Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p."

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. Křimská Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 15:05 hodin, ukončeno v 17:50 hodin. 1. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZAHÁJENÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŢITOSTI POUŢÍVÁNÍ CEN PRO PRODEJ A PRONÁJEM ZÁMĚRY VÝKUPY, SMĚNY, REVOKACE, BEZÚPL. PŘEVODY PRONÁJMY Členové výboru schválili program 1. zasedání v předneseném znění předsedkyní s tím, ţe pronájmy se budou projednávat před záměry. 2. Organizační záleţitosti a/ jednací řád a statut Členům výboru je předloţen ke schválení jednací řád a statut VPPN příloha materiálu U 5 odst. 5 jednacího řádu navrhujeme řešit pozvání členů tak, ţe pozvání členů výborů provádí tajemník výboru vyznačením termínu další schůzky v zápise z předešlého výboru. Hosté budou pozváni jiným vhodným způsobem po dohodě s předsedkyní výboru Členové výboru schválili jednací řád a statut v předloţeném znění.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 32 b/ zvolení místopředsedy Návrh bude předloţen přímo na jednání. Členové výboru schválili místopředsedkyni VPPN JUDr. Janu Zejdovou. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 5 se zdrţelo c/ účast zpracovatelů materiálů a správců objektů na jednáních Po dohodě s předsedkyní výboru navrhujeme při projednávání bodů přítomnost jednotlivých zpracovatelů materiálů a u pronájmů nebytových prostor přítomnost správců jednotlivých objektů. Členové výboru schválili účast zpracovatelů a správců na jednáních výborů. d/ termíny jednání, materiály, zápisy Po dohodě s předsedkyní výboru navrhujeme následující termíny jednání VPPN: , , , , a S ohledem na mnoţství projednávaných materiálů je navrţeno zahájení na 15:00 hod. Doručování materiálů a zápisů bude prostřednictvím ové pošty. Členové výboru schválili termíny dalších jednání na první polovinu roku 2011, dohodli se na začátku jednání vţdy v 15:30 hod a na doručování materiálů a zápisů ovou poštou. 3/ Pouţívání cen pro prodej a pronájem a/ prodej nemovitostí příloha materiálu b/ pronájem nemovitostí příloha materiálu c/ prodej nemovitostí v současné době probíhá příprava nového systému pro stanovení pravidel při prodeji nemovitostí. Proto předkládáme návrh na odloţení projednání veškerých ţádostí na prodej nemovitostí, které eviduje ORMI, do doby stanovení těchto pravidel. Členové výboru doporučili: a) ceny pro prodej nemovitostí, včetně případů neoprávněně uţívaných a zaplocených pozemků, kdy můţe být cena navýšena maximálně do výše trojnásobku této ceny. b) ceny pro pronájem nemovitostí HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel c) odloţení projednávání prodejů pozemků do doby schválení cen ZM a budov do doby stanovení pravidel pro jejich prodej

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 32 ZÁMĚRY 4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3337/1, trvalý travní porost z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v ulici U Kapličky. Ţadatel má zájem o odkoupení části pozemku a část ponechat jako hřiště (ţádost podána ). Další ţadatel má zájem o celý pozemek účel nesdělen (ţádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl 25. listopadu 2010 na ZM odloţen do doby dokončení stavby přeloţky STL plynovodu, v současné době je stavba zkolaudována Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek vymezen jako stávající plocha výrobní činnosti slučitelné plochy charakteru smíšených zón pro rozvoj drobného podnikání a nerušících komerčních aktivit. Připravovaný ÚP navrhuje tento pozemek vymezit jako stávající plochu bydlení Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města souhlasíme pouze s prodejem části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú., na kterém se nenachází dětské hřiště. Dodávku a montáţ dětského hřiště zajišťovalo investiční oddělení v roce 2008 na základě poţadavku občanů této lokality. V případě prodeje celého pozemku by se jednalo o zmařenou investici, a proto s touto druhou variantou nesouhlasíme. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy komunikací bez připomínek Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se na kraji pozemku podél komunikace nachází 3 ks cílené výsadby lípy srdčité stáří cca 20 let s obvodem do 80 cm Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 3337/1 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 185/3, trvalý travní porost o celkové výměře m 2 v k. ú. Dobranov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Ţadatelka má zájem o odkoupení pozemku, který navazuje na její zahradu a který na vlastní náklady udrţuje. Na pozemku je naváţka v blízkosti potoka a je bez přístupu. Pokud by byla cena do 100,-- Kč/m 2, má zájem odkoupit ho celý, pokud bude vyšší, tak pouze část (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): platný ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako stávající plochu bydlení. Změnu funkčního vyuţití pozemku nenavrhuje ani připravovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 32 investičních akcí města nemáme připomínek k prodeji části pozemku p.č. 185/3 v k.ú. Dobranov Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o neudrţovaný travní porost s vysokým podílem různorodého plevele Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat celý pozemek p. č. 185/3 v k. ú. Dobranov. 6. Záměr prodeje pozemku p. č. 3972/11, trvalý travní porost o výměře 180 m 2 v k. ú Pozemek p. č. 3972/11 je historickým majetkem města a nachází se v České Lípě na Svárově, ulice Vachkova. Jedná se o udrţovanou zahradu u RD ţadatelky (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek součástí stávající plochy bydlení v RD, změnu funkčního vyuţití nenavrhuje ani připravovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí ěsta nemáme připomínek k prodeji pozemku p.č. 3972/11 v k.ú. Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o udrţovanou zahradu s převaţujícím travním porostem, kde se nachází záhon růţí Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 3972/11 v k. ú.. 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 34, trvalý travní porost o výměře 964 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 34 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za bývalou MŠ (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je předmětný pozemek součástí stávající plochy občanské vybavenosti. Připravovaný ÚP navrhuje vymezit pozemek jako součást stávající plochy bydlení. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města nemáme připomínek k prodeji pozemku p.č. 34 v k.ú. Dubice u České Lípy Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pozemek charakteru louky se soliterními jedinci vzrostlých stromů s obvodem nad 80 cm smrk, bříza, vrba, borovice, lípa

