SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva"

Transkript

1 SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd Výzkumná zpráva Výsledky dotazníkového ²et ení sociálního klimatu pomocí online mapování vztah ve skupinách za vyuºití diagnostických metod rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. Mgr. tefan Chudý, Ph.D. Mgr. Silvie B la²ková Mgr. Milena Mikulková SOCIOKLIMA, s.r.o. 2011

2 Obsah 1 Program SOCIOKLIMA online mapovaní vztah Pro koho je program ur en? Program SOCIOKLIMA umí Program SOCIOKLIMA neumí Preventivní programy pro ºáky Preventivní programy (zdravé sociální klima a prevence rizikového chování) Besedy pro ºáky Adapta ní programy Výzkum sociální klimatu ve ²kolních t ídách koncepce dotazníkového ²et ení Diagnostika sociálního klimatu jako výzkumný problém Výzkumné ²et ení sociálního klimatu jako sou ást diagnostických proces ve ²kolním prost edí Tvorba dotazníku SOKL Tvorba dotazníku U nás ve t íd Výb r respondent a sb r dat Postupy analýzy dat Cíle výzkumu a metodické postupy Výsledky ²et ení deskriptivní záv ry Výsledky kategorie A Kamarádské chování Výsledky kategorie B Pod ídivé a sociáln neobratné chování Výsledky kategorie C Chování a vzhled poutající pozornost Výsledky kategorie D Vlivné chování Výsledky kategorie E Agresivní chování Výsledky kategorie F Únikové chování Výsledky kategorie G Situa ní a snadno ovlivnitelné chování Výsledky kategorie H Spole ensky ºádoucí chování Záv ry shrnutí výsledk statistický souhrn Záv ry moºnosti opat ení 36 1

3 Úvod Motto... celoºivotn se setkáváme s novými situacemi, s novými lidmi, s novým prost edím, s novými nároky, nebo musíme zvládat kaºdodenní ºivotní mali kosti, i zm nit jiº nefunk ní ºivotní strategie a postupy... Tato zpráva v podob monotematické výzkumné studie je výstupem víceletého vývojového a výzkumného snaºení rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. Vývojový výstup je prezentován v podob výsledk online diagnostických nástroj ur ených primárn k psychodiagnostice ºáka, t ídy a ²koly. Tyto diagnostické nástroje napomáhají ke zkvalitn ní proces odhalování sociáln patologických jev, problém v komunikaci a napomáhají k vhodnému procesu intervence. ƒtená se o vývojových výsledcích dozví v kapitole 1 a v kapitolách, které p edstavují jednotlivé diagnostické nástroje. V návaznosti na vývojovou ást diagnostických nástroj je p ímo zavád n i kontrolní mechanismus vyuºití t chto nástroj. Tento mechanismus zp tné vazby v této výzkumné zpráv prezentujeme jako výzkumné aktivity s prvky kvantitativního a kvalitativního pedagogického výzkumu. Na základ provedeného výzkumu jsou prezentovány výsledky. Tyto výzkumné aktivity napomohou ke zkvalitn ní diagnostických nástroj, k ov ení validity a reliability dotazník (SOKL, U nás ve t íd apod.), jakoº i k vytvo ení map výskytu rizikového chování v rámci jednotlivých ²kol a kraj i celé ƒr. Výzkumné aktivity, tak jak jsou nastaveny, napomohou ke zpracování metodiky práce s diagnostickými nástroji, up esní výzkumné postupy a napomohou k ov ení výzkumných problém. V neposlední ad p inesou do praxe inovované a nové postupy psychosociální diagnostiky. Cílem dotazníkového ²et ení bylo vyhodnotit aktuální ást vývojového procesu diagnostických metod výzkumné ov ení uºívání vybraných metod na online mapování vztah ve ²kolních t ídách nap í kraji v ƒr. Pozornost jsme soust edili do oblastí: chování výskyt r zných typ chování, jejich kategorizace, sledování souvislostí mezi kategoriemi chování a výskytem rizikového chování, ºákovo pojetí chování vyuºití prvk sociometrie v online mapování vztah, srovnání výskytu kategorií chování mezi jednotlivými kraji. Jako charakteristické znaky prom nné v t chto hlavních oblastech zkoumání jsme zvolili pohlaví respondent, ro ník v dané ²kole, výskyt typ chování v jednotlivých krajích a charakteristiku výskytu chování ve ²kole. Takto zpracované oblasti a jejich specické znaky nám umoº ují zkoumat a porovnávat vícero charakteristických vztah chování. Je moºné srovnávat výskyt kategorií v jednotlivé ²kole a srovnávat v ro nících, porovnávat výskyt typ chování mezi muºi a ºenami i mezi jednotlivými subsekcemi. Na základ pr m r mezi ro níky je moºné také testovat hypotézy mezi jednotlivými kategoriemi. Primárn jsme se v²ak soust edili na popis výskytu kategorií a jejich porovnávání mezi jednotlivými kraji. Na základ analýzy dat jsme se pokusili o popis základních problematických poloºek a postup, jakoº i zahájení procesu restrukturalizace n kterých poloºek v diagnostických metodách a cht li jsme zjistit i p ípadné p í iny nejasností ve vypl ování online verzí dotazník. Problematické body jsme popsali a navrhli e²ení ve form zjednodu²ení n kterých poloºek. Publikace si klade za cíl p edstavit online metody psychosociální diagnostiky. Je ur ena primárn editel m, výchovným poradc m, u itel m, pracovník m ve ²kolní správ, ale své místo si najde i u student pedagogiky. Autorský kolektiv doufá, ºe tená najde v publikaci mnoho pozitivních podn t, které vyuºije ke zkvalitn ní své práce a k e²ení interpersonálních vztah. Záv rem chceme pod kovat v²em, kte í se podíleli na vzniku a fungování online mapování vztah, v²em, kte í se podílejí na jejím zkvalit ování a v neposlední ad v²em, kte í dosud úsp ²n vyuºívají dané online mapování ke své práci. Tato publikace je vstupem do dané problematiky a autorský kolektiv bude rád za cenné p ipomínky, rady a doporu ení, které vytvo í konstruktivní dialog napomáhající ke zkvalit ování vztah mezi lidmi. kolektiv autor 2

