FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM"

Transkript

1 FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie konanej d a Bratislava 2008

2 Vliv cvi ení karate na úrove pohybových schopností u žák 1. st. ZŠ Ludvík Michalov, Pedagogická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eská republika Miroslav Sližik, Pedagogická fakulta, UMB Bánská Bystrica, Slovenská republika Dominika Faktorová, Pedagogická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eská republika Souhrn lánek se zabývá problematikou vlivu cvi ení karate na rozvoj pohybových schopnosti d tí mladšího školního v ku ve v ku 9 až 12 let. Jedná se experimentální ov ení interven ního 5 m sí ního cvi ebního programu výuky základních technik karate, který je aplikován u této v kové skupiny d tí. Cílem programu bylo osvojení si základních technik karate na úrovni 8. kyu a zvýšení úrovn fyzické zdatnosti. Data i výsledky a byly získány pomocí testové baterie EUROFIT pro tuto v kovou kategorii.a jsou porovnány s daty kontrolní skupiny d ti stejné v kové kategorie, žáky 4. t ídy, základní školy. Klí ová slova karate, základní technika karate, fyzická kondice, výukový program karate, úpolové sporty Cizojazy né resumé Title of thesis: The effect of karate excercising on increasing of efficiency by pupils of primary school. The article is focused on the effect of karate excercising on development of efficiency of younger pupilage children - 9 to 12 years old. It deals with an experimental verifications of intervention training program of elementary arts of karate, applied to a group of children for a duration of five months. The primary aim of the program was an assumption of elementary arts of karate on 8th kyu level and increasing of physical efficiency. The results and data were acquired by means of EUROFIT test-set fixed for the children of that age and were compared with the control group of the same age children - the pupils of 4th class of elementary school. Key words: Karate, elementary arts of karate, teaching and training project of elementary arts in karate

3 Problém Japonské Karate je sport moderní doby a stále více oslovuje velké množství lidí po celém sv t. Karate ve svých po átcích nikdy nebylo považováno za sport i sout ž jako je tomu dnes, ale spíše se jednalo o nutnou formu boje 1. Zm ny klimatu lidské existence nutn zasáhly i n co tak tradi ního jako je karate, které bylo po stovky let zahaleno rouškou tajemna a nebezpe na. Avšak ani po tolika letech z karate nevymizelo to, co je jeho skute ným smyslem. Totiž snaha dosáhnout pomyslné dokonalosti, a to jak fyzické, tak duševní. Karate i p es své nesporné sportovní stránky by nem lo být považováno za pouhý sport. Jedná se totiž o jakýsi zp sob života, kterým se každý ídí. Jeho cílem je vychovat lov ka harmonicky rozvinutého, a to nejen fyzicky, ale p edevším i duševn 2. Podobn jako ostatních sporty a bojových um ní je d ležité za ít již v raném v ku. Proto je d ležité se zabývat otázkou, zda-li je karate vhodné pro d ti, pro rozvoj jejich pohybových schopností a dovedností a kondici. Sou asn pak i odpov di, jak toto koresponduje ve vztahu k d tem, které karate necvi í. Problematikou karate se zabývá na sv t mnoho autor, p edevším pak hlavn metodikou a instrukcemi pro trénink a sebeobranu. Práce sm rované na zvláštnosti cvi ení a vlivu karate k rozvoji t lesných i psychických vlastností d tí mají veliký prostor. 1. Cíl a úkoly Cílem bylo navrhnout a vytvo it interven ní program výuky základních technik karate, který by m l u vybrané skupiny d tí mladšího školního v ku za dobu 5. m síc zvýšit úrove technické i fyzické zdatnosti. Získat pomocí testové baterie EUROFIT data jejich pohybové výkonnosti a ty pak porovnat s kontrolní skupinou d tí stejné v kové kategorie, které karate necvi ily. 1.1 Pro napln ní tohoto cíle sloužily následující úkoly: 1 SLIŽIK, M. MIKLOVI, P Systematika a terminológia karate. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 6-15, ISBN BARTÍK, P.,SLIŽIK, M., REGULI, Z. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: PFUMB,2007. ISBN

