PANNA MARIA MATKA KNĚŽÍ SVATÝ JAN MARIA VIANNEY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANNA MARIA MATKA KNĚŽÍ SVATÝ JAN MARIA VIANNEY:"

Transkript

1 PANNA MARIA MATKA KNĚŽÍ SVATÝ JAN MARIA VIANNEY: Když jsem se zamýšlel nad tématem mé dnešní úvahy v den, který mi dal sám Pán a Panna Maria, tak mne hned napadlo Mariino poselství Don Stefano Gobbimu : Kněžím, přemilým synům Panny Marie. Zde je ukryto tajemství pochopení Mariánské cesty, která mi byla dána a kterou chci stejně jako můj bratr Pavel v životě jít. Role Panny Marie nám byla ukázána a dána Ježíšem přímo na kříži. Ano, zde nám všem byla dána jako MATKA CÍRKVE, ona MATKA BOŽÍ. Zvláště důležité je poznat toto poslání a tuto roli Panny Marie v osobním, dokonce v kněžském životě. Kněz, jehož poslání je především vedení Božího lidu ke spáse, musí ukazovat autenticitu a plnost duchovního společenství s Kristem a jako dobrý pastýř vést Boží lid na tučnou pastvu. Právě zde jsou nám dány vzory, které jasně ukazují pravost tohoto poslání a v tomto roce KNĚŽÍ je to především VZOR svatého faráře ARSKÉHO. Snaha následovat Krista, naplňovat Jeho slovo a být autentickým křesťanem je velmi obtížné. Musíme si ale uvědomit, že tento záměr a rozhodnutí je dnes stále obtížnější následovat. Vnímáme stále se prohlubující propast mezi světem víry a nevěry. Vnímáme nárust nekřesťanských náboženství, sektářství a vlivu NEW AGE. Vliv Nového věku, který sebou přináší zásadní změny v myšlení a hodnocení jednání člověka se stále ostřeji vymezuje proti Stvořitelskému dílu Božímu a stále častěji se setkáváme s velkým ODPOREM PROTI CÍRKVI a PAPEŽI. Církev je představována ve světle, které budí odpor a emoce a čelí velkým útokům. Stejně jako vždy v době velkých zkoušek, tak i dnes posílá Bůh své svědky a dokonce i svou MATKU MARII, jejíž role je v církvi nezastupitelná. Ve snaze sjednocovat se mezi sebou v Kristu v ekumenickém dialogu narážíme ale na četné problémy, které se obcházejí anebo vylučují z důvodu, že by narušovaly ekumenický dialog a je snaha vyhýbat se všem radikálním a konfrontačním postupům. Přitom jde často pouze o PRAVDU KRISTOVU, která jasně odhaluje hřích a všechny formy povrchního a laciného křesťanského života. Ukazuje se stále naléhavěji nutnost osobního sjednocení s Kristem v Duchu svatém a vytváření vnitřní jednoty sebe s Bohem. V dekretě o ekumenismu stojí jasně : Opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení. Co je to vnitřní obrácení, metanoia? Je to především přijetí zásadního požadavku obrácení-pokání a SMÍRU. Tohle je specifikum FATIMY a poselství Fatimského apoštolátu, který zastřešuje všechny Mariánské aktivity, je zcela legitimní a závazný! Existuje bezesporu velmi mnoho aktivit, apoštolátů, směrů, řádů a denominací.

