schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky na zateplení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení"

Transkript

1 číslo 2 duben 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Ještě jednou se vrátím k probíhajícím volbám delegátů na našem družstvu. Velká akce se pomalu blíží ke konci, představenstvo uzavřelo volby na samosprávách ke dni Většina samospráv stihla volby vykonat a odevzdat zápisy do konce března. Nyní lze konstatovat, že se předsedové samospráv k volbám postavili velmi zodpovědně. Většina zápisů dorazila včas a správně vyplněná. Oproti roku 2007, kdy volby poprvé proběhly tímto způsobem, se o poznání snížily chyby a nedostatky v zápisech z členských schůzí. Následné zpracování zápisů z členských schůzí a zápisů o volbách bylo náročné pro právní a správní úsek a členy komise pro samosprávy, kteří se zpracováním pomáhali. Všechno museli řádně zkontrolovat, přepočítat hlasování a počty zúčastněných členů samospráv na schůzích a zkontrolované výsledky zaevidovat. Volby jsou úspěšně za námi a nezbývá, než všem, kteří se podíleli na jejich zdárném průběhu a výsledku, poděkovat. Věřím, že máme zvolené kvalitní a zodpovědné delegáty, kteří se ujmou svých funkcí na dalších pět let. Všichni řádně zvolení delegáti budou o svém zvolení písemně vyrozuměni. Jarní shromáždění delegátů je plánováno na , zahájení od 15,30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. Shromáždění delegátů svolá podle čl. 66 Stanov představenstvo na svém dubnovém zasedání. Všichni delegáti obdrží včas pozvánky s programem a podrobné materiály k jednotlivým bodům jednání. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Centrální, nebo lokální zdroj tepla? str. 4 Výsledky voleb delegátů str. 6 Výměna šachetních dveří Na 21. zasedání dne představenstvo: vzalo na vědomí rozbor dluhů na nájemném a vyúčtování za rok Dluhy na konci roku 2011 dosáhly výše 6,88 mil. Kč a v porovnání s koncem roku 2010 se zvýšily téměř o 600 tis. Kč. Počet dlužníků zůstává zhruba stejný a pohybuje se kolem čísla 600, vzalo na vědomí zprávu o rozsahu a technických možnostech výměn šachetních dveří a uzávěrů výtahů v bytových domech a uložilo řediteli připravit návrh realizace této části modernizace výtahů formou třetí etapy, která by mohla být zahájena od roku Technická komise předloží do konce října 2012 návrh rozsahu a harmonogramu třetí etapy, schválilo změny Organizačního řádu, Jednacího řádu a Zásad vnitřního řízení v projednaném znění s platností od Změny těchto vnitřních předpisů odráží změny Stanov přijaté na podzim roku 2011, schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 234, Dlouhá 2603, Česká Lípa na zateplení domu a GO střechy. Celková cena díla je plánována ve výši Kč a vnitrodružstevní půjčka do výše Kč, schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky na zateplení domu. Celková cena díla je plánována ve výši Kč a bankovní úvěr do výše Kč s dobou splácení 120 měsíců. Na 22. zasedání dne představenstvo: vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu volených orgánů a rozpočtu správy družstva za rok 2011 a konstatovalo, že čerpání ve sledovaných střediscích je v souladu s rozpočtem a na žádném středisku nedošlo k jeho překročení, schválilo předběžný návrh rozdělení hospodářského výsledku roku Hrubý zisk družstva překračuje 9 mil. korun, schválilo návrh rozpočtové změny pro rok Návrh bude předložen na jarním shromáždění delegátů. Změna se týká změn v odvodech na sociální pojištění, schválilo návrh škodní komise na odpis čtyř nevymožitelných pohledávek v celko- nabízí k přidělení: vé výši ,70 Kč na vrub účtu , středisko správa družstva, schválilo další postup při vyhodnocování voleb delegátů takto: ke dni se uzavírají výsledky voleb doručených ze samospráv. Pořadí výsledků voleb v jednotlivých volebních obvodech bude stanoveno součtem platných hlasů ze zápisů doručených do výše uvedeného data, projednalo zprávu kontrolní komise o kontrole rozdělování a čerpání fondu bytového hospodářství a zároveň vzalo na vědomí informaci ředitele o nápravě chyb v rozdělení FBH u čtyř samospráv, schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 116, Dubická , Česká Lípa na vložkování komínů. Celková cena díla je plánována ve výši Kč a vnitrodružstevní půjčka do výše Kč. vyhovělo žádosti samosprávy 429 Jiráskova , Nový Bor a snížilo tvorbu DZOI na 10 Kč/m 2 na dobu jednoho roku, navýšilo s platností od nájem v nebytových prostorách družstva o 1,9 %. Družstevní byt s lodžií, komora. Celková výměra 70,20 m 2, I. podl., v Novém Boru, ulice Rumburských hrdinů 692 Nabídková cena Kč Bližší informace na telefonu , paní Šindelářová, paní Hádeková 1

