ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007"

Transkript

1 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 Ježíš není synem boha islámu Navštivte nás na Globe Media/Reuters

2 Úvodník Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1Tm 6,12 Duchovní boj Milý čtenáři, s přáním Božího pokoje tě vítám na stránkách našeho časopisu. Dnes bych se chtěl zamyslet nad tématem duchovního boje. Je pravdou, že toto téma bylo v nedávné minulosti velice populární, zejména v letničně-charismatických kruzích. Současně se ale domnívám, že pohled na duchovní boj byl a koneckonců stále ještě je chápán poněkud zúženě. Cílem tohoto mého zamyšlení však není napravovat učení, spíše bych chtěl hovořit o tom, co je pro mne osobně velmi důležité a co vnímám jako prioritní pro budoucnost naší církve. Úvodní verš nám ukazuje, jak se apoštol Pavel díval na praktický křesťanský život. Často a s oblibou používal vojenskou i sportovní terminologii, aby trefně popsal život služebníka. Nikterak se v tom neliší od Pána Ježíše, který pro změnu používal podobenství, v nichž dobývání království Božího často souviselo s usilovnou prací. Usilovná práce dělníka, nasazení vojáka, disciplína sportovce to jsou charakteristiky, jak Nový zákon vidí život křesťanů, Ježíšových učedníků. Toto vše mám na mysli, mluvím-li o duchovním zápase. Chci to zdůraznit, protože máme sklon duchovní boj zúžit pouze na určité, speciálním způsobem pojaté modlitby. Ano, je to skutečně tak, duchovní boj není víkendová akce, ale způsob a charakter života. Na příkladu Krista modlícího se v getsemanské zahradě vidíme, jak těžkým zápasem může modlitba být. Také apoštol Pavel chce seznámit křesťany v koloském sboru s tím, jak on sám za ně těžce bojuje (Ko 2,1). Z Nového zákona známe i jména méně známých bojovníků: například Epafras, který zápasí na modlitbách (Ko 4,12), Euodia a Syntyché (Fp 4,3), které vedly stejný zápas jako Pavel, a další. Naproti tomu Démas byl jedním z těch, kteří zápas odmítli, neboť více miloval tento svět. Nemyslím si, že to byl křesťan, který odpadl od víry, jak se někdy vykládá. Prostě byl příliš pohodlný na to, aby za evangelium bojoval. Jednoduše volil snazší variantu života. To, co se zde snažím ukázat, je důležité pravidlo: Boží království roste pouze tehdy, když jsou lidé, kteří za něj bojují. A jak tedy můžeme bojovat my, aby Boží království rostlo? Klidně můžeme říci, že ne každá námaha je prospěšná: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé (Ž 127,1). Ale toto není odpověď. Co tedy s tím? Dovolte mi příklad ze Starého zákona: Biblická kniha Jozue popisuje generaci lidí, která pod vedením stejnojmenného vůdce obsazovala Zaslíbenou zemi. Ve svém počínání byli úspěšní; podařilo se jim během jedné generace podrobit velkou část obyvatelstva Kanánu a obsadit většinu území. Ve dvanácté kapitole je uveden seznam jedenatřiceti králů, které Izraelci pobili a jejichž zemi obsadili. Kniha Soudců se již zdaleka nenese v tak optimistickém duchu. Hned první kapitola uvádí seznam národů, které si Izrael pro změnu nebyl schopen podmanit. To je zásadní změna! Vždyť i tato generace bojovala v Hospodinově jménu! I oni se (alespoň na počátku) doptávali na Boží vůli! Přesto nejsou úspěšní, a generace, které následují, pak jen krizi dále prohlubují. Vstup Izraele do Zaslíbené země provází čtyři velkolepé zázraky: Rozdělení rozvodněného Jordánu, pád hradeb Jericha, balvany padající z nebe a zastavení slunce na obloze. Naproti tomu kniha Soudců uvádí sedmkrát výrok Izraelci se dopouštěli toho, co je v Hospodinových očích zlé. Toto není jen studium historie! Vlastností Bible je, že skrze pochopení minulosti nám dává správné porozumění přítomnosti i nahlédnutí do budoucnosti. Historie naší církve se již také dá počítat na generace. Generace lidí, která vyrostla za komunismu a sloužila Bohu v podmínkách nesvobody, je odlišná od generace, která se narodila ve svobodné společnosti. Podotýkám, že není lepší nebo horší, pouze jejich boje jsou jiné. Symbolickým mezníkem výměny generací bude zcela určitě výměna biskupa naší církve v dubnu příštího roku. Zdůrazňuji slovo symbolický, neboť generace se prolínají, zcela jistě tedy nepůjde o okamžitou změnu. To, na čem mi opravdu záleží, je aby nastupující generace byla ve svých bojích úspěšná. Bylo by velikým zklamáním, pokud bychom toto období později srovnávali s obdobím popisovaným v knize Soudců. Pokud se podrobněji podíváme, v čem spočíval rozdíl mezi těmito dvěma zmíněnými generacemi, objevíme, v čem bylo tajemství úspěchu jedné a neúspěchu následujících. Když Jozue nastupuje do úřadu, Hospodin mu opakovaně klade na srdce, aby dodržoval Boží zákon a rozjímal nad ním ve dne i v noci (Joz 1. kap.) Tím se Jozue generál a politický vůdce stává úspěšným, neboť Hospodinův zákon se nevzdálil z jeho úst a srdce. Druhá generace je ovšem jiná: Toto pokolení neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal (Sd 2,10). V praxi to znamenalo, že činili přesně to, před čím je Jozue za svého života varoval (Joz 24,14nn; Sd 2,1nn). Ano, i tato generace bojuje a dobývá zaslíbenou zemi. Obsazují to, co zbývá obsadit a podmaňují ty, které zbývá podmanit. Jejich úspěšnost ale rapidně mizí. A je otázkou krátké doby, kdy oni sami budou podmaňováni a jejich území bude zpětně zabíráno. Zde můžeme jasně vidět, že základem jakéhokoli duchovního boje je boj za svatost. Izraelci bojovali pouze s nepřítelem, nikoli však se svými hříšnými sklony. Před několika lety jsem se připravoval na jedno vyučování o duchovním boji. Studoval jsem tehdy pojetí duchovního boje v Novém zákoně a došel jsem k jednoznačnému závěru, že podstatou duchovního boje v Novém zákoně je zápas o zachování zdravé víry. Zde jsou tedy obě části Bible ve shodě. Bůh, který rozdělil vody Jordánu a zbořil hradby Jericha, jednoho dne řekl: Pro vaše hříchy nevypudím vaše nepřátele před vámi. Tentýž Bůh dává či nedává zdar práci a úsilí dnešní církve. Ano my jsme povoláni bojovat, ale to samo o sobě ještě nestačí. Naše základní povolání spočívá v tom, abychom se líbili Hospodinu a chodili po jeho cestách. Toto mám přesně na mysli, když uvažuji nad příštími léty. Vím, že naše církev je vcelku aktivní a horlivá. Pracujeme na mnoha věcech, termíny boj, práce nám jsou vesměs blízké. Trend, ke kterému docházelo po Jozuově odchodu, totiž bojovat bez důrazu na svatost, začal přicházet velice nenápadně. Oni stále bojovali, jen se jim už nedařilo tak jako na počátku. Zapomněli, že zákon Hospodinův nesmí zmizet z jejich úst. Nám hrozí stejné nebezpečí. Přál bych si, abychom měli dostatek sebereflexe, zda chodíme po Božích cestách, či jenom dřeme s mizivými výsledky. Zdůvodnit se dá totiž všechno. Martin Moldan, zástupce biskupa 2

3 Obsah Sloupek Úvodník Duchovní boj 2 Téma čísla Ježíš není synem boha islámu 5 Seminář bratra Robinsona 6 Chuť na smrt 9 Ze života církve Fotománie - Fotosoutěž 12 Ovečka 13 Deset let sboru AC Zlín 13 Čtenáři píší Je čas budovat Hospodinův dům 14 Dny neplodnosti 15 Cíl 16 Pod vedením Ducha svatého 17 Pane, zachraň mě! 18 Láska 18 Modlitba = prostý projev lásky 19 Snílek 19 Život s VOŠeMeTkou 20 Ze života 21 Nezapomenutelná slova 21 Kvíz Poznáš hledanou osobu? 22 Dětem Kala, Mita, Ping a Pong v akci 22 Komiks Muž, který objevil El Dorado 24 Život v Kristu - časopis Apoštolské církve Šéfredaktor: Rudolf Bubik Redakce: Mgr. Jiří Bartík, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu re dak ce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, Olomouc tel.: , Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504 tel. & fax: , , Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 20 Kč, pro předplatitele 19 Kč, poštovné 10 Kč, pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne Jak objednat časopis Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu: Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504. S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou po u ži je te k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo. Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku Pavel Vimpel, Zvolenská 16/34, Martin, tel.: 043/ Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj vám. Je pro mne milou povinností přivítat vás tímto sloupkem ve stávajícím čísle našeho časopisu. V plném proudu jara Jsem šťastný, že již léta se jako redakce nacházíme v příjemném období, kdy můžeme z vámi zasílaných článků vybírat místo přemýšlení, jak a především čím vyplnit stránky časopisu. Díky vám za vaši dopisovatelskou aktivitu i modlitby, od kterých se tato nepochybně odvíjí! Jak vidno z titulní strany, věnujeme se tentokráte tématu velmi aktuálnímu islámu. Na straně jedné se podstatná část evropských církví v dokumentu Charta Oecumenica zavazuje k rozvíjení vztahů s islámem, na straně druhé několik málo jedinců bije na poplach: rozmáhající se islám je reálným nebezpečím pro západní civilizaci. Stojí vůbec za to se tímto vřením zabývat? Není důležitější vylepšení trávníku před naším domečkem či činžákem? Spolu s redakcí jsem přesvědčen, že se nacházíme v situaci tématicky podobné jako Evropa před cca sedmdesáti léty: Rychlý růst a rozvoj fašismu viditelně ohrožoval nejen Evropu, ale s ní i celý zbylý svět, nicméně podstatná část lidí si tuto skutečnost nechtěla připustit. V historických pramenech jsem se dočetl, že Francie tehdy tančila, zpívala a radovala se. Jak také jinak, když byla chráněna nejen mezinárodní smlouvou, ale také a především nepřekonatelnou Maginotovou linií. (Za pár let ji Rommelovy tanky překročí během několika desítek hodin.) Byl tu sice jeden mladý pošetilý důstojník Charles de Gaulle, který vytrvale bil na poplach s tím, že Francie se musí nezbytně vyzbrojit tankovými svazy, ale kdo by se o to staral, když francouzská armáda byla všeobecně považována za jednu z nejlepších, ne-li nejlepší v Evropě? Británie se cítila bezpečná za Lamanšským průlivem a brzy se měla stát tvůrcem míru pro naši dobu. Koho by znepokojoval jeden stárnoucí odepsaný politik, Winston Churchill, který již léta obtěžoval bitím na poplach před hrozícím válečným konfliktem? (Za pár let se tento odepsaný stařec stane britským premiérem a zároveň jednou z nejvýznamnějších postav druhé světové války.) Zůstaneme-li klidní a optimističtí spolu s tvůrci Charty, nemusíme číst dále a můžeme se v klidu věnovat svému trávníku. Jsme-li spolu s několika pošetilci vážně znepokojeni, pojďme společně, nejen na následujících stránkách časopisu, řešit otázku jak dál?. V zásadě vidím dvě možnosti: Můžeme prioritně zvolit cestu varování, kritizování atd. Možnost druhá? Nechává se poučit následujícím místem Matoušova evangelia: Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. (Mt 12,43 45) Na prvním místě je budování našeho domu Božího království a církve, vyhánění až na místě druhém! S přáním Božího požehnání AN 3

