VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004"

Transkript

1 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti vysoké školy za rok 2004 Třebíč, duben 2005 Strana 1 (celkem 28)

2 V souladu s 42 bodem (1) písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších změn, podle rozhodnutí MŠMT k předkládání výročních zpráv, předkládá Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. výroční zprávu o činnosti za rok Obsah 1. Základní údaje Organizační schéma vysoké školy Orgány vysoké školy, Studijní a pedagogická činnost Výzkumná, vývojová, vzdělávací, umělecká a další tvůrčí činnost Akademičtí pracovníci Hodnocení akademické činnosti Prostorové, materiální a informační zajištění Studenti Závěr Seznam tabulek Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Strana 2 (celkem 28)

3 1. Základní údaje Název školy: Pouţívaná zkratka názvu: Adresa školy: Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.; ZMVŠ; Okruţní 935, Třebíč; ZMVŠ nemá dislokovaná pracoviště mimo uvedené sídlo; Telefon: ; rektor: ; kvestor: ; správce sítě: ; Fax: ZMVŠ nemá faxové připojení; http: Datum a č.j. udělení státního souhlasu k působení ZMVŠ: , č.j / ; Nejvyšší představitel ZMVŠ: Doc. Ing. Petr Kruliš, CSc., rektor do ; Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., rektor od ; Zastoupení ZMVŠ v reprezentaci českých vysokých škol (RVŠ, ČKR): Člen Asociace soukromých vysokých škol; zasedání Asociace se účatní rektor ZMVŠ. Členství ZMVŠ v mezinárodních profesních organizacích: Rektor školy je členem Scientific Committee for Innovation and Research (SIR) v rámci konsorcia PRELUDE Challenge 20 rozvojových regionů EU. Členství ZMVŠ v profesních organizacích v rámci ČR: Hospodářská komora Třebíč; Vivat Academia, a.s. Dislokovaná pracoviště: Dislokovaná pracoviště ZMVŠ mimo své sídlo nemá. Strana 3 (celkem 28)

4 2. Organizační schéma vysoké školy V roce 2004 pracovala ZMVŠ podle tohoto personálně úsporného schématu. Správní rada o.p.s. Dozorčí rada o.p.s. Rektor ZMVŠ Vedoucí sekretariátu školy a ekonomka Prorektor pro pedagogiku, výzkumnou a vývojovou činnost, zahr. vztahy, organizační záleţitosti Kvestor Správce počítačové sítě Vedoucí studijního oddělení Studijní oddělení Údrţbář Uklízečka Knihovnice Vyučující profesoři, docenti, odborní asistenti a asistenti v 1. a 2. ročníku akreditov. oboru AIT Strana 4 (celkem 28)

5 3. Orgány vysoké školy Správní rada ZMVŠ, o.p.s.: Ing. Jiří Křivan předseda (Hospodářská komora, Třebíč); Ing. Josef Navrátil místopředseda (Vivat Academia, a.s., Třebíč); Ing. Karel Vaverka člen správní rady (Hospodářská komora, Třebíč); Ing. Bc. František Ryneš člen správní rady (Vivat Academia, a.s., Třebíč); Ing. Radek Číhal člen správní rady (MÚ Třebíč); Jiří Špaček člen správní rady (MÚ Třebíč); Dozorčí rada ZMVŠ, o.p.s.: PaedDr. Jan Marek, MBA předseda Ing. Milan Šťastný člen Petr Ondráček člen Samosprávné orgány ZMVŠ, o.p.s.: a) Akademická rada školy: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., rektor Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., prorektor Prof. ing. Bořivoj Melichar, DrSc. FEL ČVUT Praha Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Universita Hradec Králové Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. PřF a LF MU Brno Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. PeF MZLU Brno Prof. ing. Vladimír Smejkal, CSc. VŠE Praha, Podnikatelská fakulta VUT Brno Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. PrF UP Olomouc Prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. FN Pekařská, Brno Doc. Ing. František Mošna, CSc., PedF UK Praha RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. ČTÚ Praha ing. Jaromír Řezáč GŘ Fy GORDIC Ing. Aleš John JE Dukovany b) Kolegium rektora: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., rektor, Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., prorektor, Ing. Darina Sigmundová, zastupující kvestor c) Disciplinární komise: nebyla dosud ustanovena; kompetence rektora d) Rada studijního programu byla ustanovena ve sloţení: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. - předseda Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. Doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. Doc. PhDr. Otto Čačka, CSc. RNDr. Jaroslav Ráček, PhD. Strana 5 (celkem 28)

