MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ A VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ A VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ"

Transkript

1 MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ A VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Dagmar Marvánková Anotace: Text pojednáva o metodách výuky v praktické škole dvouleté, kde se dále vzdělávají dospívající žáci s různým stupněm tělesného a mentálního postižení, převážně absolventi základní školy praktické a základní školy speciální. Mezi nejproblémovější momenty výuky patří zvládnuti exaktních pojmů. Zamýšlím se nad vlivem motivace při výuce a smyslem projektového vyučováni. Závěrečná část je věnována významu počítače pro žáky s vícečetným postižením. Konstatuji, že práce s ICT má pro ně mnohostrannou důležitost a právě vlivem silné motivace zvládnou tito žáci na počítači více, než by se dalo očekávat. Klíčová slova: žáci a studenti s tělesným a mentálním postižením, praktická škola dvouletá, exaktní prvky v praktických činnostech, motivace k učení, individuální přístup, celoškolní projekt, význam počítače pro žáka s postižením. Praktická škola dvouletá, obor C/ /002, patří mezi méné známé poskytovatele středního vzdělání. Pokud ale hledá možnost dalšího vzdělání žák se speciálními vzdělávacími potřebami, muže to být pro něho velmi vhodná nabídka. Výuka probíhá formou dvouletého denního studia a její organizace musí být přizpůsobena psychickým i fyzickým možnostem žáků, kteří již získali základní vzdělání, případné základy vzdělání, ale jsou schopni své znalosti ještě rozšířit a upevnit. Není výjimkou, že právě až v tomto věku nastupující dospělosti získají někteří ze studentů skutečný zájem o své vzdělání a specifikují také své potřeby, protože si uvědomují omezené možnosti uplatnění na trhu práce a mnohdy i v sebeobsluze. Mezi klíčové dovednosti je řazeno rozvíjení komunikace a soběstačnosti v běžném denním životě. Pokud to zdravotní stav umožní, uplatní se absolvent praktické školy dvouleté např. při jednoduchých pomocných pracích ve zdravotnictví a službách. Sám název oboru Praktická škola dvouletá vystihuje obsah i formu vzdělání, praktickým činnostem je vyhrazena více než polovina vyučovací doby. Přesto se ani zde nemůže učitel vyhnout exaktním prvkům, které však obvykle působí studentům se speciálními vzdělávacími potřebami značné obtíže. V dalším textu se postupné zmíním o výuce matematiky, práci na počítači i rodinné výchově a průběžně také o mezipředmětových vztazích. Matematika je předmět, který operuje s exaktními prvky nejčastěji a žákům s mentálním postižením je velmi vzdálená, dokud se počítání a procvičování

