Kolektivní smlouva. Euphony. Czech Republic, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva. Euphony. Czech Republic, a. s."

Transkript

1 Kolektivní smlouva Euphony Czech Republic, a. s. 1

2 I. Úvodní ustanovení Euphony Czech Republic, a. s. Meteor Office Park, Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín IČO: DIČ: CZ zastoupená p. Rolfem Šindelářem, Giles Redpath (dále jen zaměstnavatel) a jménem všech zaměstnanců Základní organizace Odborového svazu dopravy MOTOL IČO: DIČ: CZ se sídlem Plzeňská 217/101, Praha 5 zastoupená p. Jiřím Zabloudilem (dále jen odborová organizace) ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona.262/2006 Sb. zákoníku práce ( dále jen ZP ) a s odvoláním na zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů uzavřeli tuto kolektivní smlouvu na období dále uvedeného znění. I.-a Kolektivní smlouva obsahuje: 1. Základní ustanovení str.2 2. Pracovně-právní vztahy str Mzdovou oblast str Sociální oblast str Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a na pracovním prostředí str.14,15 6. Činnost odborové organizace a vztahy se zaměstnavatelem str Stížnosti a spory str Závěrečná ustanovení str.19 2

3 II. Spolupráce smluvních stran II.-a) Podmínky pro činnost odborové organizace Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a ostatních pracovněprávních předpisů (dále jen pracovněprávní předpisy ) a právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit odborové organizaci výkon této kontroly a za tím účelem jí zajistí - vstup na svá pracoviště, včetně vystavení vstupní karty, - předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a potřebnou součinnost k výkonu kontroly, - podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové organizace vykonávající kontrolu. Má-li se kontrola týkat osobních údajů zaměstnance, které jsou předmětem ochrany podle zákona na ochranu osobních údajů, může zaměstnavatel údaje poskytnout jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnance. Odborová organizace je oprávněna požadovat na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práce. O tomto zákazu další práce informuje odborová organizace neprodleně příslušného vedoucího zaměstnance zaměstnavatele. Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy bude prováděna 2x ročně, vždy ke konci 2. a 4. kalendářního čtvrtletí. Kontrola nad dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bude prováděna vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí. Odborová organizace se zavazuje vyhotovit o každé provedené kontrole zápis, v němž uvede zejména rozsah kontroly, okruh kontrolovaných pracovišť a kontrolní závěr (zjištění porušení právních předpisů a navržená opatření k odstranění nedostatků), popř. že k porušení právních předpisů nedošlo. Zápis o provedené kontrole předá odborová organizace zaměstnavateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedené kontrole. Zaměstnavatel má právo písemně se ke kontrolním závěrům vyjádřit. Kontrolní závěr a navržená opatření k odstranění nedostatků a případné písemné vyjádření zaměstnavatele budou na příslušné úrovni projednány při ústním jednání, které svolá zaměstnavatel nejpozději do 10 pracovních dnů po provedené kontrole. II.-b) Poskytování informací odborové organizaci Zaměstnavatel se zavazuje, že bude odborovou organizaci informovat o vývoji průměrné mzdy, a jejích jednotlivých složkách, včetně členění podle jednotlivých profesních skupin a provozních středisek. Písemnou informaci poskytne na základě konkrétních požadavků odborové organizace každé čtvrtletí. 3

