Analýza investičního záměru otevření nové pobočky firmy XY. Michaela Nováková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza investičního záměru otevření nové pobočky firmy XY. Michaela Nováková"

Transkript

1 Analýza investičního záměru otevření nové pobočky firmy XY Michaela Nováková Bakalářská práce 2015

2

3

4

5 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je analýza investičního záměru - otevření nové pobočky firmy XY v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je proveden rozbor literárních pramenů, které se týkají obchodních společností, podniku a podnikání, investic, nákladů a výnosů a také je zde popsáno podnikatelské riziko. Praktická část obsahuje představení společnosti a trhu, na kterém působí, dále je provedena analýza společnosti a pomocí některých prvků podnikatelského záměru je provedena analýza investičního záměru, která obsahuje mimo jiné rozpočet investičního záměru, finanční plán investice a nakonec je provedeno zhodnocení efektivnosti investice. Klíčová slova: investice, riziko, investiční záměr, analýza, podnik, podnikání ABSTRACT Goal of this bachelor thesis is analysis of possibility to open new branch of XY company in Prague. Thesis is divided into theoretical and practical part. Analysis of literary sources, which are connected with business company, investments, expenses, revenues and business risks are included in theoretical part. Practical part contains introduction of company and market in which it is making business, analysis of company, and by the help of indicators of the business purpose there is also analysis of the investment which contains budget of bussines purpose, financial plan, plans of investments and in the end evaluation of investment effectiveness. Keywords: investment, risk, investment plan, analysis, company, business

6 Upřímné poděkování patří především doc. Ing. Borisi Popeskovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, především za odborné vedení, cenné rady a péči, kterou věnoval přípravě a realizaci mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat firmě XY, s.r.o., za spolupráci a poskytnutí potřebných podkladů a informací k vypracování mé bakalářské práce. Velké poděkování také patří mé rodině a přátelům za podporu v průběhu studia. Motto: Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

7 OBSAH ÚVOD... 9 CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE I TEORETICKÁ ČÁST OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI Vznik obchodu OKOLÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ VÝVOJOVÉ TRENDY OBCHODU Internacionalizace obchodu Tržní dominance Diverzifikace Hlavní maloobchodní trendy PODNIK, PODNIKÁNÍ POJETÍ PODNIKU TYPOLOGIE PODNIKU Klasifikace podniků podle právní formy Klasifikace podniků podle ekonomických činností Klasifikace podniků podle velikosti Klasifikace podniků podle příjmů z podnikání Klasifikace podle převládajícího výrobního faktoru Klasifikace podniků podle typu výroby PODNIKÁNÍ Typy podnikání INVESTICE INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ VE FIRMĚ KLASIFIKACE INVESTIC HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Postup hodnocení efektivnosti Odhad výdajů na investici Odhad budoucích příjmů Určení nákladů na kapitál Aplikace vybraných metod hodnocení efektivnosti investic PODNIKATELSKÉ RIZIKO OCHRANA PROTI PODNIKATELSKÉMU RIZIKU Opatření orientovaná na příčiny rizika Opatření orientovaná na oslabení nepříznivých dopadů rizika Transfer (přenos) rizika NÁKLADY A VÝNOSY NÁKLADY Vymezení pojmu náklady Členění nákladů Druhové členění nákladů Účelové členění nákladů... 34

8 Další členění nákladů VÝNOSY Členění výnosů II PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI XY HISTORIE SPOLEČNOSTI XY SWOT ANALÝZA ANALÝZA KONKURENCE ANALÝZA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU OTEVŘENÍ NOVÉ POBOČKY V PRAZE LOKALIZACE RIZIKA USKUTEČNĚNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU PROPAGACE OTEVŘENÍ NOVÉ POBOČKY NAČASOVÁNÍ OTEVŘENÍ POBOČKY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU FINANCOVÁNÍ INVESTICE FINANČNÍ PLÁN Plánované zřizovací výdaje Plánované provozní výdaje Plánované příjmy Odpisy Odhadovaný výsledek hospodaření Odhadované peněžní toky ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNOST XY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 69

