Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4."

Transkript

1 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4. A Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska Název předmětu: Dějepisný seminář Jméno vyučujícího: PhDr. Miroslava Faltejsková Školní rok:

2 Obsah Obsah... 1 Prohlášení... 3 Úvod... 4 Fotografie... 6 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí... 8 Kralupsko... 8 Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé... 8 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid Vymezení pojmu antisemitismus Vznik termínu Vymezení pojmu Žid Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu První hospodářská protižidovská opatření Základní nařízení zbavující Židy jejich vlastního majetku Vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Daňová opatření proti Židům a židovskému majetku Zabavování židovských bytů a bytového zařízení Některá opatření k vyloučení Židů z veřejného života Protektorátu Čechy a Morava První opatření k vyloučení Židů z výkonu povolání Vládní nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě Vyloučení Židů ze zaměstnání ve veřejné správě a dalších povolání Vyloučení Židů ze školství Separace Židů od ostatního obyvatelstva Evidence a označení Židů

3 Další vybrané zákazy a příkazy Úloha médií a veřejnosti Úloha Terezína Konečné řešení otázky kralupských Židů Závěr Seznam použité literatury Archivní prameny Rozhovory Literatura Diplomová práce Články Internetové zdroje Přílohy

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Osudy rodiny Neumannů na pozadí antisemitského Kralupska, zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, jsou citovány v poznámkách pod čarou a uvedeny v seznamu použité literatury. V Černuci dne Nikola Ortová 3

5 Úvod Mám v úmyslu se ve své práci zabývat osudem židovské rodiny Neumannovy, která žila v Kralupech nad Vltavou před a během druhé světové války. Dále pak zamýšlím zmapovat antisemitské prostředí Kralupska, a to zejména v období druhé světové války, a zasadit tyto poznatky do historického pozadí Protektorátu Čechy a Morava. Práci jsem napsala v rámci dějepisného semináře ve školním roce s cílem zúčastnit se soutěže Eustory. Téma jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o problematiku antisemitismu ve svém okolí. Chtěla jsem touto prací blíže zdokumentovat, jak se antisemitismus projevoval za druhé světové války hlavně na Kralupsku, a tato fakta pak zasadit do obecných historických souvislostí. V práci užívám pojmy žid a Žid. Pod termínem žid je chápán vyznavač náboženství judaismu, zatímco Žid je užíván pro osoby takto označené nacistickými zákony a v poválečném období jako označení příslušníka židovského národa. Nejprve se zaměřím na získanou fotografii, která slouží jako předloha k této práci. Krátce okomentuji to, co fotografie zachycuje, a dále pak své poznatky zasadím do historického pozadí Kralupska. Dokáži též, že popisované události nebyly ojedinělé, a to tak, že zmapované jevy srovnám se soudobým děním v Protektorátu Čechy a Morava. Podrobněji se zaměřuji na život rodiny Neumannovy, abych na jejím osudu ukázala, jak historické skutečnosti ovlivnily život židovských rodin v tomto období. Jelikož se zaměřuji na projevy antisemitismu, považuji za žádoucí i vymezení tohoto termínu a pojmu Žid. Do seminární práce jsem zařadila i několik rozhovorů s pamětníky a historiky. Při sbírání informací jsem pracovala s rozličnými prameny, z nichž se jako informačně nejhodnotnější pro potřeby této práce ukázaly archivní zdroje - Židovské noviny a archivní záznamy Městského archivu Mělník - a rozhovory s historiky, které shledávám jako nejpřínosnější a velice kvalitní zdroj informací. Cílem této práce je dokázat, že za historickými fakty, které se učí žáci ve školách, stojí skuteční lidé a jejich osudy, a proto by se k nim mělo i tímto způsobem přistupovat. Jak již jsem uvedla, zamýšlím v této práci zmapovat nejen projevy antisemitismu zejména v období druhé světové války v Kralupech nad Vltavou a jejich okolí, ale i v Protektorátu Čechy a Morava. Bližším zmapováním této problematiky a jejím přiblížením na osudech rodiny Neumannovy chci ukázat, jaké hrůzy se děly ve jménu nacistické ideologie, a varovat tak před jejich dalším šířením. 4

6 Zároveň mám v úmyslu získat nová svědectví pamětníků žijících v daném období a zjistit, jak na problematiku nahlíží kralupští historici. Dále jsem si za svůj cíl stanovila vypátrání dokumentů, které projevy antisemitismu během druhé světové války dokládají. 5

