SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY"

Transkript

1 Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními stranami (dále jen Smlouva ) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, státní příspěvková organizace, IČ: se sídlem: Štěpánská 567/15, , Praha 2, jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel, na straně jedné (dále jen Agentura CzechInvest ) a se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, IČ:, zastoupena/ jejímž jménem jedná, Kontaktní osoba/ na straně druhé (dále jen Klient ) (dále společně jen Smluvní strany ) Preambule Agentura CzechInvest v rámci svého hlavního cíle posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podniků, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic, mimo jiné z oblasti vyspělých technologií, realizuje projekt Ekosystém pro rizikový kapitál, jehož cílem je poskytnutí podpory především začínajícím technologickým malým a středním podnikům pro zvýšení připravenosti firem především v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rizikového kapitálu (dále také jen CzechEkoSystem ). 1/7

2 Klient, vybraný v rámci vnitřního výběrového řízení agentury CzechInvest, prohlašuje, že je jediným vlastníkem produktu, uvedeným v žádosti do CzechEkoSystem (dále také jen Produkt ). Formulář žádosti podaný Klientem o účast v projektu CzechEkoSystem pro rizikový kapitál tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Agentura CzechInvest spolupracuje se smluvními partnery, kteří byli vybráni na základě výběrových řízení v souladu s pravidly Operačního programu Podnikání a inovace (dále také jen OPPI ), zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění a příslušnými interními směrnicemi Agentury CzechInvest a kteří jsou schopni zajistit požadované poradenské, informační a vzdělávací služby, networkingové a další doplňkové služby, jako mentoring, coaching a jiné služby obdobného charakteru. V případě této Smlouvy se jedná o: Obchodní jméno se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, IČ:, Bankovní spojení: účet číslo (dále také jen Poradce ) a (Jméno a Příjmení) (dále také jen Kouč ) Seznam subdodavatelů Poradce, kteří jsou oprávněni poskytovat poradenské, informační a vzdělávací služby, je zveřejňován na webových stranách CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem pro rizikový kapitál je dotován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), prioritní osa 6, program 6.1 Poradenství na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Agentuře CzechInvest č. 6.1 ZY/ZCI/002, které vešlo v platnost, vydaného Ing. Petrem Očkem, Ph.D., ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO. I. Předmět Smlouvy 1.1 Předmětem Smlouvy je stanovení základních práv a povinností Smluvních stran a úprava jejich vzájemné spolupráce vedoucí k úspěšnému naplnění cílů projektu Klienta (dále také jen Projekt ). Projekt a Produkt jsou popsány ve Formuláři žádosti o účast v CzechEkoSystem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 1.2 Veškerá podpora poskytnutá přímo nebo zprostředkovaně v podobě služeb od Agentury CzechInvest (tj. i Poradce a Kouče) a ve formě finančního plnění je poskytována v rámci Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (dále také jen režim de minimis ). 1.3 Dodavatele zprostředkovaných služeb zajistí Agentura CzechInvest v souladu s pravidly OPPI, zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách, v platném znění a příslušnými interními směrnicemi Agentury CzechInvest. Jedná se o Pravidla pro výběr dodavatelů v platném znění k datu, kdy vstoupilo v platnost Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 2/7