9 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Realizace investičního projektu je považována za významné firemní rozhodnutí, které by mělo být v souladu s firemní strategií a v dlouhodobém měřítku může výrazně ovlivnit chod společnosti a její ekonomické výsledky, v některých případech dokonce existenci celého podniku. Je proto nesmírně důležité vypracování analýzy investičního záměru, věnovat jí dostatek času a zvážit všechny možné varianty. Investiční záměr popisuje, co bude v projektu realizováno, je třeba najít vhodné prostory a rozhodnout se, jakým způsobem bude investice financována, neboť bez potřebných financí není možné podnikat, ať už se jedná o finance vlastní nebo vypůjčené. Na základě správného hodnocení investičního záměru probíhá posouzení projektu a je rozhodnuto o jeho přijetí, popřípadě zamítnutí. V této práci se vynasnažím o provedení co nejlepší analýzy investičního záměru společnosti XY, která podniká na trhu především se zdravotnickou dětskou obuví. Tato společnost se rozhodla za účelem navýšení svého tržního podílu na poli maloobchodního prodeje v České republice otevřít novou prodejnu s dětskou obuví v Praze. Věřím, že má práce umožní vedení společnosti lepší náhled na danou problematiku, ukáže skrytá rizika a nebezpečí spojená s plánovanou investicí.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Cílem mé bakalářské práce je vytvoření analýzy investičního záměru, jejímž předmětem je otevření nové pobočky, a na jejím základě určit, zda by uskutečnění této investice bylo pro firmu úspěšné a ziskové. V první kapitole teoretické části této bakalářské práce provedu rozbor literárních pramenů a teoretických poznatků z oblasti obchodu a jeho vzniku, obchodních společností, jejich okolí a maloobchodních trendů. V dalších kapitolách této části se budu zabývat podnikem, jeho typologií a podnikáním, dále také investicemi, jejich klasifikací a hodnocením jejich efektivnosti. V předposlední kapitole přiblížím problematiku podnikatelského rizika, kde se budu nejvíce zabývat jeho ochranou. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na náklady a výnosy a jejich členění, neboť jsou součástí hospodaření každého podniku. V praktické části této práce nejdříve představím společnost XY, jejíž analýza investičního záměru je v této práci zpracovávána. Uvedu analýzu její současnosti i historie, SWOT analýzu a analýzu její konkurence v Praze. Dále popíši investiční záměr společnosti včetně jeho lokalizace, rizika, propagace otevření pobočky, její personální a prostorové zajištění a financování investičního záměru. Posléze představím finanční plán společnosti, ve kterém bude proveden odhad výdajů, příjmů a hospodářského výsledku především na základě zkušeností a odhadů vedení společnosti XY. V neposlední řadě provedu zhodnocení efektivnosti investice pomocí výpočtů čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti investic. V závěru této práce zpracuji doporučení pro vedení firmy týkající se výhodnosti pořízené investice.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 I. TEORETICKÁ ČÁST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 1 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 1.1 Obchod a obchodní činnosti Obchod spadá do nejvýznamnějšího odvětví národního hospodářství. Postavení obchodu je ovlivněno zejména historickým vývojem, podílem na základních ekonomických charakteristikách a také funkcemi, které v ekonomice země zajišťuje. Každý, kdo nakupuje nebo prodává zboží či služby, se zabývá obchodem (Starzyczná, 2009, s. 5). Podle Synka a Kyslingerové (2010, s. 358) obchod v nejširším slova smyslu zahrnuje také prodej fyzických, organizačních, či informačních úkonů. V tržním hospodářství existuje mnoho podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, které zaujímají dílčí role a svým nynějším působením a vzájemnou interakcí určují podobu národní i globální ekonomiky. Klasické čisté obchodní podniky ovšem nemohou fungovat bez činnosti logistických podniků, výrobních podniků či poskytovatelů dalších služeb. Příčinou hlavního rozvoje sektoru obchodu je právě významná míra celospolečenské dělby práce (Mulačová a Mulač, 2013, s. 19) Vznik obchodu V minulosti bylo všechno jinak než nyní. V pravěku každé uskupení dbalo o zajištění všech potřeb svých členů samostatně, kde každý člen sehnal a vyrobil potravu, oděv, obydlí, nástroje aj., bez potřeby spolupráce s jinými společenstvími. Byli zcela nezávislí. Obchod tedy začal vznikat až ve chvíli, kdy docházelo k první dělbě práce separace řemeslníků od zemědělců. Jejich zaměření je přiměla směňovat své výrobky za jiné, jelikož už nebyli schopni zajistit všechny potřeby samostatně. Tato specializace však způsobila zřetelné zefektivnění předmětných činností. Lidé přišli na to, že smysluplná dělba práce může přinést značný rozvoj a ekonomický růst (Mulačová a Mulač, 2013, s. 19). Nejdříve se obchod odehrával přímo mezi jednotlivými výrobci a to barterovým způsobem (tj. formou naturální směny). To však v mnoha případech přivodilo problémy, jelikož takový model vyžaduje, aby obě strany stály o směnu zboží strany druhé, které má zrovna k dispozici. Taková situace je spíše výjimkou, proto byly uzavírány komplikované mnohačetné komplexní obchody, které vedly ke vzniku a zavedení univerzálního platidla - pe-