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy. 8. Záměr prodeje pozemku p. č. 31, zahrada o výměře 863 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 31 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v blízkosti koupaliště. Jedná se o udrţovanou zahrádku, kterou má ţadatelka v pronájmu a nyní si ji chce odkoupit (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako zastavitelnou plochu bydlení k RD, změnu funkčního vyuţití nenavrhuje ani rozpracovaný ÚP Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska připravovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce veřejného prostranství ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţovanou zahradu s trvalým travním porostem a vzrostlými ovocnými stromy Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací nemám námitek Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Zpracovala: Švarcová Členové výboru doporučili záměr prodat pozemek p. č. 31 v k. ú. Dubice u České Lípy. 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4060/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m 2 z celkové výměry 476 m 2 v k. ú. Pozemek p. č. 4060/4 je ve vlastnictví města a nachází se u hlavní silnice I/9 v lokalitě U Kola. Na části pozemku společnost ČEZ Distribuce a. s. vybudovala trafostanici a nyní ţádá o prodej pozemku pod touto stavbou (ţádost podána ) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): dle ÚPNSÚ je předmětný pozemek vymezen jako zastavitelná plocha občanské vybavenosti. Rozpracovaný návrh ÚP navrhuje změnu funkčního vyuţití tohoto pozemku plocha veřejné zeleně. Touto změnou se vyhovuje připomínce občanů na zachování stávající zeleně. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska investičních akcí města je pozemek parc. č. 4060/4 dotčen prováděnou stavbou Infrastruktura lokality RD U Kola. Z tohoto důvodu souhlasíme s prodejem části pozemku pod novou trafostanicí ČEZ, ale aţ po kolaudaci I. etapy této stavby tzn. nejdříve v dubnu Stanovisko správce místních komunikací (p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací budu souhlasit s prodejem pozemku aţ po kolaudaci I. etapy inţenýrských sítí lokality U Kola

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 4060/1 v k. ú Záměr směny pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 441 m 2 v majetku navrhovatelky za pozemek města p. č. 81/2, trvalý travní porost, o výměře 211 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Dne obdrţelo město ţádost o směnu pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 441 m 2 v majetku navrhovatelky za pozemek p. č. 81/2, trvalý travní porost, o výměře 211 m 2 v majetku města vše v k. ú. Častolovice u České Lípy. Pozemek p. č. 81/2 je poţadován jako přístupová cesta k pozemkům a k novostavbě RD ve vlastnictví ţadatelky, město by naopak vyuţilo pozemek p. č. 385/3 pouze jako přístupovou komunikaci k domu s číslem ev. 2 (bývalý dráţní domek). Navíc by muselo o tuto komunikaci pečovat, ale bez přímého napojení na další městské komunikace by to bylo velmi obtíţné. Situace v Častolovicích je komplikována tím, ţe město komunikace v této části obce prakticky ţádné nevlastní, komunikace města zde tvoří pouze zlomek systému komunikací. Komunikace, která navazuje na komunikaci na pozemku p. č. 385/3, vede po pozemcích pana Moravce p. č. 84, 85, 86 a 387/2. S panem Moravcem jsme předběţně jednali o moţnostech řešení, ale bez výsledku. Pan Moravec moţnost prodeje, nebo výměny částí výše uvedených svých pozemků odmítl. Pouze navrhl, aby byla vytvořena, respektive obnovena přístupová cesta po pozemku p. č. 83/1 (tento pozemek je ve společném vlastnictví p. Moravce a města). Tato obnovená cesta by navazovala na pozemek města p. č. 49/2 a na pozemky města p. č. 385/2 a 385/3 a byla by spíše jen pro pěší. Vybudování takovéto cesty by však vyţadovalo značné náklady Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): pro k. ú. Častolovice u České Lípy není v současné době vydána ţádná územně plánovací dokumentace, která by stanovila základní koncepci rozvoje území. Rozpracovaný ÚP řeší pozemek p. č. 385/3 jako stávající plochu veřejných prostranství pro dopravu, p. č. 81/2 jako nezastavěné území trvalého travního porostu. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): pozemek p. č. 385/3 - z hlediska zeleně se jedná o komunikaci s doprovodnou zelení travního porostu a pozemek p. č. 81/2 - jedná se o neudrţovaný pozemek přírodního typu, je to nepouţívaná blátivá cesta s doprovodnou alejí vzrostlých habrů a lip. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): navrhovanou směnu pozemků p. č. 385/3 účelová komunikace za p. č. 81/2 trvalý travní porost vše v k.ú. Častolovice u České Lípy z hlediska správy místních komunikací nedoporučuje. Komunikaci navrhovanou ke směně bude nutno udrţovat a přístup na ni je po pozemcích jiného vlastníka. Tato účelová komunikace slouţí pouze k napojení nemovitosti ţadatele a dále jako příjezd a přístup k domu č.ev. 2 (bývalý dráţní domek).

