Analýza investičního záměru otevření nové pobočky firmy XY. Michaela Nováková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza investičního záměru otevření nové pobočky firmy XY. Michaela Nováková"

Transkript

1 Analýza investičního záměru otevření nové pobočky firmy XY Michaela Nováková Bakalářská práce 2015

2

3

4

5 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je analýza investičního záměru - otevření nové pobočky firmy XY v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je proveden rozbor literárních pramenů, které se týkají obchodních společností, podniku a podnikání, investic, nákladů a výnosů a také je zde popsáno podnikatelské riziko. Praktická část obsahuje představení společnosti a trhu, na kterém působí, dále je provedena analýza společnosti a pomocí některých prvků podnikatelského záměru je provedena analýza investičního záměru, která obsahuje mimo jiné rozpočet investičního záměru, finanční plán investice a nakonec je provedeno zhodnocení efektivnosti investice. Klíčová slova: investice, riziko, investiční záměr, analýza, podnik, podnikání ABSTRACT Goal of this bachelor thesis is analysis of possibility to open new branch of XY company in Prague. Thesis is divided into theoretical and practical part. Analysis of literary sources, which are connected with business company, investments, expenses, revenues and business risks are included in theoretical part. Practical part contains introduction of company and market in which it is making business, analysis of company, and by the help of indicators of the business purpose there is also analysis of the investment which contains budget of bussines purpose, financial plan, plans of investments and in the end evaluation of investment effectiveness. Keywords: investment, risk, investment plan, analysis, company, business

6 Upřímné poděkování patří především doc. Ing. Borisi Popeskovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, především za odborné vedení, cenné rady a péči, kterou věnoval přípravě a realizaci mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat firmě XY, s.r.o., za spolupráci a poskytnutí potřebných podkladů a informací k vypracování mé bakalářské práce. Velké poděkování také patří mé rodině a přátelům za podporu v průběhu studia. Motto: Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

7 OBSAH ÚVOD... 9 CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE I TEORETICKÁ ČÁST OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI Vznik obchodu OKOLÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ VÝVOJOVÉ TRENDY OBCHODU Internacionalizace obchodu Tržní dominance Diverzifikace Hlavní maloobchodní trendy PODNIK, PODNIKÁNÍ POJETÍ PODNIKU TYPOLOGIE PODNIKU Klasifikace podniků podle právní formy Klasifikace podniků podle ekonomických činností Klasifikace podniků podle velikosti Klasifikace podniků podle příjmů z podnikání Klasifikace podle převládajícího výrobního faktoru Klasifikace podniků podle typu výroby PODNIKÁNÍ Typy podnikání INVESTICE INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ VE FIRMĚ KLASIFIKACE INVESTIC HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Postup hodnocení efektivnosti Odhad výdajů na investici Odhad budoucích příjmů Určení nákladů na kapitál Aplikace vybraných metod hodnocení efektivnosti investic PODNIKATELSKÉ RIZIKO OCHRANA PROTI PODNIKATELSKÉMU RIZIKU Opatření orientovaná na příčiny rizika Opatření orientovaná na oslabení nepříznivých dopadů rizika Transfer (přenos) rizika NÁKLADY A VÝNOSY NÁKLADY Vymezení pojmu náklady Členění nákladů Druhové členění nákladů Účelové členění nákladů... 34

8 Další členění nákladů VÝNOSY Členění výnosů II PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI XY HISTORIE SPOLEČNOSTI XY SWOT ANALÝZA ANALÝZA KONKURENCE ANALÝZA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU OTEVŘENÍ NOVÉ POBOČKY V PRAZE LOKALIZACE RIZIKA USKUTEČNĚNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU PROPAGACE OTEVŘENÍ NOVÉ POBOČKY NAČASOVÁNÍ OTEVŘENÍ POBOČKY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU FINANCOVÁNÍ INVESTICE FINANČNÍ PLÁN Plánované zřizovací výdaje Plánované provozní výdaje Plánované příjmy Odpisy Odhadovaný výsledek hospodaření Odhadované peněžní toky ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNOST XY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 69