4 Téma čísla ISLÁM 4

5 Islám Ježíš není synem boha islámu Pokoj tobě, drahý bratře, drahá sestro, drahý čtenáři. Jistě jsi pěkně udiven pohledem na úvodní stránku tohoto čísla našeho časopisu Život v Kristu. Otištěný snímek jsme převzali od agentury Reuters, která byla ochotna povolit nám jeho použití. Je to snímek transparentu, kterým při návštěvě Turecka demonstranti vítali papeže Benedikta XVI. Tento transparent mě velmi zaujal. Ne, já nemohu souhlasit s islámem, ale při pohledu na tento snímek jsem si uvědomil, tak mimochodem, že slova na něm jsou pravdivá. To, co tam čteme, česky znamená: Ježíš není syn Boží, je prorokem islámu. Pro nás Evropany Bohem islámu je Alláh. V arabštině slovo Alláh znamená Bůh a oni tvrdí, že se jedná o Boha všemohoucího, Boha Abrahámova, Izákova a Jákobova. Jsem nucen nesouhlasit. Není to pravda. Bůh, kterého přívrženci islámu nazývají Alláhem, není totožný s mým a tvým Bohem, Hospodinem. Proč jsem v tomto směru tak tvrdý? Vysvětlím. Kdysi jsem s jedním vysoce postaveným člověkem v masmédiích hovořil na téma, proč jsem ve věcech křesťanství tak tvrdý fundamentalista, jak mě mnozí nazývají. Řekl mi: Dobře, jak jste mi vysvětlil, Ježíš Kristus je pro vás cesta. Nikdo vám to nebere. Proč neuznáte, že druzí mohou mít také svou cestu a svou pravdu? Buďte trochu kompromisní. Byl jsem nucen mu odpovědět: Nezlobte se, pokud to byť jen jednou přiznám, zapřel jsem svou cestu, protože můj drahý Pán Ježíš Kristus řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Pokud tedy uznám kteroukoliv jinou cestu jako cestu vedoucí k Bohu, zapřu Ježíše Krista. Je to tak tvrdé? Je! Protože jak jsem už uvedl, Pán Ježíš jasně řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Když se podíváme do čtrnácté kapitoly Janova evangelia, v šestém verši čteme: Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Není tedy jiné cesty. Když se podíváme dále do Bible, hlavně oba Janovy listy jsou v tomto směru velmi tvrdé. Podívejme se však ještě jednou na slova na transparentu: Ježíš není syn Boží. Dobře to je jejich názor. V páté kapitole prvního listu Janova, dvanáctém verši se říká: Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tady je to silné. Buď uznám, že Ježíš je synem Božím, nebo nemám život věčný. Podívejme se dál. V téže kapitole dvacátý verš: Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. To znamená, že pravého Boha poznáme jen skrze jeho Syna. Není-li Ježíš synem Alláhovým, pak ani Alláh nemůže být pravým Bohem. Ani v tomto směru to není možné podat jinak. Druhá kapitola prvního listu Janova jde ještě dál: Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? Tedy Mesiáš, Boží syn. To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. To znamená, že pokud tvrdím, že Ježíš není Alláhovým synem, v tom případě nemohu přijmout, že Alláh je pravý Bůh. I toto jsou dost tvrdá stanoviska. Buď má Bible pravdu a já jí věřím, nebo nevěřím-li jedné nebo druhé věci, ten zbytek mi ke spasení nepomůže. Hlavně celý Nový Zákon je postaven na Synovství Ježíše Krista jako Božího syna jako Boha. V první kapitole druhého listu Janova najdeme slova: Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Jan, který, jak věříme, byl posledním z apoštolů a tyto listy jsou psány ke konci jeho života, to znamená, že už v té době existovaly útoky na Synovství Ježíše Krista. Nemluvě už o tom, že kdyby se Pán Ježíš prohlásil, když stál před veleknězem, za proroka, jak uvádí druhá část toho transparentu, nebyl by křižován. Ovšem otázka, která mu byla položena, zněla: Jsi ty Mesiáš? Syn Požehnaného? (Mk 14,61) On odpovídá jasně a je ukřižován. Podobně apoštol Pavel jasně staví na tom, že Ježíš je Kristus, všechny jeho listy jsou plny zprávy, že Ježíš je syn Boží, a proto drahý bratře, drahá sestro, my nemůžeme jinak. Apoštol Pavel byl asi hodně nemoderní, ale všimněme si, v listu Galatským jsou velmi tvrdá slova: Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! (Ga 1,8) A proto, drahý čtenáři, sám si udělej úsudek, zda na základě jen těch míst, která jsem tady uvedl, nejsou slova, která nám káže tento transparent, že Ježíš není Božím synem, ale je prorokem islámu, tím jiným evangeliem, o kterém se Pavel zmiňuje? Zvaž to sám. Já osobně trvám na tom, že jsem uvěřil v Ježíše Krista Mesiáše, a proto mám spasení v jeho krvi a nic jiného opravdu nemohu přijmout. Ten, kterého jsem se dotýkal ve vězení, který za mnou přišel, do jehož očí jsem hleděl, je můj Spasitel a Bůh. Proto, drahý čtenáři, zůstaň mu věrný i ty. Na závěr jeden příběh: Byl jsem v Praze a setkal jsem se tam s jedním muslimem, který měl snahu přesvědčit mě o své pravdě. Dlouho jsme diskutovali a nakonec jsem mu položil jednu otázku: Dobře, příteli, je Alláh, kterému věříš, Bůh spravedlivý? A on mi odpověděl: Alláh je Bůh absolutně spravedlivý. Na to jsem mu řekl: Pak, nezlob se, nejsi spasen a tvé hříchy ti nejsou odpuštěny. Jak to? podivil se. To je jednoduché. Uvědom si, že spravedlnost neodpouští, ale trestá. Za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus Boží Syn. Kdo zaplatil za tvé? A diskuse byla uzavřena. Důvěřuj Ježíši, věř v něj a nepřijímej nic jiného. Bůh ti žehnej. Rudolf Bubik biskup Apoštolské církve 5

6 Islám Seminář bratra Robinsona Pastor Robinson Dr. Robinson je pastorem jednoho z největších sborů v Austrálii, před tím žil se svou rodinou a pracoval v Jižní Asii 14 let. Studoval na několika teologických školách, včetně Fuller Theological Seminary. Pro své zkušenosti a znalosti je velmi žádaným kazatelem a učitelem misie po celém světě. Je uznávaným expertem na otázky Islámu a jeho vlivu na Západní společnost. Je autorem několika knih, mj. bestselleru Mosques & Miracles. Pastor Robinson byl hlavním řečníkem na konferenci Církev a výzva 21. století, která se konala v lednu na Slezsku. Když jsem seděl a poslouchal bratra Georga, který tady mluvil o tom chlapíkovi Robinsonovi, tak si říkám: Co to je za úžasného člověka? O kom on to mluví? Já bych se s ním rád setkal. Teď dovolte, abych já vám řekl, kdo jsem. Jsem nikdo, kdo byl poslán, aby řekl komukoliv, že Někdo zemřel za každého. A to je vše, co jsem. A vše ostatní je čistě milost Boží. Co hýbe světem? Jako mladý student jsem začal studovat, co jsou hlavní síly nebo moci, které hýbou tímto světem, a dospěl jsem k závěru, že Dodáním kopulí a vyvěšením desky s Alláhovým jménem se i tento Londýnský kostel proměnil v mešitu. tou mocí, která bude představovat jedno z největších nebezpečí pro církev, bude islám. Před 45 lety o islámu nikdo nic nevěděl. V celé Austrálii byla snad jedna nebo dvě mešity. Od té doby jsem se zaměřil na to, že budu islám studovat. A Bůh nás s manželkou povolal, abychom byli misionáři v islámské zemi. Dnes je islám rozšířen do celého světa. Nezáleží na tom, kam přijdeme, není žádných pochyb o tom, že tou nejsilnější duchovní mocností dnešního světa je islám. A zasahuje jednu zemi za druhou. Dokonce i ty země západního světa, jehož jste se stali součástí, zažívají obrovskou imigraci muslimů. Každá rodina, která přichází, bude mít osm nebo devět dětí. A ve všech zemích zřizují islámské školy i university. Obzvlášť je to zřejmé v Africe. Ve všech zemích pod saharskou pouští je cítit obrovský tlak islámu všemi možnými způsoby. Libyjský prezident Kaddáfí se snaží o to, aby byly založeny Spojené státy africké, a mluví o tom, že součástí těchto Států bude celá Afrika a že budou islámské. A proto muslimské národy Blízkého východu pumpují obrovské peníze do těchto projektů a posílají do Afriky obrovský počet misionářů. Ale není to jenom v Africe. Je to také v Asii, a velice rychle se to vyvíjí i tady v Evropě. Téměř před 14 stoletími, v zemi, které dnes říkáme Saudská Arábie, muž, kterému říkali prorok, Mohamed, zformoval islám. Jenom v prvních sto letech od svého vzniku dobyl islám mnohá křesťanská království. Od Afghánského království na východě, přes středozemí až po Maroko na západě, na sever přes Španělsko až do Francie. Teprve v roce 732 byl ve Francii zastaven postup islámských vojsk králem, který se jmenoval Martell, ale dalších 700 let ovládali Španělsko. Španělsko a Sicílie jsou jediné dvě země, které kdy byly schopny dostat se z područí islámu zpátky. Politika islámu Tady v Českém Těšíně bylo jen ve dvacátém století šest různých vlád, které přicházely a odcházely. Lidé, kteří tady žili, museli používat šest různých pasů, aby tady mohli bydlet. Takže ve světě králové a království přicházejí a odcházejí a velice často se to mění. Ale když přichází islám, tak to, co uchopí, už nikdy nepustí zpátky. My jsme si začali víc všímat islámu v roce To byla léta naftové krize. Tehdy vznikla organizace OPEC. Jejím cílem byla kontrola veškerého obchodu s naftou. A samozřejmě většina těchto peněz se používá pro šíření islámu. Když se podíváme do světa politiky, 57 zemí světa je zcela v područí islámu a tento počet narůstá. V Organizaci spojených národů je 25 procent hlasů pod vlivem islámu nebo islámských zemí. Na půdě OSN vytvořili islámský blok a vždy budou hlasovat pro zlikvidování Izraele a pro šíření islámu. Více jsme si začali uvědomovat islám, když vznikla revoluce v Íránu. Íránský šach utekl do Egypta a z Francie se vrátil zpátky do Íránu Ajatolláh Chomejní. Chomejní začal říkat svým lidem, že všichni muslimové se musí podrobit požadavkům svaté války Džihádu. Říkal jim, že je jejich povinností, aby bojovali proti všem vládám, které nejsou muslimské. V roce 1989, potom, co měl pod kontrolou Írán, Chomejní řekl, že je čas exportovat revoluci a že po celém světě bude velký boj. Z každého národa, říkal, bude slyšet veliké volání, a to volání bude, že není Bůh, jen Alláh. Víme, že v Koránu, jejich svaté knize, se mluví o tomto postupu dobývání světa. A v roce 2003 jeden pakistánský učenec řekl toto: Lidé na Západě rozdělují svůj čas mezi práci a mezi zábavu. A asi bychom s tím museli souhlasit. Chceme pracovat méně a méně abychom mohli relaxovat a hrát si víc a víc. V našem městě jsme měli kriketový tým. Devadesát pět tisíc lidí sedělo každý den na stadionu, aby sledovali tenhle sport. Skutečným náboženstvím Austrálie je sport. 6

7 Islám Ten pakistánský učenec řekl: Na Západě lidé trochu pracují a hodně si hrají. Ale v muslimském světě je čas rozdělen jinak. My rozdělujeme svůj čas mezi bojování a modlitbu tak, aby se islám mohl šířit dál a dál a aby lidé, kteří jsou uvnitř islámu, mohli být posilněni. V posledních letech jsme mohli vidět události, ať to bylo Nairobi anebo New York, Balli, Madrid, Jakarta, Moskva, Beslan, Istanbul, Londýn, Bombaj a tolik dalších měst, kde byly různé výbuchy. A začínáme rozumět tomu, co se v tomhle světě děje. Tolik, co se týče politiky. Finanční svět Je obdivuhodné, co se děje v oblasti financí. Země na Blízkém východě mají obrovskou ekonomickou sílu. A tak je nám to připomenuto pokaždé, když si jdeme se svým autem natankovat. Nafta z Blízkého východu, a samozřejmě k tomu je třeba připočíst i Rusko, tyhle síly nás budou ovlivňovat neustále. Pokud budou mít země Blízkého východu v rukou svoji naftu a zastaví dodávku, bude po celém Západě veliký zmatek. Tady je několik jednoduchých matematických faktů, které nám pomůžou tuto věc pochopit: V samotné Saudské Arábii je 25 procent veškerých zásob nafty na celém světě. Amerika spotřebovává 25 procent veškeré produkce nafty na světě. Peníze, které jsou z nafty získány, jsou používány pro financování muslimského islámského probuzení. V samotných USA je investována spousta těchto peněz, které pocházejí z Blízkého východu. Dávají do toho 1,2 trilionů dolarů. Kdyby ty peníze byly staženy, mohlo Londýnská centrální mešita by se stát, že Amerika zkolabuje. V Malajsii se vytváří finanční centrum, které má být finančním centrem islámského světa. V roce 2003 přišli s novou měnou, které se říká zlatý denár a před rokem byla založena světová banka islámského světa. Říká se, že to bude větší bankovní dům než jakýkoli jiný na světě. Muslimové plánují, že jednoho dne zlatý denár vytlačí americký dolar. Tolik, co se týče politiky a finančního světa. Afrika Ale neuvěřitelné změny se dějí i v oblasti náboženství. Kdybyste cestovali do Afriky, zjistili byste, že ze severu od Káhiry až dolů do Kapského města v jižní Africe, a také od východu z Mombasy až k Senegalu na západě, jsou všude stavěny mešity. Na mnoha místech ještě muslimové nejsou, ale za deset let už tam budou města plná muslimů. Jak se to může dít? Lidé afrického subsaharského teritoria prožívají obrovské problémy. Je tam spousta korupce, jejich systémy vzdělávání a zdravotnictví zkolabovaly, není tam žádný průmysl, kde by mohli pracovat, ty země jsou ve strašném stavu. Peníze, které tam tečou ze Saudské Arábie, zdravotní péče přicházející z Egypta, inženýři komunikačních společností z Malajsie a zbrojní materiál a munice z Íránu způsobují velké změny. Jeden z afrických křesťanských vedoucích mi řekl: Víš, kdysi jsme dokázali rozeznat a poznat našeho nepřítele, většinou přišli s kulomety nebo s kalašnikovy a stříleli po nás. Ale řekni nám, co máme dělat teď? Naši lidé mají hlad, pro naše děti není žádná škola. Křesťanští misionáři zavřeli své nemocnice a školy a odjeli domů. Není žádná práce, nejsou žádné továrny. A pak přichází člověk a říká: Zajistíme vašim dětem zdarma veškeré vzdělání, postavíme tady pro vás nemocnici a postavíme továrnu, ve které budete mít práci. Můžete všechny tyto dobré věci dostat, ale to jediné, co musíte pro to udělat: Příští pátek se objev tady v této mešitě. A samozřejmě, on musí jít do té mešity. A dodal: Naše ruce jsou prázdné. A řekni nám teď, co máme dělat? Velká Británie Ale není to jenom Afrika, obrovské změny se dějí i v Evropě. Začalo to v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy bylo rozhodnuto, že v Londýně bude uspořádaná velká konference s názvem Festival islámu, festival Británie. A královna Alžběta II, která je i hlavou anglikánské církve, dostala instrukci od premiéra, že má tu konferenci slavnostním způsobem zahájit. Vláda chtěla, aby konference byla v Londýně, protože měla získat dva miliony dolarů. Cílem této konference bylo, jak obrátit Británii na islám. Muslimští vůdcové věří, že když se jim podaří dostat Británii, že pak bude mnohem jednodušší zasáhnout všechny anglicky mluvící země celého světa. Od té doby už uplynulo třicet let. A co se stalo? V říjnu minulého roku Alžběta II. slavnostně otevřela malou mešitu přímo v Buckinghamském paláci, protože pro ni pracují muslimové. Protože církev v Anglii se stává chladnější a chladnější a církevní budovy zejí prázdnotou, byly mnohé kostely prodány muslimům, aby byly proměněny na mešity. Dnes hlavní město Anglie má nové jméno, mnozí lidé už je posměšně nazývají Londýnostán. Na stožárech osvětlení jsou plakáty s fotografiemi devatenácti lidí. Říká se, že je to těch ctihodných devatenáct, kteří srazili Newyorské věže k zemi. Před třemi lety byla v Londýně otevřena mešita, do které se vejde deset tisíc lidí. V roce 2012 bude v Londýně olympiáda. Hned vedle hlavního olympijského stadiónu muslimové okamžitě koupili obrovský pozemek. Zaplatili za to obrovské peníze a začali tam stavět světové centrum islámu a další mešitu pro čtyřicet tisíc lidí. Když připočteme ještě lidi, kteří budou stát po stranách, bude v té mešitě sedmdesát tisíc lidí najednou. Už teď jsou v Anglii města, která jsou zcela v područí islámu a žádný křesťan není v těchto městech vítán. Už volají, aby islámská vlajka vlála také na čísle deset Downing street, což je premiérovo sídlo. 7

