schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky na zateplení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení"

Transkript

1 číslo 2 duben 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Ještě jednou se vrátím k probíhajícím volbám delegátů na našem družstvu. Velká akce se pomalu blíží ke konci, představenstvo uzavřelo volby na samosprávách ke dni Většina samospráv stihla volby vykonat a odevzdat zápisy do konce března. Nyní lze konstatovat, že se předsedové samospráv k volbám postavili velmi zodpovědně. Většina zápisů dorazila včas a správně vyplněná. Oproti roku 2007, kdy volby poprvé proběhly tímto způsobem, se o poznání snížily chyby a nedostatky v zápisech z členských schůzí. Následné zpracování zápisů z členských schůzí a zápisů o volbách bylo náročné pro právní a správní úsek a členy komise pro samosprávy, kteří se zpracováním pomáhali. Všechno museli řádně zkontrolovat, přepočítat hlasování a počty zúčastněných členů samospráv na schůzích a zkontrolované výsledky zaevidovat. Volby jsou úspěšně za námi a nezbývá, než všem, kteří se podíleli na jejich zdárném průběhu a výsledku, poděkovat. Věřím, že máme zvolené kvalitní a zodpovědné delegáty, kteří se ujmou svých funkcí na dalších pět let. Všichni řádně zvolení delegáti budou o svém zvolení písemně vyrozuměni. Jarní shromáždění delegátů je plánováno na , zahájení od 15,30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. Shromáždění delegátů svolá podle čl. 66 Stanov představenstvo na svém dubnovém zasedání. Všichni delegáti obdrží včas pozvánky s programem a podrobné materiály k jednotlivým bodům jednání. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Centrální, nebo lokální zdroj tepla? str. 4 Výsledky voleb delegátů str. 6 Výměna šachetních dveří Na 21. zasedání dne představenstvo: vzalo na vědomí rozbor dluhů na nájemném a vyúčtování za rok Dluhy na konci roku 2011 dosáhly výše 6,88 mil. Kč a v porovnání s koncem roku 2010 se zvýšily téměř o 600 tis. Kč. Počet dlužníků zůstává zhruba stejný a pohybuje se kolem čísla 600, vzalo na vědomí zprávu o rozsahu a technických možnostech výměn šachetních dveří a uzávěrů výtahů v bytových domech a uložilo řediteli připravit návrh realizace této části modernizace výtahů formou třetí etapy, která by mohla být zahájena od roku Technická komise předloží do konce října 2012 návrh rozsahu a harmonogramu třetí etapy, schválilo změny Organizačního řádu, Jednacího řádu a Zásad vnitřního řízení v projednaném znění s platností od Změny těchto vnitřních předpisů odráží změny Stanov přijaté na podzim roku 2011, schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 234, Dlouhá 2603, Česká Lípa na zateplení domu a GO střechy. Celková cena díla je plánována ve výši Kč a vnitrodružstevní půjčka do výše Kč, schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky na zateplení domu. Celková cena díla je plánována ve výši Kč a bankovní úvěr do výše Kč s dobou splácení 120 měsíců. Na 22. zasedání dne představenstvo: vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu volených orgánů a rozpočtu správy družstva za rok 2011 a konstatovalo, že čerpání ve sledovaných střediscích je v souladu s rozpočtem a na žádném středisku nedošlo k jeho překročení, schválilo předběžný návrh rozdělení hospodářského výsledku roku Hrubý zisk družstva překračuje 9 mil. korun, schválilo návrh rozpočtové změny pro rok Návrh bude předložen na jarním shromáždění delegátů. Změna se týká změn v odvodech na sociální pojištění, schválilo návrh škodní komise na odpis čtyř nevymožitelných pohledávek v celko- nabízí k přidělení: vé výši ,70 Kč na vrub účtu , středisko správa družstva, schválilo další postup při vyhodnocování voleb delegátů takto: ke dni se uzavírají výsledky voleb doručených ze samospráv. Pořadí výsledků voleb v jednotlivých volebních obvodech bude stanoveno součtem platných hlasů ze zápisů doručených do výše uvedeného data, projednalo zprávu kontrolní komise o kontrole rozdělování a čerpání fondu bytového hospodářství a zároveň vzalo na vědomí informaci ředitele o nápravě chyb v rozdělení FBH u čtyř samospráv, schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 116, Dubická , Česká Lípa na vložkování komínů. Celková cena díla je plánována ve výši Kč a vnitrodružstevní půjčka do výše Kč. vyhovělo žádosti samosprávy 429 Jiráskova , Nový Bor a snížilo tvorbu DZOI na 10 Kč/m 2 na dobu jednoho roku, navýšilo s platností od nájem v nebytových prostorách družstva o 1,9 %. Družstevní byt s lodžií, komora. Celková výměra 70,20 m 2, I. podl., v Novém Boru, ulice Rumburských hrdinů 692 Nabídková cena Kč Bližší informace na telefonu , paní Šindelářová, paní Hádeková 1