9 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Realizace investičního projektu je považována za významné firemní rozhodnutí, které by mělo být v souladu s firemní strategií a v dlouhodobém měřítku může výrazně ovlivnit chod společnosti a její ekonomické výsledky, v některých případech dokonce existenci celého podniku. Je proto nesmírně důležité vypracování analýzy investičního záměru, věnovat jí dostatek času a zvážit všechny možné varianty. Investiční záměr popisuje, co bude v projektu realizováno, je třeba najít vhodné prostory a rozhodnout se, jakým způsobem bude investice financována, neboť bez potřebných financí není možné podnikat, ať už se jedná o finance vlastní nebo vypůjčené. Na základě správného hodnocení investičního záměru probíhá posouzení projektu a je rozhodnuto o jeho přijetí, popřípadě zamítnutí. V této práci se vynasnažím o provedení co nejlepší analýzy investičního záměru společnosti XY, která podniká na trhu především se zdravotnickou dětskou obuví. Tato společnost se rozhodla za účelem navýšení svého tržního podílu na poli maloobchodního prodeje v České republice otevřít novou prodejnu s dětskou obuví v Praze. Věřím, že má práce umožní vedení společnosti lepší náhled na danou problematiku, ukáže skrytá rizika a nebezpečí spojená s plánovanou investicí.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Cílem mé bakalářské práce je vytvoření analýzy investičního záměru, jejímž předmětem je otevření nové pobočky, a na jejím základě určit, zda by uskutečnění této investice bylo pro firmu úspěšné a ziskové. V první kapitole teoretické části této bakalářské práce provedu rozbor literárních pramenů a teoretických poznatků z oblasti obchodu a jeho vzniku, obchodních společností, jejich okolí a maloobchodních trendů. V dalších kapitolách této části se budu zabývat podnikem, jeho typologií a podnikáním, dále také investicemi, jejich klasifikací a hodnocením jejich efektivnosti. V předposlední kapitole přiblížím problematiku podnikatelského rizika, kde se budu nejvíce zabývat jeho ochranou. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na náklady a výnosy a jejich členění, neboť jsou součástí hospodaření každého podniku. V praktické části této práce nejdříve představím společnost XY, jejíž analýza investičního záměru je v této práci zpracovávána. Uvedu analýzu její současnosti i historie, SWOT analýzu a analýzu její konkurence v Praze. Dále popíši investiční záměr společnosti včetně jeho lokalizace, rizika, propagace otevření pobočky, její personální a prostorové zajištění a financování investičního záměru. Posléze představím finanční plán společnosti, ve kterém bude proveden odhad výdajů, příjmů a hospodářského výsledku především na základě zkušeností a odhadů vedení společnosti XY. V neposlední řadě provedu zhodnocení efektivnosti investice pomocí výpočtů čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti investic. V závěru této práce zpracuji doporučení pro vedení firmy týkající se výhodnosti pořízené investice.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 I. TEORETICKÁ ČÁST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 1 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 1.1 Obchod a obchodní činnosti Obchod spadá do nejvýznamnějšího odvětví národního hospodářství. Postavení obchodu je ovlivněno zejména historickým vývojem, podílem na základních ekonomických charakteristikách a také funkcemi, které v ekonomice země zajišťuje. Každý, kdo nakupuje nebo prodává zboží či služby, se zabývá obchodem (Starzyczná, 2009, s. 5). Podle Synka a Kyslingerové (2010, s. 358) obchod v nejširším slova smyslu zahrnuje také prodej fyzických, organizačních, či informačních úkonů. V tržním hospodářství existuje mnoho podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, které zaujímají dílčí role a svým nynějším působením a vzájemnou interakcí určují podobu národní i globální ekonomiky. Klasické čisté obchodní podniky ovšem nemohou fungovat bez činnosti logistických podniků, výrobních podniků či poskytovatelů dalších služeb. Příčinou hlavního rozvoje sektoru obchodu je právě významná míra celospolečenské dělby práce (Mulačová a Mulač, 2013, s. 19) Vznik obchodu V minulosti bylo všechno jinak než nyní. V pravěku každé uskupení dbalo o zajištění všech potřeb svých členů samostatně, kde každý člen sehnal a vyrobil potravu, oděv, obydlí, nástroje aj., bez potřeby spolupráce s jinými společenstvími. Byli zcela nezávislí. Obchod tedy začal vznikat až ve chvíli, kdy docházelo k první dělbě práce separace řemeslníků od zemědělců. Jejich zaměření je přiměla směňovat své výrobky za jiné, jelikož už nebyli schopni zajistit všechny potřeby samostatně. Tato specializace však způsobila zřetelné zefektivnění předmětných činností. Lidé přišli na to, že smysluplná dělba práce může přinést značný rozvoj a ekonomický růst (Mulačová a Mulač, 2013, s. 19). Nejdříve se obchod odehrával přímo mezi jednotlivými výrobci a to barterovým způsobem (tj. formou naturální směny). To však v mnoha případech přivodilo problémy, jelikož takový model vyžaduje, aby obě strany stály o směnu zboží strany druhé, které má zrovna k dispozici. Taková situace je spíše výjimkou, proto byly uzavírány komplikované mnohačetné komplexní obchody, které vedly ke vzniku a zavedení univerzálního platidla - pe-