8 Islám USA V Americe je veliký tlak na to, aby muslimská vlajka zavlála nad Bílým domem. Minulý týden se stal členem amerického kongresu poprvé muslim. Před pěti lety, úplně poprvé v dějinách Ameriky, byly v Bílém domě proneseny chvály a modlitba k Alláhovi. Tak rychle ty změny jdou. Jeden islámský učenec řekl: Dobývání Západu se nemusí nutně dít mečem, to se může stát armádou kazatelů a učitelů. Když byly sraženy dolů Newyorské věže, islámští vůdcové v Americe z toho nebyli příliš nadšení. Jeden z nich řekl: My neokupujeme Ameriku osmi miliony muslimů, kteří tam jsou, ani bombardováním, my prostě jenom potřebujeme být trpěliví, a to tak, že během padesáti let místo dnešních osmi milionů bychom měli mít v Americe padesát milionů muslimů. Víte, naši politikové nejsou příliš chytří. Oni si myslí, že když muslimští imigranti přicházejí do našich zemí, když překročí hranici, že se nějak najednou promění. Ale tak se to nikdy neděje. Islám nabízí velice jednoduchou víru. Každý den z milionů mešit po celém světě můžete slyšet volání v Arabštině: Není jiného Boha než Alláh a Mohamed je jeho prorok. V západním světě muslimští misionáři kážou toto: Protože křesťanství selhalo, islám je to, co zachrání národy a pomůže jim. Protože křesťanství selhalo. A tak proti opilství, sexuální promiskuitě, drogám na ulicích měst, proti násilí a rouhání a proti všem jiným nemocem západní společnosti ti islám nabízí lepší cestu života. A oni prostě věří, že jeden skutečný věřící islámu má na společnost větší vliv než stovka křesťanských misijních organizací. Věří tomu, že přichází velice brzy den, kdy se všichni lidé budou klanět tím správným směrem, k Mekce, a každý člověk vyzná, že není jiný Bůh než Alláh a že Mohamed je jeho prorokem. Projekt světového centra islámu v Londýně. Co křesťanství? Islám je na pochodu. A už vlastně stojí na hranicích všech našich zemí. Otázka, která je dána církvi, zní: Jak na to odpovíme? Tou první věcí je: Musíme změnit naše postoje. Během staletí islámské éry křesťané usoudili, že není možné obrátit muslimy na víru. Ale pokud myslíme a mluvíme tím poraženeckým způsobem, pak to je přesně to, co dostaneme. My křesťané jsme se stali velice podobní dětem Izraelovým. Pamatujete si na příběh ze 4. Mojžíšovy 14,13? Izraelské kmeny přišly na hranice Keenanu. Přišli do Kádeš Barnea a podívali se. Před nimi se rozprostírala země Keenanská. To bylo to místo, o kterém Bůh řekl: Jděte, a zaberte tu zemi pro sebe. Já jsem dal tuto zemi vám. Ale místo aby vzali Boha za slovo, rozhodli se pustit se jeho velikosti a vytvořili si výbor dvanácti mužů. Je dost velké nebezpečí v tom, když příliš začínáme vytvářet výbory. Tito muži byli posláni, aby prozkoumali zemi. Dva z nich, Jozue a Káleb, přišli a řekli: To je úžasné, skvělé místo. Zaberme to místo. Bůh nám dal tuto zemi mléka a strdí. Ale dřív, než to dořekli, přišlo deset jiných průzkumníků, a oni řekli: Ano, je to nádherné místo. Ale: všechna ta města mají vysoké zdi a všichni mužové jsou velice silně vyzbrojeni a někteří jsou velcí jako obři. A my se vůči nim cítíme jak kobylky. Nemůžeme tam jít. Zpráva se dostala do všech izraelských stanů. Každý tomu začal věřit. Otočili se zpátky do pouště a v příštích čtyřiceti letech všichni zemřeli. Satan se snaží nás podvést tím, abychom uvěřili, že muslimové se nemůžou obrátit. Chce nás znechutit. Chce nás přemoci strachem. V těchto dnech, víc než kdykoli jindy, si potřebujeme uvědomovat velikost našeho Boha. Potřebujeme si uvědomit a prožít pravdu, že moc, která je v nás, je větší než ten, který je v tomto světě (Jan 4,4). V Efezským 2,6 je řečeno: Bůh nás pozvednul s Kristem a jsme posazeni na nebesích spolu s ním. Máme autoritu nad veškerou mocí tohoto světa. Je nám dáno být těmi, kteří dobývají svět ve jménu Ježíše Krista. Nemáme žít pod tlakem okolností, ale byli jsme učiněni tak, abychom mohli žít nad nimi. Ježíš je Pán pánů. On je Král králů. On nás neposlal, abychom podléhali frustraci a nějaké skleslosti. Bible říká v Filipským 2,10, že pouze a výhradně ve jménu Ježíšově se každé koleno skloní a vyzná, že On je Pán. Pamatujete chlapce Davida? Celá izraelská armáda byla taková ustrašená, protože tam byl obr Goliáš. A pak přišel chlapec, teenager. Nepřijal ani výzbroj, která mu byla nabídnuta králem Saulem. Měl jen pár kamenů a prak. Vyšel proti Goliáši, protože nehleděl na rozměry obra, ale na velikost svého Boha. To je to, co potřebujeme dělat dnes. Mustafa Chci vás povzbudit. Řeknu jeden příběh. A tohle se může stát, pokud se budete modlit, aby vám Bůh dal milost, abyste mohli získat alespoň jednoho muslimského přítele nebo známého. Budu tomu muži říkat Mustafa. Tento Mustafa řekl: Když se můj muslimský přítel stal křesťanem, prohlásili jsme o něm, že je nevěrný odpadlík. Modlili jsme se, aby ho Alláh přivedl zpátky k sobě. Bratři v naší skupině mě žádali, abych s ním okamžitě rozvázal veškeré kontakty. Všichni věděli, že se stal křesťanem. Ten člověk prožíval mnoho pronásledování. Jeho pronásledovatele udivovalo, že byl vůči nim velice mírný a laskavý a prokazoval pozitivní postoj. Byli překvapeni: Jak je možné, že je odpadlík a přitom je tak plný lásky, pokoje a smilování? Neodplácí zlým za zlé a okem za oko a zubem za zub a stále jenom říká, že následuje Ježíše. A z toho důvodu že miluje své nepřátele a odpouští těm, kteří s ním špatně jednají. Mustafa řekl: Po celá léta, kdy jsem byl odevzdán islámu, to všechno velice zatvrdilo mé srdce proti lásce, kterou on projevoval. Najednou se ta zatvrzelost začala sesypávat a tato láska konfrontovala všechna tvrzení, kterým jsem věřil že moje náboženství islámu je to jediné pravé náboženství, že pouze Alláh je Bohem všehomíra, že my muslimové jsme ten nejlepší národ na světě a že náš prorok Mohamed je tím nejlepším prorokem ze všech. A pak pokračoval: Všechna tato tvrzení nemohla obstát, když musela čelit přemáhajícímu a překypujícímu proudu lásky, který šel z tohoto člověka. Mustafa je dnes následovníkem 8

9 Krista. Tohle se může dít, když změníme své postoje. Co dál Za druhé: Musíme věřit a očekávat. Bible říká, že všechny věci jsou možné, když věříme. Víra nám pomáhá, abychom dosáhli na to, co je nedosažitelné, abychom se dotkli nedotknutelného. Víra nám pomáhá vidět neviditelné. Islám roste ne kvůli své síle, ale kvůli naší slabosti. Potřebujeme začít očekávat větší věci od našeho Boha. Za třetí: Potřebujeme se znovu upevnit a připravit. Jsme zapojeni do duchovní bitvy. Apoštol Pavel říká v Efezským v šesté kapitole, že náš boj není proti tělu a krvi, ale proti vládcům, proti autoritám, proti mocnostem této temnoty, proti duchovním mocnostem na ponebesích. A říká: Po tom, co jste všechno udělali, stůjte tedy a modlete se, a modlete se. Ve 2. Korintským 10,4 je řečeno, že zbraně našeho bojování nejsou světské, ale že mají od Boha moc bořit duchovní hradby. Jsme uprostřed války. Nenechte se ukonejšit tím, že v Česku není příliš mnoho muslimů, oni přijdou, můžete si tím být jisti. Musíme se připravit. A za čtvrté: Musíme se modlit. Potřebujeme pozvednout s jistotou své tváře k Pánu, nemáme se sklánět dolů vůči Mekce. Ježíš říká v evangeliu Matouše, že se máme modlit k Pánu žně: Žeň je veliká, ale dělníků je málo. Proste proto Pána žně, aby vyslal dělníky na žeň. Kolik obyvatel má Česká republika? Deset miliónů. Když jsme s manželkou začali pracovat mezi muslimy, žili jsme v prostředí, kde bydlely asi dva až tři miliony muslimů, a my dva jsme byli jediní křesťané. To bylo stejné, jako by tady v Česku bylo osm lidí a byli jedinými křesťany, kteří by tady měli šířit evangelium. Tato situace se znovu a znovu opakuje na mnoha místech muslimského světa. Už víte, proč se potřebujeme modlit? Aby Bůh vyslal dělníky. Nemodlíme se jen tak obecně, musíme si položit otázku: Pane, ve světle toho všeho, co se děje, co chceš, abych já dělal? Kam chceš, abych já šel? Čím chceš, abych se já stal? Pojďme se modlit. Nebeský Otče, my jsme teď mluvili jenom o takové malé povrchní informaci, ochraň nás před jakýmkoli strachem. Kéž by naše oči byly vždy upřeny na tebe. Ty děláš veliké věci všude po celém světě, a taky v muslimských zemích. Pomoz nám pochopit v těchto dnech, co chceš, abychom činili. Dej nám odvahu správně na to reagovat. Abychom byli poslušní a poslechli tě. Ve jménu Ježíše. Amen. Islám Více peněz, více vzdělání, více sebeurčení, více příležitostí, více naděje. To je podle názoru západního světa lék proti islámské chuti na smrt, která od roku 1994 již v samém zárodku zadusila jakékoli zrnko naděje na mír na Blízkém východě. Nejpozději od 11. září 2001 se chuť zemřít spojuje s vyhlášením války islámských fundamentalistů dekadentnímu Západu. Všude, kde se dnes militantní muslimové snaží násilím zamezit sekulárnímu vlivu, patří mučednické operace jak jsou zpravidla sebevražedné atentáty muslimy označovány k nejefektivnějším metodám světového islámského džihádu. I konflikty v Afghánistánu, Čečensku, Kašmíru, Iráku a Íránu dohnaly již tisíce k mučednické smrti. 28. ledna 2006 získalo radikální islámské hnutí Hamas v Palestinské autonomii při téměř neuvěřitelné volební účasti 77,69 procent 76 ze 132 křesel v Palestinské legislativní radě PLC. Nad výsledkem prvních skutečně svobodných voleb na Blízkém východě mimo Izrael žasli i sami vítězové. Hamas mučednické operace v boji proti nenáviděnému židovskému státu, jehož existenci neústupně odmítá uznat, nejen výslovně doporučuje, ale sám vyslal stovky sebevražedných atentátníků do Izraele, a to s krvavým úspěchem. O tom, že se boží bojovníci a především mučedníci mezi lidem těší velké vážnosti, ví nejenom ti, kdo zažili propuštění a návrat palestinských vězňů. Bývalý palestinský ministr Kaddura Fares, který patří k mladším vedoucím kádrům sekulárně orientované Organizace za osvobození Palestiny PLO, se v době voleb nechal slyšet: Lid své mučedníky prostě miluje. K nepřehlédnutelné rezignaci tohoto politika Fatahu asi nedošlo na základě lítosti nad korupcí ve vlastních řadách, jako spíše na základě rozpoznání, že ochota jeho strany k vyjednávání přináší palestinské věci méně užitku než nemilosrdná a tvrdá mučednická ideologie Hamasu. Po palestinských parlamentních volbách Evropané svatosvatě slibovali, že nebudou vyjednávat s Hamasem, dokud se nezřekne teroru, neuzná Izrael a existující smlouvy. Zároveň se během roku 2006 do Palestinské autonomie napumpovalo dalších 350 milionů euro, z toho 20 milionů jen z Německa. Již řadu let jsou Palestinci etnickou skupinou na světě, která obdržela ze zahraničí na osobu tak vysoké finanční příspěvky, jako žádný jiný národ v historii. V arabském svě- Chut na smrt tě také s převahou dosahují nejvyšší úrovně vzdělání. Umírnění Palestinců se nedá vynutit ani přílivem finančních prostředků, ani izraelským ústupem. To je zřejmé nejen z kvetoucího obchodu se zbraněmi v údajně hladomorem ohrožené Gaze, ale také z výroků představitelů radikálního islámu. Jussef bydlí ve východním Jeruzalémě a je k zastižení jen stěží, neboť Hamas je v Izraeli zakázán. Nejprve mě se sebejistým úsměvem upozornil na to, že ode dneška budu zaznamenán v aktech izraelské tajné služby, neboť je pod jejím stálým dohledem. Pak mi tento třiadvacetiletý mladík s prořídlým vousem začal vítězoslavně vysvětlovat: Musíte pochopit, že se nevyhazujeme do vzduchu z naprosté beznaděje. Naopak, naši mladí jdou na smrt právě proto, že naději mají a jsou přesvědčeni, že pravý život přichází až po smrti. Jussef tedy odporuje stereotypním výrokům těch, kteří po každém úspěšném sebevražedném útoku před spuštěnou televizní kamerou poukazují na krutou izraelskou okupaci a strašné humanitární poměry v Palestinské autonomii. To vysvětluje jen tiché pokrčení ramen Arabů při námitce, že strategie sebevražedných atentátů je spíše kontraproduktivní s ohledem na životní úroveň, svobodu pohybu a sen o vlastním státu. Stále více postižených zdí připouští, že je efektivní izraelskou obranou proti mučednickým operacím s fatálními humanitárními následky pro Palestince. Jussef jen potvrzuje triumfální prohlášení přívržence Hamasu Nassera z jeruzalémského Starého města: Vy křesťané jste prohráli, neboť přespříliš milujete svůj život zde na zemi. Šejch Najef Radžúb, ministr náboženských věcí ve vládě Hamasu, se netají názorem, že boj palestinského lidu není národní otázkou, ale světovou záležitostí islámu s cílem ustanovit nadvládu jediného pravého náboženství. Chuť na smrt svého lidu se nesnaží vysvětlit jako spontánní projev zoufalých, utlačovaných lidských mas. Hamas je přísnou a velmi disciplinovanou organizací. Mučednické operace nařizujeme nebo zastavujeme podle vlastního uvážení. Co však vede stovky mladých muslimů na záměrnou, z vojenského hlediska mnohdy málo účinnou smrt, když to není zoufalství nad válkou a okupací? Setkávám se s palestinským křesťanem, který věnoval celá léta studiu písem a myš- 9

