ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH"

Transkript

1 ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu v environmentální koncentraci 1. Průběh řešení projektu: Během období řešení projektu byl proveden chronický test toxicity, kde byl sledován dlouhodobý vliv simazinu na kapra obecného (Cyprinus carpio L.). K testu byl použitý kapr obecný (délky těla 21,31 ± 2.05 cm a hmotnosti ± g) z odchovného zařízení Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech. Sto dvacet osm kaprů bylo umístěno do osmi 200 l akvárií po 16 kusech. Test probíhal v opakování. Kapři byli vystaveni experimentálním koncentracím simazinu (Sigma Aldrich, Česká republika, chemické čistoty 99,5%) po dobu 60 dnů v následujících koncentracích ve vodě: (environmentální koncentrace nalézaná v českých řekách - skupina 1), (skupinu 2), a (skupina 3), zároveň byla sladována i kontrolní skupina ryb bez simazinu. Koncentrace simazinu a odpovídají 5% 48hLC50 a 10% 48hLC50 pro kapra obecného. Ryby byly během experimentu krmeny jednou denně komerčním krmivem pro ryby v dávce 1% hmotnosti obsádky. Po celou dobu experimentu bylo sledováno chování ryb. Během pokusu byly sledovány fyzikálněchemické parametry vody a koncentrace simazinu ve všech akváriích. Po 14, 28 a 60 dnech byly z každé skupiny a opakování odebrány a usmrceny 4 ryby, z kterých byly odebrány vzorky tkání (mozek, žábra, sval, játra, střevo) pro stanovení analýz oxidativního stresu a antioxidačních biomarkerů. Vzorky tkání byly zmraženy na -80 C a byly připraveny pro stanovení analýz biomarkerů oxidativního stresu a antioxidačních biomarkerů. Připravené vzorky tkání byly zváženy a homogenizovány (1:10 w/v) pomocí Ultra Turrax homogenizátoru (Ika, Německo) za použití 50 mm fosfátového pufru (ph 7,

2 obsahující 0,5 mm EDTA). Homogenát byl rozdělen na dvě části, první pro stanovení biomarkerů oxidačního stresu a druhá pro stanovení antioxidačních biomarkerů. Pro stanovení oxidativního stresu byly měřeny reaktivní kyslíkové radikály (ROS) a látky reaktivní s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS). ROS byly měřeny pomocí 2,7- dichlorofluorescin diacetátu (DCFH-DA) podle metodiky Driver et al. (2000) s drobnými modifikacemi podle Zhang et al. (2008). TBARS byly stanoveny metodou podle Lushchak et al. (2005), která byla použita i k vyhodnocení lipidní peroxidace (LPO). Z antioxidačních biomarkerů byla spektrofotometricky stanovená celková aktivita superoxid dismutázy (SOD), katalázy (CAT), glutathion peroxidázy (GPx), glutathion reduktázy (GR) a množství redukovaného glutathionu (GSH). K vyhodnocení naměřených dat byla stanovena koncentrace proteinů. Následně byla všechna získaná data zpracována a statisticky vyhodnocena pomocí statistického softwaru STATISTICA program (verze 8.0 pro Windows, StatSoft). Pro hodnocení rozdílu mezi sledovanými skupinami a kontrolní skupinou byla použita analýza variace (ANOVA) Tukeyův test. Driver, A.S., Kodavanti, P.R.S., Mundy, W.R., Age-related changes in reactive oxygen species production in rat brain homogenates. Neurotoxicol. Teratol. 22, Lushchak, V.I., Bagnyukova, T.V., Husak, V.V., Luzhna, L.I., Lushchak, O.V., Storey, K.B., Hyperoxia results in transient oxidative stress and an adaptive response by antioxidant enzymes in goldfish tissues. Int. J. Biochem. Cell Biol. 37, Zhang, X., Yang, F., Zhang, X., Xu, Y., Liao, T., Song, S., Wang, H., Induction of hepatic enzymes and oxidative stress in Chinese rare minnow (Gobiocypris rarus) exposed to waterborne hexabromocyclododecane (HBCDD). Aquat. Toxicol. 86, Dosažené výsledky: V průběhu testu bylo sledováno chování ryb ve všech skupinách. Ryby vystavené simazinu nejevily žádné změny chování (příjem krmiva, dýchání, pohybovou aktivitu) ve srovnání s kontrolními rybami. Během experimentu nebyla zjištěna žádná úmrtnost. Biomarkery oxidačního stresu Bylo prokázáno statisticky významné (p < 0,01) zvýšení hladiny ROS v tkáních mozku, svalu a jater kaprů, kteří byli vystaveni nejvyšší koncentraci simazinu () po dlouhodobém působení ve srovnání s kontrolní skupinou. U ryb vystavených koncentraci 2 mg/l byla zjištěná zvýšená hladina ROS v jaterní tkáni po 60 dnech expozice. Statisticky významná data jsou uvedená v Tab. 1.

