Žáci praktické školy a jejich příprava na vstup do samostatného života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žáci praktické školy a jejich příprava na vstup do samostatného života"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žáci praktické školy a jejich příprava na vstup do samostatného života Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Kateřina Ježová

2 Poděkování: Děkuji tímto paní PhDr. Mgr. Barboře Bazalové, Ph.D. za pomoc a poskytnuté rady při zpracování této bakalářské práce. 2

3 Obsah Obsah... 3 Úvod Mentální retardace Druhy mentální retardace Klasifikace mentální retardace Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace Vzdělávání mládeže ve Výchovném ústavu a Střední škole v Olešnici na Moravě Historie zařízení Současnost zařízení Praktická škola dvouletá Oblast praktického vyučování u žáků s mentální retardací v praktické škole dvouleté Metodologie výzkumu Kasuistická studie Pozorování chlapce v praktickém vyučování Současný stav chlapce v praktickém vyučování Závěr šetření Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh a tabulek Přílohy 3

4 Úvod V městečku Olešnice, které leží na hranici okresů Blansko, Žďár nad Sázavou a Svitavy, se nachází různé formy středního školství již od 17. století. Od roku 1967 je tady vytvořen výchovný ústav pro mládež. V roce 1991 zde byla zřízena rodinná škola pro absolventy zvláštních škol a žáky s neukončeným vzděláním na základní škole. V současnosti se tedy v městečku nachází výchovní ústav mládeže, odborné učiliště a praktická škola. Do výchovného ústavu je umísťovaná mládež se soudem nařízenou ústavní výchovou, soudem uloženou ochrannou výchovou, popřípadě s nařízeným předběžným opatřením. Mládež je vzdělávána v oborech, které mají v regionu historické a přírodní předpoklady, tedy šití oděvů, květinářské, ovocnářské a zelinářské práce, opravářské práce, kuchařské práce, cukrářské práce, mlékařské práce a řeznické a uzenářské práce. V Olešnici se nachází mlékárenský, řeznický a uzenářský průmysl, ve kterém žáci vykonávají odbornou praxi. Praktická škola je určena pro žáky se sníženými intelektovými schopnostmi. Děti získávají vzdělání pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, v tomhle případě v předmětech jako jsou ruční práce a příprava pokrmů. Teoretické vědomosti získané v těchto předmětech jsou realizovány v předmětu praktická cvičení, kde se žáci učí jednotlivé činnosti v praxi. Praktická škola je důležitou součástí ve vzdělávací struktuře českého školství, protože dává možnost a připravuje občany české republiky, kteří se narodili nebo v průběhu života se stali občany se sníženými intelektovými schopnostmi, se zařadit do běžného života a dává jim možnost se postarat sami o sebe v základních životních situacích. Proto je cílem této bakalářské práce zjistit, jaký vliv má praktické vyučování na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postižením a na jeho zařazení do společnosti. Práce je rozdělena do tří oblastí, dvě kapitoly jsou teoretické a jedna je výzkumným šetřením. První kapitola je zaměřena na objasnění pojmu mentální retardace, její rozdělení na jednotlivé druhy a charakteristiku jednotlivých stupňů mentální retardace i její klasifikace. Druhá kapitola se zabývá samotným 4

5 městečkem Olešnice, historií vzdělávání na daném území jako i současnými vzdělávacími zařízeními ve městě. Třetí, praktická část je zaměřena na zjištění zda jsou žáci praktické školy schopni postarat se sami o sebe po odchodu ze školy. Toto téma jsem si zvolila z důvodu své každodenní práce s těmito žáky. Pracuji jako vychovatelka na internátě, kde jsou ubytovány dívky z odborného učiliště a praktické školy. Toto téma je mi blízké, protože i na internátě jsou žáci vedeni k pracovní výchově, která je zaměřena na rozvoj pracovních dovedností a návyků, vytváření kladného vztahu k práci a poznání pocitu radosti z dobře vykonané práce, což budou moci využít i ve svém životě. 5

