FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM"

Transkript

1 FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie konanej d a Bratislava 2008

2 Vliv cvi ení karate na úrove pohybových schopností u žák 1. st. ZŠ Ludvík Michalov, Pedagogická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eská republika Miroslav Sližik, Pedagogická fakulta, UMB Bánská Bystrica, Slovenská republika Dominika Faktorová, Pedagogická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eská republika Souhrn lánek se zabývá problematikou vlivu cvi ení karate na rozvoj pohybových schopnosti d tí mladšího školního v ku ve v ku 9 až 12 let. Jedná se experimentální ov ení interven ního 5 m sí ního cvi ebního programu výuky základních technik karate, který je aplikován u této v kové skupiny d tí. Cílem programu bylo osvojení si základních technik karate na úrovni 8. kyu a zvýšení úrovn fyzické zdatnosti. Data i výsledky a byly získány pomocí testové baterie EUROFIT pro tuto v kovou kategorii.a jsou porovnány s daty kontrolní skupiny d ti stejné v kové kategorie, žáky 4. t ídy, základní školy. Klí ová slova karate, základní technika karate, fyzická kondice, výukový program karate, úpolové sporty Cizojazy né resumé Title of thesis: The effect of karate excercising on increasing of efficiency by pupils of primary school. The article is focused on the effect of karate excercising on development of efficiency of younger pupilage children - 9 to 12 years old. It deals with an experimental verifications of intervention training program of elementary arts of karate, applied to a group of children for a duration of five months. The primary aim of the program was an assumption of elementary arts of karate on 8th kyu level and increasing of physical efficiency. The results and data were acquired by means of EUROFIT test-set fixed for the children of that age and were compared with the control group of the same age children - the pupils of 4th class of elementary school. Key words: Karate, elementary arts of karate, teaching and training project of elementary arts in karate

3 Problém Japonské Karate je sport moderní doby a stále více oslovuje velké množství lidí po celém sv t. Karate ve svých po átcích nikdy nebylo považováno za sport i sout ž jako je tomu dnes, ale spíše se jednalo o nutnou formu boje 1. Zm ny klimatu lidské existence nutn zasáhly i n co tak tradi ního jako je karate, které bylo po stovky let zahaleno rouškou tajemna a nebezpe na. Avšak ani po tolika letech z karate nevymizelo to, co je jeho skute ným smyslem. Totiž snaha dosáhnout pomyslné dokonalosti, a to jak fyzické, tak duševní. Karate i p es své nesporné sportovní stránky by nem lo být považováno za pouhý sport. Jedná se totiž o jakýsi zp sob života, kterým se každý ídí. Jeho cílem je vychovat lov ka harmonicky rozvinutého, a to nejen fyzicky, ale p edevším i duševn 2. Podobn jako ostatních sporty a bojových um ní je d ležité za ít již v raném v ku. Proto je d ležité se zabývat otázkou, zda-li je karate vhodné pro d ti, pro rozvoj jejich pohybových schopností a dovedností a kondici. Sou asn pak i odpov di, jak toto koresponduje ve vztahu k d tem, které karate necvi í. Problematikou karate se zabývá na sv t mnoho autor, p edevším pak hlavn metodikou a instrukcemi pro trénink a sebeobranu. Práce sm rované na zvláštnosti cvi ení a vlivu karate k rozvoji t lesných i psychických vlastností d tí mají veliký prostor. 1. Cíl a úkoly Cílem bylo navrhnout a vytvo it interven ní program výuky základních technik karate, který by m l u vybrané skupiny d tí mladšího školního v ku za dobu 5. m síc zvýšit úrove technické i fyzické zdatnosti. Získat pomocí testové baterie EUROFIT data jejich pohybové výkonnosti a ty pak porovnat s kontrolní skupinou d tí stejné v kové kategorie, které karate necvi ily. 1.1 Pro napln ní tohoto cíle sloužily následující úkoly: 1 SLIŽIK, M. MIKLOVI, P Systematika a terminológia karate. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 6-15, ISBN BARTÍK, P.,SLIŽIK, M., REGULI, Z. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: PFUMB,2007. ISBN

