František Janošťák 1 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY PRO PREDIKCI V TECHNOLOGII ZEVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Janošťák 1 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY PRO PREDIKCI V TECHNOLOGII ZEVO"

Transkript

1 František Janošťák 1 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY PRO PREDIKCI V TECHNOLOGII ZEVO Abstrakt Hlavní podstatou tohoto článku je stručně seznámit čtenáře s modelováním výroby elektrické energie na kondenzační turbíně s jedním neregulovaným odběrem. Při vytváření modelu je použita lineární regresní analýza pomocí softwaru Statistica. Výsledný model se dá využít při odhadování vyrobené elektrické energie u turbín, které pracují na podobném principu. Klíčová slova ZEVO, Malešice, Regresní analýza, Spalování odpadu, Spalovna 1 ÚVOD Odborná stáž proběhla v provozu zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Malešice. Cílem stáže byl sběr a zpracování provozních dat a jejich použití pro tvorbu predikčních modelů, které by umožnili simulovat provoz spalovny a poskytovali tak podporu při plánování dodávek tepla a elektřiny. K tvorbě modelů jednotlivých zařízení spalovny (kotel, turbína, atd.) byla použita provozní data z let 2011, 2012, 2013 i Data bylo třeba nejprve zpracovat (odstranění nevhodných hodnot) a poté je použít pro návrh a tvorbu predikčních modelů. Následující kapitola je věnována popisu zařízení ZEVO Malešice. Kapitola tři obsahuje úvod do teorie lineární regresní analýzy. Kapitola čtyři pak popisuje použití lineární regresní analýzy při tvorbě modelu odběrové parní turbíny. Postup tvorby modelu v prostředí Statistica je obsažen v kapitole pět. Poslední kapitola shrnuje nejdůležitější závěry. 2 SPALOVNA Spalovna je technologické zařízení sloužící ke spalování komunálního a jiného odpadu. Energie uvolněná při spalování se používá k výrobě páry. Ta je vedena na parní turbína, kde dochází k výrobě elektřiny a tepla [2]. 1 František Janošťák, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, tel.: (+420) , 1

2 2.1 ZEVO Malešice Následující text je zpracován na základě zdrojů [1], [2], [4]. Spalovna ZEVO Malešice se nachází v Praze. Zpracuje asi 300 kt odpadu za rok. Začátek celého procesu je na bráně spalovny. Zde se kontroluje přivezený odpad. Příkladem takové kontroly je test, zda v odpadu nejsou zamíchány radioaktivní předměty. Dále je odpad zvážen a pokračuje k hlavnímu bunkru. Zde je odpad uložen po určitou dobu. Pokud se jedná o odpad s většími rozměry, tak je nadrcen pomocí hydraulických nůžek. V hlavním bunkru jsou umístěna jeřábnická ramena, která slouží k dávkování odpadu do kotlů a také k jeho promíchávání, čímž se zvyšuje jeho homogenizace. Následuje hlavní fáze, což je spalování odpadu. Probíhá ve čtyřech spalovacích kotlích s posuvnými rošty. Do kotle je nasypán odpad a přiváděn předehřátý vzduch, který ochlazuje rošt a zároveň vysušuje odpad (viz Obr. 1). Vzduch je předehříván parou z kotle. Dále je ke kotli připojen přívod podpůrného paliva. V tomto případě se jedná o zemní plyn. Ten se za běžného provozu nepoužívá. Jeho uplatnění je v případě nestandardních stavů, například pokud klesne výhřevnost odpadu pod určitou hranici a v případě výjimečných stavů jako je najíždění kotle do provozu po odstávce nebo opravě. Běžně fungují zároveň pouze tři kotle ze čtyř, jelikož není dostatek odpadu na udržení plynulého provozu všech čtyř kotlů. Po spálení odpadu vznikají spaliny, které putují do výměníku tepla. Tam jsou ochlazovány tzv. DEMI vodou (jedná se o vodu, která neobsahuje žádné minerální látky), která se mění v páru a putuje dále potrubním systémem spalovny. Každý z těchto kotlů je schopen spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 C a tlaku 1,37 MPa. Obr. 1: Schéma spalovacího roštu [2] Samozřejmě nedochází k dokonalému spálení veškerého odpadu. Zbytek po shořelém odpadu se nazývá struska. Ta je dále odváděna do separátoru, kde se z ní pomocí magnetického pásu oddělí veškeré kovové části. Ty jsou odváženy na opětovné využití. Struska bez železných částí najde své využití ve stavebnictví. Vyrábí se z ní například tvárnice či příměs do materiálu na stavbu silničních cest. Pára vzniklá ohřevem DEMI vody míří na parní turbínu, kde dochází k výrobě tepla a elektřiny. Parní turbínu lze rozdělit na dvě části, protitlaká a kondenzační. Protitlakou částí 2

