Kolektivní smlouva. Euphony. Czech Republic, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva. Euphony. Czech Republic, a. s."

Transkript

1 Kolektivní smlouva Euphony Czech Republic, a. s. 1

2 I. Úvodní ustanovení Euphony Czech Republic, a. s. Meteor Office Park, Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín IČO: DIČ: CZ zastoupená p. Rolfem Šindelářem, Giles Redpath (dále jen zaměstnavatel) a jménem všech zaměstnanců Základní organizace Odborového svazu dopravy MOTOL IČO: DIČ: CZ se sídlem Plzeňská 217/101, Praha 5 zastoupená p. Jiřím Zabloudilem (dále jen odborová organizace) ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona.262/2006 Sb. zákoníku práce ( dále jen ZP ) a s odvoláním na zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů uzavřeli tuto kolektivní smlouvu na období dále uvedeného znění. I.-a Kolektivní smlouva obsahuje: 1. Základní ustanovení str.2 2. Pracovně-právní vztahy str Mzdovou oblast str Sociální oblast str Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a na pracovním prostředí str.14,15 6. Činnost odborové organizace a vztahy se zaměstnavatelem str Stížnosti a spory str Závěrečná ustanovení str.19 2

3 II. Spolupráce smluvních stran II.-a) Podmínky pro činnost odborové organizace Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a ostatních pracovněprávních předpisů (dále jen pracovněprávní předpisy ) a právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit odborové organizaci výkon této kontroly a za tím účelem jí zajistí - vstup na svá pracoviště, včetně vystavení vstupní karty, - předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a potřebnou součinnost k výkonu kontroly, - podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové organizace vykonávající kontrolu. Má-li se kontrola týkat osobních údajů zaměstnance, které jsou předmětem ochrany podle zákona na ochranu osobních údajů, může zaměstnavatel údaje poskytnout jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnance. Odborová organizace je oprávněna požadovat na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práce. O tomto zákazu další práce informuje odborová organizace neprodleně příslušného vedoucího zaměstnance zaměstnavatele. Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy bude prováděna 2x ročně, vždy ke konci 2. a 4. kalendářního čtvrtletí. Kontrola nad dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bude prováděna vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí. Odborová organizace se zavazuje vyhotovit o každé provedené kontrole zápis, v němž uvede zejména rozsah kontroly, okruh kontrolovaných pracovišť a kontrolní závěr (zjištění porušení právních předpisů a navržená opatření k odstranění nedostatků), popř. že k porušení právních předpisů nedošlo. Zápis o provedené kontrole předá odborová organizace zaměstnavateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedené kontrole. Zaměstnavatel má právo písemně se ke kontrolním závěrům vyjádřit. Kontrolní závěr a navržená opatření k odstranění nedostatků a případné písemné vyjádření zaměstnavatele budou na příslušné úrovni projednány při ústním jednání, které svolá zaměstnavatel nejpozději do 10 pracovních dnů po provedené kontrole. II.-b) Poskytování informací odborové organizaci Zaměstnavatel se zavazuje, že bude odborovou organizaci informovat o vývoji průměrné mzdy, a jejích jednotlivých složkách, včetně členění podle jednotlivých profesních skupin a provozních středisek. Písemnou informaci poskytne na základě konkrétních požadavků odborové organizace každé čtvrtletí. 3

