Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Praktická sestra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Praktická sestra"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Praktická sestra Kód a název oboru: M/01 Zdravotnický asistent

2 Název školy: Adresa školy: Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola Třída T. G. Masaryka FRÝDEK-MÍSTEK Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října OSTRAVA Název školního vzdělávacího programu: PRAKTICKÁ SESTRA Kód a název oboru: M/01 Zdravotnický asistent Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: čtyřleté, denní studium Kontakty: Telefon: Fax: Web: Ředitelka školy: Mgr. Drahomíra Jurtíková Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Ludmila Pavlátová Školská rada vzala na vědomí dne: Platnost školního vzdělávacího programu od 1. září 2010 Ředitelka školy: Mgr. Drahomíra Jurtíková Razítko (kulaté) 2

3 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 7 ZPŮSOB HODNOCENÍ ŢÁKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH REALIZACE BOZP A PO PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ (OBSAH A FORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY) UČEBNÍ PLÁN POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: ROZVRŢENÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE PERSONÁLNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRAKTICKÁ SESTRA MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRAKTICKÁ SESTRA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

4 Profil absolventa Ukončením studia a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené platnou vyhláškou MZ ČR. Absolvent se uplatní v lůţkových zdravotnických zařízeních i ambulancích, např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči a hospicích. Jako zdravotnický pracovník se můţe uplatnit v zařízeních sociální péče a sluţeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postiţením, v zařízeních pro seniory aj.). Výsledky vzdělávání Obecná způsobilost V oblasti etické absolvent: - chápe pojem humanita a lidskost v úzkém i širokém smyslu tohoto slova; - rozlišuje pojem etika vyšší mravnost od etikety slušného chování, které je pro zdravotníka samozřejmostí; - je schopen komunikovat a přemýšlet o tématech obecně lidských; - pouţívá přiměřeně a přesně odborné výrazy, které jsou původu latinského, popřípadě anglického nebo německého. Odborné vědomosti a dovednosti Absolvent si osvojil odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro: - poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu podle stanoveného ošetřovatelského plánu; - získávání a shromaţďování informací potřebných pro stanovení ošetřovatelských diagnóz; - práci se zdravotnickou dokumentací; - sledování subjektivních i objektivních projevů a fyziologických funkcí pacientů měření tělesné teploty, pulzu, dechu, krevního tlaku (kromě měření CVT); - zajišťování správné výţivy a hydratace pacientů; - provádění úpravy lůţka bez nemocného i s nemocným; - poskytování hygienické péče nebo pomoci pacientům při zajišťování hygieny; - provádění rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem) včetně prevence a ošetřování dekubitů a prevence imobilizačního syndromu; - péči o pomůcky a přístroje, dezinfekci a sterilizaci pomůcek a nástrojů; - přípravu a podávání léků zaţívacím traktem, kůţí, dýchacími cestami (kromě intrabronchiální aplikace), injekcemi do svalu, pod kůţi nebo do kůţe s výjimkou novorozenců; - odběr biologického materiálu, manipulaci s biologickým materiálem a screeningové vyšetření, orientační vyšetření moči, glykémie, stolice; - udrţování kyslíkové terapie; - péči o akutní a chronickou ránu; - péči o vyprazdňování nemocných, aplikace klyzmatu; - přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto výkonů a poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech; - péči o nemocné s katétry; - obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů, dodrţování bezpečných pracovních postupů; 4

5 - činnosti spojené s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta; - poskytnutí předlékařské první pomoci a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného ohroţení. Dále byl absolvent vzdělán tak, aby: - znal základní organizace a instituce poskytující zdravotnickou a humanitární pomoc; - získal přehled o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva a znal programy na podporu zdraví obyvatelstva; - uplatňoval holistickou ošetřovatelskou péči o člověka; - dodrţoval standardy ošetřovatelských postupů; - při poskytování ošetřovatelské péče respektoval práva pacientů; - chápal zvláštnosti péče o pacienty z odlišného sociokulturního prostředí a jednal s vědomím jejich národnostních, náboţenských, jazykových a jiných zvláštností; - respektoval právo člověka na ochranu informací; - dodrţoval pracovně právní předpisy a poţadavky na výkon profese zdravotnického asistenta. Všeobecné vědomosti a dovednosti Absolvent byl vzděláván tak, aby: - rozuměl textu různých stylů a ţánrů a efektivně zpracovával získané informace; - rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, grafům, tabulkám, schématům aj.; - vyjadřoval se kultivovaně ústně i písemně v českém jazyce; - ovládal aktivně alespoň jeden cizí jazyk; - měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci; - dovedl vyuţívat poznatků o historii k porozumění současnosti; - uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva, kulturní odlišností ostatních lidí, jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii; - získal všeobecný kulturní přehled, chápal význam umění pro ţivot; - efektivně pouţíval matematické vědomosti a dovednosti; - porozuměl přírodním jevům a procesům i vztahu člověka a přírody; - uměl aplikovat zásady péče o zdraví v osobním ţivotě a rozvíjet svoji tělesnou zdatnost - osvojil si základní poznatky z ekonomiky; - uměl vyuţívat pro osobní i pracovní účely prostředky informační a komunikační techniky; - chápal význam celoţivotního vzdělávání. Absolvent se můţe dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských a zdravotně sociálních oborech. 5