3 projde veškerá pára. Poté je část odebrána na vytápění a pro vlastní spotřebu spalovny. (viz Obr. 2). Zbytek páry putuje do kondenzační části. V případech, kdy přesáhne vyrobené množství páry přípustnou mez danou denním plánem výroby, se otevírá ventil RCHS3, který odvede páru přímo na výrobu tepla, takže neprojde turbínou. Jedná se o nežádoucí stav, protože se nevyužívá turbína, a dochází ke snížení účinnosti výroby energie. Právě k minimalizaci použití RCHS3 by měli sloužit výsledky stáže - predikční modely pro plánování výroby tepla a elektřiny. Obr. 2: Schéma turbíny [2] Velice důležitou součásti spalovny je také systém na čištění spalin. Aby nedocházelo k přílišnému znečištění ovzduší, má spalovna předepsané množství látek, které se do ovzduší mohou dostat. Jmenovitě se jedná o tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, siřičitý, fluorovodík, chlorovodík, těžké kovy a dioxiny. Spalovna ZEVO Malešice tyto limity splňuje dvakrát lépe než by musela, protože je to vyžadováno městem Praha. 3 REGRESNÍ ANALÝZA Regresní analýza je jedna z nejpoužívanějších statistických metod, se kterými se dnes můžeme setkat. Při modelování uvažujeme dva typy proměnných: závislé neboli ty, které bychom chtěli vypočítat, a nezávislé neboli ty, s jejichž pomocí předpovídáme hodnotu závislé proměnné. O nezávislých proměnných předpokládáme, že jejich hodnoty budeme znát. Závislá proměnná je v modelu vždy pouze jedna, zatímco nezávislých proměnných bývá zpravidla více. Tvar modelu můžeme psát jako kde: Y závislá proměnná, Y f ( X 1, X 2, X 3,...) e (1) X i nezávislé proměnné, e chyba (rozdíl mezi dopočítanou a skutečnou hodnotou závislé proměnné). Chybu nazýváme taktéž reziduem. 3

4 Ve většině modelů byl použit nejjednodušší tvar kde: Y a0 a1 X1 a2 X 2 a3 X 3... e (2) a i korelační koeficienty. Při modelování tedy hledáme hodnoty regresních koeficientů. Nejčastěji se používá metoda nejmenších čtverců. V některých složitějších modelech uvažujeme vzájemné interakce nezávislých proměnných popřípadě jejich mocniny, stále se však jedná o lineární model z hlediska regresních koeficientů. Metoda nejmenších čtverců hledá řešení takové, aby následující výraz (součet čtverců reziduí) nabýval svého minima. kde: n 2 e i i 1 e i chyba pro jednotlivou hodnotu závislé proměnné. Představme si, že máme závislou proměnnou y a jednu nezávislou proměnnou t. Pak si předchozí vzorec, který minimalizujeme, můžeme představit jako součet ploch čtverců (viz obr. 3). (3) Obr. 3: Metoda nejmenších čtverců [5] K nalezení regresních koeficientů používáme statistický software Statistica, který přímo nabízí možnost lineárních, ale i obecných regresních modelů. 4 MODEL SPALOVNY Celkový model spalovny se skládá z jednotlivých dílčích modelů (viz Obr. 4). Tento text je zaměřen pouze na model parní turbíny, ostatní modely vznikaly analogicky. Pro jejich vytvoření bylo potřeba zpracovat provozní dat archivovaná několik let zpět. Data z let 2011 a 2012 se nakonec ukázala jako nepoužitelná, protože v těchto letech byla turbína instalována v provozu jen krátce a veškeré problémy ještě nebyly vyřešeny. To vedlo k tomu, že nastávaly nestandardní stavy. A vzhledem k tomu, že těmto stavům se chce 4

