Nerudy. Jana V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nerudy. Jana V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878."

Transkript

1

2

3

4

5 OD Jana Nerudy. V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA

6 PCr 5052 Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1877.

7 y ELECTENE PANI RUZENE FRICOVÉ, ROZENÉ SVAGROVSKÉ, VNUJU v jpratexíství tj:p:ím]s-:ém.

8 Purchased for the library of the UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

9 Povídky malostranské.

10

11 Týden v tichém dome I. V košili. V?)ítíme, že jsme v místnosti zcela uzavené. irá, hluboká <$Júkolem nás tma, ani nejmenší skulinou nevniká odnikud šero ; všude jen tma taková, v níž domníváme-li se pec na okamžik míti nco svtlého ped oima, je to pouze rudý kruh vlastní naší myšlenky. Napnutí smyslové pozorují i nejdrobnjší známky života. ich náš zvstuje nám, že místnost naplnna je mastným jakýms vzduchem, sprostou smsicí výpar. Je nám hned, jako bychom hlavn cítili smrkové nebo jedlové díví, hned zas jakoby lj a sádlo, a zas jakoby suché švestky, kmín, ba i koalku, esnek atd. Sluchu se dotýká tykot hodin. Musí to být staré nástnní hodiny s dlouhým kyvadlem, na jehož konci tenký plechový a zajisté že trochu skivený kruh; nkdyf se kyvadlo v jednozvuné své povídace zakoktne a kruh se lehýnce otese. I to zakoktnutí opakuje se v pravidelných rozmrech a stává se jednozvuným. Mezitím slyšíme dýchání spících. Musí jich tu býti víc. Dýchání se všelijak proplitá, zcela se neshodne ani 1*

12 4 jednou, nkdy jakoby jedno usínalo, kdežto druhé se sesiluje, jedno jakoby se s kyvadlem hodin zakoktá válo, kdežto druhé sob pispišuje, a v to zas zahuí odjinud náhlé oddechnutí silnjší, jakoby to odstavec nové kapitoly spací. Také hodiny si nyní pojednou z hluboká oddychly a zahrkly. Zdá se, že po hrivé té uvozovce kyvadlo šepotnji se pohybuje. Jeden ze spá se pohnul a zašustnul pokrývkou; devné jeho lože prasklo. V hodinách hrklo to znovu, jedna druhá zazní to rychle po sob zvuným hlasem kovovým, jedna druhá hned na to zakuká to hlasem temným. Spá se znovu pohne. Je slyšet, že se na loži vzpimuje, že odhrnuje pokrývku. Te zavadil nohou o pelest te zašramotil tžkou trepkou patrno již, že obut v ob trepky. Pohne sebou a uiní nkolik opatrných krok. Již zase stojí; ruka jeho hmatá po devné plose, pod rukou mu nco zaharaší, jist že to sirky. Nkolikkrát sirka škrtne, nkolikkrát zasvitne fosforový dým, zase škrtnutí, dívko prasklo, lovk zabruí. Nové škrtání, konen zavíí plamínek a rozlije se pes postavu košilatou. Plamínek se opt zamrkal, ale kostnatá stará ruka piložila jej již ku sklenici vodou a olejem naplnné, na jejímž povrchu plave erný kntek v korku. Na kntku to zasvitlo jako malá hvzdika. Sirka odletla na zem, hvzdika se znenáhla zvtšuje. Nad ní stojí košilatá postava, stará ženská, zívajíc a mnouc sob prospalé oi. Postava stojí u stolku, piléhajícím k jakés tmav natené devné stn, jež celou místnost dlí na dv ásti. Až za stnu síla lampiky nestaí, vidíme jen jednu ást místnosti, ich náš ale nemýlil se, jsme v skladišti hokynáském. Patrno, že tu jediné místnosti užito za byt i krám. Krám ten jest po hokynásku zásoben dosti bohat, pytl rozestaveno hojn se zbožím prostým, nad pytly pnou se plné košíky a ošatky, se stn visí pletence a chumáe.

13 5 Žena se zachvla noním chladem, vzala lampiku se stolu a postavila ji na pudl, na nmž plno krajá s erstvým i pepouštným máslem a nad nímž houpají se váhy a pletence esneku i cibule. Usedla za pudl, schoulila nohy až k brad a vyndala ze šuplete škatuli naplnnou nitmi, nžkami i jiným haraburdím. Vyndala nit i ostatky a dostala se konen na dno škatule, kde byly papíry a knihy. Papír ciframi vesms pokrytých sob nevšímala, vzala jednu z knih a rozevela. Byl to sná, tak zvaný velký". Zabrala se upímn v obracení list, pak tla, pozivovala si a zase tla. Za stnou slyšet již jen jedno odmené dýchání spáovo ; druhý spá, probuzen bud šramotem neb kmitem svtla, pohybnul se na svém loži. Co pak je to?" zabruel náhle odtamtud starý, sípavý Has mužský. Žena neodpovídala. Stará je ti nco?" I jen lež," odpovídala žena, nic mi není, zima mi je!" a zívla. Co tam tedy kutíš?" Zdálo se mn o nebožtíku mém otci, do rána bych to zapomnla. Byl to krásný sen, jaktživo se mn nic takového nezdálo. To je ale zima, a v ervnu!" tla dál a vrtla hlavou. Chvilku bylo ticho. Kolik pak je to hodin?" zaznlo pak zase za stnou. Dv pry." Dýchání tetího spáe stávalo se nepravidelné, hlasitý hovor spáe budil. Tak tedy dlej, a se vyspíme! Ty nemyslíš než na lutrii!" To je pravda, tady lovk nemá ani chvilku pokoje. Spi si tf a nech mne. Dýchání za stnou zakonilo se mocným oddechnutím ;

