Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4."

Transkript

1 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou SEMINÁRNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Nikola Ortová Třída: 4. A Osud rodiny Neumannovy na pozadí antisemitského Kralupska Název předmětu: Dějepisný seminář Jméno vyučujícího: PhDr. Miroslava Faltejsková Školní rok:

2 Obsah Obsah... 1 Prohlášení... 3 Úvod... 4 Fotografie... 6 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí... 8 Kralupsko... 8 Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé... 8 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid Vymezení pojmu antisemitismus Vznik termínu Vymezení pojmu Žid Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu První hospodářská protižidovská opatření Základní nařízení zbavující Židy jejich vlastního majetku Vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Daňová opatření proti Židům a židovskému majetku Zabavování židovských bytů a bytového zařízení Některá opatření k vyloučení Židů z veřejného života Protektorátu Čechy a Morava První opatření k vyloučení Židů z výkonu povolání Vládní nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě Vyloučení Židů ze zaměstnání ve veřejné správě a dalších povolání Vyloučení Židů ze školství Separace Židů od ostatního obyvatelstva Evidence a označení Židů

3 Další vybrané zákazy a příkazy Úloha médií a veřejnosti Úloha Terezína Konečné řešení otázky kralupských Židů Závěr Seznam použité literatury Archivní prameny Rozhovory Literatura Diplomová práce Články Internetové zdroje Přílohy

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Osudy rodiny Neumannů na pozadí antisemitského Kralupska, zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, jsou citovány v poznámkách pod čarou a uvedeny v seznamu použité literatury. V Černuci dne Nikola Ortová 3

5 Úvod Mám v úmyslu se ve své práci zabývat osudem židovské rodiny Neumannovy, která žila v Kralupech nad Vltavou před a během druhé světové války. Dále pak zamýšlím zmapovat antisemitské prostředí Kralupska, a to zejména v období druhé světové války, a zasadit tyto poznatky do historického pozadí Protektorátu Čechy a Morava. Práci jsem napsala v rámci dějepisného semináře ve školním roce s cílem zúčastnit se soutěže Eustory. Téma jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o problematiku antisemitismu ve svém okolí. Chtěla jsem touto prací blíže zdokumentovat, jak se antisemitismus projevoval za druhé světové války hlavně na Kralupsku, a tato fakta pak zasadit do obecných historických souvislostí. V práci užívám pojmy žid a Žid. Pod termínem žid je chápán vyznavač náboženství judaismu, zatímco Žid je užíván pro osoby takto označené nacistickými zákony a v poválečném období jako označení příslušníka židovského národa. Nejprve se zaměřím na získanou fotografii, která slouží jako předloha k této práci. Krátce okomentuji to, co fotografie zachycuje, a dále pak své poznatky zasadím do historického pozadí Kralupska. Dokáži též, že popisované události nebyly ojedinělé, a to tak, že zmapované jevy srovnám se soudobým děním v Protektorátu Čechy a Morava. Podrobněji se zaměřuji na život rodiny Neumannovy, abych na jejím osudu ukázala, jak historické skutečnosti ovlivnily život židovských rodin v tomto období. Jelikož se zaměřuji na projevy antisemitismu, považuji za žádoucí i vymezení tohoto termínu a pojmu Žid. Do seminární práce jsem zařadila i několik rozhovorů s pamětníky a historiky. Při sbírání informací jsem pracovala s rozličnými prameny, z nichž se jako informačně nejhodnotnější pro potřeby této práce ukázaly archivní zdroje - Židovské noviny a archivní záznamy Městského archivu Mělník - a rozhovory s historiky, které shledávám jako nejpřínosnější a velice kvalitní zdroj informací. Cílem této práce je dokázat, že za historickými fakty, které se učí žáci ve školách, stojí skuteční lidé a jejich osudy, a proto by se k nim mělo i tímto způsobem přistupovat. Jak již jsem uvedla, zamýšlím v této práci zmapovat nejen projevy antisemitismu zejména v období druhé světové války v Kralupech nad Vltavou a jejich okolí, ale i v Protektorátu Čechy a Morava. Bližším zmapováním této problematiky a jejím přiblížením na osudech rodiny Neumannovy chci ukázat, jaké hrůzy se děly ve jménu nacistické ideologie, a varovat tak před jejich dalším šířením. 4

6 Zároveň mám v úmyslu získat nová svědectví pamětníků žijících v daném období a zjistit, jak na problematiku nahlíží kralupští historici. Dále jsem si za svůj cíl stanovila vypátrání dokumentů, které projevy antisemitismu během druhé světové války dokládají. 5

