SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva"

Transkript

1 SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd Výzkumná zpráva Výsledky dotazníkového ²et ení sociálního klimatu pomocí online mapování vztah ve skupinách za vyuºití diagnostických metod rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. Mgr. tefan Chudý, Ph.D. Mgr. Silvie B la²ková Mgr. Milena Mikulková SOCIOKLIMA, s.r.o. 2011

2 Obsah 1 Program SOCIOKLIMA online mapovaní vztah Pro koho je program ur en? Program SOCIOKLIMA umí Program SOCIOKLIMA neumí Preventivní programy pro ºáky Preventivní programy (zdravé sociální klima a prevence rizikového chování) Besedy pro ºáky Adapta ní programy Výzkum sociální klimatu ve ²kolních t ídách koncepce dotazníkového ²et ení Diagnostika sociálního klimatu jako výzkumný problém Výzkumné ²et ení sociálního klimatu jako sou ást diagnostických proces ve ²kolním prost edí Tvorba dotazníku SOKL Tvorba dotazníku U nás ve t íd Výb r respondent a sb r dat Postupy analýzy dat Cíle výzkumu a metodické postupy Výsledky ²et ení deskriptivní záv ry Výsledky kategorie A Kamarádské chování Výsledky kategorie B Pod ídivé a sociáln neobratné chování Výsledky kategorie C Chování a vzhled poutající pozornost Výsledky kategorie D Vlivné chování Výsledky kategorie E Agresivní chování Výsledky kategorie F Únikové chování Výsledky kategorie G Situa ní a snadno ovlivnitelné chování Výsledky kategorie H Spole ensky ºádoucí chování Záv ry shrnutí výsledk statistický souhrn Záv ry moºnosti opat ení 36 1

3 Úvod Motto... celoºivotn se setkáváme s novými situacemi, s novými lidmi, s novým prost edím, s novými nároky, nebo musíme zvládat kaºdodenní ºivotní mali kosti, i zm nit jiº nefunk ní ºivotní strategie a postupy... Tato zpráva v podob monotematické výzkumné studie je výstupem víceletého vývojového a výzkumného snaºení rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. Vývojový výstup je prezentován v podob výsledk online diagnostických nástroj ur ených primárn k psychodiagnostice ºáka, t ídy a ²koly. Tyto diagnostické nástroje napomáhají ke zkvalitn ní proces odhalování sociáln patologických jev, problém v komunikaci a napomáhají k vhodnému procesu intervence. ƒtená se o vývojových výsledcích dozví v kapitole 1 a v kapitolách, které p edstavují jednotlivé diagnostické nástroje. V návaznosti na vývojovou ást diagnostických nástroj je p ímo zavád n i kontrolní mechanismus vyuºití t chto nástroj. Tento mechanismus zp tné vazby v této výzkumné zpráv prezentujeme jako výzkumné aktivity s prvky kvantitativního a kvalitativního pedagogického výzkumu. Na základ provedeného výzkumu jsou prezentovány výsledky. Tyto výzkumné aktivity napomohou ke zkvalitn ní diagnostických nástroj, k ov ení validity a reliability dotazník (SOKL, U nás ve t íd apod.), jakoº i k vytvo ení map výskytu rizikového chování v rámci jednotlivých ²kol a kraj i celé ƒr. Výzkumné aktivity, tak jak jsou nastaveny, napomohou ke zpracování metodiky práce s diagnostickými nástroji, up esní výzkumné postupy a napomohou k ov ení výzkumných problém. V neposlední ad p inesou do praxe inovované a nové postupy psychosociální diagnostiky. Cílem dotazníkového ²et ení bylo vyhodnotit aktuální ást vývojového procesu diagnostických metod výzkumné ov ení uºívání vybraných metod na online mapování vztah ve ²kolních t ídách nap í kraji v ƒr. Pozornost jsme soust edili do oblastí: chování výskyt r zných typ chování, jejich kategorizace, sledování souvislostí mezi kategoriemi chování a výskytem rizikového chování, ºákovo pojetí chování vyuºití prvk sociometrie v online mapování vztah, srovnání výskytu kategorií chování mezi jednotlivými kraji. Jako charakteristické znaky prom nné v t chto hlavních oblastech zkoumání jsme zvolili pohlaví respondent, ro ník v dané ²kole, výskyt typ chování v jednotlivých krajích a charakteristiku výskytu chování ve ²kole. Takto zpracované oblasti a jejich specické znaky nám umoº ují zkoumat a porovnávat vícero charakteristických vztah chování. Je moºné srovnávat výskyt kategorií v jednotlivé ²kole a srovnávat v ro nících, porovnávat výskyt typ chování mezi muºi a ºenami i mezi jednotlivými subsekcemi. Na základ pr m r mezi ro níky je moºné také testovat hypotézy mezi jednotlivými kategoriemi. Primárn jsme se v²ak soust edili na popis výskytu kategorií a jejich porovnávání mezi jednotlivými kraji. Na základ analýzy dat jsme se pokusili o popis základních problematických poloºek a postup, jakoº i zahájení procesu restrukturalizace n kterých poloºek v diagnostických metodách a cht li jsme zjistit i p ípadné p í iny nejasností ve vypl ování online verzí dotazník. Problematické body jsme popsali a navrhli e²ení ve form zjednodu²ení n kterých poloºek. Publikace si klade za cíl p edstavit online metody psychosociální diagnostiky. Je ur ena primárn editel m, výchovným poradc m, u itel m, pracovník m ve ²kolní správ, ale své místo si najde i u student pedagogiky. Autorský kolektiv doufá, ºe tená najde v publikaci mnoho pozitivních podn t, které vyuºije ke zkvalitn ní své práce a k e²ení interpersonálních vztah. Záv rem chceme pod kovat v²em, kte í se podíleli na vzniku a fungování online mapování vztah, v²em, kte í se podílejí na jejím zkvalit ování a v neposlední ad v²em, kte í dosud úsp ²n vyuºívají dané online mapování ke své práci. Tato publikace je vstupem do dané problematiky a autorský kolektiv bude rád za cenné p ipomínky, rady a doporu ení, které vytvo í konstruktivní dialog napomáhající ke zkvalit ování vztah mezi lidmi. kolektiv autor 2

