Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červen Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červen 2014. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červen 2014 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16, 15) 70

2 Modlitby matek 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost! Nacházíme se před příjemnou částí roku, kdy se můžeme více věnovat svým rodinám i osobnímu odpočinku, většina z nás si vybírá dovolenou Období prázdnin je dobou nových zážitků, poznávání, dobou, kdy přijímáme nové podněty a poznáváme nová místa a lidi. Radujme se tedy z krás přírody, poznávejme kulturní bohatství cizích zemí i naší vlasti, kochejme se vším, co nás obklopuje, a načerpejme sílu do dnů náročnějších. Vždyť vše je Božím dílem. Nezapomínejme však, že i v tomto blahodárném odpočinku může být čas oddychu zároveň časem svědectví o Bohu. Nemusí to být konkrétní práce, je to život sám. Je to jednoduché svědectví lásky našeho každodenního života, toho, jak žijeme, jak působíme na ty, s kterými se setkáváme. Je to ochota vyjít ze sebe, vydat svědectví. V květnovém poselství z Medjugorje nás Panna Maria vyzývá, abychom byly svědky. Matka Boží říká: Já, děti moje, rozumím vašim bolestem a trápení. Kdo by vám rozuměl lépe než matka. A vy, děti moje? Je malý počet těch, kteří mně rozumějí a následují mne. Veliký je počet ztracených, těch, kteří ještě nepoznali pravdu v mém Synu. Proto, apoštolové moji, modlete se a působte. Přinášejte světlo a neztrácejte naději. Já jsem s vámi Ať jsme kdekoliv, mějme na zřeteli, že jsme křesťané. Ježíš nás v evangeliu jasně vybízí, abychom hlásali evangelium po celém světě. Apoštol Marek píše: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15) a Matouš: Získejte za učedníky všechny národy. (Mt 28, 19) Pokud si někdo myslí, že předávání víry je záležitostí několika v církvi zasvěcených osob, nepochopil smysl křesťanství. Maminky, nebojme se zvěstovat evangelium! Víra, to není záležitost elitní, vyvolené skupiny. I my jsme povolány jít hlásat Boží slovo, je to povinnost každé z nás! Kdo skutečně poznal Boží lásku, nemůže totiž otálet, ale touží se rozdat dále. Naše svědectví není založeno na vědomostech, nýbrž na lásce. Nevymlouvejme se tedy na osobní nedokonalosti a neznalosti, naopak převeďme je ve svém životě na výzvu k osobnímu růstu. Svatý otec ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium píše: Na základě křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání. Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace Doprovázejme každého, s kým se setkáme, s láskou, napomínejme a pomáhejme objevovat špatnost hříchu, ale zdržme se soudů a kritiky. Vždyť život každého člověka, který je velkým tajemstvím, můžeme vidět jen povrchově, nikdy ne zcela

3 Úvod do hloubky. To, co je pouze mezi člověkem a Bohem, je lidským očím skryto. Ať se tedy nepohoršujeme nad těmi, kteří absenci Boha ve svém životě vnímají jako svobodu. Nabídněme Bohu svá osobní charizmata jako nástroje, dostali jsme je právě k tomu. Dnešní církev potřebuje lidi, kteří se vyznačují rozvážností, schopností porozumět druhému, uměním čekat a poddajností Ducha, píše Svatý otec. K tomu, abychom nebyly jen lidé slov, ale i skutků, potřebujeme svůj život proměnit, a to lze jen v Boží přítomnosti. Všechny naše nejupřímnější snahy se tedy nemohou obejít bez dialogu s Bohem, tedy bez modlitby. Pokud je jí málo, brzy se unavíme, vyhoříme a těžkosti nás ochromí. Maminky, nebojme se osobních slabostí. V 2. listu Korintským můžeme číst: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2. Kor. 12, 9-10). Srdečně vás po prázdninách zvu na setkání v Písku a Liberci a také na naši národní konferenci v Praze. Kéž jsou nám tato setkání vzájemným povzbuzením, načerpáním síly a sdílením v lásce. Přeji vám, ať toto vše prožíváte i ve svých mateřských skupinkách. Krásné léto! V modlitbě zůstávám Markéta 3

4 Modlitby matek Slovo kněze Zamyšlení před letnicemi Někdy máme pocit, že křesťanství je sice krásné, ale velmi náročné. A to nejen v okolním nevěřícím světě, ale paradoxně i mezi námi, věřícími, uprostřed farnosti, kdy se farní společenství často omezí na návštěvu nedělní bohoslužby a možná ještě prohození pár slov před kostelem Prožíváme každý z nás v konkrétním čase radosti i starosti, chvíle, kdy se daří, a naopak. Jistě je to i v oblasti vztahů jak k člověku, tak k Bohu. Jeden obraz: Pokud se nepřikládá do krbu, je zima. Pokud jeden čeká, že druhý přiloží, mohou zmrznout oba Co tím chci říci? Vždy je to o vůli a věrnosti vůči slibu, který člověk dal Bohu (křest) nebo člověku (svatba). Pokud se nepečuje vědomě o vztahy, tak se pomalu vytrácí jejich jiskra. Celý život je o úsilí a odvaze znovu začínat. Jinými slovy uvěřit, že Bůh nepočítá naše pády, ale povstání! Však všichni dobře známe podobenství o Milujícím otci Stále aktuální ve všech etapách. Záleží tedy na tom, jaké jsou priority v rodině a zodpovědnost, jaký vztah k církvi a druhým lidem chtějí předat rodiče svým dětem jako ten nejlepší. Je to velká zodpovědnost i investice do budoucnosti! Ta moc i Bůh přitom je na naší straně! Kéž v těchto rovinách často proběhne aktualizace a synchronizace, samozřejmě za podpory antiviru.-) V dubnu jsem velice rád byl na svatořečení dvou velkých papežů v Římě a děkoval za dar kněžství. Jejich hesla jsou pro mne živými povzbuzeními ve víře, rád se o ně podělím i s vámi: * Sv. Jan XXIII. Kde je vůle, tam je i cesta * Sv. Jan Pavel II. Nebojte se! P. Antonín Forbelský 4