4 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude o záležitostech uvedených v 279 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v 280 odst. 1 písm. a), b) c) zákoníku práce informovat odborovou organizaci pravidelně každé pololetí, a to vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí daného pololetí. II.-c) Formy a postup projednávání Odborová organizace má právo přizvat na jednání zástupce odborového svazu, jejímž je členem, popř. nezávislého experta. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit uvedeným osobám přístup na jednání. II.-d) Společná ustanovení o projednání a informování O každém jednání zástupců zaměstnavatele a odborové organizace se pořizuje zápis ve dvou vyhotoveních. Shodnou-li se zástupci smluvních stran na konkrétních závěrech, musí být tyto závěry v zápise uvedeny. Jestliže se jednající strany na tom dohodnou, musí být zápis vyhotoven bezprostředně po skončení jednání, jinak bude zápis vyhotoven do tří pracovních dnů po skončení jednání. Za vyhotovení zápisu odpovídá zaměstnavatel. Zápis podepisují a jeho správnost ověřují pověřený zástupce zaměstnavatele a pověřený zástupce odborové organizace. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení zápisu. Žádost o svolání vzájemného jednání podává každá ze smluvních stran. Vzájemná jednání probíhají zpravidla 1x měsíčně. II.-e) Právo spolurozhodování. Souhlas odborové organizace se vyžaduje: při vydávání a změnách Pracovního řádu, při výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, při rozhodnutí zaměstnavatele o neomluveném zmeškání směny, při stanovení výše a druhu sociálních nákladů, při výjimečném zkrácení 14ti denní doby, v nichž musí být zaměstnanci předem určeno čerpání dovolené, při vydávání rozvrhu čerpání dovolené, při přípravě a schvalování volebního řádu a volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, při organizování prověrek bezpečnosti práce. II.-f) Právo projednání. Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla na základě poskytnutých informací vyjádřit stanovisko před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel projedná 4

5 s odborovou organizací mimo jiné i veškerá opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců ( 5 a více ) a další případy stanovené ZP a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Zaměstnavatel je dále povinen projednat všechny vnitřní normy. Vnitřní normy nesmí být v rozporu s touto KS. Zamýšlené strukturální změny společnosti, pravděpodobný hospodářský vývoj a vývoj zaměstnanosti a neposkytnutí náhrady mzdy nebo její části zaměstnanci při jeho dočasné pracovní neschopnosti, v důsledku porušení režimu dočasně práce neschopného. II.-g) Právo na informace. Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla posoudit, popřípadě se připravit na projednávání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel bude informovat odborovou organizaci o zavedení nových bonusů a benefitů pro zaměstnance. II.-h) Zaměstnavatel je povinen informovat : o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jeho pravděpodobném vývoji, o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovně-právních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, o nově vzniklých pracovních poměrech, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními předpisy, o vývoji mezd, průměrné mzdy, o jednotlivých složkách mzdy a jejich podílu na dosažených mzdách, o opatřeních zaměstnavatele k zajištění rovných podmínek zacházení a k zamezení diskriminace, o výrazném snížení bonusu, na základě hrubého porušení ze strany zaměstnance o nabídce volných pracovních míst prostřednictvím EMILa 5

6 III. Pracovní doba, doba odpočinku a pracovní režimy III.-a) Délka pracovní doby a její rozvržení Pracovní doba zaměstnanců call centra je rozdělena na dvě směny. První směna je od 08:00 hodin do 16:30 hodin, odpolední směna je od 09:30 hodin do 18:00 hodin. Směny budou upraveny vnitřním předpisem nebo Pracovním Řádem. O nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců musí být informována recepce. III.-b) Délka pracovní doby, pracovní doba, přestávky, doba oběda Pružná pracovní doba všech zaměstnanců, kteří nepatří do call centra je vždy v rozsahu od 06: 00 hodin do 22:00 hodin. III.-c) Přestávky v práci Každý zaměstnanec má nárok na dvě desetiminutové přestávky dopoledne a dvě odpoledne., V případě odpolední směny má nárok pouze na jednu desetiminutovou přestávku dopoledne a dvě odpoledne. To samé platí pro ranní směnu dopoledne dvě desetiminutové pauzy a odpoledne jednu. III.-d) Přestávka na jídlo a oddech: Každý ze zaměstnanců má nárok na 30ti minutovou přestávku na oběd. A to ať už si přinese oběd do kanceláře nebo využívá možnosti externích stravovacích zařízení. Závěrečné shrnutí k pauzám a obědům: Přesáhne-li daná přestávka nebo oběd výše uvedenou dobu, je zaměstnanec povinen tento čas napracovat. Dodržování přestávek hlídá nadřízený daného oddělení nebo Team Leader. III.-e) Práce přesčas Zaměstnavatel může zaměstnancům nařídit práci přesčas nejvýše v rozsahu 8 hodin v jednotlivých týdnech a nejvýše v rozsahu 150 hodin ročně. Rozsah dohodnuté práce přesčas nesmí překročit 200 hodin v kalendářním roce. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období 52 týdnů po sobě jdoucích. III.-f) Evidence pracovní doby Evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti a evidenci pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, vede zaměstnavatel v knize docházky. Zaměstnavatel upraví podrobnosti způsobu vedení evidence odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti a evidence pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel vnitřním předpisem. Tento vnitřní předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím souhlasu s odborovou organizací a na dobu maximálně do uplynutí účinnosti této kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům kdykoli přístup do jeho evidence odpracované doby a doby pohotovosti 6