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 něz. V tomto okamžiku můžeme mluvit o posunu obchodu do zcela odlišných rozměrů (Mulačová a Mulač, 2013, s. 19). Nicméně se zdokonalováním specializace začalo docházet ke střetu nabídky a poptávky obtížněji, výrobci už nebyli s to obstarat obchodní nadstavbu své činnosti na vhodné úrovni. Z tohoto důvodu začaly fungovat mezičlánky, které začaly zajišťovat tok zboží mezi výrobcem a spotřebitelem. Takto vznikali první obchodníci (Mulačová a Mulač, 2013, s. 20). Specializace je nyní na takové úrovni, kdy se mezi výrobcem a spotřebitelem vyskytuje časová i prostorová propast a také konkurence mezi výrobci je obrovská (nabídka převyšuje poptávku). Tohle všechno zapříčiňuje, že obchod je v této době zásadní součástí fungující ekonomiky (Mulačová a Mulač, 2013, s. 20). 1.2 Okolí obchodních společností Podle Starzyczné (2009, s. 9-10) úspěšnost každé firmy závisí na schopnostech jejího managementu a také na vývoji jejího okolí. Kvalitu managementu může podnik ovlivnit, avšak změny okolí je zapotřebí akceptovat a poznat jejich charakter, abychom byli schopni poznat, co od nich můžeme očekávat a abychom se mohli připravit jak na ně reagovat. Synek a Kyslingerová (2010, s. 22) uvádí, že pokud podnik nechce být při svém ekonomickém rozhodování zaskočen okolím, a chce jej spíše využít v jeho prospěch, měl by se aktivně zajímat o dynamiku jeho okolí. Specifická činnost obchodní společnosti si žádá sledovat veškeré změny a podněty jak v mikroprostředí tak makroprostředí podniku, protože změny jednotlivých složek prostředí tvoří podmínky pro obchodní podnikání. Podstatně ovlivňovat podnikatelské okolí obchodních firem může také charakter a úroveň obchodní politiky státu a její nástroje (Starzyczná, 2009, s. 9-10). Současné změny v okolí jsou velice rychlé, zrychlují a není jednoduché je předvídat. Za poslední roky však lze identifikovat základní vývojové tendence obchodu a také obchodních společností (Starzyczná, 2009, s. 9-10).

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 K zjištění vývoje svého významného okolí nám slouží mnoho informačních zdrojů (Synek a Kyslingerová, 2010, s. 22): vládní a jiné prognózy vývoje ekonomiky informace vytvořené zájmovými průmyslovými a podnikatelskými svazy vlastní historické a prognostické informace o situaci na trhu, cenách, zákaznících a jejich potřebách informace o vývoji techniky a technologie v určitém oboru, opatřené na veletrzích, výstavách, z katalogů apod. obchodní věstník tisk Podle Synka a Kyslingerové (2010, s. 23) se však nejzávažnější informace o firmách těží od obchodních přátel nebo jiným, podobně diskrétním způsobem. 1.3 Vývojové trendy obchodu Znalost existujících obecných trendů vývoje je podmínkou dobré orientace v obtížné obchodní činnosti. Mezi obchodní trendy řadíme tři základní, a to internacionalizace spolu s dominancí a diverzifikací. Tyto zmiňované trendy vedou trh ke globalizaci (Starzyczná, 2009, s. 10) Internacionalizace obchodu Internacionalizace obchodu znamená rozšiřování činností obchodní firmy z mateřské země do zahraničí, kde je pro podnik zajímavější prostředí (Starzyczná, 2009, s. 10) Tržní dominance Tržní dominance znamená růst velikosti obchodních firem, které mají dominantní postavení (tzv. obchodní řetězce) a rozhodující vliv na dodavatelské firmy. Obchod se organizačně koncentruje pomocí integrace, prostorové koncentrace a provozní koncentrace (Starzyczná, 2009, s. 10). Vstup společností na zahraniční trhy se realizuje mnoha formami, např. franchising, joint ventures, akvizice, fúze (Zamazalová, 2009, s. 18).

