Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4."

Transkript

1 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4. A Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska Název předmětu: Dějepisný seminář Jméno vyučujícího: PhDr. Miroslava Faltejsková Školní rok:

2 Obsah Obsah... 1 Prohlášení... 3 Úvod... 4 Fotografie... 6 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí... 8 Kralupsko... 8 Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé... 8 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid Vymezení pojmu antisemitismus Vznik termínu Vymezení pojmu Žid Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu První hospodářská protižidovská opatření Základní nařízení zbavující Židy jejich vlastního majetku Vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Daňová opatření proti Židům a židovskému majetku Zabavování židovských bytů a bytového zařízení Některá opatření k vyloučení Židů z veřejného života Protektorátu Čechy a Morava První opatření k vyloučení Židů z výkonu povolání Vládní nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě Vyloučení Židů ze zaměstnání ve veřejné správě a dalších povolání Vyloučení Židů ze školství Separace Židů od ostatního obyvatelstva Evidence a označení Židů

3 Další vybrané zákazy a příkazy Úloha médií a veřejnosti Úloha Terezína Konečné řešení otázky kralupských Židů Závěr Seznam použité literatury Archivní prameny Rozhovory Literatura Diplomová práce Články Internetové zdroje Přílohy

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Osudy rodiny Neumannů na pozadí antisemitského Kralupska, zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, jsou citovány v poznámkách pod čarou a uvedeny v seznamu použité literatury. V Černuci dne Nikola Ortová 3

5 Úvod Mám v úmyslu se ve své práci zabývat osudem židovské rodiny Neumannovy, která žila v Kralupech nad Vltavou před a během druhé světové války. Dále pak zamýšlím zmapovat antisemitské prostředí Kralupska, a to zejména v období druhé světové války, a zasadit tyto poznatky do historického pozadí Protektorátu Čechy a Morava. Práci jsem napsala v rámci dějepisného semináře ve školním roce s cílem zúčastnit se soutěže Eustory. Téma jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o problematiku antisemitismu ve svém okolí. Chtěla jsem touto prací blíže zdokumentovat, jak se antisemitismus projevoval za druhé světové války hlavně na Kralupsku, a tato fakta pak zasadit do obecných historických souvislostí. V práci užívám pojmy žid a Žid. Pod termínem žid je chápán vyznavač náboženství judaismu, zatímco Žid je užíván pro osoby takto označené nacistickými zákony a v poválečném období jako označení příslušníka židovského národa. Nejprve se zaměřím na získanou fotografii, která slouží jako předloha k této práci. Krátce okomentuji to, co fotografie zachycuje, a dále pak své poznatky zasadím do historického pozadí Kralupska. Dokáži též, že popisované události nebyly ojedinělé, a to tak, že zmapované jevy srovnám se soudobým děním v Protektorátu Čechy a Morava. Podrobněji se zaměřuji na život rodiny Neumannovy, abych na jejím osudu ukázala, jak historické skutečnosti ovlivnily život židovských rodin v tomto období. Jelikož se zaměřuji na projevy antisemitismu, považuji za žádoucí i vymezení tohoto termínu a pojmu Žid. Do seminární práce jsem zařadila i několik rozhovorů s pamětníky a historiky. Při sbírání informací jsem pracovala s rozličnými prameny, z nichž se jako informačně nejhodnotnější pro potřeby této práce ukázaly archivní zdroje - Židovské noviny a archivní záznamy Městského archivu Mělník - a rozhovory s historiky, které shledávám jako nejpřínosnější a velice kvalitní zdroj informací. Cílem této práce je dokázat, že za historickými fakty, které se učí žáci ve školách, stojí skuteční lidé a jejich osudy, a proto by se k nim mělo i tímto způsobem přistupovat. Jak již jsem uvedla, zamýšlím v této práci zmapovat nejen projevy antisemitismu zejména v období druhé světové války v Kralupech nad Vltavou a jejich okolí, ale i v Protektorátu Čechy a Morava. Bližším zmapováním této problematiky a jejím přiblížením na osudech rodiny Neumannovy chci ukázat, jaké hrůzy se děly ve jménu nacistické ideologie, a varovat tak před jejich dalším šířením. 4

6 Zároveň mám v úmyslu získat nová svědectví pamětníků žijících v daném období a zjistit, jak na problematiku nahlíží kralupští historici. Dále jsem si za svůj cíl stanovila vypátrání dokumentů, které projevy antisemitismu během druhé světové války dokládají. 5

