STATISTIKA A E-LEARNING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKA A E-LEARNING"

Transkript

1 STATISTIKA A E-LEARNING TVRDÍK Josef (ČR), KOZÁKOVÁ Jana (ČR) Abstrakt. Článek se zabývá internetovou podporou pro statistiku. Bylo vybráno osm výukových systémů využitelných pro základní kurs statistiky. Kriterii výběru byla dostupnost na internetu zdarma a jazyk výkladu buď čeština nebo angličtina. U těchto výukových systémů bylo posuzováno, jak vyhovují z pohledu studenta a jak využívají možnosti e-learningu. U každého systému pak bylo hodnoceno deset kritérií v třístupňové škále. Výsledky hodnocení, komentáře a doporučení jsou presentovany v článku. STATISTICS AND E-LEARNING Abstract. The paper deals with the support for statistics available on the internet. Eight e-learning systems suitable for introductory courses were chosen. Criteria of selection were free availability on the internet and either Czech or English as teaching language. Fitness of the systems from student s point of view and e-learning features were judged. Ten variables all measured in three-degree scale were evaluated. The results, comments and recommendations are presented in the paper. 1 Úvod Zadáme-li při vyhledávání na internetu slova e-learning & statistics, Google nabídne téměř dva miliony odkazů. Při dalším zpřesňování dotazu courses, introductory atd. nám pořád zbývají stovky tisíc odkazů. Dokonce i při prohledávání jen českých stránek při prvním dotazu e-learning & statistika je počet odkazů I když mezi těmito odkazy je spousta balastu rozeznatelného na první pohled, je další orientace obtížná. Užitečné informace o internetových prostředcích pro statistiku ve své bakalářské práci shromáždila Kozáková [2]. Práce se zabývá obecnými otázkami e-learningu a zejména internetovou podporou pro statistiku, jak ve výukových kursech, tak i pro orientaci uživatelů ve statistických pojmech a metodách. Její autorka prostudovala desítky internetových stránek věnovaných e-learningu, statistice a její výuce. Předkládaný článek shrnuje a komentuje podstatné informace z bakalářské práce a může být užitečný pro studenty i učitele statistiky. 1

2 2 Internetové statistické rozcestníky Internetové rozcetníky jsou velmi užitečným nástrojem pro vyhledávání. Jsou to stránky, na kterých jsou informace kategorizovány, uspořádány a obsahují propojení na další webové stránky. Při vyhledávání na internetu je proto většinou užitečné začít na těchto rozcestnících. Českými statistickými rozcestníky jsou především Statistický sysel, viz Žváček [4], a stránka VŠE Banka dat a modelů ekonomiky ČR [5], kde nalezneme i zrcadla anglických učebnic statistiky, zrcadlo stránky ČSÚ, komentované sbírky odkazů a interaktivní statistickou učebnici IASTAT. Patrně nejdůležitějším zahraničním statistickým rozcestníkem je StatLib [6], historicky první a dodnes nejvýznamnější sbírka materiálů, programů a dat. 3 Elektronické učebnice Statistické učebnice na internetu úspěšně konkurují klasickým velmi drahým tištěným textům. Důvod je i v tom, že mohou dát textům další dimenze: multimedialita (barvy, zvuk), dynamika (pohyblivé obrázky, změny v čase), hypertextová nelinearita (podrobnosti, vysvětlení, vlastní cesta textem), interaktivita (reakci na uživatele, interaktivní výpočty, sledování procesu učení). Ke vzniku dobré elektronické učebnice nestačí přepsat tištěnou učebnici do HTML a doplnit ji hypertextovými odkazy. Řada autorů elektronických textů (tzv. e-books) není schopna se odpoutat od lineárního myšlení užívaného při psaní tištěné literatury. Psaní učebních textů a výukových programů pro internet vyžaduje odlišný přístup než psaní knihy. Naproti tomu i na straně studenta je přístup odlišný. Zatímco tištěný text jej vede lineárně tématem a přeskakování některých partií je obtížnější, v hypertextovém dokumentu si cestu tématem volí sám. To může být samozřejmě zavádějící a snadno lze v takovém dokumentu zabloudit. Velmi důležitá je dobrá strukturovanost a cit pro vícerozměrnou konstrukci celého dokumentu. Je známa skutečnost, že velmi dobří autoři tištěné literatury píší špatné elektronické učebnice a naopak, autoři výborných programů pro internet nejsou schopni dobře napsat tištěná skripta, viz Dohnal [1]. Elektronické knihy mají dva způsoby využití: off-line (kniha je na disku, CD, DVD) nebo on-line (s připojením na internet). Elektronické učebnice lze rozdělit do následujících kategorií: Elektronické verse tištěných knih a učebních textů lineární text. Elektronické učebnice s hypertextovými odkazy. Dynamické učebnice zobrazují jednotlivé kroky výpočtu nebo překreslují grafy při změně jejich parametrů. Interaktivní učebnice umožňují čtenáři vstoupit do děje. Výpočty na stránce pomáhají odstranit jazykovou a znalostní bariéru, protože umožňují spojit výklad se zadáním vstupních údajů a obejít tím problém neznalosti ovládání statistického paketu a vyhledávání potřebné statistické metody ve složité hierarchii paketu. Interaktivnost je realizována pomocí aktivních prvků, zejména Java applety, případně ActiveX prvky a programy ve scriptových jazycích. Glosáře slouží pro rychlé vyhledávání pojmů, zpravidla vznikají jako doplněk učebnic. 2

