Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4."

Transkript

1 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4. A Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska Název předmětu: Dějepisný seminář Jméno vyučujícího: PhDr. Miroslava Faltejsková Školní rok:

2 Obsah Obsah... 1 Prohlášení... 3 Úvod... 4 Fotografie... 6 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí... 8 Kralupsko... 8 Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé... 8 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid Vymezení pojmu antisemitismus Vznik termínu Vymezení pojmu Žid Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu První hospodářská protižidovská opatření Základní nařízení zbavující Židy jejich vlastního majetku Vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Daňová opatření proti Židům a židovskému majetku Zabavování židovských bytů a bytového zařízení Některá opatření k vyloučení Židů z veřejného života Protektorátu Čechy a Morava První opatření k vyloučení Židů z výkonu povolání Vládní nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě Vyloučení Židů ze zaměstnání ve veřejné správě a dalších povolání Vyloučení Židů ze školství Separace Židů od ostatního obyvatelstva Evidence a označení Židů

3 Další vybrané zákazy a příkazy Úloha médií a veřejnosti Úloha Terezína Konečné řešení otázky kralupských Židů Závěr Seznam použité literatury Archivní prameny Rozhovory Literatura Diplomová práce Články Internetové zdroje Přílohy

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Osudy rodiny Neumannů na pozadí antisemitského Kralupska, zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, jsou citovány v poznámkách pod čarou a uvedeny v seznamu použité literatury. V Černuci dne Nikola Ortová 3

5 Úvod Mám v úmyslu se ve své práci zabývat osudem židovské rodiny Neumannovy, která žila v Kralupech nad Vltavou před a během druhé světové války. Dále pak zamýšlím zmapovat antisemitské prostředí Kralupska, a to zejména v období druhé světové války, a zasadit tyto poznatky do historického pozadí Protektorátu Čechy a Morava. Práci jsem napsala v rámci dějepisného semináře ve školním roce s cílem zúčastnit se soutěže Eustory. Téma jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o problematiku antisemitismu ve svém okolí. Chtěla jsem touto prací blíže zdokumentovat, jak se antisemitismus projevoval za druhé světové války hlavně na Kralupsku, a tato fakta pak zasadit do obecných historických souvislostí. V práci užívám pojmy žid a Žid. Pod termínem žid je chápán vyznavač náboženství judaismu, zatímco Žid je užíván pro osoby takto označené nacistickými zákony a v poválečném období jako označení příslušníka židovského národa. Nejprve se zaměřím na získanou fotografii, která slouží jako předloha k této práci. Krátce okomentuji to, co fotografie zachycuje, a dále pak své poznatky zasadím do historického pozadí Kralupska. Dokáži též, že popisované události nebyly ojedinělé, a to tak, že zmapované jevy srovnám se soudobým děním v Protektorátu Čechy a Morava. Podrobněji se zaměřuji na život rodiny Neumannovy, abych na jejím osudu ukázala, jak historické skutečnosti ovlivnily život židovských rodin v tomto období. Jelikož se zaměřuji na projevy antisemitismu, považuji za žádoucí i vymezení tohoto termínu a pojmu Žid. Do seminární práce jsem zařadila i několik rozhovorů s pamětníky a historiky. Při sbírání informací jsem pracovala s rozličnými prameny, z nichž se jako informačně nejhodnotnější pro potřeby této práce ukázaly archivní zdroje - Židovské noviny a archivní záznamy Městského archivu Mělník - a rozhovory s historiky, které shledávám jako nejpřínosnější a velice kvalitní zdroj informací. Cílem této práce je dokázat, že za historickými fakty, které se učí žáci ve školách, stojí skuteční lidé a jejich osudy, a proto by se k nim mělo i tímto způsobem přistupovat. Jak již jsem uvedla, zamýšlím v této práci zmapovat nejen projevy antisemitismu zejména v období druhé světové války v Kralupech nad Vltavou a jejich okolí, ale i v Protektorátu Čechy a Morava. Bližším zmapováním této problematiky a jejím přiblížením na osudech rodiny Neumannovy chci ukázat, jaké hrůzy se děly ve jménu nacistické ideologie, a varovat tak před jejich dalším šířením. 4

6 Zároveň mám v úmyslu získat nová svědectví pamětníků žijících v daném období a zjistit, jak na problematiku nahlíží kralupští historici. Dále jsem si za svůj cíl stanovila vypátrání dokumentů, které projevy antisemitismu během druhé světové války dokládají. 5