7 Fotografie Slovo fotografie pochází z řeckých slov fós, neboli světlo, a grafis, neboli štětec. Jeden z možných výkladů slova fotografie je tedy kreslení světlem. První fotografický snímek zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce. 1 Tomu se tehdy nejspíš ani nesnilo o tom, kolik rozličných skutečností se pomocí tohoto vynálezu v průběhu historie zachytí. Pohled na některé z nich lidi rozveselí, na jiné zarmoutí, na další člověka pobaví a na jiné mu dokonce nažene strach. Každá fotografie je jiná a každá v nás vyvolává odlišné emoce. Jako předlohu své práce jsem si vybrala fotografii, na níž jsou zachyceni lidé spokojení, šťastní, netušící ještě, jak moc se jejich situace zanedlouho tragicky změní. Při studiu problematiky antisemitismu jsem narazila na fotografii, zachycující úspěšného kralupského podnikatele židovského původu spolu s některými členy rodiny a personálu. Když jsem se o osudu rodiny Neumannových dozvěděla více, velice mě upoutal, neboť jsem si uvědomila, že osud této rodiny je typickým příkladem osudů židovských rodin během druhé světové války. Rozhodla jsem se tedy, že pomocí tohoto příkladu popíši, jakému bezpráví byly židovské rodiny vystaveny v tomto období naší historie. Fotografie ukazuje obchod pana Alexandra Neumanna na Palackého náměstí spolu s jeho zaměstnanci a rodinou. Pan Alexandr provozoval obchod s bytovým textilem, zabýval se obchodováním jako většina jeho rodiny. Jelikož však rodina Neumannova byla židovského původu, nečekalo tuto rodinu po okupaci nic dobrého. Právě naopak. 1 Wikipedie: Fotografie [online] Dostupné z 6

8 Na obrázku zleva stojí učedník Josef, vedle něho stojící muž v čepici je majitel obchodu pan Alexandr Neumann. Dále je na fotografii zachycena žena v bílé šále, což je majitelka vedlejšího obchodu drogerie, to jest manželka účetního šikovatele Jana Vaňka známého z Haškova románu "Osudy dobrého vojáka Švejka". Vedle ní pak stojí příručí Tonka. Napravo u dveří stojí příručí Emil, po jeho levé ruce dáma v klobouku jménem Elza Vantochová, rozená Neumannová se svým synem Sašou. Zcela vpravo pak vychovatelka Saši. Zajímavostí je, že Elza Vantochová, rozená Neumannová, byla první dětská láska Jaroslava Seiferta. Jako židovka prošla koncentračním táborem a jako jediná z rodiny Vantochových přežila. Po válce se se Seifertem setkala na peróně kralupského nádraží. Seifert o tom vypráví ve své poslední próze "Všecky krásy světa". 2 Fotografie byla pořízena roku 1924, tedy ještě dlouho před Mnichovskou dohodou a následnou okupací. Zachycené osoby v tuto dobu ještě neměly ponětí o tom, jaké strasti je v budoucnu čekají. Jak už jsem výše uvedla, zaměřím se dále na osudy některých členů rodiny Neumannových, na kterých ukáži, jak se historické skutečnosti promítly do života konkrétních osob. 2 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 7

9 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí V této kapitole popíši počátky židovství na Kralupsku, se kterým souvisí příchod rodiny Neumannových do Kralup nad Vltavou. Nejprve vysvětlím pojem Kralupsko a dále se pak zaměřím na historii židovství v Kralupech nad Vltavou a nejvýznamnější kralupské židy, mezi které patřili i příslušníci rodiny Neumannů. Kralupsko Kralupy nad Vltavou se staly roku 1913 sídlem okresní politické správy. Pod tento politický okres - nazýván Kralupsko - spadalo mnoho vesnic i město Velvary. 3 Tudíž se ve své práci budu věnovat nejen událostem v Kralupech nad Vltavou, ale zmíním i některé skutečnosti z Velvar. Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé 4 Nejstarší zmínka o židovském obyvatelstvu na území Kralupska je z první poloviny 16. století. Jednalo se o dva židovské řemeslníky ve Velvarech. Vznik židovské obce v Ješíně a židovského hřbitova v Blevicích dokládá výskyt židovského obyvatelstva v této oblasti v 17. století. V Kralupech je pak z tohoto období záznam o jednom izraelitském nájemci vinopalny. Od 18. století vznikají venkovské židovské hřbitovy v Postřižíně a ve Spomyšli a synagoga ve Vojtkovicích. V roce 1843 žilo na Kralupsku 36 židovských rodin. 5 Velká změna v hustotě židovského osídlení se zde odehrála počátkem 2. poloviny 19. století v souvislosti s budováním místního železničního uzlu a s tím spojeným růstem průmyslu a obchodu. Právě v této době přichází do Kralup i rodina Neumannova, která předtím žila v německém Hamburku. Kralupy nad Vltavou byly až do poloviny 19. století malou a nevýznamnou obcí. To vše se změnilo se zavedením železnice a masivní industrializací, která vyvrcholila otevřením rafinerie v roce Otec Alexandra Neumanna si pak na kralupském náměstí koupil dům a v něm začal provozovat obchod se střižním zbožím. Pan Alexandr Neumann v jeho živnosti pokračoval a s rozvojem městyse začal rodinný obchod brzy velmi dobře prosperovat. 6 Právě zmiňovaný obchod je zachycen na úvodní fotografii. 3 Wikipedie: Kralupy nad Vltavou [online] Dostupné z C4.8Dlen.C4.9Bn.C3.AD 4 Autorka píše židé, neboť je v popisované době chápe jako vyznavače náboženství. 5 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s KOLÁR, Petr. MUDr. František Neumann: Zapomenutý lékař z Vinohrad. MEMO: časopis pro orální historii, Roč. 1, č. 2 (2011), s

