STATISTIKA A E-LEARNING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKA A E-LEARNING"

Transkript

1 STATISTIKA A E-LEARNING TVRDÍK Josef (ČR), KOZÁKOVÁ Jana (ČR) Abstrakt. Článek se zabývá internetovou podporou pro statistiku. Bylo vybráno osm výukových systémů využitelných pro základní kurs statistiky. Kriterii výběru byla dostupnost na internetu zdarma a jazyk výkladu buď čeština nebo angličtina. U těchto výukových systémů bylo posuzováno, jak vyhovují z pohledu studenta a jak využívají možnosti e-learningu. U každého systému pak bylo hodnoceno deset kritérií v třístupňové škále. Výsledky hodnocení, komentáře a doporučení jsou presentovany v článku. STATISTICS AND E-LEARNING Abstract. The paper deals with the support for statistics available on the internet. Eight e-learning systems suitable for introductory courses were chosen. Criteria of selection were free availability on the internet and either Czech or English as teaching language. Fitness of the systems from student s point of view and e-learning features were judged. Ten variables all measured in three-degree scale were evaluated. The results, comments and recommendations are presented in the paper. 1 Úvod Zadáme-li při vyhledávání na internetu slova e-learning & statistics, Google nabídne téměř dva miliony odkazů. Při dalším zpřesňování dotazu courses, introductory atd. nám pořád zbývají stovky tisíc odkazů. Dokonce i při prohledávání jen českých stránek při prvním dotazu e-learning & statistika je počet odkazů I když mezi těmito odkazy je spousta balastu rozeznatelného na první pohled, je další orientace obtížná. Užitečné informace o internetových prostředcích pro statistiku ve své bakalářské práci shromáždila Kozáková [2]. Práce se zabývá obecnými otázkami e-learningu a zejména internetovou podporou pro statistiku, jak ve výukových kursech, tak i pro orientaci uživatelů ve statistických pojmech a metodách. Její autorka prostudovala desítky internetových stránek věnovaných e-learningu, statistice a její výuce. Předkládaný článek shrnuje a komentuje podstatné informace z bakalářské práce a může být užitečný pro studenty i učitele statistiky. 1

2 2 Internetové statistické rozcestníky Internetové rozcetníky jsou velmi užitečným nástrojem pro vyhledávání. Jsou to stránky, na kterých jsou informace kategorizovány, uspořádány a obsahují propojení na další webové stránky. Při vyhledávání na internetu je proto většinou užitečné začít na těchto rozcestnících. Českými statistickými rozcestníky jsou především Statistický sysel, viz Žváček [4], a stránka VŠE Banka dat a modelů ekonomiky ČR [5], kde nalezneme i zrcadla anglických učebnic statistiky, zrcadlo stránky ČSÚ, komentované sbírky odkazů a interaktivní statistickou učebnici IASTAT. Patrně nejdůležitějším zahraničním statistickým rozcestníkem je StatLib [6], historicky první a dodnes nejvýznamnější sbírka materiálů, programů a dat. 3 Elektronické učebnice Statistické učebnice na internetu úspěšně konkurují klasickým velmi drahým tištěným textům. Důvod je i v tom, že mohou dát textům další dimenze: multimedialita (barvy, zvuk), dynamika (pohyblivé obrázky, změny v čase), hypertextová nelinearita (podrobnosti, vysvětlení, vlastní cesta textem), interaktivita (reakci na uživatele, interaktivní výpočty, sledování procesu učení). Ke vzniku dobré elektronické učebnice nestačí přepsat tištěnou učebnici do HTML a doplnit ji hypertextovými odkazy. Řada autorů elektronických textů (tzv. e-books) není schopna se odpoutat od lineárního myšlení užívaného při psaní tištěné literatury. Psaní učebních textů a výukových programů pro internet vyžaduje odlišný přístup než psaní knihy. Naproti tomu i na straně studenta je přístup odlišný. Zatímco tištěný text jej vede lineárně tématem a přeskakování některých partií je obtížnější, v hypertextovém dokumentu si cestu tématem volí sám. To může být samozřejmě zavádějící a snadno lze v takovém dokumentu zabloudit. Velmi důležitá je dobrá strukturovanost a cit pro vícerozměrnou konstrukci celého dokumentu. Je známa skutečnost, že velmi dobří autoři tištěné literatury píší špatné elektronické učebnice a naopak, autoři výborných programů pro internet nejsou schopni dobře napsat tištěná skripta, viz Dohnal [1]. Elektronické knihy mají dva způsoby využití: off-line (kniha je na disku, CD, DVD) nebo on-line (s připojením na internet). Elektronické učebnice lze rozdělit do následujících kategorií: Elektronické verse tištěných knih a učebních textů lineární text. Elektronické učebnice s hypertextovými odkazy. Dynamické učebnice zobrazují jednotlivé kroky výpočtu nebo překreslují grafy při změně jejich parametrů. Interaktivní učebnice umožňují čtenáři vstoupit do děje. Výpočty na stránce pomáhají odstranit jazykovou a znalostní bariéru, protože umožňují spojit výklad se zadáním vstupních údajů a obejít tím problém neznalosti ovládání statistického paketu a vyhledávání potřebné statistické metody ve složité hierarchii paketu. Interaktivnost je realizována pomocí aktivních prvků, zejména Java applety, případně ActiveX prvky a programy ve scriptových jazycích. Glosáře slouží pro rychlé vyhledávání pojmů, zpravidla vznikají jako doplněk učebnic. 2