14 6 také na tetím loži spá se již probudil. Staec bruel dál: Fláma syn mn pijde dom teprv k plnoci a po pl noci zas mne budí lutrie, achich to je život!" Ty nemžeš dát pokoje, vi že ne? Ano, di se, ženo, dostaneš za to. Když i vlastní muž poád bruí kdybys dovedl synovi porouet, to by bylo dobré. Co já udená žena dlám, je už vru poslední!" Poru mu, máš ho tu taky, poru flámovi!" hlas Co pak mn už zase chcete, tatínku?" tázal se mladý mužský. Ml, ani mi nemukej, ty's ten pravý! Ale já pec nemohu pochopit On nemohe," posmíval se staec, to je darebák!" Ale «Mlíš?!" On ti bude ješt odmlouvat, máme to hodného syna, to jsme si vychovali potšení!" mínila zas žena a zívla znovu* Syna? To není syn, to je zlodj našeho zdraví!" Když ale spím, jak pak kradu?" I ty lumpe, ty!" To je kvítko!" Darebák je!" Darebák!" Syn zaal na loži zlehka hvízdat O Matyldo!" Koukej se na 1 nho, on se nám naposled ješt posmívá!' Však on ho nemine trest boží," pravila žena, píšíc kídou na devnou stnu ísla 16, 23 a 8. My se toho ješt dokáme, ale pála bych si, abych pak už nebyla živa." Složila škatuli, sfoukla svtlo a hrabala se zas k svému loži. Ten bude pykat, ale bude už pozd. Budeš-li pak mlet?" Syn umlknul. Špendlíkem bys nás pak kopal, ale nevykopeš, špendlíkem ti povídám, špendlíkem!"

15 7 Prosím t, ženo, nech ty špendlíky být a usni, já bych spal!" Nu já to musím odnést, to se rozumí. Bože, bože, ty mne navštvuješ!" Já se ješt zblázním s vámi!" To jsou lidé, to jsou lidé!" V noci jsou všichni lidé zlí," podotýkal mladík. Co to tam povídá?" Kdo pak to ví, on má vždycky nco, ten bohaprázný!" Sval tam na nho tu armaru, nebo ho vyžeme, hned ho vyžeme!" Prosím t, dej ty už taky pokoj! Mám já peklo 1" Staec zabruel, staena zabruela v odpov, mladík mlel. Chvilkami ješt njaké zabruení, odplivnutí, konen bylo vždy tišeji a tišeji; staena usnula, staec ješt jednou sebou zavrtl, pak usnul také. Tichým bzukem jako medák zaal mladík ješt jednou O Matyldo!" Nedobzuel, usnul též. Mastným vzduchem cvakalo a zakoktávalo se kyvadlo jako dív. A mimo n slyšet jen to oddychování tí spících osob. Proplítalo se všelijak, neshodlo se ale ani jednou. H. Dm se z vtší ásti probudil. Ranné slunce ervnové bylo již hezky dlouho osvcovalo dvr domu, než lidé se probouzeli. Vzdor šramotu tžkých voz, zalehajícího sem prjezdem a pes stechu z ulice, dunly první kroky pece siln jakoby v klenb. Jednotliv, jakoby jedna ekala, až druhá zajde, vycházely ženštiny z rozliných byt, bu prostovlasy a posud neuesány, bu se šátkem hluboko do ela vtaženým, tak že