2 EKONOMICKÉ INFORMACE Dluhy a dlužníci 2 Dluhy, závazky, platební neschopnost či dokonce exekuce jsou termíny, se kterými se v poslední době setkáváme čím dál častěji. Bohužel, ekonomická situace v našem okrese se nelepší, ale naopak se obáváme větší nezaměstnanosti či daňové zátěže vůči státu. Je samozřejmé, že tento stav se nutně promítá i do schopnosti řádně hradit úhrady za bydlení. Jak vypadá situace na našem družstvu? Při porovnání stavu minulého roku oproti roku 2010 došlo k mírnému zhoršení. Počet dlužníků se zvýšil o 29, což představuje nárůst zhruba o 5 %. Celkový nárůst dlužné částky o 656 tis. Kč představuje zvýšení o 9,5 %. Na konci roku 2011 představovaly dluhy na nájemném a platbách spojených s bydlením (za všechny byty ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva, kterých je v současné době kolem osmi tisíc), částku asi 6,9 mil. Kč. Podrobnější rozbor podle výše dlužných částek je v přiloženém grafu. Na vzniklé dluhy jsou dlužníci upozorněni formou upomínky od ekonomického úseku. Pokud dluh dlužníci neřeší, začíná se jednotlivými případy zabývat právní oddělení OSBD Česká Lípa, které nabízí dlužníkům také možnost sepsání dohody o splátkách. Tato dohoda je pro ně výhodnější, protože po dobu splácení se jim poplatek z prodlení počítá jako úrok z dlužné částky a ten je nižší. Mluvíme zde však o skupině dlužníků, kteří k řešení svého dluhu přistupují aktivně a komunikují s námi. Složitější je skupina těch dlužníků, kteří pasivně vyčkávají, jak situace dopadne. Je nesmírně důležité vzniklé pohledávky řešit už od samotného počátku dluhu. Pokud dlužník nezačne své závazky vůči družstvu řádně hradit, může dojít až k výpovědi z nájmu bytu či popřípadě k vyklizení bytu. V loňském roce bylo podáno 50 výpovědí z nájmu bytu. Celkem proběhlo 51 soudních jednání a bylo podáno 23 návrhů na vyklizení bytu. Současně bylo vydáno 77 platebních rozkazů. Oproti ostatním rokům se nám navýšil počet soudně vyklizených bytů. Celkem bylo v loňském roce za asistence soudu vyklizeno 9 bytů. Jedná se o největší počet soudních vyklizení od roku Tato čísla svědčí o tom, že ekonomická situace v našem okrese je nadále dost obtížná. Často opakované tvrzení, že vlastníci bytů jsou mnohem zodpovědnější a mají lepší platební morálku, není až tak pravdivé. Porovnáme-li statistiku dluhů u společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou (SVJ), tak zjistíme, že u našich bývalých samospráv, ze kterých vznikla tato společenství, je procentuální počet dlužníků jen nevýrazně menší než u nájemníků. Výše dluhu připadající na jednotlivce je značně nižší, než u nájemce. Důvodem je skutečnost, že při převodu bytu do vlastnictví museli mít všichni zájemci o převod bytu pohledávky vůči družstvu uhrazené. V případě vlastníků v našich bývalých domech se jedná o mladé dluhy. Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za 12 měsíců roku 2011 Podstatně horší je situace s dlužníky u SVJ (tzv. cizích, které spravujeme již jako fungující a založená společenství). Tento rozdíl proti SVJ vzniklých na družstevních domech můžeme spatřovat v tom, že cizí SVJ již ve většině případů přišla do správy družstva s těmito dlužníky a bohužel i s poměrně vysokými dluhy jednotlivců. Tyto dluhy je nutné začít urychleně řešit a následně řádně právně zajistit pro možnost dalšího vymáhání. Pro SVJ to do budoucna znamená další výdaje za soudní náklady. U většiny dlužníků se daří tyto dluhy zcela vymoci. I vlastník bytu totiž může přijít o vlastnictví k bytu, a to dražebním prodejem nemovitosti. Kvůli vzrůstajícím dluhům u vlastníků jednotek jsme již byli nuceni přistoupit ke 3 dražebním jednáním na prodej vlastnického bytu. Velkým problémem je následné uspokojení pohledávky v rozvrhovém řízení. Dlužníci totiž mohou mít i pohledávky vůči dalším věřitelům jako je například banka či státní instituce. Tyto pohledávky jsou ze zákona uspokojeny přednostně. Z tohoto důvodu je již dnes velmi důležité vnímat s kým v domě bydlíte. Cena vašeho bytu je závislá na tom jak dobře či špatně funguje správa domu, ať už jde o správu vykonávanou družstvem nebo samotným SVJ. Současná legislativa spolubydlící nechrání, ale naopak jejich postavení oslabuje. S přibývajícími insolvenčními návrhy na oddlužení fyzické osoby se riziko nezaplacených dluhů na domě zvyšuje. V loňském roce také na našem družstvu vzrostl počet insolvenčních návrhů. V současné době evidujeme 6 insolvenčních dlužníků. Závazky těchto dlužníků jsou zajištěny soudním rozhodnutím o jednom ze způsobu oddlužení. Jaká bude částka plnění naší pohledávky a našeho oddlužení je těžké nyní odhadnout. Práce s dlužníky je tématem velice zásadním. Družstvo musí výši dluhů a jejich počet neustále hlídat, aby zajistilo i v budoucích letech ostatním platícím uživatelům bytů klidné a spokojené bydlení. Mgr. Dalibor Tichý vedoucí právního a správního oddělení