6 e) Stipendijní komise ZMVŠ: nebyla dosud ustanovena. Studentům poskytuje prospěchové a sociální stipendium Stipendijní nadační fond ZMVŠ Třebíč (SNF). Jeho správní rada, která stanovuje podmínky pro vyplácení stipendia a rozhoduje o jeho přiznání, pracuje ve sloţení: Jiří Špaček, předseda správní rady Stipendijního nadačního fondu, Petr Ondráček, člen správní rady Stipendijního nadačního fondu, Ing. Bc. František Ryneš, člen správní rady Stipendijního nadačního fondu. Stipendium se vyplácí na základě ţádosti ţadatele v níţ se k udělení stipendia vyjadřuje rektor školy. Pro udělení prospěchového stipendia stanovil SNF pro rok 2004 následující nutné podmínky 1 : Průměr ECTS Výše stipendia A (1.0) ,- Kč/ semestr B (1.5) ,- Kč/ semestr C (2.0) ,- Kč/ semestr D (2.5) 7.000,- Kč/ semestr při výši školného ,- Kč za školní rok. f) Akademický senát: Roli zaměstnanecké komory senátu v daném okamţiku zastupuje Rada studijního programu a to aţ do okamţiku výuky posluchačů ve všech třech ročnících studijního oboru Aplikované informační technologie. Zástupci studentů se účastní zasedání Správní rady školy, která se koná jednou za 14 dnů v pondělí od 15:30 i za účasti rektora, prorektora a kvestora školy jako pravidelných hostů. Ve správní oblasti kvestora pracují 4 ţeny a 2 muţi. V pedagogickém sboru v ZS šk. roku 2004/2005 pracuje 20 muţů a 5 ţen. 1 Podrobnosti viz odstavec Studijní a pedagogická činnost Strana 6 (celkem 28)

7 4. Studijní a pedagogická činnost Studijní program a studijní obor prezenčního studia bakalářského obsahuje Tabulka č. 1. Zájem o studium na vysoké škole, počty přihlášek, přihlášených, výsledky a vyhodnocení přijímacího řízení obsahuje Tabulka č. 2. Počet studentů bakalářského programu uvádí Tabulka č. 3. ZMVŠ nemá zahraniční studenty, vzhledem k trvání (od ) nemá škola absolventy; proto veškeré údaje, které jsou obsahem objektů Tabulka č. 4, Tabulka č. 5, a Tabulka č. 6, jsou prázdné 2. Počet zahraničních studentů bakalářského studijního programu obsahuje Tabulka č. 4 a Tabulka č. 5. Počet zahraničních absolventů bakalářského studijního programu (Tabulka č. 7 a Tabulka č. 5) je prázdný. Studijní neúspěšnost na ZMVŠ uvádí Tabulka č. 8. Studijní neúspěšnost na ZMVŠ (Tabulka č. 9) zahraniční studenti je prázdná ; protoţe ZMVŠ nemá zahraniční studenty. Matrika studentů údaje byly zaslány s následnými aktualizacemi na adresu Program pro zpracování dat pro UIV (Praha) a SIMS (Brno) matrika.exe zpracoval správce počítačové sítě ZMVŠ (logo, kontakty a pod). Program pracuje takto: a) Vyplní se formulář studenta (pro kaţdého studenta); b) Zvolí se Export; c) Soubor se zašifruje (jiţ ručně programem PGP Key); d) Odešle se pomocí webu. ZMVŠ nerealizuje ţádné programy s vyšší odbornou školou. Kreditní systém je využíván ve vazbě na ECTS. ZMVŠ sleduje při hodnocení studia (jiţ od zimního semestru šk. roku 2003/2004) záměr EU, tj. hodnotit terciální vzdělávací aktivity pomocí kreditů. ECTS je systém, jehoţ součástmi jsou: klasifikační stupnice, regulativy, dokumentace, informační systém (poskytující výstupy i v anglickém jazyce), mechanizmus alokace kreditů, mechanizmus řízení kontroly kvality. ECTS je jednotný na celé ZMVŠ a zvyšuje prostupnost hranic mezi vysokými školami veřejnými, soukromými i jednotlivými fakultami. Pouţitý klasifikační systém na ZMVŠ je převoditelný z stupňové klasifikace ECTS (A, B, C, D, E + F pro neuspěl ) přičemţ platí: 2 v tomto případě je tabulka ve zprávě přeškrtnuta Strana 7 (celkem 28)