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / 32 Návrh ORMI: předkládáme záměr směny k projednání, doporučujeme přihlédnout ke stanovisku správce komunikací - zejména k tomu, ţe město v případě uskutečněné směny nebude mít k pozemku p. č. 385/3 přístup. Členové výboru nedoporučili záměr směny pozemků p. č. 385/3 a 81/2 v k. ú. Častolovice u České Lípy. 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře cca 220 m 2 z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2, z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 220 m 2, z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe poţadované části pozemků jsou poţadovány za účelem rozšíření zázemí ke stavbě pro rodinnou rekreaci s č. e. 2 stojící na pozemku p. č Majitel chaty chce kvůli záplavám zpevnit zem kolem celého domu. Pozemky jsou rovinaté, udrţované, na pozemku p. č. 134 je dřevník a studna v majetku majitele chaty Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): podle platného ÚPNSÚ je pozemek p. č. 133/2 v k. ú. Písečná u Dobranova vymezen jako stávající plocha bydlení smíšeného venkovského s individuální rekreací. Parcelní číslo 134 je vymezeno jako nezastavitelná plocha zeleně - plochy luk a pastvin. Rozpracovaný ÚP předmětné pozemky vymezuje jako nezastavěné území ploch trvalého travního porostu. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o charakter zahrady s pravidelně udrţovaným trávníkem se sporadicky rostoucími keři šípku a jalovce. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k navrhovanému prodeji části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře cca 220 m 2 z celkové výměry 534 m 2 nemá z hlediska správy komunikací námitek. Návrh ORMI: předkládáme záměr prodeje částí pozemků k projednání Členové výboru doporučili záměr prodat celé pozemky p. č. 133/2 a 134 v k. ú. Písečná u Dobranova. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 pro vybudování nové transformační stanice (stávající je umístěna v objektu na pozemku p. č. 2565). Při místním

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 32 šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o rovinatý pozemek na spojnici ulic Českokamenická Ţelezničářská (Západní) nedaleko od Euroškoly Stanovisko ÚÚÚP ( pí Zelinková): platný ÚPNSÚ předmětný pozemek vymezuje jako stávající plochu bydlení v rodinných domech. Podle vyhlášky města č. 25/1998 O regulativech územního rozvoje města jsou plochy bydlení vymezeny jako lokality, na kterých je funkce trvalé bydlení ve všech formách dominantní. Přítomnost stávajících a výstavby jiných funkcí (občanské vybavení, případně další aktivity) nebo jejich integrace s bydlením doplňují hlavní funkci a nesmí ji narušovat. Změnu funkčního vyuţití uvedeného pozemku rozpracovaný ÚP nenavrhuje. V podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití navrhuje přípustné vyuţití ploch bydlení pro pozemky související dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu staveb a zařízení v dané ploše. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města souhlasíme s prodejem pozemku p. č. 2567/1 v k. ú. pouze jeho jiţní části (tam kde je uvaţováno s umístěním trafostanice) a ne severní části pozemku z důvodu připravované investiční akce Parkoviště Českokamenická. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o udrţovaný travní porost pravidelnou sečí bez dřevin. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k prodeji části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 nemá z hlediska správy místních komunikací námitek. Návrh ORMI: předkládáme záměr prodeje k projednání, upozorňujeme na stanovisko ÚÚÚP. Členové výboru doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 2567/1 v k. ú.. VÝKUPY 13. Výkup pozemku p. č. 5957/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí ho k prodeji realitní kancelář Vesta Děčín (p. Martin Tonder) za cenu ve výši ,- Kč. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví města (bývalý objekt ČLT) Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): předmětný pozemek je ve stávajícím i v rozpracovaném ÚP vymezen jako stávající plochy výroby Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města nabízený pozemek není dotčen ţádnou připravovanou stavbou - bez připomínek

