Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Květa Svatošová Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 1

2 Název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov úplná adresa: Komenského 312, Habartov právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: ,448 ové spojení: Web: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Květa Svatošová Název zřizovatele: Město Habartov Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku ŠVP ZŠP Habartov 1/ ročník ŠVP ZŠS Habartov 1/ ročník Přípravná třída ŠVP Barevný svět 1/2009 ŠVP ZUŠ Habartov 1/2012 PHV, 1.ročník ZUŠ - hudební obor I. a II. stupeň /95-25 ZUŠ výtvarný obor I. a II. stupeň / ZUŠ - taneční obor / , /2003 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Původním sídlem školy byla budova v městské části Kluč Rád, v ulici Husova č. p V roce 2004 se škola přestěhovala do jedné z budov Základní školy v ulici Národní, č.p Od je novým sídlem školy historická budova měšťanské školy v ulici Komenského č. p. 312, která svojí historií zasahuje až do 19. století. Původně byla škola uvedena v rejstříku škol jako Zvláštní škola Habartov. Změnou školského zákona došlo i změně názvu Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov. V budově je třída Základní školy praktické původně Zvláštní škola, třída Základní školy speciální původně Pomocná škola a třídy Základní umělecké školy, kde se vzdělávají žáci ve výtvarném, hudebním a tanečním oboru. V hudebním oboru se žáci učí hrát na klavír, kytaru, bicí, flétnu, housle, trubku, učí se zpívat v učebním oboru sólový zpěv. V ZŠP a ZŠS se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením a se specifickými poruchami učení. Ve speciální škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením a s autismem. Ve školním roce 2005/2006 byla otevřena přípravná třída pro sociálně znevýhodněné děti. Významnou roli v chodu školy hraje vzájemná souhra všech pracovníků, jejich vzájemná vstřícnost. Snažíme se o otevřené jednání a vzájemné sdělování připomínek, nápadů a podnětů. Kompetence, povinnosti a úkoly jsou uvedeny v Organizačním řádu a ve směrnicích. Do tříd mají přístup rodiče, mohou se účastnit vzdělávacího procesu. Rodiče mohou vše konzultovat s učitelkami. Na děti a žáky jsou kladeny přiměřené nároky vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. Při práci s dětmi a žáky se snažíme vždy najít vhodný způsob komunikace, který vychází z potřeb a schopností dětí a žáků. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 3

4 Typ školy ZŠP, ZŠS úplná - spojené ročníky v jedné třídě Třída Ročník Celkový počet žáků K Celkový počet žáků k I. 1.,3.,5., 7.,8., PT Celkem ŠD Vysvětlivky:PT přípravná třída ŠD školní družina Protože se v druhém pololetí odhlásili žáci ze školní družiny, byla družina uzavřena. ZUŠ Ročník Celkový počet žáků k Celkový počet žáků k Hudební obor Taneční Výtvarný Kolektivní Hudební Taneční Výtvarný Kolektivní 1.stupeň PHV PHV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník stupeň PR ročník ročník ročník ročník Celkem Vysvětlivky: PHV přípravný hudební stupeň; PR přípravný ročník Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 4

5 Celkový počet žáků ZUŠ k Celkový počet žáků ZUŠ k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem ZŠP a ZŠS (včetně závěrečných ročníků k 31.8.) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Hodnoty a průměry PT počet žáků 5 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 182/0za šk. rok I. a II. stupeň Žáci celkem 12 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 10 Neprospěli 0 Z toho opakují ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka, z toho 81/0 za šk. rok neomluveno ZUŠ Žáci celkem 202 Prospěli s vyznamenáním 127 Prospěli 1 Neprospěli 0 Neklasifikováno 6 Ostatní - PHV 68 Poznámky: Nevykazujeme zvlášť I. a II. stupeň, protože jsme měli pouze dvě třídy a tím spojené ročníky. Nelze vypočítat průměr známek na třídu, jelikož máme žáky se slovním hodnocením. 1. Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků- fyzický stav Pedagogové Nepedagogové 16 1 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 5