2 Všechny hovoří u nutnosti modlitby, ukazují praktickou podobu služby lásky, mají svá charismata. Ale málokdo si uvědomuje, že je nutno vždy v duchovním životě hledat POČÁTEK! A tím je MARIINO FIAT! Od počátku si Bůh vyvolil ke spolupráci s ním člověka. Ano, ubohého, slabého a hříšného člověka, kterému svěřil vládu nad vším stvořením a učinil jej blaženým. Člověk však chybil, zhřešil a ztratil tuto obrovskou milost. Byl vyhnán z ráje, ale Bůh ve svém milosrdenství mu slíbil záchranu. Bůh ve svém MILOSRDENSTVÍ POSÍLÁ v průběhu dějin spásy SVĚDKY VÍRY. V tomto kněžském roce je to zářivá osobnost svatého faráře ARSKÉHO, svatého Jana Maria Vianneye. Je velmi důležité přímo na jeho příkladu vnímat jeho vztah k Panně Marii, tu, kterou ON považoval za nejkrásnější ze všech stvoření a nejněžnější z Matek. Říká : MARIA je NÁM DVOJNÁSOBNOU MATKOU. Zrodila nás dvakrát. VTĚLENÍM a POD KŘÍŽEM. Znakem hlubokého vztahu s MARIÍ je MODLITBA DÍTĚTE, stálá a důvěrná. Svatý farář Arský nás ohromuje svou vroucí něžností a čistotou srdce, které MILUJE a OBĚTUJE se heroickým způsobem, protože byl naprosto otevřený a po vzoru dalšího obrovského mariánského světce svatého LUDVÍKA MARIA GRIGNIONA se stává Jejím OTROKEM. V životopise svatého Jana M.Vianneye čteme jak tento kněz zasvětil Panně Marii všechny obyvatele ARSU, jak sepsal konkrétní seznam jmen farníků, který ve stříbrném SRDCI zavěsil svaté PANNĚ NA KRK. Tak chtěl, aby se všechny rodiny ve farnosti cítily být JEJÍMI DĚTMI a také tak Jí uctívaly. Byl hluboce přesvědčen, že všichni SVATÍ vždy velmi uctívali PANNU MARII a že právě na Její přímluvu dostávají lidé pomoc. Když hovoříme o světských věcech jako je obchod či politika, brzy se unavíme. Ale hovoříme-li o svaté Panně, zdá se nám, jako bychom neustále mluvili o něčem novém. Žádná MILOST nepřijde z nebe, bez toho, aby nejdříve prošla Jejíma rukama. Když podá naše modlitby svatá PANNA, mají docela jinou záslužnost, protože svatá PANNA je jediný TVOR, který nikdy neurazil Boha. Panně MARII přísluší mnoho nekrásnějších TITULŮ. Otevíráme JEJÍ MĚSÍC, kdy je oslavována a chválena krásnými JMÉNY. Je velice důležité nechat se jimi oslovit. Víme, že tam, kde byla MARIA odsunuta, kde zůstala nepochopena, tam se také vytrácí úcta nejen k NÍ, ale k BOHU a následně i k lidem. Jako červenou nit sledujeme pády a povstání izraelského národa lid úmluvy, Starého zákona. Vše vrcholí vtělením Božího Syna Ježíše Krista na tento svět po Mariině FIAT! Zde všechno začíná. Zde se ukazuje nejsilněji LEGITIMITA Božího plánu v záchraně člověka, povolaného ke spolupráci. Zde se také děje zřejmě nejdramatičtější prověrka osobní lidské svobody a pokorného přijetí Boží vůle. Zde je také v průběhu dějin spásy KONFRONTOVÁN každý biskup, každý kněz, každý duchovní a každý laik. Právě zde se také ukazuje opravdová DOKONALÁ SVOBODA nebo začátek dramatu střetu lidského ega s Boží vůlí.