8 Kredity Klasifikace ECTS Příklad zápisu klasifikace examinátorem bodů výborně A (1.0) A bodů velmi dobře B (1.5) B bodů velmi dobře C (2.0) C bodů dobře D (2.5) D bodů dobře E (3.0) E bodů nevyhovující F (4.0) F - 35 Mnoţství kreditů přiřazených předmětu je zaloţeno na studijní zátěţi průměrného studenta; je uvedeno v tabulkovém přehledu studijních předmětů pro jednotlivé semestry studia (viz studijní program ZMVŠ pro příslušný akademický rok). Pro handicapované posluchače jsou vybudovány bezbariérové toalety na kaţdém patře ZMVŠ. Je vybudován bezbariérový vjezd do budovy školy z předškolního nádvoří. Studijní program není realizován v cizím jazyce naopak, ZMVŠ má v akreditovaném programu ustanovení, ţe kaţdý zahraniční student se musí před zahájením studia podrobit zkoušce z českého jazyka. V roce 2004 ZMVŠ vyhlásila ZMVŠ tyto obory celoživotního vzdělávání: (angličtina, ruština, němčina, čeština pro cizince), právní ochrana informací, kulturní management a mediální studia, aplikovaná geometrie 21. století. Skutečně pokračoval v činnosti jen kolektiv MÚ Náměšť nad Oslavou výuka angličtiny (jazyková orientace: státní správa, formuláře v EU). Zahraniční mobilita studentů ZMVŠ byla v roce 2004 jen připravována, nikoliv realizována. Rovněţ zapojení do programů mezinárodní spolupráce v oblasti vysokých škol byla ve stádiu přípravných prací a navazování prvních kontaktů. ZMVŠ, jako škola působící v regionu Vysočina je od roku 2004 zapojena do aktivit konsorcia 20 rozvojových regionů EU pod názvem PRELUDE Challenge (podrobnosti viz Rektor ZMVŠ je členem Vědeckého výboru pro inovaci a výzkum (Scientific Committee for Innovation and Research SIR) v rámci konsorcia PRELUDE Challenge. Součástí plánů konsorcia je i zahraniční mobilita studentů a členů akademické obce. Strana 8 (celkem 28)

9 5. Výzkumná, vývojová, vzdělávací, umělecká a další tvůrčí činnost Západomoravská vysoká škola v Třebíči se vydala na cestu boje proti blokování spontaneity pedagogů, prolamuje automatizmy ve vývojové, výzkumné a pedagogické práci. V roce 2004 došlo ke zjemnění profilace a zaměření budoucí výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti školy. Pracovní kolektivy ZMVŠ jsou soustředěny ve čtyřech experimentálních a vývojových kabinetech (Tabulka č. 10), jejichţ náplň a sloţení pracovníků byly pro rok 2005 modifikovány podle aktuálních potřeb školy. Podrobnosti o rozvoji výzkumu, zapojení do konkurenčního prostředí ve výzkumu a zapojení ZMVŠ do mezinárodní spolupráce ve výzkumu jsou uvedeny dále ve zprávě. Konference, semináře, odborné akce a akce pro veřejnost organizované ZMVŠ a) Mezinárodní konference Právní regulace společnosti informačních sítí (ZMVŠ Třebíč, ); b) Euroobčan 21. století, seminář Moderní metody analýzy a řízení; c) spolupráce s občanským sdruţením Pernula kurzy a semináře (IT a právo) pro veřejnost; d) kurzy počítačové gramotnosti pro nezaměstnané v počítačové gramotnosti, spolupráce s úřadem práce v Třebíči; e) vyškolení zdravotnického personálu nemocnice v Třebíči dle dohody s jejím vedením; f) ZMVŠ se účastnila svoji samostatnou expoziturou výstavy GAUDEAMUS 20. aţ v Brně; g) výstava DIDAKTA, 4. aţ v Třebíči; h) slavnostní inaugurace a imatrikulace (Třebíč Zadní synagoga, ); i) přednáška na semináři Kyberprostor 2004 organizovaná PrF MU v Brně (rektor); j) Relace v ČRo 6 rektor ; k) zapojení do projektu Klastrů ve spolupráci s Czechinvest, pobočka Jihlava; l) spolupráce s odborem regionálního rozvoje KrÚ Vysočina projekt OPPP; m) informativní sdělení a rozhovory pro místní a regionální tisk; n) spolupráce vedení školy se Studentským parlamentem v Třebíči; Strana 9 (celkem 28)