2 jednotek délky, času a objemu nějakým způsobem nepropojí s jejich zážitky a zkušenostmi nebo praktickým cvičením. Vzhledem k poměrné častému výskytu diagnózy DMO mezi našimi studenty a jejím důsledkům na jemnou i hrubou motoriku je sice přesné měření a vážení hodné náročnou disciplínou, ale vždy je zde ještě nabídka práce ve skupině, kde se úkoly rozdělí podle možností žáků. Cílem výuky není výhradně teoretické zvládnutí výpočtů nebo převodů, ale u jednotlivých žáků může být přínosem i pouhé vytvoření představy o probíraných jednotkách. Nesmíme vynechat jedinou příležitost! A již jsme u mezipředmětových vztahů. Pokud učitel ve třídě kromě matematiky vyučuje i další předměty, má velký prostor k upevňování učiva, aniž si to studenti mnohdy uvědomují. Přišli jsme do třídy, kde se učí šičky. Jistě tu najdeme krejčovský metr a každý si 1 m přeměn" vlastníma rukama. Ptáte se, co to mám za přívěšek na klíčích? Malý svinovací metr - přesně 100 cm. Je pro ozdobu? Ne, mnohokrát už se hodil, když člověk uvažuje o koupi poličky, skříňky nebo i oblečení. A může následovat chvilka povídání o vybavení bytu nebo velikostech oblečení." Matematika se rázem mění v rodinnou výchovu, ale je to ztráta času, když žáci sami kladou otázky a uvádějí vlastní postřehy? Praktická škola je prosté jiná než ostatní střední školy. Naši žáci si řadu poznatků ujasňují ve věku, kdy bychom to u jejich vrstevníků vůbec nepředpokládali. Je třeba trpělivé se vracet k úplným základům, vybírat pouze podstatné věci, soustavně opakovat naučené a především přistupovat ke každému žákovi individuálně, zohledňovat jeho možnosti, schopnosti a zdravotní stav. Každý sebemenší pokrok je u žáka s mentálním postižením jeho osobním vítězstvím. Konkrétně: absolventka základní školy praktické (zvláštní školy), která postoupila na praktickou školu dvouletou, si přála ještě pokračovat ve studiu v učebním oboru Šití prádla a získat výuční list. Měla tím velmi silnou motivaci k učení. Její mentální postižení nebylo tak vážné, aby nezvládla počítání v oboru do sta a zhruba se orientovala v řádu tisíců. V jejím případě jsme se celý rok soustřeďovali na převody jednotek délky, na vytvoření představy o velikosti. Vždyť by jednou chtěla sama odměřit kus látky a ušít z ní něco. Rozdíl mezi kilometrem a centimetrem by v tom případě neměla považovat za problém. Dívka si dobrovolné brala domácí úkoly, a protože byly pro ni připravovány na míru", zvládla mnohem větší objem učiva než její spolužáci, pro které by zadání bylo nepřiměřeně těžké. I v individuálních úkolech však musela mít stále vzor, podle kterého pracovala (vyřešený vzorový příklad, v zadání vypsané základní vztahy mezi jednotkami nebo např. v českém jazyce abecedu před textem, se kterým se následně pracovalo). V průběhu roku se skutečně znatelné zlepšila. Pro jejího spolužáka mohlo být v témž předmětu úspěchem, že si ujasnil, jak se obvykle vyjadřuje vzdálenost mezi obcemi, že číslice na silničních ukazatelích

3 znamenají, kolik je to kilometrů, nikoliv kilogramů nebo snad hodin... Ačkoliv zde zmiňuji jen některé matematické pojmy, abych je prezentovala coby příklady, musím uvést, jak právě toto téma oživilo projektové vyučování. V naší škole proběhl v loňském roce úspěšný projekt na téma Cesta kolem světa", které asi leckterý učitel v nějaké podobě už zažil, ale je nutné si uvědomit, že jeho žáci nikoliv. Skupinka kolegů připravila celoroční plán, velké putování po světadílech, nazvané Černoch, Arab, Japonec aneb z Čech až na konec", které mělo v červnu skončit hledáním (a nalezením) pokladu. Každá třída se mohla v září rozhodnout, zdali se chce vůbec zúčastnit. Pravidla hry pak přišla na ovou adresu třídy. Bylo tudíž nutno, jen tak mimochodem, zvládnout základní dovednosti práce s elektronickou poštou. Průběh hry byl následující: vždy na počátku měsíce organizátoři vyhlásili, který světadíl navštívíme. Třída pak věnovala tématu čas dle vlastní úvahy a snažila se ho pojmout a vyjádřit po svém. Malé děti si prohlížely obrázky, převlékaly se do masek, ztvárnily téma ve výtvarné výchově. Větší si pochopitelně nejprve musely ujasnit, kde se právě nalézají, prostudovat mapu, poslechnout typickou hudbu, pokusit se uvařit místní specialitu, vyhledat informace na internetu... Ve stanovený den na konci měsíce pak do třídy přišli kolegové - organizátoři neboli komise", která si pečlivě prohlédla výstavku výtvarných prací, poslechla vypravování, podívala se na případné cestovní deníky nebo katalogy cestovních kanceláří" a po zralé úvaze přidělila body za snahu; a to tak, aby na konci se všichni mohli zúčastnit slavného finále v zoologické zahradě v Plzni, kde byly poklady ukryty. Za vrchol projektu ovšem osobné považuji školní představení, na kterém každá třída představila některý národ nebo světadíl. Příprava byla náročná, protože vystoupení se zúčastnili všichni žáci i učitelé školy, naprostá většina v patřičných převlecích. Jedna skupinka střídala druhou, vše bylo podloženo typickou hudbou, rodiče a hosté měli pocit, že nasedli do letadla a během hodiny a půl obletěli celý svět. Naše děti jim ho ukázaly. Objely ho s nimi bez problémů i na vozíku. Ale než se tohle velkolepé divadlo odehrálo, byli jsme ve škole a mnoho jsme toho probrali. Projektové vyučováni výrazné oživilo výuku a nenásilným způsobem dovedlo žáky k novým poznatkům a úvahám. Pro mnohé děti s kombinovaným postižením a trvalým pobytem v ÚSP je představa o světě mimo jejich pokoj a třídu neúplná, a to i přes velmi pestrý a zajímavý program. Ve volném čase je pro děti vždy připraveno zajímavé zaměstnání, chodí do kroužků, mají možnost dívat se na televizi, zúčastňují se řady akcí, cestují, ale ne vždy všechno správně pochopí a na některé věci z běžného denního života ani nepřijde řeč. Musely by se prožít. Vychovatel ani učitel rodinu nikdy zcela nenahradí. Projekt proto usiloval o nové pohledy a zážitky, které klasické vyučování nepřinese. Myslím, že se to podařilo. 235

