Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie"

Transkript

1 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie Sttitické vyhodoceí výedků Picip: Výedky opkových zkoušek, kteé jou ztížey áhodými chybmi, mjí učité ozděeí (ditibuci). Rozděeím e zde ozumí záviot pvděpodoboti výkytu učitého výedku jeho hodotě. Převážá čát ouboů výedků má jedovchoová ozděeí, jež e je výjměčě bíží omáímu (Guovu) ozděeí. ždé jedovchoové ozděeí ze chkteizovt dvěm pmety. Pmetem cetoidí tedece pmetem vibiity. Po jejich zjištěí bychom potřebovi povét ekoečý počet měřeí, poto je ze pouze odhdovt. Odhdem pmetu cetoidí tedece je tředí hodot možiy výedků,, odhdem pmetu vibiity ozděeí je měodtá odchyk, ( 2 je ozpty). N příkdě Guov ozděeí (ob.1) je ptý výzm veiči. p() Soubo výedků zkoušek Jedovchoové ozděeí oubou výedků Odhdy tředí hodoty možiy výedků (cetoidí tedece ozděeí) Odhdem tředí hodoty oubou výedků mohou být v závioti počtu povedeých měřeí mediá ebo itmetický půmě. Mediá Mediá,, oubou výedků je hodot ežící upotřed itevu hodot výedků eřzeých pode veikoti. Po ichý počet výedků e mediá ová potředímu z výedků po udý počet e ová itmetickému půměu dvou potředích výedků. itmetický půmě 1 = i i = 1 kde i je vypočteý výedek je počet vypočteých výedků. Po má je všk itmetický půmě citivý okjové hodoty. Z tohoto důvodu po 20 jko odhd tředí hodoty oubou výedků použijeme mediá. Odhdy pmetu vibiity Odhdem pmetu vibiity je měodtá odchyk oubou výedků. V závioti počtu povedeých měřeí ji ze vypočít buď z ozpětí ebo z čtveců ozdíů jedotivých výedků tředí hodoty Směodtá odchyk vypočteá z ozpětí Po mý počet peích toveí ( 20) povedeých jedom vzoku e měodtá odchyk,, počítá pode vzoce: = k R kde k je koeficiet tbeový po jedotivá v tbuce 1. R je ozpětí, kteé je defiováo: R = m mi kde m mi jou ejvětší ejmeší vypočteé výedky. Směodtá odchyk vypočteá z čtveců ozdíů Po peích toveí ( 20) povedeých jedom vzoku e jko odhd vibiity oubou výedků používá měodtá odchyk,, kteá je ov:

2 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie = ( i ) i = Po 20 použijeme po odhd měodté odchyky ozpětí. Mez opkovteoti (dříve itev poehivoti) N ozdí od itmetického půměu mediáu, jež jou předtvitei bodových odhdů tředí hodoty oubou výedků,, je mez opkovteoti itevovým odhdem. Teto itev předtvuje ozh hodot, ve kteém hedý odhd tředí hodoty eží udou pvděpodobotí. Tuto pvděpodobot udává koeficiet poehivoti (dříve hdi výzmoti α), kteý voíme 95% (α = 0,05). Mez opkovteoti,, počítáme de vzthu: = f ( ) kde f() je oučiite kitického ozpětí tbeový po příušý koeficiet poehivoti (Tb.1) Tbuk 1. Hodoty k,, T, f() po koeficiet poehivoti 95%. k f() T k 2 0,8862 6,40 2,8-3 0,5908 1,30 3,3 1, ,4857 0,92 3,6 1, ,4299 0,51 3,9 1, ,3946 0,40 4,0 1, ,3698 0,33 4,2 2, ,3512 0,29 4,3 2, ,3367 0,26 4,4 2, ,3249 0,23 4,5 2,290 Vyučováí odehých výedků Přítomot hubé chyby v ojediěém výedku oubou výedků zkoušek e zpvid pojeví tím, že tkový výedek je od ottích odehý. Po tetováí odehoti výedků e používá Gubbův tet. Gubbův tet Výedky eřdíme pode veikoti tk, že 1 < 2 <. < vypočteme kitéium T T = m ebo T = mi poováme výedek kitickou hodotou T k z tbuky 1. Je-i T > T k, je výedek odehý muíme ho ze oubou vyoučit. Výedky zkoušek uvádíme v áedujícím fomátu eevtím počtem deetiých mít ( i muejí být uváděy tejý počet deetiých mít, přípdý epoet e uvádí poečě po ob čey z závoku): ( ± ) [jedotky]