4 teoretické zpracování problematiky (vymezení problému, shromážd ní a studium dostupné literatury a informací v asopisech a na internetu, stru ný p ehled o historii, získání informací o zp sobu cvi ení, o formách a detailech technik), navržení a vytvo ení výukového programu, rozbor technik, fotodokumetace, vybrat skupinu za áte ník tzv. experimentální skupinu a za adit ji do p tim sí ního programu výuky karate, ur it další náhodn vybranou skupiny tzv. kontrolní skupinu pro srovnání úrovn zdatnosti, provést první testování na vybraných skupinách pomocí zvolené testové baterie, po dobu 5 m síc ov it tento program v praxi, realizovat vytvo ený program výuky karate na experimentální skupin za áte ník, u experimentální skupiny zaznamenat výsledky zkoušky technické vysp losti na 8. kyu (bílý pás), provést druhé testování na experimentální i kontrolní skupin pomocí zvolené testové baterie a porovnat výsledky, podle kone ných výsledk program doporu it. 2. Základní výzkumné otázky a hypotézy: 2.1 Pracovní hypotézy A1: P edpokládáme, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) se u experimentální skupiny vytvo í p edpoklady pro zvládnutí požadavk na technický stupe 8. kyu - bílý pás. A2: P edpokládáme, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) dojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny. A3: P edpokládáme, že po absolvování p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) dojde u experimentální skupiny k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v testové baterii Eurofit pro mládež, než u kontrolní skupiny. 2.2 Statistické hypotézy Statistická hypotéza k pracovní hypotéze A2

5 Ho: Mezi jednotlivými m eními (p ed/po) testu nebude statisticky významný rozdíl. (Nedojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny). Ho : 1 = 2 x1 pr m rná hodnota získaná ze vstupního m ení pomocí testové baterie x2 pr m rná hodnota získaná ze záv re ného m ení pomocí testové baterie - st ední hodnota (prvního a druhého m ení) H2: Mezi jednotlivými m eními (p ed/po) testu bude statisticky významný rozdíl. (Dojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny). H1 : µ Statistická hypotéza k pracovní hypotéze A3 Ho: Absolutní zlepšení u obou skupin S1 a S2 nebude významn (statisticky) rozdílné. (U experimentální skupiny nedojde k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v Eurofit testu, než u kontrolní skupiny). Ho : µ 1 = µ 2 x1 pr m rný absolutní rozdíl u S1 x2 pr m rný absolutní rozdíl u S2 S1 experimentální skupina S2 kontrolní skupina µ st ední hodnota (prvního a druhého m ení) H3: Absolutní zlepšení u obou skupin S1 a S2 bude významn (statisticky) rozdílné ( S1 bude významn v tší). (U experimentální skupiny dojde k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v Eurofit testu, než u kontrolní skupiny). H1: µ 1 µ 2 3. Metodologie 3.1 Výzkumný soubor Do projektu byla za azena experimentální skupina d tí od 9 do 12 let, kterou tvo ili d tiza áte níci z oddílu TJ Karate eské Bud jovice. Jako kontrolní skupina byly náhodn zvoleny d ti 4. t ídy, základní školy ZŠ Emy Destinové v B. 3.2 Použité základní metody