3 Zní to možná dramaticky nebo dokonce až nesrozumitelně, ale je to v podstatě velmi jednoduché. NAŠE NÁBOŽENSTVÍ JE ZJEVENÉ. Bůh v osobě Ježíše Krista nám jasně ukázal JAK a CO MÁME DĚLAT. Jasně pověřil Petra, aby vedl svatou Církev a slíbil, že ji BRÁNY PEKEL nepřemohou. Vybavil svou Církev silou a mocí, svěřil jí pravomoci, poslal ji do světa a pověřil svou Matku k vedení. V úvodu jsem zmínil pozvání Panny Marie nám, Jejím přemilým synům. Ale my kněží máme vzory. Je to zmíněný farář Arský, ale také všichni, kteří pochopili a přijali zásadní a náročnou roli KNĚŽÍ ve společnosti a v církvi. Můžeme si položit otázku : JAKÝ MÁ BÝT KNĚZ? KNĚZ NENÍ NIKDY PŘIJÍMÁN S LHOSTEJNOSTÍ. To řekl známý francouzský spisovatel FRANCOIS MAURIAC. Buď lidi přitahuje nebo odpuzuje. Život kněze je pod lupou, stejně jako církve. Všímáme se také brutálního vystupování vůči papeži, protože On je sloupem, On zastupuje KRISTA a toho nenávidí satan. Kněz musí být VELKÝ i MALÝ ZÁROVEŇ. Vznešený DUCHEM ale současně JEDNODUCHÝ a SKROMNÝ jako služebník. Kněz musí být mužem na bitevním poli a matkou u lůžek nemocných. V každém z nás přebývají tři OSOBY. Ta, kterou vidí jiní, ta, kterou vidíme my a ta, kterou vidí Bůh. Velký kardinál současné Církve CHRISTPOH SCHÖNBORN u příležitosti kněžského roku svatého JANA MARIA VIANNEYE vydal pozoruhodné svědectví v knize RADOST BÝT KNĚZEM - ve stopách svatého Jana Maria Vianneye. 6.kapitola má nadpis : MARIA a KNĚŽÍ. Mezi jiným, kdy otec kardinál ukazuje roli PANNY MARIE na příkladu svaté Terezie, nám připomíná svatého faráře Arského a některé jeho myšlenky. Svatý farář Arský měl slepou důvěru v Marii. Jistě nebyl sám, vzpomeňme na Dona Bosca, svatého Jana Eudese, Bernardettu, Fatimské děti, vizionáře z La sallety, ale i současné vizionáře z celého světa. Svatý farář Arský uctíval svatou Pannu zvláště jako Neposkvrněnou. V pamětech Kateřiny Lasagnové čteme: Úcta faráře Arského ke svaté Panně byla tak veliká, že se nedá popsat. Ráda bych věděla, kolik důvěry vnukla láska této dobré matky jejímu dobrému služebníku otci Vianneymu. A sám svatý kněz píše : Tak často jsem čerpal u pramene MARIINA SRDCE, že by tam dávno už nic nezůstalo, kdyby nebyl nevyčerpatelný. SRDCE MARIINO je vůči nám tak něžné, že spojená SRDCE všech matek jsou vedle něj jen kouskem ledu. To jsou slova, která se v dnešním ODCIZENÉM světě jeví jako nepochopitelná, nadsazená a naprosto nerealizovatelná. Je někdy ale zvláštní, že nám je církev připomíná a ukazuje jasné OBRAZY těch, kteří je naplňovali. JE TŘEBA KLÁST SI VELKÉ IDEÁLY a umět rezignovat na nízké a ubohé hodnoty, které nabízí tento svět. A také tyto hodnoty BRÁNIT a ukazovat JE i navzdory obtížím světu. Nebudeme za ně chváleni, BUDEME DOKONCE NENÁVIDĚNI.

