VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004"

Transkript

1 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004 Třebíč, duben 2005 Strana 1 (celkem 28)

2 V souladu s 42 bodem (1) písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších změn, podle rozhodnutí MŠMT k předkládání výročních zpráv, předkládá Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. výroční zprávu o činnosti za rok Obsah 1. Základní údaje Organizační schéma vysoké školy Orgány vysoké školy, Studijní a pedagogická činnost Výzkumná, vývojová, vzdělávací, umělecká a další tvůrčí činnost Akademičtí pracovníci Hodnocení akademické činnosti Prostorové, materiální a informační zajištění Studenti Závěr Seznam tabulek Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Strana 2 (celkem 28)

3 1. Základní údaje Název školy: Pouţívaná zkratka názvu: Adresa školy: Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.; ZMVŠ; Okruţní 935, Třebíč; ZMVŠ nemá dislokovaná pracoviště mimo uvedené sídlo; Telefon: ; rektor: ; kvestor: ; správce sítě: ; Fax: ZMVŠ nemá faxové připojení; http: Datum a č.j. udělení státního souhlasu k působení ZMVŠ: , č.j / ; Nejvyšší představitel ZMVŠ: Doc. Ing. Petr Kruliš, CSc., rektor do ; Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., rektor od ; Zastoupení ZMVŠ v reprezentaci českých vysokých škol (RVŠ, ČKR): Člen Asociace soukromých vysokých škol; zasedání Asociace se účatní rektor ZMVŠ. Členství ZMVŠ v mezinárodních profesních organizacích: Rektor školy je členem Scientific Committee for Innovation and Research (SIR) v rámci konsorcia PRELUDE Challenge 20 rozvojových regionů EU. Členství ZMVŠ v profesních organizacích v rámci ČR: Hospodářská komora Třebíč; Vivat Academia, a.s. Dislokovaná pracoviště: Dislokovaná pracoviště ZMVŠ mimo své sídlo nemá. Strana 3 (celkem 28)

4 2. Organizační schéma vysoké školy V roce 2004 pracovala ZMVŠ podle tohoto personálně úsporného schématu. Správní rada o.p.s. Dozorčí rada o.p.s. Rektor ZMVŠ Vedoucí sekretariátu školy a ekonomka Prorektor pro pedagogiku, výzkumnou a vývojovou činnost, zahr. vztahy, organizační záleţitosti Kvestor Správce počítačové sítě Vedoucí studijního oddělení Studijní oddělení Údrţbář Uklízečka Knihovnice Vyučující profesoři, docenti, odborní asistenti a asistenti v 1. a 2. ročníku akreditov. oboru AIT Strana 4 (celkem 28)

5 3. Orgány vysoké školy Správní rada ZMVŠ, o.p.s.: Ing. Jiří Křivan předseda (Hospodářská komora, Třebíč); Ing. Josef Navrátil místopředseda (Vivat Academia, a.s., Třebíč); Ing. Karel Vaverka člen správní rady (Hospodářská komora, Třebíč); Ing. Bc. František Ryneš člen správní rady (Vivat Academia, a.s., Třebíč); Ing. Radek Číhal člen správní rady (MÚ Třebíč); Jiří Špaček člen správní rady (MÚ Třebíč); Dozorčí rada ZMVŠ, o.p.s.: PaedDr. Jan Marek, MBA předseda Ing. Milan Šťastný člen Petr Ondráček člen Samosprávné orgány ZMVŠ, o.p.s.: a) Akademická rada školy: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., rektor Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., prorektor Prof. ing. Bořivoj Melichar, DrSc. FEL ČVUT Praha Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Universita Hradec Králové Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. PřF a LF MU Brno Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. PeF MZLU Brno Prof. ing. Vladimír Smejkal, CSc. VŠE Praha, Podnikatelská fakulta VUT Brno Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. PrF UP Olomouc Prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. FN Pekařská, Brno Doc. Ing. František Mošna, CSc., PedF UK Praha RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. ČTÚ Praha ing. Jaromír Řezáč GŘ Fy GORDIC Ing. Aleš John JE Dukovany b) Kolegium rektora: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., rektor, Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., prorektor, Ing. Darina Sigmundová, zastupující kvestor c) Disciplinární komise: nebyla dosud ustanovena; kompetence rektora d) Rada studijního programu byla ustanovena ve sloţení: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. - předseda Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. Doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. Doc. PhDr. Otto Čačka, CSc. RNDr. Jaroslav Ráček, PhD. Strana 5 (celkem 28)