3 TECHNICKÉ INFORMACE Centrální nebo lokální zdroj tepla? reagovalo na záměr odpojit bytové domy na sídlišti Sever Česká Lípa od centrálního zdroje tepla (CZT). Pro 6 prvních věžových domů ve vlastnictví CPI byty bylo zahájeno stavební řízení ve věci dodatečného povolení stavby Stavební úprava bytových domů č. p. 2215, 2216, 2217, 2218, 2035 a 2036 na sídlišti Sever v České Lípě, spojená se změnou vytápění bytových domů. Majitelé CPI byty mají v plánu postupně přejít na lokální zdroje tepla u všech domů v jejich vlastnictví na sídlišti Sever. Cílem je odpojit se od centrálního zdroje tepla a nahradit ho samostatným zdrojem tvořeným v každém domě tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. má v blízkosti uvedených domů 3 výškové družstevní domy a vývoj spalin z lokálních zdrojů výrazně zhorší ovzduší a kvalitu bydlení našich uživatelů bytů. Ve smyslu 27 správního řádu jsme požádali o zařazení do okruhu účastníků stavebních řízení. Stavebním úřadem Česká Lípa nám bylo sděleno, že nejsme dotčeni výstavbou na svých právech a naše žádost byla zamítnuta. V České Lípě je vybudován velmi moderní a efektivní systém centrálního zásobování teplem. Byly dokončeny zásadní největší investiční akce v hodnotě 200 mil. Kč. Toto všechno bylo, a nebo ještě bude, zaplaceno z peněz všech, kteří jsou připojeni na tento zdroj. Obě výtopny byly propojeny a vybaveny kogeneračními jednotkami na výrobu elektřiny. Město Česká Lípa má kapacitně i ekologicky zcela vyhovující zdroj tepla, cena tepla vyráběná z plynu je rozhodně na střední úrovni a odbornost zajišťované služby je vysoce profesionální. Téměř ve dvou třetinách domů, kam se dodává teplo i teplá voda jsou dnes již předávací domovní výměníkové stanice. V letošním roce bude ČLT v jejich budování pokračovat. Není tedy žádný rozumný důvod budovat v jednotlivých domech lokální zdroje tepla. Je zcela nesmyslné, aby přecházely na lokální zdroje vytápění domy, které nemají zateplené pláště domů, střechy, lodžie, vyměněná všechna okna a důkladně provedené izolace rozvodů. Vlastníkům domů vůbec nejde o úspory nákladů za teplo, ale jedná se o lobbing dodavatelů kotlů a tepelných čerpadel. Současní uživatelé odpojených domů na sídlišti Sever v souladu s energetickým zákonem ( 77 odst. 5) zaplatí ještě veškeré náklady spojené s odpojením od CZT. Tvrzení, že budou mít levnější teplo je nesmysl. Rozhodující je, kolik každý ze své peněženky vydá v topné sezóně za teplo a teplou vodu, nikoliv jaká je jednotková cena za GJ. Odběratel tepla by se měl co nejvíce snažit o snížení energetické náročnosti domu. V tomto smyslu vlastníci domů na sídlišti Sever kvůli úsporám neudělali téměř nic. Odpojování domů od CZT přinese zdražení tepla všem ostatním připojeným odběratelům. Při odpojení celého sídliště Sever při současných cenách to může činit 20 až 30 Kč na 1 GJ. Zdražení cen tepla se promítne také do navýšení plateb všech škol, úřadů a dalších institucí připojených na CZT. má na CZT připojeno 114 domů, což představuje 5400 domácností. Druhým, a to velmi vážným důsledkem odpojování domů od CZT je výrazné zhoršení ovzduší ve městě Česká Lípa. Na sídlišti u každého domu vyroste komín, který bude vypouštět exhalace. Již v současnosti je Česká Lípa uváděna v médiích jako město se zhoršeným životním prostředím z titulu limitu škodlivin v ovzduší. Ve vyspělé západní Evropě se nikde nepropagují lokální zdroje. Centrální zdroje tepla mají jednoznačnou podporu, neboť mají vysokou efektivitu výroby tepla často spojenou s kogenerací, mohou si dovolit nákladná ekologická opatření pro snižování vypouštěných emisí. Jsou přísně kontrolována a regulována platnou legislativou. Ceny plynu jsou v západní Evropě výrazně výhodnější u velkoodběratelů než u maloodběratelů. Naše družstvo v jiných městech bylo nuceno realizovat výstavbu a provozuje 16 malých domovních kotelen. Cena za 1GJ se za rok 2011 pohybovala od 599 do 920 Kč v závislosti na využití zdroje, výši pořízení a velikosti odběru. V porovnání s cenou tepla v tom samém roce v České Lípě 580 Kč/GJ, je provozování malého lokálního zdroje ekonomicky nezajímavé. Vedle ekologických aspektů souvisejících s horším spalováním je i starost a negarantovaná jistota provozu kotelny v případě jakéhokoliv jejího vážného poškození. V případě licencovaného dodavatele tepla musí ERÚ zajistit náhradního provozovatele tepla na dobu nejméně 12 měsíců. Obrátili jsme se dopisem na zastupitele města České Lípy, aby z důvodu ochrany veřejného zájmu občanů před zájmem osobního prospěchu několika podnikatelů učinili všechny kroky ke schválení územní energetické koncepce vytápění domů na sídlištích z centrálního zdroje tepla. Ing. Jiří Kladníček ředitel 3