4 Takový IDEÁL musí ukazovat kněz, hovořit o něm a snažit se mu přibližovat. Proto je tak důležitá ADORACE SRDCE, úcta k OBĚMA SPOJENÝM SRDCÍM, kterou musí jasně a navzdory obtížím ukazovat pověření služebníci církve, BISKUPOVÉ a KNĚŽÍ. Před časem byla podána žádost o zavedení PRVNÍCH SOBOT pro celou světovou církev a je třeba v těchto zásadních věcech, které jsou spojeny s výzvami Nejsvětější Panny zachovávat JEDNOTU. V dnešním světě je třeba nacházet Tvář Boží a sjednocovat se v Něm. Mít oči upřeny na Krista (Žid.12,2). A právě s Marií a všemi, kteří Ji tak jasně pojali jako životní průvodkyni máme i my kráčet ke Kristu. Vnitřní čištění a dorůstání do Krista a svatosti je bolestný proces a je nutné, aby ti, kteří obdrželi toto charisma, jej mohli rozvíjet a naplňovat. Odpor Odpůrce bude stále narůstat, protože zlý dovoluje nesčíslné aktivity, ale velmi střeží, aby člověk nebyl schopen vydat se zcela Bohu a stát se jeho otrokem. Pokud je tento obraz apriorně vyloučen a člověk se nechce obracet, pokračují stále citelnější projevy frustrace, nenaplnění, úniků a životních ran. Jenže podobně jako v průběhu dějin spásy, tak i dnes vidíme stále se zvětšující trhliny, které snad nepocházejí tolik z lidské vzpupnosti jako spíše ze snahy přiblížit se co nejvíce člověku. Tento často pouze lidský pohled mající svůj základ v tvrzení, že Kristus je v každém člověku je jistě pravdivý, ale musíme jít dál, naše VÍRA JE NADPŘIROZENÁ. Je nutné obejmout vertikálu, kříž. Tak jak to dělal svatý JAN MARIA VIANNEY. Duchovně. V demokratické společnosti lze jistě stavět kostely, konat četné akce, jsou obsazeny biskupské stolce a církev není viditelným způsobem pronásledována. Málokdo ale dokáže vnímat často skrytý vývoj, který se tam a onde projeví v podobě, která musí zneklidňovat a nepřátelé církve a Boha se všemožně snaží, aby KREDIT CÍRKVE byl stále snižován. Jen třeba mediální kampaně proti papeži, často velmi primitivní obvinění a stále průhlednější snaha církev ničit. Jen se podívejme na troufám si říci až tragickou formaci strany, která byla ustanovena jako křesťanská a hájící hodnoty Evangelia. Stává se spíše populistickou s výprodejem duchovního potenciálu ve snaze marginálního rozšíření se a oslovení všeho spektru národa.toho národa, který stále více preferuje hmotné a společenské hodnoty na úkor duchovních! KDO MÁ V DANÉ SITUACI BÝT SVĚTLEM a DOBRÝM PASTÝŘEM, který má sílu resignovat na všechny podobné bludičky, nežli KNĚZ KRISTŮV a MARIIN? Pokusím se nyní převést tento všeobecný úvod do nějaké osobní roviny. Především platí, že VŠECHNO JE MILOST. A v míře plné právě Mariánské cesta. Mnoho o velmi dobrých duchovních osob, pastýřů a kněží, kteří dělají krásné skutky a slouží nesmírně obětavě, nepokládají Mariánskou cestu za zásadně NUTNOU.