4 teoretické zpracování problematiky (vymezení problému, shromážd ní a studium dostupné literatury a informací v asopisech a na internetu, stru ný p ehled o historii, získání informací o zp sobu cvi ení, o formách a detailech technik), navržení a vytvo ení výukového programu, rozbor technik, fotodokumetace, vybrat skupinu za áte ník tzv. experimentální skupinu a za adit ji do p tim sí ního programu výuky karate, ur it další náhodn vybranou skupiny tzv. kontrolní skupinu pro srovnání úrovn zdatnosti, provést první testování na vybraných skupinách pomocí zvolené testové baterie, po dobu 5 m síc ov it tento program v praxi, realizovat vytvo ený program výuky karate na experimentální skupin za áte ník, u experimentální skupiny zaznamenat výsledky zkoušky technické vysp losti na 8. kyu (bílý pás), provést druhé testování na experimentální i kontrolní skupin pomocí zvolené testové baterie a porovnat výsledky, podle kone ných výsledk program doporu it. 2. Základní výzkumné otázky a hypotézy: 2.1 Pracovní hypotézy A1: P edpokládáme, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) se u experimentální skupiny vytvo í p edpoklady pro zvládnutí požadavk na technický stupe 8. kyu - bílý pás. A2: P edpokládáme, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) dojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny. A3: P edpokládáme, že po absolvování p lro ního výukového programu karate (2x60 min v týdnu) dojde u experimentální skupiny k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v testové baterii Eurofit pro mládež, než u kontrolní skupiny. 2.2 Statistické hypotézy Statistická hypotéza k pracovní hypotéze A2

5 Ho: Mezi jednotlivými m eními (p ed/po) testu nebude statisticky významný rozdíl. (Nedojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny). Ho : 1 = 2 x1 pr m rná hodnota získaná ze vstupního m ení pomocí testové baterie x2 pr m rná hodnota získaná ze záv re ného m ení pomocí testové baterie - st ední hodnota (prvního a druhého m ení) H2: Mezi jednotlivými m eními (p ed/po) testu bude statisticky významný rozdíl. (Dojde ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti u experimentální skupiny). H1 : µ Statistická hypotéza k pracovní hypotéze A3 Ho: Absolutní zlepšení u obou skupin S1 a S2 nebude významn (statisticky) rozdílné. (U experimentální skupiny nedojde k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v Eurofit testu, než u kontrolní skupiny). Ho : µ 1 = µ 2 x1 pr m rný absolutní rozdíl u S1 x2 pr m rný absolutní rozdíl u S2 S1 experimentální skupina S2 kontrolní skupina µ st ední hodnota (prvního a druhého m ení) H3: Absolutní zlepšení u obou skupin S1 a S2 bude významn (statisticky) rozdílné ( S1 bude významn v tší). (U experimentální skupiny dojde k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v Eurofit testu, než u kontrolní skupiny). H1: µ 1 µ 2 3. Metodologie 3.1 Výzkumný soubor Do projektu byla za azena experimentální skupina d tí od 9 do 12 let, kterou tvo ili d tiza áte níci z oddílu TJ Karate eské Bud jovice. Jako kontrolní skupina byly náhodn zvoleny d ti 4. t ídy, základní školy ZŠ Emy Destinové v B. 3.2 Použité základní metody

6 3.2.1 Základní metodou byl p tim sí ní Interven ní program výuky karate, který obsahoval všeobecná základní a pr pravná cvi ení, základní a pr pravné úpoly pro úvodní ásti hodin, specializovaná cvi ení a základní techniky karate ze zkouškového ádu Ske, jako hlavní nápl lekcí a všeobecná a specializovaná kondi ní cvi ení pro rozvoj pohybových schopnosti používaná se z etelem na v kové zvláštnosti výzkumného souboru Metody získání dat Zkouška technické vysp losti dle ádu SKe (schváleno 2003) byla použito pro zjišt ní technických dovedností. Testová baterie Eurofit test od Pekka a Tuxworth (1997) byla použita pro zjišt ní všeobecné t lesné kondice Organizace výzkumu Navržený interven ní program probíhal po dobu 5 m síc v p edem vybraném oddíle karate, kde byla experimentální skupina vytvo ena z oddílu d tí za áte ník od 9 do 12 let. Dále byla do výzkumu za azena kontrolní skupina, kterou tvo ili žíci 4.t ídy ZŠ. V projektu byla hodnocena fyzická kondice a technická p ipravenost. Technická úrove byla zjišt na na konci výukového programu pomocí zkoušek technické vysp losti dle ádu SKe. T lesná kondice byla zjišt na pomocí zvolené testové baterie Eurofit test. Plán byl paralelní tzn., že na za átku bylo provedeno m ení obou skupin (experimentální i kontrolní). Po skon ení p tim sí ního výukového programu bylo opakováno stejné m ení obou skupin, jako na za átku. Rozsah platnosti Výukový program zahrnoval p tim sí ní období (od za átku listopadu až do konce b ezna školního roku 2004/2005). Za období, ve kterém tréninkový program probíhal bylo odu eno p ibližn 40 lekcí. Tréninky probíhaly dvakrát týdn a celkový as tréninkové jednotky byl 60 minut. Vymezení Do projektu byly za azeny d ti (za áte níci - oddíl TJ Karate eské Bud jovice) od 9 do 12 let tzv. experimentální skupina. Dále byla za azena do výzkumu tzv. kontrolní skupina, kterou tvo ili žáci 4. t ídy ZŠ Emy Destinové. Ob výzkumné skupiny jsou z lokality eské Bud jovice sídlišt Šumava-Máj Analýza dat

