Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Květa Svatošová Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 1

2 Název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov úplná adresa: Komenského 312, Habartov právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: ,448 ové spojení: Web: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Květa Svatošová Název zřizovatele: Město Habartov Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku ŠVP ZŠP Habartov 1/ ročník ŠVP ZŠS Habartov 1/ ročník Přípravná třída ŠVP Barevný svět 1/2009 ŠVP ZUŠ Habartov 1/2012 PHV, 1.ročník ZUŠ - hudební obor I. a II. stupeň /95-25 ZUŠ výtvarný obor I. a II. stupeň / ZUŠ - taneční obor / , /2003 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Původním sídlem školy byla budova v městské části Kluč Rád, v ulici Husova č. p V roce 2004 se škola přestěhovala do jedné z budov Základní školy v ulici Národní, č.p Od je novým sídlem školy historická budova měšťanské školy v ulici Komenského č. p. 312, která svojí historií zasahuje až do 19. století. Původně byla škola uvedena v rejstříku škol jako Zvláštní škola Habartov. Změnou školského zákona došlo i změně názvu Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov. V budově je třída Základní školy praktické původně Zvláštní škola, třída Základní školy speciální původně Pomocná škola a třídy Základní umělecké školy, kde se vzdělávají žáci ve výtvarném, hudebním a tanečním oboru. V hudebním oboru se žáci učí hrát na klavír, kytaru, bicí, flétnu, housle, trubku, učí se zpívat v učebním oboru sólový zpěv. V ZŠP a ZŠS se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením a se specifickými poruchami učení. Ve speciální škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením a s autismem. Ve školním roce 2005/2006 byla otevřena přípravná třída pro sociálně znevýhodněné děti. Významnou roli v chodu školy hraje vzájemná souhra všech pracovníků, jejich vzájemná vstřícnost. Snažíme se o otevřené jednání a vzájemné sdělování připomínek, nápadů a podnětů. Kompetence, povinnosti a úkoly jsou uvedeny v Organizačním řádu a ve směrnicích. Do tříd mají přístup rodiče, mohou se účastnit vzdělávacího procesu. Rodiče mohou vše konzultovat s učitelkami. Na děti a žáky jsou kladeny přiměřené nároky vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. Při práci s dětmi a žáky se snažíme vždy najít vhodný způsob komunikace, který vychází z potřeb a schopností dětí a žáků. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 3

4 Typ školy ZŠP, ZŠS úplná - spojené ročníky v jedné třídě Třída Ročník Celkový počet žáků K Celkový počet žáků k I. 1.,3.,5., 7.,8., PT Celkem ŠD Vysvětlivky:PT přípravná třída ŠD školní družina Protože se v druhém pololetí odhlásili žáci ze školní družiny, byla družina uzavřena. ZUŠ Ročník Celkový počet žáků k Celkový počet žáků k Hudební obor Taneční Výtvarný Kolektivní Hudební Taneční Výtvarný Kolektivní 1.stupeň PHV PHV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník stupeň PR ročník ročník ročník ročník Celkem Vysvětlivky: PHV přípravný hudební stupeň; PR přípravný ročník Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 4

5 Celkový počet žáků ZUŠ k Celkový počet žáků ZUŠ k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem ZŠP a ZŠS (včetně závěrečných ročníků k 31.8.) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Hodnoty a průměry PT počet žáků 5 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 182/0za šk. rok I. a II. stupeň Žáci celkem 12 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 10 Neprospěli 0 Z toho opakují ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka, z toho 81/0 za šk. rok neomluveno ZUŠ Žáci celkem 202 Prospěli s vyznamenáním 127 Prospěli 1 Neprospěli 0 Neklasifikováno 6 Ostatní - PHV 68 Poznámky: Nevykazujeme zvlášť I. a II. stupeň, protože jsme měli pouze dvě třídy a tím spojené ročníky. Nelze vypočítat průměr známek na třídu, jelikož máme žáky se slovním hodnocením. 1. Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků- fyzický stav Pedagogové Nepedagogové 16 1 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 5

