Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p."

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. Křimská Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 15:05 hodin, ukončeno v 17:50 hodin. 1. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZAHÁJENÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŢITOSTI POUŢÍVÁNÍ CEN PRO PRODEJ A PRONÁJEM ZÁMĚRY VÝKUPY, SMĚNY, REVOKACE, BEZÚPL. PŘEVODY PRONÁJMY Členové výboru schválili program 1. zasedání v předneseném znění předsedkyní s tím, ţe pronájmy se budou projednávat před záměry. 2. Organizační záleţitosti a/ jednací řád a statut Členům výboru je předloţen ke schválení jednací řád a statut VPPN příloha materiálu U 5 odst. 5 jednacího řádu navrhujeme řešit pozvání členů tak, ţe pozvání členů výborů provádí tajemník výboru vyznačením termínu další schůzky v zápise z předešlého výboru. Hosté budou pozváni jiným vhodným způsobem po dohodě s předsedkyní výboru Členové výboru schválili jednací řád a statut v předloţeném znění.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 32 b/ zvolení místopředsedy Návrh bude předloţen přímo na jednání. Členové výboru schválili místopředsedkyni VPPN JUDr. Janu Zejdovou. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 5 se zdrţelo c/ účast zpracovatelů materiálů a správců objektů na jednáních Po dohodě s předsedkyní výboru navrhujeme při projednávání bodů přítomnost jednotlivých zpracovatelů materiálů a u pronájmů nebytových prostor přítomnost správců jednotlivých objektů. Členové výboru schválili účast zpracovatelů a správců na jednáních výborů. d/ termíny jednání, materiály, zápisy Po dohodě s předsedkyní výboru navrhujeme následující termíny jednání VPPN: , , , , a S ohledem na mnoţství projednávaných materiálů je navrţeno zahájení na 15:00 hod. Doručování materiálů a zápisů bude prostřednictvím ové pošty. Členové výboru schválili termíny dalších jednání na první polovinu roku 2011, dohodli se na začátku jednání vţdy v 15:30 hod a na doručování materiálů a zápisů ovou poštou. 3/ Pouţívání cen pro prodej a pronájem a/ prodej nemovitostí příloha materiálu b/ pronájem nemovitostí příloha materiálu c/ prodej nemovitostí v současné době probíhá příprava nového systému pro stanovení pravidel při prodeji nemovitostí. Proto předkládáme návrh na odloţení projednání veškerých ţádostí na prodej nemovitostí, které eviduje ORMI, do doby stanovení těchto pravidel. Členové výboru doporučili: a) ceny pro prodej nemovitostí, včetně případů neoprávněně uţívaných a zaplocených pozemků, kdy můţe být cena navýšena maximálně do výše trojnásobku této ceny. b) ceny pro pronájem nemovitostí HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel c) odloţení projednávání prodejů pozemků do doby schválení cen ZM a budov do doby stanovení pravidel pro jejich prodej

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 32 ZÁMĚRY 4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3337/1, trvalý travní porost z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v ulici U Kapličky. Ţadatel má zájem o odkoupení části pozemku a část ponechat jako hřiště (ţádost podána ). Další ţadatel má zájem o celý pozemek účel nesdělen (ţádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl 25. listopadu 2010 na ZM odloţen do doby dokončení stavby přeloţky STL plynovodu, v současné době je stavba zkolaudována Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek vymezen jako stávající plocha výrobní činnosti slučitelné plochy charakteru smíšených zón pro rozvoj drobného podnikání a nerušících komerčních aktivit. Připravovaný ÚP navrhuje tento pozemek vymezit jako stávající plochu bydlení Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města souhlasíme pouze s prodejem části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú., na kterém se nenachází dětské hřiště. Dodávku a montáţ dětského hřiště zajišťovalo investiční oddělení v roce 2008 na základě poţadavku občanů této lokality. V případě prodeje celého pozemku by se jednalo o zmařenou investici, a proto s touto druhou variantou nesouhlasíme. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy komunikací bez připomínek Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se na kraji pozemku podél komunikace nachází 3 ks cílené výsadby lípy srdčité stáří cca 20 let s obvodem do 80 cm Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 3337/1 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 185/3, trvalý travní porost o celkové výměře m 2 v k. ú. Dobranov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Ţadatelka má zájem o odkoupení pozemku, který navazuje na její zahradu a který na vlastní náklady udrţuje. Na pozemku je naváţka v blízkosti potoka a je bez přístupu. Pokud by byla cena do 100,-- Kč/m 2, má zájem odkoupit ho celý, pokud bude vyšší, tak pouze část (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): platný ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako stávající plochu bydlení. Změnu funkčního vyuţití pozemku nenavrhuje ani připravovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 32 investičních akcí města nemáme připomínek k prodeji části pozemku p.č. 185/3 v k.ú. Dobranov Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o neudrţovaný travní porost s vysokým podílem různorodého plevele Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat celý pozemek p. č. 185/3 v k. ú. Dobranov. 6. Záměr prodeje pozemku p. č. 3972/11, trvalý travní porost o výměře 180 m 2 v k. ú Pozemek p. č. 3972/11 je historickým majetkem města a nachází se v České Lípě na Svárově, ulice Vachkova. Jedná se o udrţovanou zahradu u RD ţadatelky (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek součástí stávající plochy bydlení v RD, změnu funkčního vyuţití nenavrhuje ani připravovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí ěsta nemáme připomínek k prodeji pozemku p.č. 3972/11 v k.ú. Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o udrţovanou zahradu s převaţujícím travním porostem, kde se nachází záhon růţí Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 3972/11 v k. ú.. 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 34, trvalý travní porost o výměře 964 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 34 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za bývalou MŠ (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je předmětný pozemek součástí stávající plochy občanské vybavenosti. Připravovaný ÚP navrhuje vymezit pozemek jako součást stávající plochy bydlení. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města nemáme připomínek k prodeji pozemku p.č. 34 v k.ú. Dubice u České Lípy Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pozemek charakteru louky se soliterními jedinci vzrostlých stromů s obvodem nad 80 cm smrk, bříza, vrba, borovice, lípa