7 Fotografie Slovo fotografie pochází z řeckých slov fós, neboli světlo, a grafis, neboli štětec. Jeden z možných výkladů slova fotografie je tedy kreslení světlem. První fotografický snímek zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce. 1 Tomu se tehdy nejspíš ani nesnilo o tom, kolik rozličných skutečností se pomocí tohoto vynálezu v průběhu historie zachytí. Pohled na některé z nich lidi rozveselí, na jiné zarmoutí, na další člověka pobaví a na jiné mu dokonce nažene strach. Každá fotografie je jiná a každá v nás vyvolává odlišné emoce. Jako předlohu své práce jsem si vybrala fotografii, na níž jsou zachyceni lidé spokojení, šťastní, netušící ještě, jak moc se jejich situace zanedlouho tragicky změní. Při studiu problematiky antisemitismu jsem narazila na fotografii, zachycující úspěšného kralupského podnikatele židovského původu spolu s některými členy rodiny a personálu. Když jsem se o osudu rodiny Neumannových dozvěděla více, velice mě upoutal, neboť jsem si uvědomila, že osud této rodiny je typickým příkladem osudů židovských rodin během druhé světové války. Rozhodla jsem se tedy, že pomocí tohoto příkladu popíši, jakému bezpráví byly židovské rodiny vystaveny v tomto období naší historie. Fotografie ukazuje obchod pana Alexandra Neumanna na Palackého náměstí spolu s jeho zaměstnanci a rodinou. Pan Alexandr provozoval obchod s bytovým textilem, zabýval se obchodováním jako většina jeho rodiny. Jelikož však rodina Neumannova byla židovského původu, nečekalo tuto rodinu po okupaci nic dobrého. Právě naopak. 1 Wikipedie: Fotografie [online] Dostupné z 6

8 Na obrázku zleva stojí učedník Josef, vedle něho stojící muž v čepici je majitel obchodu pan Alexandr Neumann. Dále je na fotografii zachycena žena v bílé šále, což je majitelka vedlejšího obchodu drogerie, to jest manželka účetního šikovatele Jana Vaňka známého z Haškova románu "Osudy dobrého vojáka Švejka". Vedle ní pak stojí příručí Tonka. Napravo u dveří stojí příručí Emil, po jeho levé ruce dáma v klobouku jménem Elza Vantochová, rozená Neumannová se svým synem Sašou. Zcela vpravo pak vychovatelka Saši. Zajímavostí je, že Elza Vantochová, rozená Neumannová, byla první dětská láska Jaroslava Seiferta. Jako židovka prošla koncentračním táborem a jako jediná z rodiny Vantochových přežila. Po válce se se Seifertem setkala na peróně kralupského nádraží. Seifert o tom vypráví ve své poslední próze "Všecky krásy světa". 2 Fotografie byla pořízena roku 1924, tedy ještě dlouho před Mnichovskou dohodou a následnou okupací. Zachycené osoby v tuto dobu ještě neměly ponětí o tom, jaké strasti je v budoucnu čekají. Jak už jsem výše uvedla, zaměřím se dále na osudy některých členů rodiny Neumannových, na kterých ukáži, jak se historické skutečnosti promítly do života konkrétních osob. 2 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 7

9 Židovství v Kralupech nad Vltavou a jeho okolí V této kapitole popíši počátky židovství na Kralupsku, se kterým souvisí příchod rodiny Neumannových do Kralup nad Vltavou. Nejprve vysvětlím pojem Kralupsko a dále se pak zaměřím na historii židovství v Kralupech nad Vltavou a nejvýznamnější kralupské židy, mezi které patřili i příslušníci rodiny Neumannů. Kralupsko Kralupy nad Vltavou se staly roku 1913 sídlem okresní politické správy. Pod tento politický okres - nazýván Kralupsko - spadalo mnoho vesnic i město Velvary. 3 Tudíž se ve své práci budu věnovat nejen událostem v Kralupech nad Vltavou, ale zmíním i některé skutečnosti z Velvar. Stručná historie židovství na Kralupsku a významní kralupští židé 4 Nejstarší zmínka o židovském obyvatelstvu na území Kralupska je z první poloviny 16. století. Jednalo se o dva židovské řemeslníky ve Velvarech. Vznik židovské obce v Ješíně a židovského hřbitova v Blevicích dokládá výskyt židovského obyvatelstva v této oblasti v 17. století. V Kralupech je pak z tohoto období záznam o jednom izraelitském nájemci vinopalny. Od 18. století vznikají venkovské židovské hřbitovy v Postřižíně a ve Spomyšli a synagoga ve Vojtkovicích. V roce 1843 žilo na Kralupsku 36 židovských rodin. 5 Velká změna v hustotě židovského osídlení se zde odehrála počátkem 2. poloviny 19. století v souvislosti s budováním místního železničního uzlu a s tím spojeným růstem průmyslu a obchodu. Právě v této době přichází do Kralup i rodina Neumannova, která předtím žila v německém Hamburku. Kralupy nad Vltavou byly až do poloviny 19. století malou a nevýznamnou obcí. To vše se změnilo se zavedením železnice a masivní industrializací, která vyvrcholila otevřením rafinerie v roce Otec Alexandra Neumanna si pak na kralupském náměstí koupil dům a v něm začal provozovat obchod se střižním zbožím. Pan Alexandr Neumann v jeho živnosti pokračoval a s rozvojem městyse začal rodinný obchod brzy velmi dobře prosperovat. 6 Právě zmiňovaný obchod je zachycen na úvodní fotografii. 3 Wikipedie: Kralupy nad Vltavou [online] Dostupné z C4.8Dlen.C4.9Bn.C3.AD 4 Autorka píše židé, neboť je v popisované době chápe jako vyznavače náboženství. 5 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s KOLÁR, Petr. MUDr. František Neumann: Zapomenutý lékař z Vinohrad. MEMO: časopis pro orální historii, Roč. 1, č. 2 (2011), s