4 1 Program SOCIOKLIMA online mapovaní vztah Program SOCIOKLIMA je pedagogický nástroj ur ený pro b ºnou praxi ve ²kolách, je nenáro ný na as, místo, administraci i realizaci. Program SOCIOKLIMA umoº uje porozum t d ní ve t íd, projev m chování n kterých ºák. Po dokon ení poskytuje okamºitou optimální míru informací ve výstupu, který nabízí doporu ení a sm r dal²í práce jak s jednotlivci, tak s celou t ídou. 1.1 Pro koho je program ur en? pro ºáky (zejména druhého stupn a st edních ²kol) pro pedagogy jako nástroj pro zji² ování sociálního klimatu ve t íd a výskytu rizikového chování pro odborné pracovníky v problematice prevence rizikového chování Program SOCIOKLIMA umí nabídnout n kolik úrovní vyuºití (pom cky do výuky, mapování tendencí, mapování vztah, sociometrie) nabídnout online p ístup odkudkoliv (není závislé na spole né administraci) jednoduchou, stru nou, zábavnou a výstiºnou formou zjistit d leºité informace automaticky vyhodnocovat a interpretovat získané údaje okamºit generovat výsledky a zprávy v p íslu²ném rozsahu uchovávat a dopl ovat portfolio získaných informací ²kola, ºák, u itel sledovat vývoj ºáka i vývoj t ídy od p ihlá²ení po ukon ení kontinuální vývoj porovnávat a sdruºovat informace o jednotlivci (expertní úrove ) z více zdroj v rámci programu SOCI- OKLIMA analyzovat geogracký výskyt sledovaného chování sledovat výskyt chování a vytvá et statistiku podle vybraných kritérií pohlaví, v k, typ ²koly, lokalita Program SOCIOKLIMA neumí m nit lidi napravovat chyby posoudit skryté p í iny jev psychologicky diagnostikovat osobnost být náhradou práce se t ídou, náhradou vztahu a zájmu 1.2 Preventivní programy pro ºáky Po konzultaci s M MT je moºné vyuºít program SOCIOKLIMA, v etn dal²ích program p ímé práce s ºáky, v rámci ²ablony VII. Inkluzívní vzd lávání klí ová aktivita VII/1 Prevence rizikového chování. Projekt je moºné vyuºít dále na dlouhodobou smluvní spolupráci v oblasti prevence rizikového chování a poskytování poradenských sluºeb v oblasti terénního výchovného poradenství pravidelné poradenské dny pro ºáky, rodi e i pedagogy; p ímá práce se t ídou. Sluºby ²kole m ºe zaji² ovat externí subjekt na základ nákupu sjednaných sluºeb v dané problematice (fakturace) Preventivní programy (zdravé sociální klima a prevence rizikového chování) forma: p ímá práce se t ídou rozsah: 1215 vyu ovacích hodin ve t ech aº p ti dnech v rozmezí maximáln jednoho m síce obsah: adapta ní programy, monitorování vztah ve t íd, diagnostické ²et ení vztah ve t íd, preventivní programy v oblasti sociálního klimatu t ídy, interven ní programy ve t ídách s naru²enými vztahy 3

5 Adapta ní program 1. stupe Z : Kouzelný les, 2. stupe Z : TESKWATAWA, Na jedné lodi Preventivní programy v etn mapování vztah ve t íd 1. stupe Z : Odkaz neznámého objevitele, P íb h lesa (46 hodin, jeden den) 2. stupe Z, S : Sociální klima t ídy Interven ní programy Zdravá t ída Besedy pro ºáky v délce 2 vyu ovacích hodin (2. stupe Z, S ) po et ºák ve skupin 1530 / moºnost spojení t íd v ro níku p ítomnost vyu ujícího interaktivní metody, aktivní sociální u ení, skupinová diskuse, prvky dramatické výchovy Témata besed Co zas po mn chcete jak proplout dospíváním Nechte m být zvládání zát ºových situací Na skok do dosp losti vhodné pro ºáky 9. ro ník Já a moje t ída o vztazích ve vrstevnické skupin Kaºdý jsme jiný... a to je dob e multikulturní výchova Spirála nebezpe né lásky o závislostech z jiného úhlu Mozaika zdraví komplexní pohled na r zné sloºky zdraví Zdravé vztahy a nemoci lásky partnerství, manºelství, rodina Transgenera ní souºití nap í generacemi Vztahová patologie naru²ené vztahy mezi lidmi ve skupin a jejich e²ení Sociální patologie stru ný exkurz do problematiky Kamarádství a p átelství lov k lov ku lov kem Základní práva a povinnosti dít te, rodi a u itel 1.3 Adapta ní programy vícedenní programy na za átku ²kolního roku / vhodné mimo ²kolu, není nezbytné vyuºitelné zejména p i konstituování nového t ídního kolektivu, p íp. rekonstrukci cílem je minimalizace adapta ních problém, nastolení skupinových pravidel, p edcházení neºádoucím vztahovým poruchám p ítomnost t ídního u itele, p íp. VP, MP, vedení ²koly, vyu ujících v záv ru je doporu eno setkání s rodi i (13 hodiny) poradenství p i tvorb individuálního adapta ního programu rámcový scéná (upraveno podle 4

6 2 Výzkum sociální klimatu ve ²kolních t ídách koncepce dotazníkového ²et ení 2.1 Diagnostika sociálního klimatu jako výzkumný problém Ve výzkumu diagnostiky sociální klimatu je moºné vymezit celou adu výzkumných témat a výzkumných otázek. Po ínaje terminologickým pojednáním a r znými typy analýz terminologického pojetí pojmu sociální klima, k vymezování základního pojmosloví, kde nosným pilí em jsou pojmy: prost edí, klima 1, atmosféra, charakter i étos. Tyto pojmy jsou dále rozvíjeny v souvislostech prost edí (Mare², 1998), hierarchie (Seebauerová, 2005; Petlák, 2006; Ka²párková, 2008), typ (Oswald, 1989; Grecmanová, 2008, 2011; Mare², 1998) a kodikované jako pedagogické termíny. Pokud bychom otázky pojmového vymezení brali za vy erpané, je dobré se podívat i na moºnosti a nej ast j²í trendy sou asných p ístup ke zkoumání diagnostiky sociálního klimatu. Uº na za átku je nutné konstatovat, ºe tento problém zuºujeme na ²kolní prost edí, konkrétn ²kolní t ídu. Takto zúºený problém nám napomáhá identikovat se se specickou sociální skupinou a vyhnout se tak nedorozum ním s ²irokým vymezováním výzkumného problému, který by mohl sklouznout do roviny klimatu pracovních kolektiv, klimatu ²koly a evokoval by prvky ²kolního managementu a evaluace ²koly jako celku. Klima ve ²kolní t íd budeme denovat spolu s (Grecmanová, 2008, s. 49) jako klima t ídy vytvá ející se jak ve výuce, tak o p estávkách a p i dal²ích akcích t ídy. Také v klimatu t ídy se konfrontuje objektivní realita se subjektivním vnímáním a proºíváním ºák. V takto vymezeném pojetí klimatu nám p jde o popis a charakteristiku: stavu klimatu ve t íd z pohledu ºák srovnání názor ºák na klima dané t ídy rozdíl mezi subjektivním pohledem na svou pozici ve t íd a objektivním pohledem spoluºák výskytu rizikového chování základní diagnostiky t ídy popisu charakteristických zji²t ní p í in chování moºností ovlivn ní klimatu ve t íd formou intervence Jak uvádíme v dal²ích kapitolách této výzkumné zprávy, zájmem na²ich výzkumných aktivit je popis daného stavu chování a moºnosti uchopení této problematiky z pohledu diagnostiky a výzkumného ov ení funk nosti této diagnostiky programu SOCIOKLIMA. Objektem na²eho studia a výzkumných aktivit je tedy proces diagnostiky ²kolní t ídy, za ú elem zjistit klima ²kolní t ídy a ov it nástroje diagnostiky (v na²em p ípad online diagnostika). Oblast zkvalit ování klimatu je velmi progresivní a co do diagnostických p ístup velmi rychle se rozvíjející. Nej ast j²ími p ístupy, které se uºívají v praxi jsou 2 : sociometrické ratingy apod. (SORAD, LJ Sociometrie a pod.) Moreno, Hrabal, Musil organiza n sociologické p ístupy standardizované pozorování interakce Cohenová interak ní p ístup interak ní analýza pozorování Flanders, Pelikán, Luke² pedagogickopsychologický p ístup posuzovací ²kály CLI apod. Abra ²kolní etnograe dlouhodobé zú astn né pozorování Klusák vývojov psychologický p ístup soubor diagnostickým metod Ecclesová sociáln psychologický a environmentální p ístup posuzovací ²kály Fraser P ístup pracovník SOCIOKLIMA, s.r.o. vychází z kombinace v²ech p ístup a snaºí se o celostní p ístup k diagnostice. Vyuºívají se p itom prvky klasické pozorování, ratingové metody, rozhovory, ale i moderní trendy jako je online mapování, preventivní a interven ní programy, vzd lávací seminá e a ²kolení. 1 Terminologické vymezování pojmu sociální klima je velmi astým obsahem mnoha odborných statí a monograí. Vymezování, terminologické zp es ování pojm a výzkumu sociální klimatu ve ²kolním prost edí se v nuje mnoho výzkumných pracovník a akademik - nap. Grecmanová, Mare², K ivohlavý Seebauerová, Jeºek, Petlák, Furman, Havlínová, Ková ová, Linková. Denici je moºné dohledat v Pedagogickém slovníku, Pedagogické encyklopedii i nap. na sborniky.html nebo 2 Stru n uvádíme vºdy p ístup, specický znak a p edstavitele daného p ístupu. 5