5 Duchovní okénko Duchovní okénko Milé maminky, rády bychom vám v této kapitole postupně přibližovaly témata ze spirituality Modliteb matek. Kéž jsou vám tato slova povzbuzením ve vašich modlitebních společenstvích. Hlavní zásady MM Hlavní zásady v MM jsou: neradit, nepomlouvat a nevynášet ze skupinky, co bylo při setkání řečeno. Neradíme si Někdy se nás maminky ptají, proč si nemůžeme radit. Je to proto, že každá z nás je jedinečná a Pán Ježíš má pro nás připravený také jedinečný plán. Jen on zná celý náš život a vidí i to, co jsme neřekly, ať už jsme si toho vědomy či ne. Když mluvíme o svých problémech, je to jen jeden úhel pohledu, je to náš pohled. Ježíš vidí naši situaci celou v pravdě a nadčasově. I když máme několik variant řešení a maminky nám třeba řeknou další, může pro nás mít Ježíš připravené ještě úplně jiné řešení, které je jedinečné. Můžeme se ho dozvědět jen tehdy, když mu budeme plně důvěřovat a otevřeme se modlitbě a naslouchání. Je rozdíl mezi tím, když někomu radím, nebo když někoho vyslechnu, což je v pořádku. Proto má-li některá z vás problém, ostatní se s ní spojte v modlitbě a modlete se společně za vyřešení. To je opravdová síla, to je důvěra! Nepomlouváme Milé maminky, každá z nás má své přednosti, zároveň tak i své nedostatky. Jsou pro okolí oboje v různé intenzitě jistě viditelné. My se však nescházíme v modlitbě, abychom se hodnotily a porovnávaly, nýbrž abychom se společně modlily. V naší skupince jsme si už mnohokrát uvědomily, jak jsme rozdílné nejen věkem, ale i vzděláním, sociálním zabezpečením, názory na život, výchovu dětí apod. Uvědomily jsme si, jak by bylo jednoduché se pohádat a rozejít. Modlitba nás ale spojuje a v ní se cítíme silné i šťastné. Není nutné, abychom ve skupince byly všechny kamarádky, ale to nám nebrání, abychom se společně modlily. Nedávno nám to nečekaně na skupince zadrhlo. Přišlo to znenadání a nás to zaskočilo, každá z nás řekla něco, co bylo zbytečné, zkrátka navíc. Naordinovaly jsme pak si měsíční období 5

6 Modlitby matek ticha. Probíhalo to tak, že jsme se scházely v tichosti a v tichosti se po modlitbě rozcházely. Víc si tak uvědomíme hloubku modlitby a křehkost našeho společenství, které se tak snažíme chránit. Třeba máte jiný způsob, ale v každé skupince dřív nebo později proběhne nějaká disharmonie. Uvědomme si, že: Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by mohl polapit. Vzepřeme se mu ve víře Nedejme se oklamat závistí, nesnášenlivostí, hašteřivostí, domýšlením Dávejme si pozor na pomlouvání. Hlídejme si osobní pýchu, aby nás nepřerostla. Mocnými zbraněmi jsou modlitba, půst a oběť. Tak i pýchu udržíme na uzdě. Říká se, že pýcha umírá, až hodinu po smrti, tedy buďme ostražité, aby nás nepřerostla. Modleme se za jednotu v našich skupinkách i mezi skupinkami navzájem. Mnohé jste již jistě pochopily a pocítily, jak velmi důležitá je modlitba za jednotu. Nevynášíme Je naprosto nepřípustné, aby některá z maminek vynesla, co bylo řečeno při modlitbě ve společenství. Pokud byste věděly, že k tomu došlo, je třeba s láskou, ale jasně a otevřeně říct, že toto se nesmí. Je také na místě zvážit setrvání maminky v této skupině, pokud by se problém opakoval. Některým maminkám trvá delší dobu, než se otevřou, jiné se neotevřou nikdy. Důvěra je velmi křehká věc, chraňte si ji. Problémy ve skupince Když máte ve skupince nějaké problémy, zamyslete se, zdali dodržujete všechny zásady, které jsme dostaly od naší zakladatelky Veroniky. Je možné, že problém je právě tam. Někdy se maminky, které vedou skupinku, snaží udržet skupinku za každou cenu a začnou se přizpůsobovat všem rozmarům některých žen ve skupince. Postupně se tak úplně odchýlí od pravidel, která jsme dostaly. Když zjistíte, že je tomu tak i u vás, vraťte se na začátek. Nebojte se! Pán Ježíš sám povolává do skupinek maminky, On sám se o nás také postará. Není tak důležité, kolik se nás v MM modlí, ale důležitější je, abychom svým životem svědčily o Ježíšově lásce, o tom, jak On koná v našich životech, a o síle odevzdání. Kdybyste měly nějaké nedorozumění ve svých skupinkách ohledně modlitby, ozvěte se nám, rády pomůžeme. Doporučujeme každé skupince DVD o MM. Veronika tam výstižně a jasně mluví o modlitbě. Pokud je nemáte, napište si o ně, obratem vám je pošleme (cena DVD je 50 Kč). 6