2 EKONOMICKÉ INFORMACE Dluhy a dlužníci 2 Dluhy, závazky, platební neschopnost či dokonce exekuce jsou termíny, se kterými se v poslední době setkáváme čím dál častěji. Bohužel, ekonomická situace v našem okrese se nelepší, ale naopak se obáváme větší nezaměstnanosti či daňové zátěže vůči státu. Je samozřejmé, že tento stav se nutně promítá i do schopnosti řádně hradit úhrady za bydlení. Jak vypadá situace na našem družstvu? Při porovnání stavu minulého roku oproti roku 2010 došlo k mírnému zhoršení. Počet dlužníků se zvýšil o 29, což představuje nárůst zhruba o 5 %. Celkový nárůst dlužné částky o 656 tis. Kč představuje zvýšení o 9,5 %. Na konci roku 2011 představovaly dluhy na nájemném a platbách spojených s bydlením (za všechny byty ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva, kterých je v současné době kolem osmi tisíc), částku asi 6,9 mil. Kč. Podrobnější rozbor podle výše dlužných částek je v přiloženém grafu. Na vzniklé dluhy jsou dlužníci upozorněni formou upomínky od ekonomického úseku. Pokud dluh dlužníci neřeší, začíná se jednotlivými případy zabývat právní oddělení OSBD Česká Lípa, které nabízí dlužníkům také možnost sepsání dohody o splátkách. Tato dohoda je pro ně výhodnější, protože po dobu splácení se jim poplatek z prodlení počítá jako úrok z dlužné částky a ten je nižší. Mluvíme zde však o skupině dlužníků, kteří k řešení svého dluhu přistupují aktivně a komunikují s námi. Složitější je skupina těch dlužníků, kteří pasivně vyčkávají, jak situace dopadne. Je nesmírně důležité vzniklé pohledávky řešit už od samotného počátku dluhu. Pokud dlužník nezačne své závazky vůči družstvu řádně hradit, může dojít až k výpovědi z nájmu bytu či popřípadě k vyklizení bytu. V loňském roce bylo podáno 50 výpovědí z nájmu bytu. Celkem proběhlo 51 soudních jednání a bylo podáno 23 návrhů na vyklizení bytu. Současně bylo vydáno 77 platebních rozkazů. Oproti ostatním rokům se nám navýšil počet soudně vyklizených bytů. Celkem bylo v loňském roce za asistence soudu vyklizeno 9 bytů. Jedná se o největší počet soudních vyklizení od roku Tato čísla svědčí o tom, že ekonomická situace v našem okrese je nadále dost obtížná. Často opakované tvrzení, že vlastníci bytů jsou mnohem zodpovědnější a mají lepší platební morálku, není až tak pravdivé. Porovnáme-li statistiku dluhů u společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou (SVJ), tak zjistíme, že u našich bývalých samospráv, ze kterých vznikla tato společenství, je procentuální počet dlužníků jen nevýrazně menší než u nájemníků. Výše dluhu připadající na jednotlivce je značně nižší, než u nájemce. Důvodem je skutečnost, že při převodu bytu do vlastnictví museli mít všichni zájemci o převod bytu pohledávky vůči družstvu uhrazené. V případě vlastníků v našich bývalých domech se jedná o mladé dluhy. Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za 12 měsíců roku 2011 Podstatně horší je situace s dlužníky u SVJ (tzv. cizích, které spravujeme již jako fungující a založená společenství). Tento rozdíl proti SVJ vzniklých na družstevních domech můžeme spatřovat v tom, že cizí SVJ již ve většině případů přišla do správy družstva s těmito dlužníky a bohužel i s poměrně vysokými dluhy jednotlivců. Tyto dluhy je nutné začít urychleně řešit a následně řádně právně zajistit pro možnost dalšího vymáhání. Pro SVJ to do budoucna znamená další výdaje za soudní náklady. U většiny dlužníků se daří tyto dluhy zcela vymoci. I vlastník bytu totiž může přijít o vlastnictví k bytu, a to dražebním prodejem nemovitosti. Kvůli vzrůstajícím dluhům u vlastníků jednotek jsme již byli nuceni přistoupit ke 3 dražebním jednáním na prodej vlastnického bytu. Velkým problémem je následné uspokojení pohledávky v rozvrhovém řízení. Dlužníci totiž mohou mít i pohledávky vůči dalším věřitelům jako je například banka či státní instituce. Tyto pohledávky jsou ze zákona uspokojeny přednostně. Z tohoto důvodu je již dnes velmi důležité vnímat s kým v domě bydlíte. Cena vašeho bytu je závislá na tom jak dobře či špatně funguje správa domu, ať už jde o správu vykonávanou družstvem nebo samotným SVJ. Současná legislativa spolubydlící nechrání, ale naopak jejich postavení oslabuje. S přibývajícími insolvenčními návrhy na oddlužení fyzické osoby se riziko nezaplacených dluhů na domě zvyšuje. V loňském roce také na našem družstvu vzrostl počet insolvenčních návrhů. V současné době evidujeme 6 insolvenčních dlužníků. Závazky těchto dlužníků jsou zajištěny soudním rozhodnutím o jednom ze způsobu oddlužení. Jaká bude částka plnění naší pohledávky a našeho oddlužení je těžké nyní odhadnout. Práce s dlužníky je tématem velice zásadním. Družstvo musí výši dluhů a jejich počet neustále hlídat, aby zajistilo i v budoucích letech ostatním platícím uživatelům bytů klidné a spokojené bydlení. Mgr. Dalibor Tichý vedoucí právního a správního oddělení