3 4 E-learnigové systémy pro základy statistiky Prostřednictvím internetových vyhledávačů, odkazů a literatury bylo vybráno osm výukových systémů základů statistiky, které nejsou pouhými elektronickými texty a mají určité rysy e-learningu. Dalšími požadovanými vlastnostmi systémů byla dostupnost zdarma na internetu a jazyk buď čeština nebo angličtina. Tyto systémy byly pak ohodnoceny podle deseti níže uvedených kriterií. Každé kriterium s výjimkou jazyka bylo hodnoceno ve třístupňové škále: 1 (výborně), 2 (dostatečně), 3 (nedostatečně). Čeština jako jazykové kritérium nabývá pouze hodnotu 1 (výklad v češtině) či 3 (výklad v angličtině). 4.1 Seznam a popis kriterií 1. Obsahová náplň Základní kurs statistiky by měl mít zhruba tento obsah, viz např. Zvára [3]: Popisná statistika, úvod do pravděpodobnosti, náhodná veličina, rozdělení, distribuční funkce, kvantily, běžná rozdělení s důrazem na model vzniku a interpretaci parametrů, populace a výběr, parametr a jeho odhad, bodové a intervalové odhady, princip statistického rozhodování na příkladu výběru z normálního rozdělení (nulová hypotéza, jednostranná alternativa), pojem p-hodnoty, t-testy a jejich neparametrické analogie, analýza rozptylu, korelace, korelační koeficienty (Pearsonův, Spearmanův), regresní přímka, regrese se dvojicí vysvětlujících proměnných, Chí-kvadrát test shody, kontingenční tabulka (test nezávislosti). 2. Jazyk výkladu čeština Většina studentů preferuje výklad v češtině, případně v angličtině. Proto mezi hodnocené systémy nebyl zařazen profesionálně propracovaný e-learningový kurs který je pouze ve francouzštině. 3. Didaktické hledisko Obsahová struktura výukového programu by měla být následující: motivační část (informace o cíli lekce, návaznost a připomenutí předchozích znalostí), výkladovou část (poutavá a srozumitelná prezentace obsahu), část s příklady (názorná aplikace poznatků), závěrečné shrnutí, cvičení a kontrolní otázky, vyhodnocení výsledků učební jednotky. 4. Ovládání programu Spolehlivé fungování, prohlížení běžnými webovými prohlížeči, přijatelná doba načítání Java appletů apod. Dobré ovládání programu je intuitivní, nabízí se a vede studenta. 5. Organizační struktura Obrazovka musí být přehledná, barevnost střídmá, text není přes celou šířku obrazovky. Text členěn po logických celcích. Větvený program s možností individuálního postupu, snadný výběr a orientace v učebních jednotkách. Vhodný rejstřík. 6. Hypertextovost Informace mají být uváděny přehledně v co nejširších souvislostech. Studující má možnost vybrat si, do jaké hloubky půjde, popř. využije možnosti snadného osvěžení dříve nabytých znalostí. 7. Stupeň interaktivity Možnost vkládat vlastní hodnoty, dynamické překreslování grafů apod. 3