6 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním PO SpgŠ SŠ jiné VOŠ VŠ- Bc. VŠ-PF Konzervatoř Studující VŠ S DPS ZŠP ZUŠ * DPS = doplňkové pedagogické studium V ZŠP a ZŠS pracovali čtyři učitelé a dvě asistentky pedagoga. Jedna asistentka pracovala v přípravné třídě a jedna asistentka pracovala v ZŠP. Dvě učitelky byly plně kvalifikované, dva učitelé kvalifikaci nesplňovali. Tito učitelé do nového školního roku nenastupují. V ZUŠ pracovalo deset pedagogů, mezi kterými byli dva výkonní umělci, dvě učitelky si doplňovaly vzdělání - Konzervatoř v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Počet pedagogických pracovníků/asistentů pro žáky se zdrav. postižením Průměrný věk 3/2 40 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání Počet pedagogických Počet akcí pracovníků Vedoucích pracovníků 1 3 V oblasti cizích jazyků 0 0 V oblasti SIPVZ 0 0 V oblasti RVP (ŠVP) 0 0 K prohloubení odbornosti 4 5 CELKEM 5 8 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 6

7 2. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol Počet žáků přijatých do přípravné třídy ve šk. roce 2013/2014 Počet dětí v roce 2013/2014 Počet dětí v PT Očekávaný počet tříd předpoklad skutečnost Počet žáků přijatých do ZŠ ve šk. roce 2013/2014 Počet dětí v roce 2013/2014 Počet žáků Očekávaný počet tříd předpoklad skutečnost Počet žáků přijatých do ZUŠ ve školním roce 2013/2014 Počet žáků v roce Počet žáků Očekávaný počet 2013/2014 předpoklad skutečnost v roce 2014/ Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázia SŠ s maturitou SOU U Nepřijatí (matka neměla zájem) Počet žáků - kteří dokončili docházku v nižším než 9. ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 7

8 3. Nadstandardní aktivity Přehled volitelných a nepovinných předmětů V ZŠP v 9. ročníku byla zařazena výuka informatiky, v ZŠS rovněž volitelný předmět práce na počítači. Mimoškolní aktivity Účast v soutěžích Soutěž školní okresní Název soutěže Březovský lístek pěvecká soutěž Ostrovská veverka pěvecká soutěž umístění Diplom za účast 1. místo regionální celostátní Výtvarná soutěž DEN ZEMĚ Tady žijeme 1. kategorie -1. místo;ii.kategorie- 2.;3.;místo;III. kategorie- 1.místo;V.kategorie- 1.místo mezinárodní Spolupráce školy na regionální úrovni Policie ČR Habartov DDM Habartov ZŠ Krajková MÚ Habartov MÚ Sokolov MUDr. Volšíková Centrum kriminality mládeže PPP Sokolov SPC Sokolov ČŠI Karlovy Vary, Cheb KÚ Karlovarského kraje Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 8

9 NIDV Karlovy Vary ÚP Sokolov Živnostníci a podnikatelé z Karlovarského kraje ZŠP a ZŠS Karlovarského kraje Akce ve školním roce 2013/2014 Září Náborový koncert ZUŠ v Krajkové a v Habartově - Celoroční výstava v MKS Habartov - Celoroční projekt Pomáháme druhým, spočíval ve sbírce plastových víček pro nemocné tříleté děvčátko Říjen Protidrogová prevence Jak trávit volný čas v době prázdnin AJAX - Projekt Dýňový den - přípravná třída, praktická škola - Projekt Halloween - přípravná třída, žáci z praktické školy Listopad Školní soutěž Umíme to s počítačem - Protidrogová prevence beseda - Ostrovská veverka pěvecká soutěž - Výchovný koncert pro MŠ, malý sál v ZŠP, ZŠS a ZUŠ - Rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí v Habartově Prosinec Přijde k nám Mikuláš, soutěže, písničky Přípravná třída, žáci z praktické školy - Malý vánoční koncert ZUŠ koncertní sál školy - Vánoční koncert ZUŠ v Krajkové - Vánoční výstava výtvarných prací v MKS Habartov - Velký vánoční koncert ZUŠ v MKS Habartov - Protidrogová prevence Vánoce alkohol Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 9

