FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM"

Transkript

1 FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie konanej d a Bratislava 2008

2 Vliv cvi ení karate na úrove pohybových schopností u žák 1. st. ZŠ Ludvík Michalov, Pedagogická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eská republika Miroslav Sližik, Pedagogická fakulta, UMB Bánská Bystrica, Slovenská republika Dominika Faktorová, Pedagogická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eská republika Souhrn lánek se zabývá problematikou vlivu cvi ení karate na rozvoj pohybových schopnosti d tí mladšího školního v ku ve v ku 9 až 12 let. Jedná se experimentální ov ení interven ního 5 m sí ního cvi ebního programu výuky základních technik karate, který je aplikován u této v kové skupiny d tí. Cílem programu bylo osvojení si základních technik karate na úrovni 8. kyu a zvýšení úrovn fyzické zdatnosti. Data i výsledky a byly získány pomocí testové baterie EUROFIT pro tuto v kovou kategorii.a jsou porovnány s daty kontrolní skupiny d ti stejné v kové kategorie, žáky 4. t ídy, základní školy. Klí ová slova karate, základní technika karate, fyzická kondice, výukový program karate, úpolové sporty Cizojazy né resumé Title of thesis: The effect of karate excercising on increasing of efficiency by pupils of primary school. The article is focused on the effect of karate excercising on development of efficiency of younger pupilage children - 9 to 12 years old. It deals with an experimental verifications of intervention training program of elementary arts of karate, applied to a group of children for a duration of five months. The primary aim of the program was an assumption of elementary arts of karate on 8th kyu level and increasing of physical efficiency. The results and data were acquired by means of EUROFIT test-set fixed for the children of that age and were compared with the control group of the same age children - the pupils of 4th class of elementary school. Key words: Karate, elementary arts of karate, teaching and training project of elementary arts in karate

3 Problém Japonské Karate je sport moderní doby a stále více oslovuje velké množství lidí po celém sv t. Karate ve svých po átcích nikdy nebylo považováno za sport i sout ž jako je tomu dnes, ale spíše se jednalo o nutnou formu boje 1. Zm ny klimatu lidské existence nutn zasáhly i n co tak tradi ního jako je karate, které bylo po stovky let zahaleno rouškou tajemna a nebezpe na. Avšak ani po tolika letech z karate nevymizelo to, co je jeho skute ným smyslem. Totiž snaha dosáhnout pomyslné dokonalosti, a to jak fyzické, tak duševní. Karate i p es své nesporné sportovní stránky by nem lo být považováno za pouhý sport. Jedná se totiž o jakýsi zp sob života, kterým se každý ídí. Jeho cílem je vychovat lov ka harmonicky rozvinutého, a to nejen fyzicky, ale p edevším i duševn 2. Podobn jako ostatních sporty a bojových um ní je d ležité za ít již v raném v ku. Proto je d ležité se zabývat otázkou, zda-li je karate vhodné pro d ti, pro rozvoj jejich pohybových schopností a dovedností a kondici. Sou asn pak i odpov di, jak toto koresponduje ve vztahu k d tem, které karate necvi í. Problematikou karate se zabývá na sv t mnoho autor, p edevším pak hlavn metodikou a instrukcemi pro trénink a sebeobranu. Práce sm rované na zvláštnosti cvi ení a vlivu karate k rozvoji t lesných i psychických vlastností d tí mají veliký prostor. 1. Cíl a úkoly Cílem bylo navrhnout a vytvo it interven ní program výuky základních technik karate, který by m l u vybrané skupiny d tí mladšího školního v ku za dobu 5. m síc zvýšit úrove technické i fyzické zdatnosti. Získat pomocí testové baterie EUROFIT data jejich pohybové výkonnosti a ty pak porovnat s kontrolní skupinou d tí stejné v kové kategorie, které karate necvi ily. 1.1 Pro napln ní tohoto cíle sloužily následující úkoly: 1 SLIŽIK, M. MIKLOVI, P Systematika a terminológia karate. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 6-15, ISBN BARTÍK, P.,SLIŽIK, M., REGULI, Z. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: PFUMB,2007. ISBN

