OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015"

Transkript

1 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen. V době zahájení bylo přítomno 8 členů zastupitelstva, z řad veřejnosti a hostů byla přítomna 1 osoba. Omluveni ze zasedání: Zdeněk Chrástecký, Karel Hrbáček a Josef Orság. Program: 1. Zahájení účast, schválení programu 2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 3. Kontrola usnesení a zápisu ze 7. zasedání ZO ze dne Pronájem budovy Koliby 5. Rozhodnutí o udělení podpory modernizace chodníků 6. Žádost o pronájem obecního pozemku parc. 1431/18 7. Kanalizace a ČOV Zděchov 8. Šatny Sokol Zděchov 9. Rozpočtové opatření č Lesní hospodářství (nový bod) 11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Vsetín (nový bod) 12. Zateplení obecního domu č. p. 175 (nový bod) 13. Informace 14. Připomínky členů zastupitelstva 15. Usnesení, závěr 1/ Zahájení, schválení programu Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO. Zastupitelé schválili navržený program jednání, včetně nově navrženého bodu 10. Lesní hospodářství, 11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Vsetín a 12. Zateplení obecního domu č. p Návrh usnesení 8/1 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce, včetně nově navrženého bodu 10. Lesní hospodářství, 11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Vsetín a 12. Zateplení obecního domu č. p zasedání ZO stránka 1 (celkem 9)

2 2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele Návrh usnesení 8/2/1 Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov určeni pan Petr Machala a Ing. Karel Trochta. Návrh usnesení 8/2/2 Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň. 3/ Kontrola usnesení a zápisu ze 7. zasedání ZO ze dne Nebytové prostory paní Zapalačová Nájemní smlouva na kiosek v areálu koupaliště byla uzavřena. Nový územní plán Dne proběhlo na MěÚ Vsetín opakované veřejné projednávání. Po drobných úpravách bude připraven již konečný návrh, který bude předložen krajskému úřadu a následně zastupitelstvu obce ke schválení. Návrh usnesení 8/3 Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení, přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov. 4/ Pronájem budovy Koliby Dne byl na úřední desce vyhlášen záměr na pronájem nebytových prostor Koliba Zděchov. Ve stanoveném termínu do obec obdržela jediný písemný návrh, který předložila paní Martina Zapalačová. ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy. S ohledem na výši vstupních investic, nutných ze strany nájemce pro zprovoznění objektu, obec souhlasí s uzavřením této smlouvy na dobu 3 let (pochopitelně s možností výpovědi během této doby) a za symbolickou 1,- Kč v prvním roce provozu. Návrh usnesení 8/4 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory Koliba Zděchov s paní Martinou Zapalačovou na dobu tří let, s výší nájemného 1,- Kč v prvním roce provozu. 8. zasedání ZO stránka 2 (celkem 9)

3 5/ Rozhodnutí o udělení podpory modernizace chodníků Obec předložila v letošním roce žádost o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje na akci Modernizace chodníků v obci Zděchov. Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání dne rozhodlo o přidělení dotace na uvedený projekt ve výši ,- Kč. Tuto dotaci obdrží obec Zděchov na základě příslušné smlouvy, která byla předložena zastupitelům k projednání. ZO uzavření této smlouvy schválilo. Co se týká postupu stavebních prací na nových chodnících, ty musely být na nějaký čas u Jednoty pozastaveny z důvodu nutnosti opravit nejprve stávající vedení dešťové kanalizace, které je ve špatném technickém stavu. Starosta dále informoval o poptávkovém řízení na zajištění výkonu technického dozoru investora. Na základě nabídnuté nejnižší ceny tuto činnost zajišťuje Ing. Lenka Trlicová. V souvislosti s opravou chodníků mají zájemci možnost odběru staré chodníkové dlažby za cenu 5,- Kč/kus. Návrh usnesení 8/5/1 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace se Zlínským krajem na projekt PF02-15DT1/155 Modernizace chodníků v obci Zděchov dle předloženého znění. Návrh usnesení 8/5/2 Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí uzavření Smlouvy o zajištění technického dozoru s Ing. Lenkou Trlicovou, Janová 242 za cenu 27 tis. Kč bez DPH. 6/ Žádost o pronájem obecního pozemku parc. 1431/18 MVDr. Ladislav Kašpar se obrátil na obec Zděchov s žádostí o pronájem obecního pozemku parc. č. 1431/18 v k.ú. Zděchov o výměře m 2, za účelem jeho vypásání hovězím dobytkem. ZO tímto schvaluje záměr na pronájem výše uvedeného pozemku. Návrh usnesení 8/6 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 1431/18 v k.ú. Zděchov za účelem jeho vypásání hovězím dobytkem. 7/ Kanalizace a ČOV Zděchov Změnový list č. 3 a č. 4 Z důvodu neustálé přítomnosti skalnatého podloží v rámci výkopových prací se zhotovitel obrátil na obec s žádostí o čerpání rezervy. Součástí žádosti je geologické posouzení a doporučení technického a autorského dozoru stavby. Zastupitelstvo obce schvaluje oprávněnost tohoto požadavku a souhlasí s cenovým návrhem změny zatřídění zeminy. Předmětem změnového listu č. 4 jsou pak odpočty za nerealizované 3 domovní čerpací stanice, které dle geologického posouzení nemohly být realizovány a dotčené nemovitosti 8. zasedání ZO stránka 3 (celkem 9)