3 II. Práva a povinnosti Smluvních stran 2.1 Smluvní strany se zavazují si poskytnout vzájemnou součinnost v souvislosti s plněním cílů Projektu a práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 2.2 Klient je povinen před započetím poskytování služeb dle odstavce 2.3 uzavřít smlouvu s Poradcem, jejímiž účastníky bude Klient, Agentura CzechInvest a Poradce a jejímž předmětem bude rozsah poskytovaných služeb upravených touto Smlouvou, tj. v souladu s Rozvojovým plánem, způsob dodání a způsob úhrady za tyto služby. Klient je před poskytnutím každé služby dle odst. 2.3 tohoto článku povinen uhradit zálohu dle zálohové faktury vystavené Poradcem ve výši 20% (slovy dvacet procent) předpokládané ceny takové služby (dále také jen Záloha ). A to tak, aby Záloha byla připsána na peněžní účet Poradce minimálně pět (5) pracovních dní před sjednaným započetím poskytování služby. Platbu Zálohy zašle na bankovní účet č., jako variabilní symbol uvede své IČ. Záloha bude vyúčtována v splnění dodávky služeb Poradcem. 2.3 Agentura CzechInvest se zavazuje v rámci Projektu zajistit Klientovi poskytnutí služeb uvedených v Rozvojovém plánu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. A to v období od až. Doba pro poskytování služeb je stanovena na maximálně 2 roky od podpisu této Smlouvy Klientem. Termín ukončení projektu nelze měnit bez písemného souhlasu Agentury CzechInvest; 2.4 Klient se zavazuje účelně využívat všech poskytnutých služeb uvedených v příloze č. 2 a komunikovat se zástupci Agentury CzechInvest v míře nezbytné k úspěšnému naplnění cílů Projektu, zejména poskytovat zpětnou vazbu a informace z důležitých pracovních schůzek. 2.5 Klient je oprávněn objednat a čerpat služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 2, které se váží k úspěšnému naplnění cíle Projektu. Náklady spojené s čerpáním těchto služeb budou hrazeny Agenturou CzechInvest ve výši 80% nebo 100% podle charakteru služby, viz příloha č. 2. Maximální výše finanční úhrady služeb, specifikovaných v bodech přílohy č. 2, ze strany Agentury CzechInvest je stanovena na,- Kč (slovy korun českých). Celková výše poskytnuté podpory v rámci de minimis činí,- Kč (slovy korun českých). 2.6 Klient se zavazuje předem konzultovat s určeným zástupcem Agentury CzechInvest jakoukoli potřebu čerpání dotovaných služeb. Seznam poskytnutých dotovaných služeb včetně jejich popisu a ceny bude Klientem zřetelně uveden v závěrečné zprávě, kterou předá Agentuře CzechInvest. Klient se zavazuje během doby trvání Projektu Klienta nečerpat podporu de minimis nebo veřejnou podporu na stejné výdaje svého projektu od jiných subjektů. 2.7 Klient se zavazuje využívat služeb Agentury CzechInvest, Poradce a Kouče po dobu nutnou k nalezení investora, příp. k zajištění nezbytných kroků k budoucí spolupráci s investorem, maximálně však v termínech uvedených v bodě 2.3. V případě, že Klient nalezne investora nebo zajistí budoucí spolupráci s investorem dříve než za dobu uvedenou v bodě 2.3, může po dohodě s Agenturou CzechInvest ukončit Projekt. Klient se zavazuje neukončit projekt svévolně, bezdůvodně a bez předchozího souhlasu Agentury CzechInvest. 2.8 Za účelem nalezení vhodného investora je Klient povinen vyvinout přiměřené úsilí. Investorem se pro účel této Smlouvy rozumí fyzická nebo právnická osoba, která poskytne Klientovy své finanční prostředky za účelem rozvoje podnikatelských aktivit Klienta a získá za to majetkový podíl společnostiklienta. 3/7

4 2.9 Klient se dále zavazuje umožnit Agentuře CzechInvest používání jeho identifikačních údajů s předem oběma Smluvními stranami odsouhlasenými detaily Produktu a obchodního plánu pro účely a potřeby Agentury CzechInvest ve vztahu s veřejností, tak jak vyplývají z oznamovací povinnosti při použití veřejných zdrojů Klient je povinen po celou dobu realizace Projektu a nejméně tří (3) let od data jeho ukončení umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům správce programu (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, ) a Agentury CzechInvest k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Dále je povinen těmto zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly dodržování podmínek programu a účelového využití prostředků z poskytnuté podpory, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence Příjemce podpory, a to jak na místě realizace Projektu, tak ve svém sídle Klient má povinnost uchovat ke kontrole veškeré výstupy hrazené z Projektu. Klient je povinen zabezpečit, že Projekt Klienta bude zachován po dobu nejméně tří (3) let od data ukončení realizace Projektu na území regionu NUTS 2, kde byla zahájena realizace Projektu, k níž byla poskytnuta podpora, a to bez ohledu na rozsah podpory. Podmínka se nevztahuje na případy konkursu nebo likvidace Příjemce podpory či jiného způsobu ukončení podnikatelské činnosti Příjemce podpory Klient je povinen o způsobilých výdajích Projektu (viz příloha č. 3) a použití podpory určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v této Smlouvě, a uchovat je po dobu deseti (10) let ode dne ukončení Projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky OPPI Klient je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky: a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci; b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; c) při kontrole Klient poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu; 2.14 Klient je povinen účtovat o výdajích souvisejících s Projektem (např. na zvláštních analytických účtech, se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů Projektu, na samostatné hospodářské středisko či zakázku popř. jiným vhodným způsobem), aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na Projekt. Pokud Klient vede daňovou evidenci, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt Klient je povinen dodržovat ustanovení politiky Evropského společenství (dále také jen ES ) v oblasti ochrany životního prostředí (zabránit poškozování životního prostředí nad únosnou mez především plněním požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a v oblasti rovných příležitostí (tj. především zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) Při realizaci Projektu nesmí Klient použít podporu přímo ani nepřímo k výrobě, zpracování, propagaci nebo uvádění na trh komodit uvedených v Příloze I Smlouvy o ES, dále do odvětví Komentář [LM1]: nutno přílohu dodat 4/7

