Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p."

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. Křimská Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 15:05 hodin, ukončeno v 17:50 hodin. 1. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZAHÁJENÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŢITOSTI POUŢÍVÁNÍ CEN PRO PRODEJ A PRONÁJEM ZÁMĚRY VÝKUPY, SMĚNY, REVOKACE, BEZÚPL. PŘEVODY PRONÁJMY Členové výboru schválili program 1. zasedání v předneseném znění předsedkyní s tím, ţe pronájmy se budou projednávat před záměry. 2. Organizační záleţitosti a/ jednací řád a statut Členům výboru je předloţen ke schválení jednací řád a statut VPPN příloha materiálu U 5 odst. 5 jednacího řádu navrhujeme řešit pozvání členů tak, ţe pozvání členů výborů provádí tajemník výboru vyznačením termínu další schůzky v zápise z předešlého výboru. Hosté budou pozváni jiným vhodným způsobem po dohodě s předsedkyní výboru Členové výboru schválili jednací řád a statut v předloţeném znění.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 32 b/ zvolení místopředsedy Návrh bude předloţen přímo na jednání. Členové výboru schválili místopředsedkyni VPPN JUDr. Janu Zejdovou. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 5 se zdrţelo c/ účast zpracovatelů materiálů a správců objektů na jednáních Po dohodě s předsedkyní výboru navrhujeme při projednávání bodů přítomnost jednotlivých zpracovatelů materiálů a u pronájmů nebytových prostor přítomnost správců jednotlivých objektů. Členové výboru schválili účast zpracovatelů a správců na jednáních výborů. d/ termíny jednání, materiály, zápisy Po dohodě s předsedkyní výboru navrhujeme následující termíny jednání VPPN: , , , , a S ohledem na mnoţství projednávaných materiálů je navrţeno zahájení na 15:00 hod. Doručování materiálů a zápisů bude prostřednictvím ové pošty. Členové výboru schválili termíny dalších jednání na první polovinu roku 2011, dohodli se na začátku jednání vţdy v 15:30 hod a na doručování materiálů a zápisů ovou poštou. 3/ Pouţívání cen pro prodej a pronájem a/ prodej nemovitostí příloha materiálu b/ pronájem nemovitostí příloha materiálu c/ prodej nemovitostí v současné době probíhá příprava nového systému pro stanovení pravidel při prodeji nemovitostí. Proto předkládáme návrh na odloţení projednání veškerých ţádostí na prodej nemovitostí, které eviduje ORMI, do doby stanovení těchto pravidel. Členové výboru doporučili: a) ceny pro prodej nemovitostí, včetně případů neoprávněně uţívaných a zaplocených pozemků, kdy můţe být cena navýšena maximálně do výše trojnásobku této ceny. b) ceny pro pronájem nemovitostí HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel c) odloţení projednávání prodejů pozemků do doby schválení cen ZM a budov do doby stanovení pravidel pro jejich prodej

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 32 ZÁMĚRY 4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3337/1, trvalý travní porost z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v ulici U Kapličky. Ţadatel má zájem o odkoupení části pozemku a část ponechat jako hřiště (ţádost podána ). Další ţadatel má zájem o celý pozemek účel nesdělen (ţádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl 25. listopadu 2010 na ZM odloţen do doby dokončení stavby přeloţky STL plynovodu, v současné době je stavba zkolaudována Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek vymezen jako stávající plocha výrobní činnosti slučitelné plochy charakteru smíšených zón pro rozvoj drobného podnikání a nerušících komerčních aktivit. Připravovaný ÚP navrhuje tento pozemek vymezit jako stávající plochu bydlení Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města souhlasíme pouze s prodejem části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú., na kterém se nenachází dětské hřiště. Dodávku a montáţ dětského hřiště zajišťovalo investiční oddělení v roce 2008 na základě poţadavku občanů této lokality. V případě prodeje celého pozemku by se jednalo o zmařenou investici, a proto s touto druhou variantou nesouhlasíme. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy komunikací bez připomínek Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se na kraji pozemku podél komunikace nachází 3 ks cílené výsadby lípy srdčité stáří cca 20 let s obvodem do 80 cm Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 3337/1 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 185/3, trvalý travní porost o celkové výměře m 2 v k. ú. Dobranov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Ţadatelka má zájem o odkoupení pozemku, který navazuje na její zahradu a který na vlastní náklady udrţuje. Na pozemku je naváţka v blízkosti potoka a je bez přístupu. Pokud by byla cena do 100,-- Kč/m 2, má zájem odkoupit ho celý, pokud bude vyšší, tak pouze část (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): platný ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako stávající plochu bydlení. Změnu funkčního vyuţití pozemku nenavrhuje ani připravovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 32 investičních akcí města nemáme připomínek k prodeji části pozemku p.č. 185/3 v k.ú. Dobranov Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o neudrţovaný travní porost s vysokým podílem různorodého plevele Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat celý pozemek p. č. 185/3 v k. ú. Dobranov. 6. Záměr prodeje pozemku p. č. 3972/11, trvalý travní porost o výměře 180 m 2 v k. ú Pozemek p. č. 3972/11 je historickým majetkem města a nachází se v České Lípě na Svárově, ulice Vachkova. Jedná se o udrţovanou zahradu u RD ţadatelky (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek součástí stávající plochy bydlení v RD, změnu funkčního vyuţití nenavrhuje ani připravovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí ěsta nemáme připomínek k prodeji pozemku p.č. 3972/11 v k.ú. Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o udrţovanou zahradu s převaţujícím travním porostem, kde se nachází záhon růţí Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 3972/11 v k. ú.. 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 34, trvalý travní porost o výměře 964 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 34 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za bývalou MŠ (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je předmětný pozemek součástí stávající plochy občanské vybavenosti. Připravovaný ÚP navrhuje vymezit pozemek jako součást stávající plochy bydlení. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města nemáme připomínek k prodeji pozemku p.č. 34 v k.ú. Dubice u České Lípy Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pozemek charakteru louky se soliterními jedinci vzrostlých stromů s obvodem nad 80 cm smrk, bříza, vrba, borovice, lípa

