EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015"

Transkript

1 EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015 Ing. Eliška Kvapilová

2 Přednáška A) Banka organizace 1) Členění poboček Obsah 2) Útvary pomáhající pobočkám, právní odd., Complience 3) Organizační struktura celku B) Banka vnitřní prostředí I. 1) Controlling 2) Bilance banky, hodnocení výkonnosti Cvičení 1) Rozdělení seminárních prací 2) Opakování první přednášky 3) Bilance banky příklady

3 Organizace banky

4 Představenstvo Řídící orgán Klíčové funkce řízení Rozhoduje o všech záležitostech, které podle zákona nejsou v přímé působnosti valné hromady akcionářů Nejméně tříčlenné V čele je předseda Členové nemohou dávat konkrétní úkoly jednotlivým pracovníkům nebo managementu. Má formulovat strategii, program a politiku.

5 Dozorčí rada Dohlíží na výkon působnosti představenstva Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady Minimálně 3 členové Je kontrolním orgánem

6 Výbory V ředě zemí některé vyžadovány zákonem. Klasické: Úvěrový, Kontrolní, Investiční Další: Výkonný Mzdový Řízení A&P Kontrolní Dokumentem jsou zprávy výborů.

7 Centralizace a decentralizace C řízení, kdy jsou rozhodnutí (v nerutinních záležitostech) vydávána vlastníkem/úzkou skupinou manažerů v centru společnosti D možnost rozhodování ředitelů poboček, filiálek, autonomie - Nejen v oblasti bankovnictví - Výhody, nevýhody

8 Organizace banky

9 Pobočky Model pobočky dle její velikosti Velikost odvozena od počty zaměstnanců Malé pobočky Střední pobočky Velké pobočky

10 Velká pobočka Velká pobočka - Více jak 20 zaměstnanců - Možnost obsluhovat retailovou, soukromou i firemní klientelu - Velký rozsah poskytovaných produktů, vysoké náklady

11 Střední pobočka Střední pobočka zaměstnanců - Omezeno vyřizování firemních úvěrů - Firmy buď přesměrovány nebo na pobočku dojíždí firemní bankéř

12 Střední pobočka

13 Malá pobočka Malá pobočka - Méně než 10 zaměstnanců - Standardní služby pro soukromou klientelu, základní servis pro firemní klientelu Speciální forma tříčlenná pobočka - nastavení procesů a kontrol na pobočkách tak, aby 3 pracovníci dokázali adekvátně obsloužit klienty - možnost zajištění fungování pobočky i v případě nemoci jednoho zaměstnance - omezení pokladny a práce s hotovostí - nejsou zajišťovány vklady a výběry velkých objemů - pokladní činnosti nahrazovány vkladovým bankomatem.

14 Produkty na tříčlenné pobočce - otevírání účtů včetně internet bankingu, - poskytování půjček pro fyzické osoby, - nabídka investic, - pojištění - některé produkty pro firemní klientelu

15 3+1 s pobočkou - Personální úsek (vedoucí) - Bankovní služby (hotovostní a bezhotovostní platební styk) - Obchodní úsek (zřizování účtů, poskytování úvěrů) + Podpora

16 3 zóny obsluhy klientů zóna rychlé obsluhy - pokladny a informační místo, klientům poskytován základní servis, hotovostní operace, převzetí platebních příkazů a poskytnutí základních informací poradenská zóna - zakládání účtů, poskytnutí základních úvěrových produktů kreditní karta, povolené přečerpání, spotřebitelský úvěr, základní investiční poradenství zóna osobních bankéřů, investičních a úvěrových poradců

17 Jak usnadnit chod pobočky útvary centrály Odd. Právní služby, Právní odd. apod. jménem banky vyjadřuje právní názory zajišťuje mezinárodní agendu soudních sporů poskytuje právní podporu v soudních sporech u případů týkajících se úvěrů a depozit, mezinárodního bankovnictví i kapitálových trhů Důležitý útvar, který poskytuje právní podporu v případě sporu Pracovníci právního oddělení poskytují právní poradenství a přípravu jednotlivých smluvních dokumentací nejen pro pobočky, ale i pro ostatní útvary banky.