6 e) Stipendijní komise ZMVŠ: nebyla dosud ustanovena. Studentům poskytuje prospěchové a sociální stipendium Stipendijní nadační fond ZMVŠ Třebíč (SNF). Jeho správní rada, která stanovuje podmínky pro vyplácení stipendia a rozhoduje o jeho přiznání, pracuje ve sloţení: Jiří Špaček, předseda správní rady Stipendijního nadačního fondu, Petr Ondráček, člen správní rady Stipendijního nadačního fondu, Ing. Bc. František Ryneš, člen správní rady Stipendijního nadačního fondu. Stipendium se vyplácí na základě ţádosti ţadatele v níţ se k udělení stipendia vyjadřuje rektor školy. Pro udělení prospěchového stipendia stanovil SNF pro rok 2004 následující nutné podmínky 1 : Průměr ECTS Výše stipendia A (1.0) ,- Kč/ semestr B (1.5) ,- Kč/ semestr C (2.0) ,- Kč/ semestr D (2.5) 7.000,- Kč/ semestr při výši školného ,- Kč za školní rok. f) Akademický senát: Roli zaměstnanecké komory senátu v daném okamţiku zastupuje Rada studijního programu a to aţ do okamţiku výuky posluchačů ve všech třech ročnících studijního oboru Aplikované informační technologie. Zástupci studentů se účastní zasedání Správní rady školy, která se koná jednou za 14 dnů v pondělí od 15:30 i za účasti rektora, prorektora a kvestora školy jako pravidelných hostů. Ve správní oblasti kvestora pracují 4 ţeny a 2 muţi. V pedagogickém sboru v ZS šk. roku 2004/2005 pracuje 20 muţů a 5 ţen. 1 Podrobnosti viz odstavec Studijní a pedagogická činnost Strana 6 (celkem 28)

7 4. Studijní a pedagogická činnost Studijní program a studijní obor prezenčního studia bakalářského obsahuje Tabulka č. 1. Zájem o studium na vysoké škole, počty přihlášek, přihlášených, výsledky a vyhodnocení přijímacího řízení obsahuje Tabulka č. 2. Počet studentů bakalářského programu uvádí Tabulka č. 3. ZMVŠ nemá zahraniční studenty, vzhledem k trvání (od ) nemá škola absolventy; proto veškeré údaje, které jsou obsahem objektů Tabulka č. 4, Tabulka č. 5, a Tabulka č. 6, jsou prázdné 2. Počet zahraničních studentů bakalářského studijního programu obsahuje Tabulka č. 4 a Tabulka č. 5. Počet zahraničních absolventů bakalářského studijního programu (Tabulka č. 7 a Tabulka č. 5) je prázdný. Studijní neúspěšnost na ZMVŠ uvádí Tabulka č. 8. Studijní neúspěšnost na ZMVŠ (Tabulka č. 9) zahraniční studenti je prázdná ; protoţe ZMVŠ nemá zahraniční studenty. Matrika studentů údaje byly zaslány s následnými aktualizacemi na adresu Program pro zpracování dat pro UIV (Praha) a SIMS (Brno) matrika.exe zpracoval správce počítačové sítě ZMVŠ (logo, kontakty a pod). Program pracuje takto: a) Vyplní se formulář studenta (pro kaţdého studenta); b) Zvolí se Export; c) Soubor se zašifruje (jiţ ručně programem PGP Key); d) Odešle se pomocí webu. ZMVŠ nerealizuje ţádné programy s vyšší odbornou školou. Kreditní systém je využíván ve vazbě na ECTS. ZMVŠ sleduje při hodnocení studia (jiţ od zimního semestru šk. roku 2003/2004) záměr EU, tj. hodnotit terciální vzdělávací aktivity pomocí kreditů. ECTS je systém, jehoţ součástmi jsou: klasifikační stupnice, regulativy, dokumentace, informační systém (poskytující výstupy i v anglickém jazyce), mechanizmus alokace kreditů, mechanizmus řízení kontroly kvality. ECTS je jednotný na celé ZMVŠ a zvyšuje prostupnost hranic mezi vysokými školami veřejnými, soukromými i jednotlivými fakultami. Pouţitý klasifikační systém na ZMVŠ je převoditelný z stupňové klasifikace ECTS (A, B, C, D, E + F pro neuspěl ) přičemţ platí: 2 v tomto případě je tabulka ve zprávě přeškrtnuta Strana 7 (celkem 28)

