Posudek je vyhotoven ve čtyřech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek je vyhotoven ve čtyřech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu."

Transkript

1 Posudek / č /2013 Ocenění majetku Společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o., se sídlem Hořovice, Slavíkova 76, PSČ , IČ: Objednatel: Mgr. Anna Zinglová insolvenční správce Praha 10, Bratří Čapků 1851/24, PSČ Zpracovatel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ IČ: Účel posudku: Stanovení tržní ceny majetku pro účely insolvenčního řízení. Posudek je vyhotoven ve čtyřech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu. V Praze dne Vyhotovení č.: 1

2 Znalecký posudek / č /2013 Obsah 1. Rekapitulace Jméno a osvědčení Předpoklady a omezující podmínky Omezující podmínky Definice základních pojmů Podklady pro zpracování ocenění Nález Předmět a účel znaleckého posudku Datum ocenění Základní informace Ocenění majetku Volba metody ocenění Ocenění nemovitostí Rekapitulace Výsledek ocenění Přílohy Strana 2

3 1. Rekapitulace Identifikace předmětu ocenění: Předmětem posudku je ocenění majetku (majetkové podstaty) společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o., se sídlem Hořovice, Slavíkova 76, PSČ , IČ: Jedná se o nemovitý majetek zapsaný na LV č. 445 k.ú. Chroboly (pozemky parc. č. St. 229, St. 232, 363/3 a 363/5 a stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 229) a dlouhodobý hmotný majetek (technologický celek bioplynové stanice). Stanovení hodnoty majetku je provedeno pro potřeby insolvenčního řízení na základě stavu k Hodnota majetku: Výsledná hodnota majetku společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o. k datu ocenění, tj činí: ,00 Kč (slovy: Devatenáct milionů sedmdesát tři tisíc korun českých) Omezující podmínky: Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Dne: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Strana 3

4 2. Jméno a osvědčení Jméno a osvědčení: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ: IČ: Osvědčení: Zpracovatel tímto osvědčuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem znaleckého posudku; odměna získaná za provedený znalecký posudek není závislá na stanovených hodnotách; zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění; nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Strana 4

5 3. Předpoklady a omezující podmínky 3.1 Omezující podmínky Zpracovatel předpokládá, že veškeré podkladové materiály, informace a dokumenty použité pro zpracování znaleckého posudku jsou pravdivé, věrohodné a správné, neodpovídá tedy za jejich pravost a platnost; zpracovatel zpracoval posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky, pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti v posudku zohledněny; informace a podklady poskytnuté objednatelem považujeme za věrohodné, pravdivé a správné; další informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné; ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných; hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených; datum ocenění, k němuž se závěry tohoto znaleckého posudku vztahují, je uvedeno v tomto znaleckém posudku; odhad obvyklé výše předmětu ocenění tak, jak je v tomto znaleckém posudku uveden, je založen na stavu národní ekonomiky a na kupní síle měny k datu zpracování; obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro vnitřní potřeby objednatele; tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se hodnoty předmětu posudku, identity zpracovatele nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení zpracovatelem, s výjimkou žádosti ze strany příslušných státních orgánů; zpracovatel ani jiné osoby, kterých se znalecký posudek týká, bez předchozí domluvy nesmějí vypovídat před soudem nebo v jiném soudním řízení v souvislosti s tímto znaleckým posudkem, tím není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s obchodním zákoníkem a jinými zákonnými ustanoveními; zpracovatel prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které mu byly předloženy objednatelem, v případě, že objednatel nepředložil zpracovateli dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související; znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem; posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k datu zpracování; znalecký posudek byl zpracován na podkladu standardů mezinárodní organizace TEGoVA. Strana 5

6 3.2 Definice základních pojmů Předpokladem pro stanovení tržní hodnoty je skutečnost, že existuje trh s podniky, případně trh s podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu existuje více kupujících a více prodávajících. Vytváří se tak podmínky pro vznik tržní ceny. Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činností. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní. Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by byl majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím v transakci rovnocenných partnerů po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, obezřetně a bez nátlaků (schválená definice IVSC/TEGoVA, EVS 2003). Věcná hodnota (dle právního názvosloví časová cena věci) - je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových trendů na trhu nemovitostí v daném místě. Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Administrativní cena je cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění). Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, Strana 6