10 Velký příliv židovského obyvatelstva do Kralup v druhé polovině 19. století potvrzuje fakt, že již roku 1873 zde byla ustanovena židovská náboženská obec a otevřena i synagoga. Samostatná obec izraelitská byla předtím jen v blízkých Velvarech. Své mrtvé pohřbívali židé do Blevic a od začátku 19. století do Postřižína. Pohřební bratrstvo v Kralupech mělo 32 členů. Starostou byl Robert Neumann a čestným členem Bedřich Neumann. Zásluhu na stavbě kralupské synagogy neměl jen Adam Weise, ale i Heřman Neumann, první žid, který byl do svazku obce přijat domovským právem, a to 17. dubna 1879, a jeho děti Louisa (*1862), Emil (*1864) a Alexandr (*1867). Kralupská synagoga stojí dodnes vedle kralupské sokolovny v ulici S. K. Neumanna. Starostou židovské náboženské obce (ŽNO) byl Morice Abeles, za jehož starostování byla kralupská synagoga postavena. Pan Abeles patřil mezi obchodníky, kteří vlastnili obchod v Žižkově ulici. Na začátku války se nechal přejmenovat na Arneta, aby jeho jméno tolik nepřipomínalo jméno židovské a oženil se s křesťankou. Z tohoto důvodu byl nacisty klasifikován jako míšenec. Likvidace tzv. míšenců začala až na jaře roku 1945, kdy už se válka chýlila ke konci a většina koncentračních táborů byla již osvobozena. Jako jeden z mála kralupských židů tedy holocaust přežil. Dalším starostou židovské obce byl dlouho Josef Fischer, majitel pivovaru v Žižkově ulici, který se zachránil emigrací. Jeho nástupcem pak byl Bedřich Neumann. Roku 1893 byl starostou ŽNO Josef Neumann, zástupcem starosty Heřman Neumann a pokladním Hynek Neumann. Na tomto příkladu je patrné, že členové rodiny Neumannů se aktivně podíleli na vzniku a rozvoje kralupské židovské náboženské obce. Již v roce 1893 žilo v Kralupech nad Vltavou 264 židů. Židovské obyvatelstvo se od ostatního nechtělo oddělovat a chápalo židovství nikoli etnicky, ale hlavně nábožensky. Bylo rozptýleno do všech městských částí Kralup, což pomáhalo jeho dobré asimilaci mezi původní obyvatelstvo - nevytvořili uzavřené ghetto. Nejvíce židů bylo koncentrováno v Žižkově ulici, což bylo dáno určením této ulice jako jedné z obchodních tepen. Obchody ve zmiňované ulici měli i příbuzní rodiny Neumannů Julius (*1872) a Zikmund (*1870) Katzovi. Julius vlastnil obchod s pánskými oděvy a jeho bratr Zikmund obchod s galanterií. 7 Sestra bratrů Katzů, Julie (*1867), se provdala za prodavače Samuela (*1865) Neumanna, se kterým měl Emila (*1891), Bohumila (*1893) později přejmenovaného na Gottlieba a Otakara (*1894). 7 Informace autorka získala prostřednictvím rozhovoru s kralupským historikem panem Josefem Stupkou. 9