16 o 8 chránil ospalé oi ped sluncem. Nebylo jich mnoho, všechny vypadaly ale jako nedbalé služky šat ; jejich nebyl ani ádn obvázán, sešlapaný stevíc táhl se jim za nohou, v rukou nesly hrnky bu prázdné bu již mlékem naplnné. Znenáhla stalo se pece živji. Bílé opony mizely s oken, leckteré okno se odevelo, objevila se v nm postava, rozhlídla se po nebi a vrchu Petínu i mluvila pak nco dovnit k ostatním spolubydlícím o pkném ránu. Na schodech a pavlaích se setkávali a páli sob dobrého jitra." V prvním pate pední, do ulice vedoucí ásti domu objevil se v krajním oknu vysoký muž s rudou, trudovitou tváí a rozcuchaným šedým vlasem. Opel se tžce o zídku okenní a vyhnul se ven, tak daleko, že košile na prsou rozevená zcela obnažila mohutná jeho, vzdor ervnu ješt také ve flanel se halící prsa. Podíval se na vedlejší, posud zastené okno. Zase se uhnul zpt a pravil dovnit : Ješt není sedm." V tom však prasklo vedlejší to okno a odevelo se dokoán. Objevil se v nm jiný muž vysoké taktéž postavy, avšak mladší. Byl vlas erných, peliv piesaných v slušnou a pevnou formu, jaká hlásala, že je každodenn a na vlásek asi tatáž. Obliej jeho byl kulatý, hladce oholený, jak se ale zdálo, bez zvláštního výrazu. Tlo se krylo v elegantní šedivý župan, ruce držely hedbávný žlutý šátek a vytíraly jím skla zlatých okulár. Ješt jednou dýchl na skla, ješt jednou setel s nich mlhu, nyní nasadil brejle a obrátil se zcela k nám. Tvá jeho, díve neuritá, nabyla pod skly náhle pevnjšího rázu, jakž se vždy u krátkozrakých stává. Byla to tvá dobrácká, oko pohlíželo nyní pívtiv i dosti vesele; pec však lze z každého rysu ísti, že ta tvá již hezky dlouho pes tyicet let na svt se dívá. A když se podíváme na ni tak jen trochu znaleckým okem,

17 9 C Úsmv sta- jsme skoro jisti, že to tvá staromládenecká. Tvá knze a tvá starého mládence poznáš i v pístroji. Starý mládenec položil se do okna, snhobílým, pkn vyšívaným polštáem opateného. Podíval se do modré oblohy, pohledl na lesknoucí se zelený Petín a úsmvné jitro zazrcadlilo se i na tvái jeho. To je krása musím asnji vstávat," šeptal. Hned na to sklouzl zrak jeho do druhého patra zadní ásti domu. Mihl se tam za zaveným, istým a prhledným oknem ženský šat. rého mládence stal se zejmjší: Nu to se rozumí, Pepika Josefinka už v kuchyni," šeptal zase. Pi tom pohnul trochu rukou, z velkého, prst pravé jeho ruky zdobícího briliantu vyšlehl proud skvlé záe, což svábilo zrak starého mládence na vlastní zas osobu. Stoil trochu prsten, tak aby briliant trnil zrovna nad prostedkem kloubu, povytáhl pkné manžety a s patrným zalíbením díval se pak na své tuné, blostí se skvoucí ruce. To nic neškodí, opálí-li se trochu, to je zdravé," i zašeptav to, pozdvihl pravici k nosu, jakoby chtl ichem pesvdit se o rostoucí její zdravot. Dvée v druhém, protjším pate na pavla vedoucí zavrzly a vyšlo z nich pkné, as osmnáctileté dve. Vtlené ráno! Vzrst dívky té byl pvabný, štíhlý. Tmavý, kadeavý a pehustý vlas vlnil se jí s ela až k šíji, poután prostou aksamitovou stužkou. Obliej její byl oblý, oko jasn modré, upímné, tvá ržová a pleti hebounké, rtíky malé, až tmavorudé, celá ta tvánost inila dojem nanejvýš píjemný, aniž by vyluovala tajné vdomí, že není vesms rys akademicky pravidelných. Jen že kde hned tu malou nepravidelnost pi tom píjemném celistvém dojmu najít! V tom malikém, rozkošném oušku jist nevzela, vždy práv to ouško bylo k líbání.vzdor tomu, že v nm vzely jen zcela chudé a malé náušnice stíbrné. A mimo ty náušnice žádné ozdoby víc. Kolem blostného krku vinula se arci tenká erná šrka, ale skvost, jejž snad nesla,

18 10 skrýval se kdes v puících adrech. Šat mla dívka až ke krku upjatý, svtlý a jen tence pruhovaný. I ta jednoduchost barvy a stihu byla vábná. Dve neslo v ruce hndý, plechovou tený hrneek. pokrykou opa- Dobré jitro, Josefinko í" zaznlo zvuným hlasem tenorovým. Dobré jitro, pane doktore!" odpovídala Josefinka a pohledla s pívtivým úsmvem do protjšího okna. Kam pak s tou snídaní?" v Dol k slen Žanýnce. Je nemocna a nesu jí trochu hovzí polívky. Schovala jsem ji od verejška." Žanýnka je nemocna? Jaký pak div, vždy to musí u ní vypadat jako v žalái! Po celý rok neodeve ani okna a k tomu má tam u sebe ješt toho ošklivého psa; dnes zase celou noc štkal a vyl. Musíme rasa navést!" I toto," horšila se Josefinka, slena by se zbláznila!" A co jí vlastn je?" Stáí," Odpovídala Josefinka smutn a ubírala se k toitým schodm. Dobrácká, ta Pepika Josefinka!" mruel pan doktor a zrak jeho utkvl na východu schod v pate prvním, a když dve i tu zašlo, oekával ji zrak jeho již dole u východu na dvr. Josefinka pešla dvorem i pistoupila k pízemním dveím. Vzala za kliku, dvée byly zaveny. Rachotila klikou, klepala na dvée, uvnit se nikdo nepohnul. Zaklepejte na okno!" radil doktor z okna svého. To nebude nic plátno, bouchat se musí, ne klepat, a bouchat Pepika neumí. Pokejte, já zabouchám!" zaznlo se schdk z prjezdu do dvora vedoucích a dvma skoky octnul se mladík as dvacítiletý pes schody dole a již stál vedle Josefinky. Byl odn v lehký, šedý šat letní, neml ale na hlav ani klobouku ani ehož jiného. Vlasy