7 Fotografie Slovo fotografie pochází z řeckých slov fós, neboli světlo, a grafis, neboli štětec. Jeden z možných výkladů slova fotografie je tedy kreslení světlem. První fotografický snímek zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce. 1 Tomu se tehdy nejspíš ani nesnilo o tom, kolik rozličných skutečností se pomocí tohoto vynálezu v průběhu historie zachytí. Pohled na některé z nich lidi rozveselí, na jiné zarmoutí, na další člověka pobaví a na jiné mu dokonce nažene strach. Každá fotografie je jiná a každá v nás vyvolává odlišné emoce. Jako předlohu své práce jsem si vybrala fotografii, na níž jsou zachyceni lidé spokojení, šťastní, netušící ještě, jak moc se jejich situace zanedlouho tragicky změní. Při studiu problematiky antisemitismu jsem narazila na fotografii, zachycující úspěšného kralupského podnikatele židovského původu spolu s některými členy rodiny a personálu. Když jsem se o osudu rodiny Neumannových dozvěděla více, velice mě upoutal, neboť jsem si uvědomila, že osud této rodiny je typickým příkladem osudů židovských rodin během druhé světové války. Rozhodla jsem se tedy, že pomocí tohoto příkladu popíši, jakému bezpráví byly židovské rodiny vystaveny v tomto období naší historie. Fotografie ukazuje obchod pana Alexandra Neumanna na Palackého náměstí spolu s jeho zaměstnanci a rodinou. Pan Alexandr provozoval obchod s bytovým textilem, zabýval se obchodováním jako většina jeho rodiny. Jelikož však rodina Neumannova byla židovského původu, nečekalo tuto rodinu po okupaci nic dobrého. Právě naopak. 1 Wikipedie: Fotografie [online] Dostupné z 6

8 Na obrázku zleva stojí učedník Josef, vedle něho stojící muž v čepici je majitel obchodu pan Alexandr Neumann. Dále je na fotografii zachycena žena v bílé šále, což je majitelka vedlejšího obchodu drogerie, to jest manželka účetního šikovatele Jana Vaňka známého z Haškova románu "Osudy dobrého vojáka Švejka". Vedle ní pak stojí příručí Tonka. Napravo u dveří stojí příručí Emil, po jeho levé ruce dáma v klobouku jménem Elza Vantochová, rozená Neumannová se svým synem Sašou. Zcela vpravo pak vychovatelka Saši. Zajímavostí je, že Elza Vantochová, rozená Neumannová, byla první dětská láska Jaroslava Seiferta. Jako židovka prošla koncentračním táborem a jako jediná z rodiny Vantochových přežila. Po válce se se Seifertem setkala na peróně kralupského nádraží. Seifert o tom vypráví ve své poslední próze "Všecky krásy světa". 2 Fotografie byla pořízena roku 1924, tedy ještě dlouho před Mnichovskou dohodou a následnou okupací. Zachycené osoby v tuto dobu ještě neměly ponětí o tom, jaké strasti je v budoucnu čekají. Jak už jsem výše uvedla, zaměřím se dále na osudy některých členů rodiny Neumannových, na kterých ukáži, jak se historické skutečnosti promítly do života konkrétních osob. 2 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 7

9 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí V této kapitole popíši počátky židovství na Kralupsku, se kterým souvisí příchod rodiny Neumannových do Kralup nad Vltavou. Nejprve vysvětlím pojem Kralupsko a dále se pak zaměřím na historii židovství v Kralupech nad Vltavou a nejvýznamnější kralupské židy, mezi které patřili i příslušníci rodiny Neumannů. Kralupsko Kralupy nad Vltavou se staly roku 1913 sídlem okresní politické správy. Pod tento politický okres - nazýván Kralupsko - spadalo mnoho vesnic i město Velvary. 3 Tudíž se ve své práci budu věnovat nejen událostem v Kralupech nad Vltavou, ale zmíním i některé skutečnosti z Velvar. Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé 4 Nejstarší zmínka o židovském obyvatelstvu na území Kralupska je z první poloviny 16. století. Jednalo se o dva židovské řemeslníky ve Velvarech. Vznik židovské obce v Ješíně a židovského hřbitova v Blevicích dokládá výskyt židovského obyvatelstva v této oblasti v 17. století. V Kralupech je pak z tohoto období záznam o jednom izraelitském nájemci vinopalny. Od 18. století vznikají venkovské židovské hřbitovy v Postřižíně a ve Spomyšli a synagoga ve Vojtkovicích. V roce 1843 žilo na Kralupsku 36 židovských rodin. 5 Velká změna v hustotě židovského osídlení se zde odehrála počátkem 2. poloviny 19. století v souvislosti s budováním místního železničního uzlu a s tím spojeným růstem průmyslu a obchodu. Právě v této době přichází do Kralup i rodina Neumannova, která předtím žila v německém Hamburku. Kralupy nad Vltavou byly až do poloviny 19. století malou a nevýznamnou obcí. To vše se změnilo se zavedením železnice a masivní industrializací, která vyvrcholila otevřením rafinerie v roce Otec Alexandra Neumanna si pak na kralupském náměstí koupil dům a v něm začal provozovat obchod se střižním zbožím. Pan Alexandr Neumann v jeho živnosti pokračoval a s rozvojem městyse začal rodinný obchod brzy velmi dobře prosperovat. 6 Právě zmiňovaný obchod je zachycen na úvodní fotografii. 3 Wikipedie: Kralupy nad Vltavou [online] Dostupné z C4.8Dlen.C4.9Bn.C3.AD 4 Autorka píše židé, neboť je v popisované době chápe jako vyznavače náboženství. 5 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s KOLÁR, Petr. MUDr. František Neumann: Zapomenutý lékař z Vinohrad. MEMO: časopis pro orální historii, Roč. 1, č. 2 (2011), s