7 Duchovní okénko Čistota modlitby a modlitba srdcem Nedávno mi jedna maminka, která nechodí do MM, ale zná naše modlitby, říkala, že máme všechno moc předepsané, že v našem společenství není místo pro tzv. spontánní modlitbu či modlitbu srdce. Nemohla jsem s ní souhlasit. Další dotaz byl při jednom z diecézních setkání od maminky, která se ptala, proč v části, kde Velebíme Boha modlitbami a písněmi, vkládáme vlastní chvály, když na druhé straně říkáme, že modlitba má zůstat čistá. Byla jsem za tento dotaz velmi vděčná, neboť jsem si uvědomila, jak některé pro mě samozřejmé věci nemusí být jasné jinému. Proto také vyzývám na všech diecézních setkání, modlete se tak, jak se modlíme na těchto společných setkání, tam je modlitba vedena vždy podle zásad a pravidel společné spirituality MM. Modlitba srdce, to není modlitba opsaná z nějaké knihy. Je to modlitba, která vytryskne z vašeho srdce. Když se modlíte ve skupince MM, a pokud k tomu dojde, dejte jí prostor, nechte ji vytrysknout! Spontánní modlitbu můžeme vložit právě do chval a díků, stejně tak do proseb a samotného odevzdání. Domnívám se, že prostoru pro tento druh modlitby je v naší modlitbě dost. K modlitbám z brožurky MM nepřidáváme žádné napsané nebo opsané modlitby. Některé ženy jsou v tomto směru velmi obratné a vynalézavé, bohužel toto není vhodné. Zaznamenaly jsme už celé manuály modliteb, která je prý potřeba se pomodlit před začátkem samotné MM. Jsme přesvědčeny, že to tyto maminky dělají v nejlepší vůli, ale je nutné napsat, že toto do MM nepatří. Je to v rozporu se spiritualitou jednoduchosti a odevzdáním. Na zahájení MM je možné se na ztišení pomodlit např. desátek růžence. 7

8 Modlitby matek Ohlédnutí 8 Rekolekce v Kroměříži, Postní rekolekce MO a MM jsem se zúčastnil poprvé, a to pouze sobotní části, ale bylo to pro mě skvělé setkání. Jednak tím, že jsem mohl prožít den v modlitbě společně se svou ženou bez hlídání našich čtyř ratolestí. Ale to, co mě nejvíce oslovilo, byla společná modlitba nás otců a matek. Bylo pro mě úžasné zažít tu propojenost MM a MO. Jsem moc rád, že jednou za rok se můžeme sejít otcové a matky z celé ČR a společně se modlit, povzbudit se, nebo jen tak si popovídat. Díky moc všem organizátorům a přednášejícím. Těším se na příští rok a i na roky budoucí, kdy budeme moci přijet na celý víkend a nejen na sobotní den. Zdeněk Součástí rekolekce bylo také Modlitební triduum, které jsem zažila poprvé. Sobotní část, kdy jsme měli odpouštět těm, kteří zranili naše děti a kdy jsme Pána odprošovali za hříchy světa a za naše hříchy, kterých jsme se dopustili na našich dětech, byla pro mě velmi silným a mocným zážitkem..v tu chvíli jsem znovu prožívala všechny momenty, které byly pro mě a mou Anežku bolestné, pociťovala jsem hluboce lítost, bolest a žal, ale zároveň jsem cítila, jak mě to očišťuje to, že jsem to prožila znovu a s Pánem.požádala jsem ho, aby do těchto okamžiků vstoupil a uzdravil je, jak pro mě, tak pro Anežku škoda jen, že jsme neměly více času. Vím, že i tak jsme náš odměřený čas přetáhly jelikož v životě každé z nás je hodně momentů, které potřebují uzdravit a do jedné hodinové modlitby se všechny nevejdou. Krásné prostory kroměřížského AG a školní kaple na mě taky působily velice konejšivě a poeticky. Bylo to úžasné. Helena Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme se s manželem zúčastnili postní duchovní obnovy v Kroměříži, jejichž hlavním tématem byla modlitba. Já jsem sem přijela naplněna obavami a strachem, protože jsem za několik dní měla nastoupit po téměř devíti letech mateřské dovolené do nového zaměstnání. Dělala jsem si velké starosti, jak tuto novou situaci naše rodinka zvládne. Nicméně postní obnova byla pro mě velkým povzbuzením. Na přednáškách paní doktorky Krausové a také otce Engelmana jsem si znovu uvědomila, jak velikým

9 Ohlédnutí darem je křesťanské manželství a jak důležitá je společná modlitba manželů. Nejvíce mě oslovila myšlenka paní doktorky Krausové, že muž má být knězem rodiny a společná modlitba manželů je stan setkání mezi Bohem a člověkem. S vděčností a radostí v srdci jsem Bohu děkovala za svého manžela, se kterým se mohu společně modlit a který je pro mě tím nejlepším knězem rodiny. Toto vědomí mě naplnilo novou nadějí a silou, že spolu s Pánem si nemusíme dělat starosti o svoji rodinu a naši budoucnost. Kéž mohou všechny maminky tak jako já prožívat svá manželství v plném spojení s Bohem. Monika Setkání MM pražské diecéze v Praze, Modlitba matek při setkání v Praze Naše první setkání MM v pražské diecézi proběhlo v sobotu v prostorách komunitního centra sv. Prokopa v Praze Butovicích. Při ohlédnutí za tímto setkáním pociťujeme velkou vděčnost a uvědomujeme si, jak nás Bůh neustále ve všem vede. Především bych chtěla poděkovat všem maminkám, které mezi nás přišly, i těm, které nás provázely svou modlitbou. Sešlo se nás kolem 50, což je na poměry v naší diecézi velký počet. Zatím máme registrováno 40 skupinek, i když víme, že fungují 9