7 osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobní poměry se rozumějí zejména poměry majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim (zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.) Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 3.3 Podklady pro zpracování ocenění Při zpracování ocenění se vycházelo z následujících podkladů: Podklady získané ze strany zadavatele ocenění: Soupis majetkové podstaty NAVOZ Hořovice s.r.o. Protokol č ČR Státní energetická inspekce ze dne Technická zpráva Bioplynová stanice Chroboly ze dne 11/2006 Přiznání k dani z příjmu právnických osob NAVOZ Hořovice s.r.o. za rok 2010 Přiznání k dani z příjmu právnických osob NAVOZ Hořovice s.r.o. za rok 2009 Přiznání k dani z příjmu právnických osob NAVOZ Hořovice s.r.o. za rok 2008 Přiznání k dani z příjmu právnických osob NAVOZ Hořovice s.r.o. za rok 2007 Nájemní smlouva uzavřená mezi NAVOZ Hořovice s.r.o. a BIOPROFIT s.r.o. dne Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi NAVOZ Hořovice s.r.o. a BIOPROFIT s.r.o. dne Smlouva o dílo uzavřená mezi AGRI FAIR POWER LIFT s.r.o. a NAVOZ Hořovice s.r.o. dne Notářský zápis NZ 245/2007 N 276/2007 ze dne smlouva o zastavení movité věci Notářský zápis NZ 09/2010 N 11/2010 ze dne smlouva o zastavení souboru věcí movitých Znalecký posudek č. 5260/098 ze dne ocenění nemovitého majetku Podklady získané zhotovitelem: Výpis z obchodního rejstříku obchodní firma NAVOZ Hořovice s.r.o. Výpis z obchodního rejstříku obchodní firma BIOPROFIT s.r.o. Smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená mezi Pavlem Žílou a Janem Ševčíkem dne Usnesení č.j. KSPH 40 INS 1047/2012-B-32 Informace z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Informace z internetových stránek České bioplynové asociace Strana 7

8 Informace z internetových stránek Českého statistického úřadu Výpis z katastru nemovitostí LV č. 445 k.ú. Chroboly Kopie katastrálních map příslušné nemovitosti Fotodokumentace z místního šetření Nabídky realitních kanceláří na síti internet Dále byl tento znalecký posudek zpracován z veřejně dostupných informací o předmětu ocenění k datu ocenění. Strana 8

9 4. Nález 4.1 Předmět a účel znaleckého posudku Předmětem posudku je ocenění majetku (majetkové podstaty) společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o., se sídlem Hořovice, Slavíkova 76, PSČ , IČ: Jedná se o nemovitý majetek zapsaný na LV č. 445 k.ú. Chroboly (pozemky parc. č. St. 229, St. 232, 363/3 a 363/5 a stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 229) a dlouhodobý hmotný majetek (technologický celek bioplynové stanice). 4.2 Datum ocenění Stanovení hodnoty majetku je provedeno pro potřeby insolvenčního řízení na základě stavu k Základní informace Základní informace NAVOZ Hořovice s.r.o. Obchodní firma NAVOZ Hořovice s.r.o. Sídlo: Hořovice, Slavíkova 76, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod - specializovaný maloobchod - velkoobchod - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - zprostředkování obchodu - přípravné práce pro stavby Předmět činnosti: zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje Statutární orgán: Jednatel: Jan Ševčík, dat. nar. 16. května 1949 Toužetín, Sulec 14, PSČ den vzniku funkce: 24. dubna 2012 Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti a za ni podepisuje sám. Za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Společníci: Jan Ševčík, dat. nar. 16. května 1949 Toužetín, Sulec 14, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Základní kapitál: ,- Kč Strana 9

10 Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 1047/2012-A-3 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne v 12:55 hod. Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 1047/201-B-10 ze dne bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne v 10:44hod. Na základě usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 1047/2012-A-33 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne Insolvenční správce: Mgr. Anna Zinglová Praha 10, Bratří Čapků 1851/24, PSČ Dne rozhodl Krajský soud v Praze (Usnesení č.j. : KSPH 40 INS 1047/2012-A-33 ) v insolvenční věci Dlužníka NAVOZ Hořovice s.r.o., IČ: , se sídlem Slavíkova 76, Hořovice (insolvenční návrh Pavla Houby, nar , IČ: , se sídlem Slavíkova 76/4, Hořovice, Petra Holoty, nar , se sídlem Nečtiny 175, PSČ Manětín a Československé obchodní banky, a. s., IČ: , se sídlem Radlická 333/150, Praha 5) o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Anna Zinglová, se sídlem Bratří Čapků 1851/24, Praha 10. V rámci přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení byly uplatněny pohledávky 33 věřitelů v celkové výši ,73 Kč. Popřeny byly pohledávky v objemu ,95 Kč a zajištěné pohledávky činí ,90 Kč (Československá obchodní banka, a.s.). Základní informace BIOPROFIT s.r.o. Obchodní firma BIOPROFIT s.r.o. Sídlo: Lišov, Na Dolinách 876/6, okres České Budějovice, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky, zemědělství a lesnictví - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - výroba krmiv a krmných směsí - zprostředkování obchodu - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - inženýrská činnost v investiční výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - geologické práce v oblasti přípravy staveb - posuzování vlivů na životní prostředí - projektová činnost ve výstavbě Statutární orgán Jednatel: Ing. Tomáš Dvořáček, dat. nar. 22. listopadu 1969 Praha 6 - Suchdol, Majerové 572/4, PSČ den vzniku funkce: 18. ledna 2007 Strana 10