10 Islám lenkových pochodů islámu. Žije v malé muslimské vesnici na západním břehu Jordánu. Z okna jeho spartánsky zařízené kanceláře, v níž se nacházejí dlouhé řady islámských knih, je vidět izraelský protiteroristický plot. Za ním se rozprostírá území, o které jeho rod přišel kvůli izraelské politice osídlování a anexe. I on je, podobně jako všichni Palestinci, sužován ponižujícími kontrolami izraelských vojáků a pocitem uzavřenosti. Ani on ani jeho rodina nemohou navštívit Jeruzalém, vzdálený jen několik kilometrů. Tato tísnivá atmosféra ale nijak neovlivňuje jeho odpovědi, když se ptám na sebevražedné masové vrahy: Nauč se chápat jejich motivaci. Poznej islám v jeho skutečné podstatě. Arabské slovo šahid se překládá mučedník, ale odpovídá významem slovu svědek, které je odvozeno od řeckého výrazu martys. Martys je původně v Novém zákoně očitý svědek nebo svědek, který vyslechnul nějakou událost, o které pak podává druhým zprávu [1]. V souvislosti se soudním procesem má výpověď jednoho svědka právně závazný charakter [2]. Učedníci Ježíše dosvědčují, co viděli a slyšeli, totiž život Ježíše (Sk 10,39), jeho utrpení [3], jeho ukřižování, jeho smrt (J 19,35), jeho zmrtvýchvstání [4] a nanebevstoupení (Sk 5,32). S tím úzce souvisí Kázání o pokání ve jméno Ježíše na odpuštění hříchů (L 24,47 48) a Ježíšovo vyvolení Bohem za soudce živých a mrtvých (Sk 10,42). V Novém zákoně je označováno jako martyrion tou Christou, svědectví o Kristu [5]. Minulý týden jsem tímto svědectvím uvedl svůj výklad Zjevení Janova s vysvětlením,šihadat Jesua al-masih,,svědectví o Ježíši Kristu, pokračuje můj protějšek, který není jen odborníkem na islám, ale také kazatelem Bible. Již v rané době bylo svědectví o Ježíši Kristu pro jeho svědky spojeno s utrpením [6]. Nový zákon podává zprávu o mučednících Štěpánovi (Sk 22,20) a Antipovi (Zj 2,13), kteří svou věrnost víře zaplatili životem. Dnes označuje české slovo mučedník ty, kteří pro víru trpí nebo i položí život. Islám označuje slovem šahid jen toho, kdo položí (zemře násilnou smrtí) svůj život v boji za věc Alláhovu a stane se tak vzorem pro ostatní, to znamená v arabštině také šahid. Člověk, který bojuje, ale přitom nepřijde o život, je v arabštině nazýván mudžahid. Šejchové s dlouhými černými vousy, kteří nevěří v násilí, ale např. v palestinských vesnicích putují od domu k domu, káží korán a vyzývají k dobrovolné konverzi k islámu, resp. návratu k náboženskému životu, se nazývají ridšal al-dawe Muži pozvání. Tito lidé jsou zcela jiní než mudžahedin, vysvětluje znalec koránu a Bible, čímž mi chce naznačit, že ne všichni muslimové, kteří se zasazují o šíření své víry, jednají násilně. Své vlastní jméno nechce uvést, nazývejme ho zjednodušeně Khalil. Raná islámská tradice podává zprávu o Amar Ibn Jaserovi, otroku bohatého muže z kmene Kurejš z Meky, učedníka Mohamedova. Jeho pán se mu snažil jeho novou víru rozmluvit. On se však ani po nejbrutálnějším mučení nevrátil k modloslužbě. Amar Ibn Jaser se společně se svou matkou stal jedním z prvních mučedníků pro novou víru v jednoho boha, kázanou Mohamedem. Pro Khalila je však důležité, že,šahid byl,mučedníkem v křesťanském smyslu slova jen v rané fázi islámu, když byl Mohamed ještě bez moci, bydlel v Mekce, byl pronásledován a neměl mnoho stoupenců. To se změnilo Mohamedovým úprkem z Meky do Mediny v roce 622 po Kristu tzv. hidžra. Jím se začíná islámský letopočet i Mohamedův vzestup k politické moci. Dnes Johannes Gerloff Šahidové se v islámském světě stávají vzorem pro ostatní: šahídka Wafa Idris (viz i foto na další straně) Johannes Gerloff Šahidové se v islámském světě stávají vzorem pro ostatní: šahíd Ala Natshe 10

11 Islám již Mohamedovým následovníkům pro jejich vyznání nikdo smrtí nehrozí na rozdíl od křesťanů především v islámském světě. Když se muslim obrátí ke křesťanství, vyslovuje tím často sám nad sebou rozsudek smrti. Khalil ví, o čem mluví. Svůj život zasvětil získávání muslimů pro víru v Ježíše. Korán sice zdůrazňuje: Ve věcech víry není nucení (súra 2,256). To však neplatí pro muslimy, kteří se k islámu otočili zády a využili tak své právo na svobodu vyznání a svědomí. To už vůbec neplatí pro misionáře, neboť odvést někoho od islámu je největší myslitelný zločin: Svod je horší než smrtící úder stojí psáno v Koránu [7]. Islámští učenci zdůrazňují, že šuhadě, mučednictví nemůžeme porozumět, aniž bychom chápali smysl džihádu. Arabské slovo džihád je obyčejně překládáno jako svatá válka. Jedná se o boj za pravdu z muslimského hlediska, který v sobě zahrnuje veškeré finanční i časové oběti, jakékoli úsilí, ale i ozbrojený boj za věc Alláhovu. Mohamed zpočátku vyzýval své bližní k obrácení pokojně, ale později, když nabyl moci, se nezdráhal obracet nevěřící mečem. Všemi dostupnými prostředky by měli muslimové usilovat o to, aby se jednoho krásného dne stal islám jedinou vládnoucí mocí na zemi. A tak má bojovat na Alláhově cestě, kdo svůj pozemský život prodal pro onen svět. A ten, kdo bojuje na Alláhově cestě, ať již zvítězí, nebo padne, vpravdě, tomu dáme mocnou odměnu. (súra 4,74) Islám tak vždy vítězí, zcela nezávisle na tom, zda přijde o život muslim nebo jeho nepřítel. Když je usmrcen muslim, dostane se jako šahid do ráje. Ztratí-li život jeho protivník, podařilo se odstranit Alláhova protivníka. Z muslimského pohledu není možné islám porazit. Výraz qatilu překládá Max Henning [8] v německém koránu jako bojovat. Khalil však zdůrazňuje, že to ve své podstatě znamená zabíjet. Vykládat tyto výroky obrazně jako duchovní boj, je podle Araba Khalila nemožné: Jedná se o skutečný fyzický boj. Muslim má zabíjet, aby naplnil Alláhovu vůli, i když je mu to proti mysli: Boj je vám přikázaný, ale je vám zároveň odporný. Ale možná si hnusíte věc, která je pro vás dobrá, možná milujete věc, která je pro vás špatná; Alláh ví, vy ale nevíte. (súra 2,216) Jestliže se sám přepásáš vynikajícím činem a toužíš po smrti, pak obdržíš život, učil kdysi Egypťan Hassan al-banna, jehož zastřelili 12. února 1949 a dnes je oslavován jako šahid. Jako zakladatel Muslimského bratrstva, na které navazují mnohá z moderních radikálně islámských hnutí v neposlední řadě nejen Hamas a Palestinský Islámský Džihád, ale i Al-Kajdá učil své následovníky, že duchovně zralý muslim se má nejen modlit, postit a dávat almužny, ale musí překonat i své vnitřní zábrany a ve jménu Alláhově bojovat a zabíjet: Neodpouštějte! Nemilujte nepřátele! Nenáviďte a usmrcujte! Jinak vítězství nedosáhnete! A korán tyto nepřátele popisuje jednoznačně: Vpravdě, zjistíš, že mezi všemi lidmi židé a ti, kteří po boku Alláha staví bůžky [9], jsou věřícím největšími nepřáteli. (sura 5,82) Ježíš své učedníky nikdy nevyzýval, aby vyhledávali smrt. Zcela naopak: Zemřel místo nás, odporuje Khalil islámskému myšlení. Mučednictvím křesťan žádných zvláštních zásluh nedosáhne. Je zachráněn jen z milosti a víry. I když korán sebevraždu odsuzuje, přesto povzbuzuje své přívržence, aby mučednictví vyhledávali, neboť jen ti, kdo jsou zabiti na cestě Alláhově, nejsou mrtví, ale žijí v ráji. [10] Proto jsou v životopisech proroka Mohameda nejvíce uctíváni právě ti mučedníci, kteří zaplatili svým životem, protože se odvážně a nezištně vrhli do bitvy. V islámu existuje jen jediná jistota spasení, a sice smrt v boji proti nevěřícím, pokračuje Khalil. Kdo zemře přirozenou smrtí, nemůže si jako muslim být svou spásou jistý. Samotný Mohamed neměl jasno v tom, zda se do ráje dostane nebo ne. Mladí muslimové, kteří chtějí mít naprostou jistotu, že se dostanou do ráje, musí právě proto obětovat svůj život jako mučedníci. Ráj je koránem popisován jako zahrady edenské (súra 19,61), kde leží vykoupení na vypolstrovaných pohovkách ve stínu stromů a pojídají granátová jablka, hrozny, datle a maso. Nápoje z proudů vody, mléka, vína a medu roznášejí věčně mladí hoši (súra 47,15). Hlavním důvodem jasu rozkoše, který se zrcadlí na obličejích věřících v ráji (súra 83,24), není však nadbytek jídla a pití ani nádherná roucha a ozdoby, které mají na sobě, ale Huris s velkýma očima, které jim Alláh daruje za manželky [11]. Khalil je náležitě hrdý na to, že prozkoumal nejen korán, jeho výklady, ale i islámskou tradici. Díky tomu mi mohl poskyt- Johannes Gerloff nout dalekosáhlý výčet islámských představ o ráji [12]. Popis ráje je natolik sexuálně výrazný, že před ním musím varovat. Pro mladistvé je nevhodný, dodává stydlivě. Huris jsou popisovány jako okouzlující, nádherné, věčně třiatřicetileté panny, které odpovídají ideálu krásy obyvatel pouště: světlá kůže, tmavé oči a černé vlasy. Přestože jsou oděny sedmdesáti rouchy, nic není zahaleno. Jsou průhledné až do morku kostí. Zdá se, že Mohamed pochopil, co platí odnepaměti: Sex se dobře prodává, a proto zaslíbil svým učedníkům, že budou v ráji požehnáni věčnou erekcí. Na můj dotaz, zda se nejedná o jednostranné přehánění, ujišťuje Khalil: Sbíral jsem jen citáty Haditů islámskými učenci autorizované sbírky činů a výroků ze života Mohamedova. Nikdo z nich to nebude popírat. Vše je zaznamenáno černé na bílém. V angličtině existuje více než sedmdesát překladů koránu. Čtyři z nich mám zde, dodává Khalil a ukazuje na svůj psací stůl. Neznám však ani jeden z překladů koránu, který je původnímu textu skutečně věrný. Khalil sní o vydání věrného překladu svaté knihy islámu, který bude přesně odpovídat původnímu textu a vyčítá západním badatelům islámu liberálnost a toleranci: Proto se obávají otevřeně poukázat na zlo a perverzi v islámu. Ale zná pak islámská tradice vůbec něco, co by se podobalo křesťanské představě věčného a nenarušeného obecenství se stvořitelem? [13] Khalil potvrzuje, že pod křesťanským vlivem probíhá diskuse, zda 11