4 1 Program SOCIOKLIMA online mapovaní vztah Program SOCIOKLIMA je pedagogický nástroj ur ený pro b ºnou praxi ve ²kolách, je nenáro ný na as, místo, administraci i realizaci. Program SOCIOKLIMA umoº uje porozum t d ní ve t íd, projev m chování n kterých ºák. Po dokon ení poskytuje okamºitou optimální míru informací ve výstupu, který nabízí doporu ení a sm r dal²í práce jak s jednotlivci, tak s celou t ídou. 1.1 Pro koho je program ur en? pro ºáky (zejména druhého stupn a st edních ²kol) pro pedagogy jako nástroj pro zji² ování sociálního klimatu ve t íd a výskytu rizikového chování pro odborné pracovníky v problematice prevence rizikového chování Program SOCIOKLIMA umí nabídnout n kolik úrovní vyuºití (pom cky do výuky, mapování tendencí, mapování vztah, sociometrie) nabídnout online p ístup odkudkoliv (není závislé na spole né administraci) jednoduchou, stru nou, zábavnou a výstiºnou formou zjistit d leºité informace automaticky vyhodnocovat a interpretovat získané údaje okamºit generovat výsledky a zprávy v p íslu²ném rozsahu uchovávat a dopl ovat portfolio získaných informací ²kola, ºák, u itel sledovat vývoj ºáka i vývoj t ídy od p ihlá²ení po ukon ení kontinuální vývoj porovnávat a sdruºovat informace o jednotlivci (expertní úrove ) z více zdroj v rámci programu SOCI- OKLIMA analyzovat geogracký výskyt sledovaného chování sledovat výskyt chování a vytvá et statistiku podle vybraných kritérií pohlaví, v k, typ ²koly, lokalita Program SOCIOKLIMA neumí m nit lidi napravovat chyby posoudit skryté p í iny jev psychologicky diagnostikovat osobnost být náhradou práce se t ídou, náhradou vztahu a zájmu 1.2 Preventivní programy pro ºáky Po konzultaci s M MT je moºné vyuºít program SOCIOKLIMA, v etn dal²ích program p ímé práce s ºáky, v rámci ²ablony VII. Inkluzívní vzd lávání klí ová aktivita VII/1 Prevence rizikového chování. Projekt je moºné vyuºít dále na dlouhodobou smluvní spolupráci v oblasti prevence rizikového chování a poskytování poradenských sluºeb v oblasti terénního výchovného poradenství pravidelné poradenské dny pro ºáky, rodi e i pedagogy; p ímá práce se t ídou. Sluºby ²kole m ºe zaji² ovat externí subjekt na základ nákupu sjednaných sluºeb v dané problematice (fakturace) Preventivní programy (zdravé sociální klima a prevence rizikového chování) forma: p ímá práce se t ídou rozsah: 1215 vyu ovacích hodin ve t ech aº p ti dnech v rozmezí maximáln jednoho m síce obsah: adapta ní programy, monitorování vztah ve t íd, diagnostické ²et ení vztah ve t íd, preventivní programy v oblasti sociálního klimatu t ídy, interven ní programy ve t ídách s naru²enými vztahy 3

5 Adapta ní program 1. stupe Z : Kouzelný les, 2. stupe Z : TESKWATAWA, Na jedné lodi Preventivní programy v etn mapování vztah ve t íd 1. stupe Z : Odkaz neznámého objevitele, P íb h lesa (46 hodin, jeden den) 2. stupe Z, S : Sociální klima t ídy Interven ní programy Zdravá t ída Besedy pro ºáky v délce 2 vyu ovacích hodin (2. stupe Z, S ) po et ºák ve skupin 1530 / moºnost spojení t íd v ro níku p ítomnost vyu ujícího interaktivní metody, aktivní sociální u ení, skupinová diskuse, prvky dramatické výchovy Témata besed Co zas po mn chcete jak proplout dospíváním Nechte m být zvládání zát ºových situací Na skok do dosp losti vhodné pro ºáky 9. ro ník Já a moje t ída o vztazích ve vrstevnické skupin Kaºdý jsme jiný... a to je dob e multikulturní výchova Spirála nebezpe né lásky o závislostech z jiného úhlu Mozaika zdraví komplexní pohled na r zné sloºky zdraví Zdravé vztahy a nemoci lásky partnerství, manºelství, rodina Transgenera ní souºití nap í generacemi Vztahová patologie naru²ené vztahy mezi lidmi ve skupin a jejich e²ení Sociální patologie stru ný exkurz do problematiky Kamarádství a p átelství lov k lov ku lov kem Základní práva a povinnosti dít te, rodi a u itel 1.3 Adapta ní programy vícedenní programy na za átku ²kolního roku / vhodné mimo ²kolu, není nezbytné vyuºitelné zejména p i konstituování nového t ídního kolektivu, p íp. rekonstrukci cílem je minimalizace adapta ních problém, nastolení skupinových pravidel, p edcházení neºádoucím vztahovým poruchám p ítomnost t ídního u itele, p íp. VP, MP, vedení ²koly, vyu ujících v záv ru je doporu eno setkání s rodi i (13 hodiny) poradenství p i tvorb individuálního adapta ního programu rámcový scéná (upraveno podle 4

6 2 Výzkum sociální klimatu ve ²kolních t ídách koncepce dotazníkového ²et ení 2.1 Diagnostika sociálního klimatu jako výzkumný problém Ve výzkumu diagnostiky sociální klimatu je moºné vymezit celou adu výzkumných témat a výzkumných otázek. Po ínaje terminologickým pojednáním a r znými typy analýz terminologického pojetí pojmu sociální klima, k vymezování základního pojmosloví, kde nosným pilí em jsou pojmy: prost edí, klima 1, atmosféra, charakter i étos. Tyto pojmy jsou dále rozvíjeny v souvislostech prost edí (Mare², 1998), hierarchie (Seebauerová, 2005; Petlák, 2006; Ka²párková, 2008), typ (Oswald, 1989; Grecmanová, 2008, 2011; Mare², 1998) a kodikované jako pedagogické termíny. Pokud bychom otázky pojmového vymezení brali za vy erpané, je dobré se podívat i na moºnosti a nej ast j²í trendy sou asných p ístup ke zkoumání diagnostiky sociálního klimatu. Uº na za átku je nutné konstatovat, ºe tento problém zuºujeme na ²kolní prost edí, konkrétn ²kolní t ídu. Takto zúºený problém nám napomáhá identikovat se se specickou sociální skupinou a vyhnout se tak nedorozum ním s ²irokým vymezováním výzkumného problému, který by mohl sklouznout do roviny klimatu pracovních kolektiv, klimatu ²koly a evokoval by prvky ²kolního managementu a evaluace ²koly jako celku. Klima ve ²kolní t íd budeme denovat spolu s (Grecmanová, 2008, s. 49) jako klima t ídy vytvá ející se jak ve výuce, tak o p estávkách a p i dal²ích akcích t ídy. Také v klimatu t ídy se konfrontuje objektivní realita se subjektivním vnímáním a proºíváním ºák. V takto vymezeném pojetí klimatu nám p jde o popis a charakteristiku: stavu klimatu ve t íd z pohledu ºák srovnání názor ºák na klima dané t ídy rozdíl mezi subjektivním pohledem na svou pozici ve t íd a objektivním pohledem spoluºák výskytu rizikového chování základní diagnostiky t ídy popisu charakteristických zji²t ní p í in chování moºností ovlivn ní klimatu ve t íd formou intervence Jak uvádíme v dal²ích kapitolách této výzkumné zprávy, zájmem na²ich výzkumných aktivit je popis daného stavu chování a moºnosti uchopení této problematiky z pohledu diagnostiky a výzkumného ov ení funk nosti této diagnostiky programu SOCIOKLIMA. Objektem na²eho studia a výzkumných aktivit je tedy proces diagnostiky ²kolní t ídy, za ú elem zjistit klima ²kolní t ídy a ov it nástroje diagnostiky (v na²em p ípad online diagnostika). Oblast zkvalit ování klimatu je velmi progresivní a co do diagnostických p ístup velmi rychle se rozvíjející. Nej ast j²ími p ístupy, které se uºívají v praxi jsou 2 : sociometrické ratingy apod. (SORAD, LJ Sociometrie a pod.) Moreno, Hrabal, Musil organiza n sociologické p ístupy standardizované pozorování interakce Cohenová interak ní p ístup interak ní analýza pozorování Flanders, Pelikán, Luke² pedagogickopsychologický p ístup posuzovací ²kály CLI apod. Abra ²kolní etnograe dlouhodobé zú astn né pozorování Klusák vývojov psychologický p ístup soubor diagnostickým metod Ecclesová sociáln psychologický a environmentální p ístup posuzovací ²kály Fraser P ístup pracovník SOCIOKLIMA, s.r.o. vychází z kombinace v²ech p ístup a snaºí se o celostní p ístup k diagnostice. Vyuºívají se p itom prvky klasické pozorování, ratingové metody, rozhovory, ale i moderní trendy jako je online mapování, preventivní a interven ní programy, vzd lávací seminá e a ²kolení. 1 Terminologické vymezování pojmu sociální klima je velmi astým obsahem mnoha odborných statí a monograí. Vymezování, terminologické zp es ování pojm a výzkumu sociální klimatu ve ²kolním prost edí se v nuje mnoho výzkumných pracovník a akademik - nap. Grecmanová, Mare², K ivohlavý Seebauerová, Jeºek, Petlák, Furman, Havlínová, Ková ová, Linková. Denici je moºné dohledat v Pedagogickém slovníku, Pedagogické encyklopedii i nap. na sborniky.html nebo 2 Stru n uvádíme vºdy p ístup, specický znak a p edstavitele daného p ístupu. 5