4 INFORMACE Výsledky voleb delegátů a náhradníků Volební obvod Počet hlasů Dům 1 Karel Kratochvíl D Naděžda Vejvodová D David Dunka D Radka Arthoferová D Zdenka Vašatová N Miroslav Tauchman N 2 Václav Havel D Alžběta Hotová N Jana Švecová N 3 Zdeněk Smitka D Jan Pavlíček N Hana Novotná N Alexandr Neugebauer N 4 Luděk Semerád D Jana Topinková D 5 Václav Horyna D Miloslav Hybler D Luboš Rychtera N Růžena Benšová N 6 Jaroslav Panáček D Jarmila Polakovičová N 7 Stanislav Stoulil D Vladislav Holec N 8 Daniel Kulhánek D 9 Josef Srkal D Marie Braunová D Ivana Baliharová N Olga Rottová N Radomil Benda N 10 Miroslav Klein D Josef Štěpánek D Alena Kořínková D Ivan Svatoš N Josef Král N Josef Adamčík N Ivana Peldová N Jan Mošna N 11 Zdeněk Choděra D Vladimír Hellinger D Jaroslav Pánek D Josef Anton N Miroslav Tomek N Josef Doleček N 12 Jaroslav Křenek D Josef Šlambera D Štefan Sluka D Pavel Krédl D Petr Kristek N 13 Jana Grošaftová D Milan Klimek D Marie Škaloudová N Pavel Horák N 14 Iva Kupská D Lubomír Dubánek D Stanislava Bocková D 15 Jiří Doutnáč D 4 Hana Stránská D Bohdan Pánek D Ladislav Kubín D Pavlína Mihálková D Jiřina Poličanská N 16 Zuzana Kožániová D Libuše Sedláková D Augustin Audy D Viliam Kanis D Dana Horká N Kateřina Hodačová N Dalibor Horák N Martina Bernardová N Anna Čepeláková N 17 Václav Grindler D Jana Ištoková D Eliška Horáková D Karel Skalník N Zdeněk Zigo N 18 Miroslav Janoušek D František Čapala D Zbyněk Zoubek D 19 Dana Holubová D Libor Novák D Ivo Škola D Jitka Havlásková D Jaroslava Švecová N 20 Antonín Kynych D Hana Šrámková D Jaroslava Váňová D Hana Hockeová D Martina Císařová N Marta Kulasová N 21 Miroslav Halabalík D Ladislav Šefrna D Václav Kalabáč D Michaela Ládýřová D Jarmila Židlická D Jaroslava Doušová N 22 Ladislav Kysela D Petr Šolín D Josef Čmugr N 23 Pavel Bulíř D Bohumil Zelenka D Jiřina Šostková D Milan Krágl D 24 Martin Ponocný D Pavel Tille D Tomáš Patočka D Petr Murka D 25 Miroslava Peterková D Pavel Mothejzík D Yvona Jungwirthová D Karel Černý D Miroslav Skála N 26 Hana Korytářová D Petr Mertin D Blanka Fialová D 27 Brubo Brynych D Lubomír Rickl D Eva Nelibová D Marián Hrkeĺ D 28 Jiří Bárta D Břetiskav Chlup D Pavel Benda D Josef Brückner N Petr Bezouška N 29 Vladislav Lamata D Robert Vavroušek D Ladislav Šrámek D 30 Karel Pittauer D Jaroslav Tichna D Ivana Červenková N 31 Ivo Kolář D Růžena Nováková D Jana Alberová D Jan Karpíšek N 32 Jitka Gričová D Jan Pokorný D Karel Pajer D Višňáková Margit D Zdeněk Kučera N Magda Kautská N 33 Jiří Vičan D Stanislava Brustmannová N 34 Ilja Řihák D Pavel Čapek D Vladimír Vestfál D Zbyněk Peč D Josef Rytíř N 35 Josef Bláha D Martin Zapalač D Danuše Horehleďová D Marie Beňová N 36 Milan Matějovský D Josef Stelzig D Jiří Hejna N 37 Miroslava Fabiánová D 38 Anton Waxmandski D Ladislav Krupička N Augustin Provazník N 39 Růžena Králová D 40 Václav Zoubek D Miloslav Pacholík D 41 Jiří Staněk D 42 Václav Ulík D Jana Kratinová D 43 Siegfried Tomasch D Oldřich Myška D 44 Ivana Kolčová D František Kamínek N 45 Pavel Chochola D Anna Šimáková D

5 INFORMACE Nové internetové stránky Druhé pololetí roku 2011 bylo ve znamení přechodu na nový informační systém Integri G5. Protože naše internetové stránky poskytují data z informačního systému Integri, bylo potřeba stránky znovu naprogramovat. Jak se to povedlo, si můžete již vyzkoušet. Poslední úprava v oblasti grafiky proběhne v dohledné době. Na veřejných stránkách jsme zachovali všechny dříve vytvořené rubriky. Jsou zde články, inzerce, dokumenty, informace a FAQ, což jsou nejčastější dotazy. Mezi dokumenty jsou mimo jiné k dispozici starší vydání družstevního Zpravodaje. V sekci základní dokumenty najdete Stanovy OSBD, Výroční zprávy od roku 2001 a další významné dokumenty družstva. Na internetových stránkách OSBD se nově objevují výkazy pro samosprávy, které zasíláme předsedům samospráv. Jsou zde k dispozici formuláře na zadání změn předpisu, počtu osob, způsobu platby či kontaktní adresy. Předsedové mohou zadat žádanku na opravu elektronicky nebo si prohlédnout aktuálně přihlášené uživatele v domě. Také zde mají k dispozici prezenční listinu na členskou schůzi včetně vzorového zápisu. V sekci údaje z IS (informačního systému) má přihlášený uživatel možnost vidět údaje, které družstvo eviduje v souvislosti s užíváním bytu. Také zde lze najít platný předpis a do budoucna zde bude i poslední platné vyúčtování zálohových plateb. Všechny údaje z informačního systému jsou k dispozici i výborům SVJ a jednotlivým vlastníkům. Na aktuálnost našich internetových stránek dohlíží komise pro výpočetní techniku a internet, která se schází každý měsíc a při svých jednáních předkládá další náměty k rozvoji těchto stránek. Jsem jejím členem a mohu vás ujistit, že naším cílem je, aby stránky sloužily k informovanosti naší družstevní veřejnosti i našim zákazníkům ze strany společenství vlastníků jednotek. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Opravy střech, problémy s kondenzáty Je to nesmírně důležitá část každého domu, ale moc se o ní neví a málokdo jí viděl na vlastní oči. Ano, podle nadpisu hádáte správně, řeč je o střeše. Společně s domy stárnou i střechy, a tak se není čemu divit, že se zvyšuje počet oprav střech. Pro porovnání s minulými lety byl např. rok 2011 i přes krizi jedním z nejvydatnějších. Opravili jsme střechy na 17 domech za téměř 11 miliónů korun. Mimochodem, v uplynulých třech letech to byla stěží polovina domů i nákladů. Nejčastějším typem střechy je plochá dvouplášťová střecha na panelovém domě. Dvouplášťová znamená, že mezi stropními a střešními panely je vzduchový meziprostor, stropní panel je obvykle izolovaný minerální vatou. Problém je s vrchním 1. Výměna celých šachetních dveří ve zděné šachtě. Použije se nejspíše na všechny přízemní dveře (tj. 253 ks) a na dveře v patrech, které nejsou v postřešním panelem, na kterém se sráží vlhkost z domácností. V extrémních mrazech se tvoří ledové krápníky a při následném oteplení protéká panelovými spárami do podstřešních bytů. Lidé si pak mylně myslí, že teče střechou a že rychlé řešení bude spravit střešní plášť. Náprava je bohužel zdlouhavá a finančně náročná. Jedinou možností, jak tomuto jevu zamezit, je totiž zateplení střechy tepelným izolantem v rámci rekonstrukce střešního pláště. Jen pro vaši představu, tloušťka izolantu se pohybuje od 160 mm až do 260 mm a určuje jí odborný posudek. Ten zároveň navrhuje skladbu střechy, tj. tloušťky a pořadí jednotlivých vrstev. Pro snížení rizika zatečení do domu během opravy neodstraňujeme původní plášť střechy, pouze se vyřežou všechny boule a místa, pod která dříve zateklo a opraví se. Dále se ve dvou vrstvách na vazbu položí a přikotví tepelná izolace. Kotví se podle posudku a trhových zkoušek, aby střecha odolala i větrům o rychlosti nad 100 km za hodinu. Jako poslední 3. Výměna samotného uzávěru šachetních dveří (DU4). Tento způsob je nejlevnější a nejšetrnější k domu. Lze ho použít u nepoškozených dveří ve zděných šachtách. Zvláště např. u typů domů BA.NKS (výtah BOV 250), kde jsou dva byty na patře a opotřebení dveří není znát. Šase celoplošně lepí vrchní hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů s břidličným posypem, odolným proti UV záření. Takto provedená střecha má záruku minimálně 10 let, životnost samozřejmě mnohem delší. Pokud jsou na střeše strojovny výtahů, i ty se v rámci opravy střechy opraví a zateplí, protože jsou častým místem zatékání a prochládání. Takto provedených střech máme více jak 60, největší tloušťka izolace je již zmiňovaných 260 mm. Samozřejmě ideální kombinace je zároveň zateplit plášť domu, protože pak není šance, aby vzniklo prostředí pro kondenzování par a pro zatékání do bytů. Po zateplení je nutné celý prostor mezi střešními a stropními panely následně uzavřít, tzn. zaslepit větrací otvory v atikových panelech. Vznikne tím jednoplášťová střecha a zmizí problémy s kondenzátem. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Výměna šachetních dveří a uzávěrů výtahů 6 V současné době má družstvo ve své správě a vlastnictví 313 výtahů ve 130 domech v 6 městech. Během dvou etap modernizací jsme odstranili většinu bezpečnostních rizik podle ČSN EN Zbývající odstranitelná vysoká a střední bezpečnostní rizika se týkají prakticky výhradně uzávěrů šachetních dveří a opláštění šachet. Představenstvo družstva zadalo správě úkol, vypracovat časový a finanční plán odstranění těchto rizik. Pro lepší představu o velikosti tohoto úkolu pár čísel: družstvo má celkem kusů šachetních dveří; z toho je 313 přízemních a na dalších patrech. Ve zděných šachtách je dveří, 379 pak v drátěných nebo prosklených šachtách. Z tohoto počtu máme k dnešnímu dni vyměněno 17 přízemních dveří a 16 dveří na patrech ve dvou domech. Zbývá tedy ještě 296 přízemních a dveří na patrech. Po konzultacích se zástupci firmy Otis, která provádí servis našich výtahů, lze říci, že odstraňování vadných šachetních uzávěrů je možné rozdělit do tří způsobů: řádku. Tím je myšleno např. nadměrná vůle v pantech, poškozené zavírání, dveře mechanicky zničené apod. Nový šachetní uzávěr totiž vyžaduje ke svému fungování vysokou přesnost, jinak bychom pouze zvýšili množství poruch. Kontrolu by asi měli provést odborníci z Otisu, případně z firmy, provádějící výměnu dveří a uzávěrů. 