10 Velký příliv židovského obyvatelstva do Kralup v druhé polovině 19. století potvrzuje fakt, že již roku 1873 zde byla ustanovena židovská náboženská obec a otevřena i synagoga. Samostatná obec izraelitská byla předtím jen v blízkých Velvarech. Své mrtvé pohřbívali židé do Blevic a od začátku 19. století do Postřižína. Pohřební bratrstvo v Kralupech mělo 32 členů. Starostou byl Robert Neumann a čestným členem Bedřich Neumann. Zásluhu na stavbě kralupské synagogy neměl jen Adam Weise, ale i Heřman Neumann, první žid, který byl do svazku obce přijat domovským právem, a to 17. dubna 1879, a jeho děti Louisa (*1862), Emil (*1864) a Alexandr (*1867). Kralupská synagoga stojí dodnes vedle kralupské sokolovny v ulici S. K. Neumanna. Starostou židovské náboženské obce (ŽNO) byl Morice Abeles, za jehož starostování byla kralupská synagoga postavena. Pan Abeles patřil mezi obchodníky, kteří vlastnili obchod v Žižkově ulici. Na začátku války se nechal přejmenovat na Arneta, aby jeho jméno tolik nepřipomínalo jméno židovské a oženil se s křesťankou. Z tohoto důvodu byl nacisty klasifikován jako míšenec. Likvidace tzv. míšenců začala až na jaře roku 1945, kdy už se válka chýlila ke konci a většina koncentračních táborů byla již osvobozena. Jako jeden z mála kralupských židů tedy holocaust přežil. Dalším starostou židovské obce byl dlouho Josef Fischer, majitel pivovaru v Žižkově ulici, který se zachránil emigrací. Jeho nástupcem pak byl Bedřich Neumann. Roku 1893 byl starostou ŽNO Josef Neumann, zástupcem starosty Heřman Neumann a pokladním Hynek Neumann. Na tomto příkladu je patrné, že členové rodiny Neumannů se aktivně podíleli na vzniku a rozvoje kralupské židovské náboženské obce. Již v roce 1893 žilo v Kralupech nad Vltavou 264 židů. Židovské obyvatelstvo se od ostatního nechtělo oddělovat a chápalo židovství nikoli etnicky, ale hlavně nábožensky. Bylo rozptýleno do všech městských částí Kralup, což pomáhalo jeho dobré asimilaci mezi původní obyvatelstvo - nevytvořili uzavřené ghetto. Nejvíce židů bylo koncentrováno v Žižkově ulici, což bylo dáno určením této ulice jako jedné z obchodních tepen. Obchody ve zmiňované ulici měli i příbuzní rodiny Neumannů Julius (*1872) a Zikmund (*1870) Katzovi. Julius vlastnil obchod s pánskými oděvy a jeho bratr Zikmund obchod s galanterií. 7 Sestra bratrů Katzů, Julie (*1867), se provdala za prodavače Samuela (*1865) Neumanna, se kterým měl Emila (*1891), Bohumila (*1893) později přejmenovaného na Gottlieba a Otakara (*1894). 7 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 9