10 Modlitby matek 10 i další, o kterých zatím nemáme informace, a také stále nové skupinky vznikají. Pro mě osobně bylo velmi milé setkání s maminkami, které jsem do té doby znala jen z ové korespondence. Často to bylo i úsměvné, když se mi představila milá babička tam, kde jsem byla přesvědčena, že si dopisuji se svou vrstevnicí, maminkou na mateřské :-). Úvodní mši sv. sloužil otec Šebestián, který si myslím získal každou z nás, která měla možnost se s ním poznat. I tentokrát mě oslovil svojí láskou, radostí, pokorou a tichostí (s níž se po skončení mše sv. nenápadně vytratil, a tak se připravil o naše vřelé díky a marcipánový dort :-)). Otec Šebestián má i velký dar slova. Při kázání se zmínil, že by byl býval raději kázal na radostnější texty, přesto jeho kázání bylo povzbudivé. V textu z proroka Jeremiáše dal Bůh prorokovi poznat zlé úmysly lidí v jeho okolí. I my někdy potřebujeme, abychom si uvědomili realitu zla kolem nás. Důležité ale je, jak zareagujeme potom. Jedinou správnou odpovědí je láska. Protože jen tak se může stát, že i v lidech kolem nás se pozvolna začne něco měnit. Nebude to hned a často naopak naše dobré jednání ještě vyprovokuje větší projevy zla. Přesto jedinou cestou dál je vytrvat v lásce. Při těchto myšlenkách z kázání otce Šebestiána mi přicházel na mysl vznik Modliteb matek. Vždyť i tady vše začalo poznáním zla ve světě, zla, které ohrožuje naše děti. A díky správné odpovědi na toto poznání lásce a modlitbě vzniklo toto požehnané dílo. Po mši sv. měla slovo naše koordinátorka Markéta, které jsme také vděčné za čas, který si pro nás udělala. Povzbudila nás k modlitbě za naše děti a připomněla nám, jakou jedinečnou ochranu svým dětem poskytujeme naše modlitby jsou košilkou, která je chrání, i když je neviditelná. Zároveň s námi Markéta sdílela krásné svědectví o cestě ke křtu svého manžela. Nejvíce mě oslovilo to, že ač si to nemusíme ani uvědomovat, naše modlitby proměňují především nás, a to je tím nejdůležitějším svědectvím pro naše okolí. Vrcholem setkání byla společná modlitba s odevzdáváním našich dětí. Po ní se přidaly další maminky se svými svědectvími. Je pro nás velkým povzbuzením vidět, jak Bůh stále působí v našich skupinkách i v našich rodinách. I samotné toto setkání bylo svědectvím o působení Ducha svatého už jen třeba tím, že přineslo ovoce v podobě vzniku nové skupinky MM v této farnosti. Velký dík patří také maminkám, které se postaraly o zajištění agapé na závěr našeho setkání. Myslím, že nám všem bylo spolu dobře. Pro mě osobně bylo toto setkání první větší akcí, jejíž přípravu jsem měla na starosti, a byla jsem z toho poněkud nervózní. O to více jsem pak vnímala Boží pokoj, který mě naplnil, jakmile jsem vzala poprvé do ruky mikrofon. (Takže pokud se u vás chystáte také něco udělat poprvé, nebojte se. Bůh se opravdu postará,

11 Ohlédnutí když ho pozveme.) Postará se i o to, co jsme samy nezvládly, jak jsem mohla dobře dosvědčit i na našem diecézním setkání. Koho by napadlo, že ti hudebníci, kteří tak krásně doprovodili naši společnou modlitbu, se mi vlastně náhodou ozvali teprve dvě hodiny před začátkem setkání, protože já jsem úplně zapomněla, že mám nějaký hudební doprovod zajistit :-). Bohu díky. Jana Kalendová Chci moc poděkovat a myslím, že i za ostatní maminky za krásné a požehnané odpoledne na setkání MM. Byla jsem dopoledne na duchovní obnově u sv. Ignáce s P. Armbrusterem, byla jsem překvapená při kázání o. Šebestiána, jak přesně navazoval na to, co o. Armbruster říkal. Je vidět, že Boží milost působí, i když je každý jako kněz úplně jiný. Bylo radost poznat i Markétu, ze které čiší radost a Boží láska. Díky vám. Jana O. Oblastní setkání MM v Uherském Hradišti, Setkání MM v Uherském Hradišti bylo požehnané. Už to, že se mohlo odehrát v sobotu před svátkem Božího milosrdenství, byl milý dárek od Pána. Zúčastnilo se kolem 80 maminek, mnohé z čerstvě založených skupinek, ale i maminky, které se v Modlitbách matek modlí už 15let. Myslím, že jsme všechny odcházely lehčí o starosti, které jsme předaly do Božích rukou a bohatší o sdílenou radost. Bohu díky!!! Marie Borošová Je týden po Velikonocích, sobota před nedělí Božího milosrdenství, 15. hod., začíná hodina Božího milosrdenství a matky z Uherského Hradiště a blízkého i dalekého okolí se sešly k modlitbám. Budou se celé odpoledne modlit před vystavenou Nejsvětější Svátostí za své i adoptivní děti. Není jim to zatěžko, ale naopak s touhou, rozechvěním a velkou důvěrou poklekají, prosí a odevzdávají děti, které jim Pán svěřil. Děti, které porodily nebo je snad porodila jiná matka, to je dnes úplně jedno. Všechny, spojeny v srdci i mysli, odkládají do košíčku postupně papírová kolečka se jmény dětí, vnuků a všech, které chtějí vložit do Ježíšovy náruče, do jeho Nejsvětějšího Srdce. Všechny věří, že v kostele Zvěstování Panně Marii (Zvěstování Páně) je přítomna ta největší a nejlaskavější Maminka Maria osobně. Vždyť ona má tu milost od svého Syna Ježíše, zahalit všechny své děti svým ochranným pláštěm a neustále se za nás přimlouvá. V jejím Neposkvrněném Srdci je místo pro všechny. 11