4 8. Multimediální prvky Používány účelně jen v nutné míře a na odpovídající úrovni. Obrazová informace by měla být umístěna v textu, ke kterému se vztahuje. 9. Zpětná vazba Formou otázek a úloh, jejich automatické vyhodnocování. 10. Rejstřík či glosář Definice odborných termínů s případnými křížovými odkazy v textu. 4.2 Souhrnné výsledky Ohodnocení deseti kriterií pro osm vybraných systémů podle Kozákové [2] je uvedeno v tabulce 1. Podrobnější komentář k jednotlivým systémům je v dalším textu. Korelační Tabulka 1: Souhrnné hodnocení vybraných e-learningových systémů IASTAT Řízení jakosti PrSt-hyptxt MM*Stat SurfStat StatSoft HyperStat PsychStat Průměr Jazyk Obsah Didakt Ovlad Strukt Hyptext Interakt Multimed Zpetvaz Rejst Průměr Pořadí matice kriterií je v tabulce 2. Mezi některými kriterii je poměrně vysoká korelace, ale statisticky významné jsou pouze korelace mezi multimedialitou a rejstříkem a mezi strukturou a ovládáním. Tyto hodnoty korelačního koeficientu jsou v tabulce zvýrazněny. 4.3 Komentář k jednotlivým systémům IASTAT je výukový program vyvíjený na VŠE v Praze [8]. Hypertextovost, interaktivitu, přitažlivou grafiku a navigaci učebnice sice postrádá, přestože jsou zde odkazy na jiné stránky, kde je možno spouštět applety a interaktivní výpočty. Obsahově odpovídá náplni základního kursu statistiky, věnuje se i problematice časových řad. Samotný text kapitol je šedivý, pouze zvýraznění klíčových slov tučně. Přesto působí přehledně, na obrazovce rozdělen do pododdílů oddělených čarami, díky tomu je dobrá orientace v textu. V kontrastu s nezáživně působícím textem je velmi zdařilá kapitola testování. Systém vygeneruje otázky k dané kapitole, které se po třech postupně zobrazují. Zaškrtnutím políčka volíme správnou odpověď. V pravé části je viditelné průběžné hodnocení 4

5 Tabulka 2: Korelační matice Jazyk Obsah Didakt Ovlad Strukt Hyptxt Intakt Multmd Zptvaz Rejst Jazyk Obsah Didakt Ovlad Strukt Hyptext Interakt Multimed Zpetvaz Rejst našich odpovědí, takže máme ihned zpětnou vazbu. Chybí návaznost mezi lekcemi, závěrečná shrnutí. přesto ji lze doporučit jako pomůcku pro zopakování základních pojmů a vztahů. Pro začátečníka málo vysvětlující, pro absolventa klasického kursu dostatečná rekapitulace, navíc v češtině. Řízení jakosti v textilu [9] je součástí univerzitního e-learningového systému na Technické univerzitě v Liberci. Už název učebnice napovídá, že nejde o kurz základů statistiky, spíše se jedná jen o účelově vybrané kapitoly - rozdělení pravděpodobnosti (spojitá rozdělení), základní charakteristiky (střední hodnota, rozptyl, obecné a centrální momenty, šikmost a špičatost, kvantilové charakteristiky), příklady spojitých rozdělení. Chybí testování hypotéz, analýza rozptylu, regrese, korelace, diskrétní rozdělení. Výklad má charakter skript. Ovládání programu je výborné. Graficky přívětivé prostředí, ovšem málo využívá možností, které právě publikování na internetu nabízí. Příliš dlouhé věty, charakter definic, chybí příklady. Nejsou zde křížové odkazy, pouze klíčová slova vysvětlená jinde v textu jsou zvýrazněna tučně. Jako hlavní zdroj při studiu základů statistiky nelze doporučit. Kurs Pravděpodobnost a statistika hypertextově [10] vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni na fakultě aplikovaných věd. Výběr kapitol pokrývá osnovu základního kursu statistiky. Chybí však příklady a možnost testování. Ovládání programu je výborné. Orientace a navigace v programu je intuitivní, srozumitelná. Obrazovka řešena velmi účelně, takže je možno okamžitě přejít na jinou kapitolu či vyhledat pojem v rejstříku. Obsahuje 88 hesel, v nich 638 křížových odkazů (celkově odkazů přes 8 600). Navíc je výborná provázanost hesel a množství hypertextových odkazů i na jiné související stránky. Přestože text postrádá interaktivní a dynamické prvky, je výklad přehledný. Výrazně hypertextový materiál. Interaktivní tato učebnice není. Zpětnou vazbu neobsahuje. Tuto aplikaci lze chápat jako zdařilý doplňkový učební text. MM*Stat - Základy statistiky [11] je interaktivní učebnice vypracovaná v Německu. Jedna její mutace existuje i v češtině. Na vývoji spolupracoval několikačlenný český tým. Výklad v českém jazyce, ovládání zůstává v angličtině. Koncipován jako e-learningový kurs, v žádném případě se nejedná o pouhý přepis lineárního textu. MM*Stat si lze představit jako kartotéku, která umožňuje snadný přístup ke svým záznamům a jejich prohlížení. Zahrnuje veškerou látku doporučenou pro výuku základního kursu statistiky. Kliknutím na tlačítko Information otevřete stránku s dodatky k právě otevřené kapitole. Kliknutí na tlačítko Explained poskytne vysvětlený příklad k dané kapitole, tj. nalezneme zde zadání, data, zdůvodnění použití konkrétní statistické metody, výpočty 5