6 3.2.1 Základní metodou byl p tim sí ní Interven ní program výuky karate, který obsahoval všeobecná základní a pr pravná cvi ení, základní a pr pravné úpoly pro úvodní ásti hodin, specializovaná cvi ení a základní techniky karate ze zkouškového ádu Ske, jako hlavní nápl lekcí a všeobecná a specializovaná kondi ní cvi ení pro rozvoj pohybových schopnosti používaná se z etelem na v kové zvláštnosti výzkumného souboru Metody získání dat Zkouška technické vysp losti dle ádu SKe (schváleno 2003) byla použito pro zjišt ní technických dovedností. Testová baterie Eurofit test od Pekka a Tuxworth (1997) byla použita pro zjišt ní všeobecné t lesné kondice Organizace výzkumu Navržený interven ní program probíhal po dobu 5 m síc v p edem vybraném oddíle karate, kde byla experimentální skupina vytvo ena z oddílu d tí za áte ník od 9 do 12 let. Dále byla do výzkumu za azena kontrolní skupina, kterou tvo ili žíci 4.t ídy ZŠ. V projektu byla hodnocena fyzická kondice a technická p ipravenost. Technická úrove byla zjišt na na konci výukového programu pomocí zkoušek technické vysp losti dle ádu SKe. T lesná kondice byla zjišt na pomocí zvolené testové baterie Eurofit test. Plán byl paralelní tzn., že na za átku bylo provedeno m ení obou skupin (experimentální i kontrolní). Po skon ení p tim sí ního výukového programu bylo opakováno stejné m ení obou skupin, jako na za átku. Rozsah platnosti Výukový program zahrnoval p tim sí ní období (od za átku listopadu až do konce b ezna školního roku 2004/2005). Za období, ve kterém tréninkový program probíhal bylo odu eno p ibližn 40 lekcí. Tréninky probíhaly dvakrát týdn a celkový as tréninkové jednotky byl 60 minut. Vymezení Do projektu byly za azeny d ti (za áte níci - oddíl TJ Karate eské Bud jovice) od 9 do 12 let tzv. experimentální skupina. Dále byla za azena do výzkumu tzv. kontrolní skupina, kterou tvo ili žáci 4. t ídy ZŠ Emy Destinové. Ob výzkumné skupiny jsou z lokality eské Bud jovice sídlišt Šumava-Máj Analýza dat

7 Pro záznam, zpracování a analýzu dat z EUROFIT TESTU byly použity Microsoft ACCESS, Microsoft EXCEL a Statistica 6.0. Z m ení p ed a po byl vypo ten absolutní rozdíl (tj. jen míra zlepšení respektive zhoršení). Pomocí Man-Whitney testu byla posuzována statistická významnost míry zlepšení experimentální skupiny oproti kontrolní. Data nebyla znova vizualizována, byla posuzována jen gassovská distribuce. Jelikož nebyla spln na ani u jednoho ze vzork byl pro další analýzu zvolen Man-Whitney testu. Hodnota p menší než 0,05 byla považována za statisticky významnou (*). 4. Výsledky a diskuze 4.1 Diskuze k pracovní hypotéze A1 Jedním z úkol aplikace programu výuky karate bylo vytvo it p edpoklady pro zvládnutí zkoušky technické vysp losti. Nau it základním technickým dovednostem na 8. kyu (bílý pás). Ke zjišt ní, zda d ti jednotlivé technické požadavky a dovednosti ovládají i neovládají, prob hla ke konci programu výuky karate zkouška technické vysp losti na 8. kyu bílý pás. Jako testovací prost edek byl použit zkušební ád karate stylu Šotokan rjú, který byl naposledy ustanoven r radou SKe. D ti ohodnocovala komise složená z hlavního trenéra a p edsedy TJ Karate eské Bud jovice Ji ího Faktora a p edního trenéra TJK B Miroslava Hýska. Zkoušky technické vysp losti se zú astnilo 36 d tí z celého jiho eského kraje, z nichž 13 d tí bylo za azeno do mého výukového programu. Abychom mohli zkoušku technické vysp losti považovat za úsp šnou, byla stanovena 80% hladina úsp šnosti. To znamená, že zkoušky muselo úsp šn absolvovat více jak 10 d tí ze 13 možných d tí za azených do programu výuky Výsledek Z ze všech 36 zú astn ných d tí nezvládli zkoušky pouze dva jedinci. Ostatních 34 d tí v etn 13 d tí za azených do mého výukového programu zkoušky úsp šn absolvovalo. Z toho vplývá, že všech 13 d tí, které byly za azeny do programu výuky, zkoušky složilo se 100% úsp šností. Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A1. M žeme tvrdit, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate se u experimentální skupiny vytvo ily p edpoklady pro zvládnutí požadavk na technický stupe 8. kyu-bílý pás Diskuze k pracovní hypotéze A2