7 Pro záznam, zpracování a analýzu dat z EUROFIT TESTU byly použity Microsoft ACCESS, Microsoft EXCEL a Statistica 6.0. Z m ení p ed a po byl vypo ten absolutní rozdíl (tj. jen míra zlepšení respektive zhoršení). Pomocí Man-Whitney testu byla posuzována statistická významnost míry zlepšení experimentální skupiny oproti kontrolní. Data nebyla znova vizualizována, byla posuzována jen gassovská distribuce. Jelikož nebyla spln na ani u jednoho ze vzork byl pro další analýzu zvolen Man-Whitney testu. Hodnota p menší než 0,05 byla považována za statisticky významnou (*). 4. Výsledky a diskuze 4.1 Diskuze k pracovní hypotéze A1 Jedním z úkol aplikace programu výuky karate bylo vytvo it p edpoklady pro zvládnutí zkoušky technické vysp losti. Nau it základním technickým dovednostem na 8. kyu (bílý pás). Ke zjišt ní, zda d ti jednotlivé technické požadavky a dovednosti ovládají i neovládají, prob hla ke konci programu výuky karate zkouška technické vysp losti na 8. kyu bílý pás. Jako testovací prost edek byl použit zkušební ád karate stylu Šotokan rjú, který byl naposledy ustanoven r radou SKe. D ti ohodnocovala komise složená z hlavního trenéra a p edsedy TJ Karate eské Bud jovice Ji ího Faktora a p edního trenéra TJK B Miroslava Hýska. Zkoušky technické vysp losti se zú astnilo 36 d tí z celého jiho eského kraje, z nichž 13 d tí bylo za azeno do mého výukového programu. Abychom mohli zkoušku technické vysp losti považovat za úsp šnou, byla stanovena 80% hladina úsp šnosti. To znamená, že zkoušky muselo úsp šn absolvovat více jak 10 d tí ze 13 možných d tí za azených do programu výuky Výsledek Z ze všech 36 zú astn ných d tí nezvládli zkoušky pouze dva jedinci. Ostatních 34 d tí v etn 13 d tí za azených do mého výukového programu zkoušky úsp šn absolvovalo. Z toho vplývá, že všech 13 d tí, které byly za azeny do programu výuky, zkoušky složilo se 100% úsp šností. Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A1. M žeme tvrdit, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate se u experimentální skupiny vytvo ily p edpoklady pro zvládnutí požadavk na technický stupe 8. kyu-bílý pás Diskuze k pracovní hypotéze A2