4 Praktická škola dvouletá nemá v rozvrhu hodin dějepis ani zeměpis. Mnohé prvky z těchto předmětů se vyskytují v rodinné a občanské výchově, kam jsme také projektové vyučování nejvíce směřovali. Při porovnávání obrázků lidí z jednotlivých světadílů se mluvilo o rase, státech, náboženství, ale i kuchyni, kultuře a cestování. Pro žáky praktické školy dvouleté jsme připravili velký soubor prezentací, zhruba fotografií z každého světadílu a extra také z České republiky. Co zaujalo? Zvířata, krajina pouští a velehor, mrakodrapy, fotografie dětí, obzvláště dětí nebo lidí jiné rasy na invalidním vozíku. To mnohé překvapilo, až zarazilo, pravděpodobně se s takovými obrázky setkávají minimálně, určité budeme muset podobných snímků najít více, aby si naše děti s postižením uvědomily, že obdobný osud nepotkal jenom je samotné. Každý obrázek mohl být námětem pro vyprávění a jen díky jim jsme se znovu a znovu vraceli k otázce cestování, dopravních prostředků a vzdáleností a odtud ke kilometrům, metrům atd. čili nenápadně zpátky k učivu. Je to úspěch, když chlapec s Downovým syndromem ještě za půl roku po ukončení projektu při spatření obrázku krokodýla řekne: Krokodýl je mrtvý a visí v Brně?" Krokodýli a jim podobná, nebezpečná, zubatá zvířata, ho fascinují. Věděl, že krokodýli jsou v ZOO, ale o Brně se příliš nehovořilo. Jsme škola ve Zbůchu v Plzeňském kraji. Až v rámci projektu jsme si projeli" republiku i zbytek" světa. Téma volného času, dovolené a cestování v předmětu občanská a rodinná výchova nás k tomu určité opravňovalo. Jen to bylo zábavnější. Ale nutné došlo i na matematiku, s již citovanými vzdálenostmi a poté i na jednotky času, což je další exaktní prvek, se kterým máme u dětí s mentálním postižením velké potíže a ne vždy se podaří pojem času zvládnout. Nyní již bez odkazů k projektu. Tam jsme pro zajímavost zmínili časová a podnebná pásma, ale cílem našeho snažení je naučit se znát hodiny. Pro žáky základní školy praktické je to obtížné, pro žáky základní školy speciální téměř neproveditelné. Pokud postoupí následné do praktické školy dvouleté, stále se snažíme, aby hodiny zvládli, ale úspěch je jen částečný. Záleží i na motivaci. Máme zajímavý případ, kdy motivace rozhoduje, nakolik je žák schopen rozlišit hodiny. Jeden z našich studentů spolehlivé pozná čas na hodinách pouze v určitou dobu. Vysvětlení je prosté. Pozná totiž neomylné jen půl desátou, tj. čas na svačinu a půl druhou, tj. odchod ze školy a přesun do jídelny na oběd. V tomto má jasno, zbytek dne pro něho plyne jaksi samovolné, dobře ví, že vždycky někdo řekne, kam jít a co dělat, že hodiny bezpodmínečné ani znát nemusí. Chybí skutečná motivace. Ovšem jídlo, to jej zajímá hodně, čas oběda chce mít pod kontrolou, čas jídla zná. Rehabilitační cvičení jej přitahuje výrazně méně, takže v tomto směru nechce znát hodiny vůbec, ba ani den v týdnu náhle neví jisté. Pokud je ovšem pátek a rehabilitace není na