7 Fotografie Slovo fotografie pochází z řeckých slov fós, neboli světlo, a grafis, neboli štětec. Jeden z možných výkladů slova fotografie je tedy kreslení světlem. První fotografický snímek zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce. 1 Tomu se tehdy nejspíš ani nesnilo o tom, kolik rozličných skutečností se pomocí tohoto vynálezu v průběhu historie zachytí. Pohled na některé z nich lidi rozveselí, na jiné zarmoutí, na další člověka pobaví a na jiné mu dokonce nažene strach. Každá fotografie je jiná a každá v nás vyvolává odlišné emoce. Jako předlohu své práce jsem si vybrala fotografii, na níž jsou zachyceni lidé spokojení, šťastní, netušící ještě, jak moc se jejich situace zanedlouho tragicky změní. Při studiu problematiky antisemitismu jsem narazila na fotografii, zachycující úspěšného kralupského podnikatele židovského původu spolu s některými členy rodiny a personálu. Když jsem se o osudu rodiny Neumannových dozvěděla více, velice mě upoutal, neboť jsem si uvědomila, že osud této rodiny je typickým příkladem osudů židovských rodin během druhé světové války. Rozhodla jsem se tedy, že pomocí tohoto příkladu popíši, jakému bezpráví byly židovské rodiny vystaveny v tomto období naší historie. Fotografie ukazuje obchod pana Alexandra Neumanna na Palackého náměstí spolu s jeho zaměstnanci a rodinou. Pan Alexandr provozoval obchod s bytovým textilem, zabýval se obchodováním jako většina jeho rodiny. Jelikož však rodina Neumannova byla židovského původu, nečekalo tuto rodinu po okupaci nic dobrého. Právě naopak. 1 Wikipedie: Fotografie [online] Dostupné z 6

8 Na obrázku zleva stojí učedník Josef, vedle něho stojící muž v čepici je majitel obchodu pan Alexandr Neumann. Dále je na fotografii zachycena žena v bílé šále, což je majitelka vedlejšího obchodu drogerie, to jest manželka účetního šikovatele Jana Vaňka známého z Haškova románu "Osudy dobrého vojáka Švejka". Vedle ní pak stojí příručí Tonka. Napravo u dveří stojí příručí Emil, po jeho levé ruce dáma v klobouku jménem Elza Vantochová, rozená Neumannová se svým synem Sašou. Zcela vpravo pak vychovatelka Saši. Zajímavostí je, že Elza Vantochová, rozená Neumannová, byla první dětská láska Jaroslava Seiferta. Jako židovka prošla koncentračním táborem a jako jediná z rodiny Vantochových přežila. Po válce se se Seifertem setkala na peróně kralupského nádraží. Seifert o tom vypráví ve své poslední próze "Všecky krásy světa". 2 Fotografie byla pořízena roku 1924, tedy ještě dlouho před Mnichovskou dohodou a následnou okupací. Zachycené osoby v tuto dobu ještě neměly ponětí o tom, jaké strasti je v budoucnu čekají. Jak už jsem výše uvedla, zaměřím se dále na osudy některých členů rodiny Neumannových, na kterých ukáži, jak se historické skutečnosti promítly do života konkrétních osob. 2 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 7

9 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí V této kapitole popíši počátky židovství na Kralupsku, se kterým souvisí příchod rodiny Neumannových do Kralup nad Vltavou. Nejprve vysvětlím pojem Kralupsko a dále se pak zaměřím na historii židovství v Kralupech nad Vltavou a nejvýznamnější kralupské židy, mezi které patřili i příslušníci rodiny Neumannů. Kralupsko Kralupy nad Vltavou se staly roku 1913 sídlem okresní politické správy. Pod tento politický okres - nazýván Kralupsko - spadalo mnoho vesnic i město Velvary. 3 Tudíž se ve své práci budu věnovat nejen událostem v Kralupech nad Vltavou, ale zmíním i některé skutečnosti z Velvar. Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé 4 Nejstarší zmínka o židovském obyvatelstvu na území Kralupska je z první poloviny 16. století. Jednalo se o dva židovské řemeslníky ve Velvarech. Vznik židovské obce v Ješíně a židovského hřbitova v Blevicích dokládá výskyt židovského obyvatelstva v této oblasti v 17. století. V Kralupech je pak z tohoto období záznam o jednom izraelitském nájemci vinopalny. Od 18. století vznikají venkovské židovské hřbitovy v Postřižíně a ve Spomyšli a synagoga ve Vojtkovicích. V roce 1843 žilo na Kralupsku 36 židovských rodin. 5 Velká změna v hustotě židovského osídlení se zde odehrála počátkem 2. poloviny 19. století v souvislosti s budováním místního železničního uzlu a s tím spojeným růstem průmyslu a obchodu. Právě v této době přichází do Kralup i rodina Neumannova, která předtím žila v německém Hamburku. Kralupy nad Vltavou byly až do poloviny 19. století malou a nevýznamnou obcí. To vše se změnilo se zavedením železnice a masivní industrializací, která vyvrcholila otevřením rafinerie v roce Otec Alexandra Neumanna si pak na kralupském náměstí koupil dům a v něm začal provozovat obchod se střižním zbožím. Pan Alexandr Neumann v jeho živnosti pokračoval a s rozvojem městyse začal rodinný obchod brzy velmi dobře prosperovat. 6 Právě zmiňovaný obchod je zachycen na úvodní fotografii. 3 Wikipedie: Kralupy nad Vltavou [online] Dostupné z C4.8Dlen.C4.9Bn.C3.AD 4 Autorka píše židé, neboť je v popisované době chápe jako vyznavače náboženství. 5 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s KOLÁR, Petr. MUDr. František Neumann: Zapomenutý lékař z Vinohrad. MEMO: časopis pro orální historii, Roč. 1, č. 2 (2011), s