8 Kredity Klasifikace ECTS Příklad zápisu klasifikace examinátorem bodů výborně A (1.0) A bodů velmi dobře B (1.5) B bodů velmi dobře C (2.0) C bodů dobře D (2.5) D bodů dobře E (3.0) E bodů nevyhovující F (4.0) F - 35 Mnoţství kreditů přiřazených předmětu je zaloţeno na studijní zátěţi průměrného studenta; je uvedeno v tabulkovém přehledu studijních předmětů pro jednotlivé semestry studia (viz studijní program ZMVŠ pro příslušný akademický rok). Pro handicapované posluchače jsou vybudovány bezbariérové toalety na kaţdém patře ZMVŠ. Je vybudován bezbariérový vjezd do budovy školy z předškolního nádvoří. Studijní program není realizován v cizím jazyce naopak, ZMVŠ má v akreditovaném programu ustanovení, ţe kaţdý zahraniční student se musí před zahájením studia podrobit zkoušce z českého jazyka. V roce 2004 ZMVŠ vyhlásila ZMVŠ tyto obory celoživotního vzdělávání: (angličtina, ruština, němčina, čeština pro cizince), právní ochrana informací, kulturní management a mediální studia, aplikovaná geometrie 21. století. Skutečně pokračoval v činnosti jen kolektiv MÚ Náměšť nad Oslavou výuka angličtiny (jazyková orientace: státní správa, formuláře v EU). Zahraniční mobilita studentů ZMVŠ byla v roce 2004 jen připravována, nikoliv realizována. Rovněţ zapojení do programů mezinárodní spolupráce v oblasti vysokých škol byla ve stádiu přípravných prací a navazování prvních kontaktů. ZMVŠ, jako škola působící v regionu Vysočina je od roku 2004 zapojena do aktivit konsorcia 20 rozvojových regionů EU pod názvem PRELUDE Challenge (podrobnosti viz Rektor ZMVŠ je členem Vědeckého výboru pro inovaci a výzkum (Scientific Committee for Innovation and Research SIR) v rámci konsorcia PRELUDE Challenge. Součástí plánů konsorcia je i zahraniční mobilita studentů a členů akademické obce. Strana 8 (celkem 28)

9 5. Výzkumná, vývojová, vzdělávací, umělecká a další tvůrčí činnost Západomoravská vysoká škola v Třebíči se vydala na cestu boje proti blokování spontaneity pedagogů, prolamuje automatizmy ve vývojové, výzkumné a pedagogické práci. V roce 2004 došlo ke zjemnění profilace a zaměření budoucí výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti školy. Pracovní kolektivy ZMVŠ jsou soustředěny ve čtyřech experimentálních a vývojových kabinetech (Tabulka č. 10), jejichţ náplň a sloţení pracovníků byly pro rok 2005 modifikovány podle aktuálních potřeb školy. Podrobnosti o rozvoji výzkumu, zapojení do konkurenčního prostředí ve výzkumu a zapojení ZMVŠ do mezinárodní spolupráce ve výzkumu jsou uvedeny dále ve zprávě. Konference, semináře, odborné akce a akce pro veřejnost organizované ZMVŠ a) Mezinárodní konference Právní regulace společnosti informačních sítí (ZMVŠ Třebíč, ); b) Euroobčan 21. století, seminář Moderní metody analýzy a řízení; c) spolupráce s občanským sdruţením Pernula kurzy a semináře (IT a právo) pro veřejnost; d) kurzy počítačové gramotnosti pro nezaměstnané v počítačové gramotnosti, spolupráce s úřadem práce v Třebíči; e) vyškolení zdravotnického personálu nemocnice v Třebíči dle dohody s jejím vedením; f) ZMVŠ se účastnila svoji samostatnou expoziturou výstavy GAUDEAMUS 20. aţ v Brně; g) výstava DIDAKTA, 4. aţ v Třebíči; h) slavnostní inaugurace a imatrikulace (Třebíč Zadní synagoga, ); i) přednáška na semináři Kyberprostor 2004 organizovaná PrF MU v Brně (rektor); j) Relace v ČRo 6 rektor ; k) zapojení do projektu Klastrů ve spolupráci s Czechinvest, pobočka Jihlava; l) spolupráce s odborem regionálního rozvoje KrÚ Vysočina projekt OPPP; m) informativní sdělení a rozhovory pro místní a regionální tisk; n) spolupráce vedení školy se Studentským parlamentem v Třebíči; Strana 9 (celkem 28)