6 1 Mentální retardace Mentální retardací rozumíme vývojovou poruchu integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti duševní, tělesné a sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací schopnost různá míra snížení rozumových schopností, která se projevuje nejnápadněji v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení (Dolejší 1978, In: Pipeková 1998, s. 171). Jak píše Pipeková, mentální retardace je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, které v sobě zahrnují schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se svému okolí. Jde o stav trvalý, vrozený nebo časně získaný, který je třeba od defektů získaných po druhém roce života, označovaných jako demence. (Pipeková 1998, s. 171). 1.1 Druhy mentální retardace V oblasti klasifikace mentálně postižených lze najít několik hledisek: Mentální postižení se může členit: - podle doby vzniku - podle stupně postižení - podle druhu chování Podle doby vzniku: - vrozená mentální retardace (oligofrenie) - získaná - stařecká Vrozená mentální retardace dříve též oligofrenie Podle Pipekové je vrozená mentální retardace spojena s určitým poškozením, odchylnou strukturou nebo odchylným vývojem nervového systému v období prenatálním, perinatálním nebo postnatálním zhruba do dvou let života dítěte. 6

7 Z etiologických faktorů se nejčastěji uvádějí genové mutace a chromozomální aberace. V prenatálním období jsou to infekce, záření, hypoxie, anoxie plodu, působení toxických látek, úrazy matky. V perinatálním období jsou příčinami abnormality plodu, abnormality porodních cest a porodu. V postnatálním období to bývají infekce, záněty mozku a úrazy (Pipeková 1998, s. 171). Získaná mentální retardace demence Pipeková ve své publikaci uvádí, že získaná mentální retardace je proces zastavení, rozpadu normálního mentálního vývoje, který je zapříčiněn pozdější poruchou, nemocí, úrazem mozku (po druhém roce života). Nejčastěji je to zánět mozku (encephalitis), zánět mozkových blan (meningitis), úrazy mozku, poruchy metabolizmu, intoxikace, degenerační onemocnění mozku, duševní poruchy. Porucha může mít progresivní tendenci nebo se může zastavit a nevede k dalšímu zhoršení stavu. Demence způsobuje převážně nerovnoměrný úbytek intelektových schopností. Příznakem demence je zvýšená dráždivost, únava, emocionální labilita, výkyvy v pozornosti, poruchy paměti a učení. Dále to jsou změny ve struktuře osobnosti jedince (necitelnost, egoismus, bezohlednost). (Pipeková 1998, s. 172). Demence dělíme na dětské a stařecké. Dětské demence se projevují: - zastavením psychického vývoje - zpomalením psychických procesů - snížením adaptability dítěte - ztrátou intelektových funkcí (myšlení, mizí návyky). Stařecká demence Senilní demence je patologická porucha, která postihuje stárnoucího člověka, není však zákonitým a nevyhnutelným jevem. Etiologie poškození mozku se může projevovat souborem příznaků i s vrozenou dispozicí, ale také s degenerativními změnami vyvolanými životem v nevhodném prostředí, jež vedou k atrofii mozku (Monatová 1997, In: Pipeková 1998, s. 172). 7