4 teoretické zpracování problematiky (vymezení problému, shromážd ní a studium dostupné literatury a informací v asopisech a na internetu, stru ný p ehled o historii, získání informací o zp sobu cvi ení, o formách a detailech technik), navržení a vytvo ení výukového programu, rozbor technik, fotodokumetace, vybrat skupinu za áte ník tzv. experimentální skupinu a za adit ji do p tim sí ního programu výuky karate, ur it další náhodn vybranou skupiny tzv. kontrolní skupinu pro srovnání úrovn zdatnosti, provést první testování na vybraných skupinách pomocí zvolené testové baterie, po dobu 5 m síc ov it tento program v praxi, realizovat vytvo ený program výuky karate na experimentální skupin za áte ník, u experimentální skupiny zaznamenat výsledky zkoušky technické vysp losti na 8. kyu (bílý pás), provést druhé testování na experimentální i kontrolní skupin pomocí zvolené testové baterie a porovnat výsledky, podle kone ných výsledk program doporu it. 2. Základní výzkumné otázky a hypotézy: 2.1 Pracovní hypotézy A1: P edpokládáme, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) se u experimentální skupiny vytvo í p edpoklady pro zvládnutí požadavk na technický stupe 8. kyu - bílý pás. A2: P edpokládáme, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) dojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny. A3: P edpokládáme, že po absolvování p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) dojde u experimentální skupiny k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v testové baterii Eurofit pro mládež, než u kontrolní skupiny. 2.2 Statistické hypotézy Statistická hypotéza k pracovní hypotéze A2

5 Ho: Mezi jednotlivými m eními (p ed/po) testu nebude statisticky významný rozdíl. (Nedojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny). Ho : 1 = 2 x1 pr m rná hodnota získaná ze vstupního m ení pomocí testové baterie x2 pr m rná hodnota získaná ze záv re ného m ení pomocí testové baterie - st ední hodnota (prvního a druhého m ení) H2: Mezi jednotlivými m eními (p ed/po) testu bude statisticky významný rozdíl. (Dojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny). H1 : µ Statistická hypotéza k pracovní hypotéze A3 Ho: Absolutní zlepšení u obou skupin S1 a S2 nebude významn (statisticky) rozdílné. (U experimentální skupiny nedojde k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v Eurofit testu, než u kontrolní skupiny). Ho : µ 1 = µ 2 x1 pr m rný absolutní rozdíl u S1 x2 pr m rný absolutní rozdíl u S2 S1 experimentální skupina S2 kontrolní skupina µ st ední hodnota (prvního a druhého m ení) H3: Absolutní zlepšení u obou skupin S1 a S2 bude významn (statisticky) rozdílné ( S1 bude významn v tší). (U experimentální skupiny dojde k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v Eurofit testu, než u kontrolní skupiny). H1: µ 1 µ 2 3. Metodologie 3.1 Výzkumný soubor Do projektu byla za azena experimentální skupina d tí od 9 do 12 let, kterou tvo ili d tiza áte níci z oddílu TJ Karate eské Bud jovice. Jako kontrolní skupina byly náhodn zvoleny d ti 4. t ídy, základní školy ZŠ Emy Destinové v B. 3.2 Použité základní metody

6 3.2.1 Základní metodou byl p tim sí ní Interven ní program výuky karate, který obsahoval všeobecná základní a pr pravná cvi ení, základní a pr pravné úpoly pro úvodní ásti hodin, specializovaná cvi ení a základní techniky karate ze zkouškového ádu Ske, jako hlavní nápl lekcí a všeobecná a specializovaná kondi ní cvi ení pro rozvoj pohybových schopnosti používaná se z etelem na v kové zvláštnosti výzkumného souboru Metody získání dat Zkouška technické vysp losti dle ádu SKe (schváleno 2003) byla použito pro zjišt ní technických dovedností. Testová baterie Eurofit test od Pekka a Tuxworth (1997) byla použita pro zjišt ní všeobecné t lesné kondice Organizace výzkumu Navržený interven ní program probíhal po dobu 5 m síc v p edem vybraném oddíle karate, kde byla experimentální skupina vytvo ena z oddílu d tí za áte ník od 9 do 12 let. Dále byla do výzkumu za azena kontrolní skupina, kterou tvo ili žíci 4.t ídy ZŠ. V projektu byla hodnocena fyzická kondice a technická p ipravenost. Technická úrove byla zjišt na na konci výukového programu pomocí zkoušek technické vysp losti dle ádu SKe. T lesná kondice byla zjišt na pomocí zvolené testové baterie Eurofit test. Plán byl paralelní tzn., že na za átku bylo provedeno m ení obou skupin (experimentální i kontrolní). Po skon ení p tim sí ního výukového programu bylo opakováno stejné m ení obou skupin, jako na za átku. Rozsah platnosti Výukový program zahrnoval p tim sí ní období (od za átku listopadu až do konce b ezna školního roku 2004/2005). Za období, ve kterém tréninkový program probíhal bylo odu eno p ibližn 40 lekcí. Tréninky probíhaly dvakrát týdn a celkový as tréninkové jednotky byl 60 minut. Vymezení Do projektu byly za azeny d ti (za áte níci - oddíl TJ Karate eské Bud jovice) od 9 do 12 let tzv. experimentální skupina. Dále byla za azena do výzkumu tzv. kontrolní skupina, kterou tvo ili žáci 4. t ídy ZŠ Emy Destinové. Ob výzkumné skupiny jsou z lokality eské Bud jovice sídlišt Šumava-Máj Analýza dat