10 Velký příliv židovského obyvatelstva do Kralup v druhé polovině 19. století potvrzuje fakt, že již roku 1873 zde byla ustanovena židovská náboženská obec a otevřena i synagoga. Samostatná obec izraelitská byla předtím jen v blízkých Velvarech. Své mrtvé pohřbívali židé do Blevic a od začátku 19. století do Postřižína. Pohřební bratrstvo v Kralupech mělo 32 členů. Starostou byl Robert Neumann a čestným členem Bedřich Neumann. Zásluhu na stavbě kralupské synagogy neměl jen Adam Weise, ale i Heřman Neumann, první žid, který byl do svazku obce přijat domovským právem, a to 17. dubna 1879, a jeho děti Louisa (*1862), Emil (*1864) a Alexandr (*1867). Kralupská synagoga stojí dodnes vedle kralupské sokolovny v ulici S. K. Neumanna. Starostou židovské náboženské obce (ŽNO) byl Morice Abeles, za jehož starostování byla kralupská synagoga postavena. Pan Abeles patřil mezi obchodníky, kteří vlastnili obchod v Žižkově ulici. Na začátku války se nechal přejmenovat na Arneta, aby jeho jméno tolik nepřipomínalo jméno židovské a oženil se s křesťankou. Z tohoto důvodu byl nacisty klasifikován jako míšenec. Likvidace tzv. míšenců začala až na jaře roku 1945, kdy už se válka chýlila ke konci a většina koncentračních táborů byla již osvobozena. Jako jeden z mála kralupských židů tedy holocaust přežil. Dalším starostou židovské obce byl dlouho Josef Fischer, majitel pivovaru v Žižkově ulici, který se zachránil emigrací. Jeho nástupcem pak byl Bedřich Neumann. Roku 1893 byl starostou ŽNO Josef Neumann, zástupcem starosty Heřman Neumann a pokladním Hynek Neumann. Na tomto příkladu je patrné, že členové rodiny Neumannů se aktivně podíleli na vzniku a rozvoje kralupské židovské náboženské obce. Již v roce 1893 žilo v Kralupech nad Vltavou 264 židů. Židovské obyvatelstvo se od ostatního nechtělo oddělovat a chápalo židovství nikoli etnicky, ale hlavně nábožensky. Bylo rozptýleno do všech městských částí Kralup, což pomáhalo jeho dobré asimilaci mezi původní obyvatelstvo - nevytvořili uzavřené ghetto. Nejvíce židů bylo koncentrováno v Žižkově ulici, což bylo dáno určením této ulice jako jedné z obchodních tepen. Obchody ve zmiňované ulici měli i příbuzní rodiny Neumannů Julius (*1872) a Zikmund (*1870) Katzovi. Julius vlastnil obchod s pánskými oděvy a jeho bratr Zikmund obchod s galanterií. 7 Sestra bratrů Katzů, Julie (*1867), se provdala za prodavače Samuela (*1865) Neumanna, se kterým měl Emila (*1891), Bohumila (*1893) později přejmenovaného na Gottlieba a Otakara (*1894). 7 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 9