7 IV. Pracovní cesta dle 42 ZP Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může zaměstnance na pracovní cestu vyslat jen na základě dohody s ním. Takto se posuzuje i EU Day, za tuto pracovní cestu je možné čerpat náhradní volno jen se souhlasem zaměstnance. V. Dovolená V.-a) Výměra dovolené: Výměra dovolené v kalendářním roce činí ze zákona 4 týdny. Zaměstnanci se prodlužuje základní výměra dovolené podle odpracovaných let takto: Zaměstnanci náleží za každý odpracovaný rok jeden den placeného volna navíc, až do maximální výše šesti placených dnů navíc. V.-b) Zaměstnavatel se zavazuje, že předloží odborové organizaci ke schválení návrh rozvrhu čerpání dovolené za kalendářní rok členěný podle jednotlivých provozních středisek, nejpozději do konce února Při sestavování návrhu rozvrhu čerpání dovolené se zaměstnavatel zavazuje postupovat tak, aby všem zaměstnancům bylo určeno čerpání dovolené v rozsahu alespoň 4 týdnů nejpozději do Zároveň bude zaměstnavatel přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců, zejména pokud jde o rodiče dětí ve věku povinné školní docházky. 7

8 VI. Pracovní poměr a skončení pracovního poměru VI.-a) Vznik a změny pracovněprávního vztahu Zaměstnavatel se zavazuje, že při jednání před vznikem pracovního poměru jakož i před uzavřením dohody o pracovní činnosti seznámí fyzickou osobu nad rámec stanovený v 31 zákoníku práce také s platnou kolektivní smlouvou, s vnitřními předpisy a s platným pracovním řádem. VI.-b) Zaměstnancům, kteří nastoupili do pracovního poměru, zaměstnavatel uhradí náklady na vstupní lékařskou prohlídku. VI.-c) Při nástupu do práce zaměstnavatel seznámí zaměstnance s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. VI.-d) Zaměstnavatel se zavazuje, že nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním převedení zaměstnance na jinou práci, než odpovídá jeho pracovní smlouvě, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí, projedná uvedenou záležitost s odborovou organizací; v případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí. VI.-e) Skončení pracovněprávního vztahu. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce. VI.-f) Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle 52 písm. a) až d) zákoníku práce jen jestliže zaměstnanci nenabídl před podáním výpovědi jinou, pro něho vhodnou práci. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá, pokud pro zaměstnance nemá jinou vhodnou práci nebo jestliže zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel před podáním výpovědi nabídl. VI.-g) Jde-li o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Tohoto souhlasu může zaměstnavatel použít pouze ve lhůtě 1 měsíce od jeho udělení. 8