11 Otakar Neumann si vzal Annu (*1899) a spolu měly Helenu (*1932) a Rudolfa (*1927) Neumanovi. Otakar vlastnil spolu se svým bratrem malovýrobnu leštidel a mazadel. Po okupaci Němci si psal deník o svých denních zážitcích. Tento deník se dochoval. Emil se provdal za Zdeňku, s níž měl (*1891) syna Jaromíra (*1920). Jeho bratr Bohumil (Gottlieb) si vzal za manželku Bedřišku (*1897), později Friederiku. Spolu pak měli syny Heinricha (*1930) a Adolfa (*1921). Syn Heinrich, tedy Jindřich, byl jeden z dětských vězňů Terezína. Bohumil spolu se svou nejbližší rodinou se odstěhoval do Velvar, jelikož si myslel, že tam nebudou vystavováni takovému antisemitismu jako v Kralupech. Nevěděl však, jak moc se mýlí. Ve třicátých letech dvacátého století před vypuknutím druhé světové války žilo v Kralupech nad Vltavou 140 židů a v roce 1940 pak 150 židů. 8 Z toho 22 židů neslo příjmení Neumann: Bohumil, Friederika, Jindřich, Adolf, Emil, Zdeňka, Jaromír, Jiří, Artur, Olga, Robert, Max, Hermína, Ida, Samuel, Julie, Otakar, Anna, Rudolf, Helena, Otakar, Miroslav. Vypátrala jsem jejich následující příbuzenské vztahy: bratři Samuel, Gustav a Max Neumanovi: Max: žena Hermína, dcera Ida Samuel: žena Julie Neumannová, rozená Katzová, děti Otakar, Bohumil (později Gottlieb) a Emil Otakar: žena Anna, děti Rudolf a Helena Bohumil: žena Bedřiška (později Friederika), synové Heinrich a Adolf Emil: žena Zděňka, syn Jaromír Dále pak Robert (*1871) s manželkou Olgou (*1881), bratrem Arturem (*1875) a synem Jiřím (*1916) byli v příbuzenském svazku. U těchto osob není jisté, z dostupných pramenů se mi to nepodařilo zjistit, zda jsou v příbuzenském poměru s výše popisovanou rodinou Neumannů, jelikož příjmení Neumann bylo dříve u židovského obyvatelstva velice používané. Nelze to však ani vyloučit. Prameny hovoří o dobrém soužití, ke kterému kralupští židé napomáhali svou aktivitou jak ve veřejném, tak i kulturním, sportovním a společenském životě. 9 To se však mělo po vzniku Protektorátu Čechy a Morava rychle změnit. 8 Informace autorka získala od kralupského historika Josefa Stupka a z židovských karet, umístěných ve Státním okresním úřadu Mělník. 9 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s

12 Vymezení pojmů antisemitismus a Žid V této kapitole si kladu za cíl objasnit termín antisemitismus a pojem Žid. Vymezení těchto pojmů je pro mou práci velice důležité, jelikož se o ně budu dále opírat. Zcela nezbytné je vymezení pojmu Žid, jelikož se na toto vymezení odvolávají všechny protižidovské zákony. Některé z nich budu dále uvádět. Tyto zákony a další opatření patří mezi zhmotnělé zákonné a úřední projevy antisemitismu, a proto je vymezení i tohoto termínu pro účely seminární práce potřebné. Vymezení pojmu antisemitismus V této podkapitole si kladu tu nejzákladnější otázku: Co je to antisemitismus, jak ho lze definovat? Je velice obtížné formulovat protižidovskou nenávist. V průběhu času totiž tuto nenávist vyvolávaly různé popudy - touha po majetku, moci, odstranění konkurence, závist, netolerance vůči jiné víře či nacionalismus aj. Jisté je, že tato nenávist trvá již dva tisíce let. Vždyť poprvé se zmiňovaná problematika výrazněji projevila již ve starověku, a přesto nepodal dosud nikdo všeobecně přijímanou a vyčerpávající odpověď na otázku: Co je to antisemitismus? Jelikož neexistuje žádná ucelená definice antisemitismu, vyskytuje se několik vymezení tohoto pojmu. Uvádím zde jen zlomek z nich - ty, které podle mého názoru zachycují podstatu antisemitismu nejpřesněji. Jako jedna z nich mohou být chápány všechny postoje, které vnímali postižení Židé vždy jako nepřátelství a nenávist nežidovské většiny v celé škále předsudků. To vše, počínaje hanobením židovské menšiny, přes násilí, nespravedlivé nebo nepodložené obviňování a pogromy až po státně organizované pronásledování, perzekuci, diskriminaci a kolektivní likvidaci, lze označit jako projevy antisemitismu. Domnívám se, že je velice důležité chápat antisemitismus komplexně. Ne jen jako nejhrubší a nejbrutálnější formy nenávisti vůči Židům, která se projevovala a projevuje poškozováním a ničením židovských hřbitovů, zapalováním synagog, urážením, fyzickým napadením, či dokonce vražděním Židů. Ale i jako latentní skrytou nevraživost, která se může projevovat prostřednictvím vnitřních výhrad a zatvrzelými předsudky, a to v každodenních pocitech příslušníků nežidovské většiny. Obvykle jde o neustále opakovaný kolektivní obraz Židů, někdy v otevřeně záporné podobě, jindy se takový hluboce zakořeněný negativní stereotyp projevuje v zastřené formě. 11