11 Otakar Neumann si vzal Annu (*1899) a spolu měly Helenu (*1932) a Rudolfa (*1927) Neumanovi. Otakar vlastnil spolu se svým bratrem malovýrobnu leštidel a mazadel. Po okupaci Němci si psal deník o svých denních zážitcích. Tento deník se dochoval. Emil se provdal za Zdeňku, s níž měl (*1891) syna Jaromíra (*1920). Jeho bratr Bohumil (Gottlieb) si vzal za manželku Bedřišku (*1897), později Friederiku. Spolu pak měli syny Heinricha (*1930) a Adolfa (*1921). Syn Heinrich, tedy Jindřich, byl jeden z dětských vězňů Terezína. Bohumil spolu se svou nejbližší rodinou se odstěhoval do Velvar, jelikož si myslel, že tam nebudou vystavováni takovému antisemitismu jako v Kralupech. Nevěděl však, jak moc se mýlí. Ve třicátých letech dvacátého století před vypuknutím druhé světové války žilo v Kralupech nad Vltavou 140 židů a v roce 1940 pak 150 židů. 8 Z toho 22 židů neslo příjmení Neumann: Bohumil, Friederika, Jindřich, Adolf, Emil, Zdeňka, Jaromír, Jiří, Artur, Olga, Robert, Max, Hermína, Ida, Samuel, Julie, Otakar, Anna, Rudolf, Helena, Otakar, Miroslav. Vypátrala jsem jejich následující příbuzenské vztahy: bratři Samuel, Gustav a Max Neumanovi: Max: žena Hermína, dcera Ida Samuel: žena Julie Neumannová, rozená Katzová, děti Otakar, Bohumil (později Gottlieb) a Emil Otakar: žena Anna, děti Rudolf a Helena Bohumil: žena Bedřiška (později Friederika), synové Heinrich a Adolf Emil: žena Zděňka, syn Jaromír Dále pak Robert (*1871) s manželkou Olgou (*1881), bratrem Arturem (*1875) a synem Jiřím (*1916) byli v příbuzenském svazku. U těchto osob není jisté, z dostupných pramenů se mi to nepodařilo zjistit, zda jsou v příbuzenském poměru s výše popisovanou rodinou Neumannů, jelikož příjmení Neumann bylo dříve u židovského obyvatelstva velice používané. Nelze to však ani vyloučit. Prameny hovoří o dobrém soužití, ke kterému kralupští židé napomáhali svou aktivitou jak ve veřejném, tak i kulturním, sportovním a společenském životě. 9 To se však mělo po vzniku Protektorátu Čechy a Morava rychle změnit. 8 Informace autorka získala od kralupského historika Josefa Stupka a z židovských karet, umístěných ve Státním okresním úřadu Mělník. 9 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s

12 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid V této kapitole si kladu za cíl objasnit termín antisemitismus a pojem Žid. Vymezení těchto pojmů je pro mou práci velice důležité, jelikož se o ně budu dále opírat. Zcela nezbytné je vymezení pojmu Žid, jelikož se na toto vymezení odvolávají všechny protižidovské zákony. Některé z nich budu dále uvádět. Tyto zákony a další opatření patří mezi zhmotnělé zákonné a úřední projevy antisemitismu, a proto je vymezení i tohoto termínu pro účely seminární práce potřebné. Vymezení pojmu antisemitismus V této podkapitole si kladu tu nejzákladnější otázku: Co je to antisemitismus, jak ho lze definovat? Je velice obtížné formulovat protižidovskou nenávist. V průběhu času totiž tuto nenávist vyvolávaly různé popudy - touha po majetku, moci, odstranění konkurence, závist, netolerance vůči jiné víře či nacionalismus aj. Jisté je, že tato nenávist trvá již dva tisíce let. Vždyť poprvé se zmiňovaná problematika výrazněji projevila již ve starověku, a přesto nepodal dosud nikdo všeobecně přijímanou a vyčerpávající odpověď na otázku: Co je to antisemitismus? Jelikož neexistuje žádná ucelená definice antisemitismu, vyskytuje se několik vymezení tohoto pojmu. Uvádím zde jen zlomek z nich - ty, které podle mého názoru zachycují podstatu antisemitismu nejpřesněji. Jako jedna z nich mohou být chápány všechny postoje, které vnímali postižení Židé vždy jako nepřátelství a nenávist nežidovské většiny v celé škále předsudků. To vše, počínaje hanobením židovské menšiny, přes násilí, nespravedlivé nebo nepodložené obviňování a pogromy až po státně organizované pronásledování, perzekuci, diskriminaci a kolektivní likvidaci, lze označit jako projevy antisemitismu. Domnívám se, že je velice důležité chápat antisemitismus komplexně. Ne jen jako nejhrubší a nejbrutálnější formy nenávisti vůči Židům, která se projevovala a projevuje poškozováním a ničením židovských hřbitovů, zapalováním synagog, urážením, fyzickým napadením, či dokonce vražděním Židů. Ale i jako latentní skrytou nevraživost, která se může projevovat prostřednictvím vnitřních výhrad a zatvrzelými předsudky, a to v každodenních pocitech příslušníků nežidovské většiny. Obvykle jde o neustále opakovaný kolektivní obraz Židů, někdy v otevřeně záporné podobě, jindy se takový hluboce zakořeněný negativní stereotyp projevuje v zastřené formě. 11