6 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním PO SpgŠ SŠ jiné VOŠ VŠ- Bc. VŠ-PF Konzervatoř Studující VŠ S DPS ZŠP ZUŠ * DPS = doplňkové pedagogické studium V ZŠP a ZŠS pracovali čtyři učitelé a dvě asistentky pedagoga. Jedna asistentka pracovala v přípravné třídě a jedna asistentka pracovala v ZŠP. Dvě učitelky byly plně kvalifikované, dva učitelé kvalifikaci nesplňovali. Tito učitelé do nového školního roku nenastupují. V ZUŠ pracovalo deset pedagogů, mezi kterými byli dva výkonní umělci, dvě učitelky si doplňovaly vzdělání - Konzervatoř v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Počet pedagogických pracovníků/asistentů pro žáky se zdrav. postižením Průměrný věk 3/2 40 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání Počet pedagogických Počet akcí pracovníků Vedoucích pracovníků 1 3 V oblasti cizích jazyků 0 0 V oblasti SIPVZ 0 0 V oblasti RVP (ŠVP) 0 0 K prohloubení odbornosti 4 5 CELKEM 5 8 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 6

7 2. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol Počet žáků přijatých do přípravné třídy ve šk. roce 2013/2014 Počet dětí v roce 2013/2014 Počet dětí v PT Očekávaný počet tříd předpoklad skutečnost Počet žáků přijatých do ZŠ ve šk. roce 2013/2014 Počet dětí v roce 2013/2014 Počet žáků Očekávaný počet tříd předpoklad skutečnost Počet žáků přijatých do ZUŠ ve školním roce 2013/2014 Počet žáků v roce Počet žáků Očekávaný počet 2013/2014 předpoklad skutečnost v roce 2014/ Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázia SŠ s maturitou SOU U Nepřijatí (matka neměla zájem) Počet žáků - kteří dokončili docházku v nižším než 9. ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 7

8 3. Nadstandardní aktivity Přehled volitelných a nepovinných předmětů V ZŠP v 9. ročníku byla zařazena výuka informatiky, v ZŠS rovněž volitelný předmět práce na počítači. Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Soutěž školní okresní Název soutěže Březovský lístek pěvecká soutěž Ostrovská veverka pěvecká soutěž umístění Diplom za účast 1. místo regionální celostátní Výtvarná soutěž DEN ZEMĚ Tady žijeme 1. kategorie -1. místo;ii.kategorie- 2.;3.;místo;III. kategorie- 1.místo;V.kategorie- 1.místo mezinárodní Spolupráce školy na regionální úrovni Policie ČR Habartov DDM Habartov ZŠ Krajková MÚ Habartov MÚ Sokolov MUDr. Volšíková Centrum kriminality mládeže PPP Sokolov SPC Sokolov ČŠI Karlovy Vary, Cheb KÚ Karlovarského kraje Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 8

9 NIDV Karlovy Vary ÚP Sokolov Živnostníci a podnikatelé z Karlovarského kraje ZŠP a ZŠS Karlovarského kraje Akce ve školním roce 2013/2014 Září Náborový koncert ZUŠ v Krajkové a v Habartově - Celoroční výstava v MKS Habartov - Celoroční projekt Pomáháme druhým, spočíval ve sbírce plastových víček pro nemocné tříleté děvčátko Říjen Protidrogová prevence Jak trávit volný čas v době prázdnin AJAX - Projekt Dýňový den - přípravná třída, praktická škola - Projekt Halloween - přípravná třída, žáci z praktické školy Listopad Školní soutěž Umíme to s počítačem - Protidrogová prevence beseda - Ostrovská veverka pěvecká soutěž - Výchovný koncert pro MŠ, malý sál v ZŠP, ZŠS a ZUŠ - Rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí v Habartově Prosinec Přijde k nám Mikuláš, soutěže, písničky Přípravná třída, žáci z praktické školy - Malý vánoční koncert ZUŠ koncertní sál školy - Vánoční koncert ZUŠ v Krajkové - Vánoční výstava výtvarných prací v MKS Habartov - Velký vánoční koncert ZUŠ v MKS Habartov - Protidrogová prevence Vánoce alkohol Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 9