12 Modlitby matek Oblastní setkání MM v Uherském Hradišti Než společné i osobní modlitby začaly, paní Maruška Borošová diecézní koordinátorka všechny přivítala, seznámila nové maminky se spiritualitou MM a také jako první řekla silné svědectví o tom, jak se vlastně k MM dostala, jak ji Pán oslovil a vedl. Na setkání se k radosti všech přítomných dostavila i zakladatelka MM v České republice paní Růženka Fialová a Oldřiška Langášková z Brna. Z jejich promluv bylo všem jasné, že MM jsou dílo Boží, dílo Ducha sv. Prostor pro osobní svědectví měly i jiné maminky. Závěr celého odpoledne nemohl být jiný než při společném slavení Eucharistie. Tam jsme cítily, že Ježíš je živý a je s námi. Díky Bohu i všem, kdo se podíleli na uspořádání oblastního setkání MM. Velký dík patří citlivému hudebnímu doprovodu skvělé Capelly z Hluku a samozřejmě i bratřím františkánům, kteří nám umožnili setkat se v jejich kostele a sloužili také mši svatou. Anička 12

13 Ohlédnutí Setkání MM královéhradecké diecéze v Pardubicích, Děkuji za Vaše pozvání na setkání Modliteb matek. Kdykoliv se setkám v nějaké farnosti se skupinkou lidí, kteří se společně modlí, potěší mne to. Toto bylo setkání matek z celé diecéze a řadu žen znám osobně, včetně jejich životních příběhů, a tak jsem byl svědkem, jak v síle modlitby nesou své životní kříže. A tak mne mše svatá i hodinka modlitby před eucharistickým Pánem povzbudila a posílila, že jsem mohl být s nimi. S tímto dojmem jsem odjížděl z Vašeho setkání, díky. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký Mši svatou na setkání MM v Pardubicích celebroval pan biskup Kajnek Modlitby matek a já První moje setkání bylo v kapli svaté Markéty v Litomyšli před cca 13 lety (tehdy tam přijela Růženka podpořit a představit Modlitby matek). Mám čtyři děti, byla jsem hodně úzkostlivá a přísná maminka. Bála jsem se o děti, hodně jsem je monitorovala, hlídala, nerada jsem je někam posílala a pouštěla. Modlitby Matek mne osvobodily od strachu, stále se učím víc a víc své děti odevzdávat do rukou Božích, posílily moji důvěru a víru v Boha. Moje děti jsou všichni skauti a pořád se někde toulaly a toulají. Svoji změnu jsem si uvědomila v okamžiku, když moje nejmladší 13

14 Modlitby matek Markétka odjížděla autem se skauty ze sousední vesnice na skautskou víkendovou akci. Když se vrátila, povídaly jsme si a ona se mě ptala, jestli jsem se bála, protože maminka kamarádky se o ni bála. A já jsem si uvědomila, že jsem se NEBÁLA. Jsem za Modlitby matek moc vděčná. Moje děti o tom vědí a je úžasné, když mi moje starší dcera napíše: Mami, prosím Tě, můžete se modlit za moji kamarádku, která touží po miminku, nebo moje snacha, když prosí o modlitbu za miminko kamarádky, které má špatné krevní testy Vidím, že se učí důvěře přes moji zkušenost, a to je přeci super. Jednou se určitě taky zapojí do Modliteb matek. Každý a všechno má svůj čas. Snažím se svou zkušenost doporučovat lidem kolem sebe. Jsem šťastná, když vidím, že se někdo zajímá, ptá, chytá, pátrá Nevím, jak se žije lidem, kteří nemají víru, myslím, že musí mít všechno komplikovanější a těžší. Mě víra osvobozuje a posiluje, povznáší Markéta 14 Setkání MM brněnské diecéze v Brně, Setkání MM v brněnské diecézi proběhlo v sobotu před slavností Seslání Ducha Svatého. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Salesiánském středisku mládeže uprostřed sídliště na mě působil jako duchovní oáza. Při mši svaté se otec Šebestián zamýšlel nad texty čtení Gn 11,1-9 a Evangelia J 7, Babylonskou věž máme každý z nás v sobě, když prosazujeme své já, i když je to s naším dobrým úmyslem. Na Pána Ježíše se máme obracet s větší důvěrou, přestože to není jednoduché a většinou nás to bolí. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Čím více po Bohu toužíme, tím máme větší srdce, On nám ho může více zaplnit. Ježíš neříká, že všechny problémy pominou, my ale můžeme mít v srdci Jeho pokoj a budeme se na vše kolem sebe dívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem. Naše srdce tak budou naplněná radostí a proudy živé vody jsme schopny předávat dál, naše srdce budou k sobě a tím i k Ježíši Kristu přitahovat naše okolí. Při modlitbě odevzdání dětí jsme je mohly odevzdávat do košíčků v tváři tvář Ježíši přítomném v Nejsvětější svátosti oltářní. Oslovily mě také myšlenky z Deníku sv. Faustyny. Velkým povzbuzením byla pro mě svědectví maminek o vytrvalých modlitbách, které obrátily manžela a přivedly děti zpět do církve. Také jak působí Ježíš v jejich životech, když se mu plně odevzdávají a nenechávají si pro sebe ani 5%. Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které pro nás setkání s láskou připravovaly.