13 Vždy záleží na intenzitě protižidovských vystoupení. Ve své manifestační podobě se antisemitismus promítá do útoků proti osobám a majetku a jako štvaná propaganda. 10 Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy projevu, od osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. 11 Vznik termínu Dnes, stejně jako ve 20. století, jím označujeme moderní formy této nenávisti či nepřátelství. Do užívání jej zavedl okruh berlínských žurnalistů v čele s Wilhelmem Marrem v létě roku Termín se rychle rozšířil a zařadil do slovníku bojovníků proti údajné židovské moci, jíž byly připisovány krizové jevy v hospodářské, sociální a kulturní oblasti. Nově vzniklý pojem signalizoval rozchod novodobé nenávisti s tradičními náboženskými formami protižidovské záště a pronásledování. K antisemitskému rozeštvávání veřejnosti sloužilo a slouží vydávání agresivních článků a brožur a jiných forem propagandy, pro které je dnes využíván například internet. Stejně jako byl k tomuto účelu v protektorátu využíván tisk - např. Der neue Tag, Vlajka či Árijský boj, a také rozhlas. Dle mého názoru je nutné si uvědomit, že antisemitismus a jeho propaganda neskončily porážkou Německa a ukončením druhé světové války, ale projevuje se i dnes. Tato problematika je stále aktuální a propaganda antisemitismu funguje skrytě či otevřeně i nadále. Vymezení pojmu Žid Právní vymezení pojmu Žid se stalo na počátku vytváření protižidovských zákonů klíčovým, jelikož bylo třeba řádně vymezit okruh osob, na které se protižidovské zákony budou vztahovat. Pojmy Žid a neárijec se objevovaly v řadě protižidovských návrhů a předpisů, vydaných již za druhé republiky a po 15. březnu Avšak až do léta 1939 nebyla závazná definice pojmu Žid stanovena. Klíčovou událostí pro právní řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava byla porada na Úřadu říšského protektora, která se konala 22. května Výsledky porady ovlivnily nejenom osud návrhu vládního nařízení o právním postavení Židů, ale také stanovení pojmu Žid v protektorátu a definitivní vymezení 10 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Wikipedie: Antisemitismus [online] Dostupné z 12

14 kompetencí v arizacích. Zásadní otázka, která se zde řešila, byla, jak se postavit k definici židovství, navrženém protektorátní vládou, která se lišila od definice norimberské. 12 Nakonec se rozhodlo, že bude žádoucí zavést v protektorátu jednotnou definici pojmu Žid, vycházející z norimberských kritérií. Vymezení pojmu mělo zásadní význam - podle těchto kritérií se postupovalo například při vykonávání nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, na jehož základě byl zabaven židovský majetek přibližně ve výši Kč. Protektorát přijal definici poprvé uvedenou v Prvním prováděcím nařízení vydaném dne 14. listopadu 1935 k zákonu o říšských státních občanech. Podle té bylo obyvatelstvo Německé říše nejprve rozčleněno na obyvatele árijského původu a neárijského původu. Toto rozdělení je poprvé zakotveno v zákoně o obnově úřednictva ze dne 7. dubna 1933, kde je stanoveno v 3, že úředníci, kteří nejsou árijské krve, budou propuštěni na odpočinek a osoby, které nejsou árijské krve a jsou dosazeny do čestných úřednických postů, budou propuštěni z úředního pracovního vztahu. Podle 5 Prvního prováděcího nařízení byla za Žida považována osoba, pocházející od tří podle rasy úplně židovských prarodičů. Za úplně židovského byl považován prarodič, který náležel k židovské náboženské společnosti. Příslušnost k židovské náboženské společnosti byla klasifikována jako nevyvratitelný důkaz židovského původu. Za Žida se považuje též židovský míšenec, pocházející od dvou úplně židovských prarodičů, a který jako státní příslušník: a) byl při vyhlášení zákona o říšských občanech členem náboženské společnosti židovské nebo po tomto dni byl do ní přijat, b) byl ženat při vyhlášení zákona o říšských občanech se Židem nebo se po tomto dni se Židem oženil, c) pochází z manželství se Židem, které bylo uzavřeno po nabytí platnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) pochází z nemanželského styku se Židem a narodí se po 31. červenci Veškeré další antisemitské zákony, které používají pojem Žid, vychází právě z 5 Prvního prováděcího nařízení k zákonu o říšských občanech. Zákony, které omezují práva Židů, se na míšence vztahovali pouze tehdy, bylo-li v příslušném zákonu výslovně uvedeno, že se zákon vztahuje i na židovské míšence. 12 Helena Petrův, Zákonné bezpráví, Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha 2011, s Klasifikace termínu Žid byla sestavena z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - celé znění tohoto nařízení je k nalezení v přílohách - viz příloha č. 1 a z knihy Heleny Petrův, Zákonné bezpráví. 13