8 Dalším úkolem p tim sí ního programu výuky karate bylo u experimentální skupiny zvýšit všeobecnou t lesnou p ipravenost (zvýšit úrove základních pohybových schopností a dovedností). Vytipovat vhodná cvi ení kondi ního charakteru, která budou podporovat výuku technických dovedností. Ke zjišt ní všeobecné t lesné p ipravenosti prob hlo vstupní a záv re né testování s p tim sí ním asovým odstupem. Jako diagnostický prost edek byla použita testová baterie Eurofit pro mládež 3. Testování pomocí Eurofit prob hlo na za átku listopadu a poté na za átku dubna u experimentální i kontrolní skupiny. Všeobecný kondi ní test byl složen z 8 m ení vstupního i záv re ného testování a provád lo ho 13 d tí z experimentální skupiny (za azeny do programu výuky karate) a 22 d tí z kontrolní skupiny (neza azeny do programu výuky karate). Výsledky dosažené d tmi v obou testech byly zaznamenány do tabulek P i zpracování výsledk výzkumu jsme vyšli z dosažených rozdíl výsledk všeobecného kondi ního testu, který nám sloužil jako kritérium k v cnému ov ení pracovní hypotézy A2 a k ov ení s ní související statistické hypotézy H2. Z hlediska statistické významnosti a možnosti dalších opakovaných m ení jsme statisticky vypo etli významnost mezi jednotlivými m eními obou test vstupního i záv re ného. Pro zjednodušené posouzení, zda došlo k výkonnostnímu zlepšení b hem programu jsme vypo ítali pr m rné výkony d tí v obou testech, ve všech m ení, která jsme na vzájem porovnali. Z tabulky (viz. p íloha) je patrné, že došlo u experimentální skupiny ke zlepšení pr m rné hodnoty v osmi p ípadech z osmi m ení. Z toho lze usuzovat, že b hem programu došlo k zvýšení fyzické zdatnosti Výsledek: Z výsledk jednotlivých m ení vstupního i záv re ného testu m žeme v cn i statisticky tvrdit, že došlo u experimentální skupiny ke zlepšení u všech m ení. To znamená, že užité tréninkové prost edky se ve smyslu zvýšení úrovn t lesné kondice projevily kladn. Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A2. M žeme tvrdit, že v pr b hu p lro ního výukového programu karate došlo u experimentální skupiny ke zvýšení celkové t lesné p ipravenosti. 3 BARTÍK, P Vplyv úpolových cvi ení na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského veku. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Role t lesné výchovy a sportu v transformujúcich se zemích st edoevropského regionu. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 2001, s

9 Pomocí statistického zpracování výsledk testování m žeme tvrdit, že s 95% pravd podobností zamítáme hypotézu H0 a tvrdíme, že existuje statisticky významný rozdíl mezi úvodními a záv re nými m eními všeobecného kondi ního testu (potvrzujeme hypotézu H2). P esto, že se potvrdila hypotéza o zvýšení úrovn t lesné zdatnosti, ukázala se u n kterých m ení malá vzestupná tendence zlepšení díky nár stu t lesné hmotnosti a t lesné výšky Diskuze k pracovní hypotéze A3 Úkolem výzkumu bylo také pomocí statistického zpracování výsledk testové baterie Eurofit zjistit míru zlepšení v dosažených výsledcích u experimentální skupiny oproti kontrolní skupin a tím potvrdit pracovní hypotézu A3. Podstata výzkumu je založena na srovnávání experimentální a kontrolní skupiny. Vyjad uje se zm nou, k níž došlo v d sledku experimentálních podmínek u experimentální skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní. Výzkum zjiš uje výchozí úrovn skupiny experimentální a kontrolní a dále výsledky experimentu obou skupin Z výsledk jednotlivých m ení vstupního i záv re ného testu m žeme v cn tvrdit, že u experimentální skupiny došlo ke zlepšení pr m rné hodnoty v osmi p ípadech z osmi m ení. P i emž u kontrolní skupiny došlo ke zlepšení pr m rné hodnoty pouze ve t ech p ípadech z osmi m ení. To znamená, že užité tréninkové prost edky se ve smyslu zvýšení úrovn t lesné kondice se u experimentální skupiny projevily kladn. Z tabulky statisticky vypo tených hodnot je z ejmé, že se experimentální skupina významn (statisticky) zlepšila v 5 m eních Eurofit oproti kontrolní skupin. Ve 3 m eních Eurofit toto zlepšení nebylo významné (statisticky) Výsledek: Z tohoto výsledku jsme došli k záv ru, že m žeme potvrdit pracovní hypotézu A3. Tvrdíme, že po absolvování p lro ního výukového programu karate došlo u experimentální skupiny k v tšímu zlepšení v dosažených výsledcích v testové baterii Eurofit, než u kontrolní skupiny. Pomocí statistického zpracování výsledk testování m žeme tvrdit, že s 95% pravd podobností zamítáme hypotézu H0 a tvrdíme, že absolutní zlepšení u obou skupin je významn (statisticky) rozdílené (potvrzujeme statistickou hypotézu H3).