9 VI.-h) Odstupné posuzované podle 52 písm. a) a b) Zákoníku práce: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) a b) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 3 násobku měsíčního průměrného výdělku a dále zaměstnancům náleží odměna za odpracované roky, kdy zaměstnanci náleží za odpracovaných 2 až 5 let odměna ve výši 1 násobku měsíčního průměrného výdělku a za odpracovaných 5 a více let odměna ve výši 2 násobku měsíčního průměrného výdělku. VI.-i) Odstupné posuzované podle 52 písm. c) Zákoníku práce: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 3 násobku měsíčního průměrného výdělku a dále zaměstnancům náleží odměna za odpracované měsíce, a to ve výši 500,- Kč za každý odpracovaný měsíc. VI.-j) Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 12 násobku měsíčního průměrného výdělku. VI.-k) Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. e) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 3 násobku měsíčního průměrného výdělku. VI.-l) Zaměstnanec má právo nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády 590/2006 Sb. na poskytnutí dalšího pracovního volna s náhradou mzdy za účelem vyhledání nového pracovního místa, a to v rozsahu 2 dnů. VI.-m) Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen do 10 dnů zaměstnanci tento posudek vydat. Zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíce před skončením jeho zaměstnání. 9

10 VII. MZDY VII.-a) Zaměstnanci Euphony Czech Republic, a. s. jsou odměňováni na základě individuální dohody o smluvním platu uzavřené mezi zaměstnancem a zástupcem zaměstnavatele. VII.-b) Od se zaměstnavatel zavazuje každému zaměstnanci s výjimkou pracovníků managementu (Country Manager, HR Specialist, Finance Manager, Product Manager, Field Support, Call Centre Manager, Marketing and PR Manager) navýšit do základu výpočtu mezd jednotně o částku 1.000,- Kč. VII.-c) Zaměstnavatel dále ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010 vyplatí všem zaměstnancům odměnu ve výši od 0 % do 100 % průměrného měsíčního výdělku zaměstnance na základě finančních výsledků, které budou přílohou této KS po dohodě s Odborovou Organizací. Finanční plán bude předložen nejpozději do VIII. Mzdové příplatky VIII.-a) VIII.-b) VIII.-c) Výše příplatku za hodinu práce přesčas činí 25% průměrného výdělku Výše příplatku za dobu práce ve svátek činí 100% průměrného výdělku. Výše příplatku za dobu noční práce činí 20% průměrného výdělku zaměstnance. VIII.-d) Výše příplatku za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí činí 10% průměrného výdělku. VIII.-e) Výše příplatku za dobu práce v sobotu a v neděli činí 25% průměrného výdělku zaměstnance. 10

11 IX. Částečná nezaměstnanost IX.-a) Jestliže zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost) a ve zvláštní dohodě zaměstnavatele a odborové organizace je upravena výše náhrady mzdy, která přísluší zaměstnancům, může náhrada mzdy činit nejméně 60% průměrného výdělku. IX.-b) Pokud by došlo i přes veškerá úsporná opatření k ukončení podnikatelské činnosti a následného propouštění zaměstnanců nebo restrukturalizaci, vždy se bude odstupné vypočítávat z platů před omezením pracovní doby, pokud je částka větší, než částka spočítaná za poslední 3 měsíce. IX.-c) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. IX.-d) Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku živelní události (mimořádné události či jiné hrozící nehody) a nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 70% průměrného výdělku. X. Splatnost mzdy, termín výplaty mzdy. X.-a) Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo na některou její součást. X.-b) Pravidelný termín výplaty mzdy je 10. den každého kalendářního měsíce. X.-c) Zaměstnavatel se zavazuje, že na základě žádosti zaměstnance bude při výplatě mzdy na svůj náklad a odpovědnost poukazovat částku určenou zaměstnancem na nejvýše dva účty zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy. X.-d) Zaměstnavatel se dále zavazuje, že na základě žádosti Základní organizace Odborového svazu dopravy MOTOL, se sídlem Plzeňská 217/101, Praha 5, bude dle předloženého seznamu členů, této organizaci od uvedených zaměstnanců při výplatě mzdy na svůj náklad a odpovědnost poukazovat částku 100,-Kč členský příspěvek - na účet / výše jmenované odborové organizace u ČSOB banky a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy. X.-e) Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům přístup k dokladům, na jejichž základě mzdu vypočetl, a to vždy 5 pracovních dnů bezprostředně následujících po pravidelném termínu výplaty mzdy, jinak předloží zaměstnanci uvedené doklady kdykoli na základě jeho žádosti. 11