10 6. Akademičtí pracovníci Vedení ZMVŠ Třebíč, o.p.s. se ztotoţňuje s úsilím Asociace soukromých vysokých škol při zkvalitňování výukového procesu, kterého lze dosáhnout zvyšováním odborné erudice akademických pracovníků, pro které je ovšem nezbytné přizpůsobit i platnou legislativu viz moţnosti veřejných VŠ versus moţnosti SVŠ na které Asociace upozornila. Problémem je například jiţ moţnost zapojení mladých pedagogů do PGS studia na tradičních vysokých školách. Vedení MŠMT ČR je tento stav od Asociace znám. ZMVŠ chce jít v personálním zajišťování akreditovaných činností cestou cílevědomé výchovy mladých doktorandů a zodpovědných příprav habilitačních řízení u pracovníků školy s dostatečným výzkumným a publikačním zázemím. Nutnost takového postupu ukazuje Tabulka č. 11. Platí ovšem tvrzení, které je uvedeno v předchozím odstavci. Úroveň odborného růstu v neziskovém sektoru v ČR je alarmující. Tabulka č. 12 navozuje nutný postup vedení ZMVŠ do tří let získat A, OA, docenty, profesory, pro jednotlivé studijní předměty na plný pracovní úvazek a to tak, ţe nebudou vyučující dojíţdět z větší vzdálenosti neţ 60 km. Přepočet fyzických osob na celkový úvazek byl proveden tak, ţe počet hodin úvazku ZMVŠ (pedagog. činnost, konzultace, vědecká a přípravná práce vč. práce úřednické ) byl vyjádřen podílem z měsíční pracovní doby (200 h). Získané podíly byly pak sečteny pro jednotlivé vědecko pedagogické úrovně (profesor, docent, OA, A). V současné době lze získat nové pedagogické pracovníky na úrovni docentů a profesorů prakticky uzavřením nových pracovních smluv, případně existuje moţnost jejich habilitací na kamenných vysokých školách. O této skutečnosti je MŠMT ČR informováno i cestou zpráv z jednání Asociace SVŠ. V roce 2004 získal titul PhD. pan ing. Vladimír Horký na PeF MZLU v Brně. Další poţadované údaje viz Tabulka č. 11 a Tabulka č. 12. Strana 10 (celkem 28)

11 7. Hodnocení akademické činnosti Akreditační komice MŠMT ČR si vyţádala od vedení školy Vyjádření k aktuální situaci ve výuce studijního oboru Aplikované informační technologie na ZMVŠ Třebíč, o.p.s., která jí byla postoupena. Byla akceptována bez připomínek. Škola připravuje akreditaci nových studijních oborů. Proces akreditace byl zahájen pro nemedicínské zdravotnické obory. Podklady byly předány na MZ ČR ke schválení. Podrobněji a fundovaně se lze k bodům, které doporučuje ve zprávě MŠMT, vyjádřit aţ poté, co ZMVŠ bude mít své první absolventy, kteří najdou uplatnění v praxi. Škola se připravuje na poskytování programů celoţivotního vydělávání. Vhodnou platformou pro ně se jeví nabídka školení a zkoušek ECDL. Jiţ nyní nabízí a realizuje kurzy, které jsou zmíněny v odstavci č.5 této zprávy. ZMVŠ nepředpokládá ani v budoucnu nabídku studia učitelských oborů. Pokud se týká kvality přípravy pedagogických pracovníků SVŠ a zvyšování jejich kvalifikace, je celostátně neutěšená situace v tomto směru vedení MŠMT ČR známa například ze závěrů a zápisů z porad Asociace SVŠ. Celkem 5 akademických pracovníků ZMVŠ je evidováno v databázi hodnotitelů projektů OPRLZ vedené MPSV ČR. Vzhledem k délce působení ZMVŠ a počtu studentů jsou kvantitativní hodnocení, která zmiňuje osnova zprávy, zatím statisticky neprůkazné. Strana 11 (celkem 28)

12 8. Prostorové, materiální a informační zajištění Na ZMVŠ je vybudováno ediční středisko; vyučujícím slouţí pro tvorbu pracovních a výukových materiálů především počítačové pracoviště ve sborovně, kde je k dispozici i výkonná kopírka, síťová laserová tiskárna a pracoviště pro úpravu dokumentů (vazačka). Součástí knihovny je i studovna. Dostupnost informačních zdrojů, rozvoj knihovny a knižních fondů: Pracoviště knihovny: v areálu budovy Západomoravské vysoké školy Třebíč Kniţní fond je doplňován průběţně podle potřeb studentů a doporučení pedagogů tak, jak studenti postupují do 2. ročníku studia. Moţnosti jeho doplňování jsou limitovány finančními moţnostmi školy. Kontakt: Provozní doba: Pondělí 9:00 12:00 13:00 18:00 Úterý zavřeno Středa 9:00 12:00 12:30 16:00 Čtvrtek 9:00 12:00 12:30 16:00 Pátek zavřeno Uvedená provozní doba je orientační, upravuje se podle aktuálních potřeb studentů. Přehled služeb: registrace zdarma pro studenty a zaměstnance školy absenční, prezenční výpůjčky naučné literatury, volný výběr prezenční výpůjčky periodik zámluvní sluţba půjčené literatury meziknihovní výpůjční sluţba (knihy, které nejsou ve fondu) mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba on-line katalogy (přes www stránky MěK v Třebíči) s moţností tisku výsledků vyhledávání odborná pomoc ve výběru literatury internet pro studenty a zaměstnance školy zdarma rešerše z fondu knihovny, souborné katalogu (SKAT), on-line katalogů bibliografické a faktografické informace vyhledávání, tisk odborných knihovnických databází reprografické sluţby připravuje se: - absenční výpůjčky periodik odborného charakteru - analytické zpracování důleţitých článků z periodik Knihovna působí v rámci Městské knihovny v Třebíči je moţnost vyuţívat jejích sluţeb bez nové registrace, ovšem jiţ za registrační poplatek. Z ceníku služeb: pro studenty a zaměstnance ZMVŠ Třebíč registrace zdarma přístup na internet zdarma tiskové výstupy zdarma zámluvní sluţba zdarma Strana 12 (celkem 28)