19 11 jeho byly samý erný prstenec, tvá jeho byla ostrá, oko živé. Tedy mn pomozte, pane Bavore!" prosila Josefinka. Dív se podíváme pod pokryku," škádlil mladík a vztahoval ruku k Josefince. No no no," bruel nahoe pan doktor, zamlel se ale zas, když vidl, že se dve mladíkovi obratn vyhnulo. Já si zaklepu sama!" Mladík ale stál již u okna a bubnoval na n prstem. Uvnit se ozval pronikavý štkot psa, pak zas vše utichlo. ekali chvilku. Když ale žádná další známka života se mladík k druhému oknu a zaal do rámce nejevila, popošel vší silou mlátit. Pes se opt ozval, štkal zuiv a dlouho, pak zakonil pronikavým vytím. Slena nás vyhubuje!" Eh co!" mínil mladík a bouchal znovu; pak piložil ucho k rámci a naslouchal. Slyšel jen kuivé vytí psa. Spsobený hmot vyrušil již celý dm. Vedle doktorova okna vyhlížel již zase vysoký muž s tou rudou trudovitou tváí a s ním dv hlavy ženské, jedna starší, druhá mladší. Na pavla v protjším druhém pate vyšla Josefinina matka,, žena to vysoké postavy, a za ní piplížila se nemocná a nahrblá malá postavika starší sestry Josefininy. Na pavla prvního patra vyšli ti lidé, muž napolo obleený, s hlavou olysalou, ženská taktéž starší a jen napolo obleená, konen as dvacítiletá mladice v pouhé spodnice, s nedbale pehozeným šátkem a hlavou plnou papilot. Se schdk od prjezdu sestupovaly pak ješt dv ženské, zcela obleené v šat jen prostý. Menší z nich, postava živá a pohyblivá, volala sestupujíc do prjezdu zpt: Márinko, zsta v šenkovn, a nám tam nikdo nevejde!" Ve vtší, druhé poznáváme noní vykladaku sn z pedešlé své kapitoly. Snad že bílý a istý epeek její dobe jí sluší, snad že ve svtle slunením všichni lidé

20 12 jsou i jeví se co mírnjší, její celá tvánost zkrátka zdá se nám nyní býti píjemná. Co je to tu, Vácslave!" oslovuje mladíka. Mn se zdá, že nám slena Žanýnka umela! Zabouchám ješt jednou!" i bubnoval se vší silou. Není nic plátno, musíte pro zámeníka, pane Bavore, ale rychle!" volal shora pan doktor. Pijdu hned sám dol!" Mladý Bavor již zmizel ze dvoru. Se všech stran se kižovaly otázky a odpovdi, vše mluvilo, ale hlasem vždy jaksi stemnlým. Pan doktor byl práv, zcela k vycházce obleen, sešel dol, a sotva byl ustrnulé Josefince sdlil, že nemusí stále ten hrnek v ruce držet, když mladý Bavor dostavil se tu již se zámenickým uedníkem. Zámek byl brzy odtržen a odevené dvée nebránily více vstupu. Okamžik nechtlo se jaksi nikomu dovnit. Tu se sebral Vácslav a vkroil mužn, za ním hned pan doktor, mezi veeje se vetlaily ženské. Velký pokoj byl temný, až píšerný. Okna do dvora i na Petín vedoucí byla hust ovšena, a nedovolovala svtlu vyniknout nad jakés šero. Vzduch byl starý, puchem a plesnivinou naplnný. Se stropu visely mocné, erné a prachem tžké pavuiny, po holých, šedivých stnách bylo nkolik tmavých obraz, ovinutých prastarými a na prst zaprášenými umlými kvtinami. Náadí tu nebyl sice žádný nedostatek, avšak vše jen pestárlé, staromódní, nesoucí na sob znak, že se dlouhá a dlouhá léta nieho neužilo. Na nízkém, špinav žlutou peinou pokrytém loži bylo vidt dvé zubožených, vychrtlých rukou a suchou, lysou hlavu. Vyhaslé odevené oi dívaly se sklenn do výše. Starý, ošklivý a chundelatý erný pes pebíhal od hlavy k nohoum po loži a štkal na píchozí zoufale.