4 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude o záležitostech uvedených v 279 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v 280 odst. 1 písm. a), b) c) zákoníku práce informovat odborovou organizaci pravidelně každé pololetí, a to vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí daného pololetí. II.-c) Formy a postup projednávání Odborová organizace má právo přizvat na jednání zástupce odborového svazu, jejímž je členem, popř. nezávislého experta. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit uvedeným osobám přístup na jednání. II.-d) Společná ustanovení o projednání a informování O každém jednání zástupců zaměstnavatele a odborové organizace se pořizuje zápis ve dvou vyhotoveních. Shodnou-li se zástupci smluvních stran na konkrétních závěrech, musí být tyto závěry v zápise uvedeny. Jestliže se jednající strany na tom dohodnou, musí být zápis vyhotoven bezprostředně po skončení jednání, jinak bude zápis vyhotoven do tří pracovních dnů po skončení jednání. Za vyhotovení zápisu odpovídá zaměstnavatel. Zápis podepisují a jeho správnost ověřují pověřený zástupce zaměstnavatele a pověřený zástupce odborové organizace. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení zápisu. Žádost o svolání vzájemného jednání podává každá ze smluvních stran. Vzájemná jednání probíhají zpravidla 1x měsíčně. II.-e) Právo spolurozhodování. Souhlas odborové organizace se vyžaduje: při vydávání a změnách Pracovního řádu, při výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, při rozhodnutí zaměstnavatele o neomluveném zmeškání směny, při stanovení výše a druhu sociálních nákladů, při výjimečném zkrácení 14ti denní doby, v nichž musí být zaměstnanci předem určeno čerpání dovolené, při vydávání rozvrhu čerpání dovolené, při přípravě a schvalování volebního řádu a volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, při organizování prověrek bezpečnosti práce. II.-f) Právo projednání. Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla na základě poskytnutých informací vyjádřit stanovisko před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel projedná 4

5 s odborovou organizací mimo jiné i veškerá opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců ( 5 a více ) a další případy stanovené ZP a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Zaměstnavatel je dále povinen projednat všechny vnitřní normy. Vnitřní normy nesmí být v rozporu s touto KS. Zamýšlené strukturální změny společnosti, pravděpodobný hospodářský vývoj a vývoj zaměstnanosti a neposkytnutí náhrady mzdy nebo její části zaměstnanci při jeho dočasné pracovní neschopnosti, v důsledku porušení režimu dočasně práce neschopného. II.-g) Právo na informace. Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla posoudit, popřípadě se připravit na projednávání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel bude informovat odborovou organizaci o zavedení nových bonusů a benefitů pro zaměstnance. II.-h) Zaměstnavatel je povinen informovat : o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jeho pravděpodobném vývoji, o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovně-právních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, o nově vzniklých pracovních poměrech, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními předpisy, o vývoji mezd, průměrné mzdy, o jednotlivých složkách mzdy a jejich podílu na dosažených mzdách, o opatřeních zaměstnavatele k zajištění rovných podmínek zacházení a k zamezení diskriminace, o výrazném snížení bonusu, na základě hrubého porušení ze strany zaměstnance o nabídce volných pracovních míst prostřednictvím EMILa 5

6 III. Pracovní doba, doba odpočinku a pracovní režimy III.-a) Délka pracovní doby a její rozvržení Pracovní doba zaměstnanců call centra je rozdělena na dvě směny. První směna je od 08:00 hodin do 16:30 hodin, odpolední směna je od 09:30 hodin do 18:00 hodin. Směny budou upraveny vnitřním předpisem nebo Pracovním Řádem. O nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců musí být informována recepce. III.-b) Délka pracovní doby, pracovní doba, přestávky, doba oběda Pružná pracovní doba všech zaměstnanců, kteří nepatří do call centra je vždy v rozsahu od 06: 00 hodin do 22:00 hodin. III.-c) Přestávky v práci Každý zaměstnanec má nárok na dvě desetiminutové přestávky dopoledne a dvě odpoledne., V případě odpolední směny má nárok pouze na jednu desetiminutovou přestávku dopoledne a dvě odpoledne. To samé platí pro ranní směnu dopoledne dvě desetiminutové pauzy a odpoledne jednu. III.-d) Přestávka na jídlo a oddech: Každý ze zaměstnanců má nárok na 30ti minutovou přestávku na oběd. A to ať už si přinese oběd do kanceláře nebo využívá možnosti externích stravovacích zařízení. Závěrečné shrnutí k pauzám a obědům: Přesáhne-li daná přestávka nebo oběd výše uvedenou dobu, je zaměstnanec povinen tento čas napracovat. Dodržování přestávek hlídá nadřízený daného oddělení nebo Team Leader. III.-e) Práce přesčas Zaměstnavatel může zaměstnancům nařídit práci přesčas nejvýše v rozsahu 8 hodin v jednotlivých týdnech a nejvýše v rozsahu 150 hodin ročně. Rozsah dohodnuté práce přesčas nesmí překročit 200 hodin v kalendářním roce. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období 52 týdnů po sobě jdoucích. III.-f) Evidence pracovní doby Evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti a evidenci pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, vede zaměstnavatel v knize docházky. Zaměstnavatel upraví podrobnosti způsobu vedení evidence odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti a evidence pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel vnitřním předpisem. Tento vnitřní předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím souhlasu s odborovou organizací a na dobu maximálně do uplynutí účinnosti této kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům kdykoli přístup do jeho evidence odpracované doby a doby pohotovosti 6