7 Pro záznam, zpracování a analýzu dat z EUROFIT TESTU byly použity Microsoft ACCESS, Microsoft EXCEL a Statistica 6.0. Z m ení p ed a po byl vypo ten absolutní rozdíl (tj. jen míra zlepšení respektive zhoršení). Pomocí Man-Whitney testu byla posuzována statistická významnost míry zlepšení experimentální skupiny oproti kontrolní. Data nebyla znova vizualizována, byla posuzována jen gassovská distribuce. Jelikož nebyla spln na ani u jednoho ze vzork byl pro další analýzu zvolen Man-Whitney testu. Hodnota p menší než 0,05 byla považována za statisticky významnou (*). 4. Výsledky a diskuze 4.1 Diskuze k pracovní hypotéze A1 Jedním z úkol aplikace programu výuky karate bylo vytvo it p edpoklady pro zvládnutí zkoušky technické vysp losti. Nau it základním technickým dovednostem na 8. kyu (bílý pás). Ke zjišt ní, zda d ti jednotlivé technické požadavky a dovednosti ovládají i neovládají, prob hla ke konci programu výuky karate zkouška technické vysp losti na 8. kyu bílý pás. Jako testovací prost edek byl použit zkušební ád karate stylu Šotokan rjú, který byl naposledy ustanoven r radou SKe. D ti ohodnocovala komise složená z hlavního trenéra a p edsedy TJ Karate eské Bud jovice Ji ího Faktora a p edního trenéra TJK B Miroslava Hýska. Zkoušky technické vysp losti se zú astnilo 36 d tí z celého jiho eského kraje, z nichž 13 d tí bylo za azeno do mého výukového programu. Abychom mohli zkoušku technické vysp losti považovat za úsp šnou, byla stanovena 80% hladina úsp šnosti. To znamená, že zkoušky muselo úsp šn absolvovat více jak 10 d tí ze 13 možných d tí za azených do programu výuky Výsledek Z ze všech 36 zú astn ných d tí nezvládli zkoušky pouze dva jedinci. Ostatních 34 d tí v etn 13 d tí za azených do mého výukového programu zkoušky úsp šn absolvovalo. Z toho vplývá, že všech 13 d tí, které byly za azeny do programu výuky, zkoušky složilo se 100% úsp šností. Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A1. M žeme tvrdit, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate se u experimentální skupiny vytvo ily p edpoklady pro zvládnutí požadavk na technický stupe 8. kyu-bílý pás Diskuze k pracovní hypotéze A2