15 Ohlédnutí Protože současně s naším setkáním probíhala na Výstavišti duchovní cvičení s o. Jamesem Manjackalem, chtěla bych se podělit o svědectví zázračného uzdravení své dcery (veřejně vystoupit jsem neměla odvahu). Asi před pěti roky se dceři udělaly na krku boule. Pediatr odebral krev, během měsíce se postupně všechna laboratorní vyšetření vracela jako negativní, ultrazvuk potvrdil cystický útvar neznámého původu cca 7x3 cm. Byli jsme objednáni na další odborná vyšetření do dětské nemocnice v Brně. Tři dny před vyšetřením jsme jeli na nedělní mši svatou do Koclířova, kterou sloužil o. Manjackal za uzdravení. Neměli jsme v té době auto, od nás není do Koclířova prakticky žádné spojení, ale Pán měl vše v režii, nakonec jsme mohli jet. Při modlitbě po mši svaté otec říkal jména a nemoci, z kterých Ježíš lidi uzdravil. Čekala jsem, zda uslyším i její jméno. Ale on řekl, že všechny nemoci krku budou uzdraveny. Boule na krku zůstaly. Zmizely úplně den před odjezdem na vyšetření. Měla jsem obavu, co nám lékař v Brně řekne, proč k němu jezdíme, když nikde nic nemá. A boule ráno v den odjezdu byly zase zpátky. Uvědomila jsem si, že místo toho, abych děkovala Pánu, řeším nepodstatné věci (co si asi doktor bude myslet ). Díky Bohu boule během pár dní úplně zmizely i ultrazvukové vyšetření bylo negativní. Pediatři říkali, že i kdyby se boule samy vstřebaly, nebylo by to ze dne na den. V tu neděli byla také v Koclířově jedna paní z našeho města, která měla rakovinu (její svědectví vyšlo v časopise Milujte se). Byla už v takovém fyzickém stavu, že se domnívala, že cestu i mši svatou už není schopna absolvovat. Díky péči dcery nakonec mohla jet. Sama potom říkala, že cítila, jak dostává novou sílu, veškerá únava zmizela. Pán ji obdaroval dvěma roky dalšího života. Vnímala je tak, že má svědčit o Ježíši nejen ve své rodině. Za vše chvála Kristu. Helena Šislerová Dávám ti Pane všechny touhy, co mám, dávám a věřím, že stačíš jen ty sám Tato píseň zazněla na závěr oblastního setkání Modliteb matek a nás provázela celou cestu domů. Právě důvěra a žízeň byla slova, která během těch několika hodin zazněla nejčastěji. Důvěra, bez níž nikdy neuděláme ten poslední krok k odevzdání a žízeň nás vlastně žene k proudu živé vody. Vlastně jsme tohle všechno už mnohokrát slyšely, ale díky svědectví několika odvážných maminek získala tato slova konkrétní význam. Uvědomily jsme si znovu důležitost společenství a tohoto hnutí. Téměř každý příspěvek končil ujištěním, že Modlitby matek jsou nejlepší J. Bylo hezké, jak jsme se poznávaly už po cestě na toto setkání. Jak se z neznámých stávaly známé. Občerstvily jsme nejen duši; při agapé a osobním setkání jsme vzpomínaly na první krůčky Modliteb matek v naší republice právě na tomto místě. Je hezké vidět Boží dílo 15

16 Modlitby matek a být jeho součástí. Děkujeme Růžence za to, že tehdy tolik Bohu důvěřovala a že díky ní dnes spousta maminek z tohoto pramene pije. Děkujeme i za povzbuzení, že i když ve výchově všechno nestihneme, máme vždy šanci svou modlitbou všechno nahradit. Moc děkujeme i Markétce a ostatním maminkám, které toto setkání zorganizovaly. Je to pro nás velké povzbuzení. Těšíme se už na příští setkání. Bůh vám všem žehnej! Mirka, Marta a Maruška z Jaroměřic nad Rokytnou 16 Modlitby otců na Sv. Hostýně Drahé maminky, vzhledem k tomu, že jsem o to byl vaší koordinátorkou Markétou požádán, napíši vám pár řádek o VII. národním setkání Modliteb otců v ČR. Od roku 2008, kdy starost o Modlitby otců na Moravě a v Čechách převzali muži od matek, pravidelně v jarním termínu pořádáme národní setkání. Podobně je tomu na Slovensku, kde je tradice setkávání delší, a kde pro změnu bývají setkání na podzim. Místo setkání v ČR se v průběhu let měnilo, vystřídali jsme Moravskou Třebovou, Albeřice a Rajnochovice, až jsme nakonec zakotvili na Sv. Hostýně. Toto místo na vysokém kopci s bazilikou, kaplemi, křížovou cestou a poutními domy je jako stvořené pro setkání chlapů, kteří se chtějí modlit za své rodiny, navzájem se povzbudit a načerpat sílu. Letošní setkání se uskutečnilo Na setkání bylo celkem 88 chlapů (z toho 6 kněží) z Moravy, Čech, Slovenska a Holandska. Setkání začalo v pátek večer mší svatou v bazilice, kterou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner. Otec arcibiskup k nám chlapům měl ještě po mši promluvu na téma otcovství a po ní jsme mu mohli klást otázky. A jak se setkání líbilo otci arcibiskupovi? Cituji z u: Zatím přišlo i pár pěkných ozvěn, za které děkuji. Bylo mezi vámi dobře, bylo to i pro mne povzbuzením. Často na vás myslím a všem ze srdce žehnám. Jan Graubner. Tématem letošního setkání MO bylo Písmo svaté Boží Slovo. V pátek po večeři měl promluvu P. Šebestián (františkán, Moravská Třebová) o své zkušenosti s Božím slovem jak k němu Pán promlouvá skrze Písmo svaté, a dále o tom, že Pán je přítomen mezi námi, když tvoříme společenství. Mě osobně velmi potěšila a překvapila celonoční adorace v kapli sv. Josefa z pátku na sobotu. Nečekal jsem, že se chlapi budou střídat u Nejsvětější svátosti v tiché modlitbě až do rána. Já jsem přišel na adoraci v 5 ráno. Těšil jsem se, že budu sám s Ježíšem, a nakonec jsem tam nebyl sám ani malou chvíli. Pořád přicházeli další chlapi. A tak jsem si uvědomil, že Pán po mně tady na Hostýně chce právě to společenství.