4 budou (díky úpravě vnitřních rozvodů) odkanalizovány gravitačně. ZO souhlasí s touto změnou. Návrh usnesení 8/7/1 Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s uplatněním změnového listu č. 3 a č. 4 vrámci projektu Kanalizace a ČOV Zděchov. Objednávka VaK přeložka vodovodu Z důvodu souběhu inženýrských sítí v lokalitě Na Výsluní musí být provedena přeložka vodovodního potrubí. ZO souhlasí s vystavením objednávky. Návrh usnesení 8/7/2 Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s vystavením objednávky VaKu Vsetín a.s. ve výši ,50 Kč bez DPH na přeložku vodovodu v lokalitě Na Výsluní. Ukládání přebytečné zeminy lokalita U Frýdlů Zastupitelstvo obce schválilo na svém 43. zasedání dne poskytnutí příspěvku ve výši 10,- Kč/1 m 2 těm vlastníkům pozemků, jejichž pozemky budou sloužit, jako prostory pro trvalé uložení zeminy (usnesení 43/4/3). V lokalitě U Frýdlů se jedná celkem o 2 vlastníky (p. P. Juhas a p. R. Hrbáček). Poskytnutí tohoto příspěvku se mělo v kontextu tohoto usnesení vztahovat na plochu pozemku, na níž bude navezena zemina. Vzhledem ke skutečnosti, že trvalým uložením zeminy jsou a budou nepřímo dotčeny pozemky v celé své ploše, navrhuje zastupitelstvo upřesnit podmínky pro poskytnutí příspěvku v tom smyslu, že jeho výše se bude počítat z celkové výměry dotčeného pozemku dle katastru nemovitostí. ZO tyto podmínky poskytnutí příspěvku schválilo. Návrh usnesení 8/7/3 Zastupitelstvo obce Zděchov stanovuje, s odvoláním na své usnesení č. 43/4/3, způsob výpočtu příspěvku, určeného vlastníkům pozemků, jejichž pozemky budou sloužit jako prostory pro trvalé uložení zeminy v lokalitě U Frýdlů následovně: výše příspěvku odpovídá součinu výměry dotčených pozemků dle katastru nemovitostí a ceny 10,- Kč/1 m 2. Poskytnutí příspěvku připojení na vodovodní řad V příčinné souvislosti se stavbou kanalizace došlo ke ztrátě vody ve studni, zásobující pitnou vodou RD pana Orsága, který se z tohoto důvodu musel napojit na veřejný vodovodní řad. ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč, určeného k pokrytí části nákladů vzniklých v souvislosti s připojením na veřejný vodovod. Návrh usnesení 8/7/4 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč panu J. Orságovi, určeného k pokrytí části nákladů, nutných k provedení domovní vodovodní přípojky. 8. zasedání ZO stránka 4 (celkem 9)

