Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )"

Transkript

1 Účetní souvztažnosti v kostce 2009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) České účetní standardy byly zveřejněny ve finančním zpravodaji č /2003 a na Zákaznickém portálu 24. Číslo Název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvláštní operace s pohledávkami ZRUŠEN od Operace s podnikem 012 Změny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 017 Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidovaná účetní závěrka 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 Přehled o peněžních tocích informace 1 Praktické Minimální mzda Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Využijte Zákaznický Více informací naleznete na Zákaznickém portálu 24 portál 24 s užitečnými informacemi Údaje v tabulce jsou v Kč. 262/2006 Sb. 451/2008 Sb. Doba trvání pracovní cesty 2007až hod hod více než 18 hod Aktuální hodnotu stravného v daném okamžiku i jeho historii naleznete na Zákaznickém portálu 24 Sazba základní náhrady za 1 km jízdy Údaje v tabulce jsou v Kč. Platnost sazby Druh vozidla Jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 1,10 1,10 Osobní motorová vozidla 3,80 4,10 3,90 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009 nejnavštěvovanější státy Stravné při tuzemských pracovních cestách Země Měnový Měna kód Francie EUR euro 45,- 45,- 45,- Itálie EUR euro 45,- 45,- 45,- Maďarsko EUR euro 35,- 35,- 35,- Německo EUR euro 45,- 45,- 45,- Polsko EUR euro 35,- 35,- 35,- Rakousko EUR euro 45,- 45,- 45,- Rusko USD euro 45,- 45,- 45,- Slovensko SKK slovenská koruna euro 550,- 650,- 30,- Španělsko EUR euro 40,- 40,- 40,- Švýcarsko CHF švýcarský frank 75,- 75,- 75,- USA USD americký dolar 50,- 50,- 50,- Velká Británie GBP anglická libra 40,- 40,- 40,- Výběr dalších států a aktuální částky naleznete na Zákaznickém portálu 24 1

2 souvztažnosti 2 Účetní 022 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI Snadná orientace v publikaci 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Účetní souvztažnosti v kostce 2009 Na tomto účtu se zachycují samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku ZoÚ, 7, 47, 56, 61 vyhlášky, ČÚS 013 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 1. Pořízení movitých věcí dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady: a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 2. Zařazení převod pořízené movité věci v celkové pořizovací ceně 3. Na pořízení movité věci byla poskytnuta dotace Buďte si jisti účtováním Aktivace nákladů vynaložených na pořízení movité věci ve vlastní režii: a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně vlastními náklady, pokud vlastní náklady nelze zjistit 5. Pořízení movité věci bez vedlejších pořizovacích nákladů: a) dodavatelsky b) za hotové, z běžného účtu , ZoÚ Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní. *) 47 vyhlášky **) , , odst. 11 vyhlášky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění nižším než si stanovila účetní jednotka je možné vykazovat v této položce jako drobný hmotný majetek. Ocenění souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu nebo vlastní náklady věci do souboru dodatečně zařazené. 042 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DHM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. Vymezení dotace 47 odst. 4 vyhlášky Vlastními náklady se rozumí podle 25 odst. 4 písm. d) ZoÚ veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho účetního období). 6. Pořízení movité věci bezplatně darem Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 25 ZoÚ 7. Pořízení movité věci převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání Pořízení movité věci jako věcného vkladu do společnosti Účtování nově zjištěné (v účetnictví dosud nezachycené) movité věci Ukázka z části 2 Účetní souvztažnosti Vyhledejte a zaúčtujte 59 ObchZ nepeněžitý vklad musí být oceněn na základě posudku zpracovaného znalcem. Vklad dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny, jinak se oceňuje reprodukční pořizovací cenou Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 24 odst. 5, 25 ZoÚ 10. Účetní odpisy movité věci , 56 odst. 3 vyhlášky ***) 2