11 Otakar Neumann si vzal Annu (*1899) a spolu měly Helenu (*1932) a Rudolfa (*1927) Neumanovi. Otakar vlastnil spolu se svým bratrem malovýrobnu leštidel a mazadel. Po okupaci Němci si psal deník o svých denních zážitcích. Tento deník se dochoval. Emil se provdal za Zdeňku, s níž měl (*1891) syna Jaromíra (*1920). Jeho bratr Bohumil (Gottlieb) si vzal za manželku Bedřišku (*1897), později Friederiku. Spolu pak měli syny Heinricha (*1930) a Adolfa (*1921). Syn Heinrich, tedy Jindřich, byl jeden z dětských vězňů Terezína. Bohumil spolu se svou nejbližší rodinou se odstěhoval do Velvar, jelikož si myslel, že tam nebudou vystavováni takovému antisemitismu jako v Kralupech. Nevěděl však, jak moc se mýlí. Ve třicátých letech dvacátého století před vypuknutím druhé světové války žilo v Kralupech nad Vltavou 140 židů a v roce 1940 pak 150 židů. 8 Z toho 22 židů neslo příjmení Neumann: Bohumil, Friederika, Jindřich, Adolf, Emil, Zdeňka, Jaromír, Jiří, Artur, Olga, Robert, Max, Hermína, Ida, Samuel, Julie, Otakar, Anna, Rudolf, Helena, Otakar, Miroslav. Vypátrala jsem jejich následující příbuzenské vztahy: bratři Samuel, Gustav a Max Neumanovi: Max: žena Hermína, dcera Ida Samuel: žena Julie Neumannová, rozená Katzová, děti Otakar, Bohumil (později Gottlieb) a Emil Otakar: žena Anna, děti Rudolf a Helena Bohumil: žena Bedřiška (později Friederika), synové Heinrich a Adolf Emil: žena Zděňka, syn Jaromír Dále pak Robert (*1871) s manželkou Olgou (*1881), bratrem Arturem (*1875) a synem Jiřím (*1916) byli v příbuzenském svazku. U těchto osob není jisté, z dostupných pramenů se mi to nepodařilo zjistit, zda jsou v příbuzenském poměru s výše popisovanou rodinou Neumannů, jelikož příjmení Neumann bylo dříve u židovského obyvatelstva velice používané. Nelze to však ani vyloučit. Prameny hovoří o dobrém soužití, ke kterému kralupští židé napomáhali svou aktivitou jak ve veřejném, tak i kulturním, sportovním a společenském životě. 9 To se však mělo po vzniku Protektorátu Čechy a Morava rychle změnit. 8 Informace autorka získala od kralupského historika Josefa Stupka a z židovských karet, umístěných ve Státním okresním úřadu Mělník. 9 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s

12 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid V této kapitole si kladu za cíl objasnit termín antisemitismus a pojem Žid. Vymezení těchto pojmů je pro mou práci velice důležité, jelikož se o ně budu dále opírat. Zcela nezbytné je vymezení pojmu Žid, jelikož se na toto vymezení odvolávají všechny protižidovské zákony. Některé z nich budu dále uvádět. Tyto zákony a další opatření patří mezi zhmotnělé zákonné a úřední projevy antisemitismu, a proto je vymezení i tohoto termínu pro účely seminární práce potřebné. Vymezení pojmu antisemitismus V této podkapitole si kladu tu nejzákladnější otázku: Co je to antisemitismus, jak ho lze definovat? Je velice obtížné formulovat protižidovskou nenávist. V průběhu času totiž tuto nenávist vyvolávaly různé popudy - touha po majetku, moci, odstranění konkurence, závist, netolerance vůči jiné víře či nacionalismus aj. Jisté je, že tato nenávist trvá již dva tisíce let. Vždyť poprvé se zmiňovaná problematika výrazněji projevila již ve starověku, a přesto nepodal dosud nikdo všeobecně přijímanou a vyčerpávající odpověď na otázku: Co je to antisemitismus? Jelikož neexistuje žádná ucelená definice antisemitismu, vyskytuje se několik vymezení tohoto pojmu. Uvádím zde jen zlomek z nich - ty, které podle mého názoru zachycují podstatu antisemitismu nejpřesněji. Jako jedna z nich mohou být chápány všechny postoje, které vnímali postižení Židé vždy jako nepřátelství a nenávist nežidovské většiny v celé škále předsudků. To vše, počínaje hanobením židovské menšiny, přes násilí, nespravedlivé nebo nepodložené obviňování a pogromy až po státně organizované pronásledování, perzekuci, diskriminaci a kolektivní likvidaci, lze označit jako projevy antisemitismu. Domnívám se, že je velice důležité chápat antisemitismus komplexně. Ne jen jako nejhrubší a nejbrutálnější formy nenávisti vůči Židům, která se projevovala a projevuje poškozováním a ničením židovských hřbitovů, zapalováním synagog, urážením, fyzickým napadením, či dokonce vražděním Židů. Ale i jako latentní skrytou nevraživost, která se může projevovat prostřednictvím vnitřních výhrad a zatvrzelými předsudky, a to v každodenních pocitech příslušníků nežidovské většiny. Obvykle jde o neustále opakovaný kolektivní obraz Židů, někdy v otevřeně záporné podobě, jindy se takový hluboce zakořeněný negativní stereotyp projevuje v zastřené formě. 11