2. Výměna celých šachetních dveří v drátěné nebo prosklené šachtě. Zde není možné realizovat žádnou částečnou variantu, bude nutné vyměnit všechny dveře včetně celých předních stěn, tzv. portálů. Těchto dveří máme k výměně 360 kusů (19 již vyměněno). U tohoto typu dveří je problém, že zároveň s portály by bylo vhodné provést opláštění šachty, aby nedocházelo k pozdější úpravě portálů. Analogicky si to lze představit jako zateplení domu a pak teprve následnou výměnu oken. chetních dveří ve zděných šachtách (bez přízemních) máme Předpoklad je, že zhruba 15 20% z nich bude nutné vyměnit komplet, u zbytku by se měnily pouze uzávěry. Navíc máme několik domů z let 1988 až 1990, které tento typ uzávěrů již mají a u nichž by se pouze provedla drobná úprava. Vzhledem k výše uvedenému je velmi obtížné stanovit dnes jakýkoliv časový horizont. Do konce roku 2013 až 2014 splácíme druhou etapu modernizace, výměny kabin, takže není vhodné zatěžovat uživatele bytů další hromadnou platbou. Zvyšující se počet vlastníků bytů snižuje váhu jakéhokoliv rozhodnutí představenstva či shromáždění delegátů. Zásadní otázkou tedy bude, zda opět použít schéma předešlých dvou etap a alespoň za družstevní část vlastnictví rozhodnout o plošné akci se vším všudy, tedy i s vyřešením financování, nebo zda jít cestou individuálních výměn podle finančních možností domů. Tím se samozřejmě změní i způsob realizace buď hromadná smlouva a harmonogram nebo jednotlivé akce podle možností domů. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku

7 INFORMACE Ze všech stran slyšíme, jak na nás dopadá a dopadne ekonomická krize. Nejen to straší a rozčiluje nás občany, ale pohled na stav morálky společnosti je stejně deprimující. Je zcela pochopitelná naštvanost lidí a nedůvěra ke všem státním institucím a úřadům. Neutěšená ekonomická situace a obavy lidí z budoucnosti se promítají do komunikace a mezilidských vztahů. Důkazem toho je i nárůst počtu podaných stížností v roce Za období celého roku 2011 bylo nám doručeno celkem 135 písemných podání od uživatelů bytů ve správě družstva. Především se jednalo o stížnosti, těch bylo 91, zbytek tvořily žádosti. Na všechna podání bylo písemně odpovězeno nebo byly záležitosti vyřízeny osobním jednáním s dotyčnou osobou. Nejčastějším důvodem pro napsání stížnosti bylo narušování ob- Vyřizování stížností a žádostí Otázky a odpovědi, které Vás zajímají Co všechno je zahrnuto v pojištění domu? Obsahem smlouvy je pojištění tzv. All risk včetně povodně, na odpovědnost za škodu, na odcizení a vandalismus. Pojistná hodnota domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Byt s podlahovou plochou do 50 m 2 je pojištěn na hodnotu 630 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60 m 2 na 882 tis. Kč, do 70 m 2 na 1134 tis. Kč, do 80 m 2 na 1386 tis. Kč a nad 80 m 2 na 1638 tis. Kč All risk, odpovědnost a vandalismus zůstávají pojištěné s integrální franšízou 1500 Kč. To znamená, že do této výše škody není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny 100%. Odcizení je naopak nově pojištěno s 1000 Kč spoluúčastí (dříve spoluúčast 5000 Kč), což jak všichni víme znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní právě to, co je nad hodnotou spoluúčasti. Stejně jako v minulé smlouvě je pojištění hasící techniky umístěné v bytových domech se spoluúčastí 500 Kč. Nově jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč i okrasné dřeviny před domem pokud jsou na vlastním pozemku. Také jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč předměty nájemců ve společných prostorách. V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena Policií ČR. Již v předchozí smlouvě byly pojištěny skleněné výplně a i nová smlouva s pojištěním rizika jejich poškození také počítá. čanského soužití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus). Výrazně ubylo stížností na chování zvířat v bytě. Z celkového počtu 91 podaných stížností se 59 týkalo narušování občanského soužití. Druhá nejvyšší četnost v počtu 10 případů se týkala vytopení bytu a s počtem 9 případů následovaly stížnosti na práci výboru samosprávy nebo předsedy. Ostatní už měly malou frekvenci a týkaly se užívání společných prostor, neprovádění úklidu, černého podnájmu. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stížnosti s následujícím výsledkem. 74 jich bylo oprávněných, 14 neoprávněných, 2 částečně oprávněné a 1 byla odložena. Žádostí bylo podáno 44, většina se týkala prominutí poplatků z prodlení (13), obnovy nájmu k převodu členských práv a povinností (20) a prodloužení lhůt k pl- Jak postupovat pří zjištění závady v domě? Je nutné obrátit se na předsedu samosprávy nebo člena výboru samosprávy. Ten vypíše žádanku oprav, kterou sám nebo vaším prostřednictvím doručí bytovému technikovi na družstvo. Bytový technik na základě žádanky opravu objedná u příslušné firmy. Pokud se jedná o havárii (prasklá voda, topení apod.) můžete zavolat firmu sami, následně však musíte informovat výbor samosprávy, a ten vypíše žádanku dodatečně. Havarijní opravy zajišťují přednostně firmy s nimiž má družstvo uzavřenou smlouvu. Kontakty jsou zveřejněny v každém domě a na internetových stránkách družstva. Jak postupovat při rekonstrukci a modernizaci bytu? Jakoukoli stavební úpravu, či změnu bytu nebo společných prostor nesmí člen družstva - nájemce provádět bez předchozího souhlasu družstva. Tato povinnost je dána Stanovami. Je nutné napsat žádost, do níž uvedete své jméno, adresu vč. čísla bytu, místo a stručný popis plánovaných prací a podpis. Žadatelem nemůže být podnájemník. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat odstranění provedených úprav. Souhlas družstva nenahrazuje povolení příslušného stavebního úřadu. nění úkonů (7). Představenstvo všechny žádosti projednalo. V 17 případech žádosti vyhovělo, ve 12 případech nevyhovělo, ve 14 případech vyhovělo částečně a 1 případ odložilo. Řešení stížností týkajících se narušených sousedských vztahů a vzájemného soužití v domě je velmi obtížné. Družstvo nemá žádnou pravomoc udělovat sankce či pokuty a musí se řídit Stanovami OSBD ČL, občanským zákoníkem a zákonem o vlastnictví bytů. V krajním případě může člena družstva vyloučit, ale tomu musí předcházet písemná výstraha. V případě vlastníků je možné se konečné nápravy domoci jen soudní cestou. Ing. Jiří Kladníček ředitel Jaké změny musím hlásit neprodleně na bytovém oddělení? Nájemce musí oznámit správě družstva písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, a to v případě, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost. Musím uklízet společné prostory i když jsem starý, nemocný a nebo se v bytě nezdržuji? Nepřítomnost v bytě ani věk nezbavuje uživatele bytu povinnosti provádět úklid společných prostor jak domu, tak i bezprostředního okolí domu. V případě neprovedení úklidu má uživatel povinnost uhradit náklady vzniklé zajištěním úklidu dodavatelským způsobem. Kde se mohu seznámit se zápisem z členské schůze naší samosprávy? Každý člen družstva má právo nahlédnout do zápisů z členských schůzí příslušné samosprávy na správě družstva. Zde jsou zakládány dle jednotlivých domů. Dostupné jsou také na internetových stránkách Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly 7

8 TIP NA VÝLET Moulin Rouge Nedávno jsem byl na pařížském Montmartru a u slavného Moulin Rouge, a tak mě napadlo sestavit vám tip na větrné mlýny v našem okolí. Přestože to Českolipskem někdy pěkně profukuje, moc větrných mlýnů se v našem okolí nenachází. Pokud chceme tento druh romantické stavby spatřit, musíme několik kilometrů za hranice našeho okresu. Buď na sever do obce Světlík anebo pro změnu na jih do Vrátna. Mlýn ve Vrátně se dá vyfotit tak šikovně, že s Bezdězem v pozadí vypadá jako ikonka Máchova kraje. V prvé řadě se nesmíme nechat odradit texty na zadních stranách map, kde se píše, že stavba je v dezolátním stavu. Už dávno tomu tak není - naopak, mlýn je kompletně zrekonstruován. K naší škodě je za plotem a střeží ho kamerový systém. Objevíme ho, když pojedeme z Dubé do Mšena. Ve Mšeně odbočíme ve směru na Mladou Boleslav, projedeme obcí Vrátno. Asi kilometr za ní je křižovatka, ze které je mlýn už dobře vidět. Přímo k němu se dostaneme po polní cestě. Větrné mlýny v okolí Světlík turistickou barvou, ale byla zde zřízena cyklotrasa s číslem Mineme několik domů. Po necelých dvou kilometrech spatříme vlevo pěknou chalupu a vedle ní stavbu s kruhovým půdorysem. Mlýn byl nádherný i v době před rekonstrukcí, nyní už vypadá úplně jinak než na mých starších fotografiích. I na nich, přestože počasí v době mé návštěvy moc nepřálo, jsou vidět zbytky pětilopatkového větrného kola. Jde o jediný mlýn holandského typu v Čechách, kulturní památku, která navíc jako jedna z mála nemá být předělána k jiným účelům. Mlýn byl postaven