7 2.2 Výzkumné ²et ení sociálního klimatu jako sou ást diagnostických proces ve ²kolním prost edí Cílem výzkumu je mapovat realizaci diagnostického procesu metodami a testy SOKL a U nás ve t íd pomocí online mapování vztah ve ²kolní t íd. Konkrétn jde o popis, vysv tlení a vyhodnocení proces diagnostiky ²kolní t ídy zam ené na chování, monitoring výskytu typ chování v jednotlivých ²kolách a jejich srovnání na úrovni kraj. Kraje budou následn srovnané v kontextu celé ƒr podle výskytu typ chování. Samotné výzkumné dotazníkové ²et ení bude probíhat v následujících fázích: za pomoci online zadávání poloºek v dotazníku získáme data pot ebná k analýze (1. fáze). 2. fáze bude probíhat ve form tvorby kohort pro jednotlivé ro níky. Statistickou analýzou dat jednotlivých typ chování ºák se vytvo í kategorie chování (3. fáze) a tyto budou následn srovnávané na základ vý²e popsaných kritérií (4. fáze). Poslední fází (5. fáze) bude vytvo ení mapy ƒr podle výskytu daných kategorií. P i sledování takto vyty ených cíl v rámci výzkumného ²et ení budeme zkoumat i oblast typ chování a následnou volbu moºností vhodné intervence Tvorba dotazníku SOKL Tvorba dotazníku SOKL vycházela z obecn daných cíl výzkumu a opírala se o vymezení cíl výzkumu a jeho specickou charakteristiku. Jedná se o obrázkový dotazník v gracké podob. Dotazník mapuje vztahy ve t íd, popisuje sociální role, pozice ºák ve t íd a mapuje rizikové chování. Dotazník SOKL ur ený k výzkumným aktivitám byl koncipován na základ prvních výsledk diagnostiky ve rm SOCIOKLIMA, s.r.o. Následn byl p eveden do podoby online, kde pro²el vizuální a terminologickou úpravou do podoby, která slouºila pro ú ely samotného výzkumného ²et ení. V první fázi byl dotazník SOKL podroben pilotáºi a interní i externí oponentu e jak tv rci testu, tak i u iteli a editeli ²kol, které ho pouºívají, a supervizory diagnostických a výzkumných aktivit. Na základ vyhodnocení oponentury interními a externími subjekty byly p ijaty zm ny dopln ní textových ástí, úprava grackého designu apod. V rámci nální podoby k ú el výzkumných aktivit, dotazník zahrnuje gracké statické i dynamické poloºky. Kaºdý ºák vybírá z obrázkové p edlohy obvyklé projevy chování nebo vlastnosti svých spoluºák. Po ukon ení testu v²emi ºáky ve t íd jsou generovány výsledky v kategoriích chování (kategorie viz kapitola 2.2.4) Tvorba dotazníku U nás ve t íd Druhým výzkumným nástrojem pouºívaným v tomto výzkumném ²et ení, je textový dotazník U nás ve t íd. Tento dotazník podobn jako dotazník SOKL vychází z obecn daných cíl výzkumu a pro²el podobnou fází posuzování. Jeho zam ení se v²ak li²í nejen textovou ástí, ale i cílovým zam ením. Zam ení dotazníku U nás ve t íd je na mapování specických sociálních rolí. šák odpovídá na dané otázky výb rem jména spoluºáka ze seznamu. K tomuto menu spoluºáka z výb ru charakteristické vlastnosti i chování p i adí dané tvrzení. Výstup je automaticky generován, je k dispozici bezprost edn po odeslání dotazníku (uzav ení) v²emi ºáky ve t íd. Je len n podobn jako SOKL na dané oblasti chování Výb r respondent a sb r dat Základním výzkumným vzorkem, pro analýzy realizované v rámci výzkumného ²et ení, byli v²ichni ºáci druhého stupn základních ²kol v ƒeské republice ve ²kolním roce 2010/2011. K ú asti na výzkumném ²et ení byli osloveni ºáci na vybraných základních ²kolách (N = 34). Tento zám rný výb r byl ur en s p ihlédnutím k dlouhodob j²í spolupráci rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. s danými ²kolami. Tím se eliminovalo i riziko neochoty spolupracovat na daných výzkumných aktivitách. Výb r v závislosti na velikosti obce i kraje a zastoupení ºák nebyl proveden. Tyto charakteristiky nejsou adekvátním ukazatelem diferencující prom nné. Vysokou míru reprezentativnosti z pohledu výb rového vzorku k základnímu tedy nem ºeme ur it. Výb rový vzorek byl tvo ena 1900 vypln nými dotazníky (vypln né ke dnu ) ºáky druhého stupn Z. Z toho ºen tvo ilo 48, 7 % (N = 925) a muº 51, 3 % (N = 975). Zapojených bylo celkem 34 ²kol z 11 kraj 3. V tabulkách 1 a 2 uvádíme etnosti respondent podle pohlaví a podle ro ník, tyto statistické údaje jsou dopln ny i o grackou podobu v grafu 1. Moºné disproporce a zkreslení výsledk v daném výzkumu mohou být zap í in ny i koncepcí výzkumného vzorku, jakoº i neparametrickým uspo ádáním po tu ²kol za jednotlivé kraje ve výzkumném ²et ení. 3 Výzkumného ²et ení se zú astnily Z z kraj : Plze ský, Jihomoravský, Ústecký, Jiho eský, Moravskoslezský, Karlovarský, Vyso ina, Zlínský, Olomoucký, Liberecký, Pardubický. 6