13 Vždy záleží na intenzitě protižidovských vystoupení. Ve své manifestační podobě se antisemitismus promítá do útoků proti osobám a majetku a jako štvaná propaganda. 10 Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy projevu, od osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. 11 Vznik termínu Dnes, stejně jako ve 20. století, jím označujeme moderní formy této nenávisti či nepřátelství. Do užívání jej zavedl okruh berlínských žurnalistů v čele s Wilhelmem Marrem v létě roku Termín se rychle rozšířil a zařadil do slovníku bojovníků proti údajné židovské moci, jíž byly připisovány krizové jevy v hospodářské, sociální a kulturní oblasti. Nově vzniklý pojem signalizoval rozchod novodobé nenávisti s tradičními náboženskými formami protižidovské záště a pronásledování. K antisemitskému rozeštvávání veřejnosti sloužilo a slouží vydávání agresivních článků a brožur a jiných forem propagandy, pro které je dnes využíván například internet. Stejně jako byl k tomuto účelu v protektorátu využíván tisk - např. Der neue Tag, Vlajka či Árijský boj, a také rozhlas. Dle mého názoru je nutné si uvědomit, že antisemitismus a jeho propaganda neskončily porážkou Německa a ukončením druhé světové války, ale projevuje se i dnes. Tato problematika je stále aktuální a propaganda antisemitismu funguje skrytě či otevřeně i nadále. Vymezení pojmu Žid Právní vymezení pojmu Žid se stalo na počátku vytváření protižidovských zákonů klíčovým, jelikož bylo třeba řádně vymezit okruh osob, na které se protižidovské zákony budou vztahovat. Pojmy Žid a neárijec se objevovaly v řadě protižidovských návrhů a předpisů, vydaných již za druhé republiky a po 15. březnu Avšak až do léta 1939 nebyla závazná definice pojmu Žid stanovena. Klíčovou událostí pro právní řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava byla porada na Úřadu říšského protektora, která se konala 22. května Výsledky porady ovlivnily nejenom osud návrhu vládního nařízení o právním postavení Židů, ale také stanovení pojmu Žid v protektorátu a definitivní vymezení 10 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Wikipedie: Antisemitismus [online] Dostupné z 12

14 kompetencí v arizacích. Zásadní otázka, která se zde řešila, byla, jak se postavit k definici židovství, navrženém protektorátní vládou, která se lišila od definice norimberské. 12 Nakonec se rozhodlo, že bude žádoucí zavést v protektorátu jednotnou definici pojmu Žid, vycházející z norimberských kritérií. Vymezení pojmu mělo zásadní význam - podle těchto kritérií se postupovalo například při vykonávání nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, na jehož základě byl zabaven židovský majetek přibližně ve výši Kč. Protektorát přijal definici poprvé uvedenou v Prvním prováděcím nařízení vydaném dne 14. listopadu 1935 k zákonu o říšských státních občanech. Podle té bylo obyvatelstvo Německé říše nejprve rozčleněno na obyvatele árijského původu a neárijského původu. Toto rozdělení je poprvé zakotveno v zákoně o obnově úřednictva ze dne 7. dubna 1933, kde je stanoveno v 3, že úředníci, kteří nejsou árijské krve, budou propuštěni na odpočinek a osoby, které nejsou árijské krve a jsou dosazeny do čestných úřednických postů, budou propuštěni z úředního pracovního vztahu. Podle 5 Prvního prováděcího nařízení byla za Žida považována osoba, pocházející od tří podle rasy úplně židovských prarodičů. Za úplně židovského byl považován prarodič, který náležel k židovské náboženské společnosti. Příslušnost k židovské náboženské společnosti byla klasifikována jako nevyvratitelný důkaz židovského původu. Za Žida se považuje též židovský míšenec, pocházející od dvou úplně židovských prarodičů, a který jako státní příslušník: a) byl při vyhlášení zákona o říšských občanech členem náboženské společnosti židovské nebo po tomto dni byl do ní přijat, b) byl ženat při vyhlášení zákona o říšských občanech se Židem nebo se po tomto dni se Židem oženil, c) pochází z manželství se Židem, které bylo uzavřeno po nabytí platnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) pochází z nemanželského styku se Židem a narodí se po 31. červenci Veškeré další antisemitské zákony, které používají pojem Žid, vychází právě z 5 Prvního prováděcího nařízení k zákonu o říšských občanech. Zákony, které omezují práva Židů, se na míšence vztahovali pouze tehdy, bylo-li v příslušném zákonu výslovně uvedeno, že se zákon vztahuje i na židovské míšence. 12 Helena Petrův, Zákonné bezpráví, Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha 2011, s Klasifikace termínu Žid byla sestavena z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - celé znění tohoto nařízení je k nalezení v přílohách - viz příloha č. 1 a z knihy Heleny Petrův, Zákonné bezpráví. 13