6 a interpretaci výsledků. Kliknutím na tlačítko Enhanced dostanete porovnání několika statistických metod či je použití konkrétní metody ukázáno na několika různých datových souborech. Ovládání programu výborné. Hypertextové odkazy nemá, zato množství křížových odkazů. Výrazně interaktivní kurs. Tlačítko Interactive poskytne více příkladů s různými daty resp. s proměnlivými podmínkami pro použití statistických metod. Nejste tak pouhý konzument, ale můžete aktivně ovlivňovat zadání i výpočet příkladů. V rámci všech interaktivních příkladů naleznete vysvětlení k používaným datům, vysvětlení k použité statistické metodě a návod, jak máte postupovat při zadávání údajů. Při spouštění interaktivních cvičení je třeba více trpělivosti. Používají technologii XploRe, trvá to trochu déle. Dynamické grafy, přívětivé prostředí. Zpětná vazba je výborná, tlačítko Check it - poslední oddíl každé kapitoly - obsahuje cvičení, kde si můžete sami vyzkoušet, zda jste dostatečně porozuměli probrané látce. Cvičení je zadáno formou testových otázek, každá odpověď je buď správná nebo chybná. Snad jediné, co by se tomuto systému dalo vytknout je, že chybí hypertextové odkazy. Jinak vyhovuje jak po stránce obsahové, tak didakticko-metodické. SurfStat [12] je australská on-line učebnice, první verse vznikla roku Je součástí virtuálního univerzitního prostředí. Obsahově odpovídá náplni základního kurzu statistiky. Didakticky výborný. Obsahuje výklad a souhrnné informace, příklady a interaktivní výpočty, testování znalostí, rejstřík a řadu odkazů na podobné stránky. Kurz je jednoduchý na ovládání, velmi dobrá je orientace v systému. Jednotlivá témata volíme z hlavní obrazovky otevřením souboru ze stromové struktury kapitol. Kapitoly výkladové vybíráme odděleně od cvičení a testů, existují mezi nimi však hypertextové odkazy. V levém sloupci obrazovky je neustále přítomna hlavní nabídka posunu v textu, možnost výběru z obsahu, help, glosář, kalkulátor kvantilů, odeslání mailu autorům a také vyhledávač pojmů v rámci učebnice. Hypertextové odkazy v rámci glosáře i v rámci přechodů mezi jednotlivými kapitolami a moduly. Možnost interaktivního zadávání hodnot v kalkulátoru rozdělení. Grafika je střídmá. Nechybí možnost ověřit si získané znalosti v testové části. Ke každé otázce je možnost ihned zobrazit řešení, včetně detailního propočtu příkladů. Nejasnosti v pojmech je možno si upřesnit v hypertextovém glosáři. SurfStat je jednou ze zdařilých elektronických učebnic. Přestože jde o produkt v anglickém jazyce, je dobře použitelný i v našem prostředí. StatSoft [13] je dynamická učebnice Electronic Statistics Textbook firmy StatSoft, která vyvíjí programový systém STATISTICA. Úvodní internetová stránka českého Stat- Softu má obsah učebnice v češtině, ovšem při výběru jakékoli kapitoly zjistíme, že výklad probíhá v jazyce anglickém, jinak také v němčině a francouzštině. Obsahově vysoce překračuje osnovy základního kursu statistiky. Velmi vítanou odlišností od ostatních kursů je závěrečné stručné shrnutí celé kapitoly. Ovládání programu je snadné. Obrazovka je členěna na dvě části. V pravé části (specialita systému, většina ostatních má menu nalevo) můžeme tlačítky s názvy kapitol vybrat hlavní téma. Dostaneme se přímo ke kapitole anglického StatSoftu, můžeme vybírat ze seznamu křížových odkazů na podkapitoly. Obrazovka se skládá ze dvou nezávisle členěných rolovacích menu, takže se lze pohodlně pohybovat mezi výběrem z obsahu a výkladem tématu. Na rozdíl od jiných systémů jsou témata seřazena abecedně, je tedy na studentovi, aby si sám vytvořil jakousi osnovu studia postupující od jednodušších k náročnějším partiím. Výkladový text neobsahuje dlouhé věty, vzorce přehledně zvýrazněny, odkaz na související témata nalezneme kliknutím na klíčové slovo. Žádná rušivá grafika. Hypertextovost nepříliš důsledná, několik křížových odkazů. Interaktivní prvky systém neobsahuje. Výklad je doplněn přehlednými dynamickými grafy. Systém neobsahuje testovací modul. Obsáhlý glosář je permanentně 6