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy. 8. Záměr prodeje pozemku p. č. 31, zahrada o výměře 863 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 31 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v blízkosti koupaliště. Jedná se o udrţovanou zahrádku, kterou má ţadatelka v pronájmu a nyní si ji chce odkoupit (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako zastavitelnou plochu bydlení k RD, změnu funkčního vyuţití nenavrhuje ani rozpracovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska připravovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţovanou zahradu s trvalým travním porostem a vzrostlými ovocnými stromy Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací nemám námitek Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Zpracovala: Švarcová Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 31 v k. ú. Dubice u České Lípy. 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4060/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m 2 z celkové výměry 476 m 2 v k. ú. Pozemek p. č. 4060/4 je ve vlastnictví města a nachází se u hlavní silnice I/9 v lokalitě U Kola. Na části pozemku společnost ČEZ Distribuce a. s. vybudovala trafostanici a nyní ţádá o prodej pozemku pod touto stavbou (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): dle ÚPNSÚ je předmětný pozemek vymezen jako zastavitelná plocha občanské vybavenosti. Rozpracovaný návrh ÚP navrhuje změnu funkčního vyuţití tohoto pozemku plocha veřejné zeleně. Touto změnou se vyhovuje připomínce občanů na zachování stávající zeleně. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska investičních akcí města je pozemek parc. č. 4060/4 dotčen prováděnou stavbou Infrastruktura lokality RD U Kola. Z tohoto důvodu souhlasíme s prodejem části pozemku pod novou trafostanicí ČEZ, ale aţ po kolaudaci I. etapy této stavby tzn. nejdříve v dubnu Stanovisko správce místních komunikací (p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací budu souhlasit s prodejem pozemku aţ po kolaudaci I. etapy inţenýrských sítí lokality U Kola

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 4060/1 v k. ú Záměr směny pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 441 m 2 v majetku navrhovatelky za pozemek města p. č. 81/2, trvalý travní porost, o výměře 211 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Dne obdrţelo město ţádost o směnu pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 441 m 2 v majetku navrhovatelky za pozemek p. č. 81/2, trvalý travní porost, o výměře 211 m 2 v majetku města vše v k. ú. Častolovice u České Lípy. Pozemek p. č. 81/2 je poţadován jako přístupová cesta k pozemkům a k novostavbě RD ve vlastnictví ţadatelky, město by naopak vyuţilo pozemek p. č. 385/3 pouze jako přístupovou komunikaci k domu s číslem ev. 2 (bývalý dráţní domek). Navíc by muselo o tuto komunikaci pečovat, ale bez přímého napojení na další městské komunikace by to bylo velmi obtíţné. Situace v Častolovicích je komplikována tím, ţe město komunikace v této části obce prakticky ţádné nevlastní, komunikace města zde tvoří pouze zlomek systému komunikací. Komunikace, která navazuje na komunikaci na pozemku p. č. 385/3, vede po pozemcích pana Moravce p. č. 84, 85, 86 a 387/2. S panem Moravcem jsme předběţně jednali o moţnostech řešení, ale bez výsledku. Pan Moravec moţnost prodeje, nebo výměny částí výše uvedených svých pozemků odmítl. Pouze navrhl, aby byla vytvořena, respektive obnovena přístupová cesta po pozemku p. č. 83/1 (tento pozemek je ve společném vlastnictví p. Moravce a města). Tato obnovená cesta by navazovala na pozemek města p. č. 49/2 a na pozemky města p. č. 385/2 a 385/3 a byla by spíše jen pro pěší. Vybudování takovéto cesty by však vyţadovalo značné náklady Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): pro k. ú. Častolovice u České Lípy není v současné době vydána ţádná územně plánovací dokumentace, která by stanovila základní koncepci rozvoje území. Rozpracovaný ÚP řeší pozemek p. č. 385/3 jako stávající plochu veřejných prostranství pro dopravu, p. č. 81/2 jako nezastavěné území trvalého travního porostu. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): pozemek p. č. 385/3 - z hlediska zeleně se jedná o komunikaci s doprovodnou zelení travního porostu a pozemek p. č. 81/2 - jedná se o neudrţovaný pozemek přírodního typu, je to nepouţívaná blátivá cesta s doprovodnou alejí vzrostlých habrů a lip. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): navrhovanou směnu pozemků p. č. 385/3 účelová komunikace za p. č. 81/2 trvalý travní porost vše v k.ú. Častolovice u České Lípy z hlediska správy místních komunikací nedoporučuje. Komunikaci navrhovanou ke směně bude nutno udrţovat a přístup na ni je po pozemcích jiného vlastníka. Tato účelová komunikace slouţí pouze k napojení nemovitosti ţadatele a dále jako příjezd a přístup k domu č.ev. 2 (bývalý dráţní domek).