5 zemědělství, rybolovu, akvakultury, lesnictví, uhelného průmyslu, průmyslu oceli, průmyslu stavby lodi a průmyslu stavby lodi (CZ-NACE 30.11) Klient je povinen splňovat definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/ Agentura CzechInvest je oprávněna zamítnout proplacení finanční podpory, popř. poskytnutí nefinanční podpory v případě, kdy Klient k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti platná ke dni vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do CzechEkoSystem nebo ke dni podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory (tj. např. přestal splňovat definici MSP) Klient je povinen písemně informovat Agenturu CzechInvest o změnách svého majetkoprávního či formálně-právního postavení, jako je např. přeměna společnosti dle zvláštního zákona (spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy), snížení základního kapitálu, zrušení a vstup do likvidace, prohlášení. Dále je Klient povinen písemně informovat Agenturu CzechInvest, že nebylo insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku, výkonu rozhodnutí apod. Není-li možno podat informaci předem, Klient je povinen informovat Agenturu CzechInvest dodatečně bez zbytečného odkladu; nejpozději však do deseti (10) dnů od doby, kdy nastala rozhodná skutečnost. Klient je povinen informovat Agenturu CzechInvest do uplynutí doby pro předkládání monitorovacích údajů Klient je povinen informovat Agenturu CzechInvest do uplynutí doby pro předkládání monitorovacích údajů Klient je povinen předávat Agentuře CzechInvest údaje nezbytné pro sledování hodnot monitorovacích ukazatelů a umožnit tak průběžné sledování přínosů Projektu: a) k datu ukončení Projektu předloží Klient Závěrečnou monitorovací zprávu včetně vyhodnocení ukazatelů v rozsahu stanoveném Agenturou CzechInvest. Porušení této povinnosti není porušením rozpočtové kázně; b) Klient předloží Agentuře CzechInvest po ukončení Projektu údaje o vývoji monitorovacích ukazatelů (viz příloha č. 3), a to v průběhu druhého roku následujícího po vykazovaném období, pokud Agentura CzechInvest nestanoví termín jiný. Prvním vykazovaným rokem (účetním obdobím) při sledování monitorovacích ukazatelů je rok (účetní období), v němž je plánováno zahájení Projektu. Posledním vykazovaným rokem (účetním obdobím) je druhý rok (účetní období) následující po roce, kdy došlo k ukončení realizace Projektu; c) monitorovací zprávy jsou podávány v termínu (k kalendářního roku) Prvním dnem vzniku způsobilých výdajů je den podpisu této Smlouvy druhou Smluvní stranou. Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo neschválit výdaje, které nebyly v souladu s právními předpisy ES nebo ČR, Páteřním manuálem OPPI nebo neodpovídají předmětu a účelu Projektu. Na podporu není právní nárok Klient si je vědom, že v případě získání podpory v režimu de minimis, je Agentura CzechInvest povinna dle zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon č, 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím příjemci do Centrálního registru de minimis Klient se zavazuje sledovat, zda u něj nedochází po sečtení hodnot všech přijatých podpor de minimis v období tří (3) po sobě jdoucích účetních období k překročení limitu ,- EUR (slovy dvě stě tisíc eur). V případě, že by vyplacením poskytované podpory hrozilo překročení daného limitu, se Klient zavazuje neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře CzechInvest Klient se zavazuje účastnit setkání investorů realizovaného Agenturou CzechInvest a předložit k termínu ukončení Projektu Agentuře CzechInvest finální podnikatelský plán 5/7