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 něz. V tomto okamžiku můžeme mluvit o posunu obchodu do zcela odlišných rozměrů (Mulačová a Mulač, 2013, s. 19). Nicméně se zdokonalováním specializace začalo docházet ke střetu nabídky a poptávky obtížněji, výrobci už nebyli s to obstarat obchodní nadstavbu své činnosti na vhodné úrovni. Z tohoto důvodu začaly fungovat mezičlánky, které začaly zajišťovat tok zboží mezi výrobcem a spotřebitelem. Takto vznikali první obchodníci (Mulačová a Mulač, 2013, s. 20). Specializace je nyní na takové úrovni, kdy se mezi výrobcem a spotřebitelem vyskytuje časová i prostorová propast a také konkurence mezi výrobci je obrovská (nabídka převyšuje poptávku). Tohle všechno zapříčiňuje, že obchod je v této době zásadní součástí fungující ekonomiky (Mulačová a Mulač, 2013, s. 20). 1.2 Okolí obchodních společností Podle Starzyczné (2009, s. 9-10) úspěšnost každé firmy závisí na schopnostech jejího managementu a také na vývoji jejího okolí. Kvalitu managementu může podnik ovlivnit, avšak změny okolí je zapotřebí akceptovat a poznat jejich charakter, abychom byli schopni poznat, co od nich můžeme očekávat a abychom se mohli připravit jak na ně reagovat. Synek a Kyslingerová (2010, s. 22) uvádí, že pokud podnik nechce být při svém ekonomickém rozhodování zaskočen okolím, a chce jej spíše využít v jeho prospěch, měl by se aktivně zajímat o dynamiku jeho okolí. Specifická činnost obchodní společnosti si žádá sledovat veškeré změny a podněty jak v mikroprostředí tak makroprostředí podniku, protože změny jednotlivých složek prostředí tvoří podmínky pro obchodní podnikání. Podstatně ovlivňovat podnikatelské okolí obchodních firem může také charakter a úroveň obchodní politiky státu a její nástroje (Starzyczná, 2009, s. 9-10). Současné změny v okolí jsou velice rychlé, zrychlují a není jednoduché je předvídat. Za poslední roky však lze identifikovat základní vývojové tendence obchodu a také obchodních společností (Starzyczná, 2009, s. 9-10).

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 K zjištění vývoje svého významného okolí nám slouží mnoho informačních zdrojů (Synek a Kyslingerová, 2010, s. 22): vládní a jiné prognózy vývoje ekonomiky informace vytvořené zájmovými průmyslovými a podnikatelskými svazy vlastní historické a prognostické informace o situaci na trhu, cenách, zákaznících a jejich potřebách informace o vývoji techniky a technologie v určitém oboru, opatřené na veletrzích, výstavách, z katalogů apod. obchodní věstník tisk Podle Synka a Kyslingerové (2010, s. 23) se však nejzávažnější informace o firmách těží od obchodních přátel nebo jiným, podobně diskrétním způsobem. 1.3 Vývojové trendy obchodu Znalost existujících obecných trendů vývoje je podmínkou dobré orientace v obtížné obchodní činnosti. Mezi obchodní trendy řadíme tři základní, a to internacionalizace spolu s dominancí a diverzifikací. Tyto zmiňované trendy vedou trh ke globalizaci (Starzyczná, 2009, s. 10) Internacionalizace obchodu Internacionalizace obchodu znamená rozšiřování činností obchodní firmy z mateřské země do zahraničí, kde je pro podnik zajímavější prostředí (Starzyczná, 2009, s. 10) Tržní dominance Tržní dominance znamená růst velikosti obchodních firem, které mají dominantní postavení (tzv. obchodní řetězce) a rozhodující vliv na dodavatelské firmy. Obchod se organizačně koncentruje pomocí integrace, prostorové koncentrace a provozní koncentrace (Starzyczná, 2009, s. 10). Vstup společností na zahraniční trhy se realizuje mnoha formami, např. franchising, joint ventures, akvizice, fúze (Zamazalová, 2009, s. 18).