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr směny k projednání, doporučujeme přihlédnout ke stanovisku správce komunikací - zejména k tomu, ţe město v případě uskutečněné směny nebude mít k pozemku p. č. 385/3 přístup. Členové výboru nedoporučili záměr směny pozemků p. č. 385/3 a 81/2 v k. ú. Častolovice u České Lípy. 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře cca 220 m 2 z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2, z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 220 m 2, z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe poţadované části pozemků jsou poţadovány za účelem rozšíření zázemí ke stavbě pro rodinnou rekreaci s č. e. 2 stojící na pozemku p. č Majitel chaty chce kvůli záplavám zpevnit zem kolem celého domu. Pozemky jsou rovinaté, udrţované, na pozemku p. č. 134 je dřevník a studna v majetku majitele chaty Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek p. č. 133/2 v k. ú. Písečná u Dobranova vymezen jako stávající plocha bydlení smíšeného venkovského s individuální rekreací. Parcelní číslo 134 je vymezeno jako nezastavitelná plocha zeleně - plochy luk a pastvin. Rozpracovaný ÚP předmětné pozemky vymezuje jako nezastavěné území ploch trvalého travního porostu. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o charakter zahrady s pravidelně udrţovaným trávníkem se sporadicky rostoucími keři šípku a jalovce. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k navrhovanému prodeji části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře cca 220 m 2 z celkové výměry 534 m 2 nemá z hlediska správy komunikací námitek. Návrh ORMI: předkládáme záměr prodeje částí pozemků k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat celé pozemky p. č. 133/2 a 134 v k. ú. Písečná u Dobranova. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 pro vybudování nové transformační stanice (stávající je umístěna v objektu na pozemku p. č. 2565). Při místním

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 32 šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o rovinatý pozemek na spojnici ulic Českokamenická Ţelezničářská (Západní) nedaleko od Euroškoly Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): platný ÚPNSÚ předmětný pozemek vymezuje jako stávající plochu bydlení v rodinných domech. Podle vyhlášky města č. 25/1998 O regulativech územního rozvoje města jsou plochy bydlení vymezeny jako lokality, na kterých je funkce trvalé bydlení ve všech formách dominantní. Přítomnost stávajících a výstavby jiných funkcí (občanské vybavení, případně další aktivity) nebo jejich integrace s bydlením doplňují hlavní funkci a nesmí ji narušovat. Změnu funkčního vyuţití uvedeného pozemku rozpracovaný ÚP nenavrhuje. V podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití navrhuje přípustné vyuţití ploch bydlení pro pozemky související dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu staveb a zařízení v dané ploše. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města souhlasíme s prodejem pozemku p. č. 2567/1 v k. ú. pouze jeho jiţní části (tam kde je uvaţováno s umístěním trafostanice) a ne severní části pozemku z důvodu připravované investiční akce Parkoviště Českokamenická. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o udrţovaný travní porost pravidelnou sečí bez dřevin. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k prodeji části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 nemá z hlediska správy místních komunikací námitek. Návrh ORMI: předkládáme záměr prodeje k projednání, upozorňujeme na stanovisko ÚÚÚP. Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 2567/1 v k. ú.. VÝKUPY 13. Výkup pozemku p. č. 5957/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí ho k prodeji realitní kancelář Vesta Děčín (p. Martin Tonder) za cenu ve výši ,- Kč. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví města (bývalý objekt ČLT) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): předmětný pozemek je ve stávajícím i v rozpracovaném ÚP vymezen jako stávající plochy výroby Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města nabízený pozemek není dotčen ţádnou připravovanou stavbou - bez připomínek