13 meziknihovní výpůjční sluţba 40,- Kč poštovné + cena stanovená poţádanou knihovnou mezinárodní MVS ze jeden knihovní dokument 200,- Kč + poštovné, 400,- + poštovné z Anglie a zámoří kopírování dle ceníku MěK v Třebíči rešerše zdarma Do knihovny mají přístup i registrovaní čtenáři Městské knihovny v Třebíči, kteří se řídí knihovním řádem Městské knihovny v Třebíči a jeho platným ceníkem. Seznam databází: SKAT souborný katalog; Česká tisková kancelář; Česká národní bibliografie; Anopress databáze českého periodického tisku, rozhlasu a televize; ProQuest 5000 články z více neţ 8000 zahraničních časopisů; PCI Web přehled o obsahu více neţ 3300 časopisů ze společenských a humanitních oborů za více neţ 220 let; EBSCO-EIFEL Direkt plnotextové časopisy a příruční publikace z oblasti společenských a humanitních věd a medicíny; VPK získání digitální kopie článku z řady českých i zahraničních časopisů během jednoho dne z fondu technicky zaměřených knihoven ČR. Internetové databázové sluţby jsou poskytovány na základě celorepublikových licencí pro knihovny a akademická pracoviště (přístup k velkému mnoţství zdrojů). Přístup k těmto databázím je zdarma. Aktualizace knihovního fondu ZMVŠ ZMVŠ se v rámci grantových programů spolupodílí na doplňování knihovního fondu. Byl získán i předběţný příslib příspěvku od MÚ Třebíč na dotaci knihovního fondu ZMVŠ. Výborně probíhá spolupráce s krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě kontinuální pomoc v doplňování knihovny ZMVŠ obtíţně získatelnými tituly. V současné době má knihovna přes l 000 svazků odborné literatury. Strana 13 (celkem 28)

14 Informační systémy vnitřní a vnější Centrální informační systém ZMVŠ je vybudován. Správa a údrţba počítačové sítě je zajišťována centrálně specializovaným pracovištěm technické podpory a správcem počítačové sítě s celoškolskou působností. Vzhledem k zaměření studijního oboru Aplikované informační technologie lze předpokládat, ţe běţnou přípravu na výuku orientovaného informačního prostředí budou spoluvytvářet téţ vyučující. Připojení na internet je zajištěno. Výpočetní technika Software Druh Typ Počet PC sestava 38 Server HP TC Server HP ProLiant ML310 1 Server Elearning PC P4 1 FireWall PC P4 1 Tiskárna SAMSUNG ML Tiskárna SAMSUNG ML Skener HP ScanJet 3500C 1 Dataprojektor BENQ PB Licencí Microsoft Windows XP 39 Microsoft Office XP 39 AVG7 40 CORELDRAW Graphics Borland Delphi 7 Professional 12 STATISTICA Baze 6 Cz 12 Všechny uvedené počítače jsou připojeny na počítačovou síť, která je jako celek připojena k internetu. Počítačové učebny jsou k dispozici studentům po celou dobu provozu školy. Rozvoj informační infrastruktury Vysoká škola vlastní 2 LCD dataprojektory, které jsou vyuţívány pro výuku v posluchárnách a počítačových učebnách a při konferencích v aule. Do budoucna by měl být dataprojektor součástí kaţdé počítačové učebny a ve vybraných poslucháren i s promítacími plátny; to znamená, ţe škola bude potřebovat asi 6 dataprojektorů v dohledné době 2 aţ 3 let. Vzhledem k bezpečnosti a kvalitě obrazu budou dataprojektory zavěšeny u stropů místnosti; stejně tak i plátna, která se v případě potřeby promítání rozvinou. Dataprojektory budou s PC propojeny přes standardní VGA kabel z výstupu grafické karty PC a monitor pak do dataprojektoru. Strana 14 (celkem 28)