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Diverzifikace Velká konkurence na obchodním trhu způsobuje růst rizika podnikání obchodních společností, které hledají způsoby, jak tohle riziko eliminovat. Jednou z možností jak snížit podnikatelské riziko je tzv. portfoliový přístup v zájmu rozložení (diverzifikace) rizika do různých činností. Společnosti zaměřují své úsilí určitým směrem, specializují se na určitý sortiment, způsob prodeje, druh prodejních jednotek, zaměřují se na určité území, atd. (Starzyczná, 2009, s. 11) Hlavní maloobchodní trendy Podle Starzyczné (2009, s ) mezi hlavní maloobchodní trendy patří: Nové formy maloobchodu stále se objevují a ohrožují formy zavedené, zároveň dochází ke zkracování životního cyklu nových forem přímo do fáze jejich zralosti Maloobchod mimo prodejní plochy roste jeho význam; rozvíjí se mimo prodejny; představuje další charakteristickou složku globalizace obchodu, protože jeho prvotní regionální formy přerostly ve velké společnosti s rozšířenými mezinárodními aktivitami Mezidruhová konkurence v dnešní době si supermarkety, hypermarkety a obchodní domy konkurují navzájem, nejedná se pouze o konkurenci mezi jednotlivými supermarkety nebo hypermarkety Nákup pod jednou střechou ohrožením pro velké obchodní domy se stává koncentrace specializovaných obchodů v nákupních centrech postavených na kraji měst, prostorové soustřeďování maloobchodní sítě Polarizace maloobchodu je dopadem narůstající mezidruhové konkurence, což se projevuje protichůdnou polohou maloobchodníků v marketingové strategii způsobu prodeje i zboží Růst významu vertikálních marketingových systémů vznikají na odlišných stupních logistického řetězce a vedou k tržní dominanci a koncentraci obchodu; malí samostatní obchodníci a jejich prodejny jsou vytlačováni z trhu a nahrazováni velkými integrovanými obchodními společnostmi

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 Rozvoj progresivních obchodních a skladových technologií maloobchodu jedná se o využití výpočetní techniky pro tvorbu bezchybných informačních souborů, pro prodejní predikce, řízení zásob a elektronické objednání zboží; inovační cykly se omezují a technologické změny zrychlují Ekologické požadavky v nabídce zboží se zintenzivňují; tzv. sociálně-etický marketing dává přednost ekologické nezávadnosti výrobků Demografický vývoj má velký vliv na maloobchod; ovlivňuje spotřební chování obyvatelstva a také rozvoj a strukturu poptávky Hodnotový systém jedince v důsledku rozsáhlejších souvislostí změn životní úrovně obyvatelstva se mění; společnosti by měly odhadovat s předstihem budoucí touhy svých zákazníků Maloobchodní značky lze je použít v rámci marketingové strategie odlišení od konkurence; mohou vynášet výhody pro všechny zúčastněné subjekty; výrobci využívají volné kapacity, uspoří své náklady, mají jisté odběry a získají větší příležitost na zvýšení podílu na trhu, zatímco zákazník získá kvalitní zboží za lepší cenu, má rozsáhlejší výběr v sortimentu i ceně