3 4 E-learnigové systémy pro základy statistiky Prostřednictvím internetových vyhledávačů, odkazů a literatury bylo vybráno osm výukových systémů základů statistiky, které nejsou pouhými elektronickými texty a mají určité rysy e-learningu. Dalšími požadovanými vlastnostmi systémů byla dostupnost zdarma na internetu a jazyk buď čeština nebo angličtina. Tyto systémy byly pak ohodnoceny podle deseti níže uvedených kriterií. Každé kriterium s výjimkou jazyka bylo hodnoceno ve třístupňové škále: 1 (výborně), 2 (dostatečně), 3 (nedostatečně). Čeština jako jazykové kritérium nabývá pouze hodnotu 1 (výklad v češtině) či 3 (výklad v angličtině). 4.1 Seznam a popis kriterií 1. Obsahová náplň Základní kurs statistiky by měl mít zhruba tento obsah, viz např. Zvára [3]: Popisná statistika, úvod do pravděpodobnosti, náhodná veličina, rozdělení, distribuční funkce, kvantily, běžná rozdělení s důrazem na model vzniku a interpretaci parametrů, populace a výběr, parametr a jeho odhad, bodové a intervalové odhady, princip statistického rozhodování na příkladu výběru z normálního rozdělení (nulová hypotéza, jednostranná alternativa), pojem p-hodnoty, t-testy a jejich neparametrické analogie, analýza rozptylu, korelace, korelační koeficienty (Pearsonův, Spearmanův), regresní přímka, regrese se dvojicí vysvětlujících proměnných, Chí-kvadrát test shody, kontingenční tabulka (test nezávislosti). 2. Jazyk výkladu čeština Většina studentů preferuje výklad v češtině, případně v angličtině. Proto mezi hodnocené systémy nebyl zařazen profesionálně propracovaný e-learningový kurs který je pouze ve francouzštině. 3. Didaktické hledisko Obsahová struktura výukového programu by měla být následující: motivační část (informace o cíli lekce, návaznost a připomenutí předchozích znalostí), výkladovou část (poutavá a srozumitelná prezentace obsahu), část s příklady (názorná aplikace poznatků), závěrečné shrnutí, cvičení a kontrolní otázky, vyhodnocení výsledků učební jednotky. 4. Ovládání programu Spolehlivé fungování, prohlížení běžnými webovými prohlížeči, přijatelná doba načítání Java appletů apod. Dobré ovládání programu je intuitivní, nabízí se a vede studenta. 5. Organizační struktura Obrazovka musí být přehledná, barevnost střídmá, text není přes celou šířku obrazovky. Text členěn po logických celcích. Větvený program s možností individuálního postupu, snadný výběr a orientace v učebních jednotkách. Vhodný rejstřík. 6. Hypertextovost Informace mají být uváděny přehledně v co nejširších souvislostech. Studující má možnost vybrat si, do jaké hloubky půjde, popř. využije možnosti snadného osvěžení dříve nabytých znalostí. 7. Stupeň interaktivity Možnost vkládat vlastní hodnoty, dynamické překreslování grafů apod. 3