7 2.2 Výzkumné ²et ení sociálního klimatu jako sou ást diagnostických proces ve ²kolním prost edí Cílem výzkumu je mapovat realizaci diagnostického procesu metodami a testy SOKL a U nás ve t íd pomocí online mapování vztah ve ²kolní t íd. Konkrétn jde o popis, vysv tlení a vyhodnocení proces diagnostiky ²kolní t ídy zam ené na chování, monitoring výskytu typ chování v jednotlivých ²kolách a jejich srovnání na úrovni kraj. Kraje budou následn srovnané v kontextu celé ƒr podle výskytu typ chování. Samotné výzkumné dotazníkové ²et ení bude probíhat v následujících fázích: za pomoci online zadávání poloºek v dotazníku získáme data pot ebná k analýze (1. fáze). 2. fáze bude probíhat ve form tvorby kohort pro jednotlivé ro níky. Statistickou analýzou dat jednotlivých typ chování ºák se vytvo í kategorie chování (3. fáze) a tyto budou následn srovnávané na základ vý²e popsaných kritérií (4. fáze). Poslední fází (5. fáze) bude vytvo ení mapy ƒr podle výskytu daných kategorií. P i sledování takto vyty ených cíl v rámci výzkumného ²et ení budeme zkoumat i oblast typ chování a následnou volbu moºností vhodné intervence Tvorba dotazníku SOKL Tvorba dotazníku SOKL vycházela z obecn daných cíl výzkumu a opírala se o vymezení cíl výzkumu a jeho specickou charakteristiku. Jedná se o obrázkový dotazník v gracké podob. Dotazník mapuje vztahy ve t íd, popisuje sociální role, pozice ºák ve t íd a mapuje rizikové chování. Dotazník SOKL ur ený k výzkumným aktivitám byl koncipován na základ prvních výsledk diagnostiky ve rm SOCIOKLIMA, s.r.o. Následn byl p eveden do podoby online, kde pro²el vizuální a terminologickou úpravou do podoby, která slouºila pro ú ely samotného výzkumného ²et ení. V první fázi byl dotazník SOKL podroben pilotáºi a interní i externí oponentu e jak tv rci testu, tak i u iteli a editeli ²kol, které ho pouºívají, a supervizory diagnostických a výzkumných aktivit. Na základ vyhodnocení oponentury interními a externími subjekty byly p ijaty zm ny dopln ní textových ástí, úprava grackého designu apod. V rámci nální podoby k ú el výzkumných aktivit, dotazník zahrnuje gracké statické i dynamické poloºky. Kaºdý ºák vybírá z obrázkové p edlohy obvyklé projevy chování nebo vlastnosti svých spoluºák. Po ukon ení testu v²emi ºáky ve t íd jsou generovány výsledky v kategoriích chování (kategorie viz kapitola 2.2.4) Tvorba dotazníku U nás ve t íd Druhým výzkumným nástrojem pouºívaným v tomto výzkumném ²et ení, je textový dotazník U nás ve t íd. Tento dotazník podobn jako dotazník SOKL vychází z obecn daných cíl výzkumu a pro²el podobnou fází posuzování. Jeho zam ení se v²ak li²í nejen textovou ástí, ale i cílovým zam ením. Zam ení dotazníku U nás ve t íd je na mapování specických sociálních rolí. šák odpovídá na dané otázky výb rem jména spoluºáka ze seznamu. K tomuto menu spoluºáka z výb ru charakteristické vlastnosti i chování p i adí dané tvrzení. Výstup je automaticky generován, je k dispozici bezprost edn po odeslání dotazníku (uzav ení) v²emi ºáky ve t íd. Je len n podobn jako SOKL na dané oblasti chování Výb r respondent a sb r dat Základním výzkumným vzorkem, pro analýzy realizované v rámci výzkumného ²et ení, byli v²ichni ºáci druhého stupn základních ²kol v ƒeské republice ve ²kolním roce 2010/2011. K ú asti na výzkumném ²et ení byli osloveni ºáci na vybraných základních ²kolách (N = 34). Tento zám rný výb r byl ur en s p ihlédnutím k dlouhodob j²í spolupráci rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. s danými ²kolami. Tím se eliminovalo i riziko neochoty spolupracovat na daných výzkumných aktivitách. Výb r v závislosti na velikosti obce i kraje a zastoupení ºák nebyl proveden. Tyto charakteristiky nejsou adekvátním ukazatelem diferencující prom nné. Vysokou míru reprezentativnosti z pohledu výb rového vzorku k základnímu tedy nem ºeme ur it. Výb rový vzorek byl tvo ena 1900 vypln nými dotazníky (vypln né ke dnu ) ºáky druhého stupn Z. Z toho ºen tvo ilo 48, 7 % (N = 925) a muº 51, 3 % (N = 975). Zapojených bylo celkem 34 ²kol z 11 kraj 3. V tabulkách 1 a 2 uvádíme etnosti respondent podle pohlaví a podle ro ník, tyto statistické údaje jsou dopln ny i o grackou podobu v grafu 1. Moºné disproporce a zkreslení výsledk v daném výzkumu mohou být zap í in ny i koncepcí výzkumného vzorku, jakoº i neparametrickým uspo ádáním po tu ²kol za jednotlivé kraje ve výzkumném ²et ení. 3 Výzkumného ²et ení se zú astnily Z z kraj : Plze ský, Jihomoravský, Ústecký, Jiho eský, Moravskoslezský, Karlovarský, Vyso ina, Zlínský, Olomoucký, Liberecký, Pardubický. 6

8 Pozorované etnosti t ída po et ºen po et muº ádky sou et celkem Tabulka 1: Zastoupení muº a ºen ve výzkumném vzorku. Kontingen ní tabulka (marginální sou ty nejsou ozna eny) t ída po et ºen po et muº celkový po et etnost ádk. etnost 52, 03 % 47, 97 % 15, 58 % etnost ádk. etnost 48, 06 % 51, 94 % 25, 74 % etnost ádk. etnost 45, 10 % 54, 90 % 24, 16 % etnost ádk. etnost 46, 25 % 53, 75 % 20, 37 % etnost ádk. etnost 55, 76 % 44, 24 % 14, 16 % etnost v²echny t ídy Tabulka 2: Zastoupení jednotlivých ro ník ve výzkumném vzorku. Graf 1: Dvojrozm rné rozd lení t íd a pohlaví. 7