10 Leden Sportovní soutěže v rámci školy - Projekt Záchranný kruh, žáci a děti ze ZŠP, ZŠS Únor Projekt Vztahy ve třídě - ZŠP, ZŠS projekt Masopust Březen Pěvecká soutěž Březovský lístek - Protidrogová prevence Šikana, domácí násilí - Koncert ke Dni učitelů, MKS Habartov Duben Ve spolupráci s DDM Velikonoční malování vystoupení žáků ZUŠ - Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici přípravná třída, praktická škola - Velikonoční výstava v MKS Habartov - Ples seniorů vystoupení žáků ze ZUŠ Habartov Květen Koncert ke Dni matek, koncertní sál ve škole - Koncert v Domě s pečovatelskou službou v Habartově - Druhy a postihy protiprávního jednání rozhovor s žáky ZŠP Červen Postupové zkoušky v Krajkové ZUŠ - Postupové zkoušky v Habartově ZUŠ - Malý závěrečný koncert ZUŠ sál školy - Dance show - Velký závěrečný koncert ZUŠ, MKS Habartov - Výstava k Závěrečnému koncertu v MKS Habartov - Protidrogová prevence s Policií ČR bezpečné chování před prázdninami - Poslední zvonění vystoupení žáků ZUŠ, hra na saxofon paní učitelka Radka Králová Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 10

11 4. Výchovné poradenství Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovný poradce Mgr. Lenka Hroncová, speciální pedagog Výchovný poradce vedl metodickou a odbornou pomoc všem pedagogickým pracovníkům. Koordinoval jejich činnost v oblasti výchovy a vzdělávání. Pravidelně podával informace o nových metodách, pokynech, vyhláškách a nařízeních týkajících se výchovy a vzdělávání. Zveřejňoval informace o možnostech studia. Vedl a vyřizoval dokumentaci pro výchovné poradenství a kartotéku žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Důležitým úkolem je příprava žáků na budoucí povolání. Výchovný poradce pravidelně informoval ostatní pedagogy o změnách v problematice povolání a o vývoji přijímacích řízení jednotlivých středních škol. Aby se mohli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bez problémů zapojovat do výchovného a vzdělávacího procesu školy, musí jim učitelé ve spolupráci s dalšími odborníky pomáhat. Výchovný poradce, Mgr. Lenka Hroncová, vedla kartotéku těchto žáků. Podílela se na zpracování individuálního vzdělávacího programu, projednávala s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol. Práce výchovného poradce spočívala také v projednávání výchovných a prospěchových problémů. Mgr. L. Hroncová pokračovala v navázané užší spolupráci se SPC Sokolov. Psycholožka a speciální pedagožka navštívily v tomto školním roce školu dvakrát a provedly, právě na žádost výchovné poradkyně, nová nebo kontrolní vyšetření žáků. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je součástí organizačního řádu školy. V primární prevenci navazuje škola na zkušenosti z loňského školního roku. Hlavním cílem preventivních opatření bylo vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, smysluplně využívat volný čas, vést žáky k dovednostem řešit problémy, rozvíjet zdravé sebevědomí. Plán preventivního programu byl plněn průběžně celý školní rok 2013/2014. V rámci výuky byly používány kromě tradičních metod práce i další metody, které se osvědčily sociální hry v rámci třídy, sportovní a vědomostní soutěže, školní akce, nástěnky, schránka důvěry, aktivní zapojení žáků při realizaci MPP (významné dny). Vyučující se snažili organizovat pro žáky atraktivní akce a zároveň žáky začlenit do jejich organizace. Hlavním cílem pro tvorbu MPP pro další školní rok je prohlubovat spolupráci s rodiči, pracovat na zlepšení vztahů mezi spolužáky. Snažit se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, udržování a posílení dobrých vztahů mezi žáky Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 11