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 32 Členové výboru nedoporučili vykoupit pozemek p. č.5957/21 v k. ú Výkup pozemků p. č. 4760/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4760/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m 2 p. č. 4761/1, ostatní plocha o výměře m 2 a p. č. 4761/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m 2 vše v k. ú. Prodávající: Tělocvičná jednota Sokol, se sídlem Ţelezničářská 1755,, IČ: Výše uvedené pozemky se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jsou ve vlastnictví TJ Sokol, jedná se o sportovní plochy a hřiště. Na pozemku p. č. 4760/2 se nachází stavba čp. 1806, na pozemku p. č. 4761/2 se nachází jiná stavba bez čp. a na pozemku p. č. 4760/3 se nachází stavba technického zázemí, všechny stavby jsou ve vlastnictví jiného vlastníka. Tělocvičná jednota nabízí tyto pozemky k odkupu městu, protoţe v důsledku zvýšených nákladů s údrţbou sportoviště se jim ho nedaří financovat (ţádost podána ). Dle znaleckého posudku byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši ,-- Kč Záměr výkupu pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne Stanovisko ÚÚÚP ( Ing. Kobosilová): předmětné plochy jsou z hlediska územního rozvoje součástí ploch přestavbového území pro dopravní infrastrukturu (v souvislosti s přestavbou ţelezničního nádraţí, propojení s autobusovým nádraţím ve výhledovém období) a pro plochy městské zeleně (na části území). V konceptu nového územního plánu České Lípy jsou plochy evidovány jako plochy stabilizované (stav) občanské vybavenosti pro sportovní účely. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací nemám k výkupu pozemků námitek Stanovisko správce zeleně ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţovanou plochu sportovišť doplněnou sečeným trávníkem. Podél hranice pozemků roste cca 40 stromů lip, jírovců, jasanů a pyramidálních topolů. Jedná se o vrostlé jedince s obvody kmene přes 1 metr v dobrém zdravotním stavu, v současné době ošetřené. Zástupci TJ Sokol nesouhlasí s cenou dle ZP a navrhují cenu ve výši 650,- Kč viz zápis z jednání: Zápis z jednání ohledně výkupu pozemků ve vlastnictví TJ Sokol v k. ú. Dne 7. prosince 2010 proběhlo jednání zástupců Tělocvičné jednoty Sokol a starostkou města Mgr. Hanou Moudrou, ohledně výkupu pozemků ve vlastnictví TJ Sokol. Na zastupitelstvu města dne byl schválen výkup pozemků za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 32 Zástupci jednoty s touto cenou nesouhlasí a navrhují kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m 2 (tj. celkem m 2 za cenu ve výši ,- Kč). Tento protinávrh bude předloţen na jednání výboru pro prodej a pronájem nemovitostí a následně na zastupitelstvo města. V České Lípě dne Členové výboru doporučili výkup pozemků od TJ Sokol za původně schválenou cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 15. Výkup pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 vše v k. ú. Dolní Libchava Ţadatel (navrhovatel): 1. Povodí Ohře,s. p. Bezručova 4219, Chomutov , IČ Město obdrţelo nabídku Povodí Ohře, s. p., aby odkoupilo pozemky v k. ú. Dolní Libchava p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 za cenu 2.700,-- Kč a pozemek p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 za cenu 1.800,-- Kč. Celková cena nabízených pozemků činí 4.500,-- Kč, tj. Povodí Ohře poţaduje 36,- Kč/m 2. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku číslo /10, který vypracoval pan Pavel Rejn. Povodí Ohře, s. p. jako správce vodního toku Šporka nechal z důvodu Úpravy regulačních zdí u mostu ev. č v Dolní Libchavě zaměřit část skutečného průběhu toku geometrickým plánem č /2009, k. ú. Dolní Libchava. Uvedeným zaměřením byl oddělen pozemek p. č. 152/35 z pozemku p. č. 152/1 a zvětšena výměra p. č. 152/3 z původních 44 m 2 na 50 m 2. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Ohře, s. p. Pozemky se nacházejí na levém břehu Šporky u mostu., po kterém vede silnice směrem na Ţandov a Děčín. Pozemky jsou nabízeny Povodím Ohře městu bez specifikace důvodu Stanovisko ÚÚÚP ( Marie Zelinková): podle platného ÚPNSÚ jsou předmětné pozemky vymezené jako součást stávajících vodních ploch a toků. Změnu funkce nenavrhuje ani rozpracovaný ÚP. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města je část pozemku p. č. 152/35 dotčena připravovanou stavbou Chodník a zastávka Dolní Libchava. K výkupu pozemku p. č. 152/3 nemáme připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţované travnaté pozemky. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací s výkupem pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 souhlasí. V pozemcích je vedeno vyústění dešťové kanalizace.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 32 Návrh ORMI: Navrhujeme projednat výkup pozemků od Povodí Ohře, s. p. za cenu 4.500,-- Kč. Členové výboru doporučili výkup pozemků p. č. 152/35 a 152/3 od Povodí Ohře za cenu ve výši 4.500,- Kč. 16. Výkup pozemku p. č. 759/2, trvalý travní porost, o výměře 41m 2 v k. ú Ţadatel (navrhovatel): 1. Otilie Kuttichová, Za Vodou č. p. 147, Štíty Město obdrţelo nabídku paní Otilie Kuttichová., aby odkoupilo pozemek v k. ú. p. č. 759/2, trvalý travní porost, o výměře 41 m 2. Tento pozemek získala paní Kuttichová v rámci dokončení restitucí jako náhradní parcelu. Pí Kuttichová nestanovila cenu, za kterou by pozemek případně odprodala. Nabízený pozemek se nachází u parkoviště pod nemocnicí, sousedí s pozemkem Krajské správy silnic Libereckého kraje, s pozemkem Úřadu pro zastupování státu a s pozemky soukromé osoby. S pozemkem ve vlastnictví města sousedí pozemek p. č. 759/2 pouze v 1 bodě. Jedná se o travnatý pozemek. Zda 2 vzrostlé stromy rostou na tomto pozemku nelze bez zaměření určit Stanovisko ÚÚÚP ( Marie Zelinková): ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako součást stávajících ploch zeleně. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města neuvaţujeme s vyuţitím nabízeného pozemku p. č. 759/2 v k.ú.. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pozemek vytrţený z kontextu údrţby zeleně, jediný sousedící pozemek ve vlastnictví města je komunikace (parkoviště u nemocnice). Z hlediska zeleně se nejedná o kvalitní travní porost, tráva tvoří trsy, pozemek je zarostlý kopřivami a plevelem.na zkvalitnění trvalého travního porostu vzhledem k jeho poloze by bylo zapotřebí provést cílené chemické odplevelení na dvojděloţné rostliny a pozemek dosít travním semenem a pravidelně sekat. Podle předloţené fotodokumentace jsou na pozemek volně pouštěny slepice z nedalekých rodinných domů, které ho zcela evidentně devastují. 2 stromy, jejichţ parcelní stanoviště nelze bez zaměření určit, jsou jasany se sníţenou vitalitou a provozní bezpečností a zcela jistě budou brzy vyţadovat odborný zásah. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): výkup pozemku p. č. 759/2 v k.ú., trvalý travní porost, o výměře 41 m 2 ve vlastnictví navrhovatelky paní Otilie Kuttichové nedoporučuje, protoţe se jedná o pozemek, který sousedí se silnicí II.třídy č. 262 a je bez přístupu z pozemků města. Návrh ORMI: Navrhujeme projednat výkup pozemku p. č. 759/2 v k.ú. od paní Otilie Kuttichové. Přihlédnout k tomu, ţe nabízený pozemek je obklopen pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Nabízený pozemek přináleţí spíše k pozemkům ve vlastnictví Krajské správy Libereckého kraje.