12 XI. Bonusy a benefity XI.-a) Bonusy: Každý zaměstnanec Euphony Czech Republic, a. s. má nárok na měsíční bonus. Na oddělení call centra jsou bonusy strukturovány následovně: service level, kvalita hovoru, kvalita korespondence osobní ohodnocení, nemocnost. Ostatním oddělením určuje měsíční cíle jejich přímý nadřízený, který je na konci každého měsíce ohodnotí. Tento bonus je veden jako variabilní složka mzdy. To znamená, že v případě nesplnění některého ze stanovených cílů, může být bonus zaměstnanci ponížen. Celkové hodnocení musí být podepsáno zaměstnancem a jeho nadřízeným. XI.-b) Benefity: Jsou motivační složkou a měly by sloužit k udržení motivace zaměstnanců. Zaměstnavatel poskytuje tyto benefity: stravenky za každý odpracovaný den stravenky v hodnotě CZK 100,- platné od 1. ledna 2010 kurzy AJ společnost plně hradí zájemcům kurzy cizího jazyka (AJ). Zaměstnanci, kteří se na kurz přihlásili, ale nedochází aniž by se omluvili, uhradí celou částku za daný měsíc. Zaměstnanci, kteří na kurz pravidelně docházejí, ale přesto neudělají závěrečný test se na kurzovném podílejí jen částečně a to částkou 1 000,-- Kč. Nárok na kurz AJ vzniká po 3 měsících (zkušební době). Po dohodě s odborovou organizací může zaměstnavatel kurzy AJ kdykoli zrušit. po šesti měsících společnost přispívá zaměstnancům na penzijní a životní pojištění částkou 1 066,-- Kč (dohromady za obě pojistky). možnost využití levnějšího paušálu u společnosti T-Mobile zaměstnanec má nárok po zkušební době. občerstvení v kanceláři (vody, čaje, kávy). sladký pátek poslední pátek v měsíci společnost koupí svým zaměstnancům dorty. sick days každý zaměstnanec má nárok na 3 dny placeného volna v případě nemoci za kalendářní rok. režijní jízdenka na MHD. Zaměstnavatel uhradí zaměstnancům, (po zkušební době) jízdenku na MHD v místě působení zaměstnanců firmy. Jízdenka může být čtvrtletní, pololetní, nebo roční. Při ukončení pracovního poměru zaměstnanec zaměstnavateli jízdenku vrací. 12

13 XII. Pravidla agenturního zaměstnávání XII.-a) Rozsah agenturní práce: Rozsah zaměstnávání zaměstnanců agentur práce, vyslaných k zaměstnavateli k dočasnému výkonu práce agenturou práce nesmí v každém kalendářním roce převýšit 10 % celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele. XII.-b) Pro určení podílu zaměstnanců agentur práce je rozhodný celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním poměru (jakož i zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti) vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního roku. XIII. Pracovní a sociální podmínky (zaměstnanecké výhody) XIII.-a) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování. Zaměstnancům poskytne stravenky v hodnotě 100 Kč za každou odpracovanou směnu. Příspěvek zaměstnavatele činí 55 % hodnoty stravenky. XIII.-b) Každý zaměstnanec, který slaví narozeniny obdrží jako dárek od společnosti voucher v hodnotě 500,- Kč. XIII.-c) K ocenění pracovních zásluh zaměstnance při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši Kč. Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu. XIV-a) Doprava do zaměstnání. XIV. Překážky v práci V případě nepředvídatelných událostí delšího časového rozsahu majících vliv na provoz MHD a veřejné dopravy, náleží, po dobu nepřítomnosti zaměstnance v práci, zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Posuzování oprávněnosti využití tohoto bodu KS řeší vnitřní předpis. 13