9 Kategorie ƒetnost Kumulativní etnost Relativní etnost Kumulativní relativní etnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 ChD , ,0000 Tabulka 3: Zastoupení ºák v jednotlivých ²kolách ve výzkumném vzorku. Kategorie ƒetnost Kumulativní Relativní etnost Kumulativní % Relativní et- Kumulativní % etnost (platných) (platných) nost (v²ech) (v²ech) Plze ský , , , ,0000 Jihomoravský , , , ,8421 Ústecký , ,2105 3, ,2105 Jiho eský , , , ,1579 Moravskoslezský , ,1579 3, ,1579 Karlovarský , ,8947 8, ,8947 Vyso ina , ,2632 0, ,2632 Zlínský , , , ,4737 Olomoucký , ,7368 6, ,7368 Liberecký , ,0526 1, ,0526 Pardubický , ,0000 1, ,0000 Tabulka 4: Zastoupení jednotlivých kraj ve výzkumném vzorku Postupy analýzy dat Data byla sbírána online dotazníky v prost edí HTML na stránkách rmy SOCIOKLIMA, s.r.o. 4 Po ukon ení sb ru dat ( ) byly odpov di respondent p evedeny (exportovány) do programu Statistica CZ verze 9.0. Z dat byly vytvo eny databáze, které pro²ly procesem t íd ní statistickými testy neparametrickými 5. Pro ú ely statistického zpracování byly standardn zaokrouhlené hodnoty, pro ú ely interpretace byly n které skupiny dat sdruºené do stávajících kategorií a tím byly pouºity i postupy a procedury v rámci deskriptivní statistiky. Jednalo se o modus, medián, aritmetický pr m r, sm rodatné odchylky. Z neparametrických a parametrických technik pro zji² ování vztah prom nných byly pouºity: Spearman v test nezávislosti (korela ní koecienty), A NOVA (Friedman v a Kendall v koecient shody, KruskallWallis), test dobré shody, Kolmogor v test (test st edních hodnot), dvojvýb rový Ttest (odhady rozptylu). 4 Na stránce je nutné se registrovat v registra ním poli pro vypl ovaní dotazník online. 5 K jednotlivým druh m test pouºitým k poloºkám v dotazníku a pro ú ely porovnávání uvádíme jejich názvy a specikaci p i konkrétním úkonu a p i výsledné podob v pouºité tabulcce i grafu pouºité (vygenerované) z programu Statistica CZ

10 2.2.5 Cíle výzkumu a metodické postupy Cílem výzkumu je mapovat behaviorální komponentu klimatu t ídy prost ednictvím metody SOCIOKLIMA online mapování vztah pomocí dotazníku SOKL v ur ených kategoriích: A. KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ B. POD ÍDIVÉ A SOCIÁLN NEOBRATNÉ CHOVÁNÍ C. CHOVÁNÍ A VZHLED POUTAJÍCÍ POZORNOST D. VLIVNÉ CHOVÁNÍ E. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ F. ÚNIKOVÉ CHOVÁNÍ G. SITUAƒNÍ A SNADNO OVLIVNITELNÉ CHOVÁNÍ H. SPOLEƒENSKY šádoucí CHOVÁNÍ Tyto kategorie vyjad ují v souhrnném pojetí ur ité lidské vlastnosti, které vyjad ujeme pojmem index. Indexy v rámci kategorií specikujeme: A. Index oblíbenosti B. Index ohroºení C. Index upoutávání D. Index vlivu E. Index agresivity F. Index úniku G. Index ovlivnitelnosti H. Index úsp ²nosti Z cíle výzkumu je z ejmá snaha po validaci testu a ov ení reliability testu a vyplývají i výzkumné otázky, které tento cíl specikují do detailn j²ích výzkumných problém. Je moºné vytvo it normu pro jednotlivé v kové kohorty? Do jaké míry je moºné vyjád it a specikovat výsledky výskytu ur itých typ chování v sledovaných kategoriích? Je moºné popsat, na základ nález výzkumu, výskyt rizikového chování? Jaké role hrají p i výskytu chování souvislosti: velikost ²koly a rizikové chování? Je moºné vytvo it mapu výskytu rizikového chování? Z takto poloºených otázek jsme specikovali výzkumné otázky (VO) a p íslu²né hypotézy (H). TO1 Jaké chování je zastoupeno ºáky ve výzkumu uvád ny v nejvy²²í mí e (kategorie AH)? H1 šáci uvád jí nejvíce výskyt kamarádského chování a to ve v²ech zkoumaných t ídách (ro nících). VO2 Která subsekce chování (u jednotlivc ) vyºadující pozornost (C) je uvád na nej ast ji? H2 Nej ast j²ím chováním v kategorii C je chování ve form iniciovaného chování a projevy ru²ivého chování. VO3 Jaký je vztah mezi výskytem kamarádského chování (A) a agresivního chování (G) vztahující se ke konkrétním ºák m? H3 šáci s výrazným výskytem (>4, podle po tu ºák ve t íd ) agresivního chování mají statisticky významn niº²í po et voleb v kategorii kamarádské chování (<4, podle po tu ºák ve t íd ). VO4 Jaký je vztah kamarádského chování (A) a chováním poutajícím pozornost v projevech drzosti a ru²ivého chování (C)? H4 šáci s výrazným výskytem (>5, podle po tu ºák ve t íd ) drzosti a ru²ivého chování mají statisticky významn niº²í po et voleb v kategorii kamarádského chování (<5, podle po tu ºák ve t íd ). VO5 Jaký je vztah mezi výskytem pod ízeného chování (B) a výskytem agresivního chování (E, G)? H5 šáci s výrazným výskytem pod ízeného chování (>4, podle po tu ºák ve t íd ) mají nulovou nebo statisticky významn niº²í hodnotu agresivního chování (<4, podle po tu ºák ve t íd ). 9

11 2.3 Výsledky ²et ení deskriptivní záv ry Z výzkumného problému, který je stanoven jako snaha o sledování rozloºení kategorií chování ve ²kolách v rámci ƒr v jednotlivých ro nících, vyplývá snaha po popisu a porovnání výskytu daných kategorií. Tyto jsme stanovili na základ poloºek v diagnostických testech SOKL a U nás ve t íd následovn : A: KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ A.1 kamarádství obecné A.2 kamarádství výb rové A.3 ochotná pomoc A.4 ochrana a zastání se B: POD ÍDIVÉ A SOCIÁLN NEOBRATNÉ CHOVÁNÍ B.1 projevy strachu, nejistoty a úzkosti B.2 pasivní objekt fyzického násilí B.3 objekt psychického ubliºování a provokací B.4 projevy nesamostatnosti a d tinskosti B.5 osam lost B.6 výrazná odli²nost C: CHOVÁNÍ A VZHLED POUTAJÍCÍ POZORNOST C.1 projevy drzosti a ru²ivé chování C.2 iniciátor legrace (t ídní klaun) C.3 extravagantní zevn j²ek a vystupování C.4 zvý²ená pot eba být nejlep²í, být in C.5 atraktivní vzhled D: VLIVNÉ CHOVÁNÍ D.1 v dce s pozitivním vlivem D.2 v dce s negativním vlivem E: AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ E.1 fyzická agrese aktivní E.2 verbální agrese E.3 pasivn agresivní chování E.4 agresivní chování prost ednictvím komunika ních technologií F: ÚNIKOVÉ CHOVÁNÍ F.1 astá absence F.2 denní sn ní a nete nost G: SITUAƒNÍ A SNADNO OVLIVNITELNÉ CHOVÁNÍ G.1 pod ízenost a lokajství G.2 jedinci s dvojrolí (ob i agresor) G.3 spoluú ast na skupinovém ubliºování H: SPOLEƒENSKY šádoucí CHOVÁNÍ H.1 slu²né chování H.2 ²kolní nebo mimo²kolní úsp ²nost Z daných poloºek A aº H byly pro pot eby souhrnné statistiky spojeny subsekce ozna ované A.1 aº H.2 pod kmenové ozna ení A aº H. Co se tý e rozloºení odpov dí na jednotlivé kategorie v rámci ƒr výskyt typ chování kódovaného kategoriemi A aº H uvádíme souhrnné statistické údaje v tabulkách. 5 aº 14 a v grafech. 2 aº 4. 10