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Diverzifikace Velká konkurence na obchodním trhu způsobuje růst rizika podnikání obchodních společností, které hledají způsoby, jak tohle riziko eliminovat. Jednou z možností jak snížit podnikatelské riziko je tzv. portfoliový přístup v zájmu rozložení (diverzifikace) rizika do různých činností. Společnosti zaměřují své úsilí určitým směrem, specializují se na určitý sortiment, způsob prodeje, druh prodejních jednotek, zaměřují se na určité území, atd. (Starzyczná, 2009, s. 11) Hlavní maloobchodní trendy Podle Starzyczné (2009, s ) mezi hlavní maloobchodní trendy patří: Nové formy maloobchodu stále se objevují a ohrožují formy zavedené, zároveň dochází ke zkracování životního cyklu nových forem přímo do fáze jejich zralosti Maloobchod mimo prodejní plochy roste jeho význam; rozvíjí se mimo prodejny; představuje další charakteristickou složku globalizace obchodu, protože jeho prvotní regionální formy přerostly ve velké společnosti s rozšířenými mezinárodními aktivitami Mezidruhová konkurence v dnešní době si supermarkety, hypermarkety a obchodní domy konkurují navzájem, nejedná se pouze o konkurenci mezi jednotlivými supermarkety nebo hypermarkety Nákup pod jednou střechou ohrožením pro velké obchodní domy se stává koncentrace specializovaných obchodů v nákupních centrech postavených na kraji měst, prostorové soustřeďování maloobchodní sítě Polarizace maloobchodu je dopadem narůstající mezidruhové konkurence, což se projevuje protichůdnou polohou maloobchodníků v marketingové strategii způsobu prodeje i zboží Růst významu vertikálních marketingových systémů vznikají na odlišných stupních logistického řetězce a vedou k tržní dominanci a koncentraci obchodu; malí samostatní obchodníci a jejich prodejny jsou vytlačováni z trhu a nahrazováni velkými integrovanými obchodními společnostmi

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 Rozvoj progresivních obchodních a skladových technologií maloobchodu jedná se o využití výpočetní techniky pro tvorbu bezchybných informačních souborů, pro prodejní predikce, řízení zásob a elektronické objednání zboží; inovační cykly se omezují a technologické změny zrychlují Ekologické požadavky v nabídce zboží se zintenzivňují; tzv. sociálně-etický marketing dává přednost ekologické nezávadnosti výrobků Demografický vývoj má velký vliv na maloobchod; ovlivňuje spotřební chování obyvatelstva a také rozvoj a strukturu poptávky Hodnotový systém jedince v důsledku rozsáhlejších souvislostí změn životní úrovně obyvatelstva se mění; společnosti by měly odhadovat s předstihem budoucí touhy svých zákazníků Maloobchodní značky lze je použít v rámci marketingové strategie odlišení od konkurence; mohou vynášet výhody pro všechny zúčastněné subjekty; výrobci využívají volné kapacity, uspoří své náklady, mají jisté odběry a získají větší příležitost na zvýšení podílu na trhu, zatímco zákazník získá kvalitní zboží za lepší cenu, má rozsáhlejší výběr v sortimentu i ceně

