Dům Izraelův je vinicí Páně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům Izraelův je vinicí Páně."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2. ŘÍJNA 2005 Dům Izraelův je vinicí Páně. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, předložme nebeskému Otci své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním, aby Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchránil naše srdce a myšlenky v Kristu Ježíši. L: BOŽE ZÁSTUPŮ, OBNOV NÁS. Za Svatého Otce Benedikta XVI., aby Církev i svět naslouchaly jeho hlasu, kterým Pán dějin i v dnešní době volá k práci na své vinici. Za Církev, která je znamením a nástrojem jednoty lidského rodu, aby kázáním a svědectvím evangeliu šířila, živila a posilovala naději lidí dobré vůle, a tak vedla jejich kroky na cesty spravedlnosti a míru. Za obyvatele Spojených států sužované přírodními katastrofami, aby v bratrské dobročinnosti rukou celého světa i v otevřenosti srdcí, prosících o útěchu pro ty, kdo jsou zlomeni na duchu, poznávali, že je uprostřed nich Bůh. Za věřící všech náboženství, aby ve jménu milosrdného a život milujícího Boha, rozhodně odmítali všechny formy násilí, a o řešení konfliktů usilovali upřímným a trpělivým dialogem, který respektuje odlišné historické, kulturní a náboženské zkušenosti. Za věrné zemřelé, aby za svůj život došli spravedlivé odměny. K: Bože, s otcovskou dobrotou chraň tuto svou rodinu, aby zbavena všech protivenství, mohla ve svatosti života sloužit tobě, který žiješ a kraluješ na věky věků. L: Amen.

2 MŮJ ŽIVOT JE JEDNOU KRÁSNOU POHÁDKOU HANS CHRISTIAN ANDERSEN Děti mají za sebou první měsíc školy. Dokořán se před nimi otvírá svět nového a nového poznání. Nejvýznamnější poznání životní moudrosti však jim nedává škola, ale přinášejí si ho už z útlého dětství. Tajuplně skrývá svou tvář v pohádkách: proto s nimi usínají děti v kolébkách a sahají po nich lidé všech úrovní vzdělání i profesí. Těchto pár řádků chci věnovat muži, který se narodil před dvěma staletími a ve třiceti začal psát pohádky, které se nesmazatelně vryly do dětských srdcí i paměti celých generací. Když Hans Christian Andersen vydal v roce 1835 první útlý svazek svých pohádek, někteří kritici si posteskli, že spisovatel, co se prosadil především svým díle Improvizátor, upadl vzápětí do dětinného žánru jakým jsou pohádky... Naprosto mě od pohádek odrazovali poznamenává spisovatel říkali, že mi scházé potrřebný talent, a že to není literatura pro naši dobu. Negativně se vyjádřil i dánský filozof Sören Kierkegaard jak uvedl jeho sekretář Levin: Andersen nemá představu o tom, co je pohádka, má dobré srdce a to je všechno. Ale co to má společného s poezií? Nikdo, dokonce ani sám Andersen netušil, že géniem dánské lieratury jej neučiní žádné z jeho básnických, dramatických či výpravných děl, ale právě 156 pohádek, které jsou dnes přeloženy do více než 160 jazyků a staly se dědictvím bez počtu generací dětí i dospělých, odleskem věčného v lidském nitru a poezií přírody. U příležitosti dvoustého výročí jeho narození je proto třeba povyprávět pohádku jeho života a ukázat na základní témata jeho poezie. Setkání s Andersenem je dodnes vzpruhou mysli i srdce. Nepřestávejte psát, protože nemůžeme přijít o jedinou z vašich myšlenek: jsou příliš spontánní a krásné ve své jednoduchosti, abyste je uchoval v paměti, doporučoval mu Charles Dickens. Můj život je jednou krásnou pohádkou Narodil se pro pohádku: aby ji prožíval a vyprávěl. Svůj životopis začíná slovy: Můj život je jednou pěknou pohádkou, tak bohatou a šťastnou, a krátkou pohádku Co vyprávěla celá rodina, končí slovy: Čím více stárneme, tím lépe chápeme, v štěstí i v protivenstvích, že Náš Pán je stále s námi, že život je nekrásnější pohádkou, jen On nám jej může dát a potrvá navěky! Je krásné žít! říká malá Marie. Totéž říkali i děti, malé i velké; dědeček i matka, celá rodina, ale především kmotr a ten měl zkušenosti, byl ze všech nejstarší: znal všechny příhody, každou událost a z hloubi srdce pronesl: - Můj život je nejkrásnějí pohádkou. Andersenovy pohádky spřádalo dění jeho života a jeho světa; jsou natolik jedinečnými obrazy nepředvídaných a prozřetelnostních zvratů, že z nich lze poskládat běh jeho života, z onoho množství střípků lidství, jež v sobě skrývají. Život a dílo se u něj vzájemně oživují, jsou si navzájem světlem, vyzdvihují širokou škálu pocitů,

3 sledu událostí radostných, ale i bolestných a dramatických, prodchnutých prostou zbožnou vírou, která byla takřka jeho přirozeností. Narodil se 2. dubna 1805 v Odense, na ostrově Fionia, v chudé rodině. Otec byl ševcem, ale nescházela mu inteligence a básnický vzlet. Byl rád, že mohl chlapce uvést do světa pohádek Tisíc a jedné noci, ale také Shakespeara a La Fontaina. jeho rodiče byli zámožnými sedláky, které později potkalo neštěstí. Matka byla malou almužnicí, dobrosrdečná, ale nevzdělaná a prostá. Otec, uchvácen Napoleonovým géniem a stravován vidinou perpektivy, že se stane důstojníkem, narukoval do císařovy Grande Armée. Vrátil se domů, ale proto, aby tu v roce 1816 umřel. Aby přežli, pracovala matka jako pradlena. Znovu se vdala a maličkáý Christian zůstal opuštěn se svými zlomenými sny, ubohostí kolem a snahou naučit se řemeslu. Život byl nuzný, obzory zavřené. Přesto však hochova fantazie volně bloumala a živila se dalekými a vábnými světy. Nelze zůstat v Odense. V roce 1819 se jako čtrnáctiletý vydal do Copenhagenu, s hrstkou peněz v kapse a rancem přes rameno ponechán sám sobě, bez nikoho, kromě Boha, který je na nebesích. Důvěra v Boha a přirozený sklon k optimizmu mu dovolily čelit obtížím všeho druhu. Před tímto nejapným a nemotorným klukem, bídně oděným a nezkušeným, se zavíraly všechny dveře: divadla, zpěvu i tance. Octl se na dlažbě, v mysli mu kroužila i myšlenka na smrt jako na jediné řešení. Převládla však jeho důvěra v Boha. Po třech letech strastí dostal jeho život pozitivní obrat. V roce 1822 nalezl ochránce, ale i láskyplného otce v Jonasi Collinovi, řediteli Královského divadla a vlivném státníku. Collin v chlapci poznal jeho skryté vlohy a získal mu od Bedřicha VI. podporu, která mu umožnila navštěvovat gymnázium. Musel překonat úšklebky a ponižování ze strany mnohem mladších spolužáků, jakož i ze strany ředitele, který jej zesměšňoval pro jeho sociální původ a scházející šlechtickost. V roce 1828 začal na univezitě v Copenhagenu studium filologie, které několik let nato úspěšně završil. Během studia, bičován posedlostí zviditelnit se a osvědčit, psal básně, divadelní hry, verše prózy, což mu získalo jistou známost a umožnilo mu to uskutečnit jeden z nejvytrvalejších snů svého života: cestovat. Díky stipendiu navštívil německo, Švýcarsko, Itálii, Francii, Španělsko; poté se vydal do Afriky a Ázie. V roce 1835 pak naspal první díl Pohádek, které jej proslavily na celém světa. Pohádka o ošklivém kačátku Řekli jsme, že svůj život chápal jako pěknou pohádku, a tak jej i vyprávěl. Používal ho nejen aby vyjádřil svá přesvědčení, ale také aby ukázal na všeobecné prvky našeho života,