10 Velký příliv židovského obyvatelstva do Kralup v druhé polovině 19. století potvrzuje fakt, že již roku 1873 zde byla ustanovena židovská náboženská obec a otevřena i synagoga. Samostatná obec izraelitská byla předtím jen v blízkých Velvarech. Své mrtvé pohřbívali židé do Blevic a od začátku 19. století do Postřižína. Pohřební bratrstvo v Kralupech mělo 32 členů. Starostou byl Robert Neumann a čestným členem Bedřich Neumann. Zásluhu na stavbě kralupské synagogy neměl jen Adam Weise, ale i Heřman Neumann, první žid, který byl do svazku obce přijat domovským právem, a to 17. dubna 1879, a jeho děti Louisa (*1862), Emil (*1864) a Alexandr (*1867). Kralupská synagoga stojí dodnes vedle kralupské sokolovny v ulici S. K. Neumanna. Starostou židovské náboženské obce (ŽNO) byl Morice Abeles, za jehož starostování byla kralupská synagoga postavena. Pan Abeles patřil mezi obchodníky, kteří vlastnili obchod v Žižkově ulici. Na začátku války se nechal přejmenovat na Arneta, aby jeho jméno tolik nepřipomínalo jméno židovské a oženil se s křesťankou. Z tohoto důvodu byl nacisty klasifikován jako míšenec. Likvidace tzv. míšenců začala až na jaře roku 1945, kdy už se válka chýlila ke konci a většina koncentračních táborů byla již osvobozena. Jako jeden z mála kralupských židů tedy holocaust přežil. Dalším starostou židovské obce byl dlouho Josef Fischer, majitel pivovaru v Žižkově ulici, který se zachránil emigrací. Jeho nástupcem pak byl Bedřich Neumann. Roku 1893 byl starostou ŽNO Josef Neumann, zástupcem starosty Heřman Neumann a pokladním Hynek Neumann. Na tomto příkladu je patrné, že členové rodiny Neumannů se aktivně podíleli na vzniku a rozvoje kralupské židovské náboženské obce. Již v roce 1893 žilo v Kralupech nad Vltavou 264 židů. Židovské obyvatelstvo se od ostatního nechtělo oddělovat a chápalo židovství nikoli etnicky, ale hlavně nábožensky. Bylo rozptýleno do všech městských částí Kralup, což pomáhalo jeho dobré asimilaci mezi původní obyvatelstvo - nevytvořili uzavřené ghetto. Nejvíce židů bylo koncentrováno v Žižkově ulici, což bylo dáno určením této ulice jako jedné z obchodních tepen. Obchody ve zmiňované ulici měli i příbuzní rodiny Neumannů Julius (*1872) a Zikmund (*1870) Katzovi. Julius vlastnil obchod s pánskými oděvy a jeho bratr Zikmund obchod s galanterií. 7 Sestra bratrů Katzů, Julie (*1867), se provdala za prodavače Samuela (*1865) Neumanna, se kterým měl Emila (*1891), Bohumila (*1893) později přejmenovaného na Gottlieba a Otakara (*1894). 7 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 9