10 Leden Sportovní soutěže v rámci školy - Projekt Záchranný kruh, žáci a děti ze ZŠP, ZŠS Únor Projekt Vztahy ve třídě - ZŠP, ZŠS projekt Masopust Březen Pěvecká soutěž Březovský lístek - Protidrogová prevence Šikana, domácí násilí - Koncert ke Dni učitelů, MKS Habartov Duben Ve spolupráci s DDM Velikonoční malování vystoupení žáků ZUŠ - Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici přípravná třída, praktická škola - Velikonoční výstava v MKS Habartov - Ples seniorů vystoupení žáků ze ZUŠ Habartov Květen Koncert ke Dni matek, koncertní sál ve škole - Koncert v Domě s pečovatelskou službou v Habartově - Druhy a postihy protiprávního jednání rozhovor s žáky ZŠP Červen Postupové zkoušky v Krajkové ZUŠ - Postupové zkoušky v Habartově ZUŠ - Malý závěrečný koncert ZUŠ sál školy - Dance show - Velký závěrečný koncert ZUŠ, MKS Habartov - Výstava k Závěrečnému koncertu v MKS Habartov - Protidrogová prevence s Policií ČR bezpečné chování před prázdninami - Poslední zvonění vystoupení žáků ZUŠ, hra na saxofon paní učitelka Radka Králová Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 10

11 4. Výchovné poradenství Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství Výchovný poradce Mgr. Lenka Hroncová, speciální pedagog Výchovný poradce vedl metodickou a odbornou pomoc všem pedagogickým pracovníkům. Koordinoval jejich činnost v oblasti výchovy a vzdělávání. Pravidelně podával informace o nových metodách, pokynech, vyhláškách a nařízeních týkajících se výchovy a vzdělávání. Zveřejňoval informace o možnostech studia. Vedl a vyřizoval dokumentaci pro výchovné poradenství a kartotéku žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Důležitým úkolem je příprava žáků na budoucí povolání. Výchovný poradce pravidelně informoval ostatní pedagogy o změnách v problematice povolání a o vývoji přijímacích řízení jednotlivých středních škol. Aby se mohli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bez problémů zapojovat do výchovného a vzdělávacího procesu školy, musí jim učitelé ve spolupráci s dalšími odborníky pomáhat. Výchovný poradce, Mgr. Lenka Hroncová, vedla kartotéku těchto žáků. Podílela se na zpracování individuálního vzdělávacího programu, projednávala s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol. Práce výchovného poradce spočívala také v projednávání výchovných a prospěchových problémů. Mgr. L. Hroncová pokračovala v navázané užší spolupráci se SPC Sokolov. Psycholožka a speciální pedagožka navštívily v tomto školním roce školu dvakrát a provedly, právě na žádost výchovné poradkyně, nová nebo kontrolní vyšetření žáků. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je součástí organizačního řádu školy. V primární prevenci navazuje škola na zkušenosti z loňského školního roku. Hlavním cílem preventivních opatření bylo vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, smysluplně využívat volný čas, vést žáky k dovednostem řešit problémy, rozvíjet zdravé sebevědomí. Plán preventivního programu byl plněn průběžně celý školní rok 2013/2014. V rámci výuky byly používány kromě tradičních metod práce i další metody, které se osvědčily sociální hry v rámci třídy, sportovní a vědomostní soutěže, školní akce, nástěnky, schránka důvěry, aktivní zapojení žáků při realizaci MPP (významné dny). Vyučující se snažili organizovat pro žáky atraktivní akce a zároveň žáky začlenit do jejich organizace. Hlavním cílem pro tvorbu MPP pro další školní rok je prohlubovat spolupráci s rodiči, pracovat na zlepšení vztahů mezi spolužáky. Snažit se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, udržování a posílení dobrých vztahů mezi žáky Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 11