4 který se odvíjí mezi touhami a zklamáním, dobrem a zlem, anděly a démóny. Chceme poznat dějiny génia, syna ševce a pradleny? Pak si přečtěme si Ošklivé kačátko. Ubohé kačátko, které se jako poslední vylíhlo z vajíčka a bylo tak ošklivé, že jej kachny i slepice klovaly, odháněly a vysmívaly se mu... Nevědělo kam jít ani, kde stát. Bylo přesmutné, protože bylo ošklivé a terčem celého kurníku... Jednoho dne přeletělo plot a uteklo... Byl by příliš smutné vyprávět všechny strasti, které muselo v kruté zimě snášet. Ale přišlo jaro. Jednoho dne si povšimlo, jak se nad močálem krouží tři bílé labutě. Před jejich krásou jímal ubohé kačátkop podivný smutek. Chci jít za těmi královskými ptáky! Ach! Zahubí mě silou svých zobáků, že jsem si ve své ubohosti dovolilo se k nim vůbec přiblížit! nu což! lépe zahynout u nich než být uklováno kachanmi či zobáky slepic, bito děvečkou, co se stará o kurník, anebo trpět rány zimy! A vzneslo se nad vodu a plavalo směrem k nádherným labutím; ty si ho povšimly a mávaje křídly se vydaly naproti. Stejně mě zabijete! řeklo ubohé zvíře a sklonilo se nad vodu očekávajíc smrt. Ale co to vidí v průzračné vodě! Spatřuje pod sebou svůj obraz. Nebyl to už pták, jak kdysi, nejapný a nevzhlšedný, ošklivý a nechutný. Ale i ono bylo labutí. Co na tom, že jsme se narodili v kurníku, když jsme vzešly z labutího vejce? Nakonec bylo spokojené, že muselo snášet tolikerá příkoří a protivenství; nyní mohlo lépe ocenit štěstí a krásu, jež mu kynuly na pozdrav... Všichni říkali: - Jak mladý a hrdý je nově příchozí! Je nejkrásnější ze všech! I staré labutě se před ním skláněly. Pociťovalo velkou nesmělost. Schoulilo hlavu pod křídlo. Nevědělo, co si počít! Bylo příliš šťastné, ne však pyšné, protože dobré srdce nikdy nezpyšní. Význam pohádky je zřejmý: můžeme se narodit mezi chudými a nešťastnými, patřit mezi opomíjené, a přesto dosáhnout velkolepých cílů a požívat všeobecné přízně. Taková totiž byla Andersenova životní cesta. Kdysi nuzný a opomíjený chlapec, bude v prosinci 1867 jmenován čestným občanem rodného města, jeho busta vystavena ve slavnostně vyzdobené síni městského úřadu, bude prohlášen slávou a ctí města Odense i celého Dánska, děti mu budou sypat na cestu květy, a hold básníkovi, pšvci s magickým hlasem, přijde vzdát královský pár, biskup i osobnosti všeho druhu. Při této příležitosti zazněla následující píseň: Labuť se vrátila domů, do hnízda svého dětství. Když ostatní soucitně pohlíželi na chudáčka v nuzné odění. Co v samotě snil ve stínu křoví, protože nikomu nestál ani za pohled; nebyl než nedochůdče, jim nepodobný. Nechápali ho, a vůbec netušili, že jeho sen o slávě by se mohl naplnit. že se vznese do oblak na bělostných labutích perutích; že jeho let křížem krážem obsáhne svět, že na cizin všech pobřeží přinese vlasti slávu;

5 že jeho zpěv sestoupí stejně silně do srdcí velkých i malých... Pohádka o ošklivém kačátku je přepisem Christianova života: co na tom narodit se v kurníku, když se pak ukáže schopnost a štěstí stát se labutí. Uprostřed zklamání v lásce a hořkostí kritiky Mezi nejpalčivější bolesti ošklivého kačátka je třeba připomnět jeho marné hledání lásky. Miloval Louise Collinovou, dceru svého dobrodince. Byla to však nešťastná láska chudáka, který se neodvažuje odhalit své city a tiše strádá kvůli nezájmu milované dívky. Nezájem nebo odmítnutí? Ozvěna této zklamané lásky zaznívá v Siréně. Horoucí láskou planul k Sofii Oerstedové, která se provdala za kancléře F. Dahlstroema, někdejšího Christianova spolužáka. Nejvážnější lásku však prožíval k Enrice Wulffové, živé a geniální dívce, která až dosud, i po čase, zůstala mou nejvroucnější a nejvěrnější přítelkyní; byla jedinou, kdo mě pochopil. Zahynula při ztroskotání lodi. Vzpomínka na ni jej inspirovala v Magnolině. Ve Slavíkovi se však inspiroval tvrdošíjnou a hlubokou láskou ke švédské zpěvačce Jebby Lindové, přezývané slavík Severu. pohádka vypráví o slavíkovi, který svým nádherným zpěvem vrátil život čínskému císaři. Andersenova láska k těm či oněm ženám vždy zklamaná a odmítnutá, ať už spoutána ostychem či vtělena do málo přitažlivé tělesnosti, - měla vždy příchuť hořkosti a frustrace, která jej provázela po celý život. Ona byla kořenem jeho chorobné melancholie i pohnutkou jeho cestování po Evropě. tento poslední prvek mu byl podsouván i kritikou, která se vzedmula na jeho básnická, dramatická i výpravná díla, a to dokonce i ze strany přátel. V Pohádce mého života si posteskl nad výsměchem a pohrdáním, jehož se mu dostává od celé vlasti. od jeho básní se vyžadovalo trochu víc mužnosti a síly, a méně infantilizmu a sentimentu, hlubší studium a pronikání hloubky věcí. Kierkegaard dokonce napsal spisek, v němž káral nedostatečný smysl pro formu, scházející filosofii a konvenčnost jeho románů i dramat. Těmito citovými neúspěchy a kritikou svého díla Andersen velmi strádal. Do povážlivého