12 Islám, Ze života církve muslimové v ráji Alláha opravdu spatří. Zatím se v tom ale nedokázali sjednotit. Podle původních pramenů je každý natolik zaměstnán svými Huris, že mu na Alláha již nezbývá čas. Co mohou v ráji islámu očekávat ženy? Mohou se stát některou z Huris, nebo jednou z jejich strážkyň, vysvětluje Khalil a dodává: V koránu se nepíše ani o uctívání Pána v ráji ani o nenarušeném obecenství s ním. Jdi a čti, co muslimové o ráji otevřeně píší. Nijak se to nesnaží skrývat, odkazuje na šejchy, u nichž studoval. Spíš ti budou vyprávět o obří perle s mnoha postelemi. V každé z nich na tebe čeká jedna,haura, která se po každém orgasmu stane opět pannou. Námitku, že by toto líčení na základě Mohamedových výroků mohlo být míněno obrazně, smete Khalil ze stolu: Prostý muslim tomu rozumí doslovně. Názor některých teologů, že prorok Mohamed tím chtěl své učedníky jen motivovat, aby usilovali o věci onoho světa, nepovažuje za odůvodněný a také irelevantní pro ty, kteří se po těchto šílených utopiích vyhodí do vzduchu. Poznámky k odkazům: 1 Jan 1,32.34; 3,11.32; 19,35; Skutky 1,22; 22,15; 26,15; Zjevení 1,2. 2 Matouš 18,16; 23,31; 26,65; Marek 14, ; Lukáš 22,71; Jan 18,23; Skutky 7,58. 3 Lukáš 24,46 48; Skutky 26,22f; 1. Petr 5,1. 4 Lukáš 24,46 48; Skutky 1,22; 2,32; 3,15; 4,33; 26,22n Korintským 1,6; srov. také 1. Korintským 2,1; 1. Timoteovi 2,6; 2. Timoteovi 1,8; Zjevení 1, Matouš 10,18; Marek 13,9; Lukáš 21,13. 7 Sura 2,217; srov. také 4,89; 16, ; 48,17. 8 Korán. Z arabštiny přeložil Max Henning. Úvod a poznámky od Annemarie Schimmel (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1960, překontrol. a opravené vydání 1991). 9 Tím jsou myšleni křesťané, kteří věří v trojjedinost. 10 Sura 3,169; srov. také 2, Sura 44,54; 52,20; 55,72; 56, V arabštině je najdete pod com/christianityandislam. 13 Srov. k tomu například Zjevení Janova 21 a 22. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP přeložil Jan Novák Fotománie. Fotosoutěž. Fotogalerie. Fotoevangelizace. Tato výzva je určena všem, všem, všem, kteří rádi fotografujete, milujete Boha, chcete, aby Boha mohli poznat i jiní, chcete, aby jeho láska prozářila naši zem. Tak takto podobně jsme zahajovali loni. Letos bude téma LÁSKA, jak ji můžeme poznat z Bible. Nejlepším vodítkem vám může být 1. list Korintským, třináctá kapitola, ale jinak téma láska se vine celou Biblí a milovat Boha a bližního je také tím nejdůležitějším, co nás Ježíš učil a stále učí. A teď pár praktických informací pro ty z vás, kteří jste se soutěže neúčastnili minulý rok. Ze všech fotek uděláme velikou fotosoutěž s odbornou porotou a také s bodováním vás všech zúčastněných. Potom uděláme fotogalerii nejúspěšnějších snímků na internetu a putovní fotogalerie, kterými zaplavíme naše města a vesnice všude tam, kam nás pustí v kulturních střediscích, ve školách, ve sborových domech prostě, budeme to Boží světlo šířit dál i touto cestou. Fotografie z prvního ročníku byly vystaveny v Brně, ve Varnsdorfu, v Kolíně, budou v Olomouci a ještě všude tam, kde si o ně zažádáte. Fotografie pro 2. ročník zasílejte se jménem a komentářem do 15. října ve formátu JPG a v maximální velikosti jedné fotky 0,5MB. Pozor oproti loňskému roku bude změna v tom, že vaše fotografie nebudou na internetu během doby, kdy se budou 2. ročník hodnotit, vystaveny pod vašim jménem, ale pouze pod číslem. Jména budou zveřejněna až po skončení hlasování. Každý jednotlivec může zaslat maximálně 5 fotografií, a to buď em na adresu nebo na CD na adresu: Dana Navrátilová, Zelená 7, Olomouc. Budou umístěny ve fotogalerii zřízené na internetových stránkách AC, to je Pak bude jeden měsíc na to, abyste jak vy tak porota vybrali to nejlepší, co se nám podaří vyfotit. Vaše fotografie si budete hodnotit navzájem přímo v galerii tak najdeme vašeho favorita vámi vybraného, a kromě toho všechny fotografie bude hodnotit porota sestávající z lidí, kteří se fotografií zabývají buď profesionálně nebo jsou velmi zdatní a zkušení fotoamatéři. Vyhlášení vítězů proběhne v polovině listopadu na celocírkevním srazu mládeže AC. A protože chceme pestrost a také obohatit naši galerii i o snímky těch, kteří se v minulém ročníku účastnili jako porotci, hledáme někoho, kdo by byl ochotný udělat porotce letos. Podmínkou je člověk, který má živý vztah s Bohem a má dobré zkušenosti s fotografováním na úrovni amatérské, anebo je fotograf profesí. No a teď už mi zbývá jenom popřát vám dobré světlo a spoustu radosti a požehnání při tvorbě fotek do naší nové fotogalerie. Dana Navrátilová Foto: Renata Hasilová, porotkyně prvního kola soutěže. 12

13 Ze života církve Co si představíte, když se řekne: Ovečka? Velikonoce? Dětskou písničku? Ve sboru Apoštolské církve v Českých Budějovicích mají Ovečku už několik let. Tak totiž pojmenovali obecně prospěšnou společnost sdružující rodiny dětí s Downovým syndromem (dále jen DS). Jedna maminka pečující o Zuzanku s DS si rychle uvědomila, v jaké situaci jsou rodiny, kde se tato genetická odchylka vyskytla. Potřebují se sejít, vyměnit si zkušenosti, něco se dovědět. Třeba i to, že dítě potřebuje vyšetření štítné žlázy, zraku a sluchu. Pokud dítě špatně slyší nebo má potíže s viděním, méně se toho naučí a přičítat všechny nezdary DS by byla chyba. Poruchy činnosti štítné žlázy třeba výrazně opožďují celý vývoj dítěte. Mamince Janě, která Ovečku vymyslela a několik let její činnost rozvíjí, fandím hned z několika důvodů. Jednak prakticky ukazuje, že těžká životní zkouška jde proměnit v požehnání pro mnohé. Jana sama v tom vidí Boží školu, ve které se stále má co učit. Dalším důvodem, proč Janě fandím, je její nakažlivé nadšení. Přiznám se, že k únorovému setkání Ovečky jsem se víceméně připletla. Chtěla jsem tam pomoci s péčí o děti, aby rodiče mohli domluvit co potřebují, ale celkem rychle jsme se domluvily, že budu pro Ovečku tiskovým mluvčím. Vidět Janin zápal, nadšení a radost z každého krůčku dětí prostě přitahuje ke spolupráci i ty, kteří by mohli říci, že se jich to netýká. S Ovečkou spolupracují rodiny ze sboru, bez kterých by to prostě nešlo. Pobyt v takovém obecenství je pro všechny zúčastněné velkým obohacením. Na dětech bylo vidět, že nejsou ve sboru poprvé. Terezka se Zuzankou si šly vybarvovat obrázky, Honzík si v dětském koutku báječně pohrál s maminkou Pavlínkou a batolata Ovečka šla z náruče do náruče, takže pro mě bylo těžké určit, čí je které robátko. Dva tatínkové, kteří v rohu modlitebny stavěli z kostek to, co batolata s gustem zase bourala, si to setkání myslím taky užili a všichni jsme si v poledne pochutnali na obědě, který připravily zase jiné maminky. Na duben má Ovečka domluvený čtyřdenní rekondiční pobyt a přednášku lékaře. V létě má spisovatel a malíř s DS dospělý muž pracující v zaměstnání vystavovat ve Vyšším Brodě a tak se těším, že coby tiskový mluvčí budu mít pořád o čem psát. Pokud znáte ze svého okolí rodiny s dítětem s DS, zkuste jim nabídnout kontakt na Ovečku: tel , adresa: Plachého 25, České Budějovice, Díky internetu se rodiče mohou dovědět, co je zajímá i na dálku, a kdo ví, zda Ovečka nebude mít po republice jehňátka pokud bude o něco takového zájem ještě někde jinde! Ovečka sice není nijak stará ale její členové už udělali kus práce. V porodnicích Jihočeského, Západočeského kraje a na Českomoravské vrchovině rozdali brožurky píšící o této problematice. O jejich další distribuci se domlouvali na svém posledním setkání. Díky zázemí ve sboru České Budějovice zve Ovečka rodiče a přátele na pravidelná setkání, kde se hodnotí to, co se udělalo, a chystá další práce. Součástí těchto setkání jsou i odborné přednášky, na připravované setkání přijal pozvání specialista z ORL. Do rekondičních pobytů se také zapojují rodiny ze sboru, pro všechny ochotné se práce najde. Je to i svědectví těm, kdo Pána Ježíše neznají svědectví při rozhovorech všech zúčastněných i svědectví beze slov kdy skutky členů sboru mluví o tom, jak nás Bůh učí nést břemena těch druhých, jak jsme v Božích očích milováni, ať už nás svět hodnotí jakkoliv, a svědectví o tom, že i v době plné problémů a nejistoty můžeme mít k sobě blízko. Jsem ráda, že k tomu můžu přispět alespoň tím, že vám o tom budu občas vyprávět, a doufám, že vás to povzbudí, inspiruje, osloví nebo přivede k zamyšlení. Marie Faldynová, Vyšší Brod, sbor AC České Budějovice Deset let sboru AC Zlín Milí bratří a sestry, letos je tomu deset let, co byl založen náš sbor. Malá skupinka věřících křesťanů tenkrát s vírou přijala, že se má oddělit od mateřského sboru AC Uherský Brod a osamostatnit se. Nebylo to z vůle či touhy ani jednoho ze zlínských bratří. I když jsme samozřejmě vyhlíželi, že jednou se tak stane, přesto dostali uherskobrodští bratři starší spolu s pastorem Pavlem Čepem tento pokyn při modlitbách. My, kteří jsme to zažili, víme, že začátky nebyly vůbec jednoduché. Hned při založení nepřijal jeden z bratří funkci staršího sboru, neměli jsme jako pastoři vůbec žádné zkušenosti s vedením sboru, ani duchovně, ani prakticky. Vše pro nás bylo nové a asi jsme také udělali hodně chyb. Ale Pán je dobrý a z jeho milosti a díky jeho pomoci jsme přečkali chyby i těžká období, která jsme zažívali. Velkou pomocí a povzbuzením nám byly návštěvy bratra biskupa Bubika a dalších bratří, kteří nám sloužili slovem i radou. Tehdy jsme žili především touhou přinést evangelium městu Zlínu. Myslím, že to bylo to nejdůležitější, co bylo také v našich myslích. Naplnit Boží vůli pro Zlín. Pán začal postupně přidávat nové bratry a sestry. Viděli jsme moc evangelia na mnohých lidech, kteří přijali Ježíše. Proběhly první křty. Ale také jsme prožili zármutek z odchodu mnohých milých sourozenců v Kristu i z našeho sboru. Přiznám se, že dodnes ani já sám nevím, proč k tomu u mnohých vůbec došlo. Jsme lidé, kteří milují Boha, ale také chybují. A tak, pokud byla vina ze strany sboru, kéž nám Bůh i sourozenci odpustí. Díky růstu sboru a příchodu nových služebníků jsme mohli rozvinout časem i další služby: besídky, Royal Rangers, nové domácí skupinky, hudební skupinky, biblické hodiny, sborový časopis, internetové stránky, skupinku mládeže... Mnohé věci, které jsme měli na srdci, se již naplnily, ale mnohé jsou ještě před námi. Díky Bohu za to! Přesto vás chci všechny právě v toto výročí vybídnout: Modleme se znovu za to, aby nezhasl misijní a modlitební život v našem sboru. Modleme se za 13

14 Ze života církve, Čtenáři píší odvahu a sílu Ducha svatého ke svědectví o Kristu. Za Boží moc a navštívení! Tento svět dnes nabízí mnoho náhražek za život v Kristu. Nedejme se obloudit a podvést ďáblem, jehož záměrem je odradit nás od zvěstování evangelia v tomto kraji. Je kolem nás ještě mnoho lidí, kteří nikdy neslyšeli evangelium. A já věřím, že pro mnohé z nich se máme stát nejen hlasateli, ale i Boží rodinou, ve které najdou svůj duchovní domov. Děkuji vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na vzniku našeho sboru a kteří se na Božím díle stále podílíte a toužíte, aby se Boží království ve Zlíně dále šířilo a rostlo. Je mi výsadou a ctí, že se můžu s vámi na tomto díle podílet. Bůh vám žehnej Petr Fiurášek, pastor AC Zlín Kapky 03/2007 Je čas budovat Hospodinův dům Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká:»ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. (Ag 1,2 8) Milí sourozenci, měsíce leden a únor byly v našem sboru modlitebně postním obdobím. Byl to čas, kdy jsme chtěli dát větší důraz na modlitby, půst a hledat Boží vůli. Díky Bohu jsme v tomto období mohli prožívat povzbuzení. Na konci měsíce února jsem byl při čtení Bible osloven Duchem svatým a chtěl bych se o to podělit i s vámi. Věřím, že toto slovo se netýká jen našeho sboru, ale je aktuální pro celou naší církev. Bůh ke mně živě mluvil při čtení knihy proroka Agea a část textu je uvedena v úvodu článku. Bůh zde hovoří k lidu v době, kdy uplynulo 18 let od návratu Izraelců z Babylónu do Jeruzaléma, ale práce na obnovení chrámu byly již dávno přerušeny. Nebyla to rozhodně lehká doba. Lid si v předchozích letech prožil mnoho nepřátelství od těch, kteří jim chtěli zabránit v obnově Jeruzaléma a chrámu. Obnova Jeruzaléma a chrámu vyžadovala odvahu, vytrvalost, sebezapření, těžkou práci, ale na druhou stranu otevírala novou naději do budoucna. Také vlastní bydlení nebylo dle představ Izraelců a prožívali mnoho starostí o své vlastní živobytí. Z lidského pohledu bylo logické a přijatelné, že je potřeba nejdříve dokončit vlastní bydlení, vyřešit svoje starosti, počkat na výhodnější ekonomické a politické podmínky, a pak v plné síle a pohodě zase začít budovat Boží chrám. Boží pohled však byl zcela opačný a Bůh skrze proroka Agea 14