11 Otakar Neumann si vzal Annu (*1899) a spolu měly Helenu (*1932) a Rudolfa (*1927) Neumanovi. Otakar vlastnil spolu se svým bratrem malovýrobnu leštidel a mazadel. Po okupaci Němci si psal deník o svých denních zážitcích. Tento deník se dochoval. Emil se provdal za Zdeňku, s níž měl (*1891) syna Jaromíra (*1920). Jeho bratr Bohumil (Gottlieb) si vzal za manželku Bedřišku (*1897), později Friederiku. Spolu pak měli syny Heinricha (*1930) a Adolfa (*1921). Syn Heinrich, tedy Jindřich, byl jeden z dětských vězňů Terezína. Bohumil spolu se svou nejbližší rodinou se odstěhoval do Velvar, jelikož si myslel, že tam nebudou vystavováni takovému antisemitismu jako v Kralupech. Nevěděl však, jak moc se mýlí. Ve třicátých letech dvacátého století před vypuknutím druhé světové války žilo v Kralupech nad Vltavou 140 židů a v roce 1940 pak 150 židů. 8 Z toho 22 židů neslo příjmení Neumann: Bohumil, Friederika, Jindřich, Adolf, Emil, Zdeňka, Jaromír, Jiří, Artur, Olga, Robert, Max, Hermína, Ida, Samuel, Julie, Otakar, Anna, Rudolf, Helena, Otakar, Miroslav. Vypátrala jsem jejich následující příbuzenské vztahy: bratři Samuel, Gustav a Max Neumanovi: Max: žena Hermína, dcera Ida Samuel: žena Julie Neumannová, rozená Katzová, děti Otakar, Bohumil (později Gottlieb) a Emil Otakar: žena Anna, děti Rudolf a Helena Bohumil: žena Bedřiška (později Friederika), synové Heinrich a Adolf Emil: žena Zděňka, syn Jaromír Dále pak Robert (*1871) s manželkou Olgou (*1881), bratrem Arturem (*1875) a synem Jiřím (*1916) byli v příbuzenském svazku. U těchto osob není jisté, z dostupných pramenů se mi to nepodařilo zjistit, zda jsou v příbuzenském poměru s výše popisovanou rodinou Neumannů, jelikož příjmení Neumann bylo dříve u židovského obyvatelstva velice používané. Nelze to však ani vyloučit. Prameny hovoří o dobrém soužití, ke kterému kralupští židé napomáhali svou aktivitou jak ve veřejném, tak i kulturním, sportovním a společenském životě. 9 To se však mělo po vzniku Protektorátu Čechy a Morava rychle změnit. 8 Informace autorka získala od kralupského historika Josefa Stupka a z židovských karet, umístěných ve Státním okresním úřadu Mělník. 9 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s

12 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid V této kapitole si kladu za cíl objasnit termín antisemitismus a pojem Žid. Vymezení těchto pojmů je pro mou práci velice důležité, jelikož se o ně budu dále opírat. Zcela nezbytné je vymezení pojmu Žid, jelikož se na toto vymezení odvolávají všechny protižidovské zákony. Některé z nich budu dále uvádět. Tyto zákony a další opatření patří mezi zhmotnělé zákonné a úřední projevy antisemitismu, a proto je vymezení i tohoto termínu pro účely seminární práce potřebné. Vymezení pojmu antisemitismus V této podkapitole si kladu tu nejzákladnější otázku: Co je to antisemitismus, jak ho lze definovat? Je velice obtížné formulovat protižidovskou nenávist. V průběhu času totiž tuto nenávist vyvolávaly různé popudy - touha po majetku, moci, odstranění konkurence, závist, netolerance vůči jiné víře či nacionalismus aj. Jisté je, že tato nenávist trvá již dva tisíce let. Vždyť poprvé se zmiňovaná problematika výrazněji projevila již ve starověku, a přesto nepodal dosud nikdo všeobecně přijímanou a vyčerpávající odpověď na otázku: Co je to antisemitismus? Jelikož neexistuje žádná ucelená definice antisemitismu, vyskytuje se několik vymezení tohoto pojmu. Uvádím zde jen zlomek z nich - ty, které podle mého názoru zachycují podstatu antisemitismu nejpřesněji. Jako jedna z nich mohou být chápány všechny postoje, které vnímali postižení Židé vždy jako nepřátelství a nenávist nežidovské většiny v celé škále předsudků. To vše, počínaje hanobením židovské menšiny, přes násilí, nespravedlivé nebo nepodložené obviňování a pogromy až po státně organizované pronásledování, perzekuci, diskriminaci a kolektivní likvidaci, lze označit jako projevy antisemitismu. Domnívám se, že je velice důležité chápat antisemitismus komplexně. Ne jen jako nejhrubší a nejbrutálnější formy nenávisti vůči Židům, která se projevovala a projevuje poškozováním a ničením židovských hřbitovů, zapalováním synagog, urážením, fyzickým napadením, či dokonce vražděním Židů. Ale i jako latentní skrytou nevraživost, která se může projevovat prostřednictvím vnitřních výhrad a zatvrzelými předsudky, a to v každodenních pocitech příslušníků nežidovské většiny. Obvykle jde o neustále opakovaný kolektivní obraz Židů, někdy v otevřeně záporné podobě, jindy se takový hluboce zakořeněný negativní stereotyp projevuje v zastřené formě. 11