6 stavu jej zvláště uvrhl hašteřivý a zcela negativní dopis, který dostal od přítele o němž se domníval, že je na něj spolehnutí. Ten dopis mě natolik zdrtil, že jsem v zoufalství začal zapomínat na Boha, zříkal se Jeho i lidí. Pomýšlel jsem na smrt. Vrozená psychická křehkost jej vedla k uzavřenosti do sebe sama a podněcovala v něm úzkost nad známostí a věhlasem. ze svých domnělých lživých jazyků se vymanil románem Chudý houslista o chudičkém umělci, bojujícím s kritikou a prostředím. Charles Dickens četl pohádky se stále větším zaujetím Všeobecně se má za to, že Andersen jako autor divadelních her, básník a vypravěč nedosáhuje takové úrovně, aby si zajistil zvláštní místo v dánské literatuře. Proslulost a nesmrtelnost mu však zajistil nižší žánr, totiž pohádky. Tři prvky přispěly k tomu, že se v tomto oboru stal gigantem. Především je to jeho původ. V úvodu k třetímu svazku Eventyr fortalte for Börn (Pohádky vyprávěné dětem) píše: Když jsem byl ještě dítětem rád jsem poslouchal pohádky a novely. Mnohé si pamatuji dodnes. Některé se mi zdály být dánského původu, přesně vystihovaly národ, proto jsem je nenašel nikde jinde. Jal jsem se je vyprávět svým způsobem; tam, kde se mi to zdálo vhodné jsem se ve fantazii vzdálil, abych oživil vybledlý tón barev. O druhém prvku se zmiňuje sám Andersen v úvodu k Nye Eventyr (Nové pohádky): Ve stylu je třeba vnímat vypravěče (jazyk se však musí přiblížit mluvené řeči); vyprávění je sice pro děti, ale měli by mu moci naslouchat i dospělí. Erik Koed Westergaard poznamenává tak sám Andersen dal historikům literatury podklad, jak vyložit původ, styl a inspiraci jeho pohádkového umění. Zatímco tedy pokračuje tradice lidového vyprávění a zjednává mu literární vážnost, opakuje, že pohádky musí být psány tak, jakoby je vyprávěl někdo živý a sopučasně musí přitahovat malé i velké. Tady pak Westergard zmiňuje třetí prvek: Andersonovo mimořádné umění (a radost) vyprávět, číst a vymýšlet pohádky 1. Mezi jeho posluchači byl král, královna i Charles Dickens, který mu 6. prosince 1847 napsal: Tuto poslední pohádku (Cínový vojáček) jsem četl několikrát a to se stále větším zaujetím. Odkud toto velké zaujetí, o němž píše anglický spisovatel? Především z dojmu, že Andersen své pohádky nepíše, ale přirozeně a se zaujetím je poutavě vypráví. Díky jednoduchému a bezprostřednímu stylu, jenž tlumočí mluvenou řeč, avšak umělecky vytříbenou a geniální, dává svým stránkám zvláštní schopnost uvést čtenáře/posluchače do reálného a současně fantastického světa, uvést ho do harmonie s různými hlavními postavami a sdělovat mu jejich pocity. Pohádka se tak proměňuje a nabývá nové dimenze. Vše ožívá zvířata, stromy i předměty -, podílejí se na lidském dění, připomínají životní zásady, nově probouzejí odkazy nitra, odhalují anomálie dějin, upozorňují na Boží přítomnost. Kritika především studovala prameny andersenovských pohádek a dospěla k závěru, že dánský autor se inspiroval různými proudy evropského pohádkářství, aniž by se příliš zabýval originalitou, přestože nikdo originalitu jeho pohádek nezpochybňuje. Tu je třeba hledat v genialitě s níž jim dává zvláštní výraz básně, fantazie, srdečnosti který dokáže měnit děj a představit jej jako vlastní dílo. Andersen tvoří v neustálé isnpiraci: I tam, kde se novela zdá skoro skoro převzatá z Anakreonta, z Tisíc a jedné noci, od Hoffmanna, Winthera, od bratří Grimmových či z úst lidu, je vzápětí patrné, že prošla Andersenovou 1 V Pohádce mého života píše: pohádky se mi vybavovaly v mysli s takovou živostí, že jsem nemohl než je napsat,,, Impuls a záliba v psaní pohádek rostly a já neodokázal přestat.