14 XV. Bezpečnost práce XV.-a) Spolupráce zaměstnavatele a odborové organizace na úseku BOZP bude probíhat následujícím způsobem pověřený člen odborového orgánu má právo účastnit se jakéhokoli jednání zaměstnavatele na jakékoli úrovni, které se týká BOZP; zaměstnavatel se zavazuje včas pověřeného člena odborového orgánu o takovém jednání informovat a předat mu s dostatečným časovým předstihem informace a podklady potřebné pro jednání, kterýkoli zaměstnanec má právo kdykoli a jakoukoli formou bezprostředně informovat svého nadřízeného vedoucího zaměstnance (pověřeného člena odborového orgánu) o nedostatcích na úseku BOZP, podávat návrhy na opatření k odstranění nedostatků, jakož i návrhy na zlepšení stavu BOZP; zaměstnavatel se zavazuje zajistit přiměřeným způsobem evidenci podaných podnětů a návrhů a jejich vyhodnocení. XV.-b) Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ročně, na všech pracovištích za přítomnosti pověřeného člena odborového orgánu, a to v termínu do XV.-c) Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pověřenému členu odborového orgánu pravidelné školení umožňující mu řádný výkon jeho funkce nejméně 1x ročně a dále vždy po zásadní změně příslušných právních předpisů. XV.-d) Zaměstnavatel vnitřním předpisem stanoví všeobecné preventivní zásady a opatření k prevenci rizik. Tento vnitřní předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím souhlasu s odborovou organizací a na dobu maximálně do uplynutí účinnosti této kolektivní smlouvy. XV.-e) Opatření pro zdolávání mimořádných událostí, zejména pokud jde o požáry, provozní havárie a jiné obdobné mimořádné události (protipožární řád, havarijní plán, evakuační řád apod.) zaměstnavatel předem projedná s odborovou organizací. XV.-f) Zaměstnavatel se zavazuje plně uhradit veškeré náklady spojené se závodní lékařskou preventivní péčí o zaměstnance, pokud je sám na vyšetření a zdravotní prověrky vysílá. XV.-g) Kouření je zakázáno ve všech prostorách a na všech pracovištích s výjimkou k tomu účelu vyhrazených prostor. Za dodržování je zodpovědný zaměstnavatel. XV.-h) Školení zaměstnanců o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat jednou ročně. 14

15 XV.-i) Osobní ochranné pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům podle seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Tento seznam tvoří přílohu kolektivní smlouvy. XV.-j) Na klimatizační jednotce na recepci bude umístěn ochranný kryt, se kterým může manipulovat pouze Office Assistant nebo pověřený pracovník HR oddělení, na základě žádosti zaměstnanců. XV.-k) Objasňování příčin a okolností všech pracovních úrazů bude probíhat vždy za účasti pověřeného člena odborového orgánu. XV.-l) Zaměstnavatel je povinen umožnit zástupci zaměstnanců návštěvu dlouhodobě nemocného zaměstnance umístěného v léčebném zařízení, po dohodě s odborovou organizací. XV.-m) Zaměstnavatel se zavazuje písemně určit oprávněného vedoucího zaměstnance, který dává pokyny ke zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tímto vedoucím zaměstnancem nemůže být bezprostředně nadřízený zaměstnance. Pověřeným zaměstnancem je HR Specialista a T-Mobile Specialista. XVI. Náhrada škody XVI.-a) Požaduje-li zaměstnavatel na zaměstnanci náhradu škody, kterou mu způsobil, požádá zaměstnavatel před uskutečněním svého rozhodnutí písemně odborovou organizaci o stanovisko. V žádosti uvede skutkový stav, posouzení míry zavinění zaměstnance, výši škody, kterou požaduje uhradit a návrh na způsob její úhrady. Odborová organizace se zavazuje ve lhůtě navržené zaměstnavatelem popř. bez zbytečného odkladu sdělit zaměstnavateli své stanovisko. XVI.-b) Zaměstnanci mají právo využít pojištění, které sjednává odborová organizace. Za tímto účelem je odborový funkcionář oprávněn na pracovišti se zaměstnanci sepsat žádosti. XVI.-c) Způsob a výše náhrady škody zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, projedná zaměstnavatel s odborovou organizací. 15