4 8. Multimediální prvky Používány účelně jen v nutné míře a na odpovídající úrovni. Obrazová informace by měla být umístěna v textu, ke kterému se vztahuje. 9. Zpětná vazba Formou otázek a úloh, jejich automatické vyhodnocování. 10. Rejstřík či glosář Definice odborných termínů s případnými křížovými odkazy v textu. 4.2 Souhrnné výsledky Ohodnocení deseti kriterií pro osm vybraných systémů podle Kozákové [2] je uvedeno v tabulce 1. Podrobnější komentář k jednotlivým systémům je v dalším textu. Korelační Tabulka 1: Souhrnné hodnocení vybraných e-learningových systémů IASTAT Řízení jakosti PrSt-hyptxt MM*Stat SurfStat StatSoft HyperStat PsychStat Průměr Jazyk Obsah Didakt Ovlad Strukt Hyptext Interakt Multimed Zpetvaz Rejst Průměr Pořadí matice kriterií je v tabulce 2. Mezi některými kriterii je poměrně vysoká korelace, ale statisticky významné jsou pouze korelace mezi multimedialitou a rejstříkem a mezi strukturou a ovládáním. Tyto hodnoty korelačního koeficientu jsou v tabulce zvýrazněny. 4.3 Komentář k jednotlivým systémům IASTAT je výukový program vyvíjený na VŠE v Praze [8]. Hypertextovost, interaktivitu, přitažlivou grafiku a navigaci učebnice sice postrádá, přestože jsou zde odkazy na jiné stránky, kde je možno spouštět applety a interaktivní výpočty. Obsahově odpovídá náplni základního kursu statistiky, věnuje se i problematice časových řad. Samotný text kapitol je šedivý, pouze zvýraznění klíčových slov tučně. Přesto působí přehledně, na obrazovce rozdělen do pododdílů oddělených čarami, díky tomu je dobrá orientace v textu. V kontrastu s nezáživně působícím textem je velmi zdařilá kapitola testování. Systém vygeneruje otázky k dané kapitole, které se po třech postupně zobrazují. Zaškrtnutím políčka volíme správnou odpověď. V pravé části je viditelné průběžné hodnocení 4

5 Tabulka 2: Korelační matice Jazyk Obsah Didakt Ovlad Strukt Hyptxt Intakt Multmd Zptvaz Rejst Jazyk Obsah Didakt Ovlad Strukt Hyptext Interakt Multimed Zpetvaz Rejst našich odpovědí, takže máme ihned zpětnou vazbu. Chybí návaznost mezi lekcemi, závěrečná shrnutí. přesto ji lze doporučit jako pomůcku pro zopakování základních pojmů a vztahů. Pro začátečníka málo vysvětlující, pro absolventa klasického kursu dostatečná rekapitulace, navíc v češtině. Řízení jakosti v textilu [9] je součástí univerzitního e-learningového systému na Technické univerzitě v Liberci. Už název učebnice napovídá, že nejde o kurz základů statistiky, spíše se jedná jen o účelově vybrané kapitoly - rozdělení pravděpodobnosti (spojitá rozdělení), základní charakteristiky (střední hodnota, rozptyl, obecné a centrální momenty, šikmost a špičatost, kvantilové charakteristiky), příklady spojitých rozdělení. Chybí testování hypotéz, analýza rozptylu, regrese, korelace, diskrétní rozdělení. Výklad má charakter skript. Ovládání programu je výborné. Graficky přívětivé prostředí, ovšem málo využívá možností, které právě publikování na internetu nabízí. Příliš dlouhé věty, charakter definic, chybí příklady. Nejsou zde křížové odkazy, pouze klíčová slova vysvětlená jinde v textu jsou zvýrazněna tučně. Jako hlavní zdroj při studiu základů statistiky nelze doporučit. Kurs Pravděpodobnost a statistika hypertextově [10] vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni na fakultě aplikovaných věd. Výběr kapitol pokrývá osnovu základního kursu statistiky. Chybí však příklady a možnost testování. Ovládání programu je výborné. Orientace a navigace v programu je intuitivní, srozumitelná. Obrazovka řešena velmi účelně, takže je možno okamžitě přejít na jinou kapitolu či vyhledat pojem v rejstříku. Obsahuje 88 hesel, v nich 638 křížových odkazů (celkově odkazů přes 8 600). Navíc je výborná provázanost hesel a množství hypertextových odkazů i na jiné související stránky. Přestože text postrádá interaktivní a dynamické prvky, je výklad přehledný. Výrazně hypertextový materiál. Interaktivní tato učebnice není. Zpětnou vazbu neobsahuje. Tuto aplikaci lze chápat jako zdařilý doplňkový učební text. MM*Stat - Základy statistiky [11] je interaktivní učebnice vypracovaná v Německu. Jedna její mutace existuje i v češtině. Na vývoji spolupracoval několikačlenný český tým. Výklad v českém jazyce, ovládání zůstává v angličtině. Koncipován jako e-learningový kurs, v žádném případě se nejedná o pouhý přepis lineárního textu. MM*Stat si lze představit jako kartotéku, která umožňuje snadný přístup ke svým záznamům a jejich prohlížení. Zahrnuje veškerou látku doporučenou pro výuku základního kursu statistiky. Kliknutím na tlačítko Information otevřete stránku s dodatky k právě otevřené kapitole. Kliknutí na tlačítko Explained poskytne vysvětlený příklad k dané kapitole, tj. nalezneme zde zadání, data, zdůvodnění použití konkrétní statistické metody, výpočty 5