13 Vždy záleží na intenzitě protižidovských vystoupení. Ve své manifestační podobě se antisemitismus promítá do útoků proti osobám a majetku a jako štvaná propaganda. 10 Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy projevu, od osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. 11 Vznik termínu Dnes, stejně jako ve 20. století, jím označujeme moderní formy této nenávisti či nepřátelství. Do užívání jej zavedl okruh berlínských žurnalistů v čele s Wilhelmem Marrem v létě roku Termín se rychle rozšířil a zařadil do slovníku bojovníků proti údajné židovské moci, jíž byly připisovány krizové jevy v hospodářské, sociální a kulturní oblasti. Nově vzniklý pojem signalizoval rozchod novodobé nenávisti s tradičními náboženskými formami protižidovské záště a pronásledování. K antisemitskému rozeštvávání veřejnosti sloužilo a slouží vydávání agresivních článků a brožur a jiných forem propagandy, pro které je dnes využíván například internet. Stejně jako byl k tomuto účelu v protektorátu využíván tisk - např. Der neue Tag, Vlajka či Árijský boj, a také rozhlas. Dle mého názoru je nutné si uvědomit, že antisemitismus a jeho propaganda neskončily porážkou Německa a ukončením druhé světové války, ale projevuje se i dnes. Tato problematika je stále aktuální a propaganda antisemitismu funguje skrytě či otevřeně i nadále. Vymezení pojmu Žid Právní vymezení pojmu Žid se stalo na počátku vytváření protižidovských zákonů klíčovým, jelikož bylo třeba řádně vymezit okruh osob, na které se protižidovské zákony budou vztahovat. Pojmy Žid a neárijec se objevovaly v řadě protižidovských návrhů a předpisů, vydaných již za druhé republiky a po 15. březnu Avšak až do léta 1939 nebyla závazná definice pojmu Žid stanovena. Klíčovou událostí pro právní řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava byla porada na Úřadu říšského protektora, která se konala 22. května Výsledky porady ovlivnily nejenom osud návrhu vládního nařízení o právním postavení Židů, ale také stanovení pojmu Žid v protektorátu a definitivní vymezení 10 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Wikipedie: Antisemitismus [online] Dostupné z 12

14 kompetencí v arizacích. Zásadní otázka, která se zde řešila, byla, jak se postavit k definici židovství, navrženém protektorátní vládou, která se lišila od definice norimberské. 12 Nakonec se rozhodlo, že bude žádoucí zavést v protektorátu jednotnou definici pojmu Žid, vycházející z norimberských kritérií. Vymezení pojmu mělo zásadní význam - podle těchto kritérií se postupovalo například při vykonávání nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, na jehož základě byl zabaven židovský majetek přibližně ve výši Kč. Protektorát přijal definici poprvé uvedenou v Prvním prováděcím nařízení vydaném dne 14. listopadu 1935 k zákonu o říšských státních občanech. Podle té bylo obyvatelstvo Německé říše nejprve rozčleněno na obyvatele árijského původu a neárijského původu. Toto rozdělení je poprvé zakotveno v zákoně o obnově úřednictva ze dne 7. dubna 1933, kde je stanoveno v 3, že úředníci, kteří nejsou árijské krve, budou propuštěni na odpočinek a osoby, které nejsou árijské krve a jsou dosazeny do čestných úřednických postů, budou propuštěni z úředního pracovního vztahu. Podle 5 Prvního prováděcího nařízení byla za Žida považována osoba, pocházející od tří podle rasy úplně židovských prarodičů. Za úplně židovského byl považován prarodič, který náležel k židovské náboženské společnosti. Příslušnost k židovské náboženské společnosti byla klasifikována jako nevyvratitelný důkaz židovského původu. Za Žida se považuje též židovský míšenec, pocházející od dvou úplně židovských prarodičů, a který jako státní příslušník: a) byl při vyhlášení zákona o říšských občanech členem náboženské společnosti židovské nebo po tomto dni byl do ní přijat, b) byl ženat při vyhlášení zákona o říšských občanech se Židem nebo se po tomto dni se Židem oženil, c) pochází z manželství se Židem, které bylo uzavřeno po nabytí platnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) pochází z nemanželského styku se Židem a narodí se po 31. červenci Veškeré další antisemitské zákony, které používají pojem Žid, vychází právě z 5 Prvního prováděcího nařízení k zákonu o říšských občanech. Zákony, které omezují práva Židů, se na míšence vztahovali pouze tehdy, bylo-li v příslušném zákonu výslovně uvedeno, že se zákon vztahuje i na židovské míšence. 12 Helena Petrův, Zákonné bezpráví, Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha 2011, s Klasifikace termínu Žid byla sestavena z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - celé znění tohoto nařízení je k nalezení v přílohách - viz příloha č. 1 a z knihy Heleny Petrův, Zákonné bezpráví. 13