3 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie Shodot výedků Shodot výedků zíkých dvěm ůzými ytickými metodmi, tj. ttitickou výzmot ozdíu ( - ), kde jou itmetické půměy či mediáy výedků metod, tetujeme buď z použití měodtých odchyek, půměů pomocí Studetov tetu t, ebo z použití ozpětí R, R pomocí Lodov tetu u ep. Mooov tetu U. Studetův tet po = Hodot Studetov kitéi po = = je t = ( 1) 2 2 ( + ) Sováváme kitickou hodotou t α, kteou jdeme v tb. 2 po počet tupňů vooti ν = 2-2, kde je počet peích toveí povedeých kždou z obou metod témže vzoku. Je-i t t α, je ozdí výedků ttiticky výzmý hdiě výzmoti α. Je-i t < t α eí ozdí výedků ttiticky výzmý může být vyvěte áhodými chybmi obou toveí. Lodův tet u po = Vypočteou hodotu u = R + R zvoeé α. Vyhodocujeme jko u Studetov tetu. poováme kitickou hodotou u α z tb.3 po dé Mooův tet po Vypočteme tetovcí kiteium U = R + R jdeme v tb. 4. Přitom ozčíme body tk, by ozhodutí o hodoti výedků. poováme kitickou hodotou U α, kteou po. Je-i U U α, je ozdí výzmý je-i U U α příjmáme vzoku: Učeí koeficietu ieity měřícího zřízeí Předpokádejme, že ptí obecý vzth mezi igáem S měřícího zřízeí kocetcí c ytu v měřeém S = c + b kde je kott chkteitická po použitý měřící ytém (viz dáe), je koeficiet ieity měřícího ytému (detektou) b je hodot igáu z epřítomoti ytu (hodot uové iie, pozdí, šum). Sigáem může být v tomto kotetu míě poch či výšk píku (v chomtogfických techikách), bobce (optické metody) či poud (eektochemické metody). oeficiet ieity může obecě bývt hodot mezi Pokud eží v itevu přibižě mezi 0,95 1,05, ze tvdit, že odezvy měřícího zřízeí jou ieáí vzth (1) přejde tv S = c + b Tto ovice je fomáě hodá ieáí egeí ovicí popiující ieáí kibčí záviot mezi igáem kocetcí použitého tddu. bychom mohi po kibci použít tuto jedoduchou ieáí egeí ovici, je třeb e převědčit, že koeficiet ieity použitého zřízeí je bízký 1. Hodotu koeficietu ieity ze zjitit ze zogitmové fomy ovice (1): og( S b) = og + ogc (1) (2). (3)

4 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie tj. vyeeím og(s-b) opoti ogc doteme v ideáím přípdě přímku jejíž měice je ov koeficietu ieity použitého měřícího zřízeí oučě ze učit i kottu. Učeí meze detekce meze toviteoti z kibčích záviotí Podobou ttitickou ýzou kibčí závioti (př pomocí pogmu Ece, Nátoje-ýz dt- Regee) ze zíkt eje koeficiety ieáí egee (měici úek) koečí koeficiet, e tké jejich měodté odchyky hvě měodtou odchyku y, (v Eceu zvé jko "Chyb tředí hodoty"), kteá chkteizuje ozptýeí bodů okoo egeí přímky po přípd, že je ezávie y je závie poměá. y, = ( y Y ) 2 i i (4) 2 kde y i jou měřeé hodoty závié veičiy egeí ovice, tj.igáu, Y i jou hodoty závié veičiy, igáu, vypočteé z egeí ovice po dé i. S pomocí y, ze učit jk mez detekce, (imit of detectio), tk i mez toviteoti, LOQ (imit of qutittio). I. Předpokádejme, že ptí zjedodušeá ovice (2) že jme metodou ieáí egee kibčích dtech zíki egeí ovici přímky ve tvu: y = + ( S = c + b (2) ) (5) kde y je áš igá je kocetce ytu v použitém oztoku jeho tddu. Nyí chceme zjitit jko kocetci, kdy ještě můžeme defiovou pvděpodobotí tvdit, že je yt přítome, ovšem emůžeme učit jeho kocetci. Poožíme tedy ovo c. Nyí vyvte otázk, jké hodotě igáu bude odpovídt tto kocetce? V přípdě ji poožíme ovu tojáobku y,. Jedoduchým dozeím do egeí ovice doteme: 3 y, = (ep. 3 y, b = ) (6). Obdobě po LOQ beeme z hodotu igáu deetiáobek y, dotáváme: 10 y, LOQ = (ep. 10 y, b LOQ = ) (7). II. Sožitější ituce tává v přípdě ptoti obecější ovice (1), tj. když e koeficiet ieity výzě iší od 1. S využitím podoboti ovice (3) (5) ze odvodit ovice po LOQ: = y, 10 (ep., 10 y = ) (8) = 10 y, 10 (ep. 10, 10 y = ) (9).