10 6. Akademičtí pracovníci Vedení ZMVŠ Třebíč, o.p.s. se ztotoţňuje s úsilím Asociace soukromých vysokých škol při zkvalitňování výukového procesu, kterého lze dosáhnout zvyšováním odborné erudice akademických pracovníků, pro které je ovšem nezbytné přizpůsobit i platnou legislativu viz moţnosti veřejných VŠ versus moţnosti SVŠ na které Asociace upozornila. Problémem je například jiţ moţnost zapojení mladých pedagogů do PGS studia na tradičních vysokých školách. Vedení MŠMT ČR je tento stav od Asociace znám. ZMVŠ chce jít v personálním zajišťování akreditovaných činností cestou cílevědomé výchovy mladých doktorandů a zodpovědných příprav habilitačních řízení u pracovníků školy s dostatečným výzkumným a publikačním zázemím. Nutnost takového postupu ukazuje Tabulka č. 11. Platí ovšem tvrzení, které je uvedeno v předchozím odstavci. Úroveň odborného růstu v neziskovém sektoru v ČR je alarmující. Tabulka č. 12 navozuje nutný postup vedení ZMVŠ do tří let získat A, OA, docenty, profesory, pro jednotlivé studijní předměty na plný pracovní úvazek a to tak, ţe nebudou vyučující dojíţdět z větší vzdálenosti neţ 60 km. Přepočet fyzických osob na celkový úvazek byl proveden tak, ţe počet hodin úvazku ZMVŠ (pedagog. činnost, konzultace, vědecká a přípravná práce vč. práce úřednické ) byl vyjádřen podílem z měsíční pracovní doby (200 h). Získané podíly byly pak sečteny pro jednotlivé vědecko pedagogické úrovně (profesor, docent, OA, A). V současné době lze získat nové pedagogické pracovníky na úrovni docentů a profesorů prakticky uzavřením nových pracovních smluv, případně existuje moţnost jejich habilitací na kamenných vysokých školách. O této skutečnosti je MŠMT ČR informováno i cestou zpráv z jednání Asociace SVŠ. V roce 2004 získal titul PhD. pan ing. Vladimír Horký na PeF MZLU v Brně. Další poţadované údaje viz Tabulka č. 11 a Tabulka č. 12. Strana 10 (celkem 28)

11 7. Hodnocení akademické činnosti Akreditační komice MŠMT ČR si vyţádala od vedení školy Vyjádření k aktuální situaci ve výuce studijního oboru Aplikované informační technologie na ZMVŠ Třebíč, o.p.s., která jí byla postoupena. Byla akceptována bez připomínek. Škola připravuje akreditaci nových studijních oborů. Proces akreditace byl zahájen pro nemedicínské zdravotnické obory. Podklady byly předány na MZ ČR ke schválení. Podrobněji a fundovaně se lze k bodům, které doporučuje ve zprávě MŠMT, vyjádřit aţ poté, co ZMVŠ bude mít své první absolventy, kteří najdou uplatnění v praxi. Škola se připravuje na poskytování programů celoţivotního vydělávání. Vhodnou platformou pro ně se jeví nabídka školení a zkoušek ECDL. Jiţ nyní nabízí a realizuje kurzy, které jsou zmíněny v odstavci č.5 této zprávy. ZMVŠ nepředpokládá ani v budoucnu nabídku studia učitelských oborů. Pokud se týká kvality přípravy pedagogických pracovníků SVŠ a zvyšování jejich kvalifikace, je celostátně neutěšená situace v tomto směru vedení MŠMT ČR známa například ze závěrů a zápisů z porad Asociace SVŠ. Celkem 5 akademických pracovníků ZMVŠ je evidováno v databázi hodnotitelů projektů OPRLZ vedené MPSV ČR. Vzhledem k délce působení ZMVŠ a počtu studentů jsou kvantitativní hodnocení, která zmiňuje osnova zprávy, zatím statisticky neprůkazné. Strana 11 (celkem 28)

12 8. Prostorové, materiální a informační zajištění Na ZMVŠ je vybudováno ediční středisko; vyučujícím slouţí pro tvorbu pracovních a výukových materiálů především počítačové pracoviště ve sborovně, kde je k dispozici i výkonná kopírka, síťová laserová tiskárna a pracoviště pro úpravu dokumentů (vazačka). Součástí knihovny je i studovna. Dostupnost informačních zdrojů, rozvoj knihovny a knižních fondů: Pracoviště knihovny: v areálu budovy Západomoravské vysoké školy Třebíč Kniţní fond je doplňován průběţně podle potřeb studentů a doporučení pedagogů tak, jak studenti postupují do 2. ročníku studia. Moţnosti jeho doplňování jsou limitovány finančními moţnostmi školy. Kontakt: Provozní doba: Pondělí 9:00 12:00 13:00 18:00 Úterý zavřeno Středa 9:00 12:00 12:30 16:00 Čtvrtek 9:00 12:00 12:30 16:00 Pátek zavřeno Uvedená provozní doba je orientační, upravuje se podle aktuálních potřeb studentů. Přehled služeb: registrace zdarma pro studenty a zaměstnance školy absenční, prezenční výpůjčky naučné literatury, volný výběr prezenční výpůjčky periodik zámluvní sluţba půjčené literatury meziknihovní výpůjční sluţba (knihy, které nejsou ve fondu) mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba on-line katalogy (přes www stránky MěK v Třebíči) s moţností tisku výsledků vyhledávání odborná pomoc ve výběru literatury internet pro studenty a zaměstnance školy zdarma rešerše z fondu knihovny, souborné katalogu (SKAT), on-line katalogů bibliografické a faktografické informace vyhledávání, tisk odborných knihovnických databází reprografické sluţby připravuje se: - absenční výpůjčky periodik odborného charakteru - analytické zpracování důleţitých článků z periodik Knihovna působí v rámci Městské knihovny v Třebíči je moţnost vyuţívat jejích sluţeb bez nové registrace, ovšem jiţ za registrační poplatek. Z ceníku služeb: pro studenty a zaměstnance ZMVŠ Třebíč registrace zdarma přístup na internet zdarma tiskové výstupy zdarma zámluvní sluţba zdarma Strana 12 (celkem 28)