16 XVII. Další ujednání XVII.-a) Zaměstnavatel nesmí zavést žádný sledovací technický systém v sociálních zařízeních, v místnostech určených k převlékání a osobní očistě zaměstnanců, v odpočinkových místnostech určených pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky, v místech, určených k čerpání přestávky zaměstnanci. XVII.-b) Případné zavedení sledovacího systému, jeho rozsah, účel, dobu sledování, způsob zajištění ochrany osobních dat zaměstnanců a dalších jejich oprávněných zájmů, způsob zpracování získaných údajů, způsob jejich uložení a následnou likvidaci a způsob informování zaměstnanců o tomto sledování musí zaměstnavatel předem se souhlasem odborové organizace. XVII.-c) Komunikace ve společnosti probíhá následujícími způsoby. Jsou to y, z očí do očí, EuFacts nebo nové vydání našeho EMILU. Dalším typem komunikace jsou nástěnky. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit umístění nástěnky odborové organizace na svém pracovišti. y. Zaměstnavatel formou u sděluje informace, které chce mít podložené písemnou formou a poté je může využít jako důkazné podklady, z očí do očí! Touto formou sděluje zaměstnavatel informace, které chce sdělit osobně, nebo pouze určitému počtu lidí. Mohou to být i důvěrné informace, nebo informace, které nemusí být podloženy písemnou formou. Zaměstnanec má právo vzít si na toto jednání zástupce odborové organizace, EMIL. Interní elektronický časopis pro všechny zaměstnance společnosti. Informuje o dění ve společnosti, případných změnách a novinkách. Do tohoto elektronického časopisu přispívají i všichni zaměstnanci svými zážitky, případně fotkami. Odborová organizace může do EMILa přispívat kdykoli a v jakémkoli množství, EUFACTS. Je elektronický časopis pro naše obchodní zástupce. Informuje o nových produktech, školeních, připravovaných změnách, o funkčnosti/nefunkčnosti systému. Zaměstnanci se z něj dozví i povýšení jednotlivých BC, nejvyšší prodeje smluv. Tento časopis budou dostávat i zaměstnanci, elektronickou formou. 16