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 32 Členové výboru nedoporučili vykoupit pozemek p. č.5957/21 v k. ú Výkup pozemků p. č. 4760/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4760/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m 2 p. č. 4761/1, ostatní plocha o výměře m 2 a p. č. 4761/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m 2 vše v k. ú. Prodávající: Tělocvičná jednota Sokol, se sídlem Ţelezničářská 1755,, IČ: Výše uvedené pozemky se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jsou ve vlastnictví TJ Sokol, jedná se o sportovní plochy a hřiště. Na pozemku p. č. 4760/2 se nachází stavba čp. 1806, na pozemku p. č. 4761/2 se nachází jiná stavba bez čp. a na pozemku p. č. 4760/3 se nachází stavba technického zázemí, všechny stavby jsou ve vlastnictví jiného vlastníka. Tělocvičná jednota nabízí tyto pozemky k odkupu městu, protoţe v důsledku zvýšených nákladů s údrţbou sportoviště se jim ho nedaří financovat (ţádost podána ). Dle znaleckého posudku byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši ,-- Kč Záměr výkupu pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne Stanovisko ÚÚÚP ( Ing. Kobosilová): předmětné plochy jsou z hlediska územního rozvoje součástí ploch přestavbového území pro dopravní infrastrukturu (v souvislosti s přestavbou ţelezničního nádraţí, propojení s autobusovým nádraţím ve výhledovém období) a pro plochy městské zeleně (na části území). V konceptu nového územního plánu České Lípy jsou plochy evidovány jako plochy stabilizované (stav) občanské vybavenosti pro sportovní účely. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací nemám k výkupu pozemků námitek Stanovisko správce zeleně ( Ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţovanou plochu sportovišť doplněnou sečeným trávníkem. Podél hranice pozemků roste cca 40 stromů lip, jírovců, jasanů a pyramidálních topolů. Jedná se o vrostlé jedince s obvody kmene přes 1 metr v dobrém zdravotním stavu, v současné době ošetřené. Zástupci TJ Sokol nesouhlasí s cenou dle ZP a navrhují cenu ve výši 650,- Kč viz zápis z jednání: Zápis z jednání ohledně výkupu pozemků ve vlastnictví TJ Sokol v k. ú. Dne 7. prosince 2010 proběhlo jednání zástupců Tělocvičné jednoty Sokol a starostkou města Mgr. Hanou Moudrou, ohledně výkupu pozemků ve vlastnictví TJ Sokol. Na zastupitelstvu města dne byl schválen výkup pozemků za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 32 Zástupci jednoty s touto cenou nesouhlasí a navrhují kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m 2 (tj. celkem m 2 za cenu ve výši ,- Kč). Tento protinávrh bude předloţen na jednání výboru pro prodej a pronájem nemovitostí a následně na zastupitelstvo města. V České Lípě dne Členové výboru doporučili výkup pozemků od TJ Sokol za původně schválenou cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 15. Výkup pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 vše v k. ú. Dolní Libchava Ţadatel (navrhovatel): 1. Povodí Ohře,s. p. Bezručova 4219, Chomutov , IČ Město obdrţelo nabídku Povodí Ohře, s. p., aby odkoupilo pozemky v k. ú. Dolní Libchava p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 za cenu 2.700,-- Kč a pozemek p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 za cenu 1.800,-- Kč. Celková cena nabízených pozemků činí 4.500,-- Kč, tj. Povodí Ohře poţaduje 36,- Kč/m 2. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku číslo /10, který vypracoval pan Pavel Rejn. Povodí Ohře, s. p. jako správce vodního toku Šporka nechal z důvodu Úpravy regulačních zdí u mostu ev. č v Dolní Libchavě zaměřit část skutečného průběhu toku geometrickým plánem č /2009, k. ú. Dolní Libchava. Uvedeným zaměřením byl oddělen pozemek p. č. 152/35 z pozemku p. č. 152/1 a zvětšena výměra p. č. 152/3 z původních 44 m 2 na 50 m 2. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Ohře, s. p. Pozemky se nacházejí na levém břehu Šporky u mostu., po kterém vede silnice směrem na Ţandov a Děčín. Pozemky jsou nabízeny Povodím Ohře městu bez specifikace důvodu Stanovisko ÚÚÚP ( Marie Zelinková): podle platného ÚPNSÚ jsou předmětné pozemky vymezené jako součást stávajících vodních ploch a toků. Změnu funkce nenavrhuje ani rozpracovaný ÚP. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města je část pozemku p. č. 152/35 dotčena připravovanou stavbou Chodník a zastávka Dolní Libchava. K výkupu pozemku p. č. 152/3 nemáme připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pravidelně udrţované travnaté pozemky. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): z hlediska správy místních komunikací s výkupem pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 souhlasí. V pozemcích je vedeno vyústění dešťové kanalizace.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 32 Návrh ORMI: Navrhujeme projednat výkup pozemků od Povodí Ohře, s. p. za cenu 4.500,-- Kč. Členové výboru doporučili výkup pozemků p. č. 152/35 a 152/3 od Povodí Ohře za cenu ve výši 4.500,- Kč. 16. Výkup pozemku p. č. 759/2, trvalý travní porost, o výměře 41m 2 v k. ú Ţadatel (navrhovatel): 1. Otilie Kuttichová, Za Vodou č. p. 147, Štíty Město obdrţelo nabídku paní Otilie Kuttichová., aby odkoupilo pozemek v k. ú. p. č. 759/2, trvalý travní porost, o výměře 41 m 2. Tento pozemek získala paní Kuttichová v rámci dokončení restitucí jako náhradní parcelu. Pí Kuttichová nestanovila cenu, za kterou by pozemek případně odprodala. Nabízený pozemek se nachází u parkoviště pod nemocnicí, sousedí s pozemkem Krajské správy silnic Libereckého kraje, s pozemkem Úřadu pro zastupování státu a s pozemky soukromé osoby. S pozemkem ve vlastnictví města sousedí pozemek p. č. 759/2 pouze v 1 bodě. Jedná se o travnatý pozemek. Zda 2 vzrostlé stromy rostou na tomto pozemku nelze bez zaměření určit Stanovisko ÚÚÚP ( Marie Zelinková): ÚPNSÚ vymezuje předmětný pozemek jako součást stávajících ploch zeleně. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města neuvaţujeme s vyuţitím nabízeného pozemku p. č. 759/2 v k.ú.. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): z hlediska zeleně se jedná o pozemek vytrţený z kontextu údrţby zeleně, jediný sousedící pozemek ve vlastnictví města je komunikace (parkoviště u nemocnice). Z hlediska zeleně se nejedná o kvalitní travní porost, tráva tvoří trsy, pozemek je zarostlý kopřivami a plevelem.na zkvalitnění trvalého travního porostu vzhledem k jeho poloze by bylo zapotřebí provést cílené chemické odplevelení na dvojděloţné rostliny a pozemek dosít travním semenem a pravidelně sekat. Podle předloţené fotodokumentace jsou na pozemek volně pouštěny slepice z nedalekých rodinných domů, které ho zcela evidentně devastují. 2 stromy, jejichţ parcelní stanoviště nelze bez zaměření určit, jsou jasany se sníţenou vitalitou a provozní bezpečností a zcela jistě budou brzy vyţadovat odborný zásah. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): výkup pozemku p. č. 759/2 v k.ú., trvalý travní porost, o výměře 41 m 2 ve vlastnictví navrhovatelky paní Otilie Kuttichové nedoporučuje, protoţe se jedná o pozemek, který sousedí se silnicí II.třídy č. 262 a je bez přístupu z pozemků města. Návrh ORMI: Navrhujeme projednat výkup pozemku p. č. 759/2 v k.ú. od paní Otilie Kuttichové. Přihlédnout k tomu, ţe nabízený pozemek je obklopen pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Nabízený pozemek přináleţí spíše k pozemkům ve vlastnictví Krajské správy Libereckého kraje.