v roce 1843 a sloužil až do roku 1945, kdy byl, stejně jako celá ves s názvem Světlík, opuštěn a začal chátrat. V roce 1962 byl sice kompletně zrekonstruován, ale protože stál na odlehlém místě a nebyl využíván, jeho vnitřní zařízení brzy zničili vandalové. Dnes je v soukromých rukou a majitel ho postupně opravuje. Kousek za zmíněnou chalupou je osmnáctihektarový rybník, který rovněž nese název Světlík. V sezóně je významným hnízdištěm vodních ptáků. Po hrázi rybníka se můžeme dát na západ a vrátit se jinou cestou, ale všude v okolí jsou pastviny všelikerého velkého zvířectva, takže to moc nedoporučuji. Mluví ze mě zkušenost. Podmínky pro využívání větrné energie byly lepší na severní straně Lužických hor. Proto najdeme více větrných mlýnů nového i starého typu v Německu. Kottmarsdorf ZPRÁVIČKY Na začátku února vyhořela budova denního stacionáře Domu humanity v České Lípě. Škoda byla odhadnuta na jeden milion korun. Ministr dopravy Dobeš při návštěvě České Lípy řekl, že obchvat bude, ale neví kdy. Letos by se měla dokončit křižovatka v Sosnové a protáhnout silnice do Dubice Po zveřejnění záměru podnikatelů zbourat OD Banco a postavit místo něj nové nákupní centrum představil majitel obchodního domu Andy svou vizi rekonstrukce jeho budovy. Vandalové poničili tři sochy v klášterní zahradě. Škoda se vyšplhala na 265 tisíc korun. Od 9. března má Městská policie svou základnu v prostorách po pobočce VZP v Richterově dvoře. Od druhé půlky března tam sídlí i odbor dopravy Městského úřadu. V hudebním klubu Luxor opět hořelo. Tentokrát byla škoda přibližně 100 tisíc korun a neohrozila provoz zařízení. Na konci února byl po několika měsících opět v České Lípě vyhlášen první stupeň povodňové aktivity (bdělost), když výše hladiny Ploučnice překročila 70 centimetrů. Naštěstí se výše už nevyšplhala. Město Česká Lípa již počtvrté ocenilo své nejlepší pedagogy. Ocenění převzaly Jitka Vlková ze ZŠ a MŠ Moskevská, Lubomíra Hejnová ze ZŠ Dr. M. Tyrše, Lenka Limberková ze ZŠ 28. října, Věra Hrušková nominována MŠ Sovička a Eva Samešová, kterou nominovaly hned dvě mateřské školy, MŠ Sever a MŠ Bratří Čapků. Do konkurzů na místa ředitelů českolipských škol se přihlásilo 43 zájemců. Na březnovém zasedání zastupitelů navrhli zastupitelé ČSSD odvolat starostku města kvůli nedostatečnému přístupu opozice do Městských novin. Neúspěšně. Zastupitelé neschválili návrat parkovacích automatů do centra České Lípy. Třiašedesátiletý herec Gerard Depardieu natáčí na Českolipsku film podle románu Victora Huga Muž, který se směje. Potkat jste ho mohli i na českolipském náměstí. Vrátno Mlýn pochází z roku 1870 a patřil statkáři Václavu Marečkovi. Ve vedlejší stavbě se drtily kosti, kterými majitel hnojil svá pole. V roce 1923 přestal mlýn sloužit svému účelu a podle historických pramenů z něj po jedenácti letech zbyly jen holé zdi. Dnes už to není pravda a jeho obhlídka je za pěkného počasí mimořádným estetickým zážitkem. Vzdušnou čárou blíže je větrný mlýn ve Světlíku. Vyrazit k němu můžeme například od známé sjezdovky v Horním Podluží. Půjdeme stále rovně na sever cesta není značena žádnou Asi nejhezčí leží nedaleko prameniště řeky Sprévy, na okraji městečka Kottmarsdorf. Pokud pojedeme autem, tak nejrychlejší cesta vede přes Rumburk a odtud rovnou na Löbau. Kottmarsdorf leží zhruba uprostřed cesty mezi Neugendorfem a právě Löbau. Mlýn je položen ideálně na kopci, v odkryté krajině, takže není problém si ho všimnout a úzkými uličkami k němu vystoupat. Zezadu je malé parkoviště zhruba pro desítku aut. Celé okolí mlýna je esteticky upraveno a ně- kolik laviček láká k posezení a k pohledu do kraje. Navštívil jsem mlýn i v zimě a v okolí bylo upraveno několik běžeckých stop, ideální je zdejší terén samozřejmě i pro cyklovýlet. Pokud chceme nahlédnout do mlýna a prohlédnout si jeho interiér, musíme si udělat čas v týdnu mezi druhou a čtvrtou (zavřeno je v pondělí a pátek) anebo o víkendu od deseti do čtyř odpoledne (pozor na dvouhodinovou polední pauzu). Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:

OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě: číslo 4 srpen 2013 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Komise pro přípravu novely stanov, kterou jmenovalo představenstvo, pomalu dokončuje svojí práci. Podrobněji o tom píše ředitel družstva ve

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů -

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 4/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Blokové čištění v Mostě opět začalo strana 2 O Autosalon 2006

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více