15 V dnešní době se rozlišuje pojem žid a Žid. První uvedené je pojem označující osobu, která vyznává židovskou víru a pojem Žid zde byl zaveden až v rámci nacistického režimu, jelikož to byla další z forem, jak odlišit a vyčlenit tuto skupinu obyvatel ze společnosti. Od založení Jeruzaléma je však Žid chápán jako příslušník židovského národa Vzhledem k povaze tohoto textu bude dále autorka psát Žid - jelikož se zabývá projevy antisemitismu v rámci nacistického režimu a v poválečném období tento pojem pak chápe, jako označení příslušníka židovského národa. 14

16 Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Okupace českých zemí 15. března 1939 zásadním způsobem změnila situaci židovského obyvatelstva v českých zemích, a tak i situaci rodiny Neumannových z Kralup nad Vltavou. Přesto převážná většina Židů v Čechách a na Moravě žila ještě začátkem března 1939 v poměrném klidu. Po počátečním otřesu a obavách z mnichovské dohody se v novém politickém klimatu mnozí Židé, a mezi nimi zejména starousedlíci, snažili najít modus vivendi v naději, že jde pouze o přechodnou dobu, která co nevidět pomine. 15 Tak současnou situaci po mnichovské dohodě chápali i Neumannovi, jelikož dříve s kralupským obyvatelstvem dobře vycházeli. Přístup nežidovských obyvatel Kralup se však začal po okupaci českého území Německem 15. března 1939 rychle měnit. Záhy po vzniku protektorátu totiž začaly vyházet protižidovská nařízení, k nimž většina kralupských obyvatel byla, i přes dřívější vřelé vztahy s židovským obyvatelstvem, lhostejná. Našlo se ale i hodně dobrovolných pomahačů při jejich zavádění. Mnozí z nich se sdružili v organizaci Český národněsocialistický tábor, tzv. Vlajka. Ta působila nejen na Kralupsku, ale i na ostatním území Protektorátu Čechy a Morava. 16 Podle údajů Židovské náboženské obce v Praze k 1. říjnu 1939 žilo v protektorátu zhruba Židů. V Kralupech nad Vltavou jich v této době žilo zhruba 150. Německá okupace radikálně změnila situaci židovských náboženských obcí. Staly se područími Zentralstelle für jüdische Auswanderung, která byla podřízena Reichssicherheitshauptamtu v Berlíně. Nacistická politika si kladla za cíl nejprve oddělení židovské komunity od ostatního obyvatelstva, což byla pouze příprava pro další perzekuční kroky. Ty měly nejprve určit budoucí oběti genocidy, vyřadit je z hospodářského a veřejného života, zbavit je jejich majetku, izolovat je od ostatního obyvatelstva a poté je soustředit v ghettech, kde čekaly na transporty do vyhlazovacích táborů. Stejným procesem si v rámci konečného řešení židovské otázky prošli i členové rodiny Neumannovy. Z tohoto důvodu budu dále uvádět, jak se obecná opatření protižidovské politiky, platící na celém území protektorátu, odrazila v životě rodiny Neumannovy. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se jeho vláda stala pouhým nástrojem okupantů. Ti do svých rukou soustředili arizaci - organizovanou loupež židovského majetku - která se stala jedním z nástrojů pro germanizaci českých zemí. Východiskem se stalo nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, které oficiálně zavádělo platnost 15 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Více informaci o organizaci Vlajka autorka uvede v kapitole: Separace Židé od ostatního obyvatelstva. 15