5 pořadu dne, stane se zázrak! Na rozvrhu hodin jsou od devíti hodin počítače a náš student si je najednou zcela jist, že pátek nastal a je čas zapnout monitor. A práce na počítači, to je další velké téma při výuce dětí s vícečetným postižením. Naši žáci nepovažují počítač za něco mimořádného. Byli nemluvňaty v době, kdy jejich učitelé třesoucí se rukou prvně brali do ruky myš. Pro ně je počítač běžná věc, ale určitě více ceněná než televize nebo video. Umožňuje jim totiž aktivně se podílet na činnosti i při minimální pohyblivosti, pomůže dětem s obtížemi v oblasti jemné motoriky úhledně psát, dovolí lidem, kteří mluví jen s největším úsilím, vyjádřit souvisle své myšlenky v podobě psaného textu, může zprostředkovat kontakt s rodinou. Dysgrafik si ve výukovém programu své chyby prohlédne a opraví a program na něho zajisté nebude křičet ani mu nic vyčítat. Typ a velikost písma lze při psaní v textovém editoru nastavit podle potřeby, kouzelná šipka zpět" je nad všechny zmizíky a gumy, a co se opravdu nepovedlo, to stačí označit a pryč s tím. Výsledek lze vytisknout, a pokud opravdu stojí za to,

6 tak i barevné. Velmi to posiluje sebevědomí žáků. Většina z nich má zdravé sourozence nebo alespoň kamarády a umět proto trochu pracovat na počítači, to je zdárné přiblížení se k vrstevníkům, společný zájem, možnost komunikace. Devět z deseti žáků speciální školy má k práci na počítači kladný vztah. Někteří by jej viděli spíš jako dokonalou hračku a zdroj zábavy, ale pro mnohé se i za tou hrou skrývá učení nebo rehabilitační prvek, neboť např. pro děti s kvadruparetickou formou DMO je samotná manipulace s myší a psaní na klávesnici hodně náročné, a to i při využití různých pomůcek k usnadnění. Vynikající pohnutkou k pronikání do tajů práce na počítači je už naznačená možnost dostat se do kontaktu s blízkými lidmi. Popíšu tři zdařilé případy. Žák, který z důvodu těžkého mentálního postižení pobývá dlouhodobé v ÚSP, nezvládá samostatné čtení ani psaní a pouze pečlivě opisuje, resp. obkresluje tvary písmen, má velmi hodnou maminku, která mu pravidelné píše na jeho ovou adresu. Chlapec se na dopisy moc těší, takže ihned po přihlášení sám najde ikonu pošty, otevře složku a pohledem rozliší, jestli má zprávu. Dopis mu přečteme a on okamžitě začne pracovat na odpovědi. Píše svérázně: nadiktuje učitelce text, ta jej předepíše velkým tiskacím písmem. Hoch pak pomalu

7 a pečlivě vyhledá na klávesnici písmenko po písmenku a napíše totéž o řádku níže. Nakonec původní cizí" řádku označí a vymaže, takže to, co zbude - psal sám! Odešle, zavře poštu, odhlásí se. A obvykle se nakonec ještě hlasitě pochválí. Jako druhý příklad bych uvedla dvacetiletou dívku s těžkým mentálním postižením a kvadruparetickou formou DMO, která se dostává domů z ÚSP v průměru čtyřikrát ročně. Její mentální věk je 3-4 roky. I přes letitý pobyt v ústavu je silné vázána na rodiče a velmi často měla špatnou náladu a stýskalo se jí. Po navázání kontaktu s maminkou a bratrem, kteří jí začali pravidelně psát a drželi se hlavně dobrých zpráv a veselých historek, se její rozpoložení hodné změnilo k lepšímu. Zklidnila se, začala lépe komunikovat, plačtivé výstupy se již neopakovaly. Třetí příklad: dívka, kterou maminka brala z ústavu domů, kdykoliv to jen šlo, a která navíc poměrné často stonala. Pokud bylo děvče ve škole, psala jí maminka spíš pro radost, posílala jí obrázky a veselé prezentace. Dcera pak byla nucena na maily reagovat. Psala s velkým úsilím, protože má poměrné těžké postižení, ale moc se snažila a pro její ruce to bylo prospěšné cvičení. Pokud odjela domů a vědělo se, že její choroba je spíše záminkou, udržovali jsme přes počítač kontakt, aby byla vůbec schopna v červnu složit závěrečné zkoušky. Maminka spolupracovala v tomto směru zodpovědně, a tak naše otázky a úkoly putovaly internetem 239

