Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků"

Transkript

1

2 Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

3 Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR

4 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Hlavní účel systému vigilance u ZP Zlepšit ochranu zdraví a bezpečnost pacientů, uživatelů a ostatních osob tím, že se sníží pravděpodobnost opakovaného výskytu příhody na jiném místě v jiném čase Vyhodnotit hlášené příhody a pokud je to vhodné rozšířit informace, které lze využít pro prevenci opětovného výskytu popř. zmírnění následků daných příhod

5 Právní předpisy pro oblast vigilance EU Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních ZP Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Rozhodnutí Komise 2010/227/EU ze dne 19. dubna 2010 o Evropské databance ZP (EUDAMED)

6 Právní předpisy pro oblast vigilance EU V současné době probíhá příprava nové evropské legislativy: 2 nařízení (sloučení směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS) posílení role národních úřadů, notifikovaných osob, dozoru nad trhem, implementace požadavků z doporučujícího pokynu do připravovaných právních předpisů

7 Evropský pokyn pro systém vigilance u ZP Guidelines on a Medical Devices Vigilance System MEDDEV rev. 6 (December 2009) popisuje postup pro oznamování a vyhodnocování příhod a bezpečnostních nápravných opatření v terénu týkajících se zdravotnických prostředků určen pro výrobce nebo jejich zplnomocněné zástupce, příslušné národní úřady, Evropskou komisi a notifikované osoby obsahuje formulář pro hlášení NP ZP výrobcem, formulář pro hlášení nápravných opatření v terénu, vzor bezpečnostního upozornění pro terén a vzor hlášení příslušného národního úřadu

8 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Evropský systém vigilance ZP zahrnuje: Hlášení a hodnocení nežádoucích příhod (MANUFACTURER S INCIDENT REPORT) Bezpečnostní nápravná opatření v terénu (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS, FSCA) Bezpečnostní upozornění pro terén (FIELD SAFETY NOTICE, FSN) Hlášení příslušného národního úřadu (NATIONAL COMPETENT AUTHORITY REPORT, NCAR) Systém vigilance ZP by měl umožnit přímou, včasnou a harmonizovanou implementaci FSCA ve všech členských státech, kde se ZP používá

9 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Definice nežádoucí příhody (NP) 3 písm. g) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 1. jakékoliv selhání nebo zhoršení charakteristik, popřípadě účinnosti ZP, anebo nepřesnost v označení ZP, popřípadě v návodu k jeho použití, které mohou nebo by mohly vést k úmrtí uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu (např. prasknutí katetru, předčasné vybití baterie ICD) 2. technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s charakteristikami nebo účinností ZP a vede z důvodů uvedených v bodu 1 k systematickému stahování ZP stejného typu z trhu (např. prsní implantáty, ASR implantáty povrchová náhrada hlavice kyčelního kloubu)

10 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Kdy se jedná o nežádoucí příhodu? Jakákoliv událost, která splňuje 3 základní kritéria: 1. Došlo k příhodě 2. Existuje podezření, že se ZP podílel na příčině příhody 3. Událost vedla nebo by mohla vést k úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby a nebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu (např. onemocnění ohrožující život, trvalé poškození tělesné funkce, stav vyžadující lékařský nebo chirurgický zákrok, nepřímé poškození v důsledku nesprávných IVD testů, ohrožení plodu) Existuje-li pochybnost, zda daná příhoda podléhá hlášení či nikoliv všeobecně platí je lépe hlásit než nehlásit!

11 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Úloha výrobce Eviduje a vyhodnocuje oznámenou příhodu dávanou do souvislosti s použitým ZP Předkládá počáteční a konečné hlášení příhody příslušnému národnímu úřadu k evidenci a hodnocení Provádí šetření příhody a příslušný úřad monitoruje průběh jeho šetření nebo může úřad zahájit vlastní šetření Ukončuje šetření po kontrole výrobních záznamů, vyhodnocení reklamací, stížností, analýzy rizik a jiných NP, po provedení analýz dotčeného ZP a přijme případná nezbytná opatření Zašle závěrečné hlášení příslušnému úřadu, které obsahuje výsledky šetření a veškerá opatření (např. opatření ve výrobě, bezpečnostní nápravné opatření v terénu, žádné opatření)

12 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Úloha příslušného národního úřadu Monitoruje průběh šetření NP ZP prováděné výrobcem Provádí vlastní šetření V případě potřeby zasahuje do šetření výrobce a činí včas odpovídající opatření Monitoruje účinné provádění nápravného opatření, je-li výrobcem stanoveno Spolupracuje s Evropskou komisí a ostatními členskými státy a příslušnými orgány cizích států (vydává NCAR)

13 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Bezpečnostní nápravné opatření v terénu (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION, FSCA) Je opatření přijaté výrobcem s cílem snížit riziko úmrtí nebo vážného zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s použitím ZP, který již byl uveden na trh FSCA obsahuje např.: Stažení a vrácení ZP dodavateli Výměnu ZP nebo jeho modifikaci Informace ke změně způsobu použití ZP Zvýšené sledování pacientů u implantabilních ZP Opakované testování nebo přezkoušení předchozích výsledků u diagnostických prostředků Důležitá role uživatelů při implementaci FSCA