17 Židů. 18 Mnozí z nich si však mysleli, že jde jen o přechodnou dobu, proto neemigrovali, ale norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava - to považuji za zlomový okamžik pro další vývoj osudu českých Židů a tedy i rodiny Neumannovy, jelikož až po definování pojmu Žid se začala hromadně uzákoňovat protižidovská opatření. 17 V prvním období okupace umožňovaly německé orgány vystěhovalectví Židů - usilovaly o jejich vyhnání z tzv. hospodářského prostoru německého národa, do kterého bylo zahrnuto i území protektorátu. Dříve, než bylo definitivně rozhodnuto o konečném řešení v podobě fyzické likvidace, byli Židé všemožnými způsoby nuceni k emigraci. Pro tento účel byla v Praze v červnu 1939 dokonce zřízena tzv. Ústředna židovského vystěhovalectví. V prvních týdnech po německé okupaci tisíce Židů, z velké části utečenci ze Sudet, emigrovali do Anglie. V rozhodujícím roce 1939 emigrovalo z protektorátu celkem snažili se jen stávající situaci přizpůsobit, přijmout ji. Ze stejného důvodu neemigrovali ani členové rodiny Neumannovy. Jako již dříve, když se přistěhovali do českých zemí, si Židé měnili jména, aby do společnosti lépe zapadli: například Bohumil Neumann změnil své jméno na Gottlieb Neumann a i manželka a děti si svá jména změnily: Bedřiška - Friederika, Jindřich - Heinrich. Poněmčování jmen se stalo běžnou záležitostí. Vypuknutí války znamenalo konec hromadných emigrací z protektorátu a ztížilo, ne-li znemožnilo, odjezd i jednotlivým osobám. Ti, kteří nestačili odjet včas, již poté neměli téměř žádnou šanci na uniknutí s celou svou rodinou. Po nacistické okupaci byla činnost židovských spolků a nadací rychle ukončována a byl prudce omezen i počet samotných židovských náboženských obcí. Židovská náboženská obec v Kralupech nad Vltavou se však zachovala. Jejím vedoucím byl v tuto dobu pan Emil Neumann, kterému přibývající protižidovská opatření - zvláště opatření, vymezující návštěvní hodiny pošt pro Židy ztěžovala výkon jeho funkce. Vzhledem ke svému povolání si musel zažádat o zvláštní povolení navštěvovat pošty i mimo dobu pro Židy určenou. Na jeho žádost bylo odpověděno takto: Věc: Přístup na poštovní úřad mimo dobu stanovenou pro Židy. Povoluji Vám vstup do místního poštovního úřadu v Kralupech nad Vltavou a používání telefonu i mimo dobu vyhrazenou jinak pro Židy, pokud je to nezbytné k výkonu Vaší funkce vedoucího židovských náboženských obcí Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Sborník studií Livie Rothkirchenové, Evy Schmidtové-Hartmannové, Avigdora Dagana s úvodem Milana Šimečky, k vydání připravila Milena Janišová, Osud Židů v protektorátu Praha 1991, s Citováno z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - viz příloha č

18 V červenci 1939 židovských náboženských obcí bylo již jen čtrnáct a vedoucí postavení nad nimi bylo přiřčeno pražské Židovské náboženské obci. Ta byla podřízena přímo Ústředně pro židovské vystěhovalectví. Na pražskou obec byly postupně přeneseny správní úkoly od ohlašování povinností a odvádění daní až po vystěhovaleckou a deportační agendu. Musela provádět registraci a vést evidenci všech, kteří podle norimberských zákonů byli prohlášeni za Židy. Nacisté pražskou ŽNO velice obratně zneužívali, a ta se tak paradoxně měla stát spolu se svými pobočkami nástrojem sebezničení. 20 První z projevů antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava bylo přijetí norimberských usnesení - a tím oddělení Židů od ostatních obyvatel, jejich naprostá degradace a zbavení veškerých práv - dále pak rozsáhlá a úplná perzekuce jejich majetku. Na okresních úřadech se začaly zavádět evidence židovských osob starších čtrnácti let tzv. židovské karty - ve kterých byl zapsán nejen jejich rodinný stav, ale i jejich veškerý majetek. 21 V Kralupech nad Vltavou měla evidence podobu kartotéky, kde každá osoba měla přidělenou jednu standardně provedenou kartu. Karta se v originále jmenuje: JUDEN - EVIDENZKARTE a ve zdejším provedení má patnáct rubrik. První je jméno a příjmení, následuje datum a místo narození, domovská obec, současné bydliště (od kdy), dřívější bydliště (od kdy), stav, současné náboženství, zaměstnání. Pochopitelně však úřady zajímal nejvíce majetek. Ten se mohl zapisovat hned do čtyř kolonek: majetek (dům, obchod), kapitál v korunách ve finančním ústavu, kapitál v korunách v hotovosti, další majetek (pohledávky, ale i závazky). Na konci jsou rubriky: děti do 14 let a poznámky. Kartotéku kralupských Židů vedl od 25. října 1939 do 13. září 1940 JUDr. Bedřich Šesták a od 17. září 1940 pan Karel Tyr. Na přebalu těchto karet je nadpis: Seznam židů, kteří se vystěhovali z politického okresu Kralupy, nebo kteří zemřeli. Úředníci chápali deportaci jako vystěhování. Z tohoto pohledu se skutečně z kralupského okresu vystěhovali všichni Židé. Kartotéka obsahuje přes 230 karet osob z území celého kralupského okresu. Podle kartotéky bylo k roku 1940 v Kralupech nad Vltavou hlášeno k pobytu 127 lidí židovského původu nad 14 let věku, k tomu se řadí 23 dětí zapsaných na kartě rodičů. Celkem zde žilo 150 Židů, což bylo zhruba 1,6% všech tehdejších obyvatel Kralup. Toto číslo je vysoké, jelikož průměr pro české země ve statistické ročence pro rok 1930 vychází na 0,20%. Podle statistik by se počet Židů v Kralupech měl pohybovat kolem 20 osob. Z židovských karet vyplývá, že kralupská židovská obec byla početně velmi silná. Pomocí právě těchto karet jsem 20 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Viz židovská karta Gottlieba Neumanna uvedena v přílohách práce - viz příloha č