7 IV. Pracovní cesta dle 42 ZP Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může zaměstnance na pracovní cestu vyslat jen na základě dohody s ním. Takto se posuzuje i EU Day, za tuto pracovní cestu je možné čerpat náhradní volno jen se souhlasem zaměstnance. V. Dovolená V.-a) Výměra dovolené: Výměra dovolené v kalendářním roce činí ze zákona 4 týdny. Zaměstnanci se prodlužuje základní výměra dovolené podle odpracovaných let takto: Zaměstnanci náleží za každý odpracovaný rok jeden den placeného volna navíc, až do maximální výše šesti placených dnů navíc. V.-b) Zaměstnavatel se zavazuje, že předloží odborové organizaci ke schválení návrh rozvrhu čerpání dovolené za kalendářní rok členěný podle jednotlivých provozních středisek, nejpozději do konce února Při sestavování návrhu rozvrhu čerpání dovolené se zaměstnavatel zavazuje postupovat tak, aby všem zaměstnancům bylo určeno čerpání dovolené v rozsahu alespoň 4 týdnů nejpozději do Zároveň bude zaměstnavatel přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců, zejména pokud jde o rodiče dětí ve věku povinné školní docházky. 7

8 VI. Pracovní poměr a skončení pracovního poměru VI.-a) Vznik a změny pracovněprávního vztahu Zaměstnavatel se zavazuje, že při jednání před vznikem pracovního poměru jakož i před uzavřením dohody o pracovní činnosti seznámí fyzickou osobu nad rámec stanovený v 31 zákoníku práce také s platnou kolektivní smlouvou, s vnitřními předpisy a s platným pracovním řádem. VI.-b) Zaměstnancům, kteří nastoupili do pracovního poměru, zaměstnavatel uhradí náklady na vstupní lékařskou prohlídku. VI.-c) Při nástupu do práce zaměstnavatel seznámí zaměstnance s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. VI.-d) Zaměstnavatel se zavazuje, že nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním převedení zaměstnance na jinou práci, než odpovídá jeho pracovní smlouvě, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí, projedná uvedenou záležitost s odborovou organizací; v případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí. VI.-e) Skončení pracovněprávního vztahu. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce. VI.-f) Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle 52 písm. a) až d) zákoníku práce jen jestliže zaměstnanci nenabídl před podáním výpovědi jinou, pro něho vhodnou práci. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá, pokud pro zaměstnance nemá jinou vhodnou práci nebo jestliže zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel před podáním výpovědi nabídl. VI.-g) Jde-li o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Tohoto souhlasu může zaměstnavatel použít pouze ve lhůtě 1 měsíce od jeho udělení. 8

9 VI.-h) Odstupné posuzované podle 52 písm. a) a b) Zákoníku práce: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) a b) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 3 násobku měsíčního průměrného výdělku a dále zaměstnancům náleží odměna za odpracované roky, kdy zaměstnanci náleží za odpracovaných 2 až 5 let odměna ve výši 1 násobku měsíčního průměrného výdělku a za odpracovaných 5 a více let odměna ve výši 2 násobku měsíčního průměrného výdělku. VI.-i) Odstupné posuzované podle 52 písm. c) Zákoníku práce: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 3 násobku měsíčního průměrného výdělku a dále zaměstnancům náleží odměna za odpracované měsíce, a to ve výši 500,- Kč za každý odpracovaný měsíc. VI.-j) Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 12 násobku měsíčního průměrného výdělku. VI.-k) Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. e) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 3 násobku měsíčního průměrného výdělku. VI.-l) Zaměstnanec má právo nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády 590/2006 Sb. na poskytnutí dalšího pracovního volna s náhradou mzdy za účelem vyhledání nového pracovního místa, a to v rozsahu 2 dnů. VI.-m) Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen do 10 dnů zaměstnanci tento posudek vydat. Zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíce před skončením jeho zaměstnání. 9