13 Vždy záleží na intenzitě protižidovských vystoupení. Ve své manifestační podobě se antisemitismus promítá do útoků proti osobám a majetku a jako štvaná propaganda. 10 Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy projevu, od osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. 11 Vznik termínu Dnes, stejně jako ve 20. století, jím označujeme moderní formy této nenávisti či nepřátelství. Do užívání jej zavedl okruh berlínských žurnalistů v čele s Wilhelmem Marrem v létě roku Termín se rychle rozšířil a zařadil do slovníku bojovníků proti údajné židovské moci, jíž byly připisovány krizové jevy v hospodářské, sociální a kulturní oblasti. Nově vzniklý pojem signalizoval rozchod novodobé nenávisti s tradičními náboženskými formami protižidovské záště a pronásledování. K antisemitskému rozeštvávání veřejnosti sloužilo a slouží vydávání agresivních článků a brožur a jiných forem propagandy, pro které je dnes využíván například internet. Stejně jako byl k tomuto účelu v protektorátu využíván tisk - např. Der neue Tag, Vlajka či Árijský boj, a také rozhlas. Dle mého názoru je nutné si uvědomit, že antisemitismus a jeho propaganda neskončily porážkou Německa a ukončením druhé světové války, ale projevuje se i dnes. Tato problematika je stále aktuální a propaganda antisemitismu funguje skrytě či otevřeně i nadále. Vymezení pojmu Žid Právní vymezení pojmu Žid se stalo na počátku vytváření protižidovských zákonů klíčovým, jelikož bylo třeba řádně vymezit okruh osob, na které se protižidovské zákony budou vztahovat. Pojmy Žid a neárijec se objevovaly v řadě protižidovských návrhů a předpisů, vydaných již za druhé republiky a po 15. březnu Avšak až do léta 1939 nebyla závazná definice pojmu Žid stanovena. Klíčovou událostí pro právní řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava byla porada na Úřadu říšského protektora, která se konala 22. května Výsledky porady ovlivnily nejenom osud návrhu vládního nařízení o právním postavení Židů, ale také stanovení pojmu Žid v protektorátu a definitivní vymezení 10 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Wikipedie: Antisemitismus [online] Dostupné z 12

14 kompetencí v arizacích. Zásadní otázka, která se zde řešila, byla, jak se postavit k definici židovství, navrženém protektorátní vládou, která se lišila od definice norimberské. 12 Nakonec se rozhodlo, že bude žádoucí zavést v protektorátu jednotnou definici pojmu Žid, vycházející z norimberských kritérií. Vymezení pojmu mělo zásadní význam - podle těchto kritérií se postupovalo například při vykonávání nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, na jehož základě byl zabaven židovský majetek přibližně ve výši Kč. Protektorát přijal definici poprvé uvedenou v Prvním prováděcím nařízení vydaném dne 14. listopadu 1935 k zákonu o říšských státních občanech. Podle té bylo obyvatelstvo Německé říše nejprve rozčleněno na obyvatele árijského původu a neárijského původu. Toto rozdělení je poprvé zakotveno v zákoně o obnově úřednictva ze dne 7. dubna 1933, kde je stanoveno v 3, že úředníci, kteří nejsou árijské krve, budou propuštěni na odpočinek a osoby, které nejsou árijské krve a jsou dosazeny do čestných úřednických postů, budou propuštěni z úředního pracovního vztahu. Podle 5 Prvního prováděcího nařízení byla za Žida považována osoba, pocházející od tří podle rasy úplně židovských prarodičů. Za úplně židovského byl považován prarodič, který náležel k židovské náboženské společnosti. Příslušnost k židovské náboženské společnosti byla klasifikována jako nevyvratitelný důkaz židovského původu. Za Žida se považuje též židovský míšenec, pocházející od dvou úplně židovských prarodičů, a který jako státní příslušník: a) byl při vyhlášení zákona o říšských občanech členem náboženské společnosti židovské nebo po tomto dni byl do ní přijat, b) byl ženat při vyhlášení zákona o říšských občanech se Židem nebo se po tomto dni se Židem oženil, c) pochází z manželství se Židem, které bylo uzavřeno po nabytí platnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) pochází z nemanželského styku se Židem a narodí se po 31. červenci Veškeré další antisemitské zákony, které používají pojem Žid, vychází právě z 5 Prvního prováděcího nařízení k zákonu o říšských občanech. Zákony, které omezují práva Židů, se na míšence vztahovali pouze tehdy, bylo-li v příslušném zákonu výslovně uvedeno, že se zákon vztahuje i na židovské míšence. 12 Helena Petrův, Zákonné bezpráví, Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha 2011, s Klasifikace termínu Žid byla sestavena z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - celé znění tohoto nařízení je k nalezení v přílohách - viz příloha č. 1 a z knihy Heleny Petrův, Zákonné bezpráví. 13