7 důší: lze uvést Divoké labutě, Spolucestující, Stín, Ať to táta udělá, jak chce, vždycky je to správné, Svět Elfů, Příběhy slunečního paprsku. Zvláštním prvkem jeho pohádkového světa je animisticko-magická intuice vesmíru: každá věc, i ta nejvšednější a opomíjená, skrývá v sobě tajemství, mluví tajemnou řečí, je součástí kosmické harmonie. A v tom je Andersen romantikem: rpzechvívá jej příroda, vnímá její duši, opěvuje ji. Jednou na jaře jsem se vypravil na navrší Frederiksbrg. Najednou jsem se ocitl v zahradě uprostřed mocných buků, bujného listoví. Slunce pronikalo skrz lisí, vzduch byl svěží a provoněný, tráva vzrostlá, a ten zpěv ptactva. Přemožen tolikerým jasem jsem jako opilý obejmul kmen, líbal jeho kůru; v té chvíli jsem byl dokonalým synem přírody. Tady se zastavuje andersenův romantizmus: v pohroužení se do přírody s duší dítěte, aby zachytil její puls i ozvěny. Už v dětství jej uchvátil vzlet spisovatelů romantizmu, jako Waltera Scotta, E. T. A. Hoffmanna a H. Heineho ( Pouze tři autoři mi v dětství takřka vstoupili do žil, a naprosto jsem se s nimi ztotožnil: Scott, Hoffmann a Heine), ale v dospívání se od nich vzdálil, aby více naslouchal svému nitru. Rozdíl mezi ním a Heinem dobře vystihl E. Pocar: Zatímco Hoffmann se pohybuje ve fantastickém, magickém a démonickém světě, v němž napětí spočívá ve strašidelných momentech a scénách, co nahánějí hrůzu a to i když vypráví dětem Andersen, i když strhuje k úžasu, pohybuje se na klidné půdě, mluví přívětivým a milým hlasem a předsatvuje svět jako prodchnutý prvotním dechem dobra. Hoffmann tě uchvacuje a přenáší s neudržitelnou genialitou do svého světa, takže chvílemi nevíš, zda žiješ v realitě či ve snu, a v tajemné hře perspektiv se domníváš, že se v plném vědomí pohybuješ mezi reálnými věcmi tu vše náhle mizí v neskutečnu. Andersen je naopak pozitivnější. Polem jeho fantazii je téměř vždy dobrá matka země. Nejhlubší myšlenky Andersenových pohádek Jaký cíl měl Andersen před očima, když skládal své pohádky? Na tuto otázku podle mínění samotného autora nám snad nejvýstižněji odpověděl Grimur Thomsen: Pohádka oslavuje radostný Poslední Soud z pohledu jak se jeví a jakým je ve skutečnosti, z hlediska vnější formy a obsahu. Vyvstává tu dvojí tendence: povrchní, ironickou, co si pohrává a žertuje s každou věcí, ať velkou či malou, a bizarně se rozptyluje s věcmi všedními i vznešenými; hlubokou a vážnou, která s mírou a podle pravdy řadí věci na správné místo. A to je přirozený, křesťanský humor. Pro pochopení jeho pohádek je proto důkěžité rozlišovat dvojí rovinu: jevu a hluboké pravdy, symbolu a skutečnosti. I Ježíš vyjadřoval pravdy o Božím království v podobenstvích, vzhledem k bohatému významu těchto

8 literárních druhů. V jeho pohádkách píše Andersen děti více zakoušely prvky, které nazýváme okrajovými, zatímco velcí se zajímali o hlubokou myšlenku. Pohádky se tak staly četbou pro velké i maličké. A to podle mého názoru, musí být cílem pohádkaře naší doby. Mezi nejhlubší myšlenky, které chtěl Andresen vyjádřit uvedu ty nejčastější. Především nadřazenost dobra nad zlem. Dobro dobrrota, altrizmus, láska je plodné, plodí štěstí, buduje přátelství, nezná porážky, jedná způsoby nám neznámými. Spolucestující vypráví o mladíkovi, který aby zabránil zneuctění mrtvoly dá dvěma zločincům vše co má.... vrátil mrtvého na máry, sepnul mu ruce, rozloučil se s ním a spokojen pokračoval svou cestou hlubokým lesem. Ukáže se mu pocestný a nabídne se mu jako vděčný průvodce, který jej pak dovede až ke královské důstojnosti. Ještě než se znovu vydá na svou tajemsnou cestu, pocestný mu odhalí: Vzpomínáš na onoho mrtvého, kterého chtěli zločinci zneuctít? Tehdy jsi vynaložil všechno, cos měl, aby mohl v pokoji odpočívat ve svém hrobě. Já jsem těn mrtvý! To řekl a zmizel. Pohádka literárně cenná a prodchnutá fantastickými a čarovnými prvky je zdůrazněním dobroty ducha, jenž obětuje vše ve prospěch druhých, třeba i mrtvých. Stejný motiv se odvíjí i v Divokých labutích: maličká Elisa souhlasí, že se oněmí jen aby zachránila bratry, postaví se čarodějnicím a dokonce i smrti. Krásná siréna ve stejnojmenné pohádce přemůže smrt díky své lásce k mladému knížeti, pro jehož štěstí a život se sama obětovala. V jiné pohádce stařenka zapálí svůj dům, jen aby upozornila lidi na hrozící bouři. Všechny zachrání, sama však umírá. S velkou slávou je pak přijata do ráje. Pohádka připomíná, že dobro ani tak nespočívá v konání něčeho, jako spíše v dělání věcí s dobrým úmyslem bez ohledu na to jsou-li malé či velké. Dobrota obsahuje pokoru, a ta přemáhá zlo: to ješ smyslem Sněhové královny. Dlouhá a nádherná pohádka nám připomíná, že jestliže zlo které je pro nás neproniknutelným tajemstvím zaměstnává naši mysl, pokřiví ji, a srdce se stane kusem ledu, co uháší pravý život. Aby roztál, je třeba naučit se pokoře a prosit o Boží pomoc. Pohádka končí těmito slovy: Babička seděla v zářivém slunci dobrého Boha a nahlas předčítala z Bible: Nebudete-li jako děti, do Božího království nevejdete. A Key i maličká Gerda si pohlédly do očí a tu najednou pochopily slova dávného žalmu: Růže rostou v údolích. Tam dole budeme mluvit s Ježíškem! Další hlubokou myšlenkou, která je duší mnoha pohádek, ukazuje na banalitu a sterilitu zla, spatřovaného v jeho rozmanitých projevech. Například v pokrytectví. Zábavně a jízlivě se o něm mluví v pohádce Císařovy nové šaty, kde pokrytectví nahrazuje pravdu, vévodí scéně, zotročuje duše v komickém a malicherném kontextu. Ve Zlém knížeti