6 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, přísp. org. Praktická sestra M/01 Zdravotnický asistent střední vzdělání s maturitou 4 roky, denní studium od počínaje 1. ročníkem Celkové pojetí vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Praktická sestra si klade za cíl připravit ţáky k výkonu práce středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem a při dosaţitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu. Vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, na vytváření ţádoucích profesních postojů, návyků a na rozvoj osobnostních kvalit potřebných pro výkon profese zdravotnického pracovníka. Odborné vzdělávání poskytuje ţákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření poţadovaných ošetřovatelských dovedností. Ţáci jsou po celou dobu studia vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Vzdělání směřuje ke zdokonalování komunikativních dovedností ţáků, k úctě k lidskému ţivotu a důstojnosti člověka. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou hodiny cíleného vyučování a praktického vyučování ve zdravotnických a sociálních zařízeních poskytujících zdravotnickou péči, při kterých se ţáci učí týmové spolupráci. Ţáci jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský ţivot, byli schopni dále se celoţivotně vzdělávat v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., a vyhláškou 321/2008 Sb. Důleţitým aspektem je výchova a vzdělávání ţáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí důleţitosti prevence nemocí. Školní vzdělávací program Praktická sestra je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání ţákům poskytl širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které jim umoţní lépe se adaptovat na rychle se měnící podmínky ve společnosti. Příprava ţáků ve všeobecně vzdělávacích předmětech je vedena tak, aby získané vědomosti a dovednosti vytvořily absolventům základy pro další moţné vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. 6

7 Organizace výuky Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní studium. Je určeno pro ţáky, kteří úspěšně ukončili vzdělávací program základního vzdělávání a získali tak stupeň základního vzdělání. Výuka je organizována formou teoretických a teoreticko-praktických vyučovacích hodin ve škole. K této výuce jsou vyuţívány kmenové učebny a odborné učebny školy. Většina vyučovacích předmětů, zejména odborných, je doplněna exkurzemi, miniexkurzemi, popřípadě cíleným vyučováním ve zdravotnických zařízeních, které umoţňují ţákům sledovat uplatnění teoretických znalostí v praxi. Výuka cizích jazyků je ve 3. a 4. ročníku rozšířená ze tří vyučovacích hodin na čtyři. Jedna hodina je věnována konverzaci v cizím jazyku. Ţáci mají moţnost zvolit si ještě druhý cizí jazyk z nabídky nepovinných předmětů. Škola nabízí moţnost studia nepovinného německého nebo ruského jazyka. Podmínkou pro realizaci nepovinného předmětu je písemná přihláška nejméně12 ţáků. Ve 4. ročníku je posílena příprava ţáků k maturitní zkoušce volbou seminářů. Nedílnou součástí vzdělávání je praktická výuka ve zdravotnických zařízeních, kterou ţáci vykonávají pod odborným vedením učitelek, jeţ jsou způsobilé k výkonu povolání všeobecné sestry (zákon 96/2004. Sb.) a zároveň k vedení odborné praktické výuky ţáků středních zdravotnických škol. Praktické vyučování je zařazeno do 3. a 4. ročníku a probíhá ve zdravotnických zařízeních. Na tyto hodiny se třídy dělí do skupin maximálně po 11 ţácích. Ve 3. ročníku vykonávají ţáci povinnou souvislou odbornou praxi na vybraných pracovištích v celkovém rozsahu čtyř týdnů. Odborná praxe musí proběhnout v období školního vyučování, a to v měsíci červnu. Do výuky jsou příhodně zařazeny i další formy vzdělávání lyţařské a sportovně turistické kurzy, projekty, besedy, exkurze, olympiády a různé soutěţe (třídní, školní, krajské, celostátní). V prvním ročníku je zařazen lyţařský a snowboardový výcvikový kurz, v druhém ročníku je organizován sportovně turistický kurz. Oba kurzy jsou součástí výuky tělesné výchovy v příslušném ročníku. Ţáci se mohou zapojit do některého ze školních projektů organizovaných pro podporu všeobecných i odborných kompetencí. Projekty jsou zaměřeny na výchovu k ochraně ţivotního prostředí a výchovu ke zdraví. Příkladem projektu je Den mladých záchranářů, který probíhá kaţdoročně v první polovině měsíce května ve spolupráci se SŠPOMV v Místku a profesionálními sloţkami integrovaného záchranného systému. Akce je určena nejen k praktickému procvičení první pomoci, ale dává ţákům moţnost předvést své dovednosti veřejně, stát se součástí záchranářského týmu a také se podílet na instruktáţi první pomoci určené ţákům základních škol a veřejnosti. Dalším projektem, v jehoţ průběhu ţáci učí laickou veřejnost základům první pomoci, je projekt Chci zachránit člověka, uskutečňovaný ve spolupráci s městem Frýdek-Místek. Vybraní ţáci se dle moţností a nabídky účastní olympiád v jazycích (český jazyk, cizí jazyk), soutěţe v rétorice a recitaci. Školní druţstvo, zpravidla ţáků prvních a druhých ročníků, reprezentuje školu v mezinárodní soutěţi v předlékařské první pomoci. Ţáci se zapojují do sportovních soutěţí, např. turnajů ve volejbalu, florbalu aj. V prvním, druhém, třetím ročníku vzdělávání ţáci pořádají školní odbornou konferenci, které se aktivně účastní odbornými příspěvky, sami si je vypracují a prezentují je. V průběhu školního roku se ţáci aktivně zapojují do charitativních sbírek pro zvyšování pocitu sounáleţitosti s handicapovanými a potřebnými. Škola svou přímou účastí podporuje sbírky organizované sdruţením ADRA a občanským sdruţením Ţivot dětem (Srdíčkový den) atd. 7