15 V dnešní době se rozlišuje pojem žid a Žid. První uvedené je pojem označující osobu, která vyznává židovskou víru a pojem Žid zde byl zaveden až v rámci nacistického režimu, jelikož to byla další z forem, jak odlišit a vyčlenit tuto skupinu obyvatel ze společnosti. Od založení Jeruzaléma je však Žid chápán jako příslušník židovského národa Vzhledem k povaze tohoto textu bude dále autorka psát Žid - jelikož se zabývá projevy antisemitismu v rámci nacistického režimu a v poválečném období tento pojem pak chápe, jako označení příslušníka židovského národa. 14

16 Prvotní projevy antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava Okupace českých zemí 15. března 1939 zásadním způsobem změnila situaci židovského obyvatelstva v českých zemích, a tak i situaci rodiny Neumannových z Kralup nad Vltavou. Přesto převážná většina Židů v Čechách a na Moravě žila ještě začátkem března 1939 v poměrném klidu. Po počátečním otřesu a obavách z mnichovské dohody se v novém politickém klimatu mnozí Židé, a mezi nimi zejména starousedlíci, snažili najít modus vivendi v naději, že jde pouze o přechodnou dobu, která co nevidět pomine. 15 Tak současnou situaci po mnichovské dohodě chápali i Neumannovi, jelikož dříve s kralupským obyvatelstvem dobře vycházeli. Přístup nežidovských obyvatel Kralup se však začal po okupaci českého území Německem 15. března 1939 rychle měnit. Záhy po vzniku protektorátu totiž začaly vyházet protižidovská nařízení, k nimž většina kralupských obyvatel byla, i přes dřívější vřelé vztahy s židovským obyvatelstvem, lhostejná. Našlo se ale i hodně dobrovolných pomahačů při jejich zavádění. Mnozí z nich se sdružili v organizaci Český národněsocialistický tábor, tzv. Vlajka. Ta působila nejen na Kralupsku, ale i na ostatním území Protektorátu Čechy a Morava. 16 Podle údajů Židovské náboženské obce v Praze k 1. říjnu 1939 žilo v protektorátu zhruba Židů. V Kralupech nad Vltavou jich v této době žilo zhruba 150. Německá okupace radikálně změnila situaci židovských náboženských obcí. Staly se područími Zentralstelle für jüdische Auswanderung, která byla podřízena Reichssicherheitshauptamtu v Berlíně. Nacistická politika si kladla za cíl nejprve oddělení židovské komunity od ostatního obyvatelstva, což byla pouze příprava pro další perzekuční kroky. Ty měly nejprve určit budoucí oběti genocidy, vyřadit je z hospodářského a veřejného života, zbavit je jejich majetku, izolovat je od ostatního obyvatelstva a poté je soustředit v ghettech, kde čekaly na transporty do vyhlazovacích táborů. Stejným procesem si v rámci konečného řešení židovské otázky prošli i členové rodiny Neumannovy. Z tohoto důvodu budu dále uvádět, jak se obecná opatření protižidovské politiky, platící na celém území protektorátu, odrazila v životě rodiny Neumannovy. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se jeho vláda stala pouhým nástrojem okupantů. Ti do svých rukou soustředili arizaci - organizovanou loupež židovského majetku - která se stala jedním z nástrojů pro germanizaci českých zemí. Východiskem se stalo nařízení o židovském majetku z 21. června 1939, které oficiálně zavádělo platnost 15 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Více informaci o organizaci Vlajka autorka uvede v kapitole: Separace Židé od ostatního obyvatelstva. 15

17 Židů. 18 Mnozí z nich si však mysleli, že jde jen o přechodnou dobu, proto neemigrovali, ale norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava - to považuji za zlomový okamžik pro další vývoj osudu českých Židů a tedy i rodiny Neumannovy, jelikož až po definování pojmu Žid se začala hromadně uzákoňovat protižidovská opatření. 17 V prvním období okupace umožňovaly německé orgány vystěhovalectví Židů - usilovaly o jejich vyhnání z tzv. hospodářského prostoru německého národa, do kterého bylo zahrnuto i území protektorátu. Dříve, než bylo definitivně rozhodnuto o konečném řešení v podobě fyzické likvidace, byli Židé všemožnými způsoby nuceni k emigraci. Pro tento účel byla v Praze v červnu 1939 dokonce zřízena tzv. Ústředna židovského vystěhovalectví. V prvních týdnech po německé okupaci tisíce Židů, z velké části utečenci ze Sudet, emigrovali do Anglie. V rozhodujícím roce 1939 emigrovalo z protektorátu celkem snažili se jen stávající situaci přizpůsobit, přijmout ji. Ze stejného důvodu neemigrovali ani členové rodiny Neumannovy. Jako již dříve, když se přistěhovali do českých zemí, si Židé měnili jména, aby do společnosti lépe zapadli: například Bohumil Neumann změnil své jméno na Gottlieb Neumann a i manželka a děti si svá jména změnily: Bedřiška - Friederika, Jindřich - Heinrich. Poněmčování jmen se stalo běžnou záležitostí. Vypuknutí války znamenalo konec hromadných emigrací z protektorátu a ztížilo, ne-li znemožnilo, odjezd i jednotlivým osobám. Ti, kteří nestačili odjet včas, již poté neměli téměř žádnou šanci na uniknutí s celou svou rodinou. Po nacistické okupaci byla činnost židovských spolků a nadací rychle ukončována a byl prudce omezen i počet samotných židovských náboženských obcí. Židovská náboženská obec v Kralupech nad Vltavou se však zachovala. Jejím vedoucím byl v tuto dobu pan Emil Neumann, kterému přibývající protižidovská opatření - zvláště opatření, vymezující návštěvní hodiny pošt pro Židy ztěžovala výkon jeho funkce. Vzhledem ke svému povolání si musel zažádat o zvláštní povolení navštěvovat pošty i mimo dobu pro Židy určenou. Na jeho žádost bylo odpověděno takto: Věc: Přístup na poštovní úřad mimo dobu stanovenou pro Židy. Povoluji Vám vstup do místního poštovního úřadu v Kralupech nad Vltavou a používání telefonu i mimo dobu vyhrazenou jinak pro Židy, pokud je to nezbytné k výkonu Vaší funkce vedoucího židovských náboženských obcí Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Sborník studií Livie Rothkirchenové, Evy Schmidtové-Hartmannové, Avigdora Dagana s úvodem Milana Šimečky, k vydání připravila Milena Janišová, Osud Židů v protektorátu Praha 1991, s Citováno z archivních záznamů nalezených ve Státním okresním archivu Mělník - viz příloha č