8 Dalším úkolem p tim sí ního programu výuky karate bylo u experimentální skupiny zvýšit všeobecnou t lesnou p ipravenost (zvýšit úrove základních pohybových schopností a dovedností). Vytipovat vhodná cvi ení kondi ního charakteru, která budou podporovat výuku technických dovedností. Ke zjišt ní všeobecné t lesné p ipravenosti prob hlo vstupní a záv re né testování s p tim sí ním asovým odstupem. Jako diagnostický prost edek byla použita testová baterie Eurofit pro mládež 3. Testování pomocí Eurofit prob hlo na za átku listopadu a poté na za átku dubna u experimentální i kontrolní skupiny. Všeobecný kondi ní test byl složen z 8 m ení vstupního i záv re ného testování a provád lo ho 13 d tí z experimentální skupiny (za azeny do programu výuky karate) a 22 d tí z kontrolní skupiny (neza azeny do programu výuky karate). Výsledky dosažené d tmi v obou testech byly zaznamenány do tabulek P i zpracování výsledk výzkumu jsme vyšli z dosažených rozdíl výsledk všeobecného kondi ního testu, který nám sloužil jako kritérium k v cnému ov ení pracovní hypotézy A2 a k ov ení s ní související statistické hypotézy H2. Z hlediska statistické významnosti a možnosti dalších opakovaných m ení jsme statisticky vypo etli významnost mezi jednotlivými m eními obou test vstupního i záv re ného. Pro zjednodušené posouzení, zda došlo k výkonnostnímu zlepšení b hem programu jsme vypo ítali pr m rné výkony d tí v obou testech, ve všech m ení, která jsme na vzájem porovnali. Z tabulky (viz. p íloha) je patrné, že došlo u experimentální skupiny ke zlepšení pr m rné hodnoty v osmi p ípadech z osmi m ení. Z toho lze usuzovat, že b hem programu došlo k zvýšení fyzické zdatnosti Výsledek: Z výsledk jednotlivých m ení vstupního i záv re ného testu m žeme v cn i statisticky tvrdit, že došlo u experimentální skupiny ke zlepšení u všech m ení. To znamená, že užité tréninkové prost edky se ve smyslu zvýšení úrovn t lesné kondice projevily kladn. Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A2. M žeme tvrdit, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate došlo u experimentální skupiny ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti. 3 BARTÍK, P Vplyv úpolových cvi ení na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského veku. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Role t lesné výchovy a sportu v transformujúcich se zemích st edoevropského regionu. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 2001, s

9 Pomocí statistického zpracování výsledk testování m žeme tvrdit, že s 95% pravd podobností zamítáme hypotézu H0 a tvrdíme, že existuje statisticky významný rozdíl mezi úvodními a záv re nými m eními všeobecného kondi ního testu (potvrzujeme hypotézu H2). P esto, že se potvrdila hypotéza o zvýšení úrovn t lesné zdatnosti, ukázala se u n kterých m ení malá vzestupná tendence zlepšení díky nár stu t lesné hmotnosti a t lesné výšky Diskuze k pracovní hypotéze A3 Úkolem výzkumu bylo také pomocí statistického zpracování výsledk testové baterie Eurofit zjistit míru zlepšení v dosažených výsledcích u experimentální skupiny oproti kontrolní skupin a tím potvrdit pracovní hypotézu A3. Podstata výzkumu je založena na srovnávání experimentální a kontrolní skupiny. Vyjad uje se zm nou, k níž došlo v d sledku experimentálních podmínek u experimentální skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní. Výzkum zjiš uje výchozí úrovn skupiny experimentální a kontrolní a dále výsledky experimentu obou skupin Z výsledk jednotlivých m ení vstupního i záv re ného testu m žeme v cn tvrdit, že u experimentální skupiny došlo ke zlepšení pr m rné hodnoty v osmi p ípadech z osmi m ení. P i emž u kontrolní skupiny došlo ke zlepšení pr m rné hodnoty pouze ve t ech p ípadech z osmi m ení. To znamená, že užité tréninkové prost edky se ve smyslu zvýšení úrovn t lesné kondice se u experimentální skupiny projevily kladn. Z tabulky statisticky vypo tených hodnot je z ejmé, že se experimentální skupina významn (statisticky) zlepšila v 5 m eních Eurofit oproti kontrolní skupin. Ve 3 m eních Eurofit toto zlepšení nebylo významné (statisticky) Výsledek: Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A3. Tvrdíme, že po absolvování p lro ního výukového programu karate došlo u experimentální skupiny k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v testové baterii Eurofit, než u kontrolní skupiny. Pomocí statistického zpracování výsledk testování m žeme tvrdit, že s 95% pravd podobností zamítáme hypotézu H0 a tvrdíme, že absolutní zlepšení u obou skupin je významn (statisticky) rozdílené (potvrzujeme statistickou hypotézu H3).