5 Nákup materiálu pro kanalizační přípojky občanů Na základě poptávkového řízení byl vybrán dodavatel, od nějž obec zakoupí materiál, potřebný pro kanalizační přípojky našich občanů. Tento materiál bude vydáván občanům zdarma. Návrh usnesení 8/7/5 Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s vystavením objednávky firmě Glasspol s.r.o. Kroměříž ve výši ,- Kč bez DPH na nákup materiálu pro domovní části přípojek. Oprava povrchu silnice III. třídy Starosta informoval, že podle posledních informací z jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje by celoplošná oprava silnice III. třídy byla provedena od křižovatky do Mísného v celé její délce. V případě opravy povrchů místních komunikací platí, že plošná oprava bude zvolena tam, kde postrádá vysprávka stavební rýhy po kanalizaci svůj smysl. Vše ale nasvědčuje tomu, že většina oprav místních komunikací bude muset mít charakter oprav celoplošných. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na technický dozor investora (TDI) Starosta obce informoval zastupitele o uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., která zajišťuje technický dozor investora vrámci stavby kanalizace. Předmětem dodatku je úprava platebních podmínek, která nemá vliv na sjednanou výši odměny za výkon TDI. Návrh usnesení 8/7/6 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na technický dozor investora, dle předloženého znění. 8/ Šatny Sokol Zděchov ZO na svém posledním zasedání dne , svým usnesením 7/16 schválilo uzavření smlouvy, podle 1746, odst. 2 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, mezi obcí Zděchov a firmou Spedimex Moravia s.r.o. Podle dodatečných konzultací s právními a finančními poradci smlouva, schválená ZO, obsahovala řadu věcných nesprávností proto ji nelze uzavřít a ZO ruší usnesení č. 7/16. Místo toho bude smluvní vztah řešen pouze na základě vystavené objednávky. Návrh usnesení 8/8/1 Zastupitelstvo obce Zděchov ruší své usnesení č. 7/16 ze dne zasedání ZO stránka 5 (celkem 9)

6 Návrh usnesení 8/8/2 Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s vystavením objednávky ve výši ,- Kč bez DPH, týkající se dodávek materiálů a externě provedených prací v rámci zateplení obvodového pláště šaten Zděchov. 9/ Rozpočtové opatření č. 3 Předmětem tohoto rozpočtového opatření je proúčtování daně z příjmů právnických osob obce Zděchov (daň obec obci ) a posílení paragrafu sportovní zařízení v majetku obce (daň z nabytí nemovitostí Koliba). ZO rozpočtové opatření schvaluje. Návrh usnesení 8/9 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2015 formou rozpočtového opatření č. 3, dle předložené důvodové zprávy. 10/ Lesní hospodářství Ing. Ivo Kašpar, vykonávající funkci odborného lesního hospodáře a lesníka, přednesl zprávu o vývoji lesního hospodaření v obecních lesích za dosavadní průběh roku V rámci desetiletého lesního hospodářského plánu je naplánována celková těžba dřeva ve výši m 3. Roční objem těžby však dosud nikdy nepřekročil hranici m 3, což znamená, že si obec udržuje stále určitou rezervu v objemu dříví, které smí v průběhu desetiletého plánu vytěžit. Celkové dosavadní příjmy z hospodaření v lesích za rok 2015 činí tis. Kč (v rozpočtu obce na rok 2015 je počítáno s 5,2 mil. Kč). Významnou část výdajů tvoří například sadební materiál, který se musí zakoupit pro účely zalesňování. Jen letos bylo vysázeno cca 26 tis. nových stromků. Předseda kontrolního výboru pak v rámci diskuse k projednávanému bodu uvedl, že probíhají pravidelné kontroly lesního hospodářství. S ohledem na rozlohu obecních lesů, která činí více než 415 ha se jeví jako nutná investice v pořízení terénního osobního vozidla mimo jiné i za účelem přepravy lesních dělníků a materiálu. Návrh usnesení 8/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za dosavadní průběh roku 2015 a zároveň bere na vědomí záměr, týkající se pořízení osobního terénního vozidla pro zajištění potřeb hospodaření v obecních lesích. 11/ Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Vsetín Aktuální znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí nově stanoví případy, kdy musí zajistit výkon veřejné správy vpřenesené působnosti obecní úřady nejnižšího stupně. V případě zajišťování výkonu specifických agend (jako je tato), kdy je např. nutno zajistit výkon této agendy osobou s příslušnou odborností, umožňuje zákon o obcích uzavření 8. zasedání ZO stránka 6 (celkem 9)