6 a interpretaci výsledků. Kliknutím na tlačítko Enhanced dostanete porovnání několika statistických metod či je použití konkrétní metody ukázáno na několika různých datových souborech. Ovládání programu výborné. Hypertextové odkazy nemá, zato množství křížových odkazů. Výrazně interaktivní kurs. Tlačítko Interactive poskytne více příkladů s různými daty resp. s proměnlivými podmínkami pro použití statistických metod. Nejste tak pouhý konzument, ale můžete aktivně ovlivňovat zadání i výpočet příkladů. V rámci všech interaktivních příkladů naleznete vysvětlení k používaným datům, vysvětlení k použité statistické metodě a návod, jak máte postupovat při zadávání údajů. Při spouštění interaktivních cvičení je třeba více trpělivosti. Používají technologii XploRe, trvá to trochu déle. Dynamické grafy, přívětivé prostředí. Zpětná vazba je výborná, tlačítko Check it - poslední oddíl každé kapitoly - obsahuje cvičení, kde si můžete sami vyzkoušet, zda jste dostatečně porozuměli probrané látce. Cvičení je zadáno formou testových otázek, každá odpověď je buď správná nebo chybná. Snad jediné, co by se tomuto systému dalo vytknout je, že chybí hypertextové odkazy. Jinak vyhovuje jak po stránce obsahové, tak didakticko-metodické. SurfStat [12] je australská on-line učebnice, první verse vznikla roku Je součástí virtuálního univerzitního prostředí. Obsahově odpovídá náplni základního kurzu statistiky. Didakticky výborný. Obsahuje výklad a souhrnné informace, příklady a interaktivní výpočty, testování znalostí, rejstřík a řadu odkazů na podobné stránky. Kurz je jednoduchý na ovládání, velmi dobrá je orientace v systému. Jednotlivá témata volíme z hlavní obrazovky otevřením souboru ze stromové struktury kapitol. Kapitoly výkladové vybíráme odděleně od cvičení a testů, existují mezi nimi však hypertextové odkazy. V levém sloupci obrazovky je neustále přítomna hlavní nabídka posunu v textu, možnost výběru z obsahu, help, glosář, kalkulátor kvantilů, odeslání mailu autorům a také vyhledávač pojmů v rámci učebnice. Hypertextové odkazy v rámci glosáře i v rámci přechodů mezi jednotlivými kapitolami a moduly. Možnost interaktivního zadávání hodnot v kalkulátoru rozdělení. Grafika je střídmá. Nechybí možnost ověřit si získané znalosti v testové části. Ke každé otázce je možnost ihned zobrazit řešení, včetně detailního propočtu příkladů. Nejasnosti v pojmech je možno si upřesnit v hypertextovém glosáři. SurfStat je jednou ze zdařilých elektronických učebnic. Přestože jde o produkt v anglickém jazyce, je dobře použitelný i v našem prostředí. StatSoft [13] je dynamická učebnice Electronic Statistics Textbook firmy StatSoft, která vyvíjí programový systém STATISTICA. Úvodní internetová stránka českého Stat- Softu má obsah učebnice v češtině, ovšem při výběru jakékoli kapitoly zjistíme, že výklad probíhá v jazyce anglickém, jinak také v němčině a francouzštině. Obsahově vysoce překračuje osnovy základního kursu statistiky. Velmi vítanou odlišností od ostatních kursů je závěrečné stručné shrnutí celé kapitoly. Ovládání programu je snadné. Obrazovka je členěna na dvě části. V pravé části (specialita systému, většina ostatních má menu nalevo) můžeme tlačítky s názvy kapitol vybrat hlavní téma. Dostaneme se přímo ke kapitole anglického StatSoftu, můžeme vybírat ze seznamu křížových odkazů na podkapitoly. Obrazovka se skládá ze dvou nezávisle členěných rolovacích menu, takže se lze pohodlně pohybovat mezi výběrem z obsahu a výkladem tématu. Na rozdíl od jiných systémů jsou témata seřazena abecedně, je tedy na studentovi, aby si sám vytvořil jakousi osnovu studia postupující od jednodušších k náročnějším partiím. Výkladový text neobsahuje dlouhé věty, vzorce přehledně zvýrazněny, odkaz na související témata nalezneme kliknutím na klíčové slovo. Žádná rušivá grafika. Hypertextovost nepříliš důsledná, několik křížových odkazů. Interaktivní prvky systém neobsahuje. Výklad je doplněn přehlednými dynamickými grafy. Systém neobsahuje testovací modul. Obsáhlý glosář je permanentně 6