15 V dnešní době se rozlišuje pojem žid a Žid. První uvedené je pojem označující osobu, která vyznává židovskou víru a pojem Žid zde byl zaveden až v rámci nacistického režimu, jelikož to byla další z forem, jak odlišit a vyčlenit tuto skupinu obyvatel ze společnosti. Od založení Jeruzaléma je však Žid chápán jako příslušník židovského národa Vzhledem k povaze tohoto textu bude dále autorka psát Žid - jelikož se zabývá projevy antisemitismu v rámci nacistického režimu a v poválečném období tento pojem pak chápe, jako označení příslušníka židovského národa. 14

16 Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Okupace českých zemí 15. března 1939 zásadním způsobem změnila situaci židovského obyvatelstva v českých zemích, a tak i situaci rodiny Neumannových z Kralup nad Vltavou. Přesto převážná většina Židů v Čechách a na Moravě žila ještě začátkem března 1939 v poměrném klidu. Po počátečním otřesu a obavách z mnichovské dohody se v novém politickém klimatu mnozí Židé, a mezi nimi zejména starousedlíci, snažili najít modus vivendi v naději, že jde pouze o přechodnou dobu, která co nevidět pomine. 15 Tak současnou situaci po mnichovské dohodě chápali i Neumannovi, jelikož dříve s kralupským obyvatelstvem dobře vycházeli. Přístup nežidovských obyvatel Kralup se však začal po okupaci českého území Německem 15. března 1939 rychle měnit. Záhy po vzniku protektorátu totiž začaly vyházet protižidovská nařízení, k nimž většina kralupských obyvatel byla, i přes dřívější vřelé vztahy s židovským obyvatelstvem, lhostejná. Našlo se ale i hodně dobrovolných pomahačů při jejich zavádění. Mnozí z nich se sdružili v organizaci Český národněsocialistický tábor, tzv. Vlajka. Ta působila nejen na Kralupsku, ale i na ostatním území Protektorátu Čechy a Morava. 16 Podle údajů Židovské náboženské obce v Praze k 1. říjnu 1939 žilo v protektorátu zhruba Židů. V Kralupech nad Vltavou jich v této době žilo zhruba 150. Německá okupace radikálně změnila situaci židovských náboženských obcí. Staly se područími Zentralstelle für jüdische Auswanderung, která byla podřízena Reichssicherheitshauptamtu v Berlíně. Nacistická politika si kladla za cíl nejprve oddělení židovské komunity od ostatního obyvatelstva, což byla pouze příprava pro další perzekuční kroky. Ty měly nejprve určit budoucí oběti genocidy, vyřadit je z hospodářského a veřejného života, zbavit je jejich majetku, izolovat je od ostatního obyvatelstva a poté je soustředit v ghettech, kde čekaly na transporty do vyhlazovacích táborů. Stejným procesem si v rámci konečného řešení židovské otázky prošli i členové rodiny Neumannovy. Z tohoto důvodu budu dále uvádět, jak se obecná opatření protižidovské politiky, platící na celém území protektorátu, odrazila v životě rodiny Neumannovy. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se jeho vláda stala pouhým nástrojem okupantů. Ti do svých rukou soustředili arizaci - organizovanou loupež židovského majetku - která se stala jedním z nástrojů pro germanizaci českých zemí. Východiskem se stalo nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, které oficiálně zavádělo platnost 15 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Více informaci o organizaci Vlajka autorka uvede v kapitole: Separace Židé od ostatního obyvatelstva. 15