12 navzájem, mezi žáky a učiteli, podněcovat k rozvoji osobnosti a aktivnímu využití volného času. Spolupráce s PPP, SPC Ve spolupráci s PPP a SPC v Sokolově jsou žáci zařazováni do školy. Rovněž s těmito institucemi jsou projednávána a realizována odborná vyšetření a individuální plány žáků se SPU. Prostřednictvím odborných pracovníků PPP a SPC je doporučováno rodičům pro děti s odkladem školní docházky zařazení do přípravné třídy. Vzhledem k tlaku ředitelství škol na počty žáků ve třídách z ekonomických důvodů, dochází ke stále větším potížím s přestupy žáků do speciálních a praktických škol. Rodiče, kteří požádají o přestup dítěte do praktické školy, jsou obvykle při vyšetření přesvědčováni, aby své žáky ponechali na ZŠ i přesto, že prospěchové potíže jsou zřetelné po dobu několika let a vzdělávání ve speciálních a praktických školách by bylo pro tyto žáky přijatelnější. Obvykle se potíže vystupňují ve vyšších ročnících a přibývají i potíže kázeňské. Poté pak poradenská zařízení a základní školy vyvinou aktivity v souvislosti s přestupem žáka do praktické nebo speciální školy. Soustavně upozorňujeme na situaci, že setrvávání žáka, který neprospívá v třídním kolektivu na běžné ZŠ, je velmi stresující. Spolupráce s rodiči, policií, MÚ Konzultace pro rodiče průběžně dle potřeb Spolupráce s policií ČR přednášky v rámci prevence (bezpečnost během prázdnin) Spolupráce s MÚ spolupráce se soc. pracovnicí MÚ Habartov, paní Annou Baštovou, je na velmi dobré úrovni. Spolupráce s živnostníky a podnikateli na celorepublikové úrovni pan Jaroslav Brousil přinesl dětem a žákům balíčky na Mikuláše. Kontroly a revize Kontrola zřizovatelem: Kontrola evidence majetku nedostatky byly odstraněny Revize sportovního zařízení a vybavení bez závad Revize plynového zařízení bez závad Kontrola OSSZ bez nedostatků Revize hromosvodů bez závad Revize elektrospotřebičů bez závad Revize kotelny bez závad Revize tlakových nádob bez závad Revize hasicích přístrojů bez závad Inspektorát práce - nebyly zjištěny nedostatky Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech nedostatky byly odstraněny Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 12

13 5. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání O přijetí v průběhu šk. r. 2013/ O přijetí pro šk. r. 2013/ Zařazení dětí do ŠD pro školní rok 2013/ Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho částečně oprávněných 0 - z toho neoprávněných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 Počet evidovaných úrazů Celkový počet evidovaných úrazů 0 - z toho odškodněných 0 - z toho neodškodněných 0 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 13

14 Základní údaje o hospodaření školy 2013/ Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013/2014 ( fyzický stav/ přepočtený stav ) Pedagogů/přepočtený Ostatní/přepočtený Počet zaměstnanců 16/13,2162 1/1,25 2. Zpráva o hospodaření ( Kč) Příjmy (kalendářní rok 2013) Hlavní činnost 2013 Doplňková činnost 2013 Schválený rozpočet 2014 dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu ,60 Z toho výdaje na mzdy dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele ostatní příjmy ( školné, úrok, fondy) , ,80 3. Školné ZUŠ Rok 2013/2014 školné Obor měsíčně Za pololetí za žáka Kč/rok Hudební obor 140,- Kč 700,- Kč 1.400,- Kč 2 hudební nástroje 180,- Kč 900,- Kč 1.800,- Kč 3 hudební nástroje 220,- Kč 1.100,- Kč 2.200,- Kč Přípravný obor hudební 70,- Kč 350,- Kč 700,- Kč Výtvarný obor a keramika 180,- Kč 900,- Kč 1 800,- Kč Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 14