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy. 8. Záměr prodeje pozemku p. č. 31, zahrada o výměře 863 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 31 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v blízkosti koupaliště. Jedná se o udrţovanou zahrádku, kterou má ţadatelka v pronájmu a nyní si ji chce odkoupit (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako zastavitelnou plochu bydlení k RD, změnu funkčního vyuţití nenavrhuje ani rozpracovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska připravovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţovanou zahradu s trvalým travním porostem a vzrostlými ovocnými stromy Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací nemám námitek Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Zpracovala: Švarcová Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 31 v k. ú. Dubice u České Lípy. 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4060/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m 2 z celkové výměry 476 m 2 v k. ú. Pozemek p. č. 4060/4 je ve vlastnictví města a nachází se u hlavní silnice I/9 v lokalitě U Kola. Na části pozemku společnost ČEZ Distribuce a. s. vybudovala trafostanici a nyní ţádá o prodej pozemku pod touto stavbou (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): dle ÚPNSÚ je předmětný pozemek vymezen jako zastavitelná plocha občanské vybavenosti. Rozpracovaný návrh ÚP navrhuje změnu funkčního vyuţití tohoto pozemku plocha veřejné zeleně. Touto změnou se vyhovuje připomínce občanů na zachování stávající zeleně. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska investičních akcí města je pozemek parc. č. 4060/4 dotčen prováděnou stavbou Infrastruktura lokality RD U Kola. Z tohoto důvodu souhlasíme s prodejem části pozemku pod novou trafostanicí ČEZ, ale aţ po kolaudaci I. etapy této stavby tzn. nejdříve v dubnu Stanovisko správce místních komunikací (p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací budu souhlasit s prodejem pozemku aţ po kolaudaci I. etapy inţenýrských sítí lokality U Kola

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 4060/1 v k. ú Záměr směny pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 441 m 2 v majetku navrhovatelky za pozemek města p. č. 81/2, trvalý travní porost, o výměře 211 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Dne obdrţelo město ţádost o směnu pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 441 m 2 v majetku navrhovatelky za pozemek p. č. 81/2, trvalý travní porost, o výměře 211 m 2 v majetku města vše v k. ú. Častolovice u České Lípy. Pozemek p. č. 81/2 je poţadován jako přístupová cesta k pozemkům a k novostavbě RD ve vlastnictví ţadatelky, město by naopak vyuţilo pozemek p. č. 385/3 pouze jako přístupovou komunikaci k domu s číslem ev. 2 (bývalý dráţní domek). Navíc by muselo o tuto komunikaci pečovat, ale bez přímého napojení na další městské komunikace by to bylo velmi obtíţné. Situace v Častolovicích je komplikována tím, ţe město komunikace v této části obce prakticky ţádné nevlastní, komunikace města zde tvoří pouze zlomek systému komunikací. Komunikace, která navazuje na komunikaci na pozemku p. č. 385/3, vede po pozemcích pana Moravce p. č. 84, 85, 86 a 387/2. S panem Moravcem jsme předběţně jednali o moţnostech řešení, ale bez výsledku. Pan Moravec moţnost prodeje, nebo výměny částí výše uvedených svých pozemků odmítl. Pouze navrhl, aby byla vytvořena, respektive obnovena přístupová cesta po pozemku p. č. 83/1 (tento pozemek je ve společném vlastnictví p. Moravce a města). Tato obnovená cesta by navazovala na pozemek města p. č. 49/2 a na pozemky města p. č. 385/2 a 385/3 a byla by spíše jen pro pěší. Vybudování takovéto cesty by však vyţadovalo značné náklady Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): pro k. ú. Častolovice u České Lípy není v současné době vydána ţádná územně plánovací dokumentace, která by stanovila základní koncepci rozvoje území. Rozpracovaný ÚP řeší pozemek p. č. 385/3 jako stávající plochu veřejných prostranství pro dopravu, p. č. 81/2 jako nezastavěné území trvalého travního porostu. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): pozemek p. č. 385/3 - z hlediska zeleně se jedná o komunikaci s doprovodnou zelení travního porostu a pozemek p. č. 81/2 - jedná se o neudrţovaný pozemek přírodního typu, je to nepouţívaná blátivá cesta s doprovodnou alejí vzrostlých habrů a lip. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): navrhovanou směnu pozemků p. č. 385/3 účelová komunikace za p. č. 81/2 trvalý travní porost vše v k.ú. Častolovice u České Lípy z hlediska správy místních komunikací nedoporučuje. Komunikaci navrhovanou ke směně bude nutno udrţovat a přístup na ni je po pozemcích jiného vlastníka. Tato účelová komunikace slouţí pouze k napojení nemovitosti ţadatele a dále jako příjezd a přístup k domu č.ev. 2 (bývalý dráţní domek).