8 Dalším úkolem p tim sí ního programu výuky karate bylo u experimentální skupiny zvýšit všeobecnou t lesnou p ipravenost (zvýšit úrove základních pohybových schopností a dovedností). Vytipovat vhodná cvi ení kondi ního charakteru, která budou podporovat výuku technických dovedností. Ke zjišt ní všeobecné t lesné p ipravenosti prob hlo vstupní a záv re né testování s p tim sí ním asovým odstupem. Jako diagnostický prost edek byla použita testová baterie Eurofit pro mládež 3. Testování pomocí Eurofit prob hlo na za átku listopadu a poté na za átku dubna u experimentální i kontrolní skupiny. Všeobecný kondi ní test byl složen z 8 m ení vstupního i záv re ného testování a provád lo ho 13 d tí z experimentální skupiny (za azeny do programu výuky karate) a 22 d tí z kontrolní skupiny (neza azeny do programu výuky karate). Výsledky dosažené d tmi v obou testech byly zaznamenány do tabulek P i zpracování výsledk výzkumu jsme vyšli z dosažených rozdíl výsledk všeobecného kondi ního testu, který nám sloužil jako kritérium k v cnému ov ení pracovní hypotézy A2 a k ov ení s ní související statistické hypotézy H2. Z hlediska statistické významnosti a možnosti dalších opakovaných m ení jsme statisticky vypo etli významnost mezi jednotlivými m eními obou test vstupního i záv re ného. Pro zjednodušené posouzení, zda došlo k výkonnostnímu zlepšení b hem programu jsme vypo ítali pr m rné výkony d tí v obou testech, ve všech m ení, která jsme na vzájem porovnali. Z tabulky (viz. p íloha) je patrné, že došlo u experimentální skupiny ke zlepšení pr m rné hodnoty v osmi p ípadech z osmi m ení. Z toho lze usuzovat, že b hem programu došlo k zvýšení fyzické zdatnosti Výsledek: Z výsledk jednotlivých m ení vstupního i záv re ného testu m žeme v cn i statisticky tvrdit, že došlo u experimentální skupiny ke zlepšení u všech m ení. To znamená, že užité tréninkové prost edky se ve smyslu zvýšení úrovn t lesné kondice projevily kladn. Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A2. M žeme tvrdit, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate došlo u experimentální skupiny ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti. 3 BARTÍK, P Vplyv úpolových cvi ení na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského veku. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Role t lesné výchovy a sportu v transformujúcich se zemích st edoevropského regionu. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 2001, s

9 Pomocí statistického zpracování výsledk testování m žeme tvrdit, že s 95% pravd podobností zamítáme hypotézu H0 a tvrdíme, že existuje statisticky významný rozdíl mezi úvodními a záv re nými m eními všeobecného kondi ního testu (potvrzujeme hypotézu H2). P esto, že se potvrdila hypotéza o zvýšení úrovn t lesné zdatnosti, ukázala se u n kterých m ení malá vzestupná tendence zlepšení díky nár stu t lesné hmotnosti a t lesné výšky Diskuze k pracovní hypotéze A3 Úkolem výzkumu bylo také pomocí statistického zpracování výsledk testové baterie Eurofit zjistit míru zlepšení v dosažených výsledcích u experimentální skupiny oproti kontrolní skupin a tím potvrdit pracovní hypotézu A3. Podstata výzkumu je založena na srovnávání experimentální a kontrolní skupiny. Vyjad uje se zm nou, k níž došlo v d sledku experimentálních podmínek u experimentální skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní. Výzkum zjiš uje výchozí úrovn skupiny experimentální a kontrolní a dále výsledky experimentu obou skupin Z výsledk jednotlivých m ení vstupního i záv re ného testu m žeme v cn tvrdit, že u experimentální skupiny došlo ke zlepšení pr m rné hodnoty v osmi p ípadech z osmi m ení. P i emž u kontrolní skupiny došlo ke zlepšení pr m rné hodnoty pouze ve t ech p ípadech z osmi m ení. To znamená, že užité tréninkové prost edky se ve smyslu zvýšení úrovn t lesné kondice se u experimentální skupiny projevily kladn. Z tabulky statisticky vypo tených hodnot je z ejmé, že se experimentální skupina významn (statisticky) zlepšila v 5 m eních Eurofit oproti kontrolní skupin. Ve 3 m eních Eurofit toto zlepšení nebylo významné (statisticky) Výsledek: Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A3. Tvrdíme, že po absolvování p lro ního výukového programu karate došlo u experimentální skupiny k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v testové baterii Eurofit, než u kontrolní skupiny. Pomocí statistického zpracování výsledk testování m žeme tvrdit, že s 95% pravd podobností zamítáme hypotézu H0 a tvrdíme, že absolutní zlepšení u obou skupin je významn (statisticky) rozdílené (potvrzujeme statistickou hypotézu H3).