17 Židů. 18 Mnozí z nich si však mysleli, že jde jen o přechodnou dobu, proto neemigrovali, ale norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava - to považuji za zlomový okamžik pro další vývoj osudu českých Židů a tedy i rodiny Neumannovy, jelikož až po definování pojmu Žid se začala hromadně uzákoňovat protižidovská opatření. 17 V prvním období okupace umožňovaly německé orgány vystěhovalectví Židů - usilovaly o jejich vyhnání z tzv. hospodářského prostoru německého národa, do kterého bylo zahrnuto i území protektorátu. Dříve, než bylo definitivně rozhodnuto o konečném řešení v podobě fyzické likvidace, byli Židé všemožnými způsoby nuceni k emigraci. Pro tento účel byla v Praze v červnu 1939 dokonce zřízena tzv. Ústředna židovského vystěhovalectví. V prvních týdnech po německé okupaci tisíce Židů, z velké části utečenci ze Sudet, emigrovali do Anglie. V rozhodujícím roce 1939 emigrovalo z protektorátu celkem snažili se jen stávající situaci přizpůsobit, přijmout ji. Ze stejného důvodu neemigrovali ani členové rodiny Neumannovy. Jako již dříve, když se přistěhovali do českých zemí, si Židé měnili jména, aby do společnosti lépe zapadli: například Bohumil Neumann změnil své jméno na Gottlieb Neumann a i manželka a děti si svá jména změnily: Bedřiška - Friederika, Jindřich - Heinrich. Poněmčování jmen se stalo běžnou záležitostí. Vypuknutí války znamenalo konec hromadných emigrací z protektorátu a ztížilo, ne-li znemožnilo, odjezd i jednotlivým osobám. Ti, kteří nestačili odjet včas, již poté neměli téměř žádnou šanci na uniknutí s celou svou rodinou. Po nacistické okupaci byla činnost židovských spolků a nadací rychle ukončována a byl prudce omezen i počet samotných židovských náboženských obcí. Židovská náboženská obec v Kralupech nad Vltavou se však zachovala. Jejím vedoucím byl v tuto dobu pan Emil Neumann, kterému přibývající protižidovská opatření - zvláště opatření, vymezující návštěvní hodiny pošt pro Židy ztěžovala výkon jeho funkce. Vzhledem ke svému povolání si musel zažádat o zvláštní povolení navštěvovat pošty i mimo dobu pro Židy určenou. Na jeho žádost bylo odpověděno takto: Věc: Přístup na poštovní úřad mimo dobu stanovenou pro Židy. Povoluji Vám vstup do místního poštovního úřadu v Kralupech nad Vltavou a používání telefonu i mimo dobu vyhrazenou jinak pro Židy, pokud je to nezbytné k výkonu Vaší funkce vedoucího židovských náboženských obcí Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Sborník studií Livie Rothkirchenové, Evy Schmidtové-Hartmannové, Avigdora Dagana s úvodem Milana Šimečky, k vydání připravila Milena Janišová, Osud Židů v protektorátu Praha 1991, s Citováno z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - viz příloha č

18 V červenci 1939 židovských náboženských obcí bylo již jen čtrnáct a vedoucí postavení nad nimi bylo přiřčeno pražské Židovské náboženské obci. Ta byla podřízena přímo Ústředně pro židovské vystěhovalectví. Na pražskou obec byly postupně přeneseny správní úkoly od ohlašování povinností a odvádění daní až po vystěhovaleckou a deportační agendu. Musela provádět registraci a vést evidenci všech, kteří podle norimberských zákonů byli prohlášeni za Židy. Nacisté pražskou ŽNO velice obratně zneužívali, a ta se tak paradoxně měla stát spolu se svými pobočkami nástrojem sebezničení. 20 První z projevů antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava bylo přijetí norimberských usnesení - a tím oddělení Židů od ostatních obyvatel, jejich naprostá degradace a zbavení veškerých práv - dále pak rozsáhlá a úplná perzekuce jejich majetku. Na okresních úřadech se začaly zavádět evidence židovských osob starších čtrnácti let tzv. židovské karty - ve kterých byl zapsán nejen jejich rodinný stav, ale i jejich veškerý majetek. 21 V Kralupech nad Vltavou měla evidence podobu kartotéky, kde každá osoba měla přidělenou jednu standardně provedenou kartu. Karta se v originále jmenuje: JUDEN - EVIDENZKARTE a ve zdejším provedení má patnáct rubrik. První je jméno a příjmení, následuje datum a místo narození, domovská obec, současné bydliště (od kdy), dřívější bydliště (od kdy), stav, současné náboženství, zaměstnání. Pochopitelně však úřady zajímal nejvíce majetek. Ten se mohl zapisovat hned do čtyř kolonek: majetek (dům, obchod), kapitál v korunách ve finančním ústavu, kapitál v korunách v hotovosti, další majetek (pohledávky, ale i závazky). Na konci jsou rubriky: děti do 14 let a poznámky. Kartotéku kralupských Židů vedl od 25. října 1939 do 13. září 1940 JUDr. Bedřich Šesták a od 17. září 1940 pan Karel Tyr. Na přebalu těchto karet je nadpis: Seznam židů, kteří se vystěhovali z politického okresu Kralupy, nebo kteří zemřeli. Úředníci chápali deportaci jako vystěhování. Z tohoto pohledu se skutečně z kralupského okresu vystěhovali všichni Židé. Kartotéka obsahuje přes 230 karet osob z území celého kralupského okresu. Podle kartotéky bylo k roku 1940 v Kralupech nad Vltavou hlášeno k pobytu 127 lidí židovského původu nad 14 let věku, k tomu se řadí 23 dětí zapsaných na kartě rodičů. Celkem zde žilo 150 Židů, což bylo zhruba 1,6% všech tehdejších obyvatel Kralup. Toto číslo je vysoké, jelikož průměr pro české země ve statistické ročence pro rok 1930 vychází na 0,20%. Podle statistik by se počet Židů v Kralupech měl pohybovat kolem 20 osob. Z židovských karet vyplývá, že kralupská židovská obec byla početně velmi silná. Pomocí právě těchto karet jsem 20 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Viz židovská karta Gottlieba Neumanna uvedena v přílohách práce - viz příloha č