3 TECHNICKÉ INFORMACE Centrální nebo lokální zdroj tepla? reagovalo na záměr odpojit bytové domy na sídlišti Sever Česká Lípa od centrálního zdroje tepla (CZT). Pro 6 prvních věžových domů ve vlastnictví CPI byty bylo zahájeno stavební řízení ve věci dodatečného povolení stavby Stavební úprava bytových domů č. p. 2215, 2216, 2217, 2218, 2035 a 2036 na sídlišti Sever v České Lípě, spojená se změnou vytápění bytových domů. Majitelé CPI byty mají v plánu postupně přejít na lokální zdroje tepla u všech domů v jejich vlastnictví na sídlišti Sever. Cílem je odpojit se od centrálního zdroje tepla a nahradit ho samostatným zdrojem tvořeným v každém domě tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. má v blízkosti uvedených domů 3 výškové družstevní domy a vývoj spalin z lokálních zdrojů výrazně zhorší ovzduší a kvalitu bydlení našich uživatelů bytů. Ve smyslu 27 správního řádu jsme požádali o zařazení do okruhu účastníků stavebních řízení. Stavebním úřadem Česká Lípa nám bylo sděleno, že nejsme dotčeni výstavbou na svých právech a naše žádost byla zamítnuta. V České Lípě je vybudován velmi moderní a efektivní systém centrálního zásobování teplem. Byly dokončeny zásadní největší investiční akce v hodnotě 200 mil. Kč. Toto všechno bylo, a nebo ještě bude, zaplaceno z peněz všech, kteří jsou připojeni na tento zdroj. Obě výtopny byly propojeny a vybaveny kogeneračními jednotkami na výrobu elektřiny. Město Česká Lípa má kapacitně i ekologicky zcela vyhovující zdroj tepla, cena tepla vyráběná z plynu je rozhodně na střední úrovni a odbornost zajišťované služby je vysoce profesionální. Téměř ve dvou třetinách domů, kam se dodává teplo i teplá voda jsou dnes již předávací domovní výměníkové stanice. V letošním roce bude ČLT v jejich budování pokračovat. Není tedy žádný rozumný důvod budovat v jednotlivých domech lokální zdroje tepla. Je zcela nesmyslné, aby přecházely na lokální zdroje vytápění domy, které nemají zateplené pláště domů, střechy, lodžie, vyměněná všechna okna a důkladně provedené izolace rozvodů. Vlastníkům domů vůbec nejde o úspory nákladů za teplo, ale jedná se o lobbing dodavatelů kotlů a tepelných čerpadel. Současní uživatelé odpojených domů na sídlišti Sever v souladu s energetickým zákonem ( 77 odst. 5) zaplatí ještě veškeré náklady spojené s odpojením od CZT. Tvrzení, že budou mít levnější teplo je nesmysl. Rozhodující je, kolik každý ze své peněženky vydá v topné sezóně za teplo a teplou vodu, nikoliv jaká je jednotková cena za GJ. Odběratel tepla by se měl co nejvíce snažit o snížení energetické náročnosti domu. V tomto smyslu vlastníci domů na sídlišti Sever kvůli úsporám neudělali téměř nic. Odpojování domů od CZT přinese zdražení tepla všem ostatním připojeným odběratelům. Při odpojení celého sídliště Sever při současných cenách to může činit 20 až 30 Kč na 1 GJ. Zdražení cen tepla se promítne také do navýšení plateb všech škol, úřadů a dalších institucí připojených na CZT. má na CZT připojeno 114 domů, což představuje 5400 domácností. Druhým, a to velmi vážným důsledkem odpojování domů od CZT je výrazné zhoršení ovzduší ve městě Česká Lípa. Na sídlišti u každého domu vyroste komín, který bude vypouštět exhalace. Již v současnosti je Česká Lípa uváděna v médiích jako město se zhoršeným životním prostředím z titulu limitu škodlivin v ovzduší. Ve vyspělé západní Evropě se nikde nepropagují lokální zdroje. Centrální zdroje tepla mají jednoznačnou podporu, neboť mají vysokou efektivitu výroby tepla často spojenou s kogenerací, mohou si dovolit nákladná ekologická opatření pro snižování vypouštěných emisí. Jsou přísně kontrolována a regulována platnou legislativou. Ceny plynu jsou v západní Evropě výrazně výhodnější u velkoodběratelů než u maloodběratelů. Naše družstvo v jiných městech bylo nuceno realizovat výstavbu a provozuje 16 malých domovních kotelen. Cena za 1GJ se za rok 2011 pohybovala od 599 do 920 Kč v závislosti na využití zdroje, výši pořízení a velikosti odběru. V porovnání s cenou tepla v tom samém roce v České Lípě 580 Kč/GJ, je provozování malého lokálního zdroje ekonomicky nezajímavé. Vedle ekologických aspektů souvisejících s horším spalováním je i starost a negarantovaná jistota provozu kotelny v případě jakéhokoliv jejího vážného poškození. V případě licencovaného dodavatele tepla musí ERÚ zajistit náhradního provozovatele tepla na dobu nejméně 12 měsíců. Obrátili jsme se dopisem na zastupitele města České Lípy, aby z důvodu ochrany veřejného zájmu občanů před zájmem osobního prospěchu několika podnikatelů učinili všechny kroky ke schválení územní energetické koncepce vytápění domů na sídlištích z centrálního zdroje tepla. Ing. Jiří Kladníček ředitel 3