15 Přípravný obor výtvarný 90,- Kč 450,- Kč 900,- Kč Taneční obor a ZUMBA 140,- Kč 700,- Kč 1 400,- Kč Přípravný obor taneční 70,- Kč 350,- Kč 700,- Kč Trojkombinace 80,- Kč 400,- Kč 800,- Kč a) 50% slevu druhému sourozenci a to z oborů, které sám studuje b) školné za druhý a třetí obor následovně: měsíčně za pololetí Celkem za rok 2 obory (hudební a výtvarný) 220,- Kč 1.100,- Kč 2.200,- Kč 2 obory (taneční a výtvarný) 220,- Kč 1.100,- Kč 2.200,- Kč 2 obory (hudební a taneční) 200,- Kč 1.000,- Kč 2.000,- Kč 3 obory bez rozlišení 320,- Kč 1.600,- Kč 3.200,- Kč Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2013/2014 celkové zhodnocení činnosti organizace, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy způsob řešení, nápravy, opravy, rekonstrukce, vybavení apod.). Zhodnocení úspěchů Oblast personální Chod školy byl bez závažných problémů. Škola nemusela v tomto školním roce čelit žádným finančním problémům. Ve školním roce 2013/2014 pracovaly na škole 2 asistentky pedagoga pro děti se zdravotním postižením. V praktické škole se dvěma žákům se zdravotním postižením věnovala asistentka pedagoga Leona Macháčková, v přípravné třídě pracovala asistentka pedagoga Marie Demeterová. Během školního roku se podařilo navýšit praktickou třídu o dva žáky a do přípravné třídy se do nového školního roku 2014/2015 přihlásily dvě děti. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 15

16 Granty, dotace, nadační fondy, účelové příspěvky Pokračujeme v projektu EU Peníze školám s projektem pod názvem Počítač není televize. Projekt byl schválen a na jaře 2011 a ukončen 13. září Paní Eva Németová zpracovala závěrečnou monitorovací zprávu. Vybavení materiálního a technického charakteru Během jarních prázdnin proběhly v prvním patře budovy stavební úpravy sociálního zařízení. Rekonstrukce si vyžádala finanční částku ,80 Kč, kterou poskytl zřizovatel školy, MÚ Habartov. Soutěže, veřejná vystoupení, prezentace školy na veřejnosti, účast na akcích mezinárodního charakteru V oblasti Public relations se škola realizuje prostřednictvím prezentace na školním webu ( ), v regionálním tisku a v místním Zpravodaji. Pravidelnými příspěvky se snažíme prezentovat všechny aktivity dětí a žáků ze ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov. Celý rok probíhají besedy na protidrogovou prevenci. Žáci ZUŠ se účastní každý rok soutěží a mnoha vystoupení v oblasti výtvarné, taneční i hudební. Ve všech oblastech jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Pod vedením paní učitelky Jany Aubrechtové získávají žáci v oblasti výtvarné a taneční krásná umístění či ocenění. Ani hudební obor nezůstal pozadu. Paní učitelka Petra Dudášová se zúčastnila se svými žákyněmi soutěže Březovský lístek a Ostrovská veverka. Začátkem školního roku probíhají náborové koncerty pro MŠ a ZŠ v Habartově a v ZŠ v Krajkové. Paní učitelky Jana Aubrechtová a Nikol Bouchalová zorganizovaly Dance schow. V habartovském kulturním středisku učitelé ZUŠ zorganizovali a uskutečnili velice pěkný koncert ke Dni učitelů, na kterém se mohli občané zaposlouchat do hry na saxofon, v provedení paní učitelky Radky Králové. Velmi pěkný byl Vánoční koncert a Velký závěrečný koncert, kde žáci ze ZUŠ zahráli vše, co se naučili pod vedením svých učitelů. Vzdělávání a kvalifikace personálu Ve školním roce 2013/2014 dokončují studium: Veronika Čejtejová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Petra Dudášová Konzervatoř Plzeň a pan Bc. Pavel Kraus - magisterské studium - Filozofická fakulta v Plzni. Zvýšení kvalifikovanosti na naší škole je prioritní. V rámci celoživotního vzdělávání si učitelé zvyšují odbornost prostřednictvím seminářů a školení v rámci DVPP v mezích organizačních a finančních možností školy. V rámci funkčního studia absolvovala paní Mgr. Květa Svatošová kvalifikační studium NIDV Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od února 2014 paní Mgr. Květa Svatošová studuje v rámci CCV - obor Speciální pedagogika. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 16