12 navzájem, mezi žáky a učiteli, podněcovat k rozvoji osobnosti a aktivnímu využití volného času. Spolupráce s PPP, SPC Ve spolupráci s PPP a SPC v Sokolově jsou žáci zařazováni do školy. Rovněž s těmito institucemi jsou projednávána a realizována odborná vyšetření a individuální plány žáků se SPU. Prostřednictvím odborných pracovníků PPP a SPC je doporučováno rodičům pro děti s odkladem školní docházky zařazení do přípravné třídy. Vzhledem k tlaku ředitelství škol na počty žáků ve třídách z ekonomických důvodů, dochází ke stále větším potížím s přestupy žáků do speciálních a praktických škol. Rodiče, kteří požádají o přestup dítěte do praktické školy, jsou obvykle při vyšetření přesvědčováni, aby své žáky ponechali na ZŠ i přesto, že prospěchové potíže jsou zřetelné po dobu několika let a vzdělávání ve speciálních a praktických školách by bylo pro tyto žáky přijatelnější. Obvykle se potíže vystupňují ve vyšších ročnících a přibývají i potíže kázeňské. Poté pak poradenská zařízení a základní školy vyvinou aktivity v souvislosti s přestupem žáka do praktické nebo speciální školy. Soustavně upozorňujeme na situaci, že setrvávání žáka, který neprospívá v třídním kolektivu na běžné ZŠ, je velmi stresující. Spolupráce s rodiči, policií, MÚ Konzultace pro rodiče průběžně dle potřeb Spolupráce s policií ČR přednášky v rámci prevence (bezpečnost během prázdnin) Spolupráce s MÚ spolupráce se soc. pracovnicí MÚ Habartov, paní Annou Baštovou, je na velmi dobré úrovni. Spolupráce s živnostníky a podnikateli na celorepublikové úrovni pan Jaroslav Brousil přinesl dětem a žákům balíčky na Mikuláše. Kontroly a revize Kontrola zřizovatelem: Kontrola evidence majetku nedostatky byly odstraněny Revize sportovního zařízení a vybavení bez závad Revize plynového zařízení bez závad Kontrola OSSZ bez nedostatků Revize hromosvodů bez závad Revize elektrospotřebičů bez závad Revize kotelny bez závad Revize tlakových nádob bez závad Revize hasicích přístrojů bez závad Inspektorát práce - nebyly zjištěny nedostatky Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech nedostatky byly odstraněny Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 12

13 5. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání O přijetí v průběhu šk. r. 2013/ O přijetí pro šk. r. 2013/ Zařazení dětí do ŠD pro školní rok 2013/ Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho částečně oprávněných 0 - z toho neoprávněných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 Počet evidovaných úrazů Celkový počet evidovaných úrazů 0 - z toho odškodněných 0 - z toho neodškodněných 0 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 13

14 Základní údaje o hospodaření školy 2013/ Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013/2014 ( fyzický stav/ přepočtený stav ) Pedagogů/přepočtený Ostatní/přepočtený Počet zaměstnanců 16/13,2162 1/1,25 2. Zpráva o hospodaření ( Kč) Příjmy (kalendářní rok 2013) Hlavní činnost 2013 Doplňková činnost 2013 Schválený rozpočet 2014 dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu ,60 Z toho výdaje na mzdy dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele ostatní příjmy ( školné, úrok, fondy) , ,80 3. Školné ZUŠ Rok 2013/2014 školné Obor měsíčně Za pololetí za žáka Kč/rok Hudební obor 140,- Kč 700,- Kč 1.400,- Kč 2 hudební nástroje 180,- Kč 900,- Kč 1.800,- Kč 3 hudební nástroje 220,- Kč 1.100,- Kč 2.200,- Kč Přípravný obor hudební 70,- Kč 350,- Kč 700,- Kč Výtvarný obor a keramika 180,- Kč 900,- Kč 1 800,- Kč Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 14