8 Preferované metody výuky Výběr vhodné vyučovací metody je vţdy závislý na charakteru učiva, časové dotaci, počtu a úrovní ţáků ve třídě nebo skupině, materiálním vybavení školy a dále je ovlivněn osobností, znalostmi a zkušenostmi učitele. Při vzdělávání ţáků jsou uplatňovány výukové metody klasické, aktivizující i komplexní. Z klasických výukových metod jsou ve většině vyučovacích předmětů zastoupeny metody slovní doplněné metodami názorně demonstračními při vyuţití audiovizuální techniky, dataprojektoru, počítače a metodami dovednostními a praktickými, které jsou uplatňovány v odborných učebnách. V odborných předmětech a praktických cvičeních je to demonstrace, napodobování činností a manipulování s pomůckami při vytváření poţadovaných dovedností. Postupným zaváděním aktivizujících metod rozvíjíme u ţáků tvořivost, kritické myšlení, samostatnost, schopnost prosadit se, odpovědnost, spolupráci, kladný vztah k učení a další nezbytné kompetence pro budoucí ţivot. Při pouţití aktivizujících metod se ţáci procvičují v diskuzi, logické argumentaci a v řešení modelových situací. Do výuky jsou zařazovány metody řízené diskuze, metody situační a řešení problémů. Z komplexních výukových metod se nejvíce uplatňuje metoda frontální výuky, kterou při motivaci a prohlubování učiva doplňuje skupinová a kooperativní výuka. Spolu s partnerskou výukou tyto metody podporují vzájemnou pomoc, komunikaci, toleranci a porozumění ţáků. V přístupu k nadaným ţákům a ţákům se specifickými poruchami učení volíme metody samostatné práce a metody individuálního přístupu. Konáním školních projektů realizujeme projektovou výuku, při které uplatňují ţáci mezipředmětové znalosti a dovednosti i vlastní zkušenosti. Při výuce odborných předmětů a při účasti na exkurzích a mimoškolních akcích se ţáci učí v reálných ţivotních situacích, kdy prokazují schopnost rychle a správně se rozhodovat, přizpůsobovat své jednání situaci, řešit vzniklé problémy, vhodně komunikovat, dodrţovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a uplatňovat teoreticky získané poznatky v praxi. Rozvoj odborných a klíčových kompetencí Vzdělávání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili odborné a klíčové kompetence v návaznosti na základní vzdělání a vzhledem k úrovni odpovídající jejich schopnostem a předpokladům. Odborné kompetence tvoří soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon povolání zdravotnického asistenta. Vztahují se k výkonu pracovních činností a vyjadřují odbornou způsobilost absolventa pro výkon povolání. Klíčové kompetence zahrnují vědomosti, dovednosti a postoje, které jsou důleţité pro osobní rozvoj jedince a pro jeho aktivní zapojení do společnosti i pracovního uplatnění. Ve výuce se prolínají všemi vyučovanými předměty, rozvíjejí se při všeobecném i odborném vzdělávání, teoretickém i praktickém vyučování i při dalších mimovyučovacích aktivitách. Odborné kompetence Ţáci jsou připravováni k výkonu povolání v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb.: - provádět činnosti základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a dle stanoveného plánu ošetřovatelské péče; - získávat informace k určení ošetřovatelských diagnóz, realizovat plán ošetřovatelské péče; - sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenávat je do dokumentace, pečovat o vyprazdňování, provádět komplexní hygienickou péči, prevenci proleţenin, rozdělovat stravu pacientům, dohlíţet na dodrţování pitného reţimu, zajišťovat aplikaci tepla a chladu; - provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z imobility; 8