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 32 Členové výboru nedoporučili výkup pozemku p. č. 759/2 v k. ú. od paní Kuttichové. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY 17. Bezúplatný převod nemovitosti č.p (objektu časomíry) na parcele p. č. 983/1 v k. ú. z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: na město Předmětem bezúplatného převodu je budova čp na parcele p. č. 983/1 v k. ú. Česká Lípa, kterou má město od 1. září 2009 ve výpůjčce. Nachází se uprostřed sportovního areálu Městského stadionu, správu zajišťuje Sport, příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je město. Jedná se o přízemní objekt šaten se základním sociálním zařízením, v části přilehlé ke hřišti pak s dvoupodlaţní částí časomíry a místností pro rozhodčí. V případě převodu bude objekt moţné dále pronajmout i jiným sportovním organizacím. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí viz níţe. Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): stávajícím ÚPNSÚ je pozemek vymezen jako zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech. Vzhledem k tomu, ţe pozemek je jiţ částečně zastavěn RD a stavební úřad vydal povolení pro stavbu dalších RD, nový ÚP navrhuje přeřadit tuto plochu do zastavěného území. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska připravovaných investičních akcí města uvaţujeme v rámci objemové studie na revitalizaci městského stadiónu u Ploučnice s rekonstrukcí objektu časomíry a jeho vyuţitím jako zázemí sportovních oddílů vyuţívajících sportoviště v areálu. Souhlasíme proto s bezúplatným převodem objektu na město. Členové výboru doporučili bezúplatný převod nemovitosti č. p v k. ú. z majetku ČR na město. 18. Bezúplatný převod pozemku p. č. 174, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, nachází se v Dolní Libchavě U Šporky a město můţe poţádat o bezúplatný převod dle 5 zákona č. 95/1999 Sb.. Druh pozemku je ostatní plocha, ostatní komunikace, je částečně zpevněná a slouţí jako příjezdová cesta k nemovitosti čp Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): z hlediska rozvoje města není námitek, jedná se o stávající komunikaci, která zajišťuje přístup k sousedním pozemkům, takto je i vymezena ve stávajícím ÚPNSÚ

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / 32 Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 174, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m 2 v k. ú. Dolní Libchava nemám z hlediska správy komunikací nemám námitek Členové výboru nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 174 v k. ú. Dolní Libchava z PF ČR. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel 19. Bezúplatný převod pozemků p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy, p. č. 795/4, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov, p. č. 188/2, ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Krajská správa silnic Libereckého kraje ţádá město, jako vlastníka výše uvedených pozemků o bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje z důvodu zastavění pozemků tělesem silnice, ve vlastnictví Libereckého kraje. Převodem pozemků dojde k narovnání majetkoprávních vztahů Stanovisko ÚÚÚP ( p. Zelinková): z hlediska rozvoje města není námitek k převodu p.č. 351/2 v k. ú. Častolovice. Pozemek je součástí stávající plochy silniční dopravy navrţené v rozpracovaném ÚP. Pro k. ú. Častolovice není vydaná ţádná ÚPD, která by stanovila základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot. Častolovice nejsou řešeny v platném ÚPNSÚ. P.č. 795/4 k.ú. předmětný pozemek je sice v platném i rozpracovaném ÚP vymezen jako stávající plocha dopravy, ale vůbec nenavazuje na pozemky ve vlastnictví ţadatele (silnici II/268). p.č. 28 k.ú. Dobranov u Česká Lípy z hlediska rozvoje města není námitek k převodu, pozemek je v platné i rozpracované ÚPD vymezen jako stávající plocha dopravy. p.č. 188/2 k.ú. Dubice u České Lípy z hlediska rozvoje města není námitek k převodu pozemku, platný i rozpracovaný ÚP definuje předmětný pozemek jako stávající plochu dopravy. Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města je pozemek p.č. 351/2 v k.ú. Častolovice dotčen navrhovanou stavbou kanalizace a vodovodu (jsou přes něj vedeny tyto inţenýrské sítě), proto prozatím nesouhlasíme s jeho bezúplatným převodem. Ten by bylo moţné provést aţ po realizaci a kolaudaci stavby. Dále nesouhlasíme s bezúplatným převodem pozemku p. č. 28 v k.ú. Dobranov, který je dotčen doposud nezkolaudovanou přístavbou hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Dobranově. Převod bude moţný aţ po kolaudaci a oddělení části pozemku, na kterém byla postavena přístavba. V případě bezúplatného převodu pozemků p.č. 795/4 v k.ú. a p.č. 188/2 v k.ú. Dubice u české Lípy bez připomínek. Stanovisko správce komunikací ( p. Gonda): s bezúplatným převodem pozemků p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / 32 Lípy, p. č. 795/4, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m 2, p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov, p. č. 188/2, ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy z hlediska správy komunikací souhlasím Členové výboru doporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 795/4 v k. ú. a p. č. 188/2 v k. ú. Dubice u České Lípy a nedoporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 351/2 v k. ú. Častolovice a p. č. 28 v k. ú. Dobranov. REVOKACE 20. Částečná revokace usnesení zastupitelstva města číslo 795/10/F ze dne prodej části pozemku p. č. 2611/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m 2 z celkové plochy m 2 a prodej části pozemku p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 z celkové plochy m 2 (nově pozemek p. č. 2611/4, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2 ) vše v k. ú. firmě ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ za kupní cenu ,-Kč (11m 2 za 2.000,- Kč/m 2 ) tak, ţe se pouze upravuje sídlo a IČ firmy ČEZ Distribuce,a. s. na Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, , IČ , po fúzi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 2611/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m 2 z celkové plochy m 2 a prodej části pozemku p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m 2 z celkové plochy m 2 (nově pozemek p. č. 2611/4, zastavěná plocha, o výměře 11 m 2 ) vše v k. ú. firmě ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ za kupní cenu ,-Kč/m 2 ) za účelem výstavby distribuční trafostanice (č. usnesení 795/10/F). Při podpisu kupní smlouvy došlo k tomu, ţe kupní smlouva s IČ byla formálně uzavřena nejdříve dne Dne však společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ zanikla fúzí a vznikla nová společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ Tj. ke dni jiţ ČEZ Distribuce,a. s. s IČ neexistovala a město tak s touto zaniklou společností jiţ nemohlo uzavřít smlouvu. Právní zástupce města Mgr. Trejbal doporučil částečně revokovat usnesení číslo 795/10/F) tak, aby v usnesení ZM a v kupní smlouvě bylo uvedeno nové IČ ČEZ Distribuce, a.s a opraveno sídlo dle obchodního rejstříku, aby bylo moţno smlouvu znovu uzavřít Stanovisko ÚÚÚP ( ing. Kobosilová): z hlediska územního rozvoje bez připomínek. Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík) z hlediska připravovaných a realizovaných investic města bez připomínek.