21 13 Kuš. Azor!'* promluvil Vácslav dušené, jakoby v tom vzduchu oddechnout se bál. Myslím, že je mrtva, pes by tak nevyl," podotýkal pan doktor temn. Ba ta už je na vné pravd! Bh jí odpust híchy a odpust nám všem naše viny. Oroduj za nás, svatá boží rodiko!" koktala Bavorova a bohatá slza kanula jí po líci. Když je v dom za krátko po sob funus a veselka, bývá nevsta šastna," podotknula malá paní hospodská strnulé Josefince. Tato, na smrt ubledlá, náhle se celá zapálila, pak zase zbledla; obrátila se a odešla, aniž by odpovdla. Musíme ale nejdív psa odstranit, aby nás jen nepokousal snad má v zubech již jed z mrtvoly," mínil pan doktor a ustoupil o dva kroky zpt. Bude brzy venku," mínil Vácslav a blížil se k divokému strážci mrtvoly. Pes, a tu ml samé známé tváe ped sebou, rozzuoval se vždy víc a víc. S ohlušujícím štkotem skoil k hlav lože zpt, když se konej šicí ho Vácslav blížil. Vácslav pikroil až k loži, vztáhl levou ruku k pein a v tom okamžiku, když pes po ní skoil, chytil ho pravicí v týle a vyzdvihl ho do výše. Pes sebou vztekle házel, Vácslav ho ale držel pevn. ním?" Kam s Dejte mn, maminko, klíe od našeho devníka, vstrím ho tam zatím do bedny," a odcházel s vyjícím psem. Tedy prý je nebohá hundsfrajle mrtva?" zaznlo harašivým hlasem ve dveích. V promluvivším poznáváme lysohlavého muže, jehož jsme byli na pavlai prvního patra spatili. Lysé tém je pokryto až do opalisování ušumlým a vyrudlým cilindrem, jehož forma svdí o celou adu let co do módního asu zpt. Slabé svtlé vlasy na skráních jsou vodorovn piísnuty k oku. Tváe jeho jsou opateny kozí v mocné ízy se skládající, jako bývá u lidí zeschlých

22 14 z dívjší mocné tloušky; každá tvá jako by byla vyprázdnným po cest vakem. Postava je hranatá, s vpadlýma prsoma, s rukama jaksi bezvládn se klátícíma. Ano mrtva!" Tedy jen honem s ní do kaple, a nemáme mrtvolu v dom, nebo a nám nepojdou výdaje!" Toho se nebojte, pane domácí/' odmlouval pan doktor, který se byl zatím probíral v škatuli na stole vedle lože stojící a papíry naplnné, nebožka sob zaplatí všechno sama. Patrno, že si pipravila všechno na smrt a že se vera ješt v papírech svých probírala. Zde pod tou chundelatou speenou vlásenkou našel jsem tento lístek znjící Žanýnce co lenu svato-haštalského spolku dekretáského a zde knihu strahovského spolku lásky". Dostane peníze na poheb, i má již také requiem zaplaceno." Chudák hundsfrajle, a mla pec jen pensiku as osmdesáti zlatých ron; mj syn jí psával tvrtletní kvitance!" obdivovala se paní Bavorova. Patrno, že lidikám tm platila hundsfrajle" as již dávno co název pouze historický, nikoliv co nadávka. To dostane as padesát zlatých, pkný píkrov a svcené, pozlacené tabule," mínila paní hospodská. A co je v tch ostatních papírech?" tázal se vrátivší se Vácslav zvdav. Nic cenného. Patrn soukromé listy, nkolik desítiletí staré," odpovdl skoumající pan doktor. Pjte mn je, mže být zajímavo íst vzpomínky staré panny. Já si s nimi vylezu pak nad okap a petu si je tam. Dnes je pondlek, celý dm pere a pro zápach mydlinek a hrachu pi prádle se všude vaí hrách nelze v celém dom vydržet jinde než na steše. Novelista musí všechno íst a já chci být novelistou. asu mám mám z úadu dovolenou až do tvrtka, je-li pravda, dost, pane domácí?"

23 15 Jen a žádný z tch list neztratíte, dejte je zas všechny hezky sem!" Ale kdo upraví všechno?" tázal se pan domácí. Ml byste se toho ujmout vy, pane doktore! Denn diese leute kennen's nicht!" Jen kdyby mj syn nebyl s tebou v úad, já bych ti ekla kennens - nicht!" bruela Bavorova pro sebe. Nezbude as jiného!" mínil pan doktor dobrosrden. Dojdu sám do konskripce, do zadusí a na faru, ale, pane Bavore, vy musíte hned pro fysika; až zde podepíše cedulku, pineste ji za mnou do kanceláe!" Vácslav ochotn odkvapil. A já s paní hospodskou umyjem a upravíme mrtvolu. Prokážem jí poslední službu!" To jste hodný!" chválil pan doktor. Ale já už musím jít!" Pjdu s vámi." Páni odešli. Co pak dláte, paní sousedko?" Rozjímám svt." A co že se vám zdálo, paní sousedko?" tázala se dále hospodská. Chtla " jste vypravovat Tak ano! To byl krásný sen! Zdálo se mn, že pišel ke mn nebožtík mj otec, dej mu pánbh nebe, už hnije pes dvacet let a když matka umela ped ním, neml pokoje a chodil denn na hbitov, až sám také umel. Ml lehkou smrt. Ti se mli rádi jako dti! Jako bych je vidla, když oba nad námi dtmi plakali. Bylo to v té nouzi za francouzských válek a nemli nám co dát jíst " Jak pak se jmenoval pantáta?" Šestnáctka byl Nepomucký. Tak tedy najednou stojí jako pede mnou u nás v krám. Chci íct : Kde pak jste se tu vzal, pantáto?" on mn ale byl celý bílý podává plnou náru tlustých buchet dvacet ti, zna-