3 Mozek Sval Tab. 1. Reaktivní kyslíkové radikály (ROS, %) v tkáních kapra obecného po expozici simazinem (dny) Kontrola ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 17.19* ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 20.73* ± ± ± ± ± ± ± ± 21.67* ± ± ±11.64* ± 17.47* Dlouhodobá expozice simazinu neměla vliv na lipidní peroxidaci stanovenou pomocí TBARS testu v tkáních kapra obecného. Antioxidační biomarkery Z antioxidačních biomarkerů byly zjištěny statisticky významné změny (p < 0,01) v aktivitě SOD ve svalové tkáni v koncentracích 2 a po celou dobu experimentu. Po 14 a 28 dnech expozice byla v těchto koncentracích zvýšená aktivita SOD, 60 den byla snížena oproti kontrolní skupině, viz. Tab. 2. Tab. 2. Aktivita superoxid dismutázy (SOD,U/mg protein) ve svalové tkáni kapra obecného po expozici simazinem Sval ± ± ± 7.98* ± 9.08* ± ± ± 8.30* ± 8.81* ± ± ± 6.17* ± 4.77* V tkáních mozku, svalu a jater byly zjištěné statistický významné změny v aktivitě CAT ve všech testovaných koncentracích. U ryb vystavených koncentraci došlo ke zvýšení aktivity CAT po 60 dnech expozice simazinu v tkáni svalu. V koncentraci byla zjištěná zvýšená aktivita CAT v tkáni mozku po 60 dnech experimentu, v tkáni svalu po 28 dnech a v jaterní tkáni po 14 a 28 dnech. U ryb vystavených této koncentraci bylo zjištěno snížení aktivity CAT po 60 dnech ve svalové a jaterní tkáni. Zvýšená aktivita CAT byla

4 zjištěná u ryb vystavených nejvyšší koncentraci () v tkáni mozku, svalu a jater po 14 a 28 dnech expozice této koncentraci. Po 60 dnech bylo v této koncentraci zjištěné staticky významné (p < 0,01) snížení aktivity CAT v těchto tkáních v porovnání s kontrolní skupinou. Statisticky průkazná data jsou uvedená v Tab. 3. Mozek Sval Tab. 3. Aktivita katalázy (CAT, U/mg protein) v tkáních kapra obecného po expozici simazinem ± ± ± ± 1.55* ± ± ± ± 3.77* ± ± ± 3.01* 0.85 ± 0.62* ± ± ± ± 2.67* ± ± ± 4.39* ± 4.22* ± ± 5.67* 7.61 ± 3.94* 4.69 ± 2.14* ± ± ± 8.96* ± 9.65* ± ± ± 8.13* ± 7.71* ± ± ± 4.16* ±5.29* Enzymatická aktivita GPx po dlouhodobém působení simazinu v játrech kapra obecného byla snížená v jaterní tkáni po 28 a 60 dnech expozice u ryb vstavených 2 a simazinu ve srovnání s kontrolní skupinou. U nejvyšší koncentrace simazinu byla zjištěná snížená aktivita GPx i po 14 dnech expozice, viz. Tab. 4. Tab. 4. Aktivita glutathion peroxidázy(gpx, mu/mg protein) v játrech kapra obecného po expozici simazinem ± ± ± ± 8.578* ± ± ± 6.43* ± 4.97* ± ± ± 6.69* ± 6.38* Statisticky významné (p < 0,01) změny koncentrace GSH byly nalezeny v tkáni mozku a jater ve všech testovaných koncentracích v porovnání s kontrolní skupinou. V koncentraci 0.06 µg/l byla zjištěná signifikantně zvýšená hladina GSH v jaterní tkáni odebrané 28. a 60. den expozice. V koncentraci bylo GSH zvýšeno v jaterní tkáni po celou dobu experimentu, v tkáni mozku po 60 dnech experimentu. U ryb vystavených koncentraci byla zjištěná zvýšená hladina GSH v tkáni mozku po celou dobu experimentu a jaterní tkáni