18 Jak usnadnit chod pobočky útvary centrály Odd. Spotřební financování zajišťuje podporu prodejní distribuční sítě řídí a koordinuje činnosti týkající se vývoje nových a modifikace stávajících produktů spotřebního financování (může mít i další funkce)

19 Jak usnadnit chod pobočky útvary centrály Odd. Spotřební financování Podpora poboček: školení zaměstnanců, identifikace provozních problémů retailových úvěrů (a hledání řešení), posuzuje a schvaluje úvěrové případy nad úroveň pravomocí poboček, publikuje do sítě novinky a komunikuje se třetími stranami, kontroluje plnění pravidel definovaných v úvěrové politice, zodpovídá za veškeré kroky v procesu poskytování produktů spotřebního financování Pro pobočky dále zajišťuje marketingovou komunikaci, tvorbu cenové politiky, procesní a distribuční obslužnost, úpravy a vývoj nových produktů, křížové kontroly úvěrové dokumentace pravidlo čtyř očí.

20 Pravidlo 4 očí vory/media_2014/cl_14_140523_rozumek_bankovnictvi. html

21 Odd. Compliance Jak usnadnit chod pobočky útvary centrály Hlavní činností je Sledování vývoje a změn v legislativě, regulaci a v oblasti rizik Interpretace Konzultace při implementaci do prostředí banky Oblasti: legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ochrana osobních údajů a bankovního tajemství finanční etika prevence a detekce podvodů ochrana investorů prevence zneužití trhu

22 Jak usnadnit chod pobočky útvary centrály Odd. Compliance Pokud dojde k nesouladu mezi vnitřními předpisy s právními nebo regulatorními předpisy, navrhuje odstranění takto identifikovaných, nesprávně prováděných činností banky. Koordinuje a řídí vyšetřování rozsáhlých a komplexních podvodů. Neméně důležitá je i spolupráce se státními orgány, nebo orgány vykonávajícími dohled v dané oblasti. Dále pak realizuje a iniciuje komunikaci dovnitř banky ve svěřené oblasti. Pro všechny útvary banky iniciuje a odborně zajišťuje školící a vzdělávací aktivity v této svěřené oblasti. V oblasti finančních trhů má na starost velice důležitou správu agendy osobních obchodů zaměstnanců s investičními nástroji. Tento útvar provádí monitoring dodržování vnitřních předpisů v oblasti etiky a podvodů. V poslední době se zaměřuje i na problematiku přijímání darů a oblast korupce.

23 Organizace o z hlediska členění do jednotlivých úseků organizační struktura o popis procesů uvnitř struktury vztahy mezi útvary, vazby mezi segmenty, linie odpovědnosti

24 Schéma organizace banky - ČEB

25 Schéma organizace banky - ČS

26 Controlling Primárním cílem Controllingu není hodnotit minulé chyby (odchylky), ale ze zjištěné odchylky od předpokladu (tj. plánu) vyvodit opatření pro korekci budoucího vývoje. Role controllera bývá někdy přirovnávána k roli lodivoda, který má udržovat loď v plavební dráze tzn. rozpoznat včas výraznější odchylku od ideálního kurzu a vrátit loď do plavební dráhy (= přípustné odchylky od plánu)

27 Schéma Controllingu Controlling sbírá informace z mnoha dílčích úseků Analyzuje současnou situaci Předkládá návrhy

28 Controlling Skupiny controllingových úloh Plánování stanovení cílů podniku Kontrola porovnání plánů a skutečnosti, analýza odchylek Řízení provádění nápravných opatření definování cíle a jeho konkretizaci do podoby obsahu cíle, tedy čeho má být dosaženo rozsahu cíle, v jakém rozsahu má být cíle dosaženo oblasti, skupina, region, komodita atd. lhůty, resp. během jaké doby má být cíl realizován Cíl musí být SMART

29 Controlling Hlavním úkolem controllera je odchylky plánu od skutečnosti včas zjistit a analyzovat, aby vedení mohlo přijmout nápravná protiopatření. Odchylky (kladné i záporné) mohou mít různé příčiny. Mezi jinými: organizační změny, chyby v plánování, chybné zaúčtování, externí vlivy, zvýšení cen vstupů