12 prom nná pr m r medián modus etnost minimum maximum 25,000 75,000 sm rodatná rozptyl modusu kvantil kvantil odchylka A 7, ,00 4, ,00 24,00 4,00 10,00 4, ,74191 B 2, ,00 0, ,00 30,00 1,00 4,00 3, ,18598 C 5, ,00 1, ,00 33,00 2,00 8,00 5, ,43986 D 1, ,00 0, ,00 15,00 0,00 1,00 1, ,05366 E 1, ,00 0, ,00 29,00 0,00 2,00 2, ,90676 F 1, ,00 0, ,00 23,00 0,00 2,00 2, ,81951 G 0, ,00 0, ,00 10,00 0,00 1,00 1, ,50713 H 3, ,00 0, ,00 26,00 0,00 6,00 4, ,54073 Tabulka 5: Zastoupení odpov dí A aº H v²ech skupin spole n. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 6: Zastoupení odpov dí A frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 7: Zastoupení odpov dí B frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 8: Zastoupení odpov dí C frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 9: Zastoupení odpov dí D frekven ní tabulka etností. 11

13 interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 10: Zastoupení odpov dí E frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 11: Zastoupení odpov dí F frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 12: Zastoupení odpov dí G frekven ní tabulka etností. interval etnost kumulativní etnost relativní etnost kumulativní relativní etnost 0 x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , , x < , ,0000 Tabulka 13: Zastoupení odpov dí H frekven ní tabulka etností. Plze ský Jihomoravský Ústecký Jiho eský Moravskoslezský kraj kategorie A B C D E F G H Tabulka 14: Zastoupení odpov dí A aº H podle jednotlivých kraj. Karlovarský Vyso ina Zlínský Olomoucký Liberecký Pardubický 12

14 Graf 2: Rozloºení etností odpov dí A aº H v rámci celé ƒr podle jednotlivých kraj. Graf 3: Rozloºení odpov dí A aº H v rámci celé ƒr podle jednotlivých kraj mapa ƒr. 13

15 Graf 4: % rozloºení odpov dí A aº H. Z daných grackých vyjád ení je patrný výskyt nej ast j²ích odpov dí chování v kategoriích A, C a H, coº vyjad uje kamarádské chování, ºádoucí chování, ale i chování sm ující k upoutání pozornosti, a uº kladného i záporného charakteru. Z t chto dat je moºné sledovat trendy kategorií chování ve zkoumaných ²kolách. Je to velmi dobrý ukazatel pro posouzení vztah mezi jednotlivými kategoriemi a jejich subsekcemi. 14

16 2.3.1 Výsledky kategorie A Kamarádské chování Kategorie A kamarádské chování je vyjád ením pozitivních vztah k sob a k jiným ºák ve ²kolní t íd. Vyjad uje oblíbenost ve ²kolní t íd a ur uje pozitivní volby jiným ºák m. M ºe vyjad ovat i snahu stát se pozitivním lídrem ve t íd i ochráncem slab²ích. Kategorie A vyjad uje index oblíbenosti. Obsahuje podskupiny: A: KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ A.1 kamarádství obecné A.2 kamarádství výb rové A.3 ochotná pomoc A.4 ochrana a zastání se Graf 5: Porovnání výb ru volby kategorie A podle kraj. Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po. závislá: A kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,2 1028,017 Jihomoravský ,5 1014,427 Ústecký ,5 702,070 Jiho eský ,0 813,915 Moravskoslezský ,0 799,526 Karlovarský ,5 695,756 Vyso ina ,5 396,214 Zlínský ,0 1063,211 Olomoucký ,0 1181,790 Liberecký ,5 853,140 Pardubický ,0 880,946 Tabulka 15: Porovnání st edních hodnot v kategorii A. 15

17 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): A Plze ský (R: 1028,0) Jihomoravský (R: 1014,4) Ústecký (R: 813,92) Jiho eský (R: 813,92) Moravskoslezský (R: 799,53) závislá: A Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 0, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 0, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 0, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 0, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 1, , , , , , , , , , Tabulka 16: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie A. Karlovarský (R: 695,76) Vyso ina (R: 396,21) Zlínský (R: 1063,2) Olomoucký (R: 1181,8) Liberecký (R: 853,14) Pardubický (R: 880,95) Porovnáním st edních hodnot p i volb kategorie A vidíme jasné odli²nosti ve st edních hodnotách p edev²ím v kraji Vyso ina viz tabulka. 16. Tento kraj se vymyká z pr m r odpov dí i proto, ºe je zastoupen nejmen²ím po tem vzorku. Porovnáním pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis ANOVA. Výsledek tohoto testu nás nutí zavrhnout hypotézu o shod st edních hodnot. Podobný výsledek dostaneme, kdyº pouºijeme Mediánový test. Mnohonásobným porovnáváním 6 zji² ujeme rozdíly mezi kraji. Je patrné, z výsledk porovnávání, ºe kraje se mezi sebou li²í 7 nap. Plze ský kraj a Ústecký kraj a pod. Graf. 6 vyjad uje srovnání odpov dí mezi pohlavími. Zajímav j²ím ukazatelem je v²ak srovnání mezi t ídami. I kdyº Kruskal-Wallis ANOVA nazna uje rozdíly ve st edních hodnotách, metoda mnohonásobného porovnávání nevykazuje statisticky významné rozdíly mezi t ídami. Je proto moºné se domnívat, ºe volba A není nijak diferencovaná mezi ro níky, mezi pohlavími je v²ak statisticky významný rozdíl ve zvolené vzorku. Graf 6: Srovnání výb ru volby kategorie A podle pohlaví. 6 Na hladin významnosti 0,05. 7 V tabulce. 16 ozna ené ervenou barvou. 16

18 Graf 7: Porovnání výb ru volby kategorie A podle jednotlivých ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; A Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 11,49839, p=,0215 Závislá: A Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,0 990, ,0 983, ,0 969, ,5 878, ,5 917,5743 Tabulka 17: Rozdíly p i volb kategorie A mezi jednotlivými ro níky. 17