10 VII. MZDY VII.-a) Zaměstnanci Euphony Czech Republic, a. s. jsou odměňováni na základě individuální dohody o smluvním platu uzavřené mezi zaměstnancem a zástupcem zaměstnavatele. VII.-b) Od se zaměstnavatel zavazuje každému zaměstnanci s výjimkou pracovníků managementu (Country Manager, HR Specialist, Finance Manager, Product Manager, Field Support, Call Centre Manager, Marketing and PR Manager) navýšit do základu výpočtu mezd jednotně o částku 1.000,- Kč. VII.-c) Zaměstnavatel dále ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010 vyplatí všem zaměstnancům odměnu ve výši od 0 % do 100 % průměrného měsíčního výdělku zaměstnance na základě finančních výsledků, které budou přílohou této KS po dohodě s Odborovou Organizací. Finanční plán bude předložen nejpozději do VIII. Mzdové příplatky VIII.-a) VIII.-b) VIII.-c) Výše příplatku za hodinu práce přesčas činí 25% průměrného výdělku Výše příplatku za dobu práce ve svátek činí 100% průměrného výdělku. Výše příplatku za dobu noční práce činí 20% průměrného výdělku zaměstnance. VIII.-d) Výše příplatku za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí činí 10% průměrného výdělku. VIII.-e) Výše příplatku za dobu práce v sobotu a v neděli činí 25% průměrného výdělku zaměstnance. 10

11 IX. Částečná nezaměstnanost IX.-a) Jestliže zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost) a ve zvláštní dohodě zaměstnavatele a odborové organizace je upravena výše náhrady mzdy, která přísluší zaměstnancům, může náhrada mzdy činit nejméně 60% průměrného výdělku. IX.-b) Pokud by došlo i přes veškerá úsporná opatření k ukončení podnikatelské činnosti a následného propouštění zaměstnanců nebo restrukturalizaci, vždy se bude odstupné vypočítávat z platů před omezením pracovní doby, pokud je částka větší, než částka spočítaná za poslední 3 měsíce. IX.-c) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. IX.-d) Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku živelní události (mimořádné události či jiné hrozící nehody) a nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 70% průměrného výdělku. X. Splatnost mzdy, termín výplaty mzdy. X.-a) Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo na některou její součást. X.-b) Pravidelný termín výplaty mzdy je 10. den každého kalendářního měsíce. X.-c) Zaměstnavatel se zavazuje, že na základě žádosti zaměstnance bude při výplatě mzdy na svůj náklad a odpovědnost poukazovat částku určenou zaměstnancem na nejvýše dva účty zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy. X.-d) Zaměstnavatel se dále zavazuje, že na základě žádosti Základní organizace Odborového svazu dopravy MOTOL, se sídlem Plzeňská 217/101, Praha 5, bude dle předloženého seznamu členů, této organizaci od uvedených zaměstnanců při výplatě mzdy na svůj náklad a odpovědnost poukazovat částku 100,-Kč členský příspěvek - na účet / výše jmenované odborové organizace u ČSOB banky a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy. X.-e) Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům přístup k dokladům, na jejichž základě mzdu vypočetl, a to vždy 5 pracovních dnů bezprostředně následujících po pravidelném termínu výplaty mzdy, jinak předloží zaměstnanci uvedené doklady kdykoli na základě jeho žádosti. 11