10 4.4 P ílohy P íloha A - pr m rné výsledky všeobecného kondi ního testu Eurofit P íloha B - statistická tabulka porovnání zlepšení obou skupin P íloha A - pr m rné výsledky všeobecného kondi ního testu Eurofit Tabulka pr m rných výsledk z 1. a 2. m ení u experimentální skupiny druh testu 1. testování 2. testování rozdíl zlepšení /pr m r /pr m r test rovnováhy (n) 8,2 n (8n) 6,9 n (7n) - 1,3 n ano talí ový tapping 13:58 s 12:16 s - 1:42 s ano (s) p edklon v sedu 18, 9 cm 22,1 cm + 3,2 cm ano (cm) skok z místa (cm) 160,5 cm 164,4 cm + 3,9 cm ano ru ní 6,9 N (7 N) 9,0 N (9N) + 2,1 N ano dynamometrie (N) leh-sed (n) 20, 2 n (20 n ) 23,8 n (24 n) + 3,6 n ano výdrž ve shybu 12:24 s 20:34 s + 8:10 s ano nadhmatem (s) lunkový b h 21:43 s 19:50 s - 1:93 s ano 10x5m (s) Experimentální skupina pr m rné hodnoty t lesné hmotnosti a výšky 1. m ení 2. m ení rozdíl zv tšení /pr m r /pr m r t lesná hmotnost 31,9 kg 32,5 kg + 0,6 kg ano (kg) t lesná výška (cm) 136,5 cm 137,5 cm + 1,0 cm ano

11 Tabulka pr m rných výsledk z 1. a 2. m ení u kontrolní skupiny druh testu 1. testování 2. testování rozdíl zlepšení /pr m r /pr m r test rovnováhy (n) 7,6 n (8 n) 7,7 n (8 n) + 0,1 n ne talí ový tapping 14:17 s 12:14 s - 2:03 s ano (s) p edklon v sedu 18,4 cm 17,7 cm - 0,7 cm ne (cm) skok z místa (cm) 162,6 cm 160,5 cm - 2,1 cm ne ru ní 7,2 N (7 N) 8,4 N (8 N) + 1,2 N ano dynamometrie (N) leh-sed opakovan 19,6 n (20 n) 19,3 n (19 n) - 0,3 ne (n) výdrž ve shybu 13:59 s 16:55 s +2:96 s ano nadhmatem (s) lunkový b h 20:12 s 20:23 s + 0:11 s ne 10x5m (s) Kontrolní skupina pr m rné hodnoty t lesné hmotnosti a výšky 1. m ení 2. m ení/ rozdíl zv tšení /pr m r pr m r t lesná hmotnost 34,0 kg 34,9 kg + 0,9 kg ano (kg) t lesná výška (cm) 139,4 cm 142,5 cm + 3,1 cm ano Vysv tlivky: s = sekunda cm = centimetr N = Newton n = po et pokus, prvk kg = kilogram P íloha B - statistická tabulka porovnání zlepšení obou skupin Statistické srovnání míry zlepšení experimentální a kontrolní skupiny

12 Test rovnováhy kontrolní experimentální skupina skupina U Z Úrove 447, , ,0000 1, , p Lepší výsledek Test tapping 352, , ,0000-1, , K.s. Test E.s. dynamometrie 365, , ,0000-1, , Test výdrž ve 253, ,0000 0,0000-4, , shybu Test lun. b h 506, , ,0000 3, , E. s. *** Test p edklon 290, , ,5000-3, , v sedu Test z místa skok 329, , ,0000-2, , Test leh-sed 298, , ,5000-3, , E.s. *** E.s. E.s. E.s. E.s. ½* *** *** * Vysv tlivky: ½* 0,1 E.s. = Experimentální skupina ** 0,01 K.s. = Kontrolní skupina *** 0, Záv r Záv rem m žeme íci, že naše p edpoklady a stanovené t i pracovní hypotézy byly potvrzeny. D ti se b hem p ti m síc nau ily všem základním technickým požadavk m pro spln ní zkoušky technické vysp losti. Díky absolvování programu výuky karate došlo u d tí ke zlepšení všeobecné t lesné p ipravenosti, což se prokázalo jak v cn tak i statisticky. A ve srovnání výsledk testu všeobecné t lesné p ipravenosti vyplynulo, že d ti za azené do p tim sí ního výukového programu karate dosp ly k lepším výsledk m v testování než d ti, které výukový program karate neabsolvovaly, což se prokázalo jak v cn tak i statisticky.