9 vstupuje na scénu pýcha; ve své hlouposti vzdoruje i Bohu a odsuzuje se k porážce a smrti. Byl jednou jeden zlý a pyšný kníže, který si myslel, že pokoří všechny země světa. Chtěl bojovat i s Bohem. Dal proto postavit lodě sestrojené tak, aby mohly létat vzduchem. Nechal vyrobit i šípy z nejtvrdší oceli, protože chtěl dobýt nebeskou pevnost. Když bylo vše připraveno k útoku, Bůh seslal hejno komárů, nic než jen malé hejno komárů, kteří kroužili kolem krále a bodali jej do tváře i rukou. Aby se chránil, poručil na něj navršili drahocenné přikrývky. I stalo se tak. Jeden komár se však usadil v první přikrývce, dostal se do králova ucha a kousl; hořel jako oheň, jed mu stoupal do mozku, rychle proto odhodil přkrývky, roztrhl si šaty a nahý křepčil před krutými a drsnými vojáky, kteří v tu chvíli propukali v smích, když viděli bláznivého knížete, který chtěl bojovat s Bohem a zatím ho skolil pouhý komár. Idea, že hřích jakýkoli hřích vede k smrti je jasně vyjádřena v pohádce Zemský ráj. Svedeni úřitažlivostí tvorů zapomínáme podobně jako kníže z pohádky na Boží přikázání; zatemňuje se nám mysl, vůle slábne, a jako Adam a Eva padáme z ráje na naši zem, vláčeni smrtí. Zachránit nás může jen dobrý a zbožný život. Takto Andersen představuje život jako boj proti jříchu k dosažení věčného štěstí. Maličká Karen v Červených střevíčkách, se pro své červené střevíčky, které má na nohou, stává otrokyní marnosti a tance (je odsouzena tančit navždy). Náhodou se octne v domku na samotě, v němž bydlí kat. Nestínej mi hlavu, prosí Karen, protože pak už bych se nemohla kát za svůj hřích. Usekni mi spíše nohy s těmi červenými střevíčky. A tak znovu nalezne svobodu. Jak mávnutím kouzelného proutku se nachází v kostele, spolu s ostatními věřícími. Její srdce byl tak plné slunce, pokoje a radosti, že puklo; duše se pak vznášela na slunečních paprscích až k Bohu. A tam nahoře se jí už na červené střevíčky nikdo neptal. Další hluboké myšlenky pohádek: příroda, chápaná jako velký Boží chrám ; vrozená dobrota lidí, které nelze posuzovat podle zdání (Nebyla k ničemu dobrá); smrt není koncem, nýbrž začátkem nového života; význam života nikoli o sobě sama, nýbrž života v naplňování Boží vůle (Dějiny jedné matky, pohádka hluboké poezie a významu). V této chvíli přecházíme na náboženský pohled autora. měl Andersen opravdu křesťanskou víru? Na čem tato víra spočívala? Dějiny mého života řeknou světu to, co říkají mně: existuje láskyplný Bůh, jenž všechno vede k tomu nejlepšímu cíli. V tomto konstatování, kterým začíná svůj životopis, je obsaženo podstatné jádro Andersenova křesťanského vyznání: Boží existence, chápání Boha jako Lásky, víry v Prozřetelnost, která panuje nad světem a všechno vede ke svému cíli. Tyto tři pravdy, k nimž se ve svém živtopise neustále vrací, inspirují většinu z jeho nejslavnějších pohádek. Lne k nim s duší dítěte, přirozeným sklonem, posíleným vírou a životní zkušeností. Jeho křesťanství - řečeno teologicky není

10 příliš prohloubené, velkých křesťanských tajemství se jen dotýká; řekli bychom, že víra je pro něj prodloužením našeho přirozeného pohledu na svět, ovšem osvíceného světlem Zjevení. Jeho teologickou útlost však nahrazovala upřímná a naprostá oddanost třem výše uvedeným pravdám, spolu s jeho intuitivním dobrem. Je Bůh milosrdnou láskou? V Jednom příběhu se vypráví o pastorovi, který od pultíku děsí věřící řečmi o pekle. Ustrašena a pohoršena je i jeho žena. Jsem jen ubohou hříšnicí říká mu ale nedokážu snést pohled byť na největšího i hříšníka, jak navždy hoří! Jak by to mohl dopustit náš Pán, který je nekonečně dobrý, a který ví, jak hluboko je v nás tkví zlo.? Když zbožná žena zemře, ukáže se manželovi a nese ho na místa, kde jsou smrtelné hříchy na denním pořádku. Přijdou k hříšníkům, poslouchají jejich příběhy a uvědomují si, že jsou to chudáci blázni, nemocní, nešťastní. Jedině Bůh čte v srdcích, On zná všechno, zná zlo, která vychází z nitra i to, co pochází zvenčí; On, který je Milostí a svrchovanou láskou. Dřív, než žena zmizí, říká manželovi: Nauč se poznávat lidi; i v těch zlých existuje božská část, a ta zvítězí a uhasí pekelný oheň. Dopouští smrt nevinných dětí Bůh? Ano, ale proto, aby je uvedl do ráje a přivinul je na své srdce (Anděl). Je Bůh krutý, protože nechal zemřít čtyřleté dítě, radost jeho matky? Žena soužená touto bolestí ztratila víru. Jediným jejím pokrmem je soužení. Když jednou stála nad hrobem svého dítěte, ukázala se jí smrt a přenáší ji do výšin, do místa slastí, kde si matka povšimne svého dítěte. Jeden polibek stíhá druhý, v nekonečné blaženosti. Musí se však vrátit na zem, aby se dále starala o rodinu. Nyní však se jí otevřely oči a znovu žije: padá na kolena a prosí: Pane Bože, odpusť mi! Pak říká manželovi: Boží vůle je vždy tím nejlepším (Dítě v hrobě). Dlouhá a složitá pohádka o Vodníkově dceři je hymnem na Boží lásku. Ježíš Kristus přišel mezi nás, aby nám zanechal zvěst lásky ; z lásky k lidem a pro jejich spásu obětoval svůj život. Maličká Elga, zakletá a v moci zla, nachází svobodu a spásu v onom Bílém Kristu, ktzerý ji uvedl do lásky; tato vyvěrá z víry a šíří se působením milosti. Milost v Andersenově chápání jakožto nestvořený dar, kterým je sám Bůh nezná žádné podmíněnosti, ustanovené lidmi stran věčné spásy. Maličká Sára v Židovském děvčeti nemůže být pokřtěna, protože matka na smrtelném loži slíbila manželovi, že dítě nebude nikdy pokřtěno. Když Sára slyší o hrdisnkých činech vykonaných ve jménu křesťanské lásky, pláče dojetím. Její oči se rozjasňují a stávají se stále jasnějšími a světlo proniká i do jejího srdce. Chápe, že Bůh je mnohem větší, než naše předpisy. On sestoupil na zem, a poté, co ji nechal strádat, zahrnuje ji bohatstvím! Tomu všemu rozumím! Sama nevím jak k tomu došlo, ale stalo se to s Ním, v Něm, v Kristu! Nedala se pokřtít, ale při vyslovení svatého jména se zachvěla a křest ohně ji prozářil tak mocně, že krátce nato zemřela. Byla pohřbena za zdí křesťanského hřbitova. Boží slunce, co vychází nad hroby křesťanů, zasvítilo i na hrob židovské dívky, z druhé strany hřbitovní zdi. I na její hrob zalétly žalmy a zpěvy, které se zpívají na křesťanském hřbitově, takže i k ní dolehla zvěst o vzkříšení ve jménu Kristově, o Něm, Pánu, co řekl svým učedníkům: Jan vás křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.