8 Pseudooligofrenie Pseudooligofrenie je mentální retardace v důsledku působení vnějšího prostředí, také se používá termín zdánlivá mentální retardace, dříve též sociální debilita. Pseudooligofrenie není způsobena poškozením CNS, ale nedostatečnou stimulací prostředí dítěte. Vzniká výchovnou zanedbaností, sociokulturním znevýhodněním jedince, psychickou deprivací. Sociální faktory se mohou podílet na variaci inteligenčního koeficientu v rozmezí 10 až 20 bodů. Tyto faktory bývají většinou příčinou lehké mentální retardace. Je-li dítě výrazně zanedbáváno a nedochází u něj k rozvoji rozumových schopností odpovídající jeho věku, jeví se nám jako mentálně retardované. Sociálně podmíněná mentální retardace se projevuje výrazným opožděním vývoje řeči, myšlení, schopnosti sociální adaptace. U dětí se zdánlivou mentální retardací můžeme pozorovat i poruchy v oblasti chování, např. negativismus, odmítání kontaktu s další osobou, apatie. Zdánlivá mentální retardace není stav trvalý, neměnný, při změně nepodnětného prostředí a vlivem vhodného výchovného působení může dojít ke zlepšení stavu (Pipeková 1998, s. 172). 1.2 Klasifikace mentální retardace Hloubku mentální retardace je možno určit pomocí inteligenčního kvocientu, který vyjadřuje úroveň rozumových schopností. Podle stupně postižení dělíme mentální retardaci na: F 70 lehká mentální retardace IQ F 71 středně těžká mentální retardace IQ F 72 těžká mentální retardace IQ F 73 hluboká mentální retardace IQ 20 a níže F 78 jiná mentální retardace stanovení stupně MR je nesnadné pro přidružené senzorické, somatické postižení, těžké poruchy chování, pro artismus F 79 nespecifikovaná mentální retardace mentální retardace je prokázána, není však dostatek informací pro zařazení osoby do některého 8

9 z uvedených stupňů MR (Klasifikace MR dle WHO z roku 1992). Podle způsobu chování rozlišujeme tyto typy jedinců s mentální retardací: - typ eretický (nepokojný, dráždivý, instabilní) - typ torpidní (apatický, netečný, strnulý) - typ nevyhraněný, procesy vzruchu a útlumu jsou relativně v rovnováze, popřípadě jeden z nich mírně převládá (Pipeková 1998, s. 173). 1.3 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace Lehká mentální retardace (F 70 IQ 50 69) U dětí ve věku do 3 let lze pozorovat jen lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického vývoje. Nápadnější problémy nastávají mezi třetím až šestým rokem. Dítě je nedostatečně zvídavé a vynalézavé, hra je stereotypní. Vývoj řeči bývá opožděn, řeč je obsahově chudá, slovní zásoba omezená. Problémy s mluvením narušují rozvoj samostatnosti, mohou přetrvávat až do dospělého věku. Hlavní obtíže se vyskytují zejména v období školní docházky. Myšlení bývá velmi jednoduché, nesamostatné a nepřesné, snadno ovlivnitelné, vnímání nezralé. Schopnost logického myšlení bývá limitována, myšlení je konkrétní, mechanické. Pozornost je krátkodobá a povrchnější, paměť slabší, vázne analýza a syntéza. Adaptace na běžné životní požadavky je snížena, schopnost aplikovat své znalosti a zkušenosti na nové podmínky omezena. Děti jsou neobratné jemná a hrubá motorika je zpravidla lehce opožděna, chybí přesnost koordinace. Během dospívání a dospělosti však může dosáhnout normy. Rozvoj sociálních dovedností je zpomalen. V sociálně nenáročném prostředí, v němž nejsou vyšší nároky na teoretické znalosti, mohou být jedinci zcela bez problémů. Důsledky retardace se však projeví tam, kde je kladen důraz na vysoký stupeň sociokulturních vztahů. V oblasti emocionální a volní se 9