19 vypátrala příbuzenské vztahy mezi členy rodiny Neumannovy i údaje o jejich majetku. Například Gottlieb a Friederika Neumannovi vlastnili 3,5 domu, obchod, konta, hotovost a pole v celkové hodnotě K ,23 22 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s Některé židovské karty rodiny Neumannovy viz příloha č

20 Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Většina členů rodiny Neumannovy byli podnikatelé a obchodníci. Protižidovská opatření, která měla za úkol zabavení židovských obchodů a vyřazení Židů z hospodářství, tak členy této rodiny velice zasáhla. Pan Otakar Neumann, majitel podniku na výrobu leštidel a mazadel, který byl zároveň i obchodník, si po celý rok 1941 vedl záznamník, který mimo jiné zachytil hlavní události třetího válečného roku s jeho nejdůležitějšími mezníky: přepadení SSSR, vstup USA do války, nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha aj. Záznamy ale především umožní sledovat postavení židovského obyvatelstva - zmiňovány jsou příkazy a zákazy likvidující běžný způsob života, který se tak mění v ponížené přežívání v nesvobodě, a to již v prostředí domácím. Než se však dostanu k roku 1941, je potřeba uvést nejdůležitější příkazy a zákazy, na které pak navázaly ty z roku 1941 a které vytvořily půdu pro první transporty Židů. První hospodářská protižidovská opatření Již v březnu roku 1939 protektorátní vláda vydala nařízení o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi. Příslušná ministerstva pro hospodářské podniky mohla na základě tohoto nařízení ustanovit důvěrníka či vnuceného správce. Na tyto osoby přešla veškerá správa a dohled nad hospodářskými podniky a závody. Bylo to první nařízení v českých zemích, které mělo vést k arizaci židovského majetku do českých rukou. Poznámky Otakara Neumanna související s přiděleným komisařem: Komisař mi dal na konto lednové potřeby K Hospodaříme bez služky; Bohouš dostal oznámení, že mu byl přidělen komisař, tentýž, co mám já - za účelem likvidace 24 Další nařízení vydaná již okupační správou pojednávala o opatřeních s židovským majetkem všeho druhu - zakazovala prodej, pronájem, darování aj. nemovitého majetku, který byl zcela nebo zčásti majetkem židovským. Domnívám se, že tato prvotní hospodářská opatření byla klíčová při následujícím sepisování a zabavování židovského majetku, jelikož jimi židovské majitele zbavili kompetence volně disponovat se svým majetkem. Následně byla vydána tzv. opatření k ochraně měny, jejichž účelem bylo evidovat židovský majetek a zabránit jeho vyvezení. I pan Bohumil Neumann a další členové jeho 24 Oživená místa. Vydalo okresní muzeum Mělník za podpory nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Brána muzea otevřená a města Mělník s

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu 14DoklOVysCtvrtPrijm2.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Sdílená příloha (SSP, SocS) Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši čtvrtletního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky příspěvek

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

Pražská obec a péče o židovské památky po okupaci českých zemí (1939 1940)

Pražská obec a péče o židovské památky po okupaci českých zemí (1939 1940) musea, které se jmenuje všelijak v úředních výkazech, není museem, nýbrž skladištěm nebo také někdy oddělením K, což znamená kulturu, snad, nebo také jen písmeno abecedy, nesmí se vyslovovat slovo kultura,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad o výši ročního příjmu 14DoklOVysRocPrijm.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Příloha SSP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši ročního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Doklad musí podat

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více