5 po 14 a 28 dnech, 60 den expozice bylo zjištěno snížení koncentrace GSH ve srovnání s kontrolní skupinou. Statisticky významná data jsou uvedená v Tab.5. Tab. 5. Hladina redukovaného glutathionu (GSH, µg/mg protein) v tkáních kapra obecného po expozici simazinem Mozek ± ± ± ± 6.14* ± ± ± ± 12.92* ± ± ± 4.88* ± 12.76* ± ± ± 6.11* ± 9.27* ± ± 9.11* ± 10.50* ± 7.20* ± ± 8.04* ± 10.62* ± 9.16* Dlouhodobá expozice ryb simazinu neprokázala statisticky významné změny v aktivitě GR v tkáních kaprů. 3. Využitelnost dosažených výsledků a navazující práce: Tato práce byla zaměřena na hodnocení biomarkerů oxidativního stresu a antioxidačních biomarkerů v tkáních kapra obecného po chronické expozici simazinu. Bylo zjištěno, že výší koncentrace simazinu (2 a ) po dlouhodobém působení vedou k oxidativnímu poškození (ROS) buněk v tkáních (mozku, svalu a jater) a následně narušují rovnováhu a stabilitu antioxidačních systémů (SOD, CAT, GPx a GSH) v těchto tkáních. Lze tedy říci, že dlouhodobé působení simazinu ovlivňuje rovnováhu mezi oxidačním stresem a antioxidanty. Tyto výsledky byly přijaty ve vědeckém časopise Environmental Toxicology and Pharmacology - "Effect of chronic exposure to simazine on oxidative stress and antioxidant response in common carp (Cyprinus carpio L.)" a časopise Bulletin VÚRH Vodňany Vliv chronické expozice simazinu na biomarkery oxidačního stresu a antioxidační biomarkery jaterní tkáně kapra obecného (Cyprinus carpio L.). Výsledky byly prezentovány na konferencích EAFP 2011 Split, Chorvatsko Effect of chronic exposure to simazine on oxidative stress and antioxidant response in common carp (Cyprinus carpio L.) a na XV. národní toxikologické konferenci Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, SRŠ a VOŠ Vodňany Vliv simazinu na jaterní tkáň kapra obecného (Cyprinus carpio L.).

6 Měření těchto biomarkerů poskytuje užitečné informace pro hodnocení toxických účinků herbicidu simazinu na ryby. Mechanismy působení herbicidů na bázi triazinů na tyto fyziologické reakce ryb nejsou stále doposud jasné a je potřeba dále je studovat. Výsledky jsou zároveň součástí disertační práce zabývající se vlivem pesticidů na bázi triazinů na ryby. 4. Stav čerpání finančních prostředků: Z požadovaných finančních prostředků bylo vyčerpáno ,98 Kč (včetně DPH). Za tyto finanční prostředky byl pořízen především spotřební materiál (chemikálie, drobný laboratorní materiál) a drobný hmotný a nehmotný majetek. Byla obdržena odborná literatura v hodnotě 1 261,32 Kč včetně DPH. Rozpis Náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku Poskytnuté prostředky v Kč Skutečně čerpáno v Kč Kč ,98 Kč Náklady na publikace Kč 1 261,32 Kč Celkem KČ ,30 KČ Drobný hmotný = 5 041,85 Kč (pipeta EPPENDORF Research plus 2). Spotřební materiál celkem = ,13 Kč (- Nákup chemikálií (stanovení biomarkerů oxidačního stresu, antioxidačních parametrů = ,71 Kč; standard pesticidního preparátu = ,80 Kč) = ,51 Kč. - Drobný laboratorní materiál (ependorfky, špičky, mikrodestičky, kyvety) = ,62 Kč. ) Celkem = ,98 Kč

BULLETIN VÚRH VODŇ ANY

BULLETIN VÚRH VODŇ ANY Ročník 43 (3) červenec - září 2007 Volume 43 (3) July - September BULLETIN VÚRH VODŇ ANY 3 TOXICITA A BIODEGRADABILITA ODPADŮ A LÁTEK VÝZNAMNÝCH VE VODNÍM PROSTŘEDÍ Toxicity and Biodegradability of Matters

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

VÚRH V o d ň a n y. Evropský rybářský fond Investice do udržitelného rybolovu

VÚRH V o d ň a n y. Evropský rybářský fond Investice do udržitelného rybolovu FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V Č E S K Ý C H B U D Ě J O V I C Í C H Bulletin ročník volume VÚRH V o d ň a n y 46 2 2010 duben červen april june Tato publikace

Více

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 ///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 Poznámka redakce: Za jazykovou a věcnou stránku referátů odpovídají jednotliví autoři. Editor provedl pouze

Více

Fotodegradace rašelinných huminových látek

Fotodegradace rašelinných huminových látek Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH VÝROBKŮ Z RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH VÝROBKŮ Z RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH VÝROBKŮ Z RYB Název projektu: Vývoj nových rybích výrobků využívajících surovinu vznikající při zpracování sladkovodních ryb Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.1.00/11.00270

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

Chem. Listy 108, 243 250 (2014)