10 projevuje afektivní labilita jedince, jeho impulsivnost, úzkostnost a zvýšená sugestibilita. Lehce mentálně retardované děti jsou vzdělávány podle odpovídajících vzdělávacích programů. Mají rovněž předpoklady pro zvládnutí jednoduchých učebních oborů nebo zaškolení v jednoduchých manuálních činnostech. Pro socializaci mentálně retardovaných má velký význam výchovné působení a rodinné prostředí. Za optimálních podmínek dosahují tito jedinci nejčastěji úrovně adaptace (Vítková 2004, s ). Středně těžká mentální retardace (F 71 IQ 35 49) Psychomotorický vývoj je velmi opožděn, v šesti letech dosahují úrovně maximálně tříletého dítěte. Vývoj jemné a hrubé motoriky zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost a neschopnost jemných úkonů. Samostatnost v sebeobsluze je mnohdy pouze částečná, někteří jedinci potřebují pomoc a dohled po celý život. Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn a přetrvává až do dospělosti. Omezení psychických procesů je provázeno často epilepsií a tělesnými obtížemi. Řeč je velmi jednoduchá, slovník obsahově chudý časté agramatismy. Jednoduché věty nebo jednoduchá slovní spojení, u některých jedinců přetrvává pouze nonverbální komunikace. Emocionálně jsou labilní, nevyrovnaní, charakteristická je dráždivost, negativismus a afektivní nepřiměřené reakce. Speciální vzdělávací programy (pomocná škola, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační program pomocné školy), kde mohou získat základní vědomosti a dovednosti. Důraz je kladen na zdokonalování sebeobsluhy a jednoduchých praktických činností. Pracovní zařazení je možné často pouze pod dohledem v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích. Nejsou schopni úspěšně a samostatně řešit náročnější situace. U některých je nutno provést zbavení svéprávnosti nebo omezení v právních úkonech. Velké procento této skupiny postižených je umísťováno do ústavů sociální péče (Vítková 2004, s ). 10

11 Těžká mentální retardace (F 72 IQ 20 34) Psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku značná pohybová neobratnost. Časté motorické poruchy a příznaky celkového poškození CNS. Dlouhodobým tréninkem si může jedinec osvojit základní hygienické návyky a částečně i jiné činnosti týkající se sebeobsluhy, někteří však nejsou schopni udržet tělesnou čistotu ani v dospělosti. Značné omezení psychických procesů, nápadnosti v koncentraci pozornosti. Minimální rozvoj komunikativních dovedností, řeč je primitivní, omezená na jednoduchá slova nebo nevytvořena. Významné je porušení afektivní sféry, typická je nestálost nálad a impulzivita. Poznává blízké osoby. Při soustavné výchovné péči jsou schopni vykonávat některé jednoduché úkony, bývají celoživotně závislí na péči jiných osob. Možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené (Vítková 2004, s. 299). Hluboká mentální retardace (F73 IQ pod 20) Běžná jsou neurologická nebo jiná tělesná postižení, která mají vliv na hybnost. Časté jsou nejtěžší formy pervazivních vývojových poruch, zvláště atypický autismus. Jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům nebo instrukcím. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. Téměř všichni takto postižení jedinci nejsou schopni ani základní sebeobsluhy, vyžadují péči ve všech základních životních úkonech. Možnosti jejich výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené (Švarcová 1997). Kombinace s postižením sluchu, zraku, těžkými neurologickými poruchami. Řeč není rozvinuta, komunikace nonverbální bez smyslu, lze dosáhnout porozumění jednoduchým požadavkům. Okolí nepoznává. Totální porušení afektivní sféry, též časté sebepoškozování. Nedožívají se vyššího věku (Vítková 2004, s. 300). 11