11 KDY SE ČLOVĚK SPASÍ? (úvaha Tomáše kardinála Špidlíka, S.J., čestného občana Pustiměře) Vznikla velmi ohnivá rozepře v jednom klášteře rozjímavých mnichů. Ale šlo o svatou věc a bylo to v kapitulním sále. Měl se tam projednat případ nového kandidáta, který se hlásil do řádu. Podal žádost, ve které udával důvody, proč chce vstoupit do noviciátu. Byly všecky duchovní a jak se zdálo upřímné. Jaké tedy tu vznikly pochybnosti? Bylo mu už čtyřicet let a život, který doposud vedl, nebyl zrovna příkladný. Ale mínil doopravdy se obrátit. Některým z opatových poradců se tedy zdálo, že se mu má dát příležitost a že se mu nemá bránit ve vstupu do kláštera. Jiní byli naopak tvrdě proti. Jejich důvod byl tento. Ve 40 letech má už člověk ustálené návyky a uvažuje v jistých šablonách. I když to myslí skutečně upřímně se svým obrácením, je jako starý strom, který se už nedá přesadit. Ale ti, co chtěli kandidáta přijmout, snadno neustoupili. Uvedli na svou stranu i text evangelia, kde dává Kristus přednost nevěstkám a celníkům před tzv. spravedlivými. Obrácení k novému životu je Boží milost a té se nesmí vzdorovat. Jak diskuse skončila? Kandidáta nakonec přijali, ale po roce sám odešel. Tento a jiné podobné případy nás staví před závažný problém, který patří k podstatě křesťanství: možnost obrátit se a začít nový život. Pěkně se čtou výroky Dostojevského, že mají velcí hříšníci k Bohu cestu nejkratší. Ale denní život neodpovídá obyčejně románům. O velkých obráceních se však také často čte v životopisech svatých. Ale tam se ty případy představují jako velký zázrak Boží milosti, tedy konec konců i to je něco vyjímečného, co se neděje denně. Pokud pak jde o to, má-li být někdo přijat do semináře nebo do řeholní společnosti, jako normální podmínka se klade mravní zachovalost a růst v katolické víře. Objeví-li se tzv. konvertita, tj. někdo, kdo se obrátil, radí se s přijetím počkat delší dobu, až podle toho, jak se kandidát projeví, je-li jeho změna trvalá. Přesto všecko však mluví evangelium o nutnosti obrácení pro všecky bez výjimky. Vždyť tím začíná své kázání sv.jan Křtitel (Mt 3,3) i sám Ježíš (Mk 1,15).

12 To, že se lidé dávali od Jana křtít, bylo viditelným znamením toho obrácení. Pohoršilo však farizeje, že Předchůdce Páně křtil všechny. Ukazoval tím, že se potřebují obrátit všichni. Je z toho vidět, že je potřeba rozumět slovu obrácení v hlubším smyslu. Není to jenom nějaká nápadná změna vnějšího chování. Jak to tedy vysvětlíme? Začněme příkladem, který na první pohled s tím nesouvisí, ale poslouží nám jako základ úvahy. Podívejme se, jak roste strom, např. dub. Na počátku je žalud, pak malý výhonek ze země. Ten pak sílí, rozpínají se větve, každý rok opadávají a znovu narůstají listy. Je navenek velký rozdíl ve formě, ale dub zůstává stále dubem. Přestane-li být ta síla živou, strom odumře a uschne. Kde se ta životní síla vzala? Mechanické vysvětlování světa neodpoví na základní otázku. Biblické zjevení je naopak prosté: na počátku řekl Bůh slovo, všecko, co existuje, má původ v tomto stvořitelském Božím slově. Rostliny rostou a zvířata se množí, píše sv.bazil, protože je Boží slovo v nich. Nemohou mu vzdorovat, jsou jeho konkretizací. Božím slovem vznikl také člověk. Ale přesto je jeho stvoření odlišné od ostatních tvorů. Příroda uskutečňuje Boží slovo slepě. Stalo se pro ni hybnou silou, které nemůže vzdorovat. Člověk naopak dostal od Boha rozum a svobodnou vůli. Má tedy slovo, kterým se k němu Bůh obrátil, pochopit a svobodně na ně odpovědět. Slovem se Bůh obrátil k člověku, aby se člověk slovem, tj. souhlasem obrátil k Bohu, aby řekl své ano, aby dal souhlas k Boží vůli, která je hybnou silou jeho života, podobně jako je hybná síla ve stromech a v živočiších. Člověk, který se neobrátil k Bohu, ztrácí svou vlastní identitu, své pravé lidství. Kdy se však má se svou odpovědí k Bohu obrátit? Nedovedeme si představit, že by se to mohlo uskutečnit už při narození. Je logické, aby se to stalo v okamžiku, kdy se probudí světlo rozumu a poznání dobra a zla. Autoři mluví o tom, že v té době začíná jakási základní volba dobra a zla. Ale i to je těžké umístit do jednoho jediného okamžiku. Všecka naše rozhodnutí zapadají do dlouhého životního vývoje. Dalo by se to povědět asi takto. Slovo, kterým nás Bůh stvořil, v nás ponenáhlu roste, dává vývoj tělu i duševním vlastnostem. Pomalu však také roste naše odpověď Bohu. Tento vývoj je velmi různý u různých osob. Když sv.alois Gonzaga slíbil v sedmi letech Bohu čistotu, vidíme, že byl schopen dát plnou odpověď Bohu už při prvním probuzení poznání dobra a zla. Odpověď sv.augustina přišla mnohem později. Někteří se možná k Bohu obracejí až na smrtelné posteli. Středověké životopisy svatých se psávaly obyčejně podle tohoto dvojího schématu. Světec projevoval znaky svatosti od samého útlého dětství. Odpověděl Boží milosti od počátku. Aby to bylo zřejmé, zašly některé legendy až do směšnosti, např. když píšou, že sv.mikuláš už jako nemluvně nepil mateřské mléko v postní dny. Druhé schéma je jiné. Vylíčí se život světce před obrácením co nejčernějšími barvami, aby pak bylo vidět jasně, jakou sílu má Boží milost a jak může každého radikálně změnit. V obojím případě jde o schéma, které se zřídka tak názorně uskutečňuje v životě. Životní dynamismus je postupný a je v něm často i mnoho kolísání. Člověk se skutečně obrací k Bohu po dlouhá léta, někdy víc, někdy méně. Jisté je, že má s námi Bůh nevysvětlitelně mnoho trpělivosti. Ta se nikdy nezastaví, proto se také nikdy nemůže zastavit naše hledání Boha. Když dal Kristus přednost nevěstkám a celníkům před tzv.spravedlivými, měl na mysli právě ty, kteří si o sobě mysleli, že už odpověděli Božímu volání jednou provždy a dostatečně a proto už mohli odsuzovat jiné. Křesťanský postoj je proto jiný. Zásadně odsuzujeme hřích, každé zlo. Ale co se týká hříšníka jako člověka, musíme si být vědomi, že tu stojíme před velkým tajemstvím, které je známo jenom Bohu samému. A to tajemství zahrnuje i nás samy. Nejsme si jisti samy sebou, ale jenom Boží milostí, která nikdy neopustí. Máme tedy naději, že naše poslední a definitivní odpověď Bohu bude ano, které nás přivede ke spáse.