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 32 ORMI referent veřejného prostranství (ing. Bínová) z hlediska zeleně byl v současné době prostor upraven včetně výsevu trávy po výstavbě trafostanice a nenachází se v něm vzrostlá zeleň. ORMI referent místních komunikací (p. Gonda) z hlediska správy komunikací souhlasí se způsobem provedení a umístění trafostanice v ulici U Střelnice. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2611/1 byl projednán v ZM dne , vyvěšeno Záměr prodeje části pozemku p. č byl projednán v ZM dne , vyvěšeno Navrhujeme projednat a doporučit částečnou revokaci usnesení ZM číslo 795/10/F (oprava IČ a oprava sídla dle obchodního rejstříku ČEZ Distribuce). Členové výboru doporučili částečnou revokaci usnesení ZM číslo 795/10/F ze dne tak, ţe se pouze upraví sídlo a IĆ firmy ČEZ Distribuce, a.s. na Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IĆ Revokace usnesení ZM číslo 795/10/G - prodej pozemku p. č. p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemku p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemku p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2 a pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. firmě nectec Automotive s.r.o. se sídlem, Dubice. Litoměřická 86, PSČ , IČ za kupní cenu ve výši ,- Kč ( m 2 za 200,- Kč/m 2 ) splatnou při podpisu kupní smlouvy Ţadatel: 1. firma nectec Automotive s.r.o., Dubice, Litoměřická 86, PSČ , IČ chtěla vybudovat na výše uvedených pozemcích výrobní závod, navazující svojí produkcí na tuzemský i zahraniční automobilový průmysl (předpoklad cca 150 pracovních míst) Město obdrţelo dne ţádost o koupi pozemku p. č. 5408, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5409, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 942 m 2, pozemku p. č. 5410/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 6037/2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře m 2, pozemku p. č. 5410/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5405/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře m 2, pozemku p. č. 5404, trvalý travní porost, o výměře 217 m 2 a pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost, o výměře m 2 vše v k. ú. za účelem vybudování výrobního závodu. Jedná se o pozemky v průmyslové zóně České Lípy, u budovaného obchvatu České Lípy

16 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 16 / 32 (stavba Silnice I/9 Dubice Dolní Libchava ) Stanovisko ÚÚÚP ( ing. Kobosilová): z hlediska územního rozvoje sděluje, ţe předmětné území v průmyslové zóně Dubice je součástí ploch pro výrobu neslučitelnou a připravovaný záměr pro výstavbu výrobního závodu je s tímto návrhem funkčního vyuţití v souladu. Pouze v jihozápadní a západní části lokality je záměr v kolizi s navrţeným systémem obsluţných komunikací v kategorii MO 6/40, které mají za úkol zajistit přístup a příjezd ke všem areálům na území průmyslové zóny. Dotčeny budou zejména části pozemků p. č. 5410/3, 5405/1, 6037/2 a 5410/1 (viz příloha kopie z ÚPNSÚ změna č. 38). Stanovisko investičního oddělení ( ing. Tadlík): z hlediska plánovaných investičních akcí města bez připomínek. Stanovisko správce veřejného prostranství ( ing. Bínová): pozemky p. č. 5408, 5409, 5405/1, 5404 a 5403/1 jsou ve skutečnosti z hlediska zeleně pozemky zcela zarostlé břízami a tvoří kompaktní březový hájek. Pozemek p. č. 6037/2 je vodní koryto. Ostatní pozemky jsou bez zeleně pod vedením vysokého napětí a nedávno byly vymýceny. Stanovisko správce místních komunikací ( p. Gonda): souhlasí s prodejem níţe uvedených pozemků p. č. 5408, 5409, 5410/1, 6037/2, 5410/3, 5405/1, 5404 a 5403/1 vše v k. ú.. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků dne číslo usnesení 772/10/ C a dne schválilo prodej číslo usnesení 795/10/G. Dne sdělila mailem firma nectec Automotive s. r. o., ţe odstupuje od záměru odkoupit pozemky z majetku města. Návrh ORMI: Aby bylo moţno pozemky prodat dalším případným zájemcům, navrhujeme VPPN doporučit ZM usnesení ZM č. 795/10 G o prodeji pozemků firmě nectec Automotive, s.r.o. revokovat. Členové výboru doporučili revokaci usnesení ZM číslo 795/10/G ze dne OSTATNÍ 22. Prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle kupní smlouvy č. A /2005 uzavřené dne s kupujícím panem Milanem Dordou, bytem Husova 2385, o prodeji pozemků p.č. 5825/596 ostatní plocha o výměře 313 m 2, p.č. 5825/599 ostatní plocha o výměře 162m 2, p.č. 5825/598 ostatní plocha o výměře 124 m 2, p.č. 5825/597 ostatní plocha o výměře 2.131m 2 vše v k.ú. za dohodnutou kupní cenu ve výši ,--Kč Ţadatel: 1. Milan Dorda, bytem Husova 2385, Dle Kupní smlouvy č. A /2005 bodu IV.1 byla ½ kupní ceny ve výši ,-- Kč splatná při podpisu kupní smlouvy a to na účet prodávajícího č /0100 u KB a dle bodu IV.2. - doplatek kupní ceny ve výši ,-- Kč byl splatný