12 2 Vzdělávání mládeže ve Výchovném ústavu a Střední škole v Olešnici na Moravě 2.1 Historie zařízení Tato kapitola se zabývá středním školstvím v městečku Olešnice od jeho vzniku až do současné podoby zařízení, kde vedle sebe existuje výchovný ústav mládeže, odborné učiliště a praktická škola. Městečko Olešnice leží na hranici tří okresů: Blansko, Žďár nad Sázavou a Svitavy. Katastrální hranice města je současně hranicí Čech a Moravy. Ve městě žije 1800 obyvatel, má však širší význam pro region z důvodu přirozené spádovosti pro okolí (pracovní příležitosti, kultura, školství, obchodní centrum, centrum lékařského obvodu apod.). Podobně tomu bylo po celá destiletí. Pro město jako centrum školského obvodu je velmi významné základní školství s tradicí od 17.století. Nejbližšími městy jsou Letovice a Boskovice na blanenském okrese, kam Olešnice patří, Bystřice nad Pernštejnem na okrese Žďár nad Sázavou a Polička v okrese Svitavy. Spádově a dopravou je Olešnice směrována především na 50 km vzdálené Brno. Vzdálenost od měst, dříve těžko překonávaná, nutila občany Olešnice k hospodářské samostatnosti. Tradiční zemědělství bylo doplňováno domáckou textilní výrobou, která nabyla později průmyslového charakteru. Zemědělská výroba vyžadovala zpracování zemědělských produktů ve velkém objemu, a proto vznikly a existují ve městě zemědělské provozy. Ty zpracovávají mléko (Mlékárna Olešnice) nebo maso. V zemědělství působí několik zemědělských společností zaměřených vesměs na pěstování brambor a obilovin a chov dobytka. Zmínka o těchto podnicích je nutná, protože zaměstnávají v užším regionu podstatnou část populace. K nim a k podnikům širšího okolí je zaměřena pozornost při uplatňování absolventů jednotlivých učebních oborů v Olešnici. Po postavení zděné budovy školy na náměstí v roce 1779 sem docházeli žáci z širokého okolí Olešnice. V průběhu minulého století se škola přestěhovala do jiné budovy (dnes kulturní dům). Ve školním roce

13 byla otevřena první třída měšťanské školy a od roku 1910 byla obecná a měšťanská škola v Olešnici v nové budově postavené v letech Do této školy chodilo 500 žáků. Vzdálenost k okolním centrům středního školství vedla olešnické občany několikrát k úvahám o zřízení školy, kde by děti z regionu pokračovaly v dalším vzdělávání zaměřeném na praktické činnosti především v zemědělství. Tak vznikla hospodářská škola. (Višinka 1995, s. 165). Kronikář Višinka uvádí, že po dobu dvou let od roku 1924 do roku 1926 existovala v provizorním řešení, v pronajaté budově. V roce 1926 byla postavena budova hospodářské školy nedaleko základní školy za finanční účasti státu. Hospodářská škola vzdělávala absolventy obecných a měšťanských škol v teoretických i praktických oblastech zemědělství. Tato škola nebyla navštěvována celoročně, výuka probíhala od měsíce listopadu do měsíce dubna (tedy v době vegetačního klidu a minimální zemědělské činnosti). Věhlas této školy byl v regionu veliký, tím spíše, že k této škole patřil školní dvůr Lamberk a část jeho polností. Již v té době bylo dbáno na technickou vybavenost tohoto školního zařízení, objevily se zde první traktory, strojní mlátičky, aplikace zemědělských hnojiv. Absolventi této školy patřily k propagátorům nového přístupu k zemědělství a našli uplatnění v širokém regionu. (Višinka 1995, s. 166). Po ukončení činnosti hospodářské školy, dané změnou společenských podmínek, přechodem pozemků školného statku zemědělskému družstvu a následně státnímu statku, a zřízením zemědělské školy v Boskovicích, bylo zvažováno, jaký bude další osud hospodářské školy. Protože byla hospodářská škola majetkem ministerstva školství, bylo rozhodnuto v roce 1967, že zde bude umístěn Výchovný ústav pro mládež. Mělo zde být umístěno několik desítek chlapců ve věku od 15 do 18 let věku k převýchovnému působení tohoto zařízení. (Kronikáři 2004, s. 47). Představy veřejnosti o využití budovy bývalé hospodářské školy byly však zcela odlišné a občané požadovali, aby v Olešnici v žádném případě nebyl umístěn výchovný ústav. Přes odpor občanů i představitelů MNV však VÚM v Olešnici zřízen byl. Existence VÚM v Olešnici přinesla v mnoha případech naplnění obav občanů Olešnice spojených s nárůstem kriminality, v jinak klidném a 13