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 2 PODNIK, PODNIKÁNÍ 2.1 Pojetí podniku Proces výroby statků a poskytování služeb, prodej statků a služeb a jejich spotřeba se provádí v organizovaných hospodářských jednotkách. Říkáme jim samostatně hospodařící jednotky, které se člení na produkční hospodářství (podniky) a spotřební hospodářství (soukromé domácnosti a veřejné rozpočty) (Novotný, 2007, s. 10). Podnik, jako výrobní hospodářství, se běžně popisuje jako plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, ve které se zhotovují (produkují) a zhodnocují (prodávají) věcné statky a služby. Podnik je však empirický objekt a ne předmět zkoumání podnikového hospodářství (Novotný, 2007, s. 11). Podnik své cíle realizuje svou činností. Ta se liší dle charakteru podniku, podle odvětví, podle velikosti, podle právní formy atd. Jednotlivé činnosti podniku se dělí na skupiny činností, které nazýváme podnikové funkce. Mezi nejdůležitější podnikové funkce průmyslového podniku patří funkce prodejní, výrobní, zásobovací, personální, finanční, vědeckotechnická, investiční a správa (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 14). 2.2 Typologie podniku Podniky lze třídit podle několik hledisek. Tato klasifikace vytváří přehled o jejich charakteristických vlastnostech a rozdílech (Novotný, 2007, s. 18) Klasifikace podniků podle právní formy Při výběru právní formy podnikání je nezbytné v každé konkrétní situaci uvážit výhody a nedostatky právních norem, které přicházejí v úvahu pro efektivní chod podniku v měnících se okolnostech. Podle právní normy se podniky zpravidla dělí na podniky jednotlivce, obchodní korporace a státní podniky. Podnik jednotlivce představuje obvykle osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoby podnikající na základě zvláštních právních předpisů (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 19).

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Klasifikace podniků podle ekonomických činností Všechny státy Evropské unie jsou povinny používat standardní klasifikaci ekonomických činností NACE, která člení ekonomické činnosti tak, že každé statistické jednotce, která provozuje nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE pro Českou republiku, která nahradila v minulosti používanou klasifikaci OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 21). Tab. 1. Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 21) Sekce Obsah Sekce Obsah A zemědělství, lesnictví a rybářství L činnosti v oblasti nemovitostí B těžba a dobývání M profesní, vědecké a technické činnosti C zpracovatelský průmysl N administrativní a podpůrné činnosti D výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu O veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení E zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi P vzdělávání F stavebnictví Q zdravotní a sociální péče G velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel R kulturní, zábavní a rekreační činnosti H doprava a skladování S ostatní činnosti I J ubytování, stravování a pohostinství informační a komunikační činnosti K peněžnictví a pojišťovnictví U T činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Klasifikace podniků podle velikosti Martinovičová, Konečný a Vavřina (2014, s. 21) uvádějí, že obvykle členíme podniky podle tohoto hlediska na velké, střední a malé. Jako členících kritérií se nejčastěji využívá ukazatelů - počet zaměstnanců a roční obrat, ale lze využít i jiné např. velikost majetku či kapitálu, hodnota ročního zisku. Mulačová a Mulač (2013, s. 16) uvádí rozdělení dle velikosti na mikropodniky (1-9 zaměstnanců a roční obrat do 2 mil. Euro), malé podniky (10-49 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. Euro), střední podniky ( zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. Euro) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců nebo roční obrat nad 50 mil. Euro) Klasifikace podniků podle příjmů z podnikání Za tyto příjmy se považují příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnosti; příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 22) Klasifikace podle převládajícího výrobního faktoru Tohle členění podniků se vztahuje k hledisku souvisejícímu s určením výrobního faktoru, který má největší podíl na celkových nákladech podniku. Takovému převládajícímu výrobnímu faktoru je nezbytné věnovat zvláštní pozornost (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 22). Podle Novotného (2007, s. 17) rozčleňujeme podniky dle tohoto faktoru na podniky pracovně intenzivní, investičně náročné a materiálově intenzivní Klasifikace podniků podle typu výroby Tato klasifikace se týká pouze podnikatelských subjektů výrobních. Zpravidla rozeznáváme zakázkovou výrobu, sériovou výrobu, vázanou (pevnou) hromadnou výrobu, pružnou (flexibilní) hromadnou výrobu a plynulou (proudovou) výrobu.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Podnikání Veber a Srpová (2012, s. 14) uvádějí, že pojem podnikání se za posledních patnáct let v běžném slovníku velmi rozšířil, avšak jeho interpretace není tak jednoduchá. Veber a Srpová (2012, s. 14) pojem podnikání rozlišují v několika pojetích: Ekonomické - podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit takovým způsobem, aby se zvedla jejich původní hodnota. Jedná se o dynamický proces vytváření přidané hodnoty Psychologické - podnikání je činnost podnícená potřebou něco vytěžit, něco si vyzkoušet nebo něco uskutečnit. Podnikání je z tohoto pohledu způsob seberealizace, stát se nezávislým apod. Sociologické - podnikání je tvorba blahobytu pro všechny zúčastněné, hledání cesty k lepšímu využití zdrojů, tvorba pracovních míst a příležitostí Právnické - podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem na vlastní jméno a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku Martinovičová (2006, s. 9) uvádí několik podstatných rysů podnikání: snaha o dosažení zisku (maximalizace hodnoty podniku) docilování zisku k uspokojování potřeb zákazníků uspokojování potřeb zákazníků podnikatelem svými produkty prostřednictvím trhu, což má za následek, že musí čelit riziku základní kapitál Podnikání je nástroj k uspokojování svých potřeb uspokojováním potřeb cizích. S podnikáním souvisí také vlastnost, kterou by neměl žádný podnikatel postrádat, a to je podnikavost. Podnikavost je schopnost, umění a motivace nalézat, tvořit a využívat příležitosti pro zajištění předpokládané nebo plánované prosperity podniku. Podnikání je tedy praktickou realizací podnikavosti (Martinovičová, 2006, s. 9).