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr směny k projednání, doporučujeme přihlédnout ke stanovisku správce komunikací - zejména k tomu, ţe město v případě uskutečněné směny nebude mít k pozemku p. č. 385/3 přístup. Členové výboru nedoporučili záměr směny pozemků p. č. 385/3 a 81/2 v k. ú. Častolovice u České Lípy. 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře cca 220 m 2 z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2, z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 220 m 2, z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe poţadované části pozemků jsou poţadovány za účelem rozšíření zázemí ke stavbě pro rodinnou rekreaci s č. e. 2 stojící na pozemku p. č Majitel chaty chce kvůli záplavám zpevnit zem kolem celého domu. Pozemky jsou rovinaté, udrţované, na pozemku p. č. 134 je dřevník a studna v majetku majitele chaty Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek p. č. 133/2 v k. ú. Písečná u Dobranova vymezen jako stávající plocha bydlení smíšeného venkovského s individuální rekreací. Parcelní číslo 134 je vymezeno jako nezastavitelná plocha zeleně - plochy luk a pastvin. Rozpracovaný ÚP předmětné pozemky vymezuje jako nezastavěné území ploch trvalého travního porostu. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o charakter zahrady s pravidelně udrţovaným trávníkem se sporadicky rostoucími keři šípku a jalovce. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k navrhovanému prodeji části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře cca 220 m 2 z celkové výměry 534 m 2 nemá z hlediska správy komunikací námitek. Návrh ORMI: předkládáme záměr prodeje částí pozemků k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat celé pozemky p. č. 133/2 a 134 v k. ú. Písečná u Dobranova. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 pro vybudování nové transformační stanice (stávající je umístěna v objektu na pozemku p. č. 2565). Při místním

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 32 šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o rovinatý pozemek na spojnici ulic Českokamenická Ţelezničářská (Západní) nedaleko od Euroškoly Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): platný ÚPNSÚ předmětný pozemek vymezuje jako stávající plochu bydlení v rodinných domech. Podle vyhlášky města č. 25/1998 O regulativech územního rozvoje města jsou plochy bydlení vymezeny jako lokality, na kterých je funkce trvalé bydlení ve všech formách dominantní. Přítomnost stávajících a výstavby jiných funkcí (občanské vybavení, případně další aktivity) nebo jejich integrace s bydlením doplňují hlavní funkci a nesmí ji narušovat. Změnu funkčního vyuţití uvedeného pozemku rozpracovaný ÚP nenavrhuje. V podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití navrhuje přípustné vyuţití ploch bydlení pro pozemky související dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu staveb a zařízení v dané ploše. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města souhlasíme s prodejem pozemku p. č. 2567/1 v k. ú. pouze jeho jiţní části (tam kde je uvaţováno s umístěním trafostanice) a ne severní části pozemku z důvodu připravované investiční akce Parkoviště Českokamenická. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o udrţovaný travní porost pravidelnou sečí bez dřevin. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k prodeji části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 nemá z hlediska správy místních komunikací námitek. Návrh ORMI: předkládáme záměr prodeje k projednání, upozorňujeme na stanovisko ÚÚÚP. Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 2567/1 v k. ú.. VÝKUPY 13. Výkup pozemku p. č. 5957/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí ho k prodeji realitní kancelář Vesta Děčín (p. Martin Tonder) za cenu ve výši ,- Kč. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví města (bývalý objekt ČLT) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): předmětný pozemek je ve stávajícím i v rozpracovaném ÚP vymezen jako stávající plochy výroby Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města nabízený pozemek není dotčen ţádnou připravovanou stavbou - bez připomínek