15 V dnešní době se rozlišuje pojem žid a Žid. První uvedené je pojem označující osobu, která vyznává židovskou víru a pojem Žid zde byl zaveden až v rámci nacistického režimu, jelikož to byla další z forem, jak odlišit a vyčlenit tuto skupinu obyvatel ze společnosti. Od založení Jeruzaléma je však Žid chápán jako příslušník židovského národa Vzhledem k povaze tohoto textu bude dále autorka psát Žid - jelikož se zabývá projevy antisemitismu v rámci nacistického režimu a v poválečném období tento pojem pak chápe, jako označení příslušníka židovského národa. 14

16 Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Okupace českých zemí 15. března 1939 zásadním způsobem změnila situaci židovského obyvatelstva v českých zemích, a tak i situaci rodiny Neumannových z Kralup nad Vltavou. Přesto převážná většina Židů v Čechách a na Moravě žila ještě začátkem března 1939 v poměrném klidu. Po počátečním otřesu a obavách z mnichovské dohody se v novém politickém klimatu mnozí Židé, a mezi nimi zejména starousedlíci, snažili najít modus vivendi v naději, že jde pouze o přechodnou dobu, která co nevidět pomine. 15 Tak současnou situaci po mnichovské dohodě chápali i Neumannovi, jelikož dříve s kralupským obyvatelstvem dobře vycházeli. Přístup nežidovských obyvatel Kralup se však začal po okupaci českého území Německem 15. března 1939 rychle měnit. Záhy po vzniku protektorátu totiž začaly vyházet protižidovská nařízení, k nimž většina kralupských obyvatel byla, i přes dřívější vřelé vztahy s židovským obyvatelstvem, lhostejná. Našlo se ale i hodně dobrovolných pomahačů při jejich zavádění. Mnozí z nich se sdružili v organizaci Český národněsocialistický tábor, tzv. Vlajka. Ta působila nejen na Kralupsku, ale i na ostatním území Protektorátu Čechy a Morava. 16 Podle údajů Židovské náboženské obce v Praze k 1. říjnu 1939 žilo v protektorátu zhruba Židů. V Kralupech nad Vltavou jich v této době žilo zhruba 150. Německá okupace radikálně změnila situaci židovských náboženských obcí. Staly se područími Zentralstelle für jüdische Auswanderung, která byla podřízena Reichssicherheitshauptamtu v Berlíně. Nacistická politika si kladla za cíl nejprve oddělení židovské komunity od ostatního obyvatelstva, což byla pouze příprava pro další perzekuční kroky. Ty měly nejprve určit budoucí oběti genocidy, vyřadit je z hospodářského a veřejného života, zbavit je jejich majetku, izolovat je od ostatního obyvatelstva a poté je soustředit v ghettech, kde čekaly na transporty do vyhlazovacích táborů. Stejným procesem si v rámci konečného řešení židovské otázky prošli i členové rodiny Neumannovy. Z tohoto důvodu budu dále uvádět, jak se obecná opatření protižidovské politiky, platící na celém území protektorátu, odrazila v životě rodiny Neumannovy. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se jeho vláda stala pouhým nástrojem okupantů. Ti do svých rukou soustředili arizaci - organizovanou loupež židovského majetku - která se stala jedním z nástrojů pro germanizaci českých zemí. Východiskem se stalo nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, které oficiálně zavádělo platnost 15 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Více informaci o organizaci Vlajka autorka uvede v kapitole: Separace Židé od ostatního obyvatelstva. 15