17 Ohlédnutí V sobotu nám po snídani P. Kamil Obr přiblížil Písmo svaté rozborem tří osob otce (Abraháma), matky (Chany) a dítěte (Davida). Dopoledne jsme se rozdělili do skupinek po šesti mužích a ve skupinkách jsme probírali naše osobní zkušenosti s Božím slovem a s Božím vedením. Před obědem bylo ještě krátké vystoupení koordinátorek Modliteb matek (Markéta a Růženka), které se za námi cestou do Ostravy zastavily. Odpolední program zahrnoval mši svatou v bazilice, křížovou cestu (venku), svědectví ze skupinek a společné Modlitby otců. Po večeři následovala svědectví a sliby. Slib člena Modliteb otců složilo tento rok sedm mužů. V neděli jsme měli mši svatou v kapli sv. Josefa s P. Petrem Bulvasem. Otec Petr nám pak po mši přiblížil ignaciánský způsob čtení Písma svatého a prakticky ho s námi probral na úryvku z evangelia, ve kterém Pán Ježíš kráčí po moři. Celému setkání panovala přátelská, bratrská atmosféra, vždyť s některými otci a kněžími se takto setkáváme již po dobu 6 let. Pro mě osobně bylo toto setkání duchovní obnovou, která mi opět dodala podněty a sílu něco se sebou dělat. Pán k nám chce mluvit skrze Písmo svaté, chce k nám promlouvat každý den, jde o to, jestli my každý den Písmo svaté otevřeme a čteme. Honza Brázdil, Modlitby otců 17

18 Modlitby matek Pár řádků ze Slovenska V januári sme boli spolu s Růženkou z Brna a Ankou (prekladateľkou) v našom komunitnom dome v Anglicku v Star House. Mali sme spoločné modlitby za medzinárodné stretnutie národných koordinátoriek v Betleheme, ktoré má byť začiatkom roku Koncom roku 2015 budeme mať v Ríme oslavu 20. výročia vzniku MM, spojenú s audienciou Svätého Otca na Námestí sv. Petra. Presný dátum vám oznámime, hneď ako to budeme vedieť. Okrem toho k tomuto výročiu chystáme preklad knižočky MM do aramejčiny, jazyka, ktorým hovorila svätá rodina. V Star House sme prežili vzácny čas s Ježišom a ďakujeme vám všetkým, ktoré ste sa za nás modlili. Cítili sme silu spoločných modlitieb. Okrem modlitieb sme mali čas aj na osobné rozhovory a Veronica nám viackrát opakovala, aby sme nezabudli, keď tu ona už nebude, alebo niekto po nej prevezme kormidlo MM, aby sme vždy zachovávali všetko, čo jej Pán Ježiš dal pre MM. Aby sme sa v ničom neodchýlili od cesty, ktorou nás Duch Svätý viedol cez ňu. Keď som prišla domov, čítala som Prvý list Timotejovi. Bolo to, ako keby som počula znovu hovoriť Veronicu: Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. Chcú byť učiteľmi zákona a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia s takou istotou Toto prikázanie ti zverujem aby si mal vieru a dobré svedomie buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý. Ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery Opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa bezbožným a prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania Veronica hovorila podobne ako sv. Pavol. Znovu sme mohli žasnúť nad dielom MM a celej komunity Útecha, ktorú Pán zveril Veronice. Ďakovali sme, že môžeme byť tak blízko toľkým milostiam, ktoré Pán dáva na túto zem cez MM. Naša spiritualita je taká jednoduchá, že musíme byť veľmi citlivé, aby sme ju neporušenú odovzdali ďalším generáciám. Znovu sme si mohli uvedomiť, že MM nie sú o Veronice ani o mame Jane Pajanovej ani o iných koordinátorkách, ale sú o veľkom Božom dare, ktorý Pán Boh poslal na túto zem pre matky celého sveta. MM sú o osobnom vzťahu každej jednej matky s Pánom Ježišom. Boh prejavil veľkú dôveru Veronice, našej zakladateľke, 18