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Typy podnikání Podle Srpové, Řehoře a spol. (2010, s. 22) Amar Bhidé definoval na základě výzkumu v 500 společnostech pět kategorií podnikání: 1. Podnikání jako životní styl. Spousta menších podnikatelů podniká z toho důvodu, že nechtějí být zaměstnáni. Touží být svým vlastním pánem i za cenu toho, že zůstanou malým podnikem. Aby neměli příliš mnoho práce, udržují svoji firmu malou a operují pouze na lokálním trhu. 2. Zdrženlivé podnikání. Tato skupina podnikatelů je o něco úspěšnější než ta výše zmíněná. Firmy těchto podnikatelů působí na větší části trhu a vydělávají více peněz, přesto dosah podniku nepřekročí hranice regionu. Podnikatel chápe svoji podnikatelskou činnost jako něco víc než jen výhodu být svým vlastním pánem, avšak postrádá dostatečné schopnosti řídit podnik nad určitou velikost. 3. Nadějné podnikání. Podnikatelé vstupují do podnikání s jasnou představou stát se jedničkou na lokálním nebo i regionálním trhu. Používají výrazně agresivnější strategii pro získávání a udržení zákazníků a pracují na nepřetržitém zlepšování, eventuelně na inovacích. Tito podnikatelé se vyhýbají cizímu financování a nepouštějí se do boje s velikány. 4. Podnikání s potenciálem vysokého růstu. Jen málo podnikatelů se dokáže pustit do tohoto podnikání. Je třeba poznat a chopit výrazně výhodnou příležitost nebo vynalézt úplně nový produkt či technologii. Tito podnikatelé, než začnou s podnikáním, věnují svůj čas analýzám trhu, aby poznali právě takovou příležitost, která jim umožní založit podnik s potenciálem velkého růstu. 5. Revoluční podnikání. Tomuto podnikateli nestačí přijít s ojedinělým produktem, pro který je s to vytvořit úplně nový trh. Tihle podnikatelé vstupují s kompletně novou koncepcí samotného podnikání a pro stávající podniky není možné udržet krok a časem vypadnou ze hry.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 3 INVESTICE Investice je v nejširším pojetí charakterizována jako ekonomická činnost, při níž se subjekt (např. jednotlivec, podnik, stát) vzdává své aktuální spotřeby za účelem zvýšení produkce statků v budoucnu (Valach, s. 16). V národohospodářském pojetí rozlišujeme investice hrubé a čisté. Za hrubé investice považujeme celkovou částku vloženou do investičních statků v celé ekonomice, kdežto čisté investice představují meziroční přírůstek hodnoty investičních statků. Za investiční statky považujeme např. budovy, zařízení, stroje, know-how. To všechno slouží k tvorbě dalších statků, buďto výrobních nebo spotřebních (Scholleová, 2009, s. 13). Z podnikového hlediska se investice definují jako peněžní výdaje, u kterých se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy, a to v delším časovém horizontu (Valach, 2001, s. 22). Scholleová (2009, s. 13) uvádí, že podnikové pojetí chápe investice: v užším pojetí jako majetek, který však není určený ke spotřebě ale k vytváření dalšího majetku, který posléze podnik prodává na trhu v širším pojetí jako momentálně obětované prostředky na pořízení majetku, který bude v delším časovém horizontu podniku pomáhat přinášet vyšší prospěch a umožní tak dosáhnout i vyšších finančních efektů. 3.1 Investiční rozhodování ve firmě Mezi nejvýznamnější druhy firemních rozhodnutí patří investiční rozhodování, jehož náplní je rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí dílčích investičních projektů, které podnik připravil. Čím jsou tyhle projekty rozsáhlejší, tím významnější dopad na podnik a jeho okolí mohou mít. Je tedy zřejmé, že prosperita jednotlivých projektů může výrazně ovlivnit podnikatelské blaho podniku a na druhou stranu jejich neúspěch může mít za následek značné potíže, které by mohly vést až k úpadku podniku (Fotr a Souček, 2011, s. 16). Podle Mulačové a Mulače (2013, s. 187) jsou základní kritéria pro posouzení ekonomické efektivnosti: rentabilita (= výnosnost), rizikovost a likvidnost (= doba splatnosti).