5 Nevnímají RADIKALITU Božích požadavků DNEŠNÍ DOBY. Považují mimobiblické aktivity za věc volby a názoru, ne ale jako NEZBYTNOST. Hovoří o alternativních formách zbožnosti, orientují se na široký charitativní záběr, ale lze vnímat jakousi vnitřní prázdnotu. Typický je také postoj radikálního tolerantismu, ne prosím tolerance, který se vyznačuje tabuizováním všeho, co by mohlo být konfliktní. Ježíš Kristus a Panna Maria mají KONKRÉTNÍ POŽADAVKY! Člověk dnešní doby se rád holedbá svou vyspělostí a v duchovním životě tím, že má ve věcech jasno. Že jsou zde jasné teologické principy a závěry a že není možné něco měnit a doplňovat! ANO, to je správné! Ale tady nejde o změnu, ale o návrat na správnou cestu. Na Boží cestu, na křížovou cestu, strmou cestu s těsnými dveřmi! Přijat ji může jen LÁSKA! A láska to je poznání, to nejsou jen formulky a fráze: Ježíš Tě má rád. Je nutné se s KRISTEM SETKAT a to lze jen s PANNOU MARIÍ. Jinak zde budou stále nějaké problémy, rozdvojení, nepřijetí, hádky a často jen vnější pokusy o sbližování. Papež Benedikt, který se odvážil ve své promluvě v Regensburgu upozornit muslimský svět, že víra musí kráčet v ruku v ruce s rozumem, tak jak ve své encyklice Fides et Ratio vyjádřil zemřelý předchozí svatý Otec Jan Pavel II, otevřel tímto dveře a samotným muslimům k zamyšlení! V narušeném a nemocném světě, který se podobá těžce nemocnému, který stojí před volbou podstoupit radikální operaci nebo zemřít se ukazuje stále jasněji,že volba kardinála Ratzingera byla neobyčejným zásahem Božím a obrovskou nadějí. Tento papež má jasno a ví, že je to především on, kdo musí operovat, řezat a v dialogu pokračovat. Ovšem také s nesmírnou láskou a s vědomím: mnoho bratrů jedná zle, protože neznají pravdu. Opřít by se ale v plnosti měl především o své biskupy a kněze, aby skrze něho, mohly všechny tyto myšlenky proudit do všech vlásečnic MYSTICKÉHO TĚLA KRISTOVA! A my dobře víme, že je mnoho takových průduchů uzavřeno! Kolik jen bylo dle mého soudu zcela polovičatých až ubohých protestů přímo ze strany křesťanů poté, když papež v Řezně promluvil! Že to naruší naše vztahy k islámu, že to vzbudí nenávist ke křesťanům v muslimských zemích apod. Papež promlouvá stále a díky Bohu také mnozí v církvi. Na velký pátek promluvil jasným způsobem papežský kazatel RAINERO CANTALAMESSA a citoval dopis svého židovského přítele, který přirovnal současnou situaci proticírkevních nálad k té, která stála v 3O letech před nástupem fašismu. Co se ale dálo, to vyrazilo mnohým dech. Obviněn byl kazatel. Dokonce i určitá část kléru se vyjádřila ve smyslu nešťastného výroku. Ano nejednota a různice vždy byly příčinou rozbrojů a válek. JEN SE PODÍVEJME NA NAŠI POLITICKOU SCÉNU. Je takové jednání hodné označení kultivovavé, čestné a láskyplné??? Právě této nejednoty a rozporů dokáže vždy skvěle využít duch zla. Je to složitá otázka PROČ? Zde není možné na ni odpovědět.

6 Jednou z možných odpovědí je, že kdyby nastal nějaký radikální posun, třeba, že by svatý otec řekněme NYNÍ PROHLÁSIL ZA DOGMA PANNU MARII SPOLUVYKUPITELKU, tak by bylo nebezpečí, že půjde jen o vnější akt. Tady jde ale především jako ve všem, aby se otevřela diskuze, aby se média osvobodila od všech forem cenzury, aby se rozproudila diskuze a aby se nejednalo z pozice jednou provždy vyřešeného problému. Může vzniknout námitka: Otevřeme-li tuto diskuzi, budeme-li otevřeně přijímat i názory oponentní, dojde k velkému zmatku v myslích lidí. A zde stojíme před dilematem! A jak formujeme, vedeme tento Boží lid, jak vypadá nejen pastýřská a kněžská, ale především učitelská stránka. Není zanedbávána? Je