9 - provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta; - podílet se na zajišťování herních aktivit dětí; - podílet se na přejímání, kontrole, manipulaci a uloţení léčivých přípravků; - podílet se na přejímání, kontrole, manipulaci a uloţení zdravotnických prostředků a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby; - podávat léčivé přípravky, s výjimkou aplikace nitroţilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do tří let věku; - odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostické prouţky) - zavádět a udrţovat kyslíkovou terapii; - podílet se na ošetření akutní a chronické rány; - připravit pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, poskytovat ošetřovatelskou péči při výkonu a po výkonu; - podílet se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů. Odborné vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro výkon povolání zdravotnického asistenta získávají ţáci ve vyučovacích předmětech ošetřovatelství, ošetřování nemocných, psychologie, somatologie, biologie, klinická propedeutika, základy veřejného zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc, patologie a patofyziologie, matematika, fyzika, chemie. Kompetence k učení Rozvoj kompetencí k učení směřuje k tomu, aby si ţáci vytvořili pozitivní vztah k učení, aby ovládali různé techniky učení, znali svoje moţnosti a byli schopni si stanovit reálné cíle v dalším vzdělávání. Jsou vedeni k tomu, aby efektivně vyhledávali a zpracovávali informace a přitom vyuţívali různé informační zdroje. Dále směřuje k utváření kompetencí k učení, přispívá vzdělávání ve všech vyučovacích předmětech. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem pomáhají ţákům hledat a vytvářet efektivní způsob učení, u ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami vyuţíváme individuální přístup, ţáky motivujeme k účasti na soutěţích a olympiádách. Kompetence k řešení problémů Vzdělávání ţáků v této oblasti směřuje ţáky k tomu, aby dokázali samostatně řešit běţné úkoly a problémy, přitom byli schopni spolupracovat i s jinými lidmi, uplatňovali různé myšlenkové metody, postupy a operace, vyhodnocovali a ověřovali dosaţené výsledky. Kompetence k řešení problémů je rozvíjena ve všech předmětech, například v odborných předmětech při řešení modelových situací při poskytování první pomoci a při praktických cvičeních v ošetřovatelství. V předmětu ošetřování nemocných při řešení skutečných situací, které vznikají v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Komunikativní kompetence Vzdělávání ţáků k rozvoji komunikativní kompetence je povaţováno za jednu z priorit pro kvalitní výkon profese zdravotnického pracovníka. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby se vyjadřovali v písemné i ústní formě srozumitelně, souvisle, jazykově správně, přiměřeně účelu a situaci, podle jazykových norem a odborné terminologie a v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Tyto zásady by měli ţáci uplatňovat při jednání se spoluţáky, učiteli a ostatními lidmi ve škole i mimo ni. Dále povaţujeme za nezbytné dosaţení potřebné jazykové způsobilosti ţáků v jednom cizím jazyce, a to v osobním i pracovním ţivotě. Začleňováním metod skupinové a kooperativní výuky vedeme ţáky k otevřené diskusi, argumentaci, prezentaci a obhajobě jejich názorů. Komunikativní kompetence se rozvíjí ve všech vyučovaných předmětech, přede- 9

10 vším v českém jazyce a literatuře, cizím jazyce, občanské nauce, ekonomice, a v odborných předmětech, např. v psychologii a komunikaci, ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Personální a sociální kompetence Rozvojem těchto kompetencí jsou ţáci připravováni na měnící se ţivotní a pracovní podmínky tak, aby byli schopni je řešit, posuzovat své fyzické a psychické moţnosti a na základě toho si stanovovat priority. Ţáky směřujeme k odpovědnému vztahu k jejich zdraví a k odpovědnému plnění svěřených úkolů. Ţáci se učí pracovat v týmu, přispívat k vytváření dobrých mezilidských vztahů, nezaujatě přistupovat k druhým. Tyto kompetence jsou naplňovány při organizaci třídního kolektivu, společenských i mimoškolních aktivitách i při výuce ve všech odborných předmětech, v předmětu občanská nauka, ekonomika, cizí jazyk a tělesná výchova. Občanské kompetence a kulturní povědomí Tyto kompetence v ţácích posilují odpovědnost za vlastní zdraví a ţivot i spoluodpovědnost při zabezpečení zdraví a ţivota ostatních. Vedou ţáky k zájmu o politické a společenské dění u nás i ve světě, respektu práv a osobnosti druhých, dodrţování zákonů a pravidel, uplatňování hodnot demokracie. K rozvoji těchto kompetencí nejvíce přispívá vzdělávání ve vyučovaných předmětech, např. dějepisu, občanské nauce, ekonomice a v odborných předmětech. Dodrţováním školního řádu a dohodnutých pravidel jsou ţáci vedeni k vytváření dobrých mezilidských vztahů v třídních kolektivech, mezi ţáky a učiteli a ostatními zaměstnanci školy. Kompetence k pracovnímu uplatnění Kompetence jsou pro ţáky nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce, pro budování a rozvoj kariéry a k uvědomění si celoţivotní potřeby vzdělávání. Ţáky připravujeme na budoucí povolání tak, aby měli přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce, představu o platových a pracovních podmínkách a o poţadavcích zaměstnavatelů, právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků, o zdrojích informací o pracovních příleţitostech a také k tomu, aby vhodně komunikovali se zaměstnavateli a prezentovali se u nich. Kompetence jsou hlavně naplňovány ve vyučovaných předmětech ošetřovatelství, ošetřování nemocných, ekonomika, občanské nauka, základy veřejného zdravotnictví a také při exkurzích do zdravotnických a sociálních zařízení. Matematické kompetence Vzdělávání v této oblasti souvisí s finanční gramotností a směřuje k tomu, aby ţáci vyuţili matematických dovedností v osobním i profesním ţivotě, hlavně aby správně řešili základní matematické operace, pouţívali a převáděli běţné jednotky, prováděli reálný odhad výsledků, četli a vytvářeli různé formy grafického znázornění a aplikovali matematické postupy při řešení praktických úkolů. Prioritně se matematické kompetence rozvíjí ve vyučovacím předmětu matematika, informační a komunikační technologie, ekonomika a dalších přírodovědných i odborných předmětech. Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Nezbytnou součástí vzdělání dnešního člověka je kompetence pracovat s osobním počítačem, komunikovat elektronickou poštou, pracovat s internetem, získávat informace z různých zdrojů a pracovat s nimi s vyuţitím prostředků IKT. Během vzdělávání jsou ţáci vedeni k rozvoji těchto kompetencí ve všech vyučovacích předmětech, nejvíce v předmětu informační a komunikační technologie. 10