3 Účetní souvztažnosti v kostce 2009 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 025 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 11. a) vyřazení movitých věcí, které jsou plně odepsány z účetní evidence Při vyřazení části souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru. b) vyřazovaní movitých věcí, které nebyly 100 % odepsány jednorázový odpis zůstatkové ceny movitých věcí vyřazených z důvodu další neupotřebitelnosti jednorázový odpis zůstatkové ceny movitých věcí vyřazených z důvodu odcizení, poškození odst. 2 písm. c), l) ZDP 25 odst. 1 písm. n) ZDP jednorázový odpis zůstatkové ceny movitých věcí vyřazených darem odst. 1 písm. o) ZDP jednorázový odpis zůstatkové ceny movitých věcí vyřazených z důvodu prodeje převod movitých věcí z podnikání do osobního užívání splacení vkladu do jiné společnosti nepeněžitým vkladem movitou věcí viz bod 8 Poznámka: *) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. **) Do vedlejších nákladů patří např. náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, clo, dopravné, zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční více náklady zahajované výroby, jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání. ***) Od se v 56 odst. 3 vyhlášky doplňuje pojem zbytková hodnota. Nové informace Účetní jednotka může při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu, kterou se rozumí účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, např. prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty majetku se rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku. Zbytkovou hodnotou se rozumí snížená předpokládaná zbytková hodnota. Účetní jednotky neprovádějí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích. 56 odst. 1 a 56a, 61 odst. 1 mají účinnost novely od souvztažnosti 2 Účetní Vlastní poznámky: 025 Pěstitelské celky trvalých porostů Za pěstitelské celky trvalých porostů se považují: ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 ha a trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. Pěstitelské celky trvalých porostů jsou zařazeny ihned po jejich nákupu, či po dokončení výsadby ve vlastní režii zemědělského podniku bez ohledu na to, zda již dosáhly plodnosti ZoÚ, 7, 47, 56 vyhlášky, ČÚS 013 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 1. Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady: a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 2. Zařazení převod pořízených pěstitelských celků trvalých porostů v celkové pořizovací ceně , , odst. 11 vyhlášky 25 ZoÚ Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní. 47 vyhlášky REDAKČNĚ ZKRÁCENO 3

4 524 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI Účetní souvztažnosti v kostce 2009 souvztažnosti 2 Účetní 524 Zákonné sociální pojištění Na daném účtu se zachycuje pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně společníků, jednatelů s. r. o., komanditistů, komanditních společností, členů družstev ZoÚ, 24 vyhlášky, část 3.1. a 3.4. ČÚS 019 Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení Sociální zabezpečení 1. Hrubé mzdy zaměstnanců z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny nárok na hrubou mzdu zaměstnanců Od roku 2009 se základ pro výpočet daně z příjmů zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (34 %). V roce % 2. Hrubé mzdy společníků a členů družstva z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny nárok na hrubou mzdu Od roku 2009 se základ pro výpočet daně z příjmů zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (34 %). V roce % 3. Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanci: a) náklady společnosti 25 % odst. 2 písm. f) ZDP b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance 6,5 % Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení společníci a členové družstva: a) náklady společnosti 25 % odst. 2 písm. f) ZDP, 25 odst. 1 písm. g) ZDP b) srážka ze mzdového základu u společníka 6,5 % Úhrada odvod pojistného: na sociální zabezpečení Všeobecné zdravotní pojištění: 6. Předpis závazku na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanci: a) náklady společnosti 9 % b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance 4,5 % Předpis závazku na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění společníci a členové družstva: a) náklady společnosti 9 % b) srážka ze mzdového základu u společníka 4,5 % Úhrada odvodu pojistného Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 9. Předpis zákonné náhrady mzdy zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti 336 AÚ 331 *) 10. Skutečný odvod částky sociálního pojištění po snížení o ½ hodnoty vyplacené náhrady mzdy zápočet jedné ½ z vyplacené náhrady mzdy zúčtování druhé ½ z vyplacené náhrady mzdy 336 AÚ 336 AÚ 521 AÚ náhrady AÚ náhrady 336 AÚ náhrady Upozornění na konkrétní právní úpravu Poznámka: Od zaniká rozdělování zaměstnavatelů na malé organizace (do 25 zaměstnanců) a organizace (nad 25 zaměstnanců) a pro obě skupiny se používá pojem zaměstnavatel. Zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení ve výši 31,5 % ze mzdy (25 % platí zaměstnavatel a 6,5 % se sráží zaměstnanci) a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % ze mzdy (9 % platí zaměstnavatel a 4,5 % se sráží zaměstnanci). *) Současně bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci od 4. do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy, která se vypočítá z průměrného výdělku. Náhrada mzdy se do výše nároku podle zákoníku práce nedaní a zaměstnavatel si polovinu částky, kterou zaměstnancům vyplatil na náhradě mzdy v kalendářním měsíci, odečte z pojistného odvedeného v tomto měsíci. Z náhrady mzdy do výše nároku podle zákoníku práce se neplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Vlastní poznámky: Místo na vlastní poznámky 4