8 Pozorované etnosti t ída po et ºen po et muº ádky sou et celkem Tabulka 1: Zastoupení muº a ºen ve výzkumném vzorku. Kontingen ní tabulka (marginální sou ty nejsou ozna eny) t ída po et ºen po et muº celkový po et etnost ádk. etnost 52, 03 % 47, 97 % 15, 58 % etnost ádk. etnost 48, 06 % 51, 94 % 25, 74 % etnost ádk. etnost 45, 10 % 54, 90 % 24, 16 % etnost ádk. etnost 46, 25 % 53, 75 % 20, 37 % etnost ádk. etnost 55, 76 % 44, 24 % 14, 16 % etnost v²echny t ídy Tabulka 2: Zastoupení jednotlivých ro ník ve výzkumném vzorku. Graf 1: Dvojrozm rné rozd lení t íd a pohlaví. 7

9 Kategorie ƒetnost Kumulativní etnost Relativní etnost Kumulativní relativní etnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 ChD , ,0000 Tabulka 3: Zastoupení ºák v jednotlivých ²kolách ve výzkumném vzorku. Kategorie ƒetnost Kumulativní Relativní etnost Kumulativní % Relativní et- Kumulativní % etnost (platných) (platných) nost (v²ech) (v²ech) Plze ský , , , ,0000 Jihomoravský , , , ,8421 Ústecký , ,2105 3, ,2105 Jiho eský , , , ,1579 Moravskoslezský , ,1579 3, ,1579 Karlovarský , ,8947 8, ,8947 Vyso ina , ,2632 0, ,2632 Zlínský , , , ,4737 Olomoucký , ,7368 6, ,7368 Liberecký , ,0526 1, ,0526 Pardubický , ,0000 1, ,0000 Tabulka 4: Zastoupení jednotlivých kraj ve výzkumném vzorku Postupy analýzy dat Data byla sbírána online dotazníky v prost edí HTML na stránkách rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. 4 Po ukon ení sb ru dat ( ) byly odpov di respondent p evedeny (exportovány) do programu Statistica CZ verze 9.0. Z dat byly vytvo eny databáze, které pro²ly procesem t íd ní statistickými testy neparametrickými 5. Pro ú ely statistického zpracování byly standardn zaokrouhlené hodnoty, pro ú ely interpretace byly n které skupiny dat sdruºené do stávajících kategorií a tím byly pouºity i postupy a procedury v rámci deskriptivní statistiky. Jednalo se o modus, medián, aritmetický pr m r, sm rodatné odchylky. Z neparametrických a parametrických technik pro zji² ování vztah prom nných byly pouºity: Spearman v test nezávislosti (korela ní koecienty), A NOVA (Friedman v a Kendall v koecient shody, KruskallWallis), test dobré shody, Kolmogor v test (test st edních hodnot), dvojvýb rový Ttest (odhady rozptylu). 4 Na stránce je nutné se registrovat v registra ním poli pro vypl ovaní dotazník online. 5 K jednotlivým druh m test pouºitým k poloºkám v dotazníku a pro ú ely porovnávání uvádíme jejich názvy a specikaci p i konkrétním úkonu a p i výsledné podob v pouºité tabulcce i grafu pouºité (vygenerované) z programu Statistica CZ

10 2.2.5 Cíle výzkumu a metodické postupy Cílem výzkumu je mapovat behaviorální komponentu klimatu t ídy prost ednictvím metody SOCIOKLIMA online mapování vztah pomocí dotazníku SOKL v ur ených kategoriích: A. KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ B. POD ÍDIVÉ A SOCIÁLN NEOBRATNÉ CHOVÁNÍ C. CHOVÁNÍ A VZHLED POUTAJÍCÍ POZORNOST D. VLIVNÉ CHOVÁNÍ E. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ F. ÚNIKOVÉ CHOVÁNÍ G. SITUAƒNÍ A SNADNO OVLIVNITELNÉ CHOVÁNÍ H. SPOLEƒENSKY šádoucí CHOVÁNÍ Tyto kategorie vyjad ují v souhrnném pojetí ur ité lidské vlastnosti, které vyjad ujeme pojmem index. Indexy v rámci kategorií specikujeme: A. Index oblíbenosti B. Index ohroºení C. Index upoutávání D. Index vlivu E. Index agresivity F. Index úniku G. Index ovlivnitelnosti H. Index úsp ²nosti Z cíle výzkumu je z ejmá snaha po validaci testu a ov ení reliability testu a vyplývají i výzkumné otázky, které tento cíl specikují do detailn j²ích výzkumných problém. Je moºné vytvo it normu pro jednotlivé v kové kohorty? Do jaké míry je moºné vyjád it a specikovat výsledky výskytu ur itých typ chování v sledovaných kategoriích? Je moºné popsat, na základ nález výzkumu, výskyt rizikového chování? Jaké role hrají p i výskytu chování souvislosti: velikost ²koly a rizikové chování? Je moºné vytvo it mapu výskytu rizikového chování? Z takto poloºených otázek jsme specikovali výzkumné otázky (VO) a p íslu²né hypotézy (H). TO1 Jaké chování je zastoupeno ºáky ve výzkumu uvád ny v nejvy²²í mí e (kategorie AH)? H1 šáci uvád jí nejvíce výskyt kamarádského chování a to ve v²ech zkoumaných t ídách (ro nících). VO2 Která subsekce chování (u jednotlivc ) vyºadující pozornost (C) je uvád na nej ast ji? H2 Nej ast j²ím chováním v kategorii C je chování ve form iniciovaného chování a projevy ru²ivého chování. VO3 Jaký je vztah mezi výskytem kamarádského chování (A) a agresivního chování (G) vztahující se ke konkrétním ºák m? H3 šáci s výrazným výskytem (>4, podle po tu ºák ve t íd ) agresivního chování mají statisticky významn niº²í po et voleb v kategorii kamarádské chování (<4, podle po tu ºák ve t íd ). VO4 Jaký je vztah kamarádského chování (A) a chováním poutajícím pozornost v projevech drzosti a ru²ivého chování (C)? H4 šáci s výrazným výskytem (>5, podle po tu ºák ve t íd ) drzosti a ru²ivého chování mají statisticky významn niº²í po et voleb v kategorii kamarádského chování (<5, podle po tu ºák ve t íd ). VO5 Jaký je vztah mezi výskytem pod ízeného chování (B) a výskytem agresivního chování (E, G)? H5 šáci s výrazným výskytem pod ízeného chování (>4, podle po tu ºák ve t íd ) mají nulovou nebo statisticky významn niº²í hodnotu agresivního chování (<4, podle po tu ºák ve t íd ). 9