11 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Toto průřezové téma se prolíná celým školním vzdělávacím programem a slouţí k vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace ţáků, které jsou potřebné k ţivotu v demokratické společnosti i k vytváření demokratického klimatu ve škole a v třídním kolektivu a na pracovištích, kde probíhá praktické vyučování. Při naplňování tohoto tématu povaţujeme za prioritní, aby ţáci vystupovali slušně a zdvořile, byli tolerantní ke svému okolí, disponovali kritickým myšlením, váţili si materiálních a duchovních hodnot, angaţovali se nejen ve vlastní prospěch, ale i ve prospěch celku. Z metod a forem výuky pro realizaci tématu jde především o pouţívání aktivizujících metod a forem práce, jako jsou besedy, diskuse se ţáky, řešení modelových situací, práce na projektech, účast ţáků na exkurzích, aktivní účast na charitativních akcích a sbírkách. Multikulturní výchova je realizována zejména v hodinách cizího jazyka, ošetřovatelství, ošetřování nemocných a cvičení z psychologie, kde se ţáci učí komunikovat s klienty jiných národností, náboţenství, kultury. V ošetřovatelství se ţáci učí poskytovat kulturně specifickou péči při podpoře zdraví, léčbě onemocnění a zvládání nepříznivých situací prostřednictvím kulturně vhodných způsobů. Součástí tohoto PT je i mediální výchova, která je realizována zejména v předmětech český jazyk a literatura, občanská nauka, cizí jazyk, ekonomika. Jde o výchovu k mediální gramotnosti, coţ znamená, ţe ţáci jsou vedeni ke kritickému a objektivnímu přístupu k masovým médiím, schopnosti vybírat a třídit kvalitní produkty z této oblasti k vyuţití pro své potřeby ať uţ studijního, nebo zábavného charakteru. Realizace jednotlivých obsahových částí z tohoto průřezového tématu se týká všech oblastí výuky, zásadní úlohu zde mají předměty společenskovědního charakteru i mimotřídní a mimoškolní činnosti. Toto téma bude také nedílnou součástí náplně třídnických hodin. Člověk a ţivotní prostředí Průřezové téma Člověk a ţivotní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udrţitelnost rozvoje. Téma poskytuje ţákům znalosti a dovednosti k pochopení postavení člověka v přírodě, souvislostí mezi lidskými aktivitami a jejich projevy v ţivotním prostředí tak, aby ţáci chápali vlastní odpovědnost za své jednání při udrţení kvality ţivotního prostředí jak v profesním, tak i v osobním ţivotě. Téma se v rámci ŠVP realizuje ve dvou rovinách. Komplexně ve vyučovacím předmětu biologie ve 2. ročníku, kdy je vyučována ekologie a environmentalistika. V tomto předmětu se ţáci učí chápat vztahy v ekosystému a následně vyvozovat správné směry chování a jednání člověka k ţivotnímu prostředí. Ţáci si prohlubují znalosti při exkurzích do provozů zaměřených na likvidaci odpadů (Frýdecká skládka). Druhou rovinou je rozptýlené začlenění průřezového tématu i do ostatních vyučovacích předmětů a mimovyučovacích aktivit. Řešení environmentálních, současných globálních a regionálních problémů se věnuje výuka i v dalších vyučovacích předmětech (chemie, občanská nauka, ekonomika, první pomoc, ošetřovatelství, ošetřování nemocných, patologie a patofyziologie). V předmětu tělesná výchova si ţáci na lyţařském a sportovně-turistickém kurzu formují kladný vztah k ţivotnímu prostředí při pohybu a pobytu v přírodě. Ve vyučovacích předmětech výchova ke zdraví, somatologie, ošetřovatelství a ošetřování nemocných, patologie a patofyziologie se zaměřujeme na téma zásady zdravého ţivotního stylu, kvality pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví člověka. V běţném provozu školy a obzvláště pak při odborné praxi a praktickém vyučování vedeme ţáky ke správnému nakládání s odpady, k hospodárnému a úspornému pouţívání zdrojů energií a materiálů, dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny práce. V této oblasti hraje zásadní roli příkladné jednání všech pedagogických a jiných pracovníků školy. 11