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 32 Členové výboru nedoporučili výkup pozemku p. č. 759/2 v k. ú. od paní Kuttichové. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY 17. Bezúplatný převod nemovitosti č.p (objektu časomíry) na parcele p. č. 983/1 v k. ú. z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: na město Předmětem bezúplatného převodu je budova čp na parcele p. č. 983/1 v k. ú. Česká Lípa, kterou má město od 1. září 2009 ve výpůjčce. Nachází se uprostřed sportovního areálu Městského stadionu, správu zajišťuje Sport, příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je město. Jedná se o přízemní objekt šaten se základním sociálním zařízením, v části přilehlé ke hřišti pak s dvoupodlaţní částí časomíry a místností pro rozhodčí. V případě převodu bude objekt moţné dále pronajmout i jiným sportovním organizacím. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí viz níţe. Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): stávajícím ÚPNSÚ je pozemek vymezen jako zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech. Vzhledem k tomu, ţe pozemek je jiţ částečně zastavěn RD a stavební úřad vydal povolení pro stavbu dalších RD, nový ÚP navrhuje přeřadit tuto plochu do zastavěného území. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska připravovaných investičních akcí města uvaţujeme v rámci objemové studie na revitalizaci městského stadiónu u Ploučnice s rekonstrukcí objektu časomíry a jeho vyuţitím jako zázemí sportovních oddílů vyuţívajících sportoviště v areálu. Souhlasíme proto s bezúplatným převodem objektu na město. Členové výboru doporučili bezúplatný převod nemovitosti č. p v k. ú. z majetku ČR na město. 18. Bezúplatný převod pozemku p. č. 174, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, nachází se v Dolní Libchavě U Šporky a město můţe poţádat o bezúplatný převod dle 5 zákona č. 95/1999 Sb.. Druh pozemku je ostatní plocha, ostatní komunikace, je částečně zpevněná a slouţí jako příjezdová cesta k nemovitosti čp Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): z hlediska rozvoje města není námitek, jedná se o stávající komunikaci, která zajišťuje přístup k sousedním pozemkům, takto je i vymezena ve stávajícím ÚPNSÚ

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / 32 Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 174, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m 2 v k. ú. Dolní Libchava nemám z hlediska správy komunikací nemám námitek Členové výboru nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 174 v k. ú. Dolní Libchava z PF ČR. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 19. Bezúplatný převod pozemků p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy, p. č. 795/4, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov, p. č. 188/2, ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Krajská správa silnic Libereckého kraje ţádá město, jako vlastníka výše uvedených pozemků o bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje z důvodu zastavění pozemků tělesem silnice, ve vlastnictví Libereckého kraje. Převodem pozemků dojde k narovnání majetkoprávních vztahů Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): z hlediska rozvoje města není námitek k převodu p.č. 351/2 v k. ú. Častolovice. Pozemek je součástí stávající plochy silniční dopravy navrţené v rozpracovaném ÚP. Pro k. ú. Častolovice není vydaná ţádná ÚPD, která by stanovila základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot. Častolovice nejsou řešeny v platném ÚPNSÚ. P.č. 795/4 k.ú. předmětný pozemek je sice v platném i rozpracovaném ÚP vymezen jako stávající plocha dopravy, ale vůbec nenavazuje na pozemky ve vlastnictví ţadatele (silnici II/268). p.č. 28 k.ú. Dobranov u Česká Lípy z hlediska rozvoje města není námitek k převodu, pozemek je v platné i rozpracované ÚPD vymezen jako stávající plocha dopravy. p.č. 188/2 k.ú. Dubice u České Lípy z hlediska rozvoje města není námitek k převodu pozemku, platný i rozpracovaný ÚP definuje předmětný pozemek jako stávající plochu dopravy. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města je pozemek p.č. 351/2 v k.ú. Častolovice dotčen navrhovanou stavbou kanalizace a vodovodu (jsou přes něj vedeny tyto inţenýrské sítě), proto prozatím nesouhlasíme s jeho bezúplatným převodem. Ten by bylo moţné provést aţ po realizaci a kolaudaci stavby. Dále nesouhlasíme s bezúplatným převodem pozemku p. č. 28 v k.ú. Dobranov, který je dotčen doposud nezkolaudovanou přístavbou hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Dobranově. Převod bude moţný aţ po kolaudaci a oddělení části pozemku, na kterém byla postavena přístavba. V případě bezúplatného převodu pozemků p.č. 795/4 v k.ú. a p.č. 188/2 v k.ú. Dubice u české Lípy bez připomínek. Stanovisko správce komunikací ( p. Gonda): s bezúplatným převodem pozemků p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / 32 Lípy, p. č. 795/4, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov, p. č. 188/2, ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy z hlediska správy komunikací souhlasím Členové výboru doporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 795/4 v k. ú. a p. č. 188/2 v k. ú. Dubice u České Lípy a nedoporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 351/2 v k. ú. Častolovice a p. č. 28 v k. ú. Dobranov. REVOKACE 20. Částečná revokace usnesení zastupitelstva města číslo 795/10/F ze dne prodej části pozemku p. č. 2611/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m 2 z celkové plochy m 2 a prodej části pozemku p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 z celkové plochy m 2 (nově pozemek p. č. 2611/4, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2 ) vše v k. ú. firmě ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ za kupní cenu ,-Kč (11m 2 za 2.000,- Kč/m 2 ) tak, ţe se pouze upravuje sídlo a IČ firmy ČEZ Distribuce,a. s. na Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, , IČ , po fúzi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 2611/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m 2 z celkové plochy m 2 a prodej části pozemku p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 z celkové plochy m 2 (nově pozemek p. č. 2611/4, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2 ) vše v k. ú. firmě ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ za kupní cenu ,-Kč/m 2 ) za účelem výstavby distribuční trafostanice (č. usnesení 795/10/F). Při podpisu kupní smlouvy došlo k tomu, ţe kupní smlouva s IČ byla formálně uzavřena nejdříve dne Dne však společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ zanikla fúzí a vznikla nová společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ Tj. ke dni jiţ ČEZ Distribuce,a. s. s IČ neexistovala a město tak s touto zaniklou společností jiţ nemohlo uzavřít smlouvu. Právní zástupce města Mgr. Trejbal doporučil částečně revokovat usnesení číslo 795/10/F) tak, aby v usnesení ZM a v kupní smlouvě bylo uvedeno nové IČ ČEZ Distribuce, a.s a opraveno sídlo dle obchodního rejstříku, aby bylo moţno smlouvu znovu uzavřít Stanovisko ÚÚÚP ( ing. Kobosilová): z hlediska územního rozvoje bez připomínek. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík) z hlediska připravovaných a realizovaných investic města bez připomínek.