13 meziknihovní výpůjční sluţba 40,- Kč poštovné + cena stanovená poţádanou knihovnou mezinárodní MVS ze jeden knihovní dokument 200,- Kč + poštovné, 400,- + poštovné z Anglie a zámoří kopírování dle ceníku MěK v Třebíči rešerše zdarma Do knihovny mají přístup i registrovaní čtenáři Městské knihovny v Třebíči, kteří se řídí knihovním řádem Městské knihovny v Třebíči a jeho platným ceníkem. Seznam databází: SKAT souborný katalog; Česká tisková kancelář; Česká národní bibliografie; Anopress databáze českého periodického tisku, rozhlasu a televize; ProQuest 5000 články z více neţ 8000 zahraničních časopisů; PCI Web přehled o obsahu více neţ 3300 časopisů ze společenských a humanitních oborů za více neţ 220 let; EBSCO-EIFEL Direkt plnotextové časopisy a příruční publikace z oblasti společenských a humanitních věd a medicíny; VPK získání digitální kopie článku z řady českých i zahraničních časopisů během jednoho dne z fondu technicky zaměřených knihoven ČR. Internetové databázové sluţby jsou poskytovány na základě celorepublikových licencí pro knihovny a akademická pracoviště (přístup k velkému mnoţství zdrojů). Přístup k těmto databázím je zdarma. Aktualizace knihovního fondu ZMVŠ ZMVŠ se v rámci grantových programů spolupodílí na doplňování knihovního fondu. Byl získán i předběţný příslib příspěvku od MÚ Třebíč na dotaci knihovního fondu ZMVŠ. Výborně probíhá spolupráce s krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě kontinuální pomoc v doplňování knihovny ZMVŠ obtíţně získatelnými tituly. V současné době má knihovna přes l 000 svazků odborné literatury. Strana 13 (celkem 28)

14 Informační systémy vnitřní a vnější Centrální informační systém ZMVŠ je vybudován. Správa a údrţba počítačové sítě je zajišťována centrálně specializovaným pracovištěm technické podpory a správcem počítačové sítě s celoškolskou působností. Vzhledem k zaměření studijního oboru Aplikované informační technologie lze předpokládat, ţe běţnou přípravu na výuku orientovaného informačního prostředí budou spoluvytvářet téţ vyučující. Připojení na internet je zajištěno. Výpočetní technika Software Druh Typ Počet PC sestava 38 Server HP TC Server HP ProLiant ML310 1 Server Elearning PC P4 1 FireWall PC P4 1 Tiskárna SAMSUNG ML Tiskárna SAMSUNG ML Skener HP ScanJet 3500C 1 Dataprojektor BENQ PB Licencí Microsoft Windows XP 39 Microsoft Office XP 39 AVG7 40 CORELDRAW Graphics Borland Delphi 7 Professional 12 STATISTICA Baze 6 Cz 12 Všechny uvedené počítače jsou připojeny na počítačovou síť, která je jako celek připojena k internetu. Počítačové učebny jsou k dispozici studentům po celou dobu provozu školy. Rozvoj informační infrastruktury Vysoká škola vlastní 2 LCD dataprojektory, které jsou vyuţívány pro výuku v posluchárnách a počítačových učebnách a při konferencích v aule. Do budoucna by měl být dataprojektor součástí kaţdé počítačové učebny a ve vybraných poslucháren i s promítacími plátny; to znamená, ţe škola bude potřebovat asi 6 dataprojektorů v dohledné době 2 aţ 3 let. Vzhledem k bezpečnosti a kvalitě obrazu budou dataprojektory zavěšeny u stropů místnosti; stejně tak i plátna, která se v případě potřeby promítání rozvinou. Dataprojektory budou s PC propojeny přes standardní VGA kabel z výstupu grafické karty PC a monitor pak do dataprojektoru. Strana 14 (celkem 28)