7 k dispozici. Systém lze doporučit i začátečníkovi s dobrou znalostí angličtiny. HyperStat [14] je součástí virtuálního statistického prostředí Rice University, má zrcadlo na VŠE. Obsahová náplň kursu zhruba odpovídá, základům matematické statistiky není věnováno mnoho prostoru, převládá výklad testů hypotéz a spojitých rozdělení. Hlavní stránka barvami hýřící až příliš je rozdělena do čtyř sloupců. V levém vybíráme z nabídky témat, ty další nabízejí odkazy na internetové stránky s podobnými tématy či možnost stáhnout si rozličný software apod. Blikající upoutávky působí rušivě. Výklad je dosti nepřehledný, vzorce a grafy v textu jsou malé. Text obsahuje odkazy na jiné stránky věnované výuce statistiky, na nichž lze provádět výpočty nebo si prohlédnout i nahrát data k příkladům či vyzkoušet applety umožňující interaktivně kreslit grafy. Část simulací a demonstrací dává možnost nastavit vlastní parametry výpočtu, popř. systém vygeneruje vlastní data. Množství dynamických grafů, názorných appletů přispívajících k porozumění výkladu. V testovací části je možno zodpovědět několik kontrolních otázek ke každé kapitole. Nelze je však automaticky vyhodnocovat, pouze odkrýt výsledky, bez řešení, bez možnosti současně konfrontovat svá řešení se zadáním. Velmi zdařilý je obsáhlý glosář názorně vysvětlující pojmy. Navíc je zde možnost vyhledávání klíčových slov v rámci HyperStatu či vyhledávačem Google. PsychStat [15] je dynamický učební text, který vznikl na Southwest Missouri State University. Základem prostředí jsou dvě učebnice Introductory Statistics a Multivariate Statistics. Poslední revize prvního vydání v 2/1998, druhé vydání pouze na CD-ROM. K výpočtům používá statistický software SPSS. Obsahově pokrývá osnovy základního kursu statistiky. Ovládání programu je průměrné. Po výběru kapitoly se ve statickém levém sloupci zobrazí seznam křížových odkazů na podkapitoly daného tématu. Nemá žádné navigační mechanismy. Výkladový text přes celou obrazovku je nepřehledný a nezáživný. Celkové shrnutí je vždy v závěru kapitoly. Špatná orientace v rámci celého systému, chybí křížové odkazy v rámci výkladového textu. Názorné jsou interaktivní demonstrační příklady s možností zadání parametrů. Chybí dynamika grafů, ve výkladu se málo využívá možností e-learningu. Možnost testování znalostí není. Rejstřík či glosář chybí. 5 Závěr Mezi e-learningovými uvodními kursy statistiky má nejlepší hodnocení interaktivní učebnice MM*Stat. Výklad je v češtině a je koncipován jako opravdu e-learningový. Z hodnocených anglicky psaných textů vychází nejlépe australská učebnice SurfStat. Avšak i výukové systémy, které se v kvantitativním hodnocení umístily hůře, mají své kladné stránky zmíněné v komentářích k jednotlivým systémům. Užité hodnocení samozřejmě nemůže postihnout všechny vlastnosti výukového systému a navíc je ovlivněno subjektem hodnotitele. Přesto věříme, že informace z tohoto článku poskytují orientaci studentům i učitelům při výběru e-learningové učebnice základů statistiky. Literatura [1] Dohnal, G., Výukové programy na internetu, In STAKAN I-II, Sborník příspěvků mezinárodního semináře o výuce statistiky, Česká statistická společnost a slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Praha, 1999, pp [2] Kozáková, J., E-learning pro úvodní kurs statistiky, bakalářská práce, Ostravská univerzita,