12 XI. Bonusy a benefity XI.-a) Bonusy: Každý zaměstnanec Euphony Czech Republic, a. s. má nárok na měsíční bonus. Na oddělení call centra jsou bonusy strukturovány následovně: service level, kvalita hovoru, kvalita korespondence osobní ohodnocení, nemocnost. Ostatním oddělením určuje měsíční cíle jejich přímý nadřízený, který je na konci každého měsíce ohodnotí. Tento bonus je veden jako variabilní složka mzdy. To znamená, že v případě nesplnění některého ze stanovených cílů, může být bonus zaměstnanci ponížen. Celkové hodnocení musí být podepsáno zaměstnancem a jeho nadřízeným. XI.-b) Benefity: Jsou motivační složkou a měly by sloužit k udržení motivace zaměstnanců. Zaměstnavatel poskytuje tyto benefity: stravenky za každý odpracovaný den stravenky v hodnotě CZK 100,- platné od 1. ledna 2010 kurzy AJ společnost plně hradí zájemcům kurzy cizího jazyka (AJ). Zaměstnanci, kteří se na kurz přihlásili, ale nedochází aniž by se omluvili, uhradí celou částku za daný měsíc. Zaměstnanci, kteří na kurz pravidelně docházejí, ale přesto neudělají závěrečný test se na kurzovném podílejí jen částečně a to částkou 1 000,-- Kč. Nárok na kurz AJ vzniká po 3 měsících (zkušební době). Po dohodě s odborovou organizací může zaměstnavatel kurzy AJ kdykoli zrušit. po šesti měsících společnost přispívá zaměstnancům na penzijní a životní pojištění částkou 1 066,-- Kč (dohromady za obě pojistky). možnost využití levnějšího paušálu u společnosti T-Mobile zaměstnanec má nárok po zkušební době. občerstvení v kanceláři (vody, čaje, kávy). sladký pátek poslední pátek v měsíci společnost koupí svým zaměstnancům dorty. sick days každý zaměstnanec má nárok na 3 dny placeného volna v případě nemoci za kalendářní rok. režijní jízdenka na MHD. Zaměstnavatel uhradí zaměstnancům, (po zkušební době) jízdenku na MHD v místě působení zaměstnanců firmy. Jízdenka může být čtvrtletní, pololetní, nebo roční. Při ukončení pracovního poměru zaměstnanec zaměstnavateli jízdenku vrací. 12

13 XII. Pravidla agenturního zaměstnávání XII.-a) Rozsah agenturní práce: Rozsah zaměstnávání zaměstnanců agentur práce, vyslaných k zaměstnavateli k dočasnému výkonu práce agenturou práce nesmí v každém kalendářním roce převýšit 10 % celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele. XII.-b) Pro určení podílu zaměstnanců agentur práce je rozhodný celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním poměru (jakož i zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti) vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního roku. XIII. Pracovní a sociální podmínky (zaměstnanecké výhody) XIII.-a) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování. Zaměstnancům poskytne stravenky v hodnotě 100 Kč za každou odpracovanou směnu. Příspěvek zaměstnavatele činí 55 % hodnoty stravenky. XIII.-b) Každý zaměstnanec, který slaví narozeniny obdrží jako dárek od společnosti voucher v hodnotě 500,- Kč. XIII.-c) K ocenění pracovních zásluh zaměstnance při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši Kč. Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu. XIV-a) Doprava do zaměstnání. XIV. Překážky v práci V případě nepředvídatelných událostí delšího časového rozsahu majících vliv na provoz MHD a veřejné dopravy, náleží, po dobu nepřítomnosti zaměstnance v práci, zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Posuzování oprávněnosti využití tohoto bodu KS řeší vnitřní předpis. 13