12 Člověk a svět práce Základním cílem při realizaci tohoto průřezového tématu je motivovat ţáky k odpovědnosti za vlastní ţivot, k uvědomění si nezbytnosti celoţivotního vzdělávání a k reálnému posouzení svých schopností a moţností v pracovním uplatnění. Náš absolvent bude mít určitý odborný profil, díky němuţ se dokáţe úspěšně prosadit na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám. Uskutečňování cílů tohoto tématu bude realizováno především nácvikem konkrétních praktických dovedností, jako jsou např. písemná a verbální prezentace při jednání s potenciálním zaměstnavatelem, vyhodnocování informací o moţnostech dalšího studia nebo nástupu do zaměstnání, znalosti o trhu práce v našem regionu, aplikace základních aspektů týkajících se pracovního poměru a dalších oblastí práva na konkrétních příkladech z praxe, konkrétní praktické dovednosti z oblasti ekonomiky aj. Mezi účinné metody patří také exkurze do různých zdravotnických zařízení, účast na prezentacích a přednáškách s náborovým charakterem, spolupráce s úřadem práce. Toto průřezové téma zasahuje do sloţky odborného i všeobecného vzdělávání, zvláště pak do předmětů ošetřovatelských, konkrétně do ošetřování nemocných a odborné praxe, kde si mohou ţáci ověřit získané informace v reálných pracovních podmínkách. Teoreticky a částečně prakticky se toto téma dotýká také předmětů společenskovědního charakteru, jako je český jazyk a literatura, základy společenských věd, společenskovědní seminář, ekonomika aj. a předmětu výchova ke zdraví a základy veřejného zdravotnictví. Realizaci tohoto tématu se věnuje ve škole také výchovný poradce, který formou konzultací pomáhá řešit budoucím absolventům jejich další profesní zaměření. Důleţitou součástí je rovněţ spolupráce třídních učitelů s jednotlivými ţáky. Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie se prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Cílem je naučit ţáky pouţívat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Součástí výuky je i seznámení se základními pojmy pouţívanými v oblasti informační a komunikační technologie, práce s informacemi a s komunikačními prostředky komunikace pomocí elektronické pošty, práce s internetem, orientace na webových stránkách. Těţištěm tohoto průřezového tématu je předmět informační a komunikační technologie. Výuka probíhá ve speciálně upravené učebně se skupinou ţáků, kteří jsou vedeni k aktivní práci s počítačovou technikou a programovým vybavením. Ostatní předměty vyuţívají získaných dovedností ţáků pro vyhledávání informací, událostí, odkazů a k jejich dalšímu zpracování. Výstupem je vytvoření protokolů, referátů na zadané téma a prezentací. Všechny tyto dokumenty by měly splňovat pravidla, která jsou pro jednotlivé formy doporučena, a jsou v souladu se zákonem o vyuţití informací a dat. Ţáci jsou tak schopni pracovat s moderní technikou a jsou lépe vybaveni nejen pro trh práce, ale i svůj osobní ţivot. Další aktivity školy Kaţdoročně pořádá škola pro všechny ţáky na konci kalendářního roku tradiční vánoční turnaj v odbíjené. V průběhu vzdělávání se ţáci účastní návštěv divadelních a filmových představení. Při vhodných příleţitostech jsou zařazovány návštěvy výstav. Ţáci 2. ročníku mají moţnost se zúčastnit jednodenního zájezdu do Polska a navštívit zde koncentrační tábor v Osvětimi a historické město Krakov. Ţáci, kteří se učí německý jazyk, mohou vyuţít příleţitosti vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti během zájezdu do Vídně, který je školou organizován jedenkrát ročně. Letitou tradicí školy je realizace poznávací exkurze do Prahy, zaměřená na návštěvu historických památek hlavního města. 12

13 V rámci odborných předmětů při odborných exkurzích navštíví ţáci během vzdělávání zařízení hospicové péče, onkologické pracoviště, hemodialyzační jednotku, záchrannou sluţbu, anatomické muzeum v Brně a další zdravotnická a sociální zařízení. V rámci tématu ochrana člověka v situacích osobního ohroţení a mimořádných situací se koná Den mladých záchranářů, který probíhá ve spolupráci se SŠPOMV a sloţkami integrovaného záchranného systému. V průběhu školního roku zajišťujeme zdravotnickou sluţbu při sportovních akcích jiných škol, města nebo městem zřizovaných organizací. Škola pořádá Den otevřených dveří. Při této příleţitosti prezentují ţáci svůj obor, školní i mimoškolní aktivity a způsoby vzdělávání. 13

14 Způsob hodnocení ţáků Hodnocení ţáků probíhá v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Škola má vytvořena kriteria hodnocení předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Tato kriteria jsou rovněţ součástí přílohy školního řádu. Při hodnocení ţáků dodrţuje učitel tyto zásady: - motivace; - zpětná vazba; - práce s chybou; - stanovení pravidel předem; - slovní hodnocení; - poučení pro ţáka; - citlivý přístup při hodnocení výkonu ţáka se specifickými poruchami učení. V teoretickém vyučování je hodnocení ţáka zaměřeno na kvalitu získaných vědomostí, faktů, pojmů a definic. Posuzuje se úroveň intelektuální a motorické činnosti, samostatnost a tvořivost, uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Hodnotí se správnost, přesnost a výstiţnost ústního projevu; správnost, přesnost a estetičnost grafického projevu. Součástí hodnocení je také posuzování schopnosti výběru vhodných studijních materiálů a samostatného studia z nich. V praktickém vyučování je hodnocení ţáka zaměřeno na projevy jeho vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem a komunikačním dovednostem. Posuzuje se pohotovost, samostatnost a tvořivost ve vyuţívání získaných teoretických vědomostí při praktické činnosti. Při hodnocení se klade důraz na zvládnutí správných postupů a způsobů práce, na četnost a závaţnost výskytu chyb a na celkový výsledek ţákovy práce. Přihlíţí se k úrovni organizování vlastní práce, udrţování pořádku na pracovišti, dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k hospodárnosti při vyuţívání surovin, materiálu a energií. Součásti hodnocení ţáka je i posouzení jeho komunikačních dovednosti ve vztahu k pacientům i ve vztahu k ostatním členům ošetřovatelského týmu. Hodnotí se i schopnost ţáka zpracovat, vyhodnotit a předat získané informace. 14