10 4.4 P ílohy P íloha A - pr m rné výsledky všeobecného kondi ního testu Eurofit P íloha B - statistická tabulka porovnání zlepšení obou skupin P íloha A - pr m rné výsledky všeobecného kondi ního testu Eurofit Tabulka pr m rných výsledk z 1. a 2. m ení u experimentální skupiny druh testu 1. testování 2. testování rozdíl zlepšení /pr m r /pr m r test rovnováhy (n) 8,2 n (8n) 6,9 n (7n) - 1,3 n ano talí ový tapping 13:58 s 12:16 s - 1:42 s ano (s) p edklon v sedu 18, 9 cm 22,1 cm + 3,2 cm ano (cm) skok z místa (cm) 160,5 cm 164,4 cm + 3,9 cm ano ru ní 6,9 N (7 N) 9,0 N (9N) + 2,1 N ano dynamometrie (N) leh-sed (n) 20, 2 n (20 n ) 23,8 n (24 n) + 3,6 n ano výdrž ve shybu 12:24 s 20:34 s + 8:10 s ano nadhmatem (s) lunkový b h 21:43 s 19:50 s - 1:93 s ano 10x5m (s) Experimentální skupina pr m rné hodnoty t lesné hmotnosti a výšky 1. m ení 2. m ení rozdíl zv tšení /pr m r /pr m r t lesná hmotnost 31,9 kg 32,5 kg + 0,6 kg ano (kg) t lesná výška (cm) 136,5 cm 137,5 cm + 1,0 cm ano

11 Tabulka pr m rných výsledk z 1. a 2. m ení u kontrolní skupiny druh testu 1. testování 2. testování rozdíl zlepšení /pr m r /pr m r test rovnováhy (n) 7,6 n (8 n) 7,7 n (8 n) + 0,1 n ne talí ový tapping 14:17 s 12:14 s - 2:03 s ano (s) p edklon v sedu 18,4 cm 17,7 cm - 0,7 cm ne (cm) skok z místa (cm) 162,6 cm 160,5 cm - 2,1 cm ne ru ní 7,2 N (7 N) 8,4 N (8 N) + 1,2 N ano dynamometrie (N) leh-sed opakovan 19,6 n (20 n) 19,3 n (19 n) - 0,3 ne (n) výdrž ve shybu 13:59 s 16:55 s +2:96 s ano nadhmatem (s) lunkový b h 20:12 s 20:23 s + 0:11 s ne 10x5m (s) Kontrolní skupina pr m rné hodnoty t lesné hmotnosti a výšky 1. m ení 2. m ení/ rozdíl zv tšení /pr m r pr m r t lesná hmotnost 34,0 kg 34,9 kg + 0,9 kg ano (kg) t lesná výška (cm) 139,4 cm 142,5 cm + 3,1 cm ano Vysv tlivky: s = sekunda cm = centimetr N = Newton n = po et pokus, prvk kg = kilogram P íloha B - statistická tabulka porovnání zlepšení obou skupin Statistické srovnání míry zlepšení experimentální a kontrolní skupiny

12 Test rovnováhy kontrolní experimentální skupina skupina U Z Úrove 447, , ,0000 1, , p Lepší výsledek Test tapping 352, , ,0000-1, , K.s. Test E.s. dynamometrie 365, , ,0000-1, , Test výdrž ve 253, ,0000 0,0000-4, , shybu Test lun. b h 506, , ,0000 3, , E. s. *** Test p edklon 290, , ,5000-3, , v sedu Test z místa skok 329, , ,0000-2, , Test leh-sed 298, , ,5000-3, , E.s. *** E.s. E.s. E.s. E.s. ½* *** *** * Vysv tlivky: ½* 0,1 E.s. = Experimentální skupina ** 0,01 K.s. = Kontrolní skupina *** 0, Záv r Záv rem m žeme íci, že naše p edpoklady a stanovené t i pracovní hypotézy byly potvrzeny. D ti se b hem p ti m síc nau ily všem základním technickým požadavk m pro spln ní zkoušky technické vysp losti. Díky absolvování programu výuky karate došlo u d tí ke zlepšení všeobecné t lesné p ipravenosti, což se prokázalo jak v cn tak i statisticky. A ve srovnání výsledk testu všeobecné t lesné p ipravenosti vyplynulo, že d ti za azené do p tim sí ního výukového programu karate dosp ly k lepším výsledk m v testování než d ti, které výukový program karate neabsolvovaly, což se prokázalo jak v cn tak i statisticky.