14 XV. Bezpečnost práce XV.-a) Spolupráce zaměstnavatele a odborové organizace na úseku BOZP bude probíhat následujícím způsobem pověřený člen odborového orgánu má právo účastnit se jakéhokoli jednání zaměstnavatele na jakékoli úrovni, které se týká BOZP; zaměstnavatel se zavazuje včas pověřeného člena odborového orgánu o takovém jednání informovat a předat mu s dostatečným časovým předstihem informace a podklady potřebné pro jednání, kterýkoli zaměstnanec má právo kdykoli a jakoukoli formou bezprostředně informovat svého nadřízeného vedoucího zaměstnance (pověřeného člena odborového orgánu) o nedostatcích na úseku BOZP, podávat návrhy na opatření k odstranění nedostatků, jakož i návrhy na zlepšení stavu BOZP; zaměstnavatel se zavazuje zajistit přiměřeným způsobem evidenci podaných podnětů a návrhů a jejich vyhodnocení. XV.-b) Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ročně, na všech pracovištích za přítomnosti pověřeného člena odborového orgánu, a to v termínu do XV.-c) Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pověřenému členu odborového orgánu pravidelné školení umožňující mu řádný výkon jeho funkce nejméně 1x ročně a dále vždy po zásadní změně příslušných právních předpisů. XV.-d) Zaměstnavatel vnitřním předpisem stanoví všeobecné preventivní zásady a opatření k prevenci rizik. Tento vnitřní předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím souhlasu s odborovou organizací a na dobu maximálně do uplynutí účinnosti této kolektivní smlouvy. XV.-e) Opatření pro zdolávání mimořádných událostí, zejména pokud jde o požáry, provozní havárie a jiné obdobné mimořádné události (protipožární řád, havarijní plán, evakuační řád apod.) zaměstnavatel předem projedná s odborovou organizací. XV.-f) Zaměstnavatel se zavazuje plně uhradit veškeré náklady spojené se závodní lékařskou preventivní péčí o zaměstnance, pokud je sám na vyšetření a zdravotní prověrky vysílá. XV.-g) Kouření je zakázáno ve všech prostorách a na všech pracovištích s výjimkou k tomu účelu vyhrazených prostor. Za dodržování je zodpovědný zaměstnavatel. XV.-h) Školení zaměstnanců o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat jednou ročně. 14

15 XV.-i) Osobní ochranné pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům podle seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Tento seznam tvoří přílohu kolektivní smlouvy. XV.-j) Na klimatizační jednotce na recepci bude umístěn ochranný kryt, se kterým může manipulovat pouze Office Assistant nebo pověřený pracovník HR oddělení, na základě žádosti zaměstnanců. XV.-k) Objasňování příčin a okolností všech pracovních úrazů bude probíhat vždy za účasti pověřeného člena odborového orgánu. XV.-l) Zaměstnavatel je povinen umožnit zástupci zaměstnanců návštěvu dlouhodobě nemocného zaměstnance umístěného v léčebném zařízení, po dohodě s odborovou organizací. XV.-m) Zaměstnavatel se zavazuje písemně určit oprávněného vedoucího zaměstnance, který dává pokyny ke zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tímto vedoucím zaměstnancem nemůže být bezprostředně nadřízený zaměstnance. Pověřeným zaměstnancem je HR Specialista a T-Mobile Specialista. XVI. Náhrada škody XVI.-a) Požaduje-li zaměstnavatel na zaměstnanci náhradu škody, kterou mu způsobil, požádá zaměstnavatel před uskutečněním svého rozhodnutí písemně odborovou organizaci o stanovisko. V žádosti uvede skutkový stav, posouzení míry zavinění zaměstnance, výši škody, kterou požaduje uhradit a návrh na způsob její úhrady. Odborová organizace se zavazuje ve lhůtě navržené zaměstnavatelem popř. bez zbytečného odkladu sdělit zaměstnavateli své stanovisko. XVI.-b) Zaměstnanci mají právo využít pojištění, které sjednává odborová organizace. Za tímto účelem je odborový funkcionář oprávněn na pracovišti se zaměstnanci sepsat žádosti. XVI.-c) Způsob a výše náhrady škody zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, projedná zaměstnavatel s odborovou organizací. 15