13 KOMPENDIUM KATECHISMU KATOLICKÉ CÍRKVE Toto nádherné vrcholné dílo Klanění Mágů (srv. Mt 2,1-12) znázorňuje zjevení Krista všem národům. Vtělení není jen darem víře Mariině, Josefově, žen, pastýřů, prostých lidí izraelského národa, ale také víře těchto cizinců, kteří přišli z Východu, aby se poklonili novorozenému Mesiáši a představili mu své dary. Vešli do domu a spatřili dítě s Marii, jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu (Mt 2,11). Mágové jsou prvotinou národů povolaných k víře, kteří nepřicházejí k Ježíši s prázdnýma rukama, nýbrž s bohatstvím svých zemí a svých kultur. Ježíšovo evangelium je spasitelným slovem pro celé lidstvo. Svatý Lev Veliký řekl: Všechny národy, zastoupené třemi Mágy, ať se klanějí Stvořiteli světa, a Bůh ať je znám nejen v Judsku, ale po celé zemi, aby všude v Izraeli bylo velkým jeho jméno (srv. Žl 75,2) (Promluva 3 o Zjevení Páně). Tato část Kompendia představuje setkání mezi Bohem a člověkem a odpověď víry, kterou Církev jménem všech lidí dává na dar vykupitelného vtělení Božího Syna a jeho božské zjevení. /obr. Gentile da Fabriano (1423), Klanění Mágů, Galleria degli Uffizi, Florencie/ PRVNÍ ČÁST VYZNÁNÍ VÍRY PRVNÍ DÍL VĚŘÍM - VĚŘÍME 1. Jaký je Boží plán pro člověka? Bůh je nekonečně dokonalý a sám v sobě blažený, z čiré dobroty svobodně stvořil člověka, aby mu dal účast na svém blaženém životě. V plnosti časů poslal Bůh Otec svého Syna jako vykupitele a spasitele lidí, kteří upadli do hříchu, povolal je do své církve a učinil je adoptivními syny působením Ducha svatého a dědici své věčné blaženosti. PRVNÍ KAPITOLA ČLOVĚK JE SCHOPNÝ BOHA Ty jsi veliký, Pane, a vší chvály hodný... Učinil jsi nás pro sebe a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v Tobě (sv. Augustin). 2. Proč je v člověku touha po Bohu? Sám Bůh tím, že stvořil člověka k svému obrazu vepsal do jeho srdce touhu vidět ho. I když tuto touhu často přehlíží, Bůh nepřestává přitahovat člověka k sobě, aby žil a nacházel v Něm onu plnost pravdy a štěstí, po němž neúnavně touží. Od přirozenosti a

14 skrze povolání je proto člověk bytostí náboženskou, schopnou vejít do společenství s Bohem. Toto niterné a vitální spojení s Bohem dodává člověku jeho základní důstojnost. 3. Jak lze poznat Boha pouhým světlem rozumu? Vycházeje ze stvoření, totiž ze světa a lidské bytosti, může člověk pouhým rozumem poznat Boha jako původ a cíl vesmíru, a jako nejvyšší dobro, pravdu a nekonečnou krásu. 4. Lze poznat Boha pouhým světlem rozumu? Člověk při poznávání Boha pouhým světlem rozumu naráží na mnohé obtíže. Navíc sám nemůže vstoupit do nitra božského tajemství. Proto jej Bůh chtěl osvítit svým Zjevením, nejen o pravdách, co přesahují lidské chápání, nýbrž i o pravdách náboženských a mravních, které, i přesto, že jsou rozumu dostupné, mohou je všichni poznávat bez obtíží, s pevnou jistotou a bez příměsi omylu. 5. Jak lze mluvit o Bohu? O Bohu lze mluvit ke všem a se všemi, tímže se začne od dokonalostí člověka i dalších tvorů, kteří jsou odleskem, i když jen omezeným, nekonečné Boží dokonalosti. Je však zapotřebí, abychom stále očišťovali svou řeč od toho, co je v ní obrazné a nedokonalé, dobře si vědomi, že nikdy nelze plně vyjádřit nekonečné Boží tajemství. DRUHÁ KAPITOLA BŮH JDE VSTŘÍC ČLOVĚKU BOŽÍ ZJEVENÍ 6. Co Bůh zjevuje člověku? Bůh se ve své dobrotě a moudrosti zjevuje člověku. Událostmi a slovy zjevuje Sám sebe a svůj plán dobrotivosti, který od věčnosti předem stanovil v Kristu ve prospěch lidstva. Tento plán spočívá v tom, aby všichni lidé skrze milost Ducha svatého měli účast na božském životě jako jeho adoptivní synové v jeho jediném Synu. 7. Které jsou první etapy Božího zjevení? Již od počátku se Bůh ukazuje prarodičům, Adamovi a Evě, a zve je do niterného společenství se Sebou. Po jejich pádu nepřerušuje své zjevení a slibuje spásu celému jejich potomstvu. Po potopě, uzavírá s Noemem smlouvu pokoje, která zahrnuje všechny živé bytosti. 8. Které jsou další etapy Božího zjevení? Bůh vyvolí Abrama a povolá ho z jeho země, aby z něj učinil otce mnoha národů (Gen 17,5) a slibuje mu, že v něm požehná všem národům země (Gen 12,3). Abrahamovi potomci se stanou dědici Božích příslibů daných patriarchům. Bůh formuje Izrael, jako svůj vyvolený lid, zachraňuje ho z egyptského otroctví, uzavírá s ním Smlouvu na Sinaji a skrze Mojžíše mu dává svůj Zákon. Proroci hlásají radikální vykoupení lidu a spásu, která zahrne všechny národy v jediné nové a věčné Smlouvě. Z izraelského lidu, z rodu krále Davida se zrodí Mesiáš: Ježíš. 9. Která je úplná a poslední etapa Božího zjevení? Je to ta, kterou uskutečnil ve svém vtěleném Slovu, v Ježíš Kristu, prostředníku a plnosti Zjevení. On, jsa Jednorozený Boží Syn, je dokonalým a definitivním Slovem Otce. Vysláním Syna a darem Ducha svatého je zjevení plně dovršeno, i když víra církve bude muset během staletí postupně vyhmátnout celý jeho dosah.