10 4.4 P ílohy P íloha A - pr m rné výsledky všeobecného kondi ního testu Eurofit P íloha B - statistická tabulka porovnání zlepšení obou skupin P íloha A - pr m rné výsledky všeobecného kondi ního testu Eurofit Tabulka pr m rných výsledk z 1. a 2. m ení u experimentální skupiny druh testu 1. testování 2. testování rozdíl zlepšení /pr m r /pr m r test rovnováhy (n) 8,2 n (8n) 6,9 n (7n) - 1,3 n ano talí ový tapping 13:58 s 12:16 s - 1:42 s ano (s) p edklon v sedu 18, 9 cm 22,1 cm + 3,2 cm ano (cm) skok z místa (cm) 160,5 cm 164,4 cm + 3,9 cm ano ru ní 6,9 N (7 N) 9,0 N (9N) + 2,1 N ano dynamometrie (N) leh-sed (n) 20, 2 n (20 n ) 23,8 n (24 n) + 3,6 n ano výdrž ve shybu 12:24 s 20:34 s + 8:10 s ano nadhmatem (s) lunkový b h 21:43 s 19:50 s - 1:93 s ano 10x5m (s) Experimentální skupina pr m rné hodnoty t lesné hmotnosti a výšky 1. m ení 2. m ení rozdíl zv tšení /pr m r /pr m r t lesná hmotnost 31,9 kg 32,5 kg + 0,6 kg ano (kg) t lesná výška (cm) 136,5 cm 137,5 cm + 1,0 cm ano

11 Tabulka pr m rných výsledk z 1. a 2. m ení u kontrolní skupiny druh testu 1. testování 2. testování rozdíl zlepšení /pr m r /pr m r test rovnováhy (n) 7,6 n (8 n) 7,7 n (8 n) + 0,1 n ne talí ový tapping 14:17 s 12:14 s - 2:03 s ano (s) p edklon v sedu 18,4 cm 17,7 cm - 0,7 cm ne (cm) skok z místa (cm) 162,6 cm 160,5 cm - 2,1 cm ne ru ní 7,2 N (7 N) 8,4 N (8 N) + 1,2 N ano dynamometrie (N) leh-sed opakovan 19,6 n (20 n) 19,3 n (19 n) - 0,3 ne (n) výdrž ve shybu 13:59 s 16:55 s +2:96 s ano nadhmatem (s) lunkový b h 20:12 s 20:23 s + 0:11 s ne 10x5m (s) Kontrolní skupina pr m rné hodnoty t lesné hmotnosti a výšky 1. m ení 2. m ení/ rozdíl zv tšení /pr m r pr m r t lesná hmotnost 34,0 kg 34,9 kg + 0,9 kg ano (kg) t lesná výška (cm) 139,4 cm 142,5 cm + 3,1 cm ano Vysv tlivky: s = sekunda cm = centimetr N = Newton n = po et pokus, prvk kg = kilogram P íloha B - statistická tabulka porovnání zlepšení obou skupin Statistické srovnání míry zlepšení experimentální a kontrolní skupiny

12 Test rovnováhy kontrolní experimentální skupina skupina U Z Úrove 447, , ,0000 1, , p Lepší výsledek Test tapping 352, , ,0000-1, , K.s. Test E.s. dynamometrie 365, , ,0000-1, , Test výdrž ve 253, ,0000 0,0000-4, , shybu Test lun. b h 506, , ,0000 3, , E. s. *** Test p edklon 290, , ,5000-3, , v sedu Test z místa skok 329, , ,0000-2, , Test leh-sed 298, , ,5000-3, , E.s. *** E.s. E.s. E.s. E.s. ½* *** *** * Vysv tlivky: ½* 0,1 E.s. = Experimentální skupina ** 0,01 K.s. = Kontrolní skupina *** 0, Záv r Záv rem m žeme íci, že naše p edpoklady a stanovené t i pracovní hypotézy byly potvrzeny. D ti se b hem p ti m síc nau ily všem základním technickým požadavk m pro spln ní zkoušky technické vysp losti. Díky absolvování programu výuky karate došlo u d tí ke zlepšení všeobecné t lesné p ipravenosti, což se prokázalo jak v cn tak i statisticky. A ve srovnání výsledk testu všeobecné t lesné p ipravenosti vyplynulo, že d ti za azené do p tim sí ního výukového programu karate dosp ly k lepším výsledk m v testování než d ti, které výukový program karate neabsolvovaly, což se prokázalo jak v cn tak i statisticky.