11 2.3 Výsledky ²et ení deskriptivní záv ry Z výzkumného problému, který je stanoven jako snaha o sledování rozloºení kategorií chování ve ²kolách v rámci ƒr v jednotlivých ro nících, vyplývá snaha po popisu a porovnání výskytu daných kategorií. Tyto jsme stanovili na základ poloºek v diagnostických testech SOKL a U nás ve t íd následovn : A: KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ A.1 kamarádství obecné A.2 kamarádství výb rové A.3 ochotná pomoc A.4 ochrana a zastání se B: POD ÍDIVÉ A SOCIÁLN NEOBRATNÉ CHOVÁNÍ B.1 projevy strachu, nejistoty a úzkosti B.2 pasivní objekt fyzického násilí B.3 objekt psychického ubliºování a provokací B.4 projevy nesamostatnosti a d tinskosti B.5 osam lost B.6 výrazná odli²nost C: CHOVÁNÍ A VZHLED POUTAJÍCÍ POZORNOST C.1 projevy drzosti a ru²ivé chování C.2 iniciátor legrace (t ídní klaun) C.3 extravagantní zevn j²ek a vystupování C.4 zvý²ená pot eba být nejlep²í, být in C.5 atraktivní vzhled D: VLIVNÉ CHOVÁNÍ D.1 v dce s pozitivním vlivem D.2 v dce s negativním vlivem E: AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ E.1 fyzická agrese aktivní E.2 verbální agrese E.3 pasivn agresivní chování E.4 agresivní chování prost ednictvím komunika ních technologií F: ÚNIKOVÉ CHOVÁNÍ F.1 astá absence F.2 denní sn ní a nete nost G: SITUAƒNÍ A SNADNO OVLIVNITELNÉ CHOVÁNÍ G.1 pod ízenost a lokajství G.2 jedinci s dvojrolí (ob i agresor) G.3 spoluú ast na skupinovém ubliºování H: SPOLEƒENSKY šádoucí CHOVÁNÍ H.1 slu²né chování H.2 ²kolní nebo mimo²kolní úsp ²nost Z daných poloºek A aº H byly pro pot eby souhrnné statistiky spojeny subsekce ozna ované A.1 aº H.2 pod kmenové ozna ení A aº H. Co se tý e rozloºení odpov dí na jednotlivé kategorie v rámci ƒr výskyt typ chování kódovaného kategoriemi A aº H uvádíme souhrnné statistické údaje v tabulkách. 5 aº 14 a v grafech. 2 aº 4. 10

12 prom nná pr m r medián modus etnost minimum maximum 25,000 75,000 sm rodatná rozptyl modusu kvantil kvantil odchylka A 7, ,00 4, ,00 24,00 4,00 10,00 4, ,74191 B 2, ,00 0, ,00 30,00 1,00 4,00 3, ,18598 C 5, ,00 1, ,00 33,00 2,00 8,00 5, ,43986 D 1, ,00 0, ,00 15,00 0,00 1,00 1, ,05366 E 1, ,00 0, ,00 29,00 0,00 2,00 2, ,90676 F 1, ,00 0, ,00 23,00 0,00 2,00 2, ,81951 G 0, ,00 0, ,00 10,00 0,00 1,00 1, ,50713 H 3, ,00 0, ,00 26,00 0,00 6,00 4, ,54073 Tabulka 5: Zastoupení odpov dí A aº H v²ech skupin spole n. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 6: Zastoupení odpov dí A frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 7: Zastoupení odpov dí B frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 8: Zastoupení odpov dí C frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 9: Zastoupení odpov dí D frekven ní tabulka etností. 11

13 interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 10: Zastoupení odpov dí E frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 11: Zastoupení odpov dí F frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 12: Zastoupení odpov dí G frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 13: Zastoupení odpov dí H frekven ní tabulka etností. Plze ský Jihomoravský Ústecký Jiho eský Moravskoslezský kraj kategorie A B C D E F G H Tabulka 14: Zastoupení odpov dí A aº H podle jednotlivých kraj. Karlovarský Vyso ina Zlínský Olomoucký Liberecký Pardubický 12

14 Graf 2: Rozloºení etností odpov dí A aº H v rámci celé ƒr podle jednotlivých kraj. Graf 3: Rozloºení odpov dí A aº H v rámci celé ƒr podle jednotlivých kraj mapa ƒr. 13

15 Graf 4: % rozloºení odpov dí A aº H. Z daných grackých vyjád ení je patrný výskyt nej ast j²ích odpov dí chování v kategoriích A, C a H, coº vyjad uje kamarádské chování, ºádoucí chování, ale i chování sm ující k upoutání pozornosti, a uº kladného i záporného charakteru. Z t chto dat je moºné sledovat trendy kategorií chování ve zkoumaných ²kolách. Je to velmi dobrý ukazatel pro posouzení vztah mezi jednotlivými kategoriemi a jejich subsekcemi. 14

16 2.3.1 Výsledky kategorie A Kamarádské chování Kategorie A kamarádské chování je vyjád ením pozitivních vztah k sob a k jiným ºák ve ²kolní t íd. Vyjad uje oblíbenost ve ²kolní t íd a ur uje pozitivní volby jiným ºák m. M ºe vyjad ovat i snahu stát se pozitivním lídrem ve t íd i ochráncem slab²ích. Kategorie A vyjad uje index oblíbenosti. Obsahuje podskupiny: A: KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ A.1 kamarádství obecné A.2 kamarádství výb rové A.3 ochotná pomoc A.4 ochrana a zastání se Graf 5: Porovnání výb ru volby kategorie A podle kraj. Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po. závislá: A kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,2 1028,017 Jihomoravský ,5 1014,427 Ústecký ,5 702,070 Jiho eský ,0 813,915 Moravskoslezský ,0 799,526 Karlovarský ,5 695,756 Vyso ina ,5 396,214 Zlínský ,0 1063,211 Olomoucký ,0 1181,790 Liberecký ,5 853,140 Pardubický ,0 880,946 Tabulka 15: Porovnání st edních hodnot v kategorii A. 15

17 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): A Plze ský (R: 1028,0) Jihomoravský (R: 1014,4) Ústecký (R: 813,92) Jiho eský (R: 813,92) Moravskoslezský (R: 799,53) závislá: A Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 0, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 0, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 0, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 0, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 1, , , , , , , , , , Tabulka 16: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie A. Karlovarský (R: 695,76) Vyso ina (R: 396,21) Zlínský (R: 1063,2) Olomoucký (R: 1181,8) Liberecký (R: 853,14) Pardubický (R: 880,95) Porovnáním st edních hodnot p i volb kategorie A vidíme jasné odli²nosti ve st edních hodnotách p edev²ím v kraji Vyso ina viz tabulka. 16. Tento kraj se vymyká z pr m r odpov dí i proto, ºe je zastoupen nejmen²ím po tem vzorku. Porovnáním pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis ANOVA. Výsledek tohoto testu nás nutí zavrhnout hypotézu o shod st edních hodnot. Podobný výsledek dostaneme, kdyº pouºijeme Mediánový test. Mnohonásobným porovnáváním 6 zji² ujeme rozdíly mezi kraji. Je patrné, z výsledk porovnávání, ºe kraje se mezi sebou li²í 7 nap. Plze ský kraj a Ústecký kraj a pod. Graf. 6 vyjad uje srovnání odpov dí mezi pohlavími. Zajímav j²ím ukazatelem je v²ak srovnání mezi t ídami. I kdyº Kruskal-Wallis ANOVA nazna uje rozdíly ve st edních hodnotách, metoda mnohonásobného porovnávání nevykazuje statisticky významné rozdíly mezi t ídami. Je proto moºné se domnívat, ºe volba A není nijak diferencovaná mezi ro níky, mezi pohlavími je v²ak statisticky významný rozdíl ve zvolené vzorku. Graf 6: Srovnání výb ru volby kategorie A podle pohlaví. 6 Na hladin významnosti 0,05. 7 V tabulce. 16 ozna ené ervenou barvou. 16