6 Klienta, prezentaci Klienta pro potenciální investory a dále doložit výstupy realizovaného poradenství (kalkulace, studie, průzkum, návrh strategie, aj.). O setkání s investory může Klient požádat ještě před stanoveným termínem. Termín je standardně stanoven v blízkosti data ukončení Projektu. III. Sankce 3.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smluvní povinnosti Klientem uvedené v bodech 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.24 a 2.26 je Agentura CzechInvest oprávněna postihnout Klienta odvodem ve výši celkové poskytnuté částky podpory za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 3.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení Smluvní povinnosti Klientem uvedené v bodech 2.7, 2.12, 2.14, 2.19, a 2.22 je Agentura CzechInvest oprávněna odejmout Klientovi 1% z celkové podpory uvedené v této Smlouvě za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 3.3 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna požadovat v souvislosti s plněním této Smlouvy po druhé Smluvní straně jiné než v této Smlouvě výslovně popsané plnění. 3.4 Součet udělených sankcí nemůže převýšit celkovou částku podpory. Procentuální částky odvodů za porušení povinností se sčítají. IV. Doba trvání Smlouvy 4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami do doby ukončení Projektu plus tři (3) roky, tj. od do. V. Odstoupení od smlouvy 5.1 Od této Smlouvy je kterákoliv Smluvní strana oprávněna odstoupit, jestliže dojde podstatným způsobem k porušení povinnosti sjednané v této Smlouvě druhou Smluvní stranou. Odstoupením zaniká nárok Klienta na příjem podpory. 5.2 Odstoupení Klienta je účinné dnem doručení písemné informace o odstoupení Agentuře CzechInvest. V případě odstoupení, pokud již Klient čerpal podporu nebo i její část, je Klient povinen na základě písemné výzvy Agentury CzechInvest vrátit takto čerpanou částku podpory v plné výši v daném termínu a na účet stanovené v této výzvě. Toto ustanovení se vztahuje na čerpání všech poskytovaných služeb (tj. čerpání podpory de minimis dle této Smlouvy). 5.3 Pokud Klient nalezl vhodného investora, ustanovení odst. 5.2 se na Klienta nevztahuje. Povinnost předkládat monitorovací zprávy dle odstavce 2.21 tím není dotčena. Výše takové investice je stanovena na minimálně ,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Investice musí mít charakter majetkového vstupu, tzn.nesmí se jednat např. o půjčku. Klient musí provést transformaci na obchodní společnost typu společnosti s ručením omezeným nebo akciovou společnost, pokud takovou podobu již nemá. 5.4 Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Klient zásadním způsobem porušuje účel Projektu a jeho jednání je v rozporu s pravidly OPPI. 6/7

7 Agentura CzechInvest je oprávněna odstoupit od Smlouvy také v případě, že Klient neodstranil bez zbytečného odkladu závady v plnění této Smlouvy, na které byl Agenturou CzechInvest upozorněn. Dále lze odstoupit od Smlouvy pouze v případech, které stanoví Smlouva nebo zákon č. 513/1999 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. VI. Závěrečná ujednání 6.1 Záhlaví článků a částí v této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a v žádném ohledu neomezují nebo neslouží k výkladu pojmů a ustanovení Smlouvy. 6.2 Klient není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jiný subjekt. 6.3 Klient je povinen realizovat Projekt v souladu se žádostí o účast v Projektu CzechEkoSytstem. 6.4 Jakékoli změny nebo dodatky Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou a musí být podepsány oběma Smluvními stranami. 6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 6.7 V případě, že celé či jakákoli část ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatným nebo neúčinným, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou platná a účinná. Smluvní strany se zavazují, že v dobré víře projednají a dohodnou se na nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení ustanovením, které bude platné a účinné a bude odrážet záměr Smluvních stran zamýšlený v původním ustanovení. 6.8 Ve všech otázkách výslovně neupravených Smlouvou, se postupuje dle ustanovení zák. č. 531/1999 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a Smlouva se jako celek řídí českým právním řádem. 6.9 Agentura CzechInvest i Klient prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Žádost o poskytnutí podpory Rozvojový plán Klienta Seznam monitorovacích ukazatelů pro Klienta CzechEkoSystem Oznámení o výši veřejné podpory V dne: 2011 Za Agenturu CzechInvest: V dne: 2011 Za Klienta: Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. generální ředitel 7/7

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více