17 Přípravná třída Pro školní rok 2013/2014 jsme požádali zřizovatele školy, MÚ Habartov, o opětovné zřízení přípravné třídy. Této žádosti bylo vyhověno. I když se k přihlásilo sedm dětí, stále se nám nedaří přípravnou třídu, ale i třídy praktické školy, naplnit takovým počtem žáků, který by odpovídal našim představám. Školní projekty Ve školním roce 2013/2014 se děti a žáci ze ZŠP, ZŠS a z přípravné třídy zapojili do projektů, které byly zaměřeny na zdravý styl života, v projektu Masopust, Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici, si všichni společně připomněli mnohdy již zapomenuté lidové tradice. Do projektu Pomáháme druhým, který spočíval ve sbírce plastových víček, za účelem získání finančních prostředků pro postižené tříleté děvčátko Eleni Al Hussenini, se zapojili všichni žáci ze ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov. Maminka děvčátka pochází z České republiky. Výtěžek ze sběru víček zajistí kvalitní léčbu v Řecku, eventuálně se bude potřebovat na její budoucí léčbu v České republice. Nedostatky, problémy, neúspěchy Oblast personální Pro školní rok 2014/2015 se nepodařilo získat pro ZŠP, ZŠS plně kvalifikovaného pedagoga. Proto byla přijata paní učitelka Pavlína Žáčková, která si doplňuje kvalifikaci studiem ZČU v Plzni Fakulta pedagogická učitelství pro 1. stupeň. Prostory školy V dopoledních hodinách probíhalo v budově školy vzdělávání žáků ze ZŠP, ZŠS. V prvním patře se vzdělávaly děti v přípravné třídě. Přestože byl v této třídě velmi nízký počet dětí, zřizovatel školy tuto třídu do nového školního roku ponechal. Podle zápisu by do přípravné třídy mělo nastoupit sedm dětí, což je minimální stav pro zachování přípravné třídy. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 17

18 Učební materiál I nadále zůstává velkým problémem sehnat učebnice, které by odpovídaly novým požadavkům RVP a byly by zpracované pro ZŠP a ZŠS. Aby vzdělávání žáků probíhalo kvalitně, učitelé si potřebné pomůcky většinou zhotovují sami. Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: Mgr. Květa Svatošová ředitelka školy V Habartově, dne Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 18

19 Výroční zpráva o činnosti ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov, okres Sokolov Byl/a jsem seznámen/a s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Dne: Seznam zaměstnanců : Jméno a příjmení Podpis Mgr. Květa Svatošová Mgr. Lenka Hroncová Bc. Pavel Kraus Leona Macháčková Eva Németová Marie Demeterová Jana Aubrechtová Petra Dudášová Veronika Čejtejová Jiří Janata Jan Štěpánek Ludmila Janatová Radka Králová Olga Janatová Nikol Bouchalová Petra Krčková Školská rada: Předsedkyně Členka ŠR Členka ŠR Mgr. Lenka Hroncová Anna Baštová Daniela Peterková Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 19

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 2005/2006

Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 2005/2006 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 6 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více