18 Graf 7: Porovnání výb ru volby kategorie A podle jednotlivých ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; A Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 11,49839, p=,0215 Závislá: A Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,0 990, ,0 983, ,0 969, ,5 878, ,5 917,5743 Tabulka 17: Rozdíly p i volb kategorie A mezi jednotlivými ro níky. 17

19 2.3.2 Výsledky kategorie B Pod ídivé a sociáln neobratné chování Kategorie B pod ídivé chování a sociální neobratné chování je vyjád ením obav z moºných rizik chování jiných len ²kolní t ídy v i jedinci, který tyto volby v testech uvádí a dostává je od jiných testovaných osob. Tato tendence k obavám je úzce propojena i s chováním samotného jedince, který je ter em provokací a dostává se do polohy outsidera v rozloºení kolektivu. Chování tohoto typu je vyjad ované jedincovou plachostí, jinakostí, p ípadn i handicapem. Kategorii B vyjad uje i prezentován index ohroºení. Obsahuje subkategorie: B: POD ÍDIVÉ A SOCIÁLN NEOBRATNÉ CHOVÁNÍ B.1 projevy strachu, nejistoty a úzkosti B.2 pasivní objekt fyzického násilí B.3 objekt psychického ubliºování a provokací B.4 projevy nesamostatnosti a d tinskosti B.5 osam lost B.6 výrazná odli²nost V prezentovaných grafech a tabulkách je viditelný rozdíl mezi kraji v ƒr a krajem Vyso ina. Je to znovu zp sobeno nerovnom rným zastoupením respondent ve zkoumaném vzorku. Na základ statistických údaj a za pomoci porovnávání pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis ANOVA jsou v²ak výsledky v kategorii B trochu odli²né oproti kategorii A, zejména v rozli²ení výsledk dvojic kraj. Významné statistické rozdíly nejsou v²ak viditelné mezi ro níky ani za pouºití mnohonásobného porovnávání. Graf 8: Porovnání výb ru volby kategorie B podle kraj. Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po. závislá: B kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,5 1000,686 Jihomoravský ,0 945,260 Ústecký ,5 1122,492 Jiho eský ,5 836,931 Moravskoslezský ,5 784,465 Karlovarský ,5 927,485 Vyso ina ,0 661,143 Zlínský ,5 1032,369 Olomoucký ,0 1064,782 Liberecký ,5 1160,260 Pardubický ,5 690,878 Tabulka 18: Porovnání st edních hodnot v kategorii B. 18

20 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): B Plze ský (R: 1000,7) Jihomoravský (R: 945,26) Ústecký (R: 1122,5) Jiho eský (R: 836,93) Moravskoslezský (R: 784,46) závislá: B Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 0, , , , , , , , , , Karlovarský 1, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 19: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie B. Karlovarský (R: 927,48) Vyso ina (R: 661,14) Zlínský (R: 1032,4) Olomoucký (R: 1064,8) Liberecký (R: 1160,3) Pardubický (R: 690,88) Graf 9: Porovnání výb ru volby kategorie B podle jednotlivých ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; B Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 43,17701, p=,0000 Závislá: B Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,5 1036, ,0 1010, ,0 869, ,5 997, ,0 817,201 Tabulka 20: ƒetnost p i volb kategorie B mezi jednotlivými ro níky. 19

21 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustranné); B Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 43,17701, p=,0000 Závislá: B 5 (R: 1036,6) 6 (R: 1010,5) 7 (R: 869,42) 8 (R: 997,57) 9 (R: 817,20) 5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabulka 21: Rozdíly p i volb kategorie B mezi jednotlivými ro níky. 20

22 2.3.3 Výsledky kategorie C Chování a vzhled poutající pozornost Kategorie C jedinci poutající pozornost je typem chování, které lze prezentovat jako typ chování, který se projevuje extrémními hodnotami. Na jedné stran je to touha po obdivu, která vede jedince k tomuto typu chování. Na stran druhé je to povahový rys projevující se jako výsledek extrovertní povahy, který psychologie ozna uje jako cholerický i sangvinický typ. Tato kategorie v²ak m ºe zahrnovat i typ chování, který je výsledkem r zných onemocn ní mozku lov ka i psychických problém. Ve výzkumné vzorku jsme v²ak s tímto faktorem nepo ítali, jako o významné prom nné. lo nám primárn o chování, které naru²uje harmonogram vyu ování a projevuje se formou vyru²ování, nad azenosti, snahy odli²it se od jiných spoluºák (zejména ve vy²²ích ro nících Z ) a provokace zavedených forem chování. V neposlední ad do této kategorie adíme i výrazné odli²nosti v anatomických prvcích lov ka (fyzická krása, anatomické zvlá²tnosti maskulativní prvky, ºenské prvky a pod.) i v k respondent od 13 roku ºivota. Výsledkem t chto úvah byly i ur eny subkategorie: C: CHOVÁNÍ A VZHLED POUTAJÍCÍ POZORNOST C.1 projevy drzosti a ru²ivé chování C.2 iniciátor legrace (t ídní klaun) C.3 extravagantní zevn j²ek a vystupování C.4 zvý²ená pot eba být nejlep²í, být in C.5 atraktivní vzhled V této kategorii chování uplat ujeme index nazvaný upoutávání. Velmi zajímavým, i kdyº ne moc statisticky významným rozdíl m mezi kraji, je viditeln men²í volba respondent v krajích Moravskoslezský, Ústecký, Liberecký a Pardubický. Graf 10: Porovnání výb ru volby kategorie C podle kraj. Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po.; C Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900) = 70,24494, p=,0000 závislá: C kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,5 995,280 Jihomoravský ,5 964,351 Ústecký ,5 907,133 Jiho eský ,0 897,123 Moravskoslezský ,5 668,886 Karlovarský ,5 790,130 Vyso ina ,0 436,143 Zlínský ,5 1091,650 Olomoucký ,0 1103,126 Liberecký ,0 1047,000 Pardubický ,0 747,459 Tabulka 22: Srovnání st edních hodnot v kategorii C. 21