13 6. Literatura 1. BARTÍK, P.,SLIŽIK, M., REGULI, Z. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: PFUMB,2007. ISBN BARTÍK, P Vplyv úpolových cvi ení na telesnú zdatnos detí mladšieho školského veku. In: Zborník z vedeckého seminára Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách. Bratislava : FTVŠ UK, 2000, s IBA, L., PRINC, T. Tradi ní karate : kata heian 1.-5, tekki shodan. Plze : Fiala-live, DEŠIMARU, T. Zen a bojová um ní. Praha: Portál, DOVADIL, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha: Olympia, DOVADIL, J. V kové zvláštnosti d tí a mládeže a sportovní trénink. Praha: Univerzita Karlova, FERJEN ÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, FOJTÍK, I., KRÁL P. a P. Karatedó. Praha: Olympia, FOJTÍK, I., MICHALOV, L. Základní úpoly: úpolové sporty a um ní. eské Bud jovice: Jiho eská univerzita v B, FOJTÍK, I. Karate. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, FOJTÍK, I. Prvky bojových um ní. Praha: Olympia, FUNAKOŠI, G. Karatedó : Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M. Psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, CHOUTKA, M., DOVADIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, JAKHEL, R. Moderní sportovní karate. Svitavy: Lupa, JOHN, A., ROWE, S. Bojovník karate : pr vodce bojovým um ním. Praha: Cesty, KOLÁ, M., KOLÁ, F. Karate: základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. Praha: Olympia, KRÁL, P. a kolektiv. Karate: u ební texty pro trenéry III. a II. t íd. Praha: Olympia, KRÁL, P., KRÁL,P. Jednotný tréninkový systém karate. Praha: Sportpropag, LEVSKÝ, V. L. Základy sebeobrany karate. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, LONGA, J. Karate Kid: kniha pro mladé karatisty. Bratislava: Mladé letá, LUDWIG, D. Okinawské karate. Praha: Temple, McCARTHY, P. Bubiši (Bubishi), neboli, Bible karate: ínské ko eny okinawského kobudó a japonského karate. Bratislava: CAD Press, 2005.

14 24. NAKAYAMA, M. Dynamické karate. Praha: Naše vojsko, NAKAYAMA, M. Best karate: souhrnný p ehled. Praha: Fighters Publications, NAKAYAMA, M. Best karate: základní principy. Praha: Fighters Publications, PEKKA, O., TUXWORTH, B. Eurofit pro dosp lé. Praha: Karolinum, SHIGERU, E. Cesta karate za technikou. Praha: Olympia, SLIŽIK, M. MIKLOVI, P Systematika a terminológia karate. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava: FTVŠ UK, 2006, s. 6-15, ISBN SLIŽIK, M. LONGA, J Záporné vplyvy v príprave karatistov. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 71, ISBN SOFIANIDIS, S. Shotokan karate kata. 1, Heian 1-5, Tekki 1. Bratislava: CAD Press, ŠEBEJ, F., KLEMENTIS, L. U ebné texty pre školenie trenérov všetkých tried. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, ŠEBEJ, F. Karate. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, ŠTUMBAUER, J. Základy v decké práce v t lesné kultu e. eské Bud jovice: Pedagogická fakulta v B, TEAS, T. O. Vražedné karate. Praha: Melantrich, VELTE, H. Lexikón karate. Bratislava: Alfa, WICHMANN, W. Karate: pr vodce sportem. eské Bud jovice: Kopp, Kontaktní adresa: PaedDr. LUDVÍK MICHALOV Katedra t lesné výchovy a sportu PF JU Na Sádkách eské Bud jovice eská republika

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Předmět: Seminář sportovního tréninku

Předmět: Seminář sportovního tréninku Předmět: Seminář sportovního tréninku Vypracovala: Lenka Matuszna Dne: 10. 5. 2004 II. ročník TVS - 2 - OBSAH... 2 SPORTOVNÍ TALENT... 3 VÝBĚR SPORTOVNÍCH TALENTŮ... 3 ZPŮSOBY VÝBĚRU SPORTOVNÍCH TALENTŮ...