19 2.3.2 Výsledky kategorie B Pod ídivé a sociáln neobratné chování Kategorie B pod ídivé chování a sociální neobratné chování je vyjád ením obav z moºných rizik chování jiných len ²kolní t ídy v i jedinci, který tyto volby v testech uvádí a dostává je od jiných testovaných osob. Tato tendence k obavám je úzce propojena i s chováním samotného jedince, který je ter em provokací a dostává se do polohy outsidera v rozloºení kolektivu. Chování tohoto typu je vyjad ované jedincovou plachostí, jinakostí, p ípadn i handicapem. Kategorii B vyjad uje i prezentován index ohroºení. Obsahuje subkategorie: B: POD ÍDIVÉ A SOCIÁLN NEOBRATNÉ CHOVÁNÍ B.1 projevy strachu, nejistoty a úzkosti B.2 pasivní objekt fyzického násilí B.3 objekt psychického ubliºování a provokací B.4 projevy nesamostatnosti a d tinskosti B.5 osam lost B.6 výrazná odli²nost V prezentovaných grafech a tabulkách je viditelný rozdíl mezi kraji v ƒr a krajem Vyso ina. Je to znovu zp sobeno nerovnom rným zastoupením respondent ve zkoumaném vzorku. Na základ statistických údaj a za pomoci porovnávání pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis ANOVA jsou v²ak výsledky v kategorii B trochu odli²né oproti kategorii A, zejména v rozli²ení výsledk dvojic kraj. Významné statistické rozdíly nejsou v²ak viditelné mezi ro níky ani za pouºití mnohonásobného porovnávání. Graf 8: Porovnání výb ru volby kategorie B podle kraj. Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po. závislá: B kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,5 1000,686 Jihomoravský ,0 945,260 Ústecký ,5 1122,492 Jiho eský ,5 836,931 Moravskoslezský ,5 784,465 Karlovarský ,5 927,485 Vyso ina ,0 661,143 Zlínský ,5 1032,369 Olomoucký ,0 1064,782 Liberecký ,5 1160,260 Pardubický ,5 690,878 Tabulka 18: Porovnání st edních hodnot v kategorii B. 18

20 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): B Plze ský (R: 1000,7) Jihomoravský (R: 945,26) Ústecký (R: 1122,5) Jiho eský (R: 836,93) Moravskoslezský (R: 784,46) závislá: B Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 0, , , , , , , , , , Karlovarský 1, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 19: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie B. Karlovarský (R: 927,48) Vyso ina (R: 661,14) Zlínský (R: 1032,4) Olomoucký (R: 1064,8) Liberecký (R: 1160,3) Pardubický (R: 690,88) Graf 9: Porovnání výb ru volby kategorie B podle jednotlivých ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; B Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 43,17701, p=,0000 Závislá: B Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,5 1036, ,0 1010, ,0 869, ,5 997, ,0 817,201 Tabulka 20: ƒetnost p i volb kategorie B mezi jednotlivými ro níky. 19

21 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustranné); B Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 43,17701, p=,0000 Závislá: B 5 (R: 1036,6) 6 (R: 1010,5) 7 (R: 869,42) 8 (R: 997,57) 9 (R: 817,20) 5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabulka 21: Rozdíly p i volb kategorie B mezi jednotlivými ro níky. 20

22 2.3.3 Výsledky kategorie C Chování a vzhled poutající pozornost Kategorie C jedinci poutající pozornost je typem chování, které lze prezentovat jako typ chování, který se projevuje extrémními hodnotami. Na jedné stran je to touha po obdivu, která vede jedince k tomuto typu chování. Na stran druhé je to povahový rys projevující se jako výsledek extrovertní povahy, který psychologie ozna uje jako cholerický i sangvinický typ. Tato kategorie v²ak m ºe zahrnovat i typ chování, který je výsledkem r zných onemocn ní mozku lov ka i psychických problém. Ve výzkumné vzorku jsme v²ak s tímto faktorem nepo ítali, jako o významné prom nné. lo nám primárn o chování, které naru²uje harmonogram vyu ování a projevuje se formou vyru²ování, nad azenosti, snahy odli²it se od jiných spoluºák (zejména ve vy²²ích ro nících Z ) a provokace zavedených forem chování. V neposlední ad do této kategorie adíme i výrazné odli²nosti v anatomických prvcích lov ka (fyzická krása, anatomické zvlá²tnosti maskulativní prvky, ºenské prvky a pod.) i v k respondent od 13 roku ºivota. Výsledkem t chto úvah byly i ur eny subkategorie: C: CHOVÁNÍ A VZHLED POUTAJÍCÍ POZORNOST C.1 projevy drzosti a ru²ivé chování C.2 iniciátor legrace (t ídní klaun) C.3 extravagantní zevn j²ek a vystupování C.4 zvý²ená pot eba být nejlep²í, být in C.5 atraktivní vzhled V této kategorii chování uplat ujeme index nazvaný upoutávání. Velmi zajímavým, i kdyº ne moc statisticky významným rozdíl m mezi kraji, je viditeln men²í volba respondent v krajích Moravskoslezský, Ústecký, Liberecký a Pardubický. Graf 10: Porovnání výb ru volby kategorie C podle kraj. Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po.; C Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900) = 70,24494, p=,0000 závislá: C kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,5 995,280 Jihomoravský ,5 964,351 Ústecký ,5 907,133 Jiho eský ,0 897,123 Moravskoslezský ,5 668,886 Karlovarský ,5 790,130 Vyso ina ,0 436,143 Zlínský ,5 1091,650 Olomoucký ,0 1103,126 Liberecký ,0 1047,000 Pardubický ,0 747,459 Tabulka 22: Srovnání st edních hodnot v kategorii C. 21

23 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): C Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=70,24494, p=,0000 Plze ský (R: 995,28) Jihomoravský (R: 964,35) Ústecký (R: 907,13) Jiho eský (R: 897,12) Moravskoslezský (R: 668,89) závislá: C Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 1, , , , , , , , , , Moravskoslezský 0, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 0, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 23: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie C. Karlovarský (R: 790,13) Vyso ina (R: 436,14) Zlínský (R: 1091,7) Olomoucký (R: 1103,1) Liberecký (R: 1047,0) Pardubický (R: 747,46) Graf 11: Porovnání výb ru volby kategorie C podle ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; C Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 24,32060, p=,0001 Závislá: C Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,0 1014, ,5 1005, ,5 856, ,5 969, ,5 913,719 Tabulka 24: ƒetnost p i volb kategorie C mezi jednotlivými ro níky. 22

24 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustranné); C Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 24,32060, p=,0001 Závislá: C 5 (R: 1014,7) 6 (R: 1005,4) 7 (R: 856,26) 8 (R: 969,36) 9 (R: 913,72) 5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabulka 25: Rozdíly p i volb kategorie C mezi jednotlivými ro níky. Kategorie C v rozdílech vykazuje statisticky významné rozdíly (p-hodnota) i po zpracování vícenásobného porovnávání v sedmé t íd. Nasv d uje tomu i nízká hodnota mediánu. P í inou mohou být vý²e popsané faktory zahrnující i v k respondent. V sou asné dob není neobvyklým faktem, to ºe d ti do ²koly jdou i s jednoro ním odstupem od zaºitých tradic (6 rok ºivota). Statisticky významné jsou rozdíly i v pohlaví. Graf 12: Porovnání výb ru volby kategorie C podle pohlaví. 23

25 2.3.4 Výsledky kategorie D Vlivné chování Kategorie D vlivné chování je charakterizováno jako chování, které je obdobn jako v p ípad kategorie C zastupované extrémními hodnotami. Na stran jedné se jedná o innitu k chování vyjád enému jako oblíbenost ve t íd, na stran druhé je extrém v podob projev strachu hrani ící s podvolením se jedinci ve t íd. Coº umoº uje diagnostikovat symptomy sociáln psychologických jev jako jsou ²ikana a pod., ale i projev zvý²ené agresivity. Kategorii D vyjad uje i prezentuje index vlivu. Tyto extrémy, jako i index, jsou vyjád eny subkategoriemi: D: VLIVNÉ CHOVÁNÍ D.1 v dce s pozitivním vlivem D.2 v dce s negativním vlivem Z výsledk jsou patrné nízké statistické rozdíly mezi jednotlivými kraji, coº vyjad uje relativn rovnom rné rozd lení odpov dí v celé ²í ce mapy výskytu 8. To m ºe poukazovat na jednozna né volby (N = 2), nebo práv na men²í nabídku subkategorií. Graf 13: Porovnání výb ru volby kategorie D podle kraj. Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): D Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=33,09673, p=,0003 Plze ský (R: 996,35) Jihomoravský (R: 933,62) Ústecký (R: 1124,3) Jiho eský (R: 946,19) Moravskoslezský (R: 816,01) závislá: D Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 1, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 26: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie D. Karlovarský (R: 844,20) Vyso ina (R: 1104,3) Zlínský (R: 999,11) Olomoucký (R: 1014,9) Liberecký (R: 1064,6) Pardubický (R: 746,22) 8 Za ²í ku mapy výskytu povaºujeme rozloºení po celé ƒr. 24