17 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 17 / 32 do V případě, ţe kupující, popřípadě vlastník pozemků, které jsou předmětem prodeje zajistí kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na stavby (parkoviště, parkové úpravy a minigolf) ve stanoveném termínu do , sjednávají účastníci této smlouvy slevu z kupní ceny ve výši ,-- Kč, tj. kupní cena za pozemky, které jsou předmětem prodeje bude činit pouze ,--Kč. Dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2500 ze dne podepsaným byl nově upraven článek IV. bod 2 takto: 2. doplatek kupní ceny činí ,--Kč a je splatný do V případě, ţe kupující, popřípadě vlastník pozemků, které jsou předmětem prodeje zajistí kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na stavby (parkoviště, parkové úpravy nebo minigolf) ve stanoveném termínu do , sjednávají účastníci této smlouvy slevu z kupní ceny ve výši ,-Kč, tj. kupní cena za pozemky, které jsou předmětem prodeje, bude činit pouze ,-Kč. Dne předloţil pan František Maciuch, zástupce pana Milana Dordy, Kolaudační souhlas s uţíváním stavby Parkoviště osobních vozidel (účelové, neveřejné) na části pozemku: parcela č. 5825/596 v k. ú., obec, u objektu občanské vybavenosti čp ul. Ţitavská v České Lípě vystavený Tento kolaudační souhlas nenabývá právní moci a je platný k datu Současně bylo předloţeno ROZHODNUTÍ OŢP k povolení k nakládání s vodami, dodatečné povolení stavby a uloţení zkušebního provozu toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Termín dle dodatku č. 1 nebyl dodrţen o 6 dnů! Předloţené dokumenty a nesplnění termínu projednal VPPN dne a doporučil uzavřít s Milanem Dordou Dodatek č. 2 a prodlouţit termín splnění podmínek do Stanovisko právního zástupce města Mgr. Trejbala z je: termín jiţ uplynul a dodatečně jej jiţ nelze prodlouţit. Doplatek kupní ceny ve výši ,-Kč je však moţno prominout. Pan Dorda dopisem ze dne poţádal o prominutí termínu z kupní smlouvy viz příloha. K nesplnění termínu došlo z administrativních důvodů. Z personálních důvodů bylo zdrţeno vydání Rozhodnutí OŢP k povolení k nakládání s vodami (ţádost , zahájení řízení , nabytí právní moci ), které podmiňovalo vydání Kolaudačního souhlasu s uţíváním stavby. Dne projednal Finanční výbor ZM na svém jednání Prominutí doplatku ke kupní smlouvě A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou. Ve svém usnesení Finanční výbor doporučil ZM schválit prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou. Navrhujeme projednat prominutí doplatku kupní ceny s přihlédnutím ke stanovisku finančního výboru ze dne a předchozímu stanovisku VPPN z Členové výboru doporučili prominout panu Dordovi doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 2 se zdrţeli

18 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 18 / Splnění podmínek kupní smlouvy Majetkové oddělení obdrţelo ţádost o prodlouţení lhůty opravy zahradnictví v Mikovcově ulici. Kupující p. Tomáš Křivohlavý uzavřel v roce 2006 s městem kupní smlouvu č. A /2005, kterou odkoupil výše uvedené zahradnictví v České Lípě. Ve smlouvě (čl. III. odst.1) je uvedena podmínka, ţe kupující do 3 let objekt opraví a doloţí kolaudační rozhodnutí. V případě nedodrţení lhůty by měl kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč.; P. Křivohlavý zdůvodňuje prodlouţení lhůty zdlouhavým jednáním s projektanty a architekty a ţádá lhůtu posunout o 2 roky a to do viz níţe. Usnesení výboru dne : všichni přítomní členové výboru pro prodej nemovitostí doporučili prodlouţit lhůtu o 2 roky do , ale v případě nedodrţení tohoto termínu zaplatí ţadatel smluvní pokutu ve výši ,-- a další posunutí termínu nebude moţné Dne obdrţel majetkový úsek dopis, v němţ ţadatel popisuje splnění podmínek z kupní smlouvy následovně: - v důsledku změny stavebního zákona nelze doloţit kolaudační rozhodnutí k ţádné dosud provedené stavební činnosti - veškeré tyto práce nepodléhají stavebnímu povolení a nemohou být kolaudovány - dále ţadatel přikládá soupis provedených prací na revitalizaci zahradnictví a fotodokumentaci - dle přiloţené dokumentace došlo k provedení prací za ,- Kč Členové výboru doporučili tento bod odloţit na příští jednání a doloţit kupní smlouvu, případně další doklady. 24. Sleva z kupní ceny pozemku Ţadatelé: Emil a Pavlína Svobodovi, bytem Na ptačí louce 2052, Manţelé Svobodovi koupili v roce 2008 od města pozemek p. č. 4068/20 v lokalitě U Kola za částku ve výši ,-Kč. Ve smlouvě se město zavázalo nejpozději do konce roku 2009 vybudovat inţenýrské sítě k tomuto pozemku. Protoţe tento termín ze strany města nebyl dodrţen, nabídlo se všem majitelům pozemků v této lokalitě uzavření dodatku ke kupní smlouvě, ve kterém město prodluţuje termín vybudování inţenýrských sítí do konce roku 2010 a ruší své předkupní právo.další moţností je odstoupení od kupní smlouvy. Manţelé Svobodovi nejprve zaslali ţádost o zpětný výkup pozemku se všemi ostatními výlohami. Po jednání s Mgr. Petrem Trejbalem svou ţádost upravili a nyní ţádají slevu ve výši ,-- Kč (tj. polovina částky za vybudování inţenýrských sítí), protoţe sítě nebyly vybudovány včas. Svou ţádost odůvodňují tím, ţe v době úhrady kupní ceny vlastnili RD, který nestihli prodat (město údajně spěchalo na úhradu kupní ceny) a oni si museli vyřídit hypoteční úvěr, který dodnes splácí. Tím jim vznikly i mimořádné náklady. Doloţené přílohy (kupní smlouva, smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru a obchodní podmínky) jsou k nahlédnutí na majetkovém úseku ORMI.