4 INFORMACE Výsledky voleb delegátů a náhradníků Volební obvod Počet hlasů Dům 1 Karel Kratochvíl D Naděžda Vejvodová D David Dunka D Radka Arthoferová D Zdenka Vašatová N Miroslav Tauchman N 2 Václav Havel D Alžběta Hotová N Jana Švecová N 3 Zdeněk Smitka D Jan Pavlíček N Hana Novotná N Alexandr Neugebauer N 4 Luděk Semerád D Jana Topinková D 5 Václav Horyna D Miloslav Hybler D Luboš Rychtera N Růžena Benšová N 6 Jaroslav Panáček D Jarmila Polakovičová N 7 Stanislav Stoulil D Vladislav Holec N 8 Daniel Kulhánek D 9 Josef Srkal D Marie Braunová D Ivana Baliharová N Olga Rottová N Radomil Benda N 10 Miroslav Klein D Josef Štěpánek D Alena Kořínková D Ivan Svatoš N Josef Král N Josef Adamčík N Ivana Peldová N Jan Mošna N 11 Zdeněk Choděra D Vladimír Hellinger D Jaroslav Pánek D Josef Anton N Miroslav Tomek N Josef Doleček N 12 Jaroslav Křenek D Josef Šlambera D Štefan Sluka D Pavel Krédl D Petr Kristek N 13 Jana Grošaftová D Milan Klimek D Marie Škaloudová N Pavel Horák N 14 Iva Kupská D Lubomír Dubánek D Stanislava Bocková D 15 Jiří Doutnáč D 4 Hana Stránská D Bohdan Pánek D Ladislav Kubín D Pavlína Mihálková D Jiřina Poličanská N 16 Zuzana Kožániová D Libuše Sedláková D Augustin Audy D Viliam Kanis D Dana Horká N Kateřina Hodačová N Dalibor Horák N Martina Bernardová N Anna Čepeláková N 17 Václav Grindler D Jana Ištoková D Eliška Horáková D Karel Skalník N Zdeněk Zigo N 18 Miroslav Janoušek D František Čapala D Zbyněk Zoubek D 19 Dana Holubová D Libor Novák D Ivo Škola D Jitka Havlásková D Jaroslava Švecová N 20 Antonín Kynych D Hana Šrámková D Jaroslava Váňová D Hana Hockeová D Martina Císařová N Marta Kulasová N 21 Miroslav Halabalík D Ladislav Šefrna D Václav Kalabáč D Michaela Ládýřová D Jarmila Židlická D Jaroslava Doušová N 22 Ladislav Kysela D Petr Šolín D Josef Čmugr N 23 Pavel Bulíř D Bohumil Zelenka D Jiřina Šostková D Milan Krágl D 24 Martin Ponocný D Pavel Tille D Tomáš Patočka D Petr Murka D 25 Miroslava Peterková D Pavel Mothejzík D Yvona Jungwirthová D Karel Černý D Miroslav Skála N 26 Hana Korytářová D Petr Mertin D Blanka Fialová D 27 Brubo Brynych D Lubomír Rickl D Eva Nelibová D Marián Hrkeĺ D 28 Jiří Bárta D Břetiskav Chlup D Pavel Benda D Josef Brückner N Petr Bezouška N 29 Vladislav Lamata D Robert Vavroušek D Ladislav Šrámek D 30 Karel Pittauer D Jaroslav Tichna D Ivana Červenková N 31 Ivo Kolář D Růžena Nováková D Jana Alberová D Jan Karpíšek N 32 Jitka Gričová D Jan Pokorný D Karel Pajer D Višňáková Margit D Zdeněk Kučera N Magda Kautská N 33 Jiří Vičan D Stanislava Brustmannová N 34 Ilja Řihák D Pavel Čapek D Vladimír Vestfál D Zbyněk Peč D Josef Rytíř N 35 Josef Bláha D Martin Zapalač D Danuše Horehleďová D Marie Beňová N 36 Milan Matějovský D Josef Stelzig D Jiří Hejna N 37 Miroslava Fabiánová D 38 Anton Waxmandski D Ladislav Krupička N Augustin Provazník N 39 Růžena Králová D 40 Václav Zoubek D Miloslav Pacholík D 41 Jiří Staněk D 42 Václav Ulík D Jana Kratinová D 43 Siegfried Tomasch D Oldřich Myška D 44 Ivana Kolčová D František Kamínek N 45 Pavel Chochola D Anna Šimáková D

5 INFORMACE Nové internetové stránky Druhé pololetí roku 2011 bylo ve znamení přechodu na nový informační systém Integri G5. Protože naše internetové stránky poskytují data z informačního systému Integri, bylo potřeba stránky znovu naprogramovat. Jak se to povedlo, si můžete již vyzkoušet. Poslední úprava v oblasti grafiky proběhne v dohledné době. Na veřejných stránkách jsme zachovali všechny dříve vytvořené rubriky. Jsou zde články, inzerce, dokumenty, informace a FAQ, což jsou nejčastější dotazy. Mezi dokumenty jsou mimo jiné k dispozici starší vydání družstevního Zpravodaje. V sekci základní dokumenty najdete Stanovy OSBD, Výroční zprávy od roku 2001 a další významné dokumenty družstva. Na internetových stránkách OSBD se nově objevují výkazy pro samosprávy, které zasíláme předsedům samospráv. Jsou zde k dispozici formuláře na zadání změn předpisu, počtu osob, způsobu platby či kontaktní adresy. Předsedové mohou zadat žádanku na opravu elektronicky nebo si prohlédnout aktuálně přihlášené uživatele v domě. Také zde mají k dispozici prezenční listinu na členskou schůzi včetně vzorového zápisu. V sekci údaje z IS (informačního systému) má přihlášený uživatel možnost vidět údaje, které družstvo eviduje v souvislosti s užíváním bytu. Také zde lze najít platný předpis a do budoucna zde bude i poslední platné vyúčtování zálohových plateb. Všechny údaje z informačního systému jsou k dispozici i výborům SVJ a jednotlivým vlastníkům. Na aktuálnost našich internetových stránek dohlíží komise pro výpočetní techniku a internet, která se schází každý měsíc a při svých jednáních předkládá další náměty k rozvoji těchto stránek. Jsem jejím členem a mohu vás ujistit, že naším cílem je, aby stránky sloužily k informovanosti naší družstevní veřejnosti i našim zákazníkům ze strany společenství vlastníků jednotek. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Opravy střech, problémy s kondenzáty Je to nesmírně důležitá část každého domu, ale moc se o ní neví a málokdo jí viděl na vlastní oči. Ano, podle nadpisu hádáte správně, řeč je o střeše. Společně s domy stárnou i střechy, a tak se není čemu divit, že se zvyšuje počet oprav střech. Pro porovnání s minulými lety byl např. rok 2011 i přes krizi jedním z nejvydatnějších. Opravili jsme střechy na 17 domech za téměř 11 miliónů korun. Mimochodem, v uplynulých třech letech to byla stěží polovina domů i nákladů. Nejčastějším typem střechy je plochá dvouplášťová střecha na panelovém domě. Dvouplášťová znamená, že mezi stropními a střešními panely je vzduchový meziprostor, stropní panel je obvykle izolovaný minerální vatou. Problém je s vrchním 1. Výměna celých šachetních dveří ve zděné šachtě. Použije se nejspíše na všechny přízemní dveře (tj. 253 ks) a na dveře v patrech, které nejsou v postřešním panelem, na kterém se sráží vlhkost z domácností. V extrémních mrazech se tvoří ledové krápníky a při následném oteplení protéká panelovými spárami do podstřešních bytů. Lidé si pak mylně myslí, že teče střechou a že rychlé řešení bude spravit střešní plášť. Náprava je bohužel zdlouhavá a finančně náročná. Jedinou možností, jak tomuto jevu zamezit, je totiž zateplení střechy tepelným izolantem v rámci rekonstrukce střešního pláště. Jen pro vaši představu, tloušťka izolantu se pohybuje od 160 mm až do 260 mm a určuje jí odborný posudek. Ten zároveň navrhuje skladbu střechy, tj. tloušťky a pořadí jednotlivých vrstev. Pro snížení rizika zatečení do domu během opravy neodstraňujeme původní plášť střechy, pouze se vyřežou všechny boule a místa, pod která dříve zateklo a opraví se. Dále se ve dvou vrstvách na vazbu položí a přikotví tepelná izolace. Kotví se podle posudku a trhových zkoušek, aby střecha odolala i větrům o rychlosti nad 100 km za hodinu. Jako poslední 3. Výměna samotného uzávěru šachetních dveří (DU4). Tento způsob je nejlevnější a nejšetrnější k domu. Lze ho použít u nepoškozených dveří ve zděných šachtách. Zvláště např. u typů domů BA.NKS (výtah BOV 250), kde jsou dva byty na patře a opotřebení dveří není znát. Šase celoplošně lepí vrchní hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů s břidličným posypem, odolným proti UV záření. Takto provedená střecha má záruku minimálně 10 let, životnost samozřejmě mnohem delší. Pokud jsou na střeše strojovny výtahů, i ty se v rámci opravy střechy opraví a zateplí, protože jsou častým místem zatékání a prochládání. Takto provedených střech máme více jak 60, největší tloušťka izolace je již zmiňovaných 260 mm. Samozřejmě ideální kombinace je zároveň zateplit plášť domu, protože pak není šance, aby vzniklo prostředí pro kondenzování par a pro zatékání do bytů. Po zateplení je nutné celý prostor mezi střešními a stropními panely následně uzavřít, tzn. zaslepit větrací otvory v atikových panelech. Vznikne tím jednoplášťová střecha a zmizí problémy s kondenzátem. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Výměna šachetních dveří a uzávěrů výtahů 6 V současné době má družstvo ve své správě a vlastnictví 313 výtahů ve 130 domech v 6 městech. Během dvou etap modernizací jsme odstranili většinu bezpečnostních rizik podle ČSN EN Zbývající odstranitelná vysoká a střední bezpečnostní rizika se týkají prakticky výhradně uzávěrů šachetních dveří a opláštění šachet. Představenstvo družstva zadalo správě úkol, vypracovat časový a finanční plán odstranění těchto rizik. Pro lepší představu o velikosti tohoto úkolu pár čísel: družstvo má celkem kusů šachetních dveří; z toho je 313 přízemních a na dalších patrech. Ve zděných šachtách je dveří, 379 pak v drátěných nebo prosklených šachtách. Z tohoto počtu máme k dnešnímu dni vyměněno 17 přízemních dveří a 16 dveří na patrech ve dvou domech. Zbývá tedy ještě 296 přízemních a dveří na patrech. Po konzultacích se zástupci firmy Otis, která provádí servis našich výtahů, lze říci, že odstraňování vadných šachetních uzávěrů je možné rozdělit do tří způsobů: řádku. Tím je myšleno např. nadměrná vůle v pantech, poškozené zavírání, dveře mechanicky zničené apod. Nový šachetní uzávěr totiž vyžaduje ke svému fungování vysokou přesnost, jinak bychom pouze zvýšili množství poruch. Kontrolu by asi měli provést odborníci z Otisu, případně z firmy, provádějící výměnu dveří a uzávěrů. 