14 nekonfliktním regionu. Novým společenským podmínkám odpovídají snahy vedení zařízení výchovného ústavu, když vedle učebních oborů pro chlapce s ústavní výchovou zřizuje odborné učiliště pro mládež mentálně retardovanou absolventy zvláštních škol v okolí. Při OU v Olešnici byla experimentálně zřízena od speciální rodinná škola pro absolventy zvláštních škol a žáky s neukončeným vzděláním na základní škole. Statutárním orgánem OU a VÚM byl určen ředitel jmenovaný MŠTM ČR. K dalšímu posunu ve smyslu rozšíření nabídky tohoto školského zařízení pro mentálně retardovanou mládež došlo k , kdy MŠMT zřídilo speciální rodinnou školu, odborné učiliště a výchovný ústav pro mládež. 2.2 Současnost zařízení Od roku 2005 se toto zařízení nazývá Výchovný ústav a Střední školy. Součástí tohoto zařízení je výchovný ústav, který se řídí zákonem č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Odborné učiliště, praktická škola, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Pro žáky odborného učiliště a praktické školy je k dispozici internát. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení: 1. Výchovný ústav Výchovný ústav postupuje dle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. (Novela tohoto zákona nabývá platnosti ). Do výchovného ústavu jsou přijímány žáci se soudem nařízenou ústavní výchovou, soudem uloženou ochrannou výchovou, popřípadě s nařízeným předběžným opatřením, ve věku od 15 do 18 let (případně do 19 let věku). Děti jsou přijímány pouze se souhlasem Diagnostického ústavu pro mládež Brno, který si vyžádá zařízení, z kterého je dítě přemísťováno. Při 14

15 přemístění dětí do jiného zařízení sepíše a odešle sociální pracovnice na základě podkladů od vedoucího vychovatele zdůvodněný požadavek na DÚM Brno. Dočasně mohou být mezi VÚ Olešnice a VÚM Višňové přeřazovány děti na základě dohody o pobytu pro realizaci individuálního vzdělávacího programu, k tomu je nutný souhlas DÚM Brno. Mimoškolní činnosti zajišťují vychovatelé podle schváleného rozpisu služeb vychovatelů a podle týdenního výchovného plánu, který sestavuje vychovatel skupiny ve spolupráci s dětmi a vychází přitom z platného Rámcového programu výchovné činnosti. Výchovná práce je skupinová, probíhá podle výchovných plánů. O jednu skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Důležitým prvkem výchovné práce je spolupráce s ostatními vychovateli, sociální pracovnicí, učiteli ve škole, instruktory na pracovištích a psychologem. Organizace vzdělávání dětí s ústavní výchovou: Děti jsou rozděleny do několika učebních oborů, které si samy vybraly. Tyto učební obory absolvují v rámci integrace společně se žáky dojíždějícími i ubytovanými na internátech. Organizace práce ve škole se řídí školním řádem. Vychovatel ve službě zajistí odchod dětí do školy dle rozvrhu, děti musí být řádně ustrojeny a vybaveny školními pomůckami. Každé dítě má deníček, do kterého zapisují ranní i odpolední odchody a příchody v rámci výchovného ústavu a školy. Organizace péče o děti v zařízení: Ve Výchovném ústavu Olešnice jsou děti rozděleny do 4 výchovných skupin označených A, B, C, D, z toho A, B a C jsou skupiny chlapců, D je skupina dívek. 2. Odborné učiliště Výuka v odborném učilišti od roku 1991 vycházela z potřeb regionu, který zahrnoval především okres Blansko, Žďár nad Sázavou a Svitavy. Okres Blansko byl jediným okresem, kde nebylo zřízeno odborné učiliště. V odborném učilišti je zabezpečována výuka v učebních oborech, daných výběrem soustavy skupin učebních oborů a zaměření odborných učilišť MŠMT ČR, ve kterých lze 15