5 Účetní souvztažnosti v kostce 2009 SOUHRNNÉ PŘÍKLADY 8. Soubor movitých věcí (technické zhodnocení a změněná vstupní cena) Účetní jednotka si pořídila počítače včetně příslušenství a rozhodla se z nich vytvořit počítačovou síť. Celková pořizovací cena souboru byla v roce pořízení 2008 byla ve výši Kč. Ve druhém roce 2009 vyřadila účetní jednotka 2 počítače v pořizovací ceně ve výši Kč a Kč a pořídila novou tiskárnu v pořizovací ceně Kč. V následujícím roce 2010 provedla na některých počítačích technické zhodnocení celkem za Kč. Účetní jednotka použije i pro účetnictví rovnoměrné daňové odpisy podle 31 ZDP (správně by měly být účetní odpisy odlišné od daňových a uplatňovány podle počtu měsíců užívání předmětu souboru majetku). Podle hlavního funkčního předmětu patří soubor majetku do 1. odpisové skupiny. Výpočet odpisů: Ukázka z části 3 Souhrnné příklady Rok Odp. základna Roční odpisová sazba (%) Roční odpis (Kč) ( ) , , *) Poznámka: *) Odpis až do zvýšené vstupní ceny. Zkuste počítat s námi Účtování: Rok 2008 Kč MD D 1. Pořízení počítačové sítě Roční odpis souboru Rok Vyřazení dvou počítačů v pořizovací ceně Pořízení tiskárny Roční odpis souboru Rok Technické zhodnocení souboru Roční odpis souboru Rok Roční odpis souboru příklady 3 Souhrnné 9. Zajištění závazku převodem práva pokračování v započatém odpisování Podle smlouvy o půjčce poskytl věřitel dlužníkovi peněžní půjčku v částce Kč na úrok 10 % ročně. Půjčka byla poskytnuta k Půjčka i úroky jsou splatné k Půjčka je zajištěna strojem v pořizovací ceně Kč, roční odpisy (účetní i daňové jsou pro zjednodušení stejné) jsou Kč. Po dobu zajištění závazku je uzavřena smlouva o výpůjčce a účetní i daňové odpisy uplatňuje dlužník. Účtování u dlužníka Č. Text Kč MD D Rok 2008 Počáteční zůstatky: Účet 022 (pořizovací cena stroje) Účet 082 (dosavadní oprávky) Na běžný účet dlužníka byly převedeny peněžní prostředky podle smlouvy (479) 2. Převod pořizovací ceny stroje a oprávek k němu na analytických účtech (smlouva o výpůjčce) pořizovací cena stroje převod oprávek Úrok z půjčky na konci roku (479) 4. Roční odpisy stroje

6 SOUHRNNÉ PŘÍKLADY Účetní souvztažnosti v kostce 2009 Č. Text Kč MD D Rok Úrok z půjčky na konci roku (479) 6. Roční odpisy stroje Rok Úrok z půjčky na konci roku (479) 8. Roční odpisy stroje Půjčku dlužník vrátil včetně úroků Převod pořizovací ceny stroje a oprávek k němu na analytických účtech (479) 221 pořizovací cena stroje převod oprávek Dlužník půjčku včetně úroků na konci roku 2010 nesplatil Č. Text Kč MD D 9. Odpis závazku z půjčky včetně úroků do výnosů , Odpis zůstatkové ceny stroje do nákladů Účtování u věřitele příklady 3 Souhrnné Číslo Text Kč MD D Rok 2008 Zachycení stroje na podrozvahových účtech xx 7xx 1. Na běžný účet dlužníka byly převedeny peněžní prostředky podle smlouvy Nutnost analytického AÚ 221 členění účtu 2. Úrok z půjčky na konci roku AÚ Ocenění stroje evidovaného na podrozvahových účtech se zvýší o úrok xx 7xx Rok Úrok z půjčky na konci roku AÚ Ocenění stroje evidovaného na podrozvahových účtech se zvýší o úrok xx 7xx Rok Úrok z půjčky na konci roku AÚ Ocenění stroje evidovaného na podrozvahových účtech se zvýší o úrok xx 7xx 8. Dlužník půjčku vrátil včetně úroků AÚ Vyřazení stroje včetně úroků z podrozvahových účtů xx 7xx Dlužník půjčku včetně úroků na konci roku 2010 nesplatil Č. Text Kč MD D 9. Převod stroje (přechod vlastnictví) do majetku věřitele v pořizovací ceně rovnající se hodnotě nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva 10. Zápočet pohledávky z půjčky AÚ 11. Roční odpisy stroje Poznámky: U pohledávky nesplacené a zajištěné převodem práva se při nesplacení půjčky stává vlastníkem majetku věřitel. Vstupní cenou majetku je hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva k majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele. 29 odst. 1 písm. c) ZDP Ujistěte se v účtování 10. Účtování daně z příjmů právnických osob konkrétních účetních případů Č. Text MD D A. Daň z příjmů 1. Předpis daně z příjmů z běžné činnosti na základě řádného daňového přiznání Předpis daně z příjmů z mimořádné činnosti na základě řádného daňového přiznání Platba záloh na daň z příjmů v průběhu účetního období , Doplatek splatné daně z příjmů , REDAKČNĚ ZKRÁCENO