8 až k nim domů a zase zpét do školy. Posílat dětem, které jsou dlouhodobě nepřítomné, přiměřené úkoly a udržovat je v kontaktu se třídou, mohu jen doporučit. Ve všech případech, kdy se začala dařit korespondence s rodinou dítěte umístěného dlouhodobě v ÚSP, to zatím bylo pro zúčastněné přínosem. Děti měly upřímnou radost a pocit jistoty, že na né rodina myslí a počítá s nimi. To, že se zároveň celou dobu zdokonalují v práci na počítači, si většinou vůbec neuvědomují a nenazvaly by to ani učením. Učitel se touto cestou dostane do bližšího kontaktu s rodiči žáka a rodiče se mnohem více dozvědí o práci ve škole a zajímavých akcích, nehledě na to, že součástí elektronické pošty mohou být i aktuální fotografie. Elektronická pošta poslouží i vyučujícímu, který si úkoly připravuje doma a rozešle je přímo na školní adresy žáků. Podle typu úkolu pak dále můžeme pracovat přímo na počítači nebo se pracovní list vytiskne. Vynikající pomůckou pro žáky s postižením jsou jak zakoupené výukové programy, tak prezentace připravené učitelem adresně, podle úrovně třídy např. v programu Power Point. Přesto se ale nesmí stát počítač jedinou pomůcku. Názornost a různorodost podnětů stále zůstává základní podmínkou úspěchu při výuce. Výpočetní technika ve třídách praktické školy není nepatřičná věc. 2áci sice nerozumí technickým detailům, to není v praktické škole cílem výuky; zvládnou pouze základy obsluhy počítače, ale jsou vděčnými uživateli. Počítač jim může posílit sebevědomí, udělat radost, pomoci navázat kontakt, získat informace. A vzhledem k tomu, že naprostá většina dětí je informačním technologiím příznivé nakloněna, musíme toho využívat ve výuce na každém typu školy. Literatura: <http://www.msmt.cz/files/doc/akud- PRSdvouleta.doo. OPAŘILOVA, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno : Masarykova univerzita, ISBN RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, ISBN

9 Přílohy: Voda 17 kv*tna f ^ áíj ^ M i = 1-,4+7" V' 12-4:f 4+5 "S, 2+6-^j 14-4 "^A,7+5 % ľ, 4+8 -A ^ Opiš: '1 metr (1 m) = 100 cm 2 m = 200 cm 'VAIP-T^»T hca\ 0,8 m = 80 cm C xéi A\tTQt. -WCv 1,5 m = 150 cm Prevecr (jako vzor mas to. co )SI opisovala T) 1,6 m= řz-wk cm 3m= Ví* cm 0,6 m=t f r m cm 3,2 m= j r cm Obr. 1: Příklady (opakování) na začátku listu jsou odstupňovány podle úrovně vědomosti jednotlivých žáků. Ne každý musel vypsat za hodinu celý list. Cvičení 3 a 4 (Opiš. Převed): počátek učiva o jednotkách délky. Pracovalo se společně, příklady se četly nahlas a potom opisovaly ve stejném tvaru. Poslední cvičení už mohli někteří žáci zvládnout sami, ale následovala kontrola a komentář s konkrétními ukázkami. Napr.: Já měřím 160 cm; lavice je široká 0,6 m; třída je dlouhá 3 m atd.