5 spalovna do budoucna vyhnout, nemá význam uvažovat data z těchto stavů. Další důvod, proč se zmíněná data nedala použít, byl ten, že některá měřící zařízení měla nesprávný rozsah, popřípadě z nějakého důvodu neměřila správně. Obr. 4: Schéma modelů spalovny Pro některé modely nebyla lineární regrese vhodná, a proto bylo k jejich vytvoření potřeba využít neuronové sítě. Jednalo se o model páry vyráběné na kotlích a model odběru páry do firmy Laktos. Na vytvoření modelu turbíny však stačila lineární regrese. 4.1 Model turbíny Instalovaná parní turbína je kondenzační odběrová turbína s jedním neregulovaným odběrem. Výslednou hodnotou (závislou proměnnou) je činný výkon turbíny. Vstupními hodnotami (nezávislými proměnnými) jsou průtok ostré páry na turbínu, průtok odběrové páry a teplota okolí (výstupní tlak z kondenzační části). To, jaký má vstupní hodnota na výstupní hodnotu vliv je možné porovnat z paretova grafu (Obr. 5) vytvořeného v softwaru Statistica. 5

6 Obr. 5: Paretův graf vstupních hodnot Ze zde uvedeného Paretova grafu je patrné, že největší vliv na výslednou elektrickou energii má průtok ostré páry. Proto by se měla věnovat největší pozornost tomu, aby data průtoku ostré páry neobsahovala chybné hodnoty. Při použití těchto tří údajů měl výsledný model tvar: ČV a0 a1 POPnTG a2 POP a3 TP (4) kde: ČV činný výkon turbíny [kw], POPnTG průtok ostré páry na turbínu [t/h], POP průtok odběrové páry [t/h], TP teplota prostředí [ C], a i korelační koeficienty [-]. Korelační koeficient mezi reálnými hodnotami a modelem předpovězenými hodnotami měl hodnotu přes 0,99. Při pohledu na graf rezidua vs. předpovědi (Obr. 6) si však můžeme všimnout parabolické závislosti (vyznačena červenou čarou). 6

7 Obr. 6: Předpovězené hodnoty vs. rezidua Tento fakt vedl k přehodnocení závislosti pouze na vstupních hodnotách a do modelu byly přidány jejich interakce a kvadráty. Samozřejmě, že neměly vliv veškeré kombinace. Vliv se určoval opět na základě paretova grafu (viz Obr. 7). Obr. 7: Paretův graf vstupních hodnot 2 Po přidání těchto hodnot se mírně zvýšila výpočtová náročnost modelu, ale vzhledem k dnešní výpočtové technice se změna na výpočtovém čase téměř neprojeví. 7

8 Parabolická závislost už není v této verzi znatelná. Když se podíváme na rezidua (viz Obr. 8), je zřejmé, že chyba modelu je maximálně 0,2 MW. Obr. 8: Předpovězené hodnoty vs. Rezidua 2 5 STATISTICA Všechny modely byly vytvářeny v softwaru Statistica. Pro regresní modely je nejlépe začít obecnou regresní analýzou, jejíž ikonu najdeme v záložce statistika (viz Obr. 9) Obr. 9: Obecná regresní analýza ve Statistice Po zvolení této možnosti se nám otevře tabulka, ve které zadáme závislé a nezávislé proměnné. Také je možnost zadat proměnné kategoriální, což jsou takové proměnné, které nemají kvantitativní hodnotu. Nelze s nimi tedy počítat jako s číslem. Jedná se například o dny v týdnu, popřípadě hodiny během dne (viz Obr. 10). 8