24 16 mená to štstí a povídá : Naverbovali mne na vojnu, musím jít!" Vojenské verbování má osmiku a znamená veselost. Obrátil se a šel " To bude šedesát jedna, když se obrátil!" Vru, na to bych byla ani nezpomnla. Tedy 61 y 23 a 8." A dejme na n celých padesát krejcar, když je to tak živý sen, jak?" Mohly bychom." Vyhraj em víc a pak pan Vácslav a moje Márinka má se to rádo!" III. V rodin pana domácího. Již je as, abych uritji naznaoval djišt a osoby. Pi tchto visím na náhod, jak která v prbhu zaínajícího práv téhodne pošine se sama v popedí; o djišti ale mohu hned íci, že to jeden z nejtišších dom tiché Malé Strany. A dm to stavby divné, jakých arci ješt více na nejpíkejším svahu Ostruhové ulice. Dm má pomrn znanou hloubku, prostým prelím svým dívá se v ulici Ostruhovou, kdežto zadní ást budovy hledí do hluboké a mrtvé uliky Svatojanské. Tím svahem se stává, že zadní ást vzdor svým dvma patrm je pec nižší než jednopatrová ást pední. Ob ty ásti nejsou budovami spojeny, zdi sousedních dom trí mezi nimi do výše, ale slep, bez oken. V pední ásti lze z ulice vidt v levo krám hokynáský, v právo hospdku. Do prvního patra nechodí se schody z prjezdu temného, nýbrž musí se vyjít na schdky do dvora vedoucí, odtud v právo po krátké pavláce k toi -

25 . Toité 17 tým schodm, tmi nahoru zas na krátkon pavláku, z ní do malé chodby. Patro to tvoí do ulice i do dvora jediný byt, obydlený hospodáským úadníkem, žijícím na odpoinku zde se ženou a dcerou. Pan doktor, vlastn pan Josef Loukota, praktický amanuensis bez doktorátu, má u nich pokojík v podnájmu a musí skrz kuchy do obydlí svého. schody jdou ješt o nco výš, až k pd. V právo i v levo od schdk dole jsou devníky. Dvorek je znan svislý. V pízemí zadní ásti domu je známé nám již obydlí nebožky sleny Zanýnky, vedle nho schody do sklepa, vedle tch zas toité schody do dvou, dlouhými pavlaemi opatených pater a opt dál na pdu. V druhém pate bydlí Joseíinka s nemocnou starší sestrou svou i s matkou, vdovou to po úadníku panském. Byt jejich, taktéž celé, ostatn dost skrovné patro zaujímající, má okna do dvora i na Petín. V prvním pate bydlí pan domácí se svou rodinou, již jsme byli už zbžn na pavlai spatili. Uime zde slušným spsobem pední návštvu. Kuchyní, v níž spatujeme nyní starou Bavorovou opt a sice u pracích necek co posluhovaku paní domácí, vkroíme do prvního pokoje. Náadí je tu dosti jednoduché a nemoderní. V levo ustlané lože, pokryté pletenou pikrývkou, v právo prádelník a vysoký šatník, zde onde nkolik sedadel, uprosted kulatý, potrhaným trochu a vybledlým kobercem pokrytý stl, v oknech po šicím stolku a sedadle i podnožce, na stn mezi okny velké zrcadlo, na stnách ostatních, zelen malovaných, prázdno. Na prádelníku a zrcadelním rámci nasadil se prach ; avšak to neškodí, teprv druhý pokoj je pokojem parádním, proto také íká Bavorova pokoji prvnímu jen parádní vorzimmer". Y druhém, parádním tedy pokoji je na stnách nkolik iluminovaných litografií, a náadí skládá se z piána, kanape, stolu ped ním, as šesti, bílými pokrývkami opatených, v kruhu kolem stolu nasta-

26 18 vených sedadel a opt lože.* Lože to je odestláno a povaluje se na nm holice, druhá dcerka to domácí. Tetí pokoj je ložnicí rodi. U jednoho okna prvního pokoje sedí paní domácí, u druhého sedí sleinka. Matka je posud jen napolo obleena, dcera posud jen ve spodnice, a jde již na jedenáctou. Paní domácí je dáma velmi ostrých tah, oblieje až stlaeného a v špiatou bradu vybíhajícího. Má nasazeny brejle a šije velmi piln na hrubém jakéms plátn. erné, na plátnu vytištné marky ukazují, že to prádlo vojenské. Slena je, abychom vyjádili se krátce, blondýnkou nejádnjšího druhu. Její obliej iní ji matce podobnu, jen že ostrost tah je trochu zmírnna a špiatá brada že má pro sebe alespo jakýs ten pvab mladosti. Oi její jsou svtle modry, vlasy nezdají se být hustý, jsou ale posud v papiloty dvacet let. svinuty. Vidíme nyní, že je pec již znan pes Košík se šicím náiním stojí na okn a bílé, tenké jakés prádlo leží na sedadle vedle sleny. ervené, na prádle ležící klubíko dokazuje, že slena bud prádlo znamenat zaala neb alespo zaít chtla. Na upráznném stoleku, pi každém pohnutí se kývajícím, stojí miska s kalamáem, vedle nho je odevené album s rozloženými a popsanými pamtními lístky, ped slenou na podložených starých novinách jeden lístek bílý, a na okn je po ruce rozložený sešit, popsaný samými nmeckými verši. Slena chce zajisté kus poesie na ten bílý lístek vkouzlit, ale je patrno, že nemá péro ješt dost pipravené; zkouší je na pokraji novin, i pomáhala mu již všelijak, jak její inkoustem poernné rty svdí. Matka vyzdvihla hlavu, pohledla k dcei a zavrtla hlavou. To se ti té práce chce! Slyšíš?" I vždy budu!"