7 Účetní souvztažnosti v kostce 2009 Ukázka z části 4 Obsahové vymezení náplně syntetických účtů OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTU 5xx 548 Ostatní provozní náklady Na tomto účtu zachycují účetní jednotky ostatní provozní náklady, pokud pro ně nemají vytvořený samostatný syntetický účet ve skupinách 50 až 54. K ostatním provozním nákladům patří např.: a) pojistné Záleží na rozhodnutí účetní jednotky a její vnitřní směrnici, zda se rozhodla pojistné časově rozlišovat nebo je bude posuzovat jako pravidelně se opakující, popř. nevýznamnou položku (postup při časovém rozlišení se nesmí každoročně měnit). Pojištění musí souviset s příjmem, který je předmětem daně, ale není od daně osvobozen. Pak je pojištění daňově uznatelné, Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představuje trvalé snížení jeho hodnoty. Zachycuje se formou odpisů v nákladech a zároveň prostřednictvím účtů 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Účetní jednotky by měly rozlišovat mezi účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku podle odpisového plánu zachycenými na tomto účtu a daňovými odpisy, které jsou závazně stanovené v ZDP. U menších účetních jednotek, kde odpisy netvoří významnou položku provozních nákladů, se někdy užívají daňové odpisy i pro potřeby účetnictví. Další výklad k odpisům a technickému zhodnocení naleznete v textu ve třídě 0. b) trvalé zastavení pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (zmařená investice). Daňovou uznatelnost je nutno posuzovat individuálně, c) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které za zdaňovací období nedosáhlo zákonného limitu Kč podle ZDP. Závisí na rozhodnutí účetní jednotky, zda např. nezvýší vstupní cenu dlouhodobého majetku i o tyto menší částky zhodnocení a bude je prostřednictvím odpisů zahrnovat do nákladů postupně ze zvýšené vstupní ceny, d) mezi další náklady patří např. náklady spojené s držením služebních psů, rozdíly ze zaokrouhlení DPH, úhrada pracovníkům při pracovních úrazech, náklady vynaložené nájemcem na uvedení pronajatého majetku do původního stavu atd. 549 Manka a škody Manka a škody, které nevznikly ze zvlášť mimořádných příčin se od účtují jako provozní náklady. Na účtu se zachycují inventarizační rozdíly ve smyslu 30 odst. 5 ZoÚ. Manko do normy na zásobách je daňově uznatelným nákladem. Podrobnější je o mankách a škodách je v textu u účtu 501 a ve třídě 1. Daňově uznatelným nákladem je zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad. V plné výši jsou daňově uznatelné škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem. 55x Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv Rezervy se vytváří v souladu se zásadou opatrnosti, protože všechny předpokládané ztráty a rizika, o kterých účetní jednotka ví při účetní závěrce, by měly být zahrnuty v nákladech běžného období. Účetní jednotky, které vytváří rezervy v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, nebo např. zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zachycují tvorbu, čerpání, použití nebo rozpuštění rezerv na tomto účtu (hovoříme obvykle zkráceně o zákonných rezervách podle 24 odst. 2 písm. i). Pro ostatní rezervy, které nejsou upraveny zákonem o rezervách, je vhodné užívat jiný syntetický účet (v našem účtovém rozvrhu účet 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv), protože náklady související s tvorbou rezerv nad rámec zákona o rezervách jsou daňově neuznatelné. U podnikatelských subjektů se nejčastěji tvoří daňová rezerva na opravy hmotného majetku, a dále je možné tvořit: rezervy na pěstební činnost, odbahnění rybníka, na sanaci pozemků dotčených těžbou, na rekultivaci a sanaci skládek, a na vypořádání důlních škod. 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Účetní jednotka může tvořit rezervy na všechna rizika a ztráty, které jsou jí známy při účetní závěrce. Jedná se např. o rezervy na záruční opravy (je-li účetní jednotka zavázána k bezplatným záručním opravám), na důchody a podobné závazky, na nevyúčtované smluvní pokuty a penále, na opravy hmotného majetku mimo případy vymezené na předchozím účtu a další. Nejsou-li rezervy upravené zákonem o rezervách, patří mezi rezervy, jejichž tvorba a čerpání není daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů. 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období V účetních jednotkách mohou vznikat náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, nelze je druhově rozlišit, a nesouvisí s jedním účetním obdobím. Nejčastěji se jedná o náklady, které souvisí vymezení náplně syntetických účtů 4 Obsahové 7