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 32 ORMI referent veřejného prostranství (ing. Bínová) z hlediska zeleně byl v současné době prostor upraven včetně výsevu trávy po výstavbě trafostanice a nenachází se v něm vzrostlá zeleň. ORMI referent místních komunikací (p. Gonda) z hlediska správy komunikací souhlasí se způsobem provedení a umístění trafostanice v ulici U Střelnice. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2611/1 byl projednán v ZM dne , vyvěšeno Záměr prodeje části pozemku p. č byl projednán v ZM dne , vyvěšeno Navrhujeme projednat a doporučit částečnou revokaci usnesení ZM číslo 795/10/F (oprava IČ a oprava sídla dle obchodního rejstříku ČEZ Distribuce). Členové výboru doporučili částečnou revokaci usnesení ZM číslo 795/10/F ze dne tak, ţe se pouze upraví sídlo a IĆ firmy ČEZ Distribuce, a.s. na Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IĆ Revokace usnesení ZM číslo 795/10/G - prodej pozemku p. č. p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemku p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemku p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2 a pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. firmě nectec Automotive s.r.o. se sídlem, Dubice. Litoměřická 86, PSČ , IČ za kupní cenu ve výši ,- Kč ( m 2 za 200,- Kč/m 2 ) splatnou při podpisu kupní smlouvy Ţadatel: 1. firma nectec Automotive s.r.o., Dubice, Litoměřická 86, PSČ , IČ chtěla vybudovat na výše uvedených pozemcích výrobní závod, navazující svojí produkcí na tuzemský i zahraniční automobilový průmysl (předpoklad cca 150 pracovních míst) Město obdrţelo dne ţádost o koupi pozemku p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemku p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemku p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2 a pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. za účelem vybudování výrobního závodu. Jedná se o pozemky v průmyslové zóně České Lípy, u budovaného obchvatu České Lípy

16 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 16 / 32 (stavba Silnice I/9 Dubice Dolní Libchava ) Stanovisko ÚÚÚP ( ing. Kobosilová): z hlediska územního rozvoje sděluje, ţe předmětné území v průmyslové zóně Dubice je součástí ploch pro výrobu neslučitelnou a připravovaný záměr pro výstavbu výrobního závodu je s tímto návrhem funkčního vyuţití v souladu. Pouze v jihozápadní a západní části lokality je záměr v kolizi s navrţeným systémem obsluţných komunikací v kategorii MO 6/40, které mají za úkol zajistit přístup a příjezd ke všem areálům na území průmyslové zóny. Dotčeny budou zejména části pozemků p. č. 5410/3, 5405/1, 6037/2 a 5410/1 (viz příloha kopie z ÚPNSÚ změna č. 38). Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): pozemky p. č. 5408, 5409, 5405/1, 5404 a 5403/1 jsou ve skutečnosti z hlediska zeleně pozemky zcela zarostlé břízami a tvoří kompaktní březový hájek. Pozemek p. č. 6037/2 je vodní koryto. Ostatní pozemky jsou bez zeleně pod vedením vysokého napětí a nedávno byly vymýceny. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): souhlasí s prodejem níţe uvedených pozemků p. č. 5408, 5409, 5410/1, 6037/2, 5410/3, 5405/1, 5404 a 5403/1 vše v k. ú.. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků dne číslo usnesení 772/10/ C a dne schválilo prodej číslo usnesení 795/10/G. Dne sdělila mailem firma nectec Automotive s. r. o., ţe odstupuje od záměru odkoupit pozemky z majetku města. Návrh ORMI: Aby bylo moţno pozemky prodat dalším případným zájemcům, navrhujeme VPPN doporučit ZM usnesení ZM č. 795/10 G o prodeji pozemků firmě nectec Automotive, s.r.o. revokovat. Členové výboru doporučili revokaci usnesení ZM číslo 795/10/G ze dne OSTATNÍ 22. Prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle kupní smlouvy č. A /2005 uzavřené dne s kupujícím panem Milanem Dordou, bytem Husova 2385, o prodeji pozemků p.č. 5825/596 ostatní plocha o výměře 313 m 2, p.č. 5825/599 ostatní plocha o výměře 162m 2, p.č. 5825/598 ostatní plocha o výměře 124 m 2, p.č. 5825/597 ostatní plocha o výměře 2.131m 2 vše v k.ú. za dohodnutou kupní cenu ve výši ,--Kč Ţadatel: 1. Milan Dorda, bytem Husova 2385, Dle Kupní smlouvy č. A /2005 bodu IV.1 byla ½ kupní ceny ve výši ,-- Kč splatná při podpisu kupní smlouvy a to na účet prodávajícího č /0100 u KB a dle bodu IV.2. - doplatek kupní ceny ve výši ,-- Kč byl splatný