13 6. Literatura 1. BARTÍK, P.,SLIŽIK, M., REGULI, Z. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: PFUMB,2007. ISBN BARTÍK, P Vplyv úpolových cvi ení na telesnú zdatnos detí mladšieho školského veku. In: Zborník z vedeckého seminára Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách. Bratislava : FTVŠ UK, 2000, s IBA, L., PRINC, T. Tradi ní karate : kata heian 1.-5, tekki shodan. Plze : Fiala-live, DEŠIMARU, T. Zen a bojová um ní. Praha: Portál, DOVADIL, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha: Olympia, DOVADIL, J. V kové zvláštnosti d tí a mládeže a sportovní trénink. Praha: Univerzita Karlova, FERJEN ÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, FOJTÍK, I., KRÁL P. a P. Karatedó. Praha: Olympia, FOJTÍK, I., MICHALOV, L. Základní úpoly: úpolové sporty a um ní. eské Bud jovice: Jiho eská univerzita v B, FOJTÍK, I. Karate. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, FOJTÍK, I. Prvky bojových um ní. Praha: Olympia, FUNAKOŠI, G. Karatedó : Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M. Psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, CHOUTKA, M., DOVADIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, JAKHEL, R. Moderní sportovní karate. Svitavy: Lupa, JOHN, A., ROWE, S. Bojovník karate : pr vodce bojovým um ním. Praha: Cesty, KOLÁ, M., KOLÁ, F. Karate: základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. Praha: Olympia, KRÁL, P. a kolektiv. Karate: u ební texty pro trenéry III. a II. t íd. Praha: Olympia, KRÁL, P., KRÁL,P. Jednotný tréninkový systém karate. Praha: Sportpropag, LEVSKÝ, V. L. Základy sebeobrany karate. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, LONGA, J. Karate Kid: kniha pro mladé karatisty. Bratislava: Mladé letá, LUDWIG, D. Okinawské karate. Praha: Temple, McCARTHY, P. Bubiši (Bubishi), neboli, Bible karate: ínské ko eny okinawského kobudó a japonského karate. Bratislava: CAD Press, 2005.

14 24. NAKAYAMA, M. Dynamické karate. Praha: Naše vojsko, NAKAYAMA, M. Best karate: souhrnný p ehled. Praha: Fighters Publications, NAKAYAMA, M. Best karate: základní principy. Praha: Fighters Publications, PEKKA, O., TUXWORTH, B. Eurofit pro dosp lé. Praha: Karolinum, SHIGERU, E. Cesta karate za technikou. Praha: Olympia, SLIŽIK, M. MIKLOVI, P Systematika a terminológia karate. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava: FTVŠ UK, 2006, s. 6-15, ISBN SLIŽIK, M. LONGA, J Záporné vplyvy v príprave karatistov. In: ZEMKOVÁ, E. et al.: Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, s. 71, ISBN SOFIANIDIS, S. Shotokan karate kata. 1, Heian 1-5, Tekki 1. Bratislava: CAD Press, ŠEBEJ, F., KLEMENTIS, L. U ebné texty pre školenie trenérov všetkých tried. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, ŠEBEJ, F. Karate. Bratislava: Šport slovenské telovýchovné vydavatel stvo, ŠTUMBAUER, J. Základy v decké práce v t lesné kultu e. eské Bud jovice: Pedagogická fakulta v B, TEAS, T. O. Vražedné karate. Praha: Melantrich, VELTE, H. Lexikón karate. Bratislava: Alfa, WICHMANN, W. Karate: pr vodce sportem. eské Bud jovice: Kopp, Kontaktní adresa: PaedDr. LUDVÍK MICHALOV Katedra t lesné výchovy a sportu PF JU Na Sádkách eské Bud jovice eská republika

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN Milan J. Golian Abstrakt: P ísp vek stru n informuje o rozvoji a napln ní ambice edukace v oblasti bezpe nosti na Vysoké škole Karla

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU VEDECKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TELESNÚ VÝCHOVU A ŠPORT BANSKÁ BYSTRICA SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ ELEKTRONICKÝ

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více