to jistě diskutabilní otázka. Anebo další ožehavé téma. Samozřejmě je třeba v každém bodu být v jednotě s církví. Ta je přesvědčena, stejně jako tomu bylo v minulosti již mnohokráte, např. ve spojitosti s otcem PIEM, že zde dosud není zralý čas k té nebo oné problematice. Ale otázkou je, jak se připravují podmínky, aby ten čas se mohl odvíjet? Může být řešením nějaké smetení ze stolu? Jsem osobně přesvědčen, že všechno o čem se zde zmiňuji, je DAREM. Je milostí, kterou nám vyprošuje MARIA! Ona je plná MILOSTÍ. KNĚZ, KTERÝ JE PŘEMILÝM SYNEM PANNY MARIE je především zván k tomu, aby objevoval specifika Mariánské cesty. Existuje vedle MODRÉ KNIHY velké množství vynikající literatury. Je to především naše známá příručka o Panně Marii Fatimské, je to zcela unikátní kniha sv. Ludvíka Maria Grigniona o Pravé úctě k Panně Marii, jsou to krásné myšlenky sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, sv. Jana Eudese a samozřejmě v neposlední řadě svatého otce Jana Pavla II. Je to právě On, který rozšířil svatý růženec o růženec světla a ukázal jeho nezastupitelnost. Svatý růženec nesmí chybět v životě žádného kněze, nejen tedy Mariánského. Ta cesta s Pannou Marií se ukazuje jako cesta nejen bezpečná, ale jako maximálně svobodná. Před lidské ubohosti, slabosti, pády a zpronevěry, před všechna pokušení, která doléhají na každého, je zde MARIA přítomná! Naše advokátka, naše Krizová manažerka. Půjde vždy o to, aby se tato cesta pro nás Mariánské ctitele jevila jako naprosto samozřejmá, abychom ji dokázali obhájit. Je mnoho zbožných křesťanů, mariánských ctitelů a dětí Panny Marie, které se nechávají umlčet z jakéhosi NEPRAVDIVÉHO nařčení, kteří se cítí zaskočeni častým nešetrným a zlým přístupem k prostředkům, které se mohou někomu zdát být již překonanými. Mnozí PASTÝŘI zde sami nemají jasno: Všimněme si jedné, velmi důležité věci: KRITIKA HOVOŘÍ VŠEOBECNĚ, ALE NEANALYSUJE! PŘITOM PAPEŽ BENEDIKT USILUJE O ANALÝZU, DIALOG!

7 Je-li dán takový příklad samotným PAPEŽEM, není zde ani JEDINÝ DŮVOD, aby se tak nedělo v nižších rovinách. Každý ale musí zvážit různé okolnosti a držet se toho, co je legitmně dáno. Nesmí se ohlížet na těžkosti z této odvahy promluvit, vyplývající. II. Vatikánský koncil svým otevřeným přístupem otevřel brány světa. Musíme si poctivě přiznat, že v mnoha směrech došlo k velmi nežádoucím jevům! Do církve dokonce vstoupil dým satanův, jak to vyjádřil papež Pavel VI. Vypudit jej může jen osobní SVATOST. K nastoupení této cesty v dané realitě bytí může přistoupit jen ten, kdo MILUJE. Nic nezmůže brilantní teologické či jiné nadání, schopnosti, nebo dokonce genialita, dokonce vůbec nic vysoké postavení, skvělý plat, bohatství. Omylem by bylo domnívat se, že pravými hodnotami je zdraví, osobní prestiž, úcta. Za ničím z toho se nelze pídit jako za zásadní hodnotou. Tou je LÁSKA, CARITAS, OBĚŤ. Tomu nás učí náš Pán Ježíš Kristus a jsem povolán, abych jej takového poznával. TO JE ŽIVÝ ODKAZ SVATÉHO FARÁŘE ARSKÉHO. TO JE NADĚJE CÍRKVE, která bude prověřována stále dramatičtěji a která bude vnitřně růst a sílit přijímáním křížů, které Ji budou formovat. Podporujme jeden druhého,abychom přijali tento program, který nikdy nemůže zmizet, aniž by zmizel ze scény sám křesťan. Zde se nejsilněji ukazuje působení Panny Marie. Té, která stále přichází na tento svět, aby nás vedla, posilovala a ukazovala co máme činit. Dělejte všechno, co vám řekne Není možné vylíčit zde na malém prostoru to, co působí Ona v našem životě. Děkujme a vytrvávejme na cestě života. Starý Jičín dne 27.dubna 2O1O P.P.D.

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více