23 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): C Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=70,24494, p=,0000 Plze ský (R: 995,28) Jihomoravský (R: 964,35) Ústecký (R: 907,13) Jiho eský (R: 897,12) Moravskoslezský (R: 668,89) závislá: C Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 1, , , , , , , , , , Moravskoslezský 0, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 0, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 23: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie C. Karlovarský (R: 790,13) Vyso ina (R: 436,14) Zlínský (R: 1091,7) Olomoucký (R: 1103,1) Liberecký (R: 1047,0) Pardubický (R: 747,46) Graf 11: Porovnání výb ru volby kategorie C podle ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; C Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 24,32060, p=,0001 Závislá: C Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,0 1014, ,5 1005, ,5 856, ,5 969, ,5 913,719 Tabulka 24: ƒetnost p i volb kategorie C mezi jednotlivými ro níky. 22

24 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustranné); C Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 24,32060, p=,0001 Závislá: C 5 (R: 1014,7) 6 (R: 1005,4) 7 (R: 856,26) 8 (R: 969,36) 9 (R: 913,72) 5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabulka 25: Rozdíly p i volb kategorie C mezi jednotlivými ro níky. Kategorie C v rozdílech vykazuje statisticky významné rozdíly (p-hodnota) i po zpracování vícenásobného porovnávání v sedmé t íd. Nasv d uje tomu i nízká hodnota mediánu. P í inou mohou být vý²e popsané faktory zahrnující i v k respondent. V sou asné dob není neobvyklým faktem, to ºe d ti do ²koly jdou i s jednoro ním odstupem od zaºitých tradic (6 rok ºivota). Statisticky významné jsou rozdíly i v pohlaví. Graf 12: Porovnání výb ru volby kategorie C podle pohlaví. 23

25 2.3.4 Výsledky kategorie D Vlivné chování Kategorie D vlivné chování je charakterizováno jako chování, které je obdobn jako v p ípad kategorie C zastupované extrémními hodnotami. Na stran jedné se jedná o innitu k chování vyjád enému jako oblíbenost ve t íd, na stran druhé je extrém v podob projev strachu hrani ící s podvolením se jedinci ve t íd. Coº umoº uje diagnostikovat symptomy sociáln psychologických jev jako jsou ²ikana a pod., ale i projev zvý²ené agresivity. Kategorii D vyjad uje i prezentuje index vlivu. Tyto extrémy, jako i index, jsou vyjád eny subkategoriemi: D: VLIVNÉ CHOVÁNÍ D.1 v dce s pozitivním vlivem D.2 v dce s negativním vlivem Z výsledk jsou patrné nízké statistické rozdíly mezi jednotlivými kraji, coº vyjad uje relativn rovnom rné rozd lení odpov dí v celé ²í ce mapy výskytu 8. To m ºe poukazovat na jednozna né volby (N = 2), nebo práv na men²í nabídku subkategorií. Graf 13: Porovnání výb ru volby kategorie D podle kraj. Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): D Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=33,09673, p=,0003 Plze ský (R: 996,35) Jihomoravský (R: 933,62) Ústecký (R: 1124,3) Jiho eský (R: 946,19) Moravskoslezský (R: 816,01) závislá: D Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 1, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 26: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie D. Karlovarský (R: 844,20) Vyso ina (R: 1104,3) Zlínský (R: 999,11) Olomoucký (R: 1014,9) Liberecký (R: 1064,6) Pardubický (R: 746,22) 8 Za ²í ku mapy výskytu povaºujeme rozloºení po celé ƒr. 24

26 Graf 14: Porovnání výb ru volby kategorie D podle pohlaví. 25

27 2.3.5 Výsledky kategorie E Agresivní chování Kategorie E je prezentována jako kategorie, která popisuje a monitoruje v diagnostickém procesu agresivní chování. Toto chování je projevované prvky agrese, fyzickým a psychickým napadáním a prvky ²ikany. Prezentuje se v²ak i p ehlíºením a odmítáním spoluºák a prvky chování, které m ºeme charakterizovat jako d lání drobných naschvál za ú elem zesm ²n ní. Je prezentováno indexem agresivity a vyjád ený v diagnostice formou podkategorií: E: AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ E.1 fyzická agrese aktivní E.2 verbální agrese E.3 pasivn agresivní chování E.4 agresivní chování prost ednictvím komunika ních technologií Z výsledk, které jsou prezentovány v podob statistických údaj, je nejzajímav j²í fakt, ºe výsledky jsou statisticky rovnom rn rozloºeny, bez n jakých významných rozdíl aº na Olomoucký kraj. Tento kraj vykazuje vy²²í st ední hodnoty. Graf 15: Porovnání výb ru volby kategorie E podle kraj. Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): E Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=28,23868, p=,0017 Plze ský (R: 924,32) Jihomoravský (R: 945,71) Ústecký (R: 999,77) Jiho eský (R: 888,52) Moravskoslezský (R: 836,52) závislá: E Plze ský 0, , , , , , , , , , Jihomoravský 0, , , , , , , , , , Ústecký 0, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 0, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 2, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 27: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie E. Karlovarský (R: 974,73) Vyso ina (R: 784,71) Zlínský (R: 1003,3) Olomoucký (R: 1091,9) Liberecký (R: 1134,7) Pardubický (R: 829,53) 26

28 Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po.; E Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900) = 28,23868, p=,0017 závislá: E kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,0 924,323 Jihomoravský ,0 945,713 Ústecký ,5 999,773 Jiho eský ,5 888,523 Moravskoslezský ,5 836,518 Karlovarský ,0 974,735 Vyso ina ,0 784,714 Zlínský ,5 1003,340 Olomoucký ,5 1091,937 Liberecký ,0 1134,680 Pardubický ,5 829,527 Tabulka 28: Srovnání st edních hodnot v kategorii E. Významn j²í rozdíly z pohledu statistiky nejsou tedy patrné mezi kraji, ale velmi významné jsou mezi t ídami. Pouºili jsme KW ANOVA a vícenásobné porovnávání. Nejvýznamn j²í rozdíly jsou viditelné v ²esté t íd a v t ídách páté a deváté. Velmi výrazné rozdíly jsou i ve volbách odpov dí u pohlaví. Graf 16: Porovnání výb ru volby kategorie E podle ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; E Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 34,23319, p=,0000 Závislá: E Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,0 990, ,0 1039, ,5 916, ,5 923, ,0 842,967 Tabulka 29: ƒetnost p i volb kategorie E mezi jednotlivými ro níky. 27

29 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustranné); E Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 34,23319, p=,0000 Závislá: E 5 (R: 990,26) 6 (R: 1039,6) 7 (R: 916,12) 8 (R: 923,08) 9 (R: 842,97) 5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabulka 30: Rozdíly p i volb kategorie E mezi jednotlivými ro níky. Graf 17: Porovnání výb ru volby kategorie E podle pohlaví. 28

30 2.3.6 Výsledky kategorie F Únikové chování Kategorie F vyjad uje únikové chování, které je prezentováno indexem úniku. Vyjad ujeme subkategoriemi: F: ÚNIKOVÉ CHOVÁNÍ F.1 astá absence F.2 denní sn ní a nete nost Tato kategorie je nejvíce vyrovnaná a po stránce statistického zpracování dat neobsahuje ºádné statisticky významné rozdíly. Je to zap í in no malou ²kálou (repertoárem) subkategorií. P í inou m ºe být i nesrozumitelnost v piktogramu a charakteristikách této kategorie. 29