14 Význam vigilance u zdravotnických prostředků Bezpečnostní upozornění pro terén (FIELD SAFETY NOTICE, FSN) Informace uživatelům, kterou zasílá výrobce nebo jeho zástupce v souvislosti s bezpečnostním nápravným opatřením v terénu. Součástí bývá formulář o převzetí FSN zpětná vazba pro výrobce. Hlášení příslušného národního úřadu (NATIONAL COMPETENT AUTHORITY REPORT, NCAR) Výměna informací mezi příslušnými národními úřady a Evropskou komisí

15 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotnických prostředcích ) Vyhláška č. 501/2000 Sb., o nežádoucích příhodách ZP, ve znění pozdějších předpisů Formulář I (pro první hlášení nežádoucí příhody) Formulář II (pro závěrečné hlášení nežádoucí příhody) - Příprava nového zákona o zdravotnických prostředcích

16 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů Po výrobní dozor Výrobce zavede a bude aktualizovat systematický postup vyhodnocování zkušeností získaných s vyrobenými ZP a vhodným způsobem zavádět nápravná opatření. Povinnost výrobce oznámit Ústavu nežádoucí příhody jakmile se o nich dozví.

17 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR 32 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích Odst. 1 - Výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři, poskytovatelé, autorizované osoby23), akreditované osoby24), nebo osoby provádějící servis jsou povinni písemně oznámit Ústavu nežádoucí příhodu, kterou zjistili nebo byli o ní informováni. V případě, že tuto povinnost splnil výrobce, ostatní osoby tuto povinnost nemají. Odst. 3 - Jestliže Ústav zjistí nežádoucí příhodu nebo se o ní dozví, neprodleně a) ohlásí tuto skutečnost 1. výrobci nebo zplnomocněnému zástupci, případně dovozci nebo distributorovi příslušného zdravotnického prostředku a 2. ministerstvu, b) zahájí její šetření 1. monitorováním průběhu šetření nežádoucí příhody prováděném výrobcem, a v případě potřeby zasahuje do šetření nežádoucí příhody, nebo 2. vlastním šetřením.

18 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR 32 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích Odst. 5 - Ústav a) informuje neprodleně ministerstvo, Komisi a ostatní členské státy o opatřeních přijatých nebo zvažovaných s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod, včetně informací o těchto nežádoucích příhodách, b) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv, informace uživatelům rozeslané výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod.

19 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR 40 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích Odst. 2 písm. c) Ústav v oblasti zdravotnických prostředků provádí 1. monitorování průběhu šetření nežádoucích příhod prováděných výrobci a v případě potřeby zasahuje do jejich šetření a činí včas odpovídající opatření, 2. v případě potřeby vlastní šetření nežádoucích příhod, vyhodnocení nežádoucí příhody předkládá ministerstvu; při této činnosti spolupracuje s Komisí, ostatními členskými státy a příslušnými orgány cizích států, 3. monitorování účinného provádění nápravných opatření stanovených výrobcem,

20 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR 42 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích Odst. 3 - V rámci dozoru nad šetřením nežádoucích příhod prováděného výrobcem a nad prováděním nápravných opatření stanovených výrobcem inspektoři Ústavu mohou provádět kontrolu zdravotnických prostředků a související dokumentace u výrobce, zplnomocněného zástupce, distributora, dovozce, poskytovatele zdravotní péče a osoby provádějící údržbu a servis zdravotnických prostředků. O záměru provést kontrolu, nejde-li o kontrolu u poskytovatele zdravotní péče, informuje Ústav Českou obchodní inspekci.

21 Právní předpisy pro oblast vigilance ČR Přehled časových lhůt pro první hlášení NP ZP dle vyhlášky č. 501/2000 Sb. a) do 24 hodin úmrtí fyzické osoby b) do 3 dnů v ostatních případech dle MEDDEV rev. 6 a) neprodleně, max. do 2 kalendářních dnů vážné ohrožení veřejného zdraví b) neprodleně, max. do 10 kalendářních dnů úmrtí nebo neočekávané vážné zhoršení zdravotního stavu c) neprodleně, max. do 30 kalendářních dnů v ostatních případech

22 Děkuji za pozornost

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 3. dubna 2015 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 3. dubna 2015 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 30 Rozeslána dne 3. dubna 2015 Cena Kč 43, O B S A H : 61. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 97 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 294. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Změna: 124/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna:

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Plnění oznamovací povinnosti v oblasti zdravotnických prostředků nejčastější nedostatky

Plnění oznamovací povinnosti v oblasti zdravotnických prostředků nejčastější nedostatky Plnění oznamovací povinnosti v oblasti zdravotnických prostředků nejčastější nedostatky Definice zdravotnického prostředku Aby mohl být výrobek registrován oznámen, musí splňovat definici zdravotnického

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

Ing. Martin Sedláček L 7 ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU

Ing. Martin Sedláček L 7 ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU Ing. Martin Sedláček L 7 Český báňský úřad ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU Úvodem je třeba připomenout, že základem právní úpravy vyšetřování a evidence pracovních úrazů je 105

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

Obecné pokyny. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance. 25. června 2012 ESMA/2012/388

Obecné pokyny. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance. 25. června 2012 ESMA/2012/388 Obecné pokyny Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance 25. června 2012 ESMA/2012/388 Datum: 25. června 2012 ESMA/2012/388 Obsah I. Oblast působnosti 3 II. Definice

Více

KOMISE. (Text s významem pro EHP) (2004/905/ES) PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KOMISE. (Text s významem pro EHP) (2004/905/ES) PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 28.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 381/63 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více