2. Výměna celých šachetních dveří v drátěné nebo prosklené šachtě. Zde není možné realizovat žádnou částečnou variantu, bude nutné vyměnit všechny dveře včetně celých předních stěn, tzv. portálů. Těchto dveří máme k výměně 360 kusů (19 již vyměněno). U tohoto typu dveří je problém, že zároveň s portály by bylo vhodné provést opláštění šachty, aby nedocházelo k pozdější úpravě portálů. Analogicky si to lze představit jako zateplení domu a pak teprve následnou výměnu oken. chetních dveří ve zděných šachtách (bez přízemních) máme Předpoklad je, že zhruba 15 20% z nich bude nutné vyměnit komplet, u zbytku by se měnily pouze uzávěry. Navíc máme několik domů z let 1988 až 1990, které tento typ uzávěrů již mají a u nichž by se pouze provedla drobná úprava. Vzhledem k výše uvedenému je velmi obtížné stanovit dnes jakýkoliv časový horizont. Do konce roku 2013 až 2014 splácíme druhou etapu modernizace, výměny kabin, takže není vhodné zatěžovat uživatele bytů další hromadnou platbou. Zvyšující se počet vlastníků bytů snižuje váhu jakéhokoliv rozhodnutí představenstva či shromáždění delegátů. Zásadní otázkou tedy bude, zda opět použít schéma předešlých dvou etap a alespoň za družstevní část vlastnictví rozhodnout o plošné akci se vším všudy, tedy i s vyřešením financování, nebo zda jít cestou individuálních výměn podle finančních možností domů. Tím se samozřejmě změní i způsob realizace buď hromadná smlouva a harmonogram nebo jednotlivé akce podle možností domů. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku

7 INFORMACE Ze všech stran slyšíme, jak na nás dopadá a dopadne ekonomická krize. Nejen to straší a rozčiluje nás občany, ale pohled na stav morálky společnosti je stejně deprimující. Je zcela pochopitelná naštvanost lidí a nedůvěra ke všem státním institucím a úřadům. Neutěšená ekonomická situace a obavy lidí z budoucnosti se promítají do komunikace a mezilidských vztahů. Důkazem toho je i nárůst počtu podaných stížností v roce Za období celého roku 2011 bylo nám doručeno celkem 135 písemných podání od uživatelů bytů ve správě družstva. Především se jednalo o stížnosti, těch bylo 91, zbytek tvořily žádosti. Na všechna podání bylo písemně odpovězeno nebo byly záležitosti vyřízeny osobním jednáním s dotyčnou osobou. Nejčastějším důvodem pro napsání stížnosti bylo narušování ob- Vyřizování stížností a žádostí Otázky a odpovědi, které Vás zajímají Co všechno je zahrnuto v pojištění domu? Obsahem smlouvy je pojištění tzv. All risk včetně povodně, na odpovědnost za škodu, na odcizení a vandalismus. Pojistná hodnota domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Byt s podlahovou plochou do 50 m 2 je pojištěn na hodnotu 630 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60 m 2 na 882 tis. Kč, do 70 m 2 na 1134 tis. Kč, do 80 m 2 na 1386 tis. Kč a nad 80 m 2 na 1638 tis. Kč All risk, odpovědnost a vandalismus zůstávají pojištěné s integrální franšízou 1500 Kč. To znamená, že do této výše škody není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny 100%. Odcizení je naopak nově pojištěno s 1000 Kč spoluúčastí (dříve spoluúčast 5000 Kč), což jak všichni víme znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní právě to, co je nad hodnotou spoluúčasti. Stejně jako v minulé smlouvě je pojištění hasící techniky umístěné v bytových domech se spoluúčastí 500 Kč. Nově jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč i okrasné dřeviny před domem pokud jsou na vlastním pozemku. Také jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč předměty nájemců ve společných prostorách. V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena Policií ČR. Již v předchozí smlouvě byly pojištěny skleněné výplně a i nová smlouva s pojištěním rizika jejich poškození také počítá. čanského soužití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus). Výrazně ubylo stížností na chování zvířat v bytě. Z celkového počtu 91 podaných stížností se 59 týkalo narušování občanského soužití. Druhá nejvyšší četnost v počtu 10 případů se týkala vytopení bytu a s počtem 9 případů následovaly stížnosti na práci výboru samosprávy nebo předsedy. Ostatní už měly malou frekvenci a týkaly se užívání společných prostor, neprovádění úklidu, černého podnájmu. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stížnosti s následujícím výsledkem. 