8 [3] Zvára, K., Zkušenosti s výukou statistiky pro nematematiky, In Výuka statistiky v České republice I, Matfyzpress, Praha, 2002, pp [4] Žváček, J., Statistický sysel sbírka komentovaných odkazů o statistické činnosti na internetu, WEB: poslední aktualizace [5] Banka dat a modelů ekonomiky ČR, WEB: poslední modifikace [6] StatLib, Data, Software and News from the Statistics Community, WEB: poslední aktualizace [7] Saporta, G., Bourdeau, M., Techniques de la statistique, WEB: [8] Řezanková, H., Marek, L., Vrabec, M., Kalenský, L., Řezanka, P., IASTAT - Interaktivní učebnice statistiky, WEB: datum poslední aktualizace chybí, verse dostupná v říjnu 2005 [9] Linka, A., Volf, P., Bajzík, V., Řízení jakosti v textilu, WEB: /elearning.fcgi?id_tema=10&stranka=publ_tema, poslední aktualizace [10] Friesl M.,Pravděpodobnost a statistika hypertextově, WEB: friesl/hpsb/tit.html, 2004 [11] Härdle W. et al., MM*Stat Základy statistiky, WEB: datum poslední aktualizace chybí, verse dostupná v říjnu 2005 [12] Dear, K. et al., Surf-Stat, WEB: datum poslední aktualizace chybí, verse dostupná v říjnu 2005 [13] StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: [14] Lane, D. M., HyperStat Online Textbook, WEB: [15] Stockburger, D. W., Introductory Statistics: Concepts, Models, and Applications, WEB: revised 2/19/98 Kontaktní adresa Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc., katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta Ostravské university, 30. dubna 22, Ostrava, CZ, Bc. Jana Kozáková, KVADOS,a.s., Pivovarská 4/10, Ostrava, CZ, Tento příspěvek byl částečně podporován z projektu 201/05/0284 GAČR. 8

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů Úvod E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů řešitel: Roman Hocke vedoucí práce: Mgr. Petr Matyáš 1 implementace e-learningového řešení Cíle práce přizpůsobení k výuce Teoretické informatiky a

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Access 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Výuka programování v jazyce Python

Výuka programování v jazyce Python Výuka programování v jazyce Python Tomáš Fortelka RNDr. Jaroslav Icha Školní rok: 2009-10 Abstrakt Bakalářská práce se týká výuky programování v jazyce Python. Na trhu je velké množství knih a různých

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics IBM Software IBM SPSS Exact Tests Přesné analýzy malých datových souborů Při rozhodování o existenci vztahu mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách a při používání neparametrických ů analytici zpravidla

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Současný trend snižování počtu kontaktních hodin ve výuce nutí vyučující

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE RNDr. Kateřina Dvořáková Gymnázium, Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice Abstrakt: Příspěvek pojednává o e-learningovém kurzu s názvem Úvod do planimetrie. Kurz

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1.1 Úvod Mohutný rozvoj didaktické techniky v posledních letech vyvolává vznik zcela nových

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Představení e-learnignového projektu Českého červeného kříže Oblastní spolek Praha 9

Představení e-learnignového projektu Českého červeného kříže Oblastní spolek Praha 9 Aktualizace 1.7.2012 Představení e-learnignového projektu Českého červeného kříže Oblastní spolek Praha 9 Tento projekt financuje Operační program Praha - Adaptabilita Více zde: http://www.cckp9.cz/vzdelavani-zamestnancu/

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

P Ř Í L O H A Č. 1. Objednatel:

P Ř Í L O H A Č. 1. Objednatel: P Ř Í L O H A Č. 1 T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U D Í L A ke smlouvě o dílo uzavřené dne na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Grafické prvky pro elektronickou

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Zkušenosti z přípravy multimediálních studijních opor pro výuku matematiky

Zkušenosti z přípravy multimediálních studijních opor pro výuku matematiky Zkušenosti z přípravy multimediálních studijních opor pro výuku matematiky Jaromír Kuben 1 a Petra Šarmanová 2 1 Katedra matematiky a fyziky, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany Brno, Kounicova

Více

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA Patrícia Martinková Ústav informatiky AV ČR martinkova@cs.cas.cz www.cs.cas.cz/martinkova Konference STAKAN, 10. října 2015,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI Josef Křepela, Jiří Michálek OSSM při ČSJ Červen 009 Hodnocení způsobilosti atributivních znaků jakosti (počet neshodných jednotek) Nechť p je pravděpodobnost

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více