11 Jednatel: Ing. Josef Urban, dat. nar. 6. května 1975 Lišov, Na Dolinách 876/6, okres České Budějovice, PSČ den vzniku funkce: 10. listopadu 1999 Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí jednatel svůj podpis. Společníci: Ing. Josef Urban, dat. nar. 6. května 1975 Lišov, Na Dolinách 876/6, okres České Budějovice, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50% Ing. Tomáš Dvořáček, dat. nar. 22. listopadu 1969 Praha - Suchdol, Majerové 572/4, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50% Základní kapitál: ,- Kč Společnost BIOPROFIT s.r.o. je vlastníkem a provozovatelem bioplynové stanice Chroboly II, která navazuje a částečně se prolíná s bioplynovou stanicí Chroboly I ve vlastnictví společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o., Obě společnosti využívají objekt strojovny a rozvodny, fléru, a technologie na pozemku parc. č. 363/3. Umístění stavby bez čp/če, technologických zařízení, právo opravy a údržby je ošetřeno Smlouvou o zřízení věcného břemene mezi NAVOZ Hořovice s.r.o. (povinný) a BIOPROFIT s.r.o. (oprávněný) ze dne Věcné břemeno je zřízeno na dobu neurčitou jako bezúplatné. Dále byla dne uzavřena nájemní smlouva, kde pronajímatel NAVOZ Hořovice s.r.o. na dobu od do pronajímá soubor movitých a nemovitých věcí nájemci za účelem obstarání a zajištění provozu potřebného pro chod nově vybudované bioplynové stanice Chroboly II o výkonu 536 kw společností BIOPROFIT s.r.o. Nájemné bylo sjednáno ve výši ,00 Kč čtvrtletně. Základní informace Bioplynová stanice Výstavba bioplynových stanic patří v současnosti k významnému segmentu energetických zařízení z obnovitelných zdrojů. Výhodou tohoto typu zařízení je poměrně malá spotřeba dostupných obnovitelných vstupních surovin. K výrobě bioplynu lze využít celou řadu biologicky rozložitelných odpadů. Rovněž využitelnost výstupních produktů - elektřiny, tepla, hnojivého digestátu a i samotného bioplynu - je obecně dobrá. Při současné technické úrovni zařízení a řídicí techniky je provoz bioplynových stanic poměrně jednoduchý. Z toho důvodu může s úspěchem bioplynové stanice provozovat celá řada malých provozovatelů - jednotliví zemědělci, obce, čistírny odpadních vod, společnosti pro nakládání s odpady a další. Na druhou stranu investiční náklady na výstavbu bioplynových stanic jsou poměrně vysoké. Doba návratnosti je v současných českých ekonomických podmínkách dlouhá, obvykle delší než 10 let. Bez významných dotací na výstavbu jsou bioplynové stanice obvyklých koncepcí v ČR pro investory málo atraktivní. Strana 11