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 32 Členové výboru nedoporučili vykoupit pozemek p. č.5957/21 v k. ú Výkup pozemků p. č. 4760/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4760/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m 2 p. č. 4761/1, ostatní plocha o výměře m 2 a p. č. 4761/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m 2 vše v k. ú. Prodávající: Tělocvičná jednota Sokol, se sídlem Ţelezničářská 1755,, IČ: Výše uvedené pozemky se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jsou ve vlastnictví TJ Sokol, jedná se o sportovní plochy a hřiště. Na pozemku p. č. 4760/2 se nachází stavba čp. 1806, na pozemku p. č. 4761/2 se nachází jiná stavba bez čp. a na pozemku p. č. 4760/3 se nachází stavba technického zázemí, všechny stavby jsou ve vlastnictví jiného vlastníka. Tělocvičná jednota nabízí tyto pozemky k odkupu městu, protoţe v důsledku zvýšených nákladů s údrţbou sportoviště se jim ho nedaří financovat (ţádost podána ). Dle znaleckého posudku byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši ,-- Kč Záměr výkupu pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne Stanovisko ÚÚÚP ( Ing. Kobosilová): předmětné plochy jsou z hlediska územního rozvoje součástí ploch přestavbového území pro dopravní infrastrukturu (v souvislosti s přestavbou ţelezničního nádraţí, propojení s autobusovým nádraţím ve výhledovém období) a pro plochy městské zeleně (na části území). V konceptu nového územního plánu České Lípy jsou plochy evidovány jako plochy stabilizované (stav) občanské vybavenosti pro sportovní účely. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací nemám k výkupu pozemků námitek Stanovisko správce zeleně ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţovanou plochu sportovišť doplněnou sečeným trávníkem. Podél hranice pozemků roste cca 40 stromů lip, jírovců, jasanů a pyramidálních topolů. Jedná se o vrostlé jedince s obvody kmene přes 1 metr v dobrém zdravotním stavu, v současné době ošetřené. Zástupci TJ Sokol nesouhlasí s cenou dle ZP a navrhují cenu ve výši 650,- Kč viz zápis z jednání: Zápis z jednání ohledně výkupu pozemků ve vlastnictví TJ Sokol v k. ú. Dne 7. prosince 2010 proběhlo jednání zástupců Tělocvičné jednoty Sokol a starostkou města Mgr. Hanou Moudrou, ohledně výkupu pozemků ve vlastnictví TJ Sokol. Na zastupitelstvu města dne byl schválen výkup pozemků za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 32 Zástupci jednoty s touto cenou nesouhlasí a navrhují kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m 2 (tj. celkem m 2 za cenu ve výši ,- Kč). Tento protinávrh bude předloţen na jednání výboru pro prodej a pronájem nemovitostí a následně na zastupitelstvo města. V České Lípě dne Členové výboru doporučili výkup pozemků od TJ Sokol za původně schválenou cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 15. Výkup pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 vše v k. ú. Dolní Libchava Ţadatel (navrhovatel): 1. Povodí Ohře,s. p. Bezručova 4219, Chomutov , IČ Město obdrţelo nabídku Povodí Ohře, s. p., aby odkoupilo pozemky v k. ú. Dolní Libchava p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 za cenu 2.700,-- Kč a pozemek p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 za cenu 1.800,-- Kč. Celková cena nabízených pozemků činí 4.500,-- Kč, tj. Povodí Ohře poţaduje 36,- Kč/m 2. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku číslo /10, který vypracoval pan Pavel Rejn. Povodí Ohře, s. p. jako správce vodního toku Šporka nechal z důvodu Úpravy regulačních zdí u mostu ev. č v Dolní Libchavě zaměřit část skutečného průběhu toku geometrickým plánem č /2009, k. ú. Dolní Libchava. Uvedeným zaměřením byl oddělen pozemek p. č. 152/35 z pozemku p. č. 152/1 a zvětšena výměra p. č. 152/3 z původních 44 m 2 na 50 m 2. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Ohře, s. p. Pozemky se nacházejí na levém břehu Šporky u mostu., po kterém vede silnice směrem na Ţandov a Děčín. Pozemky jsou nabízeny Povodím Ohře městu bez specifikace důvodu Stanovisko ÚÚÚP ( Marie Zelinková): podle platného ÚPNSÚ jsou předmětné pozemky vymezené jako součást stávajících vodních ploch a toků. Změnu funkce nenavrhuje ani rozpracovaný ÚP. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města je část pozemku p. č. 152/35 dotčena připravovanou stavbou Chodník a zastávka Dolní Libchava. K výkupu pozemku p. č. 152/3 nemáme připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţované travnaté pozemky. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací s výkupem pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 souhlasí. V pozemcích je vedeno vyústění dešťové kanalizace.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 32 Návrh ORMI: Navrhujeme projednat výkup pozemků od Povodí Ohře, s. p. za cenu 4.500,-- Kč. Členové výboru doporučili výkup pozemků p. č. 152/35 a 152/3 od Povodí Ohře za cenu ve výši 4.500,- Kč. 16. Výkup pozemku p. č. 759/2, trvalý travní porost, o výměře 41m 2 v k. ú Ţadatel (navrhovatel): 1. Otilie Kuttichová, Za Vodou č. p. 147, Štíty Město obdrţelo nabídku paní Otilie Kuttichová., aby odkoupilo pozemek v k. ú. p. č. 759/2, trvalý travní porost, o výměře 41 m 2. Tento pozemek získala paní Kuttichová v rámci dokončení restitucí jako náhradní parcelu. Pí Kuttichová nestanovila cenu, za kterou by pozemek případně odprodala. Nabízený pozemek se nachází u parkoviště pod nemocnicí, sousedí s pozemkem Krajské správy silnic Libereckého kraje, s pozemkem Úřadu pro zastupování státu a s pozemky soukromé osoby. S pozemkem ve vlastnictví města sousedí pozemek p. č. 759/2 pouze v 1 bodě. Jedná se o travnatý pozemek. Zda 2 vzrostlé stromy rostou na tomto pozemku nelze bez zaměření určit Stanovisko ÚÚÚP ( Marie Zelinková): ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako součást stávajících ploch zeleně. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města neuvaţujeme s vyuţitím nabízeného pozemku p. č. 759/2 v k.ú.. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pozemek vytrţený z kontextu údrţby zeleně, jediný sousedící pozemek ve vlastnictví města je komunikace (parkoviště u nemocnice). Z hlediska zeleně se nejedná o kvalitní travní porost, tráva tvoří trsy, pozemek je zarostlý kopřivami a plevelem.na zkvalitnění trvalého travního porostu vzhledem k jeho poloze by bylo zapotřebí provést cílené chemické odplevelení na dvojděloţné rostliny a pozemek dosít travním semenem a pravidelně sekat. Podle předloţené fotodokumentace jsou na pozemek volně pouštěny slepice z nedalekých rodinných domů, které ho zcela evidentně devastují. 2 stromy, jejichţ parcelní stanoviště nelze bez zaměření určit, jsou jasany se sníţenou vitalitou a provozní bezpečností a zcela jistě budou brzy vyţadovat odborný zásah. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): výkup pozemku p. č. 759/2 v k.ú., trvalý travní porost, o výměře 41 m 2 ve vlastnictví navrhovatelky paní Otilie Kuttichové nedoporučuje, protoţe se jedná o pozemek, který sousedí se silnicí II.třídy č. 262 a je bez přístupu z pozemků města. Návrh ORMI: Navrhujeme projednat výkup pozemku p. č. 759/2 v k.ú. od paní Otilie Kuttichové. Přihlédnout k tomu, ţe nabízený pozemek je obklopen pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Nabízený pozemek přináleţí spíše k pozemkům ve vlastnictví Krajské správy Libereckého kraje.