15 Škola vyuţívá počítače, které jsou vybaveny operačním systémem Windows XP Professional s Office XP Professional. Kaţdý počítač je připojen do vnitřní sítě ZMVŠ pomocí Novell Client na server Novell Netware 6, na kterém má kaţdý osobní a společný disk. K výuce je vyuţíván software firmy Borland Delphi 7 Professional (školní verze), tento program funguje jako programovací jazyk v prostředí Windows; jeho součástí je program InterBaze, který je určen pro vývoj databází, pak program InstallShield Express, který z utvořené aplikace vytvoří instalační balíček. Dále se vyuţívá software volně šířený (freeware) Magic demo (vývoj databází), PSPad (textový editor) a TeXLive (editor). Je nutné zvýšení počtu licencí u výukových programů a to hlavně u: Statistica Baze 6 CZ pro výuku statistiky; Corel Draw 11 CZ pro výuku zpracování grafických dat; Delphi 7 Professional; Dále pak je nutné rozšířit vybavení o programy: Maple 9 pro výuku matematiky; Adoba Photoshop CZ pro práci s grafikou. Další rozšiřování softwaru bude řízeno podle potřeb školy pro prováděný výzkum a podle vyučovaných akreditovaných oborů. ZMVŠ má v současnosti připojení k internetu přes wi-fi o kapacitě 512 kb/s, coţ se stále ukazuje jako nedostačující pro plnohodnotnou výuku. Proti počítačovým virům je škola chráněna programem AVG 7, který je pravidelně automaticky aktualizován. Aktuální kontakt se studenty a zjišťování jejich názoru na zlepšování počítačové sítě probíhá dotazníkovými akcemi. Všichni uţivatelé sítě, jak studenti, tak i personál a pedagogové, se musí řídit pravidly počítačové sítě. Strana 15 (celkem 28)

16 Rozbor hospodaření ZMVŠ vychází ze standardních účetních výkazů: výkazu zisku a ztrát k rozvahy k a je doplněn některými specificky zaměřenými rozbory. Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Kč Kč Kč (záporný výsledek) Dne byla podepsána smlouva č s MÚ v Třebíči o poskytnutí dotace ve výši Kč (slovy dvamilionykorunčeských) určená na financování provozu ZMVŠ. aktiva software po odpisech stroje přístroje a vybavení po odpisech na bankovním účtu vykazuje stav k peníze v pokladně pasiva na účtech pasiv nepřijala ţádné bankovní úvěry závazky za zaměstnance dodavatelé soc. zabezpečení stát daňové závazky závazky ke společníkům 51 tis. Kč 105 tis. Kč 3 tis. Kč 4 tis. Kč 177 tis. Kč 138 tis. Kč 112 tis. Kč 31 tis. Kč 776 tis. Kč Dále jsou uvedeny rozbory různých pohledů na hospodářský rok. Rozbor dodavatelských faktur : a) Celkový objem faktur, které škola v daném roce zaplatila činí : Kč. Podíl firem v regionu Třebíč na celkovém objemu fakturace ukazuje tabulka a graf : Kč % TŘEBÍČSKO MIMO REGION CELKEM TŘEBÍČSKO MIMO REGION b) Tabulka a graf níţe uvádějí podíl objemu faktur dodavatelských firem regionu: Strana 16 (celkem 28)

17 firma Kč % Digital Action,s.r.o ,92 ZŠ Bartuškova ,3 Sobes ,1 Kapucín ,16 ost ,52 CELKEM % Digital Action 7%,s.r.o. 4% ZŠ Bartuškova 14% Sobes Kapucín 74% ost. c) Z poloţek jdoucích firmám mimo region byly váhově nejpodstatnější : Kč % marketing ,9 software ,9 telefon ,8 ost ,4 celkem Zpětným efektem existence ZMVŠ je tedy skutečně deklarovaná regionální podpora, neboť většina výdajů školy sekundárně podporuje řadu firem v regionu. Nad rámec regionu je nutno jít u položek, které region nezajišťuje. Zpětný efekt existence školy z pohledu jejích zakladatelů, resp. přímý zpětný přínos je váhově naprosto bezvýznamný. ZMVŠ připravuje podmínky pro uplatnění e-learningu pro své studenty. Byl instalován potřebný a spolehlivý SW (MOODLE). Členové akademické obce připravují pro něj informační opory tak, aby od příštího akademického roku byly studentům plně k dispozici. V roce 2004 došlo k minimálním úpravám prostor školy. Byla probourána jedna příčka, takţe ze dvou malých počítačových učeben vznikla jedna větší. ZMVŠ je dislokována jako jeden z nájemců budovy bývalé ZŠ v Třebíči Borovině, která je plně vlastněna městem Třebíč. Z tohoto titulu jsou 2 členové SR jmenováni z řad činovníků MÚ Třebíč. V této souvislosti je bezpředmětné vyjadřovat se podrobněji je k investičním aktivitám, obnově a údrţbě objektů ZMVŠ. Strana 17 (celkem 28)