15 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Pojmem ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vzhledem k charakteru oboru a poţadavkům na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání ŠVP nepočítá se vzděláváním ţáků se zdravotním postiţením, s výjimkou ţáků se specifickými poruchami učení. Ţák se specifickou poruchou učení můţe na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně poţádat o individuální přístup ve vzdělávání. Ţáci by měli přicházet ze základních škol s jiţ vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek. Učitelé jsou informováni o moţných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního ţáka. Vhodné metody, formy výuky a hodnocení jsou voleny individuálně, na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Ţáci se zdravotním znevýhodněním, tzn. ţáci dlouhodobě nemocní či zdravotně oslabení, mohou poţádat ředitelku školy o přerušení studia. V průběhu prvních dvou ročníků můţe být ředitelkou školy povolen individuální studijní plán, ve třetím a čtvrtém ročníku je docházka podmíněna účastí při výuce ošetřování nemocných. Podpora mimořádně nadaných ţáků je ţádoucí nejen vzhledem k ţákům samotným, ale má zásadní význam pro společnost. Mezi mimořádně nadané ţáky nepatří pouze ţáci s mimořádnými schopnostmi, ale i ţáci, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů ve všech nebo pouze v určitých činnostech či oblastech vzdělávání, projevují v těchto činnostech vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní. I ţáci mimořádně nadaní mohou v některých oblastech dosahovat průměrných aţ podprůměrných výsledků. Příčinou můţe být to, ţe se neumějí efektivně učit, podceňují procvičování a opakování učiva nebo řešení jednoduchých úkolů, preferují vlastní tempo a způsob učení. Učitelé doporučí literaturu, která podpoří oblast nadání ţáků ţáci mohou vyuţít školní knihovnu, vyuţít další instituce - knihovnu města, vědeckou knihovnu v Ostravě, internetové adresy, kde si ţáci mohou samostatně vyhledávat informace. Výchovný poradce v rámci poradenské činnosti pomůţe s výběrem studijních oborů na vysokých školách. Pohybově nadaní ţáci jsou podporovaní v rozvíjení pohybových aktivit, jsou zapojováni do sportovních soutěţí, reprezentují školu. Příleţitost uplatnění vlastní kreativity ţákům umoţňuje účastnit se SOČ, olympiád a soutěţí jednotlivých předmětů. Všichni ţáci jsou zapojeni do kaţdoroční školní odborné konference. Zde mohou uplatnit své vědomosti, vlastní názory, schopnost prezentace. Ţáci prvních aţ třetích ročníků zpracovávají dané téma pod metodickým vedením učitele. Provádějí sběr informací, třídí je, zpracovávají a vytvářejí prezentaci, kterou zástupce třídy předvede před všemi ţáky a učiteli školy. V rámci zpracovávání témat jsou vyuţívány náročnější metody a postupy, jako jsou např. problémové a projektové vyučování, samostudium, práce s informačními a komunikačními technologiemi aj. Ţáci jsou zapojováni do týmové práce (jako vedoucí i jako členové) a vedeni k co nejlepším výkonům. 15

16 Realizace BOZP a PO Součástí teoretického a praktického vyučování je dodrţování bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a poţární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohroţující práci vychází ve vzdělávání z poţadavků platných právních a ostatních předpisů (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a norem). Ţáci jsou seznámeni s moţnými riziky ohroţení, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. Prostory pro výuku odpovídají podmínkám a poţadavkům, které jsou stanoveny předpisy: nařízením vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, platnou vyhláškou, která stanovuje hygienické poţadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení. Vyučující učitel provádí poučení ţáků o BOZP a PO, které je doloţeno písemně. Poučení se provádí také před konáním mimoškolních akcí. Před odchodem na prázdniny provádějí třídní učitelé poučení o bezpečném chování v době prázdnin. Při praktickém vyučování musí být poučení ţáků provedeno prokazatelně proti podpisu ţáka. Poučení se provádí na začátku kaţdého školního roku a při vstupu na nové oddělení. Při praktickém vyučování jsou ţáci povinni dodrţovat všechny zákonné normy týkající se rezortu zdravotnictví, včetně Zákoníku práce a vyhlášky upravující pracoviště a pracovní podmínky zaměstnankyň, ţen, těhotných ţen, kojících ţen, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých. Cvičná evakuace školy se koná nejméně jedenkrát za školní rok. Termín je určen ředitelkou školy tak, aby ţáci i vyučující byli nuceni řešit neplánovanou situací dle platných pokynů (viz evakuační plán školy). 16