7 k dispozici. Systém lze doporučit i začátečníkovi s dobrou znalostí angličtiny. HyperStat [14] je součástí virtuálního statistického prostředí Rice University, má zrcadlo na VŠE. Obsahová náplň kursu zhruba odpovídá, základům matematické statistiky není věnováno mnoho prostoru, převládá výklad testů hypotéz a spojitých rozdělení. Hlavní stránka barvami hýřící až příliš je rozdělena do čtyř sloupců. V levém vybíráme z nabídky témat, ty další nabízejí odkazy na internetové stránky s podobnými tématy či možnost stáhnout si rozličný software apod. Blikající upoutávky působí rušivě. Výklad je dosti nepřehledný, vzorce a grafy v textu jsou malé. Text obsahuje odkazy na jiné stránky věnované výuce statistiky, na nichž lze provádět výpočty nebo si prohlédnout i nahrát data k příkladům či vyzkoušet applety umožňující interaktivně kreslit grafy. Část simulací a demonstrací dává možnost nastavit vlastní parametry výpočtu, popř. systém vygeneruje vlastní data. Množství dynamických grafů, názorných appletů přispívajících k porozumění výkladu. V testovací části je možno zodpovědět několik kontrolních otázek ke každé kapitole. Nelze je však automaticky vyhodnocovat, pouze odkrýt výsledky, bez řešení, bez možnosti současně konfrontovat svá řešení se zadáním. Velmi zdařilý je obsáhlý glosář názorně vysvětlující pojmy. Navíc je zde možnost vyhledávání klíčových slov v rámci HyperStatu či vyhledávačem Google. PsychStat [15] je dynamický učební text, který vznikl na Southwest Missouri State University. Základem prostředí jsou dvě učebnice Introductory Statistics a Multivariate Statistics. Poslední revize prvního vydání v 2/1998, druhé vydání pouze na CD-ROM. K výpočtům používá statistický software SPSS. Obsahově pokrývá osnovy základního kursu statistiky. Ovládání programu je průměrné. Po výběru kapitoly se ve statickém levém sloupci zobrazí seznam křížových odkazů na podkapitoly daného tématu. Nemá žádné navigační mechanismy. Výkladový text přes celou obrazovku je nepřehledný a nezáživný. Celkové shrnutí je vždy v závěru kapitoly. Špatná orientace v rámci celého systému, chybí křížové odkazy v rámci výkladového textu. Názorné jsou interaktivní demonstrační příklady s možností zadání parametrů. Chybí dynamika grafů, ve výkladu se málo využívá možností e-learningu. Možnost testování znalostí není. Rejstřík či glosář chybí. 5 Závěr Mezi e-learningovými uvodními kursy statistiky má nejlepší hodnocení interaktivní učebnice MM*Stat. Výklad je v češtině a je koncipován jako opravdu e-learningový. Z hodnocených anglicky psaných textů vychází nejlépe australská učebnice SurfStat. Avšak i výukové systémy, které se v kvantitativním hodnocení umístily hůře, mají své kladné stránky zmíněné v komentářích k jednotlivým systémům. Užité hodnocení samozřejmě nemůže postihnout všechny vlastnosti výukového systému a navíc je ovlivněno subjektem hodnotitele. Přesto věříme, že informace z tohoto článku poskytují orientaci studentům i učitelům při výběru e-learningové učebnice základů statistiky. Literatura [1] Dohnal, G., Výukové programy na internetu, In STAKAN I-II, Sborník příspěvků mezinárodního semináře o výuce statistiky, Česká statistická společnost a slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Praha, 1999, pp [2] Kozáková, J., E-learning pro úvodní kurs statistiky, bakalářská práce, Ostravská univerzita,