18 V červenci 1939 židovských náboženských obcí bylo již jen čtrnáct a vedoucí postavení nad nimi bylo přiřčeno pražské Židovské náboženské obci. Ta byla podřízena přímo Ústředně pro židovské vystěhovalectví. Na pražskou obec byly postupně přeneseny správní úkoly od ohlašování povinností a odvádění daní až po vystěhovaleckou a deportační agendu. Musela provádět registraci a vést evidenci všech, kteří podle norimberských zákonů byli prohlášeni za Židy. Nacisté pražskou ŽNO velice obratně zneužívali, a ta se tak paradoxně měla stát spolu se svými pobočkami nástrojem sebezničení. 20 První z projevů antisemitismu v Protektorátu Čechy a Morava bylo přijetí norimberských usnesení - a tím oddělení Židů od ostatních obyvatel, jejich naprostá degradace a zbavení veškerých práv - dále pak rozsáhlá a úplná perzekuce jejich majetku. Na okresních úřadech se začaly zavádět evidence židovských osob starších čtrnácti let tzv. židovské karty - ve kterých byl zapsán nejen jejich rodinný stav, ale i jejich veškerý majetek. 21 V Kralupech nad Vltavou měla evidence podobu kartotéky, kde každá osoba měla přidělenou jednu standardně provedenou kartu. Karta se v originále jmenuje: JUDEN - EVIDENZKARTE a ve zdejším provedení má patnáct rubrik. První je jméno a příjmení, následuje datum a místo narození, domovská obec, současné bydliště (od kdy), dřívější bydliště (od kdy), stav, současné náboženství, zaměstnání. Pochopitelně však úřady zajímal nejvíce majetek. Ten se mohl zapisovat hned do čtyř kolonek: majetek (dům, obchod), kapitál v korunách ve finančním ústavu, kapitál v korunách v hotovosti, další majetek (pohledávky, ale i závazky). Na konci jsou rubriky: děti do 14 let a poznámky. Kartotéku kralupských Židů vedl od 25. října 1939 do 13. září 1940 JUDr. Bedřich Šesták a od 17. září 1940 pan Karel Tyr. Na přebalu těchto karet je nadpis: Seznam židů, kteří se vystěhovali z politického okresu Kralupy, nebo kteří zemřeli. Úředníci chápali deportaci jako vystěhování. Z tohoto pohledu se skutečně z kralupského okresu vystěhovali všichni Židé. Kartotéka obsahuje přes 230 karet osob z území celého kralupského okresu. Podle kartotéky bylo k roku 1940 v Kralupech nad Vltavou hlášeno k pobytu 127 lidí židovského původu nad 14 let věku, k tomu se řadí 23 dětí zapsaných na kartě rodičů. Celkem zde žilo 150 Židů, což bylo zhruba 1,6% všech tehdejších obyvatel Kralup. Toto číslo je vysoké, jelikož průměr pro české země ve statistické ročence pro rok 1930 vychází na 0,20%. Podle statistik by se počet Židů v Kralupech měl pohybovat kolem 20 osob. Z židovských karet vyplývá, že kralupská židovská obec byla početně velmi silná. Pomocí právě těchto karet jsem 20 Miroslav Kryl, Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno 2011, s Viz židovská karta Gottlieba Neumanna uvedena v přílohách práce - viz příloha č