15 Přípravný obor výtvarný 90,- Kč 450,- Kč 900,- Kč Taneční obor a ZUMBA 140,- Kč 700,- Kč 1 400,- Kč Přípravný obor taneční 70,- Kč 350,- Kč 700,- Kč Trojkombinace 80,- Kč 400,- Kč 800,- Kč a) 50% slevu druhému sourozenci a to z oborů, které sám studuje b) školné za druhý a třetí obor následovně: měsíčně za pololetí Celkem za rok 2 obory (hudební a výtvarný) 220,- Kč 1.100,- Kč 2.200,- Kč 2 obory (taneční a výtvarný) 220,- Kč 1.100,- Kč 2.200,- Kč 2 obory (hudební a taneční) 200,- Kč 1.000,- Kč 2.000,- Kč 3 obory bez rozlišení 320,- Kč 1.600,- Kč 3.200,- Kč Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2013/2014 celkové zhodnocení činnosti organizace, zhodnocení dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy způsob řešení, nápravy, opravy, rekonstrukce, vybavení apod.). Zhodnocení úspěchů Oblast personální Chod školy byl bez závažných problémů. Škola nemusela v tomto školním roce čelit žádným finančním problémům. Ve školním roce 2013/2014 pracovaly na škole 2 asistentky pedagoga pro děti se zdravotním postižením. V praktické škole se dvěma žákům se zdravotním postižením věnovala asistentka pedagoga Leona Macháčková, v přípravné třídě pracovala asistentka pedagoga Marie Demeterová. Během školního roku se podařilo navýšit praktickou třídu o dva žáky a do přípravné třídy se do nového školního roku 2014/2015 přihlásily dvě děti. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 15

16 Granty, dotace, nadační fondy, účelové příspěvky Pokračujeme v projektu EU Peníze školám s projektem pod názvem Počítač není televize. Projekt byl schválen a na jaře 2011 a ukončen 13. září Paní Eva Németová zpracovala závěrečnou monitorovací zprávu. Vybavení materiálního a technického charakteru Během jarních prázdnin proběhly v prvním patře budovy stavební úpravy sociálního zařízení. Rekonstrukce si vyžádala finanční částku ,80 Kč, kterou poskytl zřizovatel školy, MÚ Habartov. Soutěže, veřejná vystoupení, prezentace školy na veřejnosti, účast na akcích mezinárodního charakteru V oblasti Public relations se škola realizuje prostřednictvím prezentace na školním webu ( ), v regionálním tisku a v místním Zpravodaji. Pravidelnými příspěvky se snažíme prezentovat všechny aktivity dětí a žáků ze ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov. Celý rok probíhají besedy na protidrogovou prevenci. Žáci ZUŠ se účastní každý rok soutěží a mnoha vystoupení v oblasti výtvarné, taneční i hudební. Ve všech oblastech jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Pod vedením paní učitelky Jany Aubrechtové získávají žáci v oblasti výtvarné a taneční krásná umístění či ocenění. Ani hudební obor nezůstal pozadu. Paní učitelka Petra Dudášová se zúčastnila se svými žákyněmi soutěže Březovský lístek a Ostrovská veverka. Začátkem školního roku probíhají náborové koncerty pro MŠ a ZŠ v Habartově a v ZŠ v Krajkové. Paní učitelky Jana Aubrechtová a Nikol Bouchalová zorganizovaly Dance schow. V habartovském kulturním středisku učitelé ZUŠ zorganizovali a uskutečnili velice pěkný koncert ke Dni učitelů, na kterém se mohli občané zaposlouchat do hry na saxofon, v provedení paní učitelky Radky Králové. Velmi pěkný byl Vánoční koncert a Velký závěrečný koncert, kde žáci ze ZUŠ zahráli vše, co se naučili pod vedením svých učitelů. Vzdělávání a kvalifikace personálu Ve školním roce 2013/2014 dokončují studium: Veronika Čejtejová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Petra Dudášová Konzervatoř Plzeň a pan Bc. Pavel Kraus - magisterské studium - Filozofická fakulta v Plzni. Zvýšení kvalifikovanosti na naší škole je prioritní. V rámci celoživotního vzdělávání si učitelé zvyšují odbornost prostřednictvím seminářů a školení v rámci DVPP v mezích organizačních a finančních možností školy. V rámci funkčního studia absolvovala paní Mgr. Květa Svatošová kvalifikační studium NIDV Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od února 2014 paní Mgr. Květa Svatošová studuje v rámci CCV - obor Speciální pedagogika. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 16