17 Podmínky přijímání ke vzdělávání Přijímání ţáků ke vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a řídí se platnými prováděcími předpisy (vyhláška MŠMT) a pokyny zřizovatele, tzn. KÚ MSK. Obor Zdravotnický asistent v denní formě studia je určen pro ţáky, kteří úspěšně ukončili vzdělávací program základního vzdělávání a získali tak stupeň základního vzdělání s výukou nejméně jednoho cizího jazyka. Uchazeč o přijetí ke vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí, které kaţdoročně stanovuje ředitel školy ve formě jednotných kritérií pro přijímací řízení. Tato kritéria, jeţ stanovuje ředitel v zákonem daných lhůtách pro kaţdé kolo přijímacího řízení, jsou zveřejňována. Jednou ze základních podmínek pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče. Posouzení zdravotního stavu přísluší registrujícímu dorostovému, resp. praktickému lékaři, který vyjádří posudek formou potvrzení na zvláštní příloze k přihlášce ke vzdělávání, která se nazývá Seznam kontraindikací a je moţno ji získat na sekretariátě školy nebo si ji stáhnout z webových stránek školy. Při výběru oboru Zdravotnický asistent nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: - prognosticky závaţnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemoţňujícími zátěţ páteře a trupu (např. juvenilní revmatoidní artritis); - prognosticky závaţnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné motoriky; - prognosticky závaţnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůţe a spojivek včetně onemocnění alergických; - prognosticky závaţnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěţ; - prognosticky závaţnými poruchami mechanismu imunity; - prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy; - prognosticky závaţnými nemocemi oka znemoţňujícími zvýšenou fyzickou zátěţ a manipulaci s břemeny; - prognosticky závaţnými smyslovými poruchami; - závaţnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými rysy osobnosti; - prokázaným sklonem k abúzu návykových látek a alkoholu. 17

18 Způsob ukončení vzdělávání (obsah a forma maturitní zkoušky) Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška probíhá v souladu se Školským zákonem a je organizována dle platného prováděcího předpisu (prováděcí vyhlášky MŠMT). Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Společná část maturitní zkoušky se bude skládat ze tří zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (ţák si můţe zvolit pouze cizí jazyk, ve kterém se vzdělával v průběhu studia ve škole) a volitelné zkoušky. V rámci volitelné zkoušky má ţák na výběr zkoušku z občanského a společenskovědního základu a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá ze tří částí. Obsahuje vţdy didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí. Volitelná zkouška má jen jednu část didaktický test. Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze tří povinných zkoušek. První zkouška z předmětu ošetřování nemocných je zkouška praktická a probíhá v přirozených podmínkách zdravotnického zařízení, ve kterém ţáci absolvovali praktické vyučování. Další povinnou zkouškou je ústní zkouška z předmětu ošetřovatelství. Třetí zkouška je rovněţ ústní a maturující ţáci si povinně volí buď předmět somatologie, nebo předmět psychologie. Profilová část maturitní zkoušky probíhá před zkušební maturitní komisi. Ţák můţe vykonat navíc nepovinnou zkoušku. V rámci nepovinné zkoušky má na výběr z předmětů, které jsou pro daný rok stanoveny ředitelem školy. 18

19 Učební plán Název školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, přísp. org. Praktická sestra M/01 Zdravotnický asistent střední vzdělání s maturitou 4 roky, denní studium od počínaje 1. ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorizace a názvy vyučovacích v ročníku Celkem předmětů A. Povinné Český jazyk a literatura 3(1) 3 3 3(1) 12(2) Cizí jazyk a konverzace 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 14(14) Zdravotnická terminologie Občanská nauka Dějepis Matematika 3(1) 2 2-7(1) Fyzika Chemie Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) 4(4) Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Ekonomika Ochrana a výchova ke zdraví - 1, ,5 Základy veřejného zdravotnictví První pomoc 1(1) 1(1) - - 2(2) Psychologie (MP) - 2 2(1) 1(1) 5(2) Klinická propedeutika Somatologie (MP) Patologie a patofyziologie - 1,5 1 2,5 Ošetřovatelství (MP) 3(3*) 6(6*) 6(6) 4(4) 19(57) Ošetřování nemocných (MP) (12*) 14(14*) 26(52) B. Povinně volitelné Seminář ke státní části MZ 1(1) 1(1) Seminář k profilové části MZ 1(1) 1(1) Povinné vyučovací předměty celkem C. Nepovinné Další cizí jazyk 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4) Základy znakového jazyka 1(1) 1(1) První pomoc 1(1) 1(1) Gerontologie 1 1 Nepovinné předměty celkem

20 Poznámky k učebnímu plánu: 1) Vyučovací předměty označené MP, jsou předměty profilové maturitní zkoušky. 2) Vyučovací předměty, u jejichţ dělení do skupin je *, se na výuku rozdělují na skupiny po maximálně 11 ţácích. 3) Výuka nepovinného předmětu bude realizována v tom případě, ţe se písemně přihlásí nejméně 12 ţáků. 4) Nabízeným nepovinným dalším cizím jazykem je německý jazyk a ruský jazyk. 5) Předmět vyučovaný 1,5 hodiny týdně bude mít třída v jednom pololetí 2 hodiny týdně, ve druhém pololetí 1 hodinu týdně. 6) Předmět s hodinovou dotací 0,5 hodiny týdně bude mít třída pouze v jednom pololetí školního roku. 20

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-41-H/002 Ošetřovatel střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-51-E/01 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Ošetřovatel -večerní studium ošetřovatel Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Ošetřovatel ošetřovatel Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Školní vzdělávací program Zdravotnický

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 KOŠÍKÁŘSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 KOŠÍKÁŘSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 33-58-E/01 KOŠÍKÁŘSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více