8 [3] Zvára, K., Zkušenosti s výukou statistiky pro nematematiky, In Výuka statistiky v České republice I, Matfyzpress, Praha, 2002, pp [4] Žváček, J., Statistický sysel sbírka komentovaných odkazů o statistické činnosti na internetu, WEB: poslední aktualizace [5] Banka dat a modelů ekonomiky ČR, WEB: poslední modifikace [6] StatLib, Data, Software and News from the Statistics Community, WEB: poslední aktualizace [7] Saporta, G., Bourdeau, M., Techniques de la statistique, WEB: [8] Řezanková, H., Marek, L., Vrabec, M., Kalenský, L., Řezanka, P., IASTAT - Interaktivní učebnice statistiky, WEB: datum poslední aktualizace chybí, verse dostupná v říjnu 2005 [9] Linka, A., Volf, P., Bajzík, V., Řízení jakosti v textilu, WEB: /elearning.fcgi?id_tema=10&stranka=publ_tema, poslední aktualizace [10] Friesl M.,Pravděpodobnost a statistika hypertextově, WEB: friesl/hpsb/tit.html, 2004 [11] Härdle W. et al., MM*Stat Základy statistiky, WEB: datum poslední aktualizace chybí, verse dostupná v říjnu 2005 [12] Dear, K. et al., Surf-Stat, WEB: datum poslední aktualizace chybí, verse dostupná v říjnu 2005 [13] StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: [14] Lane, D. M., HyperStat Online Textbook, WEB: [15] Stockburger, D. W., Introductory Statistics: Concepts, Models, and Applications, WEB: revised 2/19/98 Kontaktní adresa Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc., katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta Ostravské university, 30. dubna 22, Ostrava, CZ, Bc. Jana Kozáková, KVADOS,a.s., Pivovarská 4/10, Ostrava, CZ, Tento příspěvek byl částečně podporován z projektu 201/05/0284 GAČR. 8

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

Banka dat a modelů. ekonomiky ČR

Banka dat a modelů. ekonomiky ČR Banka dat a modelů ekonomiky ČR Řešení projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR...1 Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. prorektor pro rozvoj a informační systém Webová prezentace projektu a její technické zabezpečení...6

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák Statistické zpracování dotazníků v SPSS Michal Čihák Autor: RNDr. Michal Čihák, Ph. D. Název: Statistické zpracování dotazníků v SPSS Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval:

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)

INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) V loňském roce vydalo nakladatelství Informatorium další

Více

Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu

Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D. Michal Kupský Brno 2015 Děkuji doc.

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Analýza webových stránek Unie Kompas. Pavlína Pejlová

Analýza webových stránek Unie Kompas. Pavlína Pejlová Analýza webových stránek Unie Kompas Pavlína Pejlová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou webových stránek Unie Kompas, což je nezisková organizace poskytující služby například

Více

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Návrh typického bankovního webového portálu nové generace

Návrh typického bankovního webového portálu nové generace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrh typického bankovního webového portálu nové generace Diplomová práce Autor: Bc. Michal Libich Informační

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Kalendář kurzů. Zimní semestr září 2015 - leden 2016. Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos

Kalendář kurzů. Zimní semestr září 2015 - leden 2016. Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos Kalendář kurzů a analýza dat Software IBM SPSS a IBM Cognos Zimní semestr září 2015 - leden 2016 Praha / Bratislava Vladimíra Kozojedová - manažerka pro kurzy CV Michal Kadlec - analytik, lektor, konzultant

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více