13 6. Literatura 1. BARTÍK, P.,SLIŽIK, M., REGULI, Z. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: PFUMB,2007. ISBN BARTÍK, P Vplyv úpolových cvi ení na telesnú zdatnos detí mladšieho školského veku. In: Zborník z vedeckého seminára Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách. Bratislava : FTVŠ UK, 2000, s IBA, L., PRINC, T. Tradi ní karate : kata heian 1.-5, tekki shodan. Plze : Fiala-live, DEŠIMARU, T. Zen a bojová um ní. Praha: Portál, DOVADIL, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha: Olympia, DOVADIL, J. V kové zvláštnosti d tí a mládeže a sportovní trénink. Praha: Univerzita Karlova, FERJEN ÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, FOJTÍK, I., KRÁL P. a P. Karatedó. Praha: Olympia, FOJTÍK, I., MICHALOV, L. Základní úpoly: úpolové sporty a um ní. eské Bud jovice: Jiho eská univerzita v B, FOJTÍK, I. Karate. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, FOJTÍK, I. Prvky bojových um ní. Praha: Olympia, FUNAKOŠI, G. Karatedó : Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M. Psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, CHOUTKA, M., DOVADIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, JAKHEL, R. Moderní sportovní karate. Svitavy: Lupa, JOHN, A., ROWE, S. Bojovník karate : pr vodce bojovým um ním. Praha: Cesty, KOLÁ, M., KOLÁ, F. Karate: základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. Praha: Olympia, KRÁL, P. a kolektiv. Karate: u ební texty pro trenéry III. a II. t íd. Praha: Olympia, KRÁL, P., KRÁL,P. Jednotný tréninkový systém karate. Praha: Sportpropag, LEVSKÝ, V. L. Základy sebeobrany karate. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, LONGA, J. Karate Kid: kniha pro mladé karatisty. Bratislava: Mladé letá, LUDWIG, D. Okinawské karate. Praha: Temple, McCARTHY, P. Bubiši (Bubishi), neboli, Bible karate: ínské ko eny okinawského kobudó a japonského karate. Bratislava: CAD Press, 2005.

14 24. NAKAYAMA, M. Dynamické karate. Praha: Naše vojsko, NAKAYAMA, M. Best karate: souhrnný p ehled. Praha: Fighters Publications, NAKAYAMA, M. Best karate: základní principy. Praha: Fighters Publications, PEKKA, O., TUXWORTH, B. Eurofit pro dosp lé. Praha: Karolinum, SHIGERU, E. Cesta karate za technikou. Praha: Olympia, SLIŽIK, M. MIKLOVI, P Systematika a terminológia karate. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava: FTVŠ UK, 2006, s. 6-15, ISBN SLIŽIK, M. LONGA, J Záporné vplyvy v príprave karatistov. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 71, ISBN SOFIANIDIS, S. Shotokan karate kata. 1, Heian 1-5, Tekki 1. Bratislava: CAD Press, ŠEBEJ, F., KLEMENTIS, L. U ebné texty pre školenie trenérov všetkých tried. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, ŠEBEJ, F. Karate. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, ŠTUMBAUER, J. Základy v decké práce v t lesné kultu e. eské Bud jovice: Pedagogická fakulta v B, TEAS, T. O. Vražedné karate. Praha: Melantrich, VELTE, H. Lexikón karate. Bratislava: Alfa, WICHMANN, W. Karate: pr vodce sportem. eské Bud jovice: Kopp, Kontaktní adresa: PaedDr. LUDVÍK MICHALOV Katedra t lesné výchovy a sportu PF JU Na Sádkách eské Bud jovice eská republika

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU...

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE

LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE Břízová Pavla: Strategie Evropa 2020: Jsou národní cíle přiměřené? Fendrich Luboš: Globalizace, vojenská moc a stát Konečná Jana: Jižní křídlo EU a regionální politika Krajča Štěpán: Regiony v evropské

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více