15 Čtenáři píší vyzývá lid, aby začal budovat na prvním místě jeho chrám, ve kterém bude mít zalíbení. Bůh vyzývá lid, aby si vzal k srdci své cesty, jednoduše vede je k pokání. Ukazuje jim na jejich špatné nasměrování, hodnoty a to, že jejich snaha o vybudování vlastních domů, pachtění se za majetkem není pod jeho požehnáním. Výsledkem je fakt, že se lidé honí, snaží, lopotí, ale efekt je minimální. Bůh dokonce ukazuje, že to byl on sám, kdo z důvodu jejich španých postojů zadržel rosu a úrodu. Dále se můžeme dočíst, že se Izraelci začali bát Hospodina. Lid přijal proroctví Agea a výzvy Hospodina. Uvědomil si, že jeho cesty nebyly v pořádku a začal mít bázeň před Bohem. Rozhodli se budovat Boží dům a jsou skrze proroka pozvbuzováni k rozhodnosti včetně zaslíbení Boží přítomnosti uprostřed nich: Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů, podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! (Ageus 2,4 5) Je to událost, která je stará zhruba let, ale věřím, že nám, jako Božímu lidu má stále co říct. V celém příběhu je možné vidět paralelu s naší dobou, která není pro křesťanství příliš příznivá. Máme sice svobodu zvěstování evangelia, ale jako církev se potýkáme s nedůvěrou ze strany lidí, tlakem světa, abychom obstáli v práci, měli kvalitní bydlení, auto, oblečení, dovolenou. Realitou je skutečnost, že se v církvi stále více objevuje vlažnost, neochota, lhostejnost, nedostatek obětavých služebníků, času na Boží dílo, modlitby a čtení Božího slova. Stále více je pro mnohé křesťany důležitější jejich osobní život, než Boží dílo. Neplatí i pro nás výzva, kterou měl Ageus pro Boží lid v Jeruzalémě? Není čas místo budování vlastních domů, kariér, řešení svých bolístek a starostí začít budovat Boží dům? Což není Boží dílo v naší zemi v troskách? Jak zareagujeme na Boží výzvy k obnovení vztahu s Bohem, duchovnímu probuzení v našich sborech, které zaznívají k církvi skrze proroctví a také z úst našeho bratra biskupa? Kéž by dal Bůh milost a mohli jsme zareagovat podobně jako lid na výzvy proroka Agea. Kéž by na nás, jako Boží lid, padla větší bázeň před Hospodinem, činili jsme pokání ze svých postojů a otevřeli se nám oči, abychom viděli zoufalý duchovní stav naší země. Je potřeba, abychom si uvědomili závažnost doby, ve které žijeme, a více se přimkli k našemu Pánu Ježíši Kristu. Věřím, že není čas zabývat se svými záležitostmi, ale naopak je nejvyšší čas vydat plně svůj život Hospodinu k dispozici k budování jeho díla. Když píši plně, je tím myšleno vše ve tvém životě volný čas, dovolená, peníze, rodina, koníčky, hodnoty, priority. Rozhodni se plně žít pro Ježíše. Bůh má zalíbení v tom, když naše srdce touží pro něm a jsme připraveni sloužit na jeho díle. Nespokojme se se současným stavem našeho národa a církve. Věřím, že i pro nás platí výzva k rozhodnosti v budování Božího díla a následné zaslíbení Hospodinovy přítomnost uprostřed nás. Ať nám v tom dá Bůh milost. Ing. Viktor Baláž, 2. pastor AC Vyškov Dny neplodnosti Seděla jsem v zaparkovaném autě a hlavou mi běhaly chmurné myšlenky. Náš synek Šimon už oslavil druhé narozeniny a mladší sourozenec nikde. Původně jsme s manželem plánovali, že naše první dvě děti budou věkově brzy za sebou (kromě jiného taky proto, že mladé manželské páry v našem sboru se netvářily, že hodlají pořídit našemu dítěti nějaké vrstevníky). Dokonce jsem i otěhotněla, ale děťátko přestalo růst a odešlo stejně tiše, jako přišlo. Lékař nás ale povzbudil, že po dvou měsících nevidí důvod, proč to nezkusit znovu, a že prý každé těhotenství je jiné. Měsíc za měsícem plynul a rok se kutálel pryč a spolu s ním každý měsíc mé slzy zklamání, že zase nic, ačkoliv jsem se za ně styděla (věděla jsem, že jsme na tom o mnoho lépe, než některé páry, které marně čekají alespoň na jediné dítě). Inten- zivně jsem si v tom roce uvědomovala, že děti a plodnost dává Bůh a že když se On rozhodne nedat (anebo ZATÍM nedat), má k tomu nějaký dobrý důvod. Ovšemže není povinen nám ho sdělovat (možná bychom to v tom aktuálním čase ani nebyli schopni pochopit či přijmout). Přemílala jsem v hlavě okolnosti tělesné i duchovní Můj gynekolog mi totiž teprve potom, co jsem si postěžovala na neplodnost, dělal nějaké testy a prohlásil: Hormonální polívku, abych tak lidově řekl, máte dobrou, paní Kmetová, ale fyziologicky patříte mezi ženy, které mají třikrát menší pravděpodobnost, že vůbec otěhotní. Byla jsem překvapená. Jak to?? Šimonka jsme přece začali čekat v době mých studií jako neplánované miminko (pozor ne nechtěné!). Je možné, že se Bůh prostě rozhodl jasně nám dát najevo, že On DÁ život 15

16 Čtenáři píší človíčkovi, chce-li, ačkoliv rodiče používají antikoncepci, a poté NEDÁ v době, kdy se pár snaží, sleduje plodné dny a dělá všechno proto, aby potomek byl? Viděla jsem, že On je opravdu svrchovaný. Chtěla jsem se mu podřídit i ve svých pocitech, jestliže On, Pán, má jiné představy o počtu našich dětí než my. (Můj manžel říkával, že bude mít sedm dětí, když byl svobodný... Když jsme se brali, plánovali jsme jich čtyři nebo pět.) Bylo to však bolestné podřizování neposlušné touhy. Sebelítosti jsem se bránila zuby nehty. Snažila jsem se najít nějaký svůj hřích, pro který bolest ne a ne odtáhnout. Nu a teď jsem tedy seděla v autě a rezignovaně pozorovala bambuli tančící na kulichu našeho dvouleťáka Šímy a uvažovala: Mám snad Šimonka málo ráda? Není to ten důvod? Nejsem za něj dost vděčná? Avšak věděla jsem, že tím to není. Milovala jsem ho, to mi bylo jasné. Nerozumím tomu, Pane. Možná je to jen mateřský pud a hotovo. Bambulka na ježatých vlasech přestala tančit. Malý nos a pěsti se přitiskly na zadýchané sklo a: šmudly, šmudly, šmudly Šimon se snažil uvidět, zda tatínek, který nás tu opustil v zaparkovaném autě, už konečně jde. Nešel. Prostě mám v srdci místo ještě pro další děti. Miluju Šimonka, ty to víš. A přesto toužím mít ještě další děti, i když už jedno milované dítě mám. Tak je to. Mám v srdci místo ještě pro další děti, tiše jsem mluvila k Bohu. K mému překvapení začal teď tiše mluvit On: Přesně ti rozumím. Prožíváš totéž, co já. Já také toužím po dalších dětech přesto, že už své milované děti mám. Také mám ještě místo v srdci pro další. Podívej se ven, řekl a já se zadívala na chodník, naše auto míjeli okolojdoucí lidé. Jeden tam, druhý opačně, další přešel před autem silnici a další Vidíš je? Těhotenství, která nezačínají. Potracené děti, které nezůstaly, aby se narodily Marně očekávané, vytoužené děti Prožívám totéž. Bylo to nečekané. Překvapeně jsem si ta slova opakovala. Tak Pán ví, jaké to je!? Prožívá stejnou bolest, jak zvláštní. Bůh ví, jak bolí chtít děti a nemít je. Pak mě přerušil nadšený jásot: Tatínek, tatínek! Manžel nasedl a nastartoval auto. Šimon, hlavní a dosud jediný věrný člen tatínkova fanklubu, jak jsem ho někdy se smíchem nazývala, se odloupl od zapatlaného okenního skla. Chmurné myšlenky byly pryč. A ty nové, které jsem právě dostala, bylo třeba ještě později v klidu přežvýkat. Teď by se hodilo nějaké intermezzo anebo po vzoru židovských záznamů v Bibli: sélah. Napadá mě však, že by čtenář neměl úplný obraz o Boží škole, kterou mě Pán vedl, a o jeho dobrotě. Je to přece On, kdo dá život, chce-li. Myslím, že uplynulo nějakých deset měsíců od té příhody v zaparkovaném autě a nám se narodil druhý syn. Ani když jsme si později už přáli začít čekat třetí dítě, nebylo to hned. Ale také to nám Pán ve svém čase svěřil. U čtvrtého jsme se modlili předem: Je dobré mít ještě jedno děťátko? Jaká je tvá vůle v našem případě? Oba jsme si je přáli, ale přece jen: čtyři děti jsou čtyři děti. A já nejsem žádná hvězda. Vlastně jsem původně docela nepraktická studentka, moje praktičnost roste zkrátka praxí. Znovu jsem stála před Boží tváří a ujišťovala se, zda to není jenom nějaké sobectví a jestli doopravdy nejsem cvok. (Potkala jsem tehdy ve výtahu na poliklinice ženu, která si mě zvláštním pohledem prohlížela a po průzkumu obličejíků našich tří kluků se soucitně zeptala: To jsou všechno vaše? To vás teda upřímně lituju. Neměla jsem to srdce ji vyvést z míry větou: Vidíte, paní, a já bych si přála ještě jedno a teď zrovna se s manželem modlíme, jestli Bůh není proti. Chi, chi. To by paní asi zírala ) Zkrátím to. Máme dnes čtyři děti a u toho čtvrtého jsem otěhotněla téměř ze dne na den. Bylo to velmi jednoduché. Pán řekl: Teď je čas na čtvrté dítě. Druhý den jsme shodou okolností měli na návštěvě bratra biskupa a trochu jsme mu kladli otázky i na toto téma (i když o tom konkrétním slovu řeč nebyla). Byla to povzbudivá návštěva. Za devět měsíců si už naši chlapečkové prohlíželi svého nejmladšího novorozeného bratříčka. Čtvrtý do tatínkova fanklubu. Možná už poslední. Ale jistá si tím nejsem. Zdá se mi, i když má pracovní kapacita je už nějak moc plná, že v srdci mám ještě místečko. (A když pozoruju svého manžela, myslím, že to nemůže být pouze mateřský pud. Leda i otcovský.) Důležitější, co však chci říct, je, že On, Pán, má kapacitu srdce nekonečně větší. Modlím se. Stále ještě jich mnoho nepřišlo: těch dětí, na které Otec čeká Veronika Kmetová, AC Lysá nad Labem Cíl Konečně nastal největší a nejkrásnější den naší plavby. Jsme u cíle. V dáli září přístav. Světlo té záře je tak intenzivní, že kdyby Kapitán nestál na přídi naší lodi a my nebyli schováni v Jeho stínu, na místě shoříme. Zlatý jas přístavu je tak nepopsatelně obrovský, že nevycházíme z údivu. Stejně tak úžasné je, co se děje okolo naší lodi. Ať se podívám kamkoli, všude vidím tisíce jiných lodí. Všechny do jedné hoří. Mnohé z nich jsou modernější než ta naše, a přesto se zastavily na dohled Nebeského království a hoří. Na jedné z nich poznávám svého souseda. Člověka, který mě v mnoha věcech převyšuje, a který byl dlouhá léta trošku mým vzorem. Obdivoval jsem jej za jeho trpělivou nezištnost s jakou pomáhal jiným lidem. Za to, jak se staral o svou rodinu a jak jsem jej nikdy neslyšel někoho pomluvit nebo si stěžovat. Takový ten opravdu vzorný a slušný člověk. Jsem si zcela jist, že jsem žil mnohem horší život než tento muž. Přesto se nyní plavím do věčného života s Bohem a můj soused zoufale stojí u zábradlí hořící lodi. Vzpomínám si na rozhovor, který jsme spolu před léty vedli. Tehdy jsem mu nabízel zdarma Bibli a mluvil s ním o Spasiteli tohoto světa. Zdvořile odmítl oboje a vysvětlil mi to tím, že je-li vůbec Bůh a je-li spravedlivý, pak musí vidět jeho bezchybný život, jeho poctivou snahu být dobrým člověkem. Snažil jsem se mu vysvětlit, že žádný člověk na tomto světě není dobrý. Kdybychom se sebevíce snažili na sobě pracovat, tak jsme stejně beznadějní hříšníci. I malé miminko, to krásné čisťounké stvoření, se rodí s potenciálem hříchu. Ač ještě ani nemohlo zhřešit, přesto je hříšné. Onen muž mi na to celkem logicky odvětil, že to není spravedlivé. Marně jsem mu vysvětloval, že tady nejde o lidskou logiku a lidskou spravedlnost, že když chceme být jednou v Božím království, musíme věřit a přijmout tu Boží spravedlnost. I když jí z lidského hlediska nemusíme rozumět. Tehdy jsem z jeho úst poprvé slyšel pyšné odmítnutí Boží nabídky. Že prý raději bude věřit v člověka a jeho schopnosti než v nějaké pohádky, které se vyprávějí v kostelech. Že prý je to dobré tak akorát pro staré báby a že faráři stejně parazitují na hlouposti jiných lidí. A že jej urážím, když mu říkám, že je hříšník. Debata skončila. Mockrát mě potom napadla jedna otázka. Proč někdo příjme víru, kterou mu podává samotný Bůh, a jiný ji odmítne? Protože 16