26 Graf 14: Porovnání výb ru volby kategorie D podle pohlaví. 25

27 2.3.5 Výsledky kategorie E Agresivní chování Kategorie E je prezentována jako kategorie, která popisuje a monitoruje v diagnostickém procesu agresivní chování. Toto chování je projevované prvky agrese, fyzickým a psychickým napadáním a prvky ²ikany. Prezentuje se v²ak i p ehlíºením a odmítáním spoluºák a prvky chování, které m ºeme charakterizovat jako d lání drobných naschvál za ú elem zesm ²n ní. Je prezentováno indexem agresivity a vyjád ený v diagnostice formou podkategorií: E: AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ E.1 fyzická agrese aktivní E.2 verbální agrese E.3 pasivn agresivní chování E.4 agresivní chování prost ednictvím komunika ních technologií Z výsledk, které jsou prezentovány v podob statistických údaj, je nejzajímav j²í fakt, ºe výsledky jsou statisticky rovnom rn rozloºeny, bez n jakých významných rozdíl aº na Olomoucký kraj. Tento kraj vykazuje vy²²í st ední hodnoty. Graf 15: Porovnání výb ru volby kategorie E podle kraj. Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): E Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=28,23868, p=,0017 Plze ský (R: 924,32) Jihomoravský (R: 945,71) Ústecký (R: 999,77) Jiho eský (R: 888,52) Moravskoslezský (R: 836,52) závislá: E Plze ský 0, , , , , , , , , , Jihomoravský 0, , , , , , , , , , Ústecký 0, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 0, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 2, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 27: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie E. Karlovarský (R: 974,73) Vyso ina (R: 784,71) Zlínský (R: 1003,3) Olomoucký (R: 1091,9) Liberecký (R: 1134,7) Pardubický (R: 829,53) 26

28 Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po.; E Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900) = 28,23868, p=,0017 závislá: E kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,0 924,323 Jihomoravský ,0 945,713 Ústecký ,5 999,773 Jiho eský ,5 888,523 Moravskoslezský ,5 836,518 Karlovarský ,0 974,735 Vyso ina ,0 784,714 Zlínský ,5 1003,340 Olomoucký ,5 1091,937 Liberecký ,0 1134,680 Pardubický ,5 829,527 Tabulka 28: Srovnání st edních hodnot v kategorii E. Významn j²í rozdíly z pohledu statistiky nejsou tedy patrné mezi kraji, ale velmi významné jsou mezi t ídami. Pouºili jsme KW ANOVA a vícenásobné porovnávání. Nejvýznamn j²í rozdíly jsou viditelné v ²esté t íd a v t ídách páté a deváté. Velmi výrazné rozdíly jsou i ve volbách odpov dí u pohlaví. Graf 16: Porovnání výb ru volby kategorie E podle ro ník. Kruskall-Wallisova ANOVA zaloºena na po adí; E Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 34,23319, p=,0000 Závislá: E Kód Po et platných Sou et po adí Pr m. po adí ,0 990, ,0 1039, ,5 916, ,5 923, ,0 842,967 Tabulka 29: ƒetnost p i volb kategorie E mezi jednotlivými ro níky. 27

29 Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustranné); E Nezávislá (grupovací) prom nná: trida Kruskal-Wallis v test: H (4, N=1900) = 34,23319, p=,0000 Závislá: E 5 (R: 990,26) 6 (R: 1039,6) 7 (R: 916,12) 8 (R: 923,08) 9 (R: 842,97) 5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabulka 30: Rozdíly p i volb kategorie E mezi jednotlivými ro níky. Graf 17: Porovnání výb ru volby kategorie E podle pohlaví. 28

30 2.3.6 Výsledky kategorie F Únikové chování Kategorie F vyjad uje únikové chování, které je prezentováno indexem úniku. Vyjad ujeme subkategoriemi: F: ÚNIKOVÉ CHOVÁNÍ F.1 astá absence F.2 denní sn ní a nete nost Tato kategorie je nejvíce vyrovnaná a po stránce statistického zpracování dat neobsahuje ºádné statisticky významné rozdíly. Je to zap í in no malou ²kálou (repertoárem) subkategorií. P í inou m ºe být i nesrozumitelnost v piktogramu a charakteristikách této kategorie. 29

31 2.3.7 Výsledky kategorie G Situa ní a snadno ovlivnitelné chování Kategorie G vyjad uje chování, které se prezentuje jako p enechávaní aktivity siln j²ím. Tato aktivita je v²ak p enechávaná pod vlivem siln j²ích spoluºák. Jedná se i o prvky ur itých sluºeb, jako jsou pomoc p i podvád ní p i písemných pracích, no²ení informací i sluºba ve významu p edávání v cí a pod. Z toho pramení i moºnost ublíºit jiným, kte í nejsou aº tak siln j²í neº jedinec p ijímající od jiných. ƒím se dané chování m ºe opakovat vºdy po vlivu siln j²ího jedince. Nejedná se v²ak o fyzické ataky, ale o p idávání se ke skupin agresor a vyuºívání jejich zázemí. Index ovlivnitelnosti je prezentován subkategoriemi: G: SITUAƒNÍ A SNADNO OVLIVNITELNÉ CHOVÁNÍ G.1 pod ízenost a lokajství G.2 jedinci s dvojrolí (ob i agresor) G.3 spoluú ast na skupinovém ubliºování Statisticky významné rozdíly nejsou viditelné. Men²í rozdíly jsou viditelné mezi Pardubickým krajem a Zlínským krajem, jakoº i Ústeckým a Jihomoravským. Viditelné je to i v krabicovém grafu st edních hodnot. Mezi pohlavími jsou patrné statisticky významné rozdíly v odpov dích. Mezi ro níky nejsou statisticky významné rozdíly. P í inou mohou být obdobné faktory jako v kategorii F (viz kapitola 2.3.6). Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): G Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=42,63605, p=,0000 Plze ský (R: 945,86) Jihomoravský (R: 958,69) Ústecký (R: 1100,3) Jiho eský (R: 882,44) Moravskoslezský (R: 817,67) závislá: G Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 1, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 1, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 31: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie G. Karlovarský (R: 931,72) Vyso ina (R: 788,36) Zlínský (R: 1008,3) Olomoucký (R: 1058,2) Liberecký (R: 1087,3) Pardubický (R: 648,58) Graf 18: Porovnání výb ru volby kategorie G podle kraj. 30