15 Škola vyuţívá počítače, které jsou vybaveny operačním systémem Windows XP Professional s Office XP Professional. Kaţdý počítač je připojen do vnitřní sítě ZMVŠ pomocí Novell Client na server Novell Netware 6, na kterém má kaţdý osobní a společný disk. K výuce je vyuţíván software firmy Borland Delphi 7 Professional (školní verze), tento program funguje jako programovací jazyk v prostředí Windows; jeho součástí je program InterBaze, který je určen pro vývoj databází, pak program InstallShield Express, který z utvořené aplikace vytvoří instalační balíček. Dále se vyuţívá software volně šířený (freeware) Magic demo (vývoj databází), PSPad (textový editor) a TeXLive (editor). Je nutné zvýšení počtu licencí u výukových programů a to hlavně u: Statistica Baze 6 CZ pro výuku statistiky; Corel Draw 11 CZ pro výuku zpracování grafických dat; Delphi 7 Professional; Dále pak je nutné rozšířit vybavení o programy: Maple 9 pro výuku matematiky; Adoba Photoshop CZ pro práci s grafikou. Další rozšiřování softwaru bude řízeno podle potřeb školy pro prováděný výzkum a podle vyučovaných akreditovaných oborů. ZMVŠ má v současnosti připojení k internetu přes wi-fi o kapacitě 512 kb/s, coţ se stále ukazuje jako nedostačující pro plnohodnotnou výuku. Proti počítačovým virům je škola chráněna programem AVG 7, který je pravidelně automaticky aktualizován. Aktuální kontakt se studenty a zjišťování jejich názoru na zlepšování počítačové sítě probíhá dotazníkovými akcemi. Všichni uţivatelé sítě, jak studenti, tak i personál a pedagogové, se musí řídit pravidly počítačové sítě. Strana 15 (celkem 28)

16 Rozbor hospodaření ZMVŠ vychází ze standardních účetních výkazů: výkazu zisku a ztrát k rozvahy k a je doplněn některými specificky zaměřenými rozbory. Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Kč Kč Kč (záporný výsledek) Dne byla podepsána smlouva č s MÚ v Třebíči o poskytnutí dotace ve výši Kč (slovy dvamilionykorunčeských) určená na financování provozu ZMVŠ. aktiva software po odpisech stroje přístroje a vybavení po odpisech na bankovním účtu vykazuje stav k peníze v pokladně pasiva na účtech pasiv nepřijala ţádné bankovní úvěry závazky za zaměstnance dodavatelé soc. zabezpečení stát daňové závazky závazky ke společníkům 51 tis. Kč 105 tis. Kč 3 tis. Kč 4 tis. Kč 177 tis. Kč 138 tis. Kč 112 tis. Kč 31 tis. Kč 776 tis. Kč Dále jsou uvedeny rozbory různých pohledů na hospodářský rok. Rozbor dodavatelských faktur : a) Celkový objem faktur, které škola v daném roce zaplatila činí : Kč. Podíl firem v regionu Třebíč na celkovém objemu fakturace ukazuje tabulka a graf : Kč % TŘEBÍČSKO MIMO REGION CELKEM TŘEBÍČSKO MIMO REGION b) Tabulka a graf níţe uvádějí podíl objemu faktur dodavatelských firem regionu: Strana 16 (celkem 28)

17 firma Kč % Digital Action,s.r.o ,92 ZŠ Bartuškova ,3 Sobes ,1 Kapucín ,16 ost ,52 CELKEM % Digital Action 7%,s.r.o. 4% ZŠ Bartuškova 14% Sobes Kapucín 74% ost. c) Z poloţek jdoucích firmám mimo region byly váhově nejpodstatnější : Kč % marketing ,9 software ,9 telefon ,8 ost ,4 celkem Zpětným efektem existence ZMVŠ je tedy skutečně deklarovaná regionální podpora, neboť většina výdajů školy sekundárně podporuje řadu firem v regionu. Nad rámec regionu je nutno jít u položek, které region nezajišťuje. Zpětný efekt existence školy z pohledu jejích zakladatelů, resp. přímý zpětný přínos je váhově naprosto bezvýznamný. ZMVŠ připravuje podmínky pro uplatnění e-learningu pro své studenty. Byl instalován potřebný a spolehlivý SW (MOODLE). Členové akademické obce připravují pro něj informační opory tak, aby od příštího akademického roku byly studentům plně k dispozici. V roce 2004 došlo k minimálním úpravám prostor školy. Byla probourána jedna příčka, takţe ze dvou malých počítačových učeben vznikla jedna větší. ZMVŠ je dislokována jako jeden z nájemců budovy bývalé ZŠ v Třebíči Borovině, která je plně vlastněna městem Třebíč. Z tohoto titulu jsou 2 členové SR jmenováni z řad činovníků MÚ Třebíč. V této souvislosti je bezpředmětné vyjadřovat se podrobněji je k investičním aktivitám, obnově a údrţbě objektů ZMVŠ. Strana 17 (celkem 28)