19 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 19 / 32 Stanovisko investičního oddělení ( Ing. Tadlík): S kompenzací navrhovanou manţeli Svobodovými za nedodrţení termínu vybudování inţenýrských sítí v lokalitě U Kola pro napojení budoucí stavby rodinného domu zásadním způsobem nesouhlasíme. Město sice nesplnilo svůj závazek vyplývající z kupní smlouvy v termínu do , ale tím v ţádném případě nezpůsobilo manţelům Svobodovým jako kupujícím pozemek škody specifikované v jejich dopise ze dne , kde jsou vyčísleny náklady spojené s pořízením pozemku na úvěr a s obstaráním projektové dokumentace. Tyto náklady by měli stejně, i kdyby město svůj závazek v uvedeném termínu splnilo. Nejedná se tudíţ o ţádné vícenáklady jak je uvedeno v dopise. Manţelé Svobodovi kupovali pozemek dobrovolně, na základě svobodné vůle a se znalostí podmínek finančního vypořádání s městem. Manţelé Svobodovi se také po uzavření kupní smlouvy a úhradě kupní ceny vlastníky pozemku skutečně stali, se všemi právy a povinnostmi z tohoto vlastnictví vyplývajícími. Město jim nijak nebránilo nakládat s tímto majetkem tím, ţe nesplnilo v terminu svůj závazek. Mohli dokonce stavět svůj rodinný dům stejně jako ostatní vlastníci pozemků v lokalitě U Kola (v současné době je rozestavěno 5 rodinných domů), kdyby ovšem měli na něj vypracovanou projektovou dokumentaci a získali stavební povolení, v čemţ jim opět město nebránilo. Podle našich informací nemají manţelé Svobodovi stavební povolení na stavbu rodinného domu do dnešní doby. Na základě výše uvedených skutečností se proto domníváme, ţe město nezpůsobilo manţelům Svobodovým nesplněním svého závazku uvedeného v kupní smlouvě ţádnou škodu a proto jejich poţadavek na kompenzaci povaţujeme za nedůvodný. Členové výboru nedoporučili manţelům Svobodovým slevu ve výši ,- Kč za pozdní vybudování inţenýrských sítí k pozemku p. č. 4068/20 v k. ú. (lokalita U Kola). PRONÁJMY Správa SBD Sever 25. Narcisa Hrušková,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 135 nám. T. G. Masaryka o celkové výměře 109,45 m 2 (prodejna) - sníţení nájemného o skladové prostory Paní Hrušková má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na nebytové prostory v objektu čp. 135 o celkové výměře 109,45 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, tj. od účel nájmu prodejna s oděvy a textilem pro ţeny a muţe - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč (měsíčně ,- Kč) bez DPH + valorizace a sluţby, tj.: - prodejna o výměře 77,50 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - výloha o výměře 3,35 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 27,25 m 2 za 850,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení o výměře 1,35 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok.

20 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 20 / 32 Dne byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě specifikující sníţení ceny nájemného od do na 6.290,- Kč měsíčně z důvodu vynaloţených nákladů na zprovoznění nebytových prostor v celkové výši ,40 Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne Dne předloţila paní Hrušková ţádost, ve které uvádí: "Ţádám o okamţité sníţení nájemného o skladové prostory 27,25 m 2, které uţ od podepsání nájemní smlouvy dne nejsou pouţitelné. Do dnešního dne nebyly odstraněny závady opadající omítka na zdech i stropu, coţ způsobuje velká vlhkost v této místnosti. Jiţ dne jsem informovala písemně o těchto všech závadách. Proto ţádám o okamţité sníţení nájemného." Stanovisko správce (ze dne ): Paní Hrušková přebírala nebytový prostor ve stavu v jakém byl a měla moţnost nebytový prostor nepřevzít. Dokonce byla minimálně jednou na prohlídce ještě předtím, neţ podala nabídku. Návrh na sníţení nájmu nejsem schopen posoudit, ale osobně bych navrhoval částečné sníţení nájmu za podmínky, ţe prostor opraví. Závada, která byla na stropě a reálně hrozilo, ţe můţe někomu "spadnout na hlavu" byla odstraněna krátce po předání, ale další investice ve skladu nebyly prováděny. V příloze přikládáme foto (viz příloha materiálu) ze skladu paní Hruškové. Nějaké věci jsou jistě její a nebyli původně součástí skladu (ţidle, regál atd.). Návrh ORMI: dává ke zváţení sníţení pronajatých prostor o sklad 27,25 m 2 (v tomto případě bude problém s dalším vyuţitím) dle ţádosti od nájemce nebo sníţení ceny nájemného za podmínky opravy tohoto skladu dle vyjádření správce Členové výboru nedoporučili vyhovět ţádosti o vyčlenění skladu z nájemní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdrţel Správa Lubomír Kouba realitní kancelář 26. Jan Kirchberger,, IČ: nebytové prostory v areálu Pivovarská čp o výměře 21,18 m 2 (kancelář) výpověď z nájmu Pan Kirchberger má uzavřenou smlouvu č. A /2010 ze dne na pronájem nebytových prostor o výměře 21,18 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - za účelem kanceláře - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši ,38 Kč bez DPH (691,- Kč/m 2 /rok) + valorizace. Měsíční splátka nájemného ve výši 1.219,62 Kč má být hrazena vţdy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce Pan Kirchberger předloţil dne výpověď, ve které uvádí: "V souladu s čl smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2010, uzavřenou mezi Městem, zastoupeným Alenou Chomovou a Janem Kirchbergerem, ze dne dávám výpověď smlouvy ke dni "

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Zápis ZM 8. 12. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více