32 Graf 19: Porovnání výb ru volby kategorie G podle pohlaví. 31

33 2.3.8 Výsledky kategorie H Spole ensky ºádoucí chování Kategorie H spole ensky poºadované chování je vyjád ením pozitivních prvk v chování. Chování tohoto typu se projevuje formou slu²nosti, formou pln ní si svých studijních povinností, jakoº i pln ním povinností v jiných odv tvích lidské innosti. M ºe vytvá et v²ak i ºivnou p du pro kategorie chování B a D, ale i E. Projevuje se indexem úsp ²nosti a subkategoriemi: H: SPOLEƒENSKY šádoucí CHOVÁNÍ H.1 slu²né chování H.2 ²kolní nebo mimo²kolní úsp ²nost Z výsledk statistického zpracování dat konstatujeme, ºe významnými jsou zejména rozdíly mezi volbou odpov dí u pohlaví. U ²kolních t íd jsou významn odli²né odpov di u páté t ídy. P i zpracování dat u odpov dí podle pohlaví jsme pouºili Mann-Whitey U-test. Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.): H Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900)=60,67675, p=,0000 Plze ský (R: 980,90) Jihomoravský (R: 1017,4) Ústecký (R: 966,00) Jiho eský (R: 831,77) Moravskoslezský (R: 956,32) závislá: H Plze ský 1, , , , , , , , , , Jihomoravský 1, , , , , , , , , , Ústecký 1, , , , , , , , , , Jiho eský 0, , , , , , , , , , Moravskoslezský 1, , , , , , , , , , Karlovarský 0, , , , , , , , , , Vyso ina 1, , , , , , , , , , Zlínský 1, , , , , , , , , , Olomoucký 1, , , , , , , , , , Liberecký 1, , , , , , , , , , Pardubický 0, , , , , , , , , , Tabulka 32: Rozdíly mezi kraji p i volb kategorie H. Karlovarský (R: 752,81) Vyso ina (R: 675,29) Zlínský (R: 1028,7) Olomoucký (R: 1008,9) Liberecký (R: 927,98) Pardubický (R: 727,04) Graf 20: Porovnání výb ru volby kategorie H podle kraj. 32

34 Kruskal-Wallisova ANOVA zaloº. na po.; H Nezávislá (grupovací) prom nná: kraje Kruskal-Wallis v test: H (10, N=1900) = 60,67675, p=,0000 závislá: H kód po et platných sou et po adí pr m. po adí Plze ský ,5 980,897 Jihomoravský ,0 1017,391 Ústecký ,0 966,000 Jiho eský ,0 831,771 Moravskoslezský ,5 956,325 Karlovarský ,0 752,807 Vyso ina ,0 675,286 Zlínský ,0 1028,891 Olomoucký ,0 1008,891 Liberecký ,5 927,980 Pardubický ,5 727,041 Tabulka 33: Porovnání st edních hodnot v kategorii H. Graf 21: Porovnání výb ru volby kategorie H podle jednotlivých ro ník. Dle prom n. pohlavi Ozna ené testy jsou významné na hladin p <,05000 prom nná s t po. z s t po. m U Z p-hodn. Z upravené p-hodn. N platn. z N platn. m A ,0 11,2020 0, ,2263 0, B ,0-0,5070 0, ,5146 0, C ,5-12,2159 0, ,2558 0, D ,0-3,2551 0, ,4982 0, E ,0-11,5134 0, ,8354 0, F ,5-0,8403 0, ,8845 0, G ,5-8,7167 0, ,8831 0, H ,0 12,7530 0, ,8126 0, Tabulka 34: Statisticky významné rozdíly mezi pohlavími Mann-Whithey U test v kategorii H. 33

35 Graf 22: Porovnání výb ru volby kategorie H podle pohlaví. 34

36 2.4 Záv ry shrnutí výsledk statistický souhrn V rámci záv r ve form shrnutí a výsledk uvádíme i celkové statistické údaje více prom nných za jednotlivé kraje (graf. 23). Z tohoto grafu jsou patrné i souhrny odpov dí, které se váºou k jednotlivým kategoriím. P evládají odpov di na otázky váºící se ke kategoriím A, C, B a H. P evládá tedy, v odpov dích respondent, snaha po spole ensky p ijatelném chování, kamarádské chování, ale i mírn negativn chování charakterizované jako upoutávání pozornosti. Toto v²ak m ºe být bráno jako forma projevu chování v pubert, ale i sm rování k projev m s prvky agresivity a odvracení pozornosti od aktuálních problém v proºívání daného období ºivota, zdravotních problém i potíºí v jiných sociálních skupinách (rodina a pod.), jejichº je lenem respondent. Graf 23: Porovnání pr m r podle jednotlivých kraj. Mann-Whiteny v U test Dle prom n. ²kola typ Ozna ené testy jsou významné na hladin p <,05000 prom nná s t po. zs s t po. ss U Z p-hodn. Z upravené p-hodn. N platn. zs N platn. ss A , ,0-4, , , , B , ,0-2, , , , C , ,0-3, , , , D , ,0-0, , , , E , ,0-1, , , , F , ,0-1, , , , G , ,5 0, , , , H , ,5-3, , , , Tabulka 35: Statisticky významné rozdíly mezi kategoriemi Mann-Whithey U test. 35

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU Klima třídy Název školy: Školní rok: 2013/2014 Počet tříd: 2 Počet respondentů: 33 - dívek: 16 - chlapců: 17 1. Základní informace o

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ST2 - Cvi ení 1 STATISTICKÁ INDUKCE

ST2 - Cvi ení 1 STATISTICKÁ INDUKCE ST2 - Cvi ení 1 STATISTICKÁ INDUKCE P íklad 1.1 Po et závad jistého typu elektrospot ebi e b hem záru ní doby má Poissonovo rozd lení s parametrem λ = 0,2. Jaká je pravd podobnost, ºe po prodeji 75 spot

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zdraví a životní styl WHO program Zdraví 21 zdraví pro všechny do 21. století Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Determinanty zdraví

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

ST2 - Cvi ení 1 STATISTICKÁ INDUKCE

ST2 - Cvi ení 1 STATISTICKÁ INDUKCE ST2 - Cvi ení 1 STATISTICKÁ INDUKCE P íklad 1.1 Po et závad jistého typu elektrospot ebi e b hem záru ní doby má Poissonovo rozd lení s parametrem λ = 0,2. Jaká je pravd podobnost, ºe po prodeji 75 spot

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory MANUÁL k vyplňování TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory Manuál k vyplňování třídní knihy pro gymnaziální obory Kolektiv autorů: Jitka Altmanová, Jitka Jarníková, Katarína Nemčíková, Tomáš Pavlas Výzkumný

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Strana 1 z 15 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování D910001041 Pokus Pokus 30;3 let Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno:

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK UNIVERSITAS, s.r.o. Borovská 1425, 190 16 Praha 9 Tel.: 281972182 www.universitas.cz IČO: 274 17 719 Sociální služby: Potřeby a názory občanů v Karlovarském kraji 2007 Shrnující zpráva ze sociologického

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku.

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku. EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku. EXPERTNÍ POSUDEK SE BUDE ZABÝVAT NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI TÝKAJÍCÍMI SE METOD ZPRACOVÁNÍ RURÚ: a. zjistit shodné metodické přístupy

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2015/2016 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.: HSKV-1268-1/2011-EKO Karlovy Vary dne 4. 5. 2011 Počet listů: Počet příloh: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Informačnígramotnost a informačnívýchova

Informačnígramotnost a informačnívýchova Informačnígramotnost a informačnívýchova Nový pohled na informačnívýchovu v knihovnách Motto: Můžeme vám pomoci Výsledky průzkumu IVU v ČR 2010 Dotazník byl prostřednictvím krajských knihoven rozeslán

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Personální zajištění Provoz ambulantního oddělení zajišťují: PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagog

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více