8 5xx OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTU Účetní souvztažnosti v kostce 2009 s dlouhodobou propagací, přípravou a záběhem výkonů, náklady na předzásobení (na skladování) a další. i dlužných cenných papírů) se při jejich prodeji zachycuje na tomto účtu. vymezení náplně syntetických účtů 4 Obsahové Tvorba a zúčtování komplexních Daňová nákladů doporučení příštích období jsou daňově uznatelné, pokud se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V zákonu o daních z příjmů pro ně není žádná zvláštní úprava. 557 Odpis kladného goodwillu a kladného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku Podle 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky se kladný nebo záporný goodwill odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců a podle 7 odst. 10 vyhlášky se aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. Podrobnější výklad je v textu ke třídě 0 u účtů 015, 027, 075 a 087. Podle 23 odst. 15 ZDP se do základu daně nezahrnují odpisy oceňovacího rozdílu vzniklého jinak než koupí podniku či jeho části. 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám je daňově účinným nákladem, pokud účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů [ 24 odst. 2 písm i) ZDP] nebo daňově neúčinným nákladem, pokud účetní jednotka tvoří opravnou položku pouze na základě své vlastní vnitřní směrnice (dále účet 559 Tvorba a zúčtování opravných položek). Další výklad je v textu u účtu Tvorba a zúčtování opravných položek Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich snížení, rozpuštění, zrušení se účtuje ve prospěch nákladů. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Opravné položky se tvoří, je-li zjištěná užitná hodnota nižší a není-li snížení trvalého charakteru, k dlouhodobému majetku účtová skupina 09x, k zásobám účtová skupina 19x, ke krátkodobému finančnímu majetku účtová skupina 29x a k pohledávkám účtová skupina 39x. Tvorba a rozpouštění účetních opravných položek musí být upraveny vnitřní směrnicí, která odpovídá konkrétním podmínkám účetní jednotky a musí zajišťovat co nejpřesnější vyjádření hodnoty majetku. Nejsou-li opravné položky upraveny ZoR (jako opravná položka k pohledávkám), je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů [ 25 odst. 1 písm. i) ZDP]. Daňově uznatelná není podle 25 odst. 1 písm. c) ZDP pořizovací cena cenného papíru s výjimkou uvedenou dále v textu a dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva. Pořizovací cena cenného papíru a podílu se účtuje do nákladů až v okamžiku prodeje, do té doby jsou vedeny cenné papíry a podíly jako dlouhodobý nebo krátkodobý finanční majetek. Daňově uznatelná je podle 24 odst. 2 písm. w) ZDP nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisem reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu a pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního předpisu jako o cenném papíru; zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje [ 24 odst. 2 písm. ze) ZDP]. Daňovým nákladem je podle 24 odst. 2 písm. r) ZDP hodnota cenného papíru zvýšená o náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti, pokud poplatník prokáže, že nebyly uznány jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 562 Úroky Úroky mohou být v rámci finančního výsledku hospodaření významným nákladem v případě, že účetní jednotka financuje svoji činnost z cizích zdrojů. O úrocích musí být účtováno v časovém rozlišení po celou dobu existence dluhu z půjčky nebo úvěru. Úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (kapitalizované úroky) se zahrnují do pořizovací ceny tohoto majetku, pokud se tak účetní jednotka rozhodne. Novelu 25 odst. 1 písm. w) ZDP s účinností od lze použít zpětně na smlouvy o úvěrech a půjčkách uzavřených po Finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel nebo osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi ( 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje a) trojnásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo 56x Finanční náklady 561 Prodané cenné papíry a podíly Úbytek všech cenných papírů a podílů finančního majetku (krátkodobého i dlouhodobého, majetkových b) dvojnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Do úvěrů a půjček se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž finanční výdaje REDAKČNĚ ZKRÁCENO 8 Zajistěte si Účetní souvztažnosti v kostce 2009 v plné verzi!

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Pavel Novotný. Finanční účetnictví Finanční účetnictví Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem,

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Bakalářská práce 2008 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní směrnice č: 3/2005 Obec: Malá Štáhle Adresa: Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov IČO: 00575968 Datum zpracování: 31.července 2005 Schváleno zastupitelstvem obce

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ Ukázka z části ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 I. Charakteristika Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více