18 9. Studenti V souladu s čl. VI Statutu Stipendijního nadačního fondu (dále jen nadačního fondu) rozhodla jeho správní rada o podmínkách poskytování nadačních příspěvků v zimním semestru akademického roku 2004/2005. a. Prospěchové stipendium Prospěchové stipendium je poskytováno studentům ZMVŠ v návaznosti na dosaţený prospěch v předchozím semestru a na základě písemné ţádosti. Ţádost se fondu podává prostřednictvím studijního oddělení ZMVŠ. Rektor vysoké školy k ţádosti připojí vyjádření. Hodnotícím kritériem je průměr známek dle kreditního systému ECTS ze všech předmětů, které jsou v daném semestru zakončeny zkouškou. Průměr ECTS Výše stipendia A (1.0) ,- Kč/ semestr B (1.5) ,- Kč/ semestr C (2.0) ,- Kč/ semestr D (2.5) 7.000,- Kč/ semestr Podmínkou pro poskytnutí prospěchového stipendia je úspěšné splnění všech studijních povinností v daném semestru a zaplacení školného na semestr následující. Výplata stipendia proběhne nejdříve v prvním týdnu výuky následujícího semestru na základě smlouvy, uzavřené mezi nadačním fondem a studentem, a to formou výplaty hotovosti nebo převodem na bankovní účet studenta. b. Sociální stipendium Sociální stipendium lze poskytnout studentovi ZMVŠ, který se ocitl v tíţivé sociální situaci, na základě písemné ţádosti. V ní student uvede všechny rozhodné okolnosti, které ho k ţádosti o stipendium vedou. Ţádost se fondu podává prostřednictvím studijního oddělení ZMVŠ. Rektor vysoké školy k ţádosti připojí vyjádření. Správní rada nadačního fondu rozhodne o přidělení a o výši sociálního stipendia nejpozději do třiceti dnů od doručení, o svém rozhodnutí informuje studenta neprodleně a uzavře s ním písemnou smlouvu. Sociální stipendium lze pouţít výhradně na úhradu školného. Lze je kombinovat s prospěchovým stipendiem. c. Účelově vázaný příspěvek Kromě stipendií lze poskytnout studentům ZMVŠ účelově vázaný příspěvek. To tehdy, jestliţe donátor nadačního fondu svůj dar účelově váţe buď na konkrétní osobu příjemce (např. pro konkrétního zaměstnance firmy, hráče sportovního klubu a pod.) nebo na konkrétní účel. Tím můţe být úhrada školného, nákup studijních pomůcek nebo náklady na studijní pobyt. Takto poskytnutý příspěvek musí být v souladu se statutem nadačního stipendijního fondu a je poskytován na základě písemné smlouvy. Příspěvek je moţno kombinovat s prospěchovým a sociálním stipendiem, přičemţ celkový příspěvek, poskytnutý nadačním fondem, nesmí překročit výši školného za rozhodné období. Evidence udělených stipendií a účelově vázaných příspěvků je veřejně přístupná. Nadační fond si vyhrazuje právo kontrolovat, zda byly prostředky pouţity v souladu se statutem fondu a s podmínkami, stanovenými ve smlouvě. V případě porušení podmínek je Strana 18 (celkem 28)