18 9. Studenti V souladu s čl. VI Statutu Stipendijního nadačního fondu (dále jen nadačního fondu) rozhodla jeho správní rada o podmínkách poskytování nadačních příspěvků v zimním semestru akademického roku 2004/2005. a. Prospěchové stipendium Prospěchové stipendium je poskytováno studentům ZMVŠ v návaznosti na dosaţený prospěch v předchozím semestru a na základě písemné ţádosti. Ţádost se fondu podává prostřednictvím studijního oddělení ZMVŠ. Rektor vysoké školy k ţádosti připojí vyjádření. Hodnotícím kritériem je průměr známek dle kreditního systému ECTS ze všech předmětů, které jsou v daném semestru zakončeny zkouškou. Průměr ECTS Výše stipendia A (1.0) ,- Kč/ semestr B (1.5) ,- Kč/ semestr C (2.0) ,- Kč/ semestr D (2.5) 7.000,- Kč/ semestr Podmínkou pro poskytnutí prospěchového stipendia je úspěšné splnění všech studijních povinností v daném semestru a zaplacení školného na semestr následující. Výplata stipendia proběhne nejdříve v prvním týdnu výuky následujícího semestru na základě smlouvy, uzavřené mezi nadačním fondem a studentem, a to formou výplaty hotovosti nebo převodem na bankovní účet studenta. b. Sociální stipendium Sociální stipendium lze poskytnout studentovi ZMVŠ, který se ocitl v tíţivé sociální situaci, na základě písemné ţádosti. V ní student uvede všechny rozhodné okolnosti, které ho k ţádosti o stipendium vedou. Ţádost se fondu podává prostřednictvím studijního oddělení ZMVŠ. Rektor vysoké školy k ţádosti připojí vyjádření. Správní rada nadačního fondu rozhodne o přidělení a o výši sociálního stipendia nejpozději do třiceti dnů od doručení, o svém rozhodnutí informuje studenta neprodleně a uzavře s ním písemnou smlouvu. Sociální stipendium lze pouţít výhradně na úhradu školného. Lze je kombinovat s prospěchovým stipendiem. c. Účelově vázaný příspěvek Kromě stipendií lze poskytnout studentům ZMVŠ účelově vázaný příspěvek. To tehdy, jestliţe donátor nadačního fondu svůj dar účelově váţe buď na konkrétní osobu příjemce (např. pro konkrétního zaměstnance firmy, hráče sportovního klubu a pod.) nebo na konkrétní účel. Tím můţe být úhrada školného, nákup studijních pomůcek nebo náklady na studijní pobyt. Takto poskytnutý příspěvek musí být v souladu se statutem nadačního stipendijního fondu a je poskytován na základě písemné smlouvy. Příspěvek je moţno kombinovat s prospěchovým a sociálním stipendiem, přičemţ celkový příspěvek, poskytnutý nadačním fondem, nesmí překročit výši školného za rozhodné období. Evidence udělených stipendií a účelově vázaných příspěvků je veřejně přístupná. Nadační fond si vyhrazuje právo kontrolovat, zda byly prostředky pouţity v souladu se statutem fondu a s podmínkami, stanovenými ve smlouvě. V případě porušení podmínek je Strana 18 (celkem 28)