74 jich bylo oprávněných, 14 neoprávněných, 2 částečně oprávněné a 1 byla odložena. Žádostí bylo podáno 44, většina se týkala prominutí poplatků z prodlení (13), obnovy nájmu k převodu členských práv a povinností (20) a prodloužení lhůt k pl- Jak postupovat pří zjištění závady v domě? Je nutné obrátit se na předsedu samosprávy nebo člena výboru samosprávy. Ten vypíše žádanku oprav, kterou sám nebo vaším prostřednictvím doručí bytovému technikovi na družstvo. Bytový technik na základě žádanky opravu objedná u příslušné firmy. Pokud se jedná o havárii (prasklá voda, topení apod.) můžete zavolat firmu sami, následně však musíte informovat výbor samosprávy, a ten vypíše žádanku dodatečně. Havarijní opravy zajišťují přednostně firmy s nimiž má družstvo uzavřenou smlouvu. Kontakty jsou zveřejněny v každém domě a na internetových stránkách družstva. Jak postupovat při rekonstrukci a modernizaci bytu? Jakoukoli stavební úpravu, či změnu bytu nebo společných prostor nesmí člen družstva - nájemce provádět bez předchozího souhlasu družstva. Tato povinnost je dána Stanovami. Je nutné napsat žádost, do níž uvedete své jméno, adresu vč. čísla bytu, místo a stručný popis plánovaných prací a podpis. Žadatelem nemůže být podnájemník. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat odstranění provedených úprav. Souhlas družstva nenahrazuje povolení příslušného stavebního úřadu. nění úkonů (7). Představenstvo všechny žádosti projednalo. V 17 případech žádosti vyhovělo, ve 12 případech nevyhovělo, ve 14 případech vyhovělo částečně a 1 případ odložilo. Řešení stížností týkajících se narušených sousedských vztahů a vzájemného soužití v domě je velmi obtížné. Družstvo nemá žádnou pravomoc udělovat sankce či pokuty a musí se řídit Stanovami OSBD ČL, občanským zákoníkem a zákonem o vlastnictví bytů. V krajním případě může člena družstva vyloučit, ale tomu musí předcházet písemná výstraha. V případě vlastníků je možné se konečné nápravy domoci jen soudní cestou. Ing. Jiří Kladníček ředitel Jaké změny musím hlásit neprodleně na bytovém oddělení? Nájemce musí oznámit správě družstva písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, a to v případě, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost. Musím uklízet společné prostory i když jsem starý, nemocný a nebo se v bytě nezdržuji? Nepřítomnost v bytě ani věk nezbavuje uživatele bytu povinnosti provádět úklid společných prostor jak domu, tak i bezprostředního okolí domu. V případě neprovedení úklidu má uživatel povinnost uhradit náklady vzniklé zajištěním úklidu dodavatelským způsobem. Kde se mohu seznámit se zápisem z členské schůze naší samosprávy? Každý člen družstva má právo nahlédnout do zápisů z členských schůzí příslušné samosprávy na správě družstva. Zde jsou zakládány dle jednotlivých domů. Dostupné jsou také na internetových stránkách Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly 7

8 TIP NA VÝLET Moulin Rouge Nedávno jsem byl na pařížském Montmartru a u slavného Moulin Rouge, a tak mě napadlo sestavit vám tip na větrné mlýny v našem okolí. Přestože to Českolipskem někdy pěkně profukuje, moc větrných mlýnů se v našem okolí nenachází. Pokud chceme tento druh romantické stavby spatřit, musíme několik kilometrů za hranice našeho okresu. Buď na sever do obce Světlík anebo pro změnu na jih do Vrátna. Mlýn ve Vrátně se dá vyfotit tak šikovně, že s Bezdězem v pozadí vypadá jako ikonka Máchova kraje. V prvé řadě se nesmíme nechat odradit texty na zadních stranách map, kde se píše, že stavba je v dezolátním stavu. Už dávno tomu tak není - naopak, mlýn je kompletně zrekonstruován. K naší škodě je za plotem a střeží ho kamerový systém. Objevíme ho, když pojedeme z Dubé do Mšena. Ve Mšeně odbočíme ve směru na Mladou Boleslav, projedeme obcí Vrátno. Asi kilometr za ní je křižovatka, ze které je mlýn už dobře vidět. Přímo k němu se dostaneme po polní cestě. Větrné mlýny v okolí Světlík turistickou barvou, ale byla zde zřízena cyklotrasa s číslem Mineme několik domů. Po necelých dvou kilometrech spatříme vlevo pěknou chalupu a vedle ní stavbu s kruhovým půdorysem. Mlýn byl nádherný i v době před rekonstrukcí, nyní už vypadá úplně jinak než na mých starších fotografiích. I na nich, přestože počasí v době mé návštěvy moc nepřálo, jsou vidět zbytky pětilopatkového větrného kola. Jde o jediný mlýn holandského typu v Čechách, kulturní památku, která navíc jako jedna z mála nemá být předělána k jiným účelům. Mlýn byl postaven v roce 1843 a sloužil až do roku 1945, kdy byl, stejně jako celá ves s názvem Světlík, opuštěn a začal chátrat. V roce 1962 byl sice kompletně zrekonstruován, ale protože