19 vypátrala příbuzenské vztahy mezi členy rodiny Neumannovy i údaje o jejich majetku. Například Gottlieb a Friederika Neumannovi vlastnili 3,5 domu, obchod, konta, hotovost a pole v celkové hodnotě K ,23 22 Vlastivědný sborník Kralupska. Vydává: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, rok 2012/1-2. s Některé židovské karty rodiny Neumannovy viz příloha č

20 Opatření pro zabavení židovského majetku a vyřazení Židů z hospodářské činnosti protektorátu Většina členů rodiny Neumannovy byli podnikatelé a obchodníci. Protižidovská opatření, která měla za úkol zabavení židovských obchodů a vyřazení Židů z hospodářství, tak členy této rodiny velice zasáhla. Pan Otakar Neumann, majitel podniku na výrobu leštidel a mazadel, který byl zároveň i obchodník, si po celý rok 1941 vedl záznamník, který mimo jiné zachytil hlavní události třetího válečného roku s jeho nejdůležitějšími mezníky: přepadení SSSR, vstup USA do války, nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha aj. Záznamy ale především umožní sledovat postavení židovského obyvatelstva - zmiňovány jsou příkazy a zákazy likvidující běžný způsob života, který se tak mění v ponížené přežívání v nesvobodě, a to již v prostředí domácím. Než se však dostanu k roku 1941, je potřeba uvést nejdůležitější příkazy a zákazy, na které pak navázaly ty z roku 1941 a které vytvořily půdu pro první transporty Židů. První hospodářská protižidovská opatření Již v březnu roku 1939 protektorátní vláda vydala nařízení o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi. Příslušná ministerstva pro hospodářské podniky mohla na základě tohoto nařízení ustanovit důvěrníka či vnuceného správce. Na tyto osoby přešla veškerá správa a dohled nad hospodářskými podniky a závody. Bylo to první nařízení v českých zemích, které mělo vést k arizaci židovského majetku do českých rukou. Poznámky Otakara Neumanna související s přiděleným komisařem: Komisař mi dal na konto lednové potřeby K Hospodaříme bez služky; Bohouš dostal oznámení, že mu byl přidělen komisař, tentýž, co mám já - za účelem likvidace 24 Další nařízení vydaná již okupační správou pojednávala o opatřeních s židovským majetkem všeho druhu - zakazovala prodej, pronájem, darování aj. nemovitého majetku, který byl zcela nebo zčásti majetkem židovským. Domnívám se, že tato prvotní hospodářská opatření byla klíčová při následujícím sepisování a zabavování židovského majetku, jelikož jimi židovské majitele zbavili kompetence volně disponovat se svým majetkem. Následně byla vydána tzv. opatření k ochraně měny, jejichž účelem bylo evidovat židovský majetek a zabránit jeho vyvezení. I pan Bohumil Neumann a další členové jeho 24 Oživená místa. Vydalo okresní muzeum Mělník za podpory nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Brána muzea otevřená a města Mělník s

Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941. Ústav pro studium totalitních režimů

Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941. Ústav pro studium totalitních režimů Vyostřování protektorátní protižidovské politiky v roce 1941 Jan Machala Ústav pro studium totalitních režimů Jan Machala Zahájení války na východní frontě proti SSSR prezentoval nacistický režim jako

Více

Nacifikace města Prahy

Nacifikace města Prahy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra dějin a didaktiky dějepisu Olga Kuthanová Nacifikace města Prahy Diplomová práce Praha 2007 2 1. ÚVOD... 5 2. MĚNÍCÍ SE TVÁŘ MĚSTA... 9 2.1 SPRÁVNÍ

Více

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Samospráva a velení SS v ghettu Terezín (magisterská diplomová práce) Michaela Kučerová Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Brno

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek

Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek Autorka: Eva Fenklová

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PAMĚŤ ŽIDOVSTVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NA PŘÍKLADU PACOVSKA Vedoucí

Více

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč)

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) PØES ročník V / číslo 14 hranice pøedsudky lhostejnost uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / jaro 2008 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Ondřej Růžička 2012 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Kolektivizace v Československu. Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.)

Kolektivizace v Československu. Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.) Kolektivizace v Československu Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.) Odborní recenzenti: Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. Úvod Za první republiky, aniž bychom si ty

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR Diplomantka: Milena Kuttová Vedoucí práce: Prof. JUDr. Květoslav

Více

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář Viktoriafilm (1936) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Viktoriafilm Časový rozsah pomůcky: (1936) 1939 1953 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Obor: Veřejná ekonomika a správa Činnost investičního odboru města Ústí nad Orlicí v samostatné působnosti R e n a t a P á v k o v á Bakalářská práce 2010

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Kamarád, dětský časopis z terezínského ghetta

Kamarád, dětský časopis z terezínského ghetta Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Kamarád, dětský časopis z terezínského ghetta (bakalářská diplomová práce) Lenka Šteflová Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Brno

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více