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 2 PODNIK, PODNIKÁNÍ 2.1 Pojetí podniku Proces výroby statků a poskytování služeb, prodej statků a služeb a jejich spotřeba se provádí v organizovaných hospodářských jednotkách. Říkáme jim samostatně hospodařící jednotky, které se člení na produkční hospodářství (podniky) a spotřební hospodářství (soukromé domácnosti a veřejné rozpočty) (Novotný, 2007, s. 10). Podnik, jako výrobní hospodářství, se běžně popisuje jako plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, ve které se zhotovují (produkují) a zhodnocují (prodávají) věcné statky a služby. Podnik je však empirický objekt a ne předmět zkoumání podnikového hospodářství (Novotný, 2007, s. 11). Podnik své cíle realizuje svou činností. Ta se liší dle charakteru podniku, podle odvětví, podle velikosti, podle právní formy atd. Jednotlivé činnosti podniku se dělí na skupiny činností, které nazýváme podnikové funkce. Mezi nejdůležitější podnikové funkce průmyslového podniku patří funkce prodejní, výrobní, zásobovací, personální, finanční, vědeckotechnická, investiční a správa (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 14). 2.2 Typologie podniku Podniky lze třídit podle několik hledisek. Tato klasifikace vytváří přehled o jejich charakteristických vlastnostech a rozdílech (Novotný, 2007, s. 18) Klasifikace podniků podle právní formy Při výběru právní formy podnikání je nezbytné v každé konkrétní situaci uvážit výhody a nedostatky právních norem, které přicházejí v úvahu pro efektivní chod podniku v měnících se okolnostech. Podle právní normy se podniky zpravidla dělí na podniky jednotlivce, obchodní korporace a státní podniky. Podnik jednotlivce představuje obvykle osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoby podnikající na základě zvláštních právních předpisů (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 19).

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Klasifikace podniků podle ekonomických činností Všechny státy Evropské unie jsou povinny používat standardní klasifikaci ekonomických činností NACE, která člení ekonomické činnosti tak, že každé statistické jednotce, která provozuje nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE pro Českou republiku, která nahradila v minulosti používanou klasifikaci OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 21). Tab. 1. Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 21) Sekce Obsah Sekce Obsah A zemědělství, lesnictví a rybářství L činnosti v oblasti nemovitostí B těžba a dobývání M profesní, vědecké a technické činnosti C zpracovatelský průmysl N administrativní a podpůrné činnosti D výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu O veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení E zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi P vzdělávání F stavebnictví Q zdravotní a sociální péče G velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel R kulturní, zábavní a rekreační činnosti H doprava a skladování S ostatní činnosti I J ubytování, stravování a pohostinství informační a komunikační činnosti K peněžnictví a pojišťovnictví U T činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Klasifikace podniků podle velikosti Martinovičová, Konečný a Vavřina (2014, s. 21) uvádějí, že obvykle členíme podniky podle tohoto hlediska na velké, střední a malé. Jako členících kritérií se nejčastěji využívá ukazatelů - počet zaměstnanců a roční obrat, ale lze využít i jiné např. velikost majetku či kapitálu, hodnota ročního zisku. Mulačová a Mulač (2013, s. 16) uvádí rozdělení dle velikosti na mikropodniky (1-9 zaměstnanců a roční obrat do 2 mil. Euro), malé podniky (10-49 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. Euro), střední podniky ( zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. Euro) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců nebo roční obrat nad 50 mil. Euro) Klasifikace podniků podle příjmů z podnikání Za tyto příjmy se považují příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnosti; příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 22) Klasifikace podle převládajícího výrobního faktoru Tohle členění podniků se vztahuje k hledisku souvisejícímu s určením výrobního faktoru, který má největší podíl na celkových nákladech podniku. Takovému převládajícímu výrobnímu faktoru je nezbytné věnovat zvláštní pozornost (Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, s. 22). Podle Novotného (2007, s. 17) rozčleňujeme podniky dle tohoto faktoru na podniky pracovně intenzivní, investičně náročné a materiálově intenzivní Klasifikace podniků podle typu výroby Tato klasifikace se týká pouze podnikatelských subjektů výrobních. Zpravidla rozeznáváme zakázkovou výrobu, sériovou výrobu, vázanou (pevnou) hromadnou výrobu, pružnou (flexibilní) hromadnou výrobu a plynulou (proudovou) výrobu.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Podnikání Veber a Srpová (2012, s. 14) uvádějí, že pojem podnikání se za posledních patnáct let v běžném slovníku velmi rozšířil, avšak jeho interpretace není tak jednoduchá. Veber a Srpová (2012, s. 14) pojem podnikání rozlišují v několika pojetích: Ekonomické - podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit takovým způsobem, aby se zvedla jejich původní hodnota. Jedná se o dynamický proces vytváření přidané hodnoty Psychologické - podnikání je činnost podnícená potřebou něco vytěžit, něco si vyzkoušet nebo něco uskutečnit. Podnikání je z tohoto pohledu způsob seberealizace, stát se nezávislým apod. Sociologické - podnikání je tvorba blahobytu pro všechny zúčastněné, hledání cesty k lepšímu využití zdrojů, tvorba pracovních míst a příležitostí Právnické - podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem na vlastní jméno a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku Martinovičová (2006, s. 9) uvádí několik podstatných rysů podnikání: snaha o dosažení zisku (maximalizace hodnoty podniku) docilování zisku k uspokojování potřeb zákazníků uspokojování potřeb zákazníků podnikatelem svými produkty prostřednictvím trhu, což má za následek, že musí čelit riziku základní kapitál Podnikání je nástroj k uspokojování svých potřeb uspokojováním potřeb cizích. S podnikáním souvisí také vlastnost, kterou by neměl žádný podnikatel postrádat, a to je podnikavost. Podnikavost je schopnost, umění a motivace nalézat, tvořit a využívat příležitosti pro zajištění předpokládané nebo plánované prosperity podniku. Podnikání je tedy praktickou realizací podnikavosti (Martinovičová, 2006, s. 9).