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 32 Členové výboru nedoporučili výkup pozemku p. č. 759/2 v k. ú. od paní Kuttichové. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY 17. Bezúplatný převod nemovitosti č.p (objektu časomíry) na parcele p. č. 983/1 v k. ú. z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: na město Předmětem bezúplatného převodu je budova čp na parcele p. č. 983/1 v k. ú. Česká Lípa, kterou má město od 1. září 2009 ve výpůjčce. Nachází se uprostřed sportovního areálu Městského stadionu, správu zajišťuje Sport, příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je město. Jedná se o přízemní objekt šaten se základním sociálním zařízením, v části přilehlé ke hřišti pak s dvoupodlaţní částí časomíry a místností pro rozhodčí. V případě převodu bude objekt moţné dále pronajmout i jiným sportovním organizacím. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí viz níţe. Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): stávajícím ÚPNSÚ je pozemek vymezen jako zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech. Vzhledem k tomu, ţe pozemek je jiţ částečně zastavěn RD a stavební úřad vydal povolení pro stavbu dalších RD, nový ÚP navrhuje přeřadit tuto plochu do zastavěného území. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska připravovaných investičních akcí města uvaţujeme v rámci objemové studie na revitalizaci městského stadiónu u Ploučnice s rekonstrukcí objektu časomíry a jeho vyuţitím jako zázemí sportovních oddílů vyuţívajících sportoviště v areálu. Souhlasíme proto s bezúplatným převodem objektu na město. Členové výboru doporučili bezúplatný převod nemovitosti č. p v k. ú. z majetku ČR na město. 18. Bezúplatný převod pozemku p. č. 174, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, nachází se v Dolní Libchavě U Šporky a město můţe poţádat o bezúplatný převod dle 5 zákona č. 95/1999 Sb.. Druh pozemku je ostatní plocha, ostatní komunikace, je částečně zpevněná a slouţí jako příjezdová cesta k nemovitosti čp Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): z hlediska rozvoje města není námitek, jedná se o stávající komunikaci, která zajišťuje přístup k sousedním pozemkům, takto je i vymezena ve stávajícím ÚPNSÚ

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / 32 Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 174, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m 2 v k. ú. Dolní Libchava nemám z hlediska správy komunikací nemám námitek Členové výboru nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 174 v k. ú. Dolní Libchava z PF ČR. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 19. Bezúplatný převod pozemků p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy, p. č. 795/4, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov, p. č. 188/2, ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Krajská správa silnic Libereckého kraje ţádá město, jako vlastníka výše uvedených pozemků o bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje z důvodu zastavění pozemků tělesem silnice, ve vlastnictví Libereckého kraje. Převodem pozemků dojde k narovnání majetkoprávních vztahů Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): z hlediska rozvoje města není námitek k převodu p.č. 351/2 v k. ú. Častolovice. Pozemek je součástí stávající plochy silniční dopravy navrţené v rozpracovaném ÚP. Pro k. ú. Častolovice není vydaná ţádná ÚPD, která by stanovila základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot. Častolovice nejsou řešeny v platném ÚPNSÚ. P.č. 795/4 k.ú. předmětný pozemek je sice v platném i rozpracovaném ÚP vymezen jako stávající plocha dopravy, ale vůbec nenavazuje na pozemky ve vlastnictví ţadatele (silnici II/268). p.č. 28 k.ú. Dobranov u Česká Lípy z hlediska rozvoje města není námitek k převodu, pozemek je v platné i rozpracované ÚPD vymezen jako stávající plocha dopravy. p.č. 188/2 k.ú. Dubice u České Lípy z hlediska rozvoje města není námitek k převodu pozemku, platný i rozpracovaný ÚP definuje předmětný pozemek jako stávající plochu dopravy. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města je pozemek p.č. 351/2 v k.ú. Častolovice dotčen navrhovanou stavbou kanalizace a vodovodu (jsou přes něj vedeny tyto inţenýrské sítě), proto prozatím nesouhlasíme s jeho bezúplatným převodem. Ten by bylo moţné provést aţ po realizaci a kolaudaci stavby. Dále nesouhlasíme s bezúplatným převodem pozemku p. č. 28 v k.ú. Dobranov, který je dotčen doposud nezkolaudovanou přístavbou hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Dobranově. Převod bude moţný aţ po kolaudaci a oddělení části pozemku, na kterém byla postavena přístavba. V případě bezúplatného převodu pozemků p.č. 795/4 v k.ú. a p.č. 188/2 v k.ú. Dubice u české Lípy bez připomínek. Stanovisko správce komunikací ( p. Gonda): s bezúplatným převodem pozemků p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / 32 Lípy, p. č. 795/4, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov, p. č. 188/2, ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy z hlediska správy komunikací souhlasím Členové výboru doporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 795/4 v k. ú. a p. č. 188/2 v k. ú. Dubice u České Lípy a nedoporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 351/2 v k. ú. Častolovice a p. č. 28 v k. ú. Dobranov. REVOKACE 20. Částečná revokace usnesení zastupitelstva města číslo 795/10/F ze dne prodej části pozemku p. č. 2611/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m 2 z celkové plochy m 2 a prodej části pozemku p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 z celkové plochy m 2 (nově pozemek p. č. 2611/4, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2 ) vše v k. ú. firmě ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ za kupní cenu ,-Kč (11m 2 za 2.000,- Kč/m 2 ) tak, ţe se pouze upravuje sídlo a IČ firmy ČEZ Distribuce,a. s. na Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, , IČ , po fúzi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 2611/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m 2 z celkové plochy m 2 a prodej části pozemku p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 z celkové plochy m 2 (nově pozemek p. č. 2611/4, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2 ) vše v k. ú. firmě ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ za kupní cenu ,-Kč/m 2 ) za účelem výstavby distribuční trafostanice (č. usnesení 795/10/F). Při podpisu kupní smlouvy došlo k tomu, ţe kupní smlouva s IČ byla formálně uzavřena nejdříve dne Dne však společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ zanikla fúzí a vznikla nová společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ Tj. ke dni jiţ ČEZ Distribuce,a. s. s IČ neexistovala a město tak s touto zaniklou společností jiţ nemohlo uzavřít smlouvu. Právní zástupce města Mgr. Trejbal doporučil částečně revokovat usnesení číslo 795/10/F) tak, aby v usnesení ZM a v kupní smlouvě bylo uvedeno nové IČ ČEZ Distribuce, a.s a opraveno sídlo dle obchodního rejstříku, aby bylo moţno smlouvu znovu uzavřít Stanovisko ÚÚÚP ( ing. Kobosilová): z hlediska územního rozvoje bez připomínek. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík) z hlediska připravovaných a realizovaných investic města bez připomínek.