17 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 17 / 32 do V případě, ţe kupující, popřípadě vlastník pozemků, které jsou předmětem prodeje zajistí kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na stavby (parkoviště, parkové úpravy a minigolf) ve stanoveném termínu do , sjednávají účastníci této smlouvy slevu z kupní ceny ve výši ,-- Kč, tj. kupní cena za pozemky, které jsou předmětem prodeje bude činit pouze ,--Kč. Dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2500 ze dne podepsaným byl nově upraven článek IV. bod 2 takto: 2. doplatek kupní ceny činí ,--Kč a je splatný do V případě, ţe kupující, popřípadě vlastník pozemků, které jsou předmětem prodeje zajistí kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na stavby (parkoviště, parkové úpravy nebo minigolf) ve stanoveném termínu do , sjednávají účastníci této smlouvy slevu z kupní ceny ve výši ,-Kč, tj. kupní cena za pozemky, které jsou předmětem prodeje, bude činit pouze ,-Kč. Dne předloţil pan František Maciuch, zástupce pana Milana Dordy, Kolaudační souhlas s uţíváním stavby Parkoviště osobních vozidel (účelové, neveřejné) na části pozemku: parcela č. 5825/596 v k. ú., obec, u objektu občanské vybavenosti čp ul. Ţitavská v České Lípě vystavený Tento kolaudační souhlas nenabývá právní moci a je platný k datu Současně bylo předloţeno ROZHODNUTÍ OŢP k povolení k nakládání s vodami, dodatečné povolení stavby a uloţení zkušebního provozu toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Termín dle dodatku č. 1 nebyl dodrţen o 6 dnů! Předloţené dokumenty a nesplnění termínu projednal VPPN dne a doporučil uzavřít s Milanem Dordou Dodatek č. 2 a prodlouţit termín splnění podmínek do Stanovisko právního zástupce města Mgr. Trejbala z je: termín jiţ uplynul a dodatečně jej jiţ nelze prodlouţit. Doplatek kupní ceny ve výši ,-Kč je však moţno prominout. Pan Dorda dopisem ze dne poţádal o prominutí termínu z kupní smlouvy viz příloha. K nesplnění termínu došlo z administrativních důvodů. Z personálních důvodů bylo zdrţeno vydání Rozhodnutí OŢP k povolení k nakládání s vodami (ţádost , zahájení řízení , nabytí právní moci ), které podmiňovalo vydání Kolaudačního souhlasu s uţíváním stavby. Dne projednal Finanční výbor ZM na svém jednání Prominutí doplatku ke kupní smlouvě A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou. Ve svém usnesení Finanční výbor doporučil ZM schválit prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou. Navrhujeme projednat prominutí doplatku kupní ceny s přihlédnutím ke stanovisku finančního výboru ze dne a předchozímu stanovisku VPPN z Členové výboru doporučili prominout panu Dordovi doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 2 se zdrţeli

18 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 18 / Splnění podmínek kupní smlouvy Majetkové oddělení obdrţelo ţádost o prodlouţení lhůty opravy zahradnictví v Mikovcově ulici. Kupující p. Tomáš Křivohlavý uzavřel v roce 2006 s městem kupní smlouvu č. A /2005, kterou odkoupil výše uvedené zahradnictví v České Lípě. Ve smlouvě (čl. III. odst.1) je uvedena podmínka, ţe kupující do 3 let objekt opraví a doloţí kolaudační rozhodnutí. V případě nedodrţení lhůty by měl kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč.; P. Křivohlavý zdůvodňuje prodlouţení lhůty zdlouhavým jednáním s projektanty a architekty a ţádá lhůtu posunout o 2 roky a to do viz níţe. Usnesení výboru dne : všichni přítomní členové výboru pro prodej nemovitostí doporučili prodlouţit lhůtu o 2 roky do , ale v případě nedodrţení tohoto termínu zaplatí ţadatel smluvní pokutu ve výši ,-- a další posunutí termínu nebude moţné Dne obdrţel majetkový úsek dopis, v němţ ţadatel popisuje splnění podmínek z kupní smlouvy následovně: - v důsledku změny stavebního zákona nelze doloţit kolaudační rozhodnutí k ţádné dosud provedené stavební činnosti - veškeré tyto práce nepodléhají stavebnímu povolení a nemohou být kolaudovány - dále ţadatel přikládá soupis provedených prací na revitalizaci zahradnictví a fotodokumentaci - dle přiloţené dokumentace došlo k provedení prací za ,- Kč Členové výboru doporučili tento bod odloţit na příští jednání a doloţit kupní smlouvu, případně další doklady. 24. Sleva z kupní ceny pozemku Ţadatelé: Emil a Pavlína Svobodovi, bytem Na ptačí louce 2052, Manţelé Svobodovi koupili v roce 2008 od města pozemek p. č. 4068/20 v lokalitě U Kola za částku ve výši ,-Kč. Ve smlouvě se město zavázalo nejpozději do konce roku 2009 vybudovat inţenýrské sítě k tomuto pozemku. Protoţe tento termín ze strany města nebyl dodrţen, nabídlo se všem majitelům pozemků v této lokalitě uzavření dodatku ke kupní smlouvě, ve kterém město prodluţuje termín vybudování inţenýrských sítí do konce roku 2010 a ruší své předkupní právo.další moţností je odstoupení od kupní smlouvy. Manţelé Svobodovi nejprve zaslali ţádost o zpětný výkup pozemku se všemi ostatními výlohami. Po jednání s Mgr. Petrem Trejbalem svou ţádost upravili a nyní ţádají slevu ve výši ,-- Kč (tj. polovina částky za vybudování inţenýrských sítí), protoţe sítě nebyly vybudovány včas. Svou ţádost odůvodňují tím, ţe v době úhrady kupní ceny vlastnili RD, který nestihli prodat (město údajně spěchalo na úhradu kupní ceny) a oni si museli vyřídit hypoteční úvěr, který dodnes splácí. Tím jim vznikly i mimořádné náklady. Doloţené přílohy (kupní smlouva, smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru a obchodní podmínky) jsou k nahlédnutí na majetkovém úseku ORMI.