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Typy podnikání Podle Srpové, Řehoře a spol. (2010, s. 22) Amar Bhidé definoval na základě výzkumu v 500 společnostech pět kategorií podnikání: 1. Podnikání jako životní styl. Spousta menších podnikatelů podniká z toho důvodu, že nechtějí být zaměstnáni. Touží být svým vlastním pánem i za cenu toho, že zůstanou malým podnikem. Aby neměli příliš mnoho práce, udržují svoji firmu malou a operují pouze na lokálním trhu. 2. Zdrženlivé podnikání. Tato skupina podnikatelů je o něco úspěšnější než ta výše zmíněná. Firmy těchto podnikatelů působí na větší části trhu a vydělávají více peněz, přesto dosah podniku nepřekročí hranice regionu. Podnikatel chápe svoji podnikatelskou činnost jako něco víc než jen výhodu být svým vlastním pánem, avšak postrádá dostatečné schopnosti řídit podnik nad určitou velikost. 3. Nadějné podnikání. Podnikatelé vstupují do podnikání s jasnou představou stát se jedničkou na lokálním nebo i regionálním trhu. Používají výrazně agresivnější strategii pro získávání a udržení zákazníků a pracují na nepřetržitém zlepšování, eventuelně na inovacích. Tito podnikatelé se vyhýbají cizímu financování a nepouštějí se do boje s velikány. 4. Podnikání s potenciálem vysokého růstu. Jen málo podnikatelů se dokáže pustit do tohoto podnikání. Je třeba poznat a chopit výrazně výhodnou příležitost nebo vynalézt úplně nový produkt či technologii. Tito podnikatelé, než začnou s podnikáním, věnují svůj čas analýzám trhu, aby poznali právě takovou příležitost, která jim umožní založit podnik s potenciálem velkého růstu. 5. Revoluční podnikání. Tomuto podnikateli nestačí přijít s ojedinělým produktem, pro který je s to vytvořit úplně nový trh. Tihle podnikatelé vstupují s kompletně novou koncepcí samotného podnikání a pro stávající podniky není možné udržet krok a časem vypadnou ze hry.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 3 INVESTICE Investice je v nejširším pojetí charakterizována jako ekonomická činnost, při níž se subjekt (např. jednotlivec, podnik, stát) vzdává své aktuální spotřeby za účelem zvýšení produkce statků v budoucnu (Valach, s. 16). V národohospodářském pojetí rozlišujeme investice hrubé a čisté. Za hrubé investice považujeme celkovou částku vloženou do investičních statků v celé ekonomice, kdežto čisté investice představují meziroční přírůstek hodnoty investičních statků. Za investiční statky považujeme např. budovy, zařízení, stroje, know-how. To všechno slouží k tvorbě dalších statků, buďto výrobních nebo spotřebních (Scholleová, 2009, s. 13). Z podnikového hlediska se investice definují jako peněžní výdaje, u kterých se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy, a to v delším časovém horizontu (Valach, 2001, s. 22). Scholleová (2009, s. 13) uvádí, že podnikové pojetí chápe investice: v užším pojetí jako majetek, který však není určený ke spotřebě ale k vytváření dalšího majetku, který posléze podnik prodává na trhu v širším pojetí jako momentálně obětované prostředky na pořízení majetku, který bude v delším časovém horizontu podniku pomáhat přinášet vyšší prospěch a umožní tak dosáhnout i vyšších finančních efektů. 3.1 Investiční rozhodování ve firmě Mezi nejvýznamnější druhy firemních rozhodnutí patří investiční rozhodování, jehož náplní je rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí dílčích investičních projektů, které podnik připravil. Čím jsou tyhle projekty rozsáhlejší, tím významnější dopad na podnik a jeho okolí mohou mít. Je tedy zřejmé, že prosperita jednotlivých projektů může výrazně ovlivnit podnikatelské blaho podniku a na druhou stranu jejich neúspěch může mít za následek značné potíže, které by mohly vést až k úpadku podniku (Fotr a Souček, 2011, s. 16). Podle Mulačové a Mulače (2013, s. 187) jsou základní kritéria pro posouzení ekonomické efektivnosti: rentabilita (= výnosnost), rizikovost a likvidnost (= doba splatnosti).