16 získat profesní přípravu. Je samozřejmé, že odborná učiliště vychází z potřeb regionů a materiálně technických podmínek pro výuku. Proto se olešnické odborné učiliště ve svém výběru zaměřilo na skupinu učebních oborů textil a oděvnictví, zemědělství a lesní hospodářství a potravinářství. Žáci mají možnost studovat v jednotlivých učebních oborech: a) Šití oděvů b) Květinářské, ovocnářské a zelinářské práce c) Opravářské práce d) Kuchařské práce e) Cukrářské práce f) Mlékařské práce g) Řeznické a uzenářské práce Všechny tyto učební obory jsou tříleté, ukončené závěrečnými zkouškami. Odborné učiliště se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 3. Praktická škola dvouletá Je určena pro chlapce a dívky. Praktická škola s dvouletou přípravou poskytuje vzdělání pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života dle podmínek školy a daného regionu. Studium je ukončeno závěrečným vysvědčením. Zaměření praktické školy je dáno učebním plánem. Odborně praktické předměty jsou v tomto složení: - ruční práce - příprava pokrmů - praktická cvičení Praktická škola se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 4. Internát K odbornému učilišti a praktické škole patří tři internáty. Internát pro chlapce je umístěn v areálu školy, v jedné budově spolu s výchovným ústavem. 16

17 Internát je rozdělen na dvě skupiny A a B. Další dva internáty jsou odloučenými pracovišti. Jeden dívčí internát se nachází v blízkosti školy na ulici Cihelna, kde je ubytováno celkem 20 dívek. I na tomto internátě jsou dvě výchovné skupiny dívek, se kterými pracují dvě denní vychovatelky a dva asistenti pedagoga. Druhý dívčí internát je na ulici Ústupská, kde jsou 3 výchovné skupiny, z toho 2 skupiny internátních dívek a 1 integrovaná skupina dívek s ústavní výchovou. Každá výchovná skupina se v odpolední zájmové činnosti zapojuje do volno časových aktivit pořádaných internáty, které jsou společné pro všechny ubytované dívky i chlapce. Internátní žáci mají možnost pravidelně navštěvovat tyto zájmové činnosti: - hudební kroužek hra na zobcovou flétnu a kytaru - přírodovědný kroužek - zdravotnický kroužek - výtvarný kroužek - arteterapii - kroužek zdravotní tělesné výchovy - turistický kroužek - počítače - kroužek ručních prací - kroužek malé kopané Pravidelně mají všichni žáci možnost využívat školní tělocvičnu, posilovnu, počítačovou učebnu s internetem a knihovnu. V čele celého zařízení stojí ředitel, který řídí činnost na všech úsecích. Organizační strukturu školy upravuje organizační řád. 2.3 Praktická škola dvouletá Charakteristika vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá je určena pro mládež se sníženou intelektovou schopností, která není schopna vzdělávání v odborném učilišti a potřebuje získat vědomosti a praktické zručnosti v základních životních situacích, na které 17

18 je má toto studium připravit. (Učební dokumenty praktické školy dvouleté, platné od ). Studium je určené pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Jedná se o denní studium určené pro žáky internátní, dojíždějící i žáky s ústavní výchovou. Trvá dva roky, je ukončeno závěrečným vysvědčením. Žáci by měli být připraveni pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života dle podmínek školy. Pojetí a cíle vzdělávacího programu Nově formulované úkoly vzdělávání kladou důraz na rozvíjení všech stránek osobnosti žáků tak, aby lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti a dovednosti důležité pro život a nalezli své místo ve společnosti. Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně jejich rozumových schopností a žákům s více vadami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků. (Učební dokumenty praktické školy dvouleté, platné od ). Charakteristika vzdělávacích oblastí Žáci jsou vzděláváni v následujících předmětech: 18