12 Standardní řešení bioplynových stanic Dosud byly bioplynové stanice dimenzovány obvykle na trvalý provoz s výkonem odpovídajícím výrobě bioplynu. Častá byla instalace dvou kogeneračních jednotek, aby v případě výpadku byla zachována alespoň částečná dodávka elektrické energie a tepla pro bioplynový reaktor. Obrázek: Standardní uspořádání bioplynové stanice Účinnost kogeneračních jednotek Obvyklý rozsah výkonu kogeneračních jednotek bioplynových stanic se pohybuje v rozmezí stovek kw až jednotek MW. Měrné náklady na servis a opravy s rostoucím výkonem klesají. Elektrická účinnost kogeneračních jednotek se v uvedeném rozsahu s rostoucím výkonem zvyšuje. Obrázek: Kogenerační jednotky na bioplyn od různých výrobců. Závislost elektrické účinnosti na jmenovitém elektrickém výkonu. U kogeneračních jednotek TEDOM je účinnost odhadnuta na základě spotřeby bioplynu, u ostatních výrobců se jedná o katalogové údaje. Naproti tomu celková účinnost - součet elektrické a tepelné účinnosti - zůstává víceméně konstantní, viz obrázek dole. Z uvedeného důvodu je výhodnější instalovat jen jednu jednotku dimenzovanou na plný výkon odpovídající produkci bioplynu. To je v současnosti nejobvyklejší řešení kogeneračních jednotek na bioplyn. Strana 12

13 Obrázek: Celková účinnost kogeneračních jednotek uvedených na předchozím obrázku Životnost bioplynových stanic je udávána v intervalu 15 až 30 let s tím, že nejčastěji uváděný údaj je 20 let. Některé prvky (drtiče, míchadla) však mají významně kratší životnost a to do 10 let. Stejně tak životnost motoru kogenerační jednotky do generální opravy je obvykle udávána v rozmezí 6 až 8 let trvalého provozu. Životnost však závisí na počtu startů. Proto při provozu ve špičkách se životnost prodlouží méně, než by odpovídalo celkovému počtu provozních hodin. Bioplynová stanice Chroboly I o výkonu 500 kw byla dodána na základě Smlouvy o dílo (technologická část) uzavřené mezi společnostmi AGRI FAIR POWER LIFT s.r.o. (zhotovitel) a NAVOZ Hořovice s.r.o. (objednatel) za cenu ,00 EUR + DPH (cca tis. Kč) a Kupní smlouvy uzavřené mezi společnostmi BHKW Johann Chochreiter Biogas Planung GmbH (prodávající) a NAVOZ Hořovice s.r.o. (kupující) na částku ,00 EUR (cca tis. Kč). Stavební část byla realizována na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi NAVOZ Hořovice s.r.o. a KORINT stavební společnost s.r.o. ze dne (jímka uzavřená, jímka otevřená, izolace) za cenu ,00 Kč, Smlouvy o dílo uzavřené mezi ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o. (zhotovitel) a NAVOZ Hořovice s.r.o. (objednatel) za cenu ,00 Kč (transformátor, trafostanice, kabelová přípojka) a faktura č na částku ,80 Kč (výkopové práce) dodavatel Věra Klimentová. Základní ekonomické informace NAVOZ Hořovice s.r.o. Bioplynová stanice byla provozována od roku 2007 a v následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny základní parametry o majetku a závazcích a hospodářských výsledcích společnosti za období let 2007 až Na základě získaných účetních výkazů za období let 2007 až 2010 vyplývá následující hodnocení. Celková bilance aktiv v období let 2007 až 2010 nevykazovala výrazných změn. Objem aktiv se pohyboval tis. Kč až tis. Kč. Majetek Společnosti je tvořen dlouhodobým majetkem (pozemky, stavby a dlouhodobý hmotný majetek). Dlouhodobý majetek objekt bioplynové stanice Chroboly I představuje cca 90 % celkových aktiv společnosti. Oběžná aktiva tvoří zásoby materiálu (objem okolo tis. Kč, s prudkým poklesem na 45 tis. Kč v roce 2010), krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, státní a daňové pohledávky a poskytnuté zálohy (objem okolo tis. Kč s poklesem na tis. Kč v roce 2010) a finanční majetek (hodnota 600 tis., Kč v roce 2007, 7 tis. Kč v roce 2008, 100 tis. Kč v roce 2009 a 501 tis. Kč v roce 2010). Společnost také eviduje náklady příštích období a to ve výši 306 tis. Kč k Strana 13

14 Rozvaha [tis. Kč] AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíly k dlouhodobému majetku Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zálohy na zásoby Zboží Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.sdr Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.sdr Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Finanční majetek Časové rozlišení Strana 14

15 Struktura aktiv (v tis. Kč) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Struktura dlouhodobého majetku (v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Struktura oběžných aktiv (v tis. Kč) Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Strana 15