17 Přípravná třída Pro školní rok 2013/2014 jsme požádali zřizovatele školy, MÚ Habartov, o opětovné zřízení přípravné třídy. Této žádosti bylo vyhověno. I když se k přihlásilo sedm dětí, stále se nám nedaří přípravnou třídu, ale i třídy praktické školy, naplnit takovým počtem žáků, který by odpovídal našim představám. Školní projekty Ve školním roce 2013/2014 se děti a žáci ze ZŠP, ZŠS a z přípravné třídy zapojili do projektů, které byly zaměřeny na zdravý styl života, v projektu Masopust, Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici, si všichni společně připomněli mnohdy již zapomenuté lidové tradice. Do projektu Pomáháme druhým, který spočíval ve sbírce plastových víček, za účelem získání finančních prostředků pro postižené tříleté děvčátko Eleni Al Hussenini, se zapojili všichni žáci ze ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov. Maminka děvčátka pochází z České republiky. Výtěžek ze sběru víček zajistí kvalitní léčbu v Řecku, eventuálně se bude potřebovat na její budoucí léčbu v České republice. Nedostatky, problémy, neúspěchy Oblast personální Pro školní rok 2014/2015 se nepodařilo získat pro ZŠP, ZŠS plně kvalifikovaného pedagoga. Proto byla přijata paní učitelka Pavlína Žáčková, která si doplňuje kvalifikaci studiem ZČU v Plzni Fakulta pedagogická učitelství pro 1. stupeň. Prostory školy V dopoledních hodinách probíhalo v budově školy vzdělávání žáků ze ZŠP, ZŠS. V prvním patře se vzdělávaly děti v přípravné třídě. Přestože byl v této třídě velmi nízký počet dětí, zřizovatel školy tuto třídu do nového školního roku ponechal. Podle zápisu by do přípravné třídy mělo nastoupit sedm dětí, což je minimální stav pro zachování přípravné třídy. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 17

18 Učební materiál I nadále zůstává velkým problémem sehnat učebnice, které by odpovídaly novým požadavkům RVP a byly by zpracované pro ZŠP a ZŠS. Aby vzdělávání žáků probíhalo kvalitně, učitelé si potřebné pomůcky většinou zhotovují sami. Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: Mgr. Květa Svatošová ředitelka školy V Habartově, dne Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 18

19 Výroční zpráva o činnosti ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov, okres Sokolov Byl/a jsem seznámen/a s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Dne: Seznam zaměstnanců : Jméno a příjmení Podpis Mgr. Květa Svatošová Mgr. Lenka Hroncová Bc. Pavel Kraus Leona Macháčková Eva Németová Marie Demeterová Jana Aubrechtová Petra Dudášová Veronika Čejtejová Jiří Janata Jan Štěpánek Ludmila Janatová Radka Králová Olga Janatová Nikol Bouchalová Petra Krčková Školská rada: Předsedkyně Členka ŠR Členka ŠR Mgr. Lenka Hroncová Anna Baštová Daniela Peterková Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 19

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 Č.j. 294 / 2011 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Název školy (dle zřizovací listiny ): 1.1. Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 31 Domažlice: právní forma: příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více