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 32 ORMI referent veřejného prostranství (ing. Bínová) z hlediska zeleně byl v současné době prostor upraven včetně výsevu trávy po výstavbě trafostanice a nenachází se v něm vzrostlá zeleň. ORMI referent místních komunikací (p. Gonda) z hlediska správy komunikací souhlasí se způsobem provedení a umístění trafostanice v ulici U Střelnice. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2611/1 byl projednán v ZM dne , vyvěšeno Záměr prodeje části pozemku p. č byl projednán v ZM dne , vyvěšeno Navrhujeme projednat a doporučit částečnou revokaci usnesení ZM číslo 795/10/F (oprava IČ a oprava sídla dle obchodního rejstříku ČEZ Distribuce). Členové výboru doporučili částečnou revokaci usnesení ZM číslo 795/10/F ze dne tak, ţe se pouze upraví sídlo a IĆ firmy ČEZ Distribuce, a.s. na Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IĆ Revokace usnesení ZM číslo 795/10/G - prodej pozemku p. č. p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemku p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemku p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2 a pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. firmě nectec Automotive s.r.o. se sídlem, Dubice. Litoměřická 86, PSČ , IČ za kupní cenu ve výši ,- Kč ( m 2 za 200,- Kč/m 2 ) splatnou při podpisu kupní smlouvy Ţadatel: 1. firma nectec Automotive s.r.o., Dubice, Litoměřická 86, PSČ , IČ chtěla vybudovat na výše uvedených pozemcích výrobní závod, navazující svojí produkcí na tuzemský i zahraniční automobilový průmysl (předpoklad cca 150 pracovních míst) Město obdrţelo dne ţádost o koupi pozemku p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemku p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemku p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2 a pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. za účelem vybudování výrobního závodu. Jedná se o pozemky v průmyslové zóně České Lípy, u budovaného obchvatu České Lípy

16 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 16 / 32 (stavba Silnice I/9 Dubice Dolní Libchava ) Stanovisko ÚÚÚP ( ing. Kobosilová): z hlediska územního rozvoje sděluje, ţe předmětné území v průmyslové zóně Dubice je součástí ploch pro výrobu neslučitelnou a připravovaný záměr pro výstavbu výrobního závodu je s tímto návrhem funkčního vyuţití v souladu. Pouze v jihozápadní a západní části lokality je záměr v kolizi s navrţeným systémem obsluţných komunikací v kategorii MO 6/40, které mají za úkol zajistit přístup a příjezd ke všem areálům na území průmyslové zóny. Dotčeny budou zejména části pozemků p. č. 5410/3, 5405/1, 6037/2 a 5410/1 (viz příloha kopie z ÚPNSÚ změna č. 38). Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): pozemky p. č. 5408, 5409, 5405/1, 5404 a 5403/1 jsou ve skutečnosti z hlediska zeleně pozemky zcela zarostlé břízami a tvoří kompaktní březový hájek. Pozemek p. č. 6037/2 je vodní koryto. Ostatní pozemky jsou bez zeleně pod vedením vysokého napětí a nedávno byly vymýceny. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): souhlasí s prodejem níţe uvedených pozemků p. č. 5408, 5409, 5410/1, 6037/2, 5410/3, 5405/1, 5404 a 5403/1 vše v k. ú.. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků dne číslo usnesení 772/10/ C a dne schválilo prodej číslo usnesení 795/10/G. Dne sdělila mailem firma nectec Automotive s. r. o., ţe odstupuje od záměru odkoupit pozemky z majetku města. Návrh ORMI: Aby bylo moţno pozemky prodat dalším případným zájemcům, navrhujeme VPPN doporučit ZM usnesení ZM č. 795/10 G o prodeji pozemků firmě nectec Automotive, s.r.o. revokovat. Členové výboru doporučili revokaci usnesení ZM číslo 795/10/G ze dne OSTATNÍ 22. Prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle kupní smlouvy č. A /2005 uzavřené dne s kupujícím panem Milanem Dordou, bytem Husova 2385, o prodeji pozemků p.č. 5825/596 ostatní plocha o výměře 313 m 2, p.č. 5825/599 ostatní plocha o výměře 162m 2, p.č. 5825/598 ostatní plocha o výměře 124 m 2, p.č. 5825/597 ostatní plocha o výměře 2.131m 2 vše v k.ú. za dohodnutou kupní cenu ve výši ,--Kč Ţadatel: 1. Milan Dorda, bytem Husova 2385, Dle Kupní smlouvy č. A /2005 bodu IV.1 byla ½ kupní ceny ve výši ,-- Kč splatná při podpisu kupní smlouvy a to na účet prodávajícího č /0100 u KB a dle bodu IV.2. - doplatek kupní ceny ve výši ,-- Kč byl splatný