10 .a kilometr (km) = 1000 m PtovádéJ: 1000m = 1 km Ifríí 1 km =V r. V'Vjn c ^ 2000 km'\cf r 2 km= 4000 m= V k m V% 4 m m m 9000 m = ^ km W^Qn 7000 m=-i km 5 km = \-ň 2km=.^_ = ^ = ^ $ = \\ 9 +10=J\%, = ^o 12-2= ty = h 90-10=f;, H 50-10=^ " s f L = V = [ = Obr. 2: Procvičování jednotek délky. Základní pomér 1 km = 1000 m musel být pro tuto žákyni vždy uveden, pokud méla pracovat samostatné.

11 23 kvtaa 2006 M domky. Jcduotk> rasu / kro«lkwl»prt»nu»o<1po*»j»o t ť - 1 hodina «'/. hodiny - V* hodiny Y» hodiny-* ( 100 minul, 6(íminut, 10 minul) ( 5 mjnut^30 minut, ^Iminut) (JO minurj 60 minut, 4^flímut) (12 minut. 60 minut, minul) Spoi čarou. co natfi k sobfr 1 hodina. 30"minut % hodiny^^. pominut Vi hodinyw^^^í^w minut Khodinr^l 2 hodinyto minut minut 20+10=V 15+5= = 30+20= 40+30= ^ 70+20= V L \\ = ( 50-40= = f 80-70= 90-10= f 50-20= 4+4=g 5+3= ~ 6+2= 2+7=^ 2+6= fc 3+4=% Obr. 3: Procvičování jednotek času různými způsoby. Zakroužkovat, podtrhnout nebo spojit je pro žáka s DMO náročný úkol navíc. 243

12 <N M Mwfelk*. ul,mtá.a»nál.olo.mj Mri. 11 Juh»2<M6 8+4='. 2. 3= b 15+6=. 3. 3=7 12+4='H 4.2=8 21-1= < 2.5 =/ )C.dB 4o.wm.l IfcU. uh.lk.tt.il8 I.Ml s> qc U 'Ho NiaU J. min f«lk. r.b.lk< (fcb. 1 o-.u M U U 8* V n.dii.1..i-«1.i l.dl. i.b.lk. tfcl.. la.liu: } H bb >1 So Obr. 4: Pracovní list pro žáky, kteří potřebují při počítání názornost. Příklady na násobilku jsou v podstatě graficky vyřešeny, jedná se o uvědomění si pojmu násobení. Úlohy níže vypracují žáci buď samostatně, nebo s pomocí názorné tabulky.

13 1 I 2 3' 4 I 5' e 7' Z2t < Š & Obr. 5: Tabulka, která slouží jako všestranná pomůcka v hodinách matematiky: hodí se k procvičování dvojciferných čísel, usnadňuje orientaci na číselné ose, je vhodným doplňkem a variací klasického počítadla. KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL CLERQ, H. De. Mami, je to člověk, nebo zvíře? Myšlení dítěte s Praha : Portál, s. ISBN autismem. Pro rodiče i odborníky je často obtížné porozumět myšlení dětí s autismem. Je pro ně složité pochopit, jak tyto děti tvoří pojmy, jak zobecňují, podle čeho poznávají předměty a obrázky, jak rozlišují blízké osoby. Hilde De Clerq, jejíž syn Thomas trpí autismem, nabízí velmi autentický a zároveň srozumitelný pohled na dětský autismus. V knize je množství příkladů, které ilustrují Thomasův vývoj. Autorka předkládá také užitečné postupy, které pomáhají při rozvoji kognitivních i sociálních dovedností. Kniha je určena speciálním pedagogům, psychologům a rodičům dětí s autismem.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Informatika Vzdělávací obsah předmětu Informatika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávací

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy pro koordinátory EVVO, 2016-2017 PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE Ekovýchovná aktivita (učební celek) Vaším dalším úkolem pro sestavení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Příloha č. 4. Hospitační záznam k jazykové gramotnosti pro ZV

Příloha č. 4. Hospitační záznam k jazykové gramotnosti pro ZV Příloha č. 4 Základní údaje o hodině Vzdělávací předmět/oblast V případě spojení více předmětů zvolte možnost 26 spojeno více předmětů. o 01 - Český jazyk o 02 - Anglický jazyk o 03 - Německý jazyk o 04

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více