7 veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě by smluvené úkoly zajišťoval úřad jiný (v našem případě Městský úřad Vsetín podobně, jako například projednávání přestupků). ZO proto schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Vsetín. Návrh usnesení 8/11 Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, s odvoláním na ustanovení 63, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Vsetín o přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 12/ Zateplení obecního domu č. p. 175 Obec předložila v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci na projekt Zlepšení tepelně technických vlastností budovy obecního úřadu ve Zděchově. Tato žádost byla ministrem životního prostředí schválena. Jedná se ale pouze o část budovy obecního domu, zahrnujícího poštu, obecní úřad, knihovnu a hasičskou zbrojnici (tj. č.p. 175). Na zateplení bytových domů (tj. obecní byty č.p. 174) bylo počítáno s programem Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám je však v případě bytových domů určena pouze pro byty vpraze. Bytové domy vostatních krajích budou moci čerpat dotace na zateplení bytových domů z evropských zdrojů ztzv. Integrovaného regionálního operačního programu. Ten bude spuštěn nejdříve však až v prosinci 2015, přičemž ale k tomuto datu již musí být dokončeno zateplení té části domu, na nějž obec získala dotaci z Operačního programu životní prostředí. Jediným racionálním řešením (za předpokladu snahy maximálního financování investic z externích finančních zdrojů) je proto provedení zateplení ve dvou etapách. První etapa by byla hotova v roce 2015 a týkala by se obecního úřadu, bytové domy by byly zatepleny v druhé etapě (snad v roce 2016). Z toho důvodu je však nutno přistoupit k vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele zateplení obecního úřadu. ZO v této souvislosti souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a současně schvaluje seznam uchazečů, kteří budou osloveni k předložení cenové nabídky. Výzva k předložení nabídek bude taktéž zveřejněna na úřední desce. Na základě provedeného průzkumu trhu bude mít organizační zabezpečení veřejné zakázky na starosti Mgr. Pilařová. Návrh usnesení 8/12/1 Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací a schvaluje seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k předložení cenové nabídky v souvislosti s projektem Zlepšení tepelně technických vlastností budovy obecního úřadu ve Zděchově, realizovaným z Operačního programu Životní prostředí. Návrh usnesení 8/12/2 Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s Mgr. Pilařovou, jejímž předmětem bude organizační zabezpečení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací v rámci projektu Zlepšení tepelně technických vlastností budovy obecního úřadu ve Zděchově, realizovaným z Operačního programu Životní prostředí. 8. zasedání ZO stránka 7 (celkem 9)

8 13/ Informace Kontejnery na svoz tříděného odpadu Obec získala kontejnery na sběr tříděného odpadu (sklo, papír, plasty). Tyto budou postupně rozmisťovány po obci. Pytlový systém sběru však zůstává i nadále tím hlavním, kontejnery plní funkci doplňkovou. Infopanely Mísné Pan Polách ml. instaluje na cestě do údolí Mísné 3 informační panely. Starosta vyslovil poděkování a zároveň nastínil obsah těchto panelů. Zájezd Lysá Hora V sobotu se uskuteční pod hlavičkou sportovní komise zájezd spojený s výšlapem na Lysou horu. Traktoriáda Starosta poděkoval pořadatelům za uspořádání tohoto podniku, kterého se účastnilo na tisíc platících diváků, což je úctyhodné číslo. Kácení máje V neděli se uskuteční na náměstíčku tradiční kácení máje. Gulášfest Gulášfest proběhne i v letošním roce. Pravděpodobně jej bude přádat přímo provozovatel hospody Kasíno, pan Pavel Mikulenčák ve spolupráci s obcí. TKR Starosta obce spolu s místostarostou navštívili podobné lokality, ve kterých obec provozuje kabelovou televizi. Smyslem bylo zjistit co nejvíce praktických informací z fungování místních kabelových televizí v digitální podobě a také informace o provozní ekonomice jiných kabelových televizí. Právě digitalizace kabelové TV je nutným krokem, jak posunout technickou kvalitu TV signálu k lepšímu. Předpokládá se, že v letošním roce by měl být znám v konkrétních obrysech záměr obce, spočívající v modernizaci kabelové TV a možnosti pustit přes kabelový rozvod i internet. 14/ Připomínky členů zastupitelstva Pan Miroslav Ezechýl Poděkoval za seřízení hlasitosti obecního rozhlasu na Zákopčí. Ing. Zdeňka Sezimová Ráda by, aby došlo z bezpečnostních důvodů k ořezu stromů podél cesty III. třídy, popř. alespoň k vysečení příkopů. Starosta informoval, že v této souvislosti již několikrát apeloval na Lesy ČR (vegetace kolem potoka) i na Správu a údržbu silnic (sečení příkop) 8. zasedání ZO stránka 8 (celkem 9)

9 15/ Usnesení, závěr Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto zasedání ZO. Starosta obce poděkoval všem členům ZO za účast a zasedání ukončil. Petr Machala Ing. Karel Trochta ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu Ing. Tomáš Kocourek starosta obce Datum vyhotovení zápisu: Zapsal: Ing. Ladislav Baroň Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 8. zasedání ZO stránka 9 (celkem 9)

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 17. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více