19 fond oprávněn poţadovat navrácení příspěvku. Na poskytnutí stipendia a příspěvku není právní nárok. Tyto podmínky pro poskytování stipendií jsou platné pro zimní semestr akademického roku 2004/05. Nadační fond si vyhrazuje právo na jejich úpravu, nejdříve však v průběhu letního semestru. Pro akademický rok 2005/2006 budou podmínky vyhlášeny nejpozději do 31. prosince Informace o moţnostech využití volného času studentů podává studijní oddělení ZMVŠ místa vhodná pro sport (plavání, tenis, rybaření, squash, posilovny), přehled kulturních událostí (kina, divadla, koncerty), získání řidičského průkazu (slevy pro studenty), postup pro získání ţivnostenského listu, nabídky výdělečných (brigádnických) činností. Stipendia (za prospěch či sociální důvody) je moţno získat ze Stipendijního nadačního fondu ZMVŠ nebo z rozpočtu ZMVŠ Třebíč, o.p.s. ZMVŠ má k dispozici ubytování v hotelu ATOM v Třebíči dvoulůţkové, třílůţkové a čtyřlůţkové pokoje, cenová relace 1500 aţ 1800 kč měsíčně. Kaţdý z pokojů má standardní vybavení: sprcha, WC, lednička, satelit, vestavěné skříně, některé pokoje mají i internetovou přípojku. Velké parkoviště před hotelem. Dále v penzionu SOBOTKA v Třebíči koupelna a WC na pokoji, parking v domě, satelit (ASTRA- EUTELSAT), v létě koupání bazén, zahradní posezení. Další ubytování je moţné v podnájmu a pronajatých bytech bydlení a ceny jsou limitovány dohodou s majitelem. Obědy jsou zajištěny v budově ZMVŠ (39,- Kč za oběd). Snídaně a večeře v místě ubytování (ATOM, SOBOTKA). Studenti mají moţnost vyuţít lékařské péče MUDr. Růţeny Hávové (praktická lékařka) a MUDr. Dany Dvořákové (zubní lékařka). ZMVŠ má s lékařkami příslušné dohody o péči o studenty. Doprava po městě Třebíči (aţ k budově ZMVŠ) je zajištěna městskou autobusovou dopravou. K vyřizování záležitostí studentů na studijním oddělení jsou určeny úřední hodiny: pondělí aţ pátek h; h. Imatrikulace studentů je samozřejmou slavnostní událostí, je veřejná, má vznešený akademický charakter. V roce 2004 se konala slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku dne 8.října 2004 a byla spojena s inaugurací nové rektora školy Školné je pro prezenční formu studia Kč za rok a je shodné pro všechny ročníky bakalářského studia. Platba školného je moţná i pololetně. Poznámka: Od letního semestru školního roku 2004/05 došlo ke změně ve výši školného. Stipendijní nadační fond z tohoto důvodu změnil i podmínky pro udělování stipendií. Poněvadţ tato změna nastala aţ v roce 2005, není v této zprávě za rok 2004 uvedena. Strana 19 (celkem 28)

20 9. Závěr ZMVŠ s úspěchem navázala v roce 2004 na první školní rok 2003/2004. Pro ZMVŠ je ţivotně nutné zvýšení počtu studentů, které je ovšem vázáno na udělení souhlasu akreditační komise pro kombinovanou formu studia při splnění podmínky existence prvních absolventů bakalářského studijního programu Aplikované informační technologie. Dalším cílem je získání souhlasu akreditační komise pro nové studijní programy. O akreditaci některých z nich jiţ bylo zaţádáno. ZMVŠ se stala zakládajícím členem Asociace soukromých vysokých škol. Zásadním problémem je přetrvávající nízký počet posluchačů jsou voleny různé marketingové cesty. Cíl pro akademický rok 2004/5 tj. získání 30 aţ 40 nových posluchačů byl dosaţen. Pro následující školní rok byl stanoveno předpokládaný počet budoucích studentů 1. ročníku AIT někde v horizontu 100. Snahou rektora a dalších členů akademické obce je zviditelnit školu i v odborné veřejnosti aktivní účastní členů akademické obce na národních a mezinárodních seminářích a konferencích a jejich zapojení do orgánů EU. Typickým příkladem je zapojení do činnosti konsorcia PRELUDE Challenge. Za zmínku stojí i spolupráce školy s odbory KÚ Vysočina a zapojení školy do regionálních projektů OPPP (operační programy podpory podnikání) a připravovaného podnikatelského inkubátoru v Třebíči. Rektor školy je jmenován řádným členem příslušné komise. Potěšitelný je zájem o studium současných posluchačů, snaha o náročné a poctivé studium. Členové pedagogického sboru pracuji s chutí, aplikují dohodnuté (neotřelé a osobní) přístupy a postupy studenti to oceňují. Dobře se pracuje v otevřeném kolektivu pedagogů a správních pracovníků, třebaţe se zatím jedná o malý počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Není bez významu, ţe na průběh výuky se přijel podívat i europoslanec dr. Libor Rouček ( ), školu navštívila náměstkyně ministryně MŠMT ČR Mgr. Alena Štěrbová ( ), poslanec PČR Ing. Jaromír Schling a senátor ing. Pavel Janata. Strana 20 (celkem 28)

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. ZÁMĚRY VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. (dlouhodobý záměr) Třebíč, duben 2004 1 Obsah Úvod...

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky 4. 5. 2011 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 10.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více