16 XVII. Další ujednání XVII.-a) Zaměstnavatel nesmí zavést žádný sledovací technický systém v sociálních zařízeních, v místnostech určených k převlékání a osobní očistě zaměstnanců, v odpočinkových místnostech určených pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky, v místech, určených k čerpání přestávky zaměstnanci. XVII.-b) Případné zavedení sledovacího systému, jeho rozsah, účel, dobu sledování, způsob zajištění ochrany osobních dat zaměstnanců a dalších jejich oprávněných zájmů, způsob zpracování získaných údajů, způsob jejich uložení a následnou likvidaci a způsob informování zaměstnanců o tomto sledování musí zaměstnavatel předem se souhlasem odborové organizace. XVII.-c) Komunikace ve společnosti probíhá následujícími způsoby. Jsou to y, z očí do očí, EuFacts nebo nové vydání našeho EMILU. Dalším typem komunikace jsou nástěnky. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit umístění nástěnky odborové organizace na svém pracovišti. y. Zaměstnavatel formou u sděluje informace, které chce mít podložené písemnou formou a poté je může využít jako důkazné podklady, z očí do očí! Touto formou sděluje zaměstnavatel informace, které chce sdělit osobně, nebo pouze určitému počtu lidí. Mohou to být i důvěrné informace, nebo informace, které nemusí být podloženy písemnou formou. Zaměstnanec má právo vzít si na toto jednání zástupce odborové organizace, EMIL. Interní elektronický časopis pro všechny zaměstnance společnosti. Informuje o dění ve společnosti, případných změnách a novinkách. Do tohoto elektronického časopisu přispívají i všichni zaměstnanci svými zážitky, případně fotkami. Odborová organizace může do EMILa přispívat kdykoli a v jakémkoli množství, EUFACTS. Je elektronický časopis pro naše obchodní zástupce. Informuje o nových produktech, školeních, připravovaných změnách, o funkčnosti/nefunkčnosti systému. Zaměstnanci se z něj dozví i povýšení jednotlivých BC, nejvyšší prodeje smluv. Tento časopis budou dostávat i zaměstnanci, elektronickou formou. 16

17 XVIII. Činnost odborové organizace. XVIII.-a) zaměstnavatel bude odborové organizaci poskytovat nezbytné technické, ekonomické, organizační a pracovněprávní informace nutné k plnění práv odborové organizace, funkcionáři odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností, nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců, zaměstnavatel a odborová organizace se budou podle potřeby scházet na jednáních, na kterých budou projednávat a operativně řešit problémy vzniklé v souvislosti s činností Euphony či odborové organizace. Z těchto jednání musí být učiněn zápis. XVIII.-b) zaměstnavatel pro práci odborové organizace : poskytne místnost na jednání včetně osvětlení, topení, úklidu a vybavení kancelářskou technikou, umožní využívaní vnitropodnikové pošty včetně elektronické, poskytne zvláštní výhodnou slevu na tarif paušálu u společnosti T-Mobile, umožní zřídit nástěnku odborové organizace na pracovišti, poskytne pracovní volno s náhradou mzdy v souvislosti s výkonem práv vyplívající z této KS, ZP a na všechny akce dohodnuté mezi zaměstnavatelem a odbory pro funkcionářezaměstnance Euphony, a.s., poskytne pracovní volno s náhradou mzdy pro funkcionáře- zaměstnance Euphony, a.s., vždy 1 x měsíčně vždy první středu v měsíci - na jednání místopředsedy a předsedy na nejvyšším odborovém orgánu odborové organizace a na svazu, poskytne pracovní volno pro funkcionáře- zaměstnance Euphony, a.s., k účasti na školení pořádané odborovou organizací v rozsahu max. 5 dnů v kalendářním roce s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, nepožaduje úhradu náhrad mzdy, mzdového vyrovnání, doplatku ke mzdě nebo jiného obdobného plnění za zaměstnance uvolňované pro akce dohodnuté mezi zaměstnavatelem a odbory ( např. vedoucí dětských táborů ), odborová organizace bude informovat zaměstnavatele o rozsahu kompetencí a delegování pravomocí příslušných, místně působících či pro jednání se zaměstnavatelem pověřených funkcionářů a o změnách na postech v důsledku voleb funkcionářů či rozhodnutí konference v dané organizaci, odborová organizace pozve na své vrcholné jednání konferenci určeného zástupce zaměstnavatele. 17

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ

UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM. Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI ZAMĚSTNAVATELEM Valeo Compressor Europe, s.r.o., Humpolec, Central Trade Park 1571, IČ 26504685 A ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ OS KOVO Zexel Valeo se sídlem, Central Trade Park

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ N Á V R H KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, 720 00 Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 OBSAH I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 II. ČÁST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY... 6 A. Vznik pracovního poměru... 6 B. Postup při organizačních

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně Odborový svazu ECHO, Český odborový svaz energetiků, Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren a Český svaz zaměstnavatelů v energetice I. Úvodní ustanovení 1 Smluvní

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2002 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na období od 1.5.2008-do 31.12.2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na období od 1.5.2008-do 31.12.2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2008-do 31.12.2010 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem, MBA

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více