5 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie Učeí ieáího dymického ozhu měřícího zřízeí Předpokdem použiteoti měřícího zřízeí po kvtittiví ýzu je podmík jeho kottí citivoti v použitém ozhu kocetcí. Pokud by totiž igá eodpovíd ieáě kocetci, ešo by povét učeí odpovídjící kocetce. Citivot detektou je defiová jko jeho igá odpovídjící jedotkovému átkovému či jik defiovému možtví. Pohedem ovici (1) ze citivot odvodit jko: S b = (10). c Vyeeím gfu podíu (S-b)/c opoti c muíme v přípdě kottí citivoti obdžet body ežící přímce ovoběžé oou gfu ve vzdáeoti odpovídjící citivoti. Nd pod touto přímkou ze v učité vzdáeoti tvit hičí přímky, kteé udávjí toeci jkou jme ochoti kceptovt ozpty bodů koem cetáí přímky. Překočeí těchto hic vymezuje itev ve kteém povžujeme citivot měřeí z kottí, tj ieáí dymický ozh měřícího ytému. Příkd 5 % toece po hodotu je zázoě ob. vůi veikému kocetčímu ozhu byo po kocetci zvoeo ogitmické měřítko Hoí hice (+5%) 8 6 Doí hice (-5%) 4 Lieáí dymický ozh og c

6 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie Tbuk 2: itické hodoty Studetov ozděeí po α = 0,05 tupeň vooti ν ν t α ν t α 1 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,086 Tbuk 3: itické hodoty Lodov tetu po α = 0,05 počet měřeí u α u α 2 1, , , , , , , , ,250 Tbuk 4: itické hodoty Mooov tetu U α po α = 0,05 počet měřeí U α U α 2 2 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,360

7 Uivezit ov Příodovědecká fkut ted ytické chemie Pozámk - Odvozeí LOQ po přípd koeficietu ieity odišého od 1 S = c + b S b = c og( S b) = og + ogc c = og( S- b) = 3 S b = 10 y, y, = + y, og(10 ) og og( ) y, og(10 ) og = og( ) y, 1 10 og = og( ) og 10 y, = og( ), 10 y = obdobě og(s-b) = 10 y, po c = LOQ

Poznámky k tématu Korelace a jednoduchá lineární regrese (Téma není ve skriptech)

Poznámky k tématu Korelace a jednoduchá lineární regrese (Téma není ve skriptech) Pozámk k tématu Koelace a jedoduchá leáí egee (Téma eí ve kptech) Mějme data, ),...,(, ), kteá jou áhodým výběem z ějaké populace. Data ted pokládáme za ezávlé ealzace dvojce áhodých velč ( X, Y ). Půmě

Více

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely Ekoomicko-matematické metody II Rozhodováí a ozhodovací modely Vybaé aplikace - Řízeí a všech jeho úovích - Zemědělství - Hazadí hy - Běžá každodeí ozhodutí Poblém k zamyšleí - Lze systematicky bohatout

Více

PETR KULHÁNEK. Praha 2001 FEL ČVUT

PETR KULHÁNEK. Praha 2001 FEL ČVUT ASTOFYZIKA -- S PET KULHÁNEK Paha 00 FEL ČVUT OBSAH I ZÁKLADNÍ VZTAHY 3 Pasek 3 Poxima Cetaui 4 3 Magituda 4 4 Pogsoova ovice 5 5 Absolutí magituda Sluce 5 6 Hodiový úhel Aldebaau 6 7 Jety kvasau - fiktiví

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. MATEMATIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. MATEMATIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ, p. o. MATEMATIKA Ig. Rudolf PŠENICA 6 OBSAH:. SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ UČIVA... 5.. Zákldí možiové pojmy... 5.. Číselé možiy... 6.. Itervly... 6.. Absolutí

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

stavební obzor 1 2/2014 11

stavební obzor 1 2/2014 11 tavebí obzor /04 Exploratorí aalýza výběrového ouboru dat pevoti drátobetou v tlau Ig. Daiel PIESZKA Ig. Iva KOLOŠ, Ph.D. doc. Ig. Karel KUBEČKA, Ph.D. VŠB-TU Otrava Faulta tavebí Věrohodé vyhodoceí experimetálích

Více

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783)

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783) Leohad EULER F. KOUTNÝ, Zlí (5. 4. 77 8. 9. 78) (asi 756) Kompilace sestaveá z liteáích pameů a webových stáe o životě a díle jedoho z ejvýzamějších matematiů všech dob. Histoicé téma Euleova života je

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

1 STATISTICKÁ ŠETŘENÍ STATISTICKÁ ŠETŘENÍ Záladem aždého tattcého zoumáí jou údaje (data). Lze je zíat v záadě dvěma způoby. Buď je převzít z ějaého zdroje ebo je am zjtt. Seudárí data údaje, teré převezmeme z růzých zdrojů;

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVODY DO CVIČENÍ

ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVODY DO CVIČENÍ VSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta trojí katedra hydromechaiky a hydraulických zařízeí ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVOD DO CVIČENÍ Tomáš Blejchař Syla Drábkoá OSTRAVA 00 Sezam oužitých

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Jednoduchá lineární závislost

Jednoduchá lineární závislost Jedoduchá leárí závlot Regreí fuce: ),...,, ( 0 m f Předpolad: Fuce je leárí v parametrech: ) (... ) 0 ( 0 f f m m f 0 ()... f m () regreor 0... m regreí parametr určujeme METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ Regreí

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ OPERAČNÍ VÝZKUM BEDŘICH ZIMOLA ZLÍN Reezovl: Josef St Bedřh Zmol, ISBN 8-4-664-5 Obsh PŘEDMLUVA...6. OPERAČNÍ VÝZKUM JAKO NÁSTROJ

Více