31 2.3.7 Výsledky kategorie G Situa ní a snadno ovlivnitelné chování Kategorie G vyjad uje chování, které se prezentuje jako p enechávaní aktivity siln j²ím. Tato aktivita je v²ak p enechávaná pod vlivem siln j²ích spoluºák. Jedná se i o prvky ur itých sluºeb, jako jsou pomoc p i podvád ní p i písemných pracích, no²ení informací i sluºba ve významu p edávání v cí a pod. Z toho pramení i moºnost ublíºit jiným, kte í nejsou aº tak siln j²í neº jedinec p ijímající od jiných. ƒím se dané chování m ºe opakovat vºdy po vlivu siln j²ího jedince. Nejedná se v²ak o fyzické ataky, ale o p idávání se ke skupin agresor a vyuºívání jejich zázemí. Index ovlivnitelnosti je prezentován subkategoriemi: G: SITUAƒNÍ A SNADNO OVLIVNITELNÉ CHOVÁNÍ G.1 pod ízenost a lokajství G.2 jedinci s dvojrolí (ob i agresor) G.3 spoluú ast na skupinovém ubliºování Statisticky významné rozdíly nejsou viditelné. Men²í rozdíly jsou viditelné mezi Pardubickým krajem a Zlínským krajem, jakoº i Ústeckým a Jihomoravským. Viditelné je to i v krabicovém grafu st edních hodnot. Mezi pohlavími jsou patrné statisticky významné rozdíly v odpov dích. Mezi ro níky nejsou statisticky významné rozdíly. P í inou mohou být obdobné faktory jako v kategorii F (viz kapitola 2.3.6). Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): G Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=42,63605, p=,0000 Plze ský (R: 945,86) Jihomoravský (R: 958,69) Ústecký (R: 1100,3) Jiho eský (R: 882,44) Moravskoslezský (R: 817,67) závislá: G Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 1, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 1, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 31: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie G. Karlovarský (R: 931,72) Vyso ina (R: 788,36) Zlínský (R: 1008,3) Olomoucký (R: 1058,2) Liberecký (R: 1087,3) Pardubický (R: 648,58) Graf 18: Porovnání výb ru volby kategorie G podle kraj. 30

32 Graf 19: Porovnání výb ru volby kategorie G podle pohlaví. 31

33 2.3.8 Výsledky kategorie H Spole ensky ºádoucí chování Kategorie H spole ensky poºadované chování je vyjád ením pozitivních prvk v chování. Chování tohoto typu se projevuje formou slu²nosti, formou pln ní si svých studijních povinností, jakoº i pln ním povinností v jiných odv tvích lidské innosti. M ºe vytvá et v²ak i ºivnou p du pro kategorie chování B a D, ale i E. Projevuje se indexem úsp ²nosti a subkategoriemi: H: SPOLEƒENSKY šádoucí CHOVÁNÍ H.1 slu²né chování H.2 ²kolní nebo mimo²kolní úsp ²nost Z výsledk statistického zpracování dat konstatujeme, ºe významnými jsou zejména rozdíly mezi volbou odpov dí u pohlaví. U ²kolních t íd jsou významn odli²né odpov di u páté t ídy. P i zpracování dat u odpov dí podle pohlaví jsme pouºili Mann-Whitey U-test. Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): H Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=60,67675, p=,0000 Plze ský (R: 980,90) Jihomoravský (R: 1017,4) Ústecký (R: 966,00) Jiho eský (R: 831,77) Moravskoslezský (R: 956,32) závislá: H Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 32: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie H. Karlovarský (R: 752,81) Vyso ina (R: 675,29) Zlínský (R: 1028,7) Olomoucký (R: 1008,9) Liberecký (R: 927,98) Pardubický (R: 727,04) Graf 20: Porovnání výb ru volby kategorie H podle kraj. 32

34 Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po.; H Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900) = 60,67675, p=,0000 závislá: H kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,5 980,897 Jihomoravský ,0 1017,391 Ústecký ,0 966,000 Jiho eský ,0 831,771 Moravskoslezský ,5 956,325 Karlovarský ,0 752,807 Vyso ina ,0 675,286 Zlínský ,0 1028,891 Olomoucký ,0 1008,891 Liberecký ,5 927,980 Pardubický ,5 727,041 Tabulka 33: Porovnání st edních hodnot v kategorii H. Graf 21: Porovnání výb ru volby kategorie H podle jednotlivých ro ník. Dle prom n. pohlavi Ozna ené testy jsou významné na hladin p <,05000 prom nná s t po. z s t po. m U Z p-hodn. Z upravené p-hodn. N platn. z N platn. m A ,0 11,2020 0, ,2263 0, B ,0-0,5070 0, ,5146 0, C ,5-12,2159 0, ,2558 0, D ,0-3,2551 0, ,4982 0, E ,0-11,5134 0, ,8354 0, F ,5-0,8403 0, ,8845 0, G ,5-8,7167 0, ,8831 0, H ,0 12,7530 0, ,8126 0, Tabulka 34: Statisticky významné rozdíly mezi pohlavími Mann-Whithey U test v kategorii H. 33

35 Graf 22: Porovnání výb ru volby kategorie H podle pohlaví. 34

36 2.4 Záv ry shrnutí výsledk statistický souhrn V rámci záv r ve form shrnutí a výsledk uvádíme i celkové statistické údaje více prom nných za jednotlivé kraje (graf. 23). Z tohoto grafu jsou patrné i souhrny odpov dí, které se váºou k jednotlivým kategoriím. P evládají odpov di na otázky váºící se ke kategoriím A, C, B a H. P evládá tedy, v odpov dích respondent, snaha po spole ensky p ijatelném chování, kamarádské chování, ale i mírn negativn chování charakterizované jako upoutávání pozornosti. Toto v²ak m ºe být bráno jako forma projevu chování v pubert, ale i sm rování k projev m s prvky agresivity a odvracení pozornosti od aktuálních problém v proºívání daného období ºivota, zdravotních problém i potíºí v jiných sociálních skupinách (rodina a pod.), jejichº je lenem respondent. Graf 23: Porovnání pr m r podle jednotlivých kraj. Mann-Whiteny v U test Dle prom n. ²kola typ Ozna ené testy jsou významné na hladin p <,05000 prom nná s t po. zs s t po. ss U Z p-hodn. Z upravené p-hodn. N platn. zs N platn. ss A , ,0-4, , , , B , ,0-2, , , , C , ,0-3, , , , D , ,0-0, , , , E , ,0-1, , , , F , ,0-1, , , , G , ,5 0, , , , H , ,5-3, , , , Tabulka 35: Statisticky významné rozdíly mezi kategoriemi Mann-Whithey U test. 35

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY. P edpov kurz akcií na krátké období. Bakalá ská práce

ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY. P edpov kurz akcií na krátké období. Bakalá ská práce ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY P edpov kurz akcií na krátké období Bakalá ská práce Plze, 213 Pavel Brom Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem bakalá skou práci vypracoval

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více