15 Od chvíle, kdy nám Bůh dal svého Syna, který je jeho jediným a definitivním Slovem, Bůh nám řekl všechno najednou tímto Svým jediným Slovem, a nemá nic víc co říci (sv. Jan od Kříže). 10. Jakou hodnotu mají soukromá zjevení? I když nepatří k pokladu víry, mohou nám pomáhat žít samu víru, jen když uchovají své přesné zaměření na Krista. Učitelský úřad církve, jemuž přísluší rozlišení takových soukromých zjevení, tedy nemůže přijmout ony, které si dělají nárok na to, že překonávají nebo opravují definitivní zjevení, jímž je Kristus. PŘEDÁVÁNÍ BOŽÍHO ZJEVENÍ 11. Proč a jakým způsobem se má předávat Boží zjevení? Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy (1 Tim 2,4), totiž Ježíše Krista. Proto je nutné, aby byl Kristus hlásán všem lidem podle samého jeho příkazu: Jděte, získejte za učedníky všechny národy (Mt 28,19). Právě to se uskutečňuje apoštolskou tradicí. 12. Co to je apoštolská tradice? Apoštolská tradice je předávání Kristova poselství, které se provádí od počátku křesťanství kázáním, svědectvím a institucemi, kultem a inspirovanými spisy. Apoštolové předali svým nástupcům, biskupům a skrze ně všem generacím až po naše časy, co přijali od Krista a čemu se naučili od Ducha svatého. 13. Jakými způsoby se uskutečňuje apoštolská tradice? Apoštolská tradice se uskutečňuje dvěma způsoby: živým předáváním Božího slova (řečeno také prostě tradicí), a Písmem svatým, jež je týmž hlásáním spásy, ovšem napsaným. 14. Jaký vztah existuje mezi tradicí a Písmem svatým? Tradice a Písmo svaté jsou navzájem úzce spojeny a spojité. Obě dvě v církvi zpřítomňují a činí plodným Kristovo tajemství a vyvěrají z téhož božského pramene: vytvářejí jediný posvátný poklad víry, z něhož církev čerpá svou jistotu o všech zjevených pravdách. 15. Komu je svěřen poklad víry? Poklad víry svěřili apoštolové celé církvi. Celý Boží lid, svým nadpřirozeným smyslem víry, opírajícím se o Ducha svatého a vedeným učitelským úřadem církve, přijímá Boží zjevení, stále více je chápe a uplatňuje v životě. 16. Komu přísluší autenticky vykládat poklad víry? Autentický výklad tohoto pokladu spadá do pravomoci pouze živému učitelskému úřadu církve a to Petrovu nástupci, římskému biskupovi a biskupům, kteří jsou s ním ve společenství. Učitelskému úřadu, který se těší z jistého daru pravdy, přísluší také definovat dogmata (pravdy víry), jež jsou formulacemi pravd obsažených v Božím zjevení. Tato autorita se vztahuje také na pravdy nutně spojené se Zjevením. 17. Jaký vztah existuje mezi tradicí, Písmem a učitelským úřadem? Jsou mezi sebou tak úzce spojeny, že žádný z nich neexistuje bez druhých. Společně pak účinně přispívají, každý svým způsobem pod vlivem Ducha svatého ke spáse duší.

16 POŘAD BOHOSLUŽEB: října 2005 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV. PODIVICE sobota: za Boží požehnání pro živou rodinu NEDĚLE 2. října 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ PUSTIMĚŘ 8.00 za + Vladimíra ROZSYPALA a celou rodinu PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA DRYSICE za + Annu a Vojtěcha NAVRÁTILOVY a + příbuzné PONDĚLÍ SV. KOSMA A DAMIÁN, PUSTIMĚŘ 3. října MUČEDNÍCI za + Štěpána CABADAJE ÚTERÝ PODIVICE za + Miroslava NAVRÁTILA, SV. FRANTIŠEK Z ASSISI 4. října 8.00 manželku a rodiče za + Jaroslavu a Antonína STŘEDA STŘEDA DRYSICE DOBEŠOVY a Boží 5. října 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ požehnání pro živou rodinu ČTVRTEK ČTVRTEK PUSTIMĚŘ října 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ PODIVICE PANNA MARIA DRYSICE PÁTEK RŮŽENCOVÁ října PUSTIMĚŘ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI SOBOTA SOBOTA PUSTIMĚŘ 8. října 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ PODIVICE sobota: NEDĚLE 28. NEDĚLE PUSTIMĚŘ 9. října V MEZIDOBÍ 8.00 DRYSICE za + rodiče VLACHOVY, Radoslava KOVÁŘE a syna Radomíra ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu za + Vojtěcha OTEVŘELA, manželku a vnučku pohřeb: pan Miroslav KOUDELKA za živé a zemřelé podivické farníky za + Miroslava VÁVRU a rodiče z obou stran za dar zdraví a Boží ochranu ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MĚSÍC ŘÍJEN Za křesťany, aby tváří v tvář výzvám sekularizované společnosti, neztráceli odvahu, ale s naprostou důvěrou vydávali svědectví o své víře a naději. 2. Za věřící, aby k prvořadému modlitebnímu úsilí připojili i snahu finančně přispívat na misijní díla. 3. Za starší generaci, aby v modlitbě posvátného růžence nacházela hluboký smysl tohoto období svého života. 4. Abychom přijímali ranní, polední i večerní výzvu zvonu k modlitbě Anděl Páně a vzývání Panny Marie. FARNÍ INFORMÁTOR, XI. ročník, týdeník farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (tel , mobil: , Vychází každou neděli díky Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele Příspěvky na Farní Informátor označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: /0800), neb bez toho, jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK spol s r.o.; tisk 1ks=10,-Kč. Ve formátu pdf na

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Promluva Satja Sáí Báby z 1. ledna 2008 Slunce je jasné a mírné, dny jsou kratší a vane chladný vítr. Pole nesou zralou zlatou úrodu. Květy měsíčku se rozvíjejí

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více