17 Česká pobočka ICEJ hodlá od příštího školního roku zahájit rozsáhlou osvětovou a vzdělávací činnost ve školách a křesťanských církvích a hledá spolupracovníky, kvalifikované křesťanské lektory, kteří by se chtěli na této činnosti podílet. Přednášky budou zaměřeny na dějiny antisemitismu v různých jeho formách, včetně křesťanského antijudaismu a holocaustu, a budou realizovány ve spolupráci s přímými účastníky holocaustu a dalšími členy židovské komunity. Tímto způsobem reagujeme na současný markantní nárůst antisemitských nálad a útoků. Tyto projevy, stejně jako snahy zpochybňovat a popírat historický fakt holocaustu, představují projev zla a útok proti pravdě, vůči němuž jako křesťané nemůžeme zůstat lhostejní. Současně chceme své úsilí soustředit na mládež, jíž můžeme tímto způsobem vštěpovat základní biblické hodnoty. Chceme přispět k tomu, abychom se poučili z nedávné historie, kdy se Hitler se svými plány na likvidaci Židů netajil, a přesto nenarazil na vážnější odpor. Křesťané by měli dnes být mezi prvními, kteří budou na nové nebezpečí upozorňovat. Zájemci o účast na tomto projektu musí souhlasit s tímto záměrem, musí být schopni veřejného vystupování a ochotni věnovat čas vyškolení a přednáškám. Pedagogické vzdělání není podmínkou. Preferujeme zájemce, s kterými bychom mohli navázat dlouhodobou spolupráci. Školení proběhne ve dvou fázích: během června 2007 bude uspořádáno první kolo Čtenáři píší skutečně věřím, že náš dobrý Bůh je spravedlivý, proto jsem přesvědčen, že každému se dostane Boží nabídky. Každý se svobodně může rozhodnout, zdali ji s díky a pokorou přijme, nebo ji pyšně odmítne. Tak krystalicky jednoduché to je. Stejně tak prostý je fakt, že jsme všichni hříšní, a že jedině skrze Ježíše Krista můžeme k milujícímu Tatínkovi do nebeského království. Když se dívám Kapitánovi do tváře, vidím slzy. Náš dobrý Pán pozoruje ty hořící lodě a pláče. Je plný zármutku. Takový je Kristův čistý charakter. On nekritizuje, ani se nepohoršuje, ani nevysmívá těm, kteří jej odmítli. On pro ně ještě pláče. Na to je moje lidská logika, má lidská spravedlnost krátká. Škoda, že to nechtěl pochopit onen můj soused, jehož hořící loď ztrácíme z dohledu. Vjíždíme do přístavu. Neexistují slova na to, co zde vidím. Zalévá mě taková láska, že to opravdu nejsem schopen popsat. Tady jsou stejně všechna slova zbytečná, protože tady je náš skutečný domov, tady je Bůh. Petr Vlček, 1. sbor AC Praha V ICEJ hledá lektory pro přednášky na školách v ICEJ v Praze, v září proběhne dvoudenní seminář (v pracovních dnech) na téma Jak učit o holocaustu, který uspořádá Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení opravňující je ke konání přednášek. Očekáváme, že připraví a vykonají během školního roku 2007/2008 nejméně tři přednášky buď na středních školách nebo v křesťanských církvích (přednášky mohou být uskutečněny dle situace i v kulturních střediscích či v jiných veřejných prostorách) v okruhu svého bydliště. ICEJ poskytne podporu v podobě materiálů, metodickou pomoc a úhradu cestovních nákladů. V případě, že získáme na tento projekt grant z prostředků Evropské unie, bude možné lektorům poskytnout také odměnu za vykonané přednášky. Zájemci se mohou hlásit em v kanceláři ICEJ. Spolu s přihláškou zašlete, prosíme, svůj životopis ve standardním formátu v rozsahu max. dvou stran A4. V životopisu nezapomeňte uvést svou kontaktní adresu a telefon či , abychom Vás mohli posléze kontaktovat. Uvedené údaje budeme považovat za důvěrné a bez Vašeho svolení nebudou nikomu poskytnuty. Uzávěrka přihlášek je Na projektu spolupracujeme také se slovenskou pobočkou ICEJ, a proto je tato výzva určena také pro občany Slovenské republiky. Mojmír Kallus, ICEJ Pod vedením Ducha svatého pondělí jsem se rozhodla, že pojedu příští den za tetou do Jablunkova. Něco jsem pro ni měla, a tak po krátké úvaze zvedám telefon a volám, že přijedu na kávu. Samozřejmě, že teta přijala tu zprávu s radostí, a tak nic nestálo v cestě, abych se připravila. Zabalila jsem věci, které byly pro ní, a chtěla si připravit průkazku na slevu vlaku pro důchodce. Nemohla jsem ji najít. Hledala jsem všude a nic. Vždycky ji mívám na svém místě. Po hodině a půl marné snahy jsem to vzdala. Klekla jsem a zcela upřímně jsem vyznala: Bože můj, bez tebe ji nenajdu a ty víš, že jízdné je pro mne drahé. Nic se nestalo a já šla k dceři. Vrátila jsem se kolem 16. hodiny, usedla do kuchyně a po chvilce mne něco zvedlo ze židle a já nevěděla proč, ale šla jsem do jedné skříňky v obývací stěně. Otevřela ji a sáhla po Novém zákoně. Přinesla jsem ho do kuchyně a říkám si, co to dělám? Vždyť si teď ani nechci číst. Něco mne nutilo otevřít tu svatou knihu. Otevřu ji tedy, a nevěřila jsem vlastním očím. Byla tam průkazka na slevy jízdného. Zůstala jsem sedět a s pocitem nevšední vzácnosti si uvědomovat, že je to On, že je tady. Začala jsem děkovat a vyznávat, že bych ji na tom místě nikdy bez něj nenašla. Ráno blízkost Boží nekončila. Naopak. Na perónu jsem potkala paní, které jsem kdysi ublížila. Ještě v době, kdy jsem v Boha nevěřila, zahrála jsem si hru pyramida. Vtáhla jsem do ní další lidi a jedná paní své peníze už nikdy neviděla. Moc se na mne zlobila a proklínala kudy chodila. Potom asi za půl roku jsem uvěřila a moc mne to trápilo. Často jsem se za tu paní modlila, ale ona mě moc nenáviděla. Chtěla jsem našetřit a vrátit jí ty peníze, ale neměla jsem z čeho. Začala jsem se jí vyhýbat, ale stále byla ve mně lítost, že to nemůžu dát do pořád- 17

18 Čtenáři píší ku. Teď stála blízko mě, a jak mě zmerčila, spustila, že až umře, mně se povede špatně, na celé kolo. Pěkně od plic. Nebála jsem se. Naopak, pokoj naplnil mé srdce a já jí řekla: Nekřič, prosím tě. Nasedly jsme do vlaku a v tom kupé jsem jí vše řekla a ona mi odpustila. Vyprávěla o svých dětech, co dělá ona, a ptala se, co já. Pohladila jsem ji po tváři. Nesmírná radost naplnila moje nitro a něco těžkého odpadlo z mého srdce. Vystoupily jsme obě v Těšíně a rozloučily se už jako přátelé. Přestupovala jsem pak na vlak do Jablunkova a celou cestou jsem se modlila, děkovala a chválila Pána. Bylo mi tak hezky. Cítila jsem blízkost Ducha Svatého a povídala si s ním. Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách! A on řekl: Pojď! Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: Jistě jsi Boží Syn. (Mt 14,22 33) V místech, kde Jordán opouští Genezaretské jezero se nachází přírodní křtitelnice. Víme, že u této řeky působil prorok Jan, kterého nechal popravit židovský král Herodes. Po této události odchází Ježíš na pusté místo, kde hovoří o nebeském království a kde také sytí několikatisícový zástup. V Janově evangeliu v šesté kapitole čteme, že dav ho chce prohlásit za krále, proto posílá učedníky lodí napřed, vystupuje znovu na horu, zůstává sám a modlí se. Po večerním vyplutí se náhle zvedá silný protivítr. Apoštolé jen stěží překonávají vlny. Vše se odehrává v noci, boj s přírodním živlem je namáhavý, až vysilující. V šeru nadcházejícího rána přichází Mistr ke člunu. Uklidňuje vystrašenou posádku hlasem, který dobře znají: Nebojte se! To jsem Další rána mě čekala na Návsi. Autobus do Jablunkova jel až za hodinu a tak jsem si povzdechla, co teď, Pane? Asi za pět minut přijel autobus, který tam vysypal cestující a měl konečnou. Rozjel se a řidič na mě ukázal rukou a ukázal směr Jablunkov. Kývla jsem, on zastavil a řekl, že mě tam sveze, cestou jsme si povídali, a když zjistil, kam jedu, řekl: Tak to já vás dovezu až do garáží, a to už je asi deset minut k tetě. Byla jsem tak vděčná Bohu za jeho blízkost. Když jsem dorazila k tetě, na stole byla snídaně a vonělo kafíčko. Modlila jsem se v duchu, abych s tetou mohla mluvit o Bohu. Je to katolička jak beton. Jenom jsem Pane, zachraň mě! já! Petr tomu však nevěří a chce důkaz. Dokonce vyžaduje, aby měl stejné nadpřirozené schopnosti jako Mesiáš. Zkouší to. Při rozhodování, zda vykročit, neváhá. Myslí si, že jedná správně, vždyť následuje Pánův příkaz. Po chvíli již pochybuje. Jeho víra se ukazuje příliš slabá, aby mohl dojít k Bohu sám. Začíná se utápět v hlubinách vlastní nedostatečnosti a malověrnosti. A tehdy se projeví jeho skutečná víra. Topí se a volá: Pane, zachraň mě! Uvědomuje si, že selhal, ale věří Pánu, který jej nenechá zahynout. Jeho zoufalá prosba je projevem důvěry. Kéž bychom i my takto dokázali volat v dobách nejtěžších s vědomím, že to může být pouze náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, kdo nás vytáhne z krize. Mistr pak podává Petrovi pomocnou ruku se slovy: Proč jsi pochyboval? Nemyslím si, že by mu vyčítal, že nedokáže chodit po vodě jako On. Spíše mu vyčítá, že ho hned nepoznal. Známý Ježíšův zázrak v první řadě ukazuje na to, že Ježíš je Syn Boží. Kdyby jej nechal Petr hned vstoupit na loď, vítr by se utišil, a tím by se vyhnul zkoušce své víry. Také pro nás je přirozené, že čas od času prožíváme něco jako tehdy Petr. Často nám nestačí vědomí, že Ježíš je s námi. Někdy se o tom potřebujeme znovu přesvědčit. Snaha být duchovnější může vést i k pocitu vlastního selhání a malověrnosti. Uvědomění si vlastních chyb nás naopak k Bohu přibližuje, reaktivuje v nás pravou víru v Zachránce a přináší nám zklidnění do našich životů. Klanějme se Pánu a děkujme mu za to. Ivo Kraus, AC Louny (sbor AC Chomutov) dojedla, postavila se teta naproti mně a ptá se: Ty, Helka, jako to mocie s Maryjóm? Mohla jsem s ní o tom mluvit. O Marii, ale i o jiných věcech. Třeba o tom, že si nemáme tu skvělou zprávu o Pánu Ježíši nechat pro sebe, ale máme ji říkat dál, aby mnozí mohli být z milosti Boží zachránění, a o Duchu Svatém. Měli jsme spolu moc pěkný čas. Zpět jsem jela na nádraží s tím samým řidičem. Smál se, ptal se, jaká byla káva, a že to ještě neslyšel, aby někdo z Karviné jel do Jablunkova na kávu. Helena Kudrnová, AC Karviná Sborové noviny 12/2006 Láska Přiznám se, že mám moc ráda občasné chvíle samoty a klidu, kdy mohu přemýšlet o nejrůznějších věcech. Nechtěla bych působit dojmem předuchovnělosti, ale pravdou je, že nejhezčí chvíle prožívám, když se moje myšlenky ubírají duchovním směrem. Všimla jsem si, že je to nejčastěji při samotářských procházkách v přírodě (pokud se pes nepočítá za společnost) a pak překvapivě při domácích pracích, z nichž vítězí mytí nádobí. Právě při této činnosti mi přišly do mysli verše z Mt 22,37 40: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. A já jsem si znovu, jako už několikrát předtím, uvědomila, jak je tento oddíl nejen důležitý, ale přímo klíčový. Jenže někdo by mohl namítnout: Copak si lze říci Ode dneška budu milovat Boha, a basta!? Vždyť citu se přece nedá poroučet. My, v naší době, výrazu láska rozumíme pouze jako emoci, pozitivně zabarvenému vznětu. Neříkám, že to také není, ale láska je především ROZHODNUTÍ. Když člověk vykročí na duchovní cestu, začíná Boží majestát teprve poznávat a přesto i pro něho platí, že má Boha milovat z celého srdce. Jak se však k tomu promiňte mi ten výraz, ale připadá mi nejvýstižnější dokopat? U Jana 14,21 je napsáno: Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Ano, láska k Bohu se dokazuje poslušností. Pokud k ní (poslušnosti) nejsme ochotni, můžeme opakovat třeba několikrát denně, že Boha milujeme, a jsou to pouhá prázdná slova bez obsahu. Když mě tyto verše 18