Chem. Listy 108, 243 250 (2014) Chem. Listy 18, 5 (1) VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ TRICLOSANU POMOCÍ SYSTÉMU JEDNORÁZOVÝCH MĚRNÝCH CEL S INTEGROVANOU UHLÍKOVOU ELEKTRODOU Věnováno památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc. ( 7.5.1). MILAN LIBÁNSKÝ*,

Více

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu Czech Phycology, Olomouc, 4: 191-201, 2004 191 Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu The influence of sample mineralization on algal bioassy sensitivity Vladimír K o č í 1, Hynek B e

Více

Ochrana zdraví ryb 2015

Ochrana zdraví ryb 2015 Fakulta rybářství Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice Ochrana zdraví ryb 2015 Vodňany, 1. 3.10. 2014 Ochrana zdraví ryb 2015 Vodňany, 1. 2. 4. 2015 Vodňany, 1. 2. 4. 2015

Více

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013 PROSPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.8.2014 L 247/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 900/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební

Více

Testy toxicity na organizmech vodního prostředí

Testy toxicity na organizmech vodního prostředí Testy toxicity na organizmech vodního prostředí Ekotoxikologické testy jsou experimenty s různými druhy organizmů (testovacích systémů), kdy sledujeme působení testované látky (toxikantu) v definovaných

Více

The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus carpio L.) after various oils adittion to the feeds production verification

The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus carpio L.) after various oils adittion to the feeds production verification DYNAMIKA ZMĚN SPEKTRA MASTNÝCH KYSELIN VE SVALOVINĚ KAPRA OBECNÉHO (CYPRINUS CARPIO L.) PO APLIKACI PŘÍDAVKU RŮZNÝCH OLEJŮ DO KRMIVA - PROVOZNÍ OVĚŘENÍ The fatty acid changes in common carp muscle (Cyprinus

Více

UŽITÍ ELLMANOVY METODY PRO STANOVENÍ AKTIVIT CHOLIN- ESTERAS PŘI IN VIVO HODNOCENÍ ÚČINKŮ REAKTIVÁTORŮ

UŽITÍ ELLMANOVY METODY PRO STANOVENÍ AKTIVIT CHOLIN- ESTERAS PŘI IN VIVO HODNOCENÍ ÚČINKŮ REAKTIVÁTORŮ UŽITÍ ELLMAVY METDY PR TAVEÍ AKTIVIT CHLI- ETERA PŘI I VIV HDCEÍ ÚČIKŮ REAKTIVÁTRŮ JAA ŽĎÁRVÁ KARAVÁ a, KAMIL KUČA a,b, DAIEL JU a,b a JIŘÍ BAJGAR a a Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví,

Více

SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE

SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE (Vodňany 4. - 5. května 1994 ) Editoři: Jindřiška Mikešová Zdeněk Adámek Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany Česká republika Použité materiály

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda CERTIFIKOVANÁ METODIKA Eva Juranová a Eduard Hanslík Praha, 2014 CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více

The concentration of cadmium in organs of cows after experimental Load by cadmium sulphate

The concentration of cadmium in organs of cows after experimental Load by cadmium sulphate The concentration of cadmium in organs of cows after experimental Load by cadmium sulphate Koncentrace kadmia v orgánech krav po jeho dlouhodobém experimentálním podávání J. Zajíc, R. Vitásek Clinic of

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

ANIMAL PROTECTION AND WELFARE 2011 OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2011

ANIMAL PROTECTION AND WELFARE 2011 OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2011 ANIMAL PROTECTION AND WELFARE 2011 OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2011 18th Scientific Conference with International Participation 18. odborná konference s mezinárodní účastí 20-21 September 2011 Brno, Czech

Více

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.)

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Autorky: Magdalena Cvečková,

Více

DETERMINATION OF STRUCTURAL FORMS OF P53 PROTEIN BY FLOW INJECTION ANALYSIS WITH ELECTROCHEMICAL DETECTION

DETERMINATION OF STRUCTURAL FORMS OF P53 PROTEIN BY FLOW INJECTION ANALYSIS WITH ELECTROCHEMICAL DETECTION DETERMINATION OF STRUCTURAL FORMS OF P53 PROTEIN BY FLOW INJECTION ANALYSIS WITH ELECTROCHEMICAL DETECTION STANOVENÍ STRUKTURNÍCH FOREM PROTEINU P53 POMOCÍ PRŮTOKOVÉ INJEKČNÍ ANALÝZY S ELEKTROCHEMICKOU

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou.

Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou. Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou. Editoři MUDr. Pavel Sekerka, MUDr. Peter Ivák, Cecílie Šídlová Název: Studentská vědecká konference 3. lékařské

Více

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE Eva Juranová 1,2 a Eduard Hanslík 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 2

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI

ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze OSNOVA REACH Testy SLP Ochrana zvířat Alternativní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více