19 vypátrala příbuzenské vztahy mezi členy rodiny Neumannovy i údaje o jejich majetku. Například Gottlieb a Friederika Neumannovi vlastnili 3,5 domu, obchod, konta, hotovost a pole v celkové hodnotě K ,23 22 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s Některé židovské karty rodiny Neumannovy viz příloha č

20 Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Většina členů rodiny Neumannovy byli podnikatelé a obchodníci. Protižidovská opatření, která měla za úkol zabavení židovských obchodů a vyřazení Židů z hospodářství, tak členy této rodiny velice zasáhla. Pan Otakar Neumann, majitel podniku na výrobu leštidel a mazadel, který byl zároveň i obchodník, si po celý rok 1941 vedl záznamník, který mimo jiné zachytil hlavní události třetího válečného roku s jeho nejdůležitějšími mezníky: přepadení SSSR, vstup USA do války, nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha aj. Záznamy ale především umožní sledovat postavení židovského obyvatelstva - zmiňovány jsou příkazy a zákazy likvidující běžný způsob života, který se tak mění v ponížené přežívání v nesvobodě, a to již v prostředí domácím. Než se však dostanu k roku 1941, je potřeba uvést nejdůležitější příkazy a zákazy, na které pak navázaly ty z roku 1941 a které vytvořily půdu pro první transporty Židů. První hospodářská protižidovská opatření Již v březnu roku 1939 protektorátní vláda vydala nařízení o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi. Příslušná ministerstva pro hospodářské podniky mohla na základě tohoto nařízení ustanovit důvěrníka či vnuceného správce. Na tyto osoby přešla veškerá správa a dohled nad hospodářskými podniky a závody. Bylo to první nařízení v českých zemích, které mělo vést k arizaci židovského majetku do českých rukou. Poznámky Otakara Neumanna související s přiděleným komisařem: Komisař mi dal na konto lednové potřeby K Hospodaříme bez služky; Bohouš dostal oznámení, že mu byl přidělen komisař, tentýž, co mám já - za účelem likvidace 24 Další nařízení vydaná již okupační správou pojednávala o opatřeních s židovským majetkem všeho druhu - zakazovala prodej, pronájem, darování aj. nemovitého majetku, který byl zcela nebo zčásti majetkem židovským. Domnívám se, že tato prvotní hospodářská opatření byla klíčová při následujícím sepisování a zabavování židovského majetku, jelikož jimi židovské majitele zbavili kompetence volně disponovat se svým majetkem. Následně byla vydána tzv. opatření k ochraně měny, jejichž účelem bylo evidovat židovský majetek a zabránit jeho vyvezení. I pan Bohumil Neumann a další členové jeho 24 Oživená místa. Vydalo okresní muzeum Mělník za podpory nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Brána muzea otevřená a města Mělník s

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_01_NORIMBERSKE_ZAKO

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RENATA VESELÁ Právnická fakulta. Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva. Česká republika Změna vyvolaná obsazením českých zemí nacistickou armádou 15. března

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_03_PROTEKTORAT_CECH

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 576. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 24. července 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1119/0. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1119/0. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1119/0 Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Zástupce předkladatele: Bublan F.,Hajda J. Doručeno poslancům:

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ...

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ... ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL/É Jméno a příjmení Rodné číslo

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III Jaro 2015 Téma: Státní služba Zápatí prezentace doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Problematika státní služby 1) Historie státní služby 2) Ke státní službě

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

2. KKH může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

2. KKH může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 1 STANOVY Klubu kreslířů a humoristů, spolku I. Základní ustanovení Spolek s názvem Klub kreslířů a humoristů, spolek (dále jen KKH) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují umění, humor,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V případě společné přihlášky vyplňte jedno prohlášení za každého člena skupiny. Všechny dokumenty tvořící či

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_103 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_12_ZIDE_VE_FRANCII

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863) Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)1898-1951 EL NAD č.: 1180 66 I. Vývoj původce archivního fondu Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. července 1886 č. 58157 byl stanoven rozsah živnostenských společenstev,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více