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

REPREZENTACE MUŽI 2010

REPREZENTACE MUŽI 2010 REPREZENTACE MUŽI 2010 - 2 - Úvod V roce 2010 měla reprezentační družstva mužů a žen shodnou vrcholovou akci a to účast na MS, na které oba týmy úspěšně postoupily z kvalifikačních bojů. MS mužů se konalo

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

M A L Ý T E A M G Y M

M A L Ý T E A M G Y M TECHNICK Á USTANOVENÍ A PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ DRUŽSTEV M A L Ý T E A M G Y M platná od 1. 9. 2015 OBECNÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti Složení družstev Družstvo je složeno ze 6 až 12 závodníků. (Družstvo může

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravský svaz hokejbalu pořádá systém vzdělávání trenérů hokejbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jezdecká stáj Statenice,o.s. www.jsstatenice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jezdecká stáj Statenice,o.s. www.jsstatenice.cz 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jezdecká stáj Statenice,o.s. Služby realizované občanským sdružením nemají výdělečný charakter. Cílem sdružení je poskytovat služby mající charakter sociální aktivizace či rekreačního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 05. 11. 2010 Datum ukončení realizace 31.

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Strana 1 z 15 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování D910001041 Pokus Pokus 30;3 let Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

Výsledky srovnávacích testů za školní rok 2014/2015. Při interpretaci výsledků testů je samozřejmě zapotřebí jisté opatrnosti a uvědomění toho, že:

Výsledky srovnávacích testů za školní rok 2014/2015. Při interpretaci výsledků testů je samozřejmě zapotřebí jisté opatrnosti a uvědomění toho, že: Výsledky srovnávacích testů za školní rok 2014/2015 Při interpretaci výsledků testů je samozřejmě zapotřebí jisté opatrnosti a uvědomění toho, že: - výsledky testu mohou být ovlivněny nejrůznějšími faktory,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Nabídkový katalog výukových videopořadů

Nabídkový katalog výukových videopořadů Nabídkový katalog výukových videopořadů Ceny videopořadů jsou uváděny bez nosičů a DPH Český jazyk a literatura Máňa 231,- Kč (21 minut) Život a dílo spisovatele Jaroslava Havlíčka tak, jak na něj vzpomíná

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/04-320/140/VŠ V Praze dne 22.7.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/04-320/140/VŠ V Praze dne 22.7.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/04-320/140/VŠ V Praze dne 22.7.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.5.2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Sportovní a kondiční specialista prezenční studium

Sportovní a kondiční specialista prezenční studium Sportovní a kondiční specialista prezenční studium Název předmětu Semestr Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Vyučující Odborná praxe I 1. 4 52 Z Doc. PhDr. H. Dvořáková, Odborná praxe

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Nejčastější druhy zranění v judu

Nejčastější druhy zranění v judu Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Seminární práce z předmětu Metodologie bakalářské práce Téma: Nejčastější druhy zranění v judu Vedoucí práce: Mgr. Radim Pavelka, Ph.D., Katedra

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU Klima třídy Název školy: Školní rok: 2013/2014 Počet tříd: 2 Počet respondentů: 33 - dívek: 16 - chlapců: 17 1. Základní informace o

Více

Ing. Prokeš František

Ing. Prokeš František Ing. Prokeš František 1 2 3 4 5 6 7 8 9 84 Ing. Prokeš František 1 2 3 4 5 6 7 8 9 84 Ing. Prokeš František Jedním ze způsobů výuky na vysoké škole je samostatná práce studentů (Studijní a zkušební řád

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Protokol o třetím jednání hodnotící komise. Výměna oken v domech čp. 184 ve Spáleném Poříčí a č.p. 57 v Číčově. Zakázka:

Protokol o třetím jednání hodnotící komise. Výměna oken v domech čp. 184 ve Spáleném Poříčí a č.p. 57 v Číčově. Zakázka: Protokol o třetím jednání hodnotící komise ZADAVATEL: město Spálené SÍDLEM: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené ZASTOUPENÝ: starostou města Ing. Pavlem Čížkem IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Zakázka: Výměna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 Sekce seniorů, jako součást GC Brno, ženy 50+ a muži 55+ předkládá zprávu o činnosti za rok 2015. Níže je uvedeno v přehledu 15 soutěží včetně výsledků, kde

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podlimitní veřejná zakázka Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více