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 Je třeba hledat mezi uvedenými kritérii jakýsi kompromis, protože jsou tato hlediska ve skutečnosti protichůdná. Nelze tedy dosáhnout vysoce výnosné bezrizikové investice s krátkou dobou splatnosti. Méně rizikové investice jsou i méně výnosné a krátká doba splatnosti bývá typická pro ne příliš výnosné projekty (Mulačová a Mulač, 2013, s. 187). McElroy (2003, s. 188) uvádí, že pokud chceme investovat, je třeba znát strategie efektivního investování, které jsou nezbytnou, ale nedostatkovou podmínkou. Dále potřebujeme vůli a kapitál a v neposlední řadě marketingové prostředí, ve kterém je možné investovat. 3.2 Klasifikace investic Jak uvádí Scholleová (2009, s. 14), na začátku procesu řízení investice je zapotřebí jej upřesnit, aby bylo možno k němu přidružit měřitelné charakteristiky a stanovit metodu sledování a hodnocení určitého investičního projektu, eventuelně aby bylo možno určit kritické hodnoty zamítnutí. Investiční projekty lze rozdělit dle spousty hledisek. Podle vztahu k rozvoji podniku lze rozlišovat investiční projekty (Fotr a Souček, 2011, s. 17): Rozvojové (orientované na expanzi) - projevují se zejména v růstu tržeb, jedná se o zvýšení objemu produkce, proniknutí na nové trhy, zavedení nových služeb nebo výrobků aj. Obnovovací obnovují výrobní zařízení, které je fyzicky či morálně opotřebováno Mandatorní (regulatorní) cílem je dosažení souladu s existujícími zákony a předpisy; tyto projekty musí být realizovány Scholleová (2009, s. 14) uvádí rozdělení projektů podle podnětu k investicím na interní a externí investiční projekty. Interní projekty vznikají z potřeb podniku (např. potřeba úspor nákladů, obnova nebo rozvoj kvůli nedostatečné kapacitě). Externí projekty vznikají za účelem rozvoje, růstu nebo regulace slabých stránek.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 Fotr a Souček (2011, s. 18) rozdělují projekty podle míry vzájemné závislosti: Vzájemně se vylučující projekty jde o projekty, které se nemohou realizovat zároveň Plně závislé projekty je nezbytné splnění celého souboru projektů Komplementární projekty jedná se o projekty, jejichž realizace podporuje realizaci jiných projektů Ekonomicky závislé projekty u této dvojice projektů se může objevit substituční efekt, kdy nový produkt plní stejné funkce (nebo je pro stejný okruh zákazníků) jako produkt dosavadní Statisticky závislé projekty mezi těmito projekty se objevuje přímá nebo nepřímá závislost Scholleová (2009, s. 15) ještě navíc zmiňuje projekty nezávislé. Jsou to takové projekty, jejichž přijetí a realizace může být provedena současně a nedochází k žádným synergickým efektům. Podle typu peněžních toků rozlišujeme projekty se standardními peněžními toky a projekty s nestandardními peněžními toky. U projektů se standardními peněžními toky dojde během života projektu pouze k jedné změně záporného toku na kladný, kdežto u projektu s nestandardními peněžními toky může dojít ke dvěma (popř. i více) změnám znamének peněžního toku (Fotr a Souček, 2011, s. 19). Podle velikosti investičních nákladů potřebných k realizaci projektu, lze projekty rozlišit na velké, středné a malé projekty. Tohle rozdělení je ovšem relativní a velmi záleží na velikosti podniku (Fotr a Souček, 2011, s. 19).

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více