16 Vlastní kapitál Společnosti je tvořen základním kapitálem ve výši tis. Kč., výsledkem hospodaření minulých let (kumulace k ve výši tis. Kč) a hospodářským výsledkem běžného období. Výše cizích zdrojů Společnosti ve sledovaném období mírně rostla, ze stavu tis. Kč v roce 2007 na tis. Kč v roce 2009, v roce 2010 nastal pokles na hodnotu tis. Kč.. Cizí zdroje jsou tvořeny krátkodobými závazky (z obchodního styku, ke společníkům, k zaměstnancům a související odvody) a bankovními úvěry (stav tis. Kč k ). Rozvaha [tis. Kč] PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku Zákonný rezervní fond, nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, čl. družstva a účast.sdr Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, čl. družstva a účast.sdr Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Strana 16

17 Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Struktura pasiv (v tis. Kč) Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Struktura vlastního kapitálu (v tis. Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Strana 17

18 Struktura cizích zdrojů (v tis. Kč) Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Z předložených výkazů vyplývá, že Společnost dosahovala nejvyšších výkonů v roce 2008 (tržby za prodej zboží tis. Kč a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis. Kč). V roce 2009 nastal pokles na 865 tis. Kč resp tis. Kč a v roce 2010 objem srovnatelný s rokem tis. Kč tržby za zboží a tis. Kč tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Obdobný průběh vykazovala výše osobních nákladů. Naproti tomu výkonová spotřeba trvale rostla z objemu tis. Kč v roce 2007 na tis. Kč v roce 2009 a tis. Kč v roce Provozní hospodářský výsledek byl kladný v letech 2007 a 2008 (úroveň cca tis. Kč), v roce 2009 byl dosažený provozní hospodářský výsledek záporný ve výši tis. Kč, stejně tak v roce 2010 provozní hospodářský výsledek záporný tis. Kč. Finanční hospodářský výsledek byl ve všech obdobích záporný a to především vlivem nákladových úroků (objem až tis. Kč) s výjimkou roku 2010 kdy byl kladný ve výši tis. Kč a to s ohledem na tvorbu ostatních finančních výnosů ve výši tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek byl kladný v roce 2007 a 2008 (2 369 tis. Kč resp. 460 tis. Kč), v roce 2009 a 2010 byl záporný ve výši tis. Kč, resp tis. Kč. Výkaz zisku a ztrát [tis. Kč] Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Strana 18

19 Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. oblasti Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Splatná Odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Splatná Odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledcích hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Strana 19

20 Vývoj celkových výnosů (v tis. Kč) Provozní výnosy Finanční výnosy Ostatní výnosy Vývoj celkových nákladů (v tis. Kč) Provozní náklady Finanční náklady Ostatní náklady Zisk (v tis. Kč) Provozní výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Strana 20

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 65-108/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 1349 Milevsko zapsaném na LV č. 3623 k.ú. Milevsko ve vlastnictví SJM Jiří Vlk a Zdeňka Vlková, Písecké předměstí

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 555-1640/2014 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 5056 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří ve vlastnictví Krejbichová Markéta, Jana Švermy 8, 432 01 Kadaň, nar. 11. 7. 1976

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA OBJEDNATEL: ZNALECKÝ POSUDEK Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA ZNALECKÝ ÚKOL: JUDR. JIŘÍ JAKOUBEK LABSKÁ 59 551 01 JAROMĚŘ DATUM

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*RADOMYŠL 1 o ceně nemovitých věcí - objektu jednopodlažní haly zemědělské stavby bývalé odchovny, bez čísla popisného, se zděnou vedlejší stavbou vrátnice s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 0405/08 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost, se sídlem Kolárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*POHOŘELICE o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Pohořelice nad Jihlavou; Farma Velký Dvůr," číslo popisné 861, sestávající z: objektu administrativní budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 163/2843/2043 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 5, se zděnou vedlejší stavbou s příslušenstvím, s venkovními úpravami a se stavební parcelou číslo 68 s trvalými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 STANOVENÍ HODNOTY 1 PRIORITNÍ AKCIE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. POD ŠANCEMI 444/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 42/3142/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 42/3142/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 42/3142/2015 o ceně 1/8 nemovitých věcí - parcely vedené ve zjednodušené evidenci PK, číslo 1046/2, 1226, 1228/1 a 1228/2 s trvalými porosty, v katastrálním území Lužany u Jičína,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 123/2583/2012*I. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely číslo 2224/12 v katastrálním území Libeň, obci Praha, Hlavní město Praha. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 146/3046/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 146/3046/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 146/3046/2014 o ceně 1/6 nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 119 s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 181 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - jiného nebytového prostoru č. 2505/38 vč. spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 2504 a 2505 (který stojí na pozemcích parc. č.

Více