27 19 Tys byla v kuchyni, Matyldo, když ráno Loukota se k nám díval? To je vždy jeho ranní modlitba!" Co pak je mn do nho, a se dívá!" odpovídala Matylda hlasem oste pronikavým. No v mn, že by mn byl vždycky milejší než ten nadporuík!" Mn ne." Je také mladší a je hodný, známe ho už léta. Musí mít hezky penz našeteno!" Ale, maminko, ty jsi fádní 1" A ty's husa!" Co pak jsem runík, že se poád o mne utíráš? Nech mne pec dlat, co chci!" I vždy já t nechám, ty bys mi stála za zlobení!' pravila matka, odložila šití a šla ven do kuchyn. Bylo patrno, že by slen také za to nestálo, aby se zlobila. Rovnodušn položila sešit s verši ped sebe, namoila ješt jednou péro a zaala na bílý lístek klást písmenku vedle písmenky. Kladla je pomalu a s patrnou obtíží. Konen byla první ádka dovršena, po slušné asové mezee pak ádka druhá, tetí, až po plhodinném namáhání skvla se již celá sloka na papíru. Znla vrn takto : Roszen verwelken Mirthe bricht Aber wahrer Freundschaft nicht; Wahrer Freundschaft soli nicht brechen Bis man einst von mir wird sprechen. "Sie ist nicht mer. tveroverší bylo napsáno švabachem, emfatický konec latinkou. Slena Matylda dívala se na poetické dílo své velmi spokojen, petla sob verše ty dvakrát nahlas a podruhé pronesla krásný konec hlasem tuze dojemným. Pak zaala podepisovat jméno. Napsala celé M" a polovic a", v tom péro z nedostatku potravy selhalo. Slena namoila znovu, piložila ruku zas k podpisu a v tomtéž okamžiku 2* s

28 20 byla vedle zaatého a" velká kulatá kaka. Energicky zdvihla slena lístek a slízla kaku jedním rázem. Patrno, že jí ta kaka nespletla a že k vli ní nezane psát znovu; držela lístek proti svtlu a ekala, až mokrý pruh nebude více mokrý. V tom však vkroila matka z kuchyn spšn do pokoje. Baurovic jdou k nám a ty nejsi ani ješt obleena," volala již mezi dvemi. Vezmi honem nco na sebe!" Co pak tu zase chtjí ty svy!" mrzela se slena a schovala lístek ješt nedopsaný do podložky. Vstala a šla k posteli, na níž ležel bílý domácí živtek. Paní domácí mezitím rychle sebrala své hrubé šití a hodila je do druhého pokoje za dvée.,,valinko, te nevstávej, jde sem nkdo," zavelela dovnit a zavela zas dvée. V kuchyni bylo již slyšet tázající se ženské hlasy. Slena Matylda bžela na své místo a vzala ervené klubko do ruky, paní domácí taktéž skoila k oknu a zaala se v šicím košíku hrabat. Na dvée se zaklepalo. * Kdo to?" tázala se paní domácí., Dvée se odevely a za nimi se objevily dv ženské, k vli dojmu jakoby se vstupem váhající. Ach paní Baurová Matyldo, podívej se, kdo to k nám jde!" Ale ale, to je radost!" zvolala dobrá slena Matylda a tleskala radostn. Marie, ty's hodná, pokej, tak dlouho nepicházet!" a obejmula vele mladší z píchozích. Jen na skok jsme tady, frau von Eber," vysvtlovala starší. Jdem nahoru k panu strýkovi kanovníkovi a Marie nedala pokoje, chtla vidt slenu Maty Idu. Pro pak nás tak dlouho nenavštvujete? To je vidt, kdo o koho stojí, my picházíme pece astji, dnes jsme tu ale vru jen na skok. Povídala jsem Marii, že snad ani nepijdem vhod, v pondlí, když se pere "