19 Vzdělávání jazykové a literární se realizuje výukou předmětu český jazyk a literatura. Český jazyk zahrnuje vyučování jazyka a slohu. Pravopisný výcvik je funkční součástí slohu. Ve výuce předmětu je kladen důraz především na rozvoj komunikačních dovedností žáků. Prostřednictvím literatury jsou rozvíjeny jejich čtenářské, vyjadřovací a tvůrčí schopnosti. Na osobnostní a občanský rozvoj žáka se zaměřuje výuka předmětu občanská výchova, která poskytuje žákům základní vědomosti o podstatě a fungování demokratické společnosti, o právech a povinnostech občanů, vytváří u žáků základy právního vědomí a občanské odpovědnosti, přispívá k jejich kultivaci po stránce mravní, estetické i fyzické. Matematické vzdělávání cílem předmětu je poskytnout žákům základní matematické vědomosti a dovednosti a rozvíjet jejich logické myšlení. Ve výuce je kladen důraz především na rozvoj schopnosti žáka aplikovat nabyté dovednosti v praktických situacích běžného života. Estetické vzdělávání má především kultivační a výchovné poslání. Má nadpředmětový charakter, na jeho formování se podílí celá řada druhů umění. Realizuje se prostřednictvím tvůrčích činností žáka a jeho vlastního poznání a chápání krásna, ve vzdělávacím programu praktické školy především v předmětech literatura, výtvarná, hudební, případně dramatická výchova. Rozvoj tělesné kultury se realizuje v hodinách tělesné výchovy, svými požadavky zasahuje i do oblasti zdravotní výchovy. Cílem je upevnění zdraví žáka, zdokonalování jeho tělesného a pohybového vývoje, uspokojování potřeby pohybové aktivity i efektivní využívání volného času. Oblast praktických dovedností předpokládá využití netradičních forem výuky nácviku praktických činností, stimulačních her, využívání poznatků a zkušeností z jiných oblastí. Výuka předmětů rodinná a zdravotní výchova, ruční práce (alternativa pro dívky i pro chlapce) a příprava pokrmů poskytuje žákům základní znalosti z uvedených oblastí. Stěžejním úkolem je však osvojení manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v profesním i osobním životě. (Učební dokumenty praktické školy dvouleté, platné od ). 19

20 Klíčové dovednosti Tyto dovednosti mají prostřednictvím vzdělávání umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj a zároveň vytvářejí předpoklady pro uplatnění žáků v občanském i v pracovním životě. Zdravotní požadavky Vzhledem k tomu, že v praktických školách se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem, na základě jehož doporučení budou stanoveny na žáky požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Profil absolventa Absolvent praktické školy si v rámci studia doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání, které dosáhl v průběhu plnění povinné školní docházky v základní škole praktické nebo základní škole speciální. Osvojuje si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získává tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života. Vzdělávání je zaměřené i na rozvíjení komunikačních dovedností. Učí se plnit stanovené povinnosti, dodržovat vymezená pravidla a spolupracovat. Je veden k respektování práce vlastní i druhých a rozvíjí své osobnostní kvality. Je veden k vědomému dodržování morálních zásad, orientování základních mravních hodnot a respektování základních pravidel společenského chování. Absolvent se učí kultivovaně vystupovat na veřejnosti i v soukromí. Rozpoznávání nevhodného a rizikového chování je důležitou součástí výučby a je veden k uvědomování si možných důsledků svého chování. Chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví jiných a dovede se podílet na ochraně životního prostředí. V průběhu studia je seznámen se základními právy a povinnostmi každého občana, taky je obeznámen s možnými důsledky nedodržování zákonů a porušování lidských práv. Při studiu jde taky o osvojení si základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním životě i v budoucí profesi. Absolvent chápe význam práce 20

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Profesní orientace žáků základní školy praktické

Profesní orientace žáků základní školy praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah 1. Speciální

Více

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Bc. Radka Guthová Vedoucí

Více

Vzdělávání dětí s Downovým syndromem

Vzdělávání dětí s Downovým syndromem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání dětí s Downovým syndromem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Miroslava Bartoňová, PeadDr.,Ph.D. Vypracovala:

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením. Bc. Alžběta Šiková

Projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením. Bc. Alžběta Šiková Projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením Bc. Alžběta Šiková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT V diplomové práci zpracovávám projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi (osob s mentálním postižením)

Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi (osob s mentálním postižením) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi (osob s mentálním postižením) DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2014 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce: Ostravská

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti

Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce : Autor práce : doc.paeddr.

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce : PhDr. Barbora Bazalová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více