17 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 17 / 32 do V případě, ţe kupující, popřípadě vlastník pozemků, které jsou předmětem prodeje zajistí kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na stavby (parkoviště, parkové úpravy a minigolf) ve stanoveném termínu do , sjednávají účastníci této smlouvy slevu z kupní ceny ve výši ,-- Kč, tj. kupní cena za pozemky, které jsou předmětem prodeje bude činit pouze ,--Kč. Dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2500 ze dne podepsaným byl nově upraven článek IV. bod 2 takto: 2. doplatek kupní ceny činí ,--Kč a je splatný do V případě, ţe kupující, popřípadě vlastník pozemků, které jsou předmětem prodeje zajistí kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na stavby (parkoviště, parkové úpravy nebo minigolf) ve stanoveném termínu do , sjednávají účastníci této smlouvy slevu z kupní ceny ve výši ,-Kč, tj. kupní cena za pozemky, které jsou předmětem prodeje, bude činit pouze ,-Kč. Dne předloţil pan František Maciuch, zástupce pana Milana Dordy, Kolaudační souhlas s uţíváním stavby Parkoviště osobních vozidel (účelové, neveřejné) na části pozemku: parcela č. 5825/596 v k. ú., obec, u objektu občanské vybavenosti čp ul. Ţitavská v České Lípě vystavený Tento kolaudační souhlas nenabývá právní moci a je platný k datu Současně bylo předloţeno ROZHODNUTÍ OŢP k povolení k nakládání s vodami, dodatečné povolení stavby a uloţení zkušebního provozu toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Termín dle dodatku č. 1 nebyl dodrţen o 6 dnů! Předloţené dokumenty a nesplnění termínu projednal VPPN dne a doporučil uzavřít s Milanem Dordou Dodatek č. 2 a prodlouţit termín splnění podmínek do Stanovisko právního zástupce města Mgr. Trejbala z je: termín jiţ uplynul a dodatečně jej jiţ nelze prodlouţit. Doplatek kupní ceny ve výši ,-Kč je však moţno prominout. Pan Dorda dopisem ze dne poţádal o prominutí termínu z kupní smlouvy viz příloha. K nesplnění termínu došlo z administrativních důvodů. Z personálních důvodů bylo zdrţeno vydání Rozhodnutí OŢP k povolení k nakládání s vodami (ţádost , zahájení řízení , nabytí právní moci ), které podmiňovalo vydání Kolaudačního souhlasu s uţíváním stavby. Dne projednal Finanční výbor ZM na svém jednání Prominutí doplatku ke kupní smlouvě A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou. Ve svém usnesení Finanční výbor doporučil ZM schválit prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou. Navrhujeme projednat prominutí doplatku kupní ceny s přihlédnutím ke stanovisku finančního výboru ze dne a předchozímu stanovisku VPPN z Členové výboru doporučili prominout panu Dordovi doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 2 se zdrţeli

18 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 18 / Splnění podmínek kupní smlouvy Majetkové oddělení obdrţelo ţádost o prodlouţení lhůty opravy zahradnictví v Mikovcově ulici. Kupující p. Tomáš Křivohlavý uzavřel v roce 2006 s městem kupní smlouvu č. A /2005, kterou odkoupil výše uvedené zahradnictví v České Lípě. Ve smlouvě (čl. III. odst.1) je uvedena podmínka, ţe kupující do 3 let objekt opraví a doloţí kolaudační rozhodnutí. V případě nedodrţení lhůty by měl kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč.; P. Křivohlavý zdůvodňuje prodlouţení lhůty zdlouhavým jednáním s projektanty a architekty a ţádá lhůtu posunout o 2 roky a to do viz níţe. Usnesení výboru dne : všichni přítomní členové výboru pro prodej nemovitostí doporučili prodlouţit lhůtu o 2 roky do , ale v případě nedodrţení tohoto termínu zaplatí ţadatel smluvní pokutu ve výši ,-- a další posunutí termínu nebude moţné Dne obdrţel majetkový úsek dopis, v němţ ţadatel popisuje splnění podmínek z kupní smlouvy následovně: - v důsledku změny stavebního zákona nelze doloţit kolaudační rozhodnutí k ţádné dosud provedené stavební činnosti - veškeré tyto práce nepodléhají stavebnímu povolení a nemohou být kolaudovány - dále ţadatel přikládá soupis provedených prací na revitalizaci zahradnictví a fotodokumentaci - dle přiloţené dokumentace došlo k provedení prací za ,- Kč Členové výboru doporučili tento bod odloţit na příští jednání a doloţit kupní smlouvu, případně další doklady. 24. Sleva z kupní ceny pozemku Ţadatelé: Emil a Pavlína Svobodovi, bytem Na ptačí louce 2052, Manţelé Svobodovi koupili v roce 2008 od města pozemek p. č. 4068/20 v lokalitě U Kola za částku ve výši ,-Kč. Ve smlouvě se město zavázalo nejpozději do konce roku 2009 vybudovat inţenýrské sítě k tomuto pozemku. Protoţe tento termín ze strany města nebyl dodrţen, nabídlo se všem majitelům pozemků v této lokalitě uzavření dodatku ke kupní smlouvě, ve kterém město prodluţuje termín vybudování inţenýrských sítí do konce roku 2010 a ruší své předkupní právo.další moţností je odstoupení od kupní smlouvy. Manţelé Svobodovi nejprve zaslali ţádost o zpětný výkup pozemku se všemi ostatními výlohami. Po jednání s Mgr. Petrem Trejbalem svou ţádost upravili a nyní ţádají slevu ve výši ,-- Kč (tj. polovina částky za vybudování inţenýrských sítí), protoţe sítě nebyly vybudovány včas. Svou ţádost odůvodňují tím, ţe v době úhrady kupní ceny vlastnili RD, který nestihli prodat (město údajně spěchalo na úhradu kupní ceny) a oni si museli vyřídit hypoteční úvěr, který dodnes splácí. Tím jim vznikly i mimořádné náklady. Doloţené přílohy (kupní smlouva, smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru a obchodní podmínky) jsou k nahlédnutí na majetkovém úseku ORMI.