29 21 Ale toto," odmítala paní domácí, co pak to pekáží, že se v kuchyni pere! Snad si ale pec u nás sednete?! Vida dvata se ani nepustí, ty se! mají rády Jen sleinku neudus, Matyldo!" Podala dámám poblíž oken sesle. Starší z pišlých, velmi elegantn obleených dam byla as padesátiletá, mladší byla as ticetiletá, mající ale v suché, matin podobné tvái vzdor dvornému nyní úsmvu výraz již nevýslovné unavenosti. Jen oko mladší té dámy svdilo o jakés pichlavé živosti a bloudilo pátrav po pedmtech. Kozmluva se zapedla a vedla se hned esky, hned zas nmecky, podle vzletu. Jen prosím, není-li tu nikde prvan," mínila stará dáma sedajíc. Moje zuby trpí tuze rheumou! Krásné nebe nás dnes vylákalo, sleinko Matyldo, to je dnes krásné nebe venku!" Já je vidím, je skuten krásné, elegantní." Velmi elegantní," pisvdila slena Marie. Paní Ebrová snad už dnes šila?" ptala se zas paní Baurová a zdvihla ze zem ostižek plátna. To je pec komisní plátno?" Ano to je plátno komisní plátno," nutila domácí paní ze sebe v okamžitých rozpacích. Naše posluhovaka, chudá žena, šije do komise a když mn pere, pomohla jsem jí trochu. Mn je jí líto, co se napíchá, než si asi padesát krejcar za týden vydlá! Ten lid se musí dít!" Ano, chudáci!" A co pak ty dláš, Matyldko! Ty vyšíváš známky do prádla? Ukaž, jaké dláš písmenky!" zapádala slena Marie hovor. M K? Ach, te se pamatuju, vždy já slyšela, že jsi nevstou, to ti musím tedy štstí pát!? Slyšela jsem, že je to nadporuík Koínek? Sešla jsem se s ním u strýce jednou, znám ho trochu máš ho ráda?" Slena Matylda se ani nezaervenala, naproti pítelkyni

30 22 toho také není teba. Ano, odhodlala jsem se! Prosím t, eho pak se lovk doká! On je hodný a má mne rád, na bych taky zakysala?" Nevšimla jsem si ho dobe mn se zdá, že je blondýn nebo by to ml snad už šedivé vlasy?" mínila slena Marie nevinn a zahrávala si s lístky pamtního alba. O, Koínek není tak stár 1" ervenala se Matylda zlehýnka. On ml jen povídal mn to už v Štýrském Hradci vždycky tak nezdravé byty a ležel hlavou zrovna u vlhké zdi. On není opravdu tak stár!" Tedy se jen tak dlá, tverák! Tm mužským není v niem co vit!" O ten je prohnaný! Vera jsem se mu nasmála! Škádlila jsem ho, že tak mnoho kouí, a ptala se, pro. On mn odpovdl, že chce mít pysky už navykly práci, až zane jednou do opravdy hubikovat. Der ist witzigl" Slena Marie prozrazovala nevinným zachechtnutím, že sdílí náhled o vtipu pán Koínkovu. Ale pro šel tedy z adového pluku k odvní komisi, když je ješt dost statený?" Chtli ho poslat až do Dalmácie, dal se tedy pesadit z adové služby proto, že ho už opouštla pam " A nebyl by trefil pak až z tak daleka dom, chudák!" mínila slena Marie soucitn. Njakou chybu má každý muž a Koínek má peníze!" rychle podotýkala slena Matylda. Otec jeho si jich vydlal ve francouzských válkách." Ano, slyšela jsem, kupoval tenkrát zlámané nohy nebo co ale tomu my dvata nerozumíme!" dodala zas slena Marie zcela nevinn. Vida, vida, jaký ti to napsal krásný pamtní lístek" a tla polohlasit verše lístku.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jan Neruda. Povídky malostranské (1877)

Jan Neruda. Povídky malostranské (1877) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Jan Neruda Povídky malostranské (1877) TÝDEN V TICHÉM DOMĚ (1867) I. V košili Cítíme, že jsme v místnosti zcela uzavřené. Čirá, hluboká kolem nás tma, ani

Více

Jan Neruda POVÍDKY MALOSTRANSKÉ

Jan Neruda POVÍDKY MALOSTRANSKÉ Jan Neruda POVÍDKY MALOSTRANSKÉ Povídky malostranské Jan Neruda 1867-1877 Poprvé vydáno roku 1877 Obsah Obsah Týden v tichém domě I. V košili II. Dům se z větší části probudil III. V rodině pana domácího

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Povídky malostranské tak, jak bylo vydáno v Mladé frontě v roce 1954 (NERUDA, Jan. Povídky malostranské. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1954. 255 s. Národní klasikové,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Bohumil Hrabal Ivo Krobot OSTE SLEDOVANÉ VLAKY Mstské divadlo Mladá Boleslav 19. záí 19 hodin

Bohumil Hrabal Ivo Krobot OSTE SLEDOVANÉ VLAKY Mstské divadlo Mladá Boleslav 19. záí 19 hodin Podzimní cyklus nabídne adu hereckých hvzd: Evu Holubovou, Petra Kostku, Ondeje Vetchého, Michala Dlouhého, Kryštofa Hádka, Maroše Kramára, Alexandra Hemalu a další V ervnu spatí svtlo svta v poadí už

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více