19 Pár řádků ze Slovenska keď jej zveril myšlienku a spiritualitu MM, a dôveroval jej, že ona túto spiritualitu odovzdá ďalej matkám na celom svete. Veronica s veľkou dôverou poverila národné koordinátorky, aby strážili túto spiritualitu, jej jednoduchosť a čistotu vo svojich krajinách, a podobne národné koordinátorky poverujú diecézne koordinátorky a požehnávajú a vysielajú oblastné koordinátorky do diecéz a oblastí s veľkou dôverou, že ony tam, kde sú, sa budú modliť a budú ochraňovať v prvom rade modlitbou spiritualitu MM. Dôležitosť opakovania toho, čo a ako bolo na začiatku, potvrdil vo svojej homílii o. Milan, ktorý hovoril, aké dôležité je každý rok oslavovať Veľkú noc a Vianoce a iné sviatky svätých, aké veľmi dôležité bolo pre Izraelitov, keď vyšli z Egypta, každý rok si pripomenúť prechod cez Červené more, každý rok znovu a znovu hovoriť to isté, aby si to zapamätali všetky generácie, aby nezabudli na nijakú maličkosť, ktorá dopĺňala veľkosť Boha a jeho milosrdenstvo. Jeden kňaz vo Svite povedal pri návšteve Veronicy, že hovorí stále to isté. Áno, stále to isté, ale my sme vždy trochu iní. Vždy zachytíme niečo iné, čo je práve v tej chvíli veľmi dôležité pre nás a pre tých, ktorí počúvajú, aby sme nezabudli, aby azda niekto nemohol povedať, že nepočul alebo nevedel Drahé mamy, ďakujme za našu zakladateľku Veronicu a chváľme Pána za milosti, ktoré dal na tento svet cez MM. Vyprosujme si navzájom jednotu sŕdc a myslí, aby sme odovzdávali myšlienku MM jednoduchú a čistú. Jana Pajanová 19

20 Modlitby matek Zamyšlení 20 Odevzdanost a jak ji praktikovat Asi deset dní po naší národní konferenci jsem v Brně navštívila přednášku francouzského kněze Cyrilla Debrise, postulátora beatifikačního procesu rakouské císařovny Zity. Abbé Debris pak podepisoval zájemcům svou knihu o této kandidátce blahořečení. Věnování, které mi vepsal do mého výtisku, jsem přijala s velkou vděčností v úžasu nad tím, jak je výstižné: Ať je vám císařovna vzorem ženy, manželky a matky v odevzdanosti do Boží Prozřetelnosti. Otec Cyrille nemohl s jistotou vědět, že jsem vdaná a mám děti. A to, že ve své dedikaci zmínil ještě navíc odevzdanost, považuji za milou pozornost shůry. Odevzdanost je základní pojem spirituality našeho hnutí. Jsem velmi vděčná Veronice za její přítomnost na loňské konferenci a hlavně za to, že kladla důraz na jednoduchost v naší duchovní orientaci. Modlitby matek, to nejsou konference a jiné velké akce. Jsou to pravidelná setkávání, kde se prostě a jednoduše modlíme za své děti v jednotě s matkami po celém světě. Vrcholem této modlitby je odevzdání dětí do Ježíšovy péče. Pokud v lidské rovině něco důležitého ve svém životě někomu svěřujeme, něco mu odevzdáváme, jistě toho člověka dobře známe a důvěřujeme mu. Máme s ním nějaký vztah. Výstižným příkladem jsou slova manželského slibu: odevzdávám se ti Když si dva lidé udělují svátost manželství, předpokládáme, že se důvěrně znají a jejich vztah je pevný. Odevzdat svůj život a své děti Bohu, nemusí být z hlediska logiky nijak obtížné. Bůh je svrchované Dobro, jistě to s námi myslí dobře, takže nemůžeme udělat chybu. Byl by to však pouze akt vůle a rozumu. Aby byla zapojena celá naše bytost, aby to byl akt lásky, musí náš vztah k Bohu být pevný a důvěrný. Vztahy se pěstují a rozvíjejí komunikací. Ve vztahu k Bohu je to komunikace par excellence, modlitba. A na toto téma vám nabízím myšlenky francouzského kněze, exercitátora Jeana Lafrance. Modlitba je nejjistější test, že veškerou svou důvěru obracíme k Bohu a že pouze od něho očekáváme milost, abychom ho ve všem poslouchali. Ten, kdo je na kolenou, jednoduše projevuje naději a důvěru. Ti, kdo mají trochu zkušeností s mezními situacemi, dobře vědí, že jsou stavy, kdy nemohou dostat jinou radu, než aby pokorně prosili. Rozhodnutí pokorně prosit je mnohem důležitější než všechno ostatní. Jsou lidé, kteří dělají transcendentální meditaci, jógu, zen, ale neprosí. Někteří dokonce odří-

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lukáš 1, 38) 71 Modlitby matek Milé sestry v Kristu, pokoj a

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Nesme všechny kříže radostně a ochotně. Musíme ukazovat světu, co nám dává víra a v Koho věříme.

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Nesme všechny kříže radostně a ochotně. Musíme ukazovat světu, co nám dává víra a v Koho věříme. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR březen 2010 Nesme všechny kříže radostně a ochotně. Musíme ukazovat světu, co nám dává víra a v Koho věříme. Kardinál Josef Beran 54 5505555 Zamyšlení

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem...

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... Vstříc prázdninám Budete mít volno od školy a učení, nikoli však

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Poslední číslo letošního

Poslední číslo letošního Úvodní slovo Učedníky v modlitbě Poslední číslo letošního ročníku našeho bulletinu, které právě otevíráte, bychom opět rádi věnovali tématu, které by poodhalilo, čím jako jezuité vnitřně žijeme. Tentokrát

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více