30 Zdroj: Horváth&Partners.: Koncepce Controllingu Controlling

31 Strategický controlling Vychází ze strategického plánování, jehož hlavní náplní je analýza zdrojů úspěchu a vývoj dlouhodobých koncepcí, které povedou k zajištění budoucnosti společnosti. Úkol: Dnes přijatá opatření budou v budoucnu napomáhat zajištění existence společnosti. Nástroji strategického controllingu : scénáře, plánování a vývoj portfolia, rozbor strategických mezer a jejich vývoj, rozbor závislosti, rozbor silných a slabých stránek apod. Viz Příklady hodnotících metod

32 Operativní controlling Operativní controlling se uplatňuje v oblasti krátkodobého plánování (1-3 roky). Vychází z aktuálních personálních, technických a kapitálových možností společnosti. Hlavní úkol: řízení rentability, plánování likvidity kontrola hospodárnosti Nástroje operativního controllingu: analýza, plánování, kontrola.

33 Controlling

34 Příklady hodnotících metod SWOT analýza

35 Příklady hodnotících metod BCG matice

36 Bilance banky Bilance banky zahrnuje rozvahu a podrozvahu, přičemž jak rozvaha, tak i podrozvaha obsahuje aktiva i pasiva. Rozdíl mezi rozvahou a podrozvahou lze v zásadě charakterizovat: rozvaha obsahuje aktuální aktiva a pasiva, podrozvaha aktiva a pasiva potenciální

37 Bilance banky a hodnocení výkonnosti Každá rozvaha dává informaci o tom, jaká je struktura majetku daného ekonomického subjektu na jedné straně a z jakých zdrojů je na druhé straně tento majetek financován. V současné vědecké literatuře existuje mnoho interpretací pojmu "výkonnost", ale všechny směřují k dvěma obecným definicím: 1. je poměr nákladů zdrojů a dosažených výsledků z jejich používání; 2. je socio-ekonomická kategorie, ukazující vliv způsobu organizace práce účastníků na úroveň jejich výsledků. Hodnocení účinnosti bankovních finančních aktivit se často provádí podle první z výše uvedených definic. Na první pohled se může zdát, že dosažení jednotlivých finančních ukazatelů je také cílený přístup k hodnocení účinnosti. Nicméně dosažení předem stanovených cílů odráží zejména předvídatelnost organizace řízení a provozu a stabilitu prostředí, ve kterém banky působí.

38 Ukazatele struktury bilance Využití ukazatelů struktury bilance ve finanční analýze je významné: - umožňuje indikovat podnikatelské zaměření banky a tím dosáhnout vyšší objektivity při mezibankovním srovnávání - umožňuje zjistit míru koncentrace bankovního portfolia a odhalit tak případné riziko z koncentrace. Jde o fázi finanční analýzy a vychází ze struktury bilance banky. Měla by poskytnout obraz o bilanční rovnováze a o podnikatelském zaměření banky.

39 Vybrané ukazatele Sú = (Pohledávky ke klientům/celková aktiva)*100% -vypovídá o podílu úvěrových pohledávek na celkových aktivech banky; je možné ještě dále specifikovat na dílčí ukazatele a to podle časového charakteru úvěrových pohledávek, podle typu klientů nebo odvětví - ukazuje na podnikatelské zaměření banky, je také významným indikátorem míry koncentrace určitého typu úvěrových pohledávek v portfoliu banky a tím i indikátorem rizika vyplývajícího z koncentrace investic. Obecně platí, že vysoká hodnota ukazatelů tohoto typu, 80% a více, zvyšuje riziko vyplývající z koncentrace. Sz = (Závazky ke klientům/celková pasiva)*100% - je konstruován podobně jako na straně aktiv, ale vyjadřuje podíl závazků k nebankovním klientům na celkových pasivech. Také tento ukazatel lze dále specifikovat na jednotlivé dílčí ukazatele podle charakteru závazků z hlediska jejich časovosti, typu klientů či odvětví. Stejným způsobem lze využít i další skupiny pasiv banky, jde například o poměr závazků k bankám k celkovým pasivům, závazků z dluhových cenných papírů k celkovým pasivům atd.