17 Židů. 18 Mnozí z nich si však mysleli, že jde jen o přechodnou dobu, proto neemigrovali, ale norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava - to považuji za zlomový okamžik pro další vývoj osudu českých Židů a tedy i rodiny Neumannovy, jelikož až po definování pojmu Žid se začala hromadně uzákoňovat protižidovská opatření. 17 V prvním období okupace umožňovaly německé orgány vystěhovalectví Židů - usilovaly o jejich vyhnání z tzv. hospodářského prostoru německého národa, do kterého bylo zahrnuto i území protektorátu. Dříve, než bylo definitivně rozhodnuto o konečném řešení v podobě fyzické likvidace, byli Židé všemožnými způsoby nuceni k emigraci. Pro tento účel byla v Praze v červnu 1939 dokonce zřízena tzv. Ústředna židovského vystěhovalectví. V prvních týdnech po německé okupaci tisíce Židů, z velké části utečenci ze Sudet, emigrovali do Anglie. V rozhodujícím roce 1939 emigrovalo z protektorátu celkem snažili se jen stávající situaci přizpůsobit, přijmout ji. Ze stejného důvodu neemigrovali ani členové rodiny Neumannovy. Jako již dříve, když se přistěhovali do českých zemí, si Židé měnili jména, aby do společnosti lépe zapadli: například Bohumil Neumann změnil své jméno na Gottlieb Neumann a i manželka a děti si svá jména změnily: Bedřiška - Friederika, Jindřich - Heinrich. Poněmčování jmen se stalo běžnou záležitostí. Vypuknutí války znamenalo konec hromadných emigrací z protektorátu a ztížilo, ne-li znemožnilo, odjezd i jednotlivým osobám. Ti, kteří nestačili odjet včas, již poté neměli téměř žádnou šanci na uniknutí s celou svou rodinou. Po nacistické okupaci byla činnost židovských spolků a nadací rychle ukončována a byl prudce omezen i počet samotných židovských náboženských obcí. Židovská náboženská obec v Kralupech nad Vltavou se však zachovala. Jejím vedoucím byl v tuto dobu pan Emil Neumann, kterému přibývající protižidovská opatření - zvláště opatření, vymezující návštěvní hodiny pošt pro Židy ztěžovala výkon jeho funkce. Vzhledem ke svému povolání si musel zažádat o zvláštní povolení navštěvovat pošty i mimo dobu pro Židy určenou. Na jeho žádost bylo odpověděno takto: Věc: Přístup na poštovní úřad mimo dobu stanovenou pro Židy. Povoluji Vám vstup do místního poštovního úřadu v Kralupech nad Vltavou a používání telefonu i mimo dobu vyhrazenou jinak pro Židy, pokud je to nezbytné k výkonu Vaší funkce vedoucího židovských náboženských obcí Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Sborník studií Livie Rothkirchenové, Evy Schmidtové-Hartmannové, Avigdora Dagana s úvodem Milana Šimečky, k vydání připravila Milena Janišová, Osud Židů v protektorátu Praha 1991, s Citováno z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - viz příloha č