19 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 19 / 32 Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): S kompenzací navrhovanou manţeli Svobodovými za nedodrţení termínu vybudování inţenýrských sítí v lokalitě U Kola pro napojení budoucí stavby rodinného domu zásadním způsobem nesouhlasíme. Město sice nesplnilo svůj závazek vyplývající z kupní smlouvy v termínu do , ale tím v ţádném případě nezpůsobilo manţelům Svobodovým jako kupujícím pozemek škody specifikované v jejich dopise ze dne , kde jsou vyčísleny náklady spojené s pořízením pozemku na úvěr a s obstaráním projektové dokumentace. Tyto náklady by měli stejně, i kdyby město svůj závazek v uvedeném termínu splnilo. Nejedná se tudíţ o ţádné vícenáklady jak je uvedeno v dopise. Manţelé Svobodovi kupovali pozemek dobrovolně, na základě svobodné vůle a se znalostí podmínek finančního vypořádání s městem. Manţelé Svobodovi se také po uzavření kupní smlouvy a úhradě kupní ceny vlastníky pozemku skutečně stali, se všemi právy a povinnostmi z tohoto vlastnictví vyplývajícími. Město jim nijak nebránilo nakládat s tímto majetkem tím, ţe nesplnilo v terminu svůj závazek. Mohli dokonce stavět svůj rodinný dům stejně jako ostatní vlastníci pozemků v lokalitě U Kola (v současné době je rozestavěno 5 rodinných domů), kdyby ovšem měli na něj vypracovanou projektovou dokumentaci a získali stavební povolení, v čemţ jim opět město nebránilo. Podle našich informací nemají manţelé Svobodovi stavební povolení na stavbu rodinného domu do dnešní doby. Na základě výše uvedených skutečností se proto domníváme, ţe město nezpůsobilo manţelům Svobodovým nesplněním svého závazku uvedeného v kupní smlouvě ţádnou škodu a proto jejich poţadavek na kompenzaci povaţujeme za nedůvodný. Členové výboru nedoporučili manţelům Svobodovým slevu ve výši ,- Kč za pozdní vybudování inţenýrských sítí k pozemku p. č. 4068/20 v k. ú. (lokalita U Kola). PRONÁJMY Správa SBD Sever 25. Narcisa Hrušková,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 135 nám. T. G. Masaryka o celkové výměře 109,45 m 2 (prodejna) - sníţení nájemného o skladové prostory Paní Hrušková má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na nebytové prostory v objektu čp. 135 o celkové výměře 109,45 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, tj. od účel nájmu prodejna s oděvy a textilem pro ţeny a muţe - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč (měsíčně ,- Kč) bez DPH + valorizace a sluţby, tj.: - prodejna o výměře 77,50 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - výloha o výměře 3,35 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 27,25 m 2 za 850,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení o výměře 1,35 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok.

20 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 20 / 32 Dne byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě specifikující sníţení ceny nájemného od do na 6.290,- Kč měsíčně z důvodu vynaloţených nákladů na zprovoznění nebytových prostor v celkové výši ,40 Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne Dne předloţila paní Hrušková ţádost, ve které uvádí: "Ţádám o okamţité sníţení nájemného o skladové prostory 27,25 m 2, které uţ od podepsání nájemní smlouvy dne nejsou pouţitelné. Do dnešního dne nebyly odstraněny závady opadající omítka na zdech i stropu, coţ způsobuje velká vlhkost v této místnosti. Jiţ dne jsem informovala písemně o těchto všech závadách. Proto ţádám o okamţité sníţení nájemného." Stanovisko správce (ze dne ): Paní Hrušková přebírala nebytový prostor ve stavu v jakém byl a měla moţnost nebytový prostor nepřevzít. Dokonce byla minimálně jednou na prohlídce ještě předtím, neţ podala nabídku. Návrh na sníţení nájmu nejsem schopen posoudit, ale osobně bych navrhoval částečné sníţení nájmu za podmínky, ţe prostor opraví. Závada, která byla na stropě a reálně hrozilo, ţe můţe někomu "spadnout na hlavu" byla odstraněna krátce po předání, ale další investice ve skladu nebyly prováděny. V příloze přikládáme foto (viz příloha materiálu) ze skladu paní Hruškové. Nějaké věci jsou jistě její a nebyli původně součástí skladu (ţidle, regál atd.). Návrh ORMI: dává ke zváţení sníţení pronajatých prostor o sklad 27,25 m 2 (v tomto případě bude problém s dalším vyuţitím) dle ţádosti od nájemce nebo sníţení ceny nájemného za podmínky opravy tohoto skladu dle vyjádření správce Členové výboru nedoporučili vyhovět ţádosti o vyčlenění skladu z nájemní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel Správa Lubomír Kouba realitní kancelář 26. Jan Kirchberger,, IČ: nebytové prostory v areálu Pivovarská čp o výměře 21,18 m 2 (kancelář) výpověď z nájmu Pan Kirchberger má uzavřenou smlouvu č. A /2010 ze dne na pronájem nebytových prostor o výměře 21,18 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - za účelem kanceláře - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši ,38 Kč bez DPH (691,- Kč/m 2 /rok) + valorizace. Měsíční splátka nájemného ve výši 1.219,62 Kč má být hrazena vţdy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce Pan Kirchberger předloţil dne výpověď, ve které uvádí: "V souladu s čl smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2010, uzavřenou mezi Městem, zastoupeným Alenou Chomovou a Janem Kirchbergerem, ze dne dávám výpověď smlouvy ke dni "

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová,

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 10), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Důvodová zpráva: K výkupu domu se vyjadřovaly dotčené odbory následovně: OF: Věcně k uvedenému výkupu nemáme námitek. Zpracovala: Ing.

Důvodová zpráva: K výkupu domu se vyjadřovaly dotčené odbory následovně: OF: Věcně k uvedenému výkupu nemáme námitek. Zpracovala: Ing. Důvodová zpráva: Dům čp. 70 na pozemku p.č. 699/1 a částečně na městském pozemku p.č. 699/2, vše v k.ú. Těšov, ul. Pod Rubanisky je ve velmi špatném technickém stavu a okolí domu je neudržované a silně

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. Marková

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 24. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 36

Město Broumov určeno Radě města č. 36 Město Broumov určeno Radě města č. 36 Majetkové záležitosti k jednání dne: 15.2.2012 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, MK, místostarosta dne:6.2., 9.2.2012 předloţeno RM dne:

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 10. 2009 Zápis č. 6 Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček Omluveni: Beneš, Saro, Štolba Zapisovatel: Dvořák Ověřovatelé zápisu: Páleníček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012.

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012. Zápis a usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 26. 9. 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více