19 Čtenáři píší v Bibli oslovily, začala jsem v Písmu důsledně hledat, co se Bohu v životě jeho dětí líbí a čím mu tedy mohou dělat radost. Jsou to: upřímné modlitby, milování pravdy a spravedlnosti a zastávání se jich, dobročinnost a štědrost, láska jednoho ke druhému, naše posvěcení a svatost, pokojné jednání s druhým a vůbec pokojný způsob života, prokazování milosrdenství, tichost a pokora, čistý jazyk, rozhodnost, udatnost a nebojácnost, důsledné odpouštění, intenzivní hledání jeho tváře, soucitné srdce, víra, vděčnost a věrnost. Poslední tři způsoby jednání hodnotí velice vysoko. Myslím, že každý, kdo takto začal Bohu dokazovat svou lásku, po čase zjistil, že do jeho života přišel i silný citový náboj. Rozhodnutí k poslušnosti přerostlo v hluboký vztah lásky. Najednou příkaz Milovati budeš Boha svého z celého srdce svého, ze vší mysli své i ze vší síly své se stává něčím naprosto přirozeným a samozřejmým. A jak je tomu s láskou k bližnímu? Jak dodržet tento příkaz, když nám kupříkladu bylo krutě ublíženo? Bůh nečeká, že budeme ty, kteří nás nenávidí, objímat a kamarádsky plácat po zádech, ale čeká, že si připomeneme, že: Láska neučiní bližnímu nic zlého (Ř 13,10). Takže: pokud se nám naskytne příležitost k odplatě, my ji nevyužijeme ( Se zlým nejednejte jako on s vámi Mt 5,39), a dokonce bude-li mít náš nepřítel hlad, nasytíme ho a bude-li mít žízeň, dáme mu pít Ř 12,20. Ano, máme vodítko pro své jednání. Boží slovo neobsahuje nicneříkající fráze, není rozplizlé a neurčité, nýbrž se vyznačuje jasností, ostrostí a konkrétností. Nikdo z nás se jednou před Božím trůnem nebude moci vymluvit na to, že nevěděl, nerozuměl či špatně pochopil. Do lásky k bližnímu patří i láska manželská. Náš partner je současně i náš nejbližší bližní. Výrazem láska je však dnes často označována pouhá zamilovanost. Bylo zjištěno, že euforický cit zamilovanosti vydrží maximálně dva roky a pokud tedy je zamilovanost považována za lásku, není divu, že je dnes tolik promiskuitních mužů a žen. Pokud euforii nevystřídá ROZHOD- NUTÍ milovat svého vyvoleného (vyvolenou) i když přibudou kila, vypadají vlasy či přijde dlouhodobá nemoc prostě za všech okolností, končí manželství krachem, i když třeba dál formálně funguje. Rozhodněme se aktivně dokazovat svou lásku Bohu, lidem i těm nejbližším v rodinném kruhu. Vždyť láska je jedna z mála věcí na tomto světě, která má dosah do věčnosti. Láska nikdy nezanikne! 1K 13,8 Eva Dolejší, Veselí nad Lužnicí (sbor AC Čáslav) Modlitba = prostý projev lásky Co si budeme povídat... Pokud od někoho něco potřebuji (ať už jeho službu dovézt, odvézt, přivézt, vymalovat; či jeho materiální statky nebo finance; občas i modlitbu a někdy rady) stávám se o kapičku milejší, přátelštější, vnímavější dokonce tomu člověku vydržím naslouchat a chvilku s ním pobýt. Vztah, který se do inkriminované chvíle skládá z letmých pozdravů a někdy návštěv, nabývá dojmu hlubšího přátelství. Ano, dojmu. Dojem po použití onoho jedince totiž může zase vyprchat. To víte, že se snažím nebýt. Vždyť sama na sobě jsem poznala, jaké to je, když vás Tramvaj je plná lidí. Unaveně se opírám o stěnu, která mě odděluje od řidiče. Nejraději bych zavřela oči a spala, nebo snila? Co je tak špatného na stavění vzdušných zámků? Když zavřu oči, ocitám se ve světě, který je můj. Kde rostou růže, svítí slunce a nad hlavou se klene modrá obloha. Nebo to ani není pohádková krajina, kde na mě čeká princ na bílém koni, ale třeba jenom tramvaj. Přeplněná tramvaj, kde já jsem na jednom konci a začínám zpívat. Lidé ztichnou a poslouchají. A najednou se z druhé strany ozve chlapecký doprovod. Tóny se proplétají a píseň zní. Zamilovaný duet. Jiné místo, jiný čas. Je po představení v divadle. Sedím v šatně, která je jen moje. A na stolku leží červená růže, červená jako krev. Černá stužka jenom podtrhuje její krásu. Najednou svíčky zhasínají a ozývá se nádherný hlas. Za zrcadlem se objevuje záhadný muž s bílou maskou. Natahuje ke mně ruku a já ji přijímám. Vede mě chodbou pryč od lidí do svého panství. Stříbrná záře měsíce mi svítí na cestu. Stromy se ke mně naklání a jejich koruny si tiše šeptají. V dálce tiše šumí potok. Nikde ani živáčka. Pak náhle vše utichne a příroda čeká na příchod něčeho nádherného. Ze stínů lesa se vynoří jednorožec. Je tak nádherný, chci k němu natáhnout ruku, ale nemám odvahu. Přichází ke mně sám. Sednu si na vlhkou trávu a nedbám, že mě studí do nohou. Jednorožec si položí hlavu do mého klína a dovolí mi, abych ho pohladila po jemné srsti. Snílek kdokoliv jen použije. Pár takových přátel mám. Rozhodně, jakmile je vidím ve dveřích, nejásám. Spíš přemýšlím, co zase potřebují. Jenže, ruku na srdce, nechovám se tak někdy k Bohu? Myslím, že Pánu Ježíši nevadí být mi Přítelem, opravdovým v době mých běd. Myslím také však, že pro mne, tebe i Boha je pokořující, když za ním chodíme, jen když něco potřebujeme. Dita Wanglerová, Podbořany, sbor AC Chomutov Okraj skály. Fouká vítr. Cuchá mi vlasy a ohýbá koruny stromů. Vidím daleko do kraje, stačí jenom jeden krok Roztáhnu ruce a skočím. Ale nedopadnu na zem, letím. Vznáším se a pod sebou vidím zemi. Lidi, moře, lesy, města Jsem volná a nic mě nesvazuje. Stačí pohnout rukama a vznesu se výš, nebo se snesu k jezeru, až se dotknu jeho hladiny. Můžu dělat, co chci. Letět kam chci. Nikdo mě nedostihne. Obrazy se střídají. Některé smutné jiné veselé. Ale všechny mají jedno společné. V mém snění nezbývá žádný prostor pro Boha. Jsem to jenom já, kdo je středem dění. Já zachraňuji životy, já prožívám úžasné situace, já dokáži vyřešit každý problém. Já, já, já. Nikdo jiný. A všichni jsou jenom figurkami, kterými posunuji já. Jsem to já, která touží po obdivu, úctě, moci? Nebo jenom svým sněním otvírám dveře někomu jinému? Nebo jenom zaměstnává moji pozornost, nenápadně a příjemně krade můj čas? Bože, jestli mě má moje snění odvádět od tebe, rozboř všechno! To v tobě budu volná. Vždyť záře tvých očí a tvůj úsměv je krásnější než záře jednorožců. Vždyť tvoje láska a tvůj hlas mohou pro mě být to nejdražší na celém světě. A jednou ty mi dáš křídla a já doletím až k tobě, kde spočinu. Ježíši, přijď brzy! Janinka Šabatová, AC Brno, 19

20 Milí sourozenci v Kristu, chci se s vámi podělit o část svého života, minulost i současnost, kterou momentálně žiji z velké části v Kolíně na Vyšší odborné škole misijní a teologické. Je to více než rok, co jsem opustil svoje zaměstnání a teplé místečko na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí, a vyrazil do neznámých vod biblické školy. První moje seznámení se školou bylo hned po maturitě v roce 1996 na Kristfestu v Jedovnici. Tenkrát jsem se nedostal na vysokou školu, i když jsem věděl, že mám jít studovat. Nebylo to pro mne lehké přijmout. Na Čtenáři píší Život s VOŠeMeTkou tomto festivalu jsem si poprvé přečetl letáček o VOŠMT v Kolíně a začal jsem přemýšlet, že by to bylo moc fajn, kdybych mohl studovat tuto školu a poznávat Boha a jeho cesty. Toto přemýšlení vyústilo aspoň v jednu pozitivní věc a to tu, že jsem se stal členem sboru AC Hlinsko v Čechách. Postupně ale toto prvotní nadšení pro studium začalo opadat, až se ztratilo úplně a já se pod vlivem toho, že jsem nemohl najít práci, přihlásil podruhé na vysokou školu a byl přijat na Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU). Zpočátku jsem však na tuto školu jít nechtěl. O tom by se dal napsat samostatný článek, neboť Bůh mě poslal na školu, kterou jsem zrovna moc nemusel. Byla to prostě hnojárna, i když ekonomická fakulta. Zemědělství mi zrovna moc nevonělo, a to pro mě znamenalo vnitřní ponížení. Později Bůh udělal velmi podobnou věc... Vysokoškolským studiem byla otázka biblické školy na dalších pět let vyřešena. Ale ne úplně. Jelikož jsem týden co týden projížděl vlakem Kolín, občas se tato otázka vyrojila na povrch a já ji zaplašoval tím, že musím prvně dostudovat vysokou. Říkával jsem si, že pro mě už to není. A kdyby náhodou, tak jedině na dálkové studium. Ale to nešlo. Jak plynul čas, tak tato otázka se znovu a znovu vracela a stávala se frekventovanější. ČZU jsem díky Boží milosti a požehnání dokončil a vrátil se zpátky do Meziříčí. Tam jsem nakonec zakotvil i v zaměstnání a otázku studia na VOŠMT už neřešil. Však jsem se už něco nastudoval a bylo potřeba začít žít život normálního dospělého člověka s veškerou odpovědností a začít jíst v potu své tváře chléb. Stal jsem se také vedoucím domácí skupinky. Postupně přicházely těžkosti a ty se vystupňovaly natolik, že jsem opustil i vedení skupinky. Lámal jsem hůl nad svým životem a neviděl žádné východisko. Přitom to bylo tak jednoduché učit se s důvěrou spoléhat na Hospodina. Čas plynul dál, některé věci v mém životě se začaly měnit a já se pomalu a jistě vracel zpátky do hlubšího vztahu s Kristem, i když to nebylo jednoduché. Neustále jsem padal a vracel se zpět. Díky Bohu, že má se mnou obrovskou trpělivost, protože díky ní jsem dnes tam, kde jsem. Moje sestra Martina se nakonec rozhodla pro radikální řez ve svém životě odešla na biblickou školu do Kolína. To byla pro mě bomba! Vím, že to ve mně tehdy všechno úplně vřelo, znovu vystoupila stará otázka o studiu v Kolíně a já věděl, že bych tam měl jít, a chtěl jsem to. Taktně jsem o tom ale mlčel a nechával si to pro sebe. Martina odešla studovat a alespoň, abych něco pro to udělal, začal jsem jí měsíčně přispívat určitou finanční částkou, neboť studium nad 26 let věku s sebou nese větší finanční zátěž (zdravotní pojištění, žádné studentské výhody). Myslel jsem si, že tím zaplaším touhu i Boží vůli jít studovat na biblickou. Když sestra školu dokončila, měl jsem opět stejné puzení, ale z důvodu finančních jsem to umlčel. Nedokázal jsem se spolehnout na Hospodina a jeho otcovství a také jsem měl strach z toho, co řeknou doma však mi už bylo 27 let a nic za mnou nebylo vidět. Jednou se mnou mluvila Martina už se svým manželem a udělali mi nabídku, že to, co jsem já přispíval každý měsíc jí, že oni budou posílat také mně. To bylo jasné nakopnutí od Boha. K rozhodnutí jít na tuto školu mi také hodně pomohl fakt, že bych stihl poslední ročník ještě dvouletého studia. Všichni ostatní už budou studovat roky tři. Tak jsem začal zařizovat odchod ze zaměstnání a přihlášku ke studiu. Na úřadě mi vyšli vstříc a ukončili pracovní poměr k poslednímu září a já tak mohl stihnout nejenom poslední termín přijímacích zkoušek, ale také nástup hned v říjnu, čímž jsem ztratil jenom jeden měsíc výuky. Když se dnes dívám zpátky, tak vidím, jak vše do sebe dobře zapadlo a nevyskytla se žádná překážka. Až mě to udivuje, jak to bylo jednoduché. Jedinou brzdou jsem byl nakonec já sám. Někteří lidé ve světě to nechápali, proč s vysokoškolským diplomem jdu studovat vyšší odbornou školu a zrovna biblistiku a teologii. Nepochopili to dodnes. Já na jejich místě bych to lidským rozumem také nepochopil. Ohledně této školy mám ještě jednu perličku. Nevadilo mi, že je teologicky zaměřená, ale vadilo mi, že je to pouhá voška. Později jsem zjistil, že jsem opovrhoval tímto typem studia. To, čím jsem opovrhoval a co jsem si odříkal, toho jsem začal jíst největší krajíc. Bůh musel znovu ponížit mé Jaké to je, když se muslim v Německu setká s Ježíšem? Jak smýšlí dnes o své předchozí víře a aktuálních politických konfliktech? Nassim Ben Iman popisuje své předtím a dnes živě a názorně a tím tak pomáhá neislámskému čtenáři lépe pochopit svět života muslimů. Bylo zapotřebí jen spojení určitých faktorů v mém životě a mohl jsem sedět v jednom z letadel z 11. září, tolik alarmující teze Ben Imana. Na druhé straně však poukazuje zřetelně na to, že Bůh požehnal nejen Izákovi, ale vyslovil své požehnání i nad Izmaelem a že jen z perspektivy kříže může dojít ke smíření mezi Židy, muslimy a křesťany. Skutečný nepřítel totiž není z masa a krve, mnohem víc jde o moci zla v duchovním světě, jak říká Bible. Vlastní zážitky a myšlenky o vztahu Židů, muslimů a křesťanů se zde spojují v živý příběh a jsou doplněny evangelizačními poznámkami. Cena: 89,-Kč Nakladatelství Křesťanský život Pod Červenkami 504, Albrechtice Tel.: ,

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více