18 V červenci 1939 židovských náboženských obcí bylo již jen čtrnáct a vedoucí postavení nad nimi bylo přiřčeno pražské Židovské náboženské obci. Ta byla podřízena přímo Ústředně pro židovské vystěhovalectví. Na pražskou obec byly postupně přeneseny správní úkoly od ohlašování povinností a odvádění daní až po vystěhovaleckou a deportační agendu. Musela provádět registraci a vést evidenci všech, kteří podle norimberských zákonů byli prohlášeni za Židy. Nacisté pražskou ŽNO velice obratně zneužívali, a ta se tak paradoxně měla stát spolu se svými pobočkami nástrojem sebezničení. 20 První z projevů antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava bylo přijetí norimberských usnesení - a tím oddělení Židů od ostatních obyvatel, jejich naprostá degradace a zbavení veškerých práv - dále pak rozsáhlá a úplná perzekuce jejich majetku. Na okresních úřadech se začaly zavádět evidence židovských osob starších čtrnácti let tzv. židovské karty - ve kterých byl zapsán nejen jejich rodinný stav, ale i jejich veškerý majetek. 21 V Kralupech nad Vltavou měla evidence podobu kartotéky, kde každá osoba měla přidělenou jednu standardně provedenou kartu. Karta se v originále jmenuje: JUDEN - EVIDENZKARTE a ve zdejším provedení má patnáct rubrik. První je jméno a příjmení, následuje datum a místo narození, domovská obec, současné bydliště (od kdy), dřívější bydliště (od kdy), stav, současné náboženství, zaměstnání. Pochopitelně však úřady zajímal nejvíce majetek. Ten se mohl zapisovat hned do čtyř kolonek: majetek (dům, obchod), kapitál v korunách ve finančním ústavu, kapitál v korunách v hotovosti, další majetek (pohledávky, ale i závazky). Na konci jsou rubriky: děti do 14 let a poznámky. Kartotéku kralupských Židů vedl od 25. října 1939 do 13. září 1940 JUDr. Bedřich Šesták a od 17. září 1940 pan Karel Tyr. Na přebalu těchto karet je nadpis: Seznam židů, kteří se vystěhovali z politického okresu Kralupy, nebo kteří zemřeli. Úředníci chápali deportaci jako vystěhování. Z tohoto pohledu se skutečně z kralupského okresu vystěhovali všichni Židé. Kartotéka obsahuje přes 230 karet osob z území celého kralupského okresu. Podle kartotéky bylo k roku 1940 v Kralupech nad Vltavou hlášeno k pobytu 127 lidí židovského původu nad 14 let věku, k tomu se řadí 23 dětí zapsaných na kartě rodičů. Celkem zde žilo 150 Židů, což bylo zhruba 1,6% všech tehdejších obyvatel Kralup. Toto číslo je vysoké, jelikož průměr pro české země ve statistické ročence pro rok 1930 vychází na 0,20%. Podle statistik by se počet Židů v Kralupech měl pohybovat kolem 20 osob. Z židovských karet vyplývá, že kralupská židovská obec byla početně velmi silná. Pomocí právě těchto karet jsem 20 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Viz židovská karta Gottlieba Neumanna uvedena v přílohách práce - viz příloha č

19 vypátrala příbuzenské vztahy mezi členy rodiny Neumannovy i údaje o jejich majetku. Například Gottlieb a Friederika Neumannovi vlastnili 3,5 domu, obchod, konta, hotovost a pole v celkové hodnotě K ,23 22 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s Některé židovské karty rodiny Neumannovy viz příloha č

20 Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Většina členů rodiny Neumannovy byli podnikatelé a obchodníci. Protižidovská opatření, která měla za úkol zabavení židovských obchodů a vyřazení Židů z hospodářství, tak členy této rodiny velice zasáhla. Pan Otakar Neumann, majitel podniku na výrobu leštidel a mazadel, který byl zároveň i obchodník, si po celý rok 1941 vedl záznamník, který mimo jiné zachytil hlavní události třetího válečného roku s jeho nejdůležitějšími mezníky: přepadení SSSR, vstup USA do války, nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha aj. Záznamy ale především umožní sledovat postavení židovského obyvatelstva - zmiňovány jsou příkazy a zákazy likvidující běžný způsob života, který se tak mění v ponížené přežívání v nesvobodě, a to již v prostředí domácím. Než se však dostanu k roku 1941, je potřeba uvést nejdůležitější příkazy a zákazy, na které pak navázaly ty z roku 1941 a které vytvořily půdu pro první transporty Židů. První hospodářská protižidovská opatření Již v březnu roku 1939 protektorátní vláda vydala nařízení o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi. Příslušná ministerstva pro hospodářské podniky mohla na základě tohoto nařízení ustanovit důvěrníka či vnuceného správce. Na tyto osoby přešla veškerá správa a dohled nad hospodářskými podniky a závody. Bylo to první nařízení v českých zemích, které mělo vést k arizaci židovského majetku do českých rukou. Poznámky Otakara Neumanna související s přiděleným komisařem: Komisař mi dal na konto lednové potřeby K Hospodaříme bez služky; Bohouš dostal oznámení, že mu byl přidělen komisař, tentýž, co mám já - za účelem likvidace 24 Další nařízení vydaná již okupační správou pojednávala o opatřeních s židovským majetkem všeho druhu - zakazovala prodej, pronájem, darování aj. nemovitého majetku, který byl zcela nebo zčásti majetkem židovským. Domnívám se, že tato prvotní hospodářská opatření byla klíčová při následujícím sepisování a zabavování židovského majetku, jelikož jimi židovské majitele zbavili kompetence volně disponovat se svým majetkem. Následně byla vydána tzv. opatření k ochraně měny, jejichž účelem bylo evidovat židovský majetek a zabránit jeho vyvezení. I pan Bohumil Neumann a další členové jeho 24 Oživená místa. Vydalo okresní muzeum Mělník za podpory nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Brána muzea otevřená a města Mělník s

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V případě společné přihlášky vyplňte jedno prohlášení za každého člena skupiny. Všechny dokumenty tvořící či

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více