázdné slovo, je třeba, abyste vykročili na cestu poznání Boha a vztahu s ním. 1. Vzájemné představení se v širším kontextu svého života: začíná kněz (z jaké rodiny jsem rodiče, sourozenci, víra v naší rodině, prostředí, kde jsem žil, co jsem dosud dělal, jaké mám záliby a koníčky Totéž potom každý ze snoubenců pomáhat případně otázkami pak se ptám, proč chtějí mít svatbu v kostele a nakonec položím otázku, v čem vidí smysl svého života. Nakonec uzavřu rozhovorem mezi otcem a synem na toto téma. (Končíš školu, co chceš dělat? Co potom? Co potom? nakonec umřu. A co potom? Otázka po nejhlubším smyslu života Bůh, věčný život). 2. Existuje Bůh? Cesty k poznání existence Boha existence vesmíru, světa, člověka. Bytostná touha člověka po nehmotných hodnotách, dobru, pravdě, lásce Všeobecné přesvědčení lidstva o existenci bohů, Boha mnohobožství, nesčetná náboženství, jednobožství židovství, křesťanství, islám. 3. Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův, Mojžíšův Kratičce o Bibli SZ co je a co není pak ve zkratce dějiny spásy SZ od Abraháma po prorocké ohlašování Mesiáše Krista. 4. Ježíš Kristus prameny k poznání historicity jeho osoby - pohanské, křesťanské stručné uvedení do NZ vznik, autenticita, části evangelia, skutky, listy, Apokalypsa. 5. Začátek Ježíšova veřejného života: křest, pobyt na poušti s pokušením, vystoupení v synagoze v Nazaretu, naplňování Izaiášova proroctví slepí vidí, hluší slyší, malomocní první znamení, že se přiblížilo Boží království - Jan 9 více rozebrat proces víry. 6. V Ježíši přichází spása (salus = zdraví celého člověka). Uzdravení ochrnutého, Zacheus a jeho proměna, setkání s cizoložnou ženou, setkání s nevěstkou v domě farizee Šimona, podobenství o ztracených (peníz, ovce, syn).

20 20 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 7. Ježíš nový Mojžíš a víc než Mojžíš. Některé pasáže horského kázání - Slyšeli jste Já vám říkám Pak několik výroků z Janova evangelia Já jsem (světlo světa, vzkříšení a život, cesta, pravda a život, Dobrý pastýř Ježíš se ztotožňuje s Bohem. 8. Ježíš na cestě do Jeruzaléma - a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší, vzkříšení Lazara, vjezd do Jeruzaléma, vyhnání kupců, poslední večeře, zatčení, odsouzení, poprava 9. Ježíš žije - vysvobozuje člověka z otroctví utrpení, smrti, zla i ducha zla ďábla; setkání se vzkříšeným novost života vidí a nevidí, dotýkají a nedotýkají snaha vyjádřit nevyjádřitelné. Zjevení ve večeřadle, na cestě do Emauz, u jezera Galilejského Šimon Petr trojí zapření, trojí vyznání lásky. 10. Ježíš darem svého Ducha uvádí v život církev. Seslání Ducha svatého Sk. ap. 2 poslání církve prorocké, královské, kněžské. JK Cesta, Pravda, Život. Jděte a učte, křtěte, učte zachovávat Církev hlásá zvěst o živém Bohu, který se dává poznat v JK. Církev projevuje lásku Krista skrze gesta církve svátosti, církev učí, jak žít v duchu horského kázání a podle nejvyššího přikázání. 11. Svátost manželství - svatba v Káně voda x víno, přirozená a nedostatečná lidská láska x Ježíšova láska, výklad manželského slibu, výběr čtení, prakticky jak v kostele. 12. Duchovní život v manželství a rodině. Jak žít z Ježíšovy moudrosti a lásky četba Písma, modlitba, svátostný život, život v konkrétním společenství církve malé společenství rodin, farnost, diecéze. POMŮCKY A LITERATURA: Bible, obrázková Bible, Naše víra, Odvaha k víře 1 a 2 Marek Orko Vácha: Tančící skály, Šestá cesta Kašparů: Malý kompas víry Powel: Štěstí začíná uvnitř Quist: Povídej mi o lásce Chapman: Pět jazyků lásky A. Opatrný: Příprava snoubenců vždy snoubencům nabízím - knihy k přečtení doma - kurz přípravy snoubenců v Pastoračním středisku - nebo v rodině SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ - PROGRAM PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ Probíraná témata: Psychologie muže a ženy, Komunikace a konflikty, Boží plán pro manželství, Sexualita, Plodnost a rodičovství, Finance a hospodaření, Společný život s Bohem, Rodiče, přátelé, volný čas, Manželský slib O AUTOROVI P. Josef Brtník, SDB Farář farnosti sv.terezičky. Dlouhodobě se věnuje přípravě snoubenců na manželství a účastní se jako duchovní kurzů MS v Kroměříži. Kontakt:

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství

Zpráva o zájemci o pěstounství Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více