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 Je třeba hledat mezi uvedenými kritérii jakýsi kompromis, protože jsou tato hlediska ve skutečnosti protichůdná. Nelze tedy dosáhnout vysoce výnosné bezrizikové investice s krátkou dobou splatnosti. Méně rizikové investice jsou i méně výnosné a krátká doba splatnosti bývá typická pro ne příliš výnosné projekty (Mulačová a Mulač, 2013, s. 187). McElroy (2003, s. 188) uvádí, že pokud chceme investovat, je třeba znát strategie efektivního investování, které jsou nezbytnou, ale nedostatkovou podmínkou. Dále potřebujeme vůli a kapitál a v neposlední řadě marketingové prostředí, ve kterém je možné investovat. 3.2 Klasifikace investic Jak uvádí Scholleová (2009, s. 14), na začátku procesu řízení investice je zapotřebí jej upřesnit, aby bylo možno k němu přidružit měřitelné charakteristiky a stanovit metodu sledování a hodnocení určitého investičního projektu, eventuelně aby bylo možno určit kritické hodnoty zamítnutí. Investiční projekty lze rozdělit dle spousty hledisek. Podle vztahu k rozvoji podniku lze rozlišovat investiční projekty (Fotr a Souček, 2011, s. 17): Rozvojové (orientované na expanzi) - projevují se zejména v růstu tržeb, jedná se o zvýšení objemu produkce, proniknutí na nové trhy, zavedení nových služeb nebo výrobků aj. Obnovovací obnovují výrobní zařízení, které je fyzicky či morálně opotřebováno Mandatorní (regulatorní) cílem je dosažení souladu s existujícími zákony a předpisy; tyto projekty musí být realizovány Scholleová (2009, s. 14) uvádí rozdělení projektů podle podnětu k investicím na interní a externí investiční projekty. Interní projekty vznikají z potřeb podniku (např. potřeba úspor nákladů, obnova nebo rozvoj kvůli nedostatečné kapacitě). Externí projekty vznikají za účelem rozvoje, růstu nebo regulace slabých stránek.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 Fotr a Souček (2011, s. 18) rozdělují projekty podle míry vzájemné závislosti: Vzájemně se vylučující projekty jde o projekty, které se nemohou realizovat zároveň Plně závislé projekty je nezbytné splnění celého souboru projektů Komplementární projekty jedná se o projekty, jejichž realizace podporuje realizaci jiných projektů Ekonomicky závislé projekty u této dvojice projektů se může objevit substituční efekt, kdy nový produkt plní stejné funkce (nebo je pro stejný okruh zákazníků) jako produkt dosavadní Statisticky závislé projekty mezi těmito projekty se objevuje přímá nebo nepřímá závislost Scholleová (2009, s. 15) ještě navíc zmiňuje projekty nezávislé. Jsou to takové projekty, jejichž přijetí a realizace může být provedena současně a nedochází k žádným synergickým efektům. Podle typu peněžních toků rozlišujeme projekty se standardními peněžními toky a projekty s nestandardními peněžními toky. U projektů se standardními peněžními toky dojde během života projektu pouze k jedné změně záporného toku na kladný, kdežto u projektu s nestandardními peněžními toky může dojít ke dvěma (popř. i více) změnám znamének peněžního toku (Fotr a Souček, 2011, s. 19). Podle velikosti investičních nákladů potřebných k realizaci projektu, lze projekty rozlišit na velké, středné a malé projekty. Tohle rozdělení je ovšem relativní a velmi záleží na velikosti podniku (Fotr a Souček, 2011, s. 19).

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více