9 Obr. 10: Zadávání proměnných Po potvrzení tlačítkem OK už dostaneme výslednou tabulku, ve které můžeme najít paretův graf, histogramy apod. Pro výsledný regresní model nás zajímají hlavně regresní koeficienty. Ty najdeme po stisknutí tlačítka koeficienty (viz Obr. 11). Obr. 11: Výstup z programu Statistica Korelační koeficienty jsou uvedeny v prvním sloupci tabulky, která se nám otevře. Jsou označeny názvem proměnné a zkratkou Param. (viz Obr. 12) 9

10 Obr. 12: Tabulka koeficientů 6 ZÁVĚR V rámci stáže vznikly predikční modely hlavních technologických uzlů spalovny. Jejich spojením lze získat celkový model, pro předpovídání množství vyrobené elektrické energie. Kvalita modelů by pravděpodobně mohla být dále zvýšena. To by ale bylo podmíněno zahrnutím dalších, v současnosti neměřených, veličin. Celkově se však modely dají považovat za kvalitní a mohou být dále použity pro simulační model, který by sloužil jako podpora při plánování dodávek elektrické energie. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Literatura [1] Pražské služby a. s. Energetické využívání odpadu. Pražské služby [online]. [citováno ]. Dostupné z: [2] ČECH, Martin. Technicko-ekonomické modely spaloven komunálního odpadu s využitím energie. Brno, Diplomová práce. VUT Brno. [3] MOTL, Tomáš. Regresní analýza. Brno, Bakalářská práce. Masarykova univerzita. [4] BERAN, P.:Provozní zkušenosti s novou kogenerační jednotkou ZEVO Malešice. In: Seminář Odpady 2011, Brno. s. 72. [5] ČERMÁK, Libor a Rudolf HLAVIČKA. Numerické metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN [6] Přispěvatelé Wikipedie. Korelace. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [citováno ]. Dostupné z: [7] Credit expo. Statsoft Europe. Credit Expo [online]. [citováno ]. Dostupné z: 10

11 [8] Přispěvatelé Wikipedie. Spalovna Malešice. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [citováno ]. Dostupné z: CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords Incineration, Regression analysis, Malešice, waste incineration Summary The objective of the paper is to describe the development of a model of a steam turbine with one extraction for electricity output prediction. The model was developed using real operational data and applying regression analysis. Results showed good accuracy in predictions. 11

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VUT v Brně: studenti Fakulty strojního inženýrství Odborný garanti: Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. Ing. Martin Pavlas,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Energetické využívání odpadu Pavel Hospr 2012 Energetické zpracování odpadů Pavel Hospr 2012

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

1. Úvod. Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE

1. Úvod. Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE Jiří Gregor 1 ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZEVO MALEŠICE Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě Pražské služby, a.s. - ZEVO Malešice. Předmětná stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Joklová Kateřina ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Mathematica software and

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu Pavel

Více

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206 117 Kam kráčí moderní technologie pro energetické využití odpadů? Trochu tajemný název příspěvku, který přináší pohled na část odpadového hospodářství, která v dnešní době nejvíce vyvolává u laické veřejnosti

Více

IDEÁLNÍ OBĚHY SPALOVACÍCH MOTORŮ

IDEÁLNÍ OBĚHY SPALOVACÍCH MOTORŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE IDEÁLNÍ OBĚHY SPALOVACÍCH MOTORŮ IDEAL CYCLES

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Diplomová práce Systém předzpracování dat pro dobývání znalostí z databází Vypracovala: Hana Kotinová Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Berka,

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Autor: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Jihlava 2014 Obsah 1 Úvodní informace... 5 1.1 Abstrakt... 5 1.2 Identifikační

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY vedoucí práce: Ing. Viktor Majer 2012 autor: Bc. Tereza Starostová 0 Anotace

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu Petra Brousilová Bakalářská práce 2011 ý á í Ě É Í Ě É Ý é Ťí í Á í čí í

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David KAZDA Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice Diplomové práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 44 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Doc. Ing. Jaroslav Hyžík EIC spol. s r.o. Ecological and Industrial Consulting, Praha POPIS ZAŘÍZENÍ TVO LIBEREC Úvod Ochrana

Více