19 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 19 / 32 Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): S kompenzací navrhovanou manţeli Svobodovými za nedodrţení termínu vybudování inţenýrských sítí v lokalitě U Kola pro napojení budoucí stavby rodinného domu zásadním způsobem nesouhlasíme. Město sice nesplnilo svůj závazek vyplývající z kupní smlouvy v termínu do , ale tím v ţádném případě nezpůsobilo manţelům Svobodovým jako kupujícím pozemek škody specifikované v jejich dopise ze dne , kde jsou vyčísleny náklady spojené s pořízením pozemku na úvěr a s obstaráním projektové dokumentace. Tyto náklady by měli stejně, i kdyby město svůj závazek v uvedeném termínu splnilo. Nejedná se tudíţ o ţádné vícenáklady jak je uvedeno v dopise. Manţelé Svobodovi kupovali pozemek dobrovolně, na základě svobodné vůle a se znalostí podmínek finančního vypořádání s městem. Manţelé Svobodovi se také po uzavření kupní smlouvy a úhradě kupní ceny vlastníky pozemku skutečně stali, se všemi právy a povinnostmi z tohoto vlastnictví vyplývajícími. Město jim nijak nebránilo nakládat s tímto majetkem tím, ţe nesplnilo v terminu svůj závazek. Mohli dokonce stavět svůj rodinný dům stejně jako ostatní vlastníci pozemků v lokalitě U Kola (v současné době je rozestavěno 5 rodinných domů), kdyby ovšem měli na něj vypracovanou projektovou dokumentaci a získali stavební povolení, v čemţ jim opět město nebránilo. Podle našich informací nemají manţelé Svobodovi stavební povolení na stavbu rodinného domu do dnešní doby. Na základě výše uvedených skutečností se proto domníváme, ţe město nezpůsobilo manţelům Svobodovým nesplněním svého závazku uvedeného v kupní smlouvě ţádnou škodu a proto jejich poţadavek na kompenzaci povaţujeme za nedůvodný. Členové výboru nedoporučili manţelům Svobodovým slevu ve výši ,- Kč za pozdní vybudování inţenýrských sítí k pozemku p. č. 4068/20 v k. ú. (lokalita U Kola). PRONÁJMY Správa SBD Sever 25. Narcisa Hrušková,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 135 nám. T. G. Masaryka o celkové výměře 109,45 m 2 (prodejna) - sníţení nájemného o skladové prostory Paní Hrušková má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na nebytové prostory v objektu čp. 135 o celkové výměře 109,45 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, tj. od účel nájmu prodejna s oděvy a textilem pro ţeny a muţe - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč (měsíčně ,- Kč) bez DPH + valorizace a sluţby, tj.: - prodejna o výměře 77,50 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - výloha o výměře 3,35 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 27,25 m 2 za 850,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení o výměře 1,35 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok.

20 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 20 / 32 Dne byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě specifikující sníţení ceny nájemného od do na 6.290,- Kč měsíčně z důvodu vynaloţených nákladů na zprovoznění nebytových prostor v celkové výši ,40 Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne Dne předloţila paní Hrušková ţádost, ve které uvádí: "Ţádám o okamţité sníţení nájemného o skladové prostory 27,25 m 2, které uţ od podepsání nájemní smlouvy dne nejsou pouţitelné. Do dnešního dne nebyly odstraněny závady opadající omítka na zdech i stropu, coţ způsobuje velká vlhkost v této místnosti. Jiţ dne jsem informovala písemně o těchto všech závadách. Proto ţádám o okamţité sníţení nájemného." Stanovisko správce (ze dne ): Paní Hrušková přebírala nebytový prostor ve stavu v jakém byl a měla moţnost nebytový prostor nepřevzít. Dokonce byla minimálně jednou na prohlídce ještě předtím, neţ podala nabídku. Návrh na sníţení nájmu nejsem schopen posoudit, ale osobně bych navrhoval částečné sníţení nájmu za podmínky, ţe prostor opraví. Závada, která byla na stropě a reálně hrozilo, ţe můţe někomu "spadnout na hlavu" byla odstraněna krátce po předání, ale další investice ve skladu nebyly prováděny. V příloze přikládáme foto (viz příloha materiálu) ze skladu paní Hruškové. Nějaké věci jsou jistě její a nebyli původně součástí skladu (ţidle, regál atd.). Návrh ORMI: dává ke zváţení sníţení pronajatých prostor o sklad 27,25 m 2 (v tomto případě bude problém s dalším vyuţitím) dle ţádosti od nájemce nebo sníţení ceny nájemného za podmínky opravy tohoto skladu dle vyjádření správce Členové výboru nedoporučili vyhovět ţádosti o vyčlenění skladu z nájemní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel Správa Lubomír Kouba realitní kancelář 26. Jan Kirchberger,, IČ: nebytové prostory v areálu Pivovarská čp o výměře 21,18 m 2 (kancelář) výpověď z nájmu Pan Kirchberger má uzavřenou smlouvu č. A /2010 ze dne na pronájem nebytových prostor o výměře 21,18 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - za účelem kanceláře - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši ,38 Kč bez DPH (691,- Kč/m 2 /rok) + valorizace. Měsíční splátka nájemného ve výši 1.219,62 Kč má být hrazena vţdy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce Pan Kirchberger předloţil dne výpověď, ve které uvádí: "V souladu s čl smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2010, uzavřenou mezi Městem, zastoupeným Alenou Chomovou a Janem Kirchbergerem, ze dne dávám výpověď smlouvy ke dni "

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 10. 2009 Zápis č. 6 Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček Omluveni: Beneš, Saro, Štolba Zapisovatel: Dvořák Ověřovatelé zápisu: Páleníček,

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Přítomni:Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Matoušek, Blaţek, Holý, Karlová Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Anna Mrázková,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více