19 fond oprávněn poţadovat navrácení příspěvku. Na poskytnutí stipendia a příspěvku není právní nárok. Tyto podmínky pro poskytování stipendií jsou platné pro zimní semestr akademického roku 2004/05. Nadační fond si vyhrazuje právo na jejich úpravu, nejdříve však v průběhu letního semestru. Pro akademický rok 2005/2006 budou podmínky vyhlášeny nejpozději do 31. prosince Informace o moţnostech využití volného času studentů podává studijní oddělení ZMVŠ místa vhodná pro sport (plavání, tenis, rybaření, squash, posilovny), přehled kulturních událostí (kina, divadla, koncerty), získání řidičského průkazu (slevy pro studenty), postup pro získání ţivnostenského listu, nabídky výdělečných (brigádnických) činností. Stipendia (za prospěch či sociální důvody) je moţno získat ze Stipendijního nadačního fondu ZMVŠ nebo z rozpočtu ZMVŠ Třebíč, o.p.s. ZMVŠ má k dispozici ubytování v hotelu ATOM v Třebíči dvoulůţkové, třílůţkové a čtyřlůţkové pokoje, cenová relace 1500 aţ 1800 kč měsíčně. Kaţdý z pokojů má standardní vybavení: sprcha, WC, lednička, satelit, vestavěné skříně, některé pokoje mají i internetovou přípojku. Velké parkoviště před hotelem. Dále v penzionu SOBOTKA v Třebíči koupelna a WC na pokoji, parking v domě, satelit (ASTRA- EUTELSAT), v létě koupání bazén, zahradní posezení. Další ubytování je moţné v podnájmu a pronajatých bytech bydlení a ceny jsou limitovány dohodou s majitelem. Obědy jsou zajištěny v budově ZMVŠ (39,- Kč za oběd). Snídaně a večeře v místě ubytování (ATOM, SOBOTKA). Studenti mají moţnost vyuţít lékařské péče MUDr. Růţeny Hávové (praktická lékařka) a MUDr. Dany Dvořákové (zubní lékařka). ZMVŠ má s lékařkami příslušné dohody o péči o studenty. Doprava po městě Třebíči (aţ k budově ZMVŠ) je zajištěna městskou autobusovou dopravou. K vyřizování záležitostí studentů na studijním oddělení jsou určeny úřední hodiny: pondělí aţ pátek h; h. Imatrikulace studentů je samozřejmou slavnostní událostí, je veřejná, má vznešený akademický charakter. V roce 2004 se konala slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku dne 8.října 2004 a byla spojena s inaugurací nové rektora školy Školné je pro prezenční formu studia Kč za rok a je shodné pro všechny ročníky bakalářského studia. Platba školného je moţná i pololetně. Poznámka: Od letního semestru školního roku 2004/05 došlo ke změně ve výši školného. Stipendijní nadační fond z tohoto důvodu změnil i podmínky pro udělování stipendií. Poněvadţ tato změna nastala aţ v roce 2005, není v této zprávě za rok 2004 uvedena. Strana 19 (celkem 28)

20 9. Závěr ZMVŠ s úspěchem navázala v roce 2004 na první školní rok 2003/2004. Pro ZMVŠ je ţivotně nutné zvýšení počtu studentů, které je ovšem vázáno na udělení souhlasu akreditační komise pro kombinovanou formu studia při splnění podmínky existence prvních absolventů bakalářského studijního programu Aplikované informační technologie. Dalším cílem je získání souhlasu akreditační komise pro nové studijní programy. O akreditaci některých z nich jiţ bylo zaţádáno. ZMVŠ se stala zakládajícím členem Asociace soukromých vysokých škol. Zásadním problémem je přetrvávající nízký počet posluchačů jsou voleny různé marketingové cesty. Cíl pro akademický rok 2004/5 tj. získání 30 aţ 40 nových posluchačů byl dosaţen. Pro následující školní rok byl stanoveno předpokládaný počet budoucích studentů 1. ročníku AIT někde v horizontu 100. Snahou rektora a dalších členů akademické obce je zviditelnit školu i v odborné veřejnosti aktivní účastní členů akademické obce na národních a mezinárodních seminářích a konferencích a jejich zapojení do orgánů EU. Typickým příkladem je zapojení do činnosti konsorcia PRELUDE Challenge. Za zmínku stojí i spolupráce školy s odbory KÚ Vysočina a zapojení školy do regionálních projektů OPPP (operační programy podpory podnikání) a připravovaného podnikatelského inkubátoru v Třebíči. Rektor školy je jmenován řádným členem příslušné komise. Potěšitelný je zájem o studium současných posluchačů, snaha o náročné a poctivé studium. Členové pedagogického sboru pracuji s chutí, aplikují dohodnuté (neotřelé a osobní) přístupy a postupy studenti to oceňují. Dobře se pracuje v otevřeném kolektivu pedagogů a správních pracovníků, třebaţe se zatím jedná o malý počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Není bez významu, ţe na průběh výuky se přijel podívat i europoslanec dr. Libor Rouček ( ), školu navštívila náměstkyně ministryně MŠMT ČR Mgr. Alena Štěrbová ( ), poslanec PČR Ing. Jaromír Schling a senátor ing. Pavel Janata. Strana 20 (celkem 28)

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Sekretariát Akreditační komise Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Praha, leden 2005 Dotazník pro hodnocení akreditovaných

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více