17 XVIII. Činnost odborové organizace. XVIII.-a) zaměstnavatel bude odborové organizaci poskytovat nezbytné technické, ekonomické, organizační a pracovněprávní informace nutné k plnění práv odborové organizace, funkcionáři odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností, nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců, zaměstnavatel a odborová organizace se budou podle potřeby scházet na jednáních, na kterých budou projednávat a operativně řešit problémy vzniklé v souvislosti s činností Euphony či odborové organizace. Z těchto jednání musí být učiněn zápis. XVIII.-b) zaměstnavatel pro práci odborové organizace : poskytne místnost na jednání včetně osvětlení, topení, úklidu a vybavení kancelářskou technikou, umožní využívaní vnitropodnikové pošty včetně elektronické, poskytne zvláštní výhodnou slevu na tarif paušálu u společnosti T-Mobile, umožní zřídit nástěnku odborové organizace na pracovišti, poskytne pracovní volno s náhradou mzdy v souvislosti s výkonem práv vyplívající z této KS, ZP a na všechny akce dohodnuté mezi zaměstnavatelem a odbory pro funkcionářezaměstnance Euphony, a.s., poskytne pracovní volno s náhradou mzdy pro funkcionáře- zaměstnance Euphony, a.s., vždy 1 x měsíčně vždy první středu v měsíci - na jednání místopředsedy a předsedy na nejvyšším odborovém orgánu odborové organizace a na svazu, poskytne pracovní volno pro funkcionáře- zaměstnance Euphony, a.s., k účasti na školení pořádané odborovou organizací v rozsahu max. 5 dnů v kalendářním roce s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, nepožaduje úhradu náhrad mzdy, mzdového vyrovnání, doplatku ke mzdě nebo jiného obdobného plnění za zaměstnance uvolňované pro akce dohodnuté mezi zaměstnavatelem a odbory ( např. vedoucí dětských táborů ), odborová organizace bude informovat zaměstnavatele o rozsahu kompetencí a delegování pravomocí příslušných, místně působících či pro jednání se zaměstnavatelem pověřených funkcionářů a o změnách na postech v důsledku voleb funkcionářů či rozhodnutí konference v dané organizaci, odborová organizace pozve na své vrcholné jednání konferenci určeného zástupce zaměstnavatele. 17

18 XIX. Stížnosti a spory Zaměstnavatel i odborová organizace povedou všechny zaměstnance k řešení vzniklých sporů a problémů vždy nejprve na pracovišti. Zaměstnanec, který stížnost podává se obrátí nejprve na svého přímého nadřízeného, pokud není stížnost podávána právě na něj. Podáním stížnosti může zaměstnanec pověřit ve všech fázích řešení odborovou organizaci. Nadřízený zaměstnance je povinen stížnost projednat do 7mi dnů. Odborová organizace má právo být přítomna projednání, pouze se souhlasem zaměstnance. Nedojde-li k dohodě, věc se postupuje k jednání s vrcholným managementem. Jednání musí být svoláno do 7mi dnů. Odborová organizace má právo být přítomna projednání, pouze se souhlasem zaměstnance. Odborová organizace je poté oprávněna v případě nedohody, v souladu se zákony ČR, věc dále řešit pracovněprávní, kontrolní a soudní cestou. 18

19 XX. Závěrečná ustanovení XX.-a) Tato kolektivní smlouva se uzavírá na období od do s účinností od podpisu této KS. Při oboustranném, písemném, souhlasu je možné tuto KS prodloužit. XX.-b) XX.-c) Kterákoli smluvní strana může v době účinnosti této kolektivní smlouvy navrhnout její změnu. Jednání o nové KS začne nejpozději 3 měsíce před ukončením platnosti této smlouvy. Obě strany jsou oprávněny přizvat si k jednání experty a právní specialisty. Smluvní strany s obsahem kolektivní smlouvy seznámí všechny zaměstnance do 15 dnů od jejího uzavření. V Kamýku nad Vltavou dne : Zaměstnavatel: Odborová organizace:. 19

Kolektivní smlouva. LIVE TELECOM a.s.

Kolektivní smlouva. LIVE TELECOM a.s. Kolektivní smlouva LIVE TELECOM a.s. 1 LIVE TELECOM a. s. Meteor Office Park, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Karlín IČO: 27645690 DIČ: CZ27645690 zastoupená p. Rudolfem Šindelářem, Ing. Davidem Lukáčem

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi organizací s názvem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín, identifikační číslo: 00583855, zastoupenou

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H : KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem:.. se sídlem IČ: a odborovou organizací : Základní organizace při... se sídlem. IČ:.. O B S A H : A) Základní ustanovení A1. Účel, obsah

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka, zastoupenou ředitelem p. Mgr. Milanem Purnochem ( dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupenou děkanem Prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací Vysokoškolského

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více