stál na odlehlém místě a nebyl využíván, jeho vnitřní zařízení brzy zničili vandalové. Dnes je v soukromých rukou a majitel ho postupně opravuje. Kousek za zmíněnou chalupou je osmnáctihektarový rybník, který rovněž nese název Světlík. V sezóně je významným hnízdištěm vodních ptáků. Po hrázi rybníka se můžeme dát na západ a vrátit se jinou cestou, ale všude v okolí jsou pastviny všelikerého velkého zvířectva, takže to moc nedoporučuji. Mluví ze mě zkušenost. Podmínky pro využívání větrné energie byly lepší na severní straně Lužických hor. Proto najdeme více větrných mlýnů nového i starého typu v Německu. Kottmarsdorf ZPRÁVIČKY Na začátku února vyhořela budova denního stacionáře Domu humanity v České Lípě. Škoda byla odhadnuta na jeden milion korun. Ministr dopravy Dobeš při návštěvě České Lípy řekl, že obchvat bude, ale neví kdy. Letos by se měla dokončit křižovatka v Sosnové a protáhnout silnice do Dubice Po zveřejnění záměru podnikatelů zbourat OD Banco a postavit místo něj nové nákupní centrum představil majitel obchodního domu Andy svou vizi rekonstrukce jeho budovy. Vandalové poničili tři sochy v klášterní zahradě. Škoda se vyšplhala na 265 tisíc korun. Od 9. března má Městská policie svou základnu v prostorách po pobočce VZP v Richterově dvoře. Od druhé půlky března tam sídlí i odbor dopravy Městského úřadu. V hudebním klubu Luxor opět hořelo. Tentokrát byla škoda přibližně 100 tisíc korun a neohrozila provoz zařízení. Na konci února byl po několika měsících opět v České Lípě vyhlášen první stupeň povodňové aktivity (bdělost), když výše hladiny Ploučnice překročila 70 centimetrů. Naštěstí se výše už nevyšplhala. Město Česká Lípa již počtvrté ocenilo své nejlepší pedagogy. Ocenění převzaly Jitka Vlková ze ZŠ a MŠ Moskevská, Lubomíra Hejnová ze ZŠ Dr. M. Tyrše, Lenka Limberková ze ZŠ 28. října, Věra Hrušková nominována MŠ Sovička a Eva Samešová, kterou nominovaly hned dvě mateřské školy, MŠ Sever a MŠ Bratří Čapků. Do konkurzů na místa ředitelů českolipských škol se přihlásilo 43 zájemců. Na březnovém zasedání zastupitelů navrhli zastupitelé ČSSD odvolat starostku města kvůli nedostatečnému přístupu opozice do Městských novin. Neúspěšně. Zastupitelé neschválili návrat parkovacích automatů do centra České Lípy. Třiašedesátiletý herec Gerard Depardieu natáčí na Českolipsku film podle románu Victora Huga Muž, který se směje. Potkat jste ho mohli i na českolipském náměstí. Vrátno Mlýn pochází z roku 1870 a patřil statkáři Václavu Marečkovi. Ve vedlejší stavbě se drtily kosti, kterými majitel hnojil svá pole. V roce 1923 přestal mlýn sloužit svému účelu a podle historických pramenů z něj po jedenácti letech zbyly jen holé zdi. Dnes už to není pravda a jeho obhlídka je za pěkného počasí mimořádným estetickým zážitkem. Vzdušnou čárou blíže je větrný mlýn ve Světlíku. Vyrazit k němu můžeme například od známé sjezdovky v Horním Podluží. Půjdeme stále rovně na sever cesta není značena žádnou Asi nejhezčí leží nedaleko prameniště řeky Sprévy, na okraji městečka Kottmarsdorf. Pokud pojedeme autem, tak nejrychlejší cesta vede přes Rumburk a odtud rovnou na Löbau. Kottmarsdorf leží zhruba uprostřed cesty mezi Neugendorfem a právě Löbau. Mlýn je položen ideálně na kopci, v odkryté krajině, takže není problém si ho všimnout a úzkými uličkami k němu vystoupat. Zezadu je malé parkoviště zhruba pro desítku aut. Celé okolí mlýna je esteticky upraveno a ně- kolik laviček láká k posezení a k pohledu do kraje. Navštívil jsem mlýn i v zimě a v okolí bylo upraveno několik běžeckých stop, ideální je zdejší terén samozřejmě i pro cyklovýlet. Pokud chceme nahlédnout do mlýna a prohlédnout si jeho interiér, musíme si udělat čas v týdnu mezi druhou a čtvrtou (zavřeno je v pondělí a pátek) anebo o víkendu od deseti do čtyř odpoledne (pozor na dvouhodinovou polední pauzu). Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Žádost č.... o poskytnutí půjčky z Účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu na

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav se sídlem Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav 293 01 IČO: 290 07 615. zapsaného

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1 zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo1 Vážení družstevníci, vážení

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. II.

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. II. ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. II. Schůze se konala dne 25.6.2015 v 18:00 hodin v prostorách jídelny ZŠ Truhlářská 19, Stará Role. PŘÍTOMNO : 45 družstevníků Pořad

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více