40 Ukazatel okamžité likvidity Vybrané ukazatele Banka musí část svých aktiv neustále udržovat v absolutně likvidní formě, tzn. jako pokladní hotovost. Mezi vysoce likvidní aktiva patří také vklady u centrální banky tvořené povinnými minimálními rezervami a dobrovolnými rezervami, neterminované vklady u ostatních bank. Do okamžitě splatných závazků lze zahrnout netermínované primární vklady klientů, případně okamžitě splatné závazky k jiným bankám.

41 Vybrané ukazatele Mezi nejběžnější ukazatele rentability patří dva základní - rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) představuje poměr čistého zisku k průměrnému vlastnímu kapitálu (u akciové společnosti k upsanému základnímu kapitálu). Ukazatel měří výkonnost banky. Akcionářům naznačuje, jak efektivně je zhodnocen jejich kapitál, který do banky vložili. Pro investora je důležité, aby ukazatel rentability vlastního kapitálu byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné formě investování. Tento ukazatel je důležitý, protože vypovídá o tom, jak dobře management svěřený kapitál zhodnocuje. Hodnota ROE musí být bezpodmínečně vyšší než výnos dlouhodobých cenných papírů.

42 Vybrané ukazatele Rentabilita bankovních aktiv (ROA) měří, jak efektivně jsou aktiva využívána k vytváření zisku, neboli kolik vydělá průměrná jednotka aktiv. ROA odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány, tj. tento ukazatel není ovlivnitelný zadlužeností banky. Další výhoda tohoto ukazatele spočívá v tom, že je porovnatelný i mezi bankami působícími v různých ekonomických prostředích. Všeobecně se za dobrou úroveň tohoto ukazatele považuje hodnota 1,00.

43 ROA Rozklad ROA - důležitý je vývoj veličin v čase

44

45 RAROC Rentabilita měřena pomocí výnosů, zahrnujících riziko: Risk Adjusted Return on Capital = RAROC Ukazatel vypovídá managementu o míře výkonů v obchodní sféře, tj. o výnosech, přičemž jsou zohledněna rizika, které banka musí podstoupit, aby těchto výkonů dosáhla.

46 Výnosy zohledňující riziko (RAR) + výnos z úroku z úvěru pro klienta - očekávaná ztráta (pravděpodobnost selhání každého klienta) + ostatní příjmy (měnová arbitráž, poplatky) -Daň Ekonomický kapitál -Souvislost s Baselem BASEL III upravuje zejména kapitál bank a ukazatel jejich kapitálové přiměřenosti; pravidla Basel III stanovila požadavek na 4,5 % jádrového kapitálu (oproti 2 % z Basel II) a 6 % celkového Tier 1 kapitálu (oproti 4 % v Basel II) v poměru k rizikově váženým aktivům; pravidla Basel III rovněž zavádí dva tzv. polštáře: povinný 2,5% konzervační polštář pro krytí rizika nad rámec vymezených úvěrových, tržních a operačních rizik; nezávazný proticyklický polštář, který ponechá národním regulátorům možnost vyžadovat dodatečná 2,5 % kapitálu v lepších časech s cílem absorbovat ztráty v ekonomicky nepříznivém období

47 Opakování I. přednášky

48 Regulace?!

49 Finanční trh a jeho složky Podle čeho rozlišíme peněžní a kapitálový trh? Podle čeho můžeme ještě členit finanční trh?

50 Burza Burza je.? Osoby, které mají právo provozovat obchody na burze.? Základní rozdělení burz.? 4 funkce burzy.?

51 Finanční instituce Základní rozdělení.? 4 funkce burzy.? Rozdíl bankovní skupiny a finančního konglomerátu.? Představenstvo, dozorčí rada.?

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013 Zveřejněno dne 13. 5. 2014 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech

Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bakalářská práce Autor: Martina Drescherová Finanční makléř

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví II Distanční studijní opora Božena Petrjánošová Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008

Česká exportní banka. Výroční zpráva 2008 Česká exportní banka Výroční zpráva 2008 obsah ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 A Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy dozorčí rady B Profil České exportní banky, a.s